Features Zoran Corporation Integrated Print System XL (IPS/XL) til emulering af PCLXL-udskriftssprog.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Features Zoran Corporation Integrated Print System XL (IPS/XL) til emulering af PCLXL-udskriftssprog."

Transkript

1 Farvelaserprinter opyrights Ingen dele af denne udgivelse må reproduceres, gemmes i et hentningssystem eller overføres i nogen form eller med nogen midler, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Seiko Epson orporation. Seiko Epson orporation påtager sig intet ansvar i forbindelse med patenter med hensyn til brugen af de oplysninger, der er indeholdt heri. Seiko Epson orporation påtager sig heller intet ansvar for skader, der måtte opstå som følge af brugen af de oplysninger, der er indeholdt heri. Hverken Seiko Epson orporation eller dets associerede selskaber er ansvarlige over for køberen af dette produkt eller tredjeparter, hvad angår skader, tab, omkostninger eller udgifter, der er opstået over for køber eller tredjeparter på grund af: ulykker, misbrug eller forkert anvendelse af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ændringer af dette produkt eller (undtagen USA) eller tilsidesættelse af Seiko Epson orporations betjenings- og vedligeholdelsesvejledninger. Seiko Epson orporation og dets associerede selskaber er ikke ansvarlige for skader eller problemer, der opstår på grund af andet ekstraudstyr eller andre forbrugsstofprodukter end dem, der er angivet som Original Epson Products eller Epson Approved Products af Seiko Epson orporation. Features Zoran orporation Integrated Print System XL (IPS/XL) til emulering af PLXL-udskriftssprog. NEST Office Kit opyright 1996, Novell, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærker IBM og PS/2 er registrerede varemærker tilhørende International Business Machines orporation. Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft orporation i USA og andre lande. Apple og Macintosh er registrerede varemærker tilhørende Apple omputer, Inc. EPSON og EPSON ES/P er registrerede varemærker, og EPSON AcuLaser og EPSON ES/P 2 er varemærker tilhørende Seiko Epson orporation. oronet er et varemærke tilhørende Ludlow Industries (UK) Ltd. 1

2 Marigold er et varemærke tilhørende Arthur Baker og kan være registreret i visse retskredse. G Times og G Omega er varemærker tilhørende Agfa Monotype orporation og kan være registreret i visse retskredse. Arial, Times New Roman og Albertus er varemærker tilhørende The Monotype orporation og kan være registreret i visse retskredse. IT Avant Garde Gothic, IT Bookman, IT Zapf hancery og IT Zapf Dingbats er varemærker tilhørende International Typeface orporation og kan være registreret i visse retskredse. Antique Olive er et varemærke tilhørende Fonderie Olive. Helvetica, Palatino, Times, Univers, larendon, New entury Schoolbook, Miriam og David er varemærker tilhørende Heidelberger Druckmaschinen AG og kan være registreret i visse retskredse. Wingdings er et varemærke tilhørende Microsoft orporation og kan være registreret i visse retskredse. HP og HP LaserJet er registrerede varemærker tilhørende Hewlett-Packard ompany. Adobe, Adobe-logoet og PostScript3 er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated og kan være registreret i visse retskredse. Generel meddelelse: Andre produktnavne, der nævnes heri, er kun til identifikationsformål og kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Epson fralægger sig enhver rettighed til disse mærker. opyright 200 Seiko Epson orporation. Alle rettigheder forbeholdes. 2

3 Sikkerhedsforskrifter Sikkerhed Advarsler, forholdsregler og bemærkninger w Advarsler c Forholdsregler (Advarsel!) Skal følges omhyggeligt for at undgå personskade. (Forsigtig!) Skal overholdes for at undgå skader på udstyret. Bemærkninger (Bemærk!) Indeholder vigtige oplysninger om og nyttige tip vedrørende betjening af printeren. Sikkerhedsforskrifter 3

4 Sikkerhedsforanstaltninger Følg altid forholdsreglerne nøje for at garantere sikker og effektiv drift: Da printeren vejer ca. 3 kg med forbrugsstoffer installeret, bør en enkelt person ikke forsøge at løfte eller bære den alene. Der bør være to personer til at bære printeren. Printeren skal løftes ved at tage fat de korrekte steder, som vist nedenfor. * * Løft ikke i disse områder af printeren. Sikkerhedsforskrifter

5 Pas på ikke at berøre fikseringsenheden, som er mærket AUTION HIGH TEMPERATURE (FORSIGTIG, HØJ TEMPERATUR) eller de omkringliggende områder. Hvis printeren har været i brug, kan fikseringsenheden og det omgivende område være meget varme. Hvis det er nødvendigt at berøre et af disse områder, skal du vente 30 minutter for at lade dem afkøle, før du berører dem Før aldrig hånden langt ind i fikseringsenheden. 2. FORSIGTIG HØJ TEMPERATUR Før ikke hånden langt ind i fikseringsenheden, da nogle af de indvendige dele er skarpe og kan forårsage personskade. Undlad at røre ved komponenterne inde i printeren, medmindre det angives i denne vejledning, at du skal gøre det. Tving aldrig printerens komponenter på plads. Selvom printeren er fremstillet til at være robust, kan den blive beskadiget ved hårdhændet håndtering. Sikkerhedsforskrifter

6 Ved håndtering af en tonerkassette skal den altid placeres på en ren, plan overflade. Forsøg ikke at ændre en tonerkassette eller skille den ad. De kan ikke genfyldes. Rør ikke ved toneren. Undgå at få toner i øjnene. Bortskaf ikke brugte tonerkassetter, fotolederenheder, fikseringsenheder eller spildtoneropsamlere ved afbrænding, da disse kan eksplodere og medføre personskade. Bortskaf dem i overensstemmelse med de lokale forskrifter. Hvis der spildes toner, skal du bruge en kost og fejebakke eller en fugtig klud med sæbe og vand til at fjerne den spildte toner. Da de fine partikler kan forårsage brand eller eksplosion, hvis de kommer i kontakt med en gnist, må du ikke bruge en støvsuger. Vent mindst en time, før du bruger en tonerkassette, hvis den forinden er flyttet fra kolde til varme omgivelser. Hvis dette undlades, kan der opstå skader på grund af kondensering. Ved udtagning af fotolederenheden må den ikke udsættes for lys i mere end fem minutter. Enheden omfatter en grøn, lysfølsom tromle. Hvis tromlen udsættes for lys, kan den blive beskadiget, hvilket medfører, at der kommer mørke eller lyse områder på den udskrevne side, og at tromlens levetid reduceres. Hvis det er nødvendigt at opbevare enheden uden for printeren i længere tid, skal du dække den til med en uigennemsigtig klud. Pas på ikke at komme til at ridse tromlens overflade. Når du fjerner fotolederenheden fra printeren, skal den altid sættes på en ren og plan overflade. Undgå at berøre tromlen, da olie fra din hud kan forårsage permanent beskadigelse af tromlens overflade og forringe udskriftskvaliteten. 6 Sikkerhedsforskrifter

7 Du opnår den bedst mulige udskriftskvalitet ved at undlade at opbevare fotolederenheden på steder, hvor den udsættes for direkte sollys, støv, saltholdig luft eller ætsende gasser (f.eks. ammoniak). Undgå steder, hvor der kan opstå ekstreme eller hurtige temperatur- eller fugtighedsændringer. Opbevar alle forbrugskomponenter uden for børns rækkevidde. Lad ikke fastsiddende papir blive siddende inde i printeren. Dette kan medføre overophedning af printeren. Undlad at slutte printeren til en stikkontakt, som andre apparater er tilsluttet. Brug kun en stikkontakt, der opfylder denne printers strømkrav. Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs alle følgende vejledninger før betjening af printeren: Ved valg af placering og strømkilde til printeren Placer printeren i nærheden af en stikkontakt, hvor du nemt kan tilslutte og frakoble netledningen. Placer ikke printeren på en ujævn overflade. Placer ikke printeren, så der kan trædes på ledningen. Huller og åbninger i kabinettet og bagsiden eller bunden er til ventilation. De må ikke blokeres eller dækkes. Placer ikke printeren på en seng, sofa, et tæppe eller en lignende overflade eller i en indbygget installation, medmindre der er tilstrækkelig ventilation. Sikkerhedsforskrifter

8 Alle interfacestik på printeren er ikke-begrænsede strømkilder. Tilslut printeren til en stikkontakt, der opfylder denne printers strømkrav. Printerens strømkrav fremgår af en etiket, der er anbragt på printeren. Kontakt det lokale elselskab eller forhandleren, hvis du er i tvivl om de lokale strømforsyningsspecifikationer. Kontakt en elektriker, hvis det ikke er muligt at sætte vekselstrømstikket i stikkontakten. Undgå stikkontakter, hvortil der allerede er tilsluttet andre apparater. Brug den type strømkilde, der er angivet på etiketten. Hvis du ikke er sikker på, hvilken type strømkilde der er tilgængelig, skal du kontakte forhandleren eller det lokale elselskab. Kontakt en elektriker, hvis det ikke er muligt at sætte stikket i stikkontakten. Når du slutter dette produkt til en computer eller en anden enhed med et kabel, skal du sikre, at stikkene vender rigtigt. Alle stik vender kun rigtigt på én måde. Hvis et stik vender forkert, når du forsøger at stikke det ind, kan det beskadige begge enheder, der forbindes med kablet. Hvis du bruger en forlængerledning, skal du sikre, at den samlede nominelle strømstyrke for de produkter, der sluttes til forlængerledningen, ikke overskrider den nominelle strømstyrke for forlængerledningen. 8 Sikkerhedsforskrifter

9 Kobl printeren fra stikkontakten, og overlad enhver service til en servicerepræsentant under følgende omstændigheder: A. Når netledningen eller stikket er beskadiget eller trævlet. B. Hvis der er spildt væske ned i den.. Hvis den har været udsat for regn eller vand. D. Hvis den ikke fungerer normalt, når betjeningsanvisningerne følges. Juster kun de reguleringsenheder, der er omfattet af betjeningsanvisningerne, da forkert justering af andre reguleringsenheder kan medføre beskadigelse, der ofte kræver omfattende reparationsarbejde af en kvalificeret tekniker for at opnå normal funktion igen. E. Hvis den er blevet tabt, eller kabinettet er beskadiget. F. Hvis den udviser en tydelig ændret ydelse, der indikerer behov for service. Ved brug af printeren Følg alle advarsler og anvisninger, der er angivet på printeren. Tag printerens stik ud af stikkontakten før rengøring. Brug en godt opvredet klud til rengøring, og brug ikke flydende rensemidler eller sprayrensemidler. Undlad at røre ved komponenterne inde i printeren, medmindre det angives i dokumentationen til printeren, at du skal gøre det. Tving aldrig printerens komponenter på plads. Selvom printeren er fremstillet til at være robust, kan den blive beskadiget ved hårdhændet håndtering. Sikkerhedsforskrifter 9

10 Opbevar alle forbrugsstoffer uden for børns rækkevidde. Brug ikke printeren i fugtige omgivelser. Lad ikke fastsiddende papir blive siddende inde i printeren. Dette kan medføre overophedning af printeren. Skub aldrig objekter af nogen art gennem hullerne i kabinettet, da sådanne objekter kan berøre farlige strømførende punkter eller kortslutte dele, hvilket kan medføre risiko for brand eller elektrisk stød. Spild aldrig væske af nogen art på printeren. Forsøg aldrig at udføre service, der ikke er udtrykkeligt angivet i dokumentationen, på dette produkt. Åbning eller fjernelse af dæksler, der er markeret Do Not Remove (Må ikke fjernes) kan udsætte dig for farlige strømførende dele eller andre risici. Overlad service i disse rum til en kvalificeret servicerepræsentant. Juster kun de reguleringsenheder, der er nævnt i betjeningsanvisningerne. Forkert justering af andre reguleringsenheder kan forårsage beskadigelse, der nødvendiggør reparation af printeren hos en kvalificeret servicerepræsentant. ENERGY STAR -overensstemmelse Som ENERGY STAR -partner har Epson certificeret, at dette produkt overholder ENERGY STAR -retningslinjerne for energieffektivitet. Det internationale ENERGY STAR -program for kontorudstyr er et frivilligt samarbejde inden for computer- og kontormaskinebranchen, som har til formål at fremme udviklingen af energieffektive pc'er, skærme, printere, faxmaskiner, kopimaskiner, scannere og multifunktionsenheder med henblik på at mindske luftforureningen fra energiproduktion. Standarder og logoer er ens i de deltagende lande. 10 Sikkerhedsforskrifter

11 Sikkerhedsoplysninger Netledning c Forsigtig! Sørg for, at vekselstrømsledningen opfylder alle gældende lokale sikkerhedsstandarder. Brug udelukkende den netledning, der følger med dette produkt. Brug af andre ledninger kan medføre brand eller elektrisk stød. Netledningen til dette produkt er udelukkende til brug sammen med produktet. Brug af ledningen med andre produkter kan medføre brand eller elektrisk stød. Lasersikkerhedsetiketter w Advarsel! Udførelse af andre procedurer og justeringer end dem, der er angivet i printerdokumentationen, kan medføre eksponering med farlig stråling. Printeren er et Klasse 1-laserprodukt, som defineret i IE6082-specifikationerne. Den viste etiket er fastgjort på printerens bagside i lande, hvor dette er påkrævet. Intern laserstråling Maks. gennemsnitlig strålekraft: 1 mw ved laseråbningen Bølgelængde: 0 til 800 nm Sikkerhedsforskrifter

12 Dette er en laserdiodesamling af klasse III b med usynlig laserstråle. Printerhovedet er IKKE ET SERVIEEMNE, og må ikke åbnes under nogen omstændigheder. Der er fastgjort yderligere en sikkerhedsetiket inden i printeren. DRH regulations Oplysninger om enter for Devices and Radiological Health i U.S. Food and Drug Administration findes i Standarder og godkendelser på side 28. Sikkerhed i forbindelse med ozon Ozonemission Laserprintere danner ozongas som et biprodukt af udskrivningsprocessen. Ozon produceres kun, mens printeren udskriver. Grænseværdi for ozoneksponering Den anbefalede grænseværdi for ozoneksponering er 0,1 dele pr. million (ppm) udtrykt som en gennemsnitlig tidsvægtet koncentration over en periode på otte (8) timer. Epson-laserprinteren danner mindre end 0,1 dele pr. million ved otte (8) timers kontinuerlig udskrivning. Reducering af risikoen Du bør undgå følgende situationer for at minimere risikoen for eksponering med ozon: Brug af flere laserprintere på begrænset plads Brug i omgivelser med ekstrem lav fugtighed Dårlig udluftning af rum Langvarig, kontinuerlig udskrivning sammen med en af ovennævnte 12 Sikkerhedsforskrifter

13 Placering af printer Printeren bør placeres, så de afgivne gasser og varme: ikke blæses direkte ind i brugerens ansigt. sendes direkte ud af bygningen, hvor dette er muligt. Tænd/sluk-forholdsregler Sluk ikke printeren: Når du har tændt printeren, skal du vente, til Ready (Klar) vises på LD-panelet. Mens indikatoren Ready (Klar) blinker. Mens Data-indikatoren er tændt eller blinker. Under udskrivningen. Sikkerhedsforskrifter 13

14 Indhold Sikkerhedsforskrifter Sikkerhed Advarsler, forholdsregler og bemærkninger Sikkerhedsforanstaltninger Vigtige sikkerhedsforskrifter Sikkerhedsoplysninger Tænd/sluk-forholdsregler Kapitel 1 Bliv bekendt med printeren Her finder du oplysningerne Printerens dele Set forfra Set bagfra Inde i printeren Betjeningspanel Ekstraudstyr og forbrugsstoffer Ekstraudstyr Forbrugsstoffer Kapitel 2 Printerfunktioner og forskellige udskrivningsindstillinger Printerfunktioner Udskrivning af høj kvalitet Foruddefinerede farveindstillinger i printerdriveren Farveudskrivningstilstand og monokrom udskrivningstilstand Toner save mode (Tonerbesparelse) Resolution Improvement Technology og Enhanced MicroGray-teknologi Mange forskellige skrifttyper Adobe PostScript 3-tilstand P-emuleringstilstand

15 Diverse udskriftsindstillinger Dobbeltsidet udskrivning Tilpas til siden Sider pr. ark Udskrivning af vandmærker Overlejret udskrivning Brug af funktionen Reserve Job (Reserver job) Brug af funktionen HDD form overlay (Overlejring af HDD-formular) Kapitel 3 Papirhåndtering Papirkilder MP-bakke Nederste standardpapirkassette Papirkassetteenhed (ekstraudstyr) Valg af papirkilde Ilægning af papir MP-bakke Nederste standardpapirkassette og papirkassetteenhed (ekstraudstyr) Outputbakke Udskrivning på specialmedier EPSON olor Laser Paper EPSON olor Laser Transparencies Konvolutter Labels (Etiketter) Tykt papir Ilægning af brugerdefineret papirformat Kapitel Brug af printersoftwaren sammen med Windows Om printersoftwaren Adgang til printerdriveren Ændring af printerindstillinger Angivelse af indstillinger for udskriftskvalitet Ændring af udskrifters format

16 Ændring af udskriftslayout Brug af et vandmærke Brug af et overlay Brug af formularoverlay på harddisken Dupleksudskrivning Angivelse af udvidede indstillinger Angivelse af indstillinger for ekstraudstyr Udskrivning af et statusark Bestilling af forbrugsstoffer Brug af funktionen Reserve Job (Ventende job) Re-Print Job (Udskriv job igen) Verify Job (Kontroller job) Stored Job (Lagret job) onfidential Job (Fortroligt job) Overvågning af printeren ved hjælp af EPSON Status Monitor Installation af EPSON Status Monitor Adgang til EPSON Status Monitor Indhentning af oplysninger om printerstatus Order Online (Bestil online) Angivelse af indstillinger for overvågning Vinduet Status Alert (Statusadvarsel) Funktionen Job Management (Jobstyring) Afbrydelse af overvågning Indstillinger i Monitored Printers (Overvågede printere) Opsætning af USB-tilslutningen Annullering af udskrivning Afinstallation af printersoftwaren Afinstallation af printerdriveren Afinstallation af USB-enhedsdriver Deling af printeren på et netværk Deling af printeren Opsætning af printeren som en delt printer Brug af en ekstra driver Opsætning af klienter Installation af printerdriveren fra cd'en

17 Kapitel Brug af printersoftware med Macintosh Om printersoftwaren Adgang til printerdriveren Ændring af printerindstillinger Angivelse af indstillinger for udskriftskvalitet Ændring af udskrifters format Ændring af udskriftslayout Brug af et vandmærke Dupleksudskrivning Angivelse af udvidede indstillinger Udskrivning af et statusark Brug af funktionen Reserve Job (Ventende job) Re-Print Job (Udskriv job igen) Verify Job (Kontroller job) Stored Job (Lagret job) onfidential Job (Fortroligt job) Overvågning af printeren ved hjælp af EPSON Status Monitor Adgang til EPSON Status Monitor Indhentning af oplysninger om printerstatus Angivelse af indstillinger for overvågning Vinduet Status Alert (Statusadvarsel) Brug af funktionen Job Management (Jobstyring) Opsætning af USB-tilslutningen Mac OS X-brugere Mac OS 9-brugere Annullering af udskrivning Mac OS X-brugere Mac OS 9-brugere Afinstallation af printersoftwaren Mac OS X-brugere Mac OS 9-brugere Deling af printeren på et netværk Deling af printeren Mac OS X-brugere Mac OS 9-brugere

18 Kapitel 6 Brug af PostScript-printerdriveren Om PostScript 3-funktioner Faciliteter Hardwarekrav Systemkrav Brug af PostScript-printerdriveren med Windows Installation af PostScript-printerdriveren til parallelporten Installation af PostScript-printerdriveren til USB-porten.. 21 Installation af PostScript-printerdriveren til netværksgrænsefladen Adgang til PostScript-printerdriveren Ændring af PostScript-printerindstillinger Brug af funktionen Reserve Job (Reserver job) Brug af AppleTalk under Windows 2000 eller NT Brug af PostScript-printerdriveren med Macintosh Installation af PostScript-printerdriveren Valg af printer Adgang til PostScript-printerdriveren Ændring af PostScript-printerindstillinger Kapitel Brug af betjeningspanelet Brug af menuerne på betjeningspanelet Hvornår du skal angive indstillinger via betjeningspanelet Sådan får du adgang til menuerne på betjeningspanelet.. 23 Menuerne på betjeningspanelet Menuen Information (Oplysninger) Menuen Tray (Bakke) Menuen Emulation (Emulering) Menuen Printing (Udskrivning) Menuen Setup (Opsætning) Menuen Mode onfig. (Konfigurer tilstand) Menuen Reset (Nulstil) Menuen Quick Print Job (Hurtig jobudskrivning) Menuen onfidential Job (Fortroligt job)

19 Menuen Parallel Menuen USB Menuen Network (Netværk) Menuen AUX Menuen LJ Menuen GL Menuen PS Menuen ESP Menuen FX Menuen I239X Menuen Support (Understøttelse) Menuen Printer Adjust (Juster printer) Status- og fejlmeddelelser Udskrivning og sletning af ventende jobdata Brug af menuen Quick Print Job (Hurtig jobudskrivning)..29 Brug af menuen onfidential Job (Fortroligt job) Udskrivning af et statusark Annullering af udskrivning Brug af knappen ancel job (Annuller job) Brug af menuen Reset (Nulstil) Ændring af udskrivningstilstand Farvetilstand til sort-hvid-tilstand Farvetilstand til x sort-hvid-tilstand Sort-hvid-tilstand til farvetilstand Sort-hvid-tilstand til x sort-hvid-tilstand x sort-hvid-tilstand til sort-hvid-tilstand x sort-hvid-tilstand til farvetilstand Kapitel 8 Installation af ekstraudstyr Papirkassetteenhed (ekstraudstyr) Forholdsregler i forbindelse med håndtering Montering af den valgfrie papirkassetteenhed Afmontering af papirkassetteenheden (ekstraudstyr) Dupleksenhed Installation af dupleksenheden Afmontering af dupleksenheden

20 Harddisk Installation af harddisken Afmontering af harddisken Hukommelsesmodul Montering af hukommelsesmodul Afmontering af et hukommelsesmodul Interfacekort Installation af et interfacekort Afmontering af et interfacekort P Emulation Kit Installation af P ROM-modulet Afmontering af P ROM-modulet Kapitel 9 Udskiftning af forbrugsstoffer Meddelelser om udskiftning Tonerkassette Forholdsregler i forbindelse med håndtering Udskiftning af tonerkassetter Fotolederenhed Forholdsregler i forbindelse med håndtering Udskiftning af fotolederenheden Fikseringsenhed Forholdsregler i forbindelse med håndtering Udskiftning af fikseringsenheden Opsamlingsenhed til spildtoner Forholdsregler i forbindelse med håndtering Udskiftning af opsamlingsenheden til spildtoner Kapitel 10 Rengøring og transport af printeren Rengøring af printeren Rengøring af outputbakken Rengøring af optagningsrullen Rengøring af fotolederenhedens ledning (knap [a]) Rengøring af eksponeringsvinduet (knap [b])

21 Transport af printeren Over lange strækninger Over korte strækninger Placering af printeren Kapitel Fejlfinding Udbedring af papirstop Forholdsregler i forbindelse med udbedring af papirstop Papirstop A (dæksel A) Papirstop A, B (dæksel A og B) Papirstop MP, A (MP-bakke og dæksel A) Papirstop A, 1 (dæksel A og den nederste standardpapirkassette) Papirstop A, E, 2 (dæksel A, E og papirkassetten (ekstraudstyr)) Udskrivning af et statusark Driftsproblemer Klar-indikatoren lyser ikke Printeren udskriver ikke (Klar-indikatoren lyser ikke) Klar-indikatoren lyser, men der udskrives ikke Ekstraudstyret er ikke tilgængeligt Dialogboksen Properties (Egenskaber) vises ikke, eller det tager for lang tid at åbne den. (kun Windows-brugere) Udskrivningsproblemer Skrifttypen kan ikke udskrives Udskriften er forvansket Udskrivningsplaceringen er ikke korrekt Grafik udskrives ikke korrekt Toner fikseres ikke på papiret Problemer i forbindelse med farveudskrivning Printeren kan ikke udskrive i farver Udskriftsfarverne varierer, alt efter hvilken printer der bruges til udskrivning Udskriftsfarverne er anderledes end dem, der vises på computerskærmen

22 Problemer med udskriftskvaliteten Baggrunden er mørk eller snavset Der er hvide prikker på udskriften Udskriftskvaliteten eller tonen er ujævn Halvtonebilleder udskrives ujævnt Udtværet toner Manglende områder på det udskrevne billede Der udskrives fuldstændigt blanke sider Det udskrevne billede er lyst eller svagt Den side, der ikke er udskrevet på, er snavset Problemer i forbindelse med hukommelse Forringet udskriftskvalitet Utilstrækkelig hukommelse til aktuelt job Utilstrækkelig hukommelse til at udskrive alle kopier Problemer med papirhåndtering Papiret indføres ikke korrekt Problemer ved brug af ekstraudstyr Meddelelsen Invalid AUX/IF ard (Ugyldigt AUX/IF-kort) vises på LD-panelet Papir indføres ikke fra papirkassetten (ekstraudstyr) Der opstår indføringsstop, når papirkassetten (ekstraudstyr) benyttes Installeret ekstraudstyr kan ikke benyttes Afhjælpning af USB-problemer USB-tilslutninger Windows-operativsystemet Installation af printersoftware Status- og fejlmeddelelser Annullering af udskrivning Problemer med udskrivning i PostScript 3-tilstand Printeren udskriver ikke korrekt i PostScript-tilstand Printeren udskriver ikke Udskrifter er sorte og hvide, selvom indstillingen Resolution (Opløsning) er angivet til olor (Farve) i printerdriveren. (Kun Mac OS X-brugere) (kun når der udskrives med en AL-2600-model, der er indstillet til farvetilstand)

23 Den printerdriver eller printer, du vil bruge, vises ikke i Printer Setup Utility (Mac OS X 10.3), Print enter (Mac OS X 10.2) eller hooser (Vælger) (Mac OS 9) Skrifttypen på udskriften afviger fra skrifttypen på skærmen Printerskrifttyperne kan ikke installeres Kanterne af tekst og/eller billeder er ikke glatte Printeren udskriver ikke normalt via parallelporten (kun Windows 98) Printeren udskriver ikke normalt via USB-porten Printeren udskriver ikke normalt via netværksgrænsefladen Der forekommer en udefineret fejl (kun Macintosh) Utilstrækkelig hukommelse til at udskrive data (kun Macintosh) Appendiks A Kundesupport Henvendelse til kundesupport Websted med teknisk support Appendiks B Tekniske specifikationer Papir Tilgængelige papirtyper Papir, der ikke bør bruges Udskriftsområde Printer Generelt Miljømæssige specifikationer Mekaniske specifikationer Elektriske specifikationer Standarder og godkendelser Interface Parallelt interface USB-interface Ethernet-interface

24 Ekstraudstyr og forbrugsstoffer Papirkassetteenhed (ekstraudstyr) Dupleksenhed Hukommelsesmoduler Harddisk Tonerkassette Fotolederenhed Fikseringsenhed 120/ Opsamlingsenhed til spildtoner Appendiks Oplysninger om skrifttyper Arbejde med skrifttyper EPSON Barode-skrifttyper (kun Windows) Tilgængelige skrifttyper Tilføjelse af flere skrifttyper Valg af skrifttyper Overførsel af skrifttyper EPSON-skrifttypestyring (kun Windows) Symbolsæt Introduktion til symbolsæt I LJ-emuleringstilstand I ES/P 2- eller FX-tilstand I I239X-emuleringstilstand I EPSON GL/ 2-tilstand I P-tilstand Ordliste Indeks 2

25 Kapitel 1 Bliv bekendt med printeren Her finder du oplysningerne Installationsvejledning Indeholder oplysninger om samling af printeren og installation af printersoftwaren. Brugervejledning (denne vejledning) Indeholder detaljerede oplysninger om printerens funktioner, ekstraudstyr, vedligeholdelse, fejlfinding og tekniske specifikationer. Netværksvejledning Giver netværksadministratorer oplysninger om printerdriverog netværksindstillinger. Denne guide skal installeres på din computers harddisk fra cd'en med netværksværktøjer, før den kan åbnes. Papirstopvejledning Indeholder løsninger til papirstopproblemer, der kan opstå i forbindelse med printeren. Det anbefales at udskrive denne vejledning og opbevare den i nærheden af printeren. Online Hjælp til printersoftware Klik på Help (Hjælp) for at få detaljerede oplysninger og instruktioner om den printersoftware, der styrer printeren. Online Hjælp installeres automatisk, når du installerer printersoftwaren Bliv bekendt med printeren 2

26 Printerens dele Set forfra a b j i c d e f h g a. outputbakke b. dæksel B c. lås på dæksel A d.dæksel A e. MP-bakke (multifunktionsbakke) f. forlængerbakke 2 g.forlængerbakke 1 h.nederste standardpapirkassette i. dæksel D j. betjeningspanel 26 Bliv bekendt med printeren

27 Set bagfra d a c b a. Ethernet-parallelkabel b. stik til parellelkabel c. stik til USB-kabel d.slot til netværkskort e. strømafbryder f. vekselstrømindtag e f Bliv bekendt med printeren 2

28 Inde i printeren a e d c b a. fikseringsenhed b. fotolederenhed c. opsamlingsenhed til spildtoner d. tonerkassette e. filter 28 Bliv bekendt med printeren

29 Betjeningspanel a. LD-panel Viser meddelelser om printerstatus og indstillinger i menuen på betjeningspanelet. b. c. d. e. Tilbage-knap Op-knap Enter-knap Ned-knap f. Klar-indikator (grøn) g. Fejl-indikator (rød) j i a b c d e Brug disse knapper til at få adgang til menuerne på betjeningspanelet, hvor du kan angive printerindstillinger og kontrollere status for forbrugsstoffer. Se Menuerne på betjeningspanelet på side 236, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du bruger disse knapper. Lyser, når printeren er klar, hvilket betyder, at printeren er klar til at modtage og udskrive data. Er slukket, når printeren ikke er klar. Lyser eller blinker, hvis der er opstået en fejl. h f g Bliv bekendt med printeren 29

30 h. Start/Stop-knap Når printeren udskriver, skal du trykke på denne knap for at stoppe udskrivningen. Når fejlindikatoren blinker, sletter et tryk på denne knap fejlmeddelelsen, hvorefter printeren vender tilbage til Klar-status. i. Data-indikator (gul) j. Knap til annullering af job: Lyser, når udskriftsdata er gemt i udskriftsbufferen (den del af printerhukommelsen, der er reserveret til modtagelse af data), men endnu ikke udskrevet. Blinker, når printeren behandler data. Er slukket, hvis der ikke er lagret data i udskriftsbufferen. Tryk på denne knap én gang for at annullere det aktuelle udskriftsjob. Tryk på knappen, og hold den nede i over to sekunder for at slette alle job fra printerens hukommelse. 30 Bliv bekendt med printeren

31 Ekstraudstyr og forbrugsstoffer Ekstraudstyr Du kan gøre printeren endnu mere fleksibel ved at installere følgende ekstraudstyr. Papirkassetteenhed (128022) (ekstraudstyr) Denne enhed øger printerens papirindføringskapacitet op til 00 ark papir. Dupleksenhed ( ) Denne dupleksenhed giver dig mulighed for automatisk at udskrive på begge sider af papiret. Harddisk (128212) Dette ekstraudstyr gør printeren mere fleksibel, idet du kan udskrive komplekse og store udskriftsjob ved høj hastighed. Dette ekstraudstyr giver dig også mulighed for at bruge funktionen Reserve Job (Ventende job). Hvis du bruger funktionen Reserve Job (Ventende job), kan du lagre udskriftsjob på printerens harddisk og på et senere tidspunkt udskrive dem direkte fra printerens betjeningspanel. P Emulation Kit ( ) P Emulation Kit giver dig mulighed for at udskrive dokumenter på PLc-udskriftssproget med denne printer. Dette ekstraudstyr indeholder ROM-modulet og printerdriveren. Hukommelsesmodul Dette ekstraudstyr øger printerens hukommelse, og du får mulighed for at udskrive komplekse dokumenter med meget grafik. Der kan installeres op til 12 MB hukommelse i printeren. Bemærk! Kontroller, at det DIMM, du køber, er kompatibelt med EPSON-produkter. Du kan få yderligere oplysninger ved at henvende dig i den forretning, hvor du har købt printeren, eller ved at kontakte en kvalificeret EPSON-servicerepræsentant Bliv bekendt med printeren 31

32 Forbrugsstoffer Levetiden for følgende forbrugsstoffer overvåges af printeren. Printeren gør dig opmærksom på, hvornår der skal foretages udskiftning. Produktnavn Produktkode K: tonerkassette med høj kapacitet (gul) 0226 K: tonerkassette med høj kapacitet (magenta) 022 K: tonerkassette med høj kapacitet (cyan) 0228 K: tonerkassette med høj kapacitet (sort) K: tonerkassette med normal kapacitet (gul) K: tonerkassette med normal kapacitet (magenta) K: tonerkassette med normal kapacitet (cyan) 0232 fotolederenhed 0 Fikseringsenhed 120 (0-120V) 3019 Fikseringsenhed 220 (220-20V) 3018 opsamlingsenhed til spildtoner Bliv bekendt med printeren

33 Kapitel 2 Printerfunktioner og forskellige udskrivningsindstillinger Printerfunktioner Printeren leveres med et helt sæt funktioner, der medvirker til at gøre printeren brugervenlig og til at frembringe ensartede udskrifter af høj kvalitet. Hovedfunktionerne beskrives i det følgende. Udskrivning af høj kvalitet Ved brug af den medfølgende driver foretages der en 200RIT*-udskrivning med en hastighed på op til 30 sider i minuttet i monokrom tilstand på A-papir. Du vil værdsætte printerens professionelle udskriftskvalitet og den høje arbejdshastighed. * Epson AcuLaser Resolution Improvement Technology. Foruddefinerede farveindstillinger i printerdriveren Printerdriveren har en lang række foruddefinerede indstillinger til udskrivning, der giver mulighed for at optimere udskriftskvaliteten for forskellige typer farvedokumenter. Se Angivelse af indstillinger for udskriftskvalitet på side 69 for at få yderligere oplysninger til Windows. Se Angivelse af indstillinger for udskriftskvalitet på side 19 for at få yderligere oplysninger til Macintosh Printerfunktioner og forskellige udskrivningsindstillinger 33

34 Farveudskrivningstilstand og monokrom udskrivningstilstand Printeren kan bruges til både farveudskrivning og monokrom udskrivning. Printeren har tre farvetilstande: farveudskrivningstilstand, monokrom udskrivningstilstand med én sort tonerkassette og monokrom udskrivningstilstand med fire sorte tonerkassetter. Toner save mode (Tonerbesparelse) Hvis du vil reducere tonerforbruget i forbindelse med udskrivning af dokumenter, kan du udskrive kladder i tilstanden Toner Save (Tonerbesparelse). Resolution Improvement Technology og Enhanced MicroGray-teknologi Resolution Improvement Technology (RITech) er en original Epson-printerteknologi, der fungerer ved at udglatte takkede kanter i diagonale linjer og kurver i både tekst og grafik. Enhanced MicroGray forbedrer halvtonekvaliteten i grafik. Med den medfølgende driver forbedres printerens opløsning (dpi) ved RITech- og Enhanced MicroGray-teknologi. Mange forskellige skrifttyper Printeren leveres med et udvalg af 93 LaserJet-kompatible, skalerbare skrifttyper og tre bitmapskrifttyper i LJ-emuleringstilstand for at give dig alle de skrifttyper, du har brug for til at oprette dokumenter med professionelt udseende. 3 Printerfunktioner og forskellige udskrivningsindstillinger

35 Adobe PostScript 3-tilstand Printerens Adobe PostScript 3-tilstand gør det muligt at udskrive dokumenter, der er formateret til PostScript-printere. Der medfølger 1 skalerbare skrifttyper. Understøttelse af IES (Intelligent Emulation Switch) og SPL (Shared Printer Language) gør det muligt for printeren at skifte mellem PostScript-tilstand og andre emulationer, mens udskriftsdata modtages på printeren. P-emuleringstilstand P-emuleringstilstanden giver dig mulighed for at udskrive dokumenter i udskrivningssproget PLc med denne printer. Hvis du installerer flere hukommelsesmoduler (ekstraudstyr) i printeren, tillader printerdriveren, at computeren styrer P-printeren. Diverse udskriftsindstillinger Denne printer indeholder en række forskellige udskriftsindstillinger. Du kan udskrive i forskellige formater, ligesom du kan udskrive på mange forskellige former for papir. I det følgende forklares proceduren for de forskellige typer udskrivning. Vælg den procedure, der er passende for det job, du skal udskrive Printerfunktioner og forskellige udskrivningsindstillinger 3

36 Dobbeltsidet udskrivning Dupleksenhed på side 312 Dupleksudskrivning på side 96 (Windows) Dupleksudskrivning på side 1 (Macintosh) Giver dig mulighed for at udskrive på begge sider af papiret. Bemærk! Der skal være monteret en dupleksenhed (ekstraudstyr) på printeren, hvis der automatisk skal kunne udskrives på begge sider af papiret. 36 Printerfunktioner og forskellige udskrivningsindstillinger

37 Tilpas til siden Ændring af udskrifters format på side (Windows) Ændring af udskrifters format på side 16 (Macintosh) Bemærk! Denne funktion er ikke tilgængelig med Mac OS X. Lader dig automatisk forstørre eller formindske dokumentformatet, så det passer til det valgte papirformat. Sider pr. ark Ændring af udskriftslayout på side 9 (Windows) Ændring af udskriftslayout på side 168 (Macintosh) Lader dig udskrive to eller fire sider pr. ark Printerfunktioner og forskellige udskrivningsindstillinger 3

38 Udskrivning af vandmærker Brug af et vandmærke på side 81 (Windows) Brug af et vandmærke på side (Macintosh) Bemærk! Denne funktion er ikke tilgængelig med Mac OS X. Giver dig mulighed for at bruge tekst eller et billede som vandmærke på din udskrift. Du kan f.eks. skrive onfidential (Fortrolig) på et vigtigt dokument. 38 Printerfunktioner og forskellige udskrivningsindstillinger

39 Overlejret udskrivning Brug af et overlay på side 8 (Windows) Lader dig forberede standardformularer og -skabeloner på dine udskrifter, som du kan bruge som overlejringer ved udskrivning af andre dokumenter. Bemærk! Funktionen til udskrivning med overlejring er ikke tilgængelig i PostScript 3-tilstand Printerfunktioner og forskellige udskrivningsindstillinger 39

40 Brug af funktionen Reserve Job (Reserver job) Harddisk på side 316 Brug af funktionen Reserve Job (Ventende job) på side 103 (Windows) Brug af funktionen Reserve Job (Ventende job) på side 181 (Macintosh) Lader dig udskrive job, du har gemt på printerens harddisk, direkte fra printerens betjeningspanel. Bemærk! Der skal være installeret en ekstra harddisk i printeren, før du kan bruge funktionen Reserve Job (Reserver job). Brug af funktionen HDD form overlay (Overlejring af HDD-formular) Harddisk på side 316 Brug af formularoverlay på harddisken på side 90 (Windows) 0 Printerfunktioner og forskellige udskrivningsindstillinger

41 Kapitel 3 Papirhåndtering Papirkilder Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de kombinationer af papirkilder og papirtyper, som du kan bruge Papirhåndtering 1

42 MP-bakke Papirtype* Papirformat* Kapacitet Almindeligt papir Vægt: 6-90 g/m² Konvolutter Vægt: -10 g/m² A, A, B, Letter (LT), Half-Letter (HLT), Executive (EXE), Government Letter (GLT) Brugerdefineret papirformat: mm min mm maks., 6, 10, DL, Monarch (MON), ISO-B Op til 10 ark (Maks. stakhøjde: op til 16, mm) Op til 1 ark (Maks. stakhøjde: op til 16, mm) Labels (Etiketter) A, Letter (LT) Op til 0 ark Tykt papir Vægt: g/m² EPSON olor Laser Paper A, A, B, Letter (LT), Half-Letter (HLT), Executive (EXE), Government Letter (GLT) Brugerdefineret papirformat: mm min mm maks. A Op til ark Op til 10 ark (Maks. stakhøjde: op til 16, mm) EPSON olor Laser Transparencies A, Letter (LT) Op til 60 ark * Du kan udskrive på bagsiden af papir, der tidligere er blevet udskrevet på af denne printer, hvis papiret er nævnt på listen herover. 2 Papirhåndtering

43 Nederste standardpapirkassette Papirtype Papirformat Kapacitet Almindeligt papir Vægt: 6-90 g/m² EPSON olor Laser Paper Papirkassetteenhed (ekstraudstyr) Valg af papirkilde Du kan angive en papirkilde manuelt eller konfigurere printeren til at vælge papiret automatisk. Manuelt valg A, Letter (LT) Op til 00 ark (Maks. stakhøjde: mindre end mm) A Papirtype Papirformat Kapacitet Almindeligt papir Vægt: 6-90 g/m² EPSON olor Laser Paper Op til 00 ark (Maks. stakhøjde: mindre end mm) A, Letter (LT) Op til 00 ark (Maks. stakhøjde: mindre end mm) A Op til 00 ark (Maks. stakhøjde: mindre end mm) Du kan vælge papirkilde manuelt i printerdriveren eller på printerens betjeningspanel. Oplysninger om, hvordan du får adgang til printerdriveren, findes under Adgang til printerdriveren på side 6 (Windows) og Adgang til printerdriveren på side 18 (Macintosh). Og oplysninger om printerens betjeningspanel finder du i afsnittet Brug af menuerne på betjeningspanelet på side Papirhåndtering 3

44 Brug af printerdriveren: Windows-brugere: Åbn printerdriveren, klik på fanen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger), og vælg den ønskede papirkilde på listen Paper Source (Papirkilde). Klik derefter på OK. Macintosh-brugere: Åbn printerdriveren, vælg Printer Settings (Printerindstillinger) på rullelisten, og klik på fanen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger) (Mac OS X), eller åbn dialogboksen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger) (Mac OS 9). Vælg derefter den ønskede papirkilde på listen Paper Source (Papirkilde), og klik på OK. Brug af printerens betjeningspanel: Åbn menuen Setup (Opsætning) på betjeningspanelet, vælg derefter Paper Source (Papirkilde), og angiv den ønskede papirkilde. Automatisk valg Du kan automatisk vælge papirkilde, der indeholder det rette papirformat, i printerdriveren eller på printerens betjeningspanel. Oplysninger om, hvordan du får adgang til printerdriveren, findes under Adgang til printerdriveren på side 6 (Windows) og Adgang til printerdriveren på side 18 (Macintosh). Og oplysninger om printerens betjeningspanel finder du i afsnittet Brug af menuerne på betjeningspanelet på side 23. Papirhåndtering

45 Brug af printerdriveren: Windows-brugere: Åbn printerdriveren, klik på fanen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger), og angiv Auto Selection (Automatisk valg) som papirkilde. Klik derefter på OK. Macintosh-brugere: Åbn printerdriveren, vælg Printer Settings (Printerindstillinger) på rullelisten, og klik på fanen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger) (Mac OS X), eller åbn dialogboksen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger) (Mac OS 9). Vælg derefter Auto Selection (Automatisk valg) som papirkilde, og klik på OK. Printeren søger efter en papirkilde, der indeholder det angivne papirformat, i nedenstående rækkefølge. Standardkonfiguration: MP-bakke Nederste kassette 1 Med papirkassetteenheden (ekstraudstyr) installeret: MP-bakke Nederste kassette 1 Nederste kassette 2 Bemærk! Hvis du angiver indstillinger for papirformat eller papirkilde i programmet, er det muligt, at disse indstillinger tilsidesætter printerdriverindstillingerne. Hvis du vælger en konvolut under indstillingen Paper Size (Papirformat), kan konvolutten kun indføres fra MP-bakken, uanset hvilken indstilling der er valgt for Paper Source (Papirkilde) Papirhåndtering

Her finder du oplysningerne

Her finder du oplysningerne Her finder du oplysningerne Installationsvejledning Indeholder oplysninger om samling af printeren og installation af printersoftwaren. Brugervejledning (denne manual) Indeholder detaljerede oplysninger

Læs mere

Brugervejledning NPD4505-00 DA

Brugervejledning NPD4505-00 DA NPD4505-00 DA Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne udgivelse må reproduceres, gemmes i et hentningssystem eller overføres i nogen form eller med nogen midler, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Forsigtig! Skal overholdes for at undgå skader på udstyret.

Forsigtig! Skal overholdes for at undgå skader på udstyret. Laserprinter 1 Samling af printeren....................3 2 Installation af forbrugskomponenter........5 3 Klargøring af printeren.................12 4 Installation af printersoftwaren...........26 5 Installation

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

hp LaserJet 1000 Brug

hp LaserJet 1000 Brug hp LaserJet 1000 Brug HP LaserJet 1000 Series Printer Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, ændring eller oversættelse er ikke tilladt uden forudgående

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Når du køber hukommelse til printeren, skal du sikre dig, at SDRAM DIMMhukommelseskortet

Når du køber hukommelse til printeren, skal du sikre dig, at SDRAM DIMMhukommelseskortet Printerhukommelse 1 Printeren leveres med mindst 64 MB hukommelse. Du kan konstatere størrelsen på den hukommelse, der aktuelt er installeret i printeren, ved at vælge Udskriv menuer i Testmenu. Den samlede

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Scanner til farvebilleder Installationsvejledning 1 Sikkerhedsforskrifter................... 4 2 Kend din scanner.................... 6 3 Installation af softwaren............... 8 4 Opsætning af scanneren............

Læs mere

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Kort funktionsoversigt Installation af HP Smart Install Produktet indeholder HP Smart Install-installationssoftware til Windows-operativsystemer. Softwaren bruger USB-kablet

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet?

Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet? Indledning Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet? Sidekapaciteten angiver det anslåede antal sider, der kan udskrives med en bestemt tonerpatron. Tidligere har producenterne af

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

HP LaserJet 1020 Brugervejledning

HP LaserJet 1020 Brugervejledning HP LaserJet 1020 Brugervejledning HP LaserJet 1020-printer Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brugervejledning NPD4451-00 DA

Brugervejledning NPD4451-00 DA NPD4451-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Læs dette først Varemærker...3 Sådan læser du denne vejledning...4 Papir og andre medier Papir og andre medier, der kan anvendes i printeren...5 Anbefalet papir...9 Ilægning

Læs mere

C3200. C3000-serien - farve- og sort/hvid printere C3200. C3200n

C3200. C3000-serien - farve- og sort/hvid printere C3200. C3200n C3200 C3000-serien - farve- og sort/hvid printere C3200 C3200n Hvorfor vælge mellem farver og sort/hvid, når du kan få begge dele og endda få hurtigere og flottere udskrifter? 12 farvesider og 20 s/h sider

Læs mere

Løsning af problemer med udskriftskvalitet

Løsning af problemer med udskriftskvalitet 1 Det udskrevne er for lyst, eller udskrevne billeder eller tegn har tomme områder eller udfald. Kontroller, at du bruger det anbefalede papir eller andet medie. Brug medier fra en ny pakke. Se Retningslinjer

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

SP 8300DN. Sort-hvid A3-laserprinter. Printer. 50 S/h s/min. SP 8300DN

SP 8300DN. Sort-hvid A3-laserprinter. Printer. 50 S/h s/min. SP 8300DN SP 8300DN Sort-hvid A3-laserprinter Printer SP 8300DN 50 S/h s/min. Højtydende og driftsikker s/h-laserprinter Laserprinteren SP 8300DN leverer en stærk kombination af høj hastighed, alsidighed og driftsikkerhed.

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Farvetyper. Om farver. Udskrivning. Brug af farve. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Farvetyper. Om farver. Udskrivning. Brug af farve. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister Printeren gør det muligt at kommunikere i farver. Farver tiltrækker opmærksomhed og forøger værdien af det udskrevne materiale eller de udskrevne oplysninger. r øger læsbarheden, og farveudskrifter læses

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Fiery Driver til Windows

Fiery Driver til Windows 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Åbn den mappe, der viser de installerede printere...5

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

FS-C8100DN. Betjeningsvejledning

FS-C8100DN. Betjeningsvejledning FS-C8100DN Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 Maskinens dele... 1-1 Komponenter på printerens forside... 1-2 Komponenter i printerens venstre side... 1-2 Komponenter på printerens højre side...

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Brugervejledning til 2600 Series

Brugervejledning til 2600 Series Brugervejledning til 2600 Series 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Introduktion...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8 Installation af printeren...10 Sådan undgår du fejl

Læs mere

Laserprinter. Brugervejledning. VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN

Laserprinter. Brugervejledning. VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN Laserprinter Brugervejledning VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN LBP3200 Laserprinter Brugervejledning Vejledninger til printeren Vejledningerne til denne printer er inddelt

Læs mere

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere,

Læs mere

HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning

HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

USB-menu. Jobbuffering Mac binær PS NPA-tilstand PCL SmartSwitch PS SmartSwitch USB-buffer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

USB-menu. Jobbuffering Mac binær PS NPA-tilstand PCL SmartSwitch PS SmartSwitch USB-buffer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Brug til at ændre printerindstillinger, der berører en USB-port (Universal Serial Bus) (USB-option ). Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: 1 Jobbuffering Mac binær PS NPA-tilstand PCL SmartSwitch

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

ML-1710. SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning

ML-1710. SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning ML-1710 SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning Denne brugervejledning er kun beregnet til orientering. Alle oplysninger heri kan ændres uden varsel. Samsung Electronics påtager sig ikke ansvaret for nogen

Læs mere

Udskriv Billeder i Picasa.

Udskriv Billeder i Picasa. Udskriv Billeder i Picasa. Picasa er et nemt program til udskrift af billeder i bestemte størrelser. Programmet advarer dig oven i købet, hvis du forsøger at udskrive et billede, hvis opløsningen ikke

Læs mere

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D4100 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bemærkninger til udgaven

Bemærkninger til udgaven Bemærkninger til udgaven Udgave: April 2000 Det følgende afsnit gælder ikke i visse lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

8550, 8550N, 8550DN, 8550GN, 8550MFP Printer

8550, 8550N, 8550DN, 8550GN, 8550MFP Printer ? 8550, 8550N, 8550DN, 8550GN, 8550MFP Printer Opsætningsvejledning Read Me First Lea esto primero Dansk HP Color LaserJet 8550, 8550N, 8550DN, 8550GN, 8550MFP Printer Opsætningsvejledning Copyright-oplysninger

Læs mere

www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560 og P1600-printerserie Brugervejledning

www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560 og P1600-printerserie Brugervejledning www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560 og P1600-printerserie Brugervejledning HP LaserJet Professional P1560 og P1600- printerserie Copyright

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521 LASERJET PRO MFP Brugervejledning 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Brugervejledning Copyright og licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E7240 Set forfra og bagfra Figur

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes.

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Slim U2 TA Scanner Utility Brugermanual Forord Copyright 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er designet til at assistere dig ved brug af Slim U2 TA Scanner Utility. Oplysninger i dette dokument

Læs mere

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Windows Hjælp

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Windows Hjælp HP Photosmart C4400 All-in-One series Windows Hjælp HP Photosmart C4400 All-in-One series Indhold 1 HP Photosmart C4400 All-in-One series Hjælp...3 2 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

2006 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

2006 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Xerox Corporation er ikke ansvarlig for ændringer, direkte eller indirekte,

Læs mere

Vigtigt tillæg. Installation af printerdriveren. Installation af fonte. Dette tillæg indeholder opdaterede informationer for EPL-5700.

Vigtigt tillæg. Installation af printerdriveren. Installation af fonte. Dette tillæg indeholder opdaterede informationer for EPL-5700. Vigtigt tillæg Dette tillæg indeholder opdaterede informationer for EPL-5700. Installation af printerdriveren De bedes venligst ændre første sætning i trin 7 på side 13 af Klargøring i Installationshåndbogen.

Læs mere

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere