TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT"

Transkript

1 TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT Af Henning Bøtner Hansen, Merete Dejgaard og Per Høberg Frederikshavn Gymnasium & HF-Kursus Gruppen har gennemført et pilotprojekt, hvor forskellige fag har skullet arbejde sammen om udvikling af elevernes studieforberedende skrivekompetencer. Herunder findes opgaver og ideoplæg til Skriv så du bliver hørt, særligt til afsnittet»skriv i mange sammenhæng«og til transformationsskrivning. Opgaverne er rettet mod lærere. Opgaverne fordeler sig i tre grupper, der afspejler gruppens erfaringer fra henh. Samarbejde mellem fjernt beslægtede fag Samarbejde mellem nært beslægtede fag Opgaver til fag uden skriftlig dimension 1

2 SAMARBEJDE MELLEM FJERNT BESLÆGTEDE FAG Skriftlig formidling af fysiske resultater fra observationer i verdensrummet Dansk & fysik Eleverne skal arbejde sammen (i grupper/par) om at formidle fysiske resultater omtalt i en videnskabelig artikel. De skal dels undersøge, hvordan der argumenteres for resultaterne i artiklen, dels skrive en artikel, hvor de i en klar form formidler det, de har læst. I den forbindelse skal de gøre det klart for læserne, hvordan de har konkluderet ud fra de omtalte observationer. Så vidt muligt vil begge lærere være til stede i de timer, hvor projektet er skemalagt. Hvorvidt det skriftlige produkt afleveres individuelt eller gruppevis, afhænger af lærerens prioritering og den tid, der er afsat til opgaven. 2

3 Trigonometri og præcision Matematik & tysk I en fælles opgave skal eleverne oversætte selve opgaven og baggrunden for opgaven til tysk. I arbejdet med opgaven er det ikke nok, at eleverne svarer med tal og formler. De kan finde svarene i lærebogen, men må ikke skrive akkurat det samme. Elevinstruks:»Gør teksten til din egen, men skriv til og for andre«: Skriv med dine egne ord Tegn dine egne figurer Vælg dine egne eksempler Skriv fyldestgørende, så det giver mening i sig selv uden at man behøver at have spørgsmålet ved hånden Skriv, så der er en rød tråd i teksten (fx må figurer ikke bare stå for sig selv) I må arbejde i grupper, men SKAL aflevere individuelt, og I må ikke aflevere noget, der praktisk taget er det samme som det, en anden afleverer. Erfaringer: Det var svært at få eleverne til at løsrive sig fra matematiske formler og i stedet skrive med deres egne ord. Det lykkedes imidlertid at flytte langt de fleste elever et langt stykke mod en bedre formuleringsevne og bevidsthed om målgruppe. Det lykkedes også at vænne eleverne til at bruge tegninger i større omfang. Enkelte elever, der må anses for meget matematikkyndige i fagsnæver forstand, havde dog svært ved at vænne sig til at bruge ord og tegninger frem for matematiske symboler. Eleverne gav udtryk for, at de vil kunne anvende den ny praksis i andre sammenhænge og andre fag. Det lykkedes ikke at få eleverne til at gennemgå hinandens opgaver. Kun lærerens svar var tilstrækkelig autoritativ. Det var kun en fordel at samarbejde mellem to fjernt beslægtede fag. Faget matematik blev styrket af gode input fra sprogfaget. 3

4 Sproglig korrekthed Dansk & biologi Eleverne har i ugerne op til denne lektion, hvor dansk- og biologilæreren begge er til stede, afleveret både dansk stil og biologirapport. Disse to opgaver er blevet rettet til bunds med fokus på især sproglige fejl. De sproglige fejl er blot markeret, ikke rettet. Lige inden timens start bliver opgaverne uploadet til eleverne. Klassen inddeles i to. Den ene halvdel skal begynde med dansk stil, den anden halvdel med biologirapport. Hver elev skal individuelt rette alle sproglige fejl i sin egen opgave. Hvis eleven ikke kan rette fejlen, skal han/hun som udgangspunkt spørge sin sidemand til råds. Først derefter må læreren konsulteres. Når eleven og sidemanden er færdige med den ene opgave, skal de gå i gang med den anden. Dermed sikres det, at alle når at rette den ene opgave, og de fleste når givetvis at blive færdig med begge opgaver. Bemærkninger: Eleverne er glade for at få mulighed for at efterbearbejde deres egne skriftlige produkter, og de er generelt overraskede over, hvor mange fejl de laver. Det kan være et problem at få eleverne til at hjælpe hinanden. Der er en tendens til, at de tilkalder en lærer, lige så snart de går i stå. Tanken om, at de ved at hjælpe hinanden selv kunne blive klogere på en sproglig fejltype, er vigtig at fastholde. 4

5 Udarbejdelse af pjece om prænatal diagnostik Dansk & biologi Fokus på genre, skrivehandling og modtagerbevidsthed formidling af fagligt stof. Udarbejdelse af retteark og retteopgave til time i omlagt skriftlighed, hvor både biologi- og dansklæreren er til stede. Fælles evaluering i Google-dokument Opgave om biologiske testmetoder og etik Skriftlig aflevering i fagene dansk og biologi Elevinstruks: I skal skrive en lille pjece til en kampagne, der skal informere folk om fordele og ulemper ved prænatal diagnostik. Målgruppen er kommende forældre. Pjecen skal indeholde en hovedtekst, som henvender sig til målgruppen i et sprog, der er almindeligt forståeligt, og som appellerer til målgruppen. Derudover skal der være faktabokse, der indeholder biologiske fakta, som formidles nøgternt og præcist. I skal udforme pjecen, så den virker bedst muligt i forhold til følgende to mål: 1. Den skal være appellerende og let forståelig (hovedtekst). 2. Den skal være præcis og informativ (faktaboks). Pjecen må gerne indeholde figurer og billeder. Pjecen skal fylde et foldet A4-ark. Inden I skriver, er det vigtigt, at I sætter jer ind i de to forskellige genrer, I skal benytte i udformningen af pjecen. God arbejdslyst 5

6 Transformationsskrivning Matematik & dansk Udarbejdelse af statistisk undersøgelse, som formidles til forskellige målgrupper. Elevinstruks: I skal udforme en rapport om en statistisk undersøgelse med grupperede data på basis af, hvad I har lært i faget matematik, og derefter omskrive dele af informationerne heri til en anden genre, således at rapportens indhold får ny form og derved gøres relevant i en anden sammenhæng. Fremgangsmåde: I skal lave en statistisk undersøgelse efter eget valg. Det eneste krav er, at den indeholder grupperede svar. Efterfølgende skal I udforme en besvarelse på to forskellige måder: en dokumentationsdel og en formidlingsdel. Det er et krav, at disse to skal kunne læses uafhængigt af hinanden. I dokumentationsdelen skal I angive jeres spørgeskema samt de statistiske resultater, som I kan udregne på basis af de svar, I har fået. Det skal også fremgå, hvordan I har udregnet resultaterne. (Sørg i hvert fald for at have disse med: antal besvarelser, hyppigheder, middeltal, frekvenser, histogram, kumulerede frekvenser, sumkurve, kvartilsæt). Hvis der er kommentarer til undersøgelsen, skal de selvfølgelig også være med her. I formidlingsdelen er det jeres opgave at videreformidle jeres viden fra dokumentationsdelen til andre uden for den faglige sammenhæng i matematiktimerne. I skal m.a.o. gøre resultatet af jeres statistiske undersøgelse relevant for andre i en anden sammenhæng. I skal selv vælge jeres målgruppe 1 og genre. 2 Husk, at når man skal skrive for at videreformidle sin viden til andre, er det nødvendigt at have fokus på modtagerens forudsætninger i forhold til emnet. I skal skrive, så jeres modtager forstår det, I skriver. Det betyder bl.a., at hvis I er nødt til at bruge ord undervejs, som målgruppen ikke umiddelbart kender, må I forklare dem (eventuelt ved hjælp af en faktaboks). Prøv, så vidt det overhovedet er muligt, at bruge mindst en af de oplysninger/ grafer, som I har lært at lave i gymnasiet, i formidlingsdelen. Hvis I fx bruger medianen, behøver I dog ikke at skrive ordet»median«, ofte vil det være bedre at forklare sig i mere dagligdags ord. 1. Eksempler på målgrupper: gymnasieelever, forældre, læsere af Nordjyske, læsere af Alt for Damerne, skofabrikanter e.l. 2. Eksempler på genrer: artikel, læserbrev, brev eller lignende 6

7 Øvelse i transformationsskrivning Fysik & dansk Elevinstruks: I skal i de følgende timer arbejde med at skrive en fysikfaglig artikel om, således at den kan læses af en bredere målgruppe uden særlige fysikfaglige forudsætninger. Den normale fysikfaglige skriveform skal erstattes af en anden skriveform, men I skal samtidig sikre jer, at den oprindelige artikels indhold, fokus og pointer ikke går tabt, når I benytter transformationsskrivning. Vælg en af følgende artikler: Sybille Hildebrandt:»Planck-satellitten afslører mystisk mørk gas i Mælkevejen«Michael Linden-Vørnle:»Kepler finder seksdobbelt planetsystem«i skal støtte jer til de papirer, som er blevet udleveret og gennemgået. Også siderne om det retoriske pentagram. Hver gruppe skal skrive en nyhedsartikel, hvor målgruppen er en af de andre arbejdsgrupper (se nærmere herom nedenfor). Artiklen skal have samme længde som den oprindelige og være forsynet med billedmateriale. Som afslutning på artiklen skal I skrive nogle få opsummerende kommentarer til forløbet. Arbejdsgrupper: (Læreren indsætter her gruppeinddelingen af eleverne). I har 2 timer i dag tirsdag, 1 time onsdag (i stedet for engelsk), 1 time torsdag (dansktimen) og 1 time mandag i næste uge, hvor artiklen skal afleveres i 2 eksemplarer. 7

8 Eksempler på elevernes evalueringer: Det har været et godt forløb, fordi vi har haft mulighed for at arbejde sammen og udvikle vores skriftlige færdigheder. Sammenhængen mellem fagene hjalp på forståelsen af emnet og artikelskrivningen. Det er efter min mening spild af tid at bruge så lang tid på at skrive en artikel om, for at andre kan læse den. Jeg ser det som en naturlig ting at formidle et sådant budskab, så vi har ikke behov for at»spilde«tid på OS. Dette projekt har en vis relevans i forhold til fysik, i forhold til at man bedst muligt skal formidle budskabet i emnet, men det havde været mere konstruktivt, hvis det i stedet var integreret i danskundervisningen. Vi har kun brugt få timer på dette, så jeg mener, det ville give et større udbytte, hvis man lærte det i dansk. Egentlig er det vel også noget, man skal bruge i stort set alle fag, og derfor er det en essentiel del af enhver undervisning. Vi synes, at det har været en fin måde at arbejde på. Det var godt, at man afleverede til læreren og fik den tilbage med kommentarer, som kunne bruges til noget. Det fungerede også meget godt, at man afleverede til en anden gruppe og hørte, hvad de havde at sige. På denne måde havde man også lidt at sammenligne sit eget arbejde med. Man blev inspireret af hinanden. Det var også fint at arbejde i gruppe med nogle, man ikke plejer at arbejde sammen med. Og hvis gruppen tager det seriøst, er samarbejdsmulighederne gode, og produktet bliver godt, fordi man har flere meninger ind over. Det var også rart, at der var god tid til det, og lærerne stod til rådighed. Det har været rigtig godt at arbejde sammen om teksten, fordi vi alle ser fra nogle forskellige vinkler. Det har været skønt at arbejde på en anderledes måde, men selve opgaven var svær at omformulere, fordi den i forvejen var skrevet godt, samtidig med at andre ting var svære at forstå Denne arbejdsmetode har været lærerig. Den viser et andet og bedre aspekt af, hvad gruppearbejde kan være. Vi fik god tid til at arbejde sammen, så vi ikke blev tvunget til at arbejde alene. Derudover fik vi lagt vægt på det, som der skulle lægges vægt på fra de to fag. Det var godt, at der var afsat god tid til projektet. 8

9 Lærernes evalueringer: I fysik har eleverne arbejdet på en anden måde, end de normalt gør. De har haft mere tid til at arbejde med deres egen forståelse af det faglige stof og har haft mulighed for at få en bedømmelse af deres faglige forståelse undervejs i skrivearbejdet. Den»ekstra«tid og hjælpen undervejs i skriveprocessen gjorde, at eleverne i højere grad blev i stand til at anvende deres viden og ikke blot redegøre for de fysiske fænomener. Fysiklæreren Det har været meget inspirerende og tankevækkende at arbejde med at reformere arbejdet med den skriftlige dimension i fagene. Eleverne tvinges med transformationsskrivning til at få deres egen forståelse af stoffet/emnet på plads, før de kan formidle det til andre. De tvinges til at tage nogle diskussioner for at få afklaret faglige tvister og faglig tvivl, også hvad angår spørgsmålet om, hvordan man skal formidle resultatet af bearbejdelsen. Dermed gøres der tillige op med nogle tabuer, som er med til at fastholde skrivning og skriftligt arbejde som et privat og individuelt anliggende. Skrivefaget»Omlagt Skriftlighed«(OS) forstærker det ønskede fokus på det processuelle ved skriftligt arbejde. Dansklæreren 9

10 ERFARINGER FRA NÆRT BESLÆGTEDE FAG Processkrivning i naturvidenskab Matematik & fysik Elevinstruks: Klassen inddeles i 4-mands-team. Eleverne skal lave en individuel skriftlig besvarelse af en opgave. I besvarelsen skal eleverne fokusere på sproglig præcision, herunder korrekt brug af faglige begreber. Opgaven udleveres, og det præciseres, hvad der lægges vægt på i besvarelsen. Teamet diskuterer opgaven (5-7 min.). Eleverne skriver individuelt et svar på opgaven (15 min.). Eleverne mødes igen i tvær-team og giver hinanden kritik med fokus på sproglig præcision og korrekt brug af faglige begreber (15 min.). Eleverne justerer individuelt deres besvarelse på baggrund af kritikken (15 min.). Herefter afleveres den til læreren. Læreren læser besvarelsen og kommenterer den. Den kommenterede besvarelse leveres tilbage, og hver elev reflekterer over, hvordan den kan forbedres. Evaluering: Eleverne gav udtryk for, at opgaven havde øget deres bevidsthed om sproglig og faglig præcision. Opgaven kunne besvares på forskellige taksonomiske niveauer. Nogle af besvarelserne var på så lavt et niveau, at viden tilegnet i gymnasiet næsten ikke indgik. Det gav anledning til en god diskussion på klassen om den faglige dybde i en besvarelse, og hvad der karakteriserer besvarelser på forskellige taksonomiske niveauer. Erfaringerne med opgaven er gode. Hvis den skulle gentages, ville det være en god idé at tvinge eleverne til at bruge bestemte faglige begreber og analyser i besvarelsen for at sikre den faglige dybde. 10

11 Indledning, sammenhæng, disposition Engelsk & dansk Eleverne er på forhånd både i dansk og engelsk blevet introduceret til forskellige måder at skrive indledning på. I en lektion (omlagt skriftlighed = bundet elevtid), hvor begge lærere er til stede, skal de begynde med at skrive indledning til en konkret dansk stil, de har fået for. Dernæst skal de i grupper læse hinandens indledninger og give respons. Endelig skal de rette deres egen indledning til efter den respons, de havde fået. Evaluering: Eleverne brugte utrolig lang tid på at skrive deres egen indledning og kort tid på at give respons på hinandens. De havde ikke så meget at sige til hinandens indledninger, men ville alle sammen have læreren til at komme og godkende deres egen indledning. Det viste sig dermed vanskeligt at få dem til at bruge hinanden i skriveprocessen. Eftersom den første skrivefase tog så lang tid, blev der kun for ganske få elevers vedkommende tid til at arbejde med den engelske tekst. En idé kunne være at bede eleverne om at skrive udkast til indledningen derhjemme og have det med til timen. 11

12 Formidling, genrebevidsthed, hav modtageren for øje Dansk & vilkårligt fag Klassen deles ind i 4 overordnede grupper. Alle skal individuelt skrive en kort tekst (maks. ½ side), hvori de introducerer det nyhedsgenreforløb, som vi netop har afsluttet i dansk, herunder forklarer nogle af de fagbegreber, vi har arbejdet med. Gruppe 1 skal målrette teksten til en 9.-klasses-elev, der overvejer at starte på stx og gerne vil vide lidt om, hvad man laver i danskfaget. Gruppe 2 skal målrette teksten til deres fiktive bedsteforælder eller oldeforælder, som selv gik ud af skolen efter 7. klasse, og som er interesseret i at høre, hvad deres barne/oldebarn laver i dansktimerne. Gruppe 3 skal udforme teksten, som var den et læserbrev til en avis, hvori eleven skal argumentere for, at der skal flere dansktimer ind i gymnasiet. Gruppe 4 skal målrette teksten til Kurt fra klassen, som ikke har forstået så meget af forløbet. Den korte tekst printes ud i 5 eksemplarer, og der dannes matrixgrupper. I disse læser man de andres tekster en ad gangen, og der gives mundtlig respons på, om formidlingen er lykkedes, og modtageren nås. Alle gruppemedlemmer siger mindst én positiv ting ved teksten og mindst ét forslag til forbedring. Læreren cirkulerer og lytter. 12

13 FAG UDEN SKRIFTLIG DIMENSION Sproglig præcision Historie Tekstklassen har hjemme som afslutning på Azteker-forløb læst 2 kilde tekster om indianernes karakteregenskaber. Klassen deles i 2, og hver halvdel får 5 minutters par-opgave med at klarlægge forfatternes opfattelse af indianernes karakteregenskaber med maks. 10 ord. 4 besvarelser afleveres på tavlen med efterfølgende dialog i klassen. Rød tråd, indledning Historie Afsluttende gruppeopgave i forbindelse med et kort slaveprojekt: Elevinstruks: Formuler en opgave/problemformulering med anvendelse af noget af kildematerialet. Skal afleveres elektronisk efter 30 minutter og fremlægges på data-projektor. 13

14 Deltagelse i debatfora på nettet, debatkultur, sociale medier som kanal for demokratisk deltagelse Samfundsfag I forbindelse med et forløb om velfærd bliver eleverne bedt om at deltage i en velfærdsdebat på internettet. Eleverne deltager på tværs af tre klasser i en skriftlig debat på s Facebook side. Her debatterer de fx efterløn eller velfærd via de sociale medier. Erfaring: Mange elever, som er tilbageholdende og stille i den faglige, mundtlige undervisning, markerer sig positivt og tilkendegiver således på skrift, at de bestemt har fået udbytte af undervisningen. På denne måde kan skriftligheden i dette tilfælde fungere som evalueringsmetode og procesværktøj. Evaluering: Forløbet var en succes, og eleverne fik lejlighed til at vise omverdenen, at de har lært noget på gymnasiet. Forløbet blev dog en anelse tidskrævende for undervisers vedkommende, da denne ikke var»ven«med sine elever på Facebook. De måtte derfor melde tilbage til underviser, hver gang de havde skrevet. 14

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Progressionsplan for det skriftlige

Progressionsplan for det skriftlige Progressionsplan for det skriftlige Skolens progressionsplan for det skriftlige bygger på det obligatoriske forløb om skriftlighed i dansk i 1.g/1.t og det skriftlige basiskursus inden for rammerne af

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 17. april 8. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 17. april 8. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Projektarbejde i naturvidenskabelig faggruppe vejledning.

Projektarbejde i naturvidenskabelig faggruppe vejledning. 1 Projektarbejde i naturvidenskabelig faggruppe vejledning. Introduktion Projektarbejde er en arbejdsform eller arbejdsmetode. Arbejdet forgår i dette tilfælde i grupper, ud fra en formuleret problemstilling

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Omlagt skriftlighed og (nye) retteformer. Disposition - Formålet med forsøget - Elevtid og rettetid - Præsentation af forsøgene - Spørgsmål

Omlagt skriftlighed og (nye) retteformer. Disposition - Formålet med forsøget - Elevtid og rettetid - Præsentation af forsøgene - Spørgsmål Omlagt skriftlighed og (nye) retteformer Disposition - Formålet med forsøget - Elevtid og rettetid - Præsentation af forsøgene - Spørgsmål ANNONCE! Titel: Type: Indhold: Omlagt skriftlighed Internt mini-udviklingsprojekt

Læs mere

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Læreplanens intention Fagets kerne: Sprog og litteratur (og kommunikation) Teksten som eksempel (på sprogligt udtryk) eller Sproget som redskab (for at kunne

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

SKRIV I DANSK. 3 fokuspunkter: Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering

SKRIV I DANSK. 3 fokuspunkter: Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering SKRIV I DANSK 3 fokuspunkter: Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering Stx-bekendtgørelsen fra 2010 Multimodalt blik på skriftligt arbejde 90 Stk. 2: Skriftligt arbejde kan have form af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December-januar 2011-2012 Institution GYMNASIET HTX SKJERN Uddannelse HTX Fag og niveau RETORIK C, - VALGFAG,

Læs mere

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF AT 2 ligger lige i foråret i 1.g. AT 2 er det første AT-forløb, hvor du arbejder med et skriftligt produkt. Formål Omfang Produktkrav Produktbedømmelse Opgavens

Læs mere

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 SRP 2014 Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 i 3.g 1. Indledning Du får her en beskrivelse af de formelle krav til studieretningsprojektet i 3g med afsæt i STX-bekendtgørelsen 2013, bilag 7. Du har

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Almen studieforbedelse hvordan?

Almen studieforbedelse hvordan? Almen studieforbedelse hvordan? EKSAMEN 2016 Læs folderen grundigt FØR UNDER EFTER Du har lavet din synopsis. Sørg for at bruge vejlederne, mens du kan! Altså indtil synopsen er afleveret. Derefter er

Læs mere

SRO på MG, måj-juni 2015

SRO på MG, måj-juni 2015 SRO på MG, måj-juni 2015 Kære 2.g er Du skal i maj 2015 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Dig og din puls Lærervejleding

Dig og din puls Lærervejleding Dig og din puls Lærervejleding Indledning I det efterfølgende materiale beskrives et forløb til matematik C, hvori eleverne skal måle hvilepuls og arbejdspuls og beskrive observationerne matematisk. Materialet

Læs mere

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune PRINCIPPER VEDR. DEN LØBENDE EVALUERING Evaluering og fastsættelse af mål er hinandens forudsætninger. For at styrke det fælles ansvar for elevernes læring opstiller lærerne tydelige mål, som formidles

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere Det foranderlige arbejdsliv Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 7.-9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Arbejdsliv Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår

Læs mere

Overgangen fra grundskole til gymnasium

Overgangen fra grundskole til gymnasium Overgangen fra grundskole til gymnasium Oplæg på konference om Faglig udvikling i Praksis Odense, Roskilde, Horsens November 2015 Lars Ulriksen www.ind.ku.dk Overgange kan være udfordrende Institut for

Læs mere

Tværfaglig akademisk skrivning. Middelfart 27.januar 2011 Birgitte Darger, Helle Lyngbye, Jasper Holm Det frie Gymnasium

Tværfaglig akademisk skrivning. Middelfart 27.januar 2011 Birgitte Darger, Helle Lyngbye, Jasper Holm Det frie Gymnasium Tværfaglig akademisk skrivning Middelfart 27.januar 2011 Birgitte Darger, Helle Lyngbye, Jasper Holm Det frie Projekt med Ørestad og Det frie A. Fokus på hvordan vi hjælper eleverne med den akademiske

Læs mere

10. Klasse. Evaluering januar 2013

10. Klasse. Evaluering januar 2013 0. Klasse Evaluering januar 0 Diagramforklaring: Diagrammet efter hvert fag fortæller om karakterspredningen. : Karakteren : Karakteren 0 : Karakteren 7 Dansk: : Karakteren : Karakteren 0 6: Karakteren

Læs mere

Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2

Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2 Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse

Læs mere

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Gribskov Gymnasium 1-3i 2012-14 Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Studieretninger i fokus Musik-engelsk

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Opgavetype Skrivekursus 4 moduler i grundforløbet Introduktion til grundlæggende begreber og metoder af betydning for skriveprocessen

Læs mere

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø.

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø. Modul 1: Klassekontrakt Kilde: bidrag fra lektor Solvejg Andersen og lektor Anne Dalgas Bjerre, Taarnby Gymnasium og HF: Demokrati i skolen del 1 i 19 veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne,dcum,

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Gamemani ac AfMe t t eal mi ndpe de r s e n Mål gr uppe: 5. 7. k l as s e Undervisningsforløb til 5.-7. klasse Game-maniac et undervisningsforløb om gaming til 5.-7. klasse Af Mette Almind Pedersen, lærer

Læs mere

Pædagogisk kursus for instruktorer gang. Gry Sandholm Jensen

Pædagogisk kursus for instruktorer gang. Gry Sandholm Jensen Pædagogisk kursus for instruktorer 2013 2. gang Gry Sandholm Jensen Fra sidste gang Uklare punkter fra sidste gang: 1. De studerendes forberedelse og motivation Forventningsafstemning med både VIP og de

Læs mere

Ny skriftlighed i studieretningen IBC

Ny skriftlighed i studieretningen IBC Ny skriftlighed i studieretningen IBC Projektnummer 128981 Lise Fuur Andersen lfan@ibc.dk Lisbeth Pedersen lpe@ibc.dk Inger Ernstsen ier@ibc.dk Formålet med projektet er at udvikle en ramme for en fælles

Læs mere

SRO på MG, åpril-måj 2014

SRO på MG, åpril-måj 2014 SRO på MG, åpril-måj 2014 Kære 2.g er Du skal i maj 2014 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Case (skole): Hindringer for dialog og samarbejde

Case (skole): Hindringer for dialog og samarbejde Case (skole): Hindringer for dialog og samarbejde Udarbejdet af Ulla Kofoed, lektor, UCC Nedenstående eksempel viser, hvordan manglende overvejelser over skriftlig kommunikation, indhold og organisering

Læs mere

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december Dansk som andetsprog

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december Dansk som andetsprog Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december 2016 Dansk som andetsprog Information om prøven i skriftlig fremstilling D Prøven i skriftlig fremstilling D består af et teksthæfte,

Læs mere

Bilag til AT-håndbog 2010/2011

Bilag til AT-håndbog 2010/2011 Bilag 1 - Uddybning af indholdet i AT-synopsen: a. Emne, fagkombination og niveau for de fag, der indgår i AT-synopsen b. Problemformulering En problemformulering skal være kort og præcis og fokusere på

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 1, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Jeg er

Læs mere

Skriftlighed og Rettestrategi

Skriftlighed og Rettestrategi Skriftlighed og Rettestrategi Rettestrategier og brug af omlagt skriftlighed v/, Learnmark Gymnasium hhx & htx Mål med oplægget At få ideer til, hvordan omlagt elevtid kan anvendes, så det giver udbytte

Læs mere

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur.

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur. Lærervejledning 0 Overblik Livets Vand er en visuel undervisningsportal, der med afsæt i vandknaphed retter fokus mod nye vandteknologier og ideer i forbindelse med bæredygtig vandhåndtering. Det overordnede

Læs mere

Vejledningsguide til SRP Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse

Vejledningsguide til SRP Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Vejledningsguide til SRP Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Den kreative (brainstorm, mindmap og pentagon) 3. Den procesorienterede (den lille model) 4. Den procesorienterede (den

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015 Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

ZzzZzznork - event for 7. klasse

ZzzZzznork - event for 7. klasse ZzzZzznork - event for 7. klasse Introduktion Vi skal udforske søvnvaner i denne uge. Vi skal se, hvor meget elever og lærere tilsammen sover og hvilke fordele og ulemper, der er ved at sove. Igennem små

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Brobygning mellem grundskole og gymnasium i praksis. Konference for Faglige Fora Vejle, den 13. november 2014 Brian Krog Christensen, bc@sg.

Brobygning mellem grundskole og gymnasium i praksis. Konference for Faglige Fora Vejle, den 13. november 2014 Brian Krog Christensen, bc@sg. Brobygning mellem grundskole og gymnasium i praksis Konference for Faglige Fora Vejle, den 13. november 2014 Brian Krog Christensen, bc@sg.dk Vi skulle have haft mere bogstavregning i folkeskolen, så man

Læs mere

* 26. januar kl

* 26. januar kl 26. januar kl. 12.00 Kommunikation muligheder og begrænsninger Opgave A Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor kommunikation spiller en central rolle. I din undersøgelse af sagen skal du belyse samspillet

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK Formål Formålet med faget er at styrke elevernes sproglige bevidsthed og færdigheder, så de bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og

Læs mere

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2016 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor Januar 2012 1 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Tekstopgivelser og prøveoplæg... 5 Eksempel på forløbet

Læs mere

FIP retorik 14/12-17 Sofia Amanda Mortensen Lektor, Innovationsgymnasiet, Niels Brock

FIP retorik 14/12-17 Sofia Amanda Mortensen Lektor, Innovationsgymnasiet, Niels Brock FIP retorik 14/12-17 Sofia Amanda Mortensen Lektor, Innovationsgymnasiet, Niels Brock Undervisningsportfolio Hele skoleåret/kurset Prøveportfolio Slutningen af skoleåret/kurset Til prøven Elev og lærer

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Vibe Aarkrog Studieleder for masteruddannelserne Formålet med dette notat er at opsummere de væsentligste resultater af

Læs mere

SKRIV I DANSK. 3 fokuspunkter nytter det noget? Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering

SKRIV I DANSK. 3 fokuspunkter nytter det noget? Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering SKRIV I DANSK 3 fokuspunkter nytter det noget? Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering Stx-bekendtgørelsen fra 2010 Multimodalt blik på skriftligt arbejde 90 Stk. 2: Skriftligt arbejde

Læs mere

Pædagogisk værktøjskasse

Pædagogisk værktøjskasse Pædagogisk værktøjskasse Vi har lavet denne pædagogiske værktøjskasse for at styrke den alsidige historieundervisning, hvor du kan finde forskellige arbejdsformer og øvelser, som kan gøre historieundervisningen

Læs mere

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer.

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer. Skrivekompetencer Genrebevidsthed 1. Reproduktion: a. Lad elever reproducere genrer, fx i forbindelse med processkrivning. Eleverne kan bruge en eksemplarisk tekst (fx en undersøgelse, artikel etc.) som

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 for hh1e Team 2

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 for hh1e Team 2 Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 for hh1e Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet... 3 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet... 4

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

- når gymnasieskolens kode er ukendt for den unge, handler det om at eksplicitere krav og kriterier

- når gymnasieskolens kode er ukendt for den unge, handler det om at eksplicitere krav og kriterier 1 Projekt om gymnasiefremmede unge I danskgruppen på Langkær Gymnasium og HF har vi i forhold til projektet om gymnasiefremmede unge især fokuseret på ét initiativ: Stilladssering (model-læring) i forbindelse

Læs mere

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF Januar-februar Valg af sag, problemformulering og bærende fag. Mandag d. 25. januar, kl. 12.00-12.45, i auditoriet. AT ressourcerummet åbnes. Hver elev

Læs mere

PORTFOLIO. til Det internationale område. Roskilde Handelsgymnasium

PORTFOLIO. til Det internationale område. Roskilde Handelsgymnasium PORTFOLIO til Det internationale område Roskilde Handelsgymnasium Efterår 2012 Program # $%&' ( %)*+ % # "## &##, '- #"# # &#.!" $ %*% #/"# $# 0%* # # ## 1% * 2-%*. ". ## 3%-.# 1% # ".".. $!# 2 Introduktion

Læs mere

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette spil er udviklet til historieundervisningen i 7.-9. klassetrin. Spillet handler om Grundloven 1915 og har et særligt fokus på de mennesker i datiden, der

Læs mere

AKADEMISK IDÉGENERERING JULIE SCHMØKEL

AKADEMISK IDÉGENERERING JULIE SCHMØKEL JULIE SCHMØKEL AKADEMISK PROJEKT Seminar T Idégenerering Seminar U Akademisk skrivning Seminar V Akademisk feedback PRÆSENTATION Julie Schmøkel, 25 år Cand.scient. i nanoscience (2016) Projektkoordinator

Læs mere

Lærervejledning til OPFINDELSER

Lærervejledning til OPFINDELSER Lærervejledning til OPFINDELSER Af Mette Meltinis og Anette Vestergaard Nielsen Experimentarium 2013 Indholdsfortegnelse OPFINDELSER+...+1+ OPFINDELSER+...+3+ MÅLGRUPPE+...+3+ FAGLIGHED+...+3+ FAGLIGE+BEGREBER:+...+3+

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Gruppearbejde opgave 1

Gruppearbejde opgave 1 Gruppearbejde opgave 1 (25-30 minutter) a) Hver gruppedeltager præsenterer på 2 minutter, hvordan han/hun selv arbejder med skriftlighed i undervisningen. Vi ønsker alle, at en HF er skal kunne: Claus

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

KNÆK KODEN. Selvvalgt problemstilling

KNÆK KODEN. Selvvalgt problemstilling KNÆK KODEN Selvvalgt problemstilling Tidsplan Tidspunkt Aktivitet 9. april Information om intern prøve i Studieområdet Del 1 Lodtrækning om område i klasserne 13. april Valg af opgaveformulering 22. maj

Læs mere

INTRODUKTION TIL ZZZNORK

INTRODUKTION TIL ZZZNORK INTRODUKTION TIL ZZZNORK 7. KLASSE Introduktion Vi skal udforske søvnvaner i denne uge. Vi skal se, hvor meget elever og lærere tilsammen sover og hvilke fordele og ulemper, der er ved at sove. Igennem

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Projekt god start Allerød gymnasium

Projekt god start Allerød gymnasium Projekt god start Allerød gymnasium 2017-18 Struktur for forløbet 1. Introugen: Introprogram, makkerordning (se nedenfor) og Projekt god start introduceres i teamets første time med klassen. 2. I grundforløbet

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

SIV Tysk Kursusevaluering efteråret 2014

SIV Tysk Kursusevaluering efteråret 2014 SIV Tysk Kursusevaluering efteråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket

Læs mere

Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile

Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile Lov om gymnasiale uddannelser Generelt Særlige fokusområder ( 29): Håndtere valg og overgange i uddannelsessystemet i et studie- og karriereperspektiv og personligt

Læs mere

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE Oversigt Brev til skolen... 2 Brev 1 til skoleleder... 3 Brev til bibliotekar... 3 Brev 1 til lærere... 4 Brev til forældrene... 5 Brev 2 til skoleleder... 6 Brev

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Evaluering af nøgleområder 15/16 og forslag til nøgleområder 16/17

Evaluering af nøgleområder 15/16 og forslag til nøgleområder 16/17 Evaluering af nøgleområder 15/16 og forslag til nøgleområder 16/17 Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 15/16 1. Elev-/ kursistrollen, herunder a. motivation (fra elev/kursist til studerende)

Læs mere

Digital dannelse. Introduktion til 1g SR-lederne. Introduktionsforløb for 1g - 2013

Digital dannelse. Introduktion til 1g SR-lederne. Introduktionsforløb for 1g - 2013 Introduktionsforløb for 1g - 2013 Digital dannelse Introduktion til 1g SR-lederne I det følgende er der to forskellige muligheder for, at eleverne kan arbejde med digital dannelse. Dels kan man arbejde

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Skrivning i alle fag

Skrivning i alle fag Skrivning i alle fag Hvorfor og hvordan? - Oplæg ved Århus Statsgymnasium, 18. april 2013 Af Sophie Holm Strøm, afdelingsleder HF og VUC Fyn, Svendborg Forfatter til Skrivning i alle fag og Skrivning i

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på?

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på? Undervisningsdifferentiering v.h.a. IKT: Mercantec (levnedsmiddel) Dokumentation af læringsproces via PhotoStory inden for levnedsmiddel 1. Introside PR-side om forløbet. - Hvad er det vigtigt at slå på?

Læs mere

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 13/14: 1. Studieaktivitet a. skriftligt b. mundtligt 2. IT i undervisningen (fortsat

Læs mere

* 26. januar kl

* 26. januar kl 26. januar kl. 12.00 Grænser Opgave A Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor en eller flere grænser eller manglen på grænser er det centrale i sagen. Du skal anvende viden og metoder fra to fag til

Læs mere

Peter Dallmann, Sct. Knuds Gymnasium, 2h Ma, matematik, B. Underviser, skole, klasse/ kursus, fag, niveau. 4 moduler a 100 min. Forløbets varighed

Peter Dallmann, Sct. Knuds Gymnasium, 2h Ma, matematik, B. Underviser, skole, klasse/ kursus, fag, niveau. 4 moduler a 100 min. Forløbets varighed Projektleverance for fase 3 (august-december 2015): Beskrivelse af undervisningsforløb eller læringsaktivitet med udgangspunkt i temaet for fase 3 ELEVEN SOM MEDPRODUCENT I ET FLIPPED KLASSEVÆRELSE Underviser,

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Sæt dit aftryk session 1 Sådan gør du 1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Start med at fortælle kursisterne, at de i dag og i den kommende tid skal arbejde med at udtænke et projekt,

Læs mere