HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07"

Transkript

1 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR Februar 1998

2 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN. En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Formålet med en lokalplan er at fastlægge bindende bestemmelser for, hvordan ejere, lejere og brugere må anvende og udforme ejendomme og udendørs opholdsarealer i det område, lokalplanen omfatter. I en lokalplan kan byrådet fastsætte bindende bestemmelser for et område f.eks. om: -områdets anvendelse eller ændret anvendelse -udstykning -vej- og stiforhold -placering og udformning af bebyggelse -bevaring af bebyggelse -anvendelse af materialer og farver -etablering og sikring af friarealer -tilslutningspligt til fællesanlæg I Lov om planlægning er det bestemt, at der skal vedtages en lokalplan, inden et større byggeri eller anlægsarbejder sættes i gang, eller ved væsentlige afvigelser fra en gældende lokalplan, skal der tilvejebringes en ny lokalplan. Desuden kan byrådet vedtage en lokalplan, hvis det skønnes nødvendigt for at give offentlig heden indsigt og medindflydelse ved ændringer i bestående forhold. Formålet med disse bestemmelser er dels at sikre en sammenhæng i planlægningen, og dels at sikre en hensyntagen til naboområderne. En lokalplan, der udsendes første gang, er at betragte som et forslag, der i henhold til reglerne i Lov om planlægning, skal fremlægges til offentligt debat i mindst 8 uger. I denne periode kan alle fremsende indsigelser, kommentarer og ændringsforslag, som kan være med til at belyse og måske ændre bestemmelserne i lokalplanen. Når indsigelsesperioden er udløbet, træffer byrådet beslutning om, hvorvidt indkomme indsigelser og ændringsforslag skal indarbejdes i den endelige lokalplan. Når forslaget til lokalplanen herefter er behandlet og endelig vedtaget af byrådet, sker der offentlig bekendtgørelse herom i lokalavisen Hals Avis.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR Side o. 11. Lokalplanens formål Lokalplanens område og zonestatus Områdets anvendelse Vej- og parkeringsforhold Opholdsarealer Bebyggelsens omfang og placering Udstykninger Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Ledning sanlæg Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse Vedtagelsespåtegning 5 Kortbilag nr. 1, lokalplankort i mål 1:lOOO Kortbilag nr. 2, mål 1:lOOO KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 46 TIL KOMMUNE- PLANEN FOR HALS KOMMUNE 6 Bilag A, oversigtskort i mål 1:lOOO REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens indhold Lokalplanområdets omfang og zonestatus Lokalplanens forhold til anden planlægning Kommuneplanen Regionplanlægning Zonestatus Fredningsbestemmelser Miljømæssige forhold Vej- og parkeringsforhold Lokalplanens retsvirkninger

4 Hals Kommune Lokalplan nr. 4.07

5 Ejer1av: Ulsted by, Ulsted Matr. nre.: 36m, 36x, 67k, 67p og 67 z Anmdelder: Hals Kommune Borgergade Gandrup Tlf RETTEN I AALB'ORG LOKALPLAN NR for et område ved Vestergade i Ulsted., U : I SPi O4 --- m I henhold til lov om planlægning (lov nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i pkt. 2.1 nævnte område : - 1. LOKALPLANENS FORMÅL. 1.1 Formålet med nærværende lokalplan er at få fastlagt de detaljerede bestemmelser, som skal være gældende for anvendelse og bebyggelse af det i afsnit 2 nævnte område. Lokalplanen skal sikre, - at lokalplanens område udlægges til centerformål, indenfor hvilket, der kan fortsættes med autohandel mv. som hidtil. - at der etableres tilstrækkelig parkeringsareal - at der ved placering og udformning af ny bebyggelse og anlæg indenfor lokalplanområdet tages størst mulig hensyn til det tilgrænsende centerområdes beliggenhed med bolig og anden centeraktivitet. - at ny bebyggelse indenfor lokalplanområdet placeres så hensigtsmæssigt som muligt i forhold til naboejendomme, vejadgang, elforsyning, eksisterende beplantning og lignende. - at biladgang til lokalplanområdet foregår enten ad Vestergade eller ad den private fællesvej vist på kortbilag nr. 2.

6 LOKALPLAN NR at der langs lokalplanområdets syd-, vest- og nordgrænse etableres et afskærmende beplantningsbælte mod det åbne land samt et fast hegn i en højde af 1,80 m langs en del af lokalplanområdets vestog nordgrænse. 2. LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag nr. I og omfatter følgende ejendomme: Matr.nre. 36 m, 36 x, 67 k, 67 p og 67 z Ulsted By, Ulsted samt alle parceller, der efter den 15. maj 1997 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Med Hals byråds offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagen lokalplan overføres matr. nr. 67 z, Ulsted By, til byzone. De øvrige matr. nre. er beliggende i byzone og forbliver i byzone. 3. OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Området må anvendes til centerformål som følgende: butikker, liberale erhverv, servicevirksomhed, parkering, mindre ikke generende fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikkerne og boligbebyggelse samt offentlige formål. 3.2 Der må ikke indenfor lokalplanområdet etableres anlæg eller aktiviteter, der ikke kan overholde bestemmelserne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 793 af 13. december 1989 (Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder mv.) og senere ændring af denne. 4. VEJ- OG PARKERINGSFORHOLD 4.1 Vejadgang til lokalplanområdet må enten foregå ad Vestergade eller den private fællesvej, som vist på kortbilag nr Der skal indrettes mindst en parkeringsplads pr. 100 m2 boligareal, en parkeringsplads pr. 50 m2 erhvervsareal samt en parkeringsplads pr 25 m2 butiksareal, enten på den enkelte ejendom eller på fælles private parkeringspladser. 2

7 LOKALPLAN NR OPHOLDSAREALER 5.1 Der skal indrettes udendørs opholdsarealer for ejendommens beboerehirksomhedens ansatte. Opholdsarealernes størrelse skal svare til mindst 50 % af boligetagearealet og 25 % af erhvervsetagearealet BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING. 6.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25 ved boligbebyggelse og 35 ved anden bebyggelse. 6.2 Bygninger må ikke opføres med mere end 2 etage uden udnyttet tagetage. 6.3 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må ikke gives en højde, der overstiger 8,5 m over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet. 6.4 Bebyggelsesprocenten beregnes for bolig bebyggelsens ved kommende af mindst 800 m2 og for erhvervsbebyggelsens vedkommende af parcellens areal minus mindst 800 m2. 7. UDSTYKNINGER. 7.1 Der kan ikke foregå yderligere udstykning af den indenfor lokalplanområdet beliggende ejendom. 8. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 8.1 Skiltning og reklamering må kun finde sted med byrådet tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 8.2 Til udvendige bygningssider samt tagplader må ikke anvendes materialer, der efter byrådets skøn virker skæmmende. 8.3 På den del af en bygnings tagflade som eventuelt indrettes til energibesparende foranstaltninger (solfangere el. lign.) kan dog med byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde, anvendes blanke og reflekterende materialer. 3

8 LOKALPLAN NR UBEBYGGEDE AREALER. 9. I Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer og lignende skal overholdes. Terrænreguleringer på mere end -/+ 0,50 m i forhold til det eksisterende terræn må ikke finde sted uden naboens samtykke og byrådets godkend e Ise. Mod lokalplanområdets østlige naboskel må hegn kun etableres som levende hegn eller som et af bygningsmyndigheden godkendt raftehegn eller lignende i ikke over 1,8 m s højde. Langs lokalplanområdets syd- og vestgrænse skal der etableres et 3,O m bred beplantningsbælte, som afskærmende foranstaltning mod det åbne land. Langs en del den sydlige lokalplangrænse kan beplantningsbæltet dog tillades etableret med en bredde på 1,O m, jf. kortbilag nr. 2. Beplantningsbæltet kan etableres som en blanding af stedsegrønne og løvfældende træer, hvoraf en del kan bestå af hurtigtvoksende træer, således at en hurtig afskærmende effekt opnås Langs en del af lokalplanområdets vest- og nordgrænse, jf. kortbilag nr. 2, skal der endvidere etableres et fast hegn i en højde af 1,80 m som afskærmende foranstaltning for den del af lokalplanområdet, der anvendes til oplag o.l. Det faste hegn skal placeres indenfor det i pkt.9.4 nævnte beplantning s bæ1 te. Hegn langs vej og sti skal plantes i en afstand af mindst 30 cm fra skellinien og således at bevoksningen til enhver tid kan holdes indenfor skel linien. På ejendommen må der ikke findes bevoksning, der ved skygge eller kraftig vækst er til væsentlig gene for naboerne. Beplantning og vedligeholdelse af det under pkt. 9.4 nævnte beplantningsbælte samt det under pkt. 9.5 nævnte faste hegn påhviler grundejeren. 10. LEDNINGANLÆG 10.1 Elledninger, herunder til vejbelysning, må ikke ninger, men må alene udføres som jordkabler. fremføres som luftled- 4

9 LOKALPLAN NR BETINGELSER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE Samtlige nye butiks- og erhvervslokaler samt boliger indenfor lokalplanområdet skal tilsluttes fjernvarmeanlæg. Ny bebyggelse må ikke tages i brug før denne tilslutning har fundet sted. Det under pkt. 9.4 og pkt. 9.5 nævnte beplantningsbælte og faste hegn skal etableres forinden ny bebyggelse kan tages i brug. Såfremt der er etableret mulighed for tilslutning til fælles antenneanlæg, må der i området ikke forefindes udendørs individuelle antenneanlæg. VEDTAGELSESPÅTEGNING Således vedtaget af Hals byråd den 21, januar 1998 Bent Sørensen Borgmester 5

10 Lokalplanforslaget blev godkendt af Hals Byråd den Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden fra den til den I 997. Lokalplanen er i medfør af kommuneplanlovens 30 offentlig bekendtgjort den , fra hvilken dato planen har retsvirkning. Nærværende lokalplan nr begæres tinglyst servitutstiftende på matr. nre. 36 m, 36 x, 67 k, 67 p og 67 z Ulsted by, Ulsted samt alle parceller, der efter den udstykkes fra nævnte ejendom. Teknisk Chef /

11

12

13 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Aalborg * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 7 Akt.nr. : B 693 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 36 M, Ulsted By, Ulsted Ejendomsejer: Ulsted Autohandel ApS Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Lyst på de i dokumentet nævnte matrikelnumre. Retten i Aalborg den Sonja Bertelsen - tlf.nr

14 Hals Kommune Lokalplan nr Kommuneplantillæg nr. 46

15 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 46 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 46 til kommuneplanen for Hals kommune I henhold til planlægningsloven (lov nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved bestemmelser som rammer for indholdet af lokalplaner, som tilvejebringes for arealer indenfor det på bilag A afgrænsede område. ZONEFORHOLD: Lokalplaner, der udarbejdes for arealer indenfor tillæggets område, skal indeholde bestemmelser om, at arealerne overføres til byzone. ANVENDELSE: Området, der er omfattet af tillægget, er vist på bilag A. Området udlægges til centerformål (butikker, liberale erhverv, servicevirksomhed, parkering samt mindre ikke generende fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikkerne), boligbebyggelse med helårsbeboelse og offentlige formål. For området gælder følgende rammebestemmelser for ind holdet i kommende lokalplaner for området : Lokal plan lægning en skal sikre, - at områdets anvendelse fastlægges til centerformål (butikker, liberale erhverv, servicevirksomhed, parkering, samt mindre ikke generende fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikkerne), boligbebyggelse (helårsbeboelse) og offentlige formål - at der indrettes mindst een parkeringsplads pr 100 m2 boligareal, een parkeringsplads pr 50 m2 erhvervsareal samt een parkeringsplads pr 25 m2 butiksareal, enten på de enkelte ejendomme eller på fælles private eller offentlige parkeringspladser, eventuelt udenfor området. Endvidere skal der indrettes udendørs opholdsarealer for områdets beboere og for virksomhedens ansatte. Opholdsarealerne størrelse skal svare til mindst 50 % af boligetagearealet og 25 % af erhvervsetagearealet. Hals byråd, den 21. januar 1998 Bent Sørensen Borgmester ;rik Sch i Ko tb m u n a Id6e kt 0 r 6

16 Byzonegrænse Meter

17 Hals Kommune Lokalplan nr Redeg ørelse

18 REDEG0RELSE REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Baggrunden for nærværende lokalplan er et ønske fra Ulsted Auto om at udvide sin forretning med et olieudskiller-værksted. På grunden er der i forvejen etableret kontor, autoudstilling, vaskehal mm., og det er i forbindelse med øget aktiviteter indenfor autosalget, at der nu ønskes udvidelsesmulighed med et olieudskillerværksted. LOKALPLANENS INDHOLD Formålet med lokalplanen er at fastlægge de nærmere retningslinier for lokalplanområdets anvendelse, omfang og karakter af bebyggelse, parkeringsmuligheder mv. således, at anvendelsen fastlægges til centerformål. LOKALPLANOMRÅDETS OMFANG OG ZONESTATUS Lokalplanen omfatter matr. nre. 36 m, 36 x, 67 k, 67 p og 67 z, alle Ulsted By, Ulsted. Ejendommen er beliggende dels i byzone, dels i landzone (matr. nr. 67 z, Ulsted By, Ulsted), og har adresse til Vestergade 43. På nedenstående kortudsnit er lokalplanområdet vist. \ \ - Lokalplangrænse - Byzonegræwe

19 REDEG0RELSE Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2, hvoraf de ca. 100 m2 udgør areal udlagt til vej. Lokalplanområdet grænser mod øst og nord op til centerområdet i Ulsted, som kan anvendes til centerformål (såsom butikker, liberale erhverv, servicevirksomhed, parkering samt mindre ikke generende fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikkerne), boligformål og offentlige formål. Mod syd og vest grænser lokalplanområdet op til det åbne land. Den omhandlede udvidelse vil ske i landzone på matr. nr. 67 z, hvorfor der kræves tilladelse efter planlovens 935. Imidlertid ønskes der med nærværende lokalplan opstillet nogle fremtidssikrede retningslinier, således at der i planlægningsmæssig sammenhæng er skabt et administrationsgrundlag, som også regulerer den fremtidige anvendelse. Den del af lokalplanområdet, som er beliggende i landzone, overføres med offentliggørelsen af byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen, til byzone. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kommuneplanen Den 11. december 1985 vedtog Hals byråd en kommuneplan for Hals kommune, som udstikker rammerne for kommunens udvikling frem til Lokalplanområdet er ikke omfattet af kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen, men er alene angivet som et areal beliggende i det åbne land. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 46 til kommuneplanen. Lokalplanområdet er beliggende op til det i Hals Kommunes kommuneplan afgrænsede centerområde 5.Ce. I i Ulsted. Dele af lokalplanområdet er beliggende indenfor dette centerområde, og med vedtagelsen af lokalplanen vil hele lokalplanområdet blive inddraget i centerområdet i Ulsted. For område 5.Ce.l gælder følgende: For området gælder ud over de generelle rammebestemmelser for centerområder, - at bebyggelsesprocenten ikke overstiger 35 for den enkelte ejendom, - at bebyggelsen ikke opføres med mere end 2 etager uden udnyttet tagetage, - at bebyggelsesprocenten ved bebyggelse, der kun anvendes til boligformål, ikke overstiger 25 for hver enkelt parcel. Desuden gælder følgende generelle rammebestemmelser for centerområder: 8

20 REDEG0RELSE For områder, hvis fremtidige anvendelse fastlægges til centerformål, skal det ved udarbejdelse af lokalplaner sikres, - at områdets anvendelse fastlægges til centerformål (butikker, liberale erhverv, servicevirksomhed, parkering samt mindre ikke generende fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikkerne), boligbebyggelse og offentlige formål, og - at der indrettes mindst en parkeringsplads pr. 100 m2 boligareal, en parkeringsplads pr. 50 m2 erhvervsareal samt en parkeringsplads pr. 25 m2 butiksareal enten på de enkelte ejendomme eller på fælles private eller offentlige parkeringspladser, eventuelt udenfor området. Endvidere skal der indrettes udendørs opholdsarealer for områdets beboere og virksomhedens ansatte. Opholdsarealernes størrelse skal svare til mindst 50 % af boligetagearealet og 25 % af erhvervsetagearealet. Region plan lægning : Lokalplanområdet er beliggende i det der i regionplanen kaldes for jordbrugsområde. For jordbrugsområder gælder det, at andre interesser skal tilgodeses, men hoved hensynet er jordens dyrkningsmulig heder, landbrugets investeringer i produktionsapparatet og mulighederne for en rationel landbrugsdrift. Der skal ske en afvejning ud fra en konkret vurdering af interesserne. Interesserne skal så vidt muligt afbøjes mod hinanden ud fra princippet om flersidig anvendelse. Nærværende lokalplan vurderes ikke at stride imod regionplanen, da det omhandlede lokalplanområde allerede er trukket ud af landbrugsmæssig drift, dvs. at der ikke er landbrugspligt på arealet. Zonestatus: Lokalplanens område er beliggende delvist i byzone delvist i landzone. Med Hals Byråds offentliggørelse af den endelig vedtagne lokalplan overføres den del af lokalplanområdet, der er beliggende i landzone, til byzone. Fredningsbestemmelser: Lokalplanområdet er ikke berørt af forhold indeholdt i lov om naturbeskyttelse eller øvrige beskyttelses- eller fredningsbestemmelser. 9

21 REDEG0RELSE MILJØMÆSSIGE FORHOLD Ulsted Auto er omfattet af bekendtgørelse nr. 793 af 13. december 1989 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder mv. Denne bekendtgørelse udstikker en række rammer for drift og anlæg af autoværksteder, herunder beliggenhedskrav, begrænsning af støjgener, begrænsning af luftforurening, forebyggelse af luftforurening mv. Beliggenhedskrav Anlæg og aktiviteter til lakering eller undervognsbehandling må ikke etableres, da ejendommen ligger for tæt på forureningsfølsomt område. Driften af autoværksteder må ikke give anledning til væsentlige støjgener i omgivelserne. Indenfor en afstand på indtil 20 meter fra forureningsfølsomme områders skel, gælder følgende : - - I tidsrummet kl skal enhver støjende aktivitet foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer. I tidsrummet kl er enhver støjende aktivitet forbudt. Indenfor en afstand på meter fra forureningsfølsomme områders skel, gælder følgende: - - I tidsrummet kl skal enhver stærkt støjende aktivitet foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer. I tidsrummet fra kl er enhver stærkt støjende aktivitet forbudt. Slibning, sandblæsning, pladearbejde og andet støjende karosseriarbejde, mekanisk autovask og -tørring samt højtryksspuling betragtes som stærkt støjende aktiviteter. Hvis et autoværksted ligger i et forureningsfølsomt område regnes de ovennævnte afstandene fra virksomhedens skel til det sted, hvor aktiviteterne finder sted. L u ftfo r u ren in g Driften af autoværksteder må ikke give anledning til væsentlig luftforurening, herunder lugtgener, i omgivelserne. Bekendtgørelsen foreskriver en række forhold så som udsugningsanlæg, installering af filtre, afkasthøjder mv. som skal overholdes. Forebyggelse af vandforureninq Til forebyggelse af vandforurening skal der etableres olieudskiller mv. i forbindelse med spildevand fra sprøjtekabiner, vaskehaller eller lignende anlæg. 10

22 REDEGØRELSE Affald I bekendtgørelsen er der nævnt en række krav til opbevaring og bortskaffelse af bl.a. olie- og kemikalieaffald. Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) målt i ejendommens naboskel mod nuværende og evt. fremtidigt boligområde må ikke overstige følgende værdier: Mandag - fredag kl db(a) Mandag - fredag kl db(a) Alle dage kl lørdage, søn- og helligdage 35 db(a) VEJ- OG PARKERINGSFORHOLD Vejadgangen til lokalplanomådet kan ske på samme måde som nu, enten fra Vestergade eller fra den private fællesvej, som vist på kortbilag nr. 2. Der etableres areal til parkeringspladser som nævnt under afsnittet kommuneplanen på side 8. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge 17 i lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelse kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 11

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 NØRRESUNDBY OMRÅDET NØRRE UTTRUP ERHVERVSOMRÅDE VED SUNDSHOLMEN MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier,

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01 Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplaners indhold Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Lovgrundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K 645820 \ Lokalplan nr. 01.093 for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Nørhald kommune August 2003 Fremlagt i offentlig debat fra 17. september til 12. november 2003. Endeligt

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.08. februar 89

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.08. februar 89 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.08 februar 89 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 2.08 SIDE 1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 0. 9. 10. 11. 12. Lokalpianens formal... Omrade oq zonestatus... OmrAdets anvendelse... Udstykninqer...

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby

Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Lokalplan nr. 304 Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Copyright Lorem ipsum marts 2007 April 2008 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets

Læs mere

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1 for Lundegård Oktober 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et centerområde i Ullerslev By.

Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et centerområde i Ullerslev By. Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et centerområde i Ullerslev By. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANREDEGØRELSE Baggrund for lokalplanen side 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

ULLERSLEV KOMMUNE. Lokaiplan nr. 98

ULLERSLEV KOMMUNE. Lokaiplan nr. 98 ULLERSLEV KOMMUNE Lokaiplan nr. 98 For et boligområde i Ullerslev By 1999 : Ullerslev Kommune Lokalpian nr. 38 for et boligområde i Ullerslev By. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE Baggrund for lokaiplanen

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

I7~~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie.

I7~~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie. j~~i Vejle kommune. Teknisk forvaltning Oktober 198 OBS! Se rettelsesblad bagerst 0~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie. I7~~ C

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere