Overgange. Helhed, sammenhæng og pædagogisk kontinuitet i overgangen mellem børnehave, SFO og skole. Denne folder tilhører:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overgange. Helhed, sammenhæng og pædagogisk kontinuitet i overgangen mellem børnehave, SFO og skole. Denne folder tilhører:"

Transkript

1 Overgange Helhed, sammenhæng og pædagogisk kontinuitet i overgangen mellem børnehave, SFO og skole Denne folder tilhører:

2 Indhold: D Albertslund Kommunes overgangsmodel E Forståelsesrejser G Forældremøde I MIN BOG J Besøgsdage SFO/Skole J Øvrige understøttende aktiviteter K PPR s ydelser i overgangen L Årshjul I Albertslund har vi barnets perspektiv i fokus i overgangen fra børnehavelivet til skolelivet I forbindelse med overgangen fra børnehave til skole skifter barnet livsomstændighed. Barnet tager afsked med nære venner, legekammerater og voksne i dets hidtidige hverdag og møder nye. Nye steder og mennesker introduceres og skal læres at kende. I Albertslund Kommune arbejder vi på tværs af børnehave, SFO og skole ud fra en fælles overgangsmodel. Det gør vi for at skabe sammenhæng, helhed og pædagogisk kontinuitet i barnets liv. Centralt i begrebet pædagogisk kontinuitet ligger anerkendelsen af barnets egen bagage kompetencer, erfaringer og viden. For de fagprofessionelle betyder det at støtte barnet i at overføre og bruge tidligere erfaringer og viden og bygge videre på det. Fokus er både på det enkelte barn i overgangen, på fællesskabers og venskabers betydning, på forældresamarbejde og på de fagprofessionelles samarbejde og videndeling. At skabe sammenhæng, helhed og pædagogisk kontinuitet i barnets liv er gennemgående både i central lovgivning og i Albertslund Kommunes Sammenhængende Børnepolitik og i Albertslund Kommunes Børn og unge-politik. Redaktion: Karen Gregers (projektleder), Lena Veng Kristoffersen, Allan Laumann, Helle Gude Jensen, Kirsten Ingemann Design og foto: Allan Laumann Tryk: Albertslund Kommune / Morten Sepstrup Sørensen Korrektur: Lone Nielsen Litteratur Ankerstjerne, T., Om overgangen fra børnehave til skole. Oplæg i Albertslund Kommune. Larsen, I.S., Overgange i børns institutionsliv. Ny viden og teori. Oplæg i Albertslund Kommune. Børnerådet, Skolen set fra børnehaven. Børns forventninger til og forestillinger om skolen. Udgiver: Børnerådet

3 Albertslund Kommunes overgangsmodel Albertslund Kommunes overgangsmodel skaber rammerne for, at et udvidet samarbejde mellem børnehaver og SFO er/skoler kan finde sted. Modellen sætter fælles retning og systematiserer aktiviteterne i overgangen fra børnehave til SFO og skole. Modellen består af fire hovedaktiviteter: 1. Forståelsesrejser 2. Forældremøder 3. MIN BOG 4. Besøgsdage på SFO Der eksisterer et direkte forhold mellem kvaliteten af de voksnes samarbejde og barnets lyst og evne til at erobre det nye : Jo bedre samarbejde mellem de voksne, desto bedre overgang for barnet [Larsen, 2013] F R A O BI RN EH A E V TIL SK OLE SF O Forståelses- rejser Større forståelse i samarbejdet børnehave SFO/skole Forældremøde Understøtte børnene positivt i overgangen MIN BOG Tryghed og genkendelighed Besøgsdage på skole/sfo Indblik og kendskab Formålet med fælles overgangsaktiviteter At børn trives og udvikles bedst muligt også i overgangen mellem børnehave, SFO og skole At støtte barnet i at overføre og bruge tidligere erfaringer og viden og bygge videre på det At understøtte barnet i at få et mere nuanceret billede af skolelivet At styrke forbindelserne mellem de fagprofessionelle på tværs af børnehave, SFO og skole At pædagoger og forældre afstemmer forventninger til de aktiviteter, der foregår i henholdsvis børnehave, SFO og skole D Overgang fra børnehave til SFO / skole - Albertslund Kommune

4 Forståelsesrejser Forståelsesrejser er en hel dag, hvor man besøger hinanden, og hvor de fagprofessionelle får indblik i de læringsmiljøer, som de afleverer børn til eller modtager børn fra. På Forståelsesrejsen lægges der op til at udvikle egen praksis frem for udveksling vedr. bestemte børn. Derfor foregår denne rejse ikke nødvendigvis mellem de børnehaver/sfo er/skoler, hvor der primært afleveres børn til eller modtages børn fra. Formålet med forståelsesrejser er at give de fagprofessionelle på tværs af kontekster mulighed for at få viden om og indblik i børns læringsmiljøer i henholdsvis børnehave, SFO og skole Hvordan organiseres Forståelsesrejserne? Form og indhold Det er dagtilbudslederen, SFO-lederen og indskolingslederen, der koordinerer forståelsesrejsen. De har ansvaret for at sende én på rejse og sørge for, at der står én og modtager den rejsende. De planlægger i fællesskab, hvilken ugedag den rejsende skal afsted. Den rejsende er gæst og er derfor udover den faste normering. Forståelsesrejsen starter kl og afsluttes kl Forståelsesrejsen er en unik mulighed for at få indblik i en anden hverdag, et andet læringsmiljø og en anden praksis. Man kan som rejsende undre sig, suge til sig og reflektere over sin egen praksis i forhold til det, man er rejst hen til. Børnehavepædagogen starter sin rejse i børnehaveklassen om formiddagen og ender sin rejse på SFO en om eftermiddagen. Her opleves og stiftes der bekendtskab til SFO- og skolelivet. Skolepædagogen og børnehaveklasse-lederen rejser til børnehaven og følger rytmen og hverdagslivet i institutionen. Rejsen bliver afsluttet med en evaluering på ½-1 times varighed alt afhængig af, hvor mange der har været på besøg. Nedenstående skema opdateres hvert år, og er et rullende skema, hvilket betyder at man fra år til år kommer til at besøge forskellige børnehaver, SFO er og skoler. Forståelsesrejser i uge 21 og i uge Børnehavepædagoger rejser til SFO/ skolerne i uge 21, Skolepædagoger og børnehaveklasseledere rejser til børnehaverne i uge 40, Forbindelserne mellem barnets udviklingskontekster udgør en væsentlig pædagogisk ressource. Jo tættere og jo mere meningsfuldt udviklingskonteksterne er forbundet, desto bedre vil barnet kunne støttes i overgangen, idet det er gennem forbindelserne at overførslen af viden, erfaringer, læring osv., sker [Larsen, 2013]

5 Evaluering Evalueringen foregår mellem den rejsende og de fagprofessionelle, han eller hun har mødt på sin rejse. Inspirationsspørgsmål til evaluering: Hvilke tre inspirerende fortællinger tager du med dig i dag? Hvad overraskede dig mest positivt? At komme hjem Det anbefales, at man tilbage i sit eget miljø deler viden/undringer/praksiseksempler, man har fået og oplevet på sin rejse, med sine daglige kollegaer. Målet med denne videndeling i eget hus er at få skabt en bredere forståelse for hinandens miljø for dermed at kunne arbejde for en bedre overgang for børnene i skiftet mellem børnehave og skole. F Egelundskolen Herstedøster skole Herstedvester skole Herstedlund skole Baunegården Brillesøen Damgården Hyldespjældet Kastanjen Lindegården På Sporet Roholmhaven Rosenly Stensmosen Storken Sydstjernen Toftekær Troldehøj Ved Vejen Overgang fra børnehave til SFO / skole - Albertslund Kommune

6 Forældremøde i børnehaven med ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra børnehave, SFO og skole Formålet med forældremødet At styrke forældres kendskab til børnehavens, SFO ens og skolens overgangspædagogik, så de kan støtte deres barn bedst muligt i skiftet mellem børnehave, SFO og skole På forældremødet skal forældres kendskab til børnehavens, SFO ens og skolens pædagogik i overgangen styrkes. Der skal skabes plads til afstemning af forventninger mellem forældre og de fagprofessionelle. Formidling af indholdet vil foregå på et generelt plan og ikke med udgangspunkt i enkelte børn eller lokale pædagogikker. På forældremødet skal forældre få viden om: - Hvordan børnehaverne det sidste år understøtter og arbejder med barnets sociale, emotionelle og kognitive kompetencer for at styrke barnets mulighed for at skabe sig en positiv identitet og selvforståelse som skolebarn. - Hvilke overgangsaktiviteter der finder sted i løbet af året, og hvordan man som forældre kan understøtte overgangen bedst for barnet. - Hvad SFO- og skolelivet byder på. Intentionen med forældremødet er også, at forældrene oplever, at de fagprofessionelle samarbejder på tværs og har positive relationer til hinanden. Hvordan organiseres Forældremøderne? Form og indhold Tre-fem børnehaver og én skole afholder i fællesskab forældremødet. Gruppeopdelingen over hvem der afholder forældremøde med hvem foretages af afdelingerne Dagtilbud og Skoler & Uddannelse med inputs fra de fire tovholdere fra netværk A, B, C og D (se skema næste side). Det er børnehaverne, der er ansvarlige for, at forældremøderne arrangeres og afholdes. I hver forældremødegruppe udpeges én tovholder / dagtilbudsleder (se skema på næste side). Denne tovholderfunktion går på skift fra år til år mellem de deltagende dagtilbud. Forældremøderne afholdes hvert år i uge 40 og 41 og forventes at vare i ca. to timer. Det anbefales, at man afsætter tid til spørgsmål fra forældrene. Det anbefales, at man tager udgangspunkt i følgende spørgsmål: - Hvad gør vi i børnehaven det sidste år af barnets børnehaveliv? - Hvilke overgangsaktiviteter samarbejder vi om? Præsentation af årshjul. - Kort orientering om overleveringsprocedure hvilken viden overleveres, og hvad bruges den til? - Hvordan starter børnene i SFO? - Hvordan kan en dag se ud i SFO en (fra maj august) - Hvordan foregår skolestart? - Hvordan kan forældre bedst støtte deres barn i overgangen mellem børnehave, SFO og skole?

7 Forældremøder i uge 40 og Grupper Egelundskolen, Troldehøj, Toftekær og Søndergård Tovholder Troldehøj Helle Rømer Herstedlund, På Sporet, Lindegården, Storken og Sydstjernen På Sporet Susanne Schäd Herstedvester, Brillesøen, Ved Vejen, Hyldespjældet og Baunegården Ved Vejen Mie Christensen Herstedøster, Rosenly, Roholmhave, Stensmosen, Damgården og Kastanjen Kastanjen Helle Vaarning Formøde til forældremødet og tovholderfunktion En måned før forældremøderne afholdes et formøde, hvor forventninger til form og indhold afstemmes og planlægges. De fagprofessionelle deltagere på formødet og på forældremødet er: - Én pædagog fra hver børnehave, der følger børnene tæt det sidste år i deres børnehavetid - Én pædagog eller afdelingsleder fra én SFOafdeling tilhørende den pågældende skole - Én børnehaveklasseleder - Tovholder (dagtilbudsleder) Tovholders funktion er: - At invitere til, arrangere og facilitere formøde i egen institution - At invitere til, arrangere og være mødeleder på forældremødet En god overgang fra børnehaven til skolen drejer sig ikke kun om barnets farvel til børnehaven og goddag til skolen. Det handler også om en afklaring mellem forældrene og de professionelle om deres forventninger til og ansvar over for hinanden i overgangen fra børnehaven til skolen. En god skolestart er derfor ikke alene børnehavens eller skolens ansvar [Ankerstjerne, 2013] H Overgang fra børnehave til SFO / skole - Albertslund Kommune

8 MIN BOG Formålet med MIN BOG At give barnet en stemme, at understøtte barnet i at sætte ord og fortælling på dets oplevelser i skiftene og i mødet med de nye steder I arbejdet med MIN BOG står barnets perspektiv centralt. Det skal komme frem gennem dialoger med barnet og dets centrale voksne. Bogens indholdsmæssige fokus er at få bragt barnets egne oplevelser i skiftet fra børnehavelivet til skolelivet i spil. Ligeledes skal bogen understøtte den pædagogiske praksis omkring det enkelte barn og/eller en gruppe af børn i overgangen fra børnehave til skole. MIN BOG består af 4 dele: Børnehavedelen, Familiedelen, SFO-delen og Børnehaveklassedelen, som alle skal udfyldes i samarbejde mellem barnet og de voksne. Børnehavepædagogerne har en særlig opgave i forhold til at sørge for, at alle børn arbejder med familiedelen i MIN BOG. Hvordan overdrages MIN BOG fra børnehave til SFO og fra SFO til skole? Det er dagtilbudslederens ansvar, at alle bøger i institutionen bliver overdraget til SFO en. Selve afleveringen finder sted på besøgsdagen (se afsnittet om Besøgsdage), og skal ske til lederen af SFO en. Det er på denne måde ikke muligt at lade forældrene aflevere MIN BOG eller at sende den med posten. Det er også SFO-lederens ansvar, at alle bøger bliver indsamlet i SFO en og overdraget til børnehaveklasserne. Selve afleveringen finder sted i starten af august og skal ske til lederen af indskolingen. Det er SFO-lederens og/eller indskolingslederens ansvar at sørge for, at børn der ikke har gået i børnehave i Albertslund ved SFO- eller skolestart får udleveret MIN BOG og får hjælp til at udfylde den. Hvordan skal der arbejdes med MIN BOG? Det forventes, at man tager udgangspunkt i den pædagogiske vejledning, når der arbejdes med MIN BOG. Det anbefales også, at børnehaverne inviterer til Forældrecafé i midten af marts måned. På den måde bliver MIN BOG i institutionerne, og det pædagogiske personale kan støtte og vejlede forældrene i at få udfyldt bogen sammen med barnet. Det anbefales ligeledes, at børnehaveklasselederne bringer MIN BOG i spil i starten af skoleåret, så børnene oplever genkendelighed og dermed sammenhæng mellem børnehavelivet, SFO-livet og skolelivet. Hvert barn kan f.eks. præsentere sig selv, sin familie og interesser i klassen ved hjælp af MIN BOG. Konkret betyder det: At børnehaverne arbejder med MIN BOG i perioden januar april At SFO erne arbejder med MIN BOG i perioden maj august At børnehaveklasserne arbejder med MIN BOG i perioden august - oktober

9 Besøgsdage på SFO en Formålet med besøgsdage på SFO en At barnet, igennem kendskab til de nye rammer og steder, får en oplevelse af tryghed i skiftet mellem børnehave, SFO og skole På besøgsdagen får barnet kendskab til sin kommende SFO, herunder de fysiske rammer og mulige pædagogiske aktiviteter. Barnet får også mulighed for at møde personalet og de andre børn, som barnet skal gå i SFO sammen med. Målet er, at barnet kommer til at føle sig så tryg som mulig ved tanken om det kommende skift. Besøgsdagene finder sted de første 14 dage af april, og ligger primært på mandage og torsdage i tidsrummet kl :30 (dette kan dog variere fra år til år pga. påske). Datoerne bliver meldt ud af afdelingerne Dagtilbud og Skoler & Uddannelse men koordineres forinden med de fire tovholdere fra netværk A, B, C og D. Besøgsdagene på de respektive SFO er / skoler er kun for de børn, der skal starte på netop den SFO / skole. I 2015 ligger datoerne for besøgsdage således: Tirsdag d. 7. april Herstedøster Skole Torsdag d. 9. april Herstedvester Skole Mandag d. 13. april Egelundskolen Onsdag d. 15. april - Herstedlund Skole Hvordan organiseres Besøgsdagene? Form og indhold Det er SFO-lederens ansvar at invitere børnehaverne til besøgsdagene. På dagen deltager, ud over børnene, pædagoger fra børnehaven og pædagoger fra SFO en. Hvis det er muligt, kommer børnehaveklasselederen på besøg med sin 0. klasse. På besøgsdagen skal der skabes plads til, at børnehaverne kan aflevere deres MIN BOG til SFO-lederen. Det anbefales, at hvert barn får mulighed for at aflevere sin bog personligt til SFO-lederen. Selve indholdet på dagen er op til SFO en selv. Alle skal dog have blik for, at formålet med dagen er: At skabe kendskab og dermed tryghed. Op til besøgsdagen leger og synger børnehaverne Årets leg og Årets sang. Årets leg og Årets sang vælges af de fire tovholdere med afsæt i inputs fra netværkene og udmeldes af afdelingerne Dagtilbud og Skoler & Uddannelse. Årets leg og sang leges på besøgsdagen. Det anbefales også, at legen og sangen leges i den første tid i SFO en. I 2015 er Årets leg Ståtrold og Årets sang er En kort en lang. Alle børnehavebørn i Albertslund Kommune har ret til at deltage i en besøgsdag på sin kommende SFO Som afslutning på besøgsdagen anbefales det, at der tages et fællesbillede, som børnehaven får med hjem til institutionen, så børnene den sidste tid i børnehaven kan kigge på kommende klasse- og legekammerater og voksne. Det skal være muligt, at børnene spiser egne medbragte madpakker på besøgsdagen. Øvrige understøttende aktiviteter J Udover ovenstående fire overgangsaktiviteter findes der også netværksmøder, åbent-hus arrangementer, velkomstmøder, overleveringsskema og overleveringssamtale. Desuden anbefales det at børnehaver, SFO er og skoler fortsætter med de gode samarbejdsaktiviteter, der har været praktiseret før en fælles overgangsmodel blev vedtaget. Netværksmøderne er et forum, hvor de fagprofessionelle (pædagoger, lærere og ledere) omkring barnet i overgangen mødes. Netværksmøderne finder sted tre gange om året. På møderne formidles ny viden på området, og der skabes rum for, at de fagprofessionelle får mulighed for at reflektere, diskutere og bidrage med idéer, der øger og forstærker erfaringerne og kendskabet til hinandens praksis, samt bidrager til konstant fokus på og udvikling af overgangene.

10 Åbent-hus arrangementer foregår på skolerne hvert år i uge 43, og sker i forbindelse med indskrivningen. Ved disse arrangementer får kommende elever og forældre mulighed for at komme i direkte kontakt med skolen. Det bliver her muligt at se, fornemme og stille spørgsmål til ledere og medarbejdere. Til arrangementet får skolen ligeledes mulighed for at fortælle om skolens særlige kendetegn, målsætninger og aktiviteter. Til arrangementet er der også SFO-personale tilstede. Velkomstmøderne afholdes på skolerne i april, efter at børnene er blevet fordelt i klasser og SFO-afdelinger. Velkomstmødet er for børn og forældre, som skal starte på skolen. Formålet med mødet er, at børn, forældre og personale, både børnehaveklasseleder og pædagoger, får hilst på hinanden. På mødet bliver forældrene orienteret om den første tid på SFO en, og der er mulighed for at stille spørgsmål. Børnene bliver samlet i klassen, hvor de synger Årets sang, arbejder med noget kreativt og leger Årets leg. Overleveringsskemaet er et redskab til at dele viden mellem børnehave, forældre og skole/ SFO om barnets relationer, ressourcer og kompetencer. Overleveringsskemaet er med til at danne grundlag for skolernes klassedannelse. Skemaet udfyldes af dagtilbuddene på alle børn, der skal i skole. Det er dagtilbudsledernes ansvar, at der bliver udfyldt et skema på alle børn og at alle skemaerne bliver sendt til de respektive skoler inden den årlige deadline, der meldes ud af Skoler & Uddannelse. Nederst i skemaet kan børnehaverne angive, om de ønsker en overleveringssamtale mellem børnehave, forældre og skole/sfo. Overleveringssamtalen vedrører de børn, hvor der har fundet en systematisk og målrettet indsats sted i barnets år i børnehave, og hvor det er i barnets interesse at viden og erfaringer overleveres til skolen. Det er dagtilbudslederens ansvar at indhente forældretilladelse til, at samtalen kan finde sted. Det er indskolingslederens ansvar at invitere til og afholde overleveringssamtalerne. PPR s ydelser i overgangen fra børnehave til SFO/skole PPR kan rådgive og vejlede i forbindelse med konkrete børn eller børnegrupper, som skal starte i skole. PPR bidrager desuden med faglige vurderinger af ansøgninger om skoleudsættelse eller tidlig skolestart. PPR deltager ved overleveringssamtaler mellem forældre, dagtilbud og skole vedr. børn som er kendt af PPR, og hvor forældrene har givet samtykke til at videregive oplysninger. I de tilfælde hvor en pædagogisk vejleder fra PPR har ydet en praktisk pædagogisk vejledning eller særlig indsats over for et barn i børnehaven, følger vejlederen barnet de første 14 dage i SFO en. Herefter overtages en eventuel understøttende opgave omkring barnet af den pædagogiske vejleder, der er tilknyttet SFO en. De pædagogiske vejledere på SFO erne er tilstede ca. 20 timer ugentlig fra 1. maj og frem til skolestart. Fra skolestart frem til 1. oktober deltager de pædagogiske vejledere 2 timer dagligt i SFO erne samt 1 time sidst på skoledagen i de klasser, hvor det vurderes, at der er elever, som har svært ved overgangen fra skole til SFO. Overgang fra børnehave til SFO / skole - Albertslund Kommune

11 Overgang fra børnehave til skole/sfo MIN BOG Tryghed og genkendelighed Mål: at skabe sammenhæng mellem det der var og det der venter at tegne et billede af barnet og dets omverden, som barnet kan genkende og forholde sig til at synliggøre barnets forskellige verdener Hjemmet, BH, SFOén og Skolen at tydeliggøre barnets tanker og forventninger til overgangen Besøgsdage på SFO Indblik og kendskab Mål: at skabe en ny eller udvidet forståelse for hvad en SFO /Skole er at give barnet en fysisk og visuel oplevelse af SFOéns omgivelser, aktiviteter og lokaliteter at give børnene mulighed for at møde både lærer, pædagoger og kommende kammerater, forud for SFO opstart Forældremøde Understøtte børnene positivt Mål: at italesætte, at forskellene mellem at gå i børnehave, SFO og skole er mange (og store) at styrke forældrenes bevidsthed om pædagogernes arbejde før, under og efter overgangen at forventningsafstemme og skabe tydelighed i forældresamarbejdet at tydeliggøre hvor afhængige børnene er af deres forældres støtte i overgangsprocessen Forståelsesrejser Større forståelse i samarbejdet mellem børnehave og SFO/skole Mål: at de professionelle voksne i højere grad vil kunne forstå og støtte barnet at de professionelle voksne via deres øgede kendskab til hinanden kan skabe tryghed og genkendelighed for børnene at børnesyn og læringssyn på tværs af professionerne, på sigt vil blive mere og mere samstemmigt og genkendeligt for børnene

12 Få flere oplysninger Scan QR koden og se alt materiale vedrørende overgange i Albertslund kommune

SKOLESTART Klar, parat start!

SKOLESTART Klar, parat start! SKOLESTART 2017 Klar, parat start! Velkommen til 0. klasse Samarbejdet mellem hjem og skole begynder i 0. klasse. Kære børn og forældre Samarbejdet mellem hjem og skole begynder i børnehaveklassen. Samarbejdet

Læs mere

Give 2009-2010. Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole

Give 2009-2010. Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole Give 2009-2010 Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole Forord Folderen er tænkt som et styreredskab for det pædagogiske personale i henholdsvis børnehaverne, SFO og skole for derigennem bl.a.

Læs mere

SKOLESTART 2016 Klar, parat... start! www.albertslund.dk/børn

SKOLESTART 2016 Klar, parat... start! www.albertslund.dk/børn SKOLESTART 2016 Klar, parat... start! www.albertslund.dk/børn Skolestart 1 Kære børn og forældre At begynde i skolen er en stor begivenhed i et barns og en families liv. De fleste børn ser frem til dagen

Læs mere

DEN GODE OVERGANG. fra børnehave til skole

DEN GODE OVERGANG. fra børnehave til skole DEN GODE OVERGANG fra børnehave til skole DEN GODE OVERGANG fra børnehave til skole Indledning Vi skaber gode overgange for børn og unge, skriver vi i vores Børne- og Ungepolitik. Derfor har vi i Vejle

Læs mere

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution - sådan samarbejder børnehuse, BFO og skole om kontinuitet og sammenhæng ved barnets overgange mellem hjem, institutioner og skole FORMÅLET

Læs mere

Overgang fra dagtilbud til skole/sfo

Overgang fra dagtilbud til skole/sfo Overgang fra dagtilbud til skole/sfo Børne- og Ungeområdet Revideret i 2013 1 I Frederiksberg kommune har der de senere år været fokus på overgangen fra dagtilbud til skole/sfo, hvilket har ført til at

Læs mere

Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO

Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Fra børnehaven til s kol eo gs FO Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Indledning... 3 Modellens bærende

Læs mere

Den Røde Tråd - Skolestart

Den Røde Tråd - Skolestart Den Røde Tråd - Skolestart Natur og Udvikling Indledning I Halsnæs Kommune ønskes det, at børn og forældre oplever en god overgang mellem kommunens tilbud. Den røde tråd skal sikre en sammenhæng for børn

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Vester Hassing Skole, Dussen Smutten og Børnehaverne, Kastanien, Hvepsereden/Mariehønen og Græshoppen. Skoleåret 2015/2016

Samarbejdsaftale. mellem Vester Hassing Skole, Dussen Smutten og Børnehaverne, Kastanien, Hvepsereden/Mariehønen og Græshoppen. Skoleåret 2015/2016 Samarbejdsaftale mellem Vester Hassing Skole, Dussen Smutten og Børnehaverne, Kastanien, Hvepsereden/Mariehønen og Græshoppen. Skoleåret 2015/2016 Fortsættes næste side Denne samarbejdsaftale omfatter

Læs mere

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD START 3 INDLEDNING Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Derudover henvender

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Helhed og sammenhæng i børns liv. i overgangen fra daginstitution til SFO og skole. gladsaxe.dk. Gå til side 1. Gå til side 1

Helhed og sammenhæng i børns liv. i overgangen fra daginstitution til SFO og skole. gladsaxe.dk. Gå til side 1. Gå til side 1 gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra daginstitution til SFO og skole Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra daginstitution til SFO og skole Kære forældre Skolestarten

Læs mere

Den gode overgang. Venner på vejen. Samarbejdsaftale Fra Borggården Børnehuset Krystallen Lilholtgård Til Englyst Skolen Børkop

Den gode overgang. Venner på vejen. Samarbejdsaftale Fra Borggården Børnehuset Krystallen Lilholtgård Til Englyst Skolen Børkop Samarbejdsaftale 2016-2017 Den gode overgang Fra Borggården Børnehuset Krystallen Lilholtgård Til Englyst Skolen Børkop Venner på vejen Samarbejdsaftalen har til formål at sikre en god overgang fra vores

Læs mere

4-8 års pædagogik i Stevns Kommune Education + Care = Educare

4-8 års pædagogik i Stevns Kommune Education + Care = Educare 4-8 års pædagogik i Stevns Kommune Education + Care = Educare S. 1/5 FÆLLES PÆDAGOGISK GRUNDSYN Educare kan ses som et fælles pædagogisk grundsyn. Med educare begrebet åbnes op for en forståelse, hvor

Læs mere

Pædagogisk kontinuitet. Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole

Pædagogisk kontinuitet. Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole Pædagogisk kontinuitet Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole Introduktion til Pædagogisk Kontinuitet Baggrund for opstart af projektet Pædagogisk kontinuitet siden 2006

Læs mere

Samtaler i børnehaven Samtaler med alle børns forældre afvikles i børnehaven et halvt år inden skolestart.

Samtaler i børnehaven Samtaler med alle børns forældre afvikles i børnehaven et halvt år inden skolestart. Sammenhængskraft mellem dagtilbud og skole/sfo Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen vil der være mulighed for KAN opgaver til inspiration og som aftales lokalt.. Breve til kommende forældre Tidspunkt:

Læs mere

Pædagogisk vejledning for arbejdet med MIN BOG. I overgangsarbejdet fra børnehave til skole i Albertslund Kommune. www.albertslund.

Pædagogisk vejledning for arbejdet med MIN BOG. I overgangsarbejdet fra børnehave til skole i Albertslund Kommune. www.albertslund. 1 Pædagogisk vejledning for arbejdet med MIN BOG I overgangsarbejdet fra børnehave til skole i Albertslund Kommune www.albertslund.dk/minbog 1 2 Indholdsfortegnelse Forord 3 1. del Teoretisk og forskningsbaseret

Læs mere

Ikær 2015-2016. Brobygning mellem børnehaver og skole

Ikær 2015-2016. Brobygning mellem børnehaver og skole Ikær 2015-2016 Brobygning mellem børnehaver og skole Forord Folderen er tænkt som et styreredskab for det pædagogiske personale i henholdsvis Børnegården Søndervang, Søndermarkens Børnehus, SFO og skole,

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Overgang og sammenhæng mellem dagtilbud og skole i Aabenraa Kommune

Overgang og sammenhæng mellem dagtilbud og skole i Aabenraa Kommune Overgang og sammenhæng mellem dagtilbud og skole i Aabenraa Kommune Et af de overordnede mål i Sund Opvækst Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik er at skabe de bedst mulige

Læs mere

Skolestart- Skoleparat

Skolestart- Skoleparat Skolestart- Skoleparat Til: Forældre til børn der skal starte i børnehaveklassen Fra: Thurø Skole og Skolefritidsordning 1 Et nyt kapitel starter Med overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og skolefritidsordning

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Den gode overgang mellem børnehaverne og skolen

Den gode overgang mellem børnehaverne og skolen Den gode overgang mellem børnehaverne og skolen Ikær 2016-2017 Forord Folderen er tænkt som et styreredskab for det pædagogiske personale i henholdsvis Børnegården Søndervang, Søndermarkens Børnehus, SFO

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Provstegårdskolen. Forårs SFO for dit barn. Det Sammenhængende Børne og Ungeliv

Provstegårdskolen. Forårs SFO for dit barn. Det Sammenhængende Børne og Ungeliv Provstegårdskolen Forårs SFO for dit barn Det Sammenhængende Børne og Ungeliv Forårs SFO for dit barn I Odense Kommune arbejdes der hen imod Et sammenhængende børne- og ungeliv. Det sammenhængende børne-

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Mini-Søhulen Børnene har i overgangen fra børnehave til Mini-Søhulen brug for en pædagogik, der kan bygge bro mellem de to verdener. De to verdener er forskellige i forhold til

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Notat. 1 - BSU - Orientering om magtanvendelser Hører til journalnummer: P Udskrevet den

Notat. 1 - BSU - Orientering om magtanvendelser Hører til journalnummer: P Udskrevet den Notat 1 - BSU - Orientering om magtanvendelser 215-216 Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget Orientering om magtanvendelse for Dagtilbud og Skoler & Uddannelse i skoleåret 215/16 Afdelingerne Dagtilbud

Læs mere

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret Egelundskolens SFO Velkomstfolder skoleåret 2013-2014 Personalet på Egelundskolens SFO Jonas 1.a Mediha 2.b Carsten afd.led. Jacob afd.led. Tina 0.b Frederikke 2.a Helle 0.a Birgit 3.b Bill 0.a Lise 3.a

Læs mere

Kapacitetsopgørelse for Dagtilbudsområdet til Børne- og Skoleudvalget. April 2016

Kapacitetsopgørelse for Dagtilbudsområdet til Børne- og Skoleudvalget. April 2016 Kapacitetsopgørelse for Dagtilbudsområdet til Børne- og Skoleudvalget April 2016 På 0-5 års området er der i det seneste kvartal samlet set tale om den forventede stigning i antallet af besatte pladser

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Formål Denne rammebeskrivelse skal ses som en vejledning til udarbejdelse af lokale

Læs mere

gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra daginstitution til SFO og skole

gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra daginstitution til SFO og skole gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra daginstitution til SFO og skole Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra daginstitution til SFO og skole Kære forældre Skolestarten

Læs mere

Overgange version 1.0

Overgange version 1.0 Hornslet d. 7. juni.2016 Overgange version 1.0 Læring, trivsel og sundhed er de fælles fokuspunkter for børn og elevers udvikling i dagtilbuds- og skoleforløbet. Der blev således i december 2015 nedsat

Læs mere

Tidlig opsporing og indsats Overgangen mellem børnehave og skole/sfo

Tidlig opsporing og indsats Overgangen mellem børnehave og skole/sfo Breve til kommende forældre Tidspunkt: Inden Web-indskrivningen starter Formål: At byde nye forældre velkommen og fortælle om indskrivningen Ansvarlige: Skolens kontor Førskolearbejdet i børnehaven Førskolearbejdet

Læs mere

Velkommen til Birkerød Skole

Velkommen til Birkerød Skole Infomøde 3. dec. 2013 Velkommen til Birkerød Skole Information om start i Førskole og børnehaveklasse INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...... 3 Organisering... 4 Mantra... 4 Førskole-SFO....... 6 Børnehaveklasser....

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Velkommen i Mini-Søhulen! Vi håber, I finder jer til rette og føler jer vel modtaget - vi er spændte og forventningsfulde, og glæder os til at se jer. Anni Iversen 01-03-2013 Side

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Helhed og sammenhænge fra dagtilbud til skole

Helhed og sammenhænge fra dagtilbud til skole Helhed og sammenhænge fra dagtilbud til skole 1 Helhed og sammenhænge i overgange 2 Samarbejdsaftale der beskriver samarbejdet mellem dagtilbud og skole 3 Udviklingsbeskrivelse som indeholder forældres

Læs mere

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse.

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Indledning... 1 Formål... 2 2.1. Kronologisk oversigt over minimumsaktiviteter... 3 2.2. Planlægning i skoledistriktet...

Læs mere

De Gode Overgange. Dagpleje/vuggestue børnehave. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

De Gode Overgange. Dagpleje/vuggestue børnehave. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK De Gode Overgange Dagpleje/vuggestue børnehave Skive det er RENT LIV Indledning Forskning i børns liv og udvikling peger på at samarbejdet mellem de voksne omkring barnet, mellem forældre og fagprofessionelle

Læs mere

Den røde tråd i børn og unges liv

Den røde tråd i børn og unges liv Den røde tråd i børn og unges liv Bornholms Regionskommune 2016 Indhold Hvad er Den røde tråd?... 3 Hjernen og Hjertet... 3 Dialogværktøjet:... 3 Sprogvurdering:... 4 TOPI... 4 Overgang... 4 Overgangen

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

BRØRUPSKOLEN. Fase klassetrin

BRØRUPSKOLEN. Fase klassetrin BRØRUPSKOLEN Fase 1 0.-2. klassetrin 2015/2016 Brørupskolens Fase 1 (0.-2. klassetrin) Eleverne i den aldersintegrerede indskoling skaber nogle positive sociale relationer, der fremmer elevernes trivsel.

Læs mere

På Skovboskolen har vi nogle principper og værdier der kendetegner skolen. Vi lægger vægt på åbenhed, dialog, ansvarlighed og fleksibilitet.

På Skovboskolen har vi nogle principper og værdier der kendetegner skolen. Vi lægger vægt på åbenhed, dialog, ansvarlighed og fleksibilitet. Mål- og indholdsplan for Skovboskolens SFO 1, 2 & ungdomsklub: Skovboskolen er beliggende i Bjæverskov. Vi er en del af Køge Kommune. Skolen består af en undervisnings-del og en SFO-del. SFO 1, Regnemark:

Læs mere

Grønnevang Skole SFO og Klub

Grønnevang Skole SFO og Klub SFO og Klub Sammen om læring hvor alle elever lærer så meget de kan hvor faglighed og trivsel går hånd i hånd hvor vi prioriterer daglig motion og bevægelse for sig selv og i fagene hvor vi prioriterer

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev

En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev En god skolestart et fælles ansvar Denne pjece er lavet i et samarbejde mellem Børnehaven Livstræet, Toftegårdsskolen og SFO Solstrålen. Et

Læs mere

Overgangen, dagpleje, vuggestue/ Børnehave, Sfo, skole, børnene siger farvel til noget kendt, og goddag til noget nyt

Overgangen, dagpleje, vuggestue/ Børnehave, Sfo, skole, børnene siger farvel til noget kendt, og goddag til noget nyt Overgangen, dagpleje, vuggestue/ Børnehave, Sfo, skole, klub i landsbyen Sengeløse børnene siger farvel til noget kendt, og goddag til noget nyt Mål: At gøre overgangen nemmere og bedre for børnene, At

Læs mere

Barnets vej fra Dagtilbud til Skole

Barnets vej fra Dagtilbud til Skole Barnets vej fra Dagtilbud til Skole Center for Skole og Dagtilbud Forord Børn fødes med et væld af ressourcer, med en medfødt nysgerrighed og lyst til at lære. Læring og udvikling sker fra dag et i barnets

Læs mere

Formål og rammebeskrivelsen Samarbejdet om det skolestartende barn Overgangspædagogik og skoleparathed... 4

Formål og rammebeskrivelsen Samarbejdet om det skolestartende barn Overgangspædagogik og skoleparathed... 4 Indhold Formål og rammebeskrivelsen... 2 Samarbejdet om det skolestartende barn... 3 Overgangspædagogik og skoleparathed... 4 Beskrivelse af samarbejdet om det skolestartende barn et barn i overgang...

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Indledning Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Sønderbroskolens skoledistrikt. Samarbejdsaftalen er baseret på

Læs mere

Brobygning mellem daginstitution og skole Rammer for samarbejde

Brobygning mellem daginstitution og skole Rammer for samarbejde Brobygning mellem daginstitution og skole Rammer for samarbejde Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Ramme for samarbejde om brobygning mellem dagtilbud, SFO og skole Mål med brobygning

Læs mere

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Sammenhæng - Hvilke værdier og prioriteringer har vi Politisk beslutning

Læs mere

Forbered dit barn. Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave. Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO

Forbered dit barn. Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave. Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO Forbered dit barn Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO Vi ønsker Glade, trygge børn der har selvtillid, og som er selvstændige

Læs mere

Som skolestarter forventer skolen at barnet har øvet sig i nedenstående;

Som skolestarter forventer skolen at barnet har øvet sig i nedenstående; Som forældre kan I forvente en skole, der vægter, at I og Jeres barn oplever skolen som en tryg og stabil ramme for barnets faglige og sociale læring. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, så starten

Læs mere

OVERGANG FRA BØRNEHAVE- TIL SKOLEDEL LANDSBYORDNINGEN I ENGUM

OVERGANG FRA BØRNEHAVE- TIL SKOLEDEL LANDSBYORDNINGEN I ENGUM OVERGANG FRA BØRNEHAVE- TIL SKOLEDEL LANDSBYORDNINGEN I ENGUM I landsbyordningen Engum arbejder vi i sagens natur tæt sammen. Børnene fra børnehaven deltager i alle aspekter af skolens hverdag hvor det

Læs mere

Forårs SFO for dit barn

Forårs SFO for dit barn Tingløkkeskolen Forårs SFO for dit barn Det Sammenhængende Børne og Ungeliv Forårs SFO for dit barn I Odense Kommune arbejdes der hen imod Et sammenhængende børne- og ungeliv. Det sammenhængende børne-

Læs mere

Børneinstitutionen Kildevænget Pjece om overgang fra børnehave til skole juli 2009. Om overgangen fra børnehave Til skole

Børneinstitutionen Kildevænget Pjece om overgang fra børnehave til skole juli 2009. Om overgangen fra børnehave Til skole Om overgangen fra børnehave Til skole 1 Kære forældre Nu er jeres barn ved at blive så stort, at I skal tage stilling til, om jeres barn skal begynde i skole. Det er en stor omvæltning for jeres barn og

Læs mere

Velkommen til Bakkehuset

Velkommen til Bakkehuset Velkommen til Bakkehuset Bakkehuset er sammen med Skårup bh., Oure bh., Gudme bh., Eventyrhuset og Hesselager bh. en del af området Østerdalen. Østerdalen er Cittaslow certificeret og har fokus på æstetik,

Læs mere

Samarbejde mellem Børnehaven Spiren, Fynslundskolens SFO og Fynslundskolen

Samarbejde mellem Børnehaven Spiren, Fynslundskolens SFO og Fynslundskolen Samarbejde mellem Børnehaven Spiren, Fynslundskolens SFO og Fynslundskolen Værdier: - Åbenhed og samarbejde mellem børnene, forældrene, Børnehaven Spiren, Fynslundskolens SFO og Fynslundskolen er til stor

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for Kirke Såby SFO udarbejdet april 2013. Beskrivelse Formål Praksis. Børnene lærer en god vane med lyst til at lære.

Mål og indholdsbeskrivelse for Kirke Såby SFO udarbejdet april 2013. Beskrivelse Formål Praksis. Børnene lærer en god vane med lyst til at lære. Beskrivelse Formål Praksis Lektiestøtte. Kirke Saaby SFO giver tid, rum og støtte til lektielæsning. Støtten gives af pædagogisk personale. Børnene lærer en god vane med lyst til at lære. Ved forældre

Læs mere

Sikker og trygt i vej på Sct. Nicolai Brobygning fra Børnehave SFO Skole But why?

Sikker og trygt i vej på Sct. Nicolai Brobygning fra Børnehave SFO Skole But why? Sikker og trygt i vej på Sct. Nicolai Brobygning fra Børnehave SFO Skole 2017-2018..But why? Baggrund og formål med Baggrund: Vores erfaringer viser, at nogle elever oplever skiftet fra Børnehave/SFO til

Læs mere

Dagtilbud og Undervisning. Principper og retningslinjer i forbindelse med overgange i Ringkøbing-Skjern Kommune

Dagtilbud og Undervisning. Principper og retningslinjer i forbindelse med overgange i Ringkøbing-Skjern Kommune Dagtilbud og Undervisning Principper og retningslinjer i forbindelse med overgange i Ringkøbing-Skjern Kommune Godkendt i Børne- og Familieudvalget 27. september 2016 1. Indledning Det fremgår af Børne-

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

INFORMATIONSAFTEN OM FORÅRS-SFO OG SKOLEINDSKRIVNING PÅ SPURVELUNDSKOLEN

INFORMATIONSAFTEN OM FORÅRS-SFO OG SKOLEINDSKRIVNING PÅ SPURVELUNDSKOLEN INFORMATIONSAFTEN OM FORÅRS-SFO OG SKOLEINDSKRIVNING PÅ SPURVELUNDSKOLEN PROGRAM Velkomst Spurvelundskolen - ved Stefan Kelstrup, skoleleder Spurvelundskolen Forårs SFO - ved Helle Jørgensen, pædagog i

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

Retningslinier for overgang fra børnehave til SFO, "Førskole-SFO" rev. marts 2012

Retningslinier for overgang fra børnehave til SFO, Førskole-SFO rev. marts 2012 Retningslinier for overgang fra børnehave til SFO, "Førskole-SFO" rev. marts 2012 Forord "Vi ved fra udviklingspsykologien at overgangen fra børnehave til skole er forbundet med store udfordringer for

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Forside. (billede og tekst Inspirationsmateriale til en god og sammenhængende overgang mellem dagtilbud og skole Varde Kommune)

Forside. (billede og tekst Inspirationsmateriale til en god og sammenhængende overgang mellem dagtilbud og skole Varde Kommune) Forside (billede og tekst Inspirationsmateriale til en god og sammenhængende overgang mellem dagtilbud og skole Varde Kommune) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Forskning på området Hvad ved vi...3

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM Christmas Møllers Vej 21 5200 Odense V Tlf: 63 75 69 33 Stuen: 29 79 71 64 Åbningstider: mandag - torsdag 6.30-16.45. fredag 6.30-16.30. Børnehuset KFUM: Børnehuset KFUM er

Læs mere

herunder: Samarbejdet mellem forældre & Må jeg være med?

herunder: Samarbejdet mellem forældre & Må jeg være med? Familiepladser i Gullandsgården, herunder: Samarbejdet mellem forældre & personale i Familiepladsregi. Må jeg være med? Hvad er en Familieplads En familieplads er en særlig plads i en almindelig daginstitution,

Læs mere

Forord.3. Viden om overgange. 4. Fælles sprog. 7. Forældresamarbejde. 8. Overgangsobjekter. 9. Overleveringssamtale og samtalepapir..

Forord.3. Viden om overgange. 4. Fælles sprog. 7. Forældresamarbejde. 8. Overgangsobjekter. 9. Overleveringssamtale og samtalepapir.. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.3 Viden om overgange. 4 Fælles sprog. 7 Forældresamarbejde. 8 Overgangsobjekter. 9 Overleveringssamtale og samtalepapir..9 Årshjul og evaluering 10 Organisering.10 Bilag 1:

Læs mere

NYTTIGE TELEFONNUMRE.

NYTTIGE TELEFONNUMRE. NYTTIGE TELEFONNUMRE. Malling dagtilbud kontor 86 93 62 32/29204224 D.I.I. Børnehuset Østerskov 87 13 81 21 D.I.I. Børnehuset Tværgade 87 13 81 37 D.I.I. Malling Eghovedvej 87 13 83 73 D.I.I. Børnehuset

Læs mere

Indledning Pædagogiske overvejelser:

Indledning Pædagogiske overvejelser: Børnegårdens læreplan 2016 Indledning Børnegården har valgt at aldersopdele børnegruppen. Således at vi har et hus med vuggestue, et hus med mellemgruppe børn 3- ca. 4,5 år, samt et hus for de ældste børn

Læs mere

Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag.

Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag. Mål- og indholdsplan for Herfølge skoles SFO. Indledning. Herfølge skoles SFO er bestående af en SFO1 beliggende på Herfølge skole, en SFO2 og en ungdomsklub beliggende på Kirkepladsen ved Herfølge Kirke.

Læs mere

Den sammenhængende børnepolitik

Den sammenhængende børnepolitik Den sammenhængende børnepolitik De overordnede rammebeskrivelser af overgangene i barnets / den unges liv Juni 2012 Forord Tema 5 i den sammenhængende børnepolitik omhandler overgangene i barnets / den

Læs mere

Herunder ses en kort oversigt over de servicemål og servicekvaliteter, der stiller specifikke krav til forældresamarbejdet i Holbæk Kommune:

Herunder ses en kort oversigt over de servicemål og servicekvaliteter, der stiller specifikke krav til forældresamarbejdet i Holbæk Kommune: Strategi for forældresamarbejde på Kundby Skole/ SFO Alle skolebestyrelser i Holbæk Kommune skal udarbejde en strategi i forhold til forældresamarbejde som en del af de af politikerne udpegede fokusområder.

Læs mere

Daugård Skole. Introfolder til Daugård Skole

Daugård Skole. Introfolder til Daugård Skole Daugård Skole Introfolder til Daugård Skole Skolestart på Daugård Skole Tidligere startede alle børn samtidigt i 0. klasse i august det år de fyldte seks år. Men på Daugård Skole er der rullende skolestart.

Læs mere

Ny drejebog for indskolingen. Peter Mikkelsen og Dorrit Christensen. CESOB

Ny drejebog for indskolingen. Peter Mikkelsen og Dorrit Christensen. CESOB Ny drejebog for indskolingen Peter Mikkelsen og Dorrit Christensen. CESOB Målet med projekt Den Røde Tråd 1. At udvikle et fælles fagligt fundament for resiliens fremmende læringsmiljøer 2. At det fælles

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Velkommen til Birkerød Skole

Velkommen til Birkerød Skole Infomøde 8. dec. 2015 Velkommen til Birkerød Skole Information om start i Førskole-SFO og børnehaveklasse INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...... 3 Organisering... 4 Mantra... 4 Førskole-SFO....... 6 Børnehaveklasser....

Læs mere

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne på andre voksne, væk fra deres eget hjem og forældrene. Børnehaven er

Læs mere

Retningslinier for overgang fra børnehave til SFO, "Førskole-SFO"

Retningslinier for overgang fra børnehave til SFO, Førskole-SFO Retningslinier for overgang fra børnehave til SFO, "Førskole-SFO" Forord "Vi ved fra udviklingspsykologien at overgangen fra børnehave til skole er forbundet med store udfordringer for barnet og at måden

Læs mere

Leg er læring & læring er leg. Mette Guldager Ledelse af læring, kvalitet i pædagogik

Leg er læring & læring er leg. Mette Guldager Ledelse af læring, kvalitet i pædagogik Leg er læring & læring er leg Mette Guldager Ledelse af læring, kvalitet i pædagogik Præsentation Mette Guldager Uddannet pædagog fra Esbjerg seminarium 1998 1999-2004: Souschef 2004 2017: Leder i forskellige

Læs mere

Det brede læringsbånd

Det brede læringsbånd Det brede læringsbånd 1 Udvidet undervisningstid og samarbejde mellem skole og fritidsdel på Seden Skole Det brede læringsbånd På foranledning af Odense Kommunes Børn- og Ungeudvalg er Seden Skole blevet

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre alle børn en god overgang fra børnehave til skole. Samarbejdsaftalen skal ses som et

Læs mere

for børn med behov for en særlig indsats

for børn med behov for en særlig indsats DEN GODE OVERGANG for børn med behov for en særlig indsats FRA DAGTILBUD TIL SKOLE I VARDE BY Fælles retningslinjer for dagtilbud og folkeskoler i Varde by for overgangen fra dagtilbud til skole for børn

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv..

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv.. Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Udarbejdet Februar 2016 1 Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Skolestart marts Grønvangskolen

Skolestart marts Grønvangskolen Skolestart marts 2013 Grønvangskolen Velkommen i ALFA indskolingen 1. Velkommen Præsentation 2. Overlevering fra børnehaven Kompetenceprofiler Placering på stamspor 3. Konkretisering af indskolingsmodel

Læs mere

Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler

Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen kan der være mulighed for supplerende opgaver til inspiration og som aftales

Læs mere

Skolestart på Skovbakkeskolen

Skolestart på Skovbakkeskolen SKOLESTART Skolestart på Skovbakkeskolen Sag 727-2010-19130 Dok. nr. 727-2010-129163 Indskrivning Skoleindskrivningen nærmer sig. Indskrivningen finder sted på distriktsskolen i uge 49 2010. På Skovbakkeskolen

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse 2012 2013 for SFO Marievang Holmstrupvej 3 4200 Slagelse Kommune 58500645 Sfomarievang@slagelse.dk Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og

Læs mere

Oplæg til årshjul for brobygningsaktiviteter i overgangen mellem børnehave og børnehaveklasse

Oplæg til årshjul for brobygningsaktiviteter i overgangen mellem børnehave og børnehaveklasse August 2015 Oplæg til årshjul brobygningsaktiviteter i overgangen mellem børnehave og børnehaveklasse For at sikre en tryg overgang alle skolestartere og deres ældre i Vordingborg Kommune fra til skole

Læs mere

i skole Dit barn skal snart

i skole Dit barn skal snart Dit barn skal snart i skole Her kommer inspiration til, hvordan du som forældre kan hjælpe med at understøtte dit barn i overgangen fra børnehave til skole og SFO Frederiksberg Kommune vil gerne hjælpe

Læs mere