FEBRUAR 1989 LOKAL PLAN AALBORG TÆTBY - OMRÅDE ÅGADE - KVARTERET BYFORNYELSESPLAN NR. 2 BOLIG- OG CENTEROMRÅDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10-027 FEBRUAR 1989 LOKAL PLAN AALBORG TÆTBY - OMRÅDE ÅGADE - KVARTERET BYFORNYELSESPLAN NR. 2 BOLIG- OG CENTEROMRÅDE"

Transkript

1 LOKAL PLAN FEBRUAR 1989 AALBORG TÆTBY - OMRÅDE ÅGADE - KVARTERET BYFORNYELSESPLAN NR. 2 BOLIG- OG CENTEROMRÅDE ØST FOR TORVET MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE

2 En lokalplan fastlzgger, hvordan nye bygninger, arealer, stier, veje og lignende skal placeres og udformes inden for et bestemt omr~de. Lokalplanh&ftet besth af en redegorelse (gr~ sider), evt. et kommuneplantillag og selve Lokalplanens bestemmelser. Efter kommuneplanloven har kommunen pligt til at udarbejde en lokalplan inden et slxrre byggeri, anlagsarbejde eller udstykning kan settes i gang. Ogs& overforsel af jord fra landzone til byzone krsver en lokalplan. Form&let med lokalplanpligten er at sikre en storre sammenhmg i planlagningen. Lokalplanpligten skal og.+ sikre borgernes kendskab til og muligheden for deltagelse heri. Nawmere oplysninger vedrorende lokalplanen kan fas ved henvendelse til: Planl~gningssekretariatet Vesterbro Aalborg Telefon I Udsnit af Geodatisk Instituts kort er gengivet med instituttets tilladelse A 83, Copyright. I

3 I REDEGØRELSE Lokalplanens område og baggrund Område Baggrund Denne lokalplan omfatter en ca m2 stor karré i Aalborg bykerne. Lokalplanområdet omkranses af gaderne Danmarksgade, Niels Ebbesens Gade, Rosenlundsgade og Ågade. Området og dets omgivelser kan ses på ovenstående oversigtskort. Lokalplanen er udarbejdet som led i kommunens byfornyelsesplanlægning, og er desuden formet på baggrund af aktuelle planer om at fjerne dele af bebyggelsen på ejendommene Ågade 1-7 og i stedet opføre en sluttet randbebyggelse langs Ågade og et nyt gangstrøg, der fra Ågade giver forbindelse til Frederikstorv. Samtidig hermed er det planen at gøre haven mod Ågade offentligt tilgængelig.

4 4. I BYFORNYELSESPLAN NR.2 EKSISTERENDE FORHOLD.N 1) N A SIGNATUR : GRES m Al!!] u,..:,,.,,,,,.,.,.:.:,.:,,, : I 7 (4 s :..(2G 68 7L ~~ [r~ FREDERIKS - TORV il (f) kuum+! i 1! M RoSENLUNDSGADE STADSARKITEKTENS KONTOR, BYPLANAFDELINGEN. APRIL, (u

5 5. Karakteristik af lokalplanområdet Forhusbebyggelse Forhusbebyggelsen er opført i perioden og er tidstypisk for perioden. Da bebyggelsen er opført næsten samtidig, er bebyggelsen ret homogen. Etageantallet varierer mellem 2½ og 4½. Facaderne er murede, og tagene er hovedsageligt beklædt med tegl, nogle få med eternit. Forhusbebyggelsen anvendes primært til beboelse. I alle huse langs Danmarksgade og flere steder langs de øvrige omkransende gader er stueetagen indrettet til butikker og liberale erhverv. Butikker i stueetagen langs Danmarksgade Baghusbebyggelse Friareal I karreens indre findes en del erhvervsbygninger og beboelseshuse samt garager og skure. Nuværende erhvervsvirksomheder giver ingen forureningsgener. Derimod er der virksomhedstyper, der lå bedre placeret uden for midtbyen. Karreens friarealer har generelt en ringe rekreativ kvalitet. Dette skyldes den udbredte baghusbebyggelse og de faste hegn langs de mange matrikelskel. Der er flere store bevaringsværdige løvtræer spredt i området. En del heraf står i en villahave, der grænser op til torvet langs Ågade.

6 6. På side 4 er vist en illustrationsplan af de eksisterende forhold i lokalplanområdet og i naboområdet nord for Danmarksgade. Lokalplanens indhold Mål Lokalplanen har til formål at fastlægge hovedtrækkene for kommende byfornyelses- og boligforbedringsarbejder, således at ethvert nybyggeri og enhver ændring af bestående bygninger bliver lavet på en måde, der tilpasses kvarterets præg af boligdomineret tætby-område fra århundredskiftet. Samtidig er det lokalplanens formål at skabe grundlag for en bedre udnyttelse af områdets friarealer. Niels Ebbesens Gade set mod Frederikstorv Bebyggelsen For områdets nuværende bebyggelse fastlægger lokalplanen, at alle stueetager langs Danmarksgade og nordligste del af både Ågade og Niels Ebbesens Gade fortsat skal anvendes til butikker. Alt øvrigt etageareal skal anvendes til boliger. Langs resten af Niels Ebbesens Gade, hele Rosenlundsgade og sydlige del af Ågade, må der udover boliger kun indrettes butikker og lignende i de eksisterende, spredt beliggende erhvervslokaler. Ny bebyggelse med adresse til Ågade skal indeholde mindst boligareal. 40% Stueetagen skal fortrinsvis anvendes til butikker.

7 7. Den nuværende randbebyggelses hovedtræk skal bevares og styrkes. Det betyder, at bebyggelsens etageantal skal nyopføres med, fastholdes på eller reduceres til mellem 2½ og 3½ etage ved fremtidige ny-, om- og tilbygninger. Det fastlagte etageantal og det areal, der må bygges på, fremgå for hver ejendom af bilag nr. 2. Lokalplanområdets nuværende etageareal pån ca mz forudsættes øget til ca mz. Da der på længere sigt forventes nedrevet ca m2 etageareal, vil der kunne opføres ca m2 nybyggeri fordelt med ca. 2.4oo m2 i område A og ca m2 i område C. Ved beregningen af det mulige etageareal i området medregnes ikke kælderetager. Midlertidig overbebyggelse I perioden, hvor det tilladte nybyggeri er opført og den nuværende bebyggelse endnu ikke er reduceret som ønsket, kan der forekomme en midlertidig overbebyggelse af området. Lokalplanens krav til udlæg af fælles opholdsarealer vil ikke være afhængig af denne gradvise udtynding i den eksisterende bygningsmasse. Gangstrøgets udmunding i Frederikstorv Gangstrøg Der udlægges et fælles friareal, der forudsættes anlagt som et gangstrøg mellem Ågade og Frederikstorv. Langs gangstrøget kan der opføres en ny bolig- og erhvervsbebyggelse i 2½ og 3½ etage. Den nye bebyggelse skal udformes i harmoni med områdets nuværende randbebyggelse, og den skal sammenbygges med Ågades etagebebyggelse, så der opstår en sluttet randbebyggelse. Den nye bebyggelses erhvervsareal skal fortrinsvis anvendes til butikker, kontorer, klinikker og lignende cityfunktioner.

8 8. I Friarealer i iøvrigt Randbebyggelsen nær midten af Ågadestrækningen løftes en etage, Så der bliver åben passage ind i karreen til den nuværende have, der ændres fra privat til offentligt haveanlæg. Samtidig sikres udlæg af opholdsareal for lokalplanområdets beboere, og af fælles friareal for at sikre beboerne den bedst mulige adgang til det offentligt område. På illustrationsskitsen side 9 er vist et eksempel pa, hvordan området kan bebygges, og hvordan dets ubebyggede arealer tænkes anlagt. Parkering El-forsyning Varmeforsyning Anlæg af parkeringspladser på terræn er ikke tilladt inden for lokalplanens område. Underjordisk parkering til brugerne af lokalplanområdets bebyggelse vil kunne anlægges i tilknytning til ny bebyggelse i område C og D. Midt i lokalplanens område befinder der sig en 10/0,4 KV transformerstation til kvarterets daglige forsyning. Transformerstationen bibeholdes i området, men forudsættes flyttet til et sted, hvor der sikres den tilkørsel. Endelig indeholder lokalplanen bestemmelse om, at ny bebyggelse skal tilsluttes kommunens fjernvarmeforsyning. Lokalplanens forhold til anden planlægning 1. Kommuneplanen Aalborg byråd har den 13. januar 1986 vedtaget en kommuneplan som grundlag for den fremtidige udvikling i kommunen. Illustrationsplan fra Kommuneplanen !111 fartd~mpende trafikveje,11 ~111~ ~ : l ******mm** +::::::+ rekreativtomr~de.: :. ;,J,!, avrigetrafikveje og vigtigelokalveje 1 :, vejadgang - ~lll~l!~]ll ~~ cykelsti - sti/stiforbindelse adroligvej/gagade ; ~: ~ jernbane ;,;, ; / /, d LM~?~~ ~

9 9. ILLUSTRATIONSPLAN, Au--4== I _ ~ I L.. II.!s FREDERIKS - TORV -J, _ 2 V ((n ( ~ ~ll. RoSENLUNDSGADE bmmd I I I I J M STADSARKITEKTENS KONTOR, FEBRUAR 1989 n--l II II A 1 ---i

10 10. I kommuneplanen er Aalborgs ældre tætbyområde inddelt i fire lokalområder, som igen er delt i kvarterer. Denne lokalplan område ligger i midtbyens Ågadekvarter. Planlægning for kvarteret Ågade-kvarteret er overvejende et boligkvarter med en udtalt mangel på nærkreative områder. Boligstandarden er ret lav. Mange boliger er på 1 eller 2 værelser, og en stor del mangler fortsat eget bad og/eller toilet. Kommuneplanen udtrykker, at der skal ske en bred byfornyelse, der ikke alene forbedrer boligstandarden, men også tilgodeser behovet for rimelige friarealforhold. Dette foreslås generelt at ske gennem en behersket udtyndig af bygningsmassen. Der skal fortsat kunne være butikker langs Danmarksgade og Boulevarden. Rammebestemmelser Rammebestemmelserne for lokalplanens område fastlægger, at det skal bevares som boligområde med en sluttet randbebyggelse og med mulighed for erhverv i baggården. Langs Danmarksgade skal stueetagen Så vidt muligt anvendes til butikker. Bebyggelsesprocenten må højst være 125 for hele lokalplanområdet, og områdets friareal skal udgøre mindst halvdelen af bebyggelsens etageareal. Heraf skal en tidligere privat have overgå til offentligt rekreativt område.

11 11. Kommuneplantillæg Af hensyn til den ønskede helhedsløsning, hvor forbedring af karreens friaral prioriteres højt, samtidig med at randbebyggelsens sammenhængende karakter styrkes langs omliggende gader og strøggade, bliver det nødvendigt at ændre på kommuneplanen. Således øges bebyggelsesprocenten for hele området fra 125 til 140. Friarealkvotienten for hele området reduceres fra 0,5 til 0,3. Det nugældende mål om, at området skal bevares som et boligområde med mulighed for erhverv i baggården, ændres så den nye randbebyggelse i lokalplanens område C også kan indrettes til erhvervslokaler, i et omfang svarende til højst 60% af bruttoetagearealet. Ændringerne gør, at lokalplanen ikke stemmer overens med kommuneplanens gældende rammebestemmelser. Byrådet kan derfor ikke vedtage lokalplanen endeligt, for der er udarbejdet et tillæg til kommuneplanen med de nødvendige bestemmelser.*) 2. Byfornyelsesplanlægning Byfornyelsens rækkefølge I kommuneplanen er der for byfornyelsen angivet en rækkefølgeplan, der er udarbejdet på baggrund af en vurdering af de byplanmæssige, befolkningsmæssige, friarealmæssige, trafikale samt bolig- og installationsmæssige forhold. I rækkefølgeplanen er Ågade- og Mølle Plads-karreen placeret i henholdvis 2. og 4. etape. Til trods for den lave placering af Mølle Plads-karreen i planen har byrådet besluttet, at Byfornyelsesplan 2 skal bestå af både Ågade-karreen og halvdelen af Mølle Plads-karreen. Årsagen er, at der fra beboerside er ytret ønske om byfornyelse i begge karreer, og der er udarbejdet konkrete forslag til nybyggeri. Desuden er det et mål i kommuneplanlægningen, at der skabes sammenhæng fra Danmarksgade med et stiforløb igennem Mølle Plads-karreen - til Algade, idet dette område er udlagt til centerformå1. Sideløbende med udarbejdelsen af Byfornyelsesplan nr. 2 foretages en lokalplanlægning som grundlag for den istandsættelse, som byfornyelsesplanen åbner op for, og for de øvrige bygge- og anlægsarbejder, der måtte finde sted. Denne lokalplan omfatter Ågade-karreen, mens lokalplan nr omfatter Mølle Plads-karreen. Se illustrationsplanen side 2. *) Det omtalte tillæg nr (se kortet side 10 i redegørelsen) er godkendt af Planstyrelsen den 8. maj 1989 og vedtaget af Aalborg byråd den 12. juni 1989.

12 12. Byfornyelsesplan nr Bolig- og befolkningsprognosen Inden for området omfattet af Byfornyelsesplan nr. 2 åbnes der mulighed for etablering af op til 85 boliger i nybyggeri, hvilket er forudsat i bolig- og befolkningsprognosen for perioden. Boligbyggerammen udfyldes med et tilnærmet boligetageareal i nybyggeri på m2 i Ågade-karreen og m2 i Mølle Plads-karreen, hvilket sammenlagt repræsenterer lig størrelse 65-7o nye bboliger med en gennemsnitpå 75m Offentligt institutioner m.m. Lokalplanens område hører under Kjellerupsgade skole. Skolen er nu en l-sporet, 7-årig skole med børnehaveklasse. Efter 7. klasse overgår eleverne til Sønderbroskolen. I sektorplanen for skolen udtrykker skolevæsenet ønske om at skoledistriktet får tilført flere familieboliger. I kort afstand fra lokalplanområdet ligger en børnehave, en ungdomsklub og et plejehjem. Kvarterets skole og institutioner forventes ikke at blive belastet uønsket af lokalplanområdets boligudbygning.

13 Andre planer for tætbyen Trafiksanering Danmarksgade anlægges som stillegade fra Frederikstorv til Løkkegade. I kommuneplanens hovedstruktur er det må1et at en trafiksanering resulterer i, at Ågadetorvet udlægges til rekreativt område, og at Frederikstorv e- tableres som fodgængertorv. 6. Miljø Depoter Støjforhold Inden for lokalplanens område er der ikke kendskab til depoter, der kan indebære en forureningsrisiko for omgivelserne. Der må ikke udføres støjende anlæg eller udføres støjende transport, der er til gene for beboerne i Ågade-kvarteret, især i nattetimerne. Lokalplanens retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lovlig anvendelse Dispensationer Offentligt formål Bygningsbevaring Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Aalborg kommune kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Det område, der omfattes af lokalplanens afsnit 3, stk. 3.8 udlægges til offentligt formål. Det betyder, at ejeren efter kommuneplanlovens 32 under visse forudsætninger kan kræve ejendommen overtaget af kommunen, mod erstatning. Lokalplanen indeholder i afsnit 6, stk en bestemmelse om, at bebyggelse ikke må nedrives, ombygges eller ændres uden tilladelse fra byrådet. Hvis tilladelse til nedrivning nægtes, kan ejeren efter kommuneplanlovens 33 under visse forudsætninger forlange, at ejendommen overtages af kommunen mod erstatning.

14 LOKALPLAN AALBORG KOMMUNE Lokalplan nr for et område beliggende mellem Danmarksgade, Niels Ebbesens Gade, Rosenlundsgade og Ågade. I henhold til kommuneplanloven (Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 391 af 22. juli 1985) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2. stk. 2.1 nævnte område. 1. Lokalplanens formål Lokalplanen skal sikre, at der i området kan foretages en byfornyelse, således at at at at at at der kan gennemføres en forbedring af bolig- og bygningsmæssige forhold, der kan gennemføres en forbedring af opholdsarealerne både for kvarterets og lokalplanområdets beboere, der mellem Ågade og Frederikstorv kan anlægges et gangstrøg, randbebyggelsen langs Danmarksgade og den nordligste del af Ågade og Niels Ebbesens Gade fortsat anvendes til centerformål i stueetagen, mens øvrig eksisterende bebyggelse overvejende anvendes til boligformål, ny bebyggelse med adresse til Ågade overvejende anvendes til centerformål, og bygningsmæssige ændringer og nybyggeri sker under hensyntagen til det omgivende bygningsmiljø. 2. Lokalplanens område./. 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på bilag nr. 1 og omfatter følgende matr. nre.:

15 2. Aalborg Bygrunde 914 b, 914 c, 914 d, 914 s, 914 ad 914 an, (ejerlejlighederne 1-4), 914 bg (ejerlejlighederne 1-4), 914 bm (ejerlejlighederne 1-18), 914 bn, 914 bp (ejerlejlighederne 1-13), 914 cb, 914 cr, 914 dg, 914 dk, 914 ds, 914 dt, 914 du, 914 dv, 914 dx, 914 dz, 914 dæ (ejerlejlighederne 1-3), 914 ef, 914 eg, 914 ei, 914 en, 914 eo saint alle parceller, der efter den 2. juni 1988 udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. 2.2 Lokalplanens område opdeles i områderne A, B./. C og D, som vist på bilag nr Områdets anvendelse Alle områder 3.1 Inden for lokalplanområdet må kun opføres eller indrettes bebyggelse til boligformål, offentligt formål og erhvervsformål (butikker, restauranter, klinikker, kontorer og lignende). 3.2 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer og lignende mindre tekniske anlæg til lokal daglig forsyning. Område A 3.3 Eksisterende erhvervslokaler kan anvendes til liberale erhverv, mindre detailhandelsvirksomheder med tilhørende reparationsværksted og mindre indendørs lager. Område B Øvrigt etageareal må kun anvendes til boligformål, bortset fra bebyggelsen på matr. nr. 914 bn, der fortsat kan anvendes som menighedskirke i alle etager. 3.4 Randbebyggelsen skal i stueetagen fortrinsvis anvendes til publikumsorienteret virksomhed som butikker, restauranter og lignende. Område C De øvrige etager må kun anvendes til boligformål. 3.5 Randbebyggelsen skal i stueetagen fortrinsvis anvendes til publikumsorienteret virksomhed som butikker, restauranter og lignende. 3.6 Af randbebyggelsens etageareal skal mindst 40% anvendes til boligformål. Områderne A, B og C 3.7 Bebyggelsen må kun bestå af etagebebyggelse.

16 I randbebyggelsens stueetage samt i baggårdsbygninger kan der indrettes fælles anlæg/-rum til brug for områdets beboere. Område D 3.9 Området udlægges til offentligt formål (haveanlæg, legeplads o.lign. rekreative anlæg Der kan opføres randbebyggelse langs Ågade, når den udformes sammenhængende med randbebyggelsen i områderne A og C, og når den haves mindst 3 m over terræn, se bilag nr. 2. Inden for området må i øvrigt ikke opføres bebyggelse udover de til dets drift og vedligeholdelse nødvendige anlæg og mindre bygninger. 4. Udstykninger 4.1 Grunde kan udstykkes i mindre størrelse end 700 m2. 5. Bebyggelsens omfang og placering Det samlede etageareal, exclusive kælderetageareal, må højst være m2 (tilnærmet), fordelt med: m2 i område A m2 i område B m2 i område C og D (se stk. 3.10). Bebyggelse skal opføres eller indrettes inden for de viste retningsgivende byggefelter og med de angivne antal etager, se bilag nr. 2. Opførelse kan ske uanset bygningsreglementets bestemmelse 3.1.3, stk. 2 om bybyggelsens højde i forhold til naboskel og sti. Randbebyggelse skal opføres sammenhængende og med facade i byggefeltets afgrænsningslinie mod offentligt og fælles areal friareal. Randbebyggelse skal have en husdybde på 7-10 m. De højeste huse skal have den største husdybde. Randbebyggelse i område C kan dog udføres med større husdybde i stueetagen efter nærmere aftale med Aalborg kommune. 5.5 Bygningsfacader i skel mod offentligt område og fællesareal må forsynes med vinduer.

17 4. I 5.6 Ud over de på bilag nr. 2 viste byggefelter, kan der på hver ejendom udføres bygningsfremspring, når de højst udgør 10% af pågældende etages bruttoetageareal og når de udformes efter nærmere aftale med Aalborg kommune. 5.7 Mindre bygninger (cykelskure, udhuse o.lign.) kan udføres inden for områderne A, B og C s ubebyggede bagarealer. 6. Bevaring af bebyggelse og træer 6.1 Bygninger må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Aalborg kommunes tilladelse. Bestemmelsen omfatter også vedligeholdelses- og moderniseringsarbejder som f.eks. skalmuring, udskiftning af tagbelægning, vinduer, udvendige døre, tagrender og maling af facade. 6.2 De på bilag nr. 2 viste bevaringsværdige træer må ikke fjernes eller beskæres væsentligt. 7. Bebyggelsens ydre fremtræden Område A og C 7.1 Randbebyggelsen langs gangstrøget, nævnt i stk. 8.1, skal udformes, så der opnås en helhed i bebyggelsens udseende.*) Alle områder 7.2 Randbebyggelsen skal aftegne den på bilag nr. 2 viste opdeling af byggefelterne Til udvendige bygningssider samt tagflader må kun anvendes materialer, som harmonerer med den eksisterende randbebyggelse i området. Tage på randbebyggelse og på øvrig bebyggelse på matr. nr. 914 bm og 914 bn skal harmonere med den eksisterende randbebyggelse, og skal derfor som hovedregel udføres som ligebenede sadeltage med hældning på Ydervægge skal fremstå som en konstruktiv enhed fra terræn til tag. Vinduer skal fremtræde som huller i mur, og skal fortrinsvis udføres i højformat. Vinduer må ikke være som sammenhængende vinduesbånd. *) Opmærksomheden henledes på, at Aalborg kommune har til hensigt at opnå tidsmæssig sammenhæng i nybyggeriet langs gangstrøget.

18 Døre, vinduesrammer og lignende mindre bygningsdele af træ skal fremstå med dækkende overfladebehandling. Der må ikke fremføres installationsanlæg, TVkabler m.v. på bebyggelsens facade mod vej og sti. Markiser må kun udføres over vinduer i stueetagen. De skal følge bygningens fagdeling, og skal udføres af stof eller glas eller andet af Aalborg kommune godkendt materiale Skiltning skal følge bygningens udføres som bogstaver monteret som bogstaver malet på puds. fagdeling og på mur eller 8. Ubebyggede arealer 8.1 Der udlægges følgende friarealer, som vist i princippet på bilag nr. 2: - Fælles friareal (opholdsareal, gangstrøg, tilkørsel, plads og lignende). - Privat fællesgård (opholdsareal, gårdsplads, udhuse og lignende ). - Privatgård (opholdsareal, gårdsplads, udhuse og lignende ). 8.2 På fællesareal må der ikke opføres hegn, skure eller bygninger, der virker hindrende på arealets fælles udnyttelse. 8.3 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. 9. Adgangs- og parkeringsforhold Adgang til fælles friareal, nævnt i stk. 8.1, sikres i princippet, som vist på bilag nr. 2. På ejendomme inden for lokalplanens område må der ikke indrettes parkeringspladser. Inden for område C s nordlige del og område D kan etableres underjordisk bilparkering til brugerne af ny bebyggelse i lokalplanområdet. Parkeringsanlægget skal udformes med hensyntagen til de på bilag nr. 2 viste bevaringsværdige træer.

19 Tekniske anlæg E1-ledninger, herunder til vejbelysning, må kun fremføres som jordkabler. Udendørs, private antenner må ikke opstilles. 11. Miljøbeskyttelse 11.1 Virksomheder, anlæg og indretninger må ikke give anledning til generende støj i omgivelserne. Bidraget til støjbelastningen må ikke overstige grænsevædierne for støjbelastningen - gældende for det område, i hvilket virksomheden m.v. er beliggende og for omliggende områder - i Miljøtyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder, (pt. vejledning nr. 5/1984). 12. Betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse Ny bebyggelse må ikke uden Aalborg kommunes tilladelse tages i brug, før det til bebyggelsen hørende fælles friareal er indrettet efter en af kommunen godkendt plan. Ny bebyggelse skal tilsluttes det kommunale fjernvarmeanlæg, og må ikke uden Aalborg kommunes tilladelse tages i brug, før denne tilslutning har fundet sted. Nye boliger skal tilsluttes fælles antenneanlæg for ibrugtagningstilladelse kan udstedes.

20 7. Vedtagelsespåtegning I henhold til 27 i lov om kommuneplanlægning vedtages foranstående lokalplan. JS/mg Aalborg bygrunde: De under pkt. 2.1 nævnte ejendomme matr.nre. 914 du og 914 ef er opdelt i ejerlejligheder, hhv. 1-5 incl. og l-7 incl., der alle er omfattet af lokalplanen. Ifølge landbrugsministeriets skrivelse af 15/3 1989, j.nr. U1989/50502, er matr.nre. 914 eg, 914 en og 914 eo udgået af matriklen efter sammenlægning med hhv. 914 ei, 914 ds og 914 dt. Lokalplanen er i. medfør af kommuneplanlovens 30 offentligt bekendtgjort den 17. juni 1989 fra hvilken dato, planen har retsvirkning. Aalborg kommune, magistratens 2. afdeling, den

21

22

23

24

25

26

27

28

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

LOKAL PLAN 10-026 JUNI 1988

LOKAL PLAN 10-026 JUNI 1988 LOKAL PLAN 10-026 JUNI 1988 AALBORG TÆTBYOMRÅDE HJULMAGERVEJ - KVARTERET BOLIGOMRÅDE, SOLVANGSVEJ OG SØNDERBRO MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fast.lagger, hvordan nye bygninger, gr~nne

Læs mere

LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990

LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990 LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET THISTEDVEJKVARTERET BYFORNYELSESPLAN NR 3 BOLIGOMRÅDE SKOVVEJ / VESTERGADE MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger.

Læs mere

LOKAL PLAN 10-028 OKTOBER 1990 ------ NØRREGADE - KVARTERET CENTEROMRÅDE ØST FOR MEDBORGERHUSET AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFD.

LOKAL PLAN 10-028 OKTOBER 1990 ------ NØRREGADE - KVARTERET CENTEROMRÅDE ØST FOR MEDBORGERHUSET AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFD. LOKAL PLAN 10-028 OKTOBER 1990 I ------.. AALBORG TÆBY-OMRÅDE NØRREGADE - KVARTERET CENTEROMRÅDE ØST FOR MEDBORGERHUSET MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlagger, hvordan nye bygninger,

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN NR.1 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS INDHOLDSFORTEGNELSE -------------- ------------------------ REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade.

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade. Holstebro kommune Matr. nr. 65 a m.fl., Holstebro bygrunde. Stempel: 25,OO kr. g- i733 LOKALPLAN NR. 115. Anmelder: STEMPELMÆRKE Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 I REDEGØRE LSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Området Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Hasseris Boligselskabs aktuelle planer om at opføre ca. 20 boliger

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co CD DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE % _,- --- BELLEVUES 1 ^VESTERGADE i^la^v pweysegangen \ * r -= «/ *r~ SCHMELTZ 0 PLADS co [ERNBANiGADE C/> LOKALPLAN NR. 107 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 1O7 for et område ved

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE. Lokalplan for et område ved Kirkegade. Vedtaget af byrådet den 3. juli LOKALPLAN nr.29

FREDERIKSSUND KOMMUNE. Lokalplan for et område ved Kirkegade. Vedtaget af byrådet den 3. juli LOKALPLAN nr.29 FREDERIKSSUND KOMMUNE Lokalplan for et område ved Kirkegade Vedtaget af byrådet den 3. juli 1984 LOKALPLAN nr.29 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Første del, REDEGØRELSE A Indledning B B 1 B 2 B 3 B 4 C D Forholdet

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978

LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978 I LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION M.V. AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

LOKAL PLAN MARTS 1989 VADUM MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE

LOKAL PLAN MARTS 1989 VADUM MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE LOKAL PLAN 13-004 MARTS 1989 NØ RRESUNDBY OMRÅDET VADUM BOLIGOMRÅDE VED ULRIK BIRCHS VEJ MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier, veje

Læs mere

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 LOKALPLAN 05-005 RIEKKEHUSE - FILLIPPAVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGøRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV -~ LANGESKOV b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR.15 1982. LANGESKOV KOMMUNE Lokal plan nr.15 for et boligområde Langeskov by. (Tillæg nr.2 til lokaiplan nr.1). 1.aug.1982 J.nr.O1.02.05.P16/300-82 1. LANGESKOV

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej Lokalplan nr. 88 for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej December 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre

Læs mere

LOKALPLAN 10-014 SANERINGSPLAN NR. 8 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING. ~u. Don. Ml \

LOKALPLAN 10-014 SANERINGSPLAN NR. 8 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING. ~u. Don. Ml \ LOKALPLAN 10-014 KJELLERUPSGADE, SANERINGSPLAN NR. 8 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING ØSTERBRO OG KANALSTIEN ~u. :y.::::: :::::::::. :::::::?. Don Ml \ INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 10-044. Ejendommene i Møllegade nr. 8 og nr. 10 MIDTBYEN

LOKALPLAN 10-044. Ejendommene i Møllegade nr. 8 og nr. 10 MIDTBYEN LOKALPLAN 10-044 Ejendommene i Møllegade nr. 8 og nr. 10 MIDTBYEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING DECEMBER 1996 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKAL PLAN 12-033 OKTOBER 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET HVORUP BANE M. M. VED HVORUPVEJ MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE

LOKAL PLAN 12-033 OKTOBER 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET HVORUP BANE M. M. VED HVORUPVEJ MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE LOKAL PLAN 12-033 OKTOBER 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET HVORUP GO-CART BANE M. M. VED HVORUPVEJ MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier, veje

Læs mere

LOKALPLAN 3. For et område mellem Lyngby Hovedgade og Jernbanepladsen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 3. For et område mellem Lyngby Hovedgade og Jernbanepladsen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 3 For et område mellem Lyngby Hovedgade og Jernbanepladsen i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens retsvirkninger 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken LOKALPLAN 4-13 Adventkirken KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 4-13 ADVENTKIRKEN INDHOLD : side Redegørelse Forhold til anden planlægning 5 6 Retsvirkninger 7 Lokalplanen 9 Kortbilag bagerst i hæftet KØGE KOMMUNE,

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

LOKAL PLAN 06-008 OKTOBER 1988

LOKAL PLAN 06-008 OKTOBER 1988 LOKAL PLAN 06-008 OKTOBER 1988 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nuværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af ønsket om at kunne udnytte området ved det tidligere bryggeri - Urban

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Lokalplan nr. 69. for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård

Lokalplan nr. 69. for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård Lokalplan nr. 69 for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård Juli 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til boligformål og

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN 11. For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 11. For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 11 For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987 TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.10 κ Børnehaven Kernehuset Maj 1987 LOKALPLAN NR. 1.10 KORTBILAG NR. 1 O 25 50 m Sag : TØllØse børnehave Sejergårdsvej. Dato: - l - INDLEDNING. Lokalplanområdet, er beliggende

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 07-004 NIELS DAHLS ALLE, M.M. AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JAN 1981 , :::...:.:.,.

LOKALPLAN 07-004 NIELS DAHLS ALLE, M.M. AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JAN 1981 , :::...:.:.,. LOKALPLAN 07-004 NIELS DAHLS ALLE, M.M. AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JAN 1981, :::.....:.:.,. INDHOLDSFORTEGNELSE -- ------ ----- --------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro.

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro. Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om anvendelse, udstykning, vej-

Læs mere

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978.

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978. Lokalplan nr. 6 Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 15. marts 1978 Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978 \ x ' / BESKYTTEDE BOLIGER BRØNSHOLMSDALSPARKEN

Læs mere

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Lokalplan nr. 71 for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Februar 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til offentlige formål i form af Den

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m.

Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m. Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m. INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...2 Lokalplanens indhold og baggrund...2 Lokalplanens retsvirkninger...3 LOKALPLANEN...4 1 - Områdets afgrænsning...5 2 - Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 40 for et område ved Søndergade i Vamdrup Redegørelse Vamdrup Kommune Del af centerområde Beliggende: Lokalplanen omfatter et område på 2300 m 2, beliggende ved Søndergade

Læs mere

Nørre Alslev Kommune. Lokalplan nr. 40. Parkeringsplads Netto

Nørre Alslev Kommune. Lokalplan nr. 40. Parkeringsplads Netto Nørre Alslev Kommune Lokalplan nr. 40 Parkeringsplads Netto INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens forholdet til anden planlægning side 4-6 Lokalplanens indhold side 7 Lokalplan nr. 40 side

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE ~4144E JANUAR 1979 BØRNEINSTITUTION I ANDEKÆRET.

KERTEMINDE KOMMUNE ~4144E JANUAR 1979 BØRNEINSTITUTION I ANDEKÆRET. KERTEMINDE KOMMUNE LOKALPLAN NR.6 BØRNEINSTITUTION I ANDEKÆRET. ~4144E JANUAR 1979 I N D H 0 L D. S ide. Lokaiplanens bestemmelser 2. Kort nr. 1: Lokalpianområdet 5. Kort nr. 2: Arealanvendelse m.m 6.

Læs mere