Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej Spøttrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej 21 7800 Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej 4 7860 Spøttrup"

Transkript

1 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej Spøttrup Dokid.:

2 Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (lov nr af 20. december 2006) og Miljøbeskyttelsesloven (lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006). Ansøger: Navn: Adresse: Jan Henrik Have Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup Telefon: / mobil: Fax.: Bedrift: Navn: Adresse: Matr. nr.: Nørkjær CVR-nummer: Rettrup Kærvej 21, 7800 Skive 3 A Rønbjerg By, Rønbjerg P-nr.: Ejer husdyrbrug: Navn: Adresse: CHR-nr.: Jan Henrik Have Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup Ejer ejendom: Navn: Adresse: Jan Henrik Have Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup Telefon: / mobil: Kontaktperson: Navn: Adresse: Jan Henrik Have Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup Telefon: / mobil: Vigtige datoer: Ansøgningen annonceret den (i-mærkning) Godkendelsen annonceres den Næste regelmæssige revurdering Offentliggørelsen udløber den Klagefristen udløber den Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 1

3 Kort beskrivelse af det ansøgte projekt: Der er tale om en ansøgning om udvidelse af et eksisterende landbrug. Landbruget har adressen Rettrup Kærvej 21, 7800 Skive. Der er tilladelse til 250 DE, der ønskes at udvide til i alt 421 DE. Det ønskes at udvide yderligere i løbet af en 5-årig periode fra godkendelsens meddelelse til i alt 499,2 DE. På godkendelsestidspunktet er det en mulig fremtidsvision for ejer på sigt at anvende gylleseparation på Rettrup Kærvej 21. Rettrup Kærvej 21 Besætning nudrift Besætning ansøgt Besætning ansøgt + tillæg Dyr Stk./år DE Dyr Stk./år DE Dyr Stk./år DE Smågrise ,6 Smågrise 0 0 Smågrise 0 0 Slagtesvin ,4 Slagtesvin Slagtesvin ,2 I alt I alt 499,2 Andre husdyrbrug ejet af ansøger: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup Besætning nudrift Besætning fremtidig Dyr Stk./år DE Dyr Stk./år DE Søer ,8 Søer ,8 Smågrise ,7 Smågrise ,7 Slagtesvin 50 1,4 Slagtesvin 50 1,4 I alt 269,9 I alt 269,9 Rettrup Kærvej 4, 7860 Spøttrup Besætning nudrift Besætning fremtidig Dyr Stk./år DE Dyr Stk./år DE Slagtesvin Slagtesvin 0 0 I alt 57 I alt 0 Det vurderes, at der er tale om et selvstændigt anlæg. Smågrise til Rettrup Kærvej 21 leveres fra Næsbækvej 4, som også ejes af ansøger, men de to ejendomme ligger med stor afstand (ca. 10 km) fra hinanden og er ikke teknisk eller forureningsmæssigt forbundne. Det vurderes, at ejendommen kan drives i overensstemmelse med den givne godkendelse ved eventuelt skifte i slagtesvineleverandør eller ejerskifte. Der vil blive opført en ny svinestald umiddelbart vest for det eksisterende staldanlæg med stipladser til slagtesvin. Nybygningen vil blive indrettet med delvist spaltegulv og frekvensstyret ventilation med diffus indsugning via loftet og udsugning via skorstene. Byggeriet forventes igangsat ved udgangen af 2007 og færdigt primo juni Der vil blive opført ny gylletank med fast overdækning med en kapacitet på cirka m 3. Denne godkendelse indeholder et tillæg, hvor der er sat vilkår for en fremtidig udvidelse af ejendommens husdyrbrug op til 499,2 DE. Vilkår og vurderinger for denne fremtidige udvidelse er beskrevet i godkendelsens kapitel 3. Ejendommen og den søgte udvidelse overholder de generelle afstandskrav, som beskrevet i LOV nr 1572 af 20/12/2006, Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, kapitel 2, 6, 7 og 8. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 2

4 I forbindelse med indledende offentliggørelse af ansøgningen (Offentlighedsfasen) er der ikke indkommet bidrag fra offentligheden og andre parter. Godkendelsen er udarbejdet af: Tilsynsmyndighed: Skive Kommune Skive Kommune Natur og Miljø Natur og Miljø Kirke Allé 1 Kirke Allé Spøttrup 7860 Spøttrup Sagsbehandler: Simon Bach Nielsen Kvalitetskontrol: Erik Kolding Sagsnummer: Dokid: Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 3

5 Indholdsfortegnelse 1 ANSØGNING OG GODKENDELSE Ansøgning Godkendelse UDVIDELSE AF HUSDYRBRUG Generelle vilkår Animalsk produktion Støj, vibrationer og transport Lys, Kulturmiljø og Landskab Luft/lugt Affald/Råvarer/Skadedyr Jord og grundvand Driftskontrol Renere teknologi og BAT TILLÆG; FREMTIDIG UDVIDELSE AF HUSDYRBRUG (499,2 DE) Generelle vilkår Animalsk produktion Støj og vibrationer Lys, Kulturmiljø og Landskab Luft/lugt Affald/Råvarer/Skadedyr Jord og grundvand Driftskontrol Renere teknologi og BAT HUSDYRBRUGETS AREALER Naturbeskyttelse og ammoniak Nitratudvaskning Fosfor KONKLUSION GODKENDELSENS GYLDIGHED, KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING Godkendelsens gyldighed Klagevejledning og søgsmål Underretning om godkendelsen...40 Bilag 1. Grundlag for vilkår og lovgivning...42 Bilag 2. Kort over ejendommen (luftfoto anno 2006, 1:4000)...43 Bilag 3. Afstand til nærmeste nabobeboelse og byzone...44 Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 4

6 Bilag 4. Driftsbygninger...45 Bilag 5.1 Affaldsstamkort...47 Bilag 5.2 EAK-koder, landbrug Bilag 5.3 Stamkort, vejledning Bilag 6. Spildevandsafløb...52 Bilag 7. Naturområder og internationale naturbeskyttelsesområder...53 Bilag 8. Grundvandsområder...55 Bilag 9. Handlingsplan for gylleudslip Bilag 10. Vilkår for olietanke mindre end l...58 Bilag 11. Vilkår for 6000 l < olietanke< l...60 Bilag 12. Ansøgningsskema 3885 version 1... Bilag 13. Ansøgningsskema 3885 version 2... Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 5

7 1 ANSØGNING OG GODKENDELSE 1.1 Ansøgning Landmand Jan Henrik Have har søgt om miljøgodkendelse ved udvidelsen af dyreholdet på Rettrup Kærvej 21, 7800 Skive. Ansøgningen er modtaget via husdyrgodkendelse.dk af Skive Kommune den 5. juli 2007, og er indgivet på baggrund af, at ejer ønsker at udvide og ændre produktionen af smågrise og slagtesvin til slagtesvin. Ansøgningen bygger på oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af husdyrbrug Lov. nr af 20/12/2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Bek. nr. 648 af 18/6/2007 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. 1.2 Godkendelse Baseret på de givne oplysninger i ansøgningen samt tilsyn den 1. august 2007 og suppleret med Kommunens vilkår og vurderinger, meddeles Jan Henrik Have godkendelse af den ansøgte husdyrproduktion på adressen Rettrup Kærvej 21, 7800 Skive. Landbrugsejendommen er omfattet af Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr af 15. december 2006, kapitel 3 12 stk. 4, der vedrører anlæg til landbrugsproduktion for mere end 210 dyreenheder (slagtesvin over 30 kg) eller 2000 stipladser, samt bekendtgørelse nr. 648 af 18. juni 2007 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Punktet er i -mærket ( IPPCvirksomhed ). De hovedhensyn, der har været bestemmende for afgørelsen, er anvendelse af bedste tilgængelige teknik hensynet til overfladevand og natur med dens bestand af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særligt sårbart overfor næringsstofpåvirkninger begrænsning af eventuelle gener for naboer fra luftforurening begrænsning af støj- og lugtgener sikring af korrekt affaldshåndtering beskyttelse af jord og grundvand beskyttelse af recipienter og spildevandsafledning landskabelige værdier planer for nødvendige foranstaltninger ved ophør af driften for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. Endvidere er godkendelsen behandlet i henhold til de retningslinier, der i dag er til rådighed for vurdering af Natura 2000 områder. Der er ikke med denne godkendelse taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning som f.eks. Byggeloven eller Arbejdsmiljøloven m.v. I ansøgningen om godkendelse er der ikke gjort rede for alternativer til det ansøgte, eksempelvis i form af en anden produktionsform eller en anden placering af nye stalde. Den konkrete udformning af projektet, hvad angår placering af bygninger og driftsform, vurderes af Skive Kommune at være ideel for en fortsat udvikling af en miljøvenlig produktion på Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 6

8 landbrugsejendommen. Skive Kommune har på dette grundlag vurderet at det ikke er relevant at forlange beskrivelser af alternative projekter på ejendommen. På tidspunktet for godkendelsens meddelelse har ejer dog gjort rede for på sigt at udføre gylleseparation. Der foreligger dog på godkendelsestidspunktet ikke en konkret beskrivelse af gylleseparation og der stilles således ikke vilkår eller foretages vurderinger i godkendelsen som omhandler gylleseparation. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 7

9 2 UDVIDELSE AF HUSDYRBRUG 2.1 Generelle vilkår Vilkår 1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af den vedlagte ansøgning om miljøgodkendelse, skemanummer 3885, version 1 af , og med de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår. Hvis godkendelsens tillæg tages i brug, skal virksomheden desuden indrettes og drives i overensstemmelse med ansøgning om miljøgodkendelse, skemanummer 3885, version 2 af og med de ændringer, der fremgår af vilkår i godkendelsens kapitel Godkendelsen skal tages i brug senest 2 år efter den er meddelt. Hermed forstås, at økonomisk bindende kontrakter med bygherre/entrepenør el. lignende om opførelse af det i ansøgningen beskrevne nybyggeri skal være indgået. Godkendelsens tillæg har en tidsfrist for ibrugtagen på 4 år, vilkår herom fremgår af godkendelsens kapitel Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Alle ansatte skal være orienteret om godkendelsens indhold. 4. På ejendommen skal der altid forefindes en detaljeret indsatsplan. Indsatsplanen skal placeres således, at alle ansatte på ejendommen har fri adgang til den. Alle ansatte skal være bekendt med indsatsplanens placering og indhold. Se bilag Virksomheden skal indrettes og drives så spild og andet ukontrolleret udslip af gylle og andre forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld. 6. Uheld, herunder svigt af de forureningsbegrænsende foranstaltninger, der medfører forurening af omgivelserne, skal straks udbedres og anmeldes til tilsynsmyndigheden/- beredskabet. 7. Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes således, at unødigt spild undgås. 8. Der må ikke foretages ændringer eller udvidelser, hverken bygnings-, produktions- eller driftsmæssigt, udover oplysningerne givet i ansøgningsskema 3885 version 1 og 2 før ændringen/udvidelsen er godkendt af Skive Kommune. 9. Ved Virksomhedens juridiske overdragelse eller ved ophør af virksomhedens aktiviteter skal tilsynsmyndigheden straks orienteres. 10. Ved virksomhedens ophør, skal der udføres følgende forureningsbegrænsende foranstaltninger: Gyllebeholder, fortank med rørsystemer, gyllekanaler/kummer m.v. skal tømmes og rengøres. Alle staldafsnit skal tømmes for husdyrgødning, der bortskaffes efter regler om udbringning af husdyrgødning. Alle olietanke skal tømmes. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til Skive Kommunes affaldsregulativer. Vurdering Vilkårene i dette afsnit har blandt andet til formål på bedst mulig vis at sikre, at virksomhedens daglige drift sker miljømæssigt forsvarligt. I den forbindelse vurderes det, at de ansattes kendskab til de handleplaner, som skal træde i kraft Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 8

10 ved driftsuheld og lignende har afgørende betydning. Vilkårene i dette afsnit har desuden til formål at sikre, at radikale ændringer, såsom fremtidig udvidelse eller afvikling af virksomheden sker miljømæssigt forsvarligt og med tilsynsmyndighedens vidende. Formålet med vilkår om anmeldepligt er dels at sikre, at der ikke sker forøgede miljøpåvirkninger uden myndighedens vidende, og dels at skabe optimale muligheder for en tidlig dialog mellem ejer og tilsynsmyndighed, således at der sikres en sammenhæng mellem myndighedens sagsbehandling og ejers projektering ved fremtidig udvikling af virksomheden. I forbindelse med fremtidige projekteringer af stalde vil Skive Kommune vurdere staldanlæggets udformning med hensyn til BAT og renere teknologi, inden byggeri i gang sættes. Skive Kommune vurderer, at udvidelse under de givne vilkår i dette afsnit sikrer at risikoen for pludselige utilsigtede miljøpåvirkninger fra virksomheden er minimal. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 9

11 2.2 Animalsk produktion Vilkår 11. Husdyrproduktionen pr. år må på intet tidspunkt overskride 421 DE, svarende til: - Slagtesvin: stk. i vægtintervallet fra 30 kg 105 kg, beregnet iht. Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. (Bek. nr af 19. december 2006). Inden for dette produktionsniveau tillades afvigelser i ind- og afgangsvægt og heraf følgende afvigelse i antal producerede dyr, så længe det maksimale antal DE ikke overstiger 421 DE om året. Indgangsvægten må variere inden for intervallet kg og afgangsvægten må variere op til 110 kg. Tilsynsmyndigheden kan vælge at dispensere for dyrenes afgangsvægt i tilfælde, hvor ydre forhold taler for det. 12. Den tilladte husdyrproduktion skal tages fuldt i brug senest 4 år efter at godkendelsen er meddelt, ellers nedskrives den godkendte produktion til det aktuelle produktionsniveau. 13. I forbindelse med afholdelse af tilsyn skal afregning fra slagteriet for hele den animalske produktion, dækkende de sidste 3 års produktion, ligge til rådighed for tilsynsmyndigheden. Afregningen skal kunne dokumentere antallet af slagtede svin hvert af de pågældende år. Derudover skal slagtesvinenes gennemsnitsvægt fremgå af afregningen. 14. I forbindelse med afholdelse af tilsyn skal der ligge dokumentation for antallet af indsatte grise for de 3 foregående år med angivelse af gennemsnitsvægt. 15. I eksisterende og nye stalde med grise der vejer mere end 20 kg, skal der være etableret overbrusningsanlæg eller højtryksanlæg, hvor staldluften tilføres forstøvet vand. Vurdering: Vilkårene i dette afsnit har til formål at regulere og kontrollere virksomhedens husdyrproduktion så det sikres, at miljøpåvirkningerne fra husdyrbruget, herunder ammoniakfordampning, næringsstoffer, lugt og transporter ikke forøges som følge af ændringer i virksomhedens produktionsform og/eller husdyrhold. Det vurderes, at der med rimelighed kan reguleres i antal producerede slagtesvin, dog forudsat, at det samlede antal DE ikke overskrides, idet en normal slagtesvineproduktion kræver en vis fleksibilitet med hensyn til slagtevægt. Reguleringen er mulig at styre, idet slagtevægt fremgår af slagteriafregninger eller planårsopgørelser fra slagteri. I særlige tilfælde, eksempelvis pludselig arbejdsnedlæggelse på slagterier eller hos vognmænd, eller andre særlige ydre forhold, som ansøger ikke har indflydelse på, kan tilsynsmyndigheden dispensere for dyrenes afgangsvægt. Der er desuden sat vilkår om overbrusning i alle stalde, idet vurderes, at der kan opnås en gavnlig sideeffekt i perioder med høje temperaturer. Overbrusning kan give en vis køling af staldene, hvorved lugtgener fra staldene kan reduceres. Anlæggets produktionskapacitet, hvad angår antal stipladser til slagtesvin, fremgår af ansøgningsskema 3885, version 1. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 10

12 2.3 Støj, vibrationer og transport Vilkår 16. Virksomhedens samlede støjemission, angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau målt i db(a), må i intet punkt ved de nærmest liggende enkeltboliger overskride følgende værdier: Tabel 1. Områdetype Dagperiode Aftenperiode Natperiode Mandag-fredag kl Mandag-fredag kl Alle dage kl Lørdag kl Lørdag kl Søn- & helligdage kl Nabobeboelse* 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) *) Nabobeboelse defineres som opholdsarealer ved nærmeste nabo. Ved tvivlsspørgsmål er det tilsynsmyndigheden, der definerer, hvor støjgrænsen gælder. Grænseværdierne skal overholdes i de mest støjbelastende otte timer i dagperioden, den mest støjbelastende time i aftenperioden og den mest støjbelastende ½ time i natperioden. De anførte grænseværdier for støjbidraget regnes overholdt, hvis de ikke overskrides af en måling/beregning der er midlet over en periode, som afhænger af tidspunktet på døgnet således: For dagperioden, kl alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på 8 timer. For aftenperioden, kl alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på 1 time. For dagperioden, kl alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på ½ time. Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser. Virksomhedens støjbidrag til et maksimalniveau i natperioden må ikke overskride 55 db(a). 17. I forbindelse med høst og korntørring kan grænseværdien om aftenen og om natten forhøjes med 5 db(a) i høstperioden, dog i højst 6 uger. 18. Transport til og fra ejendommen skal primært foregå indenfor normal arbejdstid Hvis gylletanken på adressen Lien 3, 7860 Spøttrup anvendes til at opbevare gylle fra produktionen på Rettrup Kærvej 21, skal gylletransporten til Lien 3 ske under følgende forhold: a) Transporten skal ske inden for perioden 1. oktober - 1. maj. b) Transporten skal ske øst ud ad Rettrup Kærvej, ad Truebjergvej og Rønbjergvej. 20. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer det nødvendigt, kan Virksomheden påbydes at udføre egenkontrol af virksomhedens støjniveau. Kontrollen skal udføres efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1993: Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Viser kontrollen at der sker overskridelser af grænseværdierne, kan virksomheden påbydes nedbringe støjniveauet. Vurdering: Vilkårene i dette afsnit har til formål at sikre Rettrup Kærvej 21 s omgivelser mod uacceptable gener i form af støj, vibrationer og gener ved transporter til og fra ejendommen. Ud fra staldanlæggets beliggenhed i forhold til nabobeboelser og støjende aktiviteter på ejendommen er Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 11

13 det vurderet, at miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støjbidrag er et tilstrækkeligt udgangspunkt for at sikre naboer mod støjgener. Det er valgt at lempe kravene i forhold til vejledningen, idet dagperioden er valgt til at starte kl og ikke, som i vejledningen kl Det skyldes, at flere sæsonafhængige aktiviteter på ejendommen, eksempelvis forårets og efterårets markarbejde ofte påbegyndes før kl Desuden er kravet lempet af hensyn til aktiviteter i høsten. Den væsentligste støjgene vurderes at være kørsel med lastbiler og traktorer til og fra ejendommen og støj fra landbrugsmaskiner i forbindelse med produktion og markarbejde. Støj fra aktiviteter på ejendommen, såsom ventilation, indblæsning af korn til silo, foderfremstilling, intern transport o. a. vurderes ikke at give støjgener hos omkringboende. Skulle virksomheden mod forventning alligevel give anledning til uacceptable støjgener, er der stillet vilkår om, at virksomheden kan påbydes egenkontrol og eventuel nedbringelse af støjniveau. Der forventes ingen væsentlige vibrationsgener, idet der ikke er mange vibrationskilder på landbruget. Det væsentligste er transporter, men det er ikke mere, end der normalt kan forventes fra et landbrug. Det lokale vejnet omkring Rettrup Kærvej 21 vurderes at blive udsat for en større belastning fra transporter af slagtedyr og gylletransporter, som udgår fra ejendommen. Der er tilstrækkeligt harmoniareal samlet omkring ejendommen til, at hovedparten af den producerede gylle ved 421 DE kan afsættes på arealer inden for en radius af 2 km. Det vurderes således, at gyllekørsel kan udføres hensigtsmæssigt i forhold til vejnet og omkringboende. Der er desuden stillet vilkår for transportrute til gyllebeholder på adressen Lien 3, 7860 Spøttrup, idet det vurderes, at den foreskrevne rute giver den mest hensigtsmæssige belastning af vejnettet og mindst mulig gene for omkringboende til Lien 3. Forøgelsen i antallet af transporter af slagtedyr vurderes at være acceptabel og betragtes som en nødvendighed på den ansøgte produktionsudvidelse. Tabel 2. Væsentlige transporter til og fra Rettrup Kærvej 21 pr. år. Kørselsart Antal transporter nudrift Antal transporter ansøgt Levering smågrise Slagtedyr/salg af levende dyr Foder (fra foderstof) Døde dyr Husdyrgødning Fyringsolie/Dieselolie 6 8 Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 12

14 2.4 Lys, Kulturmiljø og Landskab Vilkår 21. Beholder på ca. 400 m 3 til flydende husdyrgødning (nr. 18 på situationsplan, vedlagt i bilag 4) tages ud af drift og genanvendes efter gældende regler i forbindelse med udvidelsen. 22. Lyskilder på ejendommen må ikke være rettet mod omkringboende, såfremt lyskilden ikke er afskærmet af bygninger, beplantning eller lignende. 23. Enhver påtænkt væsentlig ændring af den oprindelige trelængede bygningsmasse og stuehus skal anmeldes til Skive Kommune inden udførelse. 24. Arealer omkring gyllebeholdere må ikke bruges til opmagasinering af maskiner, traktorer eller gyllevogne. Vurdering: Vilkårene i dette afsnit har til formål at sikre, at udvidelsen på Rettrup Kærvej 21 ikke medfører forringelse af de kulturhistoriske og landskabelige værdier, samt at sikre, at husdyrbrugets belysningsforhold ikke er til unødig gene for omgivelserne. Ud fra de på godkendelsestidspunktet gældende udpegninger af kommuneplanrammer, lokalplaner og Regionplan 2005 og niveauet for husdyrproduktion i området, vurderes projektet at være i overensstemmelse med de fremtidig ønsker for udviklingen af området mellem Rettrup, Rønbjerg og Gl. Rønbjerg. Det eksisterende produktionsanlæg er hensigtsmæssigt placeret i landskabet. Efter dialog med ansøger og efterfølgende vurdering af de landskabelige forhold omkring Rettrup Kærvej 21, er det valgt ikke at stille særlige vilkår om beplantning i forbindelse med udvidelsen. Det vurderes, at der ikke vil forekomme gener hos omkringboende som følge af belysning på virksomheden, såfremt lyskilder placeres på samme måde som de nuværende lyskilder på ejendommen. Der er stillet vilkår, som sikrer, at belysning ikke bliver til unødig gene for omkringboende. Nørkær er udpeget til at være af middel bevaringsværdi i Kommuneatlas Skive Bevaringsværdier i byer og bygninger For at sikre eventuelle særlige kulturhistoriske værdier er der således sat vilkår om forhåndsanmeldelse af bygningsmæssige ændringer på de ældre dele af ejendommen. Forholdet til museumsloven: Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal straks anmeldes til Skive Museum, jf. museumslovens 27, stk. 2. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 13

15 2.5 Luft/lugt Vilkår 25. Landbrugsdriften må uden for ejendommens areal ikke give anledning til lugt- og støvgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes til at være væsentlige. 26. Ny gyllebeholder (nr. 16 på situationsplan, vedlagt i bilag 4) skal etableres med fast overdækning. 27. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden redegør for ejendommens lugtemission, hvis det skønnes at eventuelle klager over lugt fra virksomheden er velbegrundede. Tilsynsmyndigheden kan efterfølgende påbyde, at virksomheden iværksætter lugtreducerende tiltag, hvis de vejledende genekriterier for lugt er overskredne. 28. Opbevaring og håndtering af virksomhedens foder og råvarer, bygningers og siloers konstruktion samt virksomhedens drift i øvrigt må ikke give anledning til støv- og lugtgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering medfører gener for omgivelserne. 29. Udendørs arealer skal renholdes for at forhindre støvflugt og begrænse lugtgener. Rengøringen skal udføres på sådan en måde, at den ikke giver anledning til støvgener i omgivelserne eller til forurening af afløb og lignende. 30. Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås, f.eks. med melcykloner eller anden støvbegrænsende foranstaltning. 31. Drift af virksomheden må ikke medføre, at der opstår væsentlige lugt- eller støvgener, der af tilsynsmyndigheden vurderes som uacceptable for omboende. 32. Ventilationsanlæggene skal jævnligt efterses og rengøres, dog mindst en gang årligt. 33. Lugtbidraget fra staldene skal sikres begrænset ved en god og hensigtsmæssig staldhygiejne og rengøring af samtlige staldafsnit for foder- og gødningsrester mindst 3 gange årligt. 34. Ved transport af flydende husdyrgødning på offentlig vej skal gyllevognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, således at spild ikke kan finde sted. 35. Udbringning af husdyrgødning nærmere end 200 m fra byzone og samlet bebyggelse må ikke ske på lør-, søn- og helligdage. 36. Udbringning af gylle på sort jord og græsmarker nærmere end 200 meter fra byzone skal enten ske ved nedfældning eller slangeudlægning og efterfølgende nedmuldning inden 6 timer efter udlægning. 37. Mærkedage (konfirmationer, sølvbryllupper o.a.), som bliver meddelt ejer senest 2 uger forinden, skal respekteres. Vurdering Formålet med de stillede vilkår i dette afsnit er at begrænse virksomhedens lugt- og støvbidrag til omgivelserne, dels fra staldanlægget og dels ved gylleudbringning. Desuden indgår der i dette afsnit et vilkår om overdækning af ny gylletank, som har til formål at sikre en reduceret ammoniakemission. Der forventes ikke væsentlige støvgener fra ejendommen. Der er god afstand til omkringboende. Mulige støvkilder, som foder og foderråvarer opbevares i foderlade. Adgangsvejene til ejendommen er ved de omkringboende asfalterede. På baggrund af, at den beregnede lugtgeneafstand i ansøgningsskemaet viser, at det vejledende afstandskrav er overholdt, vurderes det, at udvidelsen ikke medfører uacceptable lugtgener hos naboer ved normale driftsforhold. Hvis der opstår problemer med lugt fra ejendommen, har tilsynsmyndigheden mulighed for at stille krav om en redegørelse fra virksomheden og om nødvendigt, at der skal iværksættes lugtreducerende tiltag. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 14

16 I perioder med udbringning af gylle vil der være lugtgener. Udbringning af gylle sker med slæbeslanger eller nedfældning. For at reducere lugtgener er der stillet vilkår om forbud mod udbringning af gylle i nærhed af samlede bebyggelser og byzoner på lørdage, søn- og helligdage. Der er af samme grund stillet vilkår om udbringningsmetode på sort jord og græsmarker i nærhed af byzoner, og virksomheden er pålagt at respektere meddelte mærkedage. Som følge heraf vurderes gylleudbringningen ikke at give uacceptable lugtgener. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 15

17 2.6 Affald/Råvarer/Skadedyr Vilkår 38. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning m.v. 39. Døde dyr skal straks fjernes fra besætningen og bortskaffes til autoriseret destruktionsanstalt. I tidsrummet indtil afhentning skal døde dyr opbevares, så de ikke giver anledning til uhygiejniske forhold og så de ikke forårsager forurening af jord eller grundvand. 40. Medicin skal opbevares adskilt fra fødevarer i et aflåst skab, således det er utilgængeligt for dyr og børn. 41. Sprøjtemidler og farlige stoffer i øvrigt skal opbevares i aflåst rum eller skab og må ikke opbevares i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, medicin eller lignende. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet således, at lækage eller spild kan opsamles. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Til opsamling af spild kan f.eks. bruges en spildbakke, eller ved mindre spild et absorberende materiale, såsom kattegrus, savsmuld eller lignende. 42. Olieprodukter og farligt affald (råvare-, olie- og kemikalieaffald) skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg uanset mængde. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet således, at lækage eller spild kan opsamles. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Til opsamling af spild kan f.eks. bruges en spildbakke. Der må ikke være risiko for opsamling af slagregn eller sne. Beholderne skal være beregnet til formålet og være tydelig mærket med angivelse af indhold. 43. Klinisk affald skal opsamles og opbevares aflåst og i specialbeholder, samt være adskilt fra fødevarer, således det er utilgængeligt for dyr og børn. 44. Tomme kemikaliedunke skal rengøres inden bortskaffelse. 45. Enhver bortskaffelse af affald skal ske efter de til enhver tid gældende affaldsregulativer udarbejdet af Skive Kommune. 46. Der må ikke foretages afbrænding af affalds- eller spildprodukter på virksomheden. 47. Der skal udarbejdes stamkort over affaldsmængderne, herunder hvor store mængderne er, hvor affaldet afleveres og hvem distributøren er. Stamkort skal kunne forevises ved forlangende, for eksempel i forbindelse med tilsyn. Se bilag På ejendommen skal der foretages effektiv bekæmpelse af og forebyggende foranstaltninger mod skadedyrsangreb. Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med retningslinierne fra Statens Skadedyrslaboratorium. 49. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.). 50. Bekæmpelsen af skadedyr skal foretages på tilsynsmyndighedens forlangende. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 16

18 Vurdering: Formålet med de stillede vilkår i dette afsnit er at sikre en forsvarlig og korrekt håndtering af affald og råvarer på virksomheden. Endvidere skal vilkårene sikre, at ejendommens tilhold af skadedyr er minimalt. Et tidssvarende konventionelt landbrug skal håndtere en række forskellige typer af farlige og forurenende stoffer: plantebekæmpelsesmidler, insektgift, rengøringsmidler, smøre- og spildolie, medicin, affaldsprodukter og andet. Der er således stillet vilkår til opbevaring af kemikalier, medicin og farligt affald for at minimere risikoen for forureninger som følge af uhensigtsmæssige opbevaringsforhold af råvarer og affald. I forlængelse af ovenstående anbefales det at overveje overfladebehandling af betongulvet i ejendommens kemikalierum for at forlænge gulvets levetid. Dette er en anbefaling, ikke et vilkår. På baggrund af størrelsen af den ansøgte produktion og den heraf følgende affaldsmængde er det vurderet relevant at stille vilkår om udarbejdelse af stamkort. Det ønskes at sikre, at virksomhedens affald bortskaffes på korrekt og forsvarlig vis, således at risikoen for forurening eller gener som følge af forkert håndteret affald minimeres. Stamkort til udfyldelse, liste over EAK-numre og vejledning om udfyldelse af stamkort er vedlagt i godkendelsens bilag 5.1, 5.2 og 5.3. Der er desuden stillet vilkår om at bekæmpe skadedyr, da det vurderes, at skadedyr kan forårsage unødig stor risiko for forurenende driftsuheld og driftsforstyrrelser på grund af beskadiget materiel, for eksempel kortslutning i strømforsyninger, som kan medføre utilsigtede opstarter og afbrydelser af pumper, ventilatorer, foderanlæg og andet. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 17

19 2.7 Jord og grundvand Vilkår 51. Kemikalier skal opbevares i aflåst rum eller skab og må ikke opbevares i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, medicin eller lignende. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet således, at lækage eller spild kan opsamles. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Til opsamling af spild kan f.eks. bruges en spildbakke. 52. Ved påfyldning af vand på sprøjte skal det sikres, at der ikke kan ske tilbageløb fra sprøjte til vandforsyningsanlæg. Påfyldning af sprøjte skal foregå under konstant overvågning. 53. Bekæmpelsesmidler skal under transport være sikret mod stød og uheld. En lukket tæt plastkasse (eks. en køleboks) er velegnet. 54. Ved arbejde med bekæmpelsesmidler skal der altid medbringes en mobiltelefon, således at det er muligt at hurtigt tilkalde hjælp ved uheld. 55. Ved arbejde med bekæmpelsesmidler skal der altid være en spand eller sæk med fint savsmuld eller andet egnet materiale til opsugning af spildt bekæmpelsesmiddel samt en skovl og f.eks. plasticposer/plasticspand til rådighed til hurtig indsats. 56. Alle gyllebeholdere skal sikres mod påkørsel, eksempelvis i form af en passende fysisk barriere, for eksempel støbte betonstolper. Alternativt kan der udformes en driftsprocedure, der sandsynliggør, at der ikke er risiko for påkørsel af gyllebeholdere. Driftsproceduren skal skitseres på en plantegning eller lignende, hvor til- og frakørsel til gyllebeholdere, samt påfyldningsplads(er) er tydeligt markerede. Driftsproceduren skal kunne fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende, eksempelvis i forbindelse med tilsyn. Personel, som betjener maskinel ved gylleudbringning skal kende og følge driftsproceduren. 57. Al pumpning af gylle på ejendommen skal ske ved konstant overvågning, således at eventuelle gylleudslip kan opdages og minimeres hurtigst muligt. 58. Ved pumpning af gylle fra gylletanke uden påfyldningsplads, skal der anvendes gyllevogne med påmonteret pumpe og returløb således, at spild af flydende husdyrgødning undgås. 59. Pumperør på gyllebeholdere skal fastlåses med udløb over tanken, når pumpen ikke er i brug. 60. Elpumper på gyllebeholdere skal have en timer, som sikrer, at pumpen automatisk stopper efter at have pumpet det antal kubikmeter, som svarer til kapaciteten af ejendommens største gyllevogn. 61. Afbryderknapper til gyllepumper til fortank og gylletanke skal placeres svært tilgængelige for skadedyr i skab eller lignende. 62. Gyllehandlingsplan, (vedlagt i bilag 9), skal placeres synligt (eks. i mandskabsrum) og alle medarbejdere skal have kendskab til handlingsplanens indhold. 63. Rengøring af marksprøjter og vask af maskiner og lastbiler, som anvendes til sprøjtning, gylletransport eller gylleudbringning skal enten foregå i marken eller på vaskeplads med afløb til gyllebeholder eller anden opsamlingsbeholder. Spildevandet herfra skal opblandes i gyllebeholder inden det spredes på mark. 64. Vand fra vask af stalde betragtes som flydende husdyrgødning og skal tilledes gyllebeholder. 65. Sanitært spildevand fra driftsbygninger skal ledes til særskilt spildevandsanlæg. Ændringer i eksisterende nedsivningsanlæg eller etablering af ny spildevandsrensning skal godkendes af Skive Kommune. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 18

20 66. Ændringer i aflednings- og afløbsforhold for overfladevand, inklusiv tagvand, skal godkendes af Skive Kommune. 67. Påfyldning af dieselolie skal foregå på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således at spild kan observeres og opsamles med kattegrus eller andet olieabsorberende materiale. Påfyldning af dieselolie skal ske under konstant overvågning. 68. Opbevaring af diesel- eller fyringsolie i overjordiske tanke skal til enhver tid ske i typegodkendte olietanke. 69. Nye olietanke skal anmeldes til Skive Kommune. 70. Olietanke til diesel- eller fyringsolie skal til enhver tid stå overdækket på befæstet areal uden afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand, således at spild kan observeres og opsamles med kattegrus eller andet olieabsorberende materiale. 71. For nedgravede tanke samt overjordiske tanke anskaffet før 1. september 2005 gælder vilkårene i den til enhver tid gældende olietankbekendtgørelse. 72. Overjordiske olietanke anskaffet efter 1. september 2005 skal registreres og indføres i denne godkendelse samt reguleres efter de stillede vilkår i bilag 10 og Virksomheden skal straks kontakte Skive Kommune, hvis det bliver konstateret, eller der opstår mistanke om, at en olietank er utæt. 74. Sløjfning af olietanke skal anmeldes til Skive Kommune Vurdering: Formålet med de stillede vilkår i dette afsnit er at forebygge og minimere risikoen for forurening af jord og grundvand. De potentielle kilder til forurening af jord og grundvand er kemikalier, olie og husdyrgødning. Der er stillet vilkår om opbevaring af kemikalier og desuden særlige vilkår om håndtering af sprøjtemidler, idet sprøjtemidler vurderes at udgøre en særlig stor risiko for grundvandet. Der er stillet vilkår om etablering af en vaske- og påfyldningsplads med afløb til gyllebeholder. Dette vurderes nødvendigt, for at sikre en tilfredsstillende forebyggelse af forurening af jord og grundvand med vaskevand fra maskiner. Når vaske-, påfyldningspladsen er etableret, vurderes det at håndtering af sprøjtemidler og gylle herefter kan foregå forsvarligt, idet evt. spild ved påfyldning af sprøjtemidler og gylle kan opsamles i gyllebeholder. Det vurderes, at vilkår omkring håndtering af gylle og gyllesystemet sikrer en effektiv forebyggelse af gylleudslip, dels ved pumpning af gylle fra gyllekanaler til gyllebeholdere og dels fra gyllebeholder til gyllevogn. Vilkårene er formuleret på baggrund af en vurdering af, at der er størst sandsynlighed for gylleudslip ved mangelfuldt opsyn i forbindelse med gyllepumpning, ved utilsigtet start af gyllepumper pga. tekniske fejl, samt ved påfyldning af gyllevogne. Det vurderes, at den største risiko for olieforurening er i forbindelse med opbevaring og håndtering af dieselolie. Der er således stillet vilkår for håndtering og opbevaring af dieselolie, som vurderes effektivt at kunne forebygge forurening som følge af mangelfuldt opsyn ved påfyldning, påfyldningsplads med uhensigtsmæssigt belægning, samt olietanke i dårlig stand. Sanitært spildevand fra driftsbygninger renses mekanisk og nedsives i godkendt anlæg. Spildevand fra vaskeplads ved maskinhus ledes via sandfang til nedsivning. Det vurderes, at den nuværende håndtering og rensning af overflade-, tag- og spildevand er forsvarlig og i overensstemmelse med de på godkendelsestidspunktet gældende regler og kommunale forskrifter. For at sikre, at fremtidige ændringer sker uden fare for unødig forurening af jord og grundvand, er det vurderet relevant at stille vilkår om anmeldepligt ved fremtidige ændringer. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 19

21 Opførsel af ny gyllebeholder på cirka m 3, samt fjernelse af den gamle gyllebeholder på 452 m 3 vil give en samlet opbevaringskapacitet på ejendommen (inklusiv gyllekanaler) på cirka m 3. Der gives i godkendelsen endvidere mulighed for at opbevare gylle på adressen Lien 3, 7860 Spøttrup, under vilkår, som har til hensigt at minimere gener for omkringboende ved gylletransport til Lien 3. Gyllebeholder på Lien 3, 7860 Spøttrup har en opbevaringskapacitet på cirka m 3. Husdyrbruget overholder fremdeles kravet om 9 måneders gylleopbevaringskapacitet efter udvidelsen. Tabel 4. Olieopbevaringsanlæg på Rettrup Kærvej 21 Type Udendørs tank til dieselolie fra Tanken står i maskinhus. Udendørs tank til dieselolie fra Tanken står i maskinhus. Afblændet tank fra Underjordisk. Volumen L L L Tabel 5. Gylleopbevaringsanlæg på Rettrup Kærvej 21 Type Årstal Volumen (før) Volumen (efter) Gyllebeholder (nedlægges 2007) m³ 0 m 3 Gyllebeholder m³ m 3 Gyllebeholder m³ m³ Gyllebeholder (bygges 2008) 0 m³ m 3 Fortank m 3 40 m 3 Gyllekanaler 960 m³ m 3 Opbevaringskapacitet i alt m 3 Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 20

22 2.8 Driftskontrol 75. Virksomheden skal løbende registrere følgende: Årlig opgørelse af husdyrproduktionen, eksempelvis via slagteriafregninger. Årlig opgørelse af opbevaringskapaciteten for husdyrgødning eksempelvis via gødningsregnskab. Årlig registrering af vandforbrug (m 3 ). Årlig registrering af elforbrug (kwh). Årligt forbrug af fytase og benzoesyre, eksempelvis via foderoptimeringer og Effektivitetskontrol. Årligt foderforbrug i totalt antal FoderEnheder/år og forbrug af råprotein i g råprotein/foderenhed, eksempelvis via foderoptimeringer og Effektivitetskontrol. Bortskaffelse af affald og farligt affald via stamkort. Der noteres typer, mængder, transportørfirma og modtagefirma. Afhentning af døde dyr til destruktionsanstalt. Uheld, der medfører forurening af jord eller vandløb. Logbog til egenkontrol af flydelag, jf. gældende vejledning. 76. Registreringerne skal opbevares på virksomheden i minimum fem år og skal fremvises til tilsynsmyndigheden, såfremt der anmodes herom. Vurdering Formålet med de stillede vilkår i dette afsnit er dels at kontrollere, at de angivne oplysninger i ansøgningen om godkendelse overholdes, og dels at give ansøger overblik over væsentlige miljøforhold på husdyrbruget. Gennem egenkontrol af energiforbruget skabes der mulighed for at finde potentielle energibesparelser, som kan vise sig fordelagtige såvel økonomisk som miljømæssigt. Gennem registrering af miljøuheld og opfølgende årsagsanalyser kan miljømæssigt uhensigtsmæssige driftsprocedurer udpeges og revideres med en miljømæssig mere forsvarlig drift til følge. Grønt regnskab kan indgå som driftskontrol. Regnskabet skal som minimum indeholde oplysninger om næringsstoffer, pesticider og energi, samt opfylde ovenstående vilkår. Det anbefales at udføre grønt regnskab i henhold til Bekendtgørelse om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab BEK nr 1515 af 14/12/2006. Det understreges, at landbrug ikke på godkendelsestidspunktet har pligt til at udarbejde grønt regnskab. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 21

23 2.9 Renere teknologi og BAT Vilkår 77. Ny stald skal etableres med delvist spaltegulv (25 49 % fast gulv), som angivet i ansøgningsmaterialet. 78. Landbruget skal under tilsyn redegøre for muligheden for at indføre renere teknologi i form af ændrede råvarer, nye metoder eller besparelser på materialer og ressourcer, som kan nedsætte miljøbelastningen fra ejendommen. Følgende områder skal indgå i redegørelsen: Metoder til at reducere fordampning af kvælstof fra stalde og opbevaringsanlæg samt i forbindelse med udbringning. Reduktion af kvælstofudledning og fosforoverskud. Ved substitution af råvarer og hjælpestoffer skal virksomheden dokumentere, at substitutionen sker til mindre miljøbelastende råvarer og hjælpestoffer. 79. Enzymet fytase skal anvendes i besætningen i en mængde, som til enhver tid er økonomisk og miljømæssigt forsvarligt. 80. Benzoesyre skal anvendes i besætningen i den udstrækning det er økonomisk og miljømæssigt forsvarligt. 81. Foderets indhold af råprotein ved en produktion på 421 DE må i gennemsnit ikke overstige 155 g råprotein/ FoderEnhed. 82. Det samlede antal forbrugte Foderenheder pr. år på Rettrup Kærvej 21 ved en produktion på 421 DE må ikke overstige FoderEnheder. 83. Alle særligt energiforbrugende anlæg, eksempelvis ventilationsanlæg, foderanlæg og gyllepumper, skal kontrolleres og vedligeholdes således, at de altid kører energimæssigt optimalt. Vurdering Formålet med de stillede vilkår i dette afsnit er at sikre, at ejendommen fremadrettet overholder kravene til anvendelse af renere teknologi og Bedst Anvendelige Teknologi. Ud fra ansøgningsmaterialet er det vurderet, at husdyrbruget ved anvendelse af renere teknologi i form af foderoptimeringer og delvist spaltegulv som staldsystem, kombineret med energibesparende foranstaltninger i form af halmfyr, gastæt silo og frekvensstyret ventilation, samt vandbesparende tiltag i form af drikkekopper, opfylder kravene til renere teknologi og Bedst Anvendelige Teknologi på godkendelsestidspunktet. For slagtesvineproduktion er der på godkendelsestidspunktet tre BAT-teknologier: Delvist spaltegulv, Delvist spaltegulv med skraber og køling af kanalbund og Luftvasker med syre, rensning af 60 procent afgangsluft. I det ansøgte er der valgt delvist spaltegulv med % fast gulv. I beskrivelsen af delvist spaltegulv i BAT-byggebladet fremgår det, om fordelingen mellem spaltegulv og fast gulv, at: Typisk vil spaltegulvet udgøre % af stiens samlede bruttoareal. Ud fra denne beskrivelse vurderes det, at valget af staldsystem i ansøgningen kan betragtes som BAT-teknologi, såfremt det etableres med mere end 33 % fast lejeareal. Det er i ansøgningen valgt at udføre foderoptimering og derigennem at reducere ammoniakfordampningen fra anlægget. Alternativt kunne ansøger have valgt delvist spaltegulv med % fast areal og en lempeligere foderoptimering. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 22

24 Da ansøger har metodefrihed og da ansøgningen overholder kravene for ammoniakemission, og da der ikke er konstateret særlige ammoniakfølsomme naturtyper inden for en radius af meter fra ejendommen eller særlige Natura-2000 områder, som vurderes at blive påvirket af den ansøgte udvidelse, vurderer Skive Kommune, at der i tilstrækkeligt omfang er anvendt renere teknologi og BAT-teknologi til reduktion af ammoniakemission. Hvad angår de to øvrige BAT-byggeblade anses disse metoder ikke for dette husdyrbrug at opfylde proportionalitetsprincippet for anvendelse. Da ansøger i ansøgningen erklærer at have fokus på management, ressourceforbrug og dyrevelfærd, og da tilsyn på ejendommen understøtter dette, vurderes det, at ejendommen også fremover drives miljømæssigt forsvarligt og med stadig fokus på renere teknologi og BAT. Tilsynsmyndigheden vil løbende følge op på virksomhedens anvendelse af renere teknologi og BAT i forbindelse med tilsyn, jævnfør vilkår om egenkontrol og redegørelse for anvendelse af renere teknologi og Bedst Anvendelige Teknologi i dette afsnit. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 23

25 3 TILLÆG; FREMTIDIG UDVIDELSE AF HUSDYRBRUG (499,2 DE) 3.1 Generelle vilkår Vilkår 84. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af den vedlagte ansøgning om miljøgodkendelse, skemanummer 3885,version 2 af , og med de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår. 85. Dette tillæg til godkendelsen skal tages i brug senest 4 år efter, at godkendelsen er meddelt, ellers bortfalder tillægget. Hermed forstås, at økonomisk bindende kontrakter med bygherre/entrepenør el. lignende om renovation af de i ansøgningen beskrevne staldafsnit skal være indgået. 86. Virksomheden skal ved udnyttelse af dette tillæg fortsat overholde vilkår i godkendelsens kapitel 2.1. Vurdering Vilkårene i dette afsnit har til formål at sikre, at virksomheden ved ibrugtagen af dette tillæg fortsat drives miljømæssigt forsvarligt. Det vurderes, at godkendelsens vilkår i afsnit 2.1 kombineret med dette afsnits vilkår sikrer dette. Der gives en tidshorisont på 4 år fra godkendelsens meddelelse, altså indtil den 20. december 2011, til at tage dette tillæg i brug. Den normale tilsynsfrekvens for landbrug af denne størrelse er hvert andet år og det kan således bekræftes, om godkendelsens tillæg er taget i brug ved et almindeligt tilsyn. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 24

26 3.2 Animalsk produktion Vilkår 87. Husdyrproduktionen pr. år må på intet tidspunkt overskride 499,2 DE, svarende til: - Slagtesvin: stk. i vægtintervallet fra 30 kg 105 kg, beregnet iht. Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. (Bek. nr af 19. december 2006). 88. Inden for dette produktionsniveau tillades afvigelser i ind- og afgangsvægt og heraf følgende afvigelse i antal producerede dyr, så længe det maksimale antal DE ikke overstiger 499,2 DE om året. Indgangsvægten må variere inden for intervallet kg og afgangsvægten må variere op til 110 kg. Tilsynsmyndigheden kan vælge at dispensere for dyrenes afgangsvægt i tilfælde, hvor ydre forhold taler for det. 89. Den tilladte husdyrproduktion skal tages fuldt i brug senest 5 år efter at godkendelsen er meddelt. 90. I forbindelse med afholdelse af tilsyn skal afregning fra slagteriet for hele den animalske produktion, dækkende de sidste 3 års produktion, ligge til rådighed for tilsynsmyndigheden. Afregningen skal kunne dokumentere antallet af slagtede svin hvert af de pågældende år. Derudover skal slagtesvinenes gennemsnitsvægt fremgå af afregningen. 91. I forbindelse med afholdelse af tilsyn skal der ligge dokumentation for antallet af indsatte grise for de 3 foregående år med angivelse af gennemsnitsvægt. 92. I stalde med grise der vejer mere end 20 kg, skal der være etableret overbrusningsanlæg eller højtryksanlæg, hvor staldluften tilføres forstøvet vand i samtlige stalde. Vurdering: Vilkårene i dette afsnit har til formål at regulere og kontrollere virksomhedens husdyrproduktion, så det sikres, at miljøpåvirkningerne fra husdyrbruget, herunder ammoniakfordampning, næringsstoffer, lugt og transporter ikke forøges som følge af ændringer i virksomhedens produktionsform og/eller husdyrhold. Det vurderes, at der med rimelighed kan reguleres i antal producerede slagtesvin, dog forudsat, at det samlede antal DE ikke overskrides, idet en normal slagtesvineproduktion kræver en vis fleksibilitet med hensyn til slagtevægt. Reguleringen er mulig at styre, idet slagtevægt fremgår af slagteriafregninger eller planårsopgørelser fra slagteri. I særlige tilfælde, eksempelvis pludselig arbejdsnedlæggelse på slagterier eller hos vognmænd, eller andre særlige ydre forhold, som ansøger ikke har indflydelse på, kan tilsynsmyndigheden vælge at dispensere for dyrenes afgangsvægt. Vilkåret, at tilladelsen til husdyrproduktionen skal tages fuldt i brug senest 5 år efter at godkendelsen er meddelt, skal forstås således: Senest seks år efter godkendelsens meddelelse skal det kunne dokumenteres, at der har været en årsproduktion som svarer til de ansøgte 499,2 DE i minimum et af de foregående år efter at tillægget er taget i brug. Der er desuden sat vilkår om overbrusning i alle stalde, idet vurderes, at der kan opnås en gavnlig sideeffekt i perioder med høje temperaturer. Overbrusning kan give en vis køling af staldene, hvorved lugtgener fra staldene kan reduceres. Anlæggets produktionskapacitet, hvad angår antal stipladser til slagtesvin, fremgår af bilag 4. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 25

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive v/erik Bach Stisen Ballingvej 11 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

Udkast til miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktion. Østergårdsvej 4 Åsted 7830 Sundsøre

Udkast til miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktion. Østergårdsvej 4 Åsted 7830 Sundsøre Udkast til miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Østergårdsvej 4 Åsted 7830 Sundsøre v. Tommy R. Hensberg Blidstrupvej 3, Blidstrup 7990 Øster Assels - 1 - Godkendelse af virksomhed i henhold til

Læs mere

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE.

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE. Version 2 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune revurderer hermed miljøgodkendelse af d. 6. december 2005 af husdyrbruget Langager 2, 6430 Nordborg efter 17 i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15.12 2009 Registreringsblad Titel Miljøgodkendelse af svinebruget Højvang Dato: 15.12.2009 Virksomhedens

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Fårup Overgård Fårupvej 7 8840 Rødkærsbro

Revurdering af miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Fårup Overgård Fårupvej 7 8840 Rødkærsbro Revurdering af miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Fårup Overgård Fårupvej 7 8840 Rødkærsbro efter 12, 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lov nr. 1572 af 20. december 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23

Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23 Miljøgodkendelse Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23 4573 Højby 23 Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Nyvej 22 4573 Højby Miljøgodkendelse udarbejdet af Odsherred Kommune med bistand fra

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov

Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov September 2010 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 5 IKKE-TEKNISK RESUME... 5 VILKÅR

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Mosegaard Kærvej 27 C 9280 Storvorde v/ Kristian Olesen

Mosegaard Kærvej 27 C 9280 Storvorde v/ Kristian Olesen Mosegaard Kærvej 27 C 9280 Storvorde v/ Kristian Olesen Dato for godkendelsen: 18. juni 2015 Husdyrbruget: Mosegård CHR-nr. 108469 CVR-nr: 27194303 Matr. nr., ejerlav Husdyrbrugets adresse: Ejer og ansøger

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Vejbjerggård Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer den 27. juli 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 12 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægproduktion

Miljøgodkendelse af kvægproduktion Dato: 05-01-2015 Miljøgodkendelse af kvægproduktion Højgårdsvej 3, 6623 Vorbasse Januar 2015 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk Journalnr.:

Læs mere

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg Denne godkendelse er givet til CVR-nr. 14 48 11 76, Stensgård v/jan Villebro, Østergyden 36, 5600 Faaborg. Miljøgodkendelsen

Læs mere

12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug

12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug 12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug kvægbruget Hedevej 24, 9430 Vadum Godkendelsesdato / offentliggørelse: 7. januar

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej 12 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VIGTIGE ADRESSER OG DATOER...4 2 INDLEDNING...5 3 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...6 3.1. Samlet vurdering...6 4 VILKÅR...7

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget. Rude Havvej 55 8300 Odder. I henhold til 12 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug

MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget. Rude Havvej 55 8300 Odder. I henhold til 12 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget Rude Havvej 55 8300 Odder I henhold til 12 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Udarbejdet af: Odder Kommune Afdelingen for Miljø Rådhusgade

Læs mere

Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 24.

Læs mere

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Udvidelse af svineproduktionen fra 228,5 dyreenheder til 506,7 dyreenheder Med denne miljøgodkendelse følger

Læs mere

12-miljøgodkendelse. husdyrproduktionen. på Stensager, Forten 18, Vellev 8860 Ulstrup

12-miljøgodkendelse. husdyrproduktionen. på Stensager, Forten 18, Vellev 8860 Ulstrup 12-miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på Stensager, Forten 18, Vellev 8860 Ulstrup Godkendelsesdato den 25. oktober 2012 1 Registreringsblad Ejendommens navn og beliggenhed Stensager. Forten 18, Vellev,

Læs mere

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 31-07-2015 Sagsnr.: 15/9646 Dok.løbenr.: 181868/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

OBS Sønderborg Kommune har egen forside.

OBS Sønderborg Kommune har egen forside. OBS Sønderborg Kommune har egen forside. Sort tekst = fast tekst Blå tekst = hjælpetekst Rød tekst = eksempeltekst, der skal tilrettes Send billede i JPEG format til Tine Natur 1 Version 2 Kommunens afgørelse

Læs mere

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208,

Læs mere

Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende anlæg på Nedervej 29 og Nedervej 31 samt bedriftens samlede arealer.

Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende anlæg på Nedervej 29 og Nedervej 31 samt bedriftens samlede arealer. Kommunen afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Bekendtgørelse om Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 11, på Nedervej 29-31, matr. nr. 23, Ejerlav, Mjels, Oksbøl til ændring

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-02-2013 Sagsnr.: 11/32235 Dok.nr.: 79 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Datablad...4 1. Resumé og samlet vurdering...5

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-10-2014 Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: 258358/14 Kontakt: Morten

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere