Amaliegade 10, 1256 København K, tlf , Bekæmpelse af følgeskade efter brand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Bekæmpelse af følgeskade efter brand"

Transkript

1 Amaliegade 10, 1256 København K, tlf , Marts 2007 Bekæmpelse af følgeskade efter brand Indholdsfortegnelse (klikbar) 1 Forord 2 Indledning 3 Definitioner 4 Samarbejde mellem politi, redningsberedskab, følgeskadefirma og forsikringsselskab 5 Forsikringsvilkår 6 Følgeskadeindsats i forbindelse med brand 6.1 Fase 1, standsning af følgeskadeudbredelse 6.2 Fase 2, rensning og renovering 7 Betaling og fakturering 8 Generelle krav til følgeskadefirmaet Bilag A Korrosionsangreb efter brandslukning Bilag B Rapport for udført følgeskadeindsats i forbindelse med brand Fase 1 Bilag C Forsikringsselskabernes tilkaldenumre Vær opmærksom på at bilag B og C skal printes særskilt. Bekæmpelse af følgeskader efter brand Marts

2 1 Forord Vejledningen "Bekæmpelse af følgeskader efter brand" giver vejledning om, hvordan en hurtig indsats kan begrænse omfanget af følgeskader. Vejledningen henvender sig direkte til redningsberedskaber, firmaer, der bekæmper følgeskader og forsikringsselskaber. Det er målet, at vejledningen er inspirerende og igangsættende og derved kan medvirke til at nedbringe de samlede tab som følge af brand. Vejledningen skal benyttes ved brand i bygninger for skader på henholdsvis bygning og løsøre (se definitioner side 3). Historik Vejledningen blev til i 1972 under navnet "Skafor vejledning 311" i et samarbejde mellem forsikringserhvervet og en række interessenter. På baggrund af de indhøstede erfaringer undergik vejledningen i 1988 en revision, og i 1995 blev såvel vejledning som det fælles fakturabilag ændret. Skafor ophørte som selvstændig organisation 1. januar 1999, men de aktiviteter, som Skafor varetog, er videreført i fuldt omfang af den overliggende erhvervsorganisation Forsikring & Pension (F&P). I 2000 blev der foretaget mindre justeringer i vejledningen, vejledningens nummer 311 udgik, og vejledningen blev døbt "Bekæmpelse af følgeskader efter brand". I denne version har vejledningen gennemgået en revision, hvor de tre hidtidige trinbetegnelser er ændret til to faser, nemlig fase 1, standsning af følgeskadeudbredelse (det tidligere trin 1 og 2) og fase 2, rensning og renovering (det tidligere trin 3). Vejledningen forefindes i elektronisk form og kan hentes på F&P's hjemmeside: under punktet "Brand". Marts 2007 Beredskabsstyrelsen Braforska Falcks Redningskorps Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Rigspolitichefen. 2 Indledning Formålet med følgeskadeindsatsen er at nedbringe totalomkostningerne ved brandskader. Det sker gennem en hurtig og effektiv indsats for at forhindre skaden i yderligere at brede sig. Denne vejledning giver redningsberedskabernes indsatsledere bemyndigelse til at iværksætte den hurtige og nødvendige følgeskadeindsats uden først at skulle undersøge, om der er forsikret, idet forsikringserhvervet står inde for betaling for bekæmpelse af følgeskader, der er iværksat i overensstemmelse med denne vejledning (vedr. betaling se afsnit 7). Den indsats, der normalt ydes i forbindelse med brand for at bekæmpe følgeskader, er i denne vejledning opdelt i to faser, der tidsmæssigt kommer efter hinanden: Fase 1, standsning af følgeskadeudbredelse Fase 1 har til formål at standse følgeskadeudbredelsen. Fase 1 iværksættes af redningsberedskabets indsatsleder uden forudgående undersøgelse af, om der er forsikret. Fase 2, rensning og renovering I fase 2 gennemføres en rensning og renovering af de skadede bygninger og/eller løsøre. Arbejdet Bekæmpelse af følgeskader efter brand Marts

3 under fase 2 er ikke omfattet af denne vejledning. Fase 2 iværksættes af forsikringsselskabet, og aftaler om løsning af opgaver og betaling træffes af parterne i hvert enkelt tilfælde. 3 Definitioner Ord, der i teksten er markeret med et lille tal, som f.eks. akut fase 1, betyder, at der henvises til en definition: 1 akut indsats Redningsberedskabets øjeblikkelige indsats i forbindelse med en brand. 2 arnested Et nærmere afgrænset område, hvor branden er opstået. 3 Braforska Følgeskadefirmaernes brancheforening. 4 brandsted Er en bygning, genstand eller et område, hvor en brand har fundet sted. Et brandsted kan også kaldes et skadested. 5 bygning En bygning er et anlæg, der er beregnet til ophold for mennesker eller dyr, til udførelse af en virksomhed eller til opbevaring af ting. En bygning består normalt mindst af fundament, ydervægge og tagkonstruktion. Også udendørs anlæg såsom halvtage, siloer, brovægte, lagertelte m.v. er omfattet. 6 fase 1 Har til formål at standse følgeskadeudbredelsen. Fase 1 hed tidligere trin 1 og 2. Fase 1 er omfattet af denne vejledning. 7 fase 2 Har til formål at afklare skadeomfanget samt kunne foretage en rensning og renovering af de skadede bygninger og/eller løsøre. Fase 2 hed tidligere trin 3. Fase 2 er ikke omfattet af denne vejledning. 8 fiksering Standsning af følgeskadeudbredelsen. 9 følgeskader De skader på bygning og løsøre der følger efter en brand og en brandslukning f.eks. vand- og sodskader, korrosionsskader m.m. Håndtering af forurenet slukningsvand uden for bygningen er ikke omfattet af denne vejledning. 10 løsøre Værdier som f.eks. indbo, råvarer, halvfabrikata, færdigvarer, handelsvarer, maskiner, værktøj, inventar, it-udstyr samt dyr. 11 redningsberedskabets indsatsleder Indsatslederen er den person, som er ansvarlig for ledelsen af den tekniske indsats på skadestedet, Bekæmpelse af følgeskader efter brand Marts

4 f.eks. indsatsleder eller holdleder. 4 Samarbejde mellem politi, redningsberedskab, følgeskadefirma og forsikringsselskab Ved en brand er politi, redningsberedskab, følgeskadefirma og forsikringsselskab ofte alle involveret. Den indsats, der normalt ydes i forbindelse med brand, består af rednings- og slukningsarbejde, bevogtning, afspærring, efterforskning, følgeskadebekæmpelse samt en renovering. Arbejdsopgaverne kommer tidsmæssigt efter hinanden. Erfaringer har imidlertid vist, at der vil være besparelser at hente, hvis arbejdsopgaverne i visse tilfælde overlapper hinanden. Det er derfor vigtigt, at parterne kan arbejde sammen. Det er også vigtigt, at der ved en brand iværksættes en hurtig indsats mod følgeskader i direkte sammenhæng med selve slukningsindsatsen. Det bedste samarbejde opnås, hvis hver part ud over at tænke på sine egne opgaver tænker helhedsorienteret. Politiets funktion Politiet skal sørge for at forhindre, efterforske og forfølge forbrydelser og overtrædelser af landets love. Ved en brand er det politiets overordnede opgave at udføre den koordinerede ledelse på skadestedet og mere specifikt at afspærre brandstedet 4 og skaffe redningsberedskabet fri passage og arbejdsrum på hele indsatsstedet. Politiets opgave er også at foretage en efterforskning af årsagen til branden. Resultatet af denne efterforskning har to formål: 1. Forebygge lignende brande. 2. Strafferetlig at drage personer og andre til ansvar, såfremt der påvises lovovertrædelser. Det er vigtigt, at politiet straks indleder et tæt samarbejde med redningsberedskabets indsatsleder på brandstedet for at sikre tekniske spor. Politiets tekniske efterforskningsarbejde er helt afhængigt af, om der findes og bibeholdes tekniske spor omkring selve arnestedet 2 og på hele skadestedet. Politiet orienterer om, i hvilket omfang skadestedet er frigivet til følgeskadebekæmpelse. Redningsberedskabets funktion Det kommunale redningsberedskab skal ved en brand redde mennesker, dyr og værdier, begrænse skadens udbredelse og slukke branden og sikre, at slukningsindsatsen ikke forårsager miljøskader. Indsatsen på skadestedet varetages af redningsberedskabets indsatsleder 11. Når den akutte indsats 1 er overstået, foretages efterslukning herunder nødvendig sikring på skadestedet, f.eks. fjernelse af løse tagsten, sikring eller nedtagning af gavle samt skorstene m.m. Det er redningsberedskabets indsatsleder på skadestedet, der tilkalder følgeskadefirmaet. Redningsberedskabets indsatsleder bør spørge skadelidte, hvilket forsikringsselskab han har, for at afklare om forsikringsselskabet evt. samarbejder med et bestemt følgeskadefirma (se bilag C). Flere forsikringsselskaber har indgået et samarbejde med bestemte følgeskadefirmaer. I den udstrækning, det er muligt, bør redningsberedskabet anvende det følgeskadefirma, som skadeliste/hans forsikringsselskab ønsker anvendt. Følgeskadefirmaets funktion Formålet med følgeskadeindsats er at nedbringe totalomkostningerne ved skader. Der tilkaldes ofte Bekæmpelse af følgeskader efter brand Marts

5 et privat følgeskadefirma, hvis redningsberedskabet ikke råder over tilstrækkeligt materiel og mandskab til følgeskadebekæmpelsen. Det er af afgørende betydning, at følgeskadefirmaet kommer hurtigst muligt til skadestedet for at opnå en optimal følgeskadeindsats og dermed redde og sikre værdier. Indsatsen i fase 1 6 er beskrevet i afsnit 6. Følgeskadefirmaets beredskab ledes af en vagtleder. Ved vagtlederens ankomst orienterer redningsberedskabets indsatsleder om brandens udvikling og de deraf konstaterede skader. Indsatsen fra følgeskadefirmaet iværksættes og udføres efter denne vejledning samt efter de anvisninger og beslutninger, som er givet af redningsberedskabet og politiet. Forsikringsselskabets funktion Forsikringsselskabet er interesseret i straks at blive involveret i den konkrete sag. Det er forsikringsselskabets opgave at hjælpe skadelidte og nedbringe de totale omkostninger efter branden ved en hurtig og effektiv følgeskadeindsats, der skal forhindre følgeskader i at brede sig yderligere. Forsikringsselskabet skal vurdere behovet for reetablering samt erstatte det beskadigede i henhold til forsikringsaftalen (se også afsnit 5). Samarbejde på indsatsstedet Emnet er beskrevet yderligere i pjecen "Samarbejde på indsatssteder sporbevaring", der gratis kan hentes på Beredskabsstyrelsens hjemmeside 5 Forsikringsvilkår Er bygningen behæftet med pant, er det et krav, at bygningen er brandforsikret. Det er derfor normalt, at et forsikringsselskab er involveret i en brandsag. Ud over skade på bygningen er der oftest også sket skade på løsøret. Vejledningen skal benyttes ved brand i bygninger for skader på henholdsvis bygning 5 og løsøre 10. Hvis skadelidte er forsikret, vil omkostninger til følgeskadebekæmpelse være dækket af forsikringen. Bygningsbrandforsikringen skal ikke betale for følgeskadebekæmpelse rettet mod løsøre og omvendt. 6 Følgeskadeindsats i forbindelse med brand 6.1 Fase 1, standsning af følgeskadeudbredelse Formål At sikre bygning og løsøre mod følgeskader efter en brand. Iværksættelse Følgeskadeindsatsen iværksættes af redningsberedskabets indsatsleder efter vurdering af risiko for følgeskader herunder risiko for korrosionsskader. Følgeskadeindsatsen ydes af redningsberedskabet, et følgeskadefirma eller af anden kvalificeret assistance. Følgeskadeindsatsen iværksættes og udføres efter de anvisninger, som er givet af redningsberedskabets indsatsleder samt efter retningslinjerne i denne vejledning. Omfang Et følgeskadefirma skal under fase 1 kunne håndtere følgende opgaver: 1. Lukke rørbrud. Bekæmpelse af følgeskader efter brand Marts

6 2. Lukke bygningskonstruktioner mod nedbør. 3. Opsuge vand. 4. Aflede større mængder slukningsvand fra eks. etageejendomme. 5. Afdække truede genstande. 6. Sikre elinstallationer, så der ikke påføres andre skade. 7. Affugte i relation til bygning og løsøre, herunder kunne anvende både absorptions- og kondensaffugtere. 8. Korrosionsbeskytte, herunder ventilere, udlufte og affugte anvende rengøringsmetoder for at angreb stoppes have kendskab til materialer og deres egenskaber i relation til brandens og slukningsvandets påvirkninger. Omfang af indsatsen er beskrevet i bilag A. 9. Sikre mod tyveri, herunder lukning og aflåsning af bygninger afdække og sikre døre og vinduer. 10. Råde over opbevaringsplads til vaske- og tørrefunktion. Målinger: 11. Foretage målinger til afdækning af korrosionsfare, herunder måling af relativ fugtighed inkl. dugpunkt måling af ph-værdi måling af klorider. Se bilag A. Et følgeskadefirma skal under fase 1 have følgende kompetencer: 1. Have kendskab til hvad slukningsvand kan forårsage af følgeskader på forskellige materialer. 2. Have kendskab til faresignaler for dannelse af skimmelsvamp. 3. Kunne tolke resultater af målinger til belysning af korrosionsfare (se bilag A). 4. Kunne tage ansvar for handlinger og beslutninger på skadestedet under kommando fra redningsberedskabets indsatsleder. 5. Have forståelse for skadelidtes situation. 6. Have kendskab til sporbevaring/bevissikring. 6.2 Fase 2, rensning og renovering Formål At afklare skadeomfanget samt kunne foretage en rensning og renovering af de skadede bygninger og/eller løsøre. Iværksættelse Følgeskadeindsatsen iværksættes af det/de involverede forsikringsselskaber. Omfang Arbejdet under fase 2 7 er ikke omfattet af denne vejledning. Fase 2 iværksættes af forsikringsselskabet, og aftaler om løsning af opgaver og betaling træffes af parterne i det enkelte tilfælde. Bekæmpelse af følgeskader efter brand Marts

7 7 Betaling og fakturering Betaling Betaling for udført arbejde under fase 1 kan opnås fra det/de involverede forsikringsselskaber eller fra skadelidte selv, hvis der ikke er forsikret. Redningsberedskabets indsatsleder, der rekvirerer et følgeskadefirma til fase 1, hæfter ikke for udgiften i forbindelse hermed. Betaling for udført arbejde under fase 2 aftales mellem det/de involverede forsikringsselskaber og følgeskadefirmaet i hvert enkelt tilfælde. er garant for betaling i de tilfælde, hvor der ikke er forsikringsdækning, hvor skadelidte ikke er i stand til at betale, eller hvor følgeskadefirmaet efter normal inkassoprocedure ikke har modtaget betaling. Omkostninger i forbindelse med dyreredning (f.eks. nødopstaldning, transport og dyrlæge) betragtes som følgeskadeudgifter og betales af forsikringsselskabet. Fakturering Faktura for følgeskadeindsatsen udstedes af den, der har ydet følgeskadeindsatsen. Fakturaen sendes til skadelidte eller dennes forsikringsselskab senest 14 dage efter skadetidspunktet. Skadelidte videresender fakturaen til det forsikringsselskab, der har bygningsbrandforsikringen, således at fakturaen kan indgå i skadeopgørelsen. Er der ingen bygningsskade, sender skadelidte fakturaen til løsøreforsikringsselskabet. Er der ingen forsikring overhovedet, betales fakturaen af skadelidte selv. Udgifter til følgeskadebekæmpelse skal på fakturaen (om muligt) være opdelt i lejemål, løsøre og bygning. Udgifter til følgeskadebekæmpelse skal være udspecificeret i rimelig grad, f.eks. antal timer til affugtning, arbejdsledelse, korrosionsmåling etc. Fakturering for udført følgeskadearbejde skal følge Konkurrencerådets bekendtgørelse nr. 780 af 21. nov Specielt fremgår det af 9, at "Fremmed arbejde, herunder underentrepriser, skal faktureres med det fakturerede beløb for arbejdet ekskl. moms. Eventuelt bruttoavancetillæg herpå faktureres særskilt". En underleverandørs faktura skal altid videregives til skadelidte, og størrelsen af det nævnte bruttoavancetillæg (tillæg for administration og styring af underleverandører) skal have en størrelse, der står i rimeligt forhold til de ydelser, underleverandøren har leveret. Følgeskadefirmaet skal altid fremsende en rapport (se bilag B) til beredskabschefen ved det kommunale redningsberedskab senest 14 dage efter skadetidspunktet. Rapport for udført følgeskadeindsats Den, der har ydet følgeskadeindsatsen, udfylder en rapport (se bilag B). Rapporten skal indeholde: 1. En beskrivelse af den følgeskadeindsats der er ydet. 2. Hvilke målinger er foretaget, hvor er de foretaget og en konklusion/teknisk vurdering af resultaterne. Måleresultaterne skal indgå i rapporten eller vedhæftes denne. 3. Den samlede udgift for følgeskadeindsatsen. Bekæmpelse af følgeskader efter brand Marts

8 Rapporten skal sendes til beredskabschefen ved det kommunale redningsberedskab som opfølgning på de tiltag, redningsberedskabet har iværksat i forbindelse med branden. 8 Generelle krav til følgeskadefirmaer Følgeskadefirmaet, der skal være mobilt og kunne kaldes hele døgnet, kan alene dække et geografisk område således, at følgeskadefirmaet kan være fremme på skadestedet inden for max. 60 min. efter meldingsmodtagelse samt kunne stille med en rimelig styrke af mandskab og materiel senest inden for 90 min. Følgeskadefirmaet skal medbringe og kunne anvende materiel og materialer på skadestedet, der er nødvendige for at kunne løse de opgaver, der er nævnt i denne vejledning. Det indsatte mandskab skal have en relevant uddannelse, jf. Braforskas 3 retningslinjer. Mandskabet skal løbende uddannes og instrueres i de metoder og teknikker, der er nødvendige for at kunne udføre følgeskadearbejde. Alle i følgeskadefirmaet, der er beskæftigede med følgeskadearbejde, skal have en ren straffeattest. Læs mere på Braforskas hjemmeside Det indsatte mandskab skal have kendskab til forsikringstyper inden for privat- og erhvervsområdet (løsøre, bygning samt driftstabsforsikring) samt have forståelse for og kunne vejlede/rådgive skadelidte om de mest elementære forsikringsforhold, herunder hvilken forsikring der dækker i forhold til f.eks. sikring af løsøre m.m. Det indsatte mandskab skal have kendskab til almindelige sikkerhedsregler. Bekæmpelse af følgeskader efter brand Marts

9 Bilag A Korrosionsangreb efter brandslukning Ved formodning om korrosionsrisiko skal følgeskadefirmaet straks iværksætte en skadebegrænsende indsats for effektivt at bremse det påbegyndte korrosionsangreb. Et følgeskadefirma skal under fase 1 kunne tage ansvar for følgende opgaver: 1. Korrosionsbeskytte, herunder ventilere, udlufte og affugte anvende rengøringsmetoder for at angreb stoppes have kendskab til materialer og deres egenskaber i relation til brandens og slukningsvandets påvirkninger. 2. Foretage målinger til afdækning af korrosionsfare, herunder måling af relativ fugtighed inkl. dugpunkt måling af ph-værdi måling af klorider. 3. Tolke resultater af målinger til afdækning af korrosionsfare. Den skadebegrænsende indsats kan udføres ved affugtning af genstande. Rumaffugtning bør kun foretages, hvor det har bygningsmæssig interesse, eller hvor rummet har en dimension, der gør affugtning af genstande urealistisk. Såfremt det skønnes, at en brand har forbrændt eller smeltet materialer, som kan frigive korrosive stoffer, bør der hurtigst muligt analyseres herfor. Dannelse af klorid er den mest almindelige korrosionsårsag, men korrosion kan også opstå pga. svovlforbindelser efter forbrænding af gummi eller olieprodukter, af slukningsvand eller ved skader med høje eller lave surhedspåvirkninger (ph). Den skadebegrænsende indsats skal udelukkende tilstræbe en midlertidig standsning af skadeudbredelsen, hvorved forsikringsselskabet gives tid til at vurdere, om en endelig renovering skal finde sted. Rengøringsmetoder og affugtning For at opnå tilstrækkelig affugtning vil det som hovedregel være nødvendigt at afdække med plast, presenninger eller lignende, og etablere et telt omkring de berørte genstande. Forholdet mellem affugterens kapacitet og det affugtede volumen skal være således, at et tørluftskifte på 3-5 gange i timen opnås. Af andre og ofte bedre metoder kan afvaskning af truede overflader, påføring af penetrerende olier, opvarmning eller flytning nævnes. Måling af relativ luftfugtighed Relativ luftfugtighed (RF) er forholdet mellem den mængde vanddamp, der er i luften ved en bestemt temperatur, og den mængde vanddamp, der maksimalt kan være i luften ved denne temperatur. Mængden af vanddamp, som kan være i luften, stiger med temperaturen. Relativ luftfugtighed angives i procent. Ved måling af den relative luftfugtighed registreres samtidig tidspunkt og temperatur på skadestedet. Bekæmpelse af følgeskader efter brand Marts

10 Der er opnået en tilstrækkelig fiksering 8 af skaden, når der ved affugtning omkring den korrosionstruede genstand er opnået en luftfugtighed lavere end 35 % RF. Måling af ph-værdi PH er et mål for en opløsnings surhedsgrad, altså et udtryk for, hvor meget syre og base, der er til stede i opløsningen. PH-skalaen går fra 0 til 14, hvor en opløsning er sur, hvis ph<7, neutral ved ph=7 og basisk ved ph>7. PH-værdien af en opløsning kan måles med forskellige typer indikatorpapir eller væsker, der antager bestemte farver afhængig af ph-værdien for den opløsning, de kommer i kontakt med. Måling af klorid En kloridmåling anvendes til at kortlægge en eventuel forurening med saltsyre og indgår derfor som et væsentligt værktøj i forbindelse med vurdering af risiko for følgeskader efter brand. Ved en kloridanalyse opsamles koncentrationen af kloridioner på skadestedet. Kloridioner dannes ved opvarmning eller forbrænding af klorholdige materialer, typisk PVC plast. Sammen med luftens naturlige fugtighed danner klorid en aggressiv forurening (saltsyre), som vil ætse og korrodere metaller. Resultaterne af en kloridmåling angives i µg Cl/cm 2. Ved måling for klorid måles samtidig den aktuelle luftfugtighed og temperatur på skadestedet. På baggrund af målingerne besluttes de videre tiltag med henblik på at begrænse skadens omfang. Ved måling af kloridindhold kan følgende vejledende grænseværdier anvendes: 0 4 mikrogram Cl pr. cm 2 er normalt uden for maritime miljøer. 5 8 mikrogram Cl pr. cm 2 vil forårsage korrosion på tørre og ubeskyttede metaloverflader 8 10 mikrogram Cl pr. cm 2 vil forårsage korrosion på metaloverflader. Skema til brug for målinger: Målinger foretaget på skadestedet skal indføres i et skema, der som minimum skal indeholde følgende oplysninger: Målested (skitseplan vedlægges), dato, tid, relativ luftfugtighed (RF), temperatur, surhed (ph), højde, materialets overflade samt kloridmængde. Måleresultaterne skal indgå i det materiale, der skal sendes til skadelidte eller dennes forsikringsselskab og indsatslederen ved det kommunale redningsberedskab (se bilag B). Målinger Nr. Sted Dato Tid RF [%] Temp. [ C] Surhed [ph] Højde [m] Overflade Klorid. [µg Cl/cm 2 ] Bekæmpelse af følgeskader efter brand Marts

11 Bilag B RAPPORT FOR UDFØRT FØLGESKADEINDSATS I FORBINDELSE MED BRAND - FASE 1 Rapporten hentes på under Brand/Følgeskade efter brand. Bekæmpelse af følgeskader efter brand Marts

12 Bilag C Forsikringsselskabers tilkaldenumre Listen hentes på under Brand/Følgeskade efter brand. Bekæmpelse af følgeskader efter brand Marts

DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket!

DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket! DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket! Pro Industri & Skadeservice A/S E-mail: info@proas.dk www.proas.dk HVEM ER PRO? Denne brochure indeholder informationer om, hvad der sker med dine ting, når nu

Læs mere

Døgnvagt 70 23 23 06 Når skaden er sket!

Døgnvagt 70 23 23 06 Når skaden er sket! Døgnvagt 70 23 23 06 Når skaden er sket! Pro Industri & Skadeservice A/S E-mail: info@proas.dk www.proas.dk Hvem er Pro? Denne brochure indeholder informationer om, hvad Pro Industri & Skadeservice A/S

Læs mere

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang!

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang! Samarbejde på indsatssteder sporbevaring Indhold Forord 2 Indledning 2 De enkelte parters opgaver Politi Redningsberedskab Følgeskadeentreprenør Forsikringsselskab 3 3 4 4 5 Find sporet og bevar det! 6

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Brandskader. - vi gør skaden go igen..

Brandskader. - vi gør skaden go igen.. Brandskader Brandskader Beredskab NERIS har gennem årene opbygget en stor erfaring i brandskader. Vi har et tæt samarbejde med de lokale brandvæsener og -beredskaber, bl.a. på uddannelsesområdet. Totalløsning

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

BOSKOVS SKADESERVICE. Døgnvagt 24-7 51966544

BOSKOVS SKADESERVICE. Døgnvagt 24-7 51966544 Døgnvagt 24-7 51966544 Vandskade Brandskade Som det eneste skadeservice firma på Bornholm har vi over 100 affugtere på øen, + dykpumper i alle størrelser - toilet, bade og flytte containere, skimmel bekæmpelsesudstyr,

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad?

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? NÅR DET BRÆNDER: GØR FØLGENDE I NÆVNTE RÆKKEFØLGE: 1. Sørg omgående for at tilkalde hjælp. Ring 112. Tilkendegiv klart adressen hvor det brænder,

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp Skimmelsvampesager forretningsgang for behandling af sager om skimmelsvamp side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Sagens opstart 3 Sagens forberedelse 3 Indledende undersøgelser 3 Besigtigelse

Læs mere

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB Opslagsværk over opgaver der kan der hentes støtte til, samt materiel, køretøjer og personel der kan rekvireres, fra Frederikssund-Halsnæs Brand- og

Læs mere

Hvad gør du hvis skaden sker?

Hvad gør du hvis skaden sker? Hvad gør du hvis skaden sker? Boligselskabet Det boligselskab som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse:

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse: DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011 01.04.2011 Indholdsfortegnelse: Side Dobbeltforsikringsaftalen 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Tilfælde af ren dobbeltforsikring 2 4. Særregler

Læs mere

Førende indenfor teknisk renovering

Førende indenfor teknisk renovering Kontakt os Danmark AREPA Danmark A/S Mads Clausens Vej 12 8600 Silkeborg T: +45 8681 1055 F: +45 8680 1227 E: arepa@arepa.dk Holland AREPA Benelux B. V. Terminalwag 31 3821 AJ Amersfoort T: +31 33 453

Læs mere

hjælpeguide når ulykken er sket...

hjælpeguide når ulykken er sket... hjælpeguide når ulykken er sket... Ly n g b y - Ta a r b æ k B r a n d væ s e n når skaden er sket Denne guide er tænkt som hjælp i en svær situation efter en brand, hvor du har mistet dine ejendele eller

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Lov om Social service 83

Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Lov om Social service 83 Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig praktisk hjælp Lov om Social service 83 I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige offentligt støttede

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder.

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. Forsikringspolitik 1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. 2. Kommunen tegner som hovedregel forsikringer efter samlet udbud af

Læs mere

Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune

Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune Nærværende revision af Svendborg Kommunes forsikringspolitik er udarbejdet med henblik på at give alle dele af organisationen et overblik over forsikringspolitikken

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Skadevejledning. for. Randers Kommune

Skadevejledning. for. Randers Kommune for Randers Kommune 06-02-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inddeling... 3 Anmeldelse af skader... 4 Bygning... 5 Entrepriser... 6 Løsøreforsikring... 7 Motorkøretøj... 8 Ansvar... 9

Læs mere

S P Ø R G E S K E M A

S P Ø R G E S K E M A S P Ø R G E S K E M A MILJØANSVARSFORSIKRING NB. Udfyld venligst med blokbogstaver PRAKTISKE OPLYSNINGER 1. Virksomheden, der ønskes forsikret. (Ét skema pr. forsikringssted) Navn: Adresse : Post. nr.:

Læs mere

Falck Bygningshjælp - erhvervsbygninger

Falck Bygningshjælp - erhvervsbygninger BYGNINGSSKADESERVICE (Dækningskode 0701-0703, 0801-0803) Én enhed svarer til en erhvervsbygning/et erhvervslejemål dog højst op til 1.000 m2 pr. enhed. 2. Skadeservice 2.1. Abonnementet omfatter skadeservice

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for revisorer

Professionel ansvarsforsikring for revisorer 1. Begæring om forsikringstilbud Professionel ansvarsforsikring for revisorer Virksomhedens navn: Virksomhedens CVR-nr. Telefon nr.: Virksomhedens adresse: Kontakt person: E-mail adresse: 2. Virksomhedsoplysninger:

Læs mere

Bøgh & Helstrup. Professionel og

Bøgh & Helstrup. Professionel og Bøgh & Helstrup Professionel og uvildig Bøgh & Helstrup bygningsrådgivning Bøgh & Helstrup A/S har siden 1996 ydet uvildig og professionel ekspertrådgivning ved skader på bygninger forårsaget af skimmel,

Læs mere

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand Vejledning Indsats i forbindelse med spildevand 2014 Beredskabsstyrelsen 2014 2 Vejledning om indsats i forbindelse med spildevand Indhold Side Baggrund 4 Farer ved spildevandet 4 Smittefare og mikroorganismer

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

26/12-10 Vandskaden opdages - akutudtørring iværksættes og bygningen sikres

26/12-10 Vandskaden opdages - akutudtørring iværksættes og bygningen sikres 1. Samlet regnskab for vandskaden 1.1. Beskrivelse af vandskaden VUC Aarhus oplevede imellem jul og nytår 2010 en meget omfattende vandskade forårsaget af udstrømmende fjernvarmeland fra bygningens loft.

Læs mere

OBS punkter ved skolebrande

OBS punkter ved skolebrande OBS punkter ved skolebrande Når skaden er sket! Foto: Sønderborg Frivillige Brandværn Hvem er jeg? Jannik Bergendorf Johansson Fagkonsulent, bygning/løsøre-skade 20 år i forsikringsbranchen 2 05-08-2008

Læs mere

CIVICA Afd. 9 Munkebjergparken

CIVICA Afd. 9 Munkebjergparken Beboer Infomøde 28. maj 2015 CIVICA Afd. 9 Munkebjergparken Flytteassistance / Genhusning med ADAM Transport ApS CIVICA - Munkebjergparken Dagsorden Om ADAM Flytteprocessen Services Nedpakning / udpakning

Læs mere

2013 Produktoversigt

2013 Produktoversigt Produktoversigt 2013 DST-DEGREEZ/2 ph 7,1 Kan anvendes på alle metaller og legeringer og neutrale olier. DST-DEGREEZ/3 ph 10,6 Kan anvendes på de fleste metaller og legeringer. Gode resultater med renoveringsgods.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Forsikring & Pension

Forsikring & Pension Amaliegade 10, 1256 København K, Tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Forlaget Forsikring, Varenr. 19 550 000/April 2005 April 2005 Vejledning om reaktion ved alarm fra indbrudsalarmanlæg Indholdsfortegnelse

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER OM RANDERS FUGETEKNIK A/S Randers Fugeteknik A/S blev etableret i 1980 og arbejdede fortrinsvis med fuge- og glarmesterarbejde de første 5-6 år. Men interessen og arbejsopgaver med epoxymaterialer blev

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Omfangsvurdering. i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX

Omfangsvurdering. i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX Omfangsvurdering i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX Denne omfangsvurdering beskriver den nødvendige rengøring af bygningsdele og konstruktioner for at opnå et rent og lugtfrit resultat

Læs mere

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Agenda: Om Bevaringscenter Øst BCØ s beredskabsindsats før 2011 Store

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Forløbet Syrer og baser ligger i fysik-kemifokus.dk 7. klasse, og det er muligt at arbejde med forløbet både i 7. og 8. klasse.

Forløbet Syrer og baser ligger i fysik-kemifokus.dk 7. klasse, og det er muligt at arbejde med forløbet både i 7. og 8. klasse. Syrer og baser Niveau: 7. klasse Varighed: 7 lektioner Præsentation: Forløbet Syrer og baser ligger i fysik-kemifokus.dk 7. klasse, og det er muligt at arbejde med forløbet både i 7. og 8. klasse. Forløbet

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Winkler Administration

Winkler Administration Winkler Administration Dato 2015.06.03 Andelshaverne i Faktura 201507 Inco Danmark amba (CVR nr. 10961211) ER BETALT Betalingsdato 2015.06.13 Fakturaen udstedes fælles til de tidligere andelshavere i det

Læs mere

Er du ramt af stormflod?

Er du ramt af stormflod? Når der er stormflod i Danmark Når der er stormflod i Danmark, er det en statslig pulje under Stormrådet, der giver dig mulighed for at få erstatning. Ingen danske forsikringsselskaber dækker skader fra

Læs mere

Januar 2001. Vejledning. Regelmæssigt vagttilsyn. Forsikring & Pension

Januar 2001. Vejledning. Regelmæssigt vagttilsyn. Forsikring & Pension Januar 2001 Regelmæssigt vagttilsyn Vejledning Forsikring & Pension Indholdsfortegnelse Forord 2 10 Indledning 3 11 Gyldighed 3 12 Formål 3 20 Virksomheden 3 21 Vagttilsynets omfang 3 22 Tilsynsinstruktion

Læs mere

Salte, Syre og Baser

Salte, Syre og Baser Salte, Syre og Baser Fysik/Kemi Rapport 4/10 2011 MO Af Lukas Rønnow Klarlund 9.y Indholdsfortegnelse: Formål s. 2 Salte og Ioner s. 3 Syrer og Baser s. 5 phværdi s. 5 Neutralisation s. 6 Kunklusion s.

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmødet afholdt den 19. september 2001 Generelt En afdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Live. Max antal billeder per sekund. Server/ video Max antal billeder per sekund. 2/ Manuele Max antal billeder per sekund. Max antal billeder per sekund.

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

God energirådgivning Hvordan

God energirådgivning Hvordan God energirådgivning Hvordan Rådgivningsansvar, risiko og forsikringsforhold Indlæg v/vibeke Henriques, Forsikring & Pension (F&P) 1 Generel præsentation - 1 Hvem er F&P? Forsikring & Pension er erhvervsorganisation

Læs mere

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Informationsmøde muligheder for forsikring Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Dagsorden Forsikring i genhusningshotel i en tom blok Beboer får eget indbo med under genhusningen,

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 35 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 35 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 35 Offentligt NOTAT Dato: 5. januar 2015 Kontor: Boliglovgivningen Sagsnr.: 2014-2004 Sagsbeh.: eta Dok id: 464033 Status for projektet Fugt i danske boliger

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby Skadeanmeldelse Bygnings- og løsøreskader (Skader kan også anmeldes på www.kommuneforsikring.dk) KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk

Læs mere

1/31 Bilag 1 2/31 Bilag 2 Bilag 3 3/31 Bilag 4 4/31 5/31 6/31 Bilag 5 Beredskabsplan (Sønderborg kommune) Beredskabsplan for Hans Kristian Oksbjerg, Majbølvej 21, 6470 Sydals Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE...

Læs mere

Katastrofe! Beredskabet på ARoS. Overordnet, hvad er vores Mål, Strategi og Handling. VIGTIG det er en altid løbende proces..

Katastrofe! Beredskabet på ARoS. Overordnet, hvad er vores Mål, Strategi og Handling. VIGTIG det er en altid løbende proces.. Katastrofe! Beredskabet på ARoS. Overordnet, hvad er vores Mål, Strategi og Handling. VIGTIG det er en altid løbende proces.. 20000 m², Åbent 56 h/uge, 520 000 besøgende / år. Brand, Vand & Storm, Værdiredning,

Læs mere

Forsikrings- og skadevejledning

Forsikrings- og skadevejledning Indholdsfortegnelse Indledning...1 Anmeldelse af skader...4 Bygning...5 Entrepriser...6 Løsøre...7 Motor...8 Ansvar...9 Arbejdsskade...10 Rejser...10 Side 2 af 10 Indledning Denne forsikringsvejledning

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2

Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2 Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2 Procesbeskrivelse pr. opgang: Arbejdet er forsøgt tilrettelagt således, at enten badeværelse eller gæstetoilet i hver lejlighed

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering. Risikoanalyse Indledning

Risikobaseret Dimensionering. Risikoanalyse Indledning Risikoanalyse Indledning Afsnit : 0 Side : Dato : -0-00 Risikoanalyse. Risikoanalysen er udført å baggrund i risikoidentifikationen og den består af hændelsesanalyse og kaacitetsanalyse. Hændelsesanalyse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2015 fastsættes: Kapitel 1 Bekendtgørelsens område

Læs mere

Vejledning ver. 1/0. MCtaks Webbaseret opgørelsesværktøj. Motorcykler og knallerter

Vejledning ver. 1/0. MCtaks Webbaseret opgørelsesværktøj. Motorcykler og knallerter Den 22. marts 2010 Vejledning ver. 1/0 til MCtaks Webbaseret opgørelsesværktøj for Motorcykler og knallerter INDHOLDSFORTEGNELSE side Forord... 3 Forudsætninger/systemkrav.... 4 Anlæg ny skadesag/rapport...

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning afgivet af By- og Boligudvalget den 7. juni 2012 Beretning om bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed 1. Indledning Folketingets By-

Læs mere

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen:

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Nedenstående spørgsmål er udarbejdet med henblik på at kommende deltagere på Holdlederuddannelsen har mulighed for at teste viden og fagligt niveau

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker?

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker? Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) September 2012 Baxi gasfyr og det øvrige varmesystem Nilan VGU (varmt brugsvand) Kloakker

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Rigsarkivets betingelser for udlån af arkivmateriale til udstillingsformål

Rigsarkivets betingelser for udlån af arkivmateriale til udstillingsformål Rigsarkivets betingelser for udlån af arkivmateriale til udstillingsformål 1. Generelt: Rigsarkivet udlåner gerne materiale til udstillingsformål til kulturinstitutioner (herefter: lånerinstitutionen),

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

PCB på Carl Nielsen Skolen

PCB på Carl Nielsen Skolen Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sanering af PCB og asbest Carl Nielsen Skolen Fåborg-Midtfyn Kommune Bent Bukh Mobil: 27264792 Mail: bbu@obh-gruppen.dk Rapport udarbejdet

Læs mere

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION Forsikringspolitik 2014-2017 FORMÅL Beskrivelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes selvforsikringsordning. SELVFORSIKRET Som selvforsikrer er kommunen sit eget forsikringsselskab. I daglig tale hedder forsikringsselskabet

Læs mere

Planlægning af virksomhedens sager

Planlægning af virksomhedens sager Planlægning af virksomhedens sager Ved planlægningen af virksomhedens sager kan man bruge to værktøjer, som er lette at bruge og som giver et rigtigt godt overblik over, hvilke sager virksomheden har under

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Hændelsestitel: Brand Tidspunkt: Mandag den. september, kl.6.0 Beliggenhed: Drejergårdsvej, Kjellerup Afstand fra brandstation: 9,8 Meteorologiske forhold:

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale Dato: Delaftale ident nr: Rammeaftalens ident nr: Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for delaftale Delaftalen indgås i henhold til indgået rammeaftale om annoncering af jobsøgningsforløb ved

Læs mere

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer Indsatser ved solcelleanlæg Erfaringer Nordsjællands Brandvæsen 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 3 Solcelleanlæg generelt... 3 Definitioner... 4 Virkninger af spændinger ved direkte kontakt / berøring...

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere