TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT"

Transkript

1 TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT Af Henning Bøtner Hansen, Merete Dejgaard og Per Høberg Frederikshavn Gymnasium & HF-Kursus Gruppen har gennemført et pilotprojekt, hvor forskellige fag har skullet arbejde sammen om udvikling af elevernes studieforberedende skrivekompetencer. Herunder findes opgaver og ideoplæg til Skriv så du bliver hørt, særligt til afsnittet»skriv i mange sammenhæng«og til transformationsskrivning. Opgaverne er rettet mod lærere. Opgaverne fordeler sig i tre grupper, der afspejler gruppens erfaringer fra henh. Samarbejde mellem fjernt beslægtede fag Samarbejde mellem nært beslægtede fag Opgaver til fag uden skriftlig dimension 1

2 SAMARBEJDE MELLEM FJERNT BESLÆGTEDE FAG Skriftlig formidling af fysiske resultater fra observationer i verdensrummet Dansk & fysik Eleverne skal arbejde sammen (i grupper/par) om at formidle fysiske resultater omtalt i en videnskabelig artikel. De skal dels undersøge, hvordan der argumenteres for resultaterne i artiklen, dels skrive en artikel, hvor de i en klar form formidler det, de har læst. I den forbindelse skal de gøre det klart for læserne, hvordan de har konkluderet ud fra de omtalte observationer. Så vidt muligt vil begge lærere være til stede i de timer, hvor projektet er skemalagt. Hvorvidt det skriftlige produkt afleveres individuelt eller gruppevis, afhænger af lærerens prioritering og den tid, der er afsat til opgaven. 2

3 Trigonometri og præcision Matematik & tysk I en fælles opgave skal eleverne oversætte selve opgaven og baggrunden for opgaven til tysk. I arbejdet med opgaven er det ikke nok, at eleverne svarer med tal og formler. De kan finde svarene i lærebogen, men må ikke skrive akkurat det samme. Elevinstruks:»Gør teksten til din egen, men skriv til og for andre«: Skriv med dine egne ord Tegn dine egne figurer Vælg dine egne eksempler Skriv fyldestgørende, så det giver mening i sig selv uden at man behøver at have spørgsmålet ved hånden Skriv, så der er en rød tråd i teksten (fx må figurer ikke bare stå for sig selv) I må arbejde i grupper, men SKAL aflevere individuelt, og I må ikke aflevere noget, der praktisk taget er det samme som det, en anden afleverer. Erfaringer: Det var svært at få eleverne til at løsrive sig fra matematiske formler og i stedet skrive med deres egne ord. Det lykkedes imidlertid at flytte langt de fleste elever et langt stykke mod en bedre formuleringsevne og bevidsthed om målgruppe. Det lykkedes også at vænne eleverne til at bruge tegninger i større omfang. Enkelte elever, der må anses for meget matematikkyndige i fagsnæver forstand, havde dog svært ved at vænne sig til at bruge ord og tegninger frem for matematiske symboler. Eleverne gav udtryk for, at de vil kunne anvende den ny praksis i andre sammenhænge og andre fag. Det lykkedes ikke at få eleverne til at gennemgå hinandens opgaver. Kun lærerens svar var tilstrækkelig autoritativ. Det var kun en fordel at samarbejde mellem to fjernt beslægtede fag. Faget matematik blev styrket af gode input fra sprogfaget. 3

4 Sproglig korrekthed Dansk & biologi Eleverne har i ugerne op til denne lektion, hvor dansk- og biologilæreren begge er til stede, afleveret både dansk stil og biologirapport. Disse to opgaver er blevet rettet til bunds med fokus på især sproglige fejl. De sproglige fejl er blot markeret, ikke rettet. Lige inden timens start bliver opgaverne uploadet til eleverne. Klassen inddeles i to. Den ene halvdel skal begynde med dansk stil, den anden halvdel med biologirapport. Hver elev skal individuelt rette alle sproglige fejl i sin egen opgave. Hvis eleven ikke kan rette fejlen, skal han/hun som udgangspunkt spørge sin sidemand til råds. Først derefter må læreren konsulteres. Når eleven og sidemanden er færdige med den ene opgave, skal de gå i gang med den anden. Dermed sikres det, at alle når at rette den ene opgave, og de fleste når givetvis at blive færdig med begge opgaver. Bemærkninger: Eleverne er glade for at få mulighed for at efterbearbejde deres egne skriftlige produkter, og de er generelt overraskede over, hvor mange fejl de laver. Det kan være et problem at få eleverne til at hjælpe hinanden. Der er en tendens til, at de tilkalder en lærer, lige så snart de går i stå. Tanken om, at de ved at hjælpe hinanden selv kunne blive klogere på en sproglig fejltype, er vigtig at fastholde. 4

5 Udarbejdelse af pjece om prænatal diagnostik Dansk & biologi Fokus på genre, skrivehandling og modtagerbevidsthed formidling af fagligt stof. Udarbejdelse af retteark og retteopgave til time i omlagt skriftlighed, hvor både biologi- og dansklæreren er til stede. Fælles evaluering i Google-dokument Opgave om biologiske testmetoder og etik Skriftlig aflevering i fagene dansk og biologi Elevinstruks: I skal skrive en lille pjece til en kampagne, der skal informere folk om fordele og ulemper ved prænatal diagnostik. Målgruppen er kommende forældre. Pjecen skal indeholde en hovedtekst, som henvender sig til målgruppen i et sprog, der er almindeligt forståeligt, og som appellerer til målgruppen. Derudover skal der være faktabokse, der indeholder biologiske fakta, som formidles nøgternt og præcist. I skal udforme pjecen, så den virker bedst muligt i forhold til følgende to mål: 1. Den skal være appellerende og let forståelig (hovedtekst). 2. Den skal være præcis og informativ (faktaboks). Pjecen må gerne indeholde figurer og billeder. Pjecen skal fylde et foldet A4-ark. Inden I skriver, er det vigtigt, at I sætter jer ind i de to forskellige genrer, I skal benytte i udformningen af pjecen. God arbejdslyst 5

6 Transformationsskrivning Matematik & dansk Udarbejdelse af statistisk undersøgelse, som formidles til forskellige målgrupper. Elevinstruks: I skal udforme en rapport om en statistisk undersøgelse med grupperede data på basis af, hvad I har lært i faget matematik, og derefter omskrive dele af informationerne heri til en anden genre, således at rapportens indhold får ny form og derved gøres relevant i en anden sammenhæng. Fremgangsmåde: I skal lave en statistisk undersøgelse efter eget valg. Det eneste krav er, at den indeholder grupperede svar. Efterfølgende skal I udforme en besvarelse på to forskellige måder: en dokumentationsdel og en formidlingsdel. Det er et krav, at disse to skal kunne læses uafhængigt af hinanden. I dokumentationsdelen skal I angive jeres spørgeskema samt de statistiske resultater, som I kan udregne på basis af de svar, I har fået. Det skal også fremgå, hvordan I har udregnet resultaterne. (Sørg i hvert fald for at have disse med: antal besvarelser, hyppigheder, middeltal, frekvenser, histogram, kumulerede frekvenser, sumkurve, kvartilsæt). Hvis der er kommentarer til undersøgelsen, skal de selvfølgelig også være med her. I formidlingsdelen er det jeres opgave at videreformidle jeres viden fra dokumentationsdelen til andre uden for den faglige sammenhæng i matematiktimerne. I skal m.a.o. gøre resultatet af jeres statistiske undersøgelse relevant for andre i en anden sammenhæng. I skal selv vælge jeres målgruppe 1 og genre. 2 Husk, at når man skal skrive for at videreformidle sin viden til andre, er det nødvendigt at have fokus på modtagerens forudsætninger i forhold til emnet. I skal skrive, så jeres modtager forstår det, I skriver. Det betyder bl.a., at hvis I er nødt til at bruge ord undervejs, som målgruppen ikke umiddelbart kender, må I forklare dem (eventuelt ved hjælp af en faktaboks). Prøv, så vidt det overhovedet er muligt, at bruge mindst en af de oplysninger/ grafer, som I har lært at lave i gymnasiet, i formidlingsdelen. Hvis I fx bruger medianen, behøver I dog ikke at skrive ordet»median«, ofte vil det være bedre at forklare sig i mere dagligdags ord. 1. Eksempler på målgrupper: gymnasieelever, forældre, læsere af Nordjyske, læsere af Alt for Damerne, skofabrikanter e.l. 2. Eksempler på genrer: artikel, læserbrev, brev eller lignende 6

7 Øvelse i transformationsskrivning Fysik & dansk Elevinstruks: I skal i de følgende timer arbejde med at skrive en fysikfaglig artikel om, således at den kan læses af en bredere målgruppe uden særlige fysikfaglige forudsætninger. Den normale fysikfaglige skriveform skal erstattes af en anden skriveform, men I skal samtidig sikre jer, at den oprindelige artikels indhold, fokus og pointer ikke går tabt, når I benytter transformationsskrivning. Vælg en af følgende artikler: Sybille Hildebrandt:»Planck-satellitten afslører mystisk mørk gas i Mælkevejen«Michael Linden-Vørnle:»Kepler finder seksdobbelt planetsystem«i skal støtte jer til de papirer, som er blevet udleveret og gennemgået. Også siderne om det retoriske pentagram. Hver gruppe skal skrive en nyhedsartikel, hvor målgruppen er en af de andre arbejdsgrupper (se nærmere herom nedenfor). Artiklen skal have samme længde som den oprindelige og være forsynet med billedmateriale. Som afslutning på artiklen skal I skrive nogle få opsummerende kommentarer til forløbet. Arbejdsgrupper: (Læreren indsætter her gruppeinddelingen af eleverne). I har 2 timer i dag tirsdag, 1 time onsdag (i stedet for engelsk), 1 time torsdag (dansktimen) og 1 time mandag i næste uge, hvor artiklen skal afleveres i 2 eksemplarer. 7

8 Eksempler på elevernes evalueringer: Det har været et godt forløb, fordi vi har haft mulighed for at arbejde sammen og udvikle vores skriftlige færdigheder. Sammenhængen mellem fagene hjalp på forståelsen af emnet og artikelskrivningen. Det er efter min mening spild af tid at bruge så lang tid på at skrive en artikel om, for at andre kan læse den. Jeg ser det som en naturlig ting at formidle et sådant budskab, så vi har ikke behov for at»spilde«tid på OS. Dette projekt har en vis relevans i forhold til fysik, i forhold til at man bedst muligt skal formidle budskabet i emnet, men det havde været mere konstruktivt, hvis det i stedet var integreret i danskundervisningen. Vi har kun brugt få timer på dette, så jeg mener, det ville give et større udbytte, hvis man lærte det i dansk. Egentlig er det vel også noget, man skal bruge i stort set alle fag, og derfor er det en essentiel del af enhver undervisning. Vi synes, at det har været en fin måde at arbejde på. Det var godt, at man afleverede til læreren og fik den tilbage med kommentarer, som kunne bruges til noget. Det fungerede også meget godt, at man afleverede til en anden gruppe og hørte, hvad de havde at sige. På denne måde havde man også lidt at sammenligne sit eget arbejde med. Man blev inspireret af hinanden. Det var også fint at arbejde i gruppe med nogle, man ikke plejer at arbejde sammen med. Og hvis gruppen tager det seriøst, er samarbejdsmulighederne gode, og produktet bliver godt, fordi man har flere meninger ind over. Det var også rart, at der var god tid til det, og lærerne stod til rådighed. Det har været rigtig godt at arbejde sammen om teksten, fordi vi alle ser fra nogle forskellige vinkler. Det har været skønt at arbejde på en anderledes måde, men selve opgaven var svær at omformulere, fordi den i forvejen var skrevet godt, samtidig med at andre ting var svære at forstå Denne arbejdsmetode har været lærerig. Den viser et andet og bedre aspekt af, hvad gruppearbejde kan være. Vi fik god tid til at arbejde sammen, så vi ikke blev tvunget til at arbejde alene. Derudover fik vi lagt vægt på det, som der skulle lægges vægt på fra de to fag. Det var godt, at der var afsat god tid til projektet. 8

9 Lærernes evalueringer: I fysik har eleverne arbejdet på en anden måde, end de normalt gør. De har haft mere tid til at arbejde med deres egen forståelse af det faglige stof og har haft mulighed for at få en bedømmelse af deres faglige forståelse undervejs i skrivearbejdet. Den»ekstra«tid og hjælpen undervejs i skriveprocessen gjorde, at eleverne i højere grad blev i stand til at anvende deres viden og ikke blot redegøre for de fysiske fænomener. Fysiklæreren Det har været meget inspirerende og tankevækkende at arbejde med at reformere arbejdet med den skriftlige dimension i fagene. Eleverne tvinges med transformationsskrivning til at få deres egen forståelse af stoffet/emnet på plads, før de kan formidle det til andre. De tvinges til at tage nogle diskussioner for at få afklaret faglige tvister og faglig tvivl, også hvad angår spørgsmålet om, hvordan man skal formidle resultatet af bearbejdelsen. Dermed gøres der tillige op med nogle tabuer, som er med til at fastholde skrivning og skriftligt arbejde som et privat og individuelt anliggende. Skrivefaget»Omlagt Skriftlighed«(OS) forstærker det ønskede fokus på det processuelle ved skriftligt arbejde. Dansklæreren 9

10 ERFARINGER FRA NÆRT BESLÆGTEDE FAG Processkrivning i naturvidenskab Matematik & fysik Elevinstruks: Klassen inddeles i 4-mands-team. Eleverne skal lave en individuel skriftlig besvarelse af en opgave. I besvarelsen skal eleverne fokusere på sproglig præcision, herunder korrekt brug af faglige begreber. Opgaven udleveres, og det præciseres, hvad der lægges vægt på i besvarelsen. Teamet diskuterer opgaven (5-7 min.). Eleverne skriver individuelt et svar på opgaven (15 min.). Eleverne mødes igen i tvær-team og giver hinanden kritik med fokus på sproglig præcision og korrekt brug af faglige begreber (15 min.). Eleverne justerer individuelt deres besvarelse på baggrund af kritikken (15 min.). Herefter afleveres den til læreren. Læreren læser besvarelsen og kommenterer den. Den kommenterede besvarelse leveres tilbage, og hver elev reflekterer over, hvordan den kan forbedres. Evaluering: Eleverne gav udtryk for, at opgaven havde øget deres bevidsthed om sproglig og faglig præcision. Opgaven kunne besvares på forskellige taksonomiske niveauer. Nogle af besvarelserne var på så lavt et niveau, at viden tilegnet i gymnasiet næsten ikke indgik. Det gav anledning til en god diskussion på klassen om den faglige dybde i en besvarelse, og hvad der karakteriserer besvarelser på forskellige taksonomiske niveauer. Erfaringerne med opgaven er gode. Hvis den skulle gentages, ville det være en god idé at tvinge eleverne til at bruge bestemte faglige begreber og analyser i besvarelsen for at sikre den faglige dybde. 10

11 Indledning, sammenhæng, disposition Engelsk & dansk Eleverne er på forhånd både i dansk og engelsk blevet introduceret til forskellige måder at skrive indledning på. I en lektion (omlagt skriftlighed = bundet elevtid), hvor begge lærere er til stede, skal de begynde med at skrive indledning til en konkret dansk stil, de har fået for. Dernæst skal de i grupper læse hinandens indledninger og give respons. Endelig skal de rette deres egen indledning til efter den respons, de havde fået. Evaluering: Eleverne brugte utrolig lang tid på at skrive deres egen indledning og kort tid på at give respons på hinandens. De havde ikke så meget at sige til hinandens indledninger, men ville alle sammen have læreren til at komme og godkende deres egen indledning. Det viste sig dermed vanskeligt at få dem til at bruge hinanden i skriveprocessen. Eftersom den første skrivefase tog så lang tid, blev der kun for ganske få elevers vedkommende tid til at arbejde med den engelske tekst. En idé kunne være at bede eleverne om at skrive udkast til indledningen derhjemme og have det med til timen. 11

12 Formidling, genrebevidsthed, hav modtageren for øje Dansk & vilkårligt fag Klassen deles ind i 4 overordnede grupper. Alle skal individuelt skrive en kort tekst (maks. ½ side), hvori de introducerer det nyhedsgenreforløb, som vi netop har afsluttet i dansk, herunder forklarer nogle af de fagbegreber, vi har arbejdet med. Gruppe 1 skal målrette teksten til en 9.-klasses-elev, der overvejer at starte på stx og gerne vil vide lidt om, hvad man laver i danskfaget. Gruppe 2 skal målrette teksten til deres fiktive bedsteforælder eller oldeforælder, som selv gik ud af skolen efter 7. klasse, og som er interesseret i at høre, hvad deres barne/oldebarn laver i dansktimerne. Gruppe 3 skal udforme teksten, som var den et læserbrev til en avis, hvori eleven skal argumentere for, at der skal flere dansktimer ind i gymnasiet. Gruppe 4 skal målrette teksten til Kurt fra klassen, som ikke har forstået så meget af forløbet. Den korte tekst printes ud i 5 eksemplarer, og der dannes matrixgrupper. I disse læser man de andres tekster en ad gangen, og der gives mundtlig respons på, om formidlingen er lykkedes, og modtageren nås. Alle gruppemedlemmer siger mindst én positiv ting ved teksten og mindst ét forslag til forbedring. Læreren cirkulerer og lytter. 12

13 FAG UDEN SKRIFTLIG DIMENSION Sproglig præcision Historie Tekstklassen har hjemme som afslutning på Azteker-forløb læst 2 kilde tekster om indianernes karakteregenskaber. Klassen deles i 2, og hver halvdel får 5 minutters par-opgave med at klarlægge forfatternes opfattelse af indianernes karakteregenskaber med maks. 10 ord. 4 besvarelser afleveres på tavlen med efterfølgende dialog i klassen. Rød tråd, indledning Historie Afsluttende gruppeopgave i forbindelse med et kort slaveprojekt: Elevinstruks: Formuler en opgave/problemformulering med anvendelse af noget af kildematerialet. Skal afleveres elektronisk efter 30 minutter og fremlægges på data-projektor. 13

14 Deltagelse i debatfora på nettet, debatkultur, sociale medier som kanal for demokratisk deltagelse Samfundsfag I forbindelse med et forløb om velfærd bliver eleverne bedt om at deltage i en velfærdsdebat på internettet. Eleverne deltager på tværs af tre klasser i en skriftlig debat på s Facebook side. Her debatterer de fx efterløn eller velfærd via de sociale medier. Erfaring: Mange elever, som er tilbageholdende og stille i den faglige, mundtlige undervisning, markerer sig positivt og tilkendegiver således på skrift, at de bestemt har fået udbytte af undervisningen. På denne måde kan skriftligheden i dette tilfælde fungere som evalueringsmetode og procesværktøj. Evaluering: Forløbet var en succes, og eleverne fik lejlighed til at vise omverdenen, at de har lært noget på gymnasiet. Forløbet blev dog en anelse tidskrævende for undervisers vedkommende, da denne ikke var»ven«med sine elever på Facebook. De måtte derfor melde tilbage til underviser, hver gang de havde skrevet. 14

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Når skriftlighed drukner i ord

Når skriftlighed drukner i ord Når skriftlighed drukner i ord De skriver og skriver, og alligevel ser gymnasieelever ofte først meningen med skolernes udbredte skriftlighed kort før studentereksamen. Lav en overordnet plan for skrivearbejdet

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

STILLADSERING - BEGREBETS ANVENDELIGHED I UNDERVISNINGSFORBEREDELSE OG AFHOLDELSE (Projektopgave, pædagogikum 2008 )

STILLADSERING - BEGREBETS ANVENDELIGHED I UNDERVISNINGSFORBEREDELSE OG AFHOLDELSE (Projektopgave, pædagogikum 2008 ) STILLADSERING - BEGREBETS ANVENDELIGHED I UNDERVISNINGSFORBEREDELSE OG AFHOLDELSE (Projektopgave, pædagogikum 2008 ) Anders Stubkjær, Statsskolen, Sønderborg 1. Indledning Hensigten med dette projekt er

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

BRUG TESTRESULTATERNE

BRUG TESTRESULTATERNE BRUG TESTRESULTATERNE INSPIRATION TIL PÆDAGOGISK BRUG AF RESULTATER FRA DE NATIONALE TEST INDHOLD 3 Opfølgningen gør forskellen 4 Testens indhold 6 Hvordan kan resultaterne læses 10 Fra testresultat til

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering. Albert Astrup Christensen Jane Olesen

Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering. Albert Astrup Christensen Jane Olesen Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering Albert Astrup Christensen Jane Olesen Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til HIP HURRA for ASTRID Lærervejledning Jonna Byskov og Marianne Keinicke På vej til Indhold Intentionerne med bogen......................................... 3 Et værdifuldt forfatterskab.....................................

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer Uddannelse F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Udvikling af personlige kompetencer i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser af Vibeke Nielsen Udvikling af personlige kompetencer

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere