UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT :00:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00"

Transkript

1 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT :00:00 SLUTTIDSPUNKT :30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra sidste møde 2. Godkendelse af dagsorden 3. Siden sidst 4. Ansøgnings LUP Puljen fra Korning Lokalråd 5. Ansøgning LUP pulje fra Ølholm Lokalråd 6. Ansøgning om skiltning til Landmandsruten 7. Økonomi - budget Generalforsamling 9. Århus Kaffeslabberas om samskabelse og Borgerbudgetering 11. Næste møder 12. EVT. 13. BorgerBudget

2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet ligger i E-dagsorden Godkendt

3 Godkendelse af dagsorden Godkendt

4 Siden sidst Søren er blevet kontaktet af en journalist fra Jyllands Posten - for at høre hvordan det gik med etablering af kreditforening - bestyrelsen vil holde liv i diskussionen om emnet. I Stouby fik man til indkøb af 2 cykler, der er indsamlet skrald i 60 km vejgrøfter i foråret - der holdes en festlighed ved Købmanden. I Stouby er der søgt 6 mio kr. fra Veluxfonden - projektet laves som et partnerskab med Vrigsted Efterskole og elever fra erhvervsskolerne. Der afholdes generalforsamling i LAG Odder-Hedensted den 15. april i kantinen på Hedensted Rådhus - efterfølgende er der infomøde for evt. ansøgere. - projektet hedder "Smagen af Bjerre Herred" Foreningen "Kulinariske fristelser" forventer at lukke i næste uge, der er ikke nok medlemmer. Søren har været på Ditlevsdal bisonfarm og fortælle om deres socialt entreprenørskab ØSE - der er stor vilje ministerielt, men da producenterne er for små er der ikke nok lobbyarbejde - så det bliver de store producenter som får del i puljerne. COOP vil have produkter fra de små fødevareproducenter - målet er 40% af deres varer skal komme fra småproducenter. I Barrit har man fået 3,5 mio til byrenovering i løbet af det næste år. Der igangsættes syn på lege og aktivitetspladser sidst i april - de indmeldte steder bliver vurderet. Der er stor interesse omkring vores BorgerBudget projekter, der har i den sidste måned været 3 kontakter fra journalister + diverse henvendelser fra kommuner. I dag har Odense Kommune spurgt.

5 Ansøgnings LUP Puljen fra Korning Lokalråd Ansøgning fra Korning Lokalråd om "Fremtidens hus i Korning" Bestyrelsen synes det ser ud som om det kan blive et spændene projekt for Korning, men ønsker ikke at støtte projekter på skitsestadiet. Man vil gerne se på en mere færdig projektbeskrivelse hvor der også er overvejelser omkring projektindhold og drift. Når projektet er beskrevet vil bestyrelsen se positivt på en ny ansøgninge, og vil i den forbindelse også invitere ansøgerne til at deltage i et bestyrelsesmøde for at forklare projektets indhold.

6 Bilag til Ansøgnings LUP Puljen fra Korning Lokalråd ansøgning Korning lup pulje

7 Ansøgning LUP pulje fra Ølholm Lokalråd Der ansøges om etablering af fase 2 i Ølholm Bypark - man ønsker at etablere legeredskaber for de mindre børn i byen. Ansøgning vedlagt som bilag Der bevilges kr.til projektet

8 Bilag til Ansøgning LUP pulje fra Ølholm Lokalråd Ansøgning Ølholm Bypark lup puljen

9 Ansøgning om skiltning til Landmandsruten Der ansøges midler til synliggørelse og formidling af en fælles rute gennem de fire områder samt Barrit, der beskriver landbrugets historie Der kommer 17 punktnedslag på en 60 km ruge ad de små veje i Bjerre Herred. Der er bevilget kr. til projektet Taget til orientering Der er indvielse den 9. kl. 14 ved Bjerre Kro

10 Bilag til Ansøgning om skiltning til Landmandsruten Ansøgning til den lille landdistriktspulje Bjerre, Stouby, Stenderup og Hornsyld

11 Økonomi - budget 2015 Budget med fordeling af landdistriktsmidler for 2015 er vedlagt som bilag. Budgettet godkendes endeligt af Udvalget for Fritid og Fællesskab Taget til efterretning

12 Bilag til Økonomi - budget 2015 budget og regnskab februar landdistriktsudvikling

13 Generalforsamling Gennemgang af program for generalforsamlingen herunder: Punkter til beretning Afstemnings metode Program for aftenen Input til beretningen Pressen inviteres til at deltage i generalforsamlingen.

14 Bilag til Generalforsamling Invitation til generalforsamling for Det Fælles Landdistriktsråd 21. april referat fra generalforsamling for Det Fælles Landdistriktsråd 2014 Vedtægter med ændringer fra 2014 Indhold beretning 2014 dfl

15 Århus 2017 Orientering om status, herunder: Landsbyklynger Samskabelsesprojekter hvor man kan få kr. til kulturelle arrangementer 12 til middag - skal vi have flere arrangementer? Vi får landdistriktstræffet i 2016

16 Bilag til Århus 2017 Orientering om aarhus 2017

17 Kaffeslabberas om samskabelse og Borgerbudgetering Program og indbydelse drøftes på mødet Bodil bager sin berømte kringle Ret indbydelsen - praktisk lunt tøj anbefales

18 Bilag til Kaffeslabberas om samskabelse og Borgerbudgetering kaffeslabberas Program for Kaffeslabberas den 6

19 Næste møder Husk kalenderen 11. juni kl Susanne sender indkaldelse ud

20 EVT. Bent S. fortæller at lokalarkiverne er kommet med i en fælles database som hedder Arkibas. Man vil lave en ansøgning til en kultur og fritidspuljen - der er aftalt et møde den 5.maj Der er dd indkommet en ansøgning til den store landdistriktspulje fra Stenderup - man ønsker at etablere vand på området - fordi det giver flere muligheder for brugerne til at afholde forskellige arrangementer - man regner med at det vil koste kr. Der er etableret et Klima- og ernergiråd - Bent har deltaget i det 1. møde hvor der var mange spændende forslag til hvilke tiltag man kan iværksætte.

21 BorgerBudget Susanne spørger Line om bestyrelsen må få det oplæg som er lavet til kommuneledelsen - og når erfaringerne med årets projekter er samlet tager bestyrelsen stilling til formen i 2015/16

22 Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Projektet skal have en titel, som fortæller, hvad det indeholder. Det er vigtigt, at man allerede her spores ind på, hvad projektet handler om. Fremtidens hus i Korning et kulturog idrætshus. (Arbejdstitel). Formål/mål Stil jer selv følgende spørgsmål. Når I har svaret på dem, vil I kunne formulere jeres formål! Hvordan skaber projektet udvikling i lokalområdet? Hvorfor er det vigtigt at gennemføre idéen/projektet? Hvem har gavn af projektet? Hvad skal I opnå ved projektet? Hvordan bearbejdes idéerne? Navne på projektansvarlige Hvis det er en forening, skal foreningens virke, tilhørsforhold m.m. kort beskrives. Formålet med denne ansøgning er at skaffe midler til udarbejdelse af et prospekt, der skal beskrive placering, indretning, og formålet med et Fremtidens hus i Korning et kultur og idrætshus. Prospekt skal bruges i finansieringsprocessen i relation til private og offentlige fonde, banker og andre finansieringskilder samt offentlige ansøgninger. Formålet med huset er at skabe et samlingssted med udfoldelsesmuligheder for alle aldersgrupper indenfor både lokal kultur-/idrætsliv og skolen. Det er altafgørende for vores landsby at skabe et sammenhængende lokalsamfund eller rettere et bæredygtigt lokalsamfund med udfoldelsesmuligheder for alle aldersgrupper. Aldersgrupperne er i denne sammenhæng småbørn, skolebørn, unge, voksne samt ældre og gamle. Aktivitetsudvalget og Korning Lokalråd ønsker at tilbyde alle i Korning inklusiv tilflyttere det som betyder så meget for nutidens familier: Skole, børnepasning og et aktivt kultur- og idrætsliv. Korning Lokalråd er projektansvarlig. CVR-nr Idegrundlaget er udarbejdet af et aktiansøgning Korning lup pulje punkt_4_bilag_1

23 Husk at foreninger i dag skal have CVR nummer. Man kan registrere foreningen på vitetsudvalg, der er bredt sammensat af foreninger og borgere i Korning. Aktivitetsudvalget blev nedsat den 6. oktober 2014 på et møde, hvor samtlige foreninger var repræsenteret. Aktivitetsudvalget har holdt mange møder og besøgt tilsvarende aktivitetshuse i naboområderne. Aktivitetsudvalget har enstemmigt anbefalet at der bygges et Fremtidens hus i Korning et kultur og idrætshus på beskedne kvadratmetre. Baggrund for projektet Her skal Hv... spørgsmålene besvares. Hvad er situationen nu - før I går igang? Hvorfor er det vigtigt, at projektet kommer i gang? Prøv kort at give læseren den nødvendige baggrundsviden, som er grundlaget for at vurdere projektets indhold og den udvikling, som det vil skabe i jeres område. Projektets relevans og fokusområde Hvem skal projektet gavne? Hvorfor er netop jeres projekt vigtigt for fokusområdet? o Støtte udvikling og etablering af erhverv i landdistrikterne o Bosætning, som tager udgangs- I dag er situationen den, at Korning låner et forsamlingshus på ca. 50 kvadratmeter, hvor Lokalarkivet har dele af deres arkiv på toilettet. Huset er lånt af Hedensted Kommune og på lånt tid. Huset størrelse betyder, at mødedeltagernes antal er maks. 24 stk. en total uholdbar situation for vores lokalsamfund. Gymnastiksalen på skolen er skønt slet ikke optimal - overbooket vinteren igennem med mange idrætsaktiviteter, hvilket bl.a. betyder, at der må lejes badmintonbaner udenbys. Gymnastiksalens badeforhold er miserable med kun et baderum. Projektet vil være til gavn for alle i vores lokalsamfund. Projektet fokuserer endvidere på at stabilisere og øge bosætningen. Det kan endvidere nævnes, at projektet med et multifunktionelt hus fik højeste ansøgning Korning lup pulje punkt_4_bilag_1 2

24 punkt i Hedensted Kommunes branding strategi o Tværgående projekter, som involverer flere lokalråd eller samarbejde med lokalråd fra andre kommuner. Aktiviteter og tidsplan - detaljeret beskrivelse Beskriv de aktiviteter, der skal foregå i projektet. Det kan være en fordel at dele projektet i flere dele, hvor man sætter flere delmål, f.eks. opdelt i tidsperioder, eller opdelt i forskellige dele af projektet, som naturligt kan afgrænses. prioritet i Kornings Lokalplan i Sideløbende med planerne om et aktivitetshus arbejdes der med en markedsføringsplan for vores landsby og et par korningborgere har påtaget sig jobbet som brobyggere det vil sige, byder tilflyttere velkommen med en orientering om Kornings fællesaktiviteter. Tidsplanen med at få forberedt og udarbejdet et prospekt vil forløbe indtil eftersommeren i indeværende år, idet alle korningborgerne skal orienteres og via borgermøder skal have indflydelse på projektet. I aktivitetsudvalget prioriteres det højt, at så mange som muligt får ejerskab til projektet. På nuværende tidspunkt kan processen inddeles i følgende led: 1. At skaffe finansiering til prospektet. 2. At fastlægge projektets omfang og placering 3. At søge diverse finansieringskilder og offentlige tilladelser m.v. Deltagere i projektet Måske har man i løbet af projektet flere deltagere med i løsningen af forskellige problemstillinger. Det kan være, at man indgår partnerskaber mellem f.eks. flere foreninger, virksomheder eller andet. Det er et godt argument, hvis man har en bred vifte af deltagere fra lokalområdet involveret. Det vil være med til at give projektet større vægt hos diverse fonde m.m. Projektets deltagere er alle i Korning - alle foreninger og enkeltpersoner, således at den demokratiske proces er intakt, og således at så mange som muligt får ejerskab til projektet. ansøgning Korning lup pulje punkt_4_bilag_1 3

25 Budget for projektet Jo mere man kan detaljere budgettet jo bedre. Det er vigtigt at få alle udgifter og indtægter samlet og få opsat et realistisk budget. Lav evt. budget i et særskilt dokument Budgettet deles op i hovedgrupper, hvor man skriver sine undergrupper ind: o Lønninger/projektansættelser: o Konsulenter o Projektansættelse o Anlægsarbejder: o Andre leverandørydelser: o Materialer, inventar, udstyr og maskiner: o Rejser og transport: o Formidling og information: o Andet: o Indtægter: o Frivilligt arbejde o Arrangementer o Sponsor o Andet Vær opmærksom på: o Om udgifterne er opgivet med eller uden moms - om I selv skal betale momsen, eller kan trække den fra. o Projektets likviditet. Man får som hovedregel ikke alle pengene forud, derfor skal man kunne finansiere udgifterne i en tid selv Projektet kan i grove træk deles op i følgende faser. 1. Behovsanalyse 2. Ansøgninger til finansiering af et prospekt. 3. En demokratisk proces - borgerinddragelse. 4. Foundraising og diverse officielle godkendelsesansøgninger. 5. Projektrealisering. Behovsanalysen er delvis afsluttet. Pris for prospektet. Fra bl.a. RUMarkitekterne ved Tom Halling har vi fået en vejledende pris på tegninger og projektbeskrivelse til kr , og hvis dette skal visualiseres, hvilket vurderes at have stor betydning, skal der regnes med et tillæg på kr i alt kr. excl. moms lig med kr inklusiv moms. Dette beløb satser vi på at kunne finansiere På følgende måde: Lokal Udviklings Pulje (LUP) kr. Udviklingspuljen (Kultur og Fritid) kr. Egenfinansiering kr. I alt finansiering incl. moms kr. Finansieringsplan for projektet Hvor skal pengene komme fra? Hvilke fonde vil det være relevant at søge? Hvilken egenfinansiering er der i projektet? Hvordan vil man gribe processen an med fundraising? ansøgning Korning lup pulje En finansieringsplan for selve projektet er endnu ikke udarbejdet. En selvejende institution påtænkes. punkt_4_bilag_1 4

26 ansøgning Korning lup pulje punkt_4_bilag_1 5

27 Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Projektet skal have en titel, som fortæller, hvad det indeholder. Det er vigtigt, at man allerede her spores ind på, hvad projektet handler om. Bypark i Ølholm Formål/mål Stil jer selv følgende spørgsmål. Når I har svaret på dem, vil I kunne formulere jeres formål! Hvordan skaber projektet udvikling i lokalområdet? Hvorfor er det vigtigt at gennemføre idéen/projektet? Hvem har gavn af projektet? Hvad skal I opnå ved projektet? Hvordan bearbejdes idéerne? Det er 2. etape af projekt Ølholm Bypark. 1. etape er færdig med støtte fra div. fonde og frivilligt arbejde. 2. etape skal gøre Parken mere attraktiv for de mindste børn og på den måde indbyde til fælles aktiviteter for alle aldre. Målet er større bosætning i Ølholm og Parken der ligger på et førhen ubenyttet areal, har betydet en ganske betragtelig forskønnelse for vores lille by og viser samtidig det sammenhold vi har, når nye projekter skal realiseres. Nyrenoveret skole, ny børnehave, et velfungerende foreningsliv, Tørrings handelsliv og den nye motorvej, skal sammen med vores projekter gøre det til et rigtig attraktivt sted at bo for alle aldersgrupper. Navne på projektansvarlige Hvis det er en forening, skal foreningens virke, tilhørsforhold m.m. kort beskrives. Husk at foreninger i dag skal have CVR nummer. Man kan registrere foreningen på Lokalrådet for Ølholm v/annette Vestbo Vejlevej 20 Ølholm 7160 Tørring CVR: Baggrund for projektet Her skal Hv... spørgsmålene besvares. Hvad er situationen nu - før I går igang? Hvorfor er det vigtigt, at projektet kommer i gang? Et førhen ubenyttet areal er ved at tage sin form. Grillhytte, rebtårn samt Krolf var 1. etape af projektet og bliver flittigt benyttet af skole, børnehave, foreninger samt byens borgere. Der er dog en mangel af legeredskaber til de mindste samt yderligere aktivi- Ansøgning Ølholm Bypark lup puljen punkt_5_bilag_1

28 Prøv kort at give læseren den nødvendige baggrundsviden, som er grundlaget for at vurdere projektets indhold og den udvikling, som det vil skabe i jeres område. teter for alle aldre for at gøre parken fuldendt. Samtidig skal Parken synliggøre sammenholdet og glæden ved at bo netop her i Ølholm. Projektets relevans og fokusområde Hvem skal projektet gavne? Hvorfor er netop jeres projekt vigtigt for fokusområdet? o Støtte udvikling og etablering af erhverv i landdistrikterne o Bosætning, som tager udgangspunkt i Hedensted Kommunes branding strategi o Tværgående projekter, som involverer flere lokalråd eller samarbejde med lokalråd fra andre kommuner. Aktiviteter og tidsplan - detaljeret beskrivelse Beskriv de aktiviteter, der skal foregå i projektet. Det kan være en fordel at dele projektet i flere dele, hvor man sætter flere delmål, f.eks. opdelt i tidsperioder, eller opdelt i forskellige dele af projektet, som naturligt kan afgrænses. Projektet skal være til gavn for alle borgere i Ølholm samt tiltrække nye. Der er netop kommet en ny udstykning i byen, så muligheden for øget bosætning er absolut til stede. Det vil medvirke til øget omsætning i vores nærmeste handelsby Tørring med hvilken vi allerede har et foreningssamarbejde. Samtidig er vi med i et projekt Visit Gudenåen, der vil gøre det muligt at gå Ølholm Kær rundt med udgangspunkt fra Byparken. Parken har samtidig betydet en betydelig forskønnelse af vores lille by og vil med de ekstra tiltag syne endnu bedre. Opgravning samt opfyldning med faldsand Udføres af frivillige Opsætning af Legetårn Udføres af leverandøren. Ansøgning Ølholm Bypark lup puljen punkt_5_bilag_1 2

29 Budget for projektet Jo mere man kan detaljere budgettet jo bedre. Det er vigtigt at få alle udgifter og indtægter samlet og få opsat et realistisk budget. Lav evt. budget i et særskilt dokument Budgettet deles op i hovedgrupper, hvor man skriver sine undergrupper ind: o Lønninger/projektansættelser: o Konsulenter o Projektansættelse o Anlægsarbejder: o Andre leverandørydelser: o Materialer, inventar, udstyr og maskiner: o Rejser og transport: o Formidling og information: o Andet: o Indtægter: o Frivilligt arbejde o Arrangementer o Sponsor o Andet Legetårn. Vi har 2 tilbud men har valgt det der har størst udfordring og mindst vedligeholdelse - altså vil det i sidste ende være billigst. Legetårn inkl. moms kr Faldsand inkl. moms kr Frivilligt arbejde: 100 timer a 100 kr. i alt Projekt i alt inkl. moms kr Vær opmærksom på: o Om udgifterne er opgivet med eller uden moms - om I selv skal betale momsen, eller kan trække den fra. o Projektets likviditet. Man får som hovedregel ikke alle pengene forud, derfor skal man kunne finansiere udgifterne i en tid selv Finansieringsplan for projektet Hvor skal pengene komme fra? Hvilke fonde vil det være relevant at søge? Hvilken egenfinansiering er der i projektet? Hvordan vil man gribe processen an med fundraising? Ansøgning Ølholm Bypark lup puljen Frivilligt arbejde 100 timer i alt Ansøgt LUP Andre fonde ikke bevilget Projekt i alt Ved ansøgning af fondsmidler ses bort fra beløbet for frivilligt arbejde. punkt_5_bilag_1 3

30 Ansøgning Ølholm Bypark lup puljen punkt_5_bilag_1 4

31 Hedensted Kommunes lille landdistriktspulje 2015 Pulje på kr. til realisering af små projekter i lokalområder uddeling af max kr. til hvert projekt. Der lægges vægt på at projektet skaber udvikling og fornyelse i det enkelte lokalområde Ansøgningsfrist: løbende Hvem er ansøger: Oplysning om projektansvarlig CVR nummer tilknyttet til nemkonto Beskrivelse af projektet: Hvem deltager i projektet Hvilke aktiviteter Hvornår og hvordan gennemføres projektet Hvordan skaber projektet aktivitet og udvikling i lokalområdet Koordinationsudvalget for Hornsyld og omegn v. Torsten Sonne Petersen søger på vegne af lokalarkiver og lokalråd i Bjerre, Stouby, Stenderup og Hornsyld Synliggørelse af fælles projekt Der søges om penge til synliggørelse og formidling af en fælles rute gennem de fire områder samt Barrit, der beskriver landbruget og dets følgeindustriers historie (smedie, mølle, mejeri m.m.) med 17 punktnedslag på en 60 km rute på de små veje i Bjerre herred. I samarbejde med Glud Museum. Det hele er formidlet Kend din landsby og kan tilgåes vha QR koder. Projektet indvies d. 9. maj kl ved Bjerre Kro. Der søges om støtte til folderboks og turkort Økonomi: Budget og finansiering 4 kasser (Naturstyrelsen) kr kort på aluplade kr I alt kr Der søges om kr Ansøgningen sendes til: Hedensted Kommune, Tjørnevej 8, 7171 Uldum, eller mail: Yderligere oplysninger kan fås hos Landdistriktskoordinator Susanne Ernst, på telefon: Efter gennemførelse af projektet indsendes dokumentation i form af billeder, video eller en beskrivelse, som lægges på bloggen: Ansøgning til den lille landdistriktspulje Bjerre, Stouby, Stenderup og Hornsyld punkt_6_bilag_1

32 Hedensted Kommunes lille landdistriktspulje 2015 Ansøgning til den lille landdistriktspulje Bjerre, Stouby, Stenderup og Hornsyld punkt_6_bilag_1

33 Budget 2015 landdistriktsudvikling Indtægter budget overført fra 2014 er disponeret Udgifter Ikke udbetalt LUP, BB, mm BB 2015/ LUP pulje Stor pulje lille pulje Landdistrikternes fællesråd Administrationens projekter mm Møder DFL + bestyrelse Tilskud til lokalråd x Aktiviteter som fx sikkerhedscheck af aktivitets og legepladser mm. Udgifter i alt Forskel 189 budget og regnskab februar landdistriktsudvikling punkt_7_bilag_1

34 Invitation til generalforsamling for Det Fælles Landdistriktsråd den 21. april 2015 Vi mødes i Hjortsvang forsamlingshus, Borgergade 21 i Hjortsvang. Mødet starter kl med fællesspisning (menu: stegt flæsk med persillesovs) Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Indkomne forslag Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen: i. På valg - Ole Lyse, Kristian Mortensen og Torsten Petersen ii. Valg af suppleanter Evt. Efter generalforsamlingen er der oplæg om: Forsikringsregler ved frivilligt arbejde og lokale aktivitets- og legepladser Lokalområdekontaktordningen BorgerBudget Puljer til lokaludvikling Branding og brobygning Projekt Slip lokalområdet fri Efter mødet er der generalforsamling i LAG Hedensted her er alle velkomne Af hensyn til forplejning er tilmeldingsfristen 15. april, tilmelding sendes til: skriv hvilket lokalråd I kommer fra og hvor mange der deltager. Invitation til generalforsamling for Det Fælles Landdistriktsråd 21. april punkt_8_bilag_1

35 Referat fra generalforsamling for Det Fælles Landdistriktsråd den 27. marts Valg af dirigent Susanne Ernst blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning Formanden Bent Sørensen aflagde beretning. Beretningen blev godkendt. 3. Indkomne forslag a. Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter Vedtægtsændringerne blev vedtaget med få sproglige rettelser 4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen: i. På valg - Bent Sørensen, Bodil Bodholdt og Peter Andersen Bent Pedersen fra Bjerre, Søren Noes fra Hjarnø, blev også foreslået og accepterede Alle blev valgt ii. Valg af suppleanter Ole Lyse fra Stouby og Peter Abildgaard fra Snaptun blev valgt som suppleanter 5. Evt. Susanne efterlyste et område, der ville tage imod nogle kommunale ledere. Lindved meldte sig Susanne fortalte, at kommunens kørselskoordinator gerne vil indkalde til et møde om den kollektive trafik. Martin Fritzner opfordrede til affaldsindsamling den 26. og 26. April. Den arrangeres af Danmarks Naturfredningsforening og Hedensted Kommune. Bent Sørensen fortalte, at Hedensted Kommune har afsat 1,8 mill.kr. til afløsning af LAG-midlerne. referat fra generalforsamling for Det Fælles Landdistriktsråd 2014 punkt_8_bilag_2

36 Søren Noes fortalte om, hvordan Hjarnø havde lavet borgerbudgettering. Xx fra As, Mogens Thomsen fra Sindbjerg Sogns lokalråd og Torsten S. Petersen fra Hornsyld lokalråd fortalte om deres borgerbudgetprocesser. referat fra generalforsamling for Det Fælles Landdistriktsråd 2014 punkt_8_bilag_2

37 VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Det Fælles Landdistriktsråd(herefter DFL), Hedensted Rådhus, Niels Espesvej 8, 8722 Hedensted Formål for DFL 2 DFL skal skabe bindeled mellem lokalråd, administration og kommunalbestyrelse i Hedensted Kommune. Målet er at udvikle vilkårene i lokalsamfundene og landdistrikterne i kommunen, og herunder at arbejde med følgende: Indgå i samarbejdet med byrådet om fastlæggelse og ajourføring af en landdistriktspolitik. Medvirke til gennemførelse og løbende evaluering af handleplan for landdistriktsarbejdet. Stå til rådighed med idéer, råd og vejledning til lokalråd, foreninger, organisationer og kommunen. Arbejde for at skaffe økonomisk råderum til projekter i lokalområderne. Arbejde for at udnytte mulighederne for tilskud fra EU-midler, Indenrigsministeriets landdistriktspulje og andre puljer samt fonde til forskellige projekter. DFL refererer til ØK(kommunens Økonomiudvalg) og betjenes af landdistiktskoordinatoren DFL mødes årligt med politikerne for dialog og erfaringsudveksling Sikre at alle borgere, i Hedensted Kommune, bliver repræsenteret af et lokalråd Medlemmer 3 Hvert lokalråd i Hedensted Kommune kan udpege en repræsentant til DFL. Lokalrådets repræsentant er medlem af rådet, indtil lokalrådet beslutter og meddeler anderledes. Alle medlemmer af lokalrådene kan deltage i møderne uden stemmeret. Lokalrådene opfordres til at etablere vedtægter for det lokale arbejde. Bestyrelsen 4 Bestyrelsen for DFL mødes årligt med ØK, her fastsættes årlige indsatsområder, og evt. justeringer af landdistriktspolitikken drøftes Bestyrelsen for DFL bevilger tilskud fra Hedensted Kommunes Landdistriktspulje til Lokalrådene og projekter i.h.t. nærmere fastlagte retningslinier og årlige indsatsområder inden for den ramme ØK melder ud til formålet Vedtægter med ændringer fra 2014 punkt_8_bilag_3

38 Bestyrelsen for DFL sikrer, at midlerne anvendes i.h.t. formålet, og at modtagerne efterlever krav til regnskabsaflæggelse og afrapportering Der vælges 6-8 medlemmer af DFL og Byrådet udpeger et medlemmer til bestyrelsen, der herefter består af 7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand efter generalforsamlingen. Formandens primære opgave er at sikre bestyrelsens funktionsdygtighed, at vedtægterne overholdes, at sikre koordinering mellem DFL og Hedensted Kommune, samt at knytte kontakter til eksterne interessegrupper, pressen mf. Ordinær generalforsamling 5 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts. Indkaldelse skal ske skriftligt til medlemmerne med 2 ugers varsel. Alle lokalråd har én stemme på generalforsamlingen. 6 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med minimum følgende punkter: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Indkomne forslag Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen Eventuelt 7 Det er ikke muligt at stemme ved fuldmagt. 8 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen ved formanden beretning om foreningens virksomhed. Ordinær generalforsamling - fortsat 9 På generalforsamlingen vælges 3-4 medlemmer i ulige år og 3-4 medlemmer i lige år, alle medlemmer vælges for en 2 årig periode. Første gang vælges 6-8 medlemmer, de 3 som får færrest stemmer vælges for en 1. årig periode Vedtægter med ændringer fra 2014 punkt_8_bilag_3 2

39 2 Suppleanter vælges hvert år. Alle lokalrådsmedlemmer er opstillingsberettigede, dog kan der kun vælges en person fra hvert lokalråd, ved opstilling af flere personer fra samme lokalråd vælges den der får flest stemmer. 10 Medlemmer, som ønsker at stille forslag til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsende deres forslag 7 dage inden generalforsamlingen til formanden/sekretæren. Modtagne forslag offentliggøres på hjemmeside/blog inden generalforsamlingen 11 Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt blot ét af de fremmødte medlemmer ytrer ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling 12 Såfremt 1/3 af medlemmer af DFL ønsker det, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. 13 Det overlades til den siddende bestyrelse at udarbejde og udsende mødeindkaldelse. Bestyrelsen skal endvidere berette om årsagen til den ekstraordinære indkaldelse. 14 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes ligesom den ordinære generalforsamling, jfr Vedtægtsændringer 15 Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på generalforsamling med minimum 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtægter med ændringer fra 2014 punkt_8_bilag_3 3

40 Indhold beretning DFL 9 bestyrelsesmøder Møde med udvalget for Fritid og Fællesskab omkring fastlæggelse af kriterier for LUP pulje og Landdistriktspuljer Møde i det Fælles Landdistriktsråd med udpegning af årets landdistriktspris Lokale møder Deltaget i arbejdet med etablering af LAG Odder-Hedensted Deltaget i 2 gange arrangement 12 til middag LUP Puljen (administreret af LAG Hedensted i 2014) orientering om støttede projekter Deltaget i Landdistriktstræf i Hampen Helt ude i Hampen Landdistriktspuljer orientering om støttede projekter Indhold beretning 2014 dfl punkt_8_bilag_4

41 Fremtid: LUP pulje og landdistriktspuljer Landsbytræf 2015 Kaffeslabberas Århus 2017 BorgerBudget 2015/16 Hvilke behov er der for møder i fremtiden temaer? Indhold beretning 2014 dfl punkt_8_bilag_4

42 Notatark Sagsnr G Sagsbehandler Mette Vildbrad Orientering om Aarhus 2017 Hedensted Kommune har siden 2011 været strategisk partner i satsningen "Europæisk Kulturhovedstad 2017" og bevilgede i ,5 mio. kr. til satsningen, hvilket svarer til kr. pr. år i årene Det er Aarhus Kommune, der i 2012 blev tildelt titlen, men satsningen gennemføres i et tæt og velfungerende samarbejde med de øvrige 18 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Både kommuner og Region Midtjylland er repræsenteret i bestyrelsen for Fonden Aarhus 2017 (politisk repræsentation) og i Den Regionale Styregruppe (administrativ repræsentation). Visionen for kulturhovedstadsprojektet er at vise, hvordan vi med kunst og kultur (i bred forstand) kan møde udfordringer, som ikke bare Aarhus, regionen og Danmark, men hele Europa står overfor. Økonomi I ansøgningen til EU fra 2012 havde Aarhus 2017 et samlet budget på 500 mio. kr. fra Region Midtjylland bevilgede i mio. kr. til satsningen fra Aarhus Kommune bevilgede 100 mio. kr. og de øvrige 18 kommuner 45 mio. kr. Der har længe været usikkerhed om statens engagement. I ansøgningen til EU i 2012 forudsættes staten at matche den lokale investering med tilsvarende 200 mio. kr. Med finansloven 2015 besluttede regeringen at afsætte 145 mio. kr. til Aarhus mio. kr. bevilges direkte til Fonden Aarhus 2017, 10 mio. kr. via de regionale kulturaftaler mellem klynger af kommuner og kulturministeriet, og endelig 6 mio. kr. tildelt via Visit Denmarks budget til international markedsføring af kulturhovedstadsåret. Bestyrelsen for Fonden Aarhus 2017 har - som følge af statens udmelding - i november 2014 besluttet at nedjustere budgettet til 420 mio. kr. af forsigtighedshensyn. Der skal rejses mio. kr. fra private sponsorer, fonde og EU-midler. Ved udgangen af 2014 er der sikret ca. 35 mio. kr. Senest har Salling Fonden besluttet at donere 20 mio. kr. til Aarhus Det er målet at rejse 40 mio. kr. i 2015, hvilket anses for realistisk og vil bringe denne del af finansieringen tæt på det endelige mål. Det regionale udbytte Det nedskalerede budget vurderes ikke at få betydning for det regionale udbytte af investeringen. Fonden garanterer fortsat kommunerne (eksklusive Aarhus), at de får deres investering igen minimum krone for krone i form af tilskud til projekter inden for den pågældende kommunegrænse. Ved den seneste ansøgningsrunde i 2014 modtog 44 strategiske pro- Orientering om aarhus 2017 punkt_9_bilag_1

Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. godkendt. Godkendt. UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL

Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. godkendt. Godkendt. UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Mødelokale 5, Hedensted Rådhus STARTTIDSPUNKT 11-06-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 11-06-2015 21:00:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. M DE Bestyrelsesmøde Det Fælles Landdistriktsråd. STED Hjarnø START TIME 17-09-2015 18:45:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. M DE Bestyrelsesmøde Det Fælles Landdistriktsråd. STED Hjarnø START TIME 17-09-2015 18:45:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd M DE Bestyrelsesmøde Det Fælles Landdistriktsråd STED Hjarnø START TIME 17-09-2015 18:45:00 SLUTTIDSPUNKT 17-09-2015 21:30:00 BEM RKNING Afgang fra Snaptun med færgen

Læs mere

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Formålet med de+e møde/punkt: 1. At præsentere den reviderede ansøgning og budget og hvad der mangler

Læs mere

DFL bestyrelsesmøde den 27. februar 2013 kl. 19.00

DFL bestyrelsesmøde den 27. februar 2013 kl. 19.00 DFL bestyrelsesmøde den 27. februar 2013 kl. 19.00 Sted: Juelsminde Rådhus Fraværende: Kirsten Jørgensen Dagorden og referat: Dagsorden Referat Handling 1. Godkendelse af referat fra 23. januar 2013 2.

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1/6 Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1 Navn Partnerskabets navn er Partnerskab for Termisk Forgasning. Partnerskabet er stiftet som en forening i 2014 og er hjemmehørende i Danmark. 2 Formål

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

Hedensted Kommune. Fritidsudvalget. Referat. Mødested: Hedensted Mødelokale 3-4

Hedensted Kommune. Fritidsudvalget. Referat. Mødested: Hedensted Mødelokale 3-4 Referat Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Hedensted Mødelokale 3-4 Deltagere: (Fmd), Liselotte Hillestrøm, Torsten Sonne Petersen. Allan Petersen, Hans Henrik Rolskov,Asger Thyge Pedersen, Peter Østergaard,Jørgen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted:

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted: Vedtægter for Den selvejende Institution X-Huset Ændringsforslag: i Vester Hæsinge 1 Navn og hjemsted: Den selvejende institutions navn er: X-Huset. Den har hjemsted i Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg 1 Indhold 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Repræsentantskab 4. Kontaktudvalg 5. Valg til Bestyrelsen 6. Kontaktudvalg og forretningsorden

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølleforening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution V E D T Æ G T E R for den selvejende institution Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde CVR-nr: 32573010 www.roendeic.dk 1 Navn Institutionens navn er Rønde Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen for Socialøkonomisk Salg (herefter SØS). 1 1.2 Foreningens hjemsted er Torvegade 97, 7160 Tørring.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for foreningen Nordfyns Udviklingsråd

Vedtægter for foreningen Nordfyns Udviklingsråd Vedtægter for foreningen Nordfyns Udviklingsråd 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordfyns Udviklingsråd (efterfølgende forkortet som NU). NU er en uafhængig forening med hjemsted i Nordfyns Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for KULTURHUS SVENDBORG BORGERFORENINGEN. Foreningens navn er: Kulturhus Svendborg Borgerforeningen.

V E D T Æ G T E R. for KULTURHUS SVENDBORG BORGERFORENINGEN. Foreningens navn er: Kulturhus Svendborg Borgerforeningen. Advokataktieselskabet KNUDSEN & PARTNERE Klosterplads 11, 1. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 24 64 Fax 62 20 13 22 J.nr. AM/7420. V E D T Æ G T E R for KULTURHUS SVENDBORG BORGERFORENINGEN 1 Navn. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lyngby-Taarbæk Vidensby, og foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Formål og opgaver Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd

Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1. Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Sønderborg Iværksætter Service og Sønderborg Konference og Event

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV.

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV. Lett Advokatfirma Peter Rønnow Advokat J.nr. 281503-LBB (som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april 2012) VEDTÆGTER For KulturERhverv 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er

Læs mere

Vedtægter IQ godkendt d. 26. november 2015

Vedtægter IQ godkendt d. 26. november 2015 Byrådssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Vedtægter IQ godkendt d. 26. november 2015 1. december 2015 Vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Visit Roskilde

Vedtægter for. Foreningen Visit Roskilde Vedtægter for Foreningen Visit Roskilde 1 NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Visit Roskilde. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune. 2 FORMÅL: Foreningens har til formål at fremme turisterhvervet

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G A T E NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2.

V E D T Æ G T E R F O R G A T E NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2. V E D T Æ G T E R F O R G A T E 2 1 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate 21. 1.2 Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningens formål er at iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter

Læs mere

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 24 borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2 Godkendelse af vedtægter 3 Valg af bestyrelse og suppleanter 4

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. 2. Formål Herning Krisecenters formål er at være boform for voldsramte

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR)

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn 1 Foreningens navn, hjemsted og tilsynsforhold Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) OR er en forening, der drives af private personer med

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset

Vedtægter for den selvejende institution Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset Vedtægter for den selvejende institution Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset 1 Hjemsted Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset har hjemsted i Holstebro Kommune, Nygade 22, 7500

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Danske Sportsfaciliteters Brancheforening, i daglig tale Sportsfaciliteter.dk. Over for udlandet benævnes foreningen Danish

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening

Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening Side 2 til 5: De nuværende vedtægter Side 6 til 8: Forslag til nye vedtægter Bestyrelsen ønsker at fremsætte forsag om nye vedtægter som beskrevet

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Dagsorden Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Mødedato 11. marts 2015 Starttidspunkt for møde Kl. 15.30 Lokale Vestermølle, Oddervej 80, 8660 Skanderborg Udsendt til Else Søjmark, Kultur og udviklingsudvalget,

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER.

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 25. juni 09 VEDTÆGTER FOR Organisationen Danske Museer 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 2 Formål Organisationen er en interesseorganisation og et samarbejdsorgan for danske

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. november 1999. Senest ændret på den 17. generalforsamling den 25. marts 2015. Navn, hjemsted, stiftelse

Læs mere

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR Vedtægter for biografforeningen DAGMAR 1 Navn Stk1. Foreningens navn er Biografforeningen DAGMAR, Ribe Foreningens hjemsted er Ribe Biograf, 6760 Ribe 2 Formål Foreningens formål er: At give børn, unge

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk NOTAT Landdistriktsprogrammet 2007-2013 - organisering

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Beretning Stouby og Omegns Lokalråd for perioden 23. april 2008 til 27. april

Beretning Stouby og Omegns Lokalråd for perioden 23. april 2008 til 27. april Beretning Stouby og Omegns Lokalråd for perioden 23. april 2008 til 27. april 2009 Tiden flyver, og endnu et år er gået. Et år der har budt på spændende udfordringer for bestyrelsen. Vores største opgave

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET Navn 1 Foreningens navn er FORENINGEN TEAM TEATRET. Foreningens bestyrelse har ret, men ikke pligt til at lade navnet beskytte gennem anmeldelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsens

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

ADMINISTRATIONSVEJLEDNING KULTURRING ØSTJYLLAND

ADMINISTRATIONSVEJLEDNING KULTURRING ØSTJYLLAND Dato: 12. juni 2015 ADMINISTRATIONSVEJLEDNING KULTURRING ØSTJYLLAND Indholdsfortegnelse. 1. Organisering 1.1 Regionsbestyrelse og styregruppe. 1.2.Arbejdsgrupper. 1.3 Koordinatorfunktion 1.4 Projektbeskrivelser

Læs mere

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG LAG Odder-Hedensted VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG Middagsinvitationen er en del af Gentænk Landsbyen, der gennemføres i forbindelse med, at Aarhus er udnævnt som europæisk kulturhovedstad i 2017. I Gentænk

Læs mere

Vedtægter for Studenterhus Odense

Vedtægter for Studenterhus Odense Vedtægter for Studenterhus Odense Dato for ikrafttræden: 13. juni 2013 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Studenterhus Odense og har hjemsted i Odense Kommune. I daglig tale også kaldet Studenterhus

Læs mere

Sted: Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 1. sal, 6200 Aabenraa

Sted: Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 1. sal, 6200 Aabenraa Referat af bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Tid: Onsdag den 10. juni 2009, kl. 16.30-19.00 Sted: Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 1. sal, 6200 Aabenraa Dagsorden: 1. Orientering ved formanden/koordinatoren

Læs mere

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Vedtægter Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 Formål Styrkelse

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for CISV Danmark

Vedtægter for CISV Danmark Vedtægter for CISV Danmark 1 - Navn, tilknytning, hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er CISV Danmark. Stk. 2 - Foreningen er internationalt tilsluttet CISV International. Stk. 3 - Foreningens hjemsted

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark 1 Sammenslutningens navn og hjemsted. Stk.1 Sammenslutningen navn er: Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark, herefter kaldet

Læs mere

Vedtægter for Snogebæk Borgerforening

Vedtægter for Snogebæk Borgerforening Vedtægter for Snogebæk Borgerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn: Snogebæk Borgerforening, forkortet SB Foreningens hjemsted: Hovedgade 12, Snogebæk, 3730 Nexø Bornholms Regionskommune. CVR nr:

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

VEDTÆGTER for Den selvejende Institution Terndrup Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted i Terndrup by, Rebild Kommune.

VEDTÆGTER for Den selvejende Institution Terndrup Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted i Terndrup by, Rebild Kommune. VEDTÆGTER for Den selvejende Institution Terndrup Idrætscenter 1. Institutionens navn er Terndrup Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted i Terndrup by, Rebild Kommune. 2. Institutionens

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Mandag den 14. maj kl. 19.00 i festsalen, Det Jødiske Hus. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent. 2. Behandling og godkendelse af vedtægter.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet. Vedtægter for Lokalrådet i Korup: 1. Lokalrådets navn / formål Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Læs mere