Natur og Miljø Miljøtilstandsrapporten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Natur og Miljø 2014. Miljøtilstandsrapporten"

Transkript

1 Natur og Miljø 214 Miljøtilstandsrapporten

2 kolofon Titel: Natur og Miljø 214 Miljøtilstandsrapporten Redaktion: Projektleder: Sonja Mikkelsen, COWI Assisterende projektleder: Peter Normann Vangsbo, COWI Kvalitetsansvarlig: Signe Nepper Larsen, COWI Anders Thyge Egeberg, COWI Linda Bistrup Halvorsen, COWI Layout ansvarlig: Lone Jensen, COWI Asta Balčiūnaitė Gordevičienė, COWI Udgiver: COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Bedes citeres: Mikkelsen, S. H., S. N. Larsen, P. N. Vangsbo og L. B. Halvorsen, 215: Natur og Miljø 214 Miljøtilstandsrapporten, COWI, 242 s. Foto: Medmindre andet er angivet, er fotos fra COLOURBOX eller COWI. År: 215 ISBN nr Redaktion afsluttet: Redaktionen af denne rapport blev afsluttet den 28. februar 214, hvorfor data om natur- og miljøtilstanden efter det tidspunkt ikke er inddraget pånær til enkelte cases. Styregruppe: Energistyrelsen: Kontorchef Jakob Krog Søbygaard Erhvervs- og Vækstministeriet: Fuldmægtig Markus Bjerre Geodatastyrelsen: Områdechef Anders Carlsen (tidligere Områdechef Henrik Ellermann) Miljøministeriet: Specialkonsulent Anne Marie Zinck Miljøstyrelsen: Vicedirektør Claus Torp og Funktionsleder Mikkel Stenbæk Hansen NaturErhvervstyrelsen: Naturstyrelsen: Enhedschef Pernille Kirsten Balslev-Erichsen Vicedirektør Mads Leth-Petersen (tidligere Vicedirektør Helle Pilsgaard) og Kontorchef Lisbet Ølgaard Projektledelse i Miljøministeriet: Miljøstyrelsen: Naturstyrelsen: Fuldmægtig Bo Møller Gottlieb (tidligere Fuldmægtig Ida Søndergaard) Cand. Agro Ellen Hjort Petersen. Referencegruppe: Energistyrelsen, Erhvervs- og Vækstministeriet, Geodatastyrelsen, NaturErhvervstyrelsen, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Transportministeriet og Udenrigsministeriet.

3 Natur og Miljø 214 Miljøtilstandsrapporten

4 Forfattere TEMA 1 AREALER Forfattere: Søren Hinge-Christensen og Jarl Dall-Jepsen, COWI Reviewere og bidragsydere: TEMA 2 LUFT Forfatter: Reviewere og bidragsydere: Aske Thorn, Mads Laursen, Peter Normann Vangsbo og Karsten Leopold Willeberg-Nielsen, COWI Peter Normann Vangsbo, COWI Douglas Clark og Claus Werner Nielsen, COWI TEMA 3 VAND Forfattere: Morten Hjorth og Anders Refsgaard, COWI Reviewere og bidragsydere: TEMA 4 HAV Forfattere: Reviewer og bidragsyder: Henrik Skovgaard, Bente Villumsen og Signe Nepper Larsen, COWI Anne Lise Middelboe, DHI og Morten Hjorth, COWI Flemming Møhlenberg, DHI TEMA 5 KLIMAFORANDRINGER Forfatter: Jan Holmegaard Hansen, COWI Reviewere og bidragsydere: Janne Sommer (Astma-Allergi Danmark), Karsten Skjødt (University of Worcester), Peter Normann Vangsbo og Arne Bernt Hasling, COWI TEMA 6 NATUR OG BIODIVERSITET Forfattere: Torben Ebbensgaard og Signe Nepper Larsen, COWI Reviewere og bidragsydere: Steffen Brøgger-Jensen og Søren Hinge-Christensen, COWI TEMA 7 NATURRESSOURCER Forfattere: Lizzi Andersen og Morten Hjorth, COWI Reviewere og bidragsydere: Janus Søgaard Kirkeby og Signe Nepper Larsen, COWI TEMA 8 MILJØ OG SUNDHED Forfattere: Sonja Mikkelsen og Jens Erik Blumensaadt Jensen, COWI Reviewere og bidragsydere: Jesper Kjølholt og Carsten Lassen, COWI TEMA 9 Produktion, forbrug og affald Forfatter: Lizzi Andersen, COWI Reviewer og Janus Søgaard Kirkeby, COWI bidragsyder: TEMA 1 MILJØPOLITIK Forfatter: Michael Munk Sørensen, COWI Reviewer og Matthias Enggaard, COWI bidragsyder:

5

6 Indhold Forord 2 Læsevejledning 4 Sammenfatning og konklusion 6 TEMA 1 Arealer Overordnet arealanvendelse Landbrugets miljøeffekt Økologisk landbrug Skovområder Byudvikling Forurenede arealer Vådområder Case: Multifunktionelle landskaber 32 TEMA 2 Luft Emission af ozondannende gasser Luftforurening med partikler Udledning af tjærestoffer (PAH), tungmetaller og POP Emission og afsætning af forsurende gasser Byernes luftkvalitet Case: Sammenhæng mellem luftforurening og klima 48 TEMA 3 Vand Søer Vandløb Miljøeffekten af dambrug Grundvandets kvalitet Vandforbrug Miljøfarlige stoffer i vandløb Case: Vandressourcen 68 TEMA 4 Hav Havets miljøtilstand Iltsvind Vigtige fiskebestande Den marine natur Marine pattedyr Miljøfarlige stoffer Case: Bæredygtig arealanvendelse på havet 9 TEMA 5 Klimaforandringer Udledning af drivhusgasser CO 2 i atmosfæren Danmarks klima Effekter af klimaforandringerne vand Effekter af klimaforan dringerne havisen reduceres Effekter af klimaforandringerne pollen Case: Grønne klimatilpasningsløsninger 16

7 TEMA 6 Natur og biodiversitet Den lysåbne natur Naturen i landbrugslandet Naturen i skoven Natur i søer og vandløb Truede arter Kvælstofnedfald fra luften Case 1: Natur i byerne byens grønne områder Case 2: Nye arter udsatte og genindvandrede Case 3: Den vejledende registrering af 3-natur opdateres 132 TEMA 7 Naturressourcer Havets ressourcer Skovens ressourcer Energiressourcer og energiforbrug Mineralske råstoffer Forbrug af ressourcer Case: Danmarks økologiske fodaftryk 146 TEMA 9 Produktion, forbrug og affald Grøn produktion Forbrugets samlede påvirkning Elektronisk udstyr i hjemmet Affaldsmængder og affaldssammensætning Affaldshåndtering Transportforbruget Case 1: Offentlige grønne indkøb Case 2: Miljømærker Case 3: Grønne forretningsmodeller 188 TEMA 1 Tværgående miljøpolitiske temaer Omfang af offentlig miljøindsats Danmark på den internationale miljøscene Miljøbevidsthed Danmark i international sammenligning Case: Samfundsmæssig gevinst fra miljøindsatser 22 TEMA 8 Miljø og sundhed Kemiske stoffer Udendørs luftforurening og sundhed Ekstern støj og helbredseffekter Infektionssygdomme Nye udfordringer i forhold til udsættelse for kemikalier Friluftsliv Case 1: PCB i bygninger Case 2: Virkemidler i forhold til støjbekæmpelse 168 REFERENCEBILAG 24 LÆS MERE 228

8 Forord Danmark er et smukt land med et sundt miljø og en mangfoldig natur. Årtiers indsats for et bedre miljø og en rigere natur har også bidraget til bedre sundhed og livskvalitet. Der er i Danmark og EU gjort en stor indsats for at sikre et rent miljø og en rig og mangfoldig natur. Og resultaterne ser vi overalt. Luften er generelt blevet markant renere, miljøtilstanden i de fleste danske søer og vandløb er blevet bedre, og det er lykkedes at nedbringe udledningen af drivhusgasser. Det viser, at indsatsen nytter. Men vi er ikke i mål. Dansk natur og vandmiljø er stadig mange steder ikke i en god tilstand, vi udsætter stadig os selv for problematiske kemikalier, og vi har et unødvendigt højt ressourceforbrug for nu at nævne et par eksempler. Vi kan være uenige om prioriteringerne i miljøpolitikken, men vi er alle enige om, at miljøpolitikken skal være funderet på et solidt fagligt grundlag. Derfor udgiver vi Miljøtilstandsrapporten, som samler centrale kilder til information om natur- og miljøtilstanden og giver lettilgængelig og bred viden om det danske miljøs tilstand. Rapportens bredde og lettilgængelige format gør den dog også anvendelig i andre sammenhænge. Jeg er meget optaget af, at vi alle forstår sammenhængen mellem vores økonomi og natur og miljø, og at borgere i alle aldre let kan få opdateret viden om rigets tilstand på miljø- og naturområdet. Her yder rapporten et vigtigt bidrag. Miljøtilstandsrapporten er en faglig uafhængig analyse, der beskriver miljøtilstanden i Danmark. Rapporten er udarbejdet af COWI A/S og blevet til med bistand fra en række ministerier og andre interessenter. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle, der har bidraget i denne proces; herunder ikke mindst Nationalt Center for Miljø og Energi DCE. Miljøministeriet har med bidrag fra andre ministerier desuden udarbejdet en Natur- og Miljøpolitisk Redegørelse, der opsummerer alle væsentlige politiske initiativer på natur- og miljøområdet i Danmark siden 29. Redegørelsen følger strukturen i Miljø tilstandsrapporten for at gøre det lettere at sammenholde de politiske initiativer med redegørelsen for miljøets tilstand. Jeg synes, Miljøtilstandsrapporten sammen med Natur- og Miljøpolitisk Redegørelse giver et godt afsæt til en åben debat om miljøudfordringerne, og hvordan vi skal håndtere dem. Det er mit håb, at Miljøtilstandsrapporten, og den tilhørende hjemmeside, vil blive brugt aktivt og af mange både politikere, den interesserede borger og i undervisningen ikke mindst i vores folkeskole. God læselyst. Kirsten Brosbøl 2 Natur og Miljø 214

9 Natur og Miljø 214 3

10 Læsevejledning Velkommen til et overblik over miljøets tilstand i Danmark Denne rapport har til formål, at give den interesserede borger et godt overblik over og indblik i, hvordan det er gået med Danmarks miljø i de seneste fire år. Rapporten giver en samlet, bredt dækkende og faktuel analyse af Danmarks natur- og miljøtilstand og kan på den måde bidrage til det faglige grundlag for miljøpolitikken i Danmark. Det er en bagudrettet rapport, der beskriver udviklingen i tilstanden over en længere periode. Rapporten er baseret på data indhentet frem til 28. februar 214. Væsentlig ny lovgivning og enkeltstående politiske initiativer med indflydelse på rapportens indhold og vedtaget efter denne dato er indarbejdet i teksten. Redaktionen er afsluttet i november 214. Ifølge Planloven skal miljøministeren hvert fjerde år udsende en eller flere rapporter, der beskriver miljøets tilstand. Natur og Miljø 214 er den sjette danske miljøtilstandsrapport. Rapporten er opdelt i 1 faglige temaer: Arealer Luft Vand Hav Klimaforandringer Natur og biodiversitet Naturressourcer Miljø og Sundhed Produktion, forbrug, og affald Miljøpolitik Hvert kapitel er struktureret efter dispositionen: Udfordringen, Målsætninger og Status. Teksten er understøttet af tabeller og figurer. Hvert af disse temaer er inddelt i en række afsnit suppleret med cases på udvalgte områder. Cases er ikke valgt med henblik på at følge en rød tråd, men har til formål at fortælle en aktuel historie med relation til temaet og tage fat i emner, der måske kan blive vigtige temaer i fremtidige tilstandsrapporter. Der er ikke stillet de samme krav til detaljerede datasæt og brug af officielle indikatorer i de valgte cases. Mange af temaerne følger op på miljøtilstanden inden for de områder, som er beskrevet i tidligere miljøtilstandsrapporter. Men nye emner er også taget op. Teksten baserer sig på tilgængelige måledata og anden information fra anerkendte institutioner, organisationer m.v. Da rapporten både skal være fagligt velfunderet og samtidig lettilgængelig for den interesserede borger, er der begrænset plads til de enkelte temaer, som har betydet en skarp prioritering i dækningen af de enkelte temaer. For de, der gerne vil vide mere, er der udarbejdet en oversigt, Læs mere, med henvisninger til yderligere litteratur på området. Af pladshensyn er referencerne gengivet i kort form inde i rapporten. De fuldstændige referencer findes bagest i rapporten. I videst mulig omfang er rapporten forsøgt holdt i et sprog, der henvender sig bredt, men det er valgt at fastholde den gængse fagterminologi, så der ikke opstår tvivl om centrale begreber. Ønsket er, at miljøtilstandsrapporten både kan finde anvendelse i forbindelse med undervisning og fungere som oplysningsgrundlag for borgere, politikere og andre, der ønsker at kende den aktuelle miljøtilstand i Danmark. Rapporten findes desuden i sin helhed i en webudgave, hvis format er tilpasset tablets, for at lette brugen i undervisningen: I webudgaven er hvert tema et menupunkt, så du kan vælge, hvad du har lyst til at læse om. Teksten i rapporten og webudgaven er den samme. I webudgaven er alle figurer og tabeller gengivet i en større version. Desuden er der adgang til baggrundsdata for alle figurer og tabeller. Figurer og data åbnes i en selvstændig pdf-fil, når der klikkes på figuren/tabellen. Indholdet i rapporten er udarbejdet af COWI med bistand fra en række fagministerier og andre interessenter. COWI er fagligt ansvarlig for indholdet og formidlingen. God læselyst! 4 Natur og Miljø 214

11 Foto: Mette Nepper Stagehøj Jørgensen. Natur og Miljø 214 5

12 Sammenfatning og konklusion Tema 1 Arealer Landbruget optager 66 % af Danmarks areal, heraf er 86 % i omdrift, og landbruget har derfor stor indflydelse på miljøets tilstand. Kvælstofbelastningen er faldende men er stadig for stor, og belastningen forbundet med brugen af sprøjtemidler er stadig for stor. Grøn omstilling medvirker til at optimere areal anvendelsen. I Danmark optager landbruget mere end halvdelen af det samlede landareal. Samtidig er Danmark tæt befolket, og det giver store udfordringer for planlægning og forvaltning af arealerne, når hensyn til landskab, natur, miljø, ny infrastruktur og byudvikling skal tilgodeses. I de seneste år er både det bebyggede areal og skovarealet vokset. I landbrugssektoren stiger arealet med økologisk landbrug. Landbrugets udledning af kvælstof og forbrug af sprøjtemidler overvåges løbende, og set over perioden fra 199 erne til i dag ses et markant fald i udledningen af kvælstof. Men den landbaserede udledning af kvælstof og fosfor er stadig for høj i forhold til at opnå god tilstand i de kystnære farvande. Belastningen med sprøjtemidler er stadig for stor, og effekten af den nye pesticidafgift vil først om et par år kunne ses i forhold til den nye statslige målsætning for indikatoren pesticidbelastning. Siden år 2 er der gjort en indsats for at kortlægge og oprense mere end 1. forurenede grunde for at sikre både jord, grundvand, natur, overfladevand og indeklima. Indsatsen vurderes at vare mange år endnu. Grøn omstilling af landbrugsproduktion og skovdrift er blandt værktøjerne til at optimere arealanvendelsen i Danmark sammen med multifunktionel arealanvendelse. Blandt drivkræfterne er vand- og naturplanerne, som i samspil med kommunernes klimatilpasningsplaner kan understøtte udvikling af landskaber, der opfylder flere funktioner på det samme areal. 6 Natur og Miljø 214

13 Tema 2 Luft Luftkvaliteten er i bedring, men giver fortsat problemer især i de største danske byer. Udledningen af kvælstofoxider, flygtige organiske stoffer, svovldioxid og tungmetaller er faldende. Der er til gengæld stigende opmærksomhed på fine partikler fra især brændeovne og dieselpartikler fra transport. Luftforurening er en væsentlig kilde til miljøbetingede sundhedspåvirkninger, og det er derfor afgørende at sikre en god luftkvalitet. Luftforureningen stammer overvejende fra køretøjer, skibe, brændeovne, industrier og fra energiproduktion. Den udgøres af både Danmarks egne bidrag og forurening, der transporteres ind over grænserne fra andre lande. Svovl, kvælstofoxider og partikler er blandt de skadelige stoffer. Udledningen af kvælstofoxider, flygtige organiske stoffer, svovldioxid og tungmetaller er faldet i Danmark de seneste 1 år, så vi i dag overholder EU s og FN s udledningskrav. Udledningen af fine partikler fra brændeovne og dieselpartikler fra transport er faldende, men bidrager fortsat til belastningen med partikler. Når det gælder udledning af forsurende gasser i form af SO 2, NH 3 og NO x, som stammer fra energiproduktion, industri, transport og landbrug, så er Danmarks udledninger faldet med 18 % siden år 2. Det er en fordel for de følsomme økosystemer, som er berørt af nedfaldet fra atmosfæren i form af syreregn. Tema 3 Vand Miljøtilstanden i danske søer og vandløb er blevet bedre gennem de sidste 2 år, men tilstanden er fortsat påvirket af for stor tilførsel af næringsstoffer og af miljøfarlige forurenende stoffer. Grundvandets tilstand er generelt forbedret, og den strammere regulering af sprøjtemidler ser ud til at have en positiv virkning. Mange danske søer er stadig stærkt påvirket af for stor næringsstoftilførsel, men de seneste år er der set en forbedring i miljøtilstanden, hvilket blandt andet skyldes spildevandsindsatsen. Sigtdybden er øget fra et gennemsnit på 1,94 m i perioden til 2,39 m i 212. Biodiversitet i søerne er øget. Eksempelvis er der en stigning i antal arter af vandplanter i 13 undersøgte søer fra 1,4 arter i perioden til 13,7 arter i perioden Også andelen af vandløb med dårlig eller ringe tilstand er reduceret med ca. 15 % i perioden sammenlignet med perioden Der er dog fortsat behov for indsatser til forbedring af de fysiske forhold, ligesom en fortsat spildevandsindsats er nødvendig for at sikre god tilstand i vandløbene. Salget af sprøjtemidler til landbruget er stigende. Det er dog især tidligere forbrug af sprøjtemidler, som i dag kan findes i vores grundvand. I 212 er der fundet pesticidaktivstoffer eller nedbrydningsprodukter i ca. 42 % af de undersøgte boringsindtag, og knap 12 % har målinger, der ligger over drikkevandskravet på,1 µg/l. Hovedparten er sprøjtemidler, der nu er forbudt. I perioden fra 27 til 212 blev der fundet godkendte pesticid aktivstoffer over,1 µg/l i,3 til,6 % af analyserede vandprøver fra overvågningsboringer, bortset fra i 29 hvor tallet var 1.9 % på grund af mange fund af glyphosat og dets nedbrydningsprodukt AMPA. En analyse af fund i det øvre grundvand viser en faldende andel af pesticider over grænseværdien. Overskuddet af kvælstof i landbruget er faldet de sidste 2 år, og det betyder, at nitratindholdet falder især i det yngste, iltede grundvand. Men tilførslen af kvæstof er stadig for stor, og selvom nitratindholdet falder, så er det fortsat en udfordring at komme under drikkevandskravet i store dele af grundvandet. Natur og Miljø 214 7

14 Tema 4 Hav Tilførslen af næringsstoffer til havet er faldet siden 199, men tilførslen af kvælstof er stadig for høj, og iltsvind er stadig et problem i de indre farvande. Fiskeriet i Danmark er blevet mere bæredygtigt, men for torskebetanden er der er stykke vej endnu. Forurening med miljøgifte som TBT og stoffer fra olieforurening er for nedadgående, men koncentrationen af kviksølv ligger stadig over miljøkvalitetskravet. Forbedret spildevandsrensning og lavere kvælstoftab fra dyrkede marker har mindsket tilførslen af næringsstoffer til havet siden 199. Tilførslen af kvælstof og fosfor til havområderne syd og øst for Skagen har trods store udsving vist en faldende tendens i perioden Koncentrationen af kvælstof i indre farvande og især fjorde/kystvande er ligeledes faldet i perioden Koncentrationen af fosfor er faldet i fjorde/kystvande, dog med en stagnation siden I de åbne farvande er der tendens til en stigende koncentration, som skyldes den stigende fosforkoncentration i Østersøen pga. de stadig større arealer med iltsvind som frigiver fosfat fra havbunden. Koncentrationen af planktonalger (målt som klorofyl) viser et signifikant fald i fjorde og kystvande, mens koncentrationen er uændret i de åbne farvande over perioden Tilførslen af kvælstof til kystvandene er stadig for stor i forhold til at opnå god økologisk tilstand. Af den danske kvælstofudledning stammer ca. 75 % fra landbruget. De resterende 25 % stammer fra spildevand, forbrændingsprocesser og naturområder. Kraftigt iltsvind finder man især i dybe havområder og i vindbeskyttede kystvande med stor tilførsel af ferskvand og næringsstoffer. Omfanget og styrken af iltsvind varierer mellem årene og er styret af de klimatiske forhold og næringsstofbelastningen. I Kattegat og i Storebælt er iltkoncentrationen målt under 2 mg/l henholdsvis 3 og 7 gange ud af 21 år siden Hovedparten af de kommercielt vigtige fiskebestande udnyttes bæredygtigt i de danske farvande, men der er stadig enkelte bestande, der endnu ikke er på et sikkert bæredygtigt niveau. Naturtilstanden i seks af landets syv marine naturtyper i Natura 2-områder er vurderet for ringe, hvilket bl.a. skyldes eutrofiering og påvirkninger fra bundslæbende fiskeredskaber. Råstofindvinding og klapning af havnesediment kan lokalt give en negativ påvirkning af havmiljøet. Havmølleparker påvirker ligeledes havbunden negativt via den plads, det enkelte fundament optager, men samtidig kan fundamentet øge mangfoldigheden af habitater. Bestanden af spættet sæl har været i fremgang siden 198. Til gengæld er marsvinebestanden i Østersøen lille og stærkt ugunstig. Koncentrationen af kviksølv i fisk er kun svagt faldende og er i Øresund og i Storebælt betydeligt over miljøkvalitetskravet på 2 µg Hg/kg kød. Grænseværdien for konsum på 5 µg Hg/kg er dog ikke overskredet. Koncentrationen af andre miljøgifte, som TBT og PAH, i blåmuslinger er faldet markant siden 2. 8 Natur og Miljø 214

