Facadeplader. Byggeplader/Brandprodukter. Tagprodukter. Bruttoprisliste 2014 Alle priser excl. moms

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Facadeplader. Byggeplader/Brandprodukter. Tagprodukter. Bruttoprisliste 2014 Alle priser excl. moms"

Transkript

1 Facadeplader Byggeplader/Brandprodukter Tagprodukter Bruttoprisliste 2014 Alle priser excl. moms

2 Bruttoprisliste juli 2014 Salgs- og leveringsbetingelser Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle varer solgt fra ivarsson A/S ( ivarsson ) til kunder med fast forretningssted i Danmark. Tilbud og ordrebekræftelse Tilbud vedrørende lagervarer er gældende for ivarsson indenfor den i tilbuddet anførte periode. Såfremt tilbud accepteres rettidigt af kunder fremsender ivarsson ordrebekræftelse indeholdende det omtrentlige leveringstidspunkt. Tilbud på ikke-lagervarer er først bindende for ivarsson ved fremsendelse af ordrebekræftelse til kunden. Specifikationer i kataloger, brochurer, prislister m.v., samt mundtlige oplysninger om varers mål, vægt og særlige egenskaber i øvrigt, er kun bindende for ivarsson, når disse udtrykkeligt er anført i tilbuddet/ordrebekræftelsen. Teknisk og arkitektonisk vejledning og udregning af materialeforbrug er udelukkende en service, for hvilken ivarsson ikke påtager sig noget ansvar. ivarsson påtager sig endvidere intet ansvar for rådgivning vedrørende valg af materialer, konstruktionsmæssige forhold eller lignende, idet ivarsson udtrykkeligt opfordrer til at der antages selvstændig rådgivning herom. Vareprøver er udtryk for materialets gennemsnitlige karakter. Der tages udtrykkeligt forbehold for evt. farveforskelle mellem vareprøver og endelig leverede varer. Priser ivarssons priser fremgår af den til enhver tid gældende prisliste, som kan ændres uden varsel. I tillæg til priserne, inklusiv de i et tilbud/ordrebekræftelse anførte priser faktureres kunder for de paller som anvendes i forbindelse med levering af varer. Ændringer i offentlige afgifter af enhver art, herunder moms, som indtræffer efter ivarsson ordrebekræftelse, bæres af køber. Returvarer Standardvarer: Standardvarer modtages kun retur efter forudgående aftale med ivarsson og med fremsendelse af følgeseddel og faktura. Varerne skal være ubrugte, i mangelfri stand og i original emballage. Made to Order ( MTO ), tilvirkede eller specialvarer tages ikke retur. Godkendte returvarer krediteres med fradrag af 20% af indkøbsprisen ekskl. moms. Returnerbar emballage krediteres ved franko levering i uskadt stand inden 3 måneder fra vor levering med det fakturerede beløb, med fradrag af returneringsomkostninger. Garanti overfor slutkunden/bygherren ivarsson yder 15 års garanti på bølgeplader og skifer og 10 års garanti på ivarplank og facadeprodukter i fibercement. Der henvises til separate garantivilkår for de pågældende produkter som fremgår nedenfor og som nøje beskriver hvornår garantien er gældende for slutkunden/bygherren. Hvor garantien gælder, fraviges nærværende salgs- og leveringsbetingelser, idet garantien har forrang. Reklamation Hvor garantien ikke omfatter en vare, eksempelvis fordi der er tale om Made to Order ( MTO ) eller tilbehørsvarer gælder nærværende salg- og leveringsbetingelser fremfor dansk ret, i det omfang salgs- og leveringsbetingelserne måtte fravige dansk ret. Mangler Køber må straks efter modtagelsen, og inden materialerne tages i brug, gennemgå de leverede varer ved visuel inspektion for at sikre, at disse er mangelfri. Reklamationer over mangler, herunder mængdeafvigelse, samt farve og størrelsesvariationer, der er eller burde have været opdaget ved sådan en undersøgelse, må fremsættes straks, og senest 8 dage efter varens levering på købers plads, for at kunne tages til følge. De produkter der kan bestilles via EDI er udelukkende de varer der findes i vores gældende prisliste og som har et TUN-nr. Der kan ikke benyttes EDI til ordrer der er lavet på projekter og/eller indeholder specialvarer, herunder forarbejdede varer. Farver De angivne farver i prislisten er vejledende. Levering Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er vejledende, med mindre andet fremgår udtrykkeligt af ordrebekræftelsen. I tilfælde af force majeure jvf. Købelovens 24 og lignende forhold, som ligger udenfor ivarssons kontrol, er ivarsson berettiget til at annullere leveringen uden at køber kan gøre noget krav gældende overfor ivarsson i anledning heraf. Hvor intet andet er anført, sker leveringen for ivarssons regning, forudsat der er tale om brofaste øer i Danmark. For mindre leverancer faktureres kunden altid for transport. Hvis der er truffet aftale om levering på slutkundes plads, eller andet af køber anvist sted, leveres varerne så nær brugsstedet, som lastvognen efter chaufførens skøn kan køre uden fare for at køre fast. Levering er altid frit på bil. Udgifter ved eventuel ventetid for aflæsning på slutkøbers plads, eller andet af køber anvist leveringssted debiteres køber; ligesom køber må afholde omkostningerne, som følge af at han ikke kan modtage varerne på det aftalte leveringssted. Køber skal straks efter modtagelsen foretage visuel modtagerkontrol af de leverede varer, med henblik på synlige skader. Betaling Betalingsbetingelser er 30 dage netto med mindre andet er aftalt i tilbud/ ordrebekræftelse. Kontantrabat opnås ved betaling indenfor 8 dage efter modtagelse af faktura. Købesuen forfalder til betaling på angivet tidspunkt, selvom købers forhold skulle medføre, at levering ikke kan ske rettidig. Såfremt betalingstidspunktet overskrides, forrentes vort tilgodehavende inkl. moms p.t. med 1,5% pr. måned. Renten tilskrives pr. påbegyndt måned med 1,5% af den til enhver tid skyldige rentebærende saldo inkl. tidligere tilskrevne renter. Annullering eller ændring af ordre Standardvarer: Køber kan ikke annullere eller ændre tilbud som er accepteret af køber. Såfremt ivarsson undtagelsesvist accepterer annullering eller ændring af ordrer, sker dette altid mod købers dækning af ivarssons tab ved annulleringen eller meromkostninger som følge af ændringen. Omlevering eller supplerende levering sker i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Made to Order ( MTO )(tilvirkede) eller special varer: Køber kan ikke annullere eller ændre tilbud som er accepteret af køber vedrørende Made to Order ( MTO )/ special varer. Eventuelle skjulte fejl, så som størrelsesvariationer som først opdages i forbindelse med oplægning/opsætning af varen, skal påtales straks og senest 3 måneder efter levering. Kunden skal sikre, at entreprenør/bygherre straks efter at have konstateret en skjult/oprindelige mangel stopper arbejdet. Såfremt køber ikke reklamerer rettidigt i henhold til førnævnte frist eller fortsætter ibrugtagning(oplægning/opsætning) af varen til trods for skjulte fejl, bortfalder retten til at gøre mangler gældende. Reklamationer skal ske via ivarsson.dk, ved fremsendelse af den krævede dokumentation. Reklamationer vil blive behandlet indenfor rimelig tid. Såfremt en vare indeholder en oprindelig mangel, er ivarsson berettiget til frit at vælge mellem at foretage afhjælpning, omlevering eller betale et forholdsmæssigt afslag. Køber afskriver sig udtrykkeligt andre mangels beføjelser, herunder retten til at ophæve købet. ivarssons erstatningsansvar er i alle tilfælde og uanset ansvarsgrundlag begrænset til varens værdi og omfatter ikke skader på personer, løsøre, tilbehør, fast ejendom eller dele heraf, ligesom indirekte tab, driftstab, herunder tabt arbejdsfortjeneste ikke omfattes. Erstatningsansvar Med mindre ivarsson ordrebekræftelsen udtrykkeligt har garanteret levering til et bestemt tidspunkt, påtager ivarsson sig ikke erstatningsansvar for forsinkelser. ivarssons erstatningsansvar er i alle tilfælde og uanset ansvarsgrundlag begrænset til varens værdi og omfatter ikke følgeomkostninger, skader på personer, løsøre, tilbehør, fast ejendom eller dele heraf, ligesom indirekte tab, driftstab, herunder tabt arbejdsfortjeneste ikke omfattes. Enhver tvist er undergivet dansk ret. Enhver sag anlægges ved en dansk domstol iht. Retsplejelovens regler herom. Produktansvar ivarsson er ansvarlige efter lov om produktansvar for skader forvoldt af leverede produkter, i det omfang loven ufravigeligt pålægger ivarsson ansvar for sådanne skader, og ivarssons ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset. ivarsson er alene ansvarlig for skader, som leverede produkter måtte forvolde, i det omfang skadesforvoldelsen skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra ivarssons side. ivarsson har tegnet produktansvarsforsikring med en dækning på kr. 10 millioner på person- og tingskade. ivarssons ansvar for skade på ting kan ikke overstige varens værdi. 2

3 Indholdsfortegnelse Generelt Salgs og leveringsbetingelser... 2 Praktiske oplysninger... 4 Signatur... 4 Leveringsservice... 5 Forarbejdning... 5 Materialeoversigt... 5 Dine kontaktpersoner... 6 Facade EQUITONE natura... 7 EQUITONE natura pro... 7 EQUITONE textura... 7 EQUITONE pictura... 8 EQUITONE tectiva... 8 Eterboard HD Beklædningsplade... 8 Operal... 9 Operal Soffit planker... 9 Cedral ivarplank Classic Cedral ivarplank Smooth Cedral ivarclick Classic...11 Cedral ivarclick Smooth...11 Oversigtstegning af facade Oversigtstegning af ivarplank Oversigtstegning af ivarclik Tilbehør til EQUITONE Tilbehør til facade Tilbehør til ivarplank og Operal Andet tilbehør Tilbehør til ivarclick Skruer til facade Byggeplader Hydropanels HYDROPANEL MASTERBOARD-M Windpanels Windpanel Premium Windpanel Standard Multipanels Duripanel Conchip HYDROPANEL Duripanel gulvplade Oversigtstegning af byggeplade Oversigtstegning af vindspærre Tilbehør til vindspærre Skruer til vindspærre Skruer til byggeplader Brand PROMATECT-H PROMATECT-L PROMATECT Tag ivarskifer Oversigtstegning af ivarskifer Tilbehør ivarskifer ivarcem 700T Villacem ivarcem 600R ivarcem ivarcem hegnsplade Oversigtstegning af tag Tilbehør tag Skruer til tag Lysplader Tilbehør til lysplader Information Håndtering af Facade-, bygge-, brand- og tagplader Information Tag Brand Byggeplader Facade Generelt 3

4 Bruttoprisliste juli 2014 Praktiske oplysninger Hovedkontor ivarsson a/s Kometvej 36, 6230 Rødekro T F (salg) F (adm/logistik) Åben kontor Mandag torsdag kl Fredag kl Afhentningslager ivarsson a/s, Kometvej 36, 6230 Rødekro Åben lager Mandag torsdag kl Fredag kl Advisér vores lager minimum 2 timer før afhentning på T el. fax Afhentning skal ske seneste kl Priser Alle priser er brutto excl. moms og baseret på køb i hele paller. Dette gælder ikke emballage, fragt og forarbejdning. Denne prisliste erstatter alle tidligere prislister. Ret til ændringer forbeholdes. Der tages forbehold for evt. trykfejl, prisændringer, leveringstider samt udsolgte varer. Modtagerkontrol Køber skal straks ved modtagelse gennemgå leverede varer for at sikre sig, at disse er mangelfrie og i overenssteelse med bestilte varer. Skader/mangler/afvigelser skal noteres på følgeseddel og afleveres til chauffør. Leveringstider Lagervarer lagervarer er markeret med i prislisten. Lagervarer kan leveres med ivarsson, leveringsservice. Ved større leverancer og projekter aftales leveringstiden individuelt. Bestillingsvarer standardvarer, som ikke lagerføres. Varen er ikke stjernemarkeret, og der er ingen returret på disse. Projektvarer varer som er hjemtaget projektvis. Leveringstider aftales individuelt og evt. ændringer i leveringstider aftales særskilt. Der er ingen returret på disse varer. Betalingsbetingelser 30 dage netto. Bearbejdning Specialmål, falsning, notning m.v. udføres. Indhent venligst tilbud. Varer i specialmål/-udførelser m.v. kan ikke annulleres eller returneres. Skæring Ved bestilling af færdigt opskårne facadeplader skal man være opmærksom på at de fleste plader har en»åreretning«. Ønskes denne bevaret, skal skæreretningen rettes ind efter dette eksempelvis EQUITONE Tectiva. Fraskær leveres som hovedregel ikke med. Tolerance uden rensnit +/-4. Med rensnit +/-2. Forbehold Indholdet i denne prisliste er udarbejdet og gengivet efter bedste viden og overbevisning. Vi tager forbehold for evt. trykfejl og/eller tekniske ændringer i produkt- og anvendelsesmæssige saenhænge. Returvarer Signatur Antigraffiti Sømpistol egnet Varer tages kun retur efter forudgående aftale. Det er kun ubeskadigede, herunder korrekt opbevarede hele paller i ubrudt originalemballage, som tages retur med fradrag på 20%. Returvarer fremsendes franko til vort lager i Rødekro eller kan afhentes (fragten debiteres). Tilbehør, specielt fremskaffede varer (ikke lagervarer) og varer, som er ældre end 2 måneder, tages ikke retur. Ved returnering SKAL ivarsson returnuer påføres varen/pallen. Behandlet overflade som muliggør at graffiti let kan fjernes med graffiti rengøringsmiddel Produktet kan befæstes ved hjælp af sømpistol EPD Deklareret MK-Godkendelse Samlastes Produktet er miljødeklareret i forhold til ISO og er særdeles velegnet til bæredygtig byggeri Produktet har en særskilt MK-godkendelse foruden en CE-mærkning Varer med dette symbol kan samlastes ab fabrik Varer med dette symbol kan samlastes ab fabrik 4

5 Leveringsservice Leveringsdag Zone Ordrestørrelse Ugedag Onsdag og fredag Mandag og torsdag Mandag og onsdag Tirsdag og torsdag Ordre kan afgives indtil kl to dage før levering i henhold til leveringsoversigten. Der leveres 2 gange pr. uge til forhandlers domiciler iht. ivarssons leveringsservice og leveringszoner (ekskl. Færøerne, Bornholm og ikke brofaste øer). Truck fordres. Ved levering på byggeplads kan aflæsning på jord med truck tilbydes for kr. 750,- Forsendelsesform 1 2 Danmark alle zoner (inkl. brofaste øer) > kr ,- brutto Frit leveret < kr ,- brutto Paller kr. 850,- Rør/5-100 kg kr. 230,- Postpakke u/5 kg kr. 100,- Emballage Paller Pris/kr Retur/kr Europalle 125,00 75,00 Facadepalle 300,00 200,00 Fabrikspalle 100,00 0,00 Ved afhentning af returpaller debiteres fragten. Forarbejdning (nettopriser pr meter) Facadeplader Mindste pris >100 <1000 lbm >1000 lbm EQUITONE Natura 2000,00 16,85 13,85 EQUITONE Natura Pro 2000,00 16,85 13,85 EQUITONE Textura 2000,00 16,85 13,85 EQUITONE Pictura 2000,00 16,85 13,85 EQUITONE Tectiva 1750,00 15,75 12,75 Operal (min. 100 m 2 ) 30,00 30,00 Byggeplader Hydropanel 1750,00 15,75 12,75 Masterboard 1750,00 15,75 12,75 Windpanel 1750,00 15,75 12,75 Duripanel 1750,00 15,75 12,75 Conchip 1750,00 15,75 12, Materialeoversigt Facade Vores kendte og flotte facadeplader introduceres som EQUITONE, der erstatter Frontline og Eter- Color. Familienavnet er nyt, men pladerne er de sae. ivarplank har nu fået en søster, ivarclick, og begge har familienavnet Cedral. Byggeplader Masterpanels by ivarsson er det nye familienavn for vores byggeplader. Herunder finder du vores sortiment inden for vådrumsplader, vindspærreplader og multifunktionelle byggeplader. Brand Promat sortimentet er optimeret med pladestørrelser og nyt tilbehør Tag Vores omfattende tilbehørsprogra er justeret til med et par nyheder. Information Sådan opbevarer du materialerne på dit lager eller på byggepladsen for at bevare deres egenskaber og undgå reklamtioner. Information Tag Brand Byggeplader Facade Generelt 5

6 Bruttoprisliste juli 2014 Dine kontaktpersoner Ekstern salg Projektkonsulent T Salgskonsulent Henrik Smed T Salgschef Toy Pollov T Projektkonsulent Henning Mortensen T Projektkonsulent Kaj D. Olesen T Salgskonsulent Brian Lund Larsen T Salgskonsulent Kim Holm M Projektkonsulent Allan Lindboe Olsen M Salgschef/ Projektkonsulent Brian Christensen T Intern salg facade og tag Facade-/byggeplader Tanja Jørgensen Direkte Intern projektsalg Susanne Nielsen Direkte Tagprodukter Dorte Uth Direkte Byg-E/Web-shop Jesper Nørregaard Direkte Intern salg brand Cedral ivarplank/ Byggeplader Produktchefer Michael Madsen M Peter Landergren Direkte Rasmus Østergaard Direkte Anders D. Nielsen Direkte Claus Meyenburg Direkte Tonality facadetegl Geert Jacobsen T

7 Facade Bruttoprisliste juli 2014 Facade EQUITONE [natura] EQUITONE Natura facadeplade i fibercement i 41 forskellige farver. Overfladebehandlingen er en acrylcoating med miljøvenlige farvepigmenter. Pladen er ubrændbart materiale (A2-s1, d0). Klasse 1 beklædning (K 1 10 B-s1, d0). Farver Hele paller Antal Vægt Hele paller pr palle kg/m 2 kr/m 2 8 x 1280 x ,4 36 farver 315, ,00 EQUITONE 8 x 1280 x ,4 36 farver 315, ,00 findes i DB/ TUN 8 x 1280 x ,4 5 specialfarver 490, ,00 8 x 1280 x ,4 5 specialfarver 490, ,00 N154, N161, N162, N861 og N961 er de prissatte specialfarver. Ved anden specialfarve, kontakt os for pris. Målene på pladen er råmål. Kanter skal renskæres og efterbehandles med Luko kantimprægnering. Byggeplader EQUITONE [natura pro] EQUITONE Natura Pro facadeplade i fibercement i 17 forskellige semitransparente farver. Antigrafittioverfladen er en UV- og kemikalieresistent acrylcoating med miljøvenlige farvepigmenter. Pladen er ubrændbart materiale (A2-s1, d0). Klasse 1 beklædning (K 1 10 B-s1, d0). Farver Hele paller Antal Vægt Hele paller pr palle kg/m 2 kr/m 2 8 x 1280 x ,4 12 farver 367, ,00 EQUITONE 8 x 1280 x ,4 12 farver 367, ,00 findes i DB/ TUN 8 x 1280 x ,4 5 specialfarver 562, ,00 8 x 1280 x ,4 5 specialfarver 562, ,00 NU154, NU161, NU162, NU861 og NU961 er de prissatte specialfarver. Ved anden specialfarve, kontakt os for pris. Målene på pladen er råmål. Kanter skal renskæres og efterbehandles med Luko kantimprægnering. Brand EQUITONE [textura] EQUITONE Textura facadeplade i fibercement i 15 kraftige farver med overflade som en citrusfrugt. Pladen er ubrændbart materiale (A2-s1, d0). Klasse 1 beklædning (K 1 10 B-s1, d0). Antal pr palle Vægt Farver Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller 8 x 1280 x ,4 15 farver 367, ,00 EQUITONE 8 x 1280 x ,4 367, ,00 findes i Ved specialfarve, kontakt os for priser. Målene på pladen er råmål. Kanter skal renskæres og efterbehandles med Luko kantimprægnering. Tag Information 7

8 Bruttoprisliste juli 2014 EQUITONE [pictura] EQUITONE Pictura facadeplade i fibercement i 15 farver. Antigrafittioverfladebehandlingen er en UV og kemikaliebestandig flerlagsacrylcoating med miljøvenlige farvepigmenter. Pladen er ubrændbart materiale (A2-s1, d0). Klasse 1 beklædning (K 1 10 B-s1, d0). Antal pr palle Vægt Farver Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele palle 8 x 1280 x ,4 15 farver 367, ,00 EQUITONE 8 x 1280 x ,4 367, ,00 findes i Ved specialfarve, kontakt os for priser. Målene på pladen er råmål. Kanter skal renskæres og efterbehandles med Luko kantimprægnering. EQUITONE [tectiva] EQUITONE Tectiva facadeplader af homogent gennemfarvet fibercement. EQUITONE Tectiva har en forædlet overflade, som minimerer patineringen. Der kan være farvevariationer pladerne imellem. Pladen er ubrændbart materiale (A2-s1, d0). Antal pr palle Vægt Farve Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller 8 x 1195 x ,5 Hvid TE90 202,00 604, ,5 Beige TE10 202,00 604, ,5 Grå TE20 202,00 604, ,5 Antrazit TE80 273,50 817, x 1195 x ,5 Hvid TE90 202,00 736, ,5 Beige TE10 202,00 736, ,5 Grå TE20 202,00 736, ,5 Antrazit TE80 273,50 997, x 1220 x ,5 Hvid TE90 198,00 604, ,5 Beige TE10 198,00 604, ,5 Grå TE20 198,00 604, ,5 Antrazit TE80 268,00 817, ,5 Brun TE60 268,00 817, ,5 Rød TE40 268,00 817, ,5 Gul TE30 268,00 817, ,5 Grøn TE50 268,00 817, x 1220 x ,5 Hvid TE90 198,00 737, ,5 Beige TE10 198,00 737, ,5 Grå TE20 198,00 737, ,5 Antrazit TE80 268,00 998, ,5 Brun TE60 268,00 998, ,5 Rød TE40 268,00 998, ,5 Gul TE30 268,00 998, ,5 Grøn TE50 268,00 998, Eterboard HD Beklædningsplade Eterboard HD beklædningsplade i fibercement. Stærk og glat. Farveforskelle kan forekoe. Velegnet til efterfølgende malebehandling. Ubrændbart materiale (A2-s1, d0). Antal pr palle Vægt Farve Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller 8 x 1195 x ,8 124,00 372,

