Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej Spøttrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej 21 7800 Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej 4 7860 Spøttrup"

Transkript

1 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej Spøttrup Dokid.:

2 Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (lov nr af 20. december 2006) og Miljøbeskyttelsesloven (lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006). Ansøger: Navn: Adresse: Jan Henrik Have Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup Telefon: / mobil: Fax.: Bedrift: Navn: Adresse: Matr. nr.: Nørkjær CVR-nummer: Rettrup Kærvej 21, 7800 Skive 3 A Rønbjerg By, Rønbjerg P-nr.: Ejer husdyrbrug: Navn: Adresse: CHR-nr.: Jan Henrik Have Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup Ejer ejendom: Navn: Adresse: Jan Henrik Have Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup Telefon: / mobil: Kontaktperson: Navn: Adresse: Jan Henrik Have Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup Telefon: / mobil: Vigtige datoer: Ansøgningen annonceret den (i-mærkning) Godkendelsen annonceres den Næste regelmæssige revurdering Offentliggørelsen udløber den Klagefristen udløber den Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 1

3 Kort beskrivelse af det ansøgte projekt: Der er tale om en ansøgning om udvidelse af et eksisterende landbrug. Landbruget har adressen Rettrup Kærvej 21, 7800 Skive. Der er tilladelse til 250 DE, der ønskes at udvide til i alt 421 DE. Det ønskes at udvide yderligere i løbet af en 5-årig periode fra godkendelsens meddelelse til i alt 499,2 DE. På godkendelsestidspunktet er det en mulig fremtidsvision for ejer på sigt at anvende gylleseparation på Rettrup Kærvej 21. Rettrup Kærvej 21 Besætning nudrift Besætning ansøgt Besætning ansøgt + tillæg Dyr Stk./år DE Dyr Stk./år DE Dyr Stk./år DE Smågrise ,6 Smågrise 0 0 Smågrise 0 0 Slagtesvin ,4 Slagtesvin Slagtesvin ,2 I alt I alt 499,2 Andre husdyrbrug ejet af ansøger: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup Besætning nudrift Besætning fremtidig Dyr Stk./år DE Dyr Stk./år DE Søer ,8 Søer ,8 Smågrise ,7 Smågrise ,7 Slagtesvin 50 1,4 Slagtesvin 50 1,4 I alt 269,9 I alt 269,9 Rettrup Kærvej 4, 7860 Spøttrup Besætning nudrift Besætning fremtidig Dyr Stk./år DE Dyr Stk./år DE Slagtesvin Slagtesvin 0 0 I alt 57 I alt 0 Det vurderes, at der er tale om et selvstændigt anlæg. Smågrise til Rettrup Kærvej 21 leveres fra Næsbækvej 4, som også ejes af ansøger, men de to ejendomme ligger med stor afstand (ca. 10 km) fra hinanden og er ikke teknisk eller forureningsmæssigt forbundne. Det vurderes, at ejendommen kan drives i overensstemmelse med den givne godkendelse ved eventuelt skifte i slagtesvineleverandør eller ejerskifte. Der vil blive opført en ny svinestald umiddelbart vest for det eksisterende staldanlæg med stipladser til slagtesvin. Nybygningen vil blive indrettet med delvist spaltegulv og frekvensstyret ventilation med diffus indsugning via loftet og udsugning via skorstene. Byggeriet forventes igangsat ved udgangen af 2007 og færdigt primo juni Der vil blive opført ny gylletank med fast overdækning med en kapacitet på cirka m 3. Denne godkendelse indeholder et tillæg, hvor der er sat vilkår for en fremtidig udvidelse af ejendommens husdyrbrug op til 499,2 DE. Vilkår og vurderinger for denne fremtidige udvidelse er beskrevet i godkendelsens kapitel 3. Ejendommen og den søgte udvidelse overholder de generelle afstandskrav, som beskrevet i LOV nr 1572 af 20/12/2006, Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, kapitel 2, 6, 7 og 8. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 2

4 I forbindelse med indledende offentliggørelse af ansøgningen (Offentlighedsfasen) er der ikke indkommet bidrag fra offentligheden og andre parter. Godkendelsen er udarbejdet af: Tilsynsmyndighed: Skive Kommune Skive Kommune Natur og Miljø Natur og Miljø Kirke Allé 1 Kirke Allé Spøttrup 7860 Spøttrup Sagsbehandler: Simon Bach Nielsen Kvalitetskontrol: Erik Kolding Sagsnummer: Dokid: Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 3

5 Indholdsfortegnelse 1 ANSØGNING OG GODKENDELSE Ansøgning Godkendelse UDVIDELSE AF HUSDYRBRUG Generelle vilkår Animalsk produktion Støj, vibrationer og transport Lys, Kulturmiljø og Landskab Luft/lugt Affald/Råvarer/Skadedyr Jord og grundvand Driftskontrol Renere teknologi og BAT TILLÆG; FREMTIDIG UDVIDELSE AF HUSDYRBRUG (499,2 DE) Generelle vilkår Animalsk produktion Støj og vibrationer Lys, Kulturmiljø og Landskab Luft/lugt Affald/Råvarer/Skadedyr Jord og grundvand Driftskontrol Renere teknologi og BAT HUSDYRBRUGETS AREALER Naturbeskyttelse og ammoniak Nitratudvaskning Fosfor KONKLUSION GODKENDELSENS GYLDIGHED, KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING Godkendelsens gyldighed Klagevejledning og søgsmål Underretning om godkendelsen...40 Bilag 1. Grundlag for vilkår og lovgivning...42 Bilag 2. Kort over ejendommen (luftfoto anno 2006, 1:4000)...43 Bilag 3. Afstand til nærmeste nabobeboelse og byzone...44 Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 4

6 Bilag 4. Driftsbygninger...45 Bilag 5.1 Affaldsstamkort...47 Bilag 5.2 EAK-koder, landbrug Bilag 5.3 Stamkort, vejledning Bilag 6. Spildevandsafløb...52 Bilag 7. Naturområder og internationale naturbeskyttelsesområder...53 Bilag 8. Grundvandsområder...55 Bilag 9. Handlingsplan for gylleudslip Bilag 10. Vilkår for olietanke mindre end l...58 Bilag 11. Vilkår for 6000 l < olietanke< l...60 Bilag 12. Ansøgningsskema 3885 version 1... Bilag 13. Ansøgningsskema 3885 version 2... Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 5

7 1 ANSØGNING OG GODKENDELSE 1.1 Ansøgning Landmand Jan Henrik Have har søgt om miljøgodkendelse ved udvidelsen af dyreholdet på Rettrup Kærvej 21, 7800 Skive. Ansøgningen er modtaget via husdyrgodkendelse.dk af Skive Kommune den 5. juli 2007, og er indgivet på baggrund af, at ejer ønsker at udvide og ændre produktionen af smågrise og slagtesvin til slagtesvin. Ansøgningen bygger på oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af husdyrbrug Lov. nr af 20/12/2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Bek. nr. 648 af 18/6/2007 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. 1.2 Godkendelse Baseret på de givne oplysninger i ansøgningen samt tilsyn den 1. august 2007 og suppleret med Kommunens vilkår og vurderinger, meddeles Jan Henrik Have godkendelse af den ansøgte husdyrproduktion på adressen Rettrup Kærvej 21, 7800 Skive. Landbrugsejendommen er omfattet af Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr af 15. december 2006, kapitel 3 12 stk. 4, der vedrører anlæg til landbrugsproduktion for mere end 210 dyreenheder (slagtesvin over 30 kg) eller 2000 stipladser, samt bekendtgørelse nr. 648 af 18. juni 2007 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Punktet er i -mærket ( IPPCvirksomhed ). De hovedhensyn, der har været bestemmende for afgørelsen, er anvendelse af bedste tilgængelige teknik hensynet til overfladevand og natur med dens bestand af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særligt sårbart overfor næringsstofpåvirkninger begrænsning af eventuelle gener for naboer fra luftforurening begrænsning af støj- og lugtgener sikring af korrekt affaldshåndtering beskyttelse af jord og grundvand beskyttelse af recipienter og spildevandsafledning landskabelige værdier planer for nødvendige foranstaltninger ved ophør af driften for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. Endvidere er godkendelsen behandlet i henhold til de retningslinier, der i dag er til rådighed for vurdering af Natura 2000 områder. Der er ikke med denne godkendelse taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning som f.eks. Byggeloven eller Arbejdsmiljøloven m.v. I ansøgningen om godkendelse er der ikke gjort rede for alternativer til det ansøgte, eksempelvis i form af en anden produktionsform eller en anden placering af nye stalde. Den konkrete udformning af projektet, hvad angår placering af bygninger og driftsform, vurderes af Skive Kommune at være ideel for en fortsat udvikling af en miljøvenlig produktion på Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 6

8 landbrugsejendommen. Skive Kommune har på dette grundlag vurderet at det ikke er relevant at forlange beskrivelser af alternative projekter på ejendommen. På tidspunktet for godkendelsens meddelelse har ejer dog gjort rede for på sigt at udføre gylleseparation. Der foreligger dog på godkendelsestidspunktet ikke en konkret beskrivelse af gylleseparation og der stilles således ikke vilkår eller foretages vurderinger i godkendelsen som omhandler gylleseparation. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 7

9 2 UDVIDELSE AF HUSDYRBRUG 2.1 Generelle vilkår Vilkår 1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af den vedlagte ansøgning om miljøgodkendelse, skemanummer 3885, version 1 af , og med de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår. Hvis godkendelsens tillæg tages i brug, skal virksomheden desuden indrettes og drives i overensstemmelse med ansøgning om miljøgodkendelse, skemanummer 3885, version 2 af og med de ændringer, der fremgår af vilkår i godkendelsens kapitel Godkendelsen skal tages i brug senest 2 år efter den er meddelt. Hermed forstås, at økonomisk bindende kontrakter med bygherre/entrepenør el. lignende om opførelse af det i ansøgningen beskrevne nybyggeri skal være indgået. Godkendelsens tillæg har en tidsfrist for ibrugtagen på 4 år, vilkår herom fremgår af godkendelsens kapitel Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Alle ansatte skal være orienteret om godkendelsens indhold. 4. På ejendommen skal der altid forefindes en detaljeret indsatsplan. Indsatsplanen skal placeres således, at alle ansatte på ejendommen har fri adgang til den. Alle ansatte skal være bekendt med indsatsplanens placering og indhold. Se bilag Virksomheden skal indrettes og drives så spild og andet ukontrolleret udslip af gylle og andre forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld. 6. Uheld, herunder svigt af de forureningsbegrænsende foranstaltninger, der medfører forurening af omgivelserne, skal straks udbedres og anmeldes til tilsynsmyndigheden/- beredskabet. 7. Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes således, at unødigt spild undgås. 8. Der må ikke foretages ændringer eller udvidelser, hverken bygnings-, produktions- eller driftsmæssigt, udover oplysningerne givet i ansøgningsskema 3885 version 1 og 2 før ændringen/udvidelsen er godkendt af Skive Kommune. 9. Ved Virksomhedens juridiske overdragelse eller ved ophør af virksomhedens aktiviteter skal tilsynsmyndigheden straks orienteres. 10. Ved virksomhedens ophør, skal der udføres følgende forureningsbegrænsende foranstaltninger: Gyllebeholder, fortank med rørsystemer, gyllekanaler/kummer m.v. skal tømmes og rengøres. Alle staldafsnit skal tømmes for husdyrgødning, der bortskaffes efter regler om udbringning af husdyrgødning. Alle olietanke skal tømmes. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til Skive Kommunes affaldsregulativer. Vurdering Vilkårene i dette afsnit har blandt andet til formål på bedst mulig vis at sikre, at virksomhedens daglige drift sker miljømæssigt forsvarligt. I den forbindelse vurderes det, at de ansattes kendskab til de handleplaner, som skal træde i kraft Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 8

10 ved driftsuheld og lignende har afgørende betydning. Vilkårene i dette afsnit har desuden til formål at sikre, at radikale ændringer, såsom fremtidig udvidelse eller afvikling af virksomheden sker miljømæssigt forsvarligt og med tilsynsmyndighedens vidende. Formålet med vilkår om anmeldepligt er dels at sikre, at der ikke sker forøgede miljøpåvirkninger uden myndighedens vidende, og dels at skabe optimale muligheder for en tidlig dialog mellem ejer og tilsynsmyndighed, således at der sikres en sammenhæng mellem myndighedens sagsbehandling og ejers projektering ved fremtidig udvikling af virksomheden. I forbindelse med fremtidige projekteringer af stalde vil Skive Kommune vurdere staldanlæggets udformning med hensyn til BAT og renere teknologi, inden byggeri i gang sættes. Skive Kommune vurderer, at udvidelse under de givne vilkår i dette afsnit sikrer at risikoen for pludselige utilsigtede miljøpåvirkninger fra virksomheden er minimal. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 9

11 2.2 Animalsk produktion Vilkår 11. Husdyrproduktionen pr. år må på intet tidspunkt overskride 421 DE, svarende til: - Slagtesvin: stk. i vægtintervallet fra 30 kg 105 kg, beregnet iht. Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. (Bek. nr af 19. december 2006). Inden for dette produktionsniveau tillades afvigelser i ind- og afgangsvægt og heraf følgende afvigelse i antal producerede dyr, så længe det maksimale antal DE ikke overstiger 421 DE om året. Indgangsvægten må variere inden for intervallet kg og afgangsvægten må variere op til 110 kg. Tilsynsmyndigheden kan vælge at dispensere for dyrenes afgangsvægt i tilfælde, hvor ydre forhold taler for det. 12. Den tilladte husdyrproduktion skal tages fuldt i brug senest 4 år efter at godkendelsen er meddelt, ellers nedskrives den godkendte produktion til det aktuelle produktionsniveau. 13. I forbindelse med afholdelse af tilsyn skal afregning fra slagteriet for hele den animalske produktion, dækkende de sidste 3 års produktion, ligge til rådighed for tilsynsmyndigheden. Afregningen skal kunne dokumentere antallet af slagtede svin hvert af de pågældende år. Derudover skal slagtesvinenes gennemsnitsvægt fremgå af afregningen. 14. I forbindelse med afholdelse af tilsyn skal der ligge dokumentation for antallet af indsatte grise for de 3 foregående år med angivelse af gennemsnitsvægt. 15. I eksisterende og nye stalde med grise der vejer mere end 20 kg, skal der være etableret overbrusningsanlæg eller højtryksanlæg, hvor staldluften tilføres forstøvet vand. Vurdering: Vilkårene i dette afsnit har til formål at regulere og kontrollere virksomhedens husdyrproduktion så det sikres, at miljøpåvirkningerne fra husdyrbruget, herunder ammoniakfordampning, næringsstoffer, lugt og transporter ikke forøges som følge af ændringer i virksomhedens produktionsform og/eller husdyrhold. Det vurderes, at der med rimelighed kan reguleres i antal producerede slagtesvin, dog forudsat, at det samlede antal DE ikke overskrides, idet en normal slagtesvineproduktion kræver en vis fleksibilitet med hensyn til slagtevægt. Reguleringen er mulig at styre, idet slagtevægt fremgår af slagteriafregninger eller planårsopgørelser fra slagteri. I særlige tilfælde, eksempelvis pludselig arbejdsnedlæggelse på slagterier eller hos vognmænd, eller andre særlige ydre forhold, som ansøger ikke har indflydelse på, kan tilsynsmyndigheden dispensere for dyrenes afgangsvægt. Der er desuden sat vilkår om overbrusning i alle stalde, idet vurderes, at der kan opnås en gavnlig sideeffekt i perioder med høje temperaturer. Overbrusning kan give en vis køling af staldene, hvorved lugtgener fra staldene kan reduceres. Anlæggets produktionskapacitet, hvad angår antal stipladser til slagtesvin, fremgår af ansøgningsskema 3885, version 1. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 10

12 2.3 Støj, vibrationer og transport Vilkår 16. Virksomhedens samlede støjemission, angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau målt i db(a), må i intet punkt ved de nærmest liggende enkeltboliger overskride følgende værdier: Tabel 1. Områdetype Dagperiode Aftenperiode Natperiode Mandag-fredag kl Mandag-fredag kl Alle dage kl Lørdag kl Lørdag kl Søn- & helligdage kl Nabobeboelse* 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) *) Nabobeboelse defineres som opholdsarealer ved nærmeste nabo. Ved tvivlsspørgsmål er det tilsynsmyndigheden, der definerer, hvor støjgrænsen gælder. Grænseværdierne skal overholdes i de mest støjbelastende otte timer i dagperioden, den mest støjbelastende time i aftenperioden og den mest støjbelastende ½ time i natperioden. De anførte grænseværdier for støjbidraget regnes overholdt, hvis de ikke overskrides af en måling/beregning der er midlet over en periode, som afhænger af tidspunktet på døgnet således: For dagperioden, kl alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på 8 timer. For aftenperioden, kl alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på 1 time. For dagperioden, kl alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på ½ time. Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser. Virksomhedens støjbidrag til et maksimalniveau i natperioden må ikke overskride 55 db(a). 17. I forbindelse med høst og korntørring kan grænseværdien om aftenen og om natten forhøjes med 5 db(a) i høstperioden, dog i højst 6 uger. 18. Transport til og fra ejendommen skal primært foregå indenfor normal arbejdstid Hvis gylletanken på adressen Lien 3, 7860 Spøttrup anvendes til at opbevare gylle fra produktionen på Rettrup Kærvej 21, skal gylletransporten til Lien 3 ske under følgende forhold: a) Transporten skal ske inden for perioden 1. oktober - 1. maj. b) Transporten skal ske øst ud ad Rettrup Kærvej, ad Truebjergvej og Rønbjergvej. 20. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer det nødvendigt, kan Virksomheden påbydes at udføre egenkontrol af virksomhedens støjniveau. Kontrollen skal udføres efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1993: Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Viser kontrollen at der sker overskridelser af grænseværdierne, kan virksomheden påbydes nedbringe støjniveauet. Vurdering: Vilkårene i dette afsnit har til formål at sikre Rettrup Kærvej 21 s omgivelser mod uacceptable gener i form af støj, vibrationer og gener ved transporter til og fra ejendommen. Ud fra staldanlæggets beliggenhed i forhold til nabobeboelser og støjende aktiviteter på ejendommen er Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 11

13 det vurderet, at miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støjbidrag er et tilstrækkeligt udgangspunkt for at sikre naboer mod støjgener. Det er valgt at lempe kravene i forhold til vejledningen, idet dagperioden er valgt til at starte kl og ikke, som i vejledningen kl Det skyldes, at flere sæsonafhængige aktiviteter på ejendommen, eksempelvis forårets og efterårets markarbejde ofte påbegyndes før kl Desuden er kravet lempet af hensyn til aktiviteter i høsten. Den væsentligste støjgene vurderes at være kørsel med lastbiler og traktorer til og fra ejendommen og støj fra landbrugsmaskiner i forbindelse med produktion og markarbejde. Støj fra aktiviteter på ejendommen, såsom ventilation, indblæsning af korn til silo, foderfremstilling, intern transport o. a. vurderes ikke at give støjgener hos omkringboende. Skulle virksomheden mod forventning alligevel give anledning til uacceptable støjgener, er der stillet vilkår om, at virksomheden kan påbydes egenkontrol og eventuel nedbringelse af støjniveau. Der forventes ingen væsentlige vibrationsgener, idet der ikke er mange vibrationskilder på landbruget. Det væsentligste er transporter, men det er ikke mere, end der normalt kan forventes fra et landbrug. Det lokale vejnet omkring Rettrup Kærvej 21 vurderes at blive udsat for en større belastning fra transporter af slagtedyr og gylletransporter, som udgår fra ejendommen. Der er tilstrækkeligt harmoniareal samlet omkring ejendommen til, at hovedparten af den producerede gylle ved 421 DE kan afsættes på arealer inden for en radius af 2 km. Det vurderes således, at gyllekørsel kan udføres hensigtsmæssigt i forhold til vejnet og omkringboende. Der er desuden stillet vilkår for transportrute til gyllebeholder på adressen Lien 3, 7860 Spøttrup, idet det vurderes, at den foreskrevne rute giver den mest hensigtsmæssige belastning af vejnettet og mindst mulig gene for omkringboende til Lien 3. Forøgelsen i antallet af transporter af slagtedyr vurderes at være acceptabel og betragtes som en nødvendighed på den ansøgte produktionsudvidelse. Tabel 2. Væsentlige transporter til og fra Rettrup Kærvej 21 pr. år. Kørselsart Antal transporter nudrift Antal transporter ansøgt Levering smågrise Slagtedyr/salg af levende dyr Foder (fra foderstof) Døde dyr Husdyrgødning Fyringsolie/Dieselolie 6 8 Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 12

14 2.4 Lys, Kulturmiljø og Landskab Vilkår 21. Beholder på ca. 400 m 3 til flydende husdyrgødning (nr. 18 på situationsplan, vedlagt i bilag 4) tages ud af drift og genanvendes efter gældende regler i forbindelse med udvidelsen. 22. Lyskilder på ejendommen må ikke være rettet mod omkringboende, såfremt lyskilden ikke er afskærmet af bygninger, beplantning eller lignende. 23. Enhver påtænkt væsentlig ændring af den oprindelige trelængede bygningsmasse og stuehus skal anmeldes til Skive Kommune inden udførelse. 24. Arealer omkring gyllebeholdere må ikke bruges til opmagasinering af maskiner, traktorer eller gyllevogne. Vurdering: Vilkårene i dette afsnit har til formål at sikre, at udvidelsen på Rettrup Kærvej 21 ikke medfører forringelse af de kulturhistoriske og landskabelige værdier, samt at sikre, at husdyrbrugets belysningsforhold ikke er til unødig gene for omgivelserne. Ud fra de på godkendelsestidspunktet gældende udpegninger af kommuneplanrammer, lokalplaner og Regionplan 2005 og niveauet for husdyrproduktion i området, vurderes projektet at være i overensstemmelse med de fremtidig ønsker for udviklingen af området mellem Rettrup, Rønbjerg og Gl. Rønbjerg. Det eksisterende produktionsanlæg er hensigtsmæssigt placeret i landskabet. Efter dialog med ansøger og efterfølgende vurdering af de landskabelige forhold omkring Rettrup Kærvej 21, er det valgt ikke at stille særlige vilkår om beplantning i forbindelse med udvidelsen. Det vurderes, at der ikke vil forekomme gener hos omkringboende som følge af belysning på virksomheden, såfremt lyskilder placeres på samme måde som de nuværende lyskilder på ejendommen. Der er stillet vilkår, som sikrer, at belysning ikke bliver til unødig gene for omkringboende. Nørkær er udpeget til at være af middel bevaringsværdi i Kommuneatlas Skive Bevaringsværdier i byer og bygninger For at sikre eventuelle særlige kulturhistoriske værdier er der således sat vilkår om forhåndsanmeldelse af bygningsmæssige ændringer på de ældre dele af ejendommen. Forholdet til museumsloven: Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal straks anmeldes til Skive Museum, jf. museumslovens 27, stk. 2. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 13

15 2.5 Luft/lugt Vilkår 25. Landbrugsdriften må uden for ejendommens areal ikke give anledning til lugt- og støvgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes til at være væsentlige. 26. Ny gyllebeholder (nr. 16 på situationsplan, vedlagt i bilag 4) skal etableres med fast overdækning. 27. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden redegør for ejendommens lugtemission, hvis det skønnes at eventuelle klager over lugt fra virksomheden er velbegrundede. Tilsynsmyndigheden kan efterfølgende påbyde, at virksomheden iværksætter lugtreducerende tiltag, hvis de vejledende genekriterier for lugt er overskredne. 28. Opbevaring og håndtering af virksomhedens foder og råvarer, bygningers og siloers konstruktion samt virksomhedens drift i øvrigt må ikke give anledning til støv- og lugtgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering medfører gener for omgivelserne. 29. Udendørs arealer skal renholdes for at forhindre støvflugt og begrænse lugtgener. Rengøringen skal udføres på sådan en måde, at den ikke giver anledning til støvgener i omgivelserne eller til forurening af afløb og lignende. 30. Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås, f.eks. med melcykloner eller anden støvbegrænsende foranstaltning. 31. Drift af virksomheden må ikke medføre, at der opstår væsentlige lugt- eller støvgener, der af tilsynsmyndigheden vurderes som uacceptable for omboende. 32. Ventilationsanlæggene skal jævnligt efterses og rengøres, dog mindst en gang årligt. 33. Lugtbidraget fra staldene skal sikres begrænset ved en god og hensigtsmæssig staldhygiejne og rengøring af samtlige staldafsnit for foder- og gødningsrester mindst 3 gange årligt. 34. Ved transport af flydende husdyrgødning på offentlig vej skal gyllevognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, således at spild ikke kan finde sted. 35. Udbringning af husdyrgødning nærmere end 200 m fra byzone og samlet bebyggelse må ikke ske på lør-, søn- og helligdage. 36. Udbringning af gylle på sort jord og græsmarker nærmere end 200 meter fra byzone skal enten ske ved nedfældning eller slangeudlægning og efterfølgende nedmuldning inden 6 timer efter udlægning. 37. Mærkedage (konfirmationer, sølvbryllupper o.a.), som bliver meddelt ejer senest 2 uger forinden, skal respekteres. Vurdering Formålet med de stillede vilkår i dette afsnit er at begrænse virksomhedens lugt- og støvbidrag til omgivelserne, dels fra staldanlægget og dels ved gylleudbringning. Desuden indgår der i dette afsnit et vilkår om overdækning af ny gylletank, som har til formål at sikre en reduceret ammoniakemission. Der forventes ikke væsentlige støvgener fra ejendommen. Der er god afstand til omkringboende. Mulige støvkilder, som foder og foderråvarer opbevares i foderlade. Adgangsvejene til ejendommen er ved de omkringboende asfalterede. På baggrund af, at den beregnede lugtgeneafstand i ansøgningsskemaet viser, at det vejledende afstandskrav er overholdt, vurderes det, at udvidelsen ikke medfører uacceptable lugtgener hos naboer ved normale driftsforhold. Hvis der opstår problemer med lugt fra ejendommen, har tilsynsmyndigheden mulighed for at stille krav om en redegørelse fra virksomheden og om nødvendigt, at der skal iværksættes lugtreducerende tiltag. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 14

16 I perioder med udbringning af gylle vil der være lugtgener. Udbringning af gylle sker med slæbeslanger eller nedfældning. For at reducere lugtgener er der stillet vilkår om forbud mod udbringning af gylle i nærhed af samlede bebyggelser og byzoner på lørdage, søn- og helligdage. Der er af samme grund stillet vilkår om udbringningsmetode på sort jord og græsmarker i nærhed af byzoner, og virksomheden er pålagt at respektere meddelte mærkedage. Som følge heraf vurderes gylleudbringningen ikke at give uacceptable lugtgener. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 15

17 2.6 Affald/Råvarer/Skadedyr Vilkår 38. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning m.v. 39. Døde dyr skal straks fjernes fra besætningen og bortskaffes til autoriseret destruktionsanstalt. I tidsrummet indtil afhentning skal døde dyr opbevares, så de ikke giver anledning til uhygiejniske forhold og så de ikke forårsager forurening af jord eller grundvand. 40. Medicin skal opbevares adskilt fra fødevarer i et aflåst skab, således det er utilgængeligt for dyr og børn. 41. Sprøjtemidler og farlige stoffer i øvrigt skal opbevares i aflåst rum eller skab og må ikke opbevares i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, medicin eller lignende. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet således, at lækage eller spild kan opsamles. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Til opsamling af spild kan f.eks. bruges en spildbakke, eller ved mindre spild et absorberende materiale, såsom kattegrus, savsmuld eller lignende. 42. Olieprodukter og farligt affald (råvare-, olie- og kemikalieaffald) skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg uanset mængde. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet således, at lækage eller spild kan opsamles. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Til opsamling af spild kan f.eks. bruges en spildbakke. Der må ikke være risiko for opsamling af slagregn eller sne. Beholderne skal være beregnet til formålet og være tydelig mærket med angivelse af indhold. 43. Klinisk affald skal opsamles og opbevares aflåst og i specialbeholder, samt være adskilt fra fødevarer, således det er utilgængeligt for dyr og børn. 44. Tomme kemikaliedunke skal rengøres inden bortskaffelse. 45. Enhver bortskaffelse af affald skal ske efter de til enhver tid gældende affaldsregulativer udarbejdet af Skive Kommune. 46. Der må ikke foretages afbrænding af affalds- eller spildprodukter på virksomheden. 47. Der skal udarbejdes stamkort over affaldsmængderne, herunder hvor store mængderne er, hvor affaldet afleveres og hvem distributøren er. Stamkort skal kunne forevises ved forlangende, for eksempel i forbindelse med tilsyn. Se bilag På ejendommen skal der foretages effektiv bekæmpelse af og forebyggende foranstaltninger mod skadedyrsangreb. Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med retningslinierne fra Statens Skadedyrslaboratorium. 49. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.). 50. Bekæmpelsen af skadedyr skal foretages på tilsynsmyndighedens forlangende. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 16

18 Vurdering: Formålet med de stillede vilkår i dette afsnit er at sikre en forsvarlig og korrekt håndtering af affald og råvarer på virksomheden. Endvidere skal vilkårene sikre, at ejendommens tilhold af skadedyr er minimalt. Et tidssvarende konventionelt landbrug skal håndtere en række forskellige typer af farlige og forurenende stoffer: plantebekæmpelsesmidler, insektgift, rengøringsmidler, smøre- og spildolie, medicin, affaldsprodukter og andet. Der er således stillet vilkår til opbevaring af kemikalier, medicin og farligt affald for at minimere risikoen for forureninger som følge af uhensigtsmæssige opbevaringsforhold af råvarer og affald. I forlængelse af ovenstående anbefales det at overveje overfladebehandling af betongulvet i ejendommens kemikalierum for at forlænge gulvets levetid. Dette er en anbefaling, ikke et vilkår. På baggrund af størrelsen af den ansøgte produktion og den heraf følgende affaldsmængde er det vurderet relevant at stille vilkår om udarbejdelse af stamkort. Det ønskes at sikre, at virksomhedens affald bortskaffes på korrekt og forsvarlig vis, således at risikoen for forurening eller gener som følge af forkert håndteret affald minimeres. Stamkort til udfyldelse, liste over EAK-numre og vejledning om udfyldelse af stamkort er vedlagt i godkendelsens bilag 5.1, 5.2 og 5.3. Der er desuden stillet vilkår om at bekæmpe skadedyr, da det vurderes, at skadedyr kan forårsage unødig stor risiko for forurenende driftsuheld og driftsforstyrrelser på grund af beskadiget materiel, for eksempel kortslutning i strømforsyninger, som kan medføre utilsigtede opstarter og afbrydelser af pumper, ventilatorer, foderanlæg og andet. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 17

19 2.7 Jord og grundvand Vilkår 51. Kemikalier skal opbevares i aflåst rum eller skab og må ikke opbevares i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, medicin eller lignende. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet således, at lækage eller spild kan opsamles. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Til opsamling af spild kan f.eks. bruges en spildbakke. 52. Ved påfyldning af vand på sprøjte skal det sikres, at der ikke kan ske tilbageløb fra sprøjte til vandforsyningsanlæg. Påfyldning af sprøjte skal foregå under konstant overvågning. 53. Bekæmpelsesmidler skal under transport være sikret mod stød og uheld. En lukket tæt plastkasse (eks. en køleboks) er velegnet. 54. Ved arbejde med bekæmpelsesmidler skal der altid medbringes en mobiltelefon, således at det er muligt at hurtigt tilkalde hjælp ved uheld. 55. Ved arbejde med bekæmpelsesmidler skal der altid være en spand eller sæk med fint savsmuld eller andet egnet materiale til opsugning af spildt bekæmpelsesmiddel samt en skovl og f.eks. plasticposer/plasticspand til rådighed til hurtig indsats. 56. Alle gyllebeholdere skal sikres mod påkørsel, eksempelvis i form af en passende fysisk barriere, for eksempel støbte betonstolper. Alternativt kan der udformes en driftsprocedure, der sandsynliggør, at der ikke er risiko for påkørsel af gyllebeholdere. Driftsproceduren skal skitseres på en plantegning eller lignende, hvor til- og frakørsel til gyllebeholdere, samt påfyldningsplads(er) er tydeligt markerede. Driftsproceduren skal kunne fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende, eksempelvis i forbindelse med tilsyn. Personel, som betjener maskinel ved gylleudbringning skal kende og følge driftsproceduren. 57. Al pumpning af gylle på ejendommen skal ske ved konstant overvågning, således at eventuelle gylleudslip kan opdages og minimeres hurtigst muligt. 58. Ved pumpning af gylle fra gylletanke uden påfyldningsplads, skal der anvendes gyllevogne med påmonteret pumpe og returløb således, at spild af flydende husdyrgødning undgås. 59. Pumperør på gyllebeholdere skal fastlåses med udløb over tanken, når pumpen ikke er i brug. 60. Elpumper på gyllebeholdere skal have en timer, som sikrer, at pumpen automatisk stopper efter at have pumpet det antal kubikmeter, som svarer til kapaciteten af ejendommens største gyllevogn. 61. Afbryderknapper til gyllepumper til fortank og gylletanke skal placeres svært tilgængelige for skadedyr i skab eller lignende. 62. Gyllehandlingsplan, (vedlagt i bilag 9), skal placeres synligt (eks. i mandskabsrum) og alle medarbejdere skal have kendskab til handlingsplanens indhold. 63. Rengøring af marksprøjter og vask af maskiner og lastbiler, som anvendes til sprøjtning, gylletransport eller gylleudbringning skal enten foregå i marken eller på vaskeplads med afløb til gyllebeholder eller anden opsamlingsbeholder. Spildevandet herfra skal opblandes i gyllebeholder inden det spredes på mark. 64. Vand fra vask af stalde betragtes som flydende husdyrgødning og skal tilledes gyllebeholder. 65. Sanitært spildevand fra driftsbygninger skal ledes til særskilt spildevandsanlæg. Ændringer i eksisterende nedsivningsanlæg eller etablering af ny spildevandsrensning skal godkendes af Skive Kommune. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 18

20 66. Ændringer i aflednings- og afløbsforhold for overfladevand, inklusiv tagvand, skal godkendes af Skive Kommune. 67. Påfyldning af dieselolie skal foregå på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således at spild kan observeres og opsamles med kattegrus eller andet olieabsorberende materiale. Påfyldning af dieselolie skal ske under konstant overvågning. 68. Opbevaring af diesel- eller fyringsolie i overjordiske tanke skal til enhver tid ske i typegodkendte olietanke. 69. Nye olietanke skal anmeldes til Skive Kommune. 70. Olietanke til diesel- eller fyringsolie skal til enhver tid stå overdækket på befæstet areal uden afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand, således at spild kan observeres og opsamles med kattegrus eller andet olieabsorberende materiale. 71. For nedgravede tanke samt overjordiske tanke anskaffet før 1. september 2005 gælder vilkårene i den til enhver tid gældende olietankbekendtgørelse. 72. Overjordiske olietanke anskaffet efter 1. september 2005 skal registreres og indføres i denne godkendelse samt reguleres efter de stillede vilkår i bilag 10 og Virksomheden skal straks kontakte Skive Kommune, hvis det bliver konstateret, eller der opstår mistanke om, at en olietank er utæt. 74. Sløjfning af olietanke skal anmeldes til Skive Kommune Vurdering: Formålet med de stillede vilkår i dette afsnit er at forebygge og minimere risikoen for forurening af jord og grundvand. De potentielle kilder til forurening af jord og grundvand er kemikalier, olie og husdyrgødning. Der er stillet vilkår om opbevaring af kemikalier og desuden særlige vilkår om håndtering af sprøjtemidler, idet sprøjtemidler vurderes at udgøre en særlig stor risiko for grundvandet. Der er stillet vilkår om etablering af en vaske- og påfyldningsplads med afløb til gyllebeholder. Dette vurderes nødvendigt, for at sikre en tilfredsstillende forebyggelse af forurening af jord og grundvand med vaskevand fra maskiner. Når vaske-, påfyldningspladsen er etableret, vurderes det at håndtering af sprøjtemidler og gylle herefter kan foregå forsvarligt, idet evt. spild ved påfyldning af sprøjtemidler og gylle kan opsamles i gyllebeholder. Det vurderes, at vilkår omkring håndtering af gylle og gyllesystemet sikrer en effektiv forebyggelse af gylleudslip, dels ved pumpning af gylle fra gyllekanaler til gyllebeholdere og dels fra gyllebeholder til gyllevogn. Vilkårene er formuleret på baggrund af en vurdering af, at der er størst sandsynlighed for gylleudslip ved mangelfuldt opsyn i forbindelse med gyllepumpning, ved utilsigtet start af gyllepumper pga. tekniske fejl, samt ved påfyldning af gyllevogne. Det vurderes, at den største risiko for olieforurening er i forbindelse med opbevaring og håndtering af dieselolie. Der er således stillet vilkår for håndtering og opbevaring af dieselolie, som vurderes effektivt at kunne forebygge forurening som følge af mangelfuldt opsyn ved påfyldning, påfyldningsplads med uhensigtsmæssigt belægning, samt olietanke i dårlig stand. Sanitært spildevand fra driftsbygninger renses mekanisk og nedsives i godkendt anlæg. Spildevand fra vaskeplads ved maskinhus ledes via sandfang til nedsivning. Det vurderes, at den nuværende håndtering og rensning af overflade-, tag- og spildevand er forsvarlig og i overensstemmelse med de på godkendelsestidspunktet gældende regler og kommunale forskrifter. For at sikre, at fremtidige ændringer sker uden fare for unødig forurening af jord og grundvand, er det vurderet relevant at stille vilkår om anmeldepligt ved fremtidige ændringer. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 19

21 Opførsel af ny gyllebeholder på cirka m 3, samt fjernelse af den gamle gyllebeholder på 452 m 3 vil give en samlet opbevaringskapacitet på ejendommen (inklusiv gyllekanaler) på cirka m 3. Der gives i godkendelsen endvidere mulighed for at opbevare gylle på adressen Lien 3, 7860 Spøttrup, under vilkår, som har til hensigt at minimere gener for omkringboende ved gylletransport til Lien 3. Gyllebeholder på Lien 3, 7860 Spøttrup har en opbevaringskapacitet på cirka m 3. Husdyrbruget overholder fremdeles kravet om 9 måneders gylleopbevaringskapacitet efter udvidelsen. Tabel 4. Olieopbevaringsanlæg på Rettrup Kærvej 21 Type Udendørs tank til dieselolie fra Tanken står i maskinhus. Udendørs tank til dieselolie fra Tanken står i maskinhus. Afblændet tank fra Underjordisk. Volumen L L L Tabel 5. Gylleopbevaringsanlæg på Rettrup Kærvej 21 Type Årstal Volumen (før) Volumen (efter) Gyllebeholder (nedlægges 2007) m³ 0 m 3 Gyllebeholder m³ m 3 Gyllebeholder m³ m³ Gyllebeholder (bygges 2008) 0 m³ m 3 Fortank m 3 40 m 3 Gyllekanaler 960 m³ m 3 Opbevaringskapacitet i alt m 3 Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 20

22 2.8 Driftskontrol 75. Virksomheden skal løbende registrere følgende: Årlig opgørelse af husdyrproduktionen, eksempelvis via slagteriafregninger. Årlig opgørelse af opbevaringskapaciteten for husdyrgødning eksempelvis via gødningsregnskab. Årlig registrering af vandforbrug (m 3 ). Årlig registrering af elforbrug (kwh). Årligt forbrug af fytase og benzoesyre, eksempelvis via foderoptimeringer og Effektivitetskontrol. Årligt foderforbrug i totalt antal FoderEnheder/år og forbrug af råprotein i g råprotein/foderenhed, eksempelvis via foderoptimeringer og Effektivitetskontrol. Bortskaffelse af affald og farligt affald via stamkort. Der noteres typer, mængder, transportørfirma og modtagefirma. Afhentning af døde dyr til destruktionsanstalt. Uheld, der medfører forurening af jord eller vandløb. Logbog til egenkontrol af flydelag, jf. gældende vejledning. 76. Registreringerne skal opbevares på virksomheden i minimum fem år og skal fremvises til tilsynsmyndigheden, såfremt der anmodes herom. Vurdering Formålet med de stillede vilkår i dette afsnit er dels at kontrollere, at de angivne oplysninger i ansøgningen om godkendelse overholdes, og dels at give ansøger overblik over væsentlige miljøforhold på husdyrbruget. Gennem egenkontrol af energiforbruget skabes der mulighed for at finde potentielle energibesparelser, som kan vise sig fordelagtige såvel økonomisk som miljømæssigt. Gennem registrering af miljøuheld og opfølgende årsagsanalyser kan miljømæssigt uhensigtsmæssige driftsprocedurer udpeges og revideres med en miljømæssig mere forsvarlig drift til følge. Grønt regnskab kan indgå som driftskontrol. Regnskabet skal som minimum indeholde oplysninger om næringsstoffer, pesticider og energi, samt opfylde ovenstående vilkår. Det anbefales at udføre grønt regnskab i henhold til Bekendtgørelse om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab BEK nr 1515 af 14/12/2006. Det understreges, at landbrug ikke på godkendelsestidspunktet har pligt til at udarbejde grønt regnskab. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 21

23 2.9 Renere teknologi og BAT Vilkår 77. Ny stald skal etableres med delvist spaltegulv (25 49 % fast gulv), som angivet i ansøgningsmaterialet. 78. Landbruget skal under tilsyn redegøre for muligheden for at indføre renere teknologi i form af ændrede råvarer, nye metoder eller besparelser på materialer og ressourcer, som kan nedsætte miljøbelastningen fra ejendommen. Følgende områder skal indgå i redegørelsen: Metoder til at reducere fordampning af kvælstof fra stalde og opbevaringsanlæg samt i forbindelse med udbringning. Reduktion af kvælstofudledning og fosforoverskud. Ved substitution af råvarer og hjælpestoffer skal virksomheden dokumentere, at substitutionen sker til mindre miljøbelastende råvarer og hjælpestoffer. 79. Enzymet fytase skal anvendes i besætningen i en mængde, som til enhver tid er økonomisk og miljømæssigt forsvarligt. 80. Benzoesyre skal anvendes i besætningen i den udstrækning det er økonomisk og miljømæssigt forsvarligt. 81. Foderets indhold af råprotein ved en produktion på 421 DE må i gennemsnit ikke overstige 155 g råprotein/ FoderEnhed. 82. Det samlede antal forbrugte Foderenheder pr. år på Rettrup Kærvej 21 ved en produktion på 421 DE må ikke overstige FoderEnheder. 83. Alle særligt energiforbrugende anlæg, eksempelvis ventilationsanlæg, foderanlæg og gyllepumper, skal kontrolleres og vedligeholdes således, at de altid kører energimæssigt optimalt. Vurdering Formålet med de stillede vilkår i dette afsnit er at sikre, at ejendommen fremadrettet overholder kravene til anvendelse af renere teknologi og Bedst Anvendelige Teknologi. Ud fra ansøgningsmaterialet er det vurderet, at husdyrbruget ved anvendelse af renere teknologi i form af foderoptimeringer og delvist spaltegulv som staldsystem, kombineret med energibesparende foranstaltninger i form af halmfyr, gastæt silo og frekvensstyret ventilation, samt vandbesparende tiltag i form af drikkekopper, opfylder kravene til renere teknologi og Bedst Anvendelige Teknologi på godkendelsestidspunktet. For slagtesvineproduktion er der på godkendelsestidspunktet tre BAT-teknologier: Delvist spaltegulv, Delvist spaltegulv med skraber og køling af kanalbund og Luftvasker med syre, rensning af 60 procent afgangsluft. I det ansøgte er der valgt delvist spaltegulv med % fast gulv. I beskrivelsen af delvist spaltegulv i BAT-byggebladet fremgår det, om fordelingen mellem spaltegulv og fast gulv, at: Typisk vil spaltegulvet udgøre % af stiens samlede bruttoareal. Ud fra denne beskrivelse vurderes det, at valget af staldsystem i ansøgningen kan betragtes som BAT-teknologi, såfremt det etableres med mere end 33 % fast lejeareal. Det er i ansøgningen valgt at udføre foderoptimering og derigennem at reducere ammoniakfordampningen fra anlægget. Alternativt kunne ansøger have valgt delvist spaltegulv med % fast areal og en lempeligere foderoptimering. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 22

24 Da ansøger har metodefrihed og da ansøgningen overholder kravene for ammoniakemission, og da der ikke er konstateret særlige ammoniakfølsomme naturtyper inden for en radius af meter fra ejendommen eller særlige Natura-2000 områder, som vurderes at blive påvirket af den ansøgte udvidelse, vurderer Skive Kommune, at der i tilstrækkeligt omfang er anvendt renere teknologi og BAT-teknologi til reduktion af ammoniakemission. Hvad angår de to øvrige BAT-byggeblade anses disse metoder ikke for dette husdyrbrug at opfylde proportionalitetsprincippet for anvendelse. Da ansøger i ansøgningen erklærer at have fokus på management, ressourceforbrug og dyrevelfærd, og da tilsyn på ejendommen understøtter dette, vurderes det, at ejendommen også fremover drives miljømæssigt forsvarligt og med stadig fokus på renere teknologi og BAT. Tilsynsmyndigheden vil løbende følge op på virksomhedens anvendelse af renere teknologi og BAT i forbindelse med tilsyn, jævnfør vilkår om egenkontrol og redegørelse for anvendelse af renere teknologi og Bedst Anvendelige Teknologi i dette afsnit. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 23

25 3 TILLÆG; FREMTIDIG UDVIDELSE AF HUSDYRBRUG (499,2 DE) 3.1 Generelle vilkår Vilkår 84. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af den vedlagte ansøgning om miljøgodkendelse, skemanummer 3885,version 2 af , og med de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår. 85. Dette tillæg til godkendelsen skal tages i brug senest 4 år efter, at godkendelsen er meddelt, ellers bortfalder tillægget. Hermed forstås, at økonomisk bindende kontrakter med bygherre/entrepenør el. lignende om renovation af de i ansøgningen beskrevne staldafsnit skal være indgået. 86. Virksomheden skal ved udnyttelse af dette tillæg fortsat overholde vilkår i godkendelsens kapitel 2.1. Vurdering Vilkårene i dette afsnit har til formål at sikre, at virksomheden ved ibrugtagen af dette tillæg fortsat drives miljømæssigt forsvarligt. Det vurderes, at godkendelsens vilkår i afsnit 2.1 kombineret med dette afsnits vilkår sikrer dette. Der gives en tidshorisont på 4 år fra godkendelsens meddelelse, altså indtil den 20. december 2011, til at tage dette tillæg i brug. Den normale tilsynsfrekvens for landbrug af denne størrelse er hvert andet år og det kan således bekræftes, om godkendelsens tillæg er taget i brug ved et almindeligt tilsyn. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 24

26 3.2 Animalsk produktion Vilkår 87. Husdyrproduktionen pr. år må på intet tidspunkt overskride 499,2 DE, svarende til: - Slagtesvin: stk. i vægtintervallet fra 30 kg 105 kg, beregnet iht. Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. (Bek. nr af 19. december 2006). 88. Inden for dette produktionsniveau tillades afvigelser i ind- og afgangsvægt og heraf følgende afvigelse i antal producerede dyr, så længe det maksimale antal DE ikke overstiger 499,2 DE om året. Indgangsvægten må variere inden for intervallet kg og afgangsvægten må variere op til 110 kg. Tilsynsmyndigheden kan vælge at dispensere for dyrenes afgangsvægt i tilfælde, hvor ydre forhold taler for det. 89. Den tilladte husdyrproduktion skal tages fuldt i brug senest 5 år efter at godkendelsen er meddelt. 90. I forbindelse med afholdelse af tilsyn skal afregning fra slagteriet for hele den animalske produktion, dækkende de sidste 3 års produktion, ligge til rådighed for tilsynsmyndigheden. Afregningen skal kunne dokumentere antallet af slagtede svin hvert af de pågældende år. Derudover skal slagtesvinenes gennemsnitsvægt fremgå af afregningen. 91. I forbindelse med afholdelse af tilsyn skal der ligge dokumentation for antallet af indsatte grise for de 3 foregående år med angivelse af gennemsnitsvægt. 92. I stalde med grise der vejer mere end 20 kg, skal der være etableret overbrusningsanlæg eller højtryksanlæg, hvor staldluften tilføres forstøvet vand i samtlige stalde. Vurdering: Vilkårene i dette afsnit har til formål at regulere og kontrollere virksomhedens husdyrproduktion, så det sikres, at miljøpåvirkningerne fra husdyrbruget, herunder ammoniakfordampning, næringsstoffer, lugt og transporter ikke forøges som følge af ændringer i virksomhedens produktionsform og/eller husdyrhold. Det vurderes, at der med rimelighed kan reguleres i antal producerede slagtesvin, dog forudsat, at det samlede antal DE ikke overskrides, idet en normal slagtesvineproduktion kræver en vis fleksibilitet med hensyn til slagtevægt. Reguleringen er mulig at styre, idet slagtevægt fremgår af slagteriafregninger eller planårsopgørelser fra slagteri. I særlige tilfælde, eksempelvis pludselig arbejdsnedlæggelse på slagterier eller hos vognmænd, eller andre særlige ydre forhold, som ansøger ikke har indflydelse på, kan tilsynsmyndigheden vælge at dispensere for dyrenes afgangsvægt. Vilkåret, at tilladelsen til husdyrproduktionen skal tages fuldt i brug senest 5 år efter at godkendelsen er meddelt, skal forstås således: Senest seks år efter godkendelsens meddelelse skal det kunne dokumenteres, at der har været en årsproduktion som svarer til de ansøgte 499,2 DE i minimum et af de foregående år efter at tillægget er taget i brug. Der er desuden sat vilkår om overbrusning i alle stalde, idet vurderes, at der kan opnås en gavnlig sideeffekt i perioder med høje temperaturer. Overbrusning kan give en vis køling af staldene, hvorved lugtgener fra staldene kan reduceres. Anlæggets produktionskapacitet, hvad angår antal stipladser til slagtesvin, fremgår af bilag 4. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 25

Miljøgodkendelse af sohold med produktion af 7 kg smågrise på Rybjergvej 55 7870 Roslev

Miljøgodkendelse af sohold med produktion af 7 kg smågrise på Rybjergvej 55 7870 Roslev Miljøgodkendelse af sohold med produktion af 7 kg smågrise på Rybjergvej 55 7870 Roslev v/kresten Christensen Rybjergvej 55 7870 Roslev Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive v/erik Bach Stisen Ballingvej 11 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

Miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktionen. Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup

Miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktionen. Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktionen på Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup Nedermøllen Balling A/S v/gert Vestergaard Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup 1 Godkendelse af virksomhed i henhold til kapitel

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Miljøgodkendelse 12 af slagtesvineproduktionen På Rustedmøllevej 1, 7870 Roslev

Miljøgodkendelse 12 af slagtesvineproduktionen På Rustedmøllevej 1, 7870 Roslev Miljøgodkendelse 12 af slagtesvineproduktionen På Godkendelsen er meddelt den 26. juni 2012 v/jens Henry Christensen Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (lov

Læs mere

Miljøgodkendelse af svineproduktionen på. Vihøjvej 2 Grinderslev 7870 Roslev. v/michael Mulvad Madsen Vihøjvej 2 Grinderslev 7870 Roslev

Miljøgodkendelse af svineproduktionen på. Vihøjvej 2 Grinderslev 7870 Roslev. v/michael Mulvad Madsen Vihøjvej 2 Grinderslev 7870 Roslev Miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vihøjvej 2 Grinderslev 7870 Roslev v/michael Mulvad Madsen Vihøjvej 2 Grinderslev 7870 Roslev Godkendelse af virksomhed i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19 Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Telefon direkte: 7376 7283 Email: jnp@aabenraa.dk Miljøtilsyn på landbrugsejendom Acadresag: 07/50725 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.00 1. Ejendommen Navn: Søren Winum Jessen Ejendommens

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lov nr. 1486 af 4. december 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé og samlet vurdering...

Læs mere

Tillægget er meddelt den 21. november 2013

Tillægget er meddelt den 21. november 2013 Tillæg til miljøgodkendelse, Spøttrup Mark 2, v/ Spøttrup Svineproduktion ApS, Spøttrup Mark 7,, Tillæg til godkendelse meddelt den 14. september 2010 Tillægget er meddelt den 21. november 2013 Tillæg

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Skovvej 2 8832 skals efter 39 og 41 i Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

1/31 Bilag 1 2/31 Bilag 2 Bilag 3 3/31 Bilag 4 4/31 5/31 6/31 Bilag 5 Beredskabsplan (Sønderborg kommune) Beredskabsplan for Hans Kristian Oksbjerg, Majbølvej 21, 6470 Sydals Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE...

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Miljøgodkendelse af Fjordvej 131, 7870 Roslev v/henrik Brunsgaard, Fjordvej 131, 7870 Roslev,

Miljøgodkendelse af Fjordvej 131, 7870 Roslev v/henrik Brunsgaard, Fjordvej 131, 7870 Roslev, Miljøgodkendelse af Fjordvej 131, 7870 Roslev v/henrik Brunsgaard, Fjordvej 131, 7870 Roslev, efter 11, stk. 2 i Lov nr.1572 af 20. december 2006. Meddelt d. xxx Miljøgodkendelse af udvidelse af eksisterende

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst Godkendt den 5. december 2006 af teknik- og miljøudvalget Sagsnr. 1849-5933 OPLYSNINGER OM BEDRIFTEN Landbrugets

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Udkast til miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktion. Østergårdsvej 4 Åsted 7830 Sundsøre

Udkast til miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktion. Østergårdsvej 4 Åsted 7830 Sundsøre Udkast til miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Østergårdsvej 4 Åsted 7830 Sundsøre v. Tommy R. Hensberg Blidstrupvej 3, Blidstrup 7990 Øster Assels - 1 - Godkendelse af virksomhed i henhold til

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. BYG OG MILJØ 12 Miljøgodkendelse af husdyrbrug Emmelevvej 1 B (Horsballumvej 1) Tilhørende Jesper K. Andersen Birkedalvej 17 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Miljøtilsyn med landbrug på Bornholm Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Natur & Miljø Baggrund og formål Landbruget

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

S P Ø R G E S K E M A

S P Ø R G E S K E M A S P Ø R G E S K E M A MILJØANSVARSFORSIKRING NB. Udfyld venligst med blokbogstaver PRAKTISKE OPLYSNINGER 1. Virksomheden, der ønskes forsikret. (Ét skema pr. forsikringssted) Navn: Adresse : Post. nr.:

Læs mere

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro.

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro. Til Mariagerfjord Kommune Natur og Miljø Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Hobro 02-12-2014 Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Meddelelsesdato 23. september 2015 Kolding Kommune Landbrug Nytorv 11 6000 Kolding Tlf.: 79 79 74 39 Tillæg til miljøgodkendelse efter husdyrlovens 11,

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1.

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1. Erhverv J.nr. Udsendt: 8. september 2011 Revideret: 20. december 2011 Miljøstyrelsens vejledning til kravene i 15 a i husdyrgødningsbekendtgørelsen om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og

Læs mere

12-miljøgodkendelse af svineproduktion

12-miljøgodkendelse af svineproduktion Jørgen Dalgaard Petersen Brovejshøjvej 27 4673 Rødvig Stevns Dato Journal nr. KS 4. juli 2013 8/4360 AnnLun Stevns Kommune Postboks 83 4660 Store Heddinge Godkendelsen efter Natur- og Miljøklagenævnets

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med svineproduktion udført den 11-05-2015 - Mads Skau, Skovgårdvej 15, 6500 Vojens

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med svineproduktion udført den 11-05-2015 - Mads Skau, Skovgårdvej 15, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Udkast 7. maj 2015 Revurdering af miljøgodkendelsen af sohold på Ribevej 4, 7171 Uldum

Udkast 7. maj 2015 Revurdering af miljøgodkendelsen af sohold på Ribevej 4, 7171 Uldum Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Udkast 7. maj 2015 Revurdering af miljøgodkendelsen af sohold på Ribevej 4, 7171 Uldum Luftfoto og oversigt over ejendommen Ribevej 4, 7171 Uldum Registreringsblad

Læs mere

Vilkårsændring/tilføjelse

Vilkårsændring/tilføjelse Sydvest-Sjællands Kloakservice Stenstrupvej 3 4180 Sorø Vilkårsændring/tilføjelse Miljøgodkendelse af Sydvestsjællands Kloakservice Dato 21-07-2005 Journalnr. 8-76-11-335-1034-2004 Vestsjællands Amt tilføjer

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19d-afgørelse, etab af opbevaringsanlæg 101011, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Forslag til miljøgodkendelse. Af anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder, på ejendommen. Houvej 244, 9362 Gandrup

Forslag til miljøgodkendelse. Af anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder, på ejendommen. Houvej 244, 9362 Gandrup Forslag til miljøgodkendelse Af anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder, på ejendommen "Poulstrup", matr.nr. 4 a, Øster Hassing Houvej 244, 9362 Gandrup --------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. NATUR OG MILJØ Miljøgodkendelse af husdyrbrug Kristiansmindevej 1 Tilhørende Cay Wulff Kristiansmindevej 1 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning BYG OG MILJØ Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning 2 Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. Husdyrbrugets

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

Meddelelse om tillæg til miljøgodkendelse af slagtesvinebruget

Meddelelse om tillæg til miljøgodkendelse af slagtesvinebruget Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 22. 09.2015 Sagsnr.: 14/625 Dok.løbenr.: 216809/15 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23

Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23 Miljøgodkendelse Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23 4573 Højby 23 Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Nyvej 22 4573 Højby Miljøgodkendelse udarbejdet af Odsherred Kommune med bistand fra

Læs mere

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg Denne godkendelse er givet til CVR-nr. 14 48 11 76, Stensgård v/jan Villebro, Østergyden 36, 5600 Faaborg. Miljøgodkendelsen

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse

Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-115-13

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

11 miljøgodkendelse. af svineproduktion. Fredenslyst. Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm. den 17. maj 2013

11 miljøgodkendelse. af svineproduktion. Fredenslyst. Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm. den 17. maj 2013 11 miljøgodkendelse af svineproduktion Fredenslyst Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm den 17. maj 2013 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486 af 4. december

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse Ribevej 84, 6500 Vojens

Revurdering af miljøgodkendelse Ribevej 84, 6500 Vojens Revurdering af miljøgodkendelse Ribevej 84, 6500 Vojens Jf. 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 27. april 2015 Haderslev Kommune Datablad Revurdering

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Skalsminde beliggende Storhøjvej 34, Hæsum, 9530 Støvring

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Skalsminde beliggende Storhøjvej 34, Hæsum, 9530 Støvring 12 Lov nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 18. september 2015 Miljøgodkendelse af husdyrbruget Skalsminde beliggende Storhøjvej 34, Hæsum, 9530 Støvring -

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Bollervej 13, 8800 Viborg

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Bollervej 13, 8800 Viborg 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Bollervej 13, 8800 Viborg INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Datablad... 3 1 Resumé og samlet vurdering... 4 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse... 4 1.2

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE.

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE. Version 2 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune revurderer hermed miljøgodkendelse af d. 6. december 2005 af husdyrbruget Langager 2, 6430 Nordborg efter 17 i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009

Læs mere

Miljøgodkendelse af. Lærkenborgvej 6, 7800 Skive

Miljøgodkendelse af. Lærkenborgvej 6, 7800 Skive af ammekvæg og slagtekalveproduktion på Lærkenborgvej 6, 7800 Skive efter 12 i husdyrloven INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 1 Resumé og samlet vurdering... 5 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse...

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Saltoftevej. Udvidelse af svineproduktionen fra 445,9 dyreenheder til 637,9 dyreenheder

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Saltoftevej. Udvidelse af svineproduktionen fra 445,9 dyreenheder til 637,9 dyreenheder Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Saltoftevej 2 og 3, 4295 Stenlille Udvidelse af svineproduktionen fra 445,9 dyreenheder til 637,9 dyreenheder Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald)

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Når der nedenfor konstateres forhold, der ikke er i orden

Læs mere

OBS Sønderborg Kommune har egen forside.

OBS Sønderborg Kommune har egen forside. OBS Sønderborg Kommune har egen forside. Sort tekst = fast tekst Blå tekst = hjælpetekst Rød tekst = eksempeltekst, der skal tilrettes Send billede i JPEG format til Tine Natur 1 Version 2 Kommunens afgørelse

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere