Features Zoran Corporation Integrated Print System XL (IPS/XL) til emulering af PCLXL-udskriftssprog.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Features Zoran Corporation Integrated Print System XL (IPS/XL) til emulering af PCLXL-udskriftssprog."

Transkript

1 Farvelaserprinter opyrights Ingen dele af denne udgivelse må reproduceres, gemmes i et hentningssystem eller overføres i nogen form eller med nogen midler, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Seiko Epson orporation. Seiko Epson orporation påtager sig intet ansvar i forbindelse med patenter med hensyn til brugen af de oplysninger, der er indeholdt heri. Seiko Epson orporation påtager sig heller intet ansvar for skader, der måtte opstå som følge af brugen af de oplysninger, der er indeholdt heri. Hverken Seiko Epson orporation eller dets associerede selskaber er ansvarlige over for køberen af dette produkt eller tredjeparter, hvad angår skader, tab, omkostninger eller udgifter, der er opstået over for køber eller tredjeparter på grund af: ulykker, misbrug eller forkert anvendelse af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ændringer af dette produkt eller (undtagen USA) eller tilsidesættelse af Seiko Epson orporations betjenings- og vedligeholdelsesvejledninger. Seiko Epson orporation og dets associerede selskaber er ikke ansvarlige for skader eller problemer, der opstår på grund af andet ekstraudstyr eller andre forbrugsstofprodukter end dem, der er angivet som Original Epson Products eller Epson Approved Products af Seiko Epson orporation. Features Zoran orporation Integrated Print System XL (IPS/XL) til emulering af PLXL-udskriftssprog. NEST Office Kit opyright 1996, Novell, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærker IBM og PS/2 er registrerede varemærker tilhørende International Business Machines orporation. Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft orporation i USA og andre lande. Apple og Macintosh er registrerede varemærker tilhørende Apple omputer, Inc. EPSON og EPSON ES/P er registrerede varemærker, og EPSON AcuLaser og EPSON ES/P 2 er varemærker tilhørende Seiko Epson orporation. oronet er et varemærke tilhørende Ludlow Industries (UK) Ltd. 1

2 Marigold er et varemærke tilhørende Arthur Baker og kan være registreret i visse retskredse. G Times og G Omega er varemærker tilhørende Agfa Monotype orporation og kan være registreret i visse retskredse. Arial, Times New Roman og Albertus er varemærker tilhørende The Monotype orporation og kan være registreret i visse retskredse. IT Avant Garde Gothic, IT Bookman, IT Zapf hancery og IT Zapf Dingbats er varemærker tilhørende International Typeface orporation og kan være registreret i visse retskredse. Antique Olive er et varemærke tilhørende Fonderie Olive. Helvetica, Palatino, Times, Univers, larendon, New entury Schoolbook, Miriam og David er varemærker tilhørende Heidelberger Druckmaschinen AG og kan være registreret i visse retskredse. Wingdings er et varemærke tilhørende Microsoft orporation og kan være registreret i visse retskredse. HP og HP LaserJet er registrerede varemærker tilhørende Hewlett-Packard ompany. Adobe, Adobe-logoet og PostScript3 er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated og kan være registreret i visse retskredse. Generel meddelelse: Andre produktnavne, der nævnes heri, er kun til identifikationsformål og kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Epson fralægger sig enhver rettighed til disse mærker. opyright 200 Seiko Epson orporation. Alle rettigheder forbeholdes. 2

3 Sikkerhedsforskrifter Sikkerhed Advarsler, forholdsregler og bemærkninger w Advarsler c Forholdsregler (Advarsel!) Skal følges omhyggeligt for at undgå personskade. (Forsigtig!) Skal overholdes for at undgå skader på udstyret. Bemærkninger (Bemærk!) Indeholder vigtige oplysninger om og nyttige tip vedrørende betjening af printeren. Sikkerhedsforskrifter 3

4 Sikkerhedsforanstaltninger Følg altid forholdsreglerne nøje for at garantere sikker og effektiv drift: Da printeren vejer ca. 3 kg med forbrugsstoffer installeret, bør en enkelt person ikke forsøge at løfte eller bære den alene. Der bør være to personer til at bære printeren. Printeren skal løftes ved at tage fat de korrekte steder, som vist nedenfor. * * Løft ikke i disse områder af printeren. Sikkerhedsforskrifter

5 Pas på ikke at berøre fikseringsenheden, som er mærket AUTION HIGH TEMPERATURE (FORSIGTIG, HØJ TEMPERATUR) eller de omkringliggende områder. Hvis printeren har været i brug, kan fikseringsenheden og det omgivende område være meget varme. Hvis det er nødvendigt at berøre et af disse områder, skal du vente 30 minutter for at lade dem afkøle, før du berører dem Før aldrig hånden langt ind i fikseringsenheden. 2. FORSIGTIG HØJ TEMPERATUR Før ikke hånden langt ind i fikseringsenheden, da nogle af de indvendige dele er skarpe og kan forårsage personskade. Undlad at røre ved komponenterne inde i printeren, medmindre det angives i denne vejledning, at du skal gøre det. Tving aldrig printerens komponenter på plads. Selvom printeren er fremstillet til at være robust, kan den blive beskadiget ved hårdhændet håndtering. Sikkerhedsforskrifter

6 Ved håndtering af en tonerkassette skal den altid placeres på en ren, plan overflade. Forsøg ikke at ændre en tonerkassette eller skille den ad. De kan ikke genfyldes. Rør ikke ved toneren. Undgå at få toner i øjnene. Bortskaf ikke brugte tonerkassetter, fotolederenheder, fikseringsenheder eller spildtoneropsamlere ved afbrænding, da disse kan eksplodere og medføre personskade. Bortskaf dem i overensstemmelse med de lokale forskrifter. Hvis der spildes toner, skal du bruge en kost og fejebakke eller en fugtig klud med sæbe og vand til at fjerne den spildte toner. Da de fine partikler kan forårsage brand eller eksplosion, hvis de kommer i kontakt med en gnist, må du ikke bruge en støvsuger. Vent mindst en time, før du bruger en tonerkassette, hvis den forinden er flyttet fra kolde til varme omgivelser. Hvis dette undlades, kan der opstå skader på grund af kondensering. Ved udtagning af fotolederenheden må den ikke udsættes for lys i mere end fem minutter. Enheden omfatter en grøn, lysfølsom tromle. Hvis tromlen udsættes for lys, kan den blive beskadiget, hvilket medfører, at der kommer mørke eller lyse områder på den udskrevne side, og at tromlens levetid reduceres. Hvis det er nødvendigt at opbevare enheden uden for printeren i længere tid, skal du dække den til med en uigennemsigtig klud. Pas på ikke at komme til at ridse tromlens overflade. Når du fjerner fotolederenheden fra printeren, skal den altid sættes på en ren og plan overflade. Undgå at berøre tromlen, da olie fra din hud kan forårsage permanent beskadigelse af tromlens overflade og forringe udskriftskvaliteten. 6 Sikkerhedsforskrifter

7 Du opnår den bedst mulige udskriftskvalitet ved at undlade at opbevare fotolederenheden på steder, hvor den udsættes for direkte sollys, støv, saltholdig luft eller ætsende gasser (f.eks. ammoniak). Undgå steder, hvor der kan opstå ekstreme eller hurtige temperatur- eller fugtighedsændringer. Opbevar alle forbrugskomponenter uden for børns rækkevidde. Lad ikke fastsiddende papir blive siddende inde i printeren. Dette kan medføre overophedning af printeren. Undlad at slutte printeren til en stikkontakt, som andre apparater er tilsluttet. Brug kun en stikkontakt, der opfylder denne printers strømkrav. Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs alle følgende vejledninger før betjening af printeren: Ved valg af placering og strømkilde til printeren Placer printeren i nærheden af en stikkontakt, hvor du nemt kan tilslutte og frakoble netledningen. Placer ikke printeren på en ujævn overflade. Placer ikke printeren, så der kan trædes på ledningen. Huller og åbninger i kabinettet og bagsiden eller bunden er til ventilation. De må ikke blokeres eller dækkes. Placer ikke printeren på en seng, sofa, et tæppe eller en lignende overflade eller i en indbygget installation, medmindre der er tilstrækkelig ventilation. Sikkerhedsforskrifter

8 Alle interfacestik på printeren er ikke-begrænsede strømkilder. Tilslut printeren til en stikkontakt, der opfylder denne printers strømkrav. Printerens strømkrav fremgår af en etiket, der er anbragt på printeren. Kontakt det lokale elselskab eller forhandleren, hvis du er i tvivl om de lokale strømforsyningsspecifikationer. Kontakt en elektriker, hvis det ikke er muligt at sætte vekselstrømstikket i stikkontakten. Undgå stikkontakter, hvortil der allerede er tilsluttet andre apparater. Brug den type strømkilde, der er angivet på etiketten. Hvis du ikke er sikker på, hvilken type strømkilde der er tilgængelig, skal du kontakte forhandleren eller det lokale elselskab. Kontakt en elektriker, hvis det ikke er muligt at sætte stikket i stikkontakten. Når du slutter dette produkt til en computer eller en anden enhed med et kabel, skal du sikre, at stikkene vender rigtigt. Alle stik vender kun rigtigt på én måde. Hvis et stik vender forkert, når du forsøger at stikke det ind, kan det beskadige begge enheder, der forbindes med kablet. Hvis du bruger en forlængerledning, skal du sikre, at den samlede nominelle strømstyrke for de produkter, der sluttes til forlængerledningen, ikke overskrider den nominelle strømstyrke for forlængerledningen. 8 Sikkerhedsforskrifter

9 Kobl printeren fra stikkontakten, og overlad enhver service til en servicerepræsentant under følgende omstændigheder: A. Når netledningen eller stikket er beskadiget eller trævlet. B. Hvis der er spildt væske ned i den.. Hvis den har været udsat for regn eller vand. D. Hvis den ikke fungerer normalt, når betjeningsanvisningerne følges. Juster kun de reguleringsenheder, der er omfattet af betjeningsanvisningerne, da forkert justering af andre reguleringsenheder kan medføre beskadigelse, der ofte kræver omfattende reparationsarbejde af en kvalificeret tekniker for at opnå normal funktion igen. E. Hvis den er blevet tabt, eller kabinettet er beskadiget. F. Hvis den udviser en tydelig ændret ydelse, der indikerer behov for service. Ved brug af printeren Følg alle advarsler og anvisninger, der er angivet på printeren. Tag printerens stik ud af stikkontakten før rengøring. Brug en godt opvredet klud til rengøring, og brug ikke flydende rensemidler eller sprayrensemidler. Undlad at røre ved komponenterne inde i printeren, medmindre det angives i dokumentationen til printeren, at du skal gøre det. Tving aldrig printerens komponenter på plads. Selvom printeren er fremstillet til at være robust, kan den blive beskadiget ved hårdhændet håndtering. Sikkerhedsforskrifter 9

10 Opbevar alle forbrugsstoffer uden for børns rækkevidde. Brug ikke printeren i fugtige omgivelser. Lad ikke fastsiddende papir blive siddende inde i printeren. Dette kan medføre overophedning af printeren. Skub aldrig objekter af nogen art gennem hullerne i kabinettet, da sådanne objekter kan berøre farlige strømførende punkter eller kortslutte dele, hvilket kan medføre risiko for brand eller elektrisk stød. Spild aldrig væske af nogen art på printeren. Forsøg aldrig at udføre service, der ikke er udtrykkeligt angivet i dokumentationen, på dette produkt. Åbning eller fjernelse af dæksler, der er markeret Do Not Remove (Må ikke fjernes) kan udsætte dig for farlige strømførende dele eller andre risici. Overlad service i disse rum til en kvalificeret servicerepræsentant. Juster kun de reguleringsenheder, der er nævnt i betjeningsanvisningerne. Forkert justering af andre reguleringsenheder kan forårsage beskadigelse, der nødvendiggør reparation af printeren hos en kvalificeret servicerepræsentant. ENERGY STAR -overensstemmelse Som ENERGY STAR -partner har Epson certificeret, at dette produkt overholder ENERGY STAR -retningslinjerne for energieffektivitet. Det internationale ENERGY STAR -program for kontorudstyr er et frivilligt samarbejde inden for computer- og kontormaskinebranchen, som har til formål at fremme udviklingen af energieffektive pc'er, skærme, printere, faxmaskiner, kopimaskiner, scannere og multifunktionsenheder med henblik på at mindske luftforureningen fra energiproduktion. Standarder og logoer er ens i de deltagende lande. 10 Sikkerhedsforskrifter

11 Sikkerhedsoplysninger Netledning c Forsigtig! Sørg for, at vekselstrømsledningen opfylder alle gældende lokale sikkerhedsstandarder. Brug udelukkende den netledning, der følger med dette produkt. Brug af andre ledninger kan medføre brand eller elektrisk stød. Netledningen til dette produkt er udelukkende til brug sammen med produktet. Brug af ledningen med andre produkter kan medføre brand eller elektrisk stød. Lasersikkerhedsetiketter w Advarsel! Udførelse af andre procedurer og justeringer end dem, der er angivet i printerdokumentationen, kan medføre eksponering med farlig stråling. Printeren er et Klasse 1-laserprodukt, som defineret i IE6082-specifikationerne. Den viste etiket er fastgjort på printerens bagside i lande, hvor dette er påkrævet. Intern laserstråling Maks. gennemsnitlig strålekraft: 1 mw ved laseråbningen Bølgelængde: 0 til 800 nm Sikkerhedsforskrifter

12 Dette er en laserdiodesamling af klasse III b med usynlig laserstråle. Printerhovedet er IKKE ET SERVIEEMNE, og må ikke åbnes under nogen omstændigheder. Der er fastgjort yderligere en sikkerhedsetiket inden i printeren. DRH regulations Oplysninger om enter for Devices and Radiological Health i U.S. Food and Drug Administration findes i Standarder og godkendelser på side 28. Sikkerhed i forbindelse med ozon Ozonemission Laserprintere danner ozongas som et biprodukt af udskrivningsprocessen. Ozon produceres kun, mens printeren udskriver. Grænseværdi for ozoneksponering Den anbefalede grænseværdi for ozoneksponering er 0,1 dele pr. million (ppm) udtrykt som en gennemsnitlig tidsvægtet koncentration over en periode på otte (8) timer. Epson-laserprinteren danner mindre end 0,1 dele pr. million ved otte (8) timers kontinuerlig udskrivning. Reducering af risikoen Du bør undgå følgende situationer for at minimere risikoen for eksponering med ozon: Brug af flere laserprintere på begrænset plads Brug i omgivelser med ekstrem lav fugtighed Dårlig udluftning af rum Langvarig, kontinuerlig udskrivning sammen med en af ovennævnte 12 Sikkerhedsforskrifter

13 Placering af printer Printeren bør placeres, så de afgivne gasser og varme: ikke blæses direkte ind i brugerens ansigt. sendes direkte ud af bygningen, hvor dette er muligt. Tænd/sluk-forholdsregler Sluk ikke printeren: Når du har tændt printeren, skal du vente, til Ready (Klar) vises på LD-panelet. Mens indikatoren Ready (Klar) blinker. Mens Data-indikatoren er tændt eller blinker. Under udskrivningen. Sikkerhedsforskrifter 13

14 Indhold Sikkerhedsforskrifter Sikkerhed Advarsler, forholdsregler og bemærkninger Sikkerhedsforanstaltninger Vigtige sikkerhedsforskrifter Sikkerhedsoplysninger Tænd/sluk-forholdsregler Kapitel 1 Bliv bekendt med printeren Her finder du oplysningerne Printerens dele Set forfra Set bagfra Inde i printeren Betjeningspanel Ekstraudstyr og forbrugsstoffer Ekstraudstyr Forbrugsstoffer Kapitel 2 Printerfunktioner og forskellige udskrivningsindstillinger Printerfunktioner Udskrivning af høj kvalitet Foruddefinerede farveindstillinger i printerdriveren Farveudskrivningstilstand og monokrom udskrivningstilstand Toner save mode (Tonerbesparelse) Resolution Improvement Technology og Enhanced MicroGray-teknologi Mange forskellige skrifttyper Adobe PostScript 3-tilstand P-emuleringstilstand

15 Diverse udskriftsindstillinger Dobbeltsidet udskrivning Tilpas til siden Sider pr. ark Udskrivning af vandmærker Overlejret udskrivning Brug af funktionen Reserve Job (Reserver job) Brug af funktionen HDD form overlay (Overlejring af HDD-formular) Kapitel 3 Papirhåndtering Papirkilder MP-bakke Nederste standardpapirkassette Papirkassetteenhed (ekstraudstyr) Valg af papirkilde Ilægning af papir MP-bakke Nederste standardpapirkassette og papirkassetteenhed (ekstraudstyr) Outputbakke Udskrivning på specialmedier EPSON olor Laser Paper EPSON olor Laser Transparencies Konvolutter Labels (Etiketter) Tykt papir Ilægning af brugerdefineret papirformat Kapitel Brug af printersoftwaren sammen med Windows Om printersoftwaren Adgang til printerdriveren Ændring af printerindstillinger Angivelse af indstillinger for udskriftskvalitet Ændring af udskrifters format

16 Ændring af udskriftslayout Brug af et vandmærke Brug af et overlay Brug af formularoverlay på harddisken Dupleksudskrivning Angivelse af udvidede indstillinger Angivelse af indstillinger for ekstraudstyr Udskrivning af et statusark Bestilling af forbrugsstoffer Brug af funktionen Reserve Job (Ventende job) Re-Print Job (Udskriv job igen) Verify Job (Kontroller job) Stored Job (Lagret job) onfidential Job (Fortroligt job) Overvågning af printeren ved hjælp af EPSON Status Monitor Installation af EPSON Status Monitor Adgang til EPSON Status Monitor Indhentning af oplysninger om printerstatus Order Online (Bestil online) Angivelse af indstillinger for overvågning Vinduet Status Alert (Statusadvarsel) Funktionen Job Management (Jobstyring) Afbrydelse af overvågning Indstillinger i Monitored Printers (Overvågede printere) Opsætning af USB-tilslutningen Annullering af udskrivning Afinstallation af printersoftwaren Afinstallation af printerdriveren Afinstallation af USB-enhedsdriver Deling af printeren på et netværk Deling af printeren Opsætning af printeren som en delt printer Brug af en ekstra driver Opsætning af klienter Installation af printerdriveren fra cd'en

17 Kapitel Brug af printersoftware med Macintosh Om printersoftwaren Adgang til printerdriveren Ændring af printerindstillinger Angivelse af indstillinger for udskriftskvalitet Ændring af udskrifters format Ændring af udskriftslayout Brug af et vandmærke Dupleksudskrivning Angivelse af udvidede indstillinger Udskrivning af et statusark Brug af funktionen Reserve Job (Ventende job) Re-Print Job (Udskriv job igen) Verify Job (Kontroller job) Stored Job (Lagret job) onfidential Job (Fortroligt job) Overvågning af printeren ved hjælp af EPSON Status Monitor Adgang til EPSON Status Monitor Indhentning af oplysninger om printerstatus Angivelse af indstillinger for overvågning Vinduet Status Alert (Statusadvarsel) Brug af funktionen Job Management (Jobstyring) Opsætning af USB-tilslutningen Mac OS X-brugere Mac OS 9-brugere Annullering af udskrivning Mac OS X-brugere Mac OS 9-brugere Afinstallation af printersoftwaren Mac OS X-brugere Mac OS 9-brugere Deling af printeren på et netværk Deling af printeren Mac OS X-brugere Mac OS 9-brugere

18 Kapitel 6 Brug af PostScript-printerdriveren Om PostScript 3-funktioner Faciliteter Hardwarekrav Systemkrav Brug af PostScript-printerdriveren med Windows Installation af PostScript-printerdriveren til parallelporten Installation af PostScript-printerdriveren til USB-porten.. 21 Installation af PostScript-printerdriveren til netværksgrænsefladen Adgang til PostScript-printerdriveren Ændring af PostScript-printerindstillinger Brug af funktionen Reserve Job (Reserver job) Brug af AppleTalk under Windows 2000 eller NT Brug af PostScript-printerdriveren med Macintosh Installation af PostScript-printerdriveren Valg af printer Adgang til PostScript-printerdriveren Ændring af PostScript-printerindstillinger Kapitel Brug af betjeningspanelet Brug af menuerne på betjeningspanelet Hvornår du skal angive indstillinger via betjeningspanelet Sådan får du adgang til menuerne på betjeningspanelet.. 23 Menuerne på betjeningspanelet Menuen Information (Oplysninger) Menuen Tray (Bakke) Menuen Emulation (Emulering) Menuen Printing (Udskrivning) Menuen Setup (Opsætning) Menuen Mode onfig. (Konfigurer tilstand) Menuen Reset (Nulstil) Menuen Quick Print Job (Hurtig jobudskrivning) Menuen onfidential Job (Fortroligt job)

19 Menuen Parallel Menuen USB Menuen Network (Netværk) Menuen AUX Menuen LJ Menuen GL Menuen PS Menuen ESP Menuen FX Menuen I239X Menuen Support (Understøttelse) Menuen Printer Adjust (Juster printer) Status- og fejlmeddelelser Udskrivning og sletning af ventende jobdata Brug af menuen Quick Print Job (Hurtig jobudskrivning)..29 Brug af menuen onfidential Job (Fortroligt job) Udskrivning af et statusark Annullering af udskrivning Brug af knappen ancel job (Annuller job) Brug af menuen Reset (Nulstil) Ændring af udskrivningstilstand Farvetilstand til sort-hvid-tilstand Farvetilstand til x sort-hvid-tilstand Sort-hvid-tilstand til farvetilstand Sort-hvid-tilstand til x sort-hvid-tilstand x sort-hvid-tilstand til sort-hvid-tilstand x sort-hvid-tilstand til farvetilstand Kapitel 8 Installation af ekstraudstyr Papirkassetteenhed (ekstraudstyr) Forholdsregler i forbindelse med håndtering Montering af den valgfrie papirkassetteenhed Afmontering af papirkassetteenheden (ekstraudstyr) Dupleksenhed Installation af dupleksenheden Afmontering af dupleksenheden

20 Harddisk Installation af harddisken Afmontering af harddisken Hukommelsesmodul Montering af hukommelsesmodul Afmontering af et hukommelsesmodul Interfacekort Installation af et interfacekort Afmontering af et interfacekort P Emulation Kit Installation af P ROM-modulet Afmontering af P ROM-modulet Kapitel 9 Udskiftning af forbrugsstoffer Meddelelser om udskiftning Tonerkassette Forholdsregler i forbindelse med håndtering Udskiftning af tonerkassetter Fotolederenhed Forholdsregler i forbindelse med håndtering Udskiftning af fotolederenheden Fikseringsenhed Forholdsregler i forbindelse med håndtering Udskiftning af fikseringsenheden Opsamlingsenhed til spildtoner Forholdsregler i forbindelse med håndtering Udskiftning af opsamlingsenheden til spildtoner Kapitel 10 Rengøring og transport af printeren Rengøring af printeren Rengøring af outputbakken Rengøring af optagningsrullen Rengøring af fotolederenhedens ledning (knap [a]) Rengøring af eksponeringsvinduet (knap [b])

21 Transport af printeren Over lange strækninger Over korte strækninger Placering af printeren Kapitel Fejlfinding Udbedring af papirstop Forholdsregler i forbindelse med udbedring af papirstop Papirstop A (dæksel A) Papirstop A, B (dæksel A og B) Papirstop MP, A (MP-bakke og dæksel A) Papirstop A, 1 (dæksel A og den nederste standardpapirkassette) Papirstop A, E, 2 (dæksel A, E og papirkassetten (ekstraudstyr)) Udskrivning af et statusark Driftsproblemer Klar-indikatoren lyser ikke Printeren udskriver ikke (Klar-indikatoren lyser ikke) Klar-indikatoren lyser, men der udskrives ikke Ekstraudstyret er ikke tilgængeligt Dialogboksen Properties (Egenskaber) vises ikke, eller det tager for lang tid at åbne den. (kun Windows-brugere) Udskrivningsproblemer Skrifttypen kan ikke udskrives Udskriften er forvansket Udskrivningsplaceringen er ikke korrekt Grafik udskrives ikke korrekt Toner fikseres ikke på papiret Problemer i forbindelse med farveudskrivning Printeren kan ikke udskrive i farver Udskriftsfarverne varierer, alt efter hvilken printer der bruges til udskrivning Udskriftsfarverne er anderledes end dem, der vises på computerskærmen

22 Problemer med udskriftskvaliteten Baggrunden er mørk eller snavset Der er hvide prikker på udskriften Udskriftskvaliteten eller tonen er ujævn Halvtonebilleder udskrives ujævnt Udtværet toner Manglende områder på det udskrevne billede Der udskrives fuldstændigt blanke sider Det udskrevne billede er lyst eller svagt Den side, der ikke er udskrevet på, er snavset Problemer i forbindelse med hukommelse Forringet udskriftskvalitet Utilstrækkelig hukommelse til aktuelt job Utilstrækkelig hukommelse til at udskrive alle kopier Problemer med papirhåndtering Papiret indføres ikke korrekt Problemer ved brug af ekstraudstyr Meddelelsen Invalid AUX/IF ard (Ugyldigt AUX/IF-kort) vises på LD-panelet Papir indføres ikke fra papirkassetten (ekstraudstyr) Der opstår indføringsstop, når papirkassetten (ekstraudstyr) benyttes Installeret ekstraudstyr kan ikke benyttes Afhjælpning af USB-problemer USB-tilslutninger Windows-operativsystemet Installation af printersoftware Status- og fejlmeddelelser Annullering af udskrivning Problemer med udskrivning i PostScript 3-tilstand Printeren udskriver ikke korrekt i PostScript-tilstand Printeren udskriver ikke Udskrifter er sorte og hvide, selvom indstillingen Resolution (Opløsning) er angivet til olor (Farve) i printerdriveren. (Kun Mac OS X-brugere) (kun når der udskrives med en AL-2600-model, der er indstillet til farvetilstand)

23 Den printerdriver eller printer, du vil bruge, vises ikke i Printer Setup Utility (Mac OS X 10.3), Print enter (Mac OS X 10.2) eller hooser (Vælger) (Mac OS 9) Skrifttypen på udskriften afviger fra skrifttypen på skærmen Printerskrifttyperne kan ikke installeres Kanterne af tekst og/eller billeder er ikke glatte Printeren udskriver ikke normalt via parallelporten (kun Windows 98) Printeren udskriver ikke normalt via USB-porten Printeren udskriver ikke normalt via netværksgrænsefladen Der forekommer en udefineret fejl (kun Macintosh) Utilstrækkelig hukommelse til at udskrive data (kun Macintosh) Appendiks A Kundesupport Henvendelse til kundesupport Websted med teknisk support Appendiks B Tekniske specifikationer Papir Tilgængelige papirtyper Papir, der ikke bør bruges Udskriftsområde Printer Generelt Miljømæssige specifikationer Mekaniske specifikationer Elektriske specifikationer Standarder og godkendelser Interface Parallelt interface USB-interface Ethernet-interface

24 Ekstraudstyr og forbrugsstoffer Papirkassetteenhed (ekstraudstyr) Dupleksenhed Hukommelsesmoduler Harddisk Tonerkassette Fotolederenhed Fikseringsenhed 120/ Opsamlingsenhed til spildtoner Appendiks Oplysninger om skrifttyper Arbejde med skrifttyper EPSON Barode-skrifttyper (kun Windows) Tilgængelige skrifttyper Tilføjelse af flere skrifttyper Valg af skrifttyper Overførsel af skrifttyper EPSON-skrifttypestyring (kun Windows) Symbolsæt Introduktion til symbolsæt I LJ-emuleringstilstand I ES/P 2- eller FX-tilstand I I239X-emuleringstilstand I EPSON GL/ 2-tilstand I P-tilstand Ordliste Indeks 2

25 Kapitel 1 Bliv bekendt med printeren Her finder du oplysningerne Installationsvejledning Indeholder oplysninger om samling af printeren og installation af printersoftwaren. Brugervejledning (denne vejledning) Indeholder detaljerede oplysninger om printerens funktioner, ekstraudstyr, vedligeholdelse, fejlfinding og tekniske specifikationer. Netværksvejledning Giver netværksadministratorer oplysninger om printerdriverog netværksindstillinger. Denne guide skal installeres på din computers harddisk fra cd'en med netværksværktøjer, før den kan åbnes. Papirstopvejledning Indeholder løsninger til papirstopproblemer, der kan opstå i forbindelse med printeren. Det anbefales at udskrive denne vejledning og opbevare den i nærheden af printeren. Online Hjælp til printersoftware Klik på Help (Hjælp) for at få detaljerede oplysninger og instruktioner om den printersoftware, der styrer printeren. Online Hjælp installeres automatisk, når du installerer printersoftwaren Bliv bekendt med printeren 2

26 Printerens dele Set forfra a b j i c d e f h g a. outputbakke b. dæksel B c. lås på dæksel A d.dæksel A e. MP-bakke (multifunktionsbakke) f. forlængerbakke 2 g.forlængerbakke 1 h.nederste standardpapirkassette i. dæksel D j. betjeningspanel 26 Bliv bekendt med printeren

27 Set bagfra d a c b a. Ethernet-parallelkabel b. stik til parellelkabel c. stik til USB-kabel d.slot til netværkskort e. strømafbryder f. vekselstrømindtag e f Bliv bekendt med printeren 2

28 Inde i printeren a e d c b a. fikseringsenhed b. fotolederenhed c. opsamlingsenhed til spildtoner d. tonerkassette e. filter 28 Bliv bekendt med printeren

29 Betjeningspanel a. LD-panel Viser meddelelser om printerstatus og indstillinger i menuen på betjeningspanelet. b. c. d. e. Tilbage-knap Op-knap Enter-knap Ned-knap f. Klar-indikator (grøn) g. Fejl-indikator (rød) j i a b c d e Brug disse knapper til at få adgang til menuerne på betjeningspanelet, hvor du kan angive printerindstillinger og kontrollere status for forbrugsstoffer. Se Menuerne på betjeningspanelet på side 236, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du bruger disse knapper. Lyser, når printeren er klar, hvilket betyder, at printeren er klar til at modtage og udskrive data. Er slukket, når printeren ikke er klar. Lyser eller blinker, hvis der er opstået en fejl. h f g Bliv bekendt med printeren 29

30 h. Start/Stop-knap Når printeren udskriver, skal du trykke på denne knap for at stoppe udskrivningen. Når fejlindikatoren blinker, sletter et tryk på denne knap fejlmeddelelsen, hvorefter printeren vender tilbage til Klar-status. i. Data-indikator (gul) j. Knap til annullering af job: Lyser, når udskriftsdata er gemt i udskriftsbufferen (den del af printerhukommelsen, der er reserveret til modtagelse af data), men endnu ikke udskrevet. Blinker, når printeren behandler data. Er slukket, hvis der ikke er lagret data i udskriftsbufferen. Tryk på denne knap én gang for at annullere det aktuelle udskriftsjob. Tryk på knappen, og hold den nede i over to sekunder for at slette alle job fra printerens hukommelse. 30 Bliv bekendt med printeren

31 Ekstraudstyr og forbrugsstoffer Ekstraudstyr Du kan gøre printeren endnu mere fleksibel ved at installere følgende ekstraudstyr. Papirkassetteenhed (128022) (ekstraudstyr) Denne enhed øger printerens papirindføringskapacitet op til 00 ark papir. Dupleksenhed ( ) Denne dupleksenhed giver dig mulighed for automatisk at udskrive på begge sider af papiret. Harddisk (128212) Dette ekstraudstyr gør printeren mere fleksibel, idet du kan udskrive komplekse og store udskriftsjob ved høj hastighed. Dette ekstraudstyr giver dig også mulighed for at bruge funktionen Reserve Job (Ventende job). Hvis du bruger funktionen Reserve Job (Ventende job), kan du lagre udskriftsjob på printerens harddisk og på et senere tidspunkt udskrive dem direkte fra printerens betjeningspanel. P Emulation Kit ( ) P Emulation Kit giver dig mulighed for at udskrive dokumenter på PLc-udskriftssproget med denne printer. Dette ekstraudstyr indeholder ROM-modulet og printerdriveren. Hukommelsesmodul Dette ekstraudstyr øger printerens hukommelse, og du får mulighed for at udskrive komplekse dokumenter med meget grafik. Der kan installeres op til 12 MB hukommelse i printeren. Bemærk! Kontroller, at det DIMM, du køber, er kompatibelt med EPSON-produkter. Du kan få yderligere oplysninger ved at henvende dig i den forretning, hvor du har købt printeren, eller ved at kontakte en kvalificeret EPSON-servicerepræsentant Bliv bekendt med printeren 31

32 Forbrugsstoffer Levetiden for følgende forbrugsstoffer overvåges af printeren. Printeren gør dig opmærksom på, hvornår der skal foretages udskiftning. Produktnavn Produktkode K: tonerkassette med høj kapacitet (gul) 0226 K: tonerkassette med høj kapacitet (magenta) 022 K: tonerkassette med høj kapacitet (cyan) 0228 K: tonerkassette med høj kapacitet (sort) K: tonerkassette med normal kapacitet (gul) K: tonerkassette med normal kapacitet (magenta) K: tonerkassette med normal kapacitet (cyan) 0232 fotolederenhed 0 Fikseringsenhed 120 (0-120V) 3019 Fikseringsenhed 220 (220-20V) 3018 opsamlingsenhed til spildtoner Bliv bekendt med printeren

33 Kapitel 2 Printerfunktioner og forskellige udskrivningsindstillinger Printerfunktioner Printeren leveres med et helt sæt funktioner, der medvirker til at gøre printeren brugervenlig og til at frembringe ensartede udskrifter af høj kvalitet. Hovedfunktionerne beskrives i det følgende. Udskrivning af høj kvalitet Ved brug af den medfølgende driver foretages der en 200RIT*-udskrivning med en hastighed på op til 30 sider i minuttet i monokrom tilstand på A-papir. Du vil værdsætte printerens professionelle udskriftskvalitet og den høje arbejdshastighed. * Epson AcuLaser Resolution Improvement Technology. Foruddefinerede farveindstillinger i printerdriveren Printerdriveren har en lang række foruddefinerede indstillinger til udskrivning, der giver mulighed for at optimere udskriftskvaliteten for forskellige typer farvedokumenter. Se Angivelse af indstillinger for udskriftskvalitet på side 69 for at få yderligere oplysninger til Windows. Se Angivelse af indstillinger for udskriftskvalitet på side 19 for at få yderligere oplysninger til Macintosh Printerfunktioner og forskellige udskrivningsindstillinger 33

34 Farveudskrivningstilstand og monokrom udskrivningstilstand Printeren kan bruges til både farveudskrivning og monokrom udskrivning. Printeren har tre farvetilstande: farveudskrivningstilstand, monokrom udskrivningstilstand med én sort tonerkassette og monokrom udskrivningstilstand med fire sorte tonerkassetter. Toner save mode (Tonerbesparelse) Hvis du vil reducere tonerforbruget i forbindelse med udskrivning af dokumenter, kan du udskrive kladder i tilstanden Toner Save (Tonerbesparelse). Resolution Improvement Technology og Enhanced MicroGray-teknologi Resolution Improvement Technology (RITech) er en original Epson-printerteknologi, der fungerer ved at udglatte takkede kanter i diagonale linjer og kurver i både tekst og grafik. Enhanced MicroGray forbedrer halvtonekvaliteten i grafik. Med den medfølgende driver forbedres printerens opløsning (dpi) ved RITech- og Enhanced MicroGray-teknologi. Mange forskellige skrifttyper Printeren leveres med et udvalg af 93 LaserJet-kompatible, skalerbare skrifttyper og tre bitmapskrifttyper i LJ-emuleringstilstand for at give dig alle de skrifttyper, du har brug for til at oprette dokumenter med professionelt udseende. 3 Printerfunktioner og forskellige udskrivningsindstillinger

35 Adobe PostScript 3-tilstand Printerens Adobe PostScript 3-tilstand gør det muligt at udskrive dokumenter, der er formateret til PostScript-printere. Der medfølger 1 skalerbare skrifttyper. Understøttelse af IES (Intelligent Emulation Switch) og SPL (Shared Printer Language) gør det muligt for printeren at skifte mellem PostScript-tilstand og andre emulationer, mens udskriftsdata modtages på printeren. P-emuleringstilstand P-emuleringstilstanden giver dig mulighed for at udskrive dokumenter i udskrivningssproget PLc med denne printer. Hvis du installerer flere hukommelsesmoduler (ekstraudstyr) i printeren, tillader printerdriveren, at computeren styrer P-printeren. Diverse udskriftsindstillinger Denne printer indeholder en række forskellige udskriftsindstillinger. Du kan udskrive i forskellige formater, ligesom du kan udskrive på mange forskellige former for papir. I det følgende forklares proceduren for de forskellige typer udskrivning. Vælg den procedure, der er passende for det job, du skal udskrive Printerfunktioner og forskellige udskrivningsindstillinger 3

36 Dobbeltsidet udskrivning Dupleksenhed på side 312 Dupleksudskrivning på side 96 (Windows) Dupleksudskrivning på side 1 (Macintosh) Giver dig mulighed for at udskrive på begge sider af papiret. Bemærk! Der skal være monteret en dupleksenhed (ekstraudstyr) på printeren, hvis der automatisk skal kunne udskrives på begge sider af papiret. 36 Printerfunktioner og forskellige udskrivningsindstillinger

37 Tilpas til siden Ændring af udskrifters format på side (Windows) Ændring af udskrifters format på side 16 (Macintosh) Bemærk! Denne funktion er ikke tilgængelig med Mac OS X. Lader dig automatisk forstørre eller formindske dokumentformatet, så det passer til det valgte papirformat. Sider pr. ark Ændring af udskriftslayout på side 9 (Windows) Ændring af udskriftslayout på side 168 (Macintosh) Lader dig udskrive to eller fire sider pr. ark Printerfunktioner og forskellige udskrivningsindstillinger 3

38 Udskrivning af vandmærker Brug af et vandmærke på side 81 (Windows) Brug af et vandmærke på side (Macintosh) Bemærk! Denne funktion er ikke tilgængelig med Mac OS X. Giver dig mulighed for at bruge tekst eller et billede som vandmærke på din udskrift. Du kan f.eks. skrive onfidential (Fortrolig) på et vigtigt dokument. 38 Printerfunktioner og forskellige udskrivningsindstillinger

39 Overlejret udskrivning Brug af et overlay på side 8 (Windows) Lader dig forberede standardformularer og -skabeloner på dine udskrifter, som du kan bruge som overlejringer ved udskrivning af andre dokumenter. Bemærk! Funktionen til udskrivning med overlejring er ikke tilgængelig i PostScript 3-tilstand Printerfunktioner og forskellige udskrivningsindstillinger 39

40 Brug af funktionen Reserve Job (Reserver job) Harddisk på side 316 Brug af funktionen Reserve Job (Ventende job) på side 103 (Windows) Brug af funktionen Reserve Job (Ventende job) på side 181 (Macintosh) Lader dig udskrive job, du har gemt på printerens harddisk, direkte fra printerens betjeningspanel. Bemærk! Der skal være installeret en ekstra harddisk i printeren, før du kan bruge funktionen Reserve Job (Reserver job). Brug af funktionen HDD form overlay (Overlejring af HDD-formular) Harddisk på side 316 Brug af formularoverlay på harddisken på side 90 (Windows) 0 Printerfunktioner og forskellige udskrivningsindstillinger

41 Kapitel 3 Papirhåndtering Papirkilder Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de kombinationer af papirkilder og papirtyper, som du kan bruge Papirhåndtering 1

42 MP-bakke Papirtype* Papirformat* Kapacitet Almindeligt papir Vægt: 6-90 g/m² Konvolutter Vægt: -10 g/m² A, A, B, Letter (LT), Half-Letter (HLT), Executive (EXE), Government Letter (GLT) Brugerdefineret papirformat: mm min mm maks., 6, 10, DL, Monarch (MON), ISO-B Op til 10 ark (Maks. stakhøjde: op til 16, mm) Op til 1 ark (Maks. stakhøjde: op til 16, mm) Labels (Etiketter) A, Letter (LT) Op til 0 ark Tykt papir Vægt: g/m² EPSON olor Laser Paper A, A, B, Letter (LT), Half-Letter (HLT), Executive (EXE), Government Letter (GLT) Brugerdefineret papirformat: mm min mm maks. A Op til ark Op til 10 ark (Maks. stakhøjde: op til 16, mm) EPSON olor Laser Transparencies A, Letter (LT) Op til 60 ark * Du kan udskrive på bagsiden af papir, der tidligere er blevet udskrevet på af denne printer, hvis papiret er nævnt på listen herover. 2 Papirhåndtering

43 Nederste standardpapirkassette Papirtype Papirformat Kapacitet Almindeligt papir Vægt: 6-90 g/m² EPSON olor Laser Paper Papirkassetteenhed (ekstraudstyr) Valg af papirkilde Du kan angive en papirkilde manuelt eller konfigurere printeren til at vælge papiret automatisk. Manuelt valg A, Letter (LT) Op til 00 ark (Maks. stakhøjde: mindre end mm) A Papirtype Papirformat Kapacitet Almindeligt papir Vægt: 6-90 g/m² EPSON olor Laser Paper Op til 00 ark (Maks. stakhøjde: mindre end mm) A, Letter (LT) Op til 00 ark (Maks. stakhøjde: mindre end mm) A Op til 00 ark (Maks. stakhøjde: mindre end mm) Du kan vælge papirkilde manuelt i printerdriveren eller på printerens betjeningspanel. Oplysninger om, hvordan du får adgang til printerdriveren, findes under Adgang til printerdriveren på side 6 (Windows) og Adgang til printerdriveren på side 18 (Macintosh). Og oplysninger om printerens betjeningspanel finder du i afsnittet Brug af menuerne på betjeningspanelet på side Papirhåndtering 3

44 Brug af printerdriveren: Windows-brugere: Åbn printerdriveren, klik på fanen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger), og vælg den ønskede papirkilde på listen Paper Source (Papirkilde). Klik derefter på OK. Macintosh-brugere: Åbn printerdriveren, vælg Printer Settings (Printerindstillinger) på rullelisten, og klik på fanen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger) (Mac OS X), eller åbn dialogboksen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger) (Mac OS 9). Vælg derefter den ønskede papirkilde på listen Paper Source (Papirkilde), og klik på OK. Brug af printerens betjeningspanel: Åbn menuen Setup (Opsætning) på betjeningspanelet, vælg derefter Paper Source (Papirkilde), og angiv den ønskede papirkilde. Automatisk valg Du kan automatisk vælge papirkilde, der indeholder det rette papirformat, i printerdriveren eller på printerens betjeningspanel. Oplysninger om, hvordan du får adgang til printerdriveren, findes under Adgang til printerdriveren på side 6 (Windows) og Adgang til printerdriveren på side 18 (Macintosh). Og oplysninger om printerens betjeningspanel finder du i afsnittet Brug af menuerne på betjeningspanelet på side 23. Papirhåndtering

45 Brug af printerdriveren: Windows-brugere: Åbn printerdriveren, klik på fanen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger), og angiv Auto Selection (Automatisk valg) som papirkilde. Klik derefter på OK. Macintosh-brugere: Åbn printerdriveren, vælg Printer Settings (Printerindstillinger) på rullelisten, og klik på fanen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger) (Mac OS X), eller åbn dialogboksen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger) (Mac OS 9). Vælg derefter Auto Selection (Automatisk valg) som papirkilde, og klik på OK. Printeren søger efter en papirkilde, der indeholder det angivne papirformat, i nedenstående rækkefølge. Standardkonfiguration: MP-bakke Nederste kassette 1 Med papirkassetteenheden (ekstraudstyr) installeret: MP-bakke Nederste kassette 1 Nederste kassette 2 Bemærk! Hvis du angiver indstillinger for papirformat eller papirkilde i programmet, er det muligt, at disse indstillinger tilsidesætter printerdriverindstillingerne. Hvis du vælger en konvolut under indstillingen Paper Size (Papirformat), kan konvolutten kun indføres fra MP-bakken, uanset hvilken indstilling der er valgt for Paper Source (Papirkilde) Papirhåndtering

Brugervejledning NPD 1969

Brugervejledning NPD 1969 Brugervejledning NPD 1969 opyrights og varemærker Ingen dele af denne udgivelse må reproduceres, gemmes i et hentningssystem eller overføres i nogen form eller med nogen midler, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

Brugervejledning NPD2261-00

Brugervejledning NPD2261-00 NPD2261-00 Copyrights og varemærker Ingen dele af denne udgivelse må reproduceres, gemmes i et hentningssystem eller overføres i nogen form eller med nogen midler, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse

Læs mere

EPSON er et registreret varemærke, og EPSON AcuLaser er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation.

EPSON er et registreret varemærke, og EPSON AcuLaser er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation. Farvelaserprinter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne udgivelse må reproduceres, gemmes i et hentningssystem eller overføres i nogen form eller med nogen midler, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

Brugervejledning NPD3068-00

Brugervejledning NPD3068-00 NPD3068-00 Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne udgivelse må reproduceres, gemmes i et hentningssystem eller overføres i nogen form eller med nogen midler, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse

Læs mere

EPSON er et registreret varemærke, og EPSON AcuLaser er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation.

EPSON er et registreret varemærke, og EPSON AcuLaser er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation. Farvelaserprinter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne udgivelse må reproduceres, gemmes i et hentningssystem eller overføres i nogen form eller med nogen midler, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

Din brugermanual EPSON EPL-N2550 http://da.yourpdfguides.com/dref/557130

Din brugermanual EPSON EPL-N2550 http://da.yourpdfguides.com/dref/557130 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i EPSON EPL-N2550 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Her finder du oplysningerne

Her finder du oplysningerne Her finder du oplysningerne Installationsvejledning Indeholder oplysninger om samling af printeren og installation af printersoftwaren. Brugervejledning (denne manual) Indeholder detaljerede oplysninger

Læs mere

Brugervejledning NPD3373-00

Brugervejledning NPD3373-00 NPD3373-00 Indholdsfortegnelse Ophavsret og varemærker Operativsystemversioner Sikkerhedsinstruktioner Sikkerhed........................................................................ 11 Advarsler, forholdsregler

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Brugervejledning NPD3762-00 DA

Brugervejledning NPD3762-00 DA NPD3762-00 DA Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne udgivelse må reproduceres, gemmes i et hentningssystem eller overføres i nogen form eller med nogen midler, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse

Læs mere

Brugervejledning NPD4346-00 DA

Brugervejledning NPD4346-00 DA NPD4346-00 DA Indholdsfortegnelse Ophavsret og varemærker Operativsystemversioner Sikkerhedsinstruktioner Advarsler, forholdsregler og bemærkninger... 11 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 11 Opsætning

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Brugervejledning NPD4626-00 DA

Brugervejledning NPD4626-00 DA NPD4626-00 DA Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne udgivelse må reproduceres, gemmes i et hentningssystem eller overføres i nogen form eller med nogen midler, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Brugervejledning NPD4821-00 DA

Brugervejledning NPD4821-00 DA NPD4821-00 DA Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne udgivelse må reproduceres, gemmes i et hentningssystem eller overføres i nogen form eller med nogen midler, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Forsigtig! Skal overholdes for at undgå skader på udstyret.

Forsigtig! Skal overholdes for at undgå skader på udstyret. Laserprinter 1 Samling af printeren....................3 2 Installation af forbrugskomponenter........5 3 Klargøring af printeren.................12 4 Installation af printersoftwaren...........26 5 Installation

Læs mere

Brugervejledning NPD4505-00 DA

Brugervejledning NPD4505-00 DA NPD4505-00 DA Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne udgivelse må reproduceres, gemmes i et hentningssystem eller overføres i nogen form eller med nogen midler, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

LBP-1210 Laserprinter

LBP-1210 Laserprinter LBP-1210 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. Alle oplysninger i denne vejledning er beskyttet af copyright.

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Din brugermanual EPSON ACULASER C4100

Din brugermanual EPSON ACULASER C4100 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i EPSON ACULASER C4100 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

Vejledning til farvekvalitet

Vejledning til farvekvalitet Side 1 af 6 Vejledning til farvekvalitet Vejledningen til farvekvalitet beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Menuen Kvalitet Menupunkt Udskriftstilstand Farve

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Dansk Installationsvejledning Sikkerhedsinstruktioner...................... 1 Samling af printeren........................ 2 Opstilling af printeren....................... 3 Isætning af papirrullen......................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Produktets dele Set forfra... 3 Set bagfra... 3 Inde i produktet... 4 Scannerens dele... 4 Betjeningspanel...

Indholdsfortegnelse. Produktets dele Set forfra... 3 Set bagfra... 3 Inde i produktet... 4 Scannerens dele... 4 Betjeningspanel... Indholdsfortegnelse Produktets dele Set forfra................................................................... 3 Set bagfra.................................................................. 3 Inde i

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Løsning af udskrivningsproblemer

Løsning af udskrivningsproblemer Kontakt serviceudbyderen, hvis den foreslåede løsning ikke løser problemet. 1 Et job er ikke udskrevet, eller der udskrives forkerte tegn. Kontroller, at der står Klar i kontrolpanelet, inden jobbet sendes

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Sikkerhedsinstruktioner...................... 1 Samling af printeren........................ 2 Opstilling af printeren....................... 3 Tilslutning af printeren til computeren.......................

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

Kontrolpanelets indikatorer

Kontrolpanelets indikatorer betyder forskellige ting, afhængigt af rækkefølgen. Indikatorer, som er slukket, tændt og/eller blinker, angiver printertilstande, f.eks. printerstatus, indgriben (f.eks. Mangler papir) eller service.

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Vejledning til tekniske specifikationer Copyright og licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående

Læs mere

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmateriale, du bruger. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmateriale.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Sikkerhedsinstruktioner...................... 3 Samling af printeren........................ 4 Opstilling af printeren....................... 5 Isætning af papirrullen......................

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Identificerer områder med papirstop

Identificerer områder med papirstop Ved omhyggeligt at udvælge udskriftsmateriale og ilægge det korrekt burde du kunne undgå de fleste papirstop. (Se forslag i Tip til undgåelse af papirstop.) Følg trinene i dette afsnit, hvis der opstår

Læs mere

Version 1.0 Juli 2008. Office Finisher LX. Betjeningsvejledning

Version 1.0 Juli 2008. Office Finisher LX. Betjeningsvejledning Version 1.0 Juli 2008 Office Finisher LX Betjeningsvejledning Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network og Windows Server er enten varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk Brugervejledning Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang 1.1 Forholdsregler vedr. sikkerhed 1.2 Systemkrav 1.3 Pakkens indhold 2 Vejledning til

Læs mere

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer HP Color LaserJet CP1210 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput.

Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Side 1 af 6 Farvekvalitet Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Menuen Kvalitet Udskriftstilstand Farve Kun sort Farvekorrektion

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z53 Color Jetprinter Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Første udgave (februar 2001) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK

Læs mere

Brugervejledning (Forkortet version) NPD4281-00 DA

Brugervejledning (Forkortet version) NPD4281-00 DA Brugervejledning (Forkortet version) NPD4281-00 DA Om denne manual Denne manual er en forkortet version af brugervejledningen. Se skemaet nedenfor angående oplysninger om indholdet af brugervejledningen

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) MODEL. Side 2 4 9

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) MODEL. Side 2 4 9 MODEL AR-NB NETVÆRKS-KIT SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) INDLEDNING FØR INSTALLATION OPSÆTNING I WINDOWS OPSÆTNING I MACINTOSH OMGIVELSER Side 9 INDLEDNING Varemærkeanderkendelser Microsoft

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

hp LaserJet 1000 Brug

hp LaserJet 1000 Brug hp LaserJet 1000 Brug HP LaserJet 1000 Series Printer Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, ændring eller oversættelse er ikke tilladt uden forudgående

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Mac OS X Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer. Printeroversigt Lær om printerdelene

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610F

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610F Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610F i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com Brugervejledning Z55 Color Jetprinter Brugervejledning December 2001 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger Brug kun den Lexmarkstrømforsyning, som du fik sammen med dette produkt, eller en godkendt Lexmarkerstatningsstrømforsyning.

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D4100 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

Din brugermanual CANON LASER SHOT LBP3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/5426493

Din brugermanual CANON LASER SHOT LBP3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/5426493 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere