UDKAST TIL UDVIDELSESKATALOG BUDGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL UDVIDELSESKATALOG BUDGET 2013-2016"

Transkript

1 UDKAST TIL UDVIDELSESKATALOG BUDGET

2 Udvidelseskatalog for budget Det samlede udvidelseskatalog for budget indeholder 25 forslag fordelt på de seks temaer i Vision Furesø. De samlede udgifter til de 25 forslag fremgår af nedenstående tabel, hvor der angives afsat beløb for hvert tema. Der er herudover afsat midler til en skattenedsættelse på 0,1 procentpoint i Det angivne provenutab er under forudsætning af, at kommunen modtager kompensation fra den særlige pulje til tilskud til skattenedsættelser i UDVIDELSESFORSLAG - DRIFT Visionstemaer Attraktiv grøn bosætningskommune Kreativ kultur-, idræts- og fritidskommune Social sammenhæng - ansvar for eget liv Vækst og jobskabelse Børn og unge - vores fælles fremtid Effektiv kommune med god borgerdialog I alt Byrådet har endvidere besluttet at anmode Økonomi- og Indenrigsministeriet om tilskud til en skattenedsættelse på 0,1 procentpoint i Såfremt tilskuddet bevilges, og såfremt Byrådet efterfølgende beslutter at gennemføre skattenedsættelsen vil det give et provenutab som anført nedenfor. Forslag Effekt af mulig skattenedsættelse på 0,1 procentpoint

3 1. Attraktiv grøn bosætningskommune Under Attraktiv grøn bosætningskommune er der tre forslag. Der afsættes samlet 1 mio. kr. årligt i til disse forslag. Forslag 1.1: Gang i Furesø: Turbo på plansager Furesø har mange komplekse byudviklingsopgaver på tegnebrættet som f.eks. Laanshøj, Flyvestationen, Værløse Bymidte, Farum Bytorv, Bybækgrunden og Farum Kaserne. Der er behov for markant fremdrift på alle disse områder samtidig med, at den almindelige produktion af lokalplaner, kommuneplan og byggetilladelser opretholdes på det hidtidige niveau. Udvikling af nye byområder kræver et tæt og professionelt samspil med private developere. Der foreslås afsat driftsmidler til en særlig enhed eller brug af udefra kommende eksperter, som kan give byudviklingsopgaverne et løft. Forslag 1.2: Flere seniorboliger Det afklares konkret, om der kan etableres seniorbofællesskaber på nogle af de eksisterende byggefelter i de enkelte bydele. Der etableres samtidig en oversigt over eksisterende ældreegnede boliger, såvel leje-, andel- og ejerboliger. Herunder afsøges, om der i tilknytning til eksisterende ældreegnede boliger kan etableres fællesfaciliteter, der understøtter opbygning af fællesskaber mellem beboerne. Forslag 1.3: Furesø som attraktiv bosætningskommune Med afsæt i visionsprocessen og i samarbejde med kommunens kultur- og idrætsorganisationer og ejendomsmæglere m.v. gennemføres en kampagne, der skal markedsføre Furesø som en attraktiv grøn og kreativ bosætningskommune midt i hovedstadsregionen. Kampagnen tager afsæt i de overordnede temaer i visionen for kommunen. Derudover skal det udnyttes, at FCN s danmarksmesterskab i fodbold har skabt forøget interesse for kommunen. Målet med indsatsen er, at Furesø Kommune i de kommende år skal opleve en mere positiv befolkningsudvikling, end hvad den aktuelle befolkningsprognose tilsiger.

4 2. Kreativ kultur-, idræts- og fritidskommune Under Kreativ kultur-, idræts- og fritidskommune er der fire forslag. Der afsættes samlet 2 mio. kr. årligt i til disse forslag. Forslag 2.1: Årlig musical Ungemusicalen, der produceres i et samarbejde mellem Galaksen, Ungdomsskolen og Musikskolen har været en stor succes og foreslås fremover afholdt hvert år. I de to forgangne musicals deltog i alt 45 skuespiller fra Furesø Ungdomsskole, 13 musikere fra Furesø Musikskole og 20 voksne i læreteam, produktionsteam og teknisk team. Herudover deltog en række frivillige i projektet forældre samt Galaksens frivillige Astronauter. Det foreslås, at der fremadrettet hentes inspiration fra lignede tilbud andre steder (eksempelvis Gawenda i Gladsaxe, der i årtier på foreningsbasis har lavet teater og musik for og under ledelse af unge). Forslag 2.2: Styrket formidling af kulturelle aktiviteter - fælles kulturkalender En styrket formidling af kulturelle aktiviteter i Furesø Kommune kan ske via en fælles kulturkalender. Kulturkalenderen bør tage udgangspunkt i KulturNaut. For at KulturNaut kan have den ønskede effekt, kræver det at alle foreningers åbne arrangementer tastes ind i denne database. Det har gennem talrige tidligere forsøg vist sig, at foreningerne ikke selv magter denne opgave. Opgave er tidligere (2007) blevet varetaget af forvaltningen. Ud over at få registreret alle begivenheder i kulturnaut, skal disse også kommunikeres ud til borgerne. Det foreslås her, at der etableres et samarbejde med lokalaviserne. Forslag 2.3: Leje af midlertidige faciliteter til indendørs idræt Der er et behov for indendørs faciliteter til idræt og bevægelseshold i den sydlige del af kommunen. Dette behov kunne imødekommes gennem en korttidsleje af et egnet erhvervslokale. Ved et korttidslejemål er det forvaltningens foreløbige vurdering, at kommunen vil være forpligtet til at deponere. Der er ikke afsat midler i budgettet til deponering. Forslag 2.4: Forskningsmedarbejder på museet Med den nye museumslov, som ventes vedtaget i 2012, vil der blive stillet øgede krav til museernes akademiske forskning. Museerne skal som minimum beskæftige én forsker på ph.d.-niveau, der vil blive krævet øget samarbejde mellem landets museer, og de frie midler, der kan søges til forskningsprojekter, samles under Kulturministeriet og kan fremover kun søges af museer med minimum én forsker ansat. Furesø Museer har i øjeblikket ikke ansat personale med forskningsmæssige kompetencer på ph.d.-niveau og kan derfor ikke med det nuværende personale opfylde de nye bestemmelser i den kommende museumslov. Hvis disse bestemmelser ikke opfyldes, kan Furesø Museer miste sin statsanerkendelse og dermed også det statslige tilskud. For at undgå dette foreslås det at oprette en ph.d.-stilling i samarbejde med og samfinansieret med Aalborg Universitet.

5 3. Social sammenhæng ansvar for eget liv Under Social sammenhæng ansvar for eget liv er der seks forslag. Der afsættes 1 mio. kr. årligt i til disse forslag. Forslag 3.1: God dialog på det specialiserede socialområde I samarbejde med Handicapforeninger, borgere og pårørende gennemgås sagsgange inden for Børn og Unge med særlige behov og voksenhandicappede med det formål, at fastlægge procedurer for god sagsbehandling og god dialog på disse svære sagsområder. Der vil blive lagt vægt på at afklare muligheder for tidlig forebyggende indsats. Der tages afsæt projekt Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen, hvor Furesø Kommune, sammen med Socialministeriet, 3 andre kommuner og Rambøll, skal udvikle, afprøve og dokumentere en tværfaglig og sektoriel samarbejdsmodel med tilhørende metoder, som understøtter målgruppen i overgangen fra barn til voksen. Projektet løber fra august 2012 til Projektet forudsætter et tværgående samarbejde mellem Jobcenter, Børn og Unge og Voksen handicap, samt øvrige lokale og regionale aktører. Forslag 3.2: Brobygning til et aktivt liv Forvaltningen indkalder to gange årligt de borgere som skifter fra en livsfase til en anden til et informationsmøde. Mødet afholdes i samarbejde med Ældreråd, Ældresag og Furesø Frivilligcenter. På mødet vil borgerne blive præsenteret for de mange muligheder, der findes i kommunen, for at deltage i og bidrage til et aktivt liv i Furesø. Der etableres et samarbejde med de mange forskellige aktører fra organisationer, foreninger og kommunale aktiviteter, om at præsentere de tilbud, man kan deltage i og bidrage til. Det kan organiseres som markedsboder, hvor hovedindholdet af arrangementet vil bestå i muligheder for at gå i dialog med de fremmødte aktører. Forslag 3.3: Job til unge med særlige udfordringer I samarbejde med Fontænehuset, IT-caféen og Erhvervslivet i Furesø oprettes lokale job- og uddannelsesløb til unge med autisme asbergers og andre psykiske udfordringer. Praktikpladserne skal give de unge konkret joberfaring og et varigt job/uddannelsesperspektiv og modvirke overgang til varig forsørgelsesydelse Projektet forudsætter et tværgående samarbejde mellem Jobcenteret, børn og unge og voksen handicap. Forslaget indebærer, at Furesø Kommune gennemfører en målrettet, koordineret og håndholdt indsats for at flere psykisk skrøbelige unge med diagnoser inden for autismespektret opnår en hurtigere og mere meningsfyldt tilknytning til at arbejdsmarkedet. Fra 2015 forventes projektet at bidrage til mindreudgifter (netto) for kommunen, idet der skabes et kvalificerende, effektivt og mindre omkostningsfyldt alternativ til de særligt tilrettelagte uddannelsesforløb for dele af målgruppen. Forslag 3.4: Permanent tilskud til indkøbsbus Ældre Sagens lokalafdeling i Farum har i mere end 10 år stået for indkøbsbussen, som giver svage ældre borgere i Farum mulighed for at foretage indkøb, komme på biblioteket og benytte sig af den kommunale Borgerservice.

6 Bussen drives af frivillige, der hjælper med at koordinere buskørslerne samt hjælper ved ind- og udstigning af bussen. Desuden hjælper de frivillige med at anbringe rollatorer og indkøbstrolleyer. Ordningen giver de ældre mulighed for selv at foretage deres indkøb og samtidig have socialt samvær med de andre brugere. Bussen har hvert år modtaget tilskud i form af 18 midler til drift af bussen. Forvaltningen vurderer, at indkøbsbussen har stor værdi for de ældre borgere og medvirker til at brugerne er selvhjulpne i længere tid. Det foreslås derfor, at sætte budget af til drift af Indkøbsbussen. Det vurderes om erfaringerne med indkøbsbussen kan udbredes til hele kommunen. Forslag 3.5: Klub/samværstilbud til borgere med senhjerneskade Der etableres et samværstilbud til en gruppe på hjerneskadede med svære vanskeligheder med den daglige livsførelse. Gruppen kan på grund af deres funktionsnedsættelse ikke indgå i andre dagtilbud, og de er kendetegnet ved at have et svagt netværk. Gruppen er efter kommunalreformen blevet større, og deres udækkede behov fremstår tydeligt. Ved at samle gruppen to eftermiddage om ugen og to aftener om måneden og anvende eksisterende fysiske rammer i Lysthuset vil der være mulighed for samvær med ligestillede. Der vil samtidig være mulighed for rådgivningssamtaler og indrette stillerum og musikrum, som er velkendte behov blandt hjerneskadede. Der vil være aktiviteter som fællesspisning om aftenen og fokus på kultur natur og sundhed. Der vil være udflugter i lokalområdet og også mulighed for at få oplevelser uden for kommunen ved at låne områdets to busser. Forslag 3.6: Forløbsprogrammer i samarbejde med patientforeninger Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft, som nu skal implementeres i kommunerne. Forvaltningen har fra starten af 2012 påbegyndt implementeringen af forløbsprogrammet i Furesø Kommune. For yderligere at styrke indsatsen foreslås det, at Furesø Kommune indgår i et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse både regionalt og lokalt - om rådgivning, udbud af kurser og etablering af netværksgrupper. Samarbejdet vil kunne udvides til også at omfatte andre sygdomsområder samt flere samarbejdspartnere herunder nabokommunerne. Tilsvarende samarbejde søges udbredt til andre patientforeninger.

7 4. Vækst og jobskabelse Under Vækst og jobskabelse er der tre forslag. Der afsættes 2 mio. kr. årligt i til disse forslag. Forslag 4.1: Fortsat turbo på aktiv erhvervspolitik Det igangværende samarbejde med erhvervsorganisationerne om at fastholde/tiltrække virksomheder til kommunen forsætter. Der lægges i 2013 i særlig grad vægt på at markedsføre Furesø som erhvervskommune, yde en god og effektiv erhvervsservice, skabe netværk og videndeling og afklare muligheder/behov for at tiltrække erhvervsuddannelser til kommunen. Målet er at tiltrække nye virksomheder til kommunen, samt sikre at eksisterende virksomheder er tilfredse med den service, som kommunen yder. Forslag 4.2: Nedsættelse af dækningsafgift Som led i markedsføring af Furesø som erhvervskommune og for at lette rammebetingelserne for at drive virksomhed og skabe lokale arbejdspladser nedsættes dækningsafgiften fra 10 promille til 9,5 promille. Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med tilkendegivelser fra kommunens erhvervsorganisationer om positivt at ville medvirke til at skabe praktikpladser for udsatte på arbejdsmarkedet, samt tiltrække flere virksomheder til Furesø Kommune. Langt hovedparten af kommunerne i hovedstadsregionen har i 2012 en dækningsafgift på 10 promille. Hvis Furesø Kommune sænker dækningsafgiften til 9,5 vil kommunen således have den syvende laveste dækningsafgift i regionen og være en af kun 8 kommuner i regionens 23 kommuner med en dækningsafgift under 10. Forslag 4.3: Job og uddannelse til ledige Projektet er kommunens strategiske og helhedsorienterede satsning på beskæftigelsesområdet med oplagte synergier til social-, kultur- idræts-, og fritidsområdet. Projektet gør op med passiv forsørgelse igennem en kultur, hvor ledige kontanthjælpsmodtagere igennem meningsfulde jobs- og uddannelsesmuligheder ser sig selv som aktiv og ansvarsfuld medspiller. Der etableres job- og praktikpladser, som kan støtte kultur-, idræts- fritids- socialområdet, og som kan værne om, vedligeholde og udvikle kommunes rekreative områder. Samtidig etableres særlige virksomhedscentre i samarbejde med private erhvervsdrivende. Projektet rummer også tilbud til voksne med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse om at indgå i løsningen af meningsfulde opgaver med et livskvalitetsfremmende sigte.

8 5. Børn og unge vores fælles fremtid Under Børn og unge vores fælles fremtid er der fem forslag. Der afsættes i alt 1,5 mio. kr. årligt i til disse forslag. Forslag 5.1: Bedre fritidstilbud for større børn I samarbejde med fælles elevråd, skolebestyrelser og ungdomsskolen afklares behov for supplerende fritidstilbud til de større børn. Udgangspunkt er et bedre samspil mellem de allerede eksisterende tilbud: FFO 3, ungdomsskolen, ungekulturhuset, lektiecaféer og de forskellige idræts- og kulturtilbud til unge. Men der kan evt. også være tale om supplerende tiltag til allerede eksisterende tilbud. Der kan efterfølgende skulle anvendes ressourcer til etablering af et antal tilbud/aktiviteter, som kan give yngre unge mulighed for at mødes, lave lektier og/eller gennemføre aktiviteter af forskellig art. Forslag 5.2: IT i undervisningen Der gennemføres en kortlægning af brugen af IT i folkeskolerne og lægges en langsigtet plan for mere/bedre brug af IT. Der kan bl.a. planlægges og gennemføres en konference/en række workshops hvor fagfolk, ledere, elever og forældre, kan drøfte de IT-mæssige udfordringer i folkeskolen, og hvordan de kan løses i fremtiden. Målet er, at der skal udarbejdes et supplement til den kommende IT-strategi af faglige og brugermæssige overvejelser omkring anvendelse af IT i fremtidens skole. Kommissorium for dette arbejde behandles i Børne- og Skoleudvalget på udvalgets møde i august. Anvendelsen af IT herunder brug af tablets (fx ipads) og smart phones analyseres, drøftes og inddrages i forslag til IT-strategien. Forslag 5.3: Kvalitet og værdier i Furesøs Folkeskoler Skolerne i Furesø bør være blandt landets bedste. Det forudsætter, at der lokalt er klarhed om værdier og mål, samt at lærere, elever og forældre indgår i gensidigt forpligtende samarbejde om at efterleve disse. Arbejdet skal inddrage lærere, skoleledere, skolebestyrelser og fælleselevråd. Der skal skabes grobund for en klar forventningsafstemning mellem skole og hjem, og at alle elever mødes med forventningen om, at overliggeren skal være så høj som mulig. Kommissoriet og måden at arbejde på udvikles i tæt samarbejde med skolebestyrelserne. Forslag 5.4: Ungefester på tværs I samarbejde med forældrerepræsentanter, fælleselevråd og SSP afholdes der 3 årlige ungefester i Furesø med kommunal bistand. Festerne er uden alkohol og planlægges og afvikles med inddragelse af forældre og elever fra skolernes ældste klasser. Den ene af festerne er den fest, der holdes ved 9. klassernes sidste skoledag. Der søges etableret en ny tradition omkring afholdelse af sidste skoledag, så det på sigt vil være en del af den almindelige Furesøtradition, at sidste skoledag fejres lokalt og uden alkohol.

9 Forslag 5.5: Tidlig tværgående indsats for småbørnsfamilier familieuddannelse. Familieuddannelsen er ny service, som fremadrettet ønskes tilbudt til alle førstegangsfødende familier i Furesø Kommune. Servicen skal støtte forældrene i den nye forældrerolle samt være netværksskabende. Forventningen er, at den brede forebyggende indsats vil være gavnlig for alle familier og på sigt vil reducere antallet af socialt udsatte børn og familier..modellen er udformet med inspiration fra Leksand Kommune i Sverige. Der er forsket i Leksandmodellen, så der er evidens for, at modellen virker forebyggende og mindsker de sociale udgifter, idet den med en relativ lille investering har ført til et fald i skilsmisser og færre socialt udsatte børn og unge. En dansk version af Leksandmodellen er netop implementeret i Holstebro kommune i samarbejde med Fonden for Socialt Ansvar under navnet Familie med Hjerte. Furesø Kommune er i dialog med begge parter og kan drage nytte af erfaringerne der fra.

10 6. Effektiv kommune med god borgerdialog Under Effektiv kommune med god borgerdialog er der tre forslag. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt i til disse forslag. Forslag 6.1: Bedre borgervejledning Der afsættes ekstra ressourcer til bedre borgervejledning. Formålet med den bedre borgervejledning er, at: hjælpe borgerne gennem det kommunale system og sikre, at de bliver hørt gøre kommunen bedre til at betjene borgerne fremme åbenhed og gennemsigtighed i Byrådets og forvaltningens arbejde Der skal alene være tale om en vejledende og rådgivende opgave samt en kvalitetsforbedring og et kompetenceløft af kommunens borgerrelaterede virksomhed. Der skal løbende følges op på kommunens administration i forbindelse med borgernes klager over sagsbehandlingen og igangsætte evt. kompetenceudviklingsaktiviteter, hvis behov herfor. Forslag 6.2: Borgerdialog om Furesøvisionen Borgere i Furesø Kommune skal mærke, at Vision Furesø lever. Forslag fra visionsprocessen som Byrådet prioriterer at arbejde videre med eller undersøge nærmere i forbindelse med budget 2013 eller i forbindelse med den løbende politikudvikling, skal udvikles og implementeres i samarbejde med borgere, der har bidraget til ideen og andre relevante borgere og interessenter. Der skal derfor samles op på de forskellige forslag, der er kommet i forbindelse med visionsprocessen for Vision Furesø, og der skal sikres en fortsat tæt borgerinddragelse om realisering af de politisk prioriterede forslag eksempelvis i relation til udvikling af Flyvestation Værløse. De afsatte midler skal anvendes til dels udarbejdelsen af en strategi og en kommunikationsplatform for det videre arbejde med at realisere visionen med fokus på tæt borgerinddragelse, dels til løbende borgerinddragelsesaktiviteter, fokusgruppe-undersøgelser, afholdelser af borgermøder mv.. Forslag 6.3: Borgertilfredshedsundersøgelser 2013 Aktiv inddragelse af borgerne kan både være med til at styrke fællesskaber og sammenhængskraft i Furesø, og være et middel til at afstemme forventninger og levere mere effektive løsninger på borgernes behov. Med afsæt i Vision Furesø foreslås det, at gennemføre en borgerundersøgelse i Formålet med undersøgelsen er at måle borgernes oplevede kvalitet af den kommunale service inden for udvalgte velfærds- og serviceområder herunder i relation til sagsbehandlingstider med henblik på en løbende udvikling af disse i dialog med borgerne.

BUDGETAFTALE

BUDGETAFTALE BILAG 2 BUDGETAFTALE 2013 2016 3. oktober 2012 Indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre 1 Indledning Budgetaftalen

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12.juni 2013 Baggrundsspørgsmål Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand 3. Ønsker ikke at svare Hvad er din alder? 1. 18 29 2. 30 39 3. 40 49 4. 50 59 5.

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12. juni 2013 Prioriteringsdebat - program Lære hinanden at kende Præsentation af Vision Furesø Debat ved bordene om Vision Furesø og hvordan den skal

Læs mere

Et stærkt og grønt erhvervsliv. Erhvervspolitisk Handlingsplan

Et stærkt og grønt erhvervsliv. Erhvervspolitisk Handlingsplan Et stærkt og grønt erhvervsliv Erhvervspolitisk Handlingsplan 2011-2012 Indholdsfortegnelse Forord Handlingsplanen skal revideres i 2012. Handlingsplanen midtvejsevalueres ved årsskiftet 2011/2012. Indsatsområder

Læs mere

Et stærkt og grønt erhvervsliv. Erhvervspolitisk Handlingsplan

Et stærkt og grønt erhvervsliv. Erhvervspolitisk Handlingsplan Et stærkt og grønt erhvervsliv Erhvervspolitisk Handlingsplan 2011-2012 Indholdsfortegnelse Forord Handlingsplanen skal revideres i 2012. Handlingsplanen midtvejsevalueres ved årsskiftet 2011/2012. Indsatsområder

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef Jørgen Haunstrup 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger Bevillingsområde 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET 2017 Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden INDLEDNING I h o v e d s t a d s r e g i o n e

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Handicappolitik Med plads til alle

Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Denne politik retter sig mod borgere, der har varige begrænsninger af fysisk eller psykisk karakter. Udgangspunktet for Hedensted Kommunes

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER FRA PROCES TIL EFFEKT FRA STRUKTUR TIL OPGAVE Kommunaldirektør Gentofte Kommune Frank E. Andersen StyringsAgenda 2015, 8. september Præsentation af Gentofte Kommune 26

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kommunalt fastholdelsesberedskab 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø (forkortet

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 25. august 2014 Cover til unge-initiativer i Budget 2015 Overordnede mål Unge i København skal have gode rammer for at vokse op, udvikle sig og komme godt

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Punkt 3. Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund 2016-008853 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet 07-11-2016 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeren har indgået en aftale ved de decentrale forhandlinger med beskæftigelsesordførerne fra Venstre,

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Idekatalog fra Erhvervskonference 27. maj 2010

Idekatalog fra Erhvervskonference 27. maj 2010 Idekatalog fra Erhvervskonference 27. maj 2010 IDEKATALOG FRA ERHVERVSKONFERENCE DEN 27. MAJ I FURESØ MARINA 1. Bedre muligheder for væksterhverv Oprette en accountmanager / erhvervsmentor som indgang

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser?

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Oplæg ved Centerchef for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Hvorfor kan idræt, kultur og

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume I forbindelse med budgetforliget for 2010-2013

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Det gode liv. Strategi for udvikling og specialisering. Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer

Det gode liv. Strategi for udvikling og specialisering. Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer Det gode liv Strategi for udvikling og specialisering Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer Strategiens formål er at understøtte det gode liv for borgere

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune Den sammenhængende børne- og ungepolitik Horsens Kommune 2017-19 1 Forord Vi har en fælles vision I Horsens har vi en fælles vision om, at alle børn og unge skal have en uddannelse. Det gælder for alle

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120)

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Sundheds- og Omsorgsudvalget, tog den foreliggende evaluering af Sundhedsdagene

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere