Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1999"

Transkript

1 Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1999 KASPER THORUP og HENRIK HAANING NIELSEN Rapport nr 29 fra Sjældenhedsudvalget (With a summary in English: Rare birds in Denmark and Greenland in 1999) Indledning Denne rapport omhandler 203 færdigbehandlede sager fra Danmark, heraf 169 fra I tallet indgår 7 fund af Spurveugle, som godkendtes inden det blev besluttet, at sjællandske fund fra invasionen 1999/2000 ikke skal godkendes af SU. Endvidere indgår 9 sager, som SU har behandlet på opfordring fra lokalrapporternes redaktioner vedrørende arter, som er udgået af af SU-listen, men som skønnes at være sjældne lokalt. Siden Rasmussen (1997) er sådanne fund ellers publiceret i den landsdækkende årsrapport i DOFT, men det er valgt også at nævne dem her, sidst i rapporten. 158 (77%) af de behandlede sager blev godkendt, hvilket kan sammenlignes med en godkendelsesprocent på mellem 75 og 80 de seneste syv år. For Grønland færdigbehandledes 4 sager, alle fra 1999, og alle godkendtes. Den systematiske gennemgang og den regionale inddeling er som i den foregående rapport (Rasmussen 1999). Hvis intet andet er nævnt, er der tale om ét rastende individ. Betegnelserne 1K og 2K står for henholdsvis første og andet kalenderår; 2K+ (3K+) betyder, at fuglen mindst er i sit andet (tredje) kalenderår, men kan være ældre. Ad. = adult (gammel, udfarvet fugl), imm. = immatur (dragter mellem juvenil og adult), juv. = juvenil (første egentlige fjerdragt), pull. = pullus (dununge), sdr. = sommerdragt, vdr. = vinterdragt, odr. = overgangsdragt, trk.fors. = trækforsøgende, trk. = trækkende, syng. = syngende og ringm. = ringmærket. Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 94 (2000): Efter artsnavnet er i parentes angivet 1) antal anerkendte fund og individer (adskilt af en skråstreg) før 1950; 2) antal anerkendte og SU-godkendte fund og individer fra og med 1950 til og med 1998; 3) antal godkendte fund og individer i Denne opdeling er i overensstemmelse med den standard, der anbefales af AERC (Association of European Rarities Committees). For visse arter er denne opdeling dog afveget, som angivet i parentesen (Topskarv, Sydlig Blåhals, Krognæb). Antal fund kan afvige fra antal individer, idet flokke og par regnes som enkeltfund, mens f.eks. fem enkeltindivider på én dag regnes som 5 fund. I lighed med europæisk standard regnes ynglefund (incl. unger) som ét fund, mens samme tilbagevendende individ over flere år regnes for flere fund. Efter observatørnavnet er det oplyst, om de enkelte fund er dokumenteret med foto (Foto), videofilm (Video), lydoptagelse (Bånd) eller dødfunden fugl (Død). Desuden er finderen ved hvert fund markeret med en asterisk (*) foran observatørnavnet. Som finder(e) regnes den (de), der har været til stede, da fuglen blev opdaget/bestemt. Imidlertid fremgår det ikke altid tydeligt af beskrivelserne, hvem finderen er, og der kan derfor mangle enkelte markeringer. I beskrivelser til SU bør det angives, hvem finderen er. I bemærkningerne til de enkelte arter og underarter er den normale yngle- og vinterudbredelse (eller området som danske forekomster vurderes at komme fra) tilføjet i parentes.

2 158 Sjældne fugle i 1999 Godkendte forekomster Fra 1999 godkendtes Ringnæbbet Måge som ny art for landet. Andre bemærkelsesværdige forekomster i 1999 var landets andet fund af Sumpvibe, Brilleterne og Mongolsk Piber samt det tredje fund af Sortbrynet Albatros. Desuden godkendtes fra 1995 Gærdeværling som ny art for landet, og fra 1992 Ørkengærdesanger som ny form for landet. Herudover godkendtes første forekomst af hybriden Hvidrygget Spætte Stor Flagspætte fra 1987; Hvidrygget Spætte er ikke ellers truffet i Danmark. Fra 1999 godkendtes Fjeldvåge som ny art for Grønland. Regionsinddeligen anvendt i denne artikel. Geographical regions of Denmark used in this report. Sjældne fugle i 1999 Året vil sikkert af mange blive husket for den raritetsspækkede maj måned, hvor især vest- og sønderjyske lokaliteter som Værnengene, Vest Stadil Fjord og Rømø blev besøgt af mange rariteter (og ornitologer!). I løbet af måneden blev der således set Wilsons Svømmesneppe (2), Langnæbbet Sneppeklire (2), Amerikansk Hjejle, Terekklire, Gulbenet Klire og Purpurhejre på disse lokaliteter. Det var også året for de største forekomster af Stribet Ryle og Steppehøg herhjemme, mens forekomsterne af Amerikansk Krikand og Hvidskægget Sanger tangerede de hidtidige rekorder. Af Hvidskægget Sanger var der tilmed et december-fund! To kejserørne gæstede også landet, den ene stationær ved Bøtø Nor, Sydfalster, efter trækforsøg på Østmøn i foråret, den anden en trækkende ind ved Stevns om efteråret. Det er ellers 9 år siden, at landet sidst blev gæstet af Kejserørn. To Schwarz Løvsangere var en del af et større influx til Vesteuropa i efteråret, mens en Humes Sanger medio oktober er det hidtil tidligste danske fund. Markante bevægelser af Spurveugler i Sverige satte gang i den største invasion, man har kendskab til herhjemme. Tilsvarende startede den hidtil største invasion af Sneugle så småt i december, omend langt de fleste observationer blev gjort i foråret Henlagte sager Fra tiden frem til udgangen af 1999 henligger der 5 sager, som af forskellige årsager endnu ikke er færdigbehandlet. En liste over de henlagte sager findes bagest i rapporten. Ændringer i den danske liste Efter genbehandling anerkendes landets eneste fund af Wilsons Stormsvale og det eneste spontane fund af Slagfalk ikke længere, og arterne er hermed udgået af den danske liste. Landets eneste fund af Bøffeland er overført til kategori D. DOFs officielle danske liste kan findes på SU-listen Forekomsten af Sølvmåge-formerne Larus argentatus cachinnans og L. a. michahellis betragtes som veldokumenteret i landet (se Hansen 1999), og begge former udgår derfor af SU-listen, hvilket også gælder ældre fund. Listen over arter, som skal godkendes af SU, er senest publiceret i Rasmussen (1997) med senere ændringer i Rasmussen (1998, 1999). Den opdaterede SU-liste kan findes på En generel vejledning i indsendelse af sager findes på _grupper/su-side.htm. SU behandler fund af arter fra alle kategorier (se nedenfor), og for at få så fyldestgørende et billede som muligt af de forskellige arters optræden herhjemme, er det i princippet vigtigt, at alt bliver rapporteret. Der vil dog forekomme tilfælde, hvor en SU-godkendelse må skønnes unødvendig, f.eks. fund af almindelige burfugle (Undulat, Mandarinand m.fl.). Er man i tvivl kan man kontakte udvalget.

3 Sjældne fugle i Sortbrynet Albatros 20/7 1999, nordvest for Hanstholm. Foto: Flemming Frøstrup Kategorier Sjældenhedsudvalgets medlemmer I henhold til AERC standard inddeles de i Danmark trufne fuglearter i 5 kategorier, defineret som følger: A Arter der betragtes som spontant optrædende og er truffet mindst én gang siden 1. januar 1950; f.eks. Vibe og Amerikansk Pibeand. Som spontant optrædende regnes ligeledes skibs- eller på anden måde assisterede forekomster, når fuglen ikke har været fodret eller tilbageholdt. B Arter der betragtes som spontant optrædende, men kun er truffet før 1950; f.eks. Kravetrappe og Bartramsklire. C Udsatte og undslupne arter, som har etableret en fritlevende og selvsupplerende bestand, enten herhjemme eller i andre lande; f.eks. Nilgås og Fasan. D Arter som ville være placeret i A eller B, hvis ikke der var rimelig tvivl om, hvorvidt de nogensinde havde optrådt spontant i landet; f.eks. Flamingo og Almindelig Pelikan. E Arter der betragtes som undsluppet fra fangenskab eller på anden måde kun unaturligt har optrådt i landet, eller hvis fritlevende bestande formentlig ikke er selvsupplerende; f.eks. Rødrygget Pelikan, Dværgsnegås med farveringe, Steppeørn med stropper og ynglefund af Mandarinand. Den officielle danske liste udgøres af arterne i kategori A, B og C. Fund af arter i kategori D og E behandles også af SU, men publiceres særskilt bagest i SU-rapporten. SU bestod frem til udgangen af 1999 af følgende medlemmer: Ole Amstrup, Jan Hjort Christensen, Henrik Knudsen, Henrik Haaning Nielsen, Klaus Malling Olsen, Troels Eske Ortvad, Knud Pedersen (sekretær), Brian Rasmussen, Palle A. F. Rasmussen og Kasper Thorup. Sjældenhedsudvalgets adresse: Sjældenhedsudvalget, DOF, Vesterbrogade , 1620 København V. For kritik og kommentarer til denne rapport takkes alle nuværende medlemmer af Sjældenhedsudvalget samt Rolf Christensen og Morten Bentzon Hansen. Endvidere Brilleterne 28/7 1999, Langli. Foto: Søren Nygaard

4 160 Sjældne fugle i 1999 tak til Lars Svensson for faglig bistand ved behandlingen af enkelte sager. Alf Tore Mjøs og Tom Lindroos takkes for givtig brevveksling samt orientering om fund af sjældne fugle i Norge og Finland i Niels Helge Lorentzen skal takkes for grundig orientering om forekomsten af Vandsangere på Lista. Christian Cederroth takkes for udlån af udkastet til Sällsynta fåglar i Sverige 1999, der gav anledning til en række spændende sammenligninger med rariteter hinsidan. Den største tak rettes dog til de mange, der rapporterede deres observationer til SU og dermed skabte grundlaget for denne rapport. Kategori A: Spontane forekomster Category A: Species recorded in an apparently wild state Sortbrynet Albatros Diomedea melanophris (0, 2/2, 1/1) 1999: 20.7, Skagerrak, 17 km NV for Hanstholm (NJ), 4K, *Flemming Frøstrup via Rolf Christensen (Foto). Fuglen sås fouragere på fiskeaffald sammen med Mallemukker Fulmarus glacialis tæt op ad en fiskekutter i cirka tre timer tidligt om morgenen. En identisk fugl blev 19/ fotograferet ud for Cornwall i England (Birding World 12(7): 262). (Sydlige have) Kuhls Skråpe Calonectris diomedea (0, 34/35, 0) 1998: 30.10, Korshage, Rørvig (S), Erik Vikkelsø Rasmussen, Jørgen Hulbæk Christiansen, Peter Cilius Christensen. Samme fugl er tidligere godkendt fra Kikhavn, Hundested samme dag. En fugl fra Gilleleje samme dag anses for at være samme individ (Rasmussen 1999). (Middelhavet og Midtatlanten; overvintrer i Sydatlanten) Middelhavsskråpe Puffinus yelkouan (1/1, 29/31, 2/2) 1999: 7.8, Langerhuse (RK), trk., *Kristian Kirk Nielsen. 1.10, Ørhage (NJ), trk., *Erik Holm Sørensen, *Lars Raunsgaard, *Flemming Falk. Alle danske fund af Middelhavsskråpe henregnes til underarten P. y. mauretanicus. Der foreligger endnu blot ét fund uden for Jyllands vestkyst (6/ Ølsemagle Revle (S); Pedersen 1982), hvilket kan undre, da Sverige t.o.m har 15 fund (Christian Cederroth i brev). (Vestlige Middelhav; overvintrer i Middelhavet og tilstødende dele af Atlanterhavet) Wilsons Stormsvale Oceanites oceanicus Det hidtil eneste danske fund ( , Måde, Esbjerg (RB), trk.) anerkendes efter genbehandling ikke længere, og arten er hermed udgået af den danske liste. Fundet er nævnt i Olsen (1989). Topskarv Phalacrocorax aristotelis (-, fra og med 1984: 29/29, 1/1) 1999: 5.12, Korshage, Rørvig (S), ad., *Erik Vikkelsø Rasmussen. Arten er forbavsende fåtallig i Danmark, mens den langs Sveriges vestkyst nu er regelmæssig med bl.a. op til ca 150 fugle i 1997 (Tyrberg 1998), og fund i den danske del af Kattegat vil således ikke være uventede. (Britiske Øer og Norge) Kohejre Bubulcus ibis (3/3, 4/4, 1/1) 1999: 30.7, Vest Stadil Fjord (RK), *Henrik Læssøe. 24.8, Vest Stadil Fjord (RK), *Peter H. Kristensen, *Morten J. Hansen, Erik Enevoldsen. De to iagttagelser regnes som ét fund. De øvrige danske fund (1903, 1934 (2), 1989, 1992 (2), 1995) ligger i perioderne 3-30/5 og 8/10-28/11. Herudover foreligger der to fund af kategori E. (Sydvesteuropa) Purpurhejre Ardea purpurea (8/8, 9/9, 1/1) 1999: , Værnengene og Bjålum Klit (RK), 2-3K, *Jens Friis Nielsen, Jens Thalund, Henrik Knudsen, Ole Amstrup m.fl. (Foto). Første fund siden (Mellem- og Sydeuropa; overvintrer i tropisk Afrika) Sort Ibis Plegadis falcinellus (13/20, 13/15, 1/1) 1999: 26.9, Tipperne (RK), *Ole Amstrup, *Erik Enevoldsen, *Jens Ballegård , Hemmet Strand (RK), *Emil B. Nielsen (Foto). Første fund siden De to iagttagelser regnes som ét fund, da der blot er 10 km mellem de to lokaliteter. I Sverige sås 1 eks. på Öland 3/10 (Christian Cederroth i brev). (Sydøsteuropa og Centralasien; overvintrer i Nord- og Østafrika samt Sydasien) Knortegås Branta bernicla Med karakterer svarende til Sortbuget Knortegås ssp. nigricans (0, 9/9, 2/2): 1998: , Agerø (NJ), ad., *Preben Clausen m.fl , Kammerslusen, Ribe (RB), ad., Andreas Bruun Kristensen m.fl. 1999: 28.3, Margrethekog (SJ), ad., *Nikolas K. Haass m.fl , Agerø (NJ), ad., Per Kjær, Jens Frimer Andersen m.fl , Voerså og Asaa (NJ), ad., *Palle A.F. Rasmussen m.fl. Fuglen ved Agerø er et tilbagevendende individ og regnes desuden for samme fugl, som har tilbragt flere vintre ved Voerså. Fuglen ved Kammerslusen, Ribe er tidligere godkendt fra andre datoer. (Østsibirien og nordvestlige Nordamerika; overvintrer ved Stillehavskysten af begge verdensdele)

5 Sjældne fugle i Amerikansk Pibeand Anas americana (0, 8/8, 3/3) 1999: , Bygholm Vejle (NJ),, *Henrik Haaning Nielsen m.fl. 18.4, Borreby Mose (S),, *Klaus Malling Olsen m.fl. (Foto) , Ballum Sluse (SJ),, *Svend Aage Linderström. Første fund af en hun herhjemme og tillige det første fund på Sjælland. Hunner er formentlig overset, da feltbestemmelse er problematisk. Arten har optrådt årligt herhjemme siden første fund i (Nordamerika) Krikand Anas crecca Med karakterer svarende til Amerikansk Krikand ssp. carolinensis (0, 18/18, 7/7): 1998: , Hovvig (S),, *Peter Cilius Christensen, *Anders Fischer. 1999: , Solbjerg Engsø, Hillerød (S),, *Jan Hjort Christensen, *Stig Nielsen, *Tommy Jensen. 13.4, Værnengene (RK),, *Henrik Knudsen, *Kent Olsen , Lund Fjord (NJ),, *Jørgen Peter Kjeldsen m.fl. 15.4, Vest Stadil Fjord (RK),, *Peter H. Kristensen. 28.4, Værnengene (RK),, *Ole Amstrup, Henrik Knudsen, Peter H. Kristensen. 27.6, Bygholm Vejle (NJ),, *Palle A.F. Rasmussen m.fl , Tipperne (RK),, *Ole Amstrup, Henrik Knudsen. Fundene fra Værnengene (13/4) og Vest Stadil Fjord (15/4) er regnet som samme fugl. Fuglen fra Værnengene 28/4 viste forskelle i dragtkarakterer og er derfor regnet som et andet individ. Fra og med 2000 skal underarten ikke længere forelægges SU. Den har forekommet årligt siden 1988 undt og 1994 med stadig flere fugle, således 7 fund i både 1998 og 1999 (Rasmussen 1998, 1999). Det danske fundmønster falder sammen med forekomsten af Krikand A. c. crecca, især under forårstrækket. Således er der 21 fund fra marts-maj, med en klar overvægt i april (16). Der er dog grund til at holde et vågent øje med fældeflokkene i sommermånederne, da der udover årets junifund er et fra 1993 (Frich & Nordbjærg 1995). Landets første vinterfund er fra 1998 (19/2 Margrethekog; Rasmussen 1999), og sammen med ovenstående november-fund giver det anledning til at gennemse vinter- og efterårsflokkene af Krikand grundigt i fremtiden. Den regionale fordeling af de danske fund er NJ 4, RK 9, RB 2, SJ 1, VE 1, F 1 samt S 7. (Nordamerika) Hvidøjet And Aythya nyroca (4/4, 21/24, 1/1) 1999: , Alsønderup Enge (S), i eclipsedragt, *Henrik Thorhauge Rask, *Lars Thorhauge Rask, *Svend Dybkjær m.fl. Siden 1988 foreligger fund fra 1992, 1993, 1994 (2) og 1997 (2). Den tidsmæssige fordeling af de danske fund er januar 1, februar 1, april 5, maj 1, juni 2, juli 2, august 1, september 6, oktober 5, november 1 og december 1. (Østog Sydøsteuropa; Overvintrer Middelhavet, Sortehavet og Nordøstafrika) Brilleand Melanitta perspicillata (0, 17/19, 1/1) 1999: 5-6.2, Horseklint, Fynshoved (F), ad., *Tim H. Hansen, *Mogens Ribo Pedersen. 8.4, Horseklint, Fynshoved (F), ad., *Søren Gjaldbæk, *Michael Mosebo Jensen. Første fund fra Fyn og blot det tredje uden for den jyske vestkyst. På trods af den store tidsmæssige spredning regnes iagttagelserne som ét individ. Arten har været årlig siden (Nordamerika) Bøffeland Bucephala albeola Landets eneste godkendte spontane forekomst ( , Bognæs, Roskilde Fjord (S)) overføres til kategori D, idet der er rimelig tvivl om fuglens oprindelse. Fundet er nævnt i Rasmussen (1997). Slangeørn Circaetus gallicus (ynglefugl til og med 1882; herefter 1/1, 20/20, 4/4) 1999: 22. og 25.5, Skagen (NJ), 2K, *Henrik Haaning Nielsen m.fl. (Foto). 24.8, Mandehoved, Stevns (S), trk., *Jørgen Hulbæk Christensen m.fl. 29. og 31.8, Lindebjerg, Sorø (S), *Jan Kiel (Video). 5.10, Højerup, Stevns (S), trk., *Jens Lind, *Lennart Pedersen m.fl. Augustfundene kunne dreje sig om samme individ, men de er her regnet som to fund. Fire fund på et år er uden sidestykke herhjemme i nyere tid. 4. og 5. fund for Stevns og 7. fund for Skagen. Oktoberfundet er det næstseneste herhjemme, kun overgået af 6/ , Risskov, Århus, trk. Arten har gennem 1990erne optrådt årligt med undtagelse af (Syd- og Østeuropa; overvintrer nordligt i tropisk Afrika) Steppehøg Circus macrourus (14/14, 63/63, 13/13) 1996: 23.4, Bødkermosen, Møn (M), 2K, *Per Schiermacker-Hansen. 1999: 21.4, Korshage, Rørvig (S), ad. trk., *Erik Vikkelsø Rasmussen m.fl. 21.4, Hundested (S), ad. trk., Aage K. Mikkelsen, Frank Ishøi. 8.5, Pælebakke Klit, Skagen (NJ), 2K, *Knud Pedersen, Klaus Malling Olsen m.fl. 14.5, Damsted Klit, Skagen (NJ), 2K trk.fors., *Jørgen Hulbæk Christiansen, *Jens Lilleør. 15.5, Skagen (NJ), 2K trk., *Jan Speiermann m.fl. 15.5, Damsted Klit, Skagen (NJ), 2K trk., *Svend Dybkjær, *Knud Pedersen m.fl. 16.5, Skagen (NJ), 2K trk., *Jan Speiermann m.fl , Skagen (NJ), 2K (udtrk. 21.5), *Svend Dybkjær, *Knud Pedersen m.fl. 21.5, Fornæs (ÅH), 2K trk., *Hans Christophersen. 22.5, Skagen (NJ), 2K, *Lars H. Mortensen m.fl. 31.5, Hanstholm Vildtreservat (NJ), ad., *Jens Jørgen Andersen, *Karsten Bjørnskov Christensen. 11.9, Sydvestpynten, Kongelunden (S), 1K trk., *Preben Berg m.fl , Tipperne og

6 162 Sjældne fugle i 1999 Værnengene (RK), 1K, *Ole Amstrup, Henrik Knudsen, Peter H. Kristensen. 22. og 24.9, Grenen, Skagen (NJ), 1K, *Knud Pedersen m.fl. Største forekomst nogensinde herhjemme. De to iagttagelser 21/4 drejede sig om samme individ og er kun regnet som ét fund. Iagttagelserne 14-15/5 gjaldt formentlig 3 forskellige individer. Også de øvrige nordiske lande oplevede et stort influx med mindst 22 i Finland, 13 i Sverige og 9 i Norge (Tom Lindroos, Christian Cederroth og Alf Tore Mjøs i brev). (Østeuropa og Centralasien; overvintrer i Østafrika, Lilleasien og Indien) Lille Skrigeørn Aquila pomarina (9/?, 74-76/?, 3/3) 1999: 24.4, 29.4 og 1.5, Skagen (NJ), 2K (udtrk. 1.5), *Erik Christophersen, Knud Pedersen m.fl. (Foto). 17.5, Skagen (NJ), 2K trk.fors., Klaus Malling Olsen m.fl. (Foto). 22.5, Femmøller, Mols (ÅH), *Rolf Danielsen (Foto). Første fund af 2K-fugle herhjemme. Dragtkarakterer afslørede, at der var tale om 2 eks. i Skagen. Aprilfundet er det femte herhjemme. (Østeuropa; overvintrer i sydlige Afrika) Stor Skrigeørn Aquila clanga (3/?, 45/?, 0/0) 1998: , Læsø (NJ), 2-3K, *Søren Haaning Nielsen, Thomas Varto Nielsen, Jan Kjærgaard. 1.9, Sydvestpynten, Amager (S), subad./ad. trk., Gert Østerby (Foto). Fuglen på Læsø var antageligt samme fugl, som sås ved Skagen 21-26/ (Rasmussen 1999). Fuglen på Amager havde to tydelige hak i vingen og sås samme dag trække ud ved Falsterbo, Sverige (Cederroth 1999); fundet bringer totalen for 1998 op på 7 fund (se Rasmussen 1999). (Rusland og østlige Baltikum; overvintrer Sydøsteuropa, Mellemøsten, Lilleasien og Nordøstafrika) Kejserørn Aquila heliaca (0, 18/18, 2/2) 1999: 29.5, Aborrebjerget, Møn (M), 3K trk.fors., *Per Schiermacker-Hansen *Jan Fischer Rasmussen, *Thomas W. Johansen m.fl. (Foto) , Bøtø Nor (LF), 3K, Kasper Thorup, Sebastian Klein, Morten Bentzon Hansen m.fl , Højerup, Stevns (S), 3-5K trk., *Kurt Willumsen, *Tim Andersen m.fl. Første fund siden Iagttagelserne fra Møn og Bøtø Nor drejede sig om samme individ og er regnet som ét fund. Efterårsfuglen fra Stevns blev set trække ud ved Falsterbo 22 min før den nåede land i Danmark. Dragtbeskrivelser sandsynliggør, at forårs- og efterårsfuglen var to forskellige individer. (Sydøsteuropa og Sydrusland; overvintrer i Sydøsteuropa, Mellemøsten og Nordøstafrika) Lille Skrigeørn/Steppeørn Aquila pomarina/- nipalensis Jagtfalk 1K 19/ , Hanstholm. Foto: John Kyed. 1998: , Læsø (NJ), *Morten Christensen, *Frits Rost, Søren Haaning Nielsen, Jens Lind, Torben Evald m.fl. Fuglen bestemtes til hhv. Lille Skrigeørn og Steppeørn af to hold observatører. De indsendte beskrivelser tillader ikke en sikker bestemmelse. Høgeørn Hieraaetus fasciatus (0, 2/2, 0) Et fund fra 1974 ( , Skagen (NJ), ad., trk.fors.) overføres til kategori D. Fundet er nævnt i Hansen (1976). Lille Tårnfalk Falco naumanni (2/2, 5/5, 1/1) 1999: 30.7, Magleby, Langeland (F), ad., *Claus Horneman, *Ole Goldschmidt, Nis Rattenborg. Hunner og ungfugle er særdeles svære at skelne fra Tårnfalk Falco tinnunculus, og de 3 øvrige danske feltobservationer af Lille Tårnfalk har ligeledes været hanner. (Syd- og Østeuropa; overvintrer i Afrika syd for Sahara) Slagfalk Falco cherrug Det hidtil eneste (spontane) danske fund ( Skagen (NJ), trk.) anerkendes efter genbehandling ikke længere, og arten er hermed udgået af den danske liste. Fundet er nævnt i Frich & Nordbjærg (1993). Der foreligger to fund af arten i kategori E. Jagtfalk Falco rusticolus (39/39, 64/64, 4/4) 1999: 3.2, Bork Mærsk (RK/RB), 2K, *Peter H. Kristensen, Ole Amstrup , Ballum Forland (SJ), 2K, *Kent Olsen, *Kenneth Rude Nielsen. 8.5, Nr. Vorupør (NJ), 2K, *Jens Kristian Kærgård , Hanstholm (NJ), 1K, *Henrik Haaning Nielsen m.fl. (Foto). Bortset fra 1990 og 1979 har arten været årlig siden På baggrund af bestemmelsesmæssige problemer i forhold til andre storfalke (Slagfalk Falco cherrug, Lannerfalk Falco biarmicus samt undslupne falkonérfugle og hybridfalke) bibeholdes arten dog på SU-listen. (Nordlige Skandinavien, Finland og Rusland)

7 Sjældne fugle i Langnæbbet Sneppeklire 25/5 1999, Vest Stadil Fjord. Akvarel af Peter H. Kristensen. Sortvinget Braksvale Glareola nordmanni (2/2, 4/4, 1/1) 1999: , Bygholm Vejle (NJ), *Palle A.F. Rasmussen m.fl. 2.8, Filsø (RB), *Ole Göller. De beskrevne dragtdetaljer antyder, at der var tale om samme individ. (Sortehavsegnene og Centralasien; overvintrer i sydlige Afrika) Amerikansk Hjejle Pluvialis dominica (0, 5/5, 1/1) 1999: , Sønderland. Rømø (SJ), ad. i sdr., *Erik Enevoldsen m.fl., Nikolas K. Haass m.fl. Fundet er blot andet forårsfund af en tundrahjejle herhjemme; det første var af en ikke-artsbestemt Amerikansk/Sibirisk Hjejle på Christiansø 13/ (Olsen 1991). Landets andet fund af Amerikansk Hjejle (24-25/8 1996, Neksø Sydstrand (B), ad. i sdr.), som er videodokumenteret, er efter fornyet behandling bestemt til Sibirisk Hjejle. Fundet er nævnt i Rasmussen (1997). (Nordamerika; overvintrer i Sydamerika) Sibirisk Hjejle Pluvialis fulva (0, 9/9, 1/1) 1996: , Neksø Sydstrand (B), ad. i sdr., *Alex Bühring, Jørgen Munck Pedersen m.fl. (Video). 1999: , Præstø Fed (S), ad. i sdr., *John Faldborg m.fl. (Foto). Første fund for Bornholm. Fundet fra 1996 har tidligere været godkendt som Amerikansk Hjejle. Bestemmelse af Amerikansk og Sibirisk Hjejle er for nylig behandlet af Klein & Thorup (2000). (Nordrusland; overvintrer i Sydøstasien og Australien) Amerikansk/Sibirisk Hjejle Pluvialis dominica/- fulva (0, 8/8, 0/0) 1992: 26.7, Harboør Tange (RK), ad. i sdr., *Morten J. Hansen. Sumpvibe Vanellus leucurus (0, 1/1, 1/1) 1999: 15.5, Salthammer Odde (B), *Ole Leegard Jensen, Oluf Lou (Video). Andet danske fund; det første var 13/7-10/8 1997, Tissø og Borreby Mose (S) (Rasmussen 1998). Arten spreder sig formentlig vestpå således ynglede 7 par i Rumænien i 2000 (Kiss & Szabó 2000). (Kaspiske Hav til Balkhash-søen samt sjældent i Tyrkiet og Syrien; overvintrer i Sudan, Irak, Pakistan og Indien) Stribet Ryle Calidris melanotos (0, 27/28, 6/6) 1999: 13.8, Agger Tange (NJ), ad., *Jens Kristian Kærgaard (Foto). 17.8, Vesløs Vejle (NJ), ad.

8 164 Sjældne fugle i 1999, *Thomas Varto Nielsen , Vest Stadil Fjord (RK), 1K, *Peter H. Kristensen m.fl og , Grenen, Skagen (NJ), 1K, *Knud Pedersen, Erik Christophersen m.fl. (Foto) , Veserne, Lemvig (RK), 1K, *Peter H. Kristensen, Allan Kjær Villesen, Jørgen Nørgård (Foto) , Marsken, Blåvand (RB), 1K, *Poul Holm, *Rolf Christensen m.fl. Med 6 fund det hidtil bedste år herhjemme. Antallet skal ses i lyset af en usædvanlig stor forekomst af ungfugle i det meste af Europa. Således noterede bl.a. Norge 11 og Finland 6 fund (Alf Tore Mjøs og Tom Lindroos i brev). (Nordamerika og Sibirien; overvintrer i Sydamerika, New Zealand og Australien) Prærieløber Tryngites subruficollis (1/1, 15/15, 1/1) 1999: , Vesløs Vejle (NJ), *Jørgen Peter Kjeldsen m.fl. Arten er set årligt siden Sverige havde 4 fund i 1999 (Christian Cederroth i brev). (Arktisk Nordamerika; overvintrer i sydlige Sydamerika) Wilsons Svømmesneppe 10-14/5 1999, Vest Stadil Fjord. Akvarel af Peter H. Kristensen. Langnæbbet Sneppeklire Limnodromus scolopaceus (1/1, 7/7, 2/2) 1999: 5.5, Tipperne (RK), ad. i sdr., *Ole Amstrup, Henrik Knudsen m.fl. 25.5, Vest Stadil Fjord (RK), ad. i sdr., *Peter H. Kristensen m.fl. (Foto). Detaljerede dragtbeskrivelser viser, at der er tale om forskellige individer. (Nordamerika og Østsibirien; overvintrer i sydlige Nordamerika) Stor Kobbersneppe Limosa limosa Med karakterer svarende til Islandsk Stor Kobbersneppe ssp. islandica (0, 3/4, 1/1): 1999: 6.7, Tipperne (RK), ad. i sdr., *Ole Amstrup. På grund af bestemmelsesmæssige problemer er underarten, trods de få fund i Danmark, formentlig regelmæssig trækgæst. (Island og Nordnorge; overvintrer på de Britiske Øer og i andre dele af Vesteuropa) Damklire Tringa stagnatilis (0, 42/58, 2/2) 1999: 6.8, Tipperne (RK), 1K, *Ole Amstrup, Henrik Knudsen. 31.8, Vest Stadil Fjord (RK), *Rasmus Andersen. Bortset fra 1985, 1992 og 1998 har arten optrådt årligt siden (Rusland; overvintrer i Afrika syd for Sahara) Gulbenet Klire Tringa flavipes (1/1, 2/2, 1/1) 1999: 28.5, Lakolk Klitsø, Rømø (SJ), *Morten Bentzon Hansen. De tidligere danske fund er fra 1912, 1982 og senest 4-6/ Vejlerne (NJ) (Rasmussen 1998). (Nordamerika; overvintrer i Mellem- og Sydamerika) Terekklire Xenus cinereus (2/2, 22/22, 2/2) 1999: 25.5, Værnengene (RK), *Per Hirslund, Ole Amstrup, Henrik Knudsen m.fl. (Foto) , Sneum Sluse (RB), Ole Göller. 7.6, Darum Sluse (RB), Svend Aage Linderström. Fundene fra Sneum Sluse og Darum Sluse regnes som ét individ på grund af den korte afstand. Den tidsmæssige fordeling af de danske fund er maj 7, juni 7, juli 8, august 1 og september 3. (Finland og Nordrusland; overvintrer i tropisk Afrika og på øer i det Indiske Ocean) Wilsons Svømmesneppe Phalaropus tricolor (0, 5/5, 2/2) 1999: , Værnengene (RK), ad. i sdr., *Ole Amstrup m.fl , Vest Stadil Fjord (RK), 2K, *Peter H. Kristensen, *Ole Amstrup, Christian Svane, Ulrik Svane (Foto,Video). Første danske fund siden Fuglene ankom i forbindelse med gennemtrækket af Brushøns Philomachus pugnax, og de optrådte begge i selskab med Brushøns. De danske fund ligger alle i perioden 28/4-5/7. (Nordamerika; overvintrer i Sydamerika) Ringnæbbet Måge Larus delawarensis (0, 0, 1/1) 1999: , Margrethekog (SJ), ad., *Troels Eske Ortvad, *Sebastian Klein m.fl. (Foto). Første danske fund af denne nordamerikanske art, som er en af de mest regelmæssige transatlantiske gæster i Europa (se Ortvad 2000). (Nordamerika) Brilleterne Sterna anaethetus (0, 1/1, 1/1) 1999: 28.7, og 3-4.8, Langli, Ho Bugt (RB), ad., *Søren Nygaard m.fl. (Foto). Det første fund af arten var 16-18/7 1987, Køge Havn og Ølsemagle Revle (S), ad. (Olsen 1988). Årets fugl viste karakterer som ssp. melanoptera fra Caribien og Vestafrikas kyster. Den holdt til i en havternekoloni, men tog dagligt på langvarige fourageringsture. Sverige noterede sit første fund 30/6-10/ (Christian Cederroth i brev). (Tropiske have)

9 Sjældne fugle i Hvidskægget Terne Chlidonias hybridus (0, 15/19, 1/1) 1999: 3.6, Vest Stadil Fjord (RK), ad. i sdr., *Peter H. Kristensen, Ole Amstrup, Per Kjær, Klaus B. Fries. Hovedparten af de danske fugle har været adulte, idet den eneste ungfugl var 22/ Harboør Tange (Rasmussen 1998). I Sverige har der været 3 ungfugle ud af i alt 13 fund t.o.m (Christian Cederroth i brev). (Sydeuropa; overvintrer i tropisk Afrika) Hvidvinget Terne Chlidonias leucopterus (3/5, 65/81 ud over invasionen i 1997, 4/5) 1998: , Agger Tange (NJ), 1K, *Georg Guldvang, Henrik Haaning Nielsen m.fl. (Foto). 1999: 13.5, Ejstrup Sø, Ejstrupholm (ÅH), 2 ad. i sdr., *Jørgen Mahler , Vestamager (S), ad. i sdr., *Jesper B. Jacobsen, *Frederik Brammer m.fl. 9.8, Norsminde Fjord (ÅH), 1K, *Ole Gylling Jørgensen. 25.9, Klægbanken (RK), trk., *Ole Amstrup, *Eigil Thomasen. Fuglen fra 1998 blev oprindeligt bestemt og indsendt som Hvidskægget Terne, men er siden ombestemt på baggrund af foto. Fuglen er regnet for samme individ som sås 13/10-1/ , Læsvig og Bygholm Vejle (NJ) (Rasmussen 1999). Bestemmelse af Chlidonias-terner er for nylig behandlet af Nielsen (2000a). (Østeuropa og Rusland; overvintrer i tropisk Afrika) Sneugle Nyctea scandiaca (-, 31/31, 3/3) 1999: 20.3, Nordstrand, Skagen (NJ), 2K trk. *Lars Raunsgaard m.fl , Slangerup (S), 1K, Lennart Pedersen m.fl. (Foto) , Almindingen (B), 3K+ /2K, *Jens Christensen. Invasionen af Sneugle 1999/2000 behandles først i næste rapport, da hovedparten af observationerne er fra foråret (Nordskandinavien og arktisk Rusland) Høgeugle Surnia ulula (ca 30/30, 32/32 ud over invasionen i 1983/84, 2/2) 1999: 20.10, Gilbjerghoved (S), 1K, *Jan Hjort Christensen m.fl , Korshage, Rørvig (S), 1K, *Henning Vikkelsø Rasmussen, Jørgen Hulbæk Christiansen m.fl. Efter beskrivelserne at dømme to forskellige individer. Siden invasionen vinteren 1989/90 (15 fund) foreligger 4 fund (1991, 1993, 1995/96 og 1996/97). (Nordlige Skandinavien, Finland og Rusland) Spurveugle Glaucidium passerinum (17/17, 27/27, ) Forekomster af Spurveugle på Sjælland i forbindelse med invasionen 1999/2000 skal ikke forelægges SU, men 7 fund blev behandlet og godkendt inden denne beslutning. Der er foreløbig rapporteret 37 Spurveugler fra invasionen (Rolf Christensen i brev). Mongolsk Piber 19/ , Bygholm Vejle. Foto: Thomas Varto Nielsen. Alpesejler Apus melba (2/2, 21/22, 2/2) 1999: 25.9, Hanstholm Fyr (NJ), trk., *Kenneth Rude Nielsen, Egon Mogensen, Stinne Aastrup , Nakkehoved og Gilleleje (S), *Brian Rasmussen m.fl. (Foto). Iagttagelserne skete i en lun periode præget af sydvestlige vinde. (Alperne og Sydeuropa; overvintrer i østlige og sydlige Afrika) Rødrygget Svale Hirundo daurica (0, 43/45, 2/3) 1999: 21.5, Grenen, Skagen (NJ), trk., *Henrik Haaning Nielsen m.fl. 4.6, Bøtø Nor (LF), 2 eks. kortvarigt rst. herefter trk., *Sebastian Klein, *Kasper Thorup, *Morten Bentzon Hansen. Iagttagelsen fra Bøtø Nor er tredje fund af mere end ét individ herhjemme; de første var 17/ trk.fors. Grenen, Skagen (NJ) og 28/ Hanvejle (NJ). (Sydeuropa og Asien; overvintrer i savannebæltet i tropisk Afrika og Sydasien) Mongolsk Piber Anthus godlewskii (0, 1/1, 1/1) 1999: , Bygholm Vejle (NJ), 1K (trk. NV 26.11), *Henrik Haaning Nielsen, *Thomas Varto Nielsen m.fl. (Foto). Landets anden forekomst kom overraskende blot et år efter førstefundet 22/11-1/ , Værnengene (RK). Fuglen sås under lignende omstændigheder som førstefundet, men da alle dens mellemste dækfjer endnu var juvenile, blev andre karakterer som bryst- og rygstribning, næbform, hale- og benlængde samt ikke mindst kaldet afgørende for bestemmelsen. (Mongoliet; overvintrer i Indien og Sri Lanka) Bjergpiber Anthus spinoletta (0, 30 t.o.m. 1997, -) 1997: , Klintholm Havn (M), *Per Schiermacker-Hansen (Foto). Arten udgik af SU-listen fra og med (Mellemeuropa) Gul Vipstjert Motacilla flava Med karakterer svarende til Sorthovedet Gul Vipstjert ssp. feldegg (0, 8/9, 1/1): 1999: 16.5, Løsning (VE),, *Hans Pinstrup, *Kasper Quist Jensen. Alle fund af underarten er i øjeblikket under genbehandling. (Balkan og Lilleasien; overvintrer i tropisk Afrika)

10 166 Sjældne fugle i 1999 Citronvipstjert Motacilla citreola (0, 11/12, 1/1) 1999: 17.5, Korshage, Rørvig (S), trk., *Erik Vikkelsø Rasmussen. De danske fund fordeler sig med maj 4, juni 2, august 3 og september 3. Siden 1989 er der kun fund fra 1995, 1996 og Arten er langt hyppigere i Sverige og Finland og behandles således ikke af sjældenhedsudvalgene i disse lande. (Vestsibirien; overvintrer i Indien og (fåtalligt) Arabien) Sydlig Nattergal Luscinia megarhynchos (2/2, 54/54, 3/3) 1999: 7.5, Blåvandshuk (RB), ringm., *Klaus B. Fries. 11.5, Thyborøn Havn (RK), *Klaus Malling Olsen, *Andreas Bruun Kristensen m.fl , Falen, Bork Havn (RK), syng., *Mogens Bak, Ole Amstrup, Henrik Knudsen m.fl. (Bånd). Formentlig regelmæssig i SV-Jylland. SU behandler kun fund af sete fugle og fund, hvor der foreligger lydoptagelser. (Mellem- og Sydeuropa; overvintrer i tropisk Vest- og Centralafrika) Blåhals Luscinia svecica Med karakterer svarende til Sydlig Blåhals ssp. cyanecula (-, 29 fra og med 1965, 6/9): 1999: , Margrethekog (SJ), ynglefund: 2 og 1 (sidst iagttaget 11.7 ), *Ole Gylling Jørgensen. 13.6, Rudbøl Kog (SJ), ynglefund: 4, 1-2 og 1 1K, Jan Hjort Christensen m.fl. Fra og med 2000 skal underarten ikke forelægges SU. Den yngler regelmæssigt i S- og SV-Jylland. (Mellemeuropa) Vandsanger Acrocephalus paludicola (8/8, 15/15, 2/2) 1999: 4.8, Indfjorden, Bøvlingbjerg (RK), 2 1K ringm., *Peder Flansmose (Foto). Første forekomst af 2 fugle samtidig i Danmark. Rørskovsringmærkning ved vestjyske fjorde og søer har produceret 7 af i alt 9 fund siden Jf. det stigende antal fund i Norge, hvor rørskovsringmærkning på Lista (Norges sydspids) siden 1988 har givet 23 fund, med op til 4 fund i 1992 (3 fugle 29/8) og 3 fund i I 1999 blev 2 fugle ringmærket her (Nils Helge Lorentzen i brev). (Polen, Baltikum, Hviderusland, vestlige Rusland; overvintrer i tropisk Vestafrika) Buskrørsanger Acrocephalus dumetorum (0, 26/26, 1/1) 1999: 2.6, Christiansø (B), syng., *Peter Lyngs. Fuglen blev hørt synge om natten, men blev aldrig set. De danske fund er fra perioden 26/5-8/7, og 15 er fra Christiansø. Siden 1986 er arten iagttaget årligt undt (Finland og Rusland; overvintrer i Indien og Burma) Hvidskægget Sanger Sylvia cantillans (0, 33/33, 4/4) 1999: 10.5, Blåvandshuk (RB), 2K med karakterer svarende til ssp. cantillans ringm., *Klaus B. Fries m.fl. (Foto). 10.5, Langli (RB), ringm., *Jens H. Hansen. (Foto). 14.5, Christiansø (B),, *Mikael Funch, *Mads Jensen Bunch. (Foto) , Skagen By (NJ),, *Thom Kongerslev, Rolf Christensen m.fl. (Foto). Med 4 fund er 1999 sammen med 1988 de hidtil bedste år. Arten er, med undtagelse af 1998, truffet hvert år siden Christiansø og Blåvandshuk dominerer de danske forekomster med henholdsvis 13 og 8 fund. Vinterfundet fra Skagen er det første herhjemme og endvidere det første vinterfund i NV-Europa (Shirihai et al. 2000). (Sydeuropa; overvintrer i nordlige dele af tropisk Afrika samt Arabien) Sorthovedet Sanger Sylvia melanocephala (0, 5/5, 0/0) 1998: 9.10, Møn Fyr (M), ad. med karakterer svarende til ssp. melanocephala ringm., *Per Schiermacker-Hansen, *Anders Prehn Rasmussen (Foto). Første efterårsfund herhjemme og andet fund af en hun. De øvrige danske fund ligger i perioden 4/5-1/6. (Sydeuropa; overvintrer i Sydeuropa og Nordafrika) Gærdesanger Sylvia curruca Med karakterer svarende til Ørkengærdesanger ssp. minula eller jaxartica (0, 1/1, 0): 1992: 20.10, Blåvandshuk (RB), 1K ringm., *Peter Kristensen, *Henrik Haaning Nielsen, *John Faldborg m.fl. (Foto). Første danske fund af denne form (se Nielsen 2000b). (Turkmenien til vestlige Kina; overvintrer i Arabien og Indien) Humes Sanger Phylloscopus humei (0, 7/7, 1/1) 1999: , Blåvandshuk (RB), *Jens Søgaard Hansen, Henrik Haaning Nielsen m.fl. (Bånd). Landets hidtil tidligste var 17/ , Blåvandshuk, alle andre har været i perioden 27/10-18/11. Arten er nu truffet 3 gange ved Blåvandshuk, 4 gange på Christiansø samt 1 gang i Skagen. Norge noterede sit 2. og 3. fund i 1999 (Alf Tore Mjøs i brev). (Himalaya og Tien Shan; overvintrer i Nepal og Indien) Schwarz Løvsanger Phylloscopus schwarzi (0, 14/14, 2/2) 1999: 7.10, Christiansø (B), *Peter Lyngs, Mogens Henriksen , Hanstholm Fyr (NJ), 1K ringm., *John Kyed m.fl. (Foto). Første fund siden De to fund kan ses i forbindelse med et influx i Nord- og Vesteuropa, således Sverige 5,

11 Sjældne fugle i Pileværling Emberiza rustica (0, 37/37, 1/1) 1999: 23.9, Christiansø (B), 1K ringm., *Mads Jensen Bunch, Peter Lyngs, Lars Christiansen. 21 af de danske fund er fra Christiansø (8 forår, 13 efterår). (Nordlige Skandinavien, Finland og Rusland; overvintrer i Japan, Korea, Kina samt i mindre omfang Centralasien) Sorthovedet Sanger ad., Møn Fyr 9/ Foto: Per Schiermacker-Hansen. Norge 2 og Finland hele 7 fund mod hidtil blot i alt 10 (Alf Tore Mjøs, Christian Cederroth og Tom Lindroos i brev). (Sydlige Østsibirien; overvintrer i Sydøstasien) Hvidhalset Fluesnapper Ficedula albicollis (18/18, 151/151 udgået fra og med 1998, -) 1997: 5.5, Seisø Mose, Møn (M),, *Martin Vestergaard. Arten udgik af SU-listen fra og med (Gotland, Öland og Østeuropa; overvintrer i Central- og Østafrika) Brun Tornskade Lanius cristatus (0, 1/1, 0) 1988: 15.10, Kroghage, Gedser (LF), 1K med karakterer svarende til ssp. cristatus ringm., *Kasper Thorup, *Rolf Christensen m.fl. (Foto). Fundet er tidligere publiceret (Olsen 1991), men spørgsmålet om underart er først behandlet nu. (Østlige Sibirien; overvintrer i Indien og Sydøstasien) Rosenstær Sturnus roseus (18/18, 36/36, 2/2) 1999: , Skagen By (NJ), 2K, *Birger Rasmussen, *Jørgen Pagter m.fl. (Foto,Video). 28.8, Bøtø Nor (LF), 1K, *Palle Nygaard, *Jens W. Christoffersen. Der ses typisk 1K-fugle om efteråret, men der er dog fund af adulte fugle til ind i august samt et enkelt fra november. Sverige havde 2 forårs- og 3 efterårsfund i 1999 (Christian Cederroth i brev). (Sydøsteuropa, Tyrkiet og Lilleasien; overvintrer i Indien) Gærdeværling Emberiza cirlus (0, 1/1, 0) 1995: 10.6, Blåvandshuk (RB), ringm., *Lasse Strandgård, *Michael Johansen, Ole Amstrup, Henrik Knudsen m.fl. (Foto). Første danske fund af denne sydeuropæiske art, idet et tidligere godkendt fund ikke anerkendes længere (Rasmussen 1997). Arten har lidt en betydelig tilbagegang gennem de sidste år, specielt i den nordlige del af yngleudbredelsen. Der er således kun få par tilbage i det sydlige England og nordlige Frankrig. Gærdeværling er truffet tilfældigt i bl.a. Holland, Polen og Tjekkiet (Byers et. al. 1995). (Sydvest- og Sydeuropa) Dværgværling Emberiza pusilla (0, 52/52, 4/4) 1999: , Christiansø (B), *Thomas Hilkjær, Peter Lyngs, Mads Jensen Bunch. 22.9, Græsholmen, Ertholmene (B), *Mads Jensen Bunch, *Lars Christiansen, *Peter Lyngs. 22.9, Grenen, Skagen (NJ), *Rolf Christensen m.fl , Køge Nordstrand (S), *Andreas Hagerman, *Martin Poulsen m.fl. (Video). Et godt år med 4 fund ligesom 1989, 1994 og De klart bedste år var dog 1988 (8) og 1991 (6). Den tidsmæssige fordeling af de danske fund er april 4, maj 17, september 12, oktober 19, november 3 og december 1. (Nordfinland og Nordrusland; overvintrer i Kina og Sydøstasien) Hætteværling Emberiza melanocephala (0, 15/15, 1/1) 1999: 28.5, Blåvandshuk (RB),, *Klaus B. Fries, *Michael Bjerregard. Tredje fund fra Blåvandshuk. Alle danske fund har været af udfarvede fugle i perioden 18/5-20/8. Hertil kommer dog en ubestemt Hætteværling/Brunhovedet Værling Emberiza melanocephala/bruniceps 8/ , Blåvandshuk (RB), 1K (Rasmussen 1997). Der foreligger et enkelt fund af arten i Kategori E (20/ , Birkelse ved Åbybro (NJ); Hansen et al. 1974). (Sydøsteuropa og Lilleasien; overvintrer i Pakistan og vestlige Indien) Rosenstær 2K, Skagen 14/ Foto: Knud Pedersen.

12 168 Sjældne fugle i 1999 Kategori C: Fund af arter hvis bestande stammer fra udsatte eller undslupne fugle Category C: Records relating to established feral breeding populations Stor Hornugle Bubo bubo 1992: 19.2, Langli (RB), *Steen Brølling m.fl. (Foto). Et temmelig overraskende fund på vadehavsøen i Ho Bugt. Fuglen fortrak i retning af Skallingen efter at være blevet mobbet det meste af dagen af en Jagtfalk Falco rusticolus, der holdt til på øen vinteren 1991/1992 (Frich & Nordbjærg 1994). Arten udgik af SU-listen fra og med Kategori E: Sandsynlige eller sikre undslupne fangenskabsfugle Category E: Likely or certain escapes Brudeand Aix sponsa (0, 1/1, 0) 1994: , Liselund Park (LFM), ad., *Per Schiermacker-Hansen. (Foto). Andet SU-godkendte danske fund. Det første var 20-26/ , Kagsmosen (S), (Jacobsen et al. 1971). (Nordamerika) Lammegrib Gypaetus barbatus (0, 0, 1/1) 1999: 12. og , Skagen (NJ), imm. trk.fors., *Niels Duhn, Knud Pedersen m.fl. (Foto). Første danske fund. Et bestemt mønster af afblegede svingfjer viste, at fuglen var udsat i forbindelse med et udsætningsprojekt i Alperne. Fugle fra dette projekt er siden 1997 også truffet i Holland (6) og Nordtyskland (1) (van den Berg 1999). (Sydeuropa) Sultanhøne Porphyrio porphyrio (1/1, 0, 1/1) 1999: 8.11, Vejlen, Tåsinge (F), *Christine de Place Bjørn m.fl. (Foto). Fuglen viste karakterer som ssp. madagascariensis og caspius, og den er formentlig undsluppet fra Odense Zoo. Ssp. madagascariensis yngler nærmest i Ægypten og caspius i Tyrkiet. (Sydeuropa og Asien) Hybrider Records involving hybrids Hvidøjet And Taffeland Aythya nyroca ferina (0, 0, 1/1) 1999: 8.2 og 10.2, København (S),, *Carl Christian Tofte. Første SU-godkendte danske fund. Fuglen stammer med en vis sandsynlighed fra yngel i fangenskab. Hvidrygget Spætte Stor Flagspætte Dendrocopos leucotos major (0, 1/1, 0) 1987: , Gilbjerghoved (S), ringm., *Jan Hjort Christensen m.fl. (Foto). Første danske fund. Se Christensen (1999). Grønland Records from Greenland Knortegås Branta bernicla Med karakterer svarende til Sortbuget Knortegås ssp. nigricans: 1999: 29.7, Kilen, Nordgrønland, ad., *Preben Clausen, Bjarke Laubek. Med karakterer svarende til Mørkbuget Knortegås ssp. bernicla: 1999: 10.8, Mudderbugten, Peary Land, ad., *Preben Clausen, *Bjarke Laubek. Første grønlandske fund af nigricans, hvis nærmeste ynglepladser ligger i NV-Canada, og andet fund af bernicla, der yngler i Vestsibirien. Lysbuget Knortegås B. b. hrota yngler i Grønland. Fjeldvåge Buteo lagopus 1999: 30.9, Davis Stræde, 1K, *Peter Rask Møller via David Boertmann (Foto). Første fund for Grønland. Se Boertmann & Møller (2000). Stor Regnspove Numenius arquata 1999: (fundet død 29.7), Zackenberg, *Hans Meltofte. Femte fund i Grønland. Arten yngler nærmest på de Britiske Øer og i Skandinavien. Årsrapporten Species considered for regional reports Lille Stormsvale Hydrobates pelagicus 1999: 2.12, Gilleleje Havn (S), trk., *Jan Hjort Christensen. Kongeederfugl Somateria spectabilis 1999: 22.7, og 3.10, Grenen, Skagen (NJ),, *Palle A.F. Rasmussen, *Knud Pedersen m.fl , Stensnæs (NJ), trk., *Palle A.F. Rasmussen. Sandterne Sterna nilotica 1999: 14.7, Hovvig (S), *Jørgen Scheel. Hvidhalset Fluesnapper Ficedula albicollis 1998: 25.5, Batteriskoven, Skagen (NJ), 2K syng., *Svend Aage Linderström, *Jørgen Hulbæk Christiansen. Fyrremejse Parus montanus 1996: 27.8 og 31.8, Bødkermosen, Møn (M), *Per Schiermacker-Hansen, *Anders Prehn Rasmussen. Topmejse Parus cristatus 1999: 14.12, Gl. Havdrup (S), *Alice Nielsen.

13 Sjældne fugle i Korttået Træløber Certhia brachydactyla 1999: , Hobro Skov (NJ), syng. og iagtt., *Carsten Svejstrup Sørensen. Endnu ikke færdigbehandlede sager Records still under consideration Lille/Stor Skrigeørn Aquila pomarina/clanga 1995: 21.10, Amager (S). Islandsk Stor Kobbersneppe Limosa limosa islandica 1999: , Bygholm Vejle (NJ), 3 1K. Gul Vipstjert Motacilla flava ssp. superciliaris 1998: Nordmarken, Læsø (NJ),. Iberisk Gransanger Phylloscopus brehmii 1997: , Fællesskoven, Stevns (S), syng. og iagttaget. (Foto, Bånd) , Svanninge Bakker, Faaborg (F), syng. og iagttaget. Forkastede sager Records not accepted Bulwers Petrel Bulweria bulwerii 1998: 22.8, Ørhage (NJ), trk. Kuhls Skråpe Calonectris diomedea 1999: 14.7, Grenen, Skagen (NJ), trk. 25.9, Vejers Strand (RB), trk. Topskarv Phalacrocorax aristotelis 1999: 19.11, Roshage, Hanstholm (NJ), trk. Halsbåndstroldand Aythya collaris 1999: 6.4, Hovvig (S),. Gåsegrib Gyps fulvus 1999: 16.6, Vanløse (S). Steppehøg Circus macrourus 1999: 7.5, Sneum (RB), 3K. Slangeørn Circaetus gallicus 1999: 3.5, Bødkermosen, Møn (M). 27.8, Fedtmosen (S), trk. Lille Skrigeørn Aquila pomarina 1998: 1.9, Amager (S), trk. Lille/Stor Skrigeørn Aquila pomarina/clanga 1999: 31.5, Bøtø (LF). Dværgørn Hieraaetus pennatus 1999: 26.5, Bøtø Nor (LF). 30.5, Kongeskoven, Stevns (S), mørk fase. Slagfalk Falco cherrug 1999: 15.4, Fuglsig Mark (NJ). 13.5, Underlien, Slettestrand (NJ). Jagtfalk Falco rusticolus 1997: 12.11, Blåvandshuk (RB), 2K+. Engsnarre Crex crex 1999: 2.4, Alstrup (NJ), hørt. Pomeransfugl Charadrius morinellus 1997: 29.9, Saltbækvig (S), eks. Amerikansk/Sibirisk Hjejle Pluvialis dominica/fulva 1999: 3.8, Langli (RB). Tyknæbbet Dværgryle Calidris pusilla 1999: 25.7, Tipperne (RK), ad. Langnæbbet/Kortnæbbet Sneppeklire Limnodromus scolopaceus/griseus 1999: 10.7, Margrethe Kog (SJ). Damklire Tringa stagnatilis 1999: 16.5, Gilbjerghoved (S), 4 trk. Stor Gulbenet Klire Tringa melanoleuca 1999: 19.6, Margrethe Kog (SJ). Stor Sorthovedet Måge Larus ichthyaetus 1994: 18.10, Esbjerg Havn (RB), 1K, (Foto). Lattermåge Larus atricilla 1999: 25.9, Højer Sluse (SJ), ad. Polarlomvie Uria lomvia 1999: 2.12, Gilleleje (S), trk. Sneugle Nyctea scandiaca 1999: 18.12, Nordstrand, Nykøbing S. (S) , Herning (RK). Mellemflagspætte Dendrocopos medius 1997: 14.10, Dovns Klint, Langeland (F), trk.fors. og rst. Lille Sanglærke Alauda gulgula 1998: 30.12, Sønderho Strand (RB). Dværglærke Calandrella rufescens 1999: 26.4, Sneum Klæggrav (RB). Klippesvale Ptyonoprogne rupestris 1999: 16.5, Batterivej, Skagen (NJ), trk. Taigapiber Anthus hodgsoni 1998: 8.10, Svaneke Fyr (B). Sorthovedet Gul Vipstjert Motacilla flava feldegg 1999: 10.5, Saltholm (S),. Sydlig Nattergal Luscinia megarhynchos 1980: 24.5, Kongelunden (S), syng. 1999: 24.4, Rudbøl Sø (SJ), syng. 19.5, Korshage, Rørvig (S), syng. 29.6, Ryssengrav, St. Vildmose (NJ), syng. (Bånd). Sibirisk Sortstrubet Bynkefugl Saxicola torquata maura/stejnegeri 1994: , Blåvandshuk (RB), (Foto). 1999: , Christiansø (B). Sortstrubet Drossel Turdus ruficollis atrogularis 1999: 10.10, Måde, Esbjerg (RB), 1K. Vandsanger Acrocephalus paludicola 1999: 14.8, Agger Tange (NJ), 1K. Sortstrubet Sanger Sylvia rueppelli 1999: 20.5, Korshage, Rørvig (S). Sibirisk Gærdesanger Sylvia curruca blythi 1984: 16.10, Blåvandshuk (RB), ringm. (Foto). Krognæb Pinicola enucleator 1999: 21.3, Søndersø (S), hørt. Summary Rare birds in Denmark and Greenland in 1999 In 1999 the Danish Rarities Committee (Sjældenhedsudvalget, SU) processed 203 Danish records (including 9 records on behalf of the regional reports), of which 77% were accepted. In addition, there were 4 records from Greenland. The main section of the report includes species on the Danish list belonging to categories A, B and C according to the AERC standard. Species belonging to category D and E and records involving hybrids are treated after the main section, as are species considered for the regional reports, records from Greenland, records still under consideration, and records not accepted. For each record the following details are included: 1) year and date, 2) locality (see map for regions), 3) number of individuals if more than one, 4) other details if known: sdr. = summer plumage, vdr. = winter plumage, odr. = transitional plumage, K = calendar year, ringm. = ringed, and 5) name of observer(s), with finders

14 170 Sjældne fugle i 1999 marked by asterisks. Where applicable, documentation by photo (Foto), video (Video), audiotape (Bånd) or corpse (Død) is indicated. The numbers in brackets after the species name refer to, respectively, the total number of records and individuals (separated by a slash) in Denmark 1) before 1950, 2) from 1950 to 1998 incl. and 3) in The present report adds three new taxa to the Danish list: Ring-billed Gull Larus delawarensis from 1999, Cirl Bunting Emberiza cirlus from 1995 and Desert Lesser Whitethroat Sylvia curruca minula/jaxartica from Other remarkable records from 1999 were second records of White-tailed Plover Vanellus leucurus, Bridled Tern Sterna anaethetus and Blyth s Pipit Anthus godlewskii, and third record of Black-browed Albatross Diomedea melanophris. The first Danish record of a hybrid White-backed Great Spotted Woodpecker Dendrocopos leucotos major is reported from 1987, and the first Rough-legged Buzzard from Greenland is reported from Three species are removed from the Danish list: Wilson s Storm-petrel Oceanites oceanicus and Saker Falco cherrug, whose records are no longer considered acceptable, and Bufflehead Bucephala albeola, which has been moved to category D. Referencer Boertmann, D. & P.R. Møller 2000: Fjeldvåge ny art for Grønland. DOF NYT 6(3): 17. Byers, C., U. Olsson & J. Curson 1995: Buntings and Sparrows. Pica Press. Cederroth, C. 1999: Sällsynta fåglar i Sverige i Fågelåret 1998, SOF, Stockholm. Christensen, J.H. 1999: Gillelejespætten. DOF NYT 5(4): 8-9. Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1993: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 87: Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1994: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 88: Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1995: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 89: Hansen, P.S. 1976: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 70: Hansen, P.S. 1999: Middelhavssølvmåge Larus cachinnans. En overset dansk art. DOF NYT 5(3): 6-9. Hansen, E., P.S. Hansen & B.P. Nielsen 1974: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 68: Jacobsen, J.R., B. P. Nielsen & J. Rabøl 1971: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 65: Klein, S. & K. Thorup 2000: Bestemmelse og forekomst af Tundrahjejler. DOF NYT 6(3): Kiss, J.B. & L. Szabó 2000: First breeding record of White-tailed Lapwing in Romania (and Europe outside Russia). British Birds 93: Nielsen, H.H. 2000a: Moseterner. DOF NYT 6(2): Nielsen, H.H. 2000b: Første danske fund af Ørkengærdesanger Sylvia curruca, ssp. minula eller jaxartica. Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 94: Olsen, K.M. 1988: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1986 og Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 82: Olsen, K.M. 1989: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 83: Olsen, K.M. 1991: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 85: Ortvad, T.E. 2000: Første forekomst af Ringnæbbet Måge Larus delawarensis i Danmark. Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 94: Pedersen, B.B. 1982: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1979 og Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 76: Rasmussen, P.A.F. 1997: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1995 og Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 91: Rasmussen, P.A.F. 1998: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 92: Rasmussen, P.A.F. 1999: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 93: Shirihai, H., G. Gargallo, A. Helbig, A. Harris & D. Cottridge 2000: Subalpine Warbler: identification, ageing and sexing. Birding World 13: Tyrberg, T. 1998: Fågelrapport for Vår Fågelvärld, suppl. 30: van den Berg, A.B. 1999: WP reports. Dutch Birding 21: Rettelse til SU-rapport nr 27, DOFT 92: , 1998 Bjergpiber 1996: 6.12, Årup Dambrug, Thy (NJ), 2 eks. i vdr., skal være Rettelse til SU-rapport nr 28, DOFT 93: , 1999 Krognæb 1998: , Skagen (NJ), skal være Antaget 14. oktober 2000 Kasper Thorup Henrik Haaning Nielsen Zoologisk Institut Frimervej 16 Universitetsparken 15 DK-7742 Vesløs DK-2100 København Ø

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2000

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2000 Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2000 HENRIK HAANING NIELSEN og KASPER THORUP Rapport nr 31 fra Sjældenhedsudvalget (With a summary in English: Rare birds in Denmark and Greenland in 2000) Indledning

Læs mere

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2002

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2002 Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2002 SEBASTIAN KLEIN, KNUD PEDERSEN og KASPER THORUP Rapport nr 33 fra Sjældenhedsudvalget (With a summary in English: Rare birds in Denmark and Greenland in 2001)

Læs mere

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2005

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2005 Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2005 OLE AMSTRUP, ALEX SAND FRICH, TIM HESSELBALLE HANSEN, HENRIK HAANING NIELSEN, KNUD PEDERSEN og KASPER THORUP Rapport nr 36 fra Sjældenhedsudvalget (With a summary

Læs mere

Ortvad et al. 2015: Revision af den danske fugleliste pr Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 109:

Ortvad et al. 2015: Revision af den danske fugleliste pr Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 109: Appendiks 1 Ortvad et al. 2015: Revision af den danske fugleliste pr. 2013. Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 109: 24-35. Øvrige fund, som efter genbehandling ikke længere er godkendt. Opsummeringerne af antal

Læs mere

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2003

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2003 174 Årsrapport 2002 Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2003 OLE AMSTRUP, ALEX SAND FRICH, KNUD PEDERSEN og KASPER THORUP Rapport nr 34 fra Sjældenhedsudvalget (With a summary in English: Rare birds

Læs mere

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2004

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2004 Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2004 Ole Amstrup, Alex Sand Frich, Tim Hesselballe Hansen, Knud Pedersen og Kasper Thorup Rapport nr 35 fra Sjældenhedsudvalget (With a summary in English: Rare birds

Læs mere

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2009 Andreas Bruun Kristensen, Alex Sand Frich, Troels Eske Ortvad og Michael Schwalbe

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2009 Andreas Bruun Kristensen, Alex Sand Frich, Troels Eske Ortvad og Michael Schwalbe Andreas Bruun Kristensen, Alex Sand Frich, Troels Eske Ortvad og Michael Schwalbe Rapport nr. 40 fra Sjældenhedsudvalget (With a summary in English: Rare birds in Denmark and Greenland in 2009) Prærieløber,

Læs mere

Sjældne fugle i Ribe Amt. Svend Rønnest

Sjældne fugle i Ribe Amt. Svend Rønnest Sjældne fugle i Ribe Amt Af Svend Rønnest Indholdsfortegnelse Sjældne fugle i Ribe Amt Af Svend Rønnest Indholdsfortegnelse... 2 Sjældne fugle i Ribe Amt...11 Artsliste...12 Hvidnæbbet Lom Gavia adamsii...

Læs mere

172 Sjældne fugle 2004

172 Sjældne fugle 2004 172 Sjældne fugle 2004 Kuhls Skråpe Calonectris diomedea (0, 42/43, 2/2) 2004: 15.6, Gilbjerg Hoved (S), trk., *Alexander John Lee, *Kurt Møller Nielsen. 28.9, Rågeleje (S), trk., *Anders Hammergart, *Helle

Læs mere

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2011

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2011 Rune Sø Neergaard, Alex Sand Frich, Andreas Bruun Kristensen, Troels Eske Ortvad, Knud Pedersen, Michael Schwalbe og Rasmus Strack Rapport nr. 42 fra Sjældenhedsudvalget Ørkenstenpikker, Hanstholm Slamdepot,

Læs mere

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2006 Ole Amstrup, Andreas Bruun Kristensen og Troels Eske Ortvad

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2006 Ole Amstrup, Andreas Bruun Kristensen og Troels Eske Ortvad Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2006 Ole Amstrup, Andreas Bruun Kristensen og Troels Eske Ortvad Rapport nr. 37 fra Sjældenhedsudvalget (With a summary in English: Rare birds in Denmark and Greenland

Læs mere

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2012

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2012 Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2012 Rune Sø Neergaard Rapport nr. 43 fra Sjældenhedsudvalget Tornhalesejler, Juvre, Rømø, 21. oktober 2012. Foto: Ole Zoltan Göller Indledning Denne rapport omhandler

Læs mere

Rapport nr. 41 fra Sjældenhedsudvalget

Rapport nr. 41 fra Sjældenhedsudvalget Rune Sø Neergaard, Andreas Bruun Kristensen, Alex Sand Frich, Troels Eske Ortvad, Knud Pedersen og Michael Schwalbe Rapport nr. 41 fra Sjældenhedsudvalget Stendrossel, Nordby, Fanø, 12. oktober 2010. Foto:

Læs mere

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2014

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2014 Sortbrynet albatros, Grenen, Skagen, 26. maj 2014. Foto: John Larsen Af Troels Eske Ortvad, Simon Sigaard Christiansen, Ole Zoltan Göller, Andreas Bruun Kristensen, Rune Sø Neergaard, Kent Olsen, Knud

Læs mere

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2008 Andreas Bruun Kristensen, Alex Sand Frich, Troels Eske Ortvad og Michael Schwalbe

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2008 Andreas Bruun Kristensen, Alex Sand Frich, Troels Eske Ortvad og Michael Schwalbe Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2008 Andreas Bruun Kristensen, Alex Sand Frich, Troels Eske Ortvad og Michael Schwalbe Rapport nr. 39 fra Sjældenhedsudvalget (With a summary in English: Rare birds

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Sjældne fugle på Færøerne i 2003 og 2004

Sjældne fugle på Færøerne i 2003 og 2004 Sjældne fugle på Færøerne i 2003 og 2004 SØREN SØRENSEN OG JENS-KJELD JENSEN Rapport nr 35 fra Sjældenhedsudvalget (With a summary in English: Rare birds in the Faroe Islands in 2003 and 2004) Indledning

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 20. september 2015 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 JULI - AUGUST 2015 Tekst og foto: Henrik Knudsen Så er det atter

Læs mere

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3 SPA 1 Ulvedybet og Nibe Bredning Skestork Y F1 Blå kærhøg Tn F2 Hedehøg Y F1 Fiskeørn Tn F2 Hjejle T F2, F4 Splitterne Y F3 Dværgterne Y F3 Pibeand T F4 Krikand T F4 Hvinand T F4 Toppet skallesluger T

Læs mere

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur Knopsvane Knopsvane han i imponerepositur Videnskabeligt navn (Cygnus olor) Udbredelse: Knopsvanen er udbredt fra Irland i vest, gennem Vest og Mellemeuropa (indtil Alperne) til det vestlige Rusland, og

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Revision af den danske fugleliste pr. 2013

Revision af den danske fugleliste pr. 2013 Revision af den danske fugleliste pr. 2013 Troels Eske Ortvad, Jan Hjort Christensen, Tim Hesselballe Hansen, Andreas Bruun Kristensen, Kent Olsen, Knud Pedersen, Palle Ambech Frænde Rasmussen og Michael

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport 01 SS1 DLG Skørring 1 Brian Rasmussen Gert B. Pedersen KR7 1 1 01:07 4 Jonas Bjerregaard Gad Bjarke Gad KR7 2 2 01:08 00:01 00:01 9 Henrik Vestergaard Søren Lind Andersen KR7 3 3 01:09 00:02 00:01 8 Jess

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

den af kortnæbbet gås, og fuglene flyver sydpå fra Danmark når det sætter ind med længerevarende frost og sne.

den af kortnæbbet gås, og fuglene flyver sydpå fra Danmark når det sætter ind med længerevarende frost og sne. Figur 10. Antal og fordeling af kortnæbbet gås ved midvintertællingen i Figure 10. Numbers and distribution of pink-footed goose during the mid-winter survey in den af kortnæbbet gås, og fuglene flyver

Læs mere

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer.

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Nr. Start Navn Tjenestested / Hold Tid 1 2771 Torben Klose Fyn 02:43:01 2 1886 Karsten Bruhn Kristiansen Nordsjælland 02:47:05 3 10167 Palle Redder Østjylland 02:48:36

Læs mere

Nr: Ejer: Ring Nr: 1 Lars Karlsson DK 12 16 224M 2 Jenny Damgaard DK 075 16 8598M 3 Helmut Lorentzen DK 140 16 364M 4 Erling Lyn Pedersen DK 170 16 2633M 5 Pauli & Gert DK 224 16 131M 6 Evald Nielsen DK

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt)

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Point Point Point Point Point Placering 1. afd. 2. afd. 3. afd. 4. afd. I alt Gruppe 1: Kæden Nyborg Kertem. Ørbæk Rygnr.: Fornavn: Efternavn: Klub:

Læs mere

Nr: Ejer: Ring nr: 1 Allan Jensen DK 126 16 153M 2 Allan Jensen DK 126 16 159M 3 Anny Frantzen DK 075 16 8601M 4 Arne Poulsen DK 084 16 501M 5 Arne Poulsen DK 084 16 502M 6 Bent Jørgensen DK 093 16 382M

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Morsø-Cup Resultat fra træning 20/8, Kåstrup ca. 20 km.

Morsø-Cup Resultat fra træning 20/8, Kåstrup ca. 20 km. 1 Resultat fra træning 20/8, Kåstrup ca. 20 km. Nr: Ejer: Ring nr: Stemplingstidspunkt: 1 Lise Nielsen DK 075 14 5472M 20.08.14 10:04:48:45 2 Team HB DK 172 14 4063M 20.08.14 10:04:54:62 3 Team Strandby

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager NR. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 4 Søren Astrup Senior Sevel 40 40 39 40 79 80 40 40

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

DOFbasen fylder 10 år

DOFbasen fylder 10 år 15. maj 2012 DOFbasen fylder 10 år Af Timme Nyegaard, Henning Heldbjerg og Steen Brølling Den 15. maj 2002 var det for første gang muligt at gå ind på hjemmesiden www.dofbasen.dk og downloade et program,

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2013

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2013 Troels Eske Ortvad, Simon Sigaard Christiansen, Sebastian Klein, Andreas Bruun Kristensen, Knud Pedersen og Rasmus Strack Rapport nr. 44 fra Sjældenhedsudvalget Stellersand, Allinge, 4. april 2013. Foto:

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009 Resultatliste Pistolterræn I Nymindegab 3. maj 2009 Terrænskydning Nymindegab 2009 TERRÆNBANE Skive Distance Farve ---------------------- Station 1 - Stående Mål 1 S 5 6 Gul Mål 2 B 65 50 Gul Mål 3 B 100

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Byggegruppen. Navn. Navn

Byggegruppen. Navn. Navn Gruppeformand Peter Hougård Nielsen Der skal vælges Forhandlingssekretærer Jacob Scavenius Ivan Bak Ole Christensen 4 Tonny Holm 5 Gynther Honnens 6 Kim Lind Larsen Der skal vælges 6 Forhandlingssekretærer

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. januar 2015 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience

Læs mere

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Tekst og foto: Per G. Henriksen Her et referat fra en noget usædvanlig ØBF-tur. Jørgen Mørup Jørgensen havde nemlig været så venlig, at tilbyde ØBF-medlemmer

Læs mere

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde.

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde. Vestsjællandske subrariteter VI Af Lasse Braae I dette nummer er der fokus på skovens fugle, og valget er derfor faldet på nogle arter, der optræder som relativt fåtallige ynglefuglearter i de danske skove.

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej Blåvand

Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej Blåvand Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 1. februar 2016 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 4 SEPTEMBER - DECEMBER 2015 Tekst: Henrik Knudsen og John Frikke Så kom

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

DM Rulleski 26. september 2010 (Fri)

DM Rulleski 26. september 2010 (Fri) DM Rulleski 26. september 2010 (Fri) Placering Startnr Navn Klub Start 1. runde 2. runde 3. runde 4. runde 5. runde 6. runde 7. runde Sluttid D21-39 fri stil, 5 omgange, 32400 m G 30 Signe Schløer Københavns

Læs mere

Nr: Ejer: Ring nr: 1 Niels Tonnisen DK 066 16 1407M 2 Team Åge Nielsen DK 097 16 692M 3 Per N.Laursen DK 066 16 1090M 4 Jannik Drozdowski DK 093 16 346M 5 Peter Mikkelsen DK 075 16 8368M 6 Team Villy Læsø

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm.

Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm. Landsdækkende Midvintertælling 2016 Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm. I vinteren 2015/16 skal der laves en landsdækkende optælling af overvintrende

Læs mere

DOF Fyn Dag. Lørdag den 26. november 2011 kl. 9:00 14:00 Naturskolen Åløkkestedet, Hudevad Byvej 20 5792 Årslev

DOF Fyn Dag. Lørdag den 26. november 2011 kl. 9:00 14:00 Naturskolen Åløkkestedet, Hudevad Byvej 20 5792 Årslev 5.11.2011 Kære aktive fugleven DOF Fyns bestyrelse ønsker at samle de foreningsaktive medlemmer til en spændende dag med fokus både på foreningsarbejdet og glæden ved fuglene. Du indbydes derfor til: DOF

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Målrettet fangst. ZM målsætning (ZM ønsker at gøre en aktiv indsats)

Målrettet fangst. ZM målsætning (ZM ønsker at gøre en aktiv indsats) Liste over fuglearter i Danmark og deres ringmærkningsstatus (vedr. rettet fangst) Tilfældig bifangst af sjældne fugle må ringmærkes ifm. igangværende anden ringmærkning. For visse rødliste arter må arten

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Resultatliste rækkefølge Samlet KV3 36-45 år KV6 56-65 år 1 0-18 år 2 19-35 år 3 36-45 år 4 46-55 år 5 56-65 år 6 66-99 år LICENS Resultatliste samlet Placering

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Skydning Total Old Boy Hold

Skydning Total Old Boy Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Old Boy Hold Træf Skud Træf Skud G 7 Krogager 1 115 120 48 Peter Terkelsen 4106 Krogager Jagtforening 40 40 45 Hans J. Nissen 4106 Krogager Jagtforening

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Sjáldsamir fuglar í Føroyum 2005 og 2006

Sjáldsamir fuglar í Føroyum 2005 og 2006 Sjáldsamir fuglar í Føroyum 2005 og 2006 Søren Sørensen Jens-Kjeld Jensen Rapport nr. 37 fra Sjældenhedsudvalget Indledning Rapporten indeholder de sager, som Sjældenhedsudvalget (SU) har færdigbehandlet

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

Ringmærkning og genmeldinger for Danmark (Eksklusiv Færøerne, Grønland & nødstedte fugle)

Ringmærkning og genmeldinger for Danmark (Eksklusiv Færøerne, Grønland & nødstedte fugle) Møde i Styringsgruppen september 2013 Bilag 1a, side 1 af 7 Ringmærkning og genmeldinger for Danmark - 2012 (Eksklusiv Færøerne, Grønland & nødstedte fugle) I 2012 er ringmærket 107.783 vildtlevende fugle

Læs mere