Enhver er sig selv nærmest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Enhver er sig selv nærmest"

Transkript

1 INDHOLD: Enhver er sig selv nærmest Nye personalegoder... 2 Forpligtelser over for medarbejdere Fri bil Begrænsning af selskabers rentefradrag... 5 Erhvervslivet og kulturen... 6 Registreringsafgiften under pres... 6 Princippet om armslængde... 7 det bemærkes... 8 Det kunne lyde som en efterrationalisering efter en afsluttet valgkamp, men det var nu ikke meningen med udsagnet. Rammerne for privatsfæren afsøges fra tid til anden for muligheder for at gøre tingene bedre uanset om vi taler økonomi eller menneskelig tilfredshed. Skattetrykket er meget højt - hvordan kunne den enkelte fi nde en legal måde at lette trykket på og få mere til rådighed i privatøkonomien? Vi omtaler medarbejderobligationer, der har fået myndighedernes blå stempel og derved pludselig er blevet attraktive for nogle. Det er en ordning, hvorefter arbejdsgiveren ikke skal øge udgiften til medarbejderne, og medarbejderne får en lavere beskatning af en del af arbejdsindsatsen. På den måde er alle glade om end store samfundsgrupper, der ikke har adgang til eller mulighed for at modtage medarbejderobligationer, måske ikke er helt så glade. Biler og skat har altid været et varmt emne i et land, hvor man betaler for det meste af 3 biler og alligevel kun får udleveret én ved forhandleren. Det er naturligvis interessant, at EU igen skal se på danske afgifter på biler men ingen har vel fantasi til at forestille sig, at der sker noget markant eller hurtigt med det nuværende system. Derfor er vi stadig nødt til at operere med nummerplader i fl ere farver og mønstre, at skrive kørebøger, betale forskellige former for vægtafgift og kontrollere. Det er nærmest tragikomisk, når argumentet i EU for ændring af bilafgiften i sagen mod Danmark er den frie bevægelighed Vi har også andre ting på programmet i dette nummer. Vi ser på den regnskabsmæssige behandling af et dejligt gode ved at være i arbejde nemlig ferie. Lad os holde os til det positive i konklusionen så længe der er liv i debatten, er der sikkert håb. Vi kan formentlig blive enige om, at det hele kredser om tilfredshed. Ude og inde. Derfor kan vi jo godt håbe, at skattetrykket falder. Den debat er der også liv i for tiden.

2 Nye personalegoder Der er fortsat megen fokus på personalegoder og beskatningen heraf Led i generel personalepolitik Modsvares af lønnedgang Folketinget har nu vedtaget, at arbejdsgiverbetalt rygeafvænning og behandling af misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler er skattefri. De generelle regler stiller normalt som betingelse for skattefriheden, at der er tale om lægefagligt begrundede behandlinger ved sygdom eller ulykke eller behandling hos en kiropraktor. Det er også en betingelse, at arbejdsgiveren afholder udgifterne som led i en generel personalepolitik. Reglerne gælder ligeledes for selvstændigt erhvervsdrivende. Erhvervsdrivende kan opnå fradrag for egne sundhedsudgifter i det omfang, virksomheden har mindst to ejere, og udgiften afholdes som led i virksomhedens generelle personalepolitik. Medarbejderobligationer Nogle personalegoder kan ydes uden beskatning samtidig med, at medarbejderen fi nansierer ordningen ved en nedgang i bruttolønnen. Det gælder eksempelvis medarbejderobligationer, hvor skattemyndighederne i 2004 har godkendt en bruttotrækordning. En medarbejderobligation er et gældsbrev, som en virksomhed udsteder til de ansatte, der ønsker at deltage. Det accepteres således nu, at medarbejderen konverterer en del af sin nuværende løn til medarbejderobligationer i lighed med de gældende bredbånds- og telefonordninger. Populært sagt betaler medarbejderen for obligationerne med en lønnedgang. Ud over denne nye mulighed er det naturligvis fortsat muligt at etablere ordninger, hvor tildelingen af obligationer sker som et tillæg til den eksisterende løn. En af de mange betingelser, der skal være opfyldt, er, at samtlige ansatte i virksomheden tilbydes obligationer. Man kan dog afskære medarbejdere med kort anciennitet - normalt op til 3 år - fra at deltage. Alle skal have lige store obligationer, eller i hvert fald obligationer, der udgør samme procentvise andel af lønnen. Sammenlagt med den afgift, arbejdsgiveren skal betale, må kursværdien af obligationen ikke overstige 10% af den enkelte medarbejders årsløn. Udsving i årslønnen på grund af bonus, overtidsbetaling og lignende medregnes ikke. Værdien af obligationerne og beskatningen heraf medregnes heller ikke til årslønnen. Beskatning Beskatningen af obligationen påhviler arbejdsgiveren. De første kr. (2005) i obligationsværdi er skatte-/afgiftsfri. Af obligationsværdien herudover skal arbejdsgiver betale 45% i afgift. En obligationsværdi på kr. udløser således en afgift på ( ) x 45% = kr., svarende til en effektiv skatteprocent på 19,55 målt i forhold til arbejdsgiverens samlede udgift på kr. Hvis obligationsværdien i stedet er kr., stiger afgiften med kr. til kr. Den marginale skatteprocent er 4.500: x 100 = 31. Denne skattesats er særligt attraktiv for medarbejdere, der betaler topskat af en del af deres gage. Overvejelser Nyheden om, at ordningen kan gennemføres som en bruttotrækordning, kan medføre, at medarbejderobligationer vil få større udbredelse. Medarbejdere, der tager imod tilbudet om medarbejderobligationer, skal være opmærksomme på, at obligationerne ikke kan omsættes til kontanter her og nu. Ordningen indebærer et krav om, at obligationerne båndlægges i 5 hele kalenderår efter tildelingen. Privatøkonomien skal derfor nøje gennemgås, således at den manglende likviditet ikke får uforudsete konsekvenser. 2

3 Forpligtelser over for medarbejdere Den regnskabsmæssige behandling af feriefridage og lignende forpligtelser over for medarbejdere Det har vist sig, at medarbejderforpligtelser ofte giver anledning til debat omkring krav til indregning i regnskabet. I det følgende gennemgås den regnskabsmæssige behandling af nogle almindeligt forekommende medarbejderforpligtelser. Feriefridage Almindelige feriepengeforpligtelser og ferietillæg for funktionærer indregnes i regnskabet ud fra en forudsætning om fortsat drift. Det betyder, at feriepengeforpligtelsen opgøres under forudsætning af, at ansættelsesforholdet ikke bringes til ophør. Feriepengeforpligtelsen fastsættes i forhold til den løn, der skal udbetales, når medarbejderne afholder ferie. I denne periode får virksomheden ingen arbejdsmæssig modydelse for lønomkostningerne. Regnskabsmæssigt kan forpligtelsen vedrørende feriefridage ligestilles med feriepengeforpligtelsen. Forpligtelsen skal derfor indregnes i regnskabet som gæld, og årets forskydning heri føres i resultatopgørelsen sammen med de øvrige personaleomkostninger. I mange overenskomster og lønaftaler er den 6. ferieuge eller feriefridage allerede en realitet. Det medfører et behov for regulering af virksomhedens medarbejderforpligtelser. Man skal imidlertid være opmærksom på, at de enkelte overenskomster og lønaftaler kan være udformet forskelligt på dette område. Virksomhedens forpligtelser skal under alle omstændigheder opgøres ud fra de konkrete forhold. Eksempelvis indeholder nogle overenskomster en betingelse om 9 måneders uafbrudt beskæftigelse, før man er berettiget til feriefridage. Det må der nødvendigvis tages højde for, når den samlede forpligtelse skal opgøres. Såvel feriepengeforpligtelse som forpligtelsen til feriefridage kan opgøres ud fra to metoder. Den mest korrekte opgørelse sker på basis af det faktiske antal feriedage og feriefridage, som virksomheden skylder sine medarbejdere. Denne konkrete opgørelse stiller imidlertid forholdsvis store krav til registreringsgrundlaget, hvorfor mange anvender en summarisk opgørelse af forpligtelserne. Efter den summariske opgørelse beregnes forpligtelsen som en procentvis andel af det seneste regnskabsårs lønsum eksklusive løn til fratrådt eller opsagt personale, som beregnes individuelt. Ligningsrådets satser for feriepengeforpligtelser kan anvendes ved beregningen. Det skal dog bemærkes, at disse satser ikke tager hensyn til hverken den 6. ferieuge eller feriefridage, som derfor må opgøres særskilt. Ferietillægget for funktionærer må endvidere opgøres konkret. Ved anvendelse af den summariske opgørelsesmetode af forpligtelserne vil ligningsrådets sats for en virksomhed med regnskabsår, der følger kalenderåret, skulle forøges fra 12% til 14,4%, såfremt medarbejderen havde ret til en 6. ferieuge sidste år. Hvis medarbejderen ikke havde ret til 1 ekstra ferieuge sidste år, er satsen i stedet 13,9%. Andre forpligtelser Ud over feriepengeforpligtelser vil andre medarbejderforpligtelser som eksempelvis løn under barselsorlov og fratrædelsesgodtgørelser betyde stillingtagen til krav om indregning i regnskabet. For så vidt angår forpligtelser som følge af barsel med løn, vil disse forpligtelser skulle opgøres ud fra de faktiske forhold. Barselsforpligtelser skal under alle omstændigheder indregnes på lige fod med ferieforpligtelser, idet virksomheden ikke modtager en modydelse for lønudbetalingen. Den summariske opgørelse Barselsforpligtelser 3

4 Indregning ved opsigelse Forpligtelserne indregnes, når virksomheden får kendskab til, at medarbejderen vil gå på barsel. Fratrædelsesforpligtelser indregnes som udgangspunkt først, når medarbejderen er opsagt. Hvis medarbejderen er berettiget til godtgørelse uanset årsagen til fratræden, skal godtgørelsen periodiseres over den forventede ansættelsesperiode. Dette vil naturligvis medføre et vist skøn i opgørelsen af forpligtelsen. I visse ansættelsesaftaler er fratrædelsesgodtgørelsen betinget af en række specifi kke omstændigheder. Når der skal tages stilling til behandling af forpligtelsen, må disse omstændigheder vurderes ud fra en sandsynlighedsbetragtning. Fri bil Et kort overblik over beskatningen af fri bil, som relativt ofte giver anledning til spørgsmål og problemer Hvis en arbejdsgiver stiller en bil helt eller delvist til rådighed for en medarbejders private kørsel, skal medarbejderen som bekendt beskattes af værdien af fri bil. Det samme gælder, hvis en selvstændigt erhvervsdrivende har valgt at lade sin bil indgå i virksomhedsordningen. Det er selve rådigheden over en fri bil, der beskattes, og ikke den faktiske private kørsel. For at undgå beskatning skal der som minimum oprettes en skriftlig aftale mellem arbejdsgiveren og medarbejderen om, at fi rmabilen ikke må anvendes til privat kørsel. Som privat kørsel indgår normalt kørsel mellem hjem og arbejde. Arbejdsgiveren har pligt til at sikre sig, at aftalen overholdes. Bil på gule plader En gulpladebil, hvor der ikke er betalt tillægsafgift for privat anvendelse, vil som udgangspunkt blive anset for at være udelukkende erhvervsmæssigt anvendt. Selvstændigt erhvervsdrivende og hovedaktionærer er derfor ikke længere pligtige til at føre en kørebog for at bevise, at de ikke anvender bilen privat, selv om bilen er placeret på samme adresse som den private bopæl. Befordring hjem-arbejde En fi rmabil, der udelukkende er stillet til rådighed for erhvervsmæssig kørsel, beskattes ikke. Hvis bilen ikke er egnet til privat anvendelse, beskattes rådigheden ikke. I stedet beskattes medarbejderen kun af den faktiske private anvendelse. Hvis bilen anvendes til transport mellem bopæl og arbejdssted, har det ingen skattemæssige konsekvenser ud over bortfald af befordringsfradraget. For almindelige personbiler giver selve rådigheden over bilen uden for normal arbejdstid en formodning om, at bilen er til rådighed for privat befordring, medmindre arbejdsgiveren har stillet begrænsninger for anvendelsen. Hvis der er tale om en hvidpladebil - eller en gulpladebil, hvor der er betalt tillægsafgift for privat anvendelse - er det stadig nødvendigt at føre kørebog for at dokumentere, at bilen ikke har været til rådighed for privat kørsel. Rådighedsperioden Den skattepligtige værdi beregnes ud fra det antal måneder, hvor bilen helt eller delvist har været til rådighed. Én enkelt dags brug i en måned medfører en hel måneds beskatning. Ansatte hos bilforhandlere skal beskattes af værdien af dyreste bil, der er benyttet inden for den pågældende måned. 4

5 Det kan ikke betale sig at få bilen til rådighed i slutningen af måneden. Hvis bilen eksempelvis indregistreres den 30. april, bør man vente til den 1. maj med at hente bilen. Leje/leasing Hvis arbejdsgiveren har lejet eller leaset fi rmabilen, beskattes medarbejderen, som om bilen var blevet købt af arbejdsgiveren. Bilens værdi fastsættes til nyvognsprisen/anskaffelsessummen ved første indregistrering. 75%-reglen gælder også for leasede biler. Reglen går i korte træk ud på, at beregningsgrundlaget for den skattepligtige værdi i det 3. indkomstår efter første indregistrering nedsættes til 75% af nyvognsprisen. Hvis arbejdsgiveren efter endt leasing vælger at købe bilen, og bilen på dette tidspunkt er anskaffet mere end 3 år efter første indregistrering, er beregningsgrundlaget for værdi af fri bil arbejdsgiverens købspris på dette tidspunkt, selv om bilen før og efter leasingen bliver anvendt af samme medarbejder. Deleleasing En anden mulighed er deleleasing. Ved deleleasing forstås, at arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab leaser en bil, og de hver især indgår en kontrakt med leasingselskabet. Både arbejdsgiveren og medarbejderen skal føre et detaljeret kørselsregnskab, som danner grundlag for afregningen over for leasingselskabet. Hvis der sløses med detaljerne, er der en stor risiko for, at medarbejderen bliver beskattet af værdi af fri bil, og at medarbejderens betaling til leasingselskabet bliver anset for at være egenbetaling, der vel at mærke ikke reducerer værdi af fri bil, fordi egenbetalingen ikke sker til arbejdsgiveren. Dermed er der en risiko for, at den forventede fordel bliver vendt til en stor ulempe. Når leasingperioden ophører Pas på med detaljerne Begrænsning af selskabers rentefradrag Skærpede regler for rentefradrag i selskaber Folketinget har skærpet reglerne for selskabers rentefradrag. Selskaber med en kontrolleret gæld på over 10 mio. kr. risikerer derfor - under visse specifi kke forudsætninger - at miste fradragsretten for renterne på denne gæld helt eller delvist. Reglerne gælder kun, hvis et selskab har en egenkapital, der - målt til skattemæssige handelsværdier - er mindre end 20% af balancesummen, og kun for kontrolleret gæld til danske eller udenlandske selskaber. Eksempel Den typiske situation er, at et moderselskab låner penge ud til et datterselskab. Her kan der opstå fradragsbegrænsning i det omfang, gæl- den overstiger 10 mio. kr. Til gengæld bliver den modsvarende renteindtægt i moderselskabet skattefri. Der kan imidlertid opstå et problem, hvis datterselskabet har lånt pengene i banken i stedet for at låne hos moderselskabet, og hvis moderselskabet har stillet sikkerhed for gælden over for banken. I denne situation kan der ikke beregnes en skattefri renteindtægt hos moderselskabet, idet det er banken, der har renteindtægten. Fradragsbegrænsningen i datterselskabet modsvares ikke af en skattefri indtægt, og der bliver derfor tale om en reel dobbeltbeskatning. Der er tale om et kompliceret regelsæt - især i koncernsammenhæng. Sikkerhed for banklån 5

6 Erhvervslivet og kulturen Folketinget har vedtaget regler til styrkelse af relationerne mellem erhvervslivet og kulturen og til forbedring af kunstnernes vilkår Krav om offentlig støtte Der er indført fradragsret for gaver givet til kulturinstitutioner den 1. januar 2005 eller senere. Ligesom ved gaver til velgørende institutioner er der kun fradrag for beløb over 500 kr. Til gengæld er der intet loft for størrelsen af fradraget. Kredsen af godkendte modtagere er indskrænket til kulturinstitutioner, der modtager direkte tilskud fra stat eller kommune. Det betyder, at gaver til højskoler, lokalradioer, idrætsorganisationer og kirkelige organisationer ikke er omfattet af reglerne. Herudover stilles der en række krav til gaven. Giver må eksempelvis ikke stille betingelser eller kræve modydelser, og giver må heller ikke være nærtstående til modtagerinstitutionens bestyrelse. Der kan både være tale om kontante gaver og naturalier. Giver man et kunstværk, skal værdien af fradraget fastsættes af en skønsmand udpeget af kulturministeriet. Selvstændigt erhvervsdrivende, selskaber, fonde, foreninger og dødsboer har adgang til fradraget. Private personer har også fradragsret, men ikke for pengegaver. Såfremt gavegiver selv har fremstillet gaven, er fradraget begrænset til kunstværkets fremstillingspris. Afskrivning på kunst Der er også foretaget en ændring af reglerne for afskrivning på kunst. Efter de gældende regler kan der afskrives på førstegangskøb af original billedkunst under to forudsætninger: Kunstneren må ikke være nærtstående til køberen. Kunsten skal ophænges i udelukkende erhvervsmæssigt anvendte bygninger, men ikke i beboelsesejendomme. Reglerne er nu blevet lempet, således at kunst ophængt i bygninger, hvor der også er beboelse, nu også er afskrivningsberettiget, når blot kunsten ikke befi nder sig i beboelsesdelen af ejendommen. Reglerne fi nder fortsat ikke anvendelse på enog tofamiliehuse. Kunstnerisk udsmykning, der udgør en integreret del af bygningen, kan afskrives med 5% årligt, mens kunst, der ophænges, kan afskrives med 25%. Lempelsen gælder for kunst indkøbt i indkomståret 2005 eller senere. Køb kan straksafskrives, hvis beløbet er under grænsen for straksafskrivning (2005: kr.) En sag for EF-domstolen Registreringsafgiften under pres Den danske registreringsafgift er kommet under nyt pres. I en sag, der verserer for EF-domstolen, har generaladvokaten udtalt, at registreringsafgiften er uforenelig med kravet om arbejdskraftens fri bevægelighed. Hvis domstolen følger generaladvokatens indstilling, betyder det, at der ikke kan opkræves dansk registreringsafgift i tilfælde, hvor danskere får en udenlandsk indregistreret fi rmabil stillet til rådighed af en udenlandsk arbejdsgiver, selv om bilen også anvendes til private formål i Danmark. Dommen forventes afsagt i løbet af foråret 2005, og det skal blive spændende at følge, hvad konsekvenserne bliver for den danske registreringsafgift. 6

7 Princippet om armslængde Nye regler og en vejledning fra ToldSkat skal medvirke til at sikre overholdelse af princippet om armslængde Har man koncerninterne transaktioner, er man som dansk selskab omfattet af reglerne om interne afregningspriser. Det betyder, at man skal dokumentere, at de priser og vilkår, man har anvendt ved de koncerninterne transaktioner, er i overensstemmelse med princippet om armslængde. Skærpede regler Folketinget har skærpet reglerne for prisfastsættelsen af koncerninterne transaktioner og dermed fordelingen af koncerners samlede indtjening mellem de selskaber, som har bidraget til indtjeningen. Med reglerne vil skattemyndighederne undgå, at der opstår en skævvridning af indkomsten. En skævvridning kunne opstå, hvis koncernen ved for høje eller for lave interne afregningspriser fl ytter fortjenester, som eksempelvis er indtjent i et dansk selskab, til et selskab i koncernen, som er beliggende i et andet land. Herved ville Danmark miste skatteprovenu. Stigende internationalisering, blandt andet i form af grænseoverskridende koncerndannelser, har gjort denne problematik stadig mere aktuel. Som et element i princippet om armslængde anvender man ofte det engelske udtryk transfer pricing. Når der handles på vilkår i henhold til princippet om armslængde, vil det sige, at der handles på vilkår, som uafhængige parter ville anvende altså på markedsvilkår. Princippet om armslængde gælder både, hvor der er tale om rent danske transaktioner, og hvor der er tale om en transaktion mellem et dansk og et udenlandsk selskab. De danske regler om transfer pricing er i overensstemmelse med de internationale regler på området, herunder især de retningslinier, som OECD har udarbejdet. Et af de væsentligste elementer i den danske lovgivning om transfer pricing er dokumentationspligten i skattekontrolloven, som betyder, at de selskaber, som er omfattet af reglerne, skal udarbejde og opbevare dokumentation vedrørende transfer pricing. Materialet skal være af en sådan art, at det kan danne grundlag for en vurdering af, om priser og vilkår for kontrollerede transaktioner er fastsat i overensstemmelse med princippet om armslængde. Der er ikke noget formkrav til dokumentationen. Prisfastsættelsen af de kontrollerede transaktioner og dokumentationen heraf er baseret på den pågældende koncerns egne forhold. Vejledning Skattemyndighederne har udarbejdet en vejledning om dokumentation vedrørende transfer pricing. Vejledningen fi ndes blandt andet på I vejledningen opstiller ToldSkat en overordnet ramme, der giver et bud på de forhold, som hører med til en god dokumentation vedrørende transfer pricing. Det er vigtigt, at dokumentationsmaterialet er udarbejdet på en sådan måde, at beskrivelserne kan begrunde prisvalget. Er dokumentationsmaterialet i orden, får man i tilfælde af en skattesag mulighed for at korrigere den fastsatte pris, så den kommer i overensstemmelse med den pris, skattemyndighederne har fastsat. Er dokumentationsmaterialet derimod ikke i orden, er det muligt for skattemyndighederne at gennemføre en skønsmæssig ansættelse af den kontrollerede transaktion. Krav til dokumentation Mulighed for korrektioner 7

8 d e t b e m æ r k e s Aktuelle datoer 21. marts 2005 Betaling af 1. rate acontoskat for selskaber. 15. april 2005 Indberetning af oplysninger om det fælles skatteregnskab for virksomheder med mere end 10 ejere. 1. maj 2005 Indsendelse af selvangivelse for 2004 for personer, som har fået tilsendt den fortrykte selvangivelse, og som ikke har fravalgt denne. For deltagere i anpartsprojekter er fristen dog den 1. juli Anmeldelse af afgiftspligtige gaver ydet i maj 2005 Indskud på etableringskonto. Udsættelse med selvangivelsen forlænger ikke fristen for indskud. Aktuelle satser Mindsterenten for perioden 1. januar juni 2005 udgør 3% p.a. Diskonto: ,50% ,25% ,75% ,25% ,75% ,50% ,00% Restskat for 2004 Det er atter blevet tid for udarbejdelse af selvangivelsen for personer. På selvangivelsen er TastSelv-koden anført. Med TastSelv-koden har man også adgang til sin egen skattemappe, hvor man kan fi n- de årsopgørelser, forskudsopgørelser og andre personlige skatteoplysninger. Restskat på mere end kr. kan med fordel betales senest den 15. marts Herved spares et tillæg på 7%, men der fratrækkes dog 2% af den del af indbetalingen, der overstiger kr. Restskat på op til kr. bør betales senest den 1. juli Herved spares et tillæg på 7%. Acontoskatteordningen for selskaber Folketinget nedsatte sidste år rentesatserne i acontoskatteordningen. Overskydende skat for indkomståret 2004 forrentes således kun med 2,2% og i 2005 med 1,9%. Restskattetillægget udgør 5,7% for 2004 og 5,4% for 2005, mens tillægget/fradraget for frivillige indbetalinger i henholdsvis marts og november 2005 er fastsat til 0,5%. Kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier Ligningsrådet fastsætter hvert år de såkaldte kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier. Faktorerne anvendes som udtryk for handelsværdien for unoterede aktier i forbindelse med fastsættelsen af værdien af arv og gaver. Herudover anvendes faktorerne som en rettesnor for værdien, når der handles mellem nærtstående parter. Faktorerne er 9,0/ 4,5 for indtjening, 54,5 for udbytte og 80 for indre værdi. Udenlandsk indkomst Hvis man - ud over eventuel aktieindkomst fra børsnoterede udenlandske aktier i dansk depot - har udenlandsk indkomst, skal man sammen med den almindelige selvangivelse indsende enten selvangivelse for udenlandsk virksomhedsindkomst eller selvangivelse for udenlandsk indkomst. Ved udenlandsk virksomhedsindkomst anvendes blanket nr , og ved udenlandsk indkomst skal blanket nr anvendes. Skat, der er betalt i udlandet, vil normalt blive godskrevet ved den danske skatteberegning, således at indkomsten ikke dobbeltbeskattes. For lønindkomst gælder der særlige regler, hvis opholdet i udlandet har haft en varighed af mindst 6 måneder, og ferieophold i Danmark maksimalt har udgjort 42 dage inden for denne 6-måneders periode. Ofte kan man opnå et nedslag på enten halvdelen af eller hele den danske skat af indkomsten, men indkomsten skal alligevel medtages på den særlige blanket. Marts 2005 RevisorGruppen Danmark er en videnbaseret sammenslutning af uafhængige, statsautoriserede revisionsfi rmaer: Andersen Hübertz Kirkhoff statsautoriseret revisionsaktieselskab København Busch-Sørensen I/S Statsautoriserede revisorer Århus / Skanderborg cityrevision statsautoriseret revisionspartnerselskab Århus Gunni Pedersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab København Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Frederiksberg Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab København Krøyer Pedersen Statsautoriserede revisorer I/S Holstebro / Struer Kvist & Jensen Statsautoriserede revisorer A/S Randers / Hammel / Hadsund / Grenaa / Hadsten / Mørke Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn Statsautoriseret revisionsaktieselskab Lemvig / Thyborøn Lund Thomsen & Partnere Statsautoriseret revisionsinteressentskab København H. Martinsen Statsautoriseret revisionsaktieselskab Esbjerg / Grindsted / Kolding / Varde / Vejen / Vejle Partner Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Brande / Galten / Herning / Ikast / Jelling / Ringkøbing / Silkeborg / Skjern / Tarm Revision Syd Statsautoriserede revisorer I/S Nykøbing F PKF Revisorsamvirket Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Herlev RIR Revision Statsautoriserede revisorer I/S Roskilde / Holbæk Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Horsens Sønderjyllands Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Aabenraa / Padborg Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Viborg Redaktion: Jens Skovby (ansv.), Thomas Bjerrehus Vi tager forbehold for fejl og mangler i vort referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse tilladt. Redaktionen er afsluttet den 24. februar Tryk: Silkeborg Bogtryk A/S

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Bilordninger, skatter og afgifter

Bilordninger, skatter og afgifter Bilordninger, skatter og afgifter FORORD Fri bil er et af de mest udbredte personalegoder. Mange virksomheder har indført fleksibel løn, hvor medarbejderen selv kan vælge, om han ønsker fri bil mod en

Læs mere

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. Aktieaflønning Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Aktieaflønning omhandler forskellige former for

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 vedrørende Revision eller ej?? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 FORORD Revision af de små anparts- og aktieselskaber i Danmark har været frivillig

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Den mindste kunst. Der er gået hul på et nyt år, og med usvigelig præcision melder kravet om indsendelse af selvangivelsen

Den mindste kunst. Der er gået hul på et nyt år, og med usvigelig præcision melder kravet om indsendelse af selvangivelsen Den mindste kunst INDHOLD: Selvangivelsen 2003... 2-3 Udlejning af sommerhuse og fritidsejendomme... 3 Virksomheder i klasse B og aflæggelse af årsrapport... 4-5 Afskrivning på kunstnerisk udsmykning...

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Marts/April 2015 Rådgivning økonomisk vejledning Leasing af firmabil Der gælder samme regler for beskatning af leaset firmabil som for en købt firmabil. Alligevel er der særlige

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

Spørgsmålet er, om indholdet i denne overskrift overhovedet giver nogen form for mening længere.

Spørgsmålet er, om indholdet i denne overskrift overhovedet giver nogen form for mening længere. Ude - og hjemme.. INDHOLD IFRS-regnskaber... 2-3 Medarbejderobligationer... 3-5 Beskatning af rejser... 5 Skattefrie omstruktureringer... 6-7 det bemærkes... 8 Spørgsmålet er, om indholdet i denne overskrift

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Fleksible lønpakker. - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007. Workshop 3.8. v/charlotte Madsen og Niels Sonne

Fleksible lønpakker. - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007. Workshop 3.8. v/charlotte Madsen og Niels Sonne Fleksible lønpakker - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007 Workshop 3.8 v/charlotte Madsen og Niels Sonne Fleksible lønpakker Faste personalegoder/fix benefits - The old way Oprindeligt

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Begreber i årsrapporten

Begreber i årsrapporten vedrørende Begreber i årsrapporten En hjælp til forståelse af nye og gamle begreber Vi lever i et samfund, hvor omskifteligheden og udviklingen bliver mere og mere tydelig. Den nye årsregnskabslov fra

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Bedre sent end aldrig...

Bedre sent end aldrig... Bedre sent end aldrig... INDHOLD: Pensionsordninger... 2-3 Skattefri rejsegodtgørelse... 3-4 Arbejdsgiverbetalt sundhedsudgift... 4-5 Tilbagebetaling af AM-bidrag... 5 Generelle regler om genoptagelse...

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Bilordninger 2009 tax Bilordninger 2009 tax Indledning 5 Væsentlige nyheder 5 Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Kapitel 2 Beskatning

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Man skal ikke laste given gave...

Man skal ikke laste given gave... Man skal ikke laste given gave... INDHOLD: Personalegoder... 2-3 Ledelsespåtegning og ledelsesberetning... 4-6 Finansloven 2003... 6 Momsnyt... 7 - det bemærkes... 8 Et skattetryk af en given størrelse

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve Side 1 AP NYT September 2010 Velkommen til AP Nyt! AP Nyt er et nyhedsbrev til vores klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret

Læs mere

BILER. En guide til skat, moms og afgifter

BILER. En guide til skat, moms og afgifter BILER En guide til skat, moms og afgifter BILER 3 FORORD Interessen for biler er stor. Meget stor. Det gælder både personbiler og varebiler. Det gælder, uanset om de anvendes privat, erhvervsmæssigt eller

Læs mere

Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84)

Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) (Indkomstår 2008) Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København Sæby Aars CVR.nr.

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Gaver til velgørende foreninger

Gaver til velgørende foreninger Gaver_ omslag.qxp 12-12-2007 12:22 Side 2 Gaver til velgørende foreninger Denne pjece handler om reglerne for fradrag for gaver til velgørende foreninger. Gaver til velgørende foreninger DECEMBER 2007

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014 Husleje selskabers benyttelse af kontor eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom Side 1 Husleje selskabers benyttelse af kontor- eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom SKAT er begyndt at

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer.

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer. De lyse nætters tid INDHOLD: Generationsskifte... 2-3 Konkurrenceevnepakken... 4 Parcelhusreglen er til debat igen... 5 Ansættelsesbeviser... 5 Omkostningsdækning i skattesager... 6 Nye regler for ejendomsværdiskat...

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv - 1 Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når skat hævder, at en gulpladebil er benyttet til privat befordring, opstår ofte spørgsmålet om, hvem der

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Alle mand ombord! Køb af forældre, fri færge, massage og zoneterapi, hjemmekontor og skattefrit udbytte for nu at nævne nogle af stikordene..

Alle mand ombord! Køb af forældre, fri færge, massage og zoneterapi, hjemmekontor og skattefrit udbytte for nu at nævne nogle af stikordene.. Alle mand ombord! INDHOLD Forældrekøb... 2-4 Acontoskat for selskaber... 4 Bruttotrækordninger... 5-6 Skærpet beskatning af fondsaktier... 6 Hjemmekontor med fradrag... 7 Omstrukturering... 7 det bemærkes...

Læs mere

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppendk Hjemmeside: wwwrevisorgruppendk Skattekalender 2002 PERSONER Restskat 15 marts Sidste

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Februar 2015 Selskabsret Nyt selskabsregistreringssystem Fra 11. marts 2015 er Erhvervsstyrelsen klar med et nyt selskabsregistreringssystem. Erhvervsstyrelsen oplyser, at

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst...

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

forord Om dette og meget andet kan De læse i denne publikation. Redaktionen er afsluttet den 27. marts 2006. STATSAU TORISERET REVISIO NSAKTIESELSKAB

forord Om dette og meget andet kan De læse i denne publikation. Redaktionen er afsluttet den 27. marts 2006. STATSAU TORISERET REVISIO NSAKTIESELSKAB S TA T S AU TO RIS E RE T RE V I S I O N S A K T IE S E L SK A B a k t i e a f l ø n n i n g forord Begrebet aktieaflønning dækker forskellige former for aktiebaseret aflønning af medarbejdere. Motivet

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere