TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT"

Transkript

1 TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT Af Henning Bøtner Hansen, Merete Dejgaard og Per Høberg Frederikshavn Gymnasium & HF-Kursus Gruppen har gennemført et pilotprojekt, hvor forskellige fag har skullet arbejde sammen om udvikling af elevernes studieforberedende skrivekompetencer. Herunder findes opgaver og ideoplæg til Skriv så du bliver hørt, særligt til afsnittet»skriv i mange sammenhæng«og til transformationsskrivning. Opgaverne er rettet mod lærere. Opgaverne fordeler sig i tre grupper, der afspejler gruppens erfaringer fra henh. Samarbejde mellem fjernt beslægtede fag Samarbejde mellem nært beslægtede fag Opgaver til fag uden skriftlig dimension 1

2 SAMARBEJDE MELLEM FJERNT BESLÆGTEDE FAG Skriftlig formidling af fysiske resultater fra observationer i verdensrummet Dansk & fysik Eleverne skal arbejde sammen (i grupper/par) om at formidle fysiske resultater omtalt i en videnskabelig artikel. De skal dels undersøge, hvordan der argumenteres for resultaterne i artiklen, dels skrive en artikel, hvor de i en klar form formidler det, de har læst. I den forbindelse skal de gøre det klart for læserne, hvordan de har konkluderet ud fra de omtalte observationer. Så vidt muligt vil begge lærere være til stede i de timer, hvor projektet er skemalagt. Hvorvidt det skriftlige produkt afleveres individuelt eller gruppevis, afhænger af lærerens prioritering og den tid, der er afsat til opgaven. 2

3 Trigonometri og præcision Matematik & tysk I en fælles opgave skal eleverne oversætte selve opgaven og baggrunden for opgaven til tysk. I arbejdet med opgaven er det ikke nok, at eleverne svarer med tal og formler. De kan finde svarene i lærebogen, men må ikke skrive akkurat det samme. Elevinstruks:»Gør teksten til din egen, men skriv til og for andre«: Skriv med dine egne ord Tegn dine egne figurer Vælg dine egne eksempler Skriv fyldestgørende, så det giver mening i sig selv uden at man behøver at have spørgsmålet ved hånden Skriv, så der er en rød tråd i teksten (fx må figurer ikke bare stå for sig selv) I må arbejde i grupper, men SKAL aflevere individuelt, og I må ikke aflevere noget, der praktisk taget er det samme som det, en anden afleverer. Erfaringer: Det var svært at få eleverne til at løsrive sig fra matematiske formler og i stedet skrive med deres egne ord. Det lykkedes imidlertid at flytte langt de fleste elever et langt stykke mod en bedre formuleringsevne og bevidsthed om målgruppe. Det lykkedes også at vænne eleverne til at bruge tegninger i større omfang. Enkelte elever, der må anses for meget matematikkyndige i fagsnæver forstand, havde dog svært ved at vænne sig til at bruge ord og tegninger frem for matematiske symboler. Eleverne gav udtryk for, at de vil kunne anvende den ny praksis i andre sammenhænge og andre fag. Det lykkedes ikke at få eleverne til at gennemgå hinandens opgaver. Kun lærerens svar var tilstrækkelig autoritativ. Det var kun en fordel at samarbejde mellem to fjernt beslægtede fag. Faget matematik blev styrket af gode input fra sprogfaget. 3

4 Sproglig korrekthed Dansk & biologi Eleverne har i ugerne op til denne lektion, hvor dansk- og biologilæreren begge er til stede, afleveret både dansk stil og biologirapport. Disse to opgaver er blevet rettet til bunds med fokus på især sproglige fejl. De sproglige fejl er blot markeret, ikke rettet. Lige inden timens start bliver opgaverne uploadet til eleverne. Klassen inddeles i to. Den ene halvdel skal begynde med dansk stil, den anden halvdel med biologirapport. Hver elev skal individuelt rette alle sproglige fejl i sin egen opgave. Hvis eleven ikke kan rette fejlen, skal han/hun som udgangspunkt spørge sin sidemand til råds. Først derefter må læreren konsulteres. Når eleven og sidemanden er færdige med den ene opgave, skal de gå i gang med den anden. Dermed sikres det, at alle når at rette den ene opgave, og de fleste når givetvis at blive færdig med begge opgaver. Bemærkninger: Eleverne er glade for at få mulighed for at efterbearbejde deres egne skriftlige produkter, og de er generelt overraskede over, hvor mange fejl de laver. Det kan være et problem at få eleverne til at hjælpe hinanden. Der er en tendens til, at de tilkalder en lærer, lige så snart de går i stå. Tanken om, at de ved at hjælpe hinanden selv kunne blive klogere på en sproglig fejltype, er vigtig at fastholde. 4

5 Udarbejdelse af pjece om prænatal diagnostik Dansk & biologi Fokus på genre, skrivehandling og modtagerbevidsthed formidling af fagligt stof. Udarbejdelse af retteark og retteopgave til time i omlagt skriftlighed, hvor både biologi- og dansklæreren er til stede. Fælles evaluering i Google-dokument Opgave om biologiske testmetoder og etik Skriftlig aflevering i fagene dansk og biologi Elevinstruks: I skal skrive en lille pjece til en kampagne, der skal informere folk om fordele og ulemper ved prænatal diagnostik. Målgruppen er kommende forældre. Pjecen skal indeholde en hovedtekst, som henvender sig til målgruppen i et sprog, der er almindeligt forståeligt, og som appellerer til målgruppen. Derudover skal der være faktabokse, der indeholder biologiske fakta, som formidles nøgternt og præcist. I skal udforme pjecen, så den virker bedst muligt i forhold til følgende to mål: 1. Den skal være appellerende og let forståelig (hovedtekst). 2. Den skal være præcis og informativ (faktaboks). Pjecen må gerne indeholde figurer og billeder. Pjecen skal fylde et foldet A4-ark. Inden I skriver, er det vigtigt, at I sætter jer ind i de to forskellige genrer, I skal benytte i udformningen af pjecen. God arbejdslyst 5

6 Transformationsskrivning Matematik & dansk Udarbejdelse af statistisk undersøgelse, som formidles til forskellige målgrupper. Elevinstruks: I skal udforme en rapport om en statistisk undersøgelse med grupperede data på basis af, hvad I har lært i faget matematik, og derefter omskrive dele af informationerne heri til en anden genre, således at rapportens indhold får ny form og derved gøres relevant i en anden sammenhæng. Fremgangsmåde: I skal lave en statistisk undersøgelse efter eget valg. Det eneste krav er, at den indeholder grupperede svar. Efterfølgende skal I udforme en besvarelse på to forskellige måder: en dokumentationsdel og en formidlingsdel. Det er et krav, at disse to skal kunne læses uafhængigt af hinanden. I dokumentationsdelen skal I angive jeres spørgeskema samt de statistiske resultater, som I kan udregne på basis af de svar, I har fået. Det skal også fremgå, hvordan I har udregnet resultaterne. (Sørg i hvert fald for at have disse med: antal besvarelser, hyppigheder, middeltal, frekvenser, histogram, kumulerede frekvenser, sumkurve, kvartilsæt). Hvis der er kommentarer til undersøgelsen, skal de selvfølgelig også være med her. I formidlingsdelen er det jeres opgave at videreformidle jeres viden fra dokumentationsdelen til andre uden for den faglige sammenhæng i matematiktimerne. I skal m.a.o. gøre resultatet af jeres statistiske undersøgelse relevant for andre i en anden sammenhæng. I skal selv vælge jeres målgruppe 1 og genre. 2 Husk, at når man skal skrive for at videreformidle sin viden til andre, er det nødvendigt at have fokus på modtagerens forudsætninger i forhold til emnet. I skal skrive, så jeres modtager forstår det, I skriver. Det betyder bl.a., at hvis I er nødt til at bruge ord undervejs, som målgruppen ikke umiddelbart kender, må I forklare dem (eventuelt ved hjælp af en faktaboks). Prøv, så vidt det overhovedet er muligt, at bruge mindst en af de oplysninger/ grafer, som I har lært at lave i gymnasiet, i formidlingsdelen. Hvis I fx bruger medianen, behøver I dog ikke at skrive ordet»median«, ofte vil det være bedre at forklare sig i mere dagligdags ord. 1. Eksempler på målgrupper: gymnasieelever, forældre, læsere af Nordjyske, læsere af Alt for Damerne, skofabrikanter e.l. 2. Eksempler på genrer: artikel, læserbrev, brev eller lignende 6

