UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT :00:00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00"

Transkript

1 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT :00:00 SLUTTIDSPUNKT :30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra sidste møde 2. Godkendelse af dagsorden 3. Siden sidst 4. Ansøgnings LUP Puljen fra Korning Lokalråd 5. Ansøgning LUP pulje fra Ølholm Lokalråd 6. Ansøgning om skiltning til Landmandsruten 7. Økonomi - budget Generalforsamling 9. Århus Kaffeslabberas om samskabelse og Borgerbudgetering 11. Næste møder 12. EVT. 13. BorgerBudget

2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet ligger i E-dagsorden Godkendt

3 Godkendelse af dagsorden Godkendt

4 Siden sidst Søren er blevet kontaktet af en journalist fra Jyllands Posten - for at høre hvordan det gik med etablering af kreditforening - bestyrelsen vil holde liv i diskussionen om emnet. I Stouby fik man til indkøb af 2 cykler, der er indsamlet skrald i 60 km vejgrøfter i foråret - der holdes en festlighed ved Købmanden. I Stouby er der søgt 6 mio kr. fra Veluxfonden - projektet laves som et partnerskab med Vrigsted Efterskole og elever fra erhvervsskolerne. Der afholdes generalforsamling i LAG Odder-Hedensted den 15. april i kantinen på Hedensted Rådhus - efterfølgende er der infomøde for evt. ansøgere. - projektet hedder "Smagen af Bjerre Herred" Foreningen "Kulinariske fristelser" forventer at lukke i næste uge, der er ikke nok medlemmer. Søren har været på Ditlevsdal bisonfarm og fortælle om deres socialt entreprenørskab ØSE - der er stor vilje ministerielt, men da producenterne er for små er der ikke nok lobbyarbejde - så det bliver de store producenter som får del i puljerne. COOP vil have produkter fra de små fødevareproducenter - målet er 40% af deres varer skal komme fra småproducenter. I Barrit har man fået 3,5 mio til byrenovering i løbet af det næste år. Der igangsættes syn på lege og aktivitetspladser sidst i april - de indmeldte steder bliver vurderet. Der er stor interesse omkring vores BorgerBudget projekter, der har i den sidste måned været 3 kontakter fra journalister + diverse henvendelser fra kommuner. I dag har Odense Kommune spurgt.

5 Ansøgnings LUP Puljen fra Korning Lokalråd Ansøgning fra Korning Lokalråd om "Fremtidens hus i Korning" Bestyrelsen synes det ser ud som om det kan blive et spændene projekt for Korning, men ønsker ikke at støtte projekter på skitsestadiet. Man vil gerne se på en mere færdig projektbeskrivelse hvor der også er overvejelser omkring projektindhold og drift. Når projektet er beskrevet vil bestyrelsen se positivt på en ny ansøgninge, og vil i den forbindelse også invitere ansøgerne til at deltage i et bestyrelsesmøde for at forklare projektets indhold.

6 Bilag til Ansøgnings LUP Puljen fra Korning Lokalråd ansøgning Korning lup pulje

7 Ansøgning LUP pulje fra Ølholm Lokalråd Der ansøges om etablering af fase 2 i Ølholm Bypark - man ønsker at etablere legeredskaber for de mindre børn i byen. Ansøgning vedlagt som bilag Der bevilges kr.til projektet

8 Bilag til Ansøgning LUP pulje fra Ølholm Lokalråd Ansøgning Ølholm Bypark lup puljen

9 Ansøgning om skiltning til Landmandsruten Der ansøges midler til synliggørelse og formidling af en fælles rute gennem de fire områder samt Barrit, der beskriver landbrugets historie Der kommer 17 punktnedslag på en 60 km ruge ad de små veje i Bjerre Herred. Der er bevilget kr. til projektet Taget til orientering Der er indvielse den 9. kl. 14 ved Bjerre Kro

10 Bilag til Ansøgning om skiltning til Landmandsruten Ansøgning til den lille landdistriktspulje Bjerre, Stouby, Stenderup og Hornsyld

11 Økonomi - budget 2015 Budget med fordeling af landdistriktsmidler for 2015 er vedlagt som bilag. Budgettet godkendes endeligt af Udvalget for Fritid og Fællesskab Taget til efterretning

12 Bilag til Økonomi - budget 2015 budget og regnskab februar landdistriktsudvikling

13 Generalforsamling Gennemgang af program for generalforsamlingen herunder: Punkter til beretning Afstemnings metode Program for aftenen Input til beretningen Pressen inviteres til at deltage i generalforsamlingen.

14 Bilag til Generalforsamling Invitation til generalforsamling for Det Fælles Landdistriktsråd 21. april referat fra generalforsamling for Det Fælles Landdistriktsråd 2014 Vedtægter med ændringer fra 2014 Indhold beretning 2014 dfl

15 Århus 2017 Orientering om status, herunder: Landsbyklynger Samskabelsesprojekter hvor man kan få kr. til kulturelle arrangementer 12 til middag - skal vi have flere arrangementer? Vi får landdistriktstræffet i 2016

16 Bilag til Århus 2017 Orientering om aarhus 2017

17 Kaffeslabberas om samskabelse og Borgerbudgetering Program og indbydelse drøftes på mødet Bodil bager sin berømte kringle Ret indbydelsen - praktisk lunt tøj anbefales

18 Bilag til Kaffeslabberas om samskabelse og Borgerbudgetering kaffeslabberas Program for Kaffeslabberas den 6

19 Næste møder Husk kalenderen 11. juni kl Susanne sender indkaldelse ud

20 EVT. Bent S. fortæller at lokalarkiverne er kommet med i en fælles database som hedder Arkibas. Man vil lave en ansøgning til en kultur og fritidspuljen - der er aftalt et møde den 5.maj Der er dd indkommet en ansøgning til den store landdistriktspulje fra Stenderup - man ønsker at etablere vand på området - fordi det giver flere muligheder for brugerne til at afholde forskellige arrangementer - man regner med at det vil koste kr. Der er etableret et Klima- og ernergiråd - Bent har deltaget i det 1. møde hvor der var mange spændende forslag til hvilke tiltag man kan iværksætte.

21 BorgerBudget Susanne spørger Line om bestyrelsen må få det oplæg som er lavet til kommuneledelsen - og når erfaringerne med årets projekter er samlet tager bestyrelsen stilling til formen i 2015/16

22 Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Projektet skal have en titel, som fortæller, hvad det indeholder. Det er vigtigt, at man allerede her spores ind på, hvad projektet handler om. Fremtidens hus i Korning et kulturog idrætshus. (Arbejdstitel). Formål/mål Stil jer selv følgende spørgsmål. Når I har svaret på dem, vil I kunne formulere jeres formål! Hvordan skaber projektet udvikling i lokalområdet? Hvorfor er det vigtigt at gennemføre idéen/projektet? Hvem har gavn af projektet? Hvad skal I opnå ved projektet? Hvordan bearbejdes idéerne? Navne på projektansvarlige Hvis det er en forening, skal foreningens virke, tilhørsforhold m.m. kort beskrives. Formålet med denne ansøgning er at skaffe midler til udarbejdelse af et prospekt, der skal beskrive placering, indretning, og formålet med et Fremtidens hus i Korning et kultur og idrætshus. Prospekt skal bruges i finansieringsprocessen i relation til private og offentlige fonde, banker og andre finansieringskilder samt offentlige ansøgninger. Formålet med huset er at skabe et samlingssted med udfoldelsesmuligheder for alle aldersgrupper indenfor både lokal kultur-/idrætsliv og skolen. Det er altafgørende for vores landsby at skabe et sammenhængende lokalsamfund eller rettere et bæredygtigt lokalsamfund med udfoldelsesmuligheder for alle aldersgrupper. Aldersgrupperne er i denne sammenhæng småbørn, skolebørn, unge, voksne samt ældre og gamle. Aktivitetsudvalget og Korning Lokalråd ønsker at tilbyde alle i Korning inklusiv tilflyttere det som betyder så meget for nutidens familier: Skole, børnepasning og et aktivt kultur- og idrætsliv. Korning Lokalråd er projektansvarlig. CVR-nr Idegrundlaget er udarbejdet af et aktiansøgning Korning lup pulje punkt_4_bilag_1

23 Husk at foreninger i dag skal have CVR nummer. Man kan registrere foreningen på vitetsudvalg, der er bredt sammensat af foreninger og borgere i Korning. Aktivitetsudvalget blev nedsat den 6. oktober 2014 på et møde, hvor samtlige foreninger var repræsenteret. Aktivitetsudvalget har holdt mange møder og besøgt tilsvarende aktivitetshuse i naboområderne. Aktivitetsudvalget har enstemmigt anbefalet at der bygges et Fremtidens hus i Korning et kultur og idrætshus på beskedne kvadratmetre. Baggrund for projektet Her skal Hv... spørgsmålene besvares. Hvad er situationen nu - før I går igang? Hvorfor er det vigtigt, at projektet kommer i gang? Prøv kort at give læseren den nødvendige baggrundsviden, som er grundlaget for at vurdere projektets indhold og den udvikling, som det vil skabe i jeres område. Projektets relevans og fokusområde Hvem skal projektet gavne? Hvorfor er netop jeres projekt vigtigt for fokusområdet? o Støtte udvikling og etablering af erhverv i landdistrikterne o Bosætning, som tager udgangs- I dag er situationen den, at Korning låner et forsamlingshus på ca. 50 kvadratmeter, hvor Lokalarkivet har dele af deres arkiv på toilettet. Huset er lånt af Hedensted Kommune og på lånt tid. Huset størrelse betyder, at mødedeltagernes antal er maks. 24 stk. en total uholdbar situation for vores lokalsamfund. Gymnastiksalen på skolen er skønt slet ikke optimal - overbooket vinteren igennem med mange idrætsaktiviteter, hvilket bl.a. betyder, at der må lejes badmintonbaner udenbys. Gymnastiksalens badeforhold er miserable med kun et baderum. Projektet vil være til gavn for alle i vores lokalsamfund. Projektet fokuserer endvidere på at stabilisere og øge bosætningen. Det kan endvidere nævnes, at projektet med et multifunktionelt hus fik højeste ansøgning Korning lup pulje punkt_4_bilag_1 2

24 punkt i Hedensted Kommunes branding strategi o Tværgående projekter, som involverer flere lokalråd eller samarbejde med lokalråd fra andre kommuner. Aktiviteter og tidsplan - detaljeret beskrivelse Beskriv de aktiviteter, der skal foregå i projektet. Det kan være en fordel at dele projektet i flere dele, hvor man sætter flere delmål, f.eks. opdelt i tidsperioder, eller opdelt i forskellige dele af projektet, som naturligt kan afgrænses. prioritet i Kornings Lokalplan i Sideløbende med planerne om et aktivitetshus arbejdes der med en markedsføringsplan for vores landsby og et par korningborgere har påtaget sig jobbet som brobyggere det vil sige, byder tilflyttere velkommen med en orientering om Kornings fællesaktiviteter. Tidsplanen med at få forberedt og udarbejdet et prospekt vil forløbe indtil eftersommeren i indeværende år, idet alle korningborgerne skal orienteres og via borgermøder skal have indflydelse på projektet. I aktivitetsudvalget prioriteres det højt, at så mange som muligt får ejerskab til projektet. På nuværende tidspunkt kan processen inddeles i følgende led: 1. At skaffe finansiering til prospektet. 2. At fastlægge projektets omfang og placering 3. At søge diverse finansieringskilder og offentlige tilladelser m.v. Deltagere i projektet Måske har man i løbet af projektet flere deltagere med i løsningen af forskellige problemstillinger. Det kan være, at man indgår partnerskaber mellem f.eks. flere foreninger, virksomheder eller andet. Det er et godt argument, hvis man har en bred vifte af deltagere fra lokalområdet involveret. Det vil være med til at give projektet større vægt hos diverse fonde m.m. Projektets deltagere er alle i Korning - alle foreninger og enkeltpersoner, således at den demokratiske proces er intakt, og således at så mange som muligt får ejerskab til projektet. ansøgning Korning lup pulje punkt_4_bilag_1 3

25 Budget for projektet Jo mere man kan detaljere budgettet jo bedre. Det er vigtigt at få alle udgifter og indtægter samlet og få opsat et realistisk budget. Lav evt. budget i et særskilt dokument Budgettet deles op i hovedgrupper, hvor man skriver sine undergrupper ind: o Lønninger/projektansættelser: o Konsulenter o Projektansættelse o Anlægsarbejder: o Andre leverandørydelser: o Materialer, inventar, udstyr og maskiner: o Rejser og transport: o Formidling og information: o Andet: o Indtægter: o Frivilligt arbejde o Arrangementer o Sponsor o Andet Vær opmærksom på: o Om udgifterne er opgivet med eller uden moms - om I selv skal betale momsen, eller kan trække den fra. o Projektets likviditet. Man får som hovedregel ikke alle pengene forud, derfor skal man kunne finansiere udgifterne i en tid selv Projektet kan i grove træk deles op i følgende faser. 1. Behovsanalyse 2. Ansøgninger til finansiering af et prospekt. 3. En demokratisk proces - borgerinddragelse. 4. Foundraising og diverse officielle godkendelsesansøgninger. 5. Projektrealisering. Behovsanalysen er delvis afsluttet. Pris for prospektet. Fra bl.a. RUMarkitekterne ved Tom Halling har vi fået en vejledende pris på tegninger og projektbeskrivelse til kr , og hvis dette skal visualiseres, hvilket vurderes at have stor betydning, skal der regnes med et tillæg på kr i alt kr. excl. moms lig med kr inklusiv moms. Dette beløb satser vi på at kunne finansiere På følgende måde: Lokal Udviklings Pulje (LUP) kr. Udviklingspuljen (Kultur og Fritid) kr. Egenfinansiering kr. I alt finansiering incl. moms kr. Finansieringsplan for projektet Hvor skal pengene komme fra? Hvilke fonde vil det være relevant at søge? Hvilken egenfinansiering er der i projektet? Hvordan vil man gribe processen an med fundraising? ansøgning Korning lup pulje En finansieringsplan for selve projektet er endnu ikke udarbejdet. En selvejende institution påtænkes. punkt_4_bilag_1 4

26 ansøgning Korning lup pulje punkt_4_bilag_1 5

27 Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Projektet skal have en titel, som fortæller, hvad det indeholder. Det er vigtigt, at man allerede her spores ind på, hvad projektet handler om. Bypark i Ølholm Formål/mål Stil jer selv følgende spørgsmål. Når I har svaret på dem, vil I kunne formulere jeres formål! Hvordan skaber projektet udvikling i lokalområdet? Hvorfor er det vigtigt at gennemføre idéen/projektet? Hvem har gavn af projektet? Hvad skal I opnå ved projektet? Hvordan bearbejdes idéerne? Det er 2. etape af projekt Ølholm Bypark. 1. etape er færdig med støtte fra div. fonde og frivilligt arbejde. 2. etape skal gøre Parken mere attraktiv for de mindste børn og på den måde indbyde til fælles aktiviteter for alle aldre. Målet er større bosætning i Ølholm og Parken der ligger på et førhen ubenyttet areal, har betydet en ganske betragtelig forskønnelse for vores lille by og viser samtidig det sammenhold vi har, når nye projekter skal realiseres. Nyrenoveret skole, ny børnehave, et velfungerende foreningsliv, Tørrings handelsliv og den nye motorvej, skal sammen med vores projekter gøre det til et rigtig attraktivt sted at bo for alle aldersgrupper. Navne på projektansvarlige Hvis det er en forening, skal foreningens virke, tilhørsforhold m.m. kort beskrives. Husk at foreninger i dag skal have CVR nummer. Man kan registrere foreningen på Lokalrådet for Ølholm v/annette Vestbo Vejlevej 20 Ølholm 7160 Tørring CVR: Baggrund for projektet Her skal Hv... spørgsmålene besvares. Hvad er situationen nu - før I går igang? Hvorfor er det vigtigt, at projektet kommer i gang? Et førhen ubenyttet areal er ved at tage sin form. Grillhytte, rebtårn samt Krolf var 1. etape af projektet og bliver flittigt benyttet af skole, børnehave, foreninger samt byens borgere. Der er dog en mangel af legeredskaber til de mindste samt yderligere aktivi- Ansøgning Ølholm Bypark lup puljen punkt_5_bilag_1

28 Prøv kort at give læseren den nødvendige baggrundsviden, som er grundlaget for at vurdere projektets indhold og den udvikling, som det vil skabe i jeres område. teter for alle aldre for at gøre parken fuldendt. Samtidig skal Parken synliggøre sammenholdet og glæden ved at bo netop her i Ølholm. Projektets relevans og fokusområde Hvem skal projektet gavne? Hvorfor er netop jeres projekt vigtigt for fokusområdet? o Støtte udvikling og etablering af erhverv i landdistrikterne o Bosætning, som tager udgangspunkt i Hedensted Kommunes branding strategi o Tværgående projekter, som involverer flere lokalråd eller samarbejde med lokalråd fra andre kommuner. Aktiviteter og tidsplan - detaljeret beskrivelse Beskriv de aktiviteter, der skal foregå i projektet. Det kan være en fordel at dele projektet i flere dele, hvor man sætter flere delmål, f.eks. opdelt i tidsperioder, eller opdelt i forskellige dele af projektet, som naturligt kan afgrænses. Projektet skal være til gavn for alle borgere i Ølholm samt tiltrække nye. Der er netop kommet en ny udstykning i byen, så muligheden for øget bosætning er absolut til stede. Det vil medvirke til øget omsætning i vores nærmeste handelsby Tørring med hvilken vi allerede har et foreningssamarbejde. Samtidig er vi med i et projekt Visit Gudenåen, der vil gøre det muligt at gå Ølholm Kær rundt med udgangspunkt fra Byparken. Parken har samtidig betydet en betydelig forskønnelse af vores lille by og vil med de ekstra tiltag syne endnu bedre. Opgravning samt opfyldning med faldsand Udføres af frivillige Opsætning af Legetårn Udføres af leverandøren. Ansøgning Ølholm Bypark lup puljen punkt_5_bilag_1 2

29 Budget for projektet Jo mere man kan detaljere budgettet jo bedre. Det er vigtigt at få alle udgifter og indtægter samlet og få opsat et realistisk budget. Lav evt. budget i et særskilt dokument Budgettet deles op i hovedgrupper, hvor man skriver sine undergrupper ind: o Lønninger/projektansættelser: o Konsulenter o Projektansættelse o Anlægsarbejder: o Andre leverandørydelser: o Materialer, inventar, udstyr og maskiner: o Rejser og transport: o Formidling og information: o Andet: o Indtægter: o Frivilligt arbejde o Arrangementer o Sponsor o Andet Legetårn. Vi har 2 tilbud men har valgt det der har størst udfordring og mindst vedligeholdelse - altså vil det i sidste ende være billigst. Legetårn inkl. moms kr Faldsand inkl. moms kr Frivilligt arbejde: 100 timer a 100 kr. i alt Projekt i alt inkl. moms kr Vær opmærksom på: o Om udgifterne er opgivet med eller uden moms - om I selv skal betale momsen, eller kan trække den fra. o Projektets likviditet. Man får som hovedregel ikke alle pengene forud, derfor skal man kunne finansiere udgifterne i en tid selv Finansieringsplan for projektet Hvor skal pengene komme fra? Hvilke fonde vil det være relevant at søge? Hvilken egenfinansiering er der i projektet? Hvordan vil man gribe processen an med fundraising? Ansøgning Ølholm Bypark lup puljen Frivilligt arbejde 100 timer i alt Ansøgt LUP Andre fonde ikke bevilget Projekt i alt Ved ansøgning af fondsmidler ses bort fra beløbet for frivilligt arbejde. punkt_5_bilag_1 3

30 Ansøgning Ølholm Bypark lup puljen punkt_5_bilag_1 4

31 Hedensted Kommunes lille landdistriktspulje 2015 Pulje på kr. til realisering af små projekter i lokalområder uddeling af max kr. til hvert projekt. Der lægges vægt på at projektet skaber udvikling og fornyelse i det enkelte lokalområde Ansøgningsfrist: løbende Hvem er ansøger: Oplysning om projektansvarlig CVR nummer tilknyttet til nemkonto Beskrivelse af projektet: Hvem deltager i projektet Hvilke aktiviteter Hvornår og hvordan gennemføres projektet Hvordan skaber projektet aktivitet og udvikling i lokalområdet Koordinationsudvalget for Hornsyld og omegn v. Torsten Sonne Petersen søger på vegne af lokalarkiver og lokalråd i Bjerre, Stouby, Stenderup og Hornsyld Synliggørelse af fælles projekt Der søges om penge til synliggørelse og formidling af en fælles rute gennem de fire områder samt Barrit, der beskriver landbruget og dets følgeindustriers historie (smedie, mølle, mejeri m.m.) med 17 punktnedslag på en 60 km rute på de små veje i Bjerre herred. I samarbejde med Glud Museum. Det hele er formidlet Kend din landsby og kan tilgåes vha QR koder. Projektet indvies d. 9. maj kl ved Bjerre Kro. Der søges om støtte til folderboks og turkort Økonomi: Budget og finansiering 4 kasser (Naturstyrelsen) kr kort på aluplade kr I alt kr Der søges om kr Ansøgningen sendes til: Hedensted Kommune, Tjørnevej 8, 7171 Uldum, eller mail: Yderligere oplysninger kan fås hos Landdistriktskoordinator Susanne Ernst, på telefon: Efter gennemførelse af projektet indsendes dokumentation i form af billeder, video eller en beskrivelse, som lægges på bloggen: Ansøgning til den lille landdistriktspulje Bjerre, Stouby, Stenderup og Hornsyld punkt_6_bilag_1

32 Hedensted Kommunes lille landdistriktspulje 2015 Ansøgning til den lille landdistriktspulje Bjerre, Stouby, Stenderup og Hornsyld punkt_6_bilag_1

33 Budget 2015 landdistriktsudvikling Indtægter budget overført fra 2014 er disponeret Udgifter Ikke udbetalt LUP, BB, mm BB 2015/ LUP pulje Stor pulje lille pulje Landdistrikternes fællesråd Administrationens projekter mm Møder DFL + bestyrelse Tilskud til lokalråd x Aktiviteter som fx sikkerhedscheck af aktivitets og legepladser mm. Udgifter i alt Forskel 189 budget og regnskab februar landdistriktsudvikling punkt_7_bilag_1

34 Invitation til generalforsamling for Det Fælles Landdistriktsråd den 21. april 2015 Vi mødes i Hjortsvang forsamlingshus, Borgergade 21 i Hjortsvang. Mødet starter kl med fællesspisning (menu: stegt flæsk med persillesovs) Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Indkomne forslag Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen: i. På valg - Ole Lyse, Kristian Mortensen og Torsten Petersen ii. Valg af suppleanter Evt. Efter generalforsamlingen er der oplæg om: Forsikringsregler ved frivilligt arbejde og lokale aktivitets- og legepladser Lokalområdekontaktordningen BorgerBudget Puljer til lokaludvikling Branding og brobygning Projekt Slip lokalområdet fri Efter mødet er der generalforsamling i LAG Hedensted her er alle velkomne Af hensyn til forplejning er tilmeldingsfristen 15. april, tilmelding sendes til: skriv hvilket lokalråd I kommer fra og hvor mange der deltager. Invitation til generalforsamling for Det Fælles Landdistriktsråd 21. april punkt_8_bilag_1

35 Referat fra generalforsamling for Det Fælles Landdistriktsråd den 27. marts Valg af dirigent Susanne Ernst blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning Formanden Bent Sørensen aflagde beretning. Beretningen blev godkendt. 3. Indkomne forslag a. Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter Vedtægtsændringerne blev vedtaget med få sproglige rettelser 4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen: i. På valg - Bent Sørensen, Bodil Bodholdt og Peter Andersen Bent Pedersen fra Bjerre, Søren Noes fra Hjarnø, blev også foreslået og accepterede Alle blev valgt ii. Valg af suppleanter Ole Lyse fra Stouby og Peter Abildgaard fra Snaptun blev valgt som suppleanter 5. Evt. Susanne efterlyste et område, der ville tage imod nogle kommunale ledere. Lindved meldte sig Susanne fortalte, at kommunens kørselskoordinator gerne vil indkalde til et møde om den kollektive trafik. Martin Fritzner opfordrede til affaldsindsamling den 26. og 26. April. Den arrangeres af Danmarks Naturfredningsforening og Hedensted Kommune. Bent Sørensen fortalte, at Hedensted Kommune har afsat 1,8 mill.kr. til afløsning af LAG-midlerne. referat fra generalforsamling for Det Fælles Landdistriktsråd 2014 punkt_8_bilag_2

36 Søren Noes fortalte om, hvordan Hjarnø havde lavet borgerbudgettering. Xx fra As, Mogens Thomsen fra Sindbjerg Sogns lokalråd og Torsten S. Petersen fra Hornsyld lokalråd fortalte om deres borgerbudgetprocesser. referat fra generalforsamling for Det Fælles Landdistriktsråd 2014 punkt_8_bilag_2

37 VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Det Fælles Landdistriktsråd(herefter DFL), Hedensted Rådhus, Niels Espesvej 8, 8722 Hedensted Formål for DFL 2 DFL skal skabe bindeled mellem lokalråd, administration og kommunalbestyrelse i Hedensted Kommune. Målet er at udvikle vilkårene i lokalsamfundene og landdistrikterne i kommunen, og herunder at arbejde med følgende: Indgå i samarbejdet med byrådet om fastlæggelse og ajourføring af en landdistriktspolitik. Medvirke til gennemførelse og løbende evaluering af handleplan for landdistriktsarbejdet. Stå til rådighed med idéer, råd og vejledning til lokalråd, foreninger, organisationer og kommunen. Arbejde for at skaffe økonomisk råderum til projekter i lokalområderne. Arbejde for at udnytte mulighederne for tilskud fra EU-midler, Indenrigsministeriets landdistriktspulje og andre puljer samt fonde til forskellige projekter. DFL refererer til ØK(kommunens Økonomiudvalg) og betjenes af landdistiktskoordinatoren DFL mødes årligt med politikerne for dialog og erfaringsudveksling Sikre at alle borgere, i Hedensted Kommune, bliver repræsenteret af et lokalråd Medlemmer 3 Hvert lokalråd i Hedensted Kommune kan udpege en repræsentant til DFL. Lokalrådets repræsentant er medlem af rådet, indtil lokalrådet beslutter og meddeler anderledes. Alle medlemmer af lokalrådene kan deltage i møderne uden stemmeret. Lokalrådene opfordres til at etablere vedtægter for det lokale arbejde. Bestyrelsen 4 Bestyrelsen for DFL mødes årligt med ØK, her fastsættes årlige indsatsområder, og evt. justeringer af landdistriktspolitikken drøftes Bestyrelsen for DFL bevilger tilskud fra Hedensted Kommunes Landdistriktspulje til Lokalrådene og projekter i.h.t. nærmere fastlagte retningslinier og årlige indsatsområder inden for den ramme ØK melder ud til formålet Vedtægter med ændringer fra 2014 punkt_8_bilag_3

38 Bestyrelsen for DFL sikrer, at midlerne anvendes i.h.t. formålet, og at modtagerne efterlever krav til regnskabsaflæggelse og afrapportering Der vælges 6-8 medlemmer af DFL og Byrådet udpeger et medlemmer til bestyrelsen, der herefter består af 7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand efter generalforsamlingen. Formandens primære opgave er at sikre bestyrelsens funktionsdygtighed, at vedtægterne overholdes, at sikre koordinering mellem DFL og Hedensted Kommune, samt at knytte kontakter til eksterne interessegrupper, pressen mf. Ordinær generalforsamling 5 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts. Indkaldelse skal ske skriftligt til medlemmerne med 2 ugers varsel. Alle lokalråd har én stemme på generalforsamlingen. 6 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med minimum følgende punkter: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Indkomne forslag Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen Eventuelt 7 Det er ikke muligt at stemme ved fuldmagt. 8 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen ved formanden beretning om foreningens virksomhed. Ordinær generalforsamling - fortsat 9 På generalforsamlingen vælges 3-4 medlemmer i ulige år og 3-4 medlemmer i lige år, alle medlemmer vælges for en 2 årig periode. Første gang vælges 6-8 medlemmer, de 3 som får færrest stemmer vælges for en 1. årig periode Vedtægter med ændringer fra 2014 punkt_8_bilag_3 2

39 2 Suppleanter vælges hvert år. Alle lokalrådsmedlemmer er opstillingsberettigede, dog kan der kun vælges en person fra hvert lokalråd, ved opstilling af flere personer fra samme lokalråd vælges den der får flest stemmer. 10 Medlemmer, som ønsker at stille forslag til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsende deres forslag 7 dage inden generalforsamlingen til formanden/sekretæren. Modtagne forslag offentliggøres på hjemmeside/blog inden generalforsamlingen 11 Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt blot ét af de fremmødte medlemmer ytrer ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling 12 Såfremt 1/3 af medlemmer af DFL ønsker det, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. 13 Det overlades til den siddende bestyrelse at udarbejde og udsende mødeindkaldelse. Bestyrelsen skal endvidere berette om årsagen til den ekstraordinære indkaldelse. 14 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes ligesom den ordinære generalforsamling, jfr Vedtægtsændringer 15 Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på generalforsamling med minimum 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtægter med ændringer fra 2014 punkt_8_bilag_3 3

40 Indhold beretning DFL 9 bestyrelsesmøder Møde med udvalget for Fritid og Fællesskab omkring fastlæggelse af kriterier for LUP pulje og Landdistriktspuljer Møde i det Fælles Landdistriktsråd med udpegning af årets landdistriktspris Lokale møder Deltaget i arbejdet med etablering af LAG Odder-Hedensted Deltaget i 2 gange arrangement 12 til middag LUP Puljen (administreret af LAG Hedensted i 2014) orientering om støttede projekter Deltaget i Landdistriktstræf i Hampen Helt ude i Hampen Landdistriktspuljer orientering om støttede projekter Indhold beretning 2014 dfl punkt_8_bilag_4

41 Fremtid: LUP pulje og landdistriktspuljer Landsbytræf 2015 Kaffeslabberas Århus 2017 BorgerBudget 2015/16 Hvilke behov er der for møder i fremtiden temaer? Indhold beretning 2014 dfl punkt_8_bilag_4

42 Notatark Sagsnr G Sagsbehandler Mette Vildbrad Orientering om Aarhus 2017 Hedensted Kommune har siden 2011 været strategisk partner i satsningen "Europæisk Kulturhovedstad 2017" og bevilgede i ,5 mio. kr. til satsningen, hvilket svarer til kr. pr. år i årene Det er Aarhus Kommune, der i 2012 blev tildelt titlen, men satsningen gennemføres i et tæt og velfungerende samarbejde med de øvrige 18 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Både kommuner og Region Midtjylland er repræsenteret i bestyrelsen for Fonden Aarhus 2017 (politisk repræsentation) og i Den Regionale Styregruppe (administrativ repræsentation). Visionen for kulturhovedstadsprojektet er at vise, hvordan vi med kunst og kultur (i bred forstand) kan møde udfordringer, som ikke bare Aarhus, regionen og Danmark, men hele Europa står overfor. Økonomi I ansøgningen til EU fra 2012 havde Aarhus 2017 et samlet budget på 500 mio. kr. fra Region Midtjylland bevilgede i mio. kr. til satsningen fra Aarhus Kommune bevilgede 100 mio. kr. og de øvrige 18 kommuner 45 mio. kr. Der har længe været usikkerhed om statens engagement. I ansøgningen til EU i 2012 forudsættes staten at matche den lokale investering med tilsvarende 200 mio. kr. Med finansloven 2015 besluttede regeringen at afsætte 145 mio. kr. til Aarhus mio. kr. bevilges direkte til Fonden Aarhus 2017, 10 mio. kr. via de regionale kulturaftaler mellem klynger af kommuner og kulturministeriet, og endelig 6 mio. kr. tildelt via Visit Denmarks budget til international markedsføring af kulturhovedstadsåret. Bestyrelsen for Fonden Aarhus 2017 har - som følge af statens udmelding - i november 2014 besluttet at nedjustere budgettet til 420 mio. kr. af forsigtighedshensyn. Der skal rejses mio. kr. fra private sponsorer, fonde og EU-midler. Ved udgangen af 2014 er der sikret ca. 35 mio. kr. Senest har Salling Fonden besluttet at donere 20 mio. kr. til Aarhus Det er målet at rejse 40 mio. kr. i 2015, hvilket anses for realistisk og vil bringe denne del af finansieringen tæt på det endelige mål. Det regionale udbytte Det nedskalerede budget vurderes ikke at få betydning for det regionale udbytte af investeringen. Fonden garanterer fortsat kommunerne (eksklusive Aarhus), at de får deres investering igen minimum krone for krone i form af tilskud til projekter inden for den pågældende kommunegrænse. Ved den seneste ansøgningsrunde i 2014 modtog 44 strategiske pro- Orientering om aarhus 2017 punkt_9_bilag_1

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik Projektbeskrivelse efterår 2006 Referat af opstartsmødet i Skovsgård den 28.oktober 2006 Indhold 1 INDLEDNING...2 2 VISIONER

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Nye tider, nye samarbejdsformer

Nye tider, nye samarbejdsformer Nye tider, nye samarbejdsformer En DATS rapport om udvikling af nye samarbejdsstrukturer og netværk udarbejdet af Line Hauger og Ann Vægter Projektet er støttet af Udviklingspuljen 2007 Dansk Folkeoplysnings

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013 HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport Juni 2013 Notat HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport 3. juni 2013 Udarbejdet af jmh, pfk Kontrolleret af pfk

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner Mere end 100 borgere deltog i Ballerups borgerhøring om nærdemokrati lørdag d. 2. februar 2008 på KDAS i Skovlunde. Foto: Jesper Ludvigsen

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014

Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014 Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014 På vegne af Science Arbejdsgruppen Elzebeth Wøhlk, skolekonsulent for naturfag Pædagogisk UdviklingsCenter Marts 2011 Handleplan for naturfag i Tårnby Kommune

Læs mere

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer udvikling af landsbyer En værktøjskasse Udvikling af landsbyer Udvikling af landsbyer Vejledningen er udgivet af: Velfærdsministeriet Vejledningen er udarbejdet af COWI A/S Plan, Udvikling og Design ved

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

LOKALSAMFUND SOM NYE ENTREPRENØRER

LOKALSAMFUND SOM NYE ENTREPRENØRER LOKALSAMFUND SOM NYE ENTREPRENØRER ERFARINGER FRA ØSE-PROJEKTET (Øsamfund udvikler socialt entreprenørskab) BYFORNYELSE LOKALSAMFUND SOM NYE ENTREPRENØRER ERFARINGER FRA ØSE-PROJEKTET (Øsamfund udvikler

Læs mere

Kunsten ud i landsbyerne 3

Kunsten ud i landsbyerne 3 Projektbeskrivelse Kunsten ud i landsbyerne 3 et projekt, der flytter fokus Resumé En kunstner og en landsby skal gennem dialog og samarbejde formulere en arbejdsskitse til et kunstværk. Værket skal efterfølgende

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere