Amaliegade 10, 1256 København K, tlf , Bekæmpelse af følgeskade efter brand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Bekæmpelse af følgeskade efter brand"

Transkript

1 Amaliegade 10, 1256 København K, tlf , Marts 2007 Bekæmpelse af følgeskade efter brand Indholdsfortegnelse (klikbar) 1 Forord 2 Indledning 3 Definitioner 4 Samarbejde mellem politi, redningsberedskab, følgeskadefirma og forsikringsselskab 5 Forsikringsvilkår 6 Følgeskadeindsats i forbindelse med brand 6.1 Fase 1, standsning af følgeskadeudbredelse 6.2 Fase 2, rensning og renovering 7 Betaling og fakturering 8 Generelle krav til følgeskadefirmaet Bilag A Korrosionsangreb efter brandslukning Bilag B Rapport for udført følgeskadeindsats i forbindelse med brand Fase 1 Bilag C Forsikringsselskabernes tilkaldenumre Vær opmærksom på at bilag B og C skal printes særskilt. Bekæmpelse af følgeskader efter brand Marts

2 1 Forord Vejledningen "Bekæmpelse af følgeskader efter brand" giver vejledning om, hvordan en hurtig indsats kan begrænse omfanget af følgeskader. Vejledningen henvender sig direkte til redningsberedskaber, firmaer, der bekæmper følgeskader og forsikringsselskaber. Det er målet, at vejledningen er inspirerende og igangsættende og derved kan medvirke til at nedbringe de samlede tab som følge af brand. Vejledningen skal benyttes ved brand i bygninger for skader på henholdsvis bygning og løsøre (se definitioner side 3). Historik Vejledningen blev til i 1972 under navnet "Skafor vejledning 311" i et samarbejde mellem forsikringserhvervet og en række interessenter. På baggrund af de indhøstede erfaringer undergik vejledningen i 1988 en revision, og i 1995 blev såvel vejledning som det fælles fakturabilag ændret. Skafor ophørte som selvstændig organisation 1. januar 1999, men de aktiviteter, som Skafor varetog, er videreført i fuldt omfang af den overliggende erhvervsorganisation Forsikring & Pension (F&P). I 2000 blev der foretaget mindre justeringer i vejledningen, vejledningens nummer 311 udgik, og vejledningen blev døbt "Bekæmpelse af følgeskader efter brand". I denne version har vejledningen gennemgået en revision, hvor de tre hidtidige trinbetegnelser er ændret til to faser, nemlig fase 1, standsning af følgeskadeudbredelse (det tidligere trin 1 og 2) og fase 2, rensning og renovering (det tidligere trin 3). Vejledningen forefindes i elektronisk form og kan hentes på F&P's hjemmeside: under punktet "Brand". Marts 2007 Beredskabsstyrelsen Braforska Falcks Redningskorps Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Rigspolitichefen. 2 Indledning Formålet med følgeskadeindsatsen er at nedbringe totalomkostningerne ved brandskader. Det sker gennem en hurtig og effektiv indsats for at forhindre skaden i yderligere at brede sig. Denne vejledning giver redningsberedskabernes indsatsledere bemyndigelse til at iværksætte den hurtige og nødvendige følgeskadeindsats uden først at skulle undersøge, om der er forsikret, idet forsikringserhvervet står inde for betaling for bekæmpelse af følgeskader, der er iværksat i overensstemmelse med denne vejledning (vedr. betaling se afsnit 7). Den indsats, der normalt ydes i forbindelse med brand for at bekæmpe følgeskader, er i denne vejledning opdelt i to faser, der tidsmæssigt kommer efter hinanden: Fase 1, standsning af følgeskadeudbredelse Fase 1 har til formål at standse følgeskadeudbredelsen. Fase 1 iværksættes af redningsberedskabets indsatsleder uden forudgående undersøgelse af, om der er forsikret. Fase 2, rensning og renovering I fase 2 gennemføres en rensning og renovering af de skadede bygninger og/eller løsøre. Arbejdet Bekæmpelse af følgeskader efter brand Marts

3 under fase 2 er ikke omfattet af denne vejledning. Fase 2 iværksættes af forsikringsselskabet, og aftaler om løsning af opgaver og betaling træffes af parterne i hvert enkelt tilfælde. 3 Definitioner Ord, der i teksten er markeret med et lille tal, som f.eks. akut fase 1, betyder, at der henvises til en definition: 1 akut indsats Redningsberedskabets øjeblikkelige indsats i forbindelse med en brand. 2 arnested Et nærmere afgrænset område, hvor branden er opstået. 3 Braforska Følgeskadefirmaernes brancheforening. 4 brandsted Er en bygning, genstand eller et område, hvor en brand har fundet sted. Et brandsted kan også kaldes et skadested. 5 bygning En bygning er et anlæg, der er beregnet til ophold for mennesker eller dyr, til udførelse af en virksomhed eller til opbevaring af ting. En bygning består normalt mindst af fundament, ydervægge og tagkonstruktion. Også udendørs anlæg såsom halvtage, siloer, brovægte, lagertelte m.v. er omfattet. 6 fase 1 Har til formål at standse følgeskadeudbredelsen. Fase 1 hed tidligere trin 1 og 2. Fase 1 er omfattet af denne vejledning. 7 fase 2 Har til formål at afklare skadeomfanget samt kunne foretage en rensning og renovering af de skadede bygninger og/eller løsøre. Fase 2 hed tidligere trin 3. Fase 2 er ikke omfattet af denne vejledning. 8 fiksering Standsning af følgeskadeudbredelsen. 9 følgeskader De skader på bygning og løsøre der følger efter en brand og en brandslukning f.eks. vand- og sodskader, korrosionsskader m.m. Håndtering af forurenet slukningsvand uden for bygningen er ikke omfattet af denne vejledning. 10 løsøre Værdier som f.eks. indbo, råvarer, halvfabrikata, færdigvarer, handelsvarer, maskiner, værktøj, inventar, it-udstyr samt dyr. 11 redningsberedskabets indsatsleder Indsatslederen er den person, som er ansvarlig for ledelsen af den tekniske indsats på skadestedet, Bekæmpelse af følgeskader efter brand Marts

4 f.eks. indsatsleder eller holdleder. 4 Samarbejde mellem politi, redningsberedskab, følgeskadefirma og forsikringsselskab Ved en brand er politi, redningsberedskab, følgeskadefirma og forsikringsselskab ofte alle involveret. Den indsats, der normalt ydes i forbindelse med brand, består af rednings- og slukningsarbejde, bevogtning, afspærring, efterforskning, følgeskadebekæmpelse samt en renovering. Arbejdsopgaverne kommer tidsmæssigt efter hinanden. Erfaringer har imidlertid vist, at der vil være besparelser at hente, hvis arbejdsopgaverne i visse tilfælde overlapper hinanden. Det er derfor vigtigt, at parterne kan arbejde sammen. Det er også vigtigt, at der ved en brand iværksættes en hurtig indsats mod følgeskader i direkte sammenhæng med selve slukningsindsatsen. Det bedste samarbejde opnås, hvis hver part ud over at tænke på sine egne opgaver tænker helhedsorienteret. Politiets funktion Politiet skal sørge for at forhindre, efterforske og forfølge forbrydelser og overtrædelser af landets love. Ved en brand er det politiets overordnede opgave at udføre den koordinerede ledelse på skadestedet og mere specifikt at afspærre brandstedet 4 og skaffe redningsberedskabet fri passage og arbejdsrum på hele indsatsstedet. Politiets opgave er også at foretage en efterforskning af årsagen til branden. Resultatet af denne efterforskning har to formål: 1. Forebygge lignende brande. 2. Strafferetlig at drage personer og andre til ansvar, såfremt der påvises lovovertrædelser. Det er vigtigt, at politiet straks indleder et tæt samarbejde med redningsberedskabets indsatsleder på brandstedet for at sikre tekniske spor. Politiets tekniske efterforskningsarbejde er helt afhængigt af, om der findes og bibeholdes tekniske spor omkring selve arnestedet 2 og på hele skadestedet. Politiet orienterer om, i hvilket omfang skadestedet er frigivet til følgeskadebekæmpelse. Redningsberedskabets funktion Det kommunale redningsberedskab skal ved en brand redde mennesker, dyr og værdier, begrænse skadens udbredelse og slukke branden og sikre, at slukningsindsatsen ikke forårsager miljøskader. Indsatsen på skadestedet varetages af redningsberedskabets indsatsleder 11. Når den akutte indsats 1 er overstået, foretages efterslukning herunder nødvendig sikring på skadestedet, f.eks. fjernelse af løse tagsten, sikring eller nedtagning af gavle samt skorstene m.m. Det er redningsberedskabets indsatsleder på skadestedet, der tilkalder følgeskadefirmaet. Redningsberedskabets indsatsleder bør spørge skadelidte, hvilket forsikringsselskab han har, for at afklare om forsikringsselskabet evt. samarbejder med et bestemt følgeskadefirma (se bilag C). Flere forsikringsselskaber har indgået et samarbejde med bestemte følgeskadefirmaer. I den udstrækning, det er muligt, bør redningsberedskabet anvende det følgeskadefirma, som skadeliste/hans forsikringsselskab ønsker anvendt. Følgeskadefirmaets funktion Formålet med følgeskadeindsats er at nedbringe totalomkostningerne ved skader. Der tilkaldes ofte Bekæmpelse af følgeskader efter brand Marts

5 et privat følgeskadefirma, hvis redningsberedskabet ikke råder over tilstrækkeligt materiel og mandskab til følgeskadebekæmpelsen. Det er af afgørende betydning, at følgeskadefirmaet kommer hurtigst muligt til skadestedet for at opnå en optimal følgeskadeindsats og dermed redde og sikre værdier. Indsatsen i fase 1 6 er beskrevet i afsnit 6. Følgeskadefirmaets beredskab ledes af en vagtleder. Ved vagtlederens ankomst orienterer redningsberedskabets indsatsleder om brandens udvikling og de deraf konstaterede skader. Indsatsen fra følgeskadefirmaet iværksættes og udføres efter denne vejledning samt efter de anvisninger og beslutninger, som er givet af redningsberedskabet og politiet. Forsikringsselskabets funktion Forsikringsselskabet er interesseret i straks at blive involveret i den konkrete sag. Det er forsikringsselskabets opgave at hjælpe skadelidte og nedbringe de totale omkostninger efter branden ved en hurtig og effektiv følgeskadeindsats, der skal forhindre følgeskader i at brede sig yderligere. Forsikringsselskabet skal vurdere behovet for reetablering samt erstatte det beskadigede i henhold til forsikringsaftalen (se også afsnit 5). Samarbejde på indsatsstedet Emnet er beskrevet yderligere i pjecen "Samarbejde på indsatssteder sporbevaring", der gratis kan hentes på Beredskabsstyrelsens hjemmeside 5 Forsikringsvilkår Er bygningen behæftet med pant, er det et krav, at bygningen er brandforsikret. Det er derfor normalt, at et forsikringsselskab er involveret i en brandsag. Ud over skade på bygningen er der oftest også sket skade på løsøret. Vejledningen skal benyttes ved brand i bygninger for skader på henholdsvis bygning 5 og løsøre 10. Hvis skadelidte er forsikret, vil omkostninger til følgeskadebekæmpelse være dækket af forsikringen. Bygningsbrandforsikringen skal ikke betale for følgeskadebekæmpelse rettet mod løsøre og omvendt. 6 Følgeskadeindsats i forbindelse med brand 6.1 Fase 1, standsning af følgeskadeudbredelse Formål At sikre bygning og løsøre mod følgeskader efter en brand. Iværksættelse Følgeskadeindsatsen iværksættes af redningsberedskabets indsatsleder efter vurdering af risiko for følgeskader herunder risiko for korrosionsskader. Følgeskadeindsatsen ydes af redningsberedskabet, et følgeskadefirma eller af anden kvalificeret assistance. Følgeskadeindsatsen iværksættes og udføres efter de anvisninger, som er givet af redningsberedskabets indsatsleder samt efter retningslinjerne i denne vejledning. Omfang Et følgeskadefirma skal under fase 1 kunne håndtere følgende opgaver: 1. Lukke rørbrud. Bekæmpelse af følgeskader efter brand Marts

6 2. Lukke bygningskonstruktioner mod nedbør. 3. Opsuge vand. 4. Aflede større mængder slukningsvand fra eks. etageejendomme. 5. Afdække truede genstande. 6. Sikre elinstallationer, så der ikke påføres andre skade. 7. Affugte i relation til bygning og løsøre, herunder kunne anvende både absorptions- og kondensaffugtere. 8. Korrosionsbeskytte, herunder ventilere, udlufte og affugte anvende rengøringsmetoder for at angreb stoppes have kendskab til materialer og deres egenskaber i relation til brandens og slukningsvandets påvirkninger. Omfang af indsatsen er beskrevet i bilag A. 9. Sikre mod tyveri, herunder lukning og aflåsning af bygninger afdække og sikre døre og vinduer. 10. Råde over opbevaringsplads til vaske- og tørrefunktion. Målinger: 11. Foretage målinger til afdækning af korrosionsfare, herunder måling af relativ fugtighed inkl. dugpunkt måling af ph-værdi måling af klorider. Se bilag A. Et følgeskadefirma skal under fase 1 have følgende kompetencer: 1. Have kendskab til hvad slukningsvand kan forårsage af følgeskader på forskellige materialer. 2. Have kendskab til faresignaler for dannelse af skimmelsvamp. 3. Kunne tolke resultater af målinger til belysning af korrosionsfare (se bilag A). 4. Kunne tage ansvar for handlinger og beslutninger på skadestedet under kommando fra redningsberedskabets indsatsleder. 5. Have forståelse for skadelidtes situation. 6. Have kendskab til sporbevaring/bevissikring. 6.2 Fase 2, rensning og renovering Formål At afklare skadeomfanget samt kunne foretage en rensning og renovering af de skadede bygninger og/eller løsøre. Iværksættelse Følgeskadeindsatsen iværksættes af det/de involverede forsikringsselskaber. Omfang Arbejdet under fase 2 7 er ikke omfattet af denne vejledning. Fase 2 iværksættes af forsikringsselskabet, og aftaler om løsning af opgaver og betaling træffes af parterne i det enkelte tilfælde. Bekæmpelse af følgeskader efter brand Marts

7 7 Betaling og fakturering Betaling Betaling for udført arbejde under fase 1 kan opnås fra det/de involverede forsikringsselskaber eller fra skadelidte selv, hvis der ikke er forsikret. Redningsberedskabets indsatsleder, der rekvirerer et følgeskadefirma til fase 1, hæfter ikke for udgiften i forbindelse hermed. Betaling for udført arbejde under fase 2 aftales mellem det/de involverede forsikringsselskaber og følgeskadefirmaet i hvert enkelt tilfælde. er garant for betaling i de tilfælde, hvor der ikke er forsikringsdækning, hvor skadelidte ikke er i stand til at betale, eller hvor følgeskadefirmaet efter normal inkassoprocedure ikke har modtaget betaling. Omkostninger i forbindelse med dyreredning (f.eks. nødopstaldning, transport og dyrlæge) betragtes som følgeskadeudgifter og betales af forsikringsselskabet. Fakturering Faktura for følgeskadeindsatsen udstedes af den, der har ydet følgeskadeindsatsen. Fakturaen sendes til skadelidte eller dennes forsikringsselskab senest 14 dage efter skadetidspunktet. Skadelidte videresender fakturaen til det forsikringsselskab, der har bygningsbrandforsikringen, således at fakturaen kan indgå i skadeopgørelsen. Er der ingen bygningsskade, sender skadelidte fakturaen til løsøreforsikringsselskabet. Er der ingen forsikring overhovedet, betales fakturaen af skadelidte selv. Udgifter til følgeskadebekæmpelse skal på fakturaen (om muligt) være opdelt i lejemål, løsøre og bygning. Udgifter til følgeskadebekæmpelse skal være udspecificeret i rimelig grad, f.eks. antal timer til affugtning, arbejdsledelse, korrosionsmåling etc. Fakturering for udført følgeskadearbejde skal følge Konkurrencerådets bekendtgørelse nr. 780 af 21. nov Specielt fremgår det af 9, at "Fremmed arbejde, herunder underentrepriser, skal faktureres med det fakturerede beløb for arbejdet ekskl. moms. Eventuelt bruttoavancetillæg herpå faktureres særskilt". En underleverandørs faktura skal altid videregives til skadelidte, og størrelsen af det nævnte bruttoavancetillæg (tillæg for administration og styring af underleverandører) skal have en størrelse, der står i rimeligt forhold til de ydelser, underleverandøren har leveret. Følgeskadefirmaet skal altid fremsende en rapport (se bilag B) til beredskabschefen ved det kommunale redningsberedskab senest 14 dage efter skadetidspunktet. Rapport for udført følgeskadeindsats Den, der har ydet følgeskadeindsatsen, udfylder en rapport (se bilag B). Rapporten skal indeholde: 1. En beskrivelse af den følgeskadeindsats der er ydet. 2. Hvilke målinger er foretaget, hvor er de foretaget og en konklusion/teknisk vurdering af resultaterne. Måleresultaterne skal indgå i rapporten eller vedhæftes denne. 3. Den samlede udgift for følgeskadeindsatsen. Bekæmpelse af følgeskader efter brand Marts

8 Rapporten skal sendes til beredskabschefen ved det kommunale redningsberedskab som opfølgning på de tiltag, redningsberedskabet har iværksat i forbindelse med branden. 8 Generelle krav til følgeskadefirmaer Følgeskadefirmaet, der skal være mobilt og kunne kaldes hele døgnet, kan alene dække et geografisk område således, at følgeskadefirmaet kan være fremme på skadestedet inden for max. 60 min. efter meldingsmodtagelse samt kunne stille med en rimelig styrke af mandskab og materiel senest inden for 90 min. Følgeskadefirmaet skal medbringe og kunne anvende materiel og materialer på skadestedet, der er nødvendige for at kunne løse de opgaver, der er nævnt i denne vejledning. Det indsatte mandskab skal have en relevant uddannelse, jf. Braforskas 3 retningslinjer. Mandskabet skal løbende uddannes og instrueres i de metoder og teknikker, der er nødvendige for at kunne udføre følgeskadearbejde. Alle i følgeskadefirmaet, der er beskæftigede med følgeskadearbejde, skal have en ren straffeattest. Læs mere på Braforskas hjemmeside Det indsatte mandskab skal have kendskab til forsikringstyper inden for privat- og erhvervsområdet (løsøre, bygning samt driftstabsforsikring) samt have forståelse for og kunne vejlede/rådgive skadelidte om de mest elementære forsikringsforhold, herunder hvilken forsikring der dækker i forhold til f.eks. sikring af løsøre m.m. Det indsatte mandskab skal have kendskab til almindelige sikkerhedsregler. Bekæmpelse af følgeskader efter brand Marts

9 Bilag A Korrosionsangreb efter brandslukning Ved formodning om korrosionsrisiko skal følgeskadefirmaet straks iværksætte en skadebegrænsende indsats for effektivt at bremse det påbegyndte korrosionsangreb. Et følgeskadefirma skal under fase 1 kunne tage ansvar for følgende opgaver: 1. Korrosionsbeskytte, herunder ventilere, udlufte og affugte anvende rengøringsmetoder for at angreb stoppes have kendskab til materialer og deres egenskaber i relation til brandens og slukningsvandets påvirkninger. 2. Foretage målinger til afdækning af korrosionsfare, herunder måling af relativ fugtighed inkl. dugpunkt måling af ph-værdi måling af klorider. 3. Tolke resultater af målinger til afdækning af korrosionsfare. Den skadebegrænsende indsats kan udføres ved affugtning af genstande. Rumaffugtning bør kun foretages, hvor det har bygningsmæssig interesse, eller hvor rummet har en dimension, der gør affugtning af genstande urealistisk. Såfremt det skønnes, at en brand har forbrændt eller smeltet materialer, som kan frigive korrosive stoffer, bør der hurtigst muligt analyseres herfor. Dannelse af klorid er den mest almindelige korrosionsårsag, men korrosion kan også opstå pga. svovlforbindelser efter forbrænding af gummi eller olieprodukter, af slukningsvand eller ved skader med høje eller lave surhedspåvirkninger (ph). Den skadebegrænsende indsats skal udelukkende tilstræbe en midlertidig standsning af skadeudbredelsen, hvorved forsikringsselskabet gives tid til at vurdere, om en endelig renovering skal finde sted. Rengøringsmetoder og affugtning For at opnå tilstrækkelig affugtning vil det som hovedregel være nødvendigt at afdække med plast, presenninger eller lignende, og etablere et telt omkring de berørte genstande. Forholdet mellem affugterens kapacitet og det affugtede volumen skal være således, at et tørluftskifte på 3-5 gange i timen opnås. Af andre og ofte bedre metoder kan afvaskning af truede overflader, påføring af penetrerende olier, opvarmning eller flytning nævnes. Måling af relativ luftfugtighed Relativ luftfugtighed (RF) er forholdet mellem den mængde vanddamp, der er i luften ved en bestemt temperatur, og den mængde vanddamp, der maksimalt kan være i luften ved denne temperatur. Mængden af vanddamp, som kan være i luften, stiger med temperaturen. Relativ luftfugtighed angives i procent. Ved måling af den relative luftfugtighed registreres samtidig tidspunkt og temperatur på skadestedet. Bekæmpelse af følgeskader efter brand Marts

10 Der er opnået en tilstrækkelig fiksering 8 af skaden, når der ved affugtning omkring den korrosionstruede genstand er opnået en luftfugtighed lavere end 35 % RF. Måling af ph-værdi PH er et mål for en opløsnings surhedsgrad, altså et udtryk for, hvor meget syre og base, der er til stede i opløsningen. PH-skalaen går fra 0 til 14, hvor en opløsning er sur, hvis ph<7, neutral ved ph=7 og basisk ved ph>7. PH-værdien af en opløsning kan måles med forskellige typer indikatorpapir eller væsker, der antager bestemte farver afhængig af ph-værdien for den opløsning, de kommer i kontakt med. Måling af klorid En kloridmåling anvendes til at kortlægge en eventuel forurening med saltsyre og indgår derfor som et væsentligt værktøj i forbindelse med vurdering af risiko for følgeskader efter brand. Ved en kloridanalyse opsamles koncentrationen af kloridioner på skadestedet. Kloridioner dannes ved opvarmning eller forbrænding af klorholdige materialer, typisk PVC plast. Sammen med luftens naturlige fugtighed danner klorid en aggressiv forurening (saltsyre), som vil ætse og korrodere metaller. Resultaterne af en kloridmåling angives i µg Cl/cm 2. Ved måling for klorid måles samtidig den aktuelle luftfugtighed og temperatur på skadestedet. På baggrund af målingerne besluttes de videre tiltag med henblik på at begrænse skadens omfang. Ved måling af kloridindhold kan følgende vejledende grænseværdier anvendes: 0 4 mikrogram Cl pr. cm 2 er normalt uden for maritime miljøer. 5 8 mikrogram Cl pr. cm 2 vil forårsage korrosion på tørre og ubeskyttede metaloverflader 8 10 mikrogram Cl pr. cm 2 vil forårsage korrosion på metaloverflader. Skema til brug for målinger: Målinger foretaget på skadestedet skal indføres i et skema, der som minimum skal indeholde følgende oplysninger: Målested (skitseplan vedlægges), dato, tid, relativ luftfugtighed (RF), temperatur, surhed (ph), højde, materialets overflade samt kloridmængde. Måleresultaterne skal indgå i det materiale, der skal sendes til skadelidte eller dennes forsikringsselskab og indsatslederen ved det kommunale redningsberedskab (se bilag B). Målinger Nr. Sted Dato Tid RF [%] Temp. [ C] Surhed [ph] Højde [m] Overflade Klorid. [µg Cl/cm 2 ] Bekæmpelse af følgeskader efter brand Marts

11 Bilag B RAPPORT FOR UDFØRT FØLGESKADEINDSATS I FORBINDELSE MED BRAND - FASE 1 Rapporten hentes på under Brand/Følgeskade efter brand. Bekæmpelse af følgeskader efter brand Marts

12 Bilag C Forsikringsselskabers tilkaldenumre Listen hentes på under Brand/Følgeskade efter brand. Bekæmpelse af følgeskader efter brand Marts

Bekæmpelse af følgeskader efter brand

Bekæmpelse af følgeskader efter brand Vejledning September 2013 Bekæmpelse af følgeskader efter brand Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse (klikbar) 10 Forord... 2 20 Indledning...

Læs mere

DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket!

DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket! DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket! Pro Industri & Skadeservice A/S E-mail: info@proas.dk www.proas.dk HVEM ER PRO? Denne brochure indeholder informationer om, hvad der sker med dine ting, når nu

Læs mere

Døgnvagt 70 23 23 06 Når skaden er sket!

Døgnvagt 70 23 23 06 Når skaden er sket! Døgnvagt 70 23 23 06 Når skaden er sket! Pro Industri & Skadeservice A/S E-mail: info@proas.dk www.proas.dk Hvem er Pro? Denne brochure indeholder informationer om, hvad Pro Industri & Skadeservice A/S

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup Revideret: 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Brandskader. - vi gør skaden go igen..

Brandskader. - vi gør skaden go igen.. Brandskader Brandskader Beredskab NERIS har gennem årene opbygget en stor erfaring i brandskader. Vi har et tæt samarbejde med de lokale brandvæsener og -beredskaber, bl.a. på uddannelsesområdet. Totalløsning

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR KØBENHAVNS VESTEGNS KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR PAPYRO-TEX A/S Skinderskovvej 32-36, 2730 Herlev, Revideret 08.07.2013 Side 2 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang!

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang! Samarbejde på indsatssteder sporbevaring Indhold Forord 2 Indledning 2 De enkelte parters opgaver Politi Redningsberedskab Følgeskadeentreprenør Forsikringsselskab 3 3 4 4 5 Find sporet og bevar det! 6

Læs mere

Organisering af indsatsområde

Organisering af indsatsområde Organisering af indsatsområde Generelt Et indsatsområde er afgrænset af en ydre afspærring, inden for hvilken skadestedet findes afgrænset af en indre afspærring. Det er indsatsleder-redningsberedskab,

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN APM TERMINALS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse ERHVERVSPARK VANDEL, NORDLIGE PARALLELBANE 8-16, 7184 VANDEL Revideret: 14.1.2015

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN NORDALIM A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

AirLiquide A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

AirLiquide A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 2 2 Planens mål... 2 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 2 4 Indsatsleder

Læs mere

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S.

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. 1 Forord 2 Planens mål 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver 5 Indsatsleder sundhedsberedskabs

Læs mere

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN Bright Star Fireworks A/S Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB)

Læs mere

Afdeling/Stab: Sundhed og Omsorg

Afdeling/Stab: Sundhed og Omsorg Afdeling/Stab: Sundhed og Omsorg 1.c. Bilag: Krisekommunikation - information Situation Hvem er de udsatte, som indsatsen retter sig imod? Opgaver Hvilke opgaver skal løses? Hvad er i fokus? Ledelse og

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Version 1.0 2012 Beredskabet Holbæk, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk Tlf. 72 36 36 30 e-mail beredskab@holb.dk

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Dan-Foam Aps. EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Dan-Foam Aps. EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold Dan-Foan Aps.... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 2 2 Planens mål... 2 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...

Læs mere

Justitsministeriet. Hos hvilken minister ligger ansvaret placeret for, at der. så det sikres, at alle relevante elementer bliver

Justitsministeriet. Hos hvilken minister ligger ansvaret placeret for, at der. så det sikres, at alle relevante elementer bliver Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 191 Offentligt 06-07-05 Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 21. juni 2005 Dok.: CMA40057 Politikontoret Udkast til tale Til ministeren

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DANPO A/S ÅGADE 2, FARRE, 7323 GIVE Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Indholdsfortegnelse 1 Forord...3 2 Planens mål...3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...3 4 Indsatsleder redningsberedskab

Læs mere

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad?

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? NÅR DET BRÆNDER: GØR FØLGENDE I NÆVNTE RÆKKEFØLGE: 1. Sørg omgående for at tilkalde hjælp. Ring 112. Tilkendegiv klart adressen hvor det brænder,

Læs mere

BOSKOVS SKADESERVICE. Døgnvagt 24-7 51966544

BOSKOVS SKADESERVICE. Døgnvagt 24-7 51966544 Døgnvagt 24-7 51966544 Vandskade Brandskade Som det eneste skadeservice firma på Bornholm har vi over 100 affugtere på øen, + dykpumper i alle størrelser - toilet, bade og flytte containere, skimmel bekæmpelsesudstyr,

Læs mere

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune Forsikrings- og Viborg Kommune Oktober 2015 Side 1 af 5 Forsikrings- og Formål Denne vejledning ligger i naturlig forlængelse af Viborg Kommunes Forsikrings- og risikostyringspolitik. Vejledningen fastlægger

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING Revideret 24.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om

Læs mere

Hvad gør du hvis skaden sker?

Hvad gør du hvis skaden sker? Hvad gør du hvis skaden sker? Boligselskabet Det boligselskab som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks.

Læs mere

Solae Denmark A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Solae Denmark A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse af

Læs mere

NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL

NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DANMARK ENGROS APS BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL Revideret: 06.08.2014

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

DONG Energy A/S Studstrupværket

DONG Energy A/S Studstrupværket DONG Energy A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2.

Læs mere

CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 4: Aftaler. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune

Bilag 4: Aftaler. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Bilag 4: Aftaler Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Juli 2013 1. Aftaler om vederlagsfri assistance 1.1 Sorø Kommune 1.2 Kalundborg Kommune 1.3 Odsherred Kommune 1.4 Ringsted Kommune 1.5 Lejre Kommune

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Ekstern beredskabsplan Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Indholdsfortegnelse: 1. Indledning (Oplysninger om virksomheden) 2. Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3. Iværksættelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Skadeservice: Skadedokumentation

Skadeservice: Skadedokumentation Skadeservice: Skadedokumentation SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Hanne Kruse, AMU Syd Januar 2013 Ministeriet for Børn og Undervisning (januar 2013). Materialet er udviklet af Serviceerhvervenes

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

BOSKOVS SKADESERVICE. Døgnvagt I samarbejde med:

BOSKOVS SKADESERVICE. Døgnvagt I samarbejde med: Døgnvagt 24-7 51966544 I samarbejde med: Vandskade Som det eneste skadeservice firma på Bornholm har vi over 100 affugtere på øen, + dykpumper i alle størrelser - toilet, bade og flytte containere, skimmel

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden og processer...

Læs mere

AarhusKarlshamn A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

AarhusKarlshamn A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse af

Læs mere

hjælpeguide når ulykken er sket...

hjælpeguide når ulykken er sket... hjælpeguide når ulykken er sket... Ly n g b y - Ta a r b æ k B r a n d væ s e n når skaden er sket Denne guide er tænkt som hjælp i en svær situation efter en brand, hvor du har mistet dine ejendele eller

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. januar 2014 ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR BEREDSKAB NY LILLEBÆLTSBRO OG VESTFYN Akutberedskab for bjærgning af køretøjer > 3.500 kg Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse BRANDAFTALEN 1995 11.11.2010 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Indholdsfortegnelse Side 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Område 2 4. Aftalens virkning 2 5. Supplerende bestemmelser

Læs mere

UDKAST Forsikrings- og risikostyringspolitik. Viborg Kommune

UDKAST Forsikrings- og risikostyringspolitik. Viborg Kommune UDKAST Viborg Kommune 1. december 2010 Side 1 af 7 Forord Ifølge styrelsesvedtægtens 11 skal Økonomiudvalget fastsætte regler om, i hvilket omfang kommunens værdier og risici skal forsikres. Med denne

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan DONG RÅOLIETERMINAL Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Skærbækværket Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Havneterminalen Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

når ulykken er sket...

når ulykken er sket... Hjæ l p e g u i d e når ulykken er sket... Når skaden er sket Denne guide er tænkt som hjælp i en svær situation efter en brand, hvor du har mistet dine ejendele eller din bolig. Her kan du bl.a. finde

Læs mere

VANDPROBLEMER & OVERSVØMMELSE

VANDPROBLEMER & OVERSVØMMELSE FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VANDPROBLEMER & OVERSVØMMELSE Haveanlæg Ejendom Tagvand Overfladevand Haveanlæg Belægningssten Skot Sandsække Bliver der flere skybrudsskader i fremtiden? Ifølge DMI og FN's

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Når skaden er sket. - vigtige informationer til skadelidte

Når skaden er sket. - vigtige informationer til skadelidte Når skaden er sket - vigtige informationer til skadelidte Kære skadelidte, SSG er tilkaldt af dit forsikringsselskab eller brandvæsenet for at hjælpe dig gennem skaden. Vi håber, at vores ekspertise og

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN Oliehavnsvej

EKSTERN BEREDSKABSPLAN Oliehavnsvej SAMTANK A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN Oliehavnsvej 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Samtank A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4 3. Anmeldelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Rensning og dekontaminering

Rensning og dekontaminering Rensning og dekontaminering Generelt Redningsberedskabet er ansvarlig for rensning af kemikalieforurenede personer på skadestedet inden overdragelse til præhospitalt personale. Det præhospitale personale

Læs mere

2010 ProdUktovErsigt

2010 ProdUktovErsigt 2010 ProdUktovErsigt DST-DEGREEZ/2 ph 7,1 Kan anvendes på alle metaller og legeringer og neutrale olier. DST-DEGREEZ/3 ms/cm > 5,5 Svag basisk. ph 10,6 ms/cm > 4,0 Kan anvendes på de fl este metaller og

Læs mere

Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd Willis Towers Watson. All rights reserved.

Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd Willis Towers Watson. All rights reserved. Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd. 1018 2016 Willis Towers Watson. All rights reserved. RENOVERING Boligforeningen 3B Afd. 1018 DIN BOLIG SKAL RENOVERES.HVAD NU? Hvem

Læs mere

Lokal Sikkerhedsvejledning Fredericia

Lokal Sikkerhedsvejledning Fredericia INDHOLD Lokal Sikkerhedsvejledning Fredericia 1. Forord 2. Instrukser, 1. brand i bygning 2. brand i vejkøretøj 3. evakuering 4. personskade 5. Udgår 6. miljøskade 7. uheld med farligt gods 8. bombetrussel

Læs mere

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 002 NTG Terminals A/S - Hvidovre

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 002 NTG Terminals A/S - Hvidovre EB 1. Virksomheden NTG Terminals A/S er en speditionsvirksomhed med lagerfaciliteter for forskellige produkter og varer beliggende på Hammerholmen 47 49 på Avedøre Holme i Hvidovre. Virksomheden modtager,

Læs mere

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB Opslagsværk over opgaver der kan der hentes støtte til, samt materiel, køretøjer og personel der kan rekvireres, fra Frederikssund-Halsnæs Brand- og

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

Ekstern beredskabsplan

Ekstern beredskabsplan Ekstern beredskabsplan Circle K Rørdalsvej 38, 9220 Aalborg Ø Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan 4.Alarmering / mødeplan

Læs mere

d) Genfremstilling af originalmodeller/tabte data: Fremstillingsprisen. BEK nr 1006 af 18/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22.

d) Genfremstilling af originalmodeller/tabte data: Fremstillingsprisen. BEK nr 1006 af 18/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. BEK nr 1006 af 18/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/05188

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Beredskabsplan for Stormflodsberedskabet i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Stormflodsberedskab i Faaborg- Midtfyn Kommune Afsnit : Side : 1 Dato : 08-01-2014 FORORD Denne beredskabsplan er udarbejdet med

Læs mere

S P Ø R G E S K E M A

S P Ø R G E S K E M A S P Ø R G E S K E M A MILJØANSVARSFORSIKRING NB. Udfyld venligst med blokbogstaver PRAKTISKE OPLYSNINGER 1. Virksomheden, der ønskes forsikret. (Ét skema pr. forsikringssted) Navn: Adresse : Post. nr.:

Læs mere

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype.

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype. Blærer på træværk BLÆRER PÅ TRÆVÆRK Blærer på træværk sådan kender vi dem Fra tid til anden opstår der blærer i maling på udvendigt træværk ofte kort efter, at det er blevet malet. Blærerne måler typisk

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Rabataftale med Recover Nordic. Skadeservice Hvordan bestiller jeg skadeservice med rabat?

Rabataftale med Recover Nordic. Skadeservice Hvordan bestiller jeg skadeservice med rabat? Rabataftale med Recover Nordic Skadeservice Hvordan bestiller jeg skadeservice med rabat? Indhold Hvad indeholder aftalen med Recover Nordic:... 3 Hvordan bestiller du skadeservice med rabat?... 4 Proces

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN 34 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse

Læs mere

I tilfælde af at cheferne ikke kan kontaktes, har beredskabschefen kompetence til at træffe beslutninger i deres fravær.

I tilfælde af at cheferne ikke kan kontaktes, har beredskabschefen kompetence til at træffe beslutninger i deres fravær. Beredskabsplan for oversvømmelser Hørsholm Kommune 2011 1 Organisation Parter: Hørsholm Kommune miljømyndighed: Hørsholm Kommune materielgård: Hørsholm Vand ApS: Rudersdal Hørsholm Brandvæsen: (herunder

Læs mere

Rensning og dekontaminering

Rensning og dekontaminering Rensning og dekontaminering Generelt Redningsberedskabet er ansvarlig for rensning af kemikalieforurenede personer på skadestedet inden overdragelse til præhospitalt personale. Det præhospitale personale

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej Aalborg Øst

Ekstern beredskabsplan. Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej Aalborg Øst Ekstern beredskabsplan Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej 3 9220 Aalborg Øst Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan

Læs mere

Februar 2002. Vejledning. Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder. Forsikring & Pension

Februar 2002. Vejledning. Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder. Forsikring & Pension Februar 2002 Særlige Vejledning sikringsforanstaltninger mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder Forsikring & Pension Indholdsfortegnelse 000 Indledning 3 10 Alment 3 100 Forskrifter og regler 6

Læs mere

Scoping. Ved Gert Johansen

Scoping. Ved Gert Johansen Scoping Ved Gert Johansen Forskellen på scoping og screening Screening er en sorteringsproces væsentligt? - må anlægget antages at kunne påvirke miljøet Scoping er en fastlæggelse af hvilke miljøvurderinger,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer

Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer Dato 29. juni 2017 Sagsbehandler Søren Madsen Mail snm@vd.dk Telefon Dokument 17/09032 Side 1/7 Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer Krav til oplysninger der skal indgå i en

Læs mere

CombiSystem 900. Beslagsystem til døre og vinduer PN COMBI 900. Nørregade 25 DK-9700 Brønderslev Tel: +45 96 45 56 56 www.pn-beslag.

CombiSystem 900. Beslagsystem til døre og vinduer PN COMBI 900. Nørregade 25 DK-9700 Brønderslev Tel: +45 96 45 56 56 www.pn-beslag. Nørregade 25 DK-9700 Brønderslev Tel: +45 96 45 56 56 www.pn-beslag.dk CombiSystem 900 Beslagsystem til døre og vinduer Teknisk manual Teknisk PN COMBI 900 manual COMBI 900 Index PN COMBI SYSTEM Side Omhandler

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:

Nota vedr: Vandskade Sag. nr.: Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:00-2296 Skadested: Lemvig Idræts og Kulturcenter Christinelystvej 8 7620 Lemvig Fugtmålinger er foretaget d. 14/12 Side 1 Forord: Kontrol fugtmåling efter tidligere vandskade.

Læs mere

2013 Produktoversigt

2013 Produktoversigt Produktoversigt 2013 DST-DEGREEZ/2 ph 7,1 Kan anvendes på alle metaller og legeringer og neutrale olier. DST-DEGREEZ/3 ph 10,6 Kan anvendes på de fleste metaller og legeringer. Gode resultater med renoveringsgods.

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Live. Max antal billeder per sekund. Server/ video Max antal billeder per sekund. 2/ Manuele Max antal billeder per sekund. Max antal billeder per sekund.

Læs mere

GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING

GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING 2014 Generelle Betingelser for Industrirådgivning, GBI 14 Forord Generelle Betingelser for Industrirådgivning (GBI 14) er udarbejdet af Foreningen af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kan virksomheden overleve en omfattende brand?

Kan virksomheden overleve en omfattende brand? Kan virksomheden overleve en omfattende brand? Brandtabsberegner Medlemsmøde Passiv Brandsikring 7. marts 2011 Ivan Langmach Jacobsen Om Brandtabsberegner Hvorfor har vi lavet programmet? Når der i dag

Læs mere

Brand & Redning/FAB. Virksomhedsplan 2014

Brand & Redning/FAB. Virksomhedsplan 2014 Brand & Redning/FAB Virksomhedsplan 2014 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Brand & Rednings arbejdsopgaver: 4 Organisation 4 Brand & Redning Beredskabsforbundet 5 Sygefravær 6 Økonomi 6

Læs mere

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder.

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. Forsikringspolitik 1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. 2. Kommunen tegner som hovedregel forsikringer efter samlet udbud af

Læs mere