7 Øvelse i transformationsskrivning Fysik & dansk Elevinstruks: I skal i de følgende timer arbejde med at skrive en fysikfaglig artikel om, således at den kan læses af en bredere målgruppe uden særlige fysikfaglige forudsætninger. Den normale fysikfaglige skriveform skal erstattes af en anden skriveform, men I skal samtidig sikre jer, at den oprindelige artikels indhold, fokus og pointer ikke går tabt, når I benytter transformationsskrivning. Vælg en af følgende artikler: Sybille Hildebrandt:»Planck-satellitten afslører mystisk mørk gas i Mælkevejen«Michael Linden-Vørnle:»Kepler finder seksdobbelt planetsystem«i skal støtte jer til de papirer, som er blevet udleveret og gennemgået. Også siderne om det retoriske pentagram. Hver gruppe skal skrive en nyhedsartikel, hvor målgruppen er en af de andre arbejdsgrupper (se nærmere herom nedenfor). Artiklen skal have samme længde som den oprindelige og være forsynet med billedmateriale. Som afslutning på artiklen skal I skrive nogle få opsummerende kommentarer til forløbet. Arbejdsgrupper: (Læreren indsætter her gruppeinddelingen af eleverne). I har 2 timer i dag tirsdag, 1 time onsdag (i stedet for engelsk), 1 time torsdag (dansktimen) og 1 time mandag i næste uge, hvor artiklen skal afleveres i 2 eksemplarer. 7

8 Eksempler på elevernes evalueringer: Det har været et godt forløb, fordi vi har haft mulighed for at arbejde sammen og udvikle vores skriftlige færdigheder. Sammenhængen mellem fagene hjalp på forståelsen af emnet og artikelskrivningen. Det er efter min mening spild af tid at bruge så lang tid på at skrive en artikel om, for at andre kan læse den. Jeg ser det som en naturlig ting at formidle et sådant budskab, så vi har ikke behov for at»spilde«tid på OS. Dette projekt har en vis relevans i forhold til fysik, i forhold til at man bedst muligt skal formidle budskabet i emnet, men det havde været mere konstruktivt, hvis det i stedet var integreret i danskundervisningen. Vi har kun brugt få timer på dette, så jeg mener, det ville give et større udbytte, hvis man lærte det i dansk. Egentlig er det vel også noget, man skal bruge i stort set alle fag, og derfor er det en essentiel del af enhver undervisning. Vi synes, at det har været en fin måde at arbejde på. Det var godt, at man afleverede til læreren og fik den tilbage med kommentarer, som kunne bruges til noget. Det fungerede også meget godt, at man afleverede til en anden gruppe og hørte, hvad de havde at sige. På denne måde havde man også lidt at sammenligne sit eget arbejde med. Man blev inspireret af hinanden. Det var også fint at arbejde i gruppe med nogle, man ikke plejer at arbejde sammen med. Og hvis gruppen tager det seriøst, er samarbejdsmulighederne gode, og produktet bliver godt, fordi man har flere meninger ind over. Det var også rart, at der var god tid til det, og lærerne stod til rådighed. Det har været rigtig godt at arbejde sammen om teksten, fordi vi alle ser fra nogle forskellige vinkler. Det har været skønt at arbejde på en anderledes måde, men selve opgaven var svær at omformulere, fordi den i forvejen var skrevet godt, samtidig med at andre ting var svære at forstå Denne arbejdsmetode har været lærerig. Den viser et andet og bedre aspekt af, hvad gruppearbejde kan være. Vi fik god tid til at arbejde sammen, så vi ikke blev tvunget til at arbejde alene. Derudover fik vi lagt vægt på det, som der skulle lægges vægt på fra de to fag. Det var godt, at der var afsat god tid til projektet. 8

9 Lærernes evalueringer: I fysik har eleverne arbejdet på en anden måde, end de normalt gør. De har haft mere tid til at arbejde med deres egen forståelse af det faglige stof og har haft mulighed for at få en bedømmelse af deres faglige forståelse undervejs i skrivearbejdet. Den»ekstra«tid og hjælpen undervejs i skriveprocessen gjorde, at eleverne i højere grad blev i stand til at anvende deres viden og ikke blot redegøre for de fysiske fænomener. Fysiklæreren Det har været meget inspirerende og tankevækkende at arbejde med at reformere arbejdet med den skriftlige dimension i fagene. Eleverne tvinges med transformationsskrivning til at få deres egen forståelse af stoffet/emnet på plads, før de kan formidle det til andre. De tvinges til at tage nogle diskussioner for at få afklaret faglige tvister og faglig tvivl, også hvad angår spørgsmålet om, hvordan man skal formidle resultatet af bearbejdelsen. Dermed gøres der tillige op med nogle tabuer, som er med til at fastholde skrivning og skriftligt arbejde som et privat og individuelt anliggende. Skrivefaget»Omlagt Skriftlighed«(OS) forstærker det ønskede fokus på det processuelle ved skriftligt arbejde. Dansklæreren 9

10 ERFARINGER FRA NÆRT BESLÆGTEDE FAG Processkrivning i naturvidenskab Matematik & fysik Elevinstruks: Klassen inddeles i 4-mands-team. Eleverne skal lave en individuel skriftlig besvarelse af en opgave. I besvarelsen skal eleverne fokusere på sproglig præcision, herunder korrekt brug af faglige begreber. Opgaven udleveres, og det præciseres, hvad der lægges vægt på i besvarelsen. Teamet diskuterer opgaven (5-7 min.). Eleverne skriver individuelt et svar på opgaven (15 min.). Eleverne mødes igen i tvær-team og giver hinanden kritik med fokus på sproglig præcision og korrekt brug af faglige begreber (15 min.). Eleverne justerer individuelt deres besvarelse på baggrund af kritikken (15 min.). Herefter afleveres den til læreren. Læreren læser besvarelsen og kommenterer den. Den kommenterede besvarelse leveres tilbage, og hver elev reflekterer over, hvordan den kan forbedres. Evaluering: Eleverne gav udtryk for, at opgaven havde øget deres bevidsthed om sproglig og faglig præcision. Opgaven kunne besvares på forskellige taksonomiske niveauer. Nogle af besvarelserne var på så lavt et niveau, at viden tilegnet i gymnasiet næsten ikke indgik. Det gav anledning til en god diskussion på klassen om den faglige dybde i en besvarelse, og hvad der karakteriserer besvarelser på forskellige taksonomiske niveauer. Erfaringerne med opgaven er gode. Hvis den skulle gentages, ville det være en god idé at tvinge eleverne til at bruge bestemte faglige begreber og analyser i besvarelsen for at sikre den faglige dybde. 10

11 Indledning, sammenhæng, disposition Engelsk & dansk Eleverne er på forhånd både i dansk og engelsk blevet introduceret til forskellige måder at skrive indledning på. I en lektion (omlagt skriftlighed = bundet elevtid), hvor begge lærere er til stede, skal de begynde med at skrive indledning til en konkret dansk stil, de har fået for. Dernæst skal de i grupper læse hinandens indledninger og give respons. Endelig skal de rette deres egen indledning til efter den respons, de havde fået. Evaluering: Eleverne brugte utrolig lang tid på at skrive deres egen indledning og kort tid på at give respons på hinandens. De havde ikke så meget at sige til hinandens indledninger, men ville alle sammen have læreren til at komme og godkende deres egen indledning. Det viste sig dermed vanskeligt at få dem til at bruge hinanden i skriveprocessen. Eftersom den første skrivefase tog så lang tid, blev der kun for ganske få elevers vedkommende tid til at arbejde med den engelske tekst. En idé kunne være at bede eleverne om at skrive udkast til indledningen derhjemme og have det med til timen. 11

12 Formidling, genrebevidsthed, hav modtageren for øje Dansk & vilkårligt fag Klassen deles ind i 4 overordnede grupper. Alle skal individuelt skrive en kort tekst (maks. ½ side), hvori de introducerer det nyhedsgenreforløb, som vi netop har afsluttet i dansk, herunder forklarer nogle af de fagbegreber, vi har arbejdet med. Gruppe 1 skal målrette teksten til en 9.-klasses-elev, der overvejer at starte på stx og gerne vil vide lidt om, hvad man laver i danskfaget. Gruppe 2 skal målrette teksten til deres fiktive bedsteforælder eller oldeforælder, som selv gik ud af skolen efter 7. klasse, og som er interesseret i at høre, hvad deres barne/oldebarn laver i dansktimerne. Gruppe 3 skal udforme teksten, som var den et læserbrev til en avis, hvori eleven skal argumentere for, at der skal flere dansktimer ind i gymnasiet. Gruppe 4 skal målrette teksten til Kurt fra klassen, som ikke har forstået så meget af forløbet. Den korte tekst printes ud i 5 eksemplarer, og der dannes matrixgrupper. I disse læser man de andres tekster en ad gangen, og der gives mundtlig respons på, om formidlingen er lykkedes, og modtageren nås. Alle gruppemedlemmer siger mindst én positiv ting ved teksten og mindst ét forslag til forbedring. Læreren cirkulerer og lytter. 12

13 FAG UDEN SKRIFTLIG DIMENSION Sproglig præcision Historie Tekstklassen har hjemme som afslutning på Azteker-forløb læst 2 kilde tekster om indianernes karakteregenskaber. Klassen deles i 2, og hver halvdel får 5 minutters par-opgave med at klarlægge forfatternes opfattelse af indianernes karakteregenskaber med maks. 10 ord. 4 besvarelser afleveres på tavlen med efterfølgende dialog i klassen. Rød tråd, indledning Historie Afsluttende gruppeopgave i forbindelse med et kort slaveprojekt: Elevinstruks: Formuler en opgave/problemformulering med anvendelse af noget af kildematerialet. Skal afleveres elektronisk efter 30 minutter og fremlægges på data-projektor. 13

14 Deltagelse i debatfora på nettet, debatkultur, sociale medier som kanal for demokratisk deltagelse Samfundsfag I forbindelse med et forløb om velfærd bliver eleverne bedt om at deltage i en velfærdsdebat på internettet. Eleverne deltager på tværs af tre klasser i en skriftlig debat på s Facebook side. Her debatterer de fx efterløn eller velfærd via de sociale medier. Erfaring: Mange elever, som er tilbageholdende og stille i den faglige, mundtlige undervisning, markerer sig positivt og tilkendegiver således på skrift, at de bestemt har fået udbytte af undervisningen. På denne måde kan skriftligheden i dette tilfælde fungere som evalueringsmetode og procesværktøj. Evaluering: Forløbet var en succes, og eleverne fik lejlighed til at vise omverdenen, at de har lært noget på gymnasiet. Forløbet blev dog en anelse tidskrævende for undervisers vedkommende, da denne ikke var»ven«med sine elever på Facebook. De måtte derfor melde tilbage til underviser, hver gang de havde skrevet. 14

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Dig og din puls Lærervejleding

Dig og din puls Lærervejleding Dig og din puls Lærervejleding Indledning I det efterfølgende materiale beskrives et forløb til matematik C, hvori eleverne skal måle hvilepuls og arbejdspuls og beskrive observationerne matematisk. Materialet

Læs mere

Omlagt skriftlighed og (nye) retteformer. Disposition - Formålet med forsøget - Elevtid og rettetid - Præsentation af forsøgene - Spørgsmål

Omlagt skriftlighed og (nye) retteformer. Disposition - Formålet med forsøget - Elevtid og rettetid - Præsentation af forsøgene - Spørgsmål Omlagt skriftlighed og (nye) retteformer Disposition - Formålet med forsøget - Elevtid og rettetid - Præsentation af forsøgene - Spørgsmål ANNONCE! Titel: Type: Indhold: Omlagt skriftlighed Internt mini-udviklingsprojekt

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Gribskov Gymnasium 1-3i 2012-14 Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Studieretninger i fokus Musik-engelsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution Vestegnens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik C Jack

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

10. Klasse. Evaluering januar 2013

10. Klasse. Evaluering januar 2013 0. Klasse Evaluering januar 0 Diagramforklaring: Diagrammet efter hvert fag fortæller om karakterspredningen. : Karakteren : Karakteren 0 : Karakteren 7 Dansk: : Karakteren : Karakteren 0 6: Karakteren

Læs mere

SKRIV I DANSK. 3 fokuspunkter nytter det noget? Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering

SKRIV I DANSK. 3 fokuspunkter nytter det noget? Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering SKRIV I DANSK 3 fokuspunkter nytter det noget? Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering Stx-bekendtgørelsen fra 2010 Multimodalt blik på skriftligt arbejde 90 Stk. 2: Skriftligt arbejde

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

Ny skriftlighed i studieretningen IBC

Ny skriftlighed i studieretningen IBC Ny skriftlighed i studieretningen IBC Projektnummer 128981 Lise Fuur Andersen lfan@ibc.dk Lisbeth Pedersen lpe@ibc.dk Inger Ernstsen ier@ibc.dk Formålet med projektet er at udvikle en ramme for en fælles

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever.

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever. År Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse HF2-årigt Fag og Matematik C niveau Lærer Søren á Rógvu Hold 1b Oversigt over forløb Forløb 1 Forløb 2 Forløb 3 Forløb 4 Forløb 5 Forløb 6 Forløb

Læs mere

Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder

Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder Indhold og mål i undervisningen 1. observation: Klassen arbejder i dansk med gysergenren og forberedende skriveøvelser med henblik på at kunne skrive egne

Læs mere

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer.

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer. Skrivekompetencer Genrebevidsthed 1. Reproduktion: a. Lad elever reproducere genrer, fx i forbindelse med processkrivning. Eleverne kan bruge en eksemplarisk tekst (fx en undersøgelse, artikel etc.) som

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Læreroplæg Skrivning Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Dansk 10 timer Se tv-programmet

Læs mere

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 13/14: 1. Studieaktivitet a. skriftligt b. mundtligt 2. IT i undervisningen (fortsat

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

Introduktion til IBSE-didaktikken

Introduktion til IBSE-didaktikken Introduktion til IBSE-didaktikken Martin Krabbe Sillasen, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC IBSE-didaktikken tager afsæt i den opfattelse, at eleverne skal forstå, hvad det er de lærer, og ikke bare

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse

Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse Indledning Som led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt foretage evaluering af elevernes udbytte af undervisningen.

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne:

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne: Lærervejledningen giver supplerende oplysninger og forslag til scenariet. En generel lærervejledning fortæller om de gennemgående træk ved alle scenarier samt om intentionerne i Matematikkens Univers.

Læs mere

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Indholdsfortegnelse Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Evalueringer og opgaver i 1.g... 2 AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole... 2 Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb:... 2 NV.

Læs mere

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse.

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse. Studieplan Termin August 2010 Juni 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Retorik C - valgfag Kate Overgaard Hold Retorik 10 Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Bodil Krongaard Lindeløv mac2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Obligatorisk selvvalgt opgave OSO

Obligatorisk selvvalgt opgave OSO Obligatorisk selvvalgt opgave OSO Vejledning, råd og vink om den obligatoriske selvvalgte opgave: Formålet med OSO Du skal vise, du kan arbejde selvstændigt og individuelt med et selvvalgt emne, som har

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

Matematik C. Højere forberedelseseksamen

Matematik C. Højere forberedelseseksamen Matematik C Højere forberedelseseksamen 2hf132-MAT/C-29082013 Torsdag den 29. august 2013 kl. 9.00-12.00 Opgavesættet består af 7 opgaver med i alt 15 spørgsmål. De 15 spørgsmål indgår med lige vægt ved

Læs mere

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Der arbejdes hen mod slutmålene i matematik efter 10. klassetrin. www.uvm.dk => Fælles Mål 2009 => Faghæfter alfabetisk => Matematik => Slutmål for faget

Læs mere

Et CAS program til Word.

Et CAS program til Word. Et CAS program til Word. 1 WordMat WordMat er et CAS-program (computer algebra system) som man kan downloade gratis fra hjemmesiden www.eduap.com/wordmat/. Programmet fungerer kun i Word 2007 og 2010.

Læs mere

Aflevering og udformning af rapporter fra laboratoriekurser pa VUC A rhus

Aflevering og udformning af rapporter fra laboratoriekurser pa VUC A rhus Aflevering og udformning af rapporter fra laboratoriekurser pa VUC A rhus Aflevering af rapporter Antallet af rapporter, der skal afleveres varierer fra fag til fag, så dette vil I blive informeret om

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

Jeg har lært om forskellen på information og opinion. Jeg kan forklare, hvad en nyhedstrekant er Jeg kan forklare, hvad de fem nyhedskriterier er

Jeg har lært om forskellen på information og opinion. Jeg kan forklare, hvad en nyhedstrekant er Jeg kan forklare, hvad de fem nyhedskriterier er Kapitlet om avisens genrer Jeg har lært om forskellen på information og opinion Jeg kan forklare, hvad en nyhedstrekant er Jeg kan forklare, hvad de fem nyhedskriterier er Kapitlet om nyhedsartikler Jeg

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Bilag 1a. Cpr.nr. Ikke. Samlet indstilling uddannelsesparat. uddannelsesparat

Bilag 1a. Cpr.nr. Ikke. Samlet indstilling uddannelsesparat. uddannelsesparat 1 Bilag 1a Dansk: den obligatoriske optagelsesprøve Prøvegrundlag: en tekst af max 1 normalsides omfang. Teksttyperne kan være prosa, lyrik eller sagprosa. Læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6.

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. klasse Indhold Indledning 3 Undervisningsforløbet 4 Mål for forløbet

Læs mere

Rapport om projekt NYS Ny skriftlighed på NGH

Rapport om projekt NYS Ny skriftlighed på NGH Rapport om projekt NYS Ny skriftlighed på NGH Projektnummer 127766 Næstved Gymnasium og HF Kontaktperson: Henrik Nevers Næstved dec. 2012 Projektets formål At eleverne/kursisterne opnår højere karakterer

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Matematik B stx, maj 2010

Matematik B stx, maj 2010 Bilag 36 Matematik B stx, maj 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik

Læs mere

Planlægningsguide til situationsdidaktik

Planlægningsguide til situationsdidaktik Planlægningsguide til situationsdidaktik Af Jeppe Bundsgaard og Simon Skov Fougt Denne planlægningsguide er et arbejdspapir for den enkelte lærer, når der skal planlægges et situationsdidaktisk forløb

Læs mere

Studieplan for grundforløb og forår 1.g

Studieplan for grundforløb og forår 1.g Studieplan for grundforløb og forår 1.g Nedenstående studieplan er den overordnede studieplan for alle grundforløbsklasser, der starter i august, og skal ses i sammenhæng med klassens studieplan i Lectio,

Læs mere

Godkendelsesopgave G5 i MMT 2002 Erik Frøkjær & Kasper Hornbæk

Godkendelsesopgave G5 i MMT 2002 Erik Frøkjær & Kasper Hornbæk København, 3/5 2002 Godkendelsesopgave G5 i MMT 2002 Erik Frøkjær & Kasper Hornbæk Indledning Godkendelsesopgaven G5 går ud på at prøve og sammenligne teknikker til evaluering af brugsvenlighed. G5 udleveres

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

BETA-VERSION. Systime A/S

BETA-VERSION. Systime A/S Den ny skriftlighed skriv i alle fag Mette Jørgensen og Ole Schou Hansen Den nye skriftlighed skriv i alle fag 2011 Mette Jørgensen og Ole Schou Hansen og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette

Læs mere

Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan

Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan 1. Selvstændig læring, studiemetodik Arbejdsvaner: - planlægge sine aktiviteter og lektielæsning. studievejledning Planlægning, notatteknik læringsstrategi

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015, skoleåret 14/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herning HF og VUC hf enkeltfag

Læs mere

FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK)

FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK) FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK) Ministeriets Informationsmøde, Hotel Nyborg Strand, 5. marts 2015 Rasmus Greve Henriksen (rgh-skole@aalborg.dk) Det ambitiøse program! 1. Afsæt - Projekt

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2010-2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX, Ikast

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj- juni, 14-15 Horsens HF & VUC HF 2- årigt Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Signe Skovsgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold hf Matematik C Dorte Christoffersen

Læs mere

At lære at skrive - hvad vil det sige?

At lære at skrive - hvad vil det sige? At lære at skrive - hvad vil det sige? Mange ting at lære Når man skriver, skal man have sin viden, sine erfaringer, tanker og følelser ned i de små tegn på papiret, så andre derefter kan få noget ud af

Læs mere

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik 24. maj 2015 Kære censor i skriftlig fysik I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik den 26. maj, mens den anden prøve først er placeret den 2. juni. Som censor vil du normalt kun få besvarelser

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

UPV og obligatorisk optagelsesprøve

UPV og obligatorisk optagelsesprøve Region Hovedstaden optageområde Nordsjælland UPV og obligatorisk optagelsesprøve En beskrivelse af form og indhold rektorerne 2015 1 Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2015 Region Hovedstaden

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 9, s. 99-109.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 9, s. 99-109. Side 1 af 9 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 9, s. 99-109. At vide Hvordan får man mest mulig brugbar viden? Når man læser tekster, finder materiale og opsøger

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere