Referat Generalforsamling i Skipper Samrådet tirsdag d. 17. april 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Generalforsamling i Skipper Samrådet tirsdag d. 17. april 2012"

Transkript

1 Program Referat Generalforsamling i Skipper Samrådet tirsdag d. 17. april 2012 Velkomst Fællessang Sted: University College Inger Tvorup (IT) bød velkommen til ca. 40 deltagere herunder en særlig velkomst til byrådsmedlem John G. Nielsen som var den eneste byrådspolitiker, som havde taget imod samrådets invitation. Vi sang Skippersangen, forfattet af Gunnar Engelbrechtsen. Herefter gik vi over til selve generalforsamlingen, hvor Inger Tvorup gennemgik dagsordenen for generalforsamlingen. Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne forslag 5) Valg: 3 bestyrelsesmedlemmer. Villige til genvalg er: Jens, Ole og Jesper. 2 suppleanter 2 revisorer 1 revisorsuppleant 6) Eventuelt Ad 1. Valg af dirigent og referent Birte Rasmussen blev valgt som dirigent og erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet. Jens Neustrup Simonsen blev udpeget som referent. Ad 2. Beretning Bestyrelsen har i perioden afholdt 5 møder, og et planlægningsmøde med de erhvervsdrivende omkring julearrangementet. Vi har deltaget i de årlige møder med de andre 41 samråd i kommunen, heraf et temamøde og det faste møde med politikere og forvaltninger. Desuden har vi afholdt borgermøde om cykelpendlerruten, efterfølgende møde med rådmand og embedsmænd involveret i sagen, og endelig et møde med de ekspropriationstruede borgere fra området. I august udsendte vi et nyhedsbrev til alle medlemmer sammen med Skipperens Erindringsværksted. Vi arbejder stadig ud fra en overordnet vision om at gøre kvarteret til et godt bosætningsområde for både unge og ældre og at samle områdets identitet omkring Skipperen. Vi vil gerne bevare de kvaliteter, som området har, og gerne tilføje nye. 1

2 Idræts- og kulturhus En vigtig sag som for Skipper Samrådet siden 1996 har fyldt rigtig meget har været etableringen af et idræts og kulturhus i området. Senest har vi bedt om at få undersøgt de fysiske og økonomiske muligheder for at bruge det gamle Carlsberg depot på Forchhammersvej. Det blev foreslået her på sidste års generalforsamling. Idéen har ikke vundet gehør. En af de store og vigtige foreninger i denne sag har været Aalborg Atletik og Motion. Den forening er nu ude af billedet, idet det er besluttet at flytte deres aktiviteter til området ved Gigantium. Trods intenst arbejde fra styregruppen må vi se i øjnene, at med det frafald og den økonomiske krise taget i betragtning, synes planerne i øjeblikket meget urealistiske. Der skal nyt udspil og nye kræfter fra foreninger og institutioner, før vi genoptager sagen. Indtil da må vi glædes over de gode udendørs faciliteter, vi har til rådighed, og at vi altid har gode muligheder for at holde arrangementer på UCN / Pædagogseminariet. Den trafikale belastning på Hobrovej: Mængde, hastighed og støj. Både trafikmængde og hastighed giver stadig problemer og er fokus for Skipper Samrådets arbejde. En 3. Limfjordsforbindelse har længe været på tale og er iflg. alle beregninger den løsning, der aflaster Hobrovej og midtbyen mest samtidig med, at den mindsker luftforureningen i byen. Derfor har vi fra samrådets side deltaget aktivt i debatten bl.a. ved som indlægsholder at være inviteret til debatmødet på Egholm samt i AKKC, den 16. august. Vores formål var med afsæt i ovennævnte at fremme en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm. Vi har ligeledes fremsendt vores høringssvar til Vejdirektoratet. For en tid blev trafikken dæmpet i sommeren 2010, mens der blev separatkloakeret, men det varede heldigvis ikke ved. Derfor arbejder vi fortsat på flere fronter for også på kortere sigt at få dæmpet trafikken og få hastigheden nedsat. Sammen med andre samråd i kommunen sendte vi i 2010 en ansøgning om trafikdæmpende foranstaltninger til Teknik- og Miljøforvaltningen. For vores område var det specielt Stærekasser, vi så som en mulighed langs de store indfaldsveje til byen: Hobrovej, Østre Allé og Sønderbro. Vi afventer konkret svar og vil tage det op på det kommende fællesmøde for samråd / politikere og forvaltninger. Støjdæmpende asfalt er vi stillet i udsigt vil blive lagt, når slidlaget på Hobrovej skal renoveres. Cykelpendlerrute For både at begrænse biltrafikken og få flere til at tage cyklen, har Aalborg Kommune i 2009 vedtaget Cykelstihandlingsplanen og ønsker at gøre Aalborg til en bedre cykelby. I den forbindelse var der sidste forår lagt op til, at der skulle etableres en cykelpendlerrute langs Hobrovej. I samrådet hilste vi intentionen velkommen, både for det trafikdæmpende og det sundhedsfremmende tiltag. Vi var på sidste års generalforsamling lovet, at der ville blive afholdt et borgermøde om sagen, så vi kunne få uddybet den foreløbige orientering, der var sendt ud først på året. Heri stod der, at der ville blive tale om mindre indgreb i området. Mødet kunne ifg. den projektansvarlige først holdes i maj, så på det tidspunkt var de planlægningsmæssigt langt fremme. 2

3 Forinden nåede der at komme breve med varslet ekspropriation til 38 grundejere. Med dem og efterfølgende på mødet blev det klart, at der ikke var tale om mindre indgreb, men voldsomme indgreb i private parceller langs Hobrovej og i Rømersvejs grønne område, specielt fordi der skulle skabes plads til lange og brede buslommer, hvor cyklister kunne køre bag om bussen. Derfor var forslaget at flytte busstoppestedet nord for ved Sdr. Skovvej til Rømersvejs udmunding i Hobrovej. De uheldsramte pletter på strækningen var der ikke fokus på. Med heftig mødeaktivitet, mange breve og megen avisomtale fik vi politikerne i Teknik- og Miljøudvalget i tale, og projektet blev i første omgang udskudt til efter sommerferien, senere taget af bordet i den foreliggende udgave. Vores kvarter, blev reddet, både folks private ejendomme og Rømersvej som grønt område med historiske spor. Der er lavet en ny plan, så der bliver lavet mindre, men alligevel gode tiltag for at fremme sikkerheden for cyklisterne. Det bliver i størst omfang på Hobrovejs vestlige side, arbejdet kommer til at foregå. De første etaper er allerede i gang. Samtidig bliver hastigheden nedsat til 50 km / timen fra Provstejorden og ind mod byen. På øverste del af Rømersvej vil der blive servicefaciliteter infostander, cykelpumpe m.m. Samtidig glæder vi os over, at der er kommet ny asfalt på Kjærs Møllestiens nordlige ende, så der for cyklisterne også er et alternativ til Hobrovej. Rømersvej Iflg. Kommuneplanen er Rømersvej et af områdets historiske spor og skal bevares. Den oprindelige byarkitektoniske sammenhæng mellem Amtssygehus med forplads og Rømersvej skal strammes op, og der skal plantes træer i overensstemmelse med den oprindelige idé. Siden pladsen blev lånt ud som parkeringsareal mens medicinerhuset blev bygget, har vi lokalt arbejdet på som lovet at få området retableret. Undskyldningerne har været mange. Nu er aftalen, at i 2012 må de bruge arealet til parkering og til arbejdsstation, mens der bliver separatkloakeret på sygehusgrunden. I 2013 vil de 2 nederste tredjedele blive retableret som grønt område. Den øverste del vil blive det, når sygehusfunktionerne flytter ud til Aalborg Øst. Forskønnelse af Hobrovej - Vi mener fortsat, at beplantning i midterrabatten vil virke hastighedsreducerende, men det er vanskeligt at gennemføre på grund af salt, bilos m.m. Vi arbejder fortsat på en mulig løsning. Forskønnelse af byens indfaldsveje er netop temaet for de møder, Stadsgartneren har inviteret samrådene til i forårets løb. Navneændring Hobrovej Efter drøftelse på generalforsamlinger tidligere har vi foreslået, at Hobrovej omdøbes til Skipper Clements Boulevard. Vi mener, at navneændringen og vil være med til at forankre vores område som et bynært område og et bydelscenter, som der er lagt op til i kommuneplanen. Forslaget blev i første omgang afvist, fordi det har mere end 20 karakterer. Det arbejder vi ligeledes videre med. (der er sagt god for at kalde en vej i kommunen Universitets Boulevarden.) 3

4 Skipperen frem i lyset. Samrådet har i flere omgange arbejdet på at få statuen af Skipper Clement frem i lyset, som han oprindelig var i Statuen er vigtig som vartegn for bydelen. Vores forslag om at få statuen ud i midterrabatten er ikke faldet i god jord hos kommunens arkitekter og bevilgende myndigheder. Naturen er nu kommet os til hjælp, idet en stor gren i sensommeren faldt ned fra et af de store kastanjetræer. Efter en lang proces har Park og Natur besluttet, at de gamle træer skulle fældes på grund af sygdom og ælde med fare for yderligere nedfald af grene / væltede træer. Det er sket, og Park og Natur har foreslået at plante platantræer i stedet. De kan nemmere beskæres og holdes nede i passende niveau. Desuden har de, som andre løvtræer også en dæmpende virkning på støv, og forureningspartikler. Vi har fra Skipper Samrådets side taget initiativ til at få set på området som helhed, og mødtes forleden med stadsgartneren m.fl. fra Park og Natur og med repræsentanter for Ejerlauget Skipperen. Vores udgangspunkt på mødet var Kommuneplanens bestemmelser for området, hvor der bl.a står: - at målet for Skipper- området er at skabe et velfungerende bydelscenter - at indretningen af udearealer skal medvirke til at gøre området til et attraktivt omdrejningspunkt for bydelens liv. - at torvets anvendelighed ifht bylivet kunne forbedres, bl.a. med indretning af egentligt torveareal. På baggrund af denne overordnede hensigt fik vi den aftale i stand, at ejerlauget og Park og Natur udarbejder en fælles plan for området. Vi foreslår, at pladsen får et officielt navn: Skippertorvet. Inden ansøgningens fremsendelse, vil vi gerne under eventuelt derfor have forsamlingens tilkendegivelse af forslaget. Indvielse af pladsen 25/5, mere herom senere. Bænke På baggrund af sidste års henstilling om flere bænke i området / bedre vedligeholdelse af de eksisterende har vi sendt brev til områdets ejerforeninger / beboerforeninger om deres ønsker. Det er kommet enkelte svar, så forslaget vil blive: - udskiftning / vedligeholdelse af bænkene langs Hobrovej - flere lange Bejsebakkevejs sydlige ende - evt. en bænk nær gravhøjen på Sorthøj - langs Postmestervej ved det nye legebjerg - andre idéer fra generalforsamlingen 4

5 Erhvervspark Forchhammersvej 19, nu City Erhvervspark Mange idéer har været fremme. Nu udbydes det igen som erhvervslokaler / mindre lagerfaciliteter. Udvidelse af Hotel Hvide Hus Trods flere indsigelser mod forringelser for områdets grønne karakter, skyggevirkninger i Kildeparken og store gener for naboerne har byrådet vedtaget en lokalplan for området, som giver tilladelse til udvidelse af hotellet. Erindringsværksted Skipperens Erindringsværksted, der er en udløber af Skipper Samrådet, har nu eksisteret i 2 år og har godt gang i aktiviteterne. Aktiviteterne består i medlemsmøder hver anden fredag kl i Altanstuen på Gundorfslund, hvor der også er skaffet depotplads i et kælderrum. Der har ligeledes været afholdt flere medlemsmøder eftermiddag og aften. Også i år vil erindringsværkstedet være repræsentert på litteraturfestivallen ORDKRAFT i NORDKRAFT i april. Alle med interesse for det lokalhistoriske arbejde er velkomne i foreningen. Julearrangementet Julearrangementet blev i 2011 noget amputeret, da der blæste en kraftig orkan. Julemanden med følge måtte søge ly i SuperBrugsen, og der foregik kun lidt aktivet udendørs. Vi havde ellers god støtte til arrangementet fra de erhvervsdrivende i området og fra flere beboerforeninger, hvilket er nødvendigt for at kunne fortsætte arrangementet. Bl.a. står vi snart over for store udgifter med udskiftning af glødepærerne. Samrådet takker hermed alle bidragyderne. Skipperdag 25. maj Fra julearrangementet har vi stadig de mange gevinster, da vi ikke kunne afvikle årets amerikanske lotteri. Vi har fået Skipperen frem i lyset og glæder os til en forskønnet plads. SuperBrugsen vil holde et grill-arrangement. Til sammen har det givet anledning til, at vi holder en festdag i området d. 25. maj fra kl. 15. Der vil være flere boder og aktiviteter. Information om samrådets aktiviteter Opslagstavlen er stadig at finde på SuperBrugsens facade. Hjemmesiden er opdateret og har bl.a. mange nyttige links. Vi kan gøre brug af lokalavisen på nettet: / foreninger. Afslutningsvis: tak til alle aktivt medvirkende fra området, herunder tak til vores webmaster Mogens, som også har sat aftenens billedsamling sammen. Tak for UCN gæstfrihed ved vore møder, også det i aften. 5

6 Birte Rasmussen indbød derefter til diskussion af formandens beretning. John G. Nielsen: Nævnte hvor privilegeret borgere i Skipper Samrådets område er p.g.a. de mange dejlige grønne områder herunder Kildeparken, Skovdalen, Østerådalen m.v. Herefter roste han samrådet for evnen til at engagere så mange til generalforsamlingen samt samrådet positive og konstruktive engagement i udviklingen af området. Herefter orienterede han om den politiske beslutning om den 3. Limfjordsforbindelse Vest om Aalborg og pointerede, at et ekstra tunnelrør ikke flytter trafik væk fra broen, men kun påvirker den regionale trafik. Den vestlige forbindelse vil som sidegevinst have en positiv indflydelse på trafikken på Hobrovej. Herefter orienterede han om asfaltsituationen og at der er bevilget flere penge til nogle af de store veje i området, bl.a. Hobrovej og Sønderbro, hvor der efter en prioriteret liste skal lægges støjdæmpende asfalt. Jens Neustrup Simonsen: Nævnte i den forbindelse at Aalborg stadigvæk vokser, og at en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm vil løse mange af de trafikale og forureningsmæssige problemer som Hobrovej og midtbyen er udsat for i dag. Når Hobrovej ikke længere er en prioriteret hovedfærdelsåre vil Skipper Samrådet gerne have etableret en busbane i højre side både mod Nord og mod Syd for at give den kollektive trafik bedre betingelser. Søren Andersen: Opfordrede samrådet til at arbejde for, at den 3. Limfjordsforbindelse bliver en parallel tunnel med dobbelt motorvej i Aalborg Øst Ernst Thomsen: Opfordrede i den forbindelse samrådet til at fastholde deres indstilling til en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm, hvilket af sted kom en debat mellem Jens Neustrup Simonsen, Søren Andersen og Ernst Thomsen med argumenter for og imod den ene eller den anden løsning. Simon Danielsen: Opfordrede til at samrådet arbejder for at få asfalteret kanalstien frem mod Gabriel. Jan von Würden: Nævnte at Mølleparkvej er en potentiel farlig vej som burde trafiksikres bedre for gående og cyklister. Grete Otte: Opfordrede samrådet til at søge kommunen om nye bænke ved Gundorflund, da disse er meget medtaget. Inger Tvorup: I forbindelse med planen for opsætning af bænke noterede hun sig Grete Ottes ønske og nævnte i samme forbindelse, at mødet med Park- og Natur omkring Skipper Torvet havde afstedkommet, at der bliver opsat 4 bænke på pladsen. Argumentet fra Park- og Natur er, at jo flere bænke i området jo mindre sandsynlighed er der for, at enkelte grupperinger vinder hævd på området (læs sprittere) Simon Danielsen: Opfordrede samrådet til at arbejde for en ren og grøn by med mindre affald og cigaretskodder, hvilket af sted kom en længere diskussion om dårlig adfærd og moral. Dirigenten Birte Rasmussen kunne herefter tage beretningen til efterretning. 6

7 Ad 3. Regnskab Gert Kristensen fremlagde regnskabet, som blev godkendt med et overskud på 2.401,81 kr. Ad 4. Indkomne forslag Ingen rettidige forslag er indkommet. Ad 5. Valg Jens Neustrup Simonsen var villige til genvalg (2 år): Ole K. Kristensen var villige til genvalg (2 år): Jesper Rafn var villige til genvalg (2 år): Suppleant Anne Krogh var villig til genvalg som suppleant (1 år): Jan von Würden var villig til genvalg som suppleant (1 år): Ernst Thomsen og Svend Aage Blohm var villige til genvalg som revisorer: Kristian Pedersen var villig til genvalg som revisorsuppleant: Ad 6. Eventuelt Inger Tvorup: Spurgte om man kunne få generalforsamlingens accept af, at man laver en forespørgsel til Aalborg kommune om, at området omkring Skipper Clements statuen får navnet Skipper Torvet Ernst Thomsen: Syntes godt man må tænke større og forslog derfor Skipper Clements Plads. Efter en kort diskussion, blev man enige om, at bestyrelsen arbejder med begge navne samtidig med, at bestyrelsen fik mandat til at finde navnet blandt disse to. Grete Højer: Roste bestyrelsen for et stykke fantastisk arbejde i alle sammenhæng. Inger Tvorup takkede for en god debat samt rettede ligeledes en stor tak til bestyrelsen og dirigenten Birte Rasmussen samt til UCN for lån af lokale. Herefter var Skipper Samrådet vært med øl/vand og smørrebrød. Aalborg, den 20. april 2012 Jens Neustrup Simonsen Referent Birte Rasmussen Dirigent 7

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Trørød Grundejerforening den 23. oktober 2012 i Marina i Vedbæk

Referat af ordinær generalforsamling i Trørød Grundejerforening den 23. oktober 2012 i Marina i Vedbæk Referat af ordinær generalforsamling i Trørød Grundejerforening den 23. oktober 2012 i Marina i Vedbæk I generalforsamlingen deltog ca.60 deltagere. Fra Rudersdal Kommune (RK) var mødt Jens Ive (JI), borgmester

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag 1. november 2011 kl.

Læs mere

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Michael Jensen, Vibevænget 113, 2880 Bagsværd Bagsværd, den 27. marts 2012

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Michael Jensen, Vibevænget 113, 2880 Bagsværd Bagsværd, den 27. marts 2012 1 Referat af ordinær generalforsamling søndag den 18. marts 2012, klokken 10-11.30 For første gang afholdtes generalforsamlingen i Thorasmindes udmærkede lokaler på Laurentsvej nummer 9 i Bagsværd. Lokalerne

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamlingen den 23. februar 2015

Bestyrelsens beretning Generalforsamlingen den 23. februar 2015 Referat fra generalforsamlingen i Kvaglund Grundejerforening. Sted: Lokalerne i Egelunden 2. Antal deltagere: 42 + 6 fra bestyrelsen (Peter Bay fraværende grundet sygdom). Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 16. MARTS 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Multisalen i Prøvehallen, Valby Langgade 95. 26 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, afholdt onsdag den 21. marts 2012 kl 18.00 på Hotel Fortunen.

Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, afholdt onsdag den 21. marts 2012 kl 18.00 på Hotel Fortunen. Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, afholdt onsdag den 21. marts 2012 kl 18.00 på Hotel Fortunen. Formanden Annette Hartung bød velkommen. Nyt medlem blev budt velkommen: Thomas

Læs mere

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001 Flertal siger ja til fjerrenseri NEJ: Erik Ingerslev imod forretnings ombygning NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 17.01.2001 Yderdøren står nemlig åben, så længe forretningen har åben, begrunder Aage Toftegaard

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Horsebækken gav byrådet problemer Kinesisk paragraf fik byråd til at tænke sig om tre gange Aalborg Stiftstidende 30.01.1997

Horsebækken gav byrådet problemer Kinesisk paragraf fik byråd til at tænke sig om tre gange Aalborg Stiftstidende 30.01.1997 medlemsblad medlemsblad medlemsblad medlemsblad medlemsblad medlemsblad medlemsblad medlemsblad Horsebækken gav byrådet problemer Kinesisk paragraf fik byråd til at tænke sig om tre gange Aalborg Stiftstidende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 29. april 2003 kl. 19.00 på Præstemoseskolen Note: Dirigenten har endnu ikke godkendt referatet. Der kan derfor eventuelt ske mindre

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af årsmøde i Islands Brygges Lokalråd/Bryggens Borgerforening d. 27. oktober 2014 kl.19:30 i Kulturhuset

Referat af årsmøde i Islands Brygges Lokalråd/Bryggens Borgerforening d. 27. oktober 2014 kl.19:30 i Kulturhuset Referat af årsmøde i Islands Brygges Lokalråd/Bryggens Borgerforening d. 27. oktober 2014 kl.19:30 i Kulturhuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Formandens beretning 4. Regnskab

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejer.dk Formand : Agnete C Malmberg, Vestre Paradisvej 84, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Mandag den 1. november 2010 kl. 19.30

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 Orientering fra Fællesrådet Græsslåning af parker og grønne områder Julebelysning i Harlev Nyt fra Harlev- Framlev Grundejerforening Nyt fra Tåstrup Borgerforening

Læs mere