Facadeplader. Byggeplader/Brandprodukter. Tagprodukter. Bruttoprisliste 2014 Alle priser excl. moms

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Facadeplader. Byggeplader/Brandprodukter. Tagprodukter. Bruttoprisliste 2014 Alle priser excl. moms"

Transkript

1 Facadeplader Byggeplader/Brandprodukter Tagprodukter Bruttoprisliste 2014 Alle priser excl. moms

2 Bruttoprisliste juli 2014 Salgs- og leveringsbetingelser Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle varer solgt fra ivarsson A/S ( ivarsson ) til kunder med fast forretningssted i Danmark. Tilbud og ordrebekræftelse Tilbud vedrørende lagervarer er gældende for ivarsson indenfor den i tilbuddet anførte periode. Såfremt tilbud accepteres rettidigt af kunder fremsender ivarsson ordrebekræftelse indeholdende det omtrentlige leveringstidspunkt. Tilbud på ikke-lagervarer er først bindende for ivarsson ved fremsendelse af ordrebekræftelse til kunden. Specifikationer i kataloger, brochurer, prislister m.v., samt mundtlige oplysninger om varers mål, vægt og særlige egenskaber i øvrigt, er kun bindende for ivarsson, når disse udtrykkeligt er anført i tilbuddet/ordrebekræftelsen. Teknisk og arkitektonisk vejledning og udregning af materialeforbrug er udelukkende en service, for hvilken ivarsson ikke påtager sig noget ansvar. ivarsson påtager sig endvidere intet ansvar for rådgivning vedrørende valg af materialer, konstruktionsmæssige forhold eller lignende, idet ivarsson udtrykkeligt opfordrer til at der antages selvstændig rådgivning herom. Vareprøver er udtryk for materialets gennemsnitlige karakter. Der tages udtrykkeligt forbehold for evt. farveforskelle mellem vareprøver og endelig leverede varer. Priser ivarssons priser fremgår af den til enhver tid gældende prisliste, som kan ændres uden varsel. I tillæg til priserne, inklusiv de i et tilbud/ordrebekræftelse anførte priser faktureres kunder for de paller som anvendes i forbindelse med levering af varer. Ændringer i offentlige afgifter af enhver art, herunder moms, som indtræffer efter ivarsson ordrebekræftelse, bæres af køber. Returvarer Standardvarer: Standardvarer modtages kun retur efter forudgående aftale med ivarsson og med fremsendelse af følgeseddel og faktura. Varerne skal være ubrugte, i mangelfri stand og i original emballage. Made to Order ( MTO ), tilvirkede eller specialvarer tages ikke retur. Godkendte returvarer krediteres med fradrag af 20% af indkøbsprisen ekskl. moms. Returnerbar emballage krediteres ved franko levering i uskadt stand inden 3 måneder fra vor levering med det fakturerede beløb, med fradrag af returneringsomkostninger. Garanti overfor slutkunden/bygherren ivarsson yder 15 års garanti på bølgeplader og skifer og 10 års garanti på ivarplank og facadeprodukter i fibercement. Der henvises til separate garantivilkår for de pågældende produkter som fremgår nedenfor og som nøje beskriver hvornår garantien er gældende for slutkunden/bygherren. Hvor garantien gælder, fraviges nærværende salgs- og leveringsbetingelser, idet garantien har forrang. Reklamation Hvor garantien ikke omfatter en vare, eksempelvis fordi der er tale om Made to Order ( MTO ) eller tilbehørsvarer gælder nærværende salg- og leveringsbetingelser fremfor dansk ret, i det omfang salgs- og leveringsbetingelserne måtte fravige dansk ret. Mangler Køber må straks efter modtagelsen, og inden materialerne tages i brug, gennemgå de leverede varer ved visuel inspektion for at sikre, at disse er mangelfri. Reklamationer over mangler, herunder mængdeafvigelse, samt farve og størrelsesvariationer, der er eller burde have været opdaget ved sådan en undersøgelse, må fremsættes straks, og senest 8 dage efter varens levering på købers plads, for at kunne tages til følge. De produkter der kan bestilles via EDI er udelukkende de varer der findes i vores gældende prisliste og som har et TUN-nr. Der kan ikke benyttes EDI til ordrer der er lavet på projekter og/eller indeholder specialvarer, herunder forarbejdede varer. Farver De angivne farver i prislisten er vejledende. Levering Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er vejledende, med mindre andet fremgår udtrykkeligt af ordrebekræftelsen. I tilfælde af force majeure jvf. Købelovens 24 og lignende forhold, som ligger udenfor ivarssons kontrol, er ivarsson berettiget til at annullere leveringen uden at køber kan gøre noget krav gældende overfor ivarsson i anledning heraf. Hvor intet andet er anført, sker leveringen for ivarssons regning, forudsat der er tale om brofaste øer i Danmark. For mindre leverancer faktureres kunden altid for transport. Hvis der er truffet aftale om levering på slutkundes plads, eller andet af køber anvist sted, leveres varerne så nær brugsstedet, som lastvognen efter chaufførens skøn kan køre uden fare for at køre fast. Levering er altid frit på bil. Udgifter ved eventuel ventetid for aflæsning på slutkøbers plads, eller andet af køber anvist leveringssted debiteres køber; ligesom køber må afholde omkostningerne, som følge af at han ikke kan modtage varerne på det aftalte leveringssted. Køber skal straks efter modtagelsen foretage visuel modtagerkontrol af de leverede varer, med henblik på synlige skader. Betaling Betalingsbetingelser er 30 dage netto med mindre andet er aftalt i tilbud/ ordrebekræftelse. Kontantrabat opnås ved betaling indenfor 8 dage efter modtagelse af faktura. Købesuen forfalder til betaling på angivet tidspunkt, selvom købers forhold skulle medføre, at levering ikke kan ske rettidig. Såfremt betalingstidspunktet overskrides, forrentes vort tilgodehavende inkl. moms p.t. med 1,5% pr. måned. Renten tilskrives pr. påbegyndt måned med 1,5% af den til enhver tid skyldige rentebærende saldo inkl. tidligere tilskrevne renter. Annullering eller ændring af ordre Standardvarer: Køber kan ikke annullere eller ændre tilbud som er accepteret af køber. Såfremt ivarsson undtagelsesvist accepterer annullering eller ændring af ordrer, sker dette altid mod købers dækning af ivarssons tab ved annulleringen eller meromkostninger som følge af ændringen. Omlevering eller supplerende levering sker i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Made to Order ( MTO )(tilvirkede) eller special varer: Køber kan ikke annullere eller ændre tilbud som er accepteret af køber vedrørende Made to Order ( MTO )/ special varer. Eventuelle skjulte fejl, så som størrelsesvariationer som først opdages i forbindelse med oplægning/opsætning af varen, skal påtales straks og senest 3 måneder efter levering. Kunden skal sikre, at entreprenør/bygherre straks efter at have konstateret en skjult/oprindelige mangel stopper arbejdet. Såfremt køber ikke reklamerer rettidigt i henhold til førnævnte frist eller fortsætter ibrugtagning(oplægning/opsætning) af varen til trods for skjulte fejl, bortfalder retten til at gøre mangler gældende. Reklamationer skal ske via ivarsson.dk, ved fremsendelse af den krævede dokumentation. Reklamationer vil blive behandlet indenfor rimelig tid. Såfremt en vare indeholder en oprindelig mangel, er ivarsson berettiget til frit at vælge mellem at foretage afhjælpning, omlevering eller betale et forholdsmæssigt afslag. Køber afskriver sig udtrykkeligt andre mangels beføjelser, herunder retten til at ophæve købet. ivarssons erstatningsansvar er i alle tilfælde og uanset ansvarsgrundlag begrænset til varens værdi og omfatter ikke skader på personer, løsøre, tilbehør, fast ejendom eller dele heraf, ligesom indirekte tab, driftstab, herunder tabt arbejdsfortjeneste ikke omfattes. Erstatningsansvar Med mindre ivarsson ordrebekræftelsen udtrykkeligt har garanteret levering til et bestemt tidspunkt, påtager ivarsson sig ikke erstatningsansvar for forsinkelser. ivarssons erstatningsansvar er i alle tilfælde og uanset ansvarsgrundlag begrænset til varens værdi og omfatter ikke følgeomkostninger, skader på personer, løsøre, tilbehør, fast ejendom eller dele heraf, ligesom indirekte tab, driftstab, herunder tabt arbejdsfortjeneste ikke omfattes. Enhver tvist er undergivet dansk ret. Enhver sag anlægges ved en dansk domstol iht. Retsplejelovens regler herom. Produktansvar ivarsson er ansvarlige efter lov om produktansvar for skader forvoldt af leverede produkter, i det omfang loven ufravigeligt pålægger ivarsson ansvar for sådanne skader, og ivarssons ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset. ivarsson er alene ansvarlig for skader, som leverede produkter måtte forvolde, i det omfang skadesforvoldelsen skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra ivarssons side. ivarsson har tegnet produktansvarsforsikring med en dækning på kr. 10 millioner på person- og tingskade. ivarssons ansvar for skade på ting kan ikke overstige varens værdi. 2

3 Indholdsfortegnelse Generelt Salgs og leveringsbetingelser... 2 Praktiske oplysninger... 4 Signatur... 4 Leveringsservice... 5 Forarbejdning... 5 Materialeoversigt... 5 Dine kontaktpersoner... 6 Facade EQUITONE natura... 7 EQUITONE natura pro... 7 EQUITONE textura... 7 EQUITONE pictura... 8 EQUITONE tectiva... 8 Eterboard HD Beklædningsplade... 8 Operal... 9 Operal Soffit planker... 9 Cedral ivarplank Classic Cedral ivarplank Smooth Cedral ivarclick Classic...11 Cedral ivarclick Smooth...11 Oversigtstegning af facade Oversigtstegning af ivarplank Oversigtstegning af ivarclik Tilbehør til EQUITONE Tilbehør til facade Tilbehør til ivarplank og Operal Andet tilbehør Tilbehør til ivarclick Skruer til facade Byggeplader Hydropanels HYDROPANEL MASTERBOARD-M Windpanels Windpanel Premium Windpanel Standard Multipanels Duripanel Conchip HYDROPANEL Duripanel gulvplade Oversigtstegning af byggeplade Oversigtstegning af vindspærre Tilbehør til vindspærre Skruer til vindspærre Skruer til byggeplader Brand PROMATECT-H PROMATECT-L PROMATECT Tag ivarskifer Oversigtstegning af ivarskifer Tilbehør ivarskifer ivarcem 700T Villacem ivarcem 600R ivarcem ivarcem hegnsplade Oversigtstegning af tag Tilbehør tag Skruer til tag Lysplader Tilbehør til lysplader Information Håndtering af Facade-, bygge-, brand- og tagplader Information Tag Brand Byggeplader Facade Generelt 3

4 Bruttoprisliste juli 2014 Praktiske oplysninger Hovedkontor ivarsson a/s Kometvej 36, 6230 Rødekro T F (salg) F (adm/logistik) Åben kontor Mandag torsdag kl Fredag kl Afhentningslager ivarsson a/s, Kometvej 36, 6230 Rødekro Åben lager Mandag torsdag kl Fredag kl Advisér vores lager minimum 2 timer før afhentning på T el. fax Afhentning skal ske seneste kl Priser Alle priser er brutto excl. moms og baseret på køb i hele paller. Dette gælder ikke emballage, fragt og forarbejdning. Denne prisliste erstatter alle tidligere prislister. Ret til ændringer forbeholdes. Der tages forbehold for evt. trykfejl, prisændringer, leveringstider samt udsolgte varer. Modtagerkontrol Køber skal straks ved modtagelse gennemgå leverede varer for at sikre sig, at disse er mangelfrie og i overenssteelse med bestilte varer. Skader/mangler/afvigelser skal noteres på følgeseddel og afleveres til chauffør. Leveringstider Lagervarer lagervarer er markeret med i prislisten. Lagervarer kan leveres med ivarsson, leveringsservice. Ved større leverancer og projekter aftales leveringstiden individuelt. Bestillingsvarer standardvarer, som ikke lagerføres. Varen er ikke stjernemarkeret, og der er ingen returret på disse. Projektvarer varer som er hjemtaget projektvis. Leveringstider aftales individuelt og evt. ændringer i leveringstider aftales særskilt. Der er ingen returret på disse varer. Betalingsbetingelser 30 dage netto. Bearbejdning Specialmål, falsning, notning m.v. udføres. Indhent venligst tilbud. Varer i specialmål/-udførelser m.v. kan ikke annulleres eller returneres. Skæring Ved bestilling af færdigt opskårne facadeplader skal man være opmærksom på at de fleste plader har en»åreretning«. Ønskes denne bevaret, skal skæreretningen rettes ind efter dette eksempelvis EQUITONE Tectiva. Fraskær leveres som hovedregel ikke med. Tolerance uden rensnit +/-4. Med rensnit +/-2. Forbehold Indholdet i denne prisliste er udarbejdet og gengivet efter bedste viden og overbevisning. Vi tager forbehold for evt. trykfejl og/eller tekniske ændringer i produkt- og anvendelsesmæssige saenhænge. Returvarer Signatur Antigraffiti Sømpistol egnet Varer tages kun retur efter forudgående aftale. Det er kun ubeskadigede, herunder korrekt opbevarede hele paller i ubrudt originalemballage, som tages retur med fradrag på 20%. Returvarer fremsendes franko til vort lager i Rødekro eller kan afhentes (fragten debiteres). Tilbehør, specielt fremskaffede varer (ikke lagervarer) og varer, som er ældre end 2 måneder, tages ikke retur. Ved returnering SKAL ivarsson returnuer påføres varen/pallen. Behandlet overflade som muliggør at graffiti let kan fjernes med graffiti rengøringsmiddel Produktet kan befæstes ved hjælp af sømpistol EPD Deklareret MK-Godkendelse Samlastes Produktet er miljødeklareret i forhold til ISO og er særdeles velegnet til bæredygtig byggeri Produktet har en særskilt MK-godkendelse foruden en CE-mærkning Varer med dette symbol kan samlastes ab fabrik Varer med dette symbol kan samlastes ab fabrik 4

5 Leveringsservice Leveringsdag Zone Ordrestørrelse Ugedag Onsdag og fredag Mandag og torsdag Mandag og onsdag Tirsdag og torsdag Ordre kan afgives indtil kl to dage før levering i henhold til leveringsoversigten. Der leveres 2 gange pr. uge til forhandlers domiciler iht. ivarssons leveringsservice og leveringszoner (ekskl. Færøerne, Bornholm og ikke brofaste øer). Truck fordres. Ved levering på byggeplads kan aflæsning på jord med truck tilbydes for kr. 750,- Forsendelsesform 1 2 Danmark alle zoner (inkl. brofaste øer) > kr ,- brutto Frit leveret < kr ,- brutto Paller kr. 850,- Rør/5-100 kg kr. 230,- Postpakke u/5 kg kr. 100,- Emballage Paller Pris/kr Retur/kr Europalle 125,00 75,00 Facadepalle 300,00 200,00 Fabrikspalle 100,00 0,00 Ved afhentning af returpaller debiteres fragten. Forarbejdning (nettopriser pr meter) Facadeplader Mindste pris >100 <1000 lbm >1000 lbm EQUITONE Natura 2000,00 16,85 13,85 EQUITONE Natura Pro 2000,00 16,85 13,85 EQUITONE Textura 2000,00 16,85 13,85 EQUITONE Pictura 2000,00 16,85 13,85 EQUITONE Tectiva 1750,00 15,75 12,75 Operal (min. 100 m 2 ) 30,00 30,00 Byggeplader Hydropanel 1750,00 15,75 12,75 Masterboard 1750,00 15,75 12,75 Windpanel 1750,00 15,75 12,75 Duripanel 1750,00 15,75 12,75 Conchip 1750,00 15,75 12, Materialeoversigt Facade Vores kendte og flotte facadeplader introduceres som EQUITONE, der erstatter Frontline og Eter- Color. Familienavnet er nyt, men pladerne er de sae. ivarplank har nu fået en søster, ivarclick, og begge har familienavnet Cedral. Byggeplader Masterpanels by ivarsson er det nye familienavn for vores byggeplader. Herunder finder du vores sortiment inden for vådrumsplader, vindspærreplader og multifunktionelle byggeplader. Brand Promat sortimentet er optimeret med pladestørrelser og nyt tilbehør Tag Vores omfattende tilbehørsprogra er justeret til med et par nyheder. Information Sådan opbevarer du materialerne på dit lager eller på byggepladsen for at bevare deres egenskaber og undgå reklamtioner. Information Tag Brand Byggeplader Facade Generelt 5

6 Bruttoprisliste juli 2014 Dine kontaktpersoner Ekstern salg Projektkonsulent T Salgskonsulent Henrik Smed T Salgschef Toy Pollov T Projektkonsulent Henning Mortensen T Projektkonsulent Kaj D. Olesen T Salgskonsulent Brian Lund Larsen T Salgskonsulent Kim Holm M Projektkonsulent Allan Lindboe Olsen M Salgschef/ Projektkonsulent Brian Christensen T Intern salg facade og tag Facade-/byggeplader Tanja Jørgensen Direkte Intern projektsalg Susanne Nielsen Direkte Tagprodukter Dorte Uth Direkte Byg-E/Web-shop Jesper Nørregaard Direkte Intern salg brand Cedral ivarplank/ Byggeplader Produktchefer Michael Madsen M Peter Landergren Direkte Rasmus Østergaard Direkte Anders D. Nielsen Direkte Claus Meyenburg Direkte Tonality facadetegl Geert Jacobsen T

7 Facade Bruttoprisliste juli 2014 Facade EQUITONE [natura] EQUITONE Natura facadeplade i fibercement i 41 forskellige farver. Overfladebehandlingen er en acrylcoating med miljøvenlige farvepigmenter. Pladen er ubrændbart materiale (A2-s1, d0). Klasse 1 beklædning (K 1 10 B-s1, d0). Farver Hele paller Antal Vægt Hele paller pr palle kg/m 2 kr/m 2 8 x 1280 x ,4 36 farver 315, ,00 EQUITONE 8 x 1280 x ,4 36 farver 315, ,00 findes i DB/ TUN 8 x 1280 x ,4 5 specialfarver 490, ,00 8 x 1280 x ,4 5 specialfarver 490, ,00 N154, N161, N162, N861 og N961 er de prissatte specialfarver. Ved anden specialfarve, kontakt os for pris. Målene på pladen er råmål. Kanter skal renskæres og efterbehandles med Luko kantimprægnering. Byggeplader EQUITONE [natura pro] EQUITONE Natura Pro facadeplade i fibercement i 17 forskellige semitransparente farver. Antigrafittioverfladen er en UV- og kemikalieresistent acrylcoating med miljøvenlige farvepigmenter. Pladen er ubrændbart materiale (A2-s1, d0). Klasse 1 beklædning (K 1 10 B-s1, d0). Farver Hele paller Antal Vægt Hele paller pr palle kg/m 2 kr/m 2 8 x 1280 x ,4 12 farver 367, ,00 EQUITONE 8 x 1280 x ,4 12 farver 367, ,00 findes i DB/ TUN 8 x 1280 x ,4 5 specialfarver 562, ,00 8 x 1280 x ,4 5 specialfarver 562, ,00 NU154, NU161, NU162, NU861 og NU961 er de prissatte specialfarver. Ved anden specialfarve, kontakt os for pris. Målene på pladen er råmål. Kanter skal renskæres og efterbehandles med Luko kantimprægnering. Brand EQUITONE [textura] EQUITONE Textura facadeplade i fibercement i 15 kraftige farver med overflade som en citrusfrugt. Pladen er ubrændbart materiale (A2-s1, d0). Klasse 1 beklædning (K 1 10 B-s1, d0). Antal pr palle Vægt Farver Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller 8 x 1280 x ,4 15 farver 367, ,00 EQUITONE 8 x 1280 x ,4 367, ,00 findes i Ved specialfarve, kontakt os for priser. Målene på pladen er råmål. Kanter skal renskæres og efterbehandles med Luko kantimprægnering. Tag Information 7

8 Bruttoprisliste juli 2014 EQUITONE [pictura] EQUITONE Pictura facadeplade i fibercement i 15 farver. Antigrafittioverfladebehandlingen er en UV og kemikaliebestandig flerlagsacrylcoating med miljøvenlige farvepigmenter. Pladen er ubrændbart materiale (A2-s1, d0). Klasse 1 beklædning (K 1 10 B-s1, d0). Antal pr palle Vægt Farver Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele palle 8 x 1280 x ,4 15 farver 367, ,00 EQUITONE 8 x 1280 x ,4 367, ,00 findes i Ved specialfarve, kontakt os for priser. Målene på pladen er råmål. Kanter skal renskæres og efterbehandles med Luko kantimprægnering. EQUITONE [tectiva] EQUITONE Tectiva facadeplader af homogent gennemfarvet fibercement. EQUITONE Tectiva har en forædlet overflade, som minimerer patineringen. Der kan være farvevariationer pladerne imellem. Pladen er ubrændbart materiale (A2-s1, d0). Antal pr palle Vægt Farve Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller 8 x 1195 x ,5 Hvid TE90 202,00 604, ,5 Beige TE10 202,00 604, ,5 Grå TE20 202,00 604, ,5 Antrazit TE80 273,50 817, x 1195 x ,5 Hvid TE90 202,00 736, ,5 Beige TE10 202,00 736, ,5 Grå TE20 202,00 736, ,5 Antrazit TE80 273,50 997, x 1220 x ,5 Hvid TE90 198,00 604, ,5 Beige TE10 198,00 604, ,5 Grå TE20 198,00 604, ,5 Antrazit TE80 268,00 817, ,5 Brun TE60 268,00 817, ,5 Rød TE40 268,00 817, ,5 Gul TE30 268,00 817, ,5 Grøn TE50 268,00 817, x 1220 x ,5 Hvid TE90 198,00 737, ,5 Beige TE10 198,00 737, ,5 Grå TE20 198,00 737, ,5 Antrazit TE80 268,00 998, ,5 Brun TE60 268,00 998, ,5 Rød TE40 268,00 998, ,5 Gul TE30 268,00 998, ,5 Grøn TE50 268,00 998, Eterboard HD Beklædningsplade Eterboard HD beklædningsplade i fibercement. Stærk og glat. Farveforskelle kan forekoe. Velegnet til efterfølgende malebehandling. Ubrændbart materiale (A2-s1, d0). Antal pr palle Vægt Farve Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller 8 x 1195 x ,8 124,00 372,

9 Operal Malet fibercementplade med glat overflade. Ubrændbart materiale (A2-s1, d0). Antal pr palle Vægt Farve Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller 9 x 1220 x ,0 Hvid OP01 228,50 697, Beige OP02 228,50 697, Antrazit 7024 OP18 228,50 697, Grå OP05 228,50 697, Sort OP50 228,50 697, Granit OP15 228,50 697, x 1220 x ,0 Hvid OP01 228,50 850, Beige OP02 228,50 850, Antrazit 7024 OP18 228,50 850, Grå OP05 228,50 850, Sort OP50 228,50 850, Granit OP15 228,50 850, For andre farver rekvirér farvekort. Bruttoprisliste juli 2014 Facade Operal Soffit planker Malet fibercementplade med glat overflade og med lige malede kanter. Ubrændbart materiale (A2-s1, d0). Antal pr palle Vægt kg/stk Farve Hele paller 9 x 200 x ,5 Hvid OP01 138, Beige OP02 138, Antrazit 7024 OP18 138, Grå OP05 138, Sort OP50 138, Granit OP15 138, x 300 x ,7 Hvid OP01 201, Beige OP02 201, Antrazit 7024 OP18 201, Grå OP05 201, Sort OP50 201, Granit OP15 201, x 400 x ,0 Hvid OP01 262, Beige OP02 262, Antrazit 7024 OP18 262, Grå OP05 262, Sort OP50 262, Granit OP15 262, x 600 x ,4 Hvid OP01 395, Beige OP02 395, Antrazit 7024 OP18 395, Grå OP05 395, Sort OP50 395, Granit OP15 395, For andre farver rekvirér farvekort. Byggeplader Brand Tag Information 9

10 Bruttoprisliste juli 2014 Cedral ivarplank Classic Malet fibercementplade med træstruktur. Ubrændbart materiale (A2-s1, d0). Minimums ordrestørrelse = 12 stk. ens farve Dækareal pr. stk 0,68 m 2 Dækareal v/ 30 overlæg 0,57 m 2. Antal pr palle Vægt kg/stk Farve Hele paller 10 x 190 x ,2 Hvid C01 110, Beige C02 110, Antrazit C19 110, Svenskrød C20 110, Sand C03 110, Grå C05 110, Sort C50 110, Oliven C06 110, Brun C30 110, Granit C15 110, Kirsbær CL , Pære CL , Nød CL , For andre farver rekvirér farvekort. ivarplank Smooth Malet fibercementplade med glat overflade. Ubrændbart materiale (A2-s1, d0). Minimums ordrestørrelse = 12 stk. ens farve Dækareal pr. stk 0,68 m 2 Dækareal v/ 30 overlæg 0,57 m 2. Antal pr palle Vægt kg/stk Farve Hele paller 10 x 190 x ,2 Hvid C01 110, Beige C02 110, Antrazit C19 110, Grå C05 110, Sort C50 110, Granit C15 110, For andre farver rekvirér farvekort. 10

11 ivarclick Classic Malet fibercementplade med træstruktur. Med fer og not. Ubrændbart materiale (A2-s1, d0). Minimums ordrestørrelse = 12 stk. ens farve. Dækareal pr. stk. 0,65 m 2. Antal pr palle Vægt kg/stk Farve Hele paller 12 x 190 x ,2 Hvid C01 214, Beige C02 214, Antrazit C19 214, Sand C03 214, Grå C05 214, Sort C50 214, Kan hjemtages i sae farver som ivarplank ( dog ikke Kirsebær, Nød og Pære ). Bemærk øget leveringstid. Ikke lagerførte farver, leveres kun i hele paller. Bruttoprisliste juli 2014 Facade ivarclick Smooth Malet fibercementplade med glat overflade. Med fer og not. Ubrændbart materiale (A2-s1, d0). Minimums ordrestørrelse = 12 stk. ens farve. Dækareal pr. stk. 0,65 m 2. Antal pr palle Vægt kg/stk Farve Hele paller 12 x 190 x ,2 Hvid C01 214, Beige C02 214, Antrazit C19 214, Sand C03 214, Grå C05 214, Sort C50 214, Kan hjemtages i sae farver som ivarplank ( dog ikke Kirsebær, Nød og Pære ). Bemærk øget leveringstid. Ikke lagerførte farver, leveres kun i hele paller. Byggeplader Information Tag Brand 11

12 Bruttoprisliste juli 2014 Tilbehør facadeplader 3 Side Side Side Side Side 15 Z-profil EPDM-bånd Inv. hjørne Sideindækning Vandnæse #### #### DATO: Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro Tlf Fax : MÅL: 1:1 SIGN: dkivpb ## Side 15 Side 15 #### 1 49 Side Side 18 Alu fugeprofil Udv. hjørne Alu DATO: udv. hjørne Sokkelsikring MÅL: Sålbænk 1:1 12 Side 17 Kometve Tlf : Kom Tlf. 7 E-m www SIGN: Profiler til prisliste Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro Tlf Fax : DATO: MÅL: 1:1 #### SIG DATO: MÅL: 1:2 SIGN: dkivpb ## 12

13 Tilbehør til Cedral ivarplank og Operal Side 17 Side 17 Side 18 Side 16 Side 17 Side Bruttoprisliste juli 2014 Dobbelt endekant Samleprofil EPDM-bånd ivarplank Indvendigt hjørne Sideindækning Vandnæse Brand Byggeplader Facade 10 Side 17 Tag Startprofil 29 Side 16 Side 16 Side 18 Side 17 Side 16 Side Afslutningsprop Information Udv. hjørne, syetrisk Sokkelsikring Sålbænk Udv. hjørne asyetrisk Enkel endekant 13

14 DATO: Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro Tlf Fax : MÅL: 1:1 SIGN: dkivpb xx Bruttoprisliste juli Tilbehør til Cedral ivarclick Side Side 19 Side 19 Side 15 Side PE Folie Clips m/skrue Indvendigt hjørne Sideindækning Vandnæse 52 Side 19 Side 18 Side 19 Side 19 Side Side 17 Startprofil Sokkelsikring Alu udv. hjørne Bæreprofil Sålbænk Enkel endekant xx 14

15 Tilbehør til EQUITONE Natura, Natura Pro, Textura, Pictura Luko påføringsflaske Forbrug Indhold Pris pr stk Til min. 125 m pladekant (vejledende) 0,125 l 58, DE_ Luko kant imprægnering Bruttoprisliste juli 2014 Til min. 500 m pladekant (vejledende) 0,5 l 150, Til min m pladekant (vejledende) 1,0 l 275, Luko Profil påføringssæt Malebakke og påføringspude Sæt 150, Hulforstærker Facade EQUITONE Natura Pro og Pictura 250 stk 146, bor til EQUITONE 1 stk 415, Nitter til montage på alu til EQUITONE Farvet Bestillingsvare Savklinge til EQUITONE 160/20 á 1 stk , /30 á 1 stk , Tilbehør til facadeplader 1 Byggeplader Alu fugeprofil Betegnelse Mål i Enhed Farve Pris pr stk 0,5 x 50 x stk Blank 45, ,5 x 50 x 2500 Sort 52, ,5 x 50 x 2500 Hvid 52, Alu udv. hjørne Type /13,5 x 2500 Blank 275, Type /15,6 x 2500 Blank 275, Brand Z-profil 25 x 15 x 12 x 2500 Blank 61, Vandnæse 3 meter 46 Hvid 268, Grå 268, Sort 268, Antrazit 268, Andre farver kontakt os for priser Tag Sideinddækning 3 meter 47 Hvid 268, NY Grå 268, Sort 268, Antrazit 268, Andre farver kontakt os for priser Information 15

16 Bruttoprisliste juli 2014 Tilbehør til facade Betegnelse Længde Farve Pris pr stk Indvendig 3 meter Hvid 268, hjørne Grå 268, Sort 268, Antrazit 268, Andre farver kontakt os for priser Udvendig 3 meter Blank 268, hjørne Hvid 268, syetrisk Grå 268, Sort 268, Antrazit 268, Andre farver kontakt os for priser Produkt / Produktdata Betegnelse Længde udvendig hjørneprofil syetrisk Farve Kometvej 36 - DK-6230 ivarplank Rødekro Pris pr stk Tlf Tilbehør Fax ivarsson nr .: Udv. hjørne 3 meter Tilbehør til ivarplank 4 Hvid 268, syetrisk Grå 268, Profiler til prisliste 31 DATO: Beige MÅL: 1:2 268,00 SIGN: dkivpb ## Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro Tlf Fax Sort 268, : Antrazit 268, Oliven 268, DATO: MÅL: 1:2 SIGN: dkivpb ## 25 Granit 268, Svenskrød 268, Brun 268, Sand 268, Udformning Afslutningsprop Lagerføres i flere farver, skaffes i øvrige farver Pulverlakerede aluminiumsprofiler25 Sort 25, ivarsson til udv. hjørne Produkt / Produktdata Pulverlakerede aluminiumsprofiler syetrisk ivarplank Varenr. udvendig Tilbehør Nuer hjørneprofil Beskrivelse asyetris Længde Udv. hjørne 3 meter Hvid 268, udv. asyetrisk Tilbehør til ivarplank hjørne, hvid 5 á 3,0 mtr udv. hjørne, grå á Grå 3,0 mtr. 268, udv. 31 hjørne, beige á 3,0 mtr udv. hjørne, sort á Beige 3,0 mtr. 268, udv. hjørne, granit á Sort 3,0 mtr , udv. hjørne, dueblå á 3,0 mtr udv. hjørne, oliven á Antrazit 3,0 mtr. 268, udv. hjørne, brun á 3,0 mtr. Oliven 268, ivarsson udv. hjørne, svenskrød á 3,0 mtr Granit 268, Produkt / Produktdata Pulverlakerede 39 udv. hjørne, norskgul á 3,0 mtr aluminiumsprofiler udv. hjørne, sortblå á 3,0 mtr. ivarplank udv. hjørne, kiresbær á Svenskrød 3,0 mtr. 268, indvendig hjørneprofil Tilbehør Brun 268, Tilbehør til ivarplank 1 Sand 268, Udformning 27 Indvendig 3 Pulverlakerede meter 34 aluminiumsprofiler 6 Hvid 268, hjørne Lagerføres i flere farver, skaffes i øvrige farver Grå 268, alle mål i Varenr. Beige 268, Nuer 35 Beskrivelse 36 Længde Sort udv. hjørne, hvid á 3,0 mtr. asyetrisk 268, udv. hjørne, grå á 3,0 mtr. Antrazit asyetrisk 268, udv. hjørne, beige, á 3,0 mtr. asymestrisk Oliven 268, udv. hjørne, sort á 3,0 mtr. asyetrisk Granit 268, Svenskrød 268, Brun 268, Sand 268, alle mål i 51 For andre farver kontakt os for priser. Profiler til prisliste Pulverlakerede aluminiumsprofiler Tilbehør til Cedral ivarplank Udformning Pulverlakerede aluminiumsprofiler ivarsson

17 Betegnelse Længde Farve Pris pr stk Enkelt 3 meter Hvid 145, endekant Grå 145, Beige 145, Sort 145, Antrazit 145, Oliven 145, Granit 145, Svenskrød 145, Brun 145, Sand 145, Dobbelt 3 meter Hvid 170, endekant Grå 170, Beige 170, Ivarplank og ivarclick Sort 170, Antrazit 170, Oliven 170, Granit 170, Svenskrød 170, Brun ivarsson 170, Produkt / Produktdata Pulverlakerede aluminiumsprofiler Sand 170,00 ivarplank xx Samleprofil 3 Samleprofil Tilbehør meter Hvid 179, Tilbehør til ivarplank Grå Kometvej 179, DK-6230 Rødekro Tlf Fax Beige .: 179, Sort 179, DATO: MÅL: Antrazit 1:1 SIGN: 179,00 dkivpb xx Oliven 179, Granit 179, Svenskrød 179, alle mål i Brun 179, Udformning Pulverlakerede aluminiumsprofiler Sand 179, Startprofil Lagerføres i flere farver, skaffes i øvrige farver 3 meter 10 Hvid 155, Varenr. Grå 155, Nuer Beskrivelse Længde samleprofil, hvid á 3,0 mtr. Beige 155, samleprofil, grå á 3,0 mtr Sort 155, samleprofil, beige á 3,0 mtr samleprofil, sort á 3,0 mtr samleprofil, granit á 3,0 mtr. Antrazit 155, Oliven 155, Granit 155, Svenskrød 155, Brun 155, Sand 155, Sideinddækning 3 meter Hvid 268, Grå 268, Granit 268, Antrazit 268, Sort 268, Sålbænk 3 meter 12 Hvid 195, Grå 195, Granit 195, Antrazit 195, Sort 195, Varenr. Nuer Beskrivelse Længde Alu-Startprofil, hvid á 3,0 mtr Alu-Startprofil, beige á 3,0 mtr Alu-Startprofil, sort á 3,0 mtr. Startprofilen giver en hurtig og korrekt start på projektet, med sin 4º hældning er der samtidig ventilation. Lagerføres i flere farver. alle mål i º º Tilbehør til ivarplank Pulverlakerede aluminiumsprofiler Startprofil Produkt / Produktdata ivarplank Tilbehør ivarsson ivarsson, teknisk service, /5/06 Information Tag Brand Byggeplader Facade Bruttoprisliste juli

18 Bruttoprisliste juli 2014 Betegnelse Længde Farve Pris pr stk Vandnæse 3 meter 13 Hvid 268, Grå 268, Granit 268, Antrazit 268, Sort 268, Ønskes profiler i andre farver end de lagerførte, koer der et tillæg på kr. 500,-. Specialprofiler kan laves efter tilbud se skabelon på 14 Alu sokkelsikring 30/50 30/50-2,5 m Blank 80, /50-2,5 m Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro Sort 88, EPDM bånd xx Tlf Fax : :1 SIGN: dkivpb xx DATO: MÅL: 6 stk/kt 36 /20 m Sort 140, stk/kt 60 /20 m Sort 246, stk/kt 100 /20 m Sort 325, EPDM bånd til ivarplank 1 stk/kt 100 /20 m (uden vinger) Sort 195, Ventilationsprofil PVC til stern/underbeklædning 3 meter Sort 100, Andet tilbehør Maling til skærekanter på ivarplank, ivarclick og Operal ½ liter Hvid 149, Grå 149, Beige 149, Sort 149, C19 ivarplank Antrazit 149, Oliven 149, Granit 149, Sand 149, Svenskrød 149, Brun 149, C18 Smooth/Operal Antrazit 149, Kirsebær 149, Nød 149, Pære 149, ivarcut, guillotine á 1 stk 2.999,

19 Tilbehør til Cedral ivarclick 50 Clips med skrue Betegnelse Antal Farve Pris pr pk á 250 stk. pr. pk. Blank 645, Bruttoprisliste juli 2014 Betegnelse Mål Farve Pris pr stk Bæreprofil til 3 meter Farvet Projektpris lodret montage Blank 145, Indvendig 3 meter Hvid 268, hjørne Grå 268, ivarclick Sort 268, Antrazit 268, xx Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro Tlf Fax : Andre farver kontakt os for priser DATO: MÅL: 1:1 SIGN: dkivpb xx Udvendig Hvid 268, hjørne Grå 268, syetrisk ivarclick Sort 268, Antrazit 268, Andre farver kontakt os for priser Facade Byggeplader Startprofil 3 meter Blank 239, ivarclick ivarclick Brand PE Folie 30 meter Ca. forbrug 1,7 lbm/m 2 ved CC Sort 45, Vandnæse 3 meter 46 Hvid 268, Grå 268, Sort 268, Sideinddækning Antrazit 268, xx Andre farver kontakt os for priser Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro 3 meter Tlf Fax Hvid 268, : NY Grå 268, Sort 268, DATO: Antrazit MÅL: 268,00 1: SIGN: dkivpb Andre farver kontakt os for priser Tag Information 19

20 Bruttoprisliste juli 2014 Skruer til facade i-fix facadeskruer til træ A2 Antal pr pk Mål RAL/(NCS) Farve Pris pr pk 50 stk 4,8 x Hvid 89, Grå 89, Sort 89, Granit 89, Antrazit 89, Beige 89, Svenskrød 89, Brun 89, NCS 3005-G50Y Oliven 89, Sand 89, Y30R Pære 89, stk 4,8 x 33 Blank 215, Hvid 288, Grå 288, Sort 288, Granit 288, Antrazit 288, Beige 288, Svenskrød 288, Okkergul 288, Lysegrå 288, NCS 3005-G50Y Oliven 288, Sand 288, Grå TE20 288, stk 4,8 x 39 Blank 224, Hvid 303, Grå 303, Sort 303, Granit 303, Antrazit 303, Beige 303, Svenskrød 303, Brun 303, NCS 3005-G50Y Oliven 303, Sand 303, Okkergul 303, Lysegrå 303, Grå TE20 303, Kirsebær 303, stk [tectiva] 4,8 x Hvid TE90 303, Grå TE20 303, Beige TE10 303, Antrazit TE80 303, Gul TE30 303, Rød TE40 303, Grøn TE50 303, Brun TE60 303, stk 4,8 x 60 Blank 603, Hvid 686, Grå 686, Sort 686, Granit 686,

21 Antal pr pk Mål RAL/(NCS) Farve Pris pr pk 7024 Antrazit 686, Beige 686, Svenskrød 686, NCS 3005-G50Y Oliven 686, Sand 686, Lysegrå 686, Grå TE20 686, Der er et opstartsgebyr på 500 kr for ikke-lagerførte farvede skruer. Bruttoprisliste juli 2014 Top-fix, til træ A2 Selvborende med hulforstørrelse og tætningsskive Antal pr pk Mål RAL Farve Pris pr pk 250 stk 5,0 x 40 Blank 749, Hvid 749, Lysegrå 749, Grå TE20 749, Antrazit 749, Sort 749, Der er et opstartsgebyr på 500 kr for ikke-lagerførte farvede skruer. Facade i-fix facadeskrue til træ A4 250 stk 4,8 x 39 Blank 460, stk 4,8 x 39 Farvet 539, Der er et opstartsgebyr på 500 kr for ikke-lagerførte farvede skruer. Byggeplader i-fix Corona facadeskruer til stål A2 til ståltykkelse 1-1,5 250 stk 4,8 x 35 Blank 695, Hvid 895, Sort 895, Grå TE20 895, Antrazit 895, Der er et opstartsgebyr på 500 kr for ikke-lagerførte farvede skruer. Brand SQD skrue US-A2 B med undersænket torxhoved, borepunkt og fræsekanter. Til ivarplank/operal 250 stk 4,2 x 45 TORX hoved Blank 275, SQD skrue på bånd 1000 stk 4,0 x 45 á 1 stk. Blank 1.095, Information Tag 21

22 Bruttoprisliste juli 2014 Byggeplader Masterpanels by ivarsson Hydropanels HYDROPANEL Hydropanel er en stærk og glat fibercementplade, der er specialfremstillet til al beklædning i vådrum. Materialet er ubrændbart (A2-s1,d0) og MK-godkendt (MK 7.31/1725) til 1 lags pladeløsning ved 9 pladetykkelse. Antal pr palle Vægt kg/m 2 Hele paller kr/m 2 Hele paller 9 x 600 x ,0 0 BE 124,50 194, x 600 x BE 138,50 216, x 900 x BE 139,00 150, x 900 x BE 111,00 120, x 900 x BE 112,00 262, x 900 x BE 112,00 262, x 1200 x BE 89,75 280, x 1200 x BE 89,75 280, x 600 x ,5 2 BE 178,00 278, x 1200 x BE 117,50 367, Andre dimensioner på bestilling. MASTERBOARD -M MASTERBOARD-M er en byggeplade som består af en magnesiabaseret cementkerne med et forstærkende lag glasfiber i pladens for- og bagside. Pladen er uorganisk og anvendes som 1-lags vådrumsplade. Pladen leveres i hvid. Antal pr palle Vægt kg/m 2 Hele paller kr/m 2 Hele paller 12 x 1200 x ,8 Hvid 87,57 252, x 900 x ,8 91,81 198, Windpanels Windpanel Premium Windpanel Premium er en vandtæt diffusionsåben vindspærreplade. Pladen er uorganisk og (K1 10 B-s1, d0) klasse 1 godkendt. Kan tåle op til 12 måneders eksponering. Antal pr palle Vægt kg/m 2 Hele paller kr/m 2 Hele paller 8 x 1200 x ,3 Beige 67,00 201, x 1200 x ,00 241,

23 Windpanel Standard Windpanel Standard er en uorganisk vindspærreplade, som er (K1 10 B-s1, d0) klasse 1 godkendt. Kan tåle op til 3 måneders eksponering. Antal pr palle Vægt kg/m 2 Hele paller kr/m 2 Hele paller Bruttoprisliste juli x 1200 x ,3 Beige 58,00 174, x 1200 x ,00 209, Multipanels Duripanel Duripanel cementspånplade til indvendig/udvendig brug er godkendt som klasse A materiale (B-s1, d0) og som klasse 1 beklædning (K10 B-s1,d0) ved 8. Pladen er PEFC mærket. Kan søes/klaes uden forboring op til 10 pladetykkelse. Antal pr palle Vægt Farve Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller 8 x 1200 x ,0 Natur 59,75 179, x 1200 x ,0 59,75 229, x 1200 x ,0 59,75 218, x 1200 x ,5 75,00 225, x 1200 x ,0 80,00 240, x 1200 x ,0 80,00 268, x 1200 x ,0 100,00 300, x 1200 x ,0 100,00 336, x 1200 x ,0 100,00 384, x 1200 x ,5 118,00 396, x 1200 x ,0 125,00 420, x 1200 x ,0 148,20 498, x 1200 x ,0 169,00 568, Andre dimensioner på bestilling. Conchip Conchip cementspånplade til indvendig/udvendig brug er godkendt som Klasse A materiale (B-s1, d0) og som Klasse 1 beklædning (K10 B-s1, d0) ved 8. Kan søes/klaes uden forboring op til 10 pladetykkelse. Antal pr palle Vægt Farve Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller 8 x 1200 x ,8 Cementgrå 62,60 187, x 1200 x ,8 62,60 210, x 1200 x ,8 62,60 229, x 1200 x ,8 62,60 240, x 1200 x ,5 79,55 238, x 1200 x ,5 79,55 267, x 1200 x ,5 79,55 305, x 1200 x ,2 86,90 260, x 1200 x ,2 86,90 292, x 1200 x ,2 86,90 333, x 1200 x ,6 115,00 345, x 1200 x ,6 115,00 386, x 1200 x ,6 115,00 441, x 1200 x ,3 117,55 395, x 1200 x ,0 140,00 470, x 1200 x ,4 156,25 525, x 1200 x ,8 182,15 612, Information Tag Brand Byggeplader 23

24 Bruttoprisliste juli 2014 HYDROPANEL HYDROPANEL er en stærk og glat fibercementplade, der er specialfremstillet til skillevægge, lofter og lydvægge. Materialet er ubrændbart (A2-s1,d0) og MK-godkendt (MK 6.31/1753) til K10 B-s1,d0 beklædning ved 12 pladetykkelse. Antal pr palle Vægt kg/m 2 Kantforarbejdn. Hele paller kr/m 2 Hele paller 9 x 600 x ,8 0 BE 124,50 194, x 600 x BE 138,50 216, x 900 x BE 139,00 150, x 900 x BE 111,00 120, x 900 x BE 112,00 262, x 900 x BE 112,00 262, x 1200 x BE 89,75 280, x 1200 x BE 89,75 280, x 600 x BE 178,00 278, x 1200 x BE 117,50 367, Andre dimensioner på bestilling X BE = antal faset kanter Duripanel gulvplade Duripanel cementspånplade til indvendig brug leveres kalibreret og med fer og not på alle 4 sider som klasse A materiale (B-s1, d0). Pladen er PEFC mærket. Antal pr palle Vægt Farve Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller 18 x 625 x ,3 Natur 174,00 135, DE_ x 625 x ,8 234,20 182, DE_

25 Tilbehør byggeplader Bruttoprisliste juli 2014 Side Side 26 Pvc h-profil Pvc H-profil Side 26 Side Galv. h-profil Galv. H-profil Byggeplader Tilbehør til vindspærre (Windpanels) Information Brand Tag 56 Side 26 Tape 25

26 Bruttoprisliste juli 2014 Tilbehør til vindspærre Winco profiler Betegnelse Mål Farve Pris pr stk 17 Pvc h-profil h = profiler anvendes ved horisontale samlinger Profil x 10,5 x 12,0 x 2500 Hvid 51, Galv. h-profil h = profiler anvendes ved horisontale samlinger (Klasse 1 brand) 54 x 10,0 x 15,0 x 2400 Stål 55, Pvc H-profil H = profiler anvendes ved vertikale samlinger Profil x 10,5 x 12,0 x 2500 Hvid 51, Galv. H-profil H = profiler anvendes ved vertikale samlinger (Klasse 1 brand) 54 x 10,0 x 30,0 x 2400 Stål 85, Tape til Windpanel 56 Bredde m, 6 rl. pr. kasse Sort 295, Skruer til vindspærre i-montageskrue A2 til Windpanel på træ Betegnelse Mål Farve Antal pr pk Pris pr pk 3,9 x 40 Blank , Windpanel skrue på stål Betegnelse Mål Farve Antal pr pk Pris pr pk Bånd á 50 stk. 4,2 x 35 Blank , Skruer til byggeplader Borskrue Duripanel og Conchip på 1-2 stål A2/Bimetal Betegnelse Mål Farve Antal pr pk Pris pr pk 3,9 x 25 Blank , i-fix facadeskrue Rustfri A2 4,8 x 33 Blank , ,8 x , ,8 x , Rustfri A4 4,8 x ,

27 Brandbeskyttelse Bruttoprisliste juli 2014 PROMATECT -H Ubrændbar autoklaveret kalciumsilikat plade med høj styrke. Pladen er hygroskopisk, skadedyrsbeskyttet og rådner ikke. PROMATECT-H anvendes typisk i semieksponerede applikationer, såsom altaninddækninger, udhæng samt brandbeskyttelse af stålkonstruktioner, hvor der kræves en stærk plade med meget høj brand- og fugtmodstandsevne. Antal pr palle Vægt Farve Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller 6 x 1250 x ,3 Beige 120,25 375, x 1250 x ,4 151,95 474, x 1250 x ,6 195,00 609, x 1250 x ,5 234,00 730, x 1250 x ,4 292,00 911, x 1250 x ,3 341, , x 1250 x ,2 389, , x 1250 x ,0 487, , x 1250 x ,6 195,00 731, x 1250 x ,5 234,00 877, x 1250 x ,4 293, , x 1250 x ,3 341, , x 1250 x ,2 389, , x 1250 x ,0 489, , PROMATECT -L PROMATECT-L er afløseren til den velkendte VERMICULUX plade. Pladen er lavet ved hjælp af en nyere teknologi, hvilket sikrer en bedre brandmodstandsevne selv ved lave tykkelser. PROMATECT-L er en ubrændbar autoklaveret kalciumsilikat plade med lav vægt. Pladen anvendes som brandbeskyttelse af bærende konstruktioner. Pladen er let at bearbejde og tåler en høj daglig temperaturpåvirkning. Pladen er uorganisk og modstår råd og skielsvamp angreb. Pladerne har lige kanter. Antal pr palle Vægt Farve Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller 15 x 1200 x ,4 Beige 266,00 798, x 1200 x ,9 352, , x 1200 x ,4 441, , x 1200 x ,7 516, , x 1200 x ,3 675, , x 1200 x ,8 813, , PROMATECT -100 Ubrændbar kalciumsilikatplade, mættet med gips og armeret med glasfiber. PROMATECT-100 er fremstillet med anvendelse af XONOTLITE, som gør, at pladens brandmodstandsevne og styrke er meget høj. Pladen kan anvendes til brandvægge og lofter med brandkrav op til 120 minutter. PROMATECT-100 har en meget fin glat overflade og leveres med spartelkanter på alle sider. Antal pr palle Vægt Farve Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller 15 x 1200 x ,5 Hvid 167,00 501, Information Tag Brand 27

Bruttoprisliste marts 2011 Alle priser excl. moms

Bruttoprisliste marts 2011 Alle priser excl. moms Facadeplader Byggeplader Tagprodukter Bruttoprisliste marts 2011 Alle priser excl. moms Bruttoprisliste marts 2011 Salgs- og leveringsbetingelser Tilbud og ordrebekræftelse 1. Tilbud er uforbindende, hvis

Læs mere

Bruttoprisliste, excl. moms

Bruttoprisliste, excl. moms Corus ByggeSystemer A/S Bruttoprisliste, excl. moms 15. april 2011 Corus ByggeSystemer sætter standarden Vi har markedets førende produkter Metal, som byggemateriale, skaber unikke muligheder på tag og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Dansk Profilteknik A/S

Dansk Profilteknik A/S En stålsikker løsning... Prisliste 15-08-2010 www.danskprofilteknik.dk Indholdsfortegnelse og transportbetingelser Trapezplader DP 20/35 Side 1 DP 20/65 Side 2 DP 20/100 Side 3 DP 35/115 Side 4 Sinusplader

Læs mere

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS Grøn Sol ApS indestår ikke for bæreevnen eller statikken på dit tag. Er du i tvivl om dit tag kan bære solcellesystemet, tilråder Grøn Sol ApS til enhver

Læs mere

Stålbeklædning til tag og facade DS Bruttoprisliste Januar 2015

Stålbeklædning til tag og facade DS Bruttoprisliste Januar 2015 Stålbeklædning til tag og facade Bruttoprisliste Januar 2015 Alle priser er ekskl. moms. 2 Stålprofil Bruttoprisliste Farvekort Farve Korrosionsbestandighed: RC3 Polyester µm Godstykkelse i Korrosionsbestandighed:

Læs mere

MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste Compact. Priser inkl. moms

MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste Compact. Priser inkl. moms MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 1 Prisliste Compact AUGUST 2013 Priser inkl. moms 2 MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 Indholdsfortegnelse Compact skydedøre 3 Compact korpus, 16 mm 3 Specialtillæg

Læs mere

Vejl. prisliste. 1. juni 2013. Teknisk isolering Conlit brandsikring ÅRHUS N. ÅRHUS Johann N Gutenbergs Vej 11-13. 8200 Århus Tlf.

Vejl. prisliste. 1. juni 2013. Teknisk isolering Conlit brandsikring ÅRHUS N. ÅRHUS Johann N Gutenbergs Vej 11-13. 8200 Århus Tlf. Vejl. prisliste 1. juni 2013 Teknisk isolering Conlit brandsikring Tempovej 18-22 2750 Tlf. Ballerup 70 26 06 36 Fax Fax 70 70 26 26 34 05 34 05 Gejlhavegaard 7-9 6000 Tlf. Kolding 70 22 99 33 Fax Fax

Læs mere

fermacell Stålsystemer Produktoversigt Pr. februar 2014

fermacell Stålsystemer Produktoversigt Pr. februar 2014 fermacell Stålsystemer Produktoversigt Pr. februar 2014 Stil krav til din gipsvæg! Lydisolerende og brandhæmmende gips Unik lydreduktion allerede ved ét lag. Reducerer støj fra naborum allerede ved ét

Læs mere

fermacell Stålsystemer Produktoversigt

fermacell Stålsystemer Produktoversigt fermacell Stålsystemer Produktoversigt Stil krav til din gipsvæg! Lydisolerende og brandhæmmende gips Unik lydreduktion allerede ved ét lag. Reducerer støj fra naborum allerede ved ét lag. Undgå 2-lags

Læs mere

PRISLISTE 2015 STANDARD SORTIMENT TAGBRANCHENS SIKRE VALG

PRISLISTE 2015 STANDARD SORTIMENT TAGBRANCHENS SIKRE VALG TAGBRANCHENS SIKRE VALG www.mul10metal.dk PRISLISTE 2015 STANDARD SORTIMENT Konsolsystem Afvandning Inddækning Profiler Sikkerhed Tagtrin Udluftning Specialløsninger. Om Mul10 Metal A/S: Mul10 Metal A/S

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Produktguide DK Mai 2015 Produktguide

Produktguide DK Mai 2015 Produktguide Produktguide Produktguide DK Mai 2015 Til alle der former fremtiden. Oplev en ny standard for isolering. Naturligt brun Brandklasse A1 Varme isolerende Bæredygtighed Lydisolerende Bindemiddel uden formaldehyd

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Spidsbjerg El-Teknik ApS (herefter kaldet SPE) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Vejl. prisliste REVIDERET PRISLISTE 2015 PÅ VEJ. Teknisk isolering

Vejl. prisliste REVIDERET PRISLISTE 2015 PÅ VEJ. Teknisk isolering liste 2015 REVIDERET PRISLISTE 2015 PÅ VEJ Teknisk isolering www.armadan.dk 1 Indholdsfortegnelse Indhold Side Boaflex 3 Boaflex, stjernekerne 4 TapeLock 5-9 Foamglas rørskåle 9 Lamelmåtter VP 10 Lamelmåtter

Læs mere

www.jual.dk JUAL A/S Industrivej 14 DK-7130 Juelsminde Tlf.+45 7683 1133 Fax +45 7569 3737 jual@jual.dk

www.jual.dk JUAL A/S Industrivej 14 DK-7130 Juelsminde Tlf.+45 7683 1133 Fax +45 7569 3737 jual@jual.dk www.jual.dk JUAL A/S Industrivej 14 DK-7130 Juelsminde Tlf.+45 7683 1133 Fax +45 7569 3737 jual@jual.dk PROFILER AFVANDING UDLUFTNING konsolsystemer STANDARD SORTIMENT APRIL 2013 liste april 2013 JUAL

Læs mere

Produktoversigt Teknisk isolering

Produktoversigt Teknisk isolering Produktoversigt pr. 15. februar 2011 Erstatter: Produktoversigt pr. 22. februar 2010 Farver: 100% cyan, 70% magenta Indhold Teknisk Isolering Side Datablad nr. Oversigt over udvendig Ventilations pictogram

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

2. Tilbud, ordre og accept En ordre/bestilling er først bindende for SÆLGER, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse

2. Tilbud, ordre og accept En ordre/bestilling er først bindende for SÆLGER, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR September 2015 1. Generelt Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed 1.1. Enhver leverance sker i henhold til følgende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. 1.2. Kundens

Læs mere

Belægningssten og -systemer. Priser pr. 1. februar 2015

Belægningssten og -systemer. Priser pr. 1. februar 2015 Belægningssten og -systemer Priser pr. 1. februar 2015 Belægningssystemer Kundeservice Mørkøv... 59 25 75 75 Håbetvej 10, 4440 Mørkøv Fax... 59 25 75 70 Åbningstider Salg og ordremodtagelse: Mandag-torsdag..

Læs mere