UDKAST TIL UDVIDELSESKATALOG BUDGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL UDVIDELSESKATALOG BUDGET 2013-2016"

Transkript

1 UDKAST TIL UDVIDELSESKATALOG BUDGET

2 Udvidelseskatalog for budget Det samlede udvidelseskatalog for budget indeholder 25 forslag fordelt på de seks temaer i Vision Furesø. De samlede udgifter til de 25 forslag fremgår af nedenstående tabel, hvor der angives afsat beløb for hvert tema. Der er herudover afsat midler til en skattenedsættelse på 0,1 procentpoint i Det angivne provenutab er under forudsætning af, at kommunen modtager kompensation fra den særlige pulje til tilskud til skattenedsættelser i UDVIDELSESFORSLAG - DRIFT Visionstemaer Attraktiv grøn bosætningskommune Kreativ kultur-, idræts- og fritidskommune Social sammenhæng - ansvar for eget liv Vækst og jobskabelse Børn og unge - vores fælles fremtid Effektiv kommune med god borgerdialog I alt Byrådet har endvidere besluttet at anmode Økonomi- og Indenrigsministeriet om tilskud til en skattenedsættelse på 0,1 procentpoint i Såfremt tilskuddet bevilges, og såfremt Byrådet efterfølgende beslutter at gennemføre skattenedsættelsen vil det give et provenutab som anført nedenfor. Forslag Effekt af mulig skattenedsættelse på 0,1 procentpoint

3 1. Attraktiv grøn bosætningskommune Under Attraktiv grøn bosætningskommune er der tre forslag. Der afsættes samlet 1 mio. kr. årligt i til disse forslag. Forslag 1.1: Gang i Furesø: Turbo på plansager Furesø har mange komplekse byudviklingsopgaver på tegnebrættet som f.eks. Laanshøj, Flyvestationen, Værløse Bymidte, Farum Bytorv, Bybækgrunden og Farum Kaserne. Der er behov for markant fremdrift på alle disse områder samtidig med, at den almindelige produktion af lokalplaner, kommuneplan og byggetilladelser opretholdes på det hidtidige niveau. Udvikling af nye byområder kræver et tæt og professionelt samspil med private developere. Der foreslås afsat driftsmidler til en særlig enhed eller brug af udefra kommende eksperter, som kan give byudviklingsopgaverne et løft. Forslag 1.2: Flere seniorboliger Det afklares konkret, om der kan etableres seniorbofællesskaber på nogle af de eksisterende byggefelter i de enkelte bydele. Der etableres samtidig en oversigt over eksisterende ældreegnede boliger, såvel leje-, andel- og ejerboliger. Herunder afsøges, om der i tilknytning til eksisterende ældreegnede boliger kan etableres fællesfaciliteter, der understøtter opbygning af fællesskaber mellem beboerne. Forslag 1.3: Furesø som attraktiv bosætningskommune Med afsæt i visionsprocessen og i samarbejde med kommunens kultur- og idrætsorganisationer og ejendomsmæglere m.v. gennemføres en kampagne, der skal markedsføre Furesø som en attraktiv grøn og kreativ bosætningskommune midt i hovedstadsregionen. Kampagnen tager afsæt i de overordnede temaer i visionen for kommunen. Derudover skal det udnyttes, at FCN s danmarksmesterskab i fodbold har skabt forøget interesse for kommunen. Målet med indsatsen er, at Furesø Kommune i de kommende år skal opleve en mere positiv befolkningsudvikling, end hvad den aktuelle befolkningsprognose tilsiger.

4 2. Kreativ kultur-, idræts- og fritidskommune Under Kreativ kultur-, idræts- og fritidskommune er der fire forslag. Der afsættes samlet 2 mio. kr. årligt i til disse forslag. Forslag 2.1: Årlig musical Ungemusicalen, der produceres i et samarbejde mellem Galaksen, Ungdomsskolen og Musikskolen har været en stor succes og foreslås fremover afholdt hvert år. I de to forgangne musicals deltog i alt 45 skuespiller fra Furesø Ungdomsskole, 13 musikere fra Furesø Musikskole og 20 voksne i læreteam, produktionsteam og teknisk team. Herudover deltog en række frivillige i projektet forældre samt Galaksens frivillige Astronauter. Det foreslås, at der fremadrettet hentes inspiration fra lignede tilbud andre steder (eksempelvis Gawenda i Gladsaxe, der i årtier på foreningsbasis har lavet teater og musik for og under ledelse af unge). Forslag 2.2: Styrket formidling af kulturelle aktiviteter - fælles kulturkalender En styrket formidling af kulturelle aktiviteter i Furesø Kommune kan ske via en fælles kulturkalender. Kulturkalenderen bør tage udgangspunkt i KulturNaut. For at KulturNaut kan have den ønskede effekt, kræver det at alle foreningers åbne arrangementer tastes ind i denne database. Det har gennem talrige tidligere forsøg vist sig, at foreningerne ikke selv magter denne opgave. Opgave er tidligere (2007) blevet varetaget af forvaltningen. Ud over at få registreret alle begivenheder i kulturnaut, skal disse også kommunikeres ud til borgerne. Det foreslås her, at der etableres et samarbejde med lokalaviserne. Forslag 2.3: Leje af midlertidige faciliteter til indendørs idræt Der er et behov for indendørs faciliteter til idræt og bevægelseshold i den sydlige del af kommunen. Dette behov kunne imødekommes gennem en korttidsleje af et egnet erhvervslokale. Ved et korttidslejemål er det forvaltningens foreløbige vurdering, at kommunen vil være forpligtet til at deponere. Der er ikke afsat midler i budgettet til deponering. Forslag 2.4: Forskningsmedarbejder på museet Med den nye museumslov, som ventes vedtaget i 2012, vil der blive stillet øgede krav til museernes akademiske forskning. Museerne skal som minimum beskæftige én forsker på ph.d.-niveau, der vil blive krævet øget samarbejde mellem landets museer, og de frie midler, der kan søges til forskningsprojekter, samles under Kulturministeriet og kan fremover kun søges af museer med minimum én forsker ansat. Furesø Museer har i øjeblikket ikke ansat personale med forskningsmæssige kompetencer på ph.d.-niveau og kan derfor ikke med det nuværende personale opfylde de nye bestemmelser i den kommende museumslov. Hvis disse bestemmelser ikke opfyldes, kan Furesø Museer miste sin statsanerkendelse og dermed også det statslige tilskud. For at undgå dette foreslås det at oprette en ph.d.-stilling i samarbejde med og samfinansieret med Aalborg Universitet.

5 3. Social sammenhæng ansvar for eget liv Under Social sammenhæng ansvar for eget liv er der seks forslag. Der afsættes 1 mio. kr. årligt i til disse forslag. Forslag 3.1: God dialog på det specialiserede socialområde I samarbejde med Handicapforeninger, borgere og pårørende gennemgås sagsgange inden for Børn og Unge med særlige behov og voksenhandicappede med det formål, at fastlægge procedurer for god sagsbehandling og god dialog på disse svære sagsområder. Der vil blive lagt vægt på at afklare muligheder for tidlig forebyggende indsats. Der tages afsæt projekt Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen, hvor Furesø Kommune, sammen med Socialministeriet, 3 andre kommuner og Rambøll, skal udvikle, afprøve og dokumentere en tværfaglig og sektoriel samarbejdsmodel med tilhørende metoder, som understøtter målgruppen i overgangen fra barn til voksen. Projektet løber fra august 2012 til Projektet forudsætter et tværgående samarbejde mellem Jobcenter, Børn og Unge og Voksen handicap, samt øvrige lokale og regionale aktører. Forslag 3.2: Brobygning til et aktivt liv Forvaltningen indkalder to gange årligt de borgere som skifter fra en livsfase til en anden til et informationsmøde. Mødet afholdes i samarbejde med Ældreråd, Ældresag og Furesø Frivilligcenter. På mødet vil borgerne blive præsenteret for de mange muligheder, der findes i kommunen, for at deltage i og bidrage til et aktivt liv i Furesø. Der etableres et samarbejde med de mange forskellige aktører fra organisationer, foreninger og kommunale aktiviteter, om at præsentere de tilbud, man kan deltage i og bidrage til. Det kan organiseres som markedsboder, hvor hovedindholdet af arrangementet vil bestå i muligheder for at gå i dialog med de fremmødte aktører. Forslag 3.3: Job til unge med særlige udfordringer I samarbejde med Fontænehuset, IT-caféen og Erhvervslivet i Furesø oprettes lokale job- og uddannelsesløb til unge med autisme asbergers og andre psykiske udfordringer. Praktikpladserne skal give de unge konkret joberfaring og et varigt job/uddannelsesperspektiv og modvirke overgang til varig forsørgelsesydelse Projektet forudsætter et tværgående samarbejde mellem Jobcenteret, børn og unge og voksen handicap. Forslaget indebærer, at Furesø Kommune gennemfører en målrettet, koordineret og håndholdt indsats for at flere psykisk skrøbelige unge med diagnoser inden for autismespektret opnår en hurtigere og mere meningsfyldt tilknytning til at arbejdsmarkedet. Fra 2015 forventes projektet at bidrage til mindreudgifter (netto) for kommunen, idet der skabes et kvalificerende, effektivt og mindre omkostningsfyldt alternativ til de særligt tilrettelagte uddannelsesforløb for dele af målgruppen. Forslag 3.4: Permanent tilskud til indkøbsbus Ældre Sagens lokalafdeling i Farum har i mere end 10 år stået for indkøbsbussen, som giver svage ældre borgere i Farum mulighed for at foretage indkøb, komme på biblioteket og benytte sig af den kommunale Borgerservice.

6 Bussen drives af frivillige, der hjælper med at koordinere buskørslerne samt hjælper ved ind- og udstigning af bussen. Desuden hjælper de frivillige med at anbringe rollatorer og indkøbstrolleyer. Ordningen giver de ældre mulighed for selv at foretage deres indkøb og samtidig have socialt samvær med de andre brugere. Bussen har hvert år modtaget tilskud i form af 18 midler til drift af bussen. Forvaltningen vurderer, at indkøbsbussen har stor værdi for de ældre borgere og medvirker til at brugerne er selvhjulpne i længere tid. Det foreslås derfor, at sætte budget af til drift af Indkøbsbussen. Det vurderes om erfaringerne med indkøbsbussen kan udbredes til hele kommunen. Forslag 3.5: Klub/samværstilbud til borgere med senhjerneskade Der etableres et samværstilbud til en gruppe på hjerneskadede med svære vanskeligheder med den daglige livsførelse. Gruppen kan på grund af deres funktionsnedsættelse ikke indgå i andre dagtilbud, og de er kendetegnet ved at have et svagt netværk. Gruppen er efter kommunalreformen blevet større, og deres udækkede behov fremstår tydeligt. Ved at samle gruppen to eftermiddage om ugen og to aftener om måneden og anvende eksisterende fysiske rammer i Lysthuset vil der være mulighed for samvær med ligestillede. Der vil samtidig være mulighed for rådgivningssamtaler og indrette stillerum og musikrum, som er velkendte behov blandt hjerneskadede. Der vil være aktiviteter som fællesspisning om aftenen og fokus på kultur natur og sundhed. Der vil være udflugter i lokalområdet og også mulighed for at få oplevelser uden for kommunen ved at låne områdets to busser. Forslag 3.6: Forløbsprogrammer i samarbejde med patientforeninger Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft, som nu skal implementeres i kommunerne. Forvaltningen har fra starten af 2012 påbegyndt implementeringen af forløbsprogrammet i Furesø Kommune. For yderligere at styrke indsatsen foreslås det, at Furesø Kommune indgår i et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse både regionalt og lokalt - om rådgivning, udbud af kurser og etablering af netværksgrupper. Samarbejdet vil kunne udvides til også at omfatte andre sygdomsområder samt flere samarbejdspartnere herunder nabokommunerne. Tilsvarende samarbejde søges udbredt til andre patientforeninger.

7 4. Vækst og jobskabelse Under Vækst og jobskabelse er der tre forslag. Der afsættes 2 mio. kr. årligt i til disse forslag. Forslag 4.1: Fortsat turbo på aktiv erhvervspolitik Det igangværende samarbejde med erhvervsorganisationerne om at fastholde/tiltrække virksomheder til kommunen forsætter. Der lægges i 2013 i særlig grad vægt på at markedsføre Furesø som erhvervskommune, yde en god og effektiv erhvervsservice, skabe netværk og videndeling og afklare muligheder/behov for at tiltrække erhvervsuddannelser til kommunen. Målet er at tiltrække nye virksomheder til kommunen, samt sikre at eksisterende virksomheder er tilfredse med den service, som kommunen yder. Forslag 4.2: Nedsættelse af dækningsafgift Som led i markedsføring af Furesø som erhvervskommune og for at lette rammebetingelserne for at drive virksomhed og skabe lokale arbejdspladser nedsættes dækningsafgiften fra 10 promille til 9,5 promille. Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med tilkendegivelser fra kommunens erhvervsorganisationer om positivt at ville medvirke til at skabe praktikpladser for udsatte på arbejdsmarkedet, samt tiltrække flere virksomheder til Furesø Kommune. Langt hovedparten af kommunerne i hovedstadsregionen har i 2012 en dækningsafgift på 10 promille. Hvis Furesø Kommune sænker dækningsafgiften til 9,5 vil kommunen således have den syvende laveste dækningsafgift i regionen og være en af kun 8 kommuner i regionens 23 kommuner med en dækningsafgift under 10. Forslag 4.3: Job og uddannelse til ledige Projektet er kommunens strategiske og helhedsorienterede satsning på beskæftigelsesområdet med oplagte synergier til social-, kultur- idræts-, og fritidsområdet. Projektet gør op med passiv forsørgelse igennem en kultur, hvor ledige kontanthjælpsmodtagere igennem meningsfulde jobs- og uddannelsesmuligheder ser sig selv som aktiv og ansvarsfuld medspiller. Der etableres job- og praktikpladser, som kan støtte kultur-, idræts- fritids- socialområdet, og som kan værne om, vedligeholde og udvikle kommunes rekreative områder. Samtidig etableres særlige virksomhedscentre i samarbejde med private erhvervsdrivende. Projektet rummer også tilbud til voksne med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse om at indgå i løsningen af meningsfulde opgaver med et livskvalitetsfremmende sigte.

8 5. Børn og unge vores fælles fremtid Under Børn og unge vores fælles fremtid er der fem forslag. Der afsættes i alt 1,5 mio. kr. årligt i til disse forslag. Forslag 5.1: Bedre fritidstilbud for større børn I samarbejde med fælles elevråd, skolebestyrelser og ungdomsskolen afklares behov for supplerende fritidstilbud til de større børn. Udgangspunkt er et bedre samspil mellem de allerede eksisterende tilbud: FFO 3, ungdomsskolen, ungekulturhuset, lektiecaféer og de forskellige idræts- og kulturtilbud til unge. Men der kan evt. også være tale om supplerende tiltag til allerede eksisterende tilbud. Der kan efterfølgende skulle anvendes ressourcer til etablering af et antal tilbud/aktiviteter, som kan give yngre unge mulighed for at mødes, lave lektier og/eller gennemføre aktiviteter af forskellig art. Forslag 5.2: IT i undervisningen Der gennemføres en kortlægning af brugen af IT i folkeskolerne og lægges en langsigtet plan for mere/bedre brug af IT. Der kan bl.a. planlægges og gennemføres en konference/en række workshops hvor fagfolk, ledere, elever og forældre, kan drøfte de IT-mæssige udfordringer i folkeskolen, og hvordan de kan løses i fremtiden. Målet er, at der skal udarbejdes et supplement til den kommende IT-strategi af faglige og brugermæssige overvejelser omkring anvendelse af IT i fremtidens skole. Kommissorium for dette arbejde behandles i Børne- og Skoleudvalget på udvalgets møde i august. Anvendelsen af IT herunder brug af tablets (fx ipads) og smart phones analyseres, drøftes og inddrages i forslag til IT-strategien. Forslag 5.3: Kvalitet og værdier i Furesøs Folkeskoler Skolerne i Furesø bør være blandt landets bedste. Det forudsætter, at der lokalt er klarhed om værdier og mål, samt at lærere, elever og forældre indgår i gensidigt forpligtende samarbejde om at efterleve disse. Arbejdet skal inddrage lærere, skoleledere, skolebestyrelser og fælleselevråd. Der skal skabes grobund for en klar forventningsafstemning mellem skole og hjem, og at alle elever mødes med forventningen om, at overliggeren skal være så høj som mulig. Kommissoriet og måden at arbejde på udvikles i tæt samarbejde med skolebestyrelserne. Forslag 5.4: Ungefester på tværs I samarbejde med forældrerepræsentanter, fælleselevråd og SSP afholdes der 3 årlige ungefester i Furesø med kommunal bistand. Festerne er uden alkohol og planlægges og afvikles med inddragelse af forældre og elever fra skolernes ældste klasser. Den ene af festerne er den fest, der holdes ved 9. klassernes sidste skoledag. Der søges etableret en ny tradition omkring afholdelse af sidste skoledag, så det på sigt vil være en del af den almindelige Furesøtradition, at sidste skoledag fejres lokalt og uden alkohol.

9 Forslag 5.5: Tidlig tværgående indsats for småbørnsfamilier familieuddannelse. Familieuddannelsen er ny service, som fremadrettet ønskes tilbudt til alle førstegangsfødende familier i Furesø Kommune. Servicen skal støtte forældrene i den nye forældrerolle samt være netværksskabende. Forventningen er, at den brede forebyggende indsats vil være gavnlig for alle familier og på sigt vil reducere antallet af socialt udsatte børn og familier..modellen er udformet med inspiration fra Leksand Kommune i Sverige. Der er forsket i Leksandmodellen, så der er evidens for, at modellen virker forebyggende og mindsker de sociale udgifter, idet den med en relativ lille investering har ført til et fald i skilsmisser og færre socialt udsatte børn og unge. En dansk version af Leksandmodellen er netop implementeret i Holstebro kommune i samarbejde med Fonden for Socialt Ansvar under navnet Familie med Hjerte. Furesø Kommune er i dialog med begge parter og kan drage nytte af erfaringerne der fra.

10 6. Effektiv kommune med god borgerdialog Under Effektiv kommune med god borgerdialog er der tre forslag. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt i til disse forslag. Forslag 6.1: Bedre borgervejledning Der afsættes ekstra ressourcer til bedre borgervejledning. Formålet med den bedre borgervejledning er, at: hjælpe borgerne gennem det kommunale system og sikre, at de bliver hørt gøre kommunen bedre til at betjene borgerne fremme åbenhed og gennemsigtighed i Byrådets og forvaltningens arbejde Der skal alene være tale om en vejledende og rådgivende opgave samt en kvalitetsforbedring og et kompetenceløft af kommunens borgerrelaterede virksomhed. Der skal løbende følges op på kommunens administration i forbindelse med borgernes klager over sagsbehandlingen og igangsætte evt. kompetenceudviklingsaktiviteter, hvis behov herfor. Forslag 6.2: Borgerdialog om Furesøvisionen Borgere i Furesø Kommune skal mærke, at Vision Furesø lever. Forslag fra visionsprocessen som Byrådet prioriterer at arbejde videre med eller undersøge nærmere i forbindelse med budget 2013 eller i forbindelse med den løbende politikudvikling, skal udvikles og implementeres i samarbejde med borgere, der har bidraget til ideen og andre relevante borgere og interessenter. Der skal derfor samles op på de forskellige forslag, der er kommet i forbindelse med visionsprocessen for Vision Furesø, og der skal sikres en fortsat tæt borgerinddragelse om realisering af de politisk prioriterede forslag eksempelvis i relation til udvikling af Flyvestation Værløse. De afsatte midler skal anvendes til dels udarbejdelsen af en strategi og en kommunikationsplatform for det videre arbejde med at realisere visionen med fokus på tæt borgerinddragelse, dels til løbende borgerinddragelsesaktiviteter, fokusgruppe-undersøgelser, afholdelser af borgermøder mv.. Forslag 6.3: Borgertilfredshedsundersøgelser 2013 Aktiv inddragelse af borgerne kan både være med til at styrke fællesskaber og sammenhængskraft i Furesø, og være et middel til at afstemme forventninger og levere mere effektive løsninger på borgernes behov. Med afsæt i Vision Furesø foreslås det, at gennemføre en borgerundersøgelse i Formålet med undersøgelsen er at måle borgernes oplevede kvalitet af den kommunale service inden for udvalgte velfærds- og serviceområder herunder i relation til sagsbehandlingstider med henblik på en løbende udvikling af disse i dialog med borgerne.

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde!

Styrk det tværfaglige samarbejde! Styrk det tværfaglige samarbejde! Skab resultater med de rette værktøjer Koordinerede og individuelle løsninger til borgere uden for arbejdsmarkedet. Det er, hvad kommunerne skal levere som følge af reformen

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til anvendelse af de tværfaglige kompetencer

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet 1. januar 2015 Hviddalen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet Hviddalen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Strategiske Mål for 2016

Strategiske Mål for 2016 Strategiske Mål for 2016 Hvert år konkretiseres det kommende års arbejde med de fire strategiske emner i 1-årige mål først tværgående og derefter for de enkelte centre i organisationen. Idet alle mål skal

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Overgangen fra barn til voksen - udfordringer og måder at imødekomme dem på

Overgangen fra barn til voksen - udfordringer og måder at imødekomme dem på Overgangen fra barn til voksen - udfordringer og måder at imødekomme dem på Therese Marie Dyrby Fuldmægtig i Socialstyrelsen, Social- og Integrationsministeriet Overgange på dagsordenen Mange kommuner

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Projektaftale. I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende og struktureret Indsats på hjemløseområdet.

Projektaftale. I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende og struktureret Indsats på hjemløseområdet. BALLERUP KOMMUNE Dato: 8. januar 2015 Tlf. dir.: 2069 1278 E-mail: eve@balk.dk Kontakt: Erik Vestergaard Sagsnr.: 27.00.00-P20-1-15 Projektaftale 1. Projektaftale for: En helhedsorienteret hjemløseindsats.

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer

Grunduddannelsen for visitatorer Grunduddannelsen for visitatorer Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere til at afgøre om borgere, der søger om hjælp, er berettiget

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

- Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole. Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014

- Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole. Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014 - Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014 Proces - Folkeskolereformen Deadline Tema 1: Faglighed, læring og undervisning

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere