Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej Spøttrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej 21 7800 Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej 4 7860 Spøttrup"

Transkript

1 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej Spøttrup Dokid.:

2 Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (lov nr af 20. december 2006) og Miljøbeskyttelsesloven (lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006). Ansøger: Navn: Adresse: Jan Henrik Have Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup Telefon: / mobil: Fax.: Bedrift: Navn: Adresse: Matr. nr.: Nørkjær CVR-nummer: Rettrup Kærvej 21, 7800 Skive 3 A Rønbjerg By, Rønbjerg P-nr.: Ejer husdyrbrug: Navn: Adresse: CHR-nr.: Jan Henrik Have Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup Ejer ejendom: Navn: Adresse: Jan Henrik Have Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup Telefon: / mobil: Kontaktperson: Navn: Adresse: Jan Henrik Have Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup Telefon: / mobil: Vigtige datoer: Ansøgningen annonceret den (i-mærkning) Godkendelsen annonceres den Næste regelmæssige revurdering Offentliggørelsen udløber den Klagefristen udløber den Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 1

3 Kort beskrivelse af det ansøgte projekt: Der er tale om en ansøgning om udvidelse af et eksisterende landbrug. Landbruget har adressen Rettrup Kærvej 21, 7800 Skive. Der er tilladelse til 250 DE, der ønskes at udvide til i alt 421 DE. Det ønskes at udvide yderligere i løbet af en 5-årig periode fra godkendelsens meddelelse til i alt 499,2 DE. På godkendelsestidspunktet er det en mulig fremtidsvision for ejer på sigt at anvende gylleseparation på Rettrup Kærvej 21. Rettrup Kærvej 21 Besætning nudrift Besætning ansøgt Besætning ansøgt + tillæg Dyr Stk./år DE Dyr Stk./år DE Dyr Stk./år DE Smågrise ,6 Smågrise 0 0 Smågrise 0 0 Slagtesvin ,4 Slagtesvin Slagtesvin ,2 I alt I alt 499,2 Andre husdyrbrug ejet af ansøger: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup Besætning nudrift Besætning fremtidig Dyr Stk./år DE Dyr Stk./år DE Søer ,8 Søer ,8 Smågrise ,7 Smågrise ,7 Slagtesvin 50 1,4 Slagtesvin 50 1,4 I alt 269,9 I alt 269,9 Rettrup Kærvej 4, 7860 Spøttrup Besætning nudrift Besætning fremtidig Dyr Stk./år DE Dyr Stk./år DE Slagtesvin Slagtesvin 0 0 I alt 57 I alt 0 Det vurderes, at der er tale om et selvstændigt anlæg. Smågrise til Rettrup Kærvej 21 leveres fra Næsbækvej 4, som også ejes af ansøger, men de to ejendomme ligger med stor afstand (ca. 10 km) fra hinanden og er ikke teknisk eller forureningsmæssigt forbundne. Det vurderes, at ejendommen kan drives i overensstemmelse med den givne godkendelse ved eventuelt skifte i slagtesvineleverandør eller ejerskifte. Der vil blive opført en ny svinestald umiddelbart vest for det eksisterende staldanlæg med stipladser til slagtesvin. Nybygningen vil blive indrettet med delvist spaltegulv og frekvensstyret ventilation med diffus indsugning via loftet og udsugning via skorstene. Byggeriet forventes igangsat ved udgangen af 2007 og færdigt primo juni Der vil blive opført ny gylletank med fast overdækning med en kapacitet på cirka m 3. Denne godkendelse indeholder et tillæg, hvor der er sat vilkår for en fremtidig udvidelse af ejendommens husdyrbrug op til 499,2 DE. Vilkår og vurderinger for denne fremtidige udvidelse er beskrevet i godkendelsens kapitel 3. Ejendommen og den søgte udvidelse overholder de generelle afstandskrav, som beskrevet i LOV nr 1572 af 20/12/2006, Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, kapitel 2, 6, 7 og 8. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 2

4 I forbindelse med indledende offentliggørelse af ansøgningen (Offentlighedsfasen) er der ikke indkommet bidrag fra offentligheden og andre parter. Godkendelsen er udarbejdet af: Tilsynsmyndighed: Skive Kommune Skive Kommune Natur og Miljø Natur og Miljø Kirke Allé 1 Kirke Allé Spøttrup 7860 Spøttrup Sagsbehandler: Simon Bach Nielsen Kvalitetskontrol: Erik Kolding Sagsnummer: Dokid: Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 3

5 Indholdsfortegnelse 1 ANSØGNING OG GODKENDELSE Ansøgning Godkendelse UDVIDELSE AF HUSDYRBRUG Generelle vilkår Animalsk produktion Støj, vibrationer og transport Lys, Kulturmiljø og Landskab Luft/lugt Affald/Råvarer/Skadedyr Jord og grundvand Driftskontrol Renere teknologi og BAT TILLÆG; FREMTIDIG UDVIDELSE AF HUSDYRBRUG (499,2 DE) Generelle vilkår Animalsk produktion Støj og vibrationer Lys, Kulturmiljø og Landskab Luft/lugt Affald/Råvarer/Skadedyr Jord og grundvand Driftskontrol Renere teknologi og BAT HUSDYRBRUGETS AREALER Naturbeskyttelse og ammoniak Nitratudvaskning Fosfor KONKLUSION GODKENDELSENS GYLDIGHED, KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING Godkendelsens gyldighed Klagevejledning og søgsmål Underretning om godkendelsen...40 Bilag 1. Grundlag for vilkår og lovgivning...42 Bilag 2. Kort over ejendommen (luftfoto anno 2006, 1:4000)...43 Bilag 3. Afstand til nærmeste nabobeboelse og byzone...44 Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 4

6 Bilag 4. Driftsbygninger...45 Bilag 5.1 Affaldsstamkort...47 Bilag 5.2 EAK-koder, landbrug Bilag 5.3 Stamkort, vejledning Bilag 6. Spildevandsafløb...52 Bilag 7. Naturområder og internationale naturbeskyttelsesområder...53 Bilag 8. Grundvandsområder...55 Bilag 9. Handlingsplan for gylleudslip Bilag 10. Vilkår for olietanke mindre end l...58 Bilag 11. Vilkår for 6000 l < olietanke< l...60 Bilag 12. Ansøgningsskema 3885 version 1... Bilag 13. Ansøgningsskema 3885 version 2... Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 5

7 1 ANSØGNING OG GODKENDELSE 1.1 Ansøgning Landmand Jan Henrik Have har søgt om miljøgodkendelse ved udvidelsen af dyreholdet på Rettrup Kærvej 21, 7800 Skive. Ansøgningen er modtaget via husdyrgodkendelse.dk af Skive Kommune den 5. juli 2007, og er indgivet på baggrund af, at ejer ønsker at udvide og ændre produktionen af smågrise og slagtesvin til slagtesvin. Ansøgningen bygger på oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af husdyrbrug Lov. nr af 20/12/2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Bek. nr. 648 af 18/6/2007 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. 1.2 Godkendelse Baseret på de givne oplysninger i ansøgningen samt tilsyn den 1. august 2007 og suppleret med Kommunens vilkår og vurderinger, meddeles Jan Henrik Have godkendelse af den ansøgte husdyrproduktion på adressen Rettrup Kærvej 21, 7800 Skive. Landbrugsejendommen er omfattet af Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr af 15. december 2006, kapitel 3 12 stk. 4, der vedrører anlæg til landbrugsproduktion for mere end 210 dyreenheder (slagtesvin over 30 kg) eller 2000 stipladser, samt bekendtgørelse nr. 648 af 18. juni 2007 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Punktet er i -mærket ( IPPCvirksomhed ). De hovedhensyn, der har været bestemmende for afgørelsen, er anvendelse af bedste tilgængelige teknik hensynet til overfladevand og natur med dens bestand af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særligt sårbart overfor næringsstofpåvirkninger begrænsning af eventuelle gener for naboer fra luftforurening begrænsning af støj- og lugtgener sikring af korrekt affaldshåndtering beskyttelse af jord og grundvand beskyttelse af recipienter og spildevandsafledning landskabelige værdier planer for nødvendige foranstaltninger ved ophør af driften for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. Endvidere er godkendelsen behandlet i henhold til de retningslinier, der i dag er til rådighed for vurdering af Natura 2000 områder. Der er ikke med denne godkendelse taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning som f.eks. Byggeloven eller Arbejdsmiljøloven m.v. I ansøgningen om godkendelse er der ikke gjort rede for alternativer til det ansøgte, eksempelvis i form af en anden produktionsform eller en anden placering af nye stalde. Den konkrete udformning af projektet, hvad angår placering af bygninger og driftsform, vurderes af Skive Kommune at være ideel for en fortsat udvikling af en miljøvenlig produktion på Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 6

8 landbrugsejendommen. Skive Kommune har på dette grundlag vurderet at det ikke er relevant at forlange beskrivelser af alternative projekter på ejendommen. På tidspunktet for godkendelsens meddelelse har ejer dog gjort rede for på sigt at udføre gylleseparation. Der foreligger dog på godkendelsestidspunktet ikke en konkret beskrivelse af gylleseparation og der stilles således ikke vilkår eller foretages vurderinger i godkendelsen som omhandler gylleseparation. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 7

9 2 UDVIDELSE AF HUSDYRBRUG 2.1 Generelle vilkår Vilkår 1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af den vedlagte ansøgning om miljøgodkendelse, skemanummer 3885, version 1 af , og med de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår. Hvis godkendelsens tillæg tages i brug, skal virksomheden desuden indrettes og drives i overensstemmelse med ansøgning om miljøgodkendelse, skemanummer 3885, version 2 af og med de ændringer, der fremgår af vilkår i godkendelsens kapitel Godkendelsen skal tages i brug senest 2 år efter den er meddelt. Hermed forstås, at økonomisk bindende kontrakter med bygherre/entrepenør el. lignende om opførelse af det i ansøgningen beskrevne nybyggeri skal være indgået. Godkendelsens tillæg har en tidsfrist for ibrugtagen på 4 år, vilkår herom fremgår af godkendelsens kapitel Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Alle ansatte skal være orienteret om godkendelsens indhold. 4. På ejendommen skal der altid forefindes en detaljeret indsatsplan. Indsatsplanen skal placeres således, at alle ansatte på ejendommen har fri adgang til den. Alle ansatte skal være bekendt med indsatsplanens placering og indhold. Se bilag Virksomheden skal indrettes og drives så spild og andet ukontrolleret udslip af gylle og andre forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld. 6. Uheld, herunder svigt af de forureningsbegrænsende foranstaltninger, der medfører forurening af omgivelserne, skal straks udbedres og anmeldes til tilsynsmyndigheden/- beredskabet. 7. Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes således, at unødigt spild undgås. 8. Der må ikke foretages ændringer eller udvidelser, hverken bygnings-, produktions- eller driftsmæssigt, udover oplysningerne givet i ansøgningsskema 3885 version 1 og 2 før ændringen/udvidelsen er godkendt af Skive Kommune. 9. Ved Virksomhedens juridiske overdragelse eller ved ophør af virksomhedens aktiviteter skal tilsynsmyndigheden straks orienteres. 10. Ved virksomhedens ophør, skal der udføres følgende forureningsbegrænsende foranstaltninger: Gyllebeholder, fortank med rørsystemer, gyllekanaler/kummer m.v. skal tømmes og rengøres. Alle staldafsnit skal tømmes for husdyrgødning, der bortskaffes efter regler om udbringning af husdyrgødning. Alle olietanke skal tømmes. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til Skive Kommunes affaldsregulativer. Vurdering Vilkårene i dette afsnit har blandt andet til formål på bedst mulig vis at sikre, at virksomhedens daglige drift sker miljømæssigt forsvarligt. I den forbindelse vurderes det, at de ansattes kendskab til de handleplaner, som skal træde i kraft Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 8

10 ved driftsuheld og lignende har afgørende betydning. Vilkårene i dette afsnit har desuden til formål at sikre, at radikale ændringer, såsom fremtidig udvidelse eller afvikling af virksomheden sker miljømæssigt forsvarligt og med tilsynsmyndighedens vidende. Formålet med vilkår om anmeldepligt er dels at sikre, at der ikke sker forøgede miljøpåvirkninger uden myndighedens vidende, og dels at skabe optimale muligheder for en tidlig dialog mellem ejer og tilsynsmyndighed, således at der sikres en sammenhæng mellem myndighedens sagsbehandling og ejers projektering ved fremtidig udvikling af virksomheden. I forbindelse med fremtidige projekteringer af stalde vil Skive Kommune vurdere staldanlæggets udformning med hensyn til BAT og renere teknologi, inden byggeri i gang sættes. Skive Kommune vurderer, at udvidelse under de givne vilkår i dette afsnit sikrer at risikoen for pludselige utilsigtede miljøpåvirkninger fra virksomheden er minimal. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 9

11 2.2 Animalsk produktion Vilkår 11. Husdyrproduktionen pr. år må på intet tidspunkt overskride 421 DE, svarende til: - Slagtesvin: stk. i vægtintervallet fra 30 kg 105 kg, beregnet iht. Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. (Bek. nr af 19. december 2006). Inden for dette produktionsniveau tillades afvigelser i ind- og afgangsvægt og heraf følgende afvigelse i antal producerede dyr, så længe det maksimale antal DE ikke overstiger 421 DE om året. Indgangsvægten må variere inden for intervallet kg og afgangsvægten må variere op til 110 kg. Tilsynsmyndigheden kan vælge at dispensere for dyrenes afgangsvægt i tilfælde, hvor ydre forhold taler for det. 12. Den tilladte husdyrproduktion skal tages fuldt i brug senest 4 år efter at godkendelsen er meddelt, ellers nedskrives den godkendte produktion til det aktuelle produktionsniveau. 13. I forbindelse med afholdelse af tilsyn skal afregning fra slagteriet for hele den animalske produktion, dækkende de sidste 3 års produktion, ligge til rådighed for tilsynsmyndigheden. Afregningen skal kunne dokumentere antallet af slagtede svin hvert af de pågældende år. Derudover skal slagtesvinenes gennemsnitsvægt fremgå af afregningen. 14. I forbindelse med afholdelse af tilsyn skal der ligge dokumentation for antallet af indsatte grise for de 3 foregående år med angivelse af gennemsnitsvægt. 15. I eksisterende og nye stalde med grise der vejer mere end 20 kg, skal der være etableret overbrusningsanlæg eller højtryksanlæg, hvor staldluften tilføres forstøvet vand. Vurdering: Vilkårene i dette afsnit har til formål at regulere og kontrollere virksomhedens husdyrproduktion så det sikres, at miljøpåvirkningerne fra husdyrbruget, herunder ammoniakfordampning, næringsstoffer, lugt og transporter ikke forøges som følge af ændringer i virksomhedens produktionsform og/eller husdyrhold. Det vurderes, at der med rimelighed kan reguleres i antal producerede slagtesvin, dog forudsat, at det samlede antal DE ikke overskrides, idet en normal slagtesvineproduktion kræver en vis fleksibilitet med hensyn til slagtevægt. Reguleringen er mulig at styre, idet slagtevægt fremgår af slagteriafregninger eller planårsopgørelser fra slagteri. I særlige tilfælde, eksempelvis pludselig arbejdsnedlæggelse på slagterier eller hos vognmænd, eller andre særlige ydre forhold, som ansøger ikke har indflydelse på, kan tilsynsmyndigheden dispensere for dyrenes afgangsvægt. Der er desuden sat vilkår om overbrusning i alle stalde, idet vurderes, at der kan opnås en gavnlig sideeffekt i perioder med høje temperaturer. Overbrusning kan give en vis køling af staldene, hvorved lugtgener fra staldene kan reduceres. Anlæggets produktionskapacitet, hvad angår antal stipladser til slagtesvin, fremgår af ansøgningsskema 3885, version 1. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 10

12 2.3 Støj, vibrationer og transport Vilkår 16. Virksomhedens samlede støjemission, angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau målt i db(a), må i intet punkt ved de nærmest liggende enkeltboliger overskride følgende værdier: Tabel 1. Områdetype Dagperiode Aftenperiode Natperiode Mandag-fredag kl Mandag-fredag kl Alle dage kl Lørdag kl Lørdag kl Søn- & helligdage kl Nabobeboelse* 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) *) Nabobeboelse defineres som opholdsarealer ved nærmeste nabo. Ved tvivlsspørgsmål er det tilsynsmyndigheden, der definerer, hvor støjgrænsen gælder. Grænseværdierne skal overholdes i de mest støjbelastende otte timer i dagperioden, den mest støjbelastende time i aftenperioden og den mest støjbelastende ½ time i natperioden. De anførte grænseværdier for støjbidraget regnes overholdt, hvis de ikke overskrides af en måling/beregning der er midlet over en periode, som afhænger af tidspunktet på døgnet således: For dagperioden, kl alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på 8 timer. For aftenperioden, kl alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på 1 time. For dagperioden, kl alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på ½ time. Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser. Virksomhedens støjbidrag til et maksimalniveau i natperioden må ikke overskride 55 db(a). 17. I forbindelse med høst og korntørring kan grænseværdien om aftenen og om natten forhøjes med 5 db(a) i høstperioden, dog i højst 6 uger. 18. Transport til og fra ejendommen skal primært foregå indenfor normal arbejdstid Hvis gylletanken på adressen Lien 3, 7860 Spøttrup anvendes til at opbevare gylle fra produktionen på Rettrup Kærvej 21, skal gylletransporten til Lien 3 ske under følgende forhold: a) Transporten skal ske inden for perioden 1. oktober - 1. maj. b) Transporten skal ske øst ud ad Rettrup Kærvej, ad Truebjergvej og Rønbjergvej. 20. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer det nødvendigt, kan Virksomheden påbydes at udføre egenkontrol af virksomhedens støjniveau. Kontrollen skal udføres efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1993: Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Viser kontrollen at der sker overskridelser af grænseværdierne, kan virksomheden påbydes nedbringe støjniveauet. Vurdering: Vilkårene i dette afsnit har til formål at sikre Rettrup Kærvej 21 s omgivelser mod uacceptable gener i form af støj, vibrationer og gener ved transporter til og fra ejendommen. Ud fra staldanlæggets beliggenhed i forhold til nabobeboelser og støjende aktiviteter på ejendommen er Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 11

13 det vurderet, at miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støjbidrag er et tilstrækkeligt udgangspunkt for at sikre naboer mod støjgener. Det er valgt at lempe kravene i forhold til vejledningen, idet dagperioden er valgt til at starte kl og ikke, som i vejledningen kl Det skyldes, at flere sæsonafhængige aktiviteter på ejendommen, eksempelvis forårets og efterårets markarbejde ofte påbegyndes før kl Desuden er kravet lempet af hensyn til aktiviteter i høsten. Den væsentligste støjgene vurderes at være kørsel med lastbiler og traktorer til og fra ejendommen og støj fra landbrugsmaskiner i forbindelse med produktion og markarbejde. Støj fra aktiviteter på ejendommen, såsom ventilation, indblæsning af korn til silo, foderfremstilling, intern transport o. a. vurderes ikke at give støjgener hos omkringboende. Skulle virksomheden mod forventning alligevel give anledning til uacceptable støjgener, er der stillet vilkår om, at virksomheden kan påbydes egenkontrol og eventuel nedbringelse af støjniveau. Der forventes ingen væsentlige vibrationsgener, idet der ikke er mange vibrationskilder på landbruget. Det væsentligste er transporter, men det er ikke mere, end der normalt kan forventes fra et landbrug. Det lokale vejnet omkring Rettrup Kærvej 21 vurderes at blive udsat for en større belastning fra transporter af slagtedyr og gylletransporter, som udgår fra ejendommen. Der er tilstrækkeligt harmoniareal samlet omkring ejendommen til, at hovedparten af den producerede gylle ved 421 DE kan afsættes på arealer inden for en radius af 2 km. Det vurderes således, at gyllekørsel kan udføres hensigtsmæssigt i forhold til vejnet og omkringboende. Der er desuden stillet vilkår for transportrute til gyllebeholder på adressen Lien 3, 7860 Spøttrup, idet det vurderes, at den foreskrevne rute giver den mest hensigtsmæssige belastning af vejnettet og mindst mulig gene for omkringboende til Lien 3. Forøgelsen i antallet af transporter af slagtedyr vurderes at være acceptabel og betragtes som en nødvendighed på den ansøgte produktionsudvidelse. Tabel 2. Væsentlige transporter til og fra Rettrup Kærvej 21 pr. år. Kørselsart Antal transporter nudrift Antal transporter ansøgt Levering smågrise Slagtedyr/salg af levende dyr Foder (fra foderstof) Døde dyr Husdyrgødning Fyringsolie/Dieselolie 6 8 Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 12

14 2.4 Lys, Kulturmiljø og Landskab Vilkår 21. Beholder på ca. 400 m 3 til flydende husdyrgødning (nr. 18 på situationsplan, vedlagt i bilag 4) tages ud af drift og genanvendes efter gældende regler i forbindelse med udvidelsen. 22. Lyskilder på ejendommen må ikke være rettet mod omkringboende, såfremt lyskilden ikke er afskærmet af bygninger, beplantning eller lignende. 23. Enhver påtænkt væsentlig ændring af den oprindelige trelængede bygningsmasse og stuehus skal anmeldes til Skive Kommune inden udførelse. 24. Arealer omkring gyllebeholdere må ikke bruges til opmagasinering af maskiner, traktorer eller gyllevogne. Vurdering: Vilkårene i dette afsnit har til formål at sikre, at udvidelsen på Rettrup Kærvej 21 ikke medfører forringelse af de kulturhistoriske og landskabelige værdier, samt at sikre, at husdyrbrugets belysningsforhold ikke er til unødig gene for omgivelserne. Ud fra de på godkendelsestidspunktet gældende udpegninger af kommuneplanrammer, lokalplaner og Regionplan 2005 og niveauet for husdyrproduktion i området, vurderes projektet at være i overensstemmelse med de fremtidig ønsker for udviklingen af området mellem Rettrup, Rønbjerg og Gl. Rønbjerg. Det eksisterende produktionsanlæg er hensigtsmæssigt placeret i landskabet. Efter dialog med ansøger og efterfølgende vurdering af de landskabelige forhold omkring Rettrup Kærvej 21, er det valgt ikke at stille særlige vilkår om beplantning i forbindelse med udvidelsen. Det vurderes, at der ikke vil forekomme gener hos omkringboende som følge af belysning på virksomheden, såfremt lyskilder placeres på samme måde som de nuværende lyskilder på ejendommen. Der er stillet vilkår, som sikrer, at belysning ikke bliver til unødig gene for omkringboende. Nørkær er udpeget til at være af middel bevaringsværdi i Kommuneatlas Skive Bevaringsværdier i byer og bygninger For at sikre eventuelle særlige kulturhistoriske værdier er der således sat vilkår om forhåndsanmeldelse af bygningsmæssige ændringer på de ældre dele af ejendommen. Forholdet til museumsloven: Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal straks anmeldes til Skive Museum, jf. museumslovens 27, stk. 2. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 13

15 2.5 Luft/lugt Vilkår 25. Landbrugsdriften må uden for ejendommens areal ikke give anledning til lugt- og støvgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes til at være væsentlige. 26. Ny gyllebeholder (nr. 16 på situationsplan, vedlagt i bilag 4) skal etableres med fast overdækning. 27. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden redegør for ejendommens lugtemission, hvis det skønnes at eventuelle klager over lugt fra virksomheden er velbegrundede. Tilsynsmyndigheden kan efterfølgende påbyde, at virksomheden iværksætter lugtreducerende tiltag, hvis de vejledende genekriterier for lugt er overskredne. 28. Opbevaring og håndtering af virksomhedens foder og råvarer, bygningers og siloers konstruktion samt virksomhedens drift i øvrigt må ikke give anledning til støv- og lugtgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering medfører gener for omgivelserne. 29. Udendørs arealer skal renholdes for at forhindre støvflugt og begrænse lugtgener. Rengøringen skal udføres på sådan en måde, at den ikke giver anledning til støvgener i omgivelserne eller til forurening af afløb og lignende. 30. Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås, f.eks. med melcykloner eller anden støvbegrænsende foranstaltning. 31. Drift af virksomheden må ikke medføre, at der opstår væsentlige lugt- eller støvgener, der af tilsynsmyndigheden vurderes som uacceptable for omboende. 32. Ventilationsanlæggene skal jævnligt efterses og rengøres, dog mindst en gang årligt. 33. Lugtbidraget fra staldene skal sikres begrænset ved en god og hensigtsmæssig staldhygiejne og rengøring af samtlige staldafsnit for foder- og gødningsrester mindst 3 gange årligt. 34. Ved transport af flydende husdyrgødning på offentlig vej skal gyllevognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, således at spild ikke kan finde sted. 35. Udbringning af husdyrgødning nærmere end 200 m fra byzone og samlet bebyggelse må ikke ske på lør-, søn- og helligdage. 36. Udbringning af gylle på sort jord og græsmarker nærmere end 200 meter fra byzone skal enten ske ved nedfældning eller slangeudlægning og efterfølgende nedmuldning inden 6 timer efter udlægning. 37. Mærkedage (konfirmationer, sølvbryllupper o.a.), som bliver meddelt ejer senest 2 uger forinden, skal respekteres. Vurdering Formålet med de stillede vilkår i dette afsnit er at begrænse virksomhedens lugt- og støvbidrag til omgivelserne, dels fra staldanlægget og dels ved gylleudbringning. Desuden indgår der i dette afsnit et vilkår om overdækning af ny gylletank, som har til formål at sikre en reduceret ammoniakemission. Der forventes ikke væsentlige støvgener fra ejendommen. Der er god afstand til omkringboende. Mulige støvkilder, som foder og foderråvarer opbevares i foderlade. Adgangsvejene til ejendommen er ved de omkringboende asfalterede. På baggrund af, at den beregnede lugtgeneafstand i ansøgningsskemaet viser, at det vejledende afstandskrav er overholdt, vurderes det, at udvidelsen ikke medfører uacceptable lugtgener hos naboer ved normale driftsforhold. Hvis der opstår problemer med lugt fra ejendommen, har tilsynsmyndigheden mulighed for at stille krav om en redegørelse fra virksomheden og om nødvendigt, at der skal iværksættes lugtreducerende tiltag. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 14

16 I perioder med udbringning af gylle vil der være lugtgener. Udbringning af gylle sker med slæbeslanger eller nedfældning. For at reducere lugtgener er der stillet vilkår om forbud mod udbringning af gylle i nærhed af samlede bebyggelser og byzoner på lørdage, søn- og helligdage. Der er af samme grund stillet vilkår om udbringningsmetode på sort jord og græsmarker i nærhed af byzoner, og virksomheden er pålagt at respektere meddelte mærkedage. Som følge heraf vurderes gylleudbringningen ikke at give uacceptable lugtgener. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 15

17 2.6 Affald/Råvarer/Skadedyr Vilkår 38. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning m.v. 39. Døde dyr skal straks fjernes fra besætningen og bortskaffes til autoriseret destruktionsanstalt. I tidsrummet indtil afhentning skal døde dyr opbevares, så de ikke giver anledning til uhygiejniske forhold og så de ikke forårsager forurening af jord eller grundvand. 40. Medicin skal opbevares adskilt fra fødevarer i et aflåst skab, således det er utilgængeligt for dyr og børn. 41. Sprøjtemidler og farlige stoffer i øvrigt skal opbevares i aflåst rum eller skab og må ikke opbevares i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, medicin eller lignende. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet således, at lækage eller spild kan opsamles. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Til opsamling af spild kan f.eks. bruges en spildbakke, eller ved mindre spild et absorberende materiale, såsom kattegrus, savsmuld eller lignende. 42. Olieprodukter og farligt affald (råvare-, olie- og kemikalieaffald) skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg uanset mængde. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet således, at lækage eller spild kan opsamles. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Til opsamling af spild kan f.eks. bruges en spildbakke. Der må ikke være risiko for opsamling af slagregn eller sne. Beholderne skal være beregnet til formålet og være tydelig mærket med angivelse af indhold. 43. Klinisk affald skal opsamles og opbevares aflåst og i specialbeholder, samt være adskilt fra fødevarer, således det er utilgængeligt for dyr og børn. 44. Tomme kemikaliedunke skal rengøres inden bortskaffelse. 45. Enhver bortskaffelse af affald skal ske efter de til enhver tid gældende affaldsregulativer udarbejdet af Skive Kommune. 46. Der må ikke foretages afbrænding af affalds- eller spildprodukter på virksomheden. 47. Der skal udarbejdes stamkort over affaldsmængderne, herunder hvor store mængderne er, hvor affaldet afleveres og hvem distributøren er. Stamkort skal kunne forevises ved forlangende, for eksempel i forbindelse med tilsyn. Se bilag På ejendommen skal der foretages effektiv bekæmpelse af og forebyggende foranstaltninger mod skadedyrsangreb. Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med retningslinierne fra Statens Skadedyrslaboratorium. 49. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.). 50. Bekæmpelsen af skadedyr skal foretages på tilsynsmyndighedens forlangende. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 16

18 Vurdering: Formålet med de stillede vilkår i dette afsnit er at sikre en forsvarlig og korrekt håndtering af affald og råvarer på virksomheden. Endvidere skal vilkårene sikre, at ejendommens tilhold af skadedyr er minimalt. Et tidssvarende konventionelt landbrug skal håndtere en række forskellige typer af farlige og forurenende stoffer: plantebekæmpelsesmidler, insektgift, rengøringsmidler, smøre- og spildolie, medicin, affaldsprodukter og andet. Der er således stillet vilkår til opbevaring af kemikalier, medicin og farligt affald for at minimere risikoen for forureninger som følge af uhensigtsmæssige opbevaringsforhold af råvarer og affald. I forlængelse af ovenstående anbefales det at overveje overfladebehandling af betongulvet i ejendommens kemikalierum for at forlænge gulvets levetid. Dette er en anbefaling, ikke et vilkår. På baggrund af størrelsen af den ansøgte produktion og den heraf følgende affaldsmængde er det vurderet relevant at stille vilkår om udarbejdelse af stamkort. Det ønskes at sikre, at virksomhedens affald bortskaffes på korrekt og forsvarlig vis, således at risikoen for forurening eller gener som følge af forkert håndteret affald minimeres. Stamkort til udfyldelse, liste over EAK-numre og vejledning om udfyldelse af stamkort er vedlagt i godkendelsens bilag 5.1, 5.2 og 5.3. Der er desuden stillet vilkår om at bekæmpe skadedyr, da det vurderes, at skadedyr kan forårsage unødig stor risiko for forurenende driftsuheld og driftsforstyrrelser på grund af beskadiget materiel, for eksempel kortslutning i strømforsyninger, som kan medføre utilsigtede opstarter og afbrydelser af pumper, ventilatorer, foderanlæg og andet. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 17

19 2.7 Jord og grundvand Vilkår 51. Kemikalier skal opbevares i aflåst rum eller skab og må ikke opbevares i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, medicin eller lignende. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet således, at lækage eller spild kan opsamles. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Til opsamling af spild kan f.eks. bruges en spildbakke. 52. Ved påfyldning af vand på sprøjte skal det sikres, at der ikke kan ske tilbageløb fra sprøjte til vandforsyningsanlæg. Påfyldning af sprøjte skal foregå under konstant overvågning. 53. Bekæmpelsesmidler skal under transport være sikret mod stød og uheld. En lukket tæt plastkasse (eks. en køleboks) er velegnet. 54. Ved arbejde med bekæmpelsesmidler skal der altid medbringes en mobiltelefon, således at det er muligt at hurtigt tilkalde hjælp ved uheld. 55. Ved arbejde med bekæmpelsesmidler skal der altid være en spand eller sæk med fint savsmuld eller andet egnet materiale til opsugning af spildt bekæmpelsesmiddel samt en skovl og f.eks. plasticposer/plasticspand til rådighed til hurtig indsats. 56. Alle gyllebeholdere skal sikres mod påkørsel, eksempelvis i form af en passende fysisk barriere, for eksempel støbte betonstolper. Alternativt kan der udformes en driftsprocedure, der sandsynliggør, at der ikke er risiko for påkørsel af gyllebeholdere. Driftsproceduren skal skitseres på en plantegning eller lignende, hvor til- og frakørsel til gyllebeholdere, samt påfyldningsplads(er) er tydeligt markerede. Driftsproceduren skal kunne fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende, eksempelvis i forbindelse med tilsyn. Personel, som betjener maskinel ved gylleudbringning skal kende og følge driftsproceduren. 57. Al pumpning af gylle på ejendommen skal ske ved konstant overvågning, således at eventuelle gylleudslip kan opdages og minimeres hurtigst muligt. 58. Ved pumpning af gylle fra gylletanke uden påfyldningsplads, skal der anvendes gyllevogne med påmonteret pumpe og returløb således, at spild af flydende husdyrgødning undgås. 59. Pumperør på gyllebeholdere skal fastlåses med udløb over tanken, når pumpen ikke er i brug. 60. Elpumper på gyllebeholdere skal have en timer, som sikrer, at pumpen automatisk stopper efter at have pumpet det antal kubikmeter, som svarer til kapaciteten af ejendommens største gyllevogn. 61. Afbryderknapper til gyllepumper til fortank og gylletanke skal placeres svært tilgængelige for skadedyr i skab eller lignende. 62. Gyllehandlingsplan, (vedlagt i bilag 9), skal placeres synligt (eks. i mandskabsrum) og alle medarbejdere skal have kendskab til handlingsplanens indhold. 63. Rengøring af marksprøjter og vask af maskiner og lastbiler, som anvendes til sprøjtning, gylletransport eller gylleudbringning skal enten foregå i marken eller på vaskeplads med afløb til gyllebeholder eller anden opsamlingsbeholder. Spildevandet herfra skal opblandes i gyllebeholder inden det spredes på mark. 64. Vand fra vask af stalde betragtes som flydende husdyrgødning og skal tilledes gyllebeholder. 65. Sanitært spildevand fra driftsbygninger skal ledes til særskilt spildevandsanlæg. Ændringer i eksisterende nedsivningsanlæg eller etablering af ny spildevandsrensning skal godkendes af Skive Kommune. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 18

20 66. Ændringer i aflednings- og afløbsforhold for overfladevand, inklusiv tagvand, skal godkendes af Skive Kommune. 67. Påfyldning af dieselolie skal foregå på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således at spild kan observeres og opsamles med kattegrus eller andet olieabsorberende materiale. Påfyldning af dieselolie skal ske under konstant overvågning. 68. Opbevaring af diesel- eller fyringsolie i overjordiske tanke skal til enhver tid ske i typegodkendte olietanke. 69. Nye olietanke skal anmeldes til Skive Kommune. 70. Olietanke til diesel- eller fyringsolie skal til enhver tid stå overdækket på befæstet areal uden afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand, således at spild kan observeres og opsamles med kattegrus eller andet olieabsorberende materiale. 71. For nedgravede tanke samt overjordiske tanke anskaffet før 1. september 2005 gælder vilkårene i den til enhver tid gældende olietankbekendtgørelse. 72. Overjordiske olietanke anskaffet efter 1. september 2005 skal registreres og indføres i denne godkendelse samt reguleres efter de stillede vilkår i bilag 10 og Virksomheden skal straks kontakte Skive Kommune, hvis det bliver konstateret, eller der opstår mistanke om, at en olietank er utæt. 74. Sløjfning af olietanke skal anmeldes til Skive Kommune Vurdering: Formålet med de stillede vilkår i dette afsnit er at forebygge og minimere risikoen for forurening af jord og grundvand. De potentielle kilder til forurening af jord og grundvand er kemikalier, olie og husdyrgødning. Der er stillet vilkår om opbevaring af kemikalier og desuden særlige vilkår om håndtering af sprøjtemidler, idet sprøjtemidler vurderes at udgøre en særlig stor risiko for grundvandet. Der er stillet vilkår om etablering af en vaske- og påfyldningsplads med afløb til gyllebeholder. Dette vurderes nødvendigt, for at sikre en tilfredsstillende forebyggelse af forurening af jord og grundvand med vaskevand fra maskiner. Når vaske-, påfyldningspladsen er etableret, vurderes det at håndtering af sprøjtemidler og gylle herefter kan foregå forsvarligt, idet evt. spild ved påfyldning af sprøjtemidler og gylle kan opsamles i gyllebeholder. Det vurderes, at vilkår omkring håndtering af gylle og gyllesystemet sikrer en effektiv forebyggelse af gylleudslip, dels ved pumpning af gylle fra gyllekanaler til gyllebeholdere og dels fra gyllebeholder til gyllevogn. Vilkårene er formuleret på baggrund af en vurdering af, at der er størst sandsynlighed for gylleudslip ved mangelfuldt opsyn i forbindelse med gyllepumpning, ved utilsigtet start af gyllepumper pga. tekniske fejl, samt ved påfyldning af gyllevogne. Det vurderes, at den største risiko for olieforurening er i forbindelse med opbevaring og håndtering af dieselolie. Der er således stillet vilkår for håndtering og opbevaring af dieselolie, som vurderes effektivt at kunne forebygge forurening som følge af mangelfuldt opsyn ved påfyldning, påfyldningsplads med uhensigtsmæssigt belægning, samt olietanke i dårlig stand. Sanitært spildevand fra driftsbygninger renses mekanisk og nedsives i godkendt anlæg. Spildevand fra vaskeplads ved maskinhus ledes via sandfang til nedsivning. Det vurderes, at den nuværende håndtering og rensning af overflade-, tag- og spildevand er forsvarlig og i overensstemmelse med de på godkendelsestidspunktet gældende regler og kommunale forskrifter. For at sikre, at fremtidige ændringer sker uden fare for unødig forurening af jord og grundvand, er det vurderet relevant at stille vilkår om anmeldepligt ved fremtidige ændringer. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 19

21 Opførsel af ny gyllebeholder på cirka m 3, samt fjernelse af den gamle gyllebeholder på 452 m 3 vil give en samlet opbevaringskapacitet på ejendommen (inklusiv gyllekanaler) på cirka m 3. Der gives i godkendelsen endvidere mulighed for at opbevare gylle på adressen Lien 3, 7860 Spøttrup, under vilkår, som har til hensigt at minimere gener for omkringboende ved gylletransport til Lien 3. Gyllebeholder på Lien 3, 7860 Spøttrup har en opbevaringskapacitet på cirka m 3. Husdyrbruget overholder fremdeles kravet om 9 måneders gylleopbevaringskapacitet efter udvidelsen. Tabel 4. Olieopbevaringsanlæg på Rettrup Kærvej 21 Type Udendørs tank til dieselolie fra Tanken står i maskinhus. Udendørs tank til dieselolie fra Tanken står i maskinhus. Afblændet tank fra Underjordisk. Volumen L L L Tabel 5. Gylleopbevaringsanlæg på Rettrup Kærvej 21 Type Årstal Volumen (før) Volumen (efter) Gyllebeholder (nedlægges 2007) m³ 0 m 3 Gyllebeholder m³ m 3 Gyllebeholder m³ m³ Gyllebeholder (bygges 2008) 0 m³ m 3 Fortank m 3 40 m 3 Gyllekanaler 960 m³ m 3 Opbevaringskapacitet i alt m 3 Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 20

22 2.8 Driftskontrol 75. Virksomheden skal løbende registrere følgende: Årlig opgørelse af husdyrproduktionen, eksempelvis via slagteriafregninger. Årlig opgørelse af opbevaringskapaciteten for husdyrgødning eksempelvis via gødningsregnskab. Årlig registrering af vandforbrug (m 3 ). Årlig registrering af elforbrug (kwh). Årligt forbrug af fytase og benzoesyre, eksempelvis via foderoptimeringer og Effektivitetskontrol. Årligt foderforbrug i totalt antal FoderEnheder/år og forbrug af råprotein i g råprotein/foderenhed, eksempelvis via foderoptimeringer og Effektivitetskontrol. Bortskaffelse af affald og farligt affald via stamkort. Der noteres typer, mængder, transportørfirma og modtagefirma. Afhentning af døde dyr til destruktionsanstalt. Uheld, der medfører forurening af jord eller vandløb. Logbog til egenkontrol af flydelag, jf. gældende vejledning. 76. Registreringerne skal opbevares på virksomheden i minimum fem år og skal fremvises til tilsynsmyndigheden, såfremt der anmodes herom. Vurdering Formålet med de stillede vilkår i dette afsnit er dels at kontrollere, at de angivne oplysninger i ansøgningen om godkendelse overholdes, og dels at give ansøger overblik over væsentlige miljøforhold på husdyrbruget. Gennem egenkontrol af energiforbruget skabes der mulighed for at finde potentielle energibesparelser, som kan vise sig fordelagtige såvel økonomisk som miljømæssigt. Gennem registrering af miljøuheld og opfølgende årsagsanalyser kan miljømæssigt uhensigtsmæssige driftsprocedurer udpeges og revideres med en miljømæssig mere forsvarlig drift til følge. Grønt regnskab kan indgå som driftskontrol. Regnskabet skal som minimum indeholde oplysninger om næringsstoffer, pesticider og energi, samt opfylde ovenstående vilkår. Det anbefales at udføre grønt regnskab i henhold til Bekendtgørelse om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab BEK nr 1515 af 14/12/2006. Det understreges, at landbrug ikke på godkendelsestidspunktet har pligt til at udarbejde grønt regnskab. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 21

23 2.9 Renere teknologi og BAT Vilkår 77. Ny stald skal etableres med delvist spaltegulv (25 49 % fast gulv), som angivet i ansøgningsmaterialet. 78. Landbruget skal under tilsyn redegøre for muligheden for at indføre renere teknologi i form af ændrede råvarer, nye metoder eller besparelser på materialer og ressourcer, som kan nedsætte miljøbelastningen fra ejendommen. Følgende områder skal indgå i redegørelsen: Metoder til at reducere fordampning af kvælstof fra stalde og opbevaringsanlæg samt i forbindelse med udbringning. Reduktion af kvælstofudledning og fosforoverskud. Ved substitution af råvarer og hjælpestoffer skal virksomheden dokumentere, at substitutionen sker til mindre miljøbelastende råvarer og hjælpestoffer. 79. Enzymet fytase skal anvendes i besætningen i en mængde, som til enhver tid er økonomisk og miljømæssigt forsvarligt. 80. Benzoesyre skal anvendes i besætningen i den udstrækning det er økonomisk og miljømæssigt forsvarligt. 81. Foderets indhold af råprotein ved en produktion på 421 DE må i gennemsnit ikke overstige 155 g råprotein/ FoderEnhed. 82. Det samlede antal forbrugte Foderenheder pr. år på Rettrup Kærvej 21 ved en produktion på 421 DE må ikke overstige FoderEnheder. 83. Alle særligt energiforbrugende anlæg, eksempelvis ventilationsanlæg, foderanlæg og gyllepumper, skal kontrolleres og vedligeholdes således, at de altid kører energimæssigt optimalt. Vurdering Formålet med de stillede vilkår i dette afsnit er at sikre, at ejendommen fremadrettet overholder kravene til anvendelse af renere teknologi og Bedst Anvendelige Teknologi. Ud fra ansøgningsmaterialet er det vurderet, at husdyrbruget ved anvendelse af renere teknologi i form af foderoptimeringer og delvist spaltegulv som staldsystem, kombineret med energibesparende foranstaltninger i form af halmfyr, gastæt silo og frekvensstyret ventilation, samt vandbesparende tiltag i form af drikkekopper, opfylder kravene til renere teknologi og Bedst Anvendelige Teknologi på godkendelsestidspunktet. For slagtesvineproduktion er der på godkendelsestidspunktet tre BAT-teknologier: Delvist spaltegulv, Delvist spaltegulv med skraber og køling af kanalbund og Luftvasker med syre, rensning af 60 procent afgangsluft. I det ansøgte er der valgt delvist spaltegulv med % fast gulv. I beskrivelsen af delvist spaltegulv i BAT-byggebladet fremgår det, om fordelingen mellem spaltegulv og fast gulv, at: Typisk vil spaltegulvet udgøre % af stiens samlede bruttoareal. Ud fra denne beskrivelse vurderes det, at valget af staldsystem i ansøgningen kan betragtes som BAT-teknologi, såfremt det etableres med mere end 33 % fast lejeareal. Det er i ansøgningen valgt at udføre foderoptimering og derigennem at reducere ammoniakfordampningen fra anlægget. Alternativt kunne ansøger have valgt delvist spaltegulv med % fast areal og en lempeligere foderoptimering. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 22

24 Da ansøger har metodefrihed og da ansøgningen overholder kravene for ammoniakemission, og da der ikke er konstateret særlige ammoniakfølsomme naturtyper inden for en radius af meter fra ejendommen eller særlige Natura-2000 områder, som vurderes at blive påvirket af den ansøgte udvidelse, vurderer Skive Kommune, at der i tilstrækkeligt omfang er anvendt renere teknologi og BAT-teknologi til reduktion af ammoniakemission. Hvad angår de to øvrige BAT-byggeblade anses disse metoder ikke for dette husdyrbrug at opfylde proportionalitetsprincippet for anvendelse. Da ansøger i ansøgningen erklærer at have fokus på management, ressourceforbrug og dyrevelfærd, og da tilsyn på ejendommen understøtter dette, vurderes det, at ejendommen også fremover drives miljømæssigt forsvarligt og med stadig fokus på renere teknologi og BAT. Tilsynsmyndigheden vil løbende følge op på virksomhedens anvendelse af renere teknologi og BAT i forbindelse med tilsyn, jævnfør vilkår om egenkontrol og redegørelse for anvendelse af renere teknologi og Bedst Anvendelige Teknologi i dette afsnit. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 23

25 3 TILLÆG; FREMTIDIG UDVIDELSE AF HUSDYRBRUG (499,2 DE) 3.1 Generelle vilkår Vilkår 84. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af den vedlagte ansøgning om miljøgodkendelse, skemanummer 3885,version 2 af , og med de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår. 85. Dette tillæg til godkendelsen skal tages i brug senest 4 år efter, at godkendelsen er meddelt, ellers bortfalder tillægget. Hermed forstås, at økonomisk bindende kontrakter med bygherre/entrepenør el. lignende om renovation af de i ansøgningen beskrevne staldafsnit skal være indgået. 86. Virksomheden skal ved udnyttelse af dette tillæg fortsat overholde vilkår i godkendelsens kapitel 2.1. Vurdering Vilkårene i dette afsnit har til formål at sikre, at virksomheden ved ibrugtagen af dette tillæg fortsat drives miljømæssigt forsvarligt. Det vurderes, at godkendelsens vilkår i afsnit 2.1 kombineret med dette afsnits vilkår sikrer dette. Der gives en tidshorisont på 4 år fra godkendelsens meddelelse, altså indtil den 20. december 2011, til at tage dette tillæg i brug. Den normale tilsynsfrekvens for landbrug af denne størrelse er hvert andet år og det kan således bekræftes, om godkendelsens tillæg er taget i brug ved et almindeligt tilsyn. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 24

26 3.2 Animalsk produktion Vilkår 87. Husdyrproduktionen pr. år må på intet tidspunkt overskride 499,2 DE, svarende til: - Slagtesvin: stk. i vægtintervallet fra 30 kg 105 kg, beregnet iht. Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. (Bek. nr af 19. december 2006). 88. Inden for dette produktionsniveau tillades afvigelser i ind- og afgangsvægt og heraf følgende afvigelse i antal producerede dyr, så længe det maksimale antal DE ikke overstiger 499,2 DE om året. Indgangsvægten må variere inden for intervallet kg og afgangsvægten må variere op til 110 kg. Tilsynsmyndigheden kan vælge at dispensere for dyrenes afgangsvægt i tilfælde, hvor ydre forhold taler for det. 89. Den tilladte husdyrproduktion skal tages fuldt i brug senest 5 år efter at godkendelsen er meddelt. 90. I forbindelse med afholdelse af tilsyn skal afregning fra slagteriet for hele den animalske produktion, dækkende de sidste 3 års produktion, ligge til rådighed for tilsynsmyndigheden. Afregningen skal kunne dokumentere antallet af slagtede svin hvert af de pågældende år. Derudover skal slagtesvinenes gennemsnitsvægt fremgå af afregningen. 91. I forbindelse med afholdelse af tilsyn skal der ligge dokumentation for antallet af indsatte grise for de 3 foregående år med angivelse af gennemsnitsvægt. 92. I stalde med grise der vejer mere end 20 kg, skal der være etableret overbrusningsanlæg eller højtryksanlæg, hvor staldluften tilføres forstøvet vand i samtlige stalde. Vurdering: Vilkårene i dette afsnit har til formål at regulere og kontrollere virksomhedens husdyrproduktion, så det sikres, at miljøpåvirkningerne fra husdyrbruget, herunder ammoniakfordampning, næringsstoffer, lugt og transporter ikke forøges som følge af ændringer i virksomhedens produktionsform og/eller husdyrhold. Det vurderes, at der med rimelighed kan reguleres i antal producerede slagtesvin, dog forudsat, at det samlede antal DE ikke overskrides, idet en normal slagtesvineproduktion kræver en vis fleksibilitet med hensyn til slagtevægt. Reguleringen er mulig at styre, idet slagtevægt fremgår af slagteriafregninger eller planårsopgørelser fra slagteri. I særlige tilfælde, eksempelvis pludselig arbejdsnedlæggelse på slagterier eller hos vognmænd, eller andre særlige ydre forhold, som ansøger ikke har indflydelse på, kan tilsynsmyndigheden vælge at dispensere for dyrenes afgangsvægt. Vilkåret, at tilladelsen til husdyrproduktionen skal tages fuldt i brug senest 5 år efter at godkendelsen er meddelt, skal forstås således: Senest seks år efter godkendelsens meddelelse skal det kunne dokumenteres, at der har været en årsproduktion som svarer til de ansøgte 499,2 DE i minimum et af de foregående år efter at tillægget er taget i brug. Der er desuden sat vilkår om overbrusning i alle stalde, idet vurderes, at der kan opnås en gavnlig sideeffekt i perioder med høje temperaturer. Overbrusning kan give en vis køling af staldene, hvorved lugtgener fra staldene kan reduceres. Anlæggets produktionskapacitet, hvad angår antal stipladser til slagtesvin, fremgår af bilag 4. Dokid.: Næsbækvej 4, 7860 Spøttrup 25

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Krarupvej 29 7800 Skive v/frederik Sørensen Krarupvej 29 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (lov

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten 4. august 2011 Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten Ved tilsyn den 25. maj 2011, gennemgik jeg miljøforholdene på din ejendom. I den

Læs mere

Miljøgodkendelse af sohold med produktion af 7 kg smågrise på Rybjergvej 55 7870 Roslev

Miljøgodkendelse af sohold med produktion af 7 kg smågrise på Rybjergvej 55 7870 Roslev Miljøgodkendelse af sohold med produktion af 7 kg smågrise på Rybjergvej 55 7870 Roslev v/kresten Christensen Rybjergvej 55 7870 Roslev Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Jørgen P. Felstedt Vestergade 51 6330 Padborg Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Christian Jebsen Løjt Sønderskovvej 75 6200 Aabenraa Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054 TEKNIK OG MILJØ PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8097 mikcp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-222-15

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Miljøgodkendelse 12 af slagtesvineproduktionen På Rustedmøllevej 1, 7870 Roslev

Miljøgodkendelse 12 af slagtesvineproduktionen På Rustedmøllevej 1, 7870 Roslev Miljøgodkendelse 12 af slagtesvineproduktionen På Godkendelsen er meddelt den 26. juni 2012 v/jens Henry Christensen Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (lov

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive v/erik Bach Stisen Ballingvej 11 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

Miljøgodkendelse af Spøttrup Mark 7, 7860 Spøttrup v/ Spøttrup Svineproduktion ApS, Spøttrup Mark 7, 7860 Spøttrup,

Miljøgodkendelse af Spøttrup Mark 7, 7860 Spøttrup v/ Spøttrup Svineproduktion ApS, Spøttrup Mark 7, 7860 Spøttrup, Miljøgodkendelse af Spøttrup Mark 7, 7860 Spøttrup v/ Spøttrup Svineproduktion ApS, Spøttrup Mark 7, 7860 Spøttrup, efter 12, stk. 2 i Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Læs mere

Miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktionen. Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup

Miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktionen. Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktionen på Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup Nedermøllen Balling A/S v/gert Vestergaard Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup 1 Godkendelse af virksomhed i henhold til kapitel

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebrug på Ledbjerggård, Nyrupvej 40, 4296 Nyrup

Miljøgodkendelse af svinebrug på Ledbjerggård, Nyrupvej 40, 4296 Nyrup STENLILLE KOMMUNE Hovedgaden 60, 4295 Stenlille, tlf. 57 89 42 00, fax 57 89 42 69, gironr. 505 98 87, CVR-nr. 70261413 E-mail:post@stenlille.dk, Internet hjemmeside: www.stenlille.dk Udvalget for Teknik

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 I Juli 2008 modtog forvaltning en ansøgning om udvidelse af kvægbedriften fra 300 til 727 DE. Projektet indebar opførelse af et nyt

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum

Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum v/frank Jessen, Sejstrupvej 13, 7840 Ørum, efter 12, stk. 3 i LBK nr. 1486 af 4. december 2009. Meddelt d. 9. september 2013 Tillæg til godkendelse

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Miljøgodkendelse af svineproduktionen på. Vihøjvej 2 Grinderslev 7870 Roslev. v/michael Mulvad Madsen Vihøjvej 2 Grinderslev 7870 Roslev

Miljøgodkendelse af svineproduktionen på. Vihøjvej 2 Grinderslev 7870 Roslev. v/michael Mulvad Madsen Vihøjvej 2 Grinderslev 7870 Roslev Miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vihøjvej 2 Grinderslev 7870 Roslev v/michael Mulvad Madsen Vihøjvej 2 Grinderslev 7870 Roslev Godkendelse af virksomhed i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup #split# Michael og Henrik Basso Sørensen Langbrokrovej 60 9310 Vodskov Kopi sendt til LandboNord, att. Anna Birgitte Thing Plan og Miljø Dato: 24-04-2014 Sags. nr.: 09.17.44-G01-2-14 Sagsbeh.: Martin Engsig

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af svineproduktionen Hougaard Svineproduktion a/s på Brøndum Kirkevej 22a Brøndum 7860 Spøttrup

Miljøgodkendelse af svineproduktionen Hougaard Svineproduktion a/s på Brøndum Kirkevej 22a Brøndum 7860 Spøttrup Miljøgodkendelse af svineproduktionen Hougaard Svineproduktion a/s på Brøndum Kirkevej 22a Brøndum 7860 Spøttrup Brøndum Kirkevej Hemvej v/goul a/s Dalgårdsvej 11 Brøndum 7860 Spøttrup Godkendelse af virksomhed

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ FORSKRIFT FOR 1. MAJ 2017 HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER FORSKRIFT Formålet med denne forskrift er at sikre, at håndtering og opbevaring af olie og kemikalier

Læs mere

Miljøgodkendelse. Tjerrildgård, Tjerrildvej 26, 8550 Ryomgård

Miljøgodkendelse. Tjerrildgård, Tjerrildvej 26, 8550 Ryomgård Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion Tjerrildgård, Tjerrildvej 26, 8550 Ryomgård August 2008 1 Resumé...4 2 Godkendelse...5 3 Vilkår...7 3.1 Generelt...7 3.1.1 Drift og indretning...7 3.2 Årsproduktion...7

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 Silkeborg Kommune Søften 8. december 2014 Direkte tlf. 8728 2265 Mobil 2047 9620 Mail kje@lmo.dk Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 På vegne af Carsten Jacobsen, Pinnebjergvej

Læs mere

Tilsynsbrev Sirid Marie Kaatmann, Herning Kommune, har den udført miljøtilsyn på Hedebyvej Kibæk.

Tilsynsbrev Sirid Marie Kaatmann, Herning Kommune, har den udført miljøtilsyn på Hedebyvej Kibæk. TEKNIK OG MILJØ Flemming Vile Jensen Hedebyvej 4 6933 Kibæk CVR-nr.: 26189020 P-nr.: 1003908792 CHR-nr.: 96831 Oversigt over landbrugets godkendelser/tilladelser Miljøgodkendelse fra 2007 Tillæg 1 fra

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Lars Ypkendanz Østkystvejen 416 9340 Aså Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Østkystvejen

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Hvis uheldet er ude! Opdager du spild af olie eller kemikalier, som kan brede sig til luft, jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak, skal du straks ringe 112 og så vidt muligt stoppe uheldet. Forskrift

Læs mere

Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone. I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug

Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone. I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Teknik og Miljø Aarhus Kommune Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Preben Dahl Jørgensen Koltvej

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Miljøgodkendelse af svineproduktionen. Aakjærsvej 34 Breum 7870 Roslev. v/gdr. Johan Kjær Aakjærsvej 34 Breum 7870 Roslev

Miljøgodkendelse af svineproduktionen. Aakjærsvej 34 Breum 7870 Roslev. v/gdr. Johan Kjær Aakjærsvej 34 Breum 7870 Roslev Miljøgodkendelse af svineproduktionen på Aakjærsvej 34 Breum 7870 Roslev v/gdr. Johan Kjær Aakjærsvej 34 Breum 7870 Roslev Godkendelse af virksomhed i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven (lov

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Jørgen Birkbak birkbak@besked.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 16. oktober 2015 Center for

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Maria og Jens Lie jenslie@live.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 15. september 2015 Center for

Læs mere

Tilsynsbrev Sirid Marie Kaatmann, Herning Kommune, har den udført miljøtilsyn på Kragsnapvej Herning.

Tilsynsbrev Sirid Marie Kaatmann, Herning Kommune, har den udført miljøtilsyn på Kragsnapvej Herning. TEKNIK OG MILJØ Holmgaard I/S Bindstowvej 2 7400 Herning CVR-nr.: 12270739 P-nr.: 1000360721 CHR-nr.: 57403 Oversigt over landbrugets godkendelser/tilladelser 12 miljøgodkendelse fra 2008 Tillæg 1 fra

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30

Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30 Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30 Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 1. Ejendommen Navn: Landbrug Plus APS. Kontaktperson:

Læs mere

Tilsynsbrev Sirid Marie Kaatmann, Herning Kommune, har den 11-09-2014 udført miljøtilsyn på Resenborgvej 5 7400 Herning.

Tilsynsbrev Sirid Marie Kaatmann, Herning Kommune, har den 11-09-2014 udført miljøtilsyn på Resenborgvej 5 7400 Herning. TEKNIK OG MILJØ Per Rosenlund Resenborgvej 5 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8032 miksm@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 15.00.00-P19-29-04 Kontaktperson:

Læs mere

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier BAGGRUND OG FORMÅL Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal foregå miljømæssigt forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand,

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

10-tilladelse til genoptagelse af. husdyrproduktionen på. Vollingvej 5, 7860 Spøttrup

10-tilladelse til genoptagelse af. husdyrproduktionen på. Vollingvej 5, 7860 Spøttrup 10-tilladelse til genoptagelse af husdyrproduktionen på Vollingvej 5, 7860 Spøttrup 12. marts 2015 1 Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (lbk. nr. 1486 af 04. december 2009) og Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Oluf Martin Martensen Hejselvej 7 6372 Bylderup-Bov Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup , Løkkemarken 17, 5450 Otterup 15. februar 2013 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning vedrørende lovliggørelse af eksisterende hundekennel på Løkkemarken 17, 5450 Otterup. Hundekennelen har

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Holtevej 74 5620 Glamsbjerg

Holtevej 74 5620 Glamsbjerg Holtevej 74 5620 Glamsbjerg Henrik Solgård, Skovsbovej 55, 5690 Tommerup, søger om udvidelse af smågrise- og slagtesvineholdet i eksisterende og ny stald på Holtevej 74, 5620 Glamsbjerg. Nudrift: 13.720

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014 Jan Have Rettrup Kærvej 21 7800 Skive have@post5.tele.dk Den 28. oktober 2014 Næsbækvej 4 7860 Spøttrup - Anmeldelse 31 - Skift i dyretype - Afgørelse - uden nabo høring. Skive Kommune har den 23. oktober

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: John Sortkær Jsortkaer@gmail.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Tuenvej 265 i henhold

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: St. Vognsbæk Vognsbækvej 42 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Slustrupvej

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. Struer Kommune Teknisk Forvaltning Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. 10.10.2000 Formål 1. Formålet med denne forskrift er at sikre en forsvarlig opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Produkter, affald m.v. teknik og miljø Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier i Horsens Kommune Produkter, affald m.v. Regulativet for opbevaring

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19 Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Telefon direkte: 7376 7283 Email: jnp@aabenraa.dk Miljøtilsyn på landbrugsejendom Acadresag: 07/50725 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.00 1. Ejendommen Navn: Søren Winum Jessen Ejendommens

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen for svinebruget Spøttrup Østergaard Grundvadvej 21, 7860 Spøttrup

Revurdering af miljøgodkendelsen for svinebruget Spøttrup Østergaard Grundvadvej 21, 7860 Spøttrup Revurdering af miljøgodkendelsen for svinebruget Spøttrup Østergaard Grundvadvej 21, 7860 Spøttrup efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1486 af 4. december 2009 Meddelt den

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE, HILTVEJ 4, 4891 TOREBY L. GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2014 SAGSNR.:14/11732 Tillæg til miljøgodkendelse til svinebesætning på Hiltvej 4, 4891

Læs mere

GIS. Målforhold 1:16. Signaturforklaring. Miljøgodkendelse af svineproduktion Juni 2009. Drammelstrupvej 10, 8400 Ebeltoft

GIS. Målforhold 1:16. Signaturforklaring. Miljøgodkendelse af svineproduktion Juni 2009. Drammelstrupvej 10, 8400 Ebeltoft Målforhold 1:16 Dato 11/6 GIS Signaturforklaring Miljøgodkendelse af svineproduktion Juni 2009 Drammelstrupvej 10, 8400 Ebeltoft 1 Resumé... 4 2 Godkendelse... 5 3 Vilkår... 7 3.1 Generelt... 7 3.1.1

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald 2 FORMÅL Formålet med forskriften er at medvirke til at undgå,

Læs mere

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015 Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev henrik@havbakke2a.dk Den 25. august 2015 Havbakkervej 2 A 7870 Roslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

1 UUHJnUG %UDQGVJnUGVYHMen 1H[ RJ %XNNHJnUG 6ORWVYHMHQ 37 1H[ PLOM JRGNHQGHOVH Teknik & Miljø - 1RYHPEHU

1 UUHJnUG %UDQGVJnUGVYHMen 1H[ RJ %XNNHJnUG 6ORWVYHMHQ 37 1H[ PLOM JRGNHQGHOVH Teknik & Miljø - 1RYHPEHU en 37 Teknik & Miljø - Kolofon: Bornholms Regionskommune; november 2015 Udarbejdet af: Teknik & Miljø Journalnummer: 09.17.18P19-0032 Sagsbehandler: Katrine Høst m. fl. Kortbilag: Geodatastyrelsen 1 Nørregård

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup.

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 87.959 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 02.05.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. På vegne af Steen Stenskrog,

Læs mere

Miljømæssigt drives ejendommen særdeles pænt. Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikshavn

Miljømæssigt drives ejendommen særdeles pænt. Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikshavn Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn

Læs mere

Lovgrundlag Der er ført tilsyn i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn, Nr. 497 af 15. maj 2013.

Lovgrundlag Der er ført tilsyn i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn, Nr. 497 af 15. maj 2013. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej

Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Sendt til mail: Ove Johansen, jojoh@assens.dk Odense, den 8. februar 2017 Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej 18,

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) BEK nr 1355 af 14/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00037 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

CLAUS NØRGAARD LINDE Birkildvej 8 7600 Struer. Miljøtilsyn på Birkildvej 8, 7600 Struer

CLAUS NØRGAARD LINDE Birkildvej 8 7600 Struer. Miljøtilsyn på Birkildvej 8, 7600 Struer 1 - - følgebrev til miljøtilsyn 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK CLAUS NØRGAARD LINDE Miljøtilsyn på, Kommune har d. 16. december

Læs mere

Under tilsynet deltog Jan Jacobsen fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune.

Under tilsynet deltog Jan Jacobsen fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune. Jan og Johanne Jacobsen Overgårdsvej 2 8970 Havndal Miljø og Teknik Landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 8915 1843 Anni.Nielsen@Randers.dk www.randers.dk 10-07-2015 / 09.17.60-K08-23-15

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Hans Jesper Hansen Skyttehusvej 5 6330 Padborg Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Henrik Juul Nielsen Hybholtvej 16 9352 Dybvad Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Ørtoftvej

Læs mere

Miljøgodkendelse af Ågårdsholmvej 3, 7870 Roslev v/ Mads Gaardskjær, Ågårdsholmvej 3, 7870 Roslev,

Miljøgodkendelse af Ågårdsholmvej 3, 7870 Roslev v/ Mads Gaardskjær, Ågårdsholmvej 3, 7870 Roslev, Miljøgodkendelse af Ågårdsholmvej 3, 7870 Roslev v/ Mads Gaardskjær, Ågårdsholmvej 3, 7870 Roslev, efter 12, stk. 2 i LBK nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 29. september

Læs mere

Preben S. Boisen Slustrupvej Frederikskhavn. Miljøtilsyn med Gravensmindevej 20, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Preben S. Boisen Slustrupvej Frederikskhavn. Miljøtilsyn med Gravensmindevej 20, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikskhavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn

Læs mere

Husk at få ændret staldsystem i gødningsregnskabet, idet der er angivet fuldspaltestald og det er forbud på. 1-7-2015.

Husk at få ændret staldsystem i gødningsregnskabet, idet der er angivet fuldspaltestald og det er forbud på. 1-7-2015. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm

Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for

Læs mere

Miljøgodkendelse af Ågårdsholmvej 7, 7870 Roslev v/ Jørgen Christensen, Ågårdsholmvej 7, 7870 Roslev,

Miljøgodkendelse af Ågårdsholmvej 7, 7870 Roslev v/ Jørgen Christensen, Ågårdsholmvej 7, 7870 Roslev, Miljøgodkendelse af Ågårdsholmvej 7, 7870 Roslev v/ Jørgen Christensen, Ågårdsholmvej 7, 7870 Roslev, efter 12, stk. 2 i LBK nr. 1486 af 4. december 2009. Meddelt d. 8. februar 2012 Miljøgodkendelse af

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade Nordborg. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg

Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade Nordborg. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade 31 6430 Nordborg Afgørelse om anmeldelse af skift i dyretype, Pøl Søndergade 21, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har d. 7. maj 2015 modtaget en anmeldelse

Læs mere