15 Tema 5 Klimaforandringer Det globale klima ændrer sig, og ændringerne har været særligt mærkbare i de senere år. Danmarks udledning af drivhusgasser er faldet, men koncentrationen af CO2 i atmosfæren har igen sat ny rekord i 212. Temperaturen, den årlige nedbør og vandstanden i havene omkring Danmark er steget. Effekterne af klimaforandringerne er tydeligst på land, i vandet samt på indlandsisen og havisen ved polerne. Den altoverskyggende klimaudfordring for verdenssamfundet er derfor at reducere udledning af drivhusgasser. Danmarks udledning af drivhusgasser er faldet med 18 % i perioden fra Størstedelen af Danmarks udledning af drivhusgasser stammer fra fossile brændsler i energiforbruget. Bidraget fra transportsektorens energiforbrug udgør 23 %, mens landbrugssektorens bidrag til udledningen af drivhusgasser udgør 17 %. Udledningen fra industrielle processer samt affalds- og spildevandshåndteringen udgør kun 5 %. Siden 27 og frem til 211 er den relative udledning fra energisektoren reduceret fra 58 % til 55 %, mens det relative bidrag fra transportsektoren er steget fra 21 % til 23 % til trods for et fald i den absolutte udledning fra transportsektoren fra Udledningen af CO 2 udgør ca. 8 % af den samlede udledning, og koncentrationen af CO 2 i atmosfæren har igen sat ny rekord. Den nåede i 212 op på 394 ppm. Som konsekvens af klimaændringerne ses stigende temperaturer, ca. 1,5C siden 1873, og en stigning i den årlige nedbør med 1 mm. Desuden oplever vi hyppigere orkaner, orkanagtige storme og skybrud. Arealanvendelsen i udvalgte byområder, naturområder og landbrugsområder skal derfor tilpasses til at håndtere de forventede større og varierende nedbørsmængder. Vandstanden i havene omkring Danmark er steget knap 1 cm i perioden , og havtemperaturen er stigende. Klimaforandringerne betyder også mere pollen i luften en større del af året, med risiko for flere allergitilfælde i Danmark. Tema 6 Natur og biodiversitet De lysåbne naturtyper er arealmæssigt gået tilbage, og kun en mindre del er vurderet at være i gunstig bevaringsstatus. Biodiversiteten er under pres, og over en fjerdedel af arterne i den danske flora og fauna er på den nationale rødliste. Kvælstofnedfald truer lysåbne naturtyper som heder, overdrev, moser og klitter samt skovbryn. Naturforbedrende tiltag har øget vandløbenes biodiversitet. Danmarks natur er et resultat af landskabets udvikling siden de sidste istider og århundreders menneskelig påvirkning fra landbrug, skovbrug, fiskeri, byudvikling og ny infrastruktur. De lysåbne naturtyper er arealmæssigt gået væsentligt tilbage siden 18-tallet og dækker i dag mindre end 1 % af Danmarks areal. I den seneste indrapportering til EU om status i den danske natur er kun fire af 37 terrestriske, lysåbne naturtyper vurderet at være i gunstig bevaringsstatus, og disse fire naturtyper udgør kun en meget begrænset andel af den danske natur. Nedgangen i ikke-dyrkede eller braklagte arealer i landbrugslandet er stoppet, men tilbagegangen blandt arter i agerlandet fortsætter. Over en fjerdedel af de undersøgte arter i den danske flora og fauna er omfattet af den nationale rødliste, hvor de er kategoriseret som forsvundne, truede eller næsten truede. Samtidig ses en løbende indvandring af nye arter fra nabolande. Skovenes areal er langsomt stigende, men bevaringsstatus for Danmarks 1 internationalt beskyttede skovtyper er vurderet som ugunstig. Det skyldes bl.a. mangel på store, gamle træer og dødt ved i skovbunden, som er af afgørende betydning for biodiversiteten. Naturforbedrende tiltag som vandløbsrestaureringer samt genopretninger af vådområder og søer har betydet en generel forbedring af vandløbenes biodiversitet og vandkvalitet, men ikke væsentlige forbedringer for moser og enges naturindhold i bred forstand. Kvælstofnedfald fra landbrug, trafik og forbrænding er faldende, men truer fortsat skoven og de lysåbne naturtyper. Mere end 1 % af de danske plantearter er gået tilbage, alene som følge af atmosfærisk kvælstofbelastning, og mere end halvdelen af disse arter er truede, rødlistede eller karakteristiske arter for habitatnaturtyperne. Natur og Miljø 214 9

16 Tema 7 Naturressourcer Danmark har en lang række naturressourcer, både de begrænsede såsom olie, sten og grus og de såkaldt fornybare som skov, fisk og landbrugsprodukter. Bæredygtig udnyttelse skal sikre fortsat tilgang til fornybare naturressourcer. Udnyttelse af verdens naturressourcer er et globalt anliggende, som kræver, at de enkelte lande lever op til både globale og nationale målsætninger for, hvordan ressourcer skal fordeles. I Danmark er indvindingen af råstoffer på land på samme niveau som for 2 år siden, svarende til 4,5 m³ pr. indbygger, indvinding af råstoffer fra havet udgjorde i 212 ca. 1/3 af den samlede råstofindvinding, svarende til 1,9 m³ pr. indbygger. Pr. indbygger genbruges,9 m³ af bygge- og anlægsaffald det sparer på de begrænsede ressourcer af sand, sten og grus. Ligesom i 27 er omfanget af fiskeriet i de danske farvande på godt 1 kg fisk pr. indbygger om året. Stadig flere arter fiskes efter principper om maksimalt bæredygtigt udbytte. Også det danske skovbrug er blevet mere bæredygtigt, og mængden af træ i skovene er de seneste år steget med 2,4 mio. m 3 /år bl.a. som følge af skovrejsning. Danske jægere nedlægger 2,4 mio. stykker vildt om året, og især mængden af nedlagte kronhjorte er steget siden 199. Materialeforbruget pr. indbygger i Danmark steg med ca. 3 % i perioden 1993 til 26. Nu er det samlede forbrug på niveau med, hvad det var i slutningen af 199 erne, svarende til i alt 29 ton pr. indbygger. Det er især forbruget af metaller, der har været kraftigt stigende, mens forbruget af fossile brændsler er tilbage på niveau med slutningen af 199 erne, og forbruget af fødevarer er endda faldet lidt. En stor del af ressourcerne, som indgår i den danske økonomi, er udvundet uden for Danmarks grænser. Danmarks økologiske fodaftryk er dog blevet en anelse mindre, men det er stadig et af verdens største og ca. 3 gange så stort som verdensgennemsnittet. Tema 8 Miljø og sundhed Miljøet påvirker vores sundhed både positivt og negativt. Luftforurening, kemikalier, trafikstøj og sygdomsfremkaldende bakterier har en negativ betydning for danskernes sundhed. Motion, friluftsliv og ophold i naturen har en positiv effekt på helbredet. Det skønnes, at der er ca. 2. kemiske stoffer på det danske marked. Uønskede kemikalier som tungmetaller, plastblødgørere og stoffer anvendt i kosmetiske produkter er målt i blod og urin fra danske børn i alderen 6-11 år og deres mødre i aldersgruppen op til 45 år. En række uønskede stoffer har hormonforstyrrende egenskaber, som mistænkes for at have betydning for øget forekomst af visse kræftformer og for nedsat sædkvalitet hos danske mænd. Tal fra kunne tyde på en svag stigning i sædkvaliteten blandt unge danske mænd. Udendørs luftforurening, især i de større byer, skønnes at forårsage 3.2 for tidlige dødsfald om året i Danmark. Også trafikstøj kan påvirke helbredet og medføre flere tilfælde af hjertekarsygdomme og for tidlige dødsfald. Inden for de senere år har en række større og langvarige bygge- og anlægsarbejder været årsag til støjgener, specielt i hovedstadsområdet. Badevandets mikrobiologiske kvalitet er ikke ændret væsentligt siden 199 erne. Heller ikke antallet af infektioner med legionellabakterien fra forurenede varmtvandssystemer har ændret sig de seneste år. Blandt de fødevarebårne sygdomme er forekomsten af Camphylobacter-tilfælde fortsat højt. Forbruget af antibiotika har været stigende gennem de sidste årtier. Derimod er der set et fald i forbruget af de antibiotika, der er udpeget som kritisk vigtige for behandlingen af livstruende infektioner hos mennesker. Landbrugets forbrug faldt markant i 211 for igen at stige i 212 på trods af en nedgang i svineproduktionen. Ny viden og nye materialer stiller nye krav til regulering af kemikalieanvendelsen. Det gælder både eksisterende testmetoder til belysning af helbredsmæssige effekter, og metoder til risikovurdering af hormonforstyrrende stoffer og kemiske stoffer i kombination. Friluftsliv er til gavn for folkesundheden, og generelt er andelen af friluftsaktiviteter og -faciliteter stigende. 1 Natur og Miljø 214

17 Tema 9 Produktion, forbrug og affald Vores forbrug kræver mere areal og råstoffer, end det vi selv har til rådighed i Danmark. Grøn produktion og bedre udnyttelse af ressourcerne skal sikre fremtidens forbrug. Danskernes forbrug kræver mange ressourcer og påvirker miljøtilstanden i både Danmark og udlandet. De største miljøpåvirkninger kommer fra forbrug til transport og fødevarer. På grund af effektiviseringer og brug af mere vedvarende energi i boliger og andre bygninger stiger udledningen af CO 2 dog ikke så meget som stigningen i forbruget udtrykt i kroner. Hver dansker bruger 1,8 ha areal, ca. 29 ton materialer og ca. 3.1 m³ vand årligt inklusiv forbrug til produktionen uden for Danmark. Heraf udgør forbruget til produktion uden for Danmark 1,2 ha areal, knap 7 ton materialer og 1.31 m³ vand per person. Der er sket en energieffektivisering af de mange elektriske apparater, vi anvender, men da der hele tiden kommer nye typer apparater, er elforbruget ikke faldet. I dag er det også muligt at vælge flere miljømærkede varer frem for de konventionelt producerede. I alt er mere end 1. produkter miljømærkede i Danmark. Energiforbruget til vejtransport i Danmark var på sit højeste i 27 og udgør efter et lille fald over 75 % af det samlede energiforbrug til transport i 211. Den grønne produktion udgør en væsentlig del af omsætningen i Danmark. I 213 var omsætningen af grønne varer og tjenesteydelser 164,4 mia. kr. ifølge den første statistiske opgørelse. Omkring halvdelen af denne omsætning er varer og tjenester inden for fornybar energi. En opgørelse over eksport af vandteknologi viser at Danmark er EU s næststørste eksportør. Med et øget forbrug produceres der også mere affald. Affaldsmængderne er steget frem til 28, både i alt og pr. dansker. Affaldsmængden faldt i forbindelse med finanskrisen og var i 29 1,6 ton affald pr. borger i Danmark. 29 % af affaldet forbrændes, og den producerede energi anvendes både til el og varme. I husholdningerne er genanvendelsen steget fra 2 % til 4 % siden Tema 1 Tværgående miljøpolitiske temaer Danmarks indsats på miljøområdet bygger på både nationale initiativer og internationale forpligtelser. Højt på dagsordenen er ressourceeffektivitet, bæredygtigt forbrug, kemikalier og produktion. Mange nye miljøregler er et resultat af beslutninger taget i EU-regi og internationale forpligtelser på miljøområdet. Hvis man ser på Danmarks internationale bistand og vores implementering af EU s miljølovgivning, ligger Danmark lidt over det europæiske gennemsnit, men på niveau med vores nabolande. Danmark deltager aktivt i internationale fora, hvor der tages beslutninger om løsning af regionale og globale miljøproblemer. Endvidere støtter Danmark løsningen af globale miljøproblemer gennem den danske ulandsbistand. Omfanget af bistanden varierer fra år til år og har været stigende i perioden 211 til 213. Miljøbevidstheden i Danmark ligger markant højere end for det gennemsnitlige niveau for alle EU-lande. Målinger viser desuden, at 29 % af befolkningen er meget bekymrede for forurening, 25 % er bekymrede for klimaforandring, og 2 % er bekymrede for kemikalier i kosmetik og forbrugsvarer. Når man sammenligner verdens landes miljøindsats ud fra en sammenvejning af en række miljøindikatorer, ligger Danmark sammen med vores nabolande blandt de højst rangerede. Natur og Miljø

18 TEMA 1 Arealer 12 Natur og Miljø 214

19 Danmark er et af de lande i Europa, hvor landbruget optager den største andel af det samlede areal. Samtidig er Danmark tæt befolket. Det giver store udfordringer for planlægningen og forvaltningen af arealerne at imødekomme mange forskellige behov. Planloven sikrer en samlet forvaltning af arealerne, herunder en udstrakt beskyttelse af de danske kystområder. Samtidig sikrer planloven sammen med bl.a. vejlovene og naturbeskyttelsesloven, at hensyn til landskab, natur og miljø integreres, når nye infrastrukturanlæg eller byområder planlægges og etableres. I dag er det kommunerne, der har ansvar for den samlede forvaltning efter planloven og dermed er forvaltere af det åbne land. Men samtidig påvirker EU s landbrugsstøtteordninger og skovbrugets konjunkturer arealanvendelsen fra år til år. Arealtypernes udbredelse og karakter er dermed ikke alene bestemt af den offentlige regulering via kommunerne. I de seneste år er der sket en stigning i både det bebyggede areal og skovarealet det sidste som resultat af den målrettede skovrejsning siden 199. Stigningerne er sket på bekostning af landbrugsarealet. I landbrugssektoren stiger arealet med økologisk landbrug. Denne udvikling understøtter regeringen med Økologisk Handlingsplan 22, og målet er en fordobling af det økologiske areal fra 27 til 22. I de konventionelt dyrkede landbrugsarealer ses et fald i kvælstofoverskuddet, mens salget af sprøjtemidler stadig er for højt, og forbruget ligger over den tidligere målsætning for behandlingshyppighed og over den nye målsætning baseret på pesticidbelastning. Siden 2 er der kortlagt og eventuelt oprenset mere end 1. forurenede grunde landet over. Det danske miljø bliver forbedret af denne store indsats, men det tager tid. I 212 blev det vurderet, at det vil tage 5 år at komme jordforureningen til livs med de nuværende planlagte investeringer. Indsatsen er med til at sikre både jord, grundvand, natur, overfladevand og indeklima. Der er mange interesser på spil for arealanvendelsen i Danmark. En af løsningerne er at forsøge at udnytte det samme areal til flere formål. Grøn omstilling af landbrugsproduktion og skovdrift kan øge biodiversiteten, etablering af vådområder kan forbedre vandmiljøet og hindre oversvømmelser i byer, og bynær skov kan beskytte grundvandet og give rekreative muligheder for befolkningen. En af drivkræfterne er vand- og naturplanerne i samspil med kommunernes klimatilpasningsplaner, som kan skabe multifunktionelle landskaber landskaber, der opfylder flere funktioner på det samme areal. Natur og Miljø

20 1.1 overordnet arealanvendelse 66 % af det danske landareal udgøres af landbrugsjord. Siden 26 er der sket et lille fald i arealet Andelen af lysåben natur er reduceret gennem de sidste 5 år og er stadig faldende Arealet med skov er stigende og har været det siden de første skovtællinger i 1881 Det bebyggede areal er langsomt stigende og udgjorde i 212 omkring 1 % Udfordringen Foto: Jesper Larsen, Luftfoto Danmark. Mange behov skal tilgodeses på et begrænset areal Danmark er et udpræget kulturlandskab, hvor det åbne land domineres af dyrkede arealer. Mere end halvdelen af landets areal (66 %) anvendes til landbrugsjord, heraf udgør arealet i omdrift 86 % [1,2]. På resten af arealet er der by, vej og andre anlæg (1 %), skov og hede (16 %) samt eng, sø og mose (7 %) [1]. Det relativt beskedne areal, som Danmark består af, skal opfylde mange behov. Der skal være plads til et konkurrencedygtigt landbrug, by- og erhvervsudvikling, større andel vedvarende energiproduktion, bedre sikring mod oversvømmelser, bevaring af kulturmiljøer, større skovareal og mere og bedre natur. Det er mange hensyn at tage, og i de fleste tilfælde skal der prioriteres. Men i andre tilfælde er det faktisk muligt at tilgodese flere behov på samme areal. Eksempelvis kan etableringen af vådområder bidrage til kvælstoffjernelse og virke som levested for dyre- og plantearter. Desuden kan det betyde varig sikring af fortidsminder under terræn. Samtidig kan vådområder fungere som buffer for regnvand ved skybrud. Det kræver en helhedsorienteret forvaltning og planlægning for at kunne tilgodese de mange hensyn, der skal tages, og samtidig kunne se mulighederne i planlægning på tværs af fag og sektorer. 14 Natur og Miljø 214

21 Målsætninger Sammenhængende planlægning for benyttelse og beskyttelse af arealer Overordnet set reguleres arealanvendelsen i Danmark gennem planloven. Planloven skal: sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Loven tilsigter især, 1) at der ud fra en planmæssig og samfundsøkonomisk helhedsvurdering sker en hensigtsmæssig udvikling i hele landet og i de enkelte regioner og kommuner, 2) at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber, 3) at de åbne kyster fortsat skal udgøre en væsentlig natur- og landskabsressource, 4) at forurening af luft, vand og jord samt støjulemper forebygges, og 5) at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet. [3]. Krav om en sammenhængende planlægning, der både giver plads til forskellige samfundsmæssige interesser og en god beskyttelse af dansk natur og miljø tilgodeser i stort omfang de mange arealinteresser og er klart beskrevet i lovgivningen. Udover planloven udgør naturbeskyttelsesloven og andre sektorlove et væsentligt redskab i arealforvaltningen. Folketinget indførte i 1989 et mål om at fordoble skovarealet. Denne målsætning er videreført og detaljeret i Danmarks Nationale Skovprogram fra 22, hvor målsætningen for skovarealet er, at Skovarealet skal forøges, så skovlandskaber dækker 2-25 % af Danmarks areal i løbet af en trægeneration. Regeringen forventer med initiativerne i Naturplan Danmark, at der etableres ca. 25. ha ny natur frem mod 22. Med aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 214, blev det besluttet at halvere det lovpligtige randzoneareal, hvorved et fortsat sprøjte-, gødsknings- og dyrkningsfri randzoneareal på 25. ha sikres. I forbindelse med udgivelse af regeringens klimaplan er der blandt de mulige virkemidler til reduktion af drivhusgasemissionerne analyseret flere naturtiltag, herunder at give tilskud til skovrejsning på højbund og til udtagning af organogene jorde med ophør af eller fortsat dræning [4]. Disse tiltag kan foruden drivhusgasreduktioner også bidrage til at forbedre biodiversiteten, mindske kvælstofbelastningen og sikre klimatilpasning mm. Natur og Miljø

22 Status Skovarealet stiger langsomt Skov, byer og infrastruktur er alle arealanvendelser, der er i stigning, og det sker primært på bekostning af landbrugsarealet. I perioden er der rejst skov på ha, heraf udgør 4.89 ha privat skovrejsning med tilskud [2]. Samtidig forventes det, at bl.a. vandplanerne vil betyde et øget pres på arealanvendelsen, da der vil være behov for udtagning af landbrugsjorder for at leve op til planernes mål. Det gælder f.eks. randzoner langs vandløb og nyetablerede vådområder med det formål at reducere næringsstofbidraget til vandmiljøet. De ca. 2. ha nye vådområder etableret i perioden udgør under 1 promille af det samlede landbrugsareal, og har en meget begrænset effekt på den generelle arealanvendelse. De er blevet etableret på arealer, der naturligt ville være vådområder, men som har været inddraget til landbrug ved dræning. På trods af denne udvikling fremgår det af figur 1.1.1, at andelen af landbrugsjord i omdrift i Danmark stadig er blandt de højeste i forhold til de øvrige europæiske lande, mens andelen af skov er forholdsvis lav. På grund af det begrænsede danske areal og de mange interesser, som skal tilgodeses, er en af mulighederne at forsøge at opfylde så mange behov som muligt inden for samme areal. Skov er et godt eksempel på en sådan arealanvendelse, hvor man f.eks både kan opnå vedproduktion, friluftsliv, bevaring af kulturhistorie, biodiversitet og grundvandsbeskyttelse på samme areal. Også tendensen i byer rundt om i landet med at anvende et urbant areal til at skabe bynatur, etablere bufferkapacitet til nedbør og samtidig genskabe vådområder, er et godt eksempel på denne tendens. Referencer [1] Danmarks Statistik, 213 [2] Børgesen et al., 213 [3] LBK nr. 587, 213 [4] Dubgaard et al., 21 [5] Eurostat, 29 Procent 1 Overordnet arealanvendelse i EU Finland Sverige Slovenien Estland Letland Østrig Slovakiet Portugal Tjekkiet Litauen Luxemburg Polen Tyskland Grækenland Italien Spanien Frankrig Belgien Ungarn Danmark UK Holland Irland Figur Overordnet arealanvendelse i 29 i EU og medlemslandene (undtagen Bulgarien, Cypern, Malta og Rumænien) [5]. Vådområder Barmark Vand Bebygget areal Krat Græsarealer Landbrug Skov 16 Natur og Miljø 214

23 Natur og Miljø

24 1.2 Landbrugets miljøeffekt Udvaskning af næringsstoffer til omgivelserne er faldet gennem de sidste 2 år, men forbruget af sprøjtemidler er øget siden 29 Den skæve geografiske fordeling af græssende kvæg giver tab af biodiversitet på grund af tilgroning i den lysåbne natur Klimaforandringerne kan betyde øget udvaskning af næringsstoffer og øget pesticidforbrug Udfordringen Vigtigt erhverv med store miljøpåvirkninger Danmark er et af de lande i Europa, hvor landbruget optager den største andel af det samlede areal, og hvor andelen af landbrugsjord i omdrift er størst. Landbruget (primærerhvervet) beskæftiger i alt ca. 69. personer, og landbrugets eksport af primærprodukter var i 212 ca. 85 mia. danske kroner, svarende til ca. 12 % af den samlede danske eksport på 612 mia. kr. [1]. Selvom der er gennemført en række tiltag for at mindske landbrugets påvirkning af miljøet, så påvirker bl.a. brug af sprøjtemidler og næringsstoffer i det intensive landbrug samt udretning af vandløb og dræning fortsat den danske biodiversitet, vandmiljøet og drikkevandet. At få afbalanceret ønsket om både at have et rentabelt landbrug i Danmark samtidig med ønsket om større biodiversitet, rent drikkevand og god økologisk tilstand i vores vandløb, søer og kystvande er der særligt fokus på i disse år. I Danmark er mange af de mest truede og værdifulde naturtyper som overdrev, strandenge og ferske enge afhængige af ekstensiv landbrugsdrift som græsning eller høslæt. Uden denne drift gror naturområder til, og artsrigdommen går tilbage. Udfordringen er her, at kvægbrug er koncentreret i den vestlige del af Danmark, så der i store dele af landet ikke er kvæg nok til at afgræsse disse naturtyper. Den relativt høje andel af landbrugsjord i omdrift har stor betydning for nærliggende natur- og vandområder. Brugen af sprøjtemidler mindsker den biologiske mangfoldighed i og omkring landbrugsjorderne, og udledningen af næringsstoffer (kvælstof og fosfor) påvirker natur og vandmiljø. Dette sker ved ammoniakfordampning og udvaskning via afvanding bl.a. gennem drænvand og ved overfladeafstrømning, hvilket i sidste ende kan føre til iltsvind i fjorde og søer. Læs mere om disse emner i tema 2.4, 4.1, 4.2 og 6.6. Klimaforandringer forventes at betyde voksende udbytter i planteavlen pga. luftens forøgede CO 2 - indhold, de højere temperaturer og en længere vækstsæson. Det vil formentlig øge behovet for gødskning, hvilket vil kræve særlig opmærksomhed i forhold til det omgivne miljø. Et varmere og fugtigere klima forventes også at ændre behovet for plantebeskyttelse, eksempelvis øget forbrug af sprøjtemidler på grund af ændrede forekomster af plantesygdomme og andre skadevoldere [2]. Tabel Pesticidbelastningsindikator [3] Sundhed,89 1,8,74,94 1,6 1,29 Miljøadfærd,86 1,3,64,88,96 1,39 Miljøeffekt,67 1,44 1,46 1,57 1, 2,32 I alt 2,41 3,55 2,85 3,39 3,2 5, 18 Natur og Miljø 214

25 Målsætninger Reduceret udvaskning af næringsstoffer og nedsat belastning fra sprøjtemidler I regeringens Sprøjtemiddelstrategi er der fastsat en målsætning om reduktion i pesticidbelastningen på 4 % frem til udgangen af 215 set i forhold til 211. Fra 211 er der indført en ny indikator kaldet PBI (pesticidbelastningsindikator). Den er baseret på aktivstoffernes miljøegenskaber, midlernes sundhedsmæssige egenskaber og arealanvendelsen. I Miljøstyrelsens opgørelse fra 213 er den beregnet for perioden [3]. Stigningen i belastningen fra 211 til 212 kan forklares med lageropbygning på grund af den varslede pesticidafgift. Målet for den samlede kvælstofreduktion i vandplanlægningen blev af den daværende regering i forbindelse med Grøn Vækst fastsat til ca. 19. tons. Heraf blev en indsats på ca. 9. tons fastlagt i udkast til vandplaner for perioden , mens ca. 1. tons blev udskudt til senere udmøntning efter udredning i et kvælstofudvalg. Med aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 214 blev det besluttet at halvere det lovpligtige randzoneareal og ændre efterafgrødekravet, svarende til en samlet mindre kvælstofreduktion på ca. 2.4 tons, så vandplanerne herefter fastlægger den konkrete indsats i forhold til ca. 6.6 tons kvælstof. Landbrugets pesticidbelastning Belastningsindikator (PBI) 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Sundhed Miljøeffekt Miljøadfærd Figur Landbrugets pesticidbelastning fra 27 til 212 beregnet på baggrund af salgstal [3]. Kg pr. ha pr. år 2 Landbrugets næringsstofoverskud Natur og Miljø Kvælstof Fosfor

26 Status Næringsstofoverskuddet fra landbruget er faldende men der anvendes fortsat for store mængder sprøjtemidler Generelt inddrages flere forskellige faktorer i forbindelse med evaluering af landbrugets påvirkning af miljøet. Når det drejer sig om kvælstofudvaskning, så benyttes modelberegninger af udvaskningen, beregninger af næringsstofbalancer på landsplan samt målte koncentrationer i jord og grundvand. Siden den første vandmiljøplan i 1987 er der sket en stor reduktion af udvaskningen af næringsstoffer. Det Landbrugets pesticidbelastning ses Belastningsindikator både i modelberegningerne, (PBI) kvælstofoverskuddet samt i de målte udledninger. Data fra NOVANA- 6, overvågningsprogrammet 5, viser, at N-markoverskuddet 4, er reduceret med ca. 4 % siden 1991, ligesom P-balancen er faldet med ca. 66 % [4]. Der 3, var et markant fald i kvælstofudledningen frem til 2, 23/24, og i de senere år har der været et svagt fald 1, i udledningen. Undersøgelser viser, at der var en sammenhæng, mellem markbalancen for kvælstof og den landbaserede diffuse tilførsel af kvælstof til havet omkring Danmark i årene [5]. Sundhed Miljøadfærd Der er derfor Miljøeffekt set en markant nedgang i tilførslen af kvælstof til vores kystvande siden 199 erne, hvilket kan ses på figur Trods den gode udvikling er der fortsat en stor belastning med kvælstof i de kystnære havområder. Af det kvælstof Danmark tilfører havet, stammer ca. 75 % fra landbruget. De resterende 25 % stammer fra spildevand, forbrændingsprocesser og naturområder. Tæt på land er Danmark ansvarlig for op mod 8 % af det tilførte kvælstof, mens Danmark er ansvarlig for ca. 3 % af kvælstofpåvirkningen i de åbne farvande. I vandplanerne er der samlet set behov for yderligere indsatser i forhold til reduktion af kvælstofbelastningen for at nå målet. I den tidligere pesticidhandlingsplan var målet en reduktion i behandlingshyppigheden ned til 1,7 i 29. Dette mål blev ikke nået, da behandlingshyppigheden i 29 var ca. 2,6. Målsætningen i Grøn Vækst planen var fortsat at reducere behandlingshyppigheden til 1,7. Med regeringens Sprøjtemiddelstrategi blev der indført en ny indikator: Pesticidbelastningsindikatoren. Fra 27 til 212 har pesticidbelastningen således været stigende fra 2,4 til 5, [3]. Dette skyldes en hamstring på grund af den nye afgift. Pesticidbelastningen, baseret på landmændenes sprøjtejournaler, var 2,2 for høståret og dermed væsentligt lavere end salgsdata angiver [3]. Et af virkemidlerne til at mindske pesticidbelastningen er omlægning til økologisk jordbrug, hvor kun enkelte sprøjtemidler med meget lille eller ingen miljøeffekt er tilladt og kun anvendes i et meget begrænset omfang. Det økologiske areal er stigende, men udgør stadigvæk kun en lille del af det samlede landbrugsareal. Et andet virkemiddel er den nye pesticidafgift, der vil fremme brugen af sprøjtemidler, der belaster miljøet mindst muligt. Denne afgift forventes at anspore jordbrugeren til at begrænse anvendelsen og i øvrigt benytte de midler, der belaster miljøet mindst. Referencer [1] Danmarks Statistik, 213 [2] Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 214 [3] Miljøstyrelsen, 213 [4] Pilgaard & Olsen, 213 [5] Windolf et al., 212 Kg pr. ha pr. år 2 Landbrugets næringsstofoverskud Figur Landbrugets overskud af kvælstof og fosfor fra 1991 til 212 [4]. Kvælstof Fosfor 2 Natur og Miljø 214

27 Natur og Miljø

28 1.3 Økologisk landbrug Arealet med økologisk jordbrug er vokset med ca. 4,5 gange de sidste 18 år I 212 kom regeringens Økologisk Handlingsplan 22, hvor målet er en fordobling af det økologiske landbrugsareal fra 27 til 22 Økologisk landbrug bidrager til biodiversiteten Økologisk landbrug reducerer næringsstofbelastningen Udfordringen Omlægningen skal gå hurtigere Økologisk landbrug er underlagt krav om ikke at bruge kunstgødning, de fleste sprøjtemidler og genmodificerede organismer (GMO). Omlægningen af konventionelt landbrug til økologisk landbrug har vist sig at have flere positive effekter på miljøet og på dyre- og plantearter i og omkring landbrugslandet, blandt andet på grund af den reducerede påvirkning med sprøjtemidler på mark og kantbiotoper [1,2]. Udvaskningen af næringsstoffer fra økologiske marker er også oftest mindre end fra konventionelle marker, og i perioden har Aarhus Universitet beregnet denne forskel til 17 kg N pr. ha mindre udvaskning fra økologiske marker [3,4]. Økologisk landbrug anvender hovedsagligt mekanisk ukrudtsbekæmpelse og organisk gødning. På økologisk jordbrug må der kun anvendes en særlig begrænset gruppe af sprøjtemidler, f.eks. mikroorganismer, planteolier og feromoner. Den begrænsede brug af pesticider betyder, at der findes flere vilde planter og markblomster i afgrøder, levende hegn og småbiotoper ved økologisk landbrug til gavn for insekter, pattedyr og fugle i og omkring afgrøderne [5]. Målsætninger Fordobling af arealet fra 27 til 22 I Grøn Vækst aftalen fra 29 var det målet, at det økologiske areal inden 22 skulle fordobles med udgangspunkt i arealet i 27, så det i 22 udgør mindst 3. ha eller 15 % af det samlede landbrugsareal. Dette mål fastholdt regeringen i 212 med Økologisk Handlingsplan 22. For at kompensere for indkomsttab ydes der arealstøtte til økologisk produktion, hvilket medvirker til at fastholde og fremme udviklingen i det økologiske areal. Handlingsplanen skal styrke omlægningen, og den består af en række indsatser fordelt på følgende seks områder: Det offentlige må gå foran, Økologi efter 213, Landmanden og omlægning, Produktudvikling og innovation, Afsætning og markedsføring samt Forskning og udvikling [6]. 22 Natur og Miljø 214

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø Danmarks miljømålsætninger for et godt vandmiljø i 2015 Danmark skal have et godt vandmiljø fjorde og hav rig på natur, planter og fisk. Det er

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

NOTAT. Miljøteknologi J.nr. 001-12756 Ref. bomgo Den 20. marts 2015. Høringsnotat Udkast til Miljøtilstandsrapport 2014

NOTAT. Miljøteknologi J.nr. 001-12756 Ref. bomgo Den 20. marts 2015. Høringsnotat Udkast til Miljøtilstandsrapport 2014 NOTAT Miljøteknologi J.nr. 001-12756 Ref. bomgo Den 20. marts 2015 Høringsnotat Udkast til Miljøtilstandsrapport 2014 Miljøministeriet får hvert 4. år udarbejdet en miljøtilstandsrapport, hvis formål er

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Landbruget i fremtiden. Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion

Landbruget i fremtiden. Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion Landbruget i fremtiden Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion Udfordringer Konkurrenceevne Miljøregulering Klimadagsorden 2 Side Konkurrenceevne 3 Side Konkurrenceevnen under pres Konkurrenceevnen

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag - jfr. Statsministeriets cirkulære nr. 31 af 26. februar 1993 Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag 1. Indledning Den 26. februar 1993 udsendte Statsministeriet

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind 100 Iltsvind 101 6 Iltsvind og samfundsøkonomi Samfundet bruger hvert år store summer på at reducere tilførslen af næringsstoffer til vandmiljøet, så bl.a. omfanget af iltsvind mindskes. Omvendt nyder

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Fødevarer og den måde, vores mad producereres på, optager mange, og projekter, der beskæftiger sig med disse problemstillinger, udgør over en tredjedel af de initiativer,

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel

Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel Paul Debois Vordingborg Kommune Disposition: Vand - og natura2000 planerne! Vandoplandene

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Udkast til tale af miljøminister Connie Hedegaard på Plantekongres 2007 i Herning den 9. januar 2007.

Udkast til tale af miljøminister Connie Hedegaard på Plantekongres 2007 i Herning den 9. januar 2007. Udkast til tale af miljøminister Connie Hedegaard på Plantekongres 2007 i Herning den 9. januar 2007. 1 Det talte ord gælder Den acceptable tærskel for landbrugets miljøpåvirkning? Den nye husdyrlov Tak

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Økonomisk analyse. Vandplanerne kan koste danske arbejdspladser

Økonomisk analyse. Vandplanerne kan koste danske arbejdspladser Økonomisk analyse 17. februar 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Vandplanerne kan koste danske arbejdspladser I de nuværende fremlagte vandplaner

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010.

Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareerhverv Arealkontoret/MBA Den 8. juni 2010 Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010. Jeg skal starte med at beklage, at fødevareministeren

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål 1 Bilag 3 Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål På et seminar 7.-8. september 2011 har embedsværket i Green Cities kommunerne (inkl. observatør kommunerne Næstved og Aabenraa) produceret forslag

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab Af Lisbeth Nielsen og Anna Bodil Hald Et grønt regnskab giver et godt overblik over bedriftens ressourceforbrug i form af gødning, pesticider, energi og vand. Disse fire emner skal som minimum inddrages.

Læs mere

Konvertering af 600.000 ha landbrugsareal til varigt naturareal

Konvertering af 600.000 ha landbrugsareal til varigt naturareal JSS Danmarks miljøundersøgelser Afdeling for Systemanalyse 30. marts 2004 Konvertering af 600.000 ha landbrugsareal til varigt naturareal Formål Skov- og Naturstyrelsen har d. 26. marts bedt Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF)

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) 2 3 17. marts 2005 Vandrammedirektivets Artikel 5 rapportering om karakterisering

Læs mere

Natur og Miljø 2005 Påvirkninger og tilstand

Natur og Miljø 2005 Påvirkninger og tilstand Natur og Miljø 2005 Påvirkninger og tilstand Faglig rapport fra DMU nr. 550 Danmarks Miljøundersøgelser [Tom side] Natur og Miljø 2005 Påvirkninger og tilstand Faglig rapport fra DMU nr. 550 Redaktion:

Læs mere

Danmarks Naturfredningsforenings LANDBRUGSPOLITIK

Danmarks Naturfredningsforenings LANDBRUGSPOLITIK s LANDBRUGSPOLITIK 1 INDHOLD En vision for dansk landbrug... 3 s LANDBRUGSPOLITIK Februar 2009 Natur og landbrug er i ubalance... 4 I: Fremtidens natur har mere plads... 5 II: Fremtidens landbrug er økologisk...

Læs mere

MUDP - miljøløsninger til en grøn omstilling

MUDP - miljøløsninger til en grøn omstilling NOTAT Miljøteknologi Juni 2012 MUDP - miljøløsninger til en grøn omstilling Stigende pres på naturressourcerne, miljøudfordringer og fortsat økonomisk krise skaber efterspørgsel efter nye og mere effektive

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 politik@gefion.dk www.gefion.dk Sorø den 11. juni 2013 Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune Landbrugsproduktionen

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Velkommen til spillet Fremtidens Landbrug

Velkommen til spillet Fremtidens Landbrug Velkommen til spillet Fremtidens Landbrug Tillykke. Du er blevet udpeget til at sidde i et udvalg, som skal rådgive politikerne om, hvilken landbrugspolitik, de skal føre. I første omgang frem til 2030,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 www.naturstyrelsen.dk www.lf.dk Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Tilpasning til fremtidens klima i Danmark

Tilpasning til fremtidens klima i Danmark Tilpasning til fremtidens klima i Danmark Tilpasning til fremtidens klima i Danmark om regeringens strategi for klimatilpasning Oktober 2008 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Energistyrelsen

Læs mere

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Baggrund Første handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Danske løsninger på globale udfordringer:

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Udvikling i landbrugets næringsstoftab og effekt på vandmiljøet

Udvikling i landbrugets næringsstoftab og effekt på vandmiljøet Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Udvikling i landbrugets næringsstoftab og effekt på vandmiljøet Gitte Blicher-Mathiesen Kurt Nielsen Danmarks

Læs mere

Oversigt over presseresuméer

Oversigt over presseresuméer Oversigt over presseresuméer 1. 39 mia. kr. mere til offentligt forbrug frem mod 2020 2. Løft i offentlig beskæftigelse med regeringens politik 3. Fordeling af 39 mia. kr. i 2016-2020 på prioritetsområder

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

25 års jubilæum for Det store Bedrag

25 års jubilæum for Det store Bedrag 25 års jubilæum for Det store Bedrag Vagn Lundsteen, direktør, BL Hvad sagde Rehling i 1986? De kommunale rensningsanlæg, der ikke virker, må bringes i orden inden for seks måneder. Alle kommunale rensningsanlæg

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. maj 2012. Peter Henriksen. Institut for Bioscience

AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. maj 2012. Peter Henriksen. Institut for Bioscience Hvorfor er kvælstofudledning et problem i vandmiljøet? Kort beskrivelse af sammenhængen mellem kvælstofudledning til vandmiljøet og natur- og miljøeffekter Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER CONCITO 2014 ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER Sammenfatning og anbefalinger Den klimapolitiske, økonomiske og samfundsmæssige udvikling i det forgangne år har bevirket, at Danmarks

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Disposition ver-, under-, eller simpelthen implementering af direktivkrav? se: Udvælgelse (identifikation)

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece Du kan gøre en forskel for naturen få gode råd i denne pjece Rent vand er en forudsætning for alt Vi drikker naturens vand, og derfor skal det være helt rent og fri for gift. Næsten Vi drikker naturens

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Fonde lige nu! Anders Skov

Fonde lige nu! Anders Skov Avlerforeningen af Danske Spiseløg ÅRSMØDE 2015 Fonde lige nu! Anders Skov direktør, AVJNF MailOnline - Om fremtiden og de strategiske udfordringer Økonomi Sociale forhold Klima Miljø Ressourcer Biodiversitet

Læs mere

Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver

Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver Udvalgte emner inden for Forurening Fysisk aktivitet og natur Kost Kemikalier 11. juli 2007 Inspiration til handling! Nuværende og kommende generationer

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Klimatilpasning i Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, geolog Natur og Miljø Det hører I mere om: Hvad satte os i gang med klimatilpasning? høje vandstande i Aarhus Å og Aarhus Bugt i 2006 og 2007: Vi

Læs mere

Projektet. Det overordnede mål med projektet er at skabe en folkeskov på ejendommen Tømmerup Holmegård, som i dag tilhører Søren og Anita Holmegård.

Projektet. Det overordnede mål med projektet er at skabe en folkeskov på ejendommen Tømmerup Holmegård, som i dag tilhører Søren og Anita Holmegård. Projektet Det overordnede mål med projektet er at skabe en folkeskov på ejendommen Tømmerup Holmegård, som i dag tilhører Søren og Anita Holmegård. Målet er at etablere natur på ca. 40 ha. af ejendommens

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

medieinformation 2009 Golfsportens grønne regnskab DGU s Natur- og miljøpolitik basisoplysninger Ressourceforbrug Golfens grønne regnskab 2010

medieinformation 2009 Golfsportens grønne regnskab DGU s Natur- og miljøpolitik basisoplysninger Ressourceforbrug Golfens grønne regnskab 2010 DANSK GOLF UNION medieinformation 29 Golfsportens grønne regnskab 211 DGU s Natur- og miljøpolitik basisoplysninger Ressourceforbrug 1 Indhold DGU s natur- og miljøpolitik 3 Baggrund 4 Basisoplysninger

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere