Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse"

Transkript

1 Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Maj 2015 Version 1.3 Træder i kraft den April 2015 April 2015 Maj 2015 DATE LJD HSF MHS NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED Energinet.dk Dok.nr. Dok

2 Revisionsoversigt Kapitel nr. Tekst Version Dato Høringsversion 1.0 Maj 2014 Revideret som følge af høring Aug Revidering af kapitel Okt Nyt afsnit 2.5 tilføjet vedr. varsling 1.3 April 2015 xxx xxx xxx xxx Dok /9

3 Indholdsfortegnelse 1. Formål og forvaltningsmæssige bestemmelser Vilkårenes formål og hjemmel Klage og sanktioner Ikrafttræden Vilkår for betalinger Fakturering Betalingsfrist Overskridelse af betalingsfrist Afbrydelse af ydelser som følge af manglende betaling Ændring af priser Sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelse ved elleverandørens rekonstruktion, konkurs mv Dok /9

4 Læsevejledning Disse vilkår indeholder Energinet.dk s vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk. Vilkårerne er bygget op således, at kapitel 1 beskriver formålet og indeholder tillige de forvaltningsmæssige bestemmelser i vilkårerne. Kapitel 2 indeholder Vilkår for betalinger og Kapitel 3 Sikkerhedsstillelse. Vilkårene er udgivet af Energinet.dk, og kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej Fredericia Tlf Vilkårene kan hentes på Dok /9

5 Formål og forvaltningsmæssige bestemmelser 1. Formål og forvaltningsmæssige bestemmelser 1.1 Vilkårenes formål og hjemmel Disse vilkår indeholder Energinet.dk s vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk iht. Elforsyningslovens 1 bestemmelser jf. 72 b, stk. 1, 72 d og 73 a. jf. 7, stk. 1, nr. 3 og Elforsy- Vilkårene er udstedt med hjemmel i Systemansvarsbekendtgørelsen 2 ningsloven 73 a. 1.2 Klage og sanktioner Klage over vilkårene kan jf. 31, stk. 4 i Elforsyningsloven og 7, stk. 3 i Systemansvarsbekendtgørelsen indbringes for Energitilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Klager over Energinet.dk's forvaltning af vilkårerne kan ligeledes indbringes for Energitilsynet. Afgørelser truffet af Energinet.dk, der medfører afregistrering af en aktør, som bruger af DataHub, kan desuden af aktøren, som afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene, jf. Elforsyningsloven 31, stk. 5. Spørgsmål vedrørende administrationen af bestemmelserne i vilkårene kan rettes til Energinet.dk. Sanktioner Såfremt nærværende vilkår ikke opfyldes af elleverandøren, er der nedenfor anført vilkår for, at Energinet.dk kan afbryde sin ydelse til elleverandøren og overføre elleverandørens aftagenumre til andre leverandører jf. Elforsyningsloven 72 d, stk Ikrafttræden Nærværende vilkår træder i kraft den 1. april Ønsker om yderligere oplysninger og spørgsmål kan rettes til Energinet.dk's kontaktperson for disse vilkår, som anført på Energinet.dk's hjemmeside Vilkårene anmeldes til Energitilsynet efter reglerne i Elforsyningslovens 73 a, Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinet.dk s metoder for fastsættelse af tariffer mv 3 1 samt Systemansvarsbekendtgørelsens 7, stk LBK. nr af 25. november 2013 om lov om elforsyning med senere ændringer BEK. nr. 891 af 17. august 2011 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet mv. BEK. nr af 20. september 2010 om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinet.dk s metoder for fastsættelse af tariffer m.v. Dok /9

6 Vilkår for betalinger 2. Vilkår for betalinger 2.1 Fakturering Energinet.dk fakturerer elleverandøren for levering af sin ydelse baseret på elleverandørens kunders samlede forbrug i en måned i henhold til elforsyningslovens til enhver tid gældende regler på tidspunktet for betalingsvilkårenes udstedelse, 72 d, stk Betalingsfrist Elleverandørens betaling til Energinet.dk forfalder månedsvis bagud i henhold til Elforsyningsloven med fjorten (14) kalenderdages betalingsfrist fra fakturadatoen, dog ikke mindre end femogtyve (25) kalenderdage regnet fra forbrugsmånedens udgang. 2.3 Overskridelse af betalingsfrist Ved overskridelse af betalingsfristen påløber renter i henhold til rentelovens regler Såfremt elleverandøren ikke har betalt Energinet.dk s tilgodehavende ved udløbet af den i punkt angivne betalingsfrist, sender Energinet.dk efter to (2) kalenderdage en rykker rykker 1 til elleverandøren med en betalingsfrist på otte (8) kalenderdage Såfremt elleverandøren ikke har betalt Energinet.dk s tilgodehavende inden udløbet af fristen på otte (8) kalenderdage fra fremsendelse af rykker 1, sender Energinet.dk en rykker rykker 2 til elleverandøren med otte (8) kalenderdages betalingsfrist regnet fra fremsendelsesdatoen for rykker 2. Rykker nr. 2 sendes ved rekommanderet brev til elleverandørens direktør. Det skal klart fremgå af rykker 2, at såfremt tilgodehavende ikke indbetales indenfor otte (8) kalenderdage sendes fordringen uden yderligere varsel til retslig inkasso til regning for elleverandøren Energinet.dk kan oplyse kreditoplysningsbureauer om elleverandørens manglende betaling i overensstemmelse med lovgivningen. 2.4 Afbrydelse af ydelser som følge af manglende betaling Såfremt en elleverandør groft eller gentagne gange tilsidesætter sine forpligtelser i henhold til nærværende betalingsvilkår kan dette medføre, at Energinet.dk i henhold til Elforsyningslovens 72 d, stk. 4 kan træffe afgørelse om at afbryde sin ydelse til elleverandøren Idet der er tale om betalingsforhold mellem to professionelle parter, vil enhver misligholdelse af betalingsforpligtelser være at betragte som grov misligholdelse, såfremt der ikke sker afhjælpning heraf i henhold til følgende processuelle tilgang: Hvis Energinet.dk konstaterer, at der ikke modtaget betaling iht. pkt ovenfor, sender Energinet.dk sammen med rykker 1 meddelelse til elleverandøren om, at den manglende overholdelse af forpligtelsen/-erne er misligholdelse af nærværende betalingsvilkår. Den anførte frist på otte (8) kalenderdage er således en meddelelse om at rette den misligholdte forpligtelse Overholdes fristen på otte (8) kalenderdage ikke, sendes jf. pkt en rykker 2 med anbefalet brev indeholdende den ultimative frist på otte (8) arbejdsdage for korrektion af misligholdelsen, herunder såvel betaling som eventuelt krav om sikkerhedsstillelse jfr. Dok /9

7 Vilkår for betalinger pkt nedenfor. I denne rykker oplyses samtidig, at en manglende overholdelse af fristen vil være en grov tilsidesættelse af elleverandørens forpligtelser og vil kunne medføre, at elleverandøren afbrydes fra at benytte af Energinet.dk s ydelser i henhold til Elforsyningslovens 72 d, stk. 4 og at elleverandørens aftagenumre herefter overføres til en anden elleverandør efter proceduren i elforsyningslovens 72 e Såfremt elleverandøren har gjort kvalificeret indsigelse, som ikke kan betragtes som grundløs, mod Energinet.dk s faktura eller krav om sikkerhedsstillelse, er Energinet.dk ikke berettiget til at afbryde elleverandøren fra at benytte Energinet.dk s ydelser i henhold til Elforsyningslovens 72, d stk. 4, før Energinet.dk s krav er fastslået ved endelig dom eller anden afgørelse. 2.5 Ændring af priser Energinet.dk s ændring af priser skal ske i overensstemmelse med lovgivningen Energinet.dk meddeler ændring af priser via DataHub efter de til enhver tid gældende markedsforskrifters regler for oprettelse, ændring og stop af priselementer Ændringer i priser meddeles af Energinet.dk til Elleverandøren via DataHub med et forudgående varsel på mindst 1 måned. Dok /9

8 Sikkerhedsstillelse 3. Sikkerhedsstillelse 3.1 Sikkerhedsstillelse Energinet.dk kan forlange, at elleverandøren stiller behørig sikkerhed, jf. punkt 3.1.3, for fremtidig betaling af Energinet.dk s tilgodehavender, når Energinet.dk i den konkrete situation må forvente, at Elleverandøren ikke vil kunne betale for leverede ydelser, bl.a., men ikke begrænset til, når en af følgende situationer foreligger: a) Elleverandøren har en negativ egenkapital. b) Energinet.dk har afsendt rykker 2 til elleverandøren. De forhold, der ud over de i punkt a) og b) nævnte kan lægges vægt på ved Energinet.dk s konkrete vurdering af elleverandørens betalingsevne, er gentagne væsentlige betalingsfristoverskridelser, utilstrækkelige betalinger, igangværende inkassosager, viden om ustabil betaler o.l. I den konkrete vurdering kan indgå kreditanmærkninger i anerkendte kreditoplysningsbureauer Elleverandørens betaling af Energinet.dk s tilgodehavende efter Energinet.dk s afsendelse af krav om sikkerhedsstillelse fritager ikke elleverandøren fra at stille en krævet sikkerhed i henhold til punkt Energinet.dk kan kræve sikkerhed svarende til de sidste tre (3) måneders betaling. Energinet.dk kan kræve sikkerhedens størrelse reguleret hver måned. Elleverandøren kan kræve sikkerhedens størrelse reguleret, når den må antages at afvige væsentligt fra et begrundet estimat for de førstkommende tre (3) måneders betaling for leverede ydelser Energinet.dk s krav om sikkerhedsstillelse meddeles elleverandøren ved rekommanderet brev stilet til elleverandørens direktør Sikkerheden skal stilles i form af a) et kontant depositum indbetalt til Energinet.dk eller anerkendt pengeinstitut b) en anfordringsgaranti udstedt af et anerkendt pengeinstitut eller c) moderselskabsgaranti såfremt Energinet.dk finder det ubetænkeligt. Et kontant depositum indbetalt til Energinet.dk forrentes til fordel for elleverandøren med en rente svarende til bankernes almindelige indlånsrente Et pengeinstitut, hvortil et kontant depositum er indbetalt, eller som har udstedt anfordringsgaranti, jf. punkt 3.1.5, skal have en rating på minimum BBB- fra et anerkendt kreditvurderingsbureau (Moody s, Standard & Poor s eller Fitch) Sikkerheden skal stilles over for Energinet.dk senest syv (7) kalenderdage fra datoen for udsendelse af Energinet.dk s skriftlige begæring herom Energinet.dk skal frigive eller, i tilfælde af sikkerhed i form af kontant depositum, tilbagebetale den i punkt anførte sikkerhed, senest ethundredeogfirs (180) kalenderdage fra det tidspunkt, hvor Energinet.dk har opnået den pågældende sikkerhed, jf. dog punkt Uanset det i punkt anførte er Energinet.dk ikke forpligtet til at frigive sikkerheden, såfremt Energinet.dk har sendt en eller flere rykker 1 og/eller rykker 2 til elleverandøren i den i punkt angivne periode. I dette tilfælde beregnes der en ny periode på ethundredeogfirs (180) kalenderdage fra datoen for fremsendelse af den seneste rykker 1 eller rykker 2. Det samme gør sig gældende, hvis forhold nævnt i punkt fortsat gør sig gældende. Dok /9

9 3.2 Sikkerhedsstillelse ved elleverandørens rekonstruktion, konkurs mv I tilfælde af at elleverandøren tages under rekonstruktionsbehandling eller erklæres konkurs, sker inddrivelse af skyldige beløb samt betaling for Energinet.dk s levering af sin ydelse til elleverandøren efter konkursens henholdsvis rekonstruktionens indledning efter reglerne i konkursloven. Dok /9

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

Træder i kraft den 1.10.2015

Træder i kraft den 1.10.2015 Forskrift I: Stamdata Høringsversion maj 2014 Version 2.6 Træder i kraft den 1.10.2015 Mar. 2014 Apr. 2014 Apr. 2014 DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 14/12903-6 Revisionsoversigt

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet Teknisk forskrift 5.1.2 Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker tilsluttet transmissionsnettet 0 Endelig udgave REV. DESCRIPTION 15.03.2015 18.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 DATE KDJ XLOC NNM

Læs mere

Disse betingelser gælder for forholdet mellem kunden og DONG Energy Eldistribution A/S, der er et datterselskab i DONG Energy-koncernen.

Disse betingelser gælder for forholdet mellem kunden og DONG Energy Eldistribution A/S, der er et datterselskab i DONG Energy-koncernen. ALMINDELIGE BETINGELSER DONG Energy Eldistribution A/S Leveringsbetingelser pr. 1. marts 2013: 1. Aftaleforholdet... 1 2. Kundens Overtagelse, Benyttelse og Oplysningspligt... 2 3. Eldistributions etablering

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet.

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet. Forskrift H1: Skift af elleverandør Oktober 2008 Version 4.1 Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 DATE MRP LRO LRO MRP NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 38472-08 DOC. NO. DATE

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form KMH Invest ApS, Greve over Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard

Læs mere

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobilics Generelle vilkår samt de tjenestespecifikke vilkår, udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse og prisliste,

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V)

GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) FORMANDENS AFGØRELSE DEN 28. APRIL 2015 GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) 28. april 2015 Detail & Distribution 14/10476, 14/10478, 15/00115 laa, lrn RESUMÉ 1. Som følge

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Generelle vilkår for Service

Generelle vilkår for Service Generelle vilkår for Service 1. Generelt Disse generelle vilkår gælder for alle aftaler om serviceydelser. For hver af NetDesigns serviceydelser gælder produktspecifikke vilkår i supplement til nærværende

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Ver. 8 11/07/2014 Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Blue Energy A/S som er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for kunden, medmindre

Læs mere

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen)

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen) TREFORs restanceprocedure (Restancevejledningen) TREFORs RETNINGSLINJER FOR NETVIRKSOMHEDERS REGNINGSUDSENDELSE OG RESTANCEINDDRIVELSE Denne vejledning beskriver vejledende regler vedrørende betalingsfrist,

Læs mere

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen)

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen) TREFORs restanceprocedure (Restancevejledningen) TREFORs RETNINGSLINJER FOR NETVIRKSOMHEDERS REGNINGSUDSENDELSE OG RESTANCEINDDRIVELSE Denne vejledning beskriver vejledende regler vedrørende betalingsfrist,

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Version: August 2013 Greve Fjernvarme A.m.b.a. Over Bølgen 4 2670 Greve INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v....

Læs mere

Verdo Randers Elnet A/S. Netbenyttelsesaftale. Verdo Randers El-net

Verdo Randers Elnet A/S. Netbenyttelsesaftale. Verdo Randers El-net Netbenyttelsesaftale Verdo Randers El-net 2 Verdo Randers Elnet A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 4 Netkundens rettigheder og forpligtelser... 9 Netkundens overtagelse, benyttelse

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon (Signafon) og kunden og gælder således for Signafons levering

Læs mere

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Gældende for private husstande. 1. Om Vindstød A/S Vindstød A/S er ejet af: - Vindenergi Danmark a.m.b.a., som er et andelsselskab, der er ejet af de danske

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere