Fra Lovtidende A 1964 Indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra Lovtidende A 1964 Indhold"

Transkript

1 Fra Lovtidende A 1964 Indhold Side 24. juli Bekendtgørelse om registrering af motorkøretøjer m. v.... 1

2 Fra Lovtidende A juli Nr Bekendtgørelse om registrering af motorkøretøjer m. v. I medfør af 11, 12, 13, 46 og 47 i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 231 af 27. juni 1961, fastsætter justitsministeriet herved følgende om registrering af motorkøretøjer m. v. AFSNIT I. Almindelige bestemmelser. 1. Ethvert motorkøretøj og enhver traktor, bortset fra de i færdselslovens 12 omhandlede, skal, forinden køretøjet tages i brug, registreres og forsynes med nummerplader. Det samme gælder for påhængs-, sætte- og sidevogn til et registreringspligtigt køretøj samt for påhængsredskab, der benyttes efter motorkøretøj og efter sin konstruktion kan fremføres med større hastighed end 30 km i timen. Stk. 2. Traktorer, der er fritaget for registrering i medfør af færdselslovens 12, men ønskes anvendt til transport af produkter m. v., jfr. færdselslovens 12, stk. 3, skal godkendes hertil af politiet og ligeledes forsynes med nummerplader. 2. Som bruger i nærværende bekendtgørelses forstand anses kun den, som har varig rådighed over et køretøj, jfr. færdselslovens 4, stk. 2. Når et køretøj registreres i brugerens navn, skal ejerens navn og bopæl samtidig registreres. 3. I hver politikreds fører politiet register over køretøjer, der registereres i medfør af færdselslovens 11, og traktorer, der godkendes i medfør af færdselslovens 12, stk. 3. Er der i en politikreds flere motorkontorer, der har hver sit registreringsområde, fører disse hver sit register. Københavns, Frederiksberg, Gentofte, Lyngby, Gladsaxe, Hvidovre, Glostrup og Tårnby politikredse udgør ét registreringsområde. Odense og Odense herreds politikredse udgør ligeledes ét registreringsområde, ligesom Århus politikreds, Viby registreringsområde af Odder politikreds og Hasle herreds politikreds med undtagelse af Hammel registreringsområde udgør ét registreringsområde. De nævnte registreringsområder ligestilles i denne bekendtgørelse med politikredse. Stk. 2. Registret føres for hvert køretøj på de af justitsministeriet godkendte kort. Kortene ordnes efter køretøjernes kendingsnumre i de af justitsministeriet godkendte kartoteker. Stk. 3. Nye registerkort opbevares særskilt, indtil tilgangslisten for vedkommende periode er indsendt. Udtagne registerkort opbevares ordnet efter nummerfølge og kan først tilintetgøres, når der er forløbet 5 år fra afmeldingen. AFSNIT II. Registrering. A. Anmeldelse, syn og registrering af ikke tidligere her i landet registrerede motorkøretøjer. 1. Fabriksny motorkøretøjer for hvilke der foreligger typeattest.

3 2 Fra Lovtidende A Fabriksny motorkøretøjer, der ikke tidligere har været registreret, og for hvilke der foreligger typeattest, udstedt i medfør af 31 af den dertil berettigede og forsynet med erklæring fra den forhandler, der har leveret køretøjet, om, at dette ved udleveringen var i forskriftsmæssig stand, anmeldes til registrering ved henvendelse til politiet (motorkontoret) i den politikreds, hvor ejeren (brugeren, jfr. 2) har bopæl eller fast ophold, eller hvor han har forretningssted, ved hvilket køretøjet varigt benyttes. Stk. 2. Ved anmeldelsen afleveres 1) Typeattest i udfyldt stand. 2) Attest fra toldvæsenet om, at fuld eller halv omsætningsafgift er erlagt, eller at der intet er til hinder for køretøjets registrering for den pågældende ejer (bruger). Last- og varemotorvogne med tilladt totalvægt over kg, som alene registreres til anvendelse til transport af gods, samt egentlige brandslukningskøretøjer registreres dog uden fremlæggelse af attest fra toldvæsenet om omsætningsafgiftens berigtigelse. Det samme gælder personmotorvogne, der udelukkende skal køre i fast rute, på betingelse af, at koncessionshaverens tilladelse til rutekørsel forevises ved anmeldelsen. 3) Dokumentation for, at den i færdselsloven for køretøjet påbudte ansvarsforsikring er tegnet. Stk. 3. Den i stk. 1 omhandlede erklæring fra forhandleren må ved anmeldelsen ikke være over en uge gammel. Toldvæsenets attest for afgiftsfritagelse af et køretøj har kun gyldighed ved anmeldelse til registrering senest 14 dage efter udstedelsen. 5. Politiet kontrollerer, om de i typeattesten anførte oplysninger om køretøjets fabrikat, type, motor- og stelnummer stemmer overens med toldattestens tilsvarende oplysninger, jfr. dog herved 4, stk. 2, nr. 2, og om typeattesten er overensstemmende med den af Statens biltilsyn udsendte meddelelse om standardtypegodkendelsen af vedkommende type af køretøj. Stk. 2. Politiet kan rette mindre væsentlige fejl i typeattesten med hensyn til de i stk. 1 omhandlede oplysninger om køretøjets identitet. Bliver politiet opmærksom på, at køretøjet iøvrigt ikke svarer til typeattesten, afvises det fra registrering og henvises til syn og registrering i overensstemmelse med reglerne I Typeattesten forsynes med påtegning herom. Der anvendes ved fremstillingen for bilinspektøren sædvanlig anmeldelsesblanket bilagt typeattesten. Stk. 3. Er et køretøj urigtigt anmeldt som standardtypegodkendt, henvises det til syn i overensstemmelse med Indberetning afgives af politiet til Statens biltilsyn. 6. Kan typeattesten lægges til grund, registreres køretøjet. Politiet udfylder kort for køretøjet i motorregistret og registreringsattest på den dertil godkendte blanket med angivelse af det kendingsnummer, som tildeles køretøjet. Politiet udfylder til anmelderen postgirokort til indbetaling af vægtafgift, udfyldt i fornødent omfang. Derefter udleveres nummerplader, til motorcykler én nummerplade til anbringelse bag på køretøjet og til motorvogne to nummerplader til anbringelse henholdsvis foran og bag på køretøjet. For pladerne erlægges det i 46 fastsatte gebyr. Stk. 2. Senest 3 dage efter registreringen sender politiet ved anvendelse af den foreskrevne blanket underretning om registreringen til det forsikringsselskab, hos hvilket den påbudte ansvarsforsikring er tegnet. 7. Motorkøretøjer, der anmeldes til registrering til erhvervsmæssig personbefordring, som skolekøretøjer eller til udlejning uden fører samt køretøjer, der afviger

4 Fra Lovtidende A fra det standardtypegodkendte køretøj med hensyn til konstruktion, indretning og udstyr, kan ikke registreres uden syn. Stk. 2. Der anvendes den sædvanlige anmeldelsesblanket for køretøjer, der skal synes, bilagt typeattest. Denne kræves ikke forsynet med forhandlererklæring (jfr. 4, stk. 1), men hvis køretøjet afviger fra standardtypegodkendelsen, skal fabrikant, importør, forhandler eller anmelder påføre oplysning om de foretagne ændringer. 2. Ikke tidligere her i landet registrerede motorkøretøjer, der skal synes. 8. Ved registrering af motorkøretøjer, der ikke tidligere har været registreret her i landet, og som ikke i medfør af de foranstående bestemmelser kan registreres uden syn, fremstilles køretøjet for justitsministeriets bilinspektør i den politikreds, hvor ejeren (brugeren) har bopæl eller fast ophold, eller hvor han har forretningssted, ved hvilket køretøjet varigt benyttes, idet den af justitsministeriet dertil godkendte blanket udfyldt i de for anmelderen bestemte rublikker samt toldattest afleveres, hvor dette kræves, jfr. 4, stk. 2, nr. 2, og idet der betales det i 24 for syn fastsatte gebyr. Fabrikanter, forhandlere, importører og reparatører, der er i besiddelse af næringsbrev eller tilladelse til handel med brugte genstande, kan dog fremstille køretøjer, der agtes overdraget, til syn for bilinspektøren i den politikreds, hvor de har fast forretningssted. Ejerrubrikken i anmeldelssblanketten skal da udfyldes med ordene Til salg samt sælgerens navn og forretningsstedets adresse. Er motorkøretøjet importeret som brugt, må anmeldelsen desuden være ledsaget af vedkommende udenlandske registreringsattest eller hertil svarende dokument i original eller af offentlig myndighed bekræftet kopi eller af anden fyldestgørende dokumentation for, at køretøjet er eller tidligere har været registreret i udlandet. Toldattest kan ikke anses som fyldestgørende dokumentation herfor. Det anføres i registreringsattesten og i registerkortet, at køretøjet er indført brugt her til landet. Var køretøjet ved indførslen forsynet med udenlandske nummerplader, skal disse afleveres til politiet, medmindre de er sendt ud af landet. Stk. 2. Ved eftersyn af køretøjer, der efter 4, stk. 2, nr. 2, kan registreres uden fremlæggelse af attest fra toldvæsenet, skal bilinspektøren henvise køretøjerne til toldvæsenet i tilfælde, hvor der efter hans skøn er tvivl om, hvorvidt betingelserne for afgiftslempelse er opfyldt. Stk. 3. Ved fremstilling for bilinspektøren af a) personmotorvogne, indrettet til befordring af mere end 9 personer, føreren indbefattet, b) vare- og lastmotorvogne, bortset fra sådanne, der tidligere har været registreret her i landet som personmotorvogne, c) 3-hjulede motorcykler til varetransport, skal der ud over de iøvrigt krævede dokumenter tillige med anmeldelsesblanketten følge en i medfør af 33 udstedt godkendeleserklæring omfattende det enkelte køretøj eller den pågældende type af køretøjer. Godkendelsen skal, medmindre køretøjet er importeret som brugt, forsynes med fabrikantens eller importørens erklæring om, at køretøjet er i overensstemmelse med godkendelseserklæringen. Såfremt køretøjet er standardtypegodkendt, kan typeattest, jfr. 7, dog erstatte godkendelseserklæringen, medmindre køretøjet afviger fra standardtypegodkendelsen med hensyn til styretøj, bremser eller bærende konstruktion. Stk. 4. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan personmotorvogne, der er indrettet til befordring af mere end 9 personer, føreren indbefattet, og last- og varemotorvogne,

5 4 Fra Lovtidende A der ikke er af standardtype, fremstilles til syn hos bilinspektøren i den kreds, hvori vedkommende karosserifabrik er beliggende. Stk. 5. Motorkøretøjer, ved hvis registrering der i henhold til stk. 3 skal fremlægges typegodkendelseserklæring eller typeattest, kan, forinden typegodkendelse eller standardtypegodkendelse er udstedt, godkendes midlertidigt for et nærmere angivet tidsrum, når der for bilinspektøren i original, fotokopi eller bekræftet genpart fremlægges attest fra Statens biltilsyn om ansøgningens indgivelse som omhandlet i 27, stk. 2. Bilinspektøren underretter ved påtegning på anmeldelsesblanketten politiet om den midlertidige godkendelse, herunder om varigheden, med angivelse af, at typegodkendelse ikke foreligger, men at der foreligger attest om ansøgning om typegodkendelse, og en anmærkning herom anføres af politiet i køretøjets registerkort og registreringsattest. Inden fristens udløb forespørger politiet hvis køretøjet ikke i mellemtiden er enedligt godkendt bilinspektøren, om den midlertidige registrering vil kunne forlænges, og det påhviler da bilinspektøren ve henvendelse til Statens biltilsyn at søge oplyst, om godkendelse er nægtet, eller om den pågældende type er endeligt godkendt, samt at underrette politiet herom. I det storkøbenhavnske registreringsområde føres kontrollen med fristens overholdelse af bilinspektørernes kontor. Nægtes typegodkendelse, underretter Statens biltilsyn samtlige bilinspektører herom. Når typegodkendelse foreligger, fremsender forhandleren typegodkendelseserklæring forsynet med fabrikantens eller importørens erklæring i henhold til 4, stk. 1, til bilinspektøren, der da afgør, om køretøjet kan godkendes. Såfremt typegodkendelsen er betinget af konstruktive ændringer ved køretøjet, eller bilinspektøren iøvrigt skønner, at kontroleftersyn er fornødent, skal køretøjet fremstilles for bilinspektøren. Kontroleftersynet er gebyrfrit. Bilinspektøren underretter politiet om afgørelsen ved påtegning på anmeldelsesblanketten, vedlagt typegodkendelseserklæring eller typeattest, såfremt sådan er udstedt, og, hvis typegodkendelse er nægtet, ved at anføre dette. Godkendes køretøjet endeligt, udfærdiges om fornødent nyt registerkort og ny registreringsattest. Nægtes endelig godkendelse, inddrages nummerpladerne, og køretøjet slettes af registret. 9. Bilinspektøren påser, at oplysningerne i anmeldelsesblanketten om køretøjets tekniske data er korrekte, og undersøger, om køretøjet opfylder de i færdselsloven og de i medfør af denne lov fastsatte forskrifter, og om det iøvrigt efter sin beskaffenhed kan benyttes uden fare. 10. Såfremt køretøjet godkendes af bilinspektøren, udleverer han snarest muligt de ham overgivne dokumenter til anmelderen. Godkendelsen kan kun danne grundlag for registrering i 3 måneder. Ved anmeldelse af køretøjet, der skal ske til politiet i den kreds, hvor ejeren (brugeren) har bopæl eller fast ophold, eller hvor han har forretningssted, ved hvilket køretøjet varigt benyttes, skal foruden anmeldelsesblanketten med bilinspektørens godkendelsespåtegning og de øvrige i 8, stk. 1, nævnte dokumenter medbringes dokumentation for, at den for køretøjet påbudte ansvarsforsikring er tegnet. Stk. 2. Er køretøjet efter godkendelsen, men inden registreringen overgået til en anden ejer (bruger), kan registrering dog for så vidt angår andre køretøjer end drosker foretages på grundlag af godkendelsen, såfremt den i stk. 1 nævnte frist på 3 måneder er overholdt, og køreøjet anmeldes til registrering til samme anvendelse, hvortil det er godkendt, og i det område, inden for hvilket den pågældende bilinspektør virker. Der må da ved anmeldelse yderligere medbringes anmeldelsesblanket med

6 Fra Lovtidende A den nye ejers navn og iøvrigt udfyldt som ved registrering af brugte køretøjer uden syn. Stk. 3. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse ved registrering af motorkøretøjer, der ønskes registreret efter at være fremstillet til syn uden sædvanlig udfyldelse af ejerrubrikken, jfr. 8, stk. 1, 2. pkt. Stk. 4. Registreres et køretøj, der senest har været registreret i Finland, Norge, Sverige eller Tyskland, underrettes vedkommende myndighed om registreringen her i landet. Stk. 5. Kan køretøjet ikke godkendes, forholdes der i overensstemmelse med reglerne i 21, stk B. Flytning og ejerskifte. 11. Skifter ejeren (brugeren) af et registreret motorkøretøj bopæl (opholds- eller forretningssted, jfr. 4, stk. 1), inden for samme politikreds, jfr. 3, stk. 1, skal dette inden 14 dage anmeldes til politiet, der anfører den nye adresse i politiets register og på registreringsattesten, såfremt denne forevises. Motorkøretøjet bør beholde det nummer, der er tildelt det, og de udleverede nummerplader; dog er politiet berettiget til, dersom det har forbeholdt visse numre for en del af politikredsen, at tildele køretøjet et nyt nummer, men der må da uden betaling udleveres nummerplader med det nye nummer. Stk. 2. Ved midlertidigt ophold uden for den anmeldte bopæl af ikke over 5 måneders varighed er anmeldelse om flytning ufornøden. 12. Flytter en ejer (bruger) af et registreret motorkøretøj til en anden politikreds, jf. 3, stk. 1, skal køretøjet inden 14 dage efter flytningen i overensstemmelse med 15 anmeldes til registrering i den kreds, hvor det nye hjemsted (opholds- eller forretningssted) er beliggende. Ejeren (brugeren) kan forinden afmelde køretøjet efter bestemmelsen i 14 i den kreds, hvor det hidtil har været registreret. Stk. 2. Ved midlertidigt ophold i en anden politikreds af ikke over 5 måneders varighed er anmeldelse om flytning oufornøden. Er det midlertidige ophold af over 5 måneders, men ikke af over et års varighed, kan omregistrering til det nye hjemsted undlades, men bopælsadressen skal i så fald snarest muligt og senest inden udløbet af de 5 måneder anmeldes til politiet (motorkontoret) i den politikreds, hvor køretøjet er registreret. Politiet noterer den nye adresse i overensstemmelse med reglen i 11, stk Når et registreret motorkøretøj skifter ejer (bruger), skal det inden 14 dage anmeldes for den nye ejer (bruger) i overensstemmelse med 15 i den kreds, hvor han har bopæl eller fast ophold, eller hvor han har forretningssted, ved hvilket køretøjet varigt benyttes, jfr. 4, stk. 1. Køretøjet kan forinden afmeldes efter bestemmelsen i 14. Stk. 2. Overtager en ægtefælle efter den anden ægtefælles død rådigheden over et i den afdøde ægtefælles navn registreret køretøj, hvad enten dette sker ved, at den efterlevende ægtefælle hensidder i uskiftet bo eller ved, at køretøjet udlægges den pågældende på skiftet, må overtagelsen ledsaget af dokumentation for, at der for køretøjet er tegnet den påbudte forsikring, anmeldes til politiet, der noterer den skete overgang på registreringsattesten og i politiets register. Skal køretøjet registreres i en anden politikreds end hidtil, gælder reglerne om flytning ( 12).

7 6 Fra Lovtidende A C. Afmeldelse af registreret motorkøretøj. 14. Når et registreret motorkøretøj afmeldes, forsynes køretøjets registreringsattest, såfremt den forevises, med påtegning om afmeldelsen. Er der konstateret mangler ved køretøjet, som ikke er afhjulpet, forsynes registreringsattesten med påtegning herom. Desuden indføres det fornødne om afmeldelsen i politiets register, og vedkommende forsikringsselskab underrettes om afmeldelsen. Stk. 2. Når køretøjet afmeldes, skal nummerpladerne tilbageleveres politiet, jfr. dog stk. 3 og 39, stk. 5. Angives nummerpladerne at være bortkommet, besørger politiet dem efterlyst. Stk. 3. Afmeldes et køretøj, uanset at det straks agtes registreret i en anden politikreds, kan de ibrugværende nummerplader dog benyttes ved kørsel til det nye hjemsted, men skal da afleveres til politiet på det nye hjemsted inden 14 dage fra afmeldelsen og senest samtidig med udleveringen af nye nummerplader. I sådanne tilfælde skal anmeldelsespåtegningen på registreringsattesten og registerkortet indeholde oplysning om, når og til hvem køretøjet er overgået, ligesom påtegningen på registreringsattesten skal vise, at nummerpladerne ikke er afleveret. Politiet i den kreds, hvorfra køretøjet er afmeldt, sender meddelelse herom til politiet i den kreds, hvortil køretøjet agtes overført. Politiet i den sidstnævnte kreds påser, at nummerpladerne afleveres. Køretøjet anses først for endeligt afmeldt, når pladerne afleveres. Meddelelse til forsikringsselskab afsendes først, når der er fremkommet meddelelse fra den politikreds, hvor pladerne er afleveret. D. Registrering af tidligere her i landet registreret motorkøretøj. 15. Ved registrering af motorkøretøj, der tidligere har været registreret her i landet, og som ikke omfattes af 11 (flytning i samme politikreds), skal den herfor foreskrevne anmeldelsesblanket benyttes ledsaget af den seneste registreringsattest. Kræves der fremlæggelse af attest fra toldvæsenet vedrørende erlæggelse af omsætningsafgift ved køretøjets første registrering, jfr. 4, stk. 2, nr. 2, skal sådan attest ledsage anmeldelsesblanketten. Er der erlagt fuld eller halv omsætningsafgift af køretøjet, er toldvæsenets attest udvisende dette tilstrækkelig, i modsat fald skal attesten være forsynet med toldvæsenets erklæring om, at der intet er til hinder for køretøjets registrering for den pågældende ejer (bruger). Køretøjets hidtige nummerplader skal afleveres, medmindre de er afleveret tidligere, jfr. 14, eller lovligt kan benyttes efter den nye registrering. Er køretøjet typegodkendt i medfør af 33, således at godkendelsen ikke omfatter en serie af køretøjer, skal anmeldelsesblanketten tillige ledsages af typegodkendelseserklæringen. Stk. 2. Ved omregistrering af motorvogne, der er fritaget for afgift i henhold til 4, nr. 7, i lov nr. 184 af 6. juli 1957 om omsætningsafgift af motorkøretøjer m. v. eller berigtiget med halv afgift i henhold til lovens 5, stk. 2, finder reglerne i 8, stk. 2, tilsvarende anvendelse. Stk. 3. Berigtigelsen af vægtafgift for køretøjer, som ikke i forvejen er afgiftspligtige, sker efter reglerne i 6. For køretøjer, der i forvejen er afgiftspligtige, må, forinden nummerpladerne udleveres, forevises kvittering for, at afgiften for den løbende periode er betalt; dette gælder dog ikke registrering i tiden fra en afgiftsperiodes begyndelse til sidste rettidige betalingsdag. Stk. 4. Med hensyn til syn og registrering forholdes som angivet i 8 10, jfr. dog stk. 6. Personmotorvogne, der er indrettet til befordring af mere end 9 personer, føreren indbefattet, og last- og varemotorvogne, der ikke er af standardtype, kan dog,

8 Fra Lovtidende A såfremt de er ombyggede eller genopbyggede, fremstilles til syn hos bilinspektøren i den kreds, hvori vedkommende karosserifabrik er beliggende. I registerkortet og registreringsattesten anføres køretøjets seneste registreringsnummer og bogstav samt såfremt dette fremgår af den afleverede registreringsattest dato og udstedelsessted for den første registreringsattest samt det nummer og bogstav, køretøjet da var registreret under. Desuden skal der om den stedfundne registrering straks gives meddelelse til politiet i den kreds, hvor køretøjet senest har været registreret, og i registret på dette sted sker der tilførsel om den skete registrering. Er køretøjet registreret uden foregående afmeldelse, jfr. 12, stk. 1, og 13, stk. 1, skal der, såfremt der i registret er noteret uberigtigede mangler ved køretøjet, straks gives meddelelse herom til den nuværende politikreds, der i såfald går frem efter reglerne i stk. 5. Stk. 5. Køretøjer, der har været undersøgt i medfør af færdselslovens 13, stk. 1, i anledning af færdselsuheld, eller som af anden grund har været genstand for undersøgelse, hvorved der er konstateret mangler, der er krævet afhjulpet som vilkår for køretøjets fortsatte registrering, bør dog ikke fremstilles for bilinspektøren, forinden anmelderen har rettet henvendelse til motorkontoret, der ved påtegning på anmeldelsesblanketten anfører, om der haves kendskab til sådanne mangler. I bekræftende fald underretter motorkontoret bilinspektøren, om at der er konstateret mangler. Fremstilles et køretøj, om hvilket motorkontoret har oplysninger om mangler, for bilinspektøren, uden at henvendelse forud er rettet til motorkontoret, skal dette, når anmeldelse til registrering forekommer uanset om køretøjet er synet og godkendt af bilinspektøren henvise køretøjet til fornyet syn, medmindre de oplyste mangler er af en sådan karakter, at de må påregnes at ville komme for dagen ved enhver rutinemæssig undersøgelse. For et sådant fornyet syn erlægges intet gebyr. Stk. 6. Køretøjer kan registreres uden syn, når de 1) er registreret første gang for mindre end 5 år siden, eller 2) er registreret første gang for mellem 5 og 10 år siden og er synet og godkendt for mindre end 2 år siden, eller 3) er registreret for første gang for mellem 10 og 15 år siden og er synet og godkendt for mindre end et år siden. Syn kræves dog uanset foranstående bestemmelser altid med hensyn til a) køretøjer, der er indført brugt her til landet, b) køretøjer, der ønskes registreret, efter at de har været afmeldt i mere end 3 måneder, eller efter at nummerpladerne har været fjernet på grund af mangler. c) Køretøjer, der ønskes registreret til erhvervfsmæssig personbefordring, til udlejning uden fører og til skolekørsel. Syn kræves dog ikke, såfremt køretøjerne hidtil har været godkendt til samme anvendelse, for droskers vedkommende dog til samme anvendelse indenfor samme droskereglements område. Stk. 7. I de i stk. 6, nr. 2 og 3, nævnte tilfælde kan registrering uden syn kun ske, såfremt det tidligere syn er foretaget a) i forbindelse med registrering, b) i forbindelse med godkendelse af ændringer ved et køretøj, c) i forbindelse med godkendelse af ændret anvendelse af et køretøj, herunder syn af varemotorvogne med henblik på godkendelse til persontransport eller med henblik på, at en adskillelse er gjort aftagelig, d) som syn til kontrol med, at mangler påvist ved landevejssyn er udbedret, e) som periodisk syn. Stk. 8. For syn betales det i 24, stk. 1, fastsatte gebyr.

9 8 Fra Lovtidende A E. Anmeldelse og registrering eller godkendelse af traktorer. 16. Om anmeldelse, registrering, flytning, ejerskifte og afmeldelse gælder for registreringspligtige og godkendelsespligtige traktorer de for motorkøterøtjer fastsatte regler, dog at der ikke skal fremlægges attest fra toldvæsenet, og at den i 5 anførte sammenligning af toldattest og typeattest derfor bortfalder. Stk. 2. Der udleveres anmelderen af registreringspligtig traktor to nummerplader til anbringelse henholdsvis foran og bag på traktoren. Stk. 3. Inden godkendelse af de i færdselslovens 12, stk. 3, omhandlede traktorer skal anmelderen afgive erklæring om ejerforholdet (brugerforholdet) til traktoren. For godkendte traktorer anføres i anmærkningsrubrikken i registerkortet og registreringsattesten: Kun godkendt til anvendelse i ovennævntes landbrugs-, gartneri- eller skovbrugsvirksomhed, jfr. færdselslovens 12, stk. 3. Fremgår det, at en traktor, der er i sameje mellem flere, ejes af personer, der ikke alle er ejer (bruger) af en landbrugsejendom, en gartneriejendom eller en skovbrugsejendom, at samejet omfatter mere end to traktorer, eller at en af ejerne ved siden af den traktor eller de traktorer, der er i sameje, ejer en eller flere traktorer, vil godkendelse straks være at nægte. Sammen med godkendelsen udleveres der anmelderen en nummerplade til anbringelse på traktorens forside. Stk. 4. Det er en forudsætning for, at traktorer, for hvilke der foreligger typeattest, kan registreres eller godkendes uden syn, at de fremtræder i den udførelse, hvori de er standardtypegodkendt. Er der påbygget førerhus, er hjulene forsynet med ekstra belastninger (vægte eller lignende), eller foreligger der andre ændringer ved køretøjerne, kan de kun registreres eller godkendes efter syn. Stk. 5. Ved fremstilling for bilinspektøren af en ikke tidligere her i landet registreret eller godkendt traktor skal udover de iøvrigt krævede dokumenter tillige med anmeldelsesblanketten følge en af Statens biltilsyn i medfør af 33 udstedt godkendelseserklæring omffattende den enkelte traktor eller den pågældende type af traktorer. Godkendelseserklæringen skal, hvis traktoren er fabriksny, forsynes med fabrikantens eller importørens erklæring om, at traktoren er i overensstemmelse med godkendelseserklæringen. Såfremt traktoren er standardtypegodkendt, kan typeattest, jfr. 7 og 16, stk. 1, dog erstatte godkendelseserklæring, medmindre afvigelserne fra standardtypegodkendelsen vedrører styretøj, bremser eller traktorens bærende konstruktion. Stk. 6. Syn af traktorer kan finde sted uden for bilinspektørens sædvanlige synssted. I så fald påhviler det anmelderen at betale bilinspektørens befordringsgodtgørelse og timepenge efter de herfor fastsatte takster. Såfremt der ved samme lejlighed foretages undersøgelse af køretøjer tilhørende flere anmeldere, fordeles disse udgifter forholdsmæssigt mellem anmelderne. F. Påhængs-, sætte- og sidevogne. 17. Om anmeldelse, registrering, flytning, ejerskifte og afmeldelse gælder for påhængs-, sætte- eller sidevogn til et registreringspligtigt køretøj de om anmeldelse og registrering af motorkøretøjer givne regler med de nødvendige ændringer. Det bemærkes herved, at loven ikke kræver særlig ansvarsforsikring for påhængs-, sætteeller sidevogn, hvorimod det skal påses, at det trækkende køretøjs ansvarsforsikring omfatter kørsel med et tilkoblet køretøj. Der skal ikke fremlægges attest fra toldvæsenet for så vidt angår påhængs- og sættevogn, der utvivlsomt er konstrueret udelukkende til godstransport. En påhængs-, sætte- eller sidevogn kan kun registreres uden syn, hvis den registreres i forbindelse med et trækkende køretøj, som den senest

10 Fra Lovtidende A har været registreret i forbindelse med, og kun såfremt begge køretøjer efter 15, stk. 6, kan registreres uden syn. Ved fremstilling for bilinspektøren af ikke tidligere her i landet registreret påhængsvogn, sættevogn og varesidevogn bortset fra varesidevogne bygget på stel bestemt til personsidevogne skal ud over de iøvrigt krævede dokumenter tillige med anmeldelsesblanketten følge en af Statens biltilsyn i medfør af 33 udstedt godkendelseserklæring omfattende det enkelte køretøj eller den pågældende type af køretøj forsynet med fabrikantens eller importørens erklæring om, at køretøjet er i overensstemmelse med godkendelseserklæringen. Samtidig med registreringen udleveres en nummerplade til anbringelse på køretøjet, jfr. 42. Reglen i 8, stk. 4, finder kun anvendelse, såfremt det trækkende køretøj samtidig fremstilles for bilinspektøren. Stk. 2. Påhængs-, side- og sættevogne skal desuden bagpå forsynes med samme nummerplade som det trækkende køretøj eller med dertil svarende tilstrækkelig synlig og tydelig påmaling. Nummerplade bestilles ved registreringen af det trækkende køretøj til kørsel med påhængs- eller sættevogn, for så vidt påmaling ikke ønskes. Stk. 3. Registreres en motorvogn eller traktor til kørsel med en bestemt eller bestemte påhængs- eller sættevogne, forsynes det trækkende køretøjs registreringsattest og registerkort i politiets register med påtegning om fabrikat, type og stelnummer samt registreringsnummer for den eller de påhængs- eller sættevogne, hvortil motorvognen (traktoren) registreres. Ønskes motorvognen (traktoren) registreret til kørsel med påhængs- eller sættevogne af bestemte typer, må bilinspektøren påse, at køretøjet er forsynet med aggregater til tilkobling og med eventuelle aktiveringsorganer for påhængsvognens (sættevognens) bremser, og det trækkende køretøjs attest og registerkort i motorregistret forsynes med påtegning om, at køretøjet er forsynet med de nævnte apparater, samt hvilke typer af påhængs- og sættevogne det kan anvendes i forbindelse med. Stk. 4. Registreres en påhængsvogn eller sættevogn til benyttelse i forbindelse med en eller flere bestemt angivne motorvogne eller traktorer, skal fabrikat, type, stelnummer samt registreringsnummer for den eller de motorvogne eller traktorer, for hvilke påhængsvognen (sættevognen) godkendes, angives på registreringsattesten samt i politiets register. Ønskes en påhængsvogn eller sættevogn registreret i forbindelse med et ubestemt antal motorvogne eller traktorer af en bestemt type, forsynes registreringsattesten og registerkortet med påtegning om den eller de typer af motorvogne (traktorer), i forbindelse med hvilke påhængsvognen (sættevognen) kan anvendes, og om den tilkoblingsanordning og eventuelle aktiveringsorganer for påhængsvognens (sættevognens) bremse, som det trækkende køretøj skal være forsynet med. Ønskes alene den for benzindrevne vogne fastsatte afgift for påhængsvognen (sættevognen) erlagt, begrænses registreringen alene til at omfatte benzindrevne køretøjer af de nævnte typer, hvilket ligeledes anføres på registreringsattesten og i registret. Påhængsvogne og sættevogne, der ønskes godkendt på den omhandlede måde, skal være forsynet med tydelig påskrift eller skilt om, for hvilken trækkraft (fabrikat, type, påhængsvognskobling, brændstof m. v.) de er godkendt. Stk. 5. Gebyret for syn er det i 24 fastsatte. Ved registrering af en påhængseller sættevogn i forbindelse med en allerede registreret motorvogn eller traktor, der ikke tidligere har været registreret til kørsel med påhængs- eller sættevogn, betales der gebyr for syn af begge køretøjer. Ved registrering af en påhængs- eller sættevogn i forbindelse med en allerede registreret motorvogn eller traktor, der er registreret til kørsel med påhængs- eller sættevogn af samme type, kan kun kræves gebyr for syn af påhængs- eller sættevognen. Ved registrering af en motorvogn eller traktor i forbindelse med en påhængs- eller sættevogn, der allerede er registreret til kørsel med en

11 10 Fra Lovtidende A motorvogn eller traktor af samme type, skal påhængs- eller sættevognen fremstilles sammen med det nye køretøj, men der kan ikke kræves gebyr for fremstilling af påhængs- eller sættevognen, medmindre denne er ombygget eller skal ombygges for at kunne registreres i forbindelse med det nye køretøj. G. Påhængsredskab. 18. De i 17 fastsatte bestemmelser om registrering af påhængsvogne m. v. finder tilsvarende anvendelse for påhængsredskaber, der er registreringspligtige i medfør af færdselslovens 11, stk. 1. Dog skal attest fra toldvæsenet ikke fremlægges og godkendelseserklæring i medfør af 33 kun fremlægges for så vidt angår påhængsredskaber, der er indrettet til beboelse (campingvogne). H. Registrering i forskellige kategoerier. 19. Køretøjerne registreres i serier efter deres art, anvendelse og karosseritype, jfr. 39. I. Ændringer ved eller ændret anvendelse af registreret eller godkendt køretøj. 20. Foretages der ændringer ved et af politiet registreret eller godkendt køretøj, således at den af politiet udstedte registreringsattest på noget punkt bliver urigtig, eller ændringer af konstruktion eller placering af påbudte lygter og refleksanordninger eller ændringer af konstruktionen af bremser, hjulophængning eller styretøj, skal ejeren (brugeren) straks gøre anmeldelse herom til politiet på det sted, hvor registreringen er sket. Stk. 2. Politiet afgør, om køretøjet skal henvises til nyt syn hos bilinspektøren. Dette skal ske, såfremt ændringen vedrører udstyrsdele, som er påbudt i justitsministeriets bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr, eller der iøvrigt kan være tvivl om, hvorvidt ændringen kan være til fare for færdselssikkerheden, samt såfremt en ændring kan medføre øget vægtafgiftspligt for køretøjet eller pligt til erlæggelse af omsætningsafgift af køretøjet. Der anvendes sædvanlig anmeldelsesblanket. Ombytning af en motor med en motor af ganske samme type kræver ikke syn. Stk. 3. Der gives den udstedte registreringsattest påtegning om den skete ændring, ligesom den noteres i politiets register. Såfremt køretøjet registreres i en anden nummerserie eller underkastes en anden vægtafgiftsberegning, og iøvrigt når det skønnes nødvendigt, udstedes ny registreringsattest og nyt registerkort. Stk. 4. De i stk. 1 3 indeholdte regler gælder også, såfremt køretøjet overgår til anden anvendelse, end det ved registreringen er godkendt til. Er det ved registreringen helt eller delvis fritaget for omsætningsafgift, påses det, om der i anledning af den ændrede anvendelse skal erlægges sådan afgift eller yderligere afgift. I tvivlstilfælde rettes henvendelse til toldvæsenet. (...)

12 Fra Lovtidende A AFSNIT IV. Mærkning af køretøjer. A. Nummerplader. 39. Nummerplader leveres ved justitsministeriets foranstaltning og betales, medmindre andet er fastsat, af vedkommende køretøjs ejer (bruger). Nummerpladerne forsynes med de kendingsbogstaver, der i overensstemmelse med nedenstående fortegnelse skal benyttes af den politikreds eller det registreringsområde, hvor vedkommende køretøj registreres, samt med køretøjets løbenummer i politiets register. Stk. 2. Politikredsene (registreringsområderne) anvender følgende kendingsbogstaver: Det storkøbenhavnske registreringsområde: KA og alle andre bogstavkombinationer med K som første bogstav, bortset fra KF, KG, KI, KO, KQ, KÆ, KØ og KÅ. AA, AH, AR. Roskilde politikreds: AV. Køge politikreds: Køge registreringsområde: AY. Haslev registreringsområde: AZ. Helsingør politikreds: Helsingør registreringsområde: BA, BB. Hørsholm registreringsområde: BE. Hillerød politikreds: Hillerød registreringsområde: BL. Helsinge registreringsområde: BP. Frederikssund politikreds: Frederikssund registreringsområde: BS. Frederiksværk registreringsområde: BV. Holbæk politikreds: Holbæk registreringsområde: CA. Nykøbing Sjælland registreringsområde: CE. Kalundborg politikreds: Kalundborg registreringsområde: CM. Samsø registreringsområde: CR. Slagelse politikreds: EA, ED. Skelskør politikreds: Skelskør registreringsområde: EK. Korsør registreringsområde: EN.

13 12 Fra Lovtidende A Ringsted politikreds: Ringsted registreringsområde: ES. Sorø registreringsområde: EX. Næstved politikreds: HA. Præstø politikreds: Præstø registreringsområde: HM. Store Heddinge registreringsområde: HH. Vordingborg politikreds: Vordingborg registreringsområde: HR. Stege registreringsområde: HU. Rønne politikreds: JA. Nykøbing Falster politikreds: LA. Sakskøbing politikreds: Sakskøbing registreringsområde: LE. Nysted registreringsområde: LK. Rødby politikreds: Rødby registreringsområde: LN. Maribo registreringsområde: LR. Nakskov politikreds: LU. Nyborg politikreds: OA. Svendborg politikreds: OH. Rudkøbing politikreds: Rudkøbing registreringsområde: ON. Ærø registreringsområde: OR. Fåborg politikreds: OT. Registreringsområdet Odense politikreds og Odense herreds politikreds: MA, MB, MH. Kerteminde politikreds: MM. Bogense politikreds: MP. Assens politikreds: MT. Middelfart politikreds: MX. Fredericia politikreds: YA

14 Fra Lovtidende A Kolding politikreds: YH, YJ. Vejle politikreds: YP, YR. Horsens politikreds: RA, RB. Silkeborg politikreds: Silkeborg registreringsområde: RJ. Skanderborg registreringsområde: RR Odder politikreds: Odder registreringsområde: XR. Århus politikreds, Viby registreringsområde af Odder politikreds og Hasle herreds politikreds med undtagelse af Hammel registreringsområde: XA, XB, XH, XJ og XU. Hasle herreds politikreds: Hammel registreringsområde: XL. Grenå politikreds: Grenå registreringsområde: VA. Ebeltoft registreringsområde: VE. Randers politikreds: VL, VM. Hadsund politikreds: VR. Hobro politikreds: VV. Nibe politikreds: Nibe registreringsområde: UA. Løgstør registreringsområde: UC. Ålborg politikreds: UH, UJ. Nørresundby politikreds: UP. Sæby politikreds: Sæby registreringsområde: PA. Dronninglund registreringsområde: PD. Frederikshavn politikreds: Frederikshavn registreringsområde: PH. Skagen registreringsområde: PK. Hjørring politikreds: Hjørring registreringsområde: PN. Brønderslev registreringsområde: PS, PV.

15 14 Fra Lovtidende A Thisted politikreds: SA. Hurup politikreds: SE. Nykøbing Mors politikreds: SK. Skive politikreds: TA. Viborg politikreds: TE, TH. Herning politikreds: DA. Holstebro politikreds: DE. Lemvig politikreds: DL. Ringkøbing politikreds: Ringkøbing registreringsområde: DP. Skjern registreringsområde: DS. Varde politikreds: Varde registreringsområde: ZA, ZB. Grindsted registreringsområde: ZD. Esbjerg politikreds: ZH. Ribe politikreds: Ribe registreringsområde: ZN. Holsted registreringsområde: ZR. Haderslev politikreds: NA. Toftlund politikreds: ND. Åbenrå politikreds: NH. Sønderborg politikreds: NL. Gråsten politikreds: NP. Tønder politikreds: NT. Stk. 3. Der anvendes numrene , der inddeles i serier således: 1 49 Nordiske grænsenummerplader Sidevogne gule plader sorte plader

16 Fra Lovtidende A Påhængsvogne og registreringspligtige påhængsredskaber gule plader sorte plader Prøveskilte faste til vogne faste til motorcykler løse til vogne løse til motorcykler Blokvogne Busser gule plader sorte plader Må ikke tages i anvendelse uden justitsminsiteriets tilladelse Motorcykler privat personbefordring udlejning uden fører, skolecykler varemotorcykler på halv omsætningsafgift varemotorcykler på halv omsætningsafgift til udlejning uden fører varemotorcykler uden omsætningsafgift Personmotorvogne privat personbefordring udlejning uden fører drosker lillebiler skolevogne ambulancer Last- og varemotorvogne gul sorte plader gul sorte plader til vogne, der skal synes periodisk gule plader gule plader til vogne, der skal synes periodisk sorte plader sorte plader til vogne, der skal synes periodisk Traktorer godkendte registrerede Ikke-benzindrevne køretøjer Personvogne underkastet periodiske syn ikke underkastet periodiske syn

17 16 Fra Lovtidende A Last- og varevogne gul sorte plader gule plader sorte plader Busser gule plader sorte plader Påhængs- og sættevogne gule plader sorte plader Traktorer Må ikke tages i anvendelse uden justitsministeriets tilladelse. Stk. 4. Er der tildelt en politikreds (et registreringsområde) flere sæt kendingsbogstaver, anvendes det første sæt, så længe der er numre til disposition. Er alle numrene i en serie opbrugte, tages vedkommende serie numre i næste sæt kendingsbogstaver i anvendelse og så fremdeles. Såfremt der bliver behov herfor, tildeles politikredsene (registreringsområderne) yderligere sæt kendingsbogstaver. Der kan efter behov foretages underinddeling af de i stk. 3 fastsatte serier, således kan køretøjer, der er underkastet periodiske syn f. eks. brandvæsenernes køretøjer, anbringes i særlige nummerrækker inden for de serier, hvori de hører hjemme. Stk. 5. Når et motorkøretøj af ejeren (brugeren) er anskaffet til afløsning af et andet ham tilhørende motorkøretøj, bør det nye motorkøretøj, såfremt der fremsættes ønske herom, registreres under det nummer, der var tildelt det gamle motorkøretøj, under forudsætning af, at nummret findes inden for en serie, der stadig benyttes ved registrering af motorkøretøjer af vedkommende kategori, og at det gamle motorkøretøj samtidig afmeldes af registret i vedkommende politikreds. Det gamle motorkøretøjs nummerplader kan i så fald vederlagsfrit overføres til det nye motorkøretøj, såfremt de er i god stand. Stk. 6. Overgår et køretøj for samme ejer til anden anvendelse, eller ændres det til et køretøj af en anden art eller således, at det underkastes anden afgiftsberegning end hidtil, tildeles køretøjet et nyt registreringsnummer i overensstemmelse med foranstående regler. Nummerpladerne betales af ejeren. Stk. 7. Ved registreringer og omregistreringer udleveres nummerplader med kendingsbogstaver og tal som angivet i stk Køretøjer, som senest er registreret eller omregistreret inden den 1. april 1958, bevarer de hidtil anvendte nummerplader indtil videre. Reglen i stk. 5, finder kun anvendelse, når vedkommende køretøj er forsynet med de i stk. 1 3 omhandlede nummerplader. Såfremt justitsministeriet har tilladt, at nummerplader af den ældre type indkaldes til vedlagsfri ombytning med nummerplader af den i stk. 1 3 angivne type, omskrives køretøjernes blade i de hidtil anvendte registerbind til de i 3, stk. 2, omhandlede registerkort, og der udstedes vederlagsfrit ny registreringsattest. Ombytning af nummerplader af den ældre type med nummerplader af den i stk. 1 3 angivne type kan ske når som helst efter ejerens (brugerens) ønske imod betaling for pladerne. 40. Registreringspligtigt køretøj, om hvilket intet andet er bestemt, tildeles sorte nummerplader med hvide bogstaver og tal.

18 Fra Lovtidende A Motorkøretøjer. 41. Følgende motorkøretøjer skal, såfremt de er fritaget for afgift i henhold til 4, punkterne 6, 7 og 8, i lov nr. 184 af 6. juli 1957 om omsætningsafgift af motorkøretøjer m. v. være forsynet med nummerplader, der er udført med kendingsbogstaver og tal i sort farve på gul baggrund: 1) motorkøretøjer, der efter indhentet tilladelse i henhold til lovgivningen om omnibus- og fragtmandskørsel med motorkøretøjer udelukkende benyttes til persontransport i fast rute, 2) last- og varemotorkøretøjer, herunder motorcykler, der er forbundet med varesidevogn, samt 3) motorkøretøjer, der hovedsagelig er indrettet til at trække andet køretøj (motorforvogne). Stk. 2. Last- og varemotorkøretøjer, herunder motorcykler, der er forbundet med varesidevogn, skal, såfremt de er berigtiget med halv omsætningsafgift, være forsynet med nummerplader, der er udført med kendingsbogstaver i sort farve på gul baggrund og tal i hvid farve på sort baggrund. Side- og påhængsvogne m. m. 42. Sidevogne til motorcykler skal være forsynet med en nummerplade bestående af en cirkelrund hvid skive, forsynet med en sort rand. Er sidevognen fritaget for omsætningsafgift i henhold til lovgivningen om omsætningsafgift af motorkøretøjer eller berigtiget med halv omsætningsafgift, skal den pågældende skive være gul med sort rand. Stk. 2. Påhængs- og sættevogne til motorvogne skal foruden den i 17, stk. 2, nævnte nummerplade eller påmaling være forsynet med en cirkelrund hvid skive, forsynet med en sort rand. For påhængs- eller sættevogne, der i henhold til lovgivningen om omsætningsafgift af motorkøretøjer er fritaget for omsætningsafgift, skal den pågældende skive være gul med sort rand. Stk. 3. På skiverne inden for den sorte rand anbringes politikredsens (registreringsområdets) kendingsbogstaver og derunder løbenummeret. Stk. 4. På side-, sætte- og påhængsvogne anbringes den i denne bestemmelse omhandlede nummerplade bagpå; på påhængsvogne til motorvogne kan den dog anbringes på venstre side, såfremt påhængsvognens konstruktion gør denne anbringelsesmåde mere hensigtsmæssig. Godkendte traktorer. 43. Traktorer, der godkendes i medfør af færdselslovens 12, stk. 3, skal på forsiden være forsynet med en rund nummerplade i grøn farve med hvid rand. Inden for den hvide rand skal den foroven være forsynet med politikredsens (registreringsområdets) kendingsbogstaver og forneden med det traktoren tildelte ummer i registret udført i hvidt. Civilforsvarets køretøjer. 44. Civilforsvarskorpsets registreringspligtige køretøjer forsynes med blå nummerplader med bogstaverne C.F. med en krone over samt registreringsnummeret i gul

19 18 Fra Lovtidende A farve. Registreringspligtige køretøjer, der iøvrigt ejes af civilforsvaret, eller hvorover dette har midlertidig brugsret, kan ved siden af køretøjets almindelige nummerplade forsynes med et blåt mærke med bogstaverne C.F. i gul farve eller påmales bogstaverne C.F. Stk. 2. De civilforsvarskorpset tilhørende side-, påhængs- og sættevogne skal i stedet for de i 42 omhandlede nummerplader være forsynet med nummerplader af tilsvarende form og størrelse, men med blå bundfarve, gul rand og gul tekst. Stk. 3. Registrering af civilforsvarskorpsets køretøjer foretages af civilforsvarsstyrelsen, der drager omsorg for, at køretøjerne fremstilles til syn for justitsministeriets bilinspektør i overensstemmelse med de i denne bekendtgørelse indeholdte regler. Brandvæsenets køretøjer. 45. Såfremt et brandvæsen hidtil har anvendt særlige nummerplader på sine køretøjer, kan dets køretøjer fortsat fritages for at forsynes med almindelige nummerplader, når de i stedet forsynes med de særlige nummerplader. Gebyr for nummerplader. 46. For nummerplader til motorkøretøjer og registreringspligtige traktorer betales 15 kr. for et sæt og 8 kr. for en enkelt plade. For nummerplader til godkendte traktorer ( 43) betales 8 kr. og for nummerplader til påhængsvogne, sætte- og sidevogne ( 42) 5 kr. De udleverede nummerplader skal være ubrugte. Andre bestemmelser om nummerplader. 47. Nummerplader må ikke forsynes med pynteskruer eller andet, der nedsætter læseligheden, herunder navnlig ikke med rammer eller indfatninger, der dækker nogen del af pladen. Alle nummerplader skal være synlige og læselige. 48. Tabes en nummerpalde, eller bliver den ulæselig ved beskadigelse eller på anden måde ubrugbar, skal dette straks anmeldes for den politimyndighed, der har udleveret den. Bestilling på ny nummerplade indgives straks. Har køretøjet én brugbar nummerplade, kan politiet meddele tidsbegrænset skriftlig tilladelse til, at køretøjet fortsat benyttes på vilkår, at den tilbageværende nummerplade anbringes bag på køretøjet, og at politiets tilladelse altid skal medbringes under kørsel og på forlangende forevises politiet. I andre tilfælde udleveres uden betaling prøveskilte til almindelig brug. Stk. 2. Ved udlevering af ny nummerplade til erstatning for den tabte eller ubrugbare tilbageleveres enten de udlånte prøveskilte eller tilladelsen til kørsel med en enkelt nummerplade. For så vidt den erstattede nummerplade ikke er bortkommen, afleveres den samtidig til politiet. Stk. 3. Når der til et køretøj, hvortil der er udleveret to nummerplader, bestilles en enkelt nummerplade til erstatning for en bortkommen plade, leveres der en plade til det pågældende køretøj med bibeholdelse af det gamle nummer, forudsat at der ikke inden for de sidste to år er leveret en enkelt plade med samme nummer til erstatning for en bortkommen plade. Er køretøjet forsynet med nummerplader af den før den 1. april 1958 anvendte type, type, skal erstatningspladen være af samme type. Der gøres notat på registerkortet om udlevering af ny nummerplade til erstatning for en bortkommen. Bortkommer en eller flere nummerplader i andre tilfælde, må køretøjet om-

20 Fra Lovtidende A registreres. Omregistreringen medfører ikke, at køretøjet skal fremstilles for bilinspektøren. Stk. 4. Bortkommer eller ødelægges en nummerplade på rejse uden for hjemstedet, skal anmeldelse finde sted til den nærmeste politimyndighed. Der forholdes som angivet i stk. 1. Politiet underretter straks hjemstedets politi om den givne tilladelse eller de udleverede prøveskilte. Køretøjets ejer (bruger) skal snarest muligt efter hjemkomsten henvende sig til politiet for at få udleveret nummerplader efter de i stk. 1 eller 3 angivne regler, ligesom han straks efter hjemkomsten skal tilbagesende eventuelle udlånte prøveskilte til udleveringsstedets politi uden udgift for dette. Stk. 5. Den for køretøjer tegnede almindelige ansvarsforsikring gælder også under kørsel med prøveskilte, der er udleveret efter reglerne i stk. 1 eller 4, og der skal som følge heraf ikke tegnes særlig ansvarsforsikring for prøveskiltene. (...) B. Anden mærkning. 50. Medlemmer af det herværende diplomatiske korps kan på de dem tilhørende motorkøretøjer føre en oval hvid plade med påskrift CD. 51. Der må ikke på motordrevne køretøjer anbringes sådanne plader og indskrifter, der ved deres ydre form og udstyr eller den måde, hvorpå de anbringes, kan forveksles med de plader og indskrifter, der ifølge de for køretøjet gældende forskrifter er påbudt eller tilladt. AFSNIT V. Prøveskilte. 52. Midlertidig eller lejlighedsvis kørsel med registreringspligtige køretøjer, der ikke er registrerede, kan finde sted under iagttagelse af de nedenfor angivne regler, således at køretøjet i stedet for de almindelige nummerplader forsynes med prøveskilte. Stk. 2. Prøveskilte kan udleveres til vedvarende brug (faste prøveskilte) eller for et kortere tidsrum (løse prøveskilte). Faste prøveskilte udføres med sorte bogstaver og sorte tal på hvid baggrund. Løse prøveskilte udføres med røde bogstaver og sorte tal på hvid baggrund. Kørsel med prøveskilte må kun finde sted inden for landets grænser. Faste prøveskilte. 53. Faste prøveskilte kan udleveres til fabrikanter, forhandlere, importører og reparatører, der er i besiddelse af næringsbrev eller tilladelse til handel med brugte genstande. Prøveskiltene må ikke benyttes af andre end den person, det firma eller den filial, til hvem de er udleveret, eller til hvem vedkommende køretøj i medfør af nedenstående bestemmelser kan overlades. Stk. 2. Udleveringen sker hos politiet på den pågældendes hjemsted eller faste forretningssted. En filial med selvstændig forretningslokale har hjemsted i den politikreds, hvori filialen er beliggende.

Fra Lovtidende A 1962 Indhold

Fra Lovtidende A 1962 Indhold Fra Lovtidende A 1962 Indhold Side 21. febr. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 42 af 26. februar 1958 om registrering af... 1 26. marts... 2 28. marts... 3 31. aug.... 4 17. sept.... 6 Fra

Læs mere

Fra Lovtidende A. 1958 Indhold

Fra Lovtidende A. 1958 Indhold Fra Lovtidende A. 1958 Indhold Side 26. febr. Bekendtgørelse om registrering af motorkøretøjer m. v.... 1 28. nov. Bekendtgørelse om ændring i bekendtgørelse af motorkøretøjer m. v.... 20 Fra Lovtidende

Læs mere

Fra Lovtidende A 1966 Indhold

Fra Lovtidende A 1966 Indhold Fra Lovtidende A 1966 Indhold Side 24. marts Bekendtgørelse om registrering af motorkøretøjer... 1 27. juni Bekendtgørelse om kørsel med blokvogn... 15 26. sept. Bekendtgørelse om udvidelse af centralregisteret

Læs mere

Fra Lovtidende A. 1953 Indhold

Fra Lovtidende A. 1953 Indhold Fra Lovtidende A. 1953 Indhold Side 23. marts Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om motorkøretøjer 1 9. sept. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om motorkøretøjer 2 27. nov. Bekendtgørelse

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Information om den nye registreringsattest

Information om den nye registreringsattest 2003-4400-16/ MT 3298-info DATAAFDELINGEN Sekretariatet Information om den nye registreringsattest Den 5. december 2005 tager Rigspolitiet en ny registreringsattest i brug. Den nye registreringsattest

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af køretøjer i Grønland

Bekendtgørelse om registrering af køretøjer i Grønland BEK nr 573 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 08-0198006 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om registrering

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Retternes virksomhed

Retternes virksomhed Retternes virksomhed 8 Retternes virksomhed Tabel 7. Antallet af pådømte straffesager i. instans i de enkelte byretskredse og ved terne 2000 Criminal cases tried at the lower courts and the High Courts

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 I medfør af 43, stk. 11, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Auflistung der Nummerkontingente der einzelnen Kreise ab 1903

Auflistung der Nummerkontingente der einzelnen Kreise ab 1903 Auflistung der Nummerkontingente der einzelnen Kreise ab 1903 BEZIRKE KOPENHAGEN und ROSKILDE: A 1-299 Kreis Frederiksberg A 300-499 Landkreis Kopenhagen Nord A 500-599 Landkreis Kopenhagen Süd A 600-699

Læs mere

Marts 2012. Stk. 2. I almene boligorganisationer med selvstændigt hæftende afdelinger kan valgretten udøves af hver af disse afdelinger.

Marts 2012. Stk. 2. I almene boligorganisationer med selvstændigt hæftende afdelinger kan valgretten udøves af hver af disse afdelinger. Marts 2012 VALGREGULATIV FOR FORENINGEN NYKREDIT Kapitel 1 Valg blandt låntagerne i Nykredit Realkredit A/S Valgområder 1 Stk. 1. Valg blandt låntagerne i Nykredit Realkredit A/S foretages på regionale

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Retternes virksomhed

Retternes virksomhed Retternes virksomhed 06 Retspleje Tabel 6. Antallet af pådømte straffesager i. instans i de enkelte byretskredse og ved terne 998 Criminal cases tried at the lower courts and the High Courts 998 Retskredse

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Retternes virksomhed

Retternes virksomhed Retternes virksomhed 114 - Retspleje Tabel 7.1 Antallet af pådømte straffesager i 1. instans i de enkelte byretskredse og ved terne 1999 Criminal cases tried at the lower courts and the High Courts 1999

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Politi- og domstolsreform 16. december 2005 Regeringen

Politi- og domstolsreform 16. december 2005 Regeringen Politi- og domstolsreform 16. december 2005 Regeringen Et styrket politi mere og bedre politi Hvorfor en politireform? Et moderne politi, der kan løfte fremtidens nye og øgede krav og udfordringer Ensartet

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Technology Projector Projector's type Projector's resolution

Technology Projector Projector's type Projector's resolution Country Site Town Company Number of digital projectors in the cinema Technology Projector Projector's type Projector's resolution Server Number of 3D screens Supplier of 3D technology DK Kinorama Aabenraa.

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Medlemmer af HK s a-kasse, der har mistet eller risikerer at miste deres dagpenge

Medlemmer af HK s a-kasse, der har mistet eller risikerer at miste deres dagpenge 8. maj 2013/OJ Medlemmer af HK s a-kasse, der har mistet eller risikerer at miste deres dagpenge I foråret 2010 indgik VKO et forlig om ændringer i dagpengesystemet, som blandt andet indebar en reduktion

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

SKATs skøn af værdier til beregning af ejendoms- og ejendomsværdiskat

SKATs skøn af værdier til beregning af ejendoms- og ejendomsværdiskat Returadresse: SKAT, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing UNIKBOLIG.DK ApS James Iuel-Brockdorff Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Kundeservice Ejendomsvurdering Ny Østergade 11 4000 Roskilde Telefon 72 22 18

Læs mere