UDKAST TIL UDVIDELSESKATALOG BUDGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL UDVIDELSESKATALOG BUDGET 2013-2016"

Transkript

1 UDKAST TIL UDVIDELSESKATALOG BUDGET

2 Udvidelseskatalog for budget Det samlede udvidelseskatalog for budget indeholder 25 forslag fordelt på de seks temaer i Vision Furesø. De samlede udgifter til de 25 forslag fremgår af nedenstående tabel, hvor der angives afsat beløb for hvert tema. Der er herudover afsat midler til en skattenedsættelse på 0,1 procentpoint i Det angivne provenutab er under forudsætning af, at kommunen modtager kompensation fra den særlige pulje til tilskud til skattenedsættelser i UDVIDELSESFORSLAG - DRIFT Visionstemaer Attraktiv grøn bosætningskommune Kreativ kultur-, idræts- og fritidskommune Social sammenhæng - ansvar for eget liv Vækst og jobskabelse Børn og unge - vores fælles fremtid Effektiv kommune med god borgerdialog I alt Byrådet har endvidere besluttet at anmode Økonomi- og Indenrigsministeriet om tilskud til en skattenedsættelse på 0,1 procentpoint i Såfremt tilskuddet bevilges, og såfremt Byrådet efterfølgende beslutter at gennemføre skattenedsættelsen vil det give et provenutab som anført nedenfor. Forslag Effekt af mulig skattenedsættelse på 0,1 procentpoint

3 1. Attraktiv grøn bosætningskommune Under Attraktiv grøn bosætningskommune er der tre forslag. Der afsættes samlet 1 mio. kr. årligt i til disse forslag. Forslag 1.1: Gang i Furesø: Turbo på plansager Furesø har mange komplekse byudviklingsopgaver på tegnebrættet som f.eks. Laanshøj, Flyvestationen, Værløse Bymidte, Farum Bytorv, Bybækgrunden og Farum Kaserne. Der er behov for markant fremdrift på alle disse områder samtidig med, at den almindelige produktion af lokalplaner, kommuneplan og byggetilladelser opretholdes på det hidtidige niveau. Udvikling af nye byområder kræver et tæt og professionelt samspil med private developere. Der foreslås afsat driftsmidler til en særlig enhed eller brug af udefra kommende eksperter, som kan give byudviklingsopgaverne et løft. Forslag 1.2: Flere seniorboliger Det afklares konkret, om der kan etableres seniorbofællesskaber på nogle af de eksisterende byggefelter i de enkelte bydele. Der etableres samtidig en oversigt over eksisterende ældreegnede boliger, såvel leje-, andel- og ejerboliger. Herunder afsøges, om der i tilknytning til eksisterende ældreegnede boliger kan etableres fællesfaciliteter, der understøtter opbygning af fællesskaber mellem beboerne. Forslag 1.3: Furesø som attraktiv bosætningskommune Med afsæt i visionsprocessen og i samarbejde med kommunens kultur- og idrætsorganisationer og ejendomsmæglere m.v. gennemføres en kampagne, der skal markedsføre Furesø som en attraktiv grøn og kreativ bosætningskommune midt i hovedstadsregionen. Kampagnen tager afsæt i de overordnede temaer i visionen for kommunen. Derudover skal det udnyttes, at FCN s danmarksmesterskab i fodbold har skabt forøget interesse for kommunen. Målet med indsatsen er, at Furesø Kommune i de kommende år skal opleve en mere positiv befolkningsudvikling, end hvad den aktuelle befolkningsprognose tilsiger.

4 2. Kreativ kultur-, idræts- og fritidskommune Under Kreativ kultur-, idræts- og fritidskommune er der fire forslag. Der afsættes samlet 2 mio. kr. årligt i til disse forslag. Forslag 2.1: Årlig musical Ungemusicalen, der produceres i et samarbejde mellem Galaksen, Ungdomsskolen og Musikskolen har været en stor succes og foreslås fremover afholdt hvert år. I de to forgangne musicals deltog i alt 45 skuespiller fra Furesø Ungdomsskole, 13 musikere fra Furesø Musikskole og 20 voksne i læreteam, produktionsteam og teknisk team. Herudover deltog en række frivillige i projektet forældre samt Galaksens frivillige Astronauter. Det foreslås, at der fremadrettet hentes inspiration fra lignede tilbud andre steder (eksempelvis Gawenda i Gladsaxe, der i årtier på foreningsbasis har lavet teater og musik for og under ledelse af unge). Forslag 2.2: Styrket formidling af kulturelle aktiviteter - fælles kulturkalender En styrket formidling af kulturelle aktiviteter i Furesø Kommune kan ske via en fælles kulturkalender. Kulturkalenderen bør tage udgangspunkt i KulturNaut. For at KulturNaut kan have den ønskede effekt, kræver det at alle foreningers åbne arrangementer tastes ind i denne database. Det har gennem talrige tidligere forsøg vist sig, at foreningerne ikke selv magter denne opgave. Opgave er tidligere (2007) blevet varetaget af forvaltningen. Ud over at få registreret alle begivenheder i kulturnaut, skal disse også kommunikeres ud til borgerne. Det foreslås her, at der etableres et samarbejde med lokalaviserne. Forslag 2.3: Leje af midlertidige faciliteter til indendørs idræt Der er et behov for indendørs faciliteter til idræt og bevægelseshold i den sydlige del af kommunen. Dette behov kunne imødekommes gennem en korttidsleje af et egnet erhvervslokale. Ved et korttidslejemål er det forvaltningens foreløbige vurdering, at kommunen vil være forpligtet til at deponere. Der er ikke afsat midler i budgettet til deponering. Forslag 2.4: Forskningsmedarbejder på museet Med den nye museumslov, som ventes vedtaget i 2012, vil der blive stillet øgede krav til museernes akademiske forskning. Museerne skal som minimum beskæftige én forsker på ph.d.-niveau, der vil blive krævet øget samarbejde mellem landets museer, og de frie midler, der kan søges til forskningsprojekter, samles under Kulturministeriet og kan fremover kun søges af museer med minimum én forsker ansat. Furesø Museer har i øjeblikket ikke ansat personale med forskningsmæssige kompetencer på ph.d.-niveau og kan derfor ikke med det nuværende personale opfylde de nye bestemmelser i den kommende museumslov. Hvis disse bestemmelser ikke opfyldes, kan Furesø Museer miste sin statsanerkendelse og dermed også det statslige tilskud. For at undgå dette foreslås det at oprette en ph.d.-stilling i samarbejde med og samfinansieret med Aalborg Universitet.

5 3. Social sammenhæng ansvar for eget liv Under Social sammenhæng ansvar for eget liv er der seks forslag. Der afsættes 1 mio. kr. årligt i til disse forslag. Forslag 3.1: God dialog på det specialiserede socialområde I samarbejde med Handicapforeninger, borgere og pårørende gennemgås sagsgange inden for Børn og Unge med særlige behov og voksenhandicappede med det formål, at fastlægge procedurer for god sagsbehandling og god dialog på disse svære sagsområder. Der vil blive lagt vægt på at afklare muligheder for tidlig forebyggende indsats. Der tages afsæt projekt Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen, hvor Furesø Kommune, sammen med Socialministeriet, 3 andre kommuner og Rambøll, skal udvikle, afprøve og dokumentere en tværfaglig og sektoriel samarbejdsmodel med tilhørende metoder, som understøtter målgruppen i overgangen fra barn til voksen. Projektet løber fra august 2012 til Projektet forudsætter et tværgående samarbejde mellem Jobcenter, Børn og Unge og Voksen handicap, samt øvrige lokale og regionale aktører. Forslag 3.2: Brobygning til et aktivt liv Forvaltningen indkalder to gange årligt de borgere som skifter fra en livsfase til en anden til et informationsmøde. Mødet afholdes i samarbejde med Ældreråd, Ældresag og Furesø Frivilligcenter. På mødet vil borgerne blive præsenteret for de mange muligheder, der findes i kommunen, for at deltage i og bidrage til et aktivt liv i Furesø. Der etableres et samarbejde med de mange forskellige aktører fra organisationer, foreninger og kommunale aktiviteter, om at præsentere de tilbud, man kan deltage i og bidrage til. Det kan organiseres som markedsboder, hvor hovedindholdet af arrangementet vil bestå i muligheder for at gå i dialog med de fremmødte aktører. Forslag 3.3: Job til unge med særlige udfordringer I samarbejde med Fontænehuset, IT-caféen og Erhvervslivet i Furesø oprettes lokale job- og uddannelsesløb til unge med autisme asbergers og andre psykiske udfordringer. Praktikpladserne skal give de unge konkret joberfaring og et varigt job/uddannelsesperspektiv og modvirke overgang til varig forsørgelsesydelse Projektet forudsætter et tværgående samarbejde mellem Jobcenteret, børn og unge og voksen handicap. Forslaget indebærer, at Furesø Kommune gennemfører en målrettet, koordineret og håndholdt indsats for at flere psykisk skrøbelige unge med diagnoser inden for autismespektret opnår en hurtigere og mere meningsfyldt tilknytning til at arbejdsmarkedet. Fra 2015 forventes projektet at bidrage til mindreudgifter (netto) for kommunen, idet der skabes et kvalificerende, effektivt og mindre omkostningsfyldt alternativ til de særligt tilrettelagte uddannelsesforløb for dele af målgruppen. Forslag 3.4: Permanent tilskud til indkøbsbus Ældre Sagens lokalafdeling i Farum har i mere end 10 år stået for indkøbsbussen, som giver svage ældre borgere i Farum mulighed for at foretage indkøb, komme på biblioteket og benytte sig af den kommunale Borgerservice.

6 Bussen drives af frivillige, der hjælper med at koordinere buskørslerne samt hjælper ved ind- og udstigning af bussen. Desuden hjælper de frivillige med at anbringe rollatorer og indkøbstrolleyer. Ordningen giver de ældre mulighed for selv at foretage deres indkøb og samtidig have socialt samvær med de andre brugere. Bussen har hvert år modtaget tilskud i form af 18 midler til drift af bussen. Forvaltningen vurderer, at indkøbsbussen har stor værdi for de ældre borgere og medvirker til at brugerne er selvhjulpne i længere tid. Det foreslås derfor, at sætte budget af til drift af Indkøbsbussen. Det vurderes om erfaringerne med indkøbsbussen kan udbredes til hele kommunen. Forslag 3.5: Klub/samværstilbud til borgere med senhjerneskade Der etableres et samværstilbud til en gruppe på hjerneskadede med svære vanskeligheder med den daglige livsførelse. Gruppen kan på grund af deres funktionsnedsættelse ikke indgå i andre dagtilbud, og de er kendetegnet ved at have et svagt netværk. Gruppen er efter kommunalreformen blevet større, og deres udækkede behov fremstår tydeligt. Ved at samle gruppen to eftermiddage om ugen og to aftener om måneden og anvende eksisterende fysiske rammer i Lysthuset vil der være mulighed for samvær med ligestillede. Der vil samtidig være mulighed for rådgivningssamtaler og indrette stillerum og musikrum, som er velkendte behov blandt hjerneskadede. Der vil være aktiviteter som fællesspisning om aftenen og fokus på kultur natur og sundhed. Der vil være udflugter i lokalområdet og også mulighed for at få oplevelser uden for kommunen ved at låne områdets to busser. Forslag 3.6: Forløbsprogrammer i samarbejde med patientforeninger Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft, som nu skal implementeres i kommunerne. Forvaltningen har fra starten af 2012 påbegyndt implementeringen af forløbsprogrammet i Furesø Kommune. For yderligere at styrke indsatsen foreslås det, at Furesø Kommune indgår i et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse både regionalt og lokalt - om rådgivning, udbud af kurser og etablering af netværksgrupper. Samarbejdet vil kunne udvides til også at omfatte andre sygdomsområder samt flere samarbejdspartnere herunder nabokommunerne. Tilsvarende samarbejde søges udbredt til andre patientforeninger.

7 4. Vækst og jobskabelse Under Vækst og jobskabelse er der tre forslag. Der afsættes 2 mio. kr. årligt i til disse forslag. Forslag 4.1: Fortsat turbo på aktiv erhvervspolitik Det igangværende samarbejde med erhvervsorganisationerne om at fastholde/tiltrække virksomheder til kommunen forsætter. Der lægges i 2013 i særlig grad vægt på at markedsføre Furesø som erhvervskommune, yde en god og effektiv erhvervsservice, skabe netværk og videndeling og afklare muligheder/behov for at tiltrække erhvervsuddannelser til kommunen. Målet er at tiltrække nye virksomheder til kommunen, samt sikre at eksisterende virksomheder er tilfredse med den service, som kommunen yder. Forslag 4.2: Nedsættelse af dækningsafgift Som led i markedsføring af Furesø som erhvervskommune og for at lette rammebetingelserne for at drive virksomhed og skabe lokale arbejdspladser nedsættes dækningsafgiften fra 10 promille til 9,5 promille. Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med tilkendegivelser fra kommunens erhvervsorganisationer om positivt at ville medvirke til at skabe praktikpladser for udsatte på arbejdsmarkedet, samt tiltrække flere virksomheder til Furesø Kommune. Langt hovedparten af kommunerne i hovedstadsregionen har i 2012 en dækningsafgift på 10 promille. Hvis Furesø Kommune sænker dækningsafgiften til 9,5 vil kommunen således have den syvende laveste dækningsafgift i regionen og være en af kun 8 kommuner i regionens 23 kommuner med en dækningsafgift under 10. Forslag 4.3: Job og uddannelse til ledige Projektet er kommunens strategiske og helhedsorienterede satsning på beskæftigelsesområdet med oplagte synergier til social-, kultur- idræts-, og fritidsområdet. Projektet gør op med passiv forsørgelse igennem en kultur, hvor ledige kontanthjælpsmodtagere igennem meningsfulde jobs- og uddannelsesmuligheder ser sig selv som aktiv og ansvarsfuld medspiller. Der etableres job- og praktikpladser, som kan støtte kultur-, idræts- fritids- socialområdet, og som kan værne om, vedligeholde og udvikle kommunes rekreative områder. Samtidig etableres særlige virksomhedscentre i samarbejde med private erhvervsdrivende. Projektet rummer også tilbud til voksne med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse om at indgå i løsningen af meningsfulde opgaver med et livskvalitetsfremmende sigte.

8 5. Børn og unge vores fælles fremtid Under Børn og unge vores fælles fremtid er der fem forslag. Der afsættes i alt 1,5 mio. kr. årligt i til disse forslag. Forslag 5.1: Bedre fritidstilbud for større børn I samarbejde med fælles elevråd, skolebestyrelser og ungdomsskolen afklares behov for supplerende fritidstilbud til de større børn. Udgangspunkt er et bedre samspil mellem de allerede eksisterende tilbud: FFO 3, ungdomsskolen, ungekulturhuset, lektiecaféer og de forskellige idræts- og kulturtilbud til unge. Men der kan evt. også være tale om supplerende tiltag til allerede eksisterende tilbud. Der kan efterfølgende skulle anvendes ressourcer til etablering af et antal tilbud/aktiviteter, som kan give yngre unge mulighed for at mødes, lave lektier og/eller gennemføre aktiviteter af forskellig art. Forslag 5.2: IT i undervisningen Der gennemføres en kortlægning af brugen af IT i folkeskolerne og lægges en langsigtet plan for mere/bedre brug af IT. Der kan bl.a. planlægges og gennemføres en konference/en række workshops hvor fagfolk, ledere, elever og forældre, kan drøfte de IT-mæssige udfordringer i folkeskolen, og hvordan de kan løses i fremtiden. Målet er, at der skal udarbejdes et supplement til den kommende IT-strategi af faglige og brugermæssige overvejelser omkring anvendelse af IT i fremtidens skole. Kommissorium for dette arbejde behandles i Børne- og Skoleudvalget på udvalgets møde i august. Anvendelsen af IT herunder brug af tablets (fx ipads) og smart phones analyseres, drøftes og inddrages i forslag til IT-strategien. Forslag 5.3: Kvalitet og værdier i Furesøs Folkeskoler Skolerne i Furesø bør være blandt landets bedste. Det forudsætter, at der lokalt er klarhed om værdier og mål, samt at lærere, elever og forældre indgår i gensidigt forpligtende samarbejde om at efterleve disse. Arbejdet skal inddrage lærere, skoleledere, skolebestyrelser og fælleselevråd. Der skal skabes grobund for en klar forventningsafstemning mellem skole og hjem, og at alle elever mødes med forventningen om, at overliggeren skal være så høj som mulig. Kommissoriet og måden at arbejde på udvikles i tæt samarbejde med skolebestyrelserne. Forslag 5.4: Ungefester på tværs I samarbejde med forældrerepræsentanter, fælleselevråd og SSP afholdes der 3 årlige ungefester i Furesø med kommunal bistand. Festerne er uden alkohol og planlægges og afvikles med inddragelse af forældre og elever fra skolernes ældste klasser. Den ene af festerne er den fest, der holdes ved 9. klassernes sidste skoledag. Der søges etableret en ny tradition omkring afholdelse af sidste skoledag, så det på sigt vil være en del af den almindelige Furesøtradition, at sidste skoledag fejres lokalt og uden alkohol.

9 Forslag 5.5: Tidlig tværgående indsats for småbørnsfamilier familieuddannelse. Familieuddannelsen er ny service, som fremadrettet ønskes tilbudt til alle førstegangsfødende familier i Furesø Kommune. Servicen skal støtte forældrene i den nye forældrerolle samt være netværksskabende. Forventningen er, at den brede forebyggende indsats vil være gavnlig for alle familier og på sigt vil reducere antallet af socialt udsatte børn og familier..modellen er udformet med inspiration fra Leksand Kommune i Sverige. Der er forsket i Leksandmodellen, så der er evidens for, at modellen virker forebyggende og mindsker de sociale udgifter, idet den med en relativ lille investering har ført til et fald i skilsmisser og færre socialt udsatte børn og unge. En dansk version af Leksandmodellen er netop implementeret i Holstebro kommune i samarbejde med Fonden for Socialt Ansvar under navnet Familie med Hjerte. Furesø Kommune er i dialog med begge parter og kan drage nytte af erfaringerne der fra.

10 6. Effektiv kommune med god borgerdialog Under Effektiv kommune med god borgerdialog er der tre forslag. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt i til disse forslag. Forslag 6.1: Bedre borgervejledning Der afsættes ekstra ressourcer til bedre borgervejledning. Formålet med den bedre borgervejledning er, at: hjælpe borgerne gennem det kommunale system og sikre, at de bliver hørt gøre kommunen bedre til at betjene borgerne fremme åbenhed og gennemsigtighed i Byrådets og forvaltningens arbejde Der skal alene være tale om en vejledende og rådgivende opgave samt en kvalitetsforbedring og et kompetenceløft af kommunens borgerrelaterede virksomhed. Der skal løbende følges op på kommunens administration i forbindelse med borgernes klager over sagsbehandlingen og igangsætte evt. kompetenceudviklingsaktiviteter, hvis behov herfor. Forslag 6.2: Borgerdialog om Furesøvisionen Borgere i Furesø Kommune skal mærke, at Vision Furesø lever. Forslag fra visionsprocessen som Byrådet prioriterer at arbejde videre med eller undersøge nærmere i forbindelse med budget 2013 eller i forbindelse med den løbende politikudvikling, skal udvikles og implementeres i samarbejde med borgere, der har bidraget til ideen og andre relevante borgere og interessenter. Der skal derfor samles op på de forskellige forslag, der er kommet i forbindelse med visionsprocessen for Vision Furesø, og der skal sikres en fortsat tæt borgerinddragelse om realisering af de politisk prioriterede forslag eksempelvis i relation til udvikling af Flyvestation Værløse. De afsatte midler skal anvendes til dels udarbejdelsen af en strategi og en kommunikationsplatform for det videre arbejde med at realisere visionen med fokus på tæt borgerinddragelse, dels til løbende borgerinddragelsesaktiviteter, fokusgruppe-undersøgelser, afholdelser af borgermøder mv.. Forslag 6.3: Borgertilfredshedsundersøgelser 2013 Aktiv inddragelse af borgerne kan både være med til at styrke fællesskaber og sammenhængskraft i Furesø, og være et middel til at afstemme forventninger og levere mere effektive løsninger på borgernes behov. Med afsæt i Vision Furesø foreslås det, at gennemføre en borgerundersøgelse i Formålet med undersøgelsen er at måle borgernes oplevede kvalitet af den kommunale service inden for udvalgte velfærds- og serviceområder herunder i relation til sagsbehandlingstider med henblik på en løbende udvikling af disse i dialog med borgerne.

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Aftale om budget 2014

Aftale om budget 2014 BORGMESTEREN Dato: 7. oktober 2013 Sagsnr: 2013-18140 Dok.nr: 2013-150609 Aftale om budget 2014 Indhold 1. Forord... 4 2. Budget 2014 økonomiske målsætninger og strategi... 5 2.1. Generelle målsætninger

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for Strukturudvalgets arbejde...

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Udvalg: Social & Sundhed Nr.: 1

Udvalg: Social & Sundhed Nr.: 1 Udvalg: Social & Sundhed Nr.: 1 Sundhed & Forebyggelse Indsatser med afsæt i forebyggelsespakkerne Bevægelsesprojekt Bevægelsesprojektet vil aktivere alle: Dem der ikke bevæger sig til at bevæge sig Dem

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Hans Bjergegaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 13/27671 Udviklingsstrategi 2015 på social- og specialundervisningsområdet

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Børne- og ungestrategien

Børne- og ungestrategien Børne- og ungestrategien Indhold Introduktion 3 1. Strategiens baggrund og målsætninger 3 2. Arbejdet med strategien 4 3. Strategiens indhold 5 4. Næste skridt - at omsætte strategien til handling 6 Fokusområde

Læs mere

HØRING AF UDKAST TIL MULIGHEDSKATALOG 2013-2016. Høring af udkast til Mulighedskatalog 2013-2016

HØRING AF UDKAST TIL MULIGHEDSKATALOG 2013-2016. Høring af udkast til Mulighedskatalog 2013-2016 Høring af udkast til Mulighedskatalog - 1: Øget inklusion og målretning af specialtilbud i folkeskolen _x Effektivisering Budgetreduktion Budgetudvidelse (sæt kryds) Økonomiske konsekvenser i Budget og

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk Miljø og forsyning Gladsaxe Kommune Økonomisk Sekretariat 62 Rådhus Allé 7 2860 Søborg gladsaxe.dk 62 Layout: Grafia ApS Omslag: Mette Edlers November 2014 Budget 2015 63 og budgetoverslag 2016-2018 Forord

Læs mere

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020.

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. De sociale 2020-mål skal understøttes Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

BORNHOLMS UDVIKLINGSPLAN 2012 REGIONAL UDVIKLINGSPLAN KOMMUNEPLANSTRATEGI AGENDA 21

BORNHOLMS UDVIKLINGSPLAN 2012 REGIONAL UDVIKLINGSPLAN KOMMUNEPLANSTRATEGI AGENDA 21 BORNHOLMS UDVIKLINGSPLAN 2012 REGIONAL UDVIKLINGSPLAN KOMMUNEPLANSTRATEGI AGENDA 21 Bornholms udviklingsplan er udarbejdet for Bornholms Regionskommune af: Kenth Halfdan Ferning, kommunaldirektør Stine

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Vision, politikker og strategiske mål

Vision, politikker og strategiske mål 2. Vision, politikker og strategiske mål 2. Fra og med budget 2013 indeholder mål- og budget en beskrivelse af kommunens vision, politikker og strategiske mål. Nedenfor er en kort beskrivelse af, hvad

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere