UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C"

Transkript

1

2 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: T: INDSAMLING OG ANALYSE AF DATA CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Udgivet april 2013 Kan frit gengives med tydelig kildeangivelse

3 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Sammenfatning 5 Spørgeskemaet 6 Læsevejledning 7 Resultater Voksenhandicap samlet 8 Delresultater Bostøtte 15 Delresultater Bofællesskaber 20 Delresultater Boformer 25 Metode 30 Frafaldsanalyse 31

4 Indledning Aarhus Kommune arbejder løbende med kvalitetsudvikling på alle områder. Som et led heri er den brugeroplevede kvalitet et afgørende og centralt element. Denne rapport præsenterer de samlede resultater af undersøgelsen blandt voksne med handicap i efteråret Den praktiske gennemførelse af undersøgelsen, herunder dataindsamling, analyse og rapportering er forestået af CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. Alle brugere på boområdet for voksne med handicap har haft mulighed for at deltage i undersøgelsen. På undersøgelsestidspunktet var der i alt 1321 brugere, af disse var 1198 potentielle deltagere i undersøgelsen. I alt har 704 brugere besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en samlet svarprocent på 59. I undersøgelsen blev der spurgt til brugerens generelle tilfredshed med den basale service i bostøtten/botilbuddet, oplevelse af positiv udvikling, tilfredshed med hjælp til netværk og medbestemmelse samt samlet vurdering af indsatsen. Følgende centre indgår i undersøgelsen: Bocenter Nord Bocenter Syd Bocenter Syd Vest Center for Voksne med Autisme og ADHD Neuro/Fysisk Handicapcenter Selvejende institutioner Ud over denne sammenfattende rapport er der udarbejdet delrapporter for tilbudstyperne bostøtte, bofællesskaber og boformer. De kan findes på:

5 Sammenfatning På boområdet for voksne med handicap er brugerne overordnet meget tilfredse med det tilbud, de modtager fra Aarhus Kommune. Dette gælder særligt brugernes generelle tilfredshed med den basale service, som består af tilfredshed med selve støtten, samarbejdet med personalet, respektfuld behandling og information. Sammenlignet med resultaterne fra en tilsvarende undersøgelse i 2010 er brugernes generelle tilfredshed uændret (90 procent). Derimod er brugernes samlede vurdering af tilbuddene og tilfredshed med hjælp til personlig udvikling gået en smule tilbage (fra henholdsvis 89 og 87 procent i 2010 til 85 og 78 procent i 2012). 1 Tilfredsheden er højest på spørgsmålene angående medarbejdernes respektfulde behandling af brugerne samt medarbejdernes samarbejde med brugerne, hvor henholdsvis 91 og 89 procent svarer bekræftende. Tilfredsheden er lavest på spørgsmålet vedrørende tilbuddenes hjælp til netværk, hvor kun 68 procent svarer bekræftende. I undersøgelsen har brugerne haft mulighed for at knytte kommentarer om deres oplevelser med tilbuddene til spørgeskemaet. De hyppigst forekommende kommentarer handler om generel ros af tilbuddene og medarbejderne. Brugerne har dog også negative kommentarer, der peger på, at de oplever ustabilitet på tilbuddene, manglende kommunikation og skiftende personale. 1) Tilfredsheden er beregnet som additive indeks gående fra 0 til 100. Scoren 100 svarer til, at alle benytter den mest positive svarkategori, mens 0 svarer til, at alle benytter den mindst positive svarkategori. En tilfredsscore på eksempelvis 90 point svarer således til en tilfredshed på 90 procent.

6 Spørgeskemaet I undersøgelsen er der anvendt et kortfattet spørgeskema med ni lukkede og ét åbent spørgsmål om brugernes tilfredshed med deres tilbud. Spørgeskemaet er tilpasset målgruppen. Afhængigt af brugergruppen anvendes en tilfredshedsskala, der har henholdsvis fem kategorier fra Ja, i høj grad til Nej, slet ikke eller tre kategorier fra Ja til Nej. Herudover spørges der til få relevante baggrundsoplysninger. Til højre ses en udgave af spørgeskemaet med fem kategorier, som er anvendt i nogle bostøttetilbud. Der er med enkelte variationer anvendt tilsvarende spørgeskemaer i boformerne og bofællesskaberne.

7 Læsevejledning I rapporten fremstilles brugernes svar på spørgsmålene i samlede figurer. Illustrationen nedenfor viser, hvordan disse figurer skal læses. Eksempel: Sådan læses figurer, der viser en svarfordeling Svarfordelingen angivet i procent på det pågældende spørgsmål Det spørgsmål, som brugerne har besvaret. (n=xx) angiver antallet af brugere, der har besvaret det pågældende spørgsmål OMRÅDE SPECIFIKKE Har du nok indflydelse på den hjælp, du får fra personalet? (n=17) Hjælper personalet dig til at få kontakt med familie og venner? (n=16) 47% 41% 63% 13% 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Både og Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Svarskalaen på spørgeskemaet. I figurer, hvor 3 og 5 kategoribesvarelser vises samlet, angives en positiv negativ skala.

8 Samlet vurdering Brugernes samlede vurdering af det tilbud, de modtager fra Aarhus Kommune, er meget positivt. Figur 1 viser at fire ud af fem brugere svarer positivt ( Meget godt eller Godt ) på spørgsmålet om, hvad deres samlede vurdering er af deres tilbud, mens blot 4 procent af brugerne svarer negativt ( Dårligt eller Uacceptabelt ). Figur 1: Brugernes samlede vurdering af Aarhus Kommunes bostøtte/botilbud til voksne med handicap Hvad er din samlede vurdering af tilbuddet (n=665) 16% Positiv Neutral Negativ 80%

9 Overordnet tilfredshed I For at give et overblik over brugernes overordnede tilfredshed og muliggøre sammenligning på tværs af tilbuddene er der lavet tre tilfredshedsindeks. Disse indeks måler brugernes generelle tilfredshed med den centrale service, tilfredshed med hjælp til udvikling og samlet subjektiv vurdering af tilbuddene. Figur 2 viser det overordnede resultat af undersøgelsen. Heraf fremgår det, at brugernes generelle tilfredshed er meget høj og således ligger på 90 procent. Dette er uændret i forhold til Derimod er brugernes oplevelse af positiv udvikling og samlet vurdering gået tilbage fra 2010 til Tilfredsheden med hjælp til udvikling er faldet med 9 procentpoint til 78 procent i 2012, mens den samlede vurdering er faldet med 4 procentpoint til 85 procent. I begge tilfælde er tilbagegangen signifikant. Figur 2: Brugernes overordnede tilfredshed med Aarhus Kommunes tilbud GENEREL TILFREDSHED 2012 (n=645) 2010 (n=498) 2008 (n=504) OPLEVELSE AF PROGRESSION 2012 (n=582) 2010 (n=460) 2008 (n=481) SAMLET VURDERING 2012 (n=665) 2010 (n=519) 2008 (n=516) Note I: Oplevelse af progression er beregnet på baggrund af spørgsmål, der er formuleret forskelligt i henholdsvis 2012 og Note II: En smiley angiver en signifikant forskel mellem resultaterne i henholdsvis 2012 og 2010, p <0.05.

10 Overordnet tilfredshed II I figur 3 sammenlignes resultatet i 2012 på tværs af de tre tilbudstyper på boområdet i Voksenhandicap. Den generelle tilfredshed er højest blandt brugerne af bostøtten, hvor den samlede vurdering af tilbuddet ligeledes er bedst. Herudover er beboerne i boformerne samlet set mindre tilfredse end brugere af bostøtten og beboere i bofællesskaber. Figur 3: Brugernes overordnede tilfredshed med Aarhus Kommunes tilbud fordelt på tilbudstype GENEREL TILFREDSHED Bofællesskab (n=232) Boform (n=52) Bostøtte (n=361) OPLEVELSE AF PROGRESSION Bofællesskab (n=205) Boform (n=50) Bostøtte (n=327) SAMLET VURDERING Bofællesskab (n=242) Boform (n=53) Bostøtte (n=370)

11 Svarfordeling Figur 4 viser den samlede svarfordeling på tilfredshedsspørgsmålene. På baggrund heraf kan følgende resultater fremhæves: Overordnet set er tilfredsheden højest på spørgsmålene vedrørende den generelle tilfredshed. Tilfredsheden er højest på spørgsmålene om medarbejdernes respektfulde behandling af brugerne og samarbejde med brugerne, hvor henholdsvis 91 og 89 procent svarer positivt. Tilfredsheden er lavest på spørgsmålet angående hjælp til netværk, hvor blot 68 procent svarer bekræftende, mens 20 procent svarer negativt. Figur 4: Den samlede svarfordeling GENEREL TILFREDSHED OPLEVELSE AF PROGRESSION OMRÅDE SPECIFIKKE Respekt (n=683) Støtte (n=677) Samarbejde (n=685) Information (n=661) Lære nyt (n=631) Hjælp til selvhjælp (n=616) Medbestemmelse (n=666) Netværk (n=498) 91% 87% 89% 83% 70% 74% 81% 68% 9% 9% 11% 18% 12% 16% 10% 11% 9% 12% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Positiv Neutral Negativ

12 Identifikation af indsatsområder I det følgende præsenteres sammenhængen mellem de enkelte tilfredshedsspørgsmål og den samlede vurdering af tilbuddene. Sammenhængen er illustreret i en prioriteringsfigur. Formålet med figuren er at udpege de områder, der mest effektivt kan styrke den samlede vurdering og dermed bidrage til arbejdet med at styrke den brugeroplevede kvalitet på området for voksne med handicap. I prioriteringsfiguren angiver den horisontale placering af et spørgsmål, hvor stor betydning det pågældende spørgsmål har for den samlede vurdering. Jo længere mod højre et spørgsmål placerer sig, desto større betydning har spørgsmålet for den samlede vurdering. Spørgsmålets vertikale placering viser tilfredsheden på det pågældende spørgsmål. Jo højere oppe i figuren desto højere er tilfredsheden på spørgsmålet. Figuren kan inddeles i fire områder, der er karakteriseret af varierende forbedringsmuligheder: Fasthold resultatet (primær) Spørgsmål i dette felt har både relativ stor tilfredshed og relativ stor betydning for den samlede vurdering. Fokus bør være på at fastholde det gode resultat. Fasthold resultatet (sekundær) Spørgsmål i dette felt har relativ stor tilfredshed, men lille betydning for den samlede vurdering. Forbedring mulig Spørgsmål i dette felt har både relativ lav tilfredshed og relativ lille betydning for den samlede vurdering. Tilfredshed Oplagt forbedringsmulighed Spørgsmål i dette felt har relativ stor betydning for den samlede vurdering og samtidig relativ lav tilfredshed. Der er et oplagt forbedringspotentiale, og fokus bør være på at realisere dette.

13 Prioritering af indsatsområder Figur 5 viser tilfredsheden på de enkelte tilfredshedsspørgsmål og disses betydning for den samlede vurdering af tilbuddene. På baggrund af heraf kan der foretages en prioritering af indsatser. Sammenhængen mellem den samlede vurdering og spørgsmålene vedrørende selve støtten og personalets samarbejde med brugerne er forholdsvis stærk. Samtidig er tilfredsheden på disse spørgsmål relativ høj, og derfor er det vigtigt fremover at fastholde resultatet på disse områder. Samtidig er tilfredsheden på spørgsmålene vedrørende hjælp til netværk, hjælp til at lære nyt, hjælp til selvhjælp og medbestemmelse forholdsvis lav. Selvom sammenhængen mellem disse spørgsmål og den samlede vurdering er forholdsvis svag, er det alligevel områder, hvor der er forbedringsmuligheder. Det er hensigtsmæssigt at fastholde resultaterne med hensyn til respektfuld behandling af brugerne og information, da tilfredsheden på disse spørgsmål er høj. Sammenhængen mellem spørgsmålene og den samlede vurdering er dog relativ svag. Tilfredshed Figur 5: Indsatsområder i Voksenhandicap i Aarhus Kommune Fasthold resultat (sekundær) Forbedring mulig Fasthold resultat (primær) Oplagt forbedringsmulighed Sammenhæng med samlet indtryk Respekt Støtte Samarbejde Information Lære nyt Hjælp til selvhjælp Medbestemmelse Netværk

14 Brugernes kommentarer Ud over de lukkede spørgsmål i spørgeskemaet blev brugerne også stillet et åbent spørgsmål om deres umiddelbare oplevelser med tilbuddene. I kommentarerne roser mange brugere deres tilbud generelt. Samtidig roses medarbejdernes indsats både generelt og særligt i forhold til deres menneskelige kompetencer. En del brugere har imidlertid også negative kommentarer, hvor de nævner ustabilitet, manglende kommunikation og skiftende personale på tilbuddene. Herudover kritiseres nedskæringer og manglende aktiviteter og igangsættelse. Nedenfor er de tre hyppigst forekommende positive og negative udsagn fra brugerne vist. Tallet i parenteserne angiver antallet af brugere, der i kommentarerne nævner det pågældende forhold. Ros Generel ros af tilbuddet (219) Generel ros af medarbejderne (56) Medarbejdernes menneskelige kompetencer (26) Ris Ustabilitet / manglende kommunikation / skiftende personale (37) Kritik af nedskæringer (23) Manglende aktiviteter / igangsættelse (17)

15 Samlet vurdering Bostøtte Figur 6 viser, at brugernes samlede vurdering af bostøtten er meget positiv. Således svarer 86 procent af Meget godt eller Godt, mens kun lidt over 1 procent svarer Dårligt eller Uacceptabelt. Figur 6: Brugernes samlede vurdering af bostøtten Hvad er din samlede vurdering af bostøtten (n=370) 13% Positiv Neutral Negativ 86%

16 Overordnet tilfredshed I Bostøtte Figuren nedenfor viser det overordnede resultat for bostøtten. Samlet set er brugernes tilfredshed meget høj. Tilfredsheden er højest med hensyn til brugernes generelle tilfredshed med den grundlæggende service i bostøtten, hvor tilfredsheden er uændret i forhold til 2010 (93 procent). Derimod er der i forhold til brugernes oplevelse af positiv udvikling og den samlede vurdering en mindre tilbagegang fra 2010 til 2012 (henholdsvis 8 procentpoint og 4 procentpoint). I begge tilfælde er tilbagegangen signifikant. Figur 7: Brugernes overordnede tilfredshed med bostøtten (n=361) 93 GENEREL TILFREDSHED 2010 (n=195) (n=193) (n=327) 77 OPLEVELSE AF PROGRESSION 2010 (n=193) 2008 (n=184) (n=370) 87 SAMLET VURDERING 2010 (n=205) 2008 (n=193) Note I: Oplevelse af progression er beregnet på baggrund af spørgsmål, der er formuleret forskelligt i henholdsvis 2012 og Note II: En smiley angiver en signifikant forskel mellem resultaterne i henholdsvis 2012 og 2010, p <0.05.

17 Overordnet tilfredshed II Bostøtte I figur 8 sammenlignes det overordnede resultat i bostøtten med resultatet for de øvrige tilbudstyper i Voksenhandicap. Figuren viser, at den generelle tilfredshed og samlede vurdering blandt brugerne i bostøtten er signifikant mere positiv end blandt brugerne i bofællesskaber og boformer. I forhold til brugernes oplevelse af positiv udvikling er bostøtten på niveau med de øvrige tilbudstyper. Figur 8: Brugernes overordnede tilfredshed med bostøtte sammenlignet med de øvrige tilbudstyper GENEREL TILFREDSHED Aarhus Kommune (n=284) Bostøtte (n=361) OPLEVELSE AF PROGRESSION Aarhus Kommune (n=255) Bostøtte (n=327) SAMLET VURDERING Aarhus Kommune (n=295) Bostøtte (n=370) Note I: En smiley angiver en signifikant forskel mellem resultaterne, p <0.05.

18 Svarfordeling Bostøtte Figur 9 viser bostøttens samlede svarfordeling på tilfredshedsspørgsmålene. På baggrund heraf kan følgende resultater fremhæves: Overordnet set er tilfredsheden højest på spørgsmålene vedrørende den generelle tilfredshed. Tilfredsheden er højest på spørgsmålene om medarbejdernes respektfulde behandling af brugerne og samarbejde med brugerne, hvor henholdsvis 96 og 93 procent svarer positivt. Har du nok indflydelse på Tilfredsheden er lavest på spørgsmålet den hjælp, du får fra angående hjælp til netværk, hvor blot bostøtten? (n=372) 46 procent svarer positivt, og 34 procent svarer negativt. Hjælper bostøtten dig til at få kontakt med familie og 46% GENEREL TILFREDSHED OPLEVELSE AF PROGRESSION OMRÅDE SPECIFIKKE Figur 9: Den samlede svarfordeling i bostøtten Møder bostøtten dig med respekt? (n=377) Er du tilfreds med den hjælp, du modtager? (n=374) Er du tilfreds med samarbejdet med bostøtten? (n=378) Er du tilfreds med den information, du modtager fra bostøtten? (n=369) Hjælper bostøtten dig til at lære noget nyt? (n=353) Har bostøtten betydet, at du er blevet bedre til at klare dig selv? (n=343) venner? (n=248) 74% 70% 90% 93% 91% 89% 96% 19% 18% 20% 34% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Positiv Neutral Negativ

19 Prioritering af indsatsområder Bostøtte Prioriteringsfiguren nedenfor viser tilfredshed på de enkelte spørgsmål og spørgsmålenes betydning for den samlede vurdering af bostøtten. Det fremgår, at tilfredsheden på spørgsmålet vedrørende hjælp til netværk er forholdsvis lav. Selvom sammenhængen mellem spørgsmålet og den samlede vurdering er forholdsvis begrænset, er det dog et område med forbedringsmuligheder. Tilfredsheden på spørgsmålet vedrørende selve støtten (og til dels information, samarbejde og respektfuld behandling af brugerne) er forholdsvis høj. Da sammenhængen med den samlede vurdering samtidig er forholdsvis stærk, bør det tilstræbes at fastholde det nuværende tilfredshedsniveau. Herudover er der mindre forbedringsmuligheder i forhold til hjælp til selvhjælp og hjælp til at lære nyt, hvor tilfredsheden på spørgsmålene ligger i middelområdet. Figur 10: Indsatsområder i bostøtten Fasthold resultat (sekundær) Fasthold resultat (primær) Tilfredshed Forbedring mulig Oplagt forbedringsmulighed Sammenhæng med samlet indtryk Respekt Støtte Samarbejde Information Lære nyt Hjælp til selvhjælp Medbestemmelse Netværk

20 Samlet vurdering Bofællesskaber Nedenstående figur viser, at brugernes samlede vurdering af bofællesskaberne er meget positiv. Således svarer 75 procent af beboerne Meget godt eller Godt, mens blot 4 procent svarer Dårligt eller Uacceptabelt. Figur 11: Brugernes samlede vurdering af bofællesskaberne Hvad er din samlede vurdering af bofællesskabet (n=242) 21% Positiv Neutral Negativ 75%

21 Overordnet tilfredshed I Bofællesskaber Figur 12 viser det overordnede resultat for bofællesskaberne. Samlet set er tilfredsheden blandt brugerne i bofællesskaber meget høj, og brugernes generelle tilfredshed og samlede vurdering af bofællesskaberne adskiller sig ikke nævneværdigt fra resultaterne i I forhold til brugernes oplevelse af positiv udvikling er der derimod et signifikant fald i tilfredsheden fra 2010 til 2012 (6 procentpoint). Figur 12: Brugernes overordnede tilfredshed med bofællesskaber (n=232) 89 GENEREL TILFREDSHED 2010 (n=224) (n=244) (n=205) 82 OPLEVELSE AF PROGRESSION 2010 (n=204) 2008 (n=233) (n=242) 85 SAMLET VURDERING 2010 (n=233) 2008 (n=252) Note I: Oplevelse af progression er beregnet på baggrund af spørgsmål, der er formuleret forskelligt i henholdsvis 2012 og Note II: En smiley angiver en signifikant forskel mellem resultaterne i henholdsvis 2012 og 2010, p <0.05.

22 Overordnet tilfredshed II Bofællesskaber I figur 13 sammenlignes det overordnede resultat for bofællesskaberne med resultatet for de øvrige tilbudstyper i Voksenhandicap. Heraf fremgår det, at bofællesskaberne kun adskiller sig marginalt fra de øvrige tilbudstyper i forhold til brugernes generelle tilfredshed og samlede vurdering af tilbuddet. Brugernes tilfredshed med oplevelse af bofællesskabernes hjælp til positiv udvikling er derimod signifikant bedre (6 procentpoint) end de øvrige tilbudstyper. Figur 13: Brugernes tilfredshed med bofællesskaber sammenlignet med de øvrige tilbudstyper GENEREL TILFREDSHED Aarhus Kommune (n=413) Bofællesskab (n=232) OPLEVELSE AF PROGRESSION Aarhus Kommune (n=377) Bofællesskab (n=205) SAMLET VURDERING Aarhus Kommune (n=423) Bofællesskab (n=242) Note I: En smiley angiver en signifikant forskel mellem resultaterne, p <

23 Svarfordeling Bofællesskaber Figur 14 viser den samlede svarfordeling i bofællesskaber på tilfredshedsspørgsmålene. På baggrund heraf kan følgende resultater fremhæves: Tilfredsheden er højest på spørgsmålet om hjælp til netværk, hvor 92 procent af brugerne svarer positivt. Med undtagelse af spørgsmålet vedrørende information er tilfredsheden herudover højest på spørgsmålene vedrørende den generelle tilfredshed. Tilfredsheden er lavest på spørgsmålene angående medbestemmelse og hjælp til at lære nyt, hvor blot 69 procent svarer positivt, og 14 procent svarer negativt. GENEREL TILFREDSHED OPLEVELSE AF PROGRESSION OMRÅDE SPECIFIKKE Figur 14: Den samlede svarfordeling i bofællesskaber Bliver du taget alvorligt og behandlet godt af personalet? (n=248) Er du glad for den hjælp, du får fra personalet? (n=244) Har du det godt med personalet? (n=248) Er personalet god til at forklare dig om nye ting? (n=238) Hjælper bofællesskabet dig til at lære noget nyt? (n=224) Hjælper personalet dig til at gøre flere ting selv? (n=219) Bestemmer du nok, når personalet er der? (n=236) Får du nok hjælp til at snakke med din familie og dine venner? (n=207) 69% 69% 75% 85% 80% 87% 86% 92% 17% 18% 18% 12% 9% 12% 12% 14% 14% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Positiv Neutral Negativ

24 Prioritering af indsatsområder Bofællesskaber Prioriteringsfiguren nedenfor viser tilfredshed på de enkelte spørgsmål og spørgsmålenes betydning for den samlede vurdering af bofællesskaberne. Heraf ses er det, at tilfredsheden blandt brugerne på bofællesskaber er forholdsvis lav på spørgsmålet vedrørende medbestemmelse og hjælp til at lære nyt. Selvom sammenhængen mellem navnlig førstnævnte spørgsmål og den samlede vurdering er forholdsvis svag, er det derfor områder, hvor der er forbedringsmuligheder i bofællesskaberne. Tilfredsheden på spørgsmålene om selve støtten, personalets respektfulde behandling af brugene og samarbejde med brugerne er relativ høj. Disse spørgsmål har samtidig betydning for den samlede vurdering, hvorfor fastholdelse af den høje tilfredshed på disse områder er vigtig. Herudover er der mindre forbedringsmuligheder i forhold til hjælp til selvhjælp og information, hvor tilfredsheden på spørgsmålene ligger i middelområdet. Tilfredshed Figur 15: Indsatsområder for bofællesskaber Fasthold resultat (sekundær) Fasthold resultat (primær) Forbedring mulig Oplagt forbedringsmulighed Sammenhæng med samlet indtryk Respekt Støtte Samarbejde Information Lære nyt Hjælp til selvhjælp Medbestemmelse Netværk

25 Samlet vurdering Boformer Figur 16 viser, at brugernes samlede vurdering af boformerne er positiv. Således svarer 64 procent af beboerne Meget godt eller Godt. Samtidig er der dog hele 17 procent af beboerne, som svarer Dårligt eller Uacceptabelt, og sammenlignet med de øvrige tilbudstyper er der markant flere beboere på boformerne, der vurderer tilbuddet negativt. Figur 16: Brugernes samlede vurdering af boformer Hvad er din samlede vurdering af boformen (n=53) 17% Positiv 19% Neutral 64% Negativ

26 Overordnet tilfredshed I Boformer Figuren nedenfor viser det overordnede resultat for boformer. Samlet set er beboernes tilfredshed er lavere i 2012 end i sidste brugertilfredshedsundersøgelse. I forhold til brugernes generelle tilfredshed med den basale service, oplevelse af positiv udvikling såvel som den samlede vurdering er der således en signifikant tilbagegang fra 2010 til Tilbagegangen er størst i forhold til brugernes oplevelse af positiv udvikling (21 procentpoint) og mindst i forhold til deres generelle tilfredshed (11 procentpoint). Figur 17: Brugernes overordnede tilfredshed med boformer (n=52) 80 GENEREL TILFREDSHED 2010 (n=79) 2008 (n=67) (n=50) 66 OPLEVELSE AF PROGRESSION 2010 (n=63) 2008 (n=64) (n=53) 73 SAMLET VURDERING 2010 (n=81) 2008 (n=71) Note I: Oplevelse af progression er beregnet på baggrund af spørgsmål, der er formuleret forskelligt i henholdsvis 2012 og Note II: En smiley angiver en signifikant forskel mellem resultaterne i henholdsvis 2012 og 2010, p <0.05.

27 Overordnet tilfredshed II Boformer I figur 18 sammenlignes boformernes overordnede resultat med resultatet for de øvrige tilbudstyper i Voksenhandicap. Figuren viser, at både den generelle tilfredshed, oplevelsen af positiv udvikling og den samlede vurdering blandt brugerne i boformer er signifikant mindre positiv end blandt brugerne i bofællesskaber og bostøtte. Forskellen er størst i forhold til oplevelsen af positiv udvikling og den samlede vurdering, hvor brugernes tilfredshed er 13 procentpoint lavere end i de øvrige tilbudstyper. Figur 18: Brugernes overordnede tilfredshed med boformer sammenlignet med de øvrige tilbudstyper GENEREL TILFREDSHED Aarhus Kommune (n=593) Boform (n=52) OPLEVELSE AF PROGRESSION Aarhus Kommune (n=532) Boform (n=50) SAMLET VURDERING Aarhus Kommune (n=612) Boform (n=53) Note I: En smiley angiver en signifikant forskel mellem resultaterne, p <0.05.

28 Svarfordeling Boformer Figur 19 viser den samlede svarfordeling i boformer på tilfredshedsspørgsmålene. På baggrund heraf kan følgende resultater fremhæves: Tilfredsheden er højest på spørgsmålene om respektfuld behandling af brugerne og medbestemmelse, hvor 76 procent af brugerne svarer positivt. Tilfredsheden er lavest på spørgsmålet vedrørende hjælp til at lære nyt, hvor blot 50 procent svarer positivt, mens hele 31 procent svarer negativt. Figur 19: Den samlede svarfordeling i boformer GENEREL TILFREDSHED OPLEVELSE AF PROGRESSION Møder personalet dig med respekt? (n=58) Er du tilfreds med den hjælp, du modtager? (n=59) Er du tilfreds med samarbejdet med personalet? (n=59) Er du tilfreds med den information, du modtager fra personalet? (n=54) Hjælper boformen dig til at lære noget nyt? (n=54) Har dit botilbud betydet, at du er blevet bedre til at klare dig selv? (n=54) 50% 65% 76% 75% 73% 72% 19% 15% 9% 14% 10% 12% 14% 17% 10% 20% 31% 19% OMRÅDE SPECIFIKKE Har du nok indflydelse på den hjælp, du får fra personalet? (n=58) Får du nok hjælp til at snakke med din familie og dine venner? (n=43) 76% 74% 9% 9% 16% 16% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Positiv Neutral Negativ

29 Prioritering af indsatsområder Boformer Prioriteringsfiguren nedenfor viser, at tilfredsheden på spørgsmålet vedrørende hjælp til at lære nyt er forholdsvis lav. Selvom sammenhængen med den samlede vurdering er forholdsvis begrænset, det derfor et område, hvor der er forbedringsmuligheder i boformerne. Tilfredsheden på spørgsmålene om selve støtten og medarbejdernes samarbejde med brugerne er relativ høj. Da sammenhængen med den samlede vurdering samtidig er forholdsvis stærk, er det vigtig at fastholde det nuværende tilfredshedsniveau. Ligeledes vil det være hensigtsmæssigt, hvis tilfredsheden med hjælp til netværk fastholdes. Figur 20: Indsatsområder for boformer Fasthold resultat (sekundær) Fasthold resultat (primær) Tilfredshed Forbedring mulig Oplagt forbedringsmulighed Sammenhæng med samlet indtryk Respekt Støtte Samarbejde Information Lære nyt Hjælp til selvhjælp Medbestemmelse Netværk

30 Metode Undersøgelsen er gennemført blandt brugere af Aarhus Kommunes tilbud på boområdet for voksne med handicap. I dataindsamlingen er der afhængigt af målgruppen anvendt tre forskellige metoder: Beboere i bofællesskaber og boformer har primært deltaget ved fællesarrangementer, hvor en eller to interviewere fra CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling har interviewet eller uddelt spørgeskemaer til beboerne. Dog har beboerne på Tingagergården besvaret spørgeskemaet postalt, mens beboerne på Stefanshjemmet fik tilbudt personligt interview. Alle beboere i bofællesskaber eller boformer har forud for dataindsamlingen modtaget et brev fra Socialforvaltningen, hvori de er blevet informeret om undersøgelsen. Ligeledes har medarbejderne på tilbuddene forud for dataindsamlingen modtaget information om undersøgelsen. I bostøtten har den primære indsamlingsform været postal, hvor brugerne fik udleveret spørgeskema, informationsbrev og svarkuvert af deres hjemmevejleder. Inden dataindsamlingens påbegyndelse har medarbejderne fået klare instruktioner om, at brugerne skulle have mulighed for at besvare spørgeskemaet i en neutral og anonym atmosfære. Herudover er brugerne af den Bydækkende Bostøtte for Udviklingshæmmede samt enkelte brugere i bostøtten under Neuro Fysisk Handicapcenter blevet tilbudt et personligt interview. Her har interviewere fra CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling opsøgt brugerne i eget hjem i et i forvejen aftalt/oplyst tidsinterval og gennemført interviewet. Forud for det personlige interview har disse brugere modtaget et brev fra Socialforvaltningen, hvori de er blevet informeret om undersøgelsen. Uanset dataindsamlingsmetode har det naturligvis været frivilligt for brugerne, om de ville deltage eller ej.

31 Samlet frafaldsanalyse For at vurdere om resultaterne af brugerundersøgelsen kan generaliseres til hele populationen er det (udover en høj svarprocent) vigtigt at undersøge om der er systematiske forskelle i frafaldet. Tabel 1 viser, hvordan undersøgelsespopulationen (samtlige brugere) og brugerne, der har besvaret spørgeskemaet, er fordelt i forhold til modersmål, alder og varighed af ophold. Overordnet afspejler brugerne, der har deltaget i undersøgelsen, samtlige brugere i Voksenhandicap ganske godt, og svarfordelingen ligger således tæt op af fordelingen i undersøgelsespopulationen. Unge under 30 år er dog en smule underrepræsenteret i undersøgelsen. Herudover er brugere med andet modersmål end dansk, der udgør en meget lille andel af undersøgelsespopulationen, en smule underrepræsenterede. Tabel 1: Frafaldsanalyse Population Besvarelser n % n % Modersmål Andet 69 5% 15 2% Dansk % % Alder Under 30 år % % år % % år % % Over 65 år 62 5% 43 6% Varighed af ophold Under 2 år % % 2 år eller derover % %

32

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Bostøtte UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Mette

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Mette

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Bofællesskaber UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialt Udsatte 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Bofællesskaber UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Aarhus Kommune CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Spørgeskemaet 4. Overordnede resultater

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Ungdomscentret UDGIVER Ressourcestyring Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bofællesskaber UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8100 Aarhus C Udgivet

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Bostøtte UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

For Familiecentret 2013

For Familiecentret 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Familiecentret 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk

Læs mere

Århus Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på området for voksne med handiap, botilbud. februar-april 2010

Århus Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på området for voksne med handiap, botilbud. februar-april 2010 Århus Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på området for voksne med handiap, botilbud februar-april 2010 Pilotprojekt for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Maj 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB) UDGIVER Ressourcestyring

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Brugerundersøgelse på handicapområdet, januar-februar 2010 Pilotprojekt for sammenlignelige brugerundersøgelser Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Rapporten er udarbejdet for: Drift

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen Aarhus Kommune UDGIVER Ressourcestyring Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for

Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning Rapporten er udarbejdet for: Randers Kommune Social og Arbejdsmarked Laksetorvet 1 8900 Randers

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshed med botilbud til børn, unge og familier 2009

Brugertilfredshed med botilbud til børn, unge og familier 2009 Bruger -og Pårørendeugerundersøgelser Brugertilfredshed med botilbud til børn, unge og familier 2009 RESUME Århus Kommune Socialforvaltningen Rapport udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling Tilfredshedsundersøgelser

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på plejeboligområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på plejeboligområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på plejeboligområdet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Marts 2010 Indhold Indledning 3 Sammenfatning 4 Læsevejledning 5 Spørgeskemaet

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Maj 2010-1 - Indholdsfortegnelse (side 1 af 2) 1. Indledning

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Hjemmeplejeområdet: Resultater på tværs af de deltagende kommuner Deloitte Business Consulting A/S Maj 2010 Indledning

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 04-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Nordjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

Bruger- og pårørendeundersøgelse Familieplejen Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Bruger- og pårørendeundersøgelse Familieplejen Socialforvaltningen Aarhus Kommune Bruger- og pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Socialforvaltningen Aarhus Kommune Pårørendeundersøgelsen Overordnede resultater De samlede resultater viser overordnet: Borgernes generelle tilfredshed

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Landsrapport Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for voksne personer med handicap,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Syddanmark Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Nordjylland Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012

Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012 Beboerne har ordet Rapport for botilbuddet Granhøjen Rapporten og undersøgelsen

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Nordjylland Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

KVALITETSUDVIKLING DOKUMENTATION

KVALITETSUDVIKLING DOKUMENTATION SÅDAN arbejder vi med brugerundersøgelser i Socialforvaltningen, Århus Kommune Guide til brugerundersøgelser EFFEKTSTYRING KVALITETSUDVIKLING DOKUMENTATION ÅRHUS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland Dato: 25-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Syddanmark Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Pårørendeundersøgelse 2011 i boafdelingerne, Autismecenter Syd

Pårørendeundersøgelse 2011 i boafdelingerne, Autismecenter Syd Pårørendeundersøgelse 2011 i boafdelingerne, Autismecenter Syd Tryghed er vigtigt for de pårørende Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.56 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Autismecenter

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Antal besvarelser: 20 Svarprocent: 61% Social, Sundhed og Arbejdsmarked Rådhus Allé 5, 5610 Assens socialogsundhed@assens.dk Indledning Som

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Danmark 2010 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Hovedstaden Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

1. tog rapporten til efterretning, 2. besluttede at sende rapporten i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet inden endelig forelæggelse

1. tog rapporten til efterretning, 2. besluttede at sende rapporten i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet inden endelig forelæggelse 119. Brugertilfredshedsundersøgelse i Frederiksberg Kommunes plejeboliger Åbent - 27.42.00-P05-1-15 Resumé Frederiksberg Kommune har gennemført brugertilfredshedsundersøgelse i plejecentrene, resultaterne

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle dagtilbud baseret på i alt 2978 besvarelser. Grundlaget for rapporten

Læs mere