Fra Lovtidende A 1964 Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra Lovtidende A 1964 Indhold"

Transkript

1 Fra Lovtidende A 1964 Indhold Side 24. juli Bekendtgørelse om registrering af motorkøretøjer m. v.... 1

2 Fra Lovtidende A juli Nr Bekendtgørelse om registrering af motorkøretøjer m. v. I medfør af 11, 12, 13, 46 og 47 i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 231 af 27. juni 1961, fastsætter justitsministeriet herved følgende om registrering af motorkøretøjer m. v. AFSNIT I. Almindelige bestemmelser. 1. Ethvert motorkøretøj og enhver traktor, bortset fra de i færdselslovens 12 omhandlede, skal, forinden køretøjet tages i brug, registreres og forsynes med nummerplader. Det samme gælder for påhængs-, sætte- og sidevogn til et registreringspligtigt køretøj samt for påhængsredskab, der benyttes efter motorkøretøj og efter sin konstruktion kan fremføres med større hastighed end 30 km i timen. Stk. 2. Traktorer, der er fritaget for registrering i medfør af færdselslovens 12, men ønskes anvendt til transport af produkter m. v., jfr. færdselslovens 12, stk. 3, skal godkendes hertil af politiet og ligeledes forsynes med nummerplader. 2. Som bruger i nærværende bekendtgørelses forstand anses kun den, som har varig rådighed over et køretøj, jfr. færdselslovens 4, stk. 2. Når et køretøj registreres i brugerens navn, skal ejerens navn og bopæl samtidig registreres. 3. I hver politikreds fører politiet register over køretøjer, der registereres i medfør af færdselslovens 11, og traktorer, der godkendes i medfør af færdselslovens 12, stk. 3. Er der i en politikreds flere motorkontorer, der har hver sit registreringsområde, fører disse hver sit register. Københavns, Frederiksberg, Gentofte, Lyngby, Gladsaxe, Hvidovre, Glostrup og Tårnby politikredse udgør ét registreringsområde. Odense og Odense herreds politikredse udgør ligeledes ét registreringsområde, ligesom Århus politikreds, Viby registreringsområde af Odder politikreds og Hasle herreds politikreds med undtagelse af Hammel registreringsområde udgør ét registreringsområde. De nævnte registreringsområder ligestilles i denne bekendtgørelse med politikredse. Stk. 2. Registret føres for hvert køretøj på de af justitsministeriet godkendte kort. Kortene ordnes efter køretøjernes kendingsnumre i de af justitsministeriet godkendte kartoteker. Stk. 3. Nye registerkort opbevares særskilt, indtil tilgangslisten for vedkommende periode er indsendt. Udtagne registerkort opbevares ordnet efter nummerfølge og kan først tilintetgøres, når der er forløbet 5 år fra afmeldingen. AFSNIT II. Registrering. A. Anmeldelse, syn og registrering af ikke tidligere her i landet registrerede motorkøretøjer. 1. Fabriksny motorkøretøjer for hvilke der foreligger typeattest.

3 2 Fra Lovtidende A Fabriksny motorkøretøjer, der ikke tidligere har været registreret, og for hvilke der foreligger typeattest, udstedt i medfør af 31 af den dertil berettigede og forsynet med erklæring fra den forhandler, der har leveret køretøjet, om, at dette ved udleveringen var i forskriftsmæssig stand, anmeldes til registrering ved henvendelse til politiet (motorkontoret) i den politikreds, hvor ejeren (brugeren, jfr. 2) har bopæl eller fast ophold, eller hvor han har forretningssted, ved hvilket køretøjet varigt benyttes. Stk. 2. Ved anmeldelsen afleveres 1) Typeattest i udfyldt stand. 2) Attest fra toldvæsenet om, at fuld eller halv omsætningsafgift er erlagt, eller at der intet er til hinder for køretøjets registrering for den pågældende ejer (bruger). Last- og varemotorvogne med tilladt totalvægt over kg, som alene registreres til anvendelse til transport af gods, samt egentlige brandslukningskøretøjer registreres dog uden fremlæggelse af attest fra toldvæsenet om omsætningsafgiftens berigtigelse. Det samme gælder personmotorvogne, der udelukkende skal køre i fast rute, på betingelse af, at koncessionshaverens tilladelse til rutekørsel forevises ved anmeldelsen. 3) Dokumentation for, at den i færdselsloven for køretøjet påbudte ansvarsforsikring er tegnet. Stk. 3. Den i stk. 1 omhandlede erklæring fra forhandleren må ved anmeldelsen ikke være over en uge gammel. Toldvæsenets attest for afgiftsfritagelse af et køretøj har kun gyldighed ved anmeldelse til registrering senest 14 dage efter udstedelsen. 5. Politiet kontrollerer, om de i typeattesten anførte oplysninger om køretøjets fabrikat, type, motor- og stelnummer stemmer overens med toldattestens tilsvarende oplysninger, jfr. dog herved 4, stk. 2, nr. 2, og om typeattesten er overensstemmende med den af Statens biltilsyn udsendte meddelelse om standardtypegodkendelsen af vedkommende type af køretøj. Stk. 2. Politiet kan rette mindre væsentlige fejl i typeattesten med hensyn til de i stk. 1 omhandlede oplysninger om køretøjets identitet. Bliver politiet opmærksom på, at køretøjet iøvrigt ikke svarer til typeattesten, afvises det fra registrering og henvises til syn og registrering i overensstemmelse med reglerne I Typeattesten forsynes med påtegning herom. Der anvendes ved fremstillingen for bilinspektøren sædvanlig anmeldelsesblanket bilagt typeattesten. Stk. 3. Er et køretøj urigtigt anmeldt som standardtypegodkendt, henvises det til syn i overensstemmelse med Indberetning afgives af politiet til Statens biltilsyn. 6. Kan typeattesten lægges til grund, registreres køretøjet. Politiet udfylder kort for køretøjet i motorregistret og registreringsattest på den dertil godkendte blanket med angivelse af det kendingsnummer, som tildeles køretøjet. Politiet udfylder til anmelderen postgirokort til indbetaling af vægtafgift, udfyldt i fornødent omfang. Derefter udleveres nummerplader, til motorcykler én nummerplade til anbringelse bag på køretøjet og til motorvogne to nummerplader til anbringelse henholdsvis foran og bag på køretøjet. For pladerne erlægges det i 46 fastsatte gebyr. Stk. 2. Senest 3 dage efter registreringen sender politiet ved anvendelse af den foreskrevne blanket underretning om registreringen til det forsikringsselskab, hos hvilket den påbudte ansvarsforsikring er tegnet. 7. Motorkøretøjer, der anmeldes til registrering til erhvervsmæssig personbefordring, som skolekøretøjer eller til udlejning uden fører samt køretøjer, der afviger

4 Fra Lovtidende A fra det standardtypegodkendte køretøj med hensyn til konstruktion, indretning og udstyr, kan ikke registreres uden syn. Stk. 2. Der anvendes den sædvanlige anmeldelsesblanket for køretøjer, der skal synes, bilagt typeattest. Denne kræves ikke forsynet med forhandlererklæring (jfr. 4, stk. 1), men hvis køretøjet afviger fra standardtypegodkendelsen, skal fabrikant, importør, forhandler eller anmelder påføre oplysning om de foretagne ændringer. 2. Ikke tidligere her i landet registrerede motorkøretøjer, der skal synes. 8. Ved registrering af motorkøretøjer, der ikke tidligere har været registreret her i landet, og som ikke i medfør af de foranstående bestemmelser kan registreres uden syn, fremstilles køretøjet for justitsministeriets bilinspektør i den politikreds, hvor ejeren (brugeren) har bopæl eller fast ophold, eller hvor han har forretningssted, ved hvilket køretøjet varigt benyttes, idet den af justitsministeriet dertil godkendte blanket udfyldt i de for anmelderen bestemte rublikker samt toldattest afleveres, hvor dette kræves, jfr. 4, stk. 2, nr. 2, og idet der betales det i 24 for syn fastsatte gebyr. Fabrikanter, forhandlere, importører og reparatører, der er i besiddelse af næringsbrev eller tilladelse til handel med brugte genstande, kan dog fremstille køretøjer, der agtes overdraget, til syn for bilinspektøren i den politikreds, hvor de har fast forretningssted. Ejerrubrikken i anmeldelssblanketten skal da udfyldes med ordene Til salg samt sælgerens navn og forretningsstedets adresse. Er motorkøretøjet importeret som brugt, må anmeldelsen desuden være ledsaget af vedkommende udenlandske registreringsattest eller hertil svarende dokument i original eller af offentlig myndighed bekræftet kopi eller af anden fyldestgørende dokumentation for, at køretøjet er eller tidligere har været registreret i udlandet. Toldattest kan ikke anses som fyldestgørende dokumentation herfor. Det anføres i registreringsattesten og i registerkortet, at køretøjet er indført brugt her til landet. Var køretøjet ved indførslen forsynet med udenlandske nummerplader, skal disse afleveres til politiet, medmindre de er sendt ud af landet. Stk. 2. Ved eftersyn af køretøjer, der efter 4, stk. 2, nr. 2, kan registreres uden fremlæggelse af attest fra toldvæsenet, skal bilinspektøren henvise køretøjerne til toldvæsenet i tilfælde, hvor der efter hans skøn er tvivl om, hvorvidt betingelserne for afgiftslempelse er opfyldt. Stk. 3. Ved fremstilling for bilinspektøren af a) personmotorvogne, indrettet til befordring af mere end 9 personer, føreren indbefattet, b) vare- og lastmotorvogne, bortset fra sådanne, der tidligere har været registreret her i landet som personmotorvogne, c) 3-hjulede motorcykler til varetransport, skal der ud over de iøvrigt krævede dokumenter tillige med anmeldelsesblanketten følge en i medfør af 33 udstedt godkendeleserklæring omfattende det enkelte køretøj eller den pågældende type af køretøjer. Godkendelsen skal, medmindre køretøjet er importeret som brugt, forsynes med fabrikantens eller importørens erklæring om, at køretøjet er i overensstemmelse med godkendelseserklæringen. Såfremt køretøjet er standardtypegodkendt, kan typeattest, jfr. 7, dog erstatte godkendelseserklæringen, medmindre køretøjet afviger fra standardtypegodkendelsen med hensyn til styretøj, bremser eller bærende konstruktion. Stk. 4. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan personmotorvogne, der er indrettet til befordring af mere end 9 personer, føreren indbefattet, og last- og varemotorvogne,

5 4 Fra Lovtidende A der ikke er af standardtype, fremstilles til syn hos bilinspektøren i den kreds, hvori vedkommende karosserifabrik er beliggende. Stk. 5. Motorkøretøjer, ved hvis registrering der i henhold til stk. 3 skal fremlægges typegodkendelseserklæring eller typeattest, kan, forinden typegodkendelse eller standardtypegodkendelse er udstedt, godkendes midlertidigt for et nærmere angivet tidsrum, når der for bilinspektøren i original, fotokopi eller bekræftet genpart fremlægges attest fra Statens biltilsyn om ansøgningens indgivelse som omhandlet i 27, stk. 2. Bilinspektøren underretter ved påtegning på anmeldelsesblanketten politiet om den midlertidige godkendelse, herunder om varigheden, med angivelse af, at typegodkendelse ikke foreligger, men at der foreligger attest om ansøgning om typegodkendelse, og en anmærkning herom anføres af politiet i køretøjets registerkort og registreringsattest. Inden fristens udløb forespørger politiet hvis køretøjet ikke i mellemtiden er enedligt godkendt bilinspektøren, om den midlertidige registrering vil kunne forlænges, og det påhviler da bilinspektøren ve henvendelse til Statens biltilsyn at søge oplyst, om godkendelse er nægtet, eller om den pågældende type er endeligt godkendt, samt at underrette politiet herom. I det storkøbenhavnske registreringsområde føres kontrollen med fristens overholdelse af bilinspektørernes kontor. Nægtes typegodkendelse, underretter Statens biltilsyn samtlige bilinspektører herom. Når typegodkendelse foreligger, fremsender forhandleren typegodkendelseserklæring forsynet med fabrikantens eller importørens erklæring i henhold til 4, stk. 1, til bilinspektøren, der da afgør, om køretøjet kan godkendes. Såfremt typegodkendelsen er betinget af konstruktive ændringer ved køretøjet, eller bilinspektøren iøvrigt skønner, at kontroleftersyn er fornødent, skal køretøjet fremstilles for bilinspektøren. Kontroleftersynet er gebyrfrit. Bilinspektøren underretter politiet om afgørelsen ved påtegning på anmeldelsesblanketten, vedlagt typegodkendelseserklæring eller typeattest, såfremt sådan er udstedt, og, hvis typegodkendelse er nægtet, ved at anføre dette. Godkendes køretøjet endeligt, udfærdiges om fornødent nyt registerkort og ny registreringsattest. Nægtes endelig godkendelse, inddrages nummerpladerne, og køretøjet slettes af registret. 9. Bilinspektøren påser, at oplysningerne i anmeldelsesblanketten om køretøjets tekniske data er korrekte, og undersøger, om køretøjet opfylder de i færdselsloven og de i medfør af denne lov fastsatte forskrifter, og om det iøvrigt efter sin beskaffenhed kan benyttes uden fare. 10. Såfremt køretøjet godkendes af bilinspektøren, udleverer han snarest muligt de ham overgivne dokumenter til anmelderen. Godkendelsen kan kun danne grundlag for registrering i 3 måneder. Ved anmeldelse af køretøjet, der skal ske til politiet i den kreds, hvor ejeren (brugeren) har bopæl eller fast ophold, eller hvor han har forretningssted, ved hvilket køretøjet varigt benyttes, skal foruden anmeldelsesblanketten med bilinspektørens godkendelsespåtegning og de øvrige i 8, stk. 1, nævnte dokumenter medbringes dokumentation for, at den for køretøjet påbudte ansvarsforsikring er tegnet. Stk. 2. Er køretøjet efter godkendelsen, men inden registreringen overgået til en anden ejer (bruger), kan registrering dog for så vidt angår andre køretøjer end drosker foretages på grundlag af godkendelsen, såfremt den i stk. 1 nævnte frist på 3 måneder er overholdt, og køreøjet anmeldes til registrering til samme anvendelse, hvortil det er godkendt, og i det område, inden for hvilket den pågældende bilinspektør virker. Der må da ved anmeldelse yderligere medbringes anmeldelsesblanket med

6 Fra Lovtidende A den nye ejers navn og iøvrigt udfyldt som ved registrering af brugte køretøjer uden syn. Stk. 3. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse ved registrering af motorkøretøjer, der ønskes registreret efter at være fremstillet til syn uden sædvanlig udfyldelse af ejerrubrikken, jfr. 8, stk. 1, 2. pkt. Stk. 4. Registreres et køretøj, der senest har været registreret i Finland, Norge, Sverige eller Tyskland, underrettes vedkommende myndighed om registreringen her i landet. Stk. 5. Kan køretøjet ikke godkendes, forholdes der i overensstemmelse med reglerne i 21, stk B. Flytning og ejerskifte. 11. Skifter ejeren (brugeren) af et registreret motorkøretøj bopæl (opholds- eller forretningssted, jfr. 4, stk. 1), inden for samme politikreds, jfr. 3, stk. 1, skal dette inden 14 dage anmeldes til politiet, der anfører den nye adresse i politiets register og på registreringsattesten, såfremt denne forevises. Motorkøretøjet bør beholde det nummer, der er tildelt det, og de udleverede nummerplader; dog er politiet berettiget til, dersom det har forbeholdt visse numre for en del af politikredsen, at tildele køretøjet et nyt nummer, men der må da uden betaling udleveres nummerplader med det nye nummer. Stk. 2. Ved midlertidigt ophold uden for den anmeldte bopæl af ikke over 5 måneders varighed er anmeldelse om flytning ufornøden. 12. Flytter en ejer (bruger) af et registreret motorkøretøj til en anden politikreds, jf. 3, stk. 1, skal køretøjet inden 14 dage efter flytningen i overensstemmelse med 15 anmeldes til registrering i den kreds, hvor det nye hjemsted (opholds- eller forretningssted) er beliggende. Ejeren (brugeren) kan forinden afmelde køretøjet efter bestemmelsen i 14 i den kreds, hvor det hidtil har været registreret. Stk. 2. Ved midlertidigt ophold i en anden politikreds af ikke over 5 måneders varighed er anmeldelse om flytning oufornøden. Er det midlertidige ophold af over 5 måneders, men ikke af over et års varighed, kan omregistrering til det nye hjemsted undlades, men bopælsadressen skal i så fald snarest muligt og senest inden udløbet af de 5 måneder anmeldes til politiet (motorkontoret) i den politikreds, hvor køretøjet er registreret. Politiet noterer den nye adresse i overensstemmelse med reglen i 11, stk Når et registreret motorkøretøj skifter ejer (bruger), skal det inden 14 dage anmeldes for den nye ejer (bruger) i overensstemmelse med 15 i den kreds, hvor han har bopæl eller fast ophold, eller hvor han har forretningssted, ved hvilket køretøjet varigt benyttes, jfr. 4, stk. 1. Køretøjet kan forinden afmeldes efter bestemmelsen i 14. Stk. 2. Overtager en ægtefælle efter den anden ægtefælles død rådigheden over et i den afdøde ægtefælles navn registreret køretøj, hvad enten dette sker ved, at den efterlevende ægtefælle hensidder i uskiftet bo eller ved, at køretøjet udlægges den pågældende på skiftet, må overtagelsen ledsaget af dokumentation for, at der for køretøjet er tegnet den påbudte forsikring, anmeldes til politiet, der noterer den skete overgang på registreringsattesten og i politiets register. Skal køretøjet registreres i en anden politikreds end hidtil, gælder reglerne om flytning ( 12).

7 6 Fra Lovtidende A C. Afmeldelse af registreret motorkøretøj. 14. Når et registreret motorkøretøj afmeldes, forsynes køretøjets registreringsattest, såfremt den forevises, med påtegning om afmeldelsen. Er der konstateret mangler ved køretøjet, som ikke er afhjulpet, forsynes registreringsattesten med påtegning herom. Desuden indføres det fornødne om afmeldelsen i politiets register, og vedkommende forsikringsselskab underrettes om afmeldelsen. Stk. 2. Når køretøjet afmeldes, skal nummerpladerne tilbageleveres politiet, jfr. dog stk. 3 og 39, stk. 5. Angives nummerpladerne at være bortkommet, besørger politiet dem efterlyst. Stk. 3. Afmeldes et køretøj, uanset at det straks agtes registreret i en anden politikreds, kan de ibrugværende nummerplader dog benyttes ved kørsel til det nye hjemsted, men skal da afleveres til politiet på det nye hjemsted inden 14 dage fra afmeldelsen og senest samtidig med udleveringen af nye nummerplader. I sådanne tilfælde skal anmeldelsespåtegningen på registreringsattesten og registerkortet indeholde oplysning om, når og til hvem køretøjet er overgået, ligesom påtegningen på registreringsattesten skal vise, at nummerpladerne ikke er afleveret. Politiet i den kreds, hvorfra køretøjet er afmeldt, sender meddelelse herom til politiet i den kreds, hvortil køretøjet agtes overført. Politiet i den sidstnævnte kreds påser, at nummerpladerne afleveres. Køretøjet anses først for endeligt afmeldt, når pladerne afleveres. Meddelelse til forsikringsselskab afsendes først, når der er fremkommet meddelelse fra den politikreds, hvor pladerne er afleveret. D. Registrering af tidligere her i landet registreret motorkøretøj. 15. Ved registrering af motorkøretøj, der tidligere har været registreret her i landet, og som ikke omfattes af 11 (flytning i samme politikreds), skal den herfor foreskrevne anmeldelsesblanket benyttes ledsaget af den seneste registreringsattest. Kræves der fremlæggelse af attest fra toldvæsenet vedrørende erlæggelse af omsætningsafgift ved køretøjets første registrering, jfr. 4, stk. 2, nr. 2, skal sådan attest ledsage anmeldelsesblanketten. Er der erlagt fuld eller halv omsætningsafgift af køretøjet, er toldvæsenets attest udvisende dette tilstrækkelig, i modsat fald skal attesten være forsynet med toldvæsenets erklæring om, at der intet er til hinder for køretøjets registrering for den pågældende ejer (bruger). Køretøjets hidtige nummerplader skal afleveres, medmindre de er afleveret tidligere, jfr. 14, eller lovligt kan benyttes efter den nye registrering. Er køretøjet typegodkendt i medfør af 33, således at godkendelsen ikke omfatter en serie af køretøjer, skal anmeldelsesblanketten tillige ledsages af typegodkendelseserklæringen. Stk. 2. Ved omregistrering af motorvogne, der er fritaget for afgift i henhold til 4, nr. 7, i lov nr. 184 af 6. juli 1957 om omsætningsafgift af motorkøretøjer m. v. eller berigtiget med halv afgift i henhold til lovens 5, stk. 2, finder reglerne i 8, stk. 2, tilsvarende anvendelse. Stk. 3. Berigtigelsen af vægtafgift for køretøjer, som ikke i forvejen er afgiftspligtige, sker efter reglerne i 6. For køretøjer, der i forvejen er afgiftspligtige, må, forinden nummerpladerne udleveres, forevises kvittering for, at afgiften for den løbende periode er betalt; dette gælder dog ikke registrering i tiden fra en afgiftsperiodes begyndelse til sidste rettidige betalingsdag. Stk. 4. Med hensyn til syn og registrering forholdes som angivet i 8 10, jfr. dog stk. 6. Personmotorvogne, der er indrettet til befordring af mere end 9 personer, føreren indbefattet, og last- og varemotorvogne, der ikke er af standardtype, kan dog,

8 Fra Lovtidende A såfremt de er ombyggede eller genopbyggede, fremstilles til syn hos bilinspektøren i den kreds, hvori vedkommende karosserifabrik er beliggende. I registerkortet og registreringsattesten anføres køretøjets seneste registreringsnummer og bogstav samt såfremt dette fremgår af den afleverede registreringsattest dato og udstedelsessted for den første registreringsattest samt det nummer og bogstav, køretøjet da var registreret under. Desuden skal der om den stedfundne registrering straks gives meddelelse til politiet i den kreds, hvor køretøjet senest har været registreret, og i registret på dette sted sker der tilførsel om den skete registrering. Er køretøjet registreret uden foregående afmeldelse, jfr. 12, stk. 1, og 13, stk. 1, skal der, såfremt der i registret er noteret uberigtigede mangler ved køretøjet, straks gives meddelelse herom til den nuværende politikreds, der i såfald går frem efter reglerne i stk. 5. Stk. 5. Køretøjer, der har været undersøgt i medfør af færdselslovens 13, stk. 1, i anledning af færdselsuheld, eller som af anden grund har været genstand for undersøgelse, hvorved der er konstateret mangler, der er krævet afhjulpet som vilkår for køretøjets fortsatte registrering, bør dog ikke fremstilles for bilinspektøren, forinden anmelderen har rettet henvendelse til motorkontoret, der ved påtegning på anmeldelsesblanketten anfører, om der haves kendskab til sådanne mangler. I bekræftende fald underretter motorkontoret bilinspektøren, om at der er konstateret mangler. Fremstilles et køretøj, om hvilket motorkontoret har oplysninger om mangler, for bilinspektøren, uden at henvendelse forud er rettet til motorkontoret, skal dette, når anmeldelse til registrering forekommer uanset om køretøjet er synet og godkendt af bilinspektøren henvise køretøjet til fornyet syn, medmindre de oplyste mangler er af en sådan karakter, at de må påregnes at ville komme for dagen ved enhver rutinemæssig undersøgelse. For et sådant fornyet syn erlægges intet gebyr. Stk. 6. Køretøjer kan registreres uden syn, når de 1) er registreret første gang for mindre end 5 år siden, eller 2) er registreret første gang for mellem 5 og 10 år siden og er synet og godkendt for mindre end 2 år siden, eller 3) er registreret for første gang for mellem 10 og 15 år siden og er synet og godkendt for mindre end et år siden. Syn kræves dog uanset foranstående bestemmelser altid med hensyn til a) køretøjer, der er indført brugt her til landet, b) køretøjer, der ønskes registreret, efter at de har været afmeldt i mere end 3 måneder, eller efter at nummerpladerne har været fjernet på grund af mangler. c) Køretøjer, der ønskes registreret til erhvervfsmæssig personbefordring, til udlejning uden fører og til skolekørsel. Syn kræves dog ikke, såfremt køretøjerne hidtil har været godkendt til samme anvendelse, for droskers vedkommende dog til samme anvendelse indenfor samme droskereglements område. Stk. 7. I de i stk. 6, nr. 2 og 3, nævnte tilfælde kan registrering uden syn kun ske, såfremt det tidligere syn er foretaget a) i forbindelse med registrering, b) i forbindelse med godkendelse af ændringer ved et køretøj, c) i forbindelse med godkendelse af ændret anvendelse af et køretøj, herunder syn af varemotorvogne med henblik på godkendelse til persontransport eller med henblik på, at en adskillelse er gjort aftagelig, d) som syn til kontrol med, at mangler påvist ved landevejssyn er udbedret, e) som periodisk syn. Stk. 8. For syn betales det i 24, stk. 1, fastsatte gebyr.

9 8 Fra Lovtidende A E. Anmeldelse og registrering eller godkendelse af traktorer. 16. Om anmeldelse, registrering, flytning, ejerskifte og afmeldelse gælder for registreringspligtige og godkendelsespligtige traktorer de for motorkøterøtjer fastsatte regler, dog at der ikke skal fremlægges attest fra toldvæsenet, og at den i 5 anførte sammenligning af toldattest og typeattest derfor bortfalder. Stk. 2. Der udleveres anmelderen af registreringspligtig traktor to nummerplader til anbringelse henholdsvis foran og bag på traktoren. Stk. 3. Inden godkendelse af de i færdselslovens 12, stk. 3, omhandlede traktorer skal anmelderen afgive erklæring om ejerforholdet (brugerforholdet) til traktoren. For godkendte traktorer anføres i anmærkningsrubrikken i registerkortet og registreringsattesten: Kun godkendt til anvendelse i ovennævntes landbrugs-, gartneri- eller skovbrugsvirksomhed, jfr. færdselslovens 12, stk. 3. Fremgår det, at en traktor, der er i sameje mellem flere, ejes af personer, der ikke alle er ejer (bruger) af en landbrugsejendom, en gartneriejendom eller en skovbrugsejendom, at samejet omfatter mere end to traktorer, eller at en af ejerne ved siden af den traktor eller de traktorer, der er i sameje, ejer en eller flere traktorer, vil godkendelse straks være at nægte. Sammen med godkendelsen udleveres der anmelderen en nummerplade til anbringelse på traktorens forside. Stk. 4. Det er en forudsætning for, at traktorer, for hvilke der foreligger typeattest, kan registreres eller godkendes uden syn, at de fremtræder i den udførelse, hvori de er standardtypegodkendt. Er der påbygget førerhus, er hjulene forsynet med ekstra belastninger (vægte eller lignende), eller foreligger der andre ændringer ved køretøjerne, kan de kun registreres eller godkendes efter syn. Stk. 5. Ved fremstilling for bilinspektøren af en ikke tidligere her i landet registreret eller godkendt traktor skal udover de iøvrigt krævede dokumenter tillige med anmeldelsesblanketten følge en af Statens biltilsyn i medfør af 33 udstedt godkendelseserklæring omffattende den enkelte traktor eller den pågældende type af traktorer. Godkendelseserklæringen skal, hvis traktoren er fabriksny, forsynes med fabrikantens eller importørens erklæring om, at traktoren er i overensstemmelse med godkendelseserklæringen. Såfremt traktoren er standardtypegodkendt, kan typeattest, jfr. 7 og 16, stk. 1, dog erstatte godkendelseserklæring, medmindre afvigelserne fra standardtypegodkendelsen vedrører styretøj, bremser eller traktorens bærende konstruktion. Stk. 6. Syn af traktorer kan finde sted uden for bilinspektørens sædvanlige synssted. I så fald påhviler det anmelderen at betale bilinspektørens befordringsgodtgørelse og timepenge efter de herfor fastsatte takster. Såfremt der ved samme lejlighed foretages undersøgelse af køretøjer tilhørende flere anmeldere, fordeles disse udgifter forholdsmæssigt mellem anmelderne. F. Påhængs-, sætte- og sidevogne. 17. Om anmeldelse, registrering, flytning, ejerskifte og afmeldelse gælder for påhængs-, sætte- eller sidevogn til et registreringspligtigt køretøj de om anmeldelse og registrering af motorkøretøjer givne regler med de nødvendige ændringer. Det bemærkes herved, at loven ikke kræver særlig ansvarsforsikring for påhængs-, sætteeller sidevogn, hvorimod det skal påses, at det trækkende køretøjs ansvarsforsikring omfatter kørsel med et tilkoblet køretøj. Der skal ikke fremlægges attest fra toldvæsenet for så vidt angår påhængs- og sættevogn, der utvivlsomt er konstrueret udelukkende til godstransport. En påhængs-, sætte- eller sidevogn kan kun registreres uden syn, hvis den registreres i forbindelse med et trækkende køretøj, som den senest

10 Fra Lovtidende A har været registreret i forbindelse med, og kun såfremt begge køretøjer efter 15, stk. 6, kan registreres uden syn. Ved fremstilling for bilinspektøren af ikke tidligere her i landet registreret påhængsvogn, sættevogn og varesidevogn bortset fra varesidevogne bygget på stel bestemt til personsidevogne skal ud over de iøvrigt krævede dokumenter tillige med anmeldelsesblanketten følge en af Statens biltilsyn i medfør af 33 udstedt godkendelseserklæring omfattende det enkelte køretøj eller den pågældende type af køretøj forsynet med fabrikantens eller importørens erklæring om, at køretøjet er i overensstemmelse med godkendelseserklæringen. Samtidig med registreringen udleveres en nummerplade til anbringelse på køretøjet, jfr. 42. Reglen i 8, stk. 4, finder kun anvendelse, såfremt det trækkende køretøj samtidig fremstilles for bilinspektøren. Stk. 2. Påhængs-, side- og sættevogne skal desuden bagpå forsynes med samme nummerplade som det trækkende køretøj eller med dertil svarende tilstrækkelig synlig og tydelig påmaling. Nummerplade bestilles ved registreringen af det trækkende køretøj til kørsel med påhængs- eller sættevogn, for så vidt påmaling ikke ønskes. Stk. 3. Registreres en motorvogn eller traktor til kørsel med en bestemt eller bestemte påhængs- eller sættevogne, forsynes det trækkende køretøjs registreringsattest og registerkort i politiets register med påtegning om fabrikat, type og stelnummer samt registreringsnummer for den eller de påhængs- eller sættevogne, hvortil motorvognen (traktoren) registreres. Ønskes motorvognen (traktoren) registreret til kørsel med påhængs- eller sættevogne af bestemte typer, må bilinspektøren påse, at køretøjet er forsynet med aggregater til tilkobling og med eventuelle aktiveringsorganer for påhængsvognens (sættevognens) bremser, og det trækkende køretøjs attest og registerkort i motorregistret forsynes med påtegning om, at køretøjet er forsynet med de nævnte apparater, samt hvilke typer af påhængs- og sættevogne det kan anvendes i forbindelse med. Stk. 4. Registreres en påhængsvogn eller sættevogn til benyttelse i forbindelse med en eller flere bestemt angivne motorvogne eller traktorer, skal fabrikat, type, stelnummer samt registreringsnummer for den eller de motorvogne eller traktorer, for hvilke påhængsvognen (sættevognen) godkendes, angives på registreringsattesten samt i politiets register. Ønskes en påhængsvogn eller sættevogn registreret i forbindelse med et ubestemt antal motorvogne eller traktorer af en bestemt type, forsynes registreringsattesten og registerkortet med påtegning om den eller de typer af motorvogne (traktorer), i forbindelse med hvilke påhængsvognen (sættevognen) kan anvendes, og om den tilkoblingsanordning og eventuelle aktiveringsorganer for påhængsvognens (sættevognens) bremse, som det trækkende køretøj skal være forsynet med. Ønskes alene den for benzindrevne vogne fastsatte afgift for påhængsvognen (sættevognen) erlagt, begrænses registreringen alene til at omfatte benzindrevne køretøjer af de nævnte typer, hvilket ligeledes anføres på registreringsattesten og i registret. Påhængsvogne og sættevogne, der ønskes godkendt på den omhandlede måde, skal være forsynet med tydelig påskrift eller skilt om, for hvilken trækkraft (fabrikat, type, påhængsvognskobling, brændstof m. v.) de er godkendt. Stk. 5. Gebyret for syn er det i 24 fastsatte. Ved registrering af en påhængseller sættevogn i forbindelse med en allerede registreret motorvogn eller traktor, der ikke tidligere har været registreret til kørsel med påhængs- eller sættevogn, betales der gebyr for syn af begge køretøjer. Ved registrering af en påhængs- eller sættevogn i forbindelse med en allerede registreret motorvogn eller traktor, der er registreret til kørsel med påhængs- eller sættevogn af samme type, kan kun kræves gebyr for syn af påhængs- eller sættevognen. Ved registrering af en motorvogn eller traktor i forbindelse med en påhængs- eller sættevogn, der allerede er registreret til kørsel med en

11 10 Fra Lovtidende A motorvogn eller traktor af samme type, skal påhængs- eller sættevognen fremstilles sammen med det nye køretøj, men der kan ikke kræves gebyr for fremstilling af påhængs- eller sættevognen, medmindre denne er ombygget eller skal ombygges for at kunne registreres i forbindelse med det nye køretøj. G. Påhængsredskab. 18. De i 17 fastsatte bestemmelser om registrering af påhængsvogne m. v. finder tilsvarende anvendelse for påhængsredskaber, der er registreringspligtige i medfør af færdselslovens 11, stk. 1. Dog skal attest fra toldvæsenet ikke fremlægges og godkendelseserklæring i medfør af 33 kun fremlægges for så vidt angår påhængsredskaber, der er indrettet til beboelse (campingvogne). H. Registrering i forskellige kategoerier. 19. Køretøjerne registreres i serier efter deres art, anvendelse og karosseritype, jfr. 39. I. Ændringer ved eller ændret anvendelse af registreret eller godkendt køretøj. 20. Foretages der ændringer ved et af politiet registreret eller godkendt køretøj, således at den af politiet udstedte registreringsattest på noget punkt bliver urigtig, eller ændringer af konstruktion eller placering af påbudte lygter og refleksanordninger eller ændringer af konstruktionen af bremser, hjulophængning eller styretøj, skal ejeren (brugeren) straks gøre anmeldelse herom til politiet på det sted, hvor registreringen er sket. Stk. 2. Politiet afgør, om køretøjet skal henvises til nyt syn hos bilinspektøren. Dette skal ske, såfremt ændringen vedrører udstyrsdele, som er påbudt i justitsministeriets bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr, eller der iøvrigt kan være tvivl om, hvorvidt ændringen kan være til fare for færdselssikkerheden, samt såfremt en ændring kan medføre øget vægtafgiftspligt for køretøjet eller pligt til erlæggelse af omsætningsafgift af køretøjet. Der anvendes sædvanlig anmeldelsesblanket. Ombytning af en motor med en motor af ganske samme type kræver ikke syn. Stk. 3. Der gives den udstedte registreringsattest påtegning om den skete ændring, ligesom den noteres i politiets register. Såfremt køretøjet registreres i en anden nummerserie eller underkastes en anden vægtafgiftsberegning, og iøvrigt når det skønnes nødvendigt, udstedes ny registreringsattest og nyt registerkort. Stk. 4. De i stk. 1 3 indeholdte regler gælder også, såfremt køretøjet overgår til anden anvendelse, end det ved registreringen er godkendt til. Er det ved registreringen helt eller delvis fritaget for omsætningsafgift, påses det, om der i anledning af den ændrede anvendelse skal erlægges sådan afgift eller yderligere afgift. I tvivlstilfælde rettes henvendelse til toldvæsenet. (...)

12 Fra Lovtidende A AFSNIT IV. Mærkning af køretøjer. A. Nummerplader. 39. Nummerplader leveres ved justitsministeriets foranstaltning og betales, medmindre andet er fastsat, af vedkommende køretøjs ejer (bruger). Nummerpladerne forsynes med de kendingsbogstaver, der i overensstemmelse med nedenstående fortegnelse skal benyttes af den politikreds eller det registreringsområde, hvor vedkommende køretøj registreres, samt med køretøjets løbenummer i politiets register. Stk. 2. Politikredsene (registreringsområderne) anvender følgende kendingsbogstaver: Det storkøbenhavnske registreringsområde: KA og alle andre bogstavkombinationer med K som første bogstav, bortset fra KF, KG, KI, KO, KQ, KÆ, KØ og KÅ. AA, AH, AR. Roskilde politikreds: AV. Køge politikreds: Køge registreringsområde: AY. Haslev registreringsområde: AZ. Helsingør politikreds: Helsingør registreringsområde: BA, BB. Hørsholm registreringsområde: BE. Hillerød politikreds: Hillerød registreringsområde: BL. Helsinge registreringsområde: BP. Frederikssund politikreds: Frederikssund registreringsområde: BS. Frederiksværk registreringsområde: BV. Holbæk politikreds: Holbæk registreringsområde: CA. Nykøbing Sjælland registreringsområde: CE. Kalundborg politikreds: Kalundborg registreringsområde: CM. Samsø registreringsområde: CR. Slagelse politikreds: EA, ED. Skelskør politikreds: Skelskør registreringsområde: EK. Korsør registreringsområde: EN.

13 12 Fra Lovtidende A Ringsted politikreds: Ringsted registreringsområde: ES. Sorø registreringsområde: EX. Næstved politikreds: HA. Præstø politikreds: Præstø registreringsområde: HM. Store Heddinge registreringsområde: HH. Vordingborg politikreds: Vordingborg registreringsområde: HR. Stege registreringsområde: HU. Rønne politikreds: JA. Nykøbing Falster politikreds: LA. Sakskøbing politikreds: Sakskøbing registreringsområde: LE. Nysted registreringsområde: LK. Rødby politikreds: Rødby registreringsområde: LN. Maribo registreringsområde: LR. Nakskov politikreds: LU. Nyborg politikreds: OA. Svendborg politikreds: OH. Rudkøbing politikreds: Rudkøbing registreringsområde: ON. Ærø registreringsområde: OR. Fåborg politikreds: OT. Registreringsområdet Odense politikreds og Odense herreds politikreds: MA, MB, MH. Kerteminde politikreds: MM. Bogense politikreds: MP. Assens politikreds: MT. Middelfart politikreds: MX. Fredericia politikreds: YA

14 Fra Lovtidende A Kolding politikreds: YH, YJ. Vejle politikreds: YP, YR. Horsens politikreds: RA, RB. Silkeborg politikreds: Silkeborg registreringsområde: RJ. Skanderborg registreringsområde: RR Odder politikreds: Odder registreringsområde: XR. Århus politikreds, Viby registreringsområde af Odder politikreds og Hasle herreds politikreds med undtagelse af Hammel registreringsområde: XA, XB, XH, XJ og XU. Hasle herreds politikreds: Hammel registreringsområde: XL. Grenå politikreds: Grenå registreringsområde: VA. Ebeltoft registreringsområde: VE. Randers politikreds: VL, VM. Hadsund politikreds: VR. Hobro politikreds: VV. Nibe politikreds: Nibe registreringsområde: UA. Løgstør registreringsområde: UC. Ålborg politikreds: UH, UJ. Nørresundby politikreds: UP. Sæby politikreds: Sæby registreringsområde: PA. Dronninglund registreringsområde: PD. Frederikshavn politikreds: Frederikshavn registreringsområde: PH. Skagen registreringsområde: PK. Hjørring politikreds: Hjørring registreringsområde: PN. Brønderslev registreringsområde: PS, PV.

15 14 Fra Lovtidende A Thisted politikreds: SA. Hurup politikreds: SE. Nykøbing Mors politikreds: SK. Skive politikreds: TA. Viborg politikreds: TE, TH. Herning politikreds: DA. Holstebro politikreds: DE. Lemvig politikreds: DL. Ringkøbing politikreds: Ringkøbing registreringsområde: DP. Skjern registreringsområde: DS. Varde politikreds: Varde registreringsområde: ZA, ZB. Grindsted registreringsområde: ZD. Esbjerg politikreds: ZH. Ribe politikreds: Ribe registreringsområde: ZN. Holsted registreringsområde: ZR. Haderslev politikreds: NA. Toftlund politikreds: ND. Åbenrå politikreds: NH. Sønderborg politikreds: NL. Gråsten politikreds: NP. Tønder politikreds: NT. Stk. 3. Der anvendes numrene , der inddeles i serier således: 1 49 Nordiske grænsenummerplader Sidevogne gule plader sorte plader

16 Fra Lovtidende A Påhængsvogne og registreringspligtige påhængsredskaber gule plader sorte plader Prøveskilte faste til vogne faste til motorcykler løse til vogne løse til motorcykler Blokvogne Busser gule plader sorte plader Må ikke tages i anvendelse uden justitsminsiteriets tilladelse Motorcykler privat personbefordring udlejning uden fører, skolecykler varemotorcykler på halv omsætningsafgift varemotorcykler på halv omsætningsafgift til udlejning uden fører varemotorcykler uden omsætningsafgift Personmotorvogne privat personbefordring udlejning uden fører drosker lillebiler skolevogne ambulancer Last- og varemotorvogne gul sorte plader gul sorte plader til vogne, der skal synes periodisk gule plader gule plader til vogne, der skal synes periodisk sorte plader sorte plader til vogne, der skal synes periodisk Traktorer godkendte registrerede Ikke-benzindrevne køretøjer Personvogne underkastet periodiske syn ikke underkastet periodiske syn

17 16 Fra Lovtidende A Last- og varevogne gul sorte plader gule plader sorte plader Busser gule plader sorte plader Påhængs- og sættevogne gule plader sorte plader Traktorer Må ikke tages i anvendelse uden justitsministeriets tilladelse. Stk. 4. Er der tildelt en politikreds (et registreringsområde) flere sæt kendingsbogstaver, anvendes det første sæt, så længe der er numre til disposition. Er alle numrene i en serie opbrugte, tages vedkommende serie numre i næste sæt kendingsbogstaver i anvendelse og så fremdeles. Såfremt der bliver behov herfor, tildeles politikredsene (registreringsområderne) yderligere sæt kendingsbogstaver. Der kan efter behov foretages underinddeling af de i stk. 3 fastsatte serier, således kan køretøjer, der er underkastet periodiske syn f. eks. brandvæsenernes køretøjer, anbringes i særlige nummerrækker inden for de serier, hvori de hører hjemme. Stk. 5. Når et motorkøretøj af ejeren (brugeren) er anskaffet til afløsning af et andet ham tilhørende motorkøretøj, bør det nye motorkøretøj, såfremt der fremsættes ønske herom, registreres under det nummer, der var tildelt det gamle motorkøretøj, under forudsætning af, at nummret findes inden for en serie, der stadig benyttes ved registrering af motorkøretøjer af vedkommende kategori, og at det gamle motorkøretøj samtidig afmeldes af registret i vedkommende politikreds. Det gamle motorkøretøjs nummerplader kan i så fald vederlagsfrit overføres til det nye motorkøretøj, såfremt de er i god stand. Stk. 6. Overgår et køretøj for samme ejer til anden anvendelse, eller ændres det til et køretøj af en anden art eller således, at det underkastes anden afgiftsberegning end hidtil, tildeles køretøjet et nyt registreringsnummer i overensstemmelse med foranstående regler. Nummerpladerne betales af ejeren. Stk. 7. Ved registreringer og omregistreringer udleveres nummerplader med kendingsbogstaver og tal som angivet i stk Køretøjer, som senest er registreret eller omregistreret inden den 1. april 1958, bevarer de hidtil anvendte nummerplader indtil videre. Reglen i stk. 5, finder kun anvendelse, når vedkommende køretøj er forsynet med de i stk. 1 3 omhandlede nummerplader. Såfremt justitsministeriet har tilladt, at nummerplader af den ældre type indkaldes til vedlagsfri ombytning med nummerplader af den i stk. 1 3 angivne type, omskrives køretøjernes blade i de hidtil anvendte registerbind til de i 3, stk. 2, omhandlede registerkort, og der udstedes vederlagsfrit ny registreringsattest. Ombytning af nummerplader af den ældre type med nummerplader af den i stk. 1 3 angivne type kan ske når som helst efter ejerens (brugerens) ønske imod betaling for pladerne. 40. Registreringspligtigt køretøj, om hvilket intet andet er bestemt, tildeles sorte nummerplader med hvide bogstaver og tal.

18 Fra Lovtidende A Motorkøretøjer. 41. Følgende motorkøretøjer skal, såfremt de er fritaget for afgift i henhold til 4, punkterne 6, 7 og 8, i lov nr. 184 af 6. juli 1957 om omsætningsafgift af motorkøretøjer m. v. være forsynet med nummerplader, der er udført med kendingsbogstaver og tal i sort farve på gul baggrund: 1) motorkøretøjer, der efter indhentet tilladelse i henhold til lovgivningen om omnibus- og fragtmandskørsel med motorkøretøjer udelukkende benyttes til persontransport i fast rute, 2) last- og varemotorkøretøjer, herunder motorcykler, der er forbundet med varesidevogn, samt 3) motorkøretøjer, der hovedsagelig er indrettet til at trække andet køretøj (motorforvogne). Stk. 2. Last- og varemotorkøretøjer, herunder motorcykler, der er forbundet med varesidevogn, skal, såfremt de er berigtiget med halv omsætningsafgift, være forsynet med nummerplader, der er udført med kendingsbogstaver i sort farve på gul baggrund og tal i hvid farve på sort baggrund. Side- og påhængsvogne m. m. 42. Sidevogne til motorcykler skal være forsynet med en nummerplade bestående af en cirkelrund hvid skive, forsynet med en sort rand. Er sidevognen fritaget for omsætningsafgift i henhold til lovgivningen om omsætningsafgift af motorkøretøjer eller berigtiget med halv omsætningsafgift, skal den pågældende skive være gul med sort rand. Stk. 2. Påhængs- og sættevogne til motorvogne skal foruden den i 17, stk. 2, nævnte nummerplade eller påmaling være forsynet med en cirkelrund hvid skive, forsynet med en sort rand. For påhængs- eller sættevogne, der i henhold til lovgivningen om omsætningsafgift af motorkøretøjer er fritaget for omsætningsafgift, skal den pågældende skive være gul med sort rand. Stk. 3. På skiverne inden for den sorte rand anbringes politikredsens (registreringsområdets) kendingsbogstaver og derunder løbenummeret. Stk. 4. På side-, sætte- og påhængsvogne anbringes den i denne bestemmelse omhandlede nummerplade bagpå; på påhængsvogne til motorvogne kan den dog anbringes på venstre side, såfremt påhængsvognens konstruktion gør denne anbringelsesmåde mere hensigtsmæssig. Godkendte traktorer. 43. Traktorer, der godkendes i medfør af færdselslovens 12, stk. 3, skal på forsiden være forsynet med en rund nummerplade i grøn farve med hvid rand. Inden for den hvide rand skal den foroven være forsynet med politikredsens (registreringsområdets) kendingsbogstaver og forneden med det traktoren tildelte ummer i registret udført i hvidt. Civilforsvarets køretøjer. 44. Civilforsvarskorpsets registreringspligtige køretøjer forsynes med blå nummerplader med bogstaverne C.F. med en krone over samt registreringsnummeret i gul

19 18 Fra Lovtidende A farve. Registreringspligtige køretøjer, der iøvrigt ejes af civilforsvaret, eller hvorover dette har midlertidig brugsret, kan ved siden af køretøjets almindelige nummerplade forsynes med et blåt mærke med bogstaverne C.F. i gul farve eller påmales bogstaverne C.F. Stk. 2. De civilforsvarskorpset tilhørende side-, påhængs- og sættevogne skal i stedet for de i 42 omhandlede nummerplader være forsynet med nummerplader af tilsvarende form og størrelse, men med blå bundfarve, gul rand og gul tekst. Stk. 3. Registrering af civilforsvarskorpsets køretøjer foretages af civilforsvarsstyrelsen, der drager omsorg for, at køretøjerne fremstilles til syn for justitsministeriets bilinspektør i overensstemmelse med de i denne bekendtgørelse indeholdte regler. Brandvæsenets køretøjer. 45. Såfremt et brandvæsen hidtil har anvendt særlige nummerplader på sine køretøjer, kan dets køretøjer fortsat fritages for at forsynes med almindelige nummerplader, når de i stedet forsynes med de særlige nummerplader. Gebyr for nummerplader. 46. For nummerplader til motorkøretøjer og registreringspligtige traktorer betales 15 kr. for et sæt og 8 kr. for en enkelt plade. For nummerplader til godkendte traktorer ( 43) betales 8 kr. og for nummerplader til påhængsvogne, sætte- og sidevogne ( 42) 5 kr. De udleverede nummerplader skal være ubrugte. Andre bestemmelser om nummerplader. 47. Nummerplader må ikke forsynes med pynteskruer eller andet, der nedsætter læseligheden, herunder navnlig ikke med rammer eller indfatninger, der dækker nogen del af pladen. Alle nummerplader skal være synlige og læselige. 48. Tabes en nummerpalde, eller bliver den ulæselig ved beskadigelse eller på anden måde ubrugbar, skal dette straks anmeldes for den politimyndighed, der har udleveret den. Bestilling på ny nummerplade indgives straks. Har køretøjet én brugbar nummerplade, kan politiet meddele tidsbegrænset skriftlig tilladelse til, at køretøjet fortsat benyttes på vilkår, at den tilbageværende nummerplade anbringes bag på køretøjet, og at politiets tilladelse altid skal medbringes under kørsel og på forlangende forevises politiet. I andre tilfælde udleveres uden betaling prøveskilte til almindelig brug. Stk. 2. Ved udlevering af ny nummerplade til erstatning for den tabte eller ubrugbare tilbageleveres enten de udlånte prøveskilte eller tilladelsen til kørsel med en enkelt nummerplade. For så vidt den erstattede nummerplade ikke er bortkommen, afleveres den samtidig til politiet. Stk. 3. Når der til et køretøj, hvortil der er udleveret to nummerplader, bestilles en enkelt nummerplade til erstatning for en bortkommen plade, leveres der en plade til det pågældende køretøj med bibeholdelse af det gamle nummer, forudsat at der ikke inden for de sidste to år er leveret en enkelt plade med samme nummer til erstatning for en bortkommen plade. Er køretøjet forsynet med nummerplader af den før den 1. april 1958 anvendte type, type, skal erstatningspladen være af samme type. Der gøres notat på registerkortet om udlevering af ny nummerplade til erstatning for en bortkommen. Bortkommer en eller flere nummerplader i andre tilfælde, må køretøjet om-

20 Fra Lovtidende A registreres. Omregistreringen medfører ikke, at køretøjet skal fremstilles for bilinspektøren. Stk. 4. Bortkommer eller ødelægges en nummerplade på rejse uden for hjemstedet, skal anmeldelse finde sted til den nærmeste politimyndighed. Der forholdes som angivet i stk. 1. Politiet underretter straks hjemstedets politi om den givne tilladelse eller de udleverede prøveskilte. Køretøjets ejer (bruger) skal snarest muligt efter hjemkomsten henvende sig til politiet for at få udleveret nummerplader efter de i stk. 1 eller 3 angivne regler, ligesom han straks efter hjemkomsten skal tilbagesende eventuelle udlånte prøveskilte til udleveringsstedets politi uden udgift for dette. Stk. 5. Den for køretøjer tegnede almindelige ansvarsforsikring gælder også under kørsel med prøveskilte, der er udleveret efter reglerne i stk. 1 eller 4, og der skal som følge heraf ikke tegnes særlig ansvarsforsikring for prøveskiltene. (...) B. Anden mærkning. 50. Medlemmer af det herværende diplomatiske korps kan på de dem tilhørende motorkøretøjer føre en oval hvid plade med påskrift CD. 51. Der må ikke på motordrevne køretøjer anbringes sådanne plader og indskrifter, der ved deres ydre form og udstyr eller den måde, hvorpå de anbringes, kan forveksles med de plader og indskrifter, der ifølge de for køretøjet gældende forskrifter er påbudt eller tilladt. AFSNIT V. Prøveskilte. 52. Midlertidig eller lejlighedsvis kørsel med registreringspligtige køretøjer, der ikke er registrerede, kan finde sted under iagttagelse af de nedenfor angivne regler, således at køretøjet i stedet for de almindelige nummerplader forsynes med prøveskilte. Stk. 2. Prøveskilte kan udleveres til vedvarende brug (faste prøveskilte) eller for et kortere tidsrum (løse prøveskilte). Faste prøveskilte udføres med sorte bogstaver og sorte tal på hvid baggrund. Løse prøveskilte udføres med røde bogstaver og sorte tal på hvid baggrund. Kørsel med prøveskilte må kun finde sted inden for landets grænser. Faste prøveskilte. 53. Faste prøveskilte kan udleveres til fabrikanter, forhandlere, importører og reparatører, der er i besiddelse af næringsbrev eller tilladelse til handel med brugte genstande. Prøveskiltene må ikke benyttes af andre end den person, det firma eller den filial, til hvem de er udleveret, eller til hvem vedkommende køretøj i medfør af nedenstående bestemmelser kan overlades. Stk. 2. Udleveringen sker hos politiet på den pågældendes hjemsted eller faste forretningssted. En filial med selvstændig forretningslokale har hjemsted i den politikreds, hvori filialen er beliggende.

Fra Lovtidende A 1966 Indhold

Fra Lovtidende A 1966 Indhold Fra Lovtidende A 1966 Indhold Side 24. marts Bekendtgørelse om registrering af motorkøretøjer... 1 27. juni Bekendtgørelse om kørsel med blokvogn... 15 26. sept. Bekendtgørelse om udvidelse af centralregisteret

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Information om den nye registreringsattest

Information om den nye registreringsattest 2003-4400-16/ MT 3298-info DATAAFDELINGEN Sekretariatet Information om den nye registreringsattest Den 5. december 2005 tager Rigspolitiet en ny registreringsattest i brug. Den nye registreringsattest

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

Taksatorprocesser version 4

Taksatorprocesser version 4 Taksatorprocesser version 4 18.12.2013 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Fax 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk Birger Bruun Jensen Chefkonsulent Dir. 41

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen Lovafdelingen U D K A S T Dato: 16. september 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0110 Dok.: TRM40931 Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen I medfør af 42 f, stk. 4, 50, stk. 1, og 50

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Det komplette tilbud til kølebranchen.

Det komplette tilbud til kølebranchen. kølemiddelprogram Det komplette tilbud til kølebranchen. Omfattende kølemiddelprogram leveret via et landsdækkende net af depoter. 2 Danmarks bredeste forhandlernet af kølemidler. AGA tilbyder et komplet

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler Bekendtgørelse nr. [xxx] af 23. maj 2007 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 3410-3800 MHz 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn Vilkår for bådplads i Rungsted Havn 1 Indholdsfortegnelse. c\vilkår 1. januar 2010 Venteliste, bopælspligt...side 3 Depositum, opsigelse...side 3 Pladsleje...side 4 Dokumentation af ejerforhold...side

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven)

Læs mere

T O I L E T T E R / H Å N D V A S K E [ # EUROFORM ]

T O I L E T T E R / H Å N D V A S K E [ # EUROFORM ] T O I L E T T E R / H Å N D V A S K E [ # EUROFORM ] # EUROFORM toiletter Toiletter og hængeskåle i hvidt porcelæn # EUROFORM Toiletter er et sortiment bestående af blandt andet toiletter, hængeskåle og

Læs mere