9 Operal Malet fibercementplade med glat overflade. Ubrændbart materiale (A2-s1, d0). Antal pr palle Vægt Farve Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller 9 x 1220 x ,0 Hvid OP01 228,50 697, Beige OP02 228,50 697, Antrazit 7024 OP18 228,50 697, Grå OP05 228,50 697, Sort OP50 228,50 697, Granit OP15 228,50 697, x 1220 x ,0 Hvid OP01 228,50 850, Beige OP02 228,50 850, Antrazit 7024 OP18 228,50 850, Grå OP05 228,50 850, Sort OP50 228,50 850, Granit OP15 228,50 850, For andre farver rekvirér farvekort. Bruttoprisliste juli 2014 Facade Operal Soffit planker Malet fibercementplade med glat overflade og med lige malede kanter. Ubrændbart materiale (A2-s1, d0). Antal pr palle Vægt kg/stk Farve Hele paller 9 x 200 x ,5 Hvid OP01 138, Beige OP02 138, Antrazit 7024 OP18 138, Grå OP05 138, Sort OP50 138, Granit OP15 138, x 300 x ,7 Hvid OP01 201, Beige OP02 201, Antrazit 7024 OP18 201, Grå OP05 201, Sort OP50 201, Granit OP15 201, x 400 x ,0 Hvid OP01 262, Beige OP02 262, Antrazit 7024 OP18 262, Grå OP05 262, Sort OP50 262, Granit OP15 262, x 600 x ,4 Hvid OP01 395, Beige OP02 395, Antrazit 7024 OP18 395, Grå OP05 395, Sort OP50 395, Granit OP15 395, For andre farver rekvirér farvekort. Byggeplader Brand Tag Information 9

10 Bruttoprisliste juli 2014 Cedral ivarplank Classic Malet fibercementplade med træstruktur. Ubrændbart materiale (A2-s1, d0). Minimums ordrestørrelse = 12 stk. ens farve Dækareal pr. stk 0,68 m 2 Dækareal v/ 30 overlæg 0,57 m 2. Antal pr palle Vægt kg/stk Farve Hele paller 10 x 190 x ,2 Hvid C01 110, Beige C02 110, Antrazit C19 110, Svenskrød C20 110, Sand C03 110, Grå C05 110, Sort C50 110, Oliven C06 110, Brun C30 110, Granit C15 110, Kirsbær CL , Pære CL , Nød CL , For andre farver rekvirér farvekort. ivarplank Smooth Malet fibercementplade med glat overflade. Ubrændbart materiale (A2-s1, d0). Minimums ordrestørrelse = 12 stk. ens farve Dækareal pr. stk 0,68 m 2 Dækareal v/ 30 overlæg 0,57 m 2. Antal pr palle Vægt kg/stk Farve Hele paller 10 x 190 x ,2 Hvid C01 110, Beige C02 110, Antrazit C19 110, Grå C05 110, Sort C50 110, Granit C15 110, For andre farver rekvirér farvekort. 10

11 ivarclick Classic Malet fibercementplade med træstruktur. Med fer og not. Ubrændbart materiale (A2-s1, d0). Minimums ordrestørrelse = 12 stk. ens farve. Dækareal pr. stk. 0,65 m 2. Antal pr palle Vægt kg/stk Farve Hele paller 12 x 190 x ,2 Hvid C01 214, Beige C02 214, Antrazit C19 214, Sand C03 214, Grå C05 214, Sort C50 214, Kan hjemtages i sae farver som ivarplank ( dog ikke Kirsebær, Nød og Pære ). Bemærk øget leveringstid. Ikke lagerførte farver, leveres kun i hele paller. Bruttoprisliste juli 2014 Facade ivarclick Smooth Malet fibercementplade med glat overflade. Med fer og not. Ubrændbart materiale (A2-s1, d0). Minimums ordrestørrelse = 12 stk. ens farve. Dækareal pr. stk. 0,65 m 2. Antal pr palle Vægt kg/stk Farve Hele paller 12 x 190 x ,2 Hvid C01 214, Beige C02 214, Antrazit C19 214, Sand C03 214, Grå C05 214, Sort C50 214, Kan hjemtages i sae farver som ivarplank ( dog ikke Kirsebær, Nød og Pære ). Bemærk øget leveringstid. Ikke lagerførte farver, leveres kun i hele paller. Byggeplader Information Tag Brand 11

12 Bruttoprisliste juli 2014 Tilbehør facadeplader 3 Side Side Side Side Side 15 Z-profil EPDM-bånd Inv. hjørne Sideindækning Vandnæse #### #### DATO: Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro Tlf Fax : MÅL: 1:1 SIGN: dkivpb ## Side 15 Side 15 #### 1 49 Side Side 18 Alu fugeprofil Udv. hjørne Alu DATO: udv. hjørne Sokkelsikring MÅL: Sålbænk 1:1 12 Side 17 Kometve Tlf : Kom Tlf. 7 E-m www SIGN: Profiler til prisliste Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro Tlf Fax : DATO: MÅL: 1:1 #### SIG DATO: MÅL: 1:2 SIGN: dkivpb ## 12

13 Tilbehør til Cedral ivarplank og Operal Side 17 Side 17 Side 18 Side 16 Side 17 Side Bruttoprisliste juli 2014 Dobbelt endekant Samleprofil EPDM-bånd ivarplank Indvendigt hjørne Sideindækning Vandnæse Brand Byggeplader Facade 10 Side 17 Tag Startprofil 29 Side 16 Side 16 Side 18 Side 17 Side 16 Side Afslutningsprop Information Udv. hjørne, syetrisk Sokkelsikring Sålbænk Udv. hjørne asyetrisk Enkel endekant 13

14 DATO: Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro Tlf Fax : MÅL: 1:1 SIGN: dkivpb xx Bruttoprisliste juli Tilbehør til Cedral ivarclick Side Side 19 Side 19 Side 15 Side PE Folie Clips m/skrue Indvendigt hjørne Sideindækning Vandnæse 52 Side 19 Side 18 Side 19 Side 19 Side Side 17 Startprofil Sokkelsikring Alu udv. hjørne Bæreprofil Sålbænk Enkel endekant xx 14

15 Tilbehør til EQUITONE Natura, Natura Pro, Textura, Pictura Luko påføringsflaske Forbrug Indhold Pris pr stk Til min. 125 m pladekant (vejledende) 0,125 l 58, DE_ Luko kant imprægnering Bruttoprisliste juli 2014 Til min. 500 m pladekant (vejledende) 0,5 l 150, Til min m pladekant (vejledende) 1,0 l 275, Luko Profil påføringssæt Malebakke og påføringspude Sæt 150, Hulforstærker Facade EQUITONE Natura Pro og Pictura 250 stk 146, bor til EQUITONE 1 stk 415, Nitter til montage på alu til EQUITONE Farvet Bestillingsvare Savklinge til EQUITONE 160/20 á 1 stk , /30 á 1 stk , Tilbehør til facadeplader 1 Byggeplader Alu fugeprofil Betegnelse Mål i Enhed Farve Pris pr stk 0,5 x 50 x stk Blank 45, ,5 x 50 x 2500 Sort 52, ,5 x 50 x 2500 Hvid 52, Alu udv. hjørne Type /13,5 x 2500 Blank 275, Type /15,6 x 2500 Blank 275, Brand Z-profil 25 x 15 x 12 x 2500 Blank 61, Vandnæse 3 meter 46 Hvid 268, Grå 268, Sort 268, Antrazit 268, Andre farver kontakt os for priser Tag Sideinddækning 3 meter 47 Hvid 268, NY Grå 268, Sort 268, Antrazit 268, Andre farver kontakt os for priser Information 15

16 Bruttoprisliste juli 2014 Tilbehør til facade Betegnelse Længde Farve Pris pr stk Indvendig 3 meter Hvid 268, hjørne Grå 268, Sort 268, Antrazit 268, Andre farver kontakt os for priser Udvendig 3 meter Blank 268, hjørne Hvid 268, syetrisk Grå 268, Sort 268, Antrazit 268, Andre farver kontakt os for priser Produkt / Produktdata Betegnelse Længde udvendig hjørneprofil syetrisk Farve Kometvej 36 - DK-6230 ivarplank Rødekro Pris pr stk Tlf Tilbehør Fax ivarsson nr .: Udv. hjørne 3 meter Tilbehør til ivarplank 4 Hvid 268, syetrisk Grå 268, Profiler til prisliste 31 DATO: Beige MÅL: 1:2 268,00 SIGN: dkivpb ## Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro Tlf Fax Sort 268, : Antrazit 268, Oliven 268, DATO: MÅL: 1:2 SIGN: dkivpb ## 25 Granit 268, Svenskrød 268, Brun 268, Sand 268, Udformning Afslutningsprop Lagerføres i flere farver, skaffes i øvrige farver Pulverlakerede aluminiumsprofiler25 Sort 25, ivarsson til udv. hjørne Produkt / Produktdata Pulverlakerede aluminiumsprofiler syetrisk ivarplank Varenr. udvendig Tilbehør Nuer hjørneprofil Beskrivelse asyetris Længde Udv. hjørne 3 meter Hvid 268, udv. asyetrisk Tilbehør til ivarplank hjørne, hvid 5 á 3,0 mtr udv. hjørne, grå á Grå 3,0 mtr. 268, udv. 31 hjørne, beige á 3,0 mtr udv. hjørne, sort á Beige 3,0 mtr. 268, udv. hjørne, granit á Sort 3,0 mtr , udv. hjørne, dueblå á 3,0 mtr udv. hjørne, oliven á Antrazit 3,0 mtr. 268, udv. hjørne, brun á 3,0 mtr. Oliven 268, ivarsson udv. hjørne, svenskrød á 3,0 mtr Granit 268, Produkt / Produktdata Pulverlakerede 39 udv. hjørne, norskgul á 3,0 mtr aluminiumsprofiler udv. hjørne, sortblå á 3,0 mtr. ivarplank udv. hjørne, kiresbær á Svenskrød 3,0 mtr. 268, indvendig hjørneprofil Tilbehør Brun 268, Tilbehør til ivarplank 1 Sand 268, Udformning 27 Indvendig 3 Pulverlakerede meter 34 aluminiumsprofiler 6 Hvid 268, hjørne Lagerføres i flere farver, skaffes i øvrige farver Grå 268, alle mål i Varenr. Beige 268, Nuer 35 Beskrivelse 36 Længde Sort udv. hjørne, hvid á 3,0 mtr. asyetrisk 268, udv. hjørne, grå á 3,0 mtr. Antrazit asyetrisk 268, udv. hjørne, beige, á 3,0 mtr. asymestrisk Oliven 268, udv. hjørne, sort á 3,0 mtr. asyetrisk Granit 268, Svenskrød 268, Brun 268, Sand 268, alle mål i 51 For andre farver kontakt os for priser. Profiler til prisliste Pulverlakerede aluminiumsprofiler Tilbehør til Cedral ivarplank Udformning Pulverlakerede aluminiumsprofiler ivarsson

17 Betegnelse Længde Farve Pris pr stk Enkelt 3 meter Hvid 145, endekant Grå 145, Beige 145, Sort 145, Antrazit 145, Oliven 145, Granit 145, Svenskrød 145, Brun 145, Sand 145, Dobbelt 3 meter Hvid 170, endekant Grå 170, Beige 170, Ivarplank og ivarclick Sort 170, Antrazit 170, Oliven 170, Granit 170, Svenskrød 170, Brun ivarsson 170, Produkt / Produktdata Pulverlakerede aluminiumsprofiler Sand 170,00 ivarplank xx Samleprofil 3 Samleprofil Tilbehør meter Hvid 179, Tilbehør til ivarplank Grå Kometvej 179, DK-6230 Rødekro Tlf Fax Beige .: 179, Sort 179, DATO: MÅL: Antrazit 1:1 SIGN: 179,00 dkivpb xx Oliven 179, Granit 179, Svenskrød 179, alle mål i Brun 179, Udformning Pulverlakerede aluminiumsprofiler Sand 179, Startprofil Lagerføres i flere farver, skaffes i øvrige farver 3 meter 10 Hvid 155, Varenr. Grå 155, Nuer Beskrivelse Længde samleprofil, hvid á 3,0 mtr. Beige 155, samleprofil, grå á 3,0 mtr Sort 155, samleprofil, beige á 3,0 mtr samleprofil, sort á 3,0 mtr samleprofil, granit á 3,0 mtr. Antrazit 155, Oliven 155, Granit 155, Svenskrød 155, Brun 155, Sand 155, Sideinddækning 3 meter Hvid 268, Grå 268, Granit 268, Antrazit 268, Sort 268, Sålbænk 3 meter 12 Hvid 195, Grå 195, Granit 195, Antrazit 195, Sort 195, Varenr. Nuer Beskrivelse Længde Alu-Startprofil, hvid á 3,0 mtr Alu-Startprofil, beige á 3,0 mtr Alu-Startprofil, sort á 3,0 mtr. Startprofilen giver en hurtig og korrekt start på projektet, med sin 4º hældning er der samtidig ventilation. Lagerføres i flere farver. alle mål i º º Tilbehør til ivarplank Pulverlakerede aluminiumsprofiler Startprofil Produkt / Produktdata ivarplank Tilbehør ivarsson ivarsson, teknisk service, /5/06 Information Tag Brand Byggeplader Facade Bruttoprisliste juli

18 Bruttoprisliste juli 2014 Betegnelse Længde Farve Pris pr stk Vandnæse 3 meter 13 Hvid 268, Grå 268, Granit 268, Antrazit 268, Sort 268, Ønskes profiler i andre farver end de lagerførte, koer der et tillæg på kr. 500,-. Specialprofiler kan laves efter tilbud se skabelon på 14 Alu sokkelsikring 30/50 30/50-2,5 m Blank 80, /50-2,5 m Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro Sort 88, EPDM bånd xx Tlf Fax : :1 SIGN: dkivpb xx DATO: MÅL: 6 stk/kt 36 /20 m Sort 140, stk/kt 60 /20 m Sort 246, stk/kt 100 /20 m Sort 325, EPDM bånd til ivarplank 1 stk/kt 100 /20 m (uden vinger) Sort 195, Ventilationsprofil PVC til stern/underbeklædning 3 meter Sort 100, Andet tilbehør Maling til skærekanter på ivarplank, ivarclick og Operal ½ liter Hvid 149, Grå 149, Beige 149, Sort 149, C19 ivarplank Antrazit 149, Oliven 149, Granit 149, Sand 149, Svenskrød 149, Brun 149, C18 Smooth/Operal Antrazit 149, Kirsebær 149, Nød 149, Pære 149, ivarcut, guillotine á 1 stk 2.999,

19 Tilbehør til Cedral ivarclick 50 Clips med skrue Betegnelse Antal Farve Pris pr pk á 250 stk. pr. pk. Blank 645, Bruttoprisliste juli 2014 Betegnelse Mål Farve Pris pr stk Bæreprofil til 3 meter Farvet Projektpris lodret montage Blank 145, Indvendig 3 meter Hvid 268, hjørne Grå 268, ivarclick Sort 268, Antrazit 268, xx Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro Tlf Fax : Andre farver kontakt os for priser DATO: MÅL: 1:1 SIGN: dkivpb xx Udvendig Hvid 268, hjørne Grå 268, syetrisk ivarclick Sort 268, Antrazit 268, Andre farver kontakt os for priser Facade Byggeplader Startprofil 3 meter Blank 239, ivarclick ivarclick Brand PE Folie 30 meter Ca. forbrug 1,7 lbm/m 2 ved CC Sort 45, Vandnæse 3 meter 46 Hvid 268, Grå 268, Sort 268, Sideinddækning Antrazit 268, xx Andre farver kontakt os for priser Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro 3 meter Tlf Fax Hvid 268, : NY Grå 268, Sort 268, DATO: Antrazit MÅL: 268,00 1: SIGN: dkivpb Andre farver kontakt os for priser Tag Information 19

20 Bruttoprisliste juli 2014 Skruer til facade i-fix facadeskruer til træ A2 Antal pr pk Mål RAL/(NCS) Farve Pris pr pk 50 stk 4,8 x Hvid 89, Grå 89, Sort 89, Granit 89, Antrazit 89, Beige 89, Svenskrød 89, Brun 89, NCS 3005-G50Y Oliven 89, Sand 89, Y30R Pære 89, stk 4,8 x 33 Blank 215, Hvid 288, Grå 288, Sort 288, Granit 288, Antrazit 288, Beige 288, Svenskrød 288, Okkergul 288, Lysegrå 288, NCS 3005-G50Y Oliven 288, Sand 288, Grå TE20 288, stk 4,8 x 39 Blank 224, Hvid 303, Grå 303, Sort 303, Granit 303, Antrazit 303, Beige 303, Svenskrød 303, Brun 303, NCS 3005-G50Y Oliven 303, Sand 303, Okkergul 303, Lysegrå 303, Grå TE20 303, Kirsebær 303, stk [tectiva] 4,8 x Hvid TE90 303, Grå TE20 303, Beige TE10 303, Antrazit TE80 303, Gul TE30 303, Rød TE40 303, Grøn TE50 303, Brun TE60 303, stk 4,8 x 60 Blank 603, Hvid 686, Grå 686, Sort 686, Granit 686,

21 Antal pr pk Mål RAL/(NCS) Farve Pris pr pk 7024 Antrazit 686, Beige 686, Svenskrød 686, NCS 3005-G50Y Oliven 686, Sand 686, Lysegrå 686, Grå TE20 686, Der er et opstartsgebyr på 500 kr for ikke-lagerførte farvede skruer. Bruttoprisliste juli 2014 Top-fix, til træ A2 Selvborende med hulforstørrelse og tætningsskive Antal pr pk Mål RAL Farve Pris pr pk 250 stk 5,0 x 40 Blank 749, Hvid 749, Lysegrå 749, Grå TE20 749, Antrazit 749, Sort 749, Der er et opstartsgebyr på 500 kr for ikke-lagerførte farvede skruer. Facade i-fix facadeskrue til træ A4 250 stk 4,8 x 39 Blank 460, stk 4,8 x 39 Farvet 539, Der er et opstartsgebyr på 500 kr for ikke-lagerførte farvede skruer. Byggeplader i-fix Corona facadeskruer til stål A2 til ståltykkelse 1-1,5 250 stk 4,8 x 35 Blank 695, Hvid 895, Sort 895, Grå TE20 895, Antrazit 895, Der er et opstartsgebyr på 500 kr for ikke-lagerførte farvede skruer. Brand SQD skrue US-A2 B med undersænket torxhoved, borepunkt og fræsekanter. Til ivarplank/operal 250 stk 4,2 x 45 TORX hoved Blank 275, SQD skrue på bånd 1000 stk 4,0 x 45 á 1 stk. Blank 1.095, Information Tag 21

22 Bruttoprisliste juli 2014 Byggeplader Masterpanels by ivarsson Hydropanels HYDROPANEL Hydropanel er en stærk og glat fibercementplade, der er specialfremstillet til al beklædning i vådrum. Materialet er ubrændbart (A2-s1,d0) og MK-godkendt (MK 7.31/1725) til 1 lags pladeløsning ved 9 pladetykkelse. Antal pr palle Vægt kg/m 2 Hele paller kr/m 2 Hele paller 9 x 600 x ,0 0 BE 124,50 194, x 600 x BE 138,50 216, x 900 x BE 139,00 150, x 900 x BE 111,00 120, x 900 x BE 112,00 262, x 900 x BE 112,00 262, x 1200 x BE 89,75 280, x 1200 x BE 89,75 280, x 600 x ,5 2 BE 178,00 278, x 1200 x BE 117,50 367, Andre dimensioner på bestilling. MASTERBOARD -M MASTERBOARD-M er en byggeplade som består af en magnesiabaseret cementkerne med et forstærkende lag glasfiber i pladens for- og bagside. Pladen er uorganisk og anvendes som 1-lags vådrumsplade. Pladen leveres i hvid. Antal pr palle Vægt kg/m 2 Hele paller kr/m 2 Hele paller 12 x 1200 x ,8 Hvid 87,57 252, x 900 x ,8 91,81 198, Windpanels Windpanel Premium Windpanel Premium er en vandtæt diffusionsåben vindspærreplade. Pladen er uorganisk og (K1 10 B-s1, d0) klasse 1 godkendt. Kan tåle op til 12 måneders eksponering. Antal pr palle Vægt kg/m 2 Hele paller kr/m 2 Hele paller 8 x 1200 x ,3 Beige 67,00 201, x 1200 x ,00 241,

23 Windpanel Standard Windpanel Standard er en uorganisk vindspærreplade, som er (K1 10 B-s1, d0) klasse 1 godkendt. Kan tåle op til 3 måneders eksponering. Antal pr palle Vægt kg/m 2 Hele paller kr/m 2 Hele paller Bruttoprisliste juli x 1200 x ,3 Beige 58,00 174, x 1200 x ,00 209, Multipanels Duripanel Duripanel cementspånplade til indvendig/udvendig brug er godkendt som klasse A materiale (B-s1, d0) og som klasse 1 beklædning (K10 B-s1,d0) ved 8. Pladen er PEFC mærket. Kan søes/klaes uden forboring op til 10 pladetykkelse. Antal pr palle Vægt Farve Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller 8 x 1200 x ,0 Natur 59,75 179, x 1200 x ,0 59,75 229, x 1200 x ,0 59,75 218, x 1200 x ,5 75,00 225, x 1200 x ,0 80,00 240, x 1200 x ,0 80,00 268, x 1200 x ,0 100,00 300, x 1200 x ,0 100,00 336, x 1200 x ,0 100,00 384, x 1200 x ,5 118,00 396, x 1200 x ,0 125,00 420, x 1200 x ,0 148,20 498, x 1200 x ,0 169,00 568, Andre dimensioner på bestilling. Conchip Conchip cementspånplade til indvendig/udvendig brug er godkendt som Klasse A materiale (B-s1, d0) og som Klasse 1 beklædning (K10 B-s1, d0) ved 8. Kan søes/klaes uden forboring op til 10 pladetykkelse. Antal pr palle Vægt Farve Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller 8 x 1200 x ,8 Cementgrå 62,60 187, x 1200 x ,8 62,60 210, x 1200 x ,8 62,60 229, x 1200 x ,8 62,60 240, x 1200 x ,5 79,55 238, x 1200 x ,5 79,55 267, x 1200 x ,5 79,55 305, x 1200 x ,2 86,90 260, x 1200 x ,2 86,90 292, x 1200 x ,2 86,90 333, x 1200 x ,6 115,00 345, x 1200 x ,6 115,00 386, x 1200 x ,6 115,00 441, x 1200 x ,3 117,55 395, x 1200 x ,0 140,00 470, x 1200 x ,4 156,25 525, x 1200 x ,8 182,15 612, Information Tag Brand Byggeplader 23

24 Bruttoprisliste juli 2014 HYDROPANEL HYDROPANEL er en stærk og glat fibercementplade, der er specialfremstillet til skillevægge, lofter og lydvægge. Materialet er ubrændbart (A2-s1,d0) og MK-godkendt (MK 6.31/1753) til K10 B-s1,d0 beklædning ved 12 pladetykkelse. Antal pr palle Vægt kg/m 2 Kantforarbejdn. Hele paller kr/m 2 Hele paller 9 x 600 x ,8 0 BE 124,50 194, x 600 x BE 138,50 216, x 900 x BE 139,00 150, x 900 x BE 111,00 120, x 900 x BE 112,00 262, x 900 x BE 112,00 262, x 1200 x BE 89,75 280, x 1200 x BE 89,75 280, x 600 x BE 178,00 278, x 1200 x BE 117,50 367, Andre dimensioner på bestilling X BE = antal faset kanter Duripanel gulvplade Duripanel cementspånplade til indvendig brug leveres kalibreret og med fer og not på alle 4 sider som klasse A materiale (B-s1, d0). Pladen er PEFC mærket. Antal pr palle Vægt Farve Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller 18 x 625 x ,3 Natur 174,00 135, DE_ x 625 x ,8 234,20 182, DE_

25 Tilbehør byggeplader Bruttoprisliste juli 2014 Side Side 26 Pvc h-profil Pvc H-profil Side 26 Side Galv. h-profil Galv. H-profil Byggeplader Tilbehør til vindspærre (Windpanels) Information Brand Tag 56 Side 26 Tape 25

26 Bruttoprisliste juli 2014 Tilbehør til vindspærre Winco profiler Betegnelse Mål Farve Pris pr stk 17 Pvc h-profil h = profiler anvendes ved horisontale samlinger Profil x 10,5 x 12,0 x 2500 Hvid 51, Galv. h-profil h = profiler anvendes ved horisontale samlinger (Klasse 1 brand) 54 x 10,0 x 15,0 x 2400 Stål 55, Pvc H-profil H = profiler anvendes ved vertikale samlinger Profil x 10,5 x 12,0 x 2500 Hvid 51, Galv. H-profil H = profiler anvendes ved vertikale samlinger (Klasse 1 brand) 54 x 10,0 x 30,0 x 2400 Stål 85, Tape til Windpanel 56 Bredde m, 6 rl. pr. kasse Sort 295, Skruer til vindspærre i-montageskrue A2 til Windpanel på træ Betegnelse Mål Farve Antal pr pk Pris pr pk 3,9 x 40 Blank , Windpanel skrue på stål Betegnelse Mål Farve Antal pr pk Pris pr pk Bånd á 50 stk. 4,2 x 35 Blank , Skruer til byggeplader Borskrue Duripanel og Conchip på 1-2 stål A2/Bimetal Betegnelse Mål Farve Antal pr pk Pris pr pk 3,9 x 25 Blank , i-fix facadeskrue Rustfri A2 4,8 x 33 Blank , ,8 x , ,8 x , Rustfri A4 4,8 x ,

27 Brandbeskyttelse Bruttoprisliste juli 2014 PROMATECT -H Ubrændbar autoklaveret kalciumsilikat plade med høj styrke. Pladen er hygroskopisk, skadedyrsbeskyttet og rådner ikke. PROMATECT-H anvendes typisk i semieksponerede applikationer, såsom altaninddækninger, udhæng samt brandbeskyttelse af stålkonstruktioner, hvor der kræves en stærk plade med meget høj brand- og fugtmodstandsevne. Antal pr palle Vægt Farve Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller 6 x 1250 x ,3 Beige 120,25 375, x 1250 x ,4 151,95 474, x 1250 x ,6 195,00 609, x 1250 x ,5 234,00 730, x 1250 x ,4 292,00 911, x 1250 x ,3 341, , x 1250 x ,2 389, , x 1250 x ,0 487, , x 1250 x ,6 195,00 731, x 1250 x ,5 234,00 877, x 1250 x ,4 293, , x 1250 x ,3 341, , x 1250 x ,2 389, , x 1250 x ,0 489, , PROMATECT -L PROMATECT-L er afløseren til den velkendte VERMICULUX plade. Pladen er lavet ved hjælp af en nyere teknologi, hvilket sikrer en bedre brandmodstandsevne selv ved lave tykkelser. PROMATECT-L er en ubrændbar autoklaveret kalciumsilikat plade med lav vægt. Pladen anvendes som brandbeskyttelse af bærende konstruktioner. Pladen er let at bearbejde og tåler en høj daglig temperaturpåvirkning. Pladen er uorganisk og modstår råd og skielsvamp angreb. Pladerne har lige kanter. Antal pr palle Vægt Farve Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller 15 x 1200 x ,4 Beige 266,00 798, x 1200 x ,9 352, , x 1200 x ,4 441, , x 1200 x ,7 516, , x 1200 x ,3 675, , x 1200 x ,8 813, , PROMATECT -100 Ubrændbar kalciumsilikatplade, mættet med gips og armeret med glasfiber. PROMATECT-100 er fremstillet med anvendelse af XONOTLITE, som gør, at pladens brandmodstandsevne og styrke er meget høj. Pladen kan anvendes til brandvægge og lofter med brandkrav op til 120 minutter. PROMATECT-100 har en meget fin glat overflade og leveres med spartelkanter på alle sider. Antal pr palle Vægt Farve Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller 15 x 1200 x ,5 Hvid 167,00 501, Information Tag Brand 27

Bruttoprisliste juni 2012 Alle priser excl. moms

Bruttoprisliste juni 2012 Alle priser excl. moms Facadeplader Frontline Cedral Tonality Byggeplader/Brand Tagprodukter Bruttoprisliste juni 2012 Alle priser excl. moms Bruttoprisliste juni 2012 Salgs- og leveringsbetingelser Tilbud og ordrebekræftelse

Læs mere

Bruttoprisliste marts 2011 Alle priser excl. moms

Bruttoprisliste marts 2011 Alle priser excl. moms Facadeplader Byggeplader Tagprodukter Bruttoprisliste marts 2011 Alle priser excl. moms Bruttoprisliste marts 2011 Salgs- og leveringsbetingelser Tilbud og ordrebekræftelse 1. Tilbud er uforbindende, hvis

Læs mere

Få mere fritid... ivarplank. ivarclick Operal. www.cedral.dk 1. stærke fibercement planker med minimal vedligeholdelse! Okt 2014 2.133 DK.

Få mere fritid... ivarplank. ivarclick Operal. www.cedral.dk 1. stærke fibercement planker med minimal vedligeholdelse! Okt 2014 2.133 DK. Cedral ivarplank Cedral ivarclick Operal Få mere fritid... stærke fibercement planker med minimal vedligeholdelse! Okt 2014 www.cedral.dk 1 2.133 DK Gør din fritid mere attraktiv med mindre besvær Minimal

Læs mere

tidløs facadebeklædning

tidløs facadebeklædning tidløs facadebeklædning Stærke fibercementplanker med minimalt vedligehold! ivarplank ivarclick Cedral Board www.cedral.dk August 2015 2.133 DK Gør din fritid mere attraktiv med mindre besvær Udnyt mulighederne

Læs mere

Masterpanels by ivarsson

Masterpanels by ivarsson Masterpanels by ivarsson er familienavnet på vores byggeplader. Sortimentet er udviklet til anvendelse i både nybyggeri og renovering. Pladerne er tilpasset nutidens krav til moderne byggeri, hvor der

Læs mere

Natursten. til anlægsopgaver. Nordisk Granit Import A/S. Flyvej 18C, 7800 Skive Tlf. 97 51 15 11 - Fax 97 51 15 01

Natursten. til anlægsopgaver. Nordisk Granit Import A/S. Flyvej 18C, 7800 Skive Tlf. 97 51 15 11 - Fax 97 51 15 01 Natursten til anlægsopgaver Flyvej 18C, 7800 Skive Tlf. 97 51 15 11 - Fax 97 51 15 01 www.nordiskgranit.dk - post@nordiskgranit.dk Multicolor, brændt Hælfacon 20 x 17 x 5 cm. 192698 Pris excl. moms 54,40

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06 Mere fritid med... Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Her er mere fritid Minimal vedligeholdelse ivarplank kræver ikke den

Læs mere

fermacell Stålsystemer Produktoversigt

fermacell Stålsystemer Produktoversigt fermacell Stålsystemer Produktoversigt Stil krav til din gipsvæg! Lydisolerende og brandhæmmende gips Unik lydreduktion allerede ved ét lag. Reducerer støj fra naborum allerede ved ét lag. Undgå 2-lags

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

TORO farvekoder Side 4 TORO stole + borde Side 5 Salgs og leveringsbetingelser Side 7

TORO farvekoder Side 4 TORO stole + borde Side 5 Salgs og leveringsbetingelser Side 7 Prisliste 2014 TORO 2 Indholdsfortegnelse TORO farvekoder Side 4 TORO stole + borde Side 5 Salgs og leveringsbetingelser Side 7 Leveringsterminer Leveringstiden for TORO stole er 2-3 uger. Leveringstiden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S DC / gear-motorer Gear-motorer DC-motorer Illustrationer Import: Hella A/S 6340 Kruså, Aabenraavej 13, telefon 7330 3663, telefax 7330 3664 www.hella.dk e-mail: info@hella.dk November 2006 Hella A/S Hella

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Grafiske- og Office produkter

Salgs- og leveringsbetingelser Grafiske- og Office produkter Generelt Leverings- og reklamationsbestemmelser i henhold til General Trade Rules. Alle tilbud afgives uforbindende og med forbehold for mellemsalg. En ordre kan først betragtes som accepteret og bindende

Læs mere

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale.

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale. Dansk Byggeris kommentarer til DB-12 (tidligere TUN-12) Brancheforeningen Danske Byggecentre (tidligere Trælasthandlerunionen TUN) har udarbejdet DB-12 ( Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for

Læs mere

Frontline Natura. stærk plade til lette facader. Gennemfarvet facadebeklædning. Udvendigt og indvendigt. Til nybyggeri, renovering og efterisolering

Frontline Natura. stærk plade til lette facader. Gennemfarvet facadebeklædning. Udvendigt og indvendigt. Til nybyggeri, renovering og efterisolering Marts 2009 2.112 DK Frontline Natura stærk plade til lette facader Gennemfarvet facadebeklædning Udvendigt og indvendigt Til nybyggeri, renovering og efterisolering Frontline Natura er lette og stærke

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Præsentation 2011 www.ts-tegl.dk

Præsentation 2011 www.ts-tegl.dk Præsentation 2011 www.ts-tegl.dk 1 Profil / Samarbejdspartner 2 Tilbuds anvisning 3-6 Produkter 7 Forbandter 8 TS-PROFILEN 9 Montagevejledning for TS-PROFILEN 10 Montagevejledning for TS-ENDELUK 11-17

Læs mere

KABELKANALER KATALOG 2011/2012. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri

KABELKANALER KATALOG 2011/2012. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri KABELKANALER KATALOG 2011/2012 www.rehau.dk Bygge og Anlæg Bilindustri Industri SALGS- og leveringsbetingelser 1. Følgende salgs- og leveringsbetingelser gælder som accepteret af køber. Ændringer i forhold

Læs mere

Prisliste 2014 REEF COLLECTION

Prisliste 2014 REEF COLLECTION Prisliste 14 2 Indholdsfortegnelse Stofprogram Side 4 sofa Side 5 bord Side 8 LOUNGE Side 9 HIGH Side Salgs- og leveringsbetingelser Side 11 Leveringsterminer Leveringstiden på, LOUNGE og HIGH er cirka

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser

Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder mellem Brødrene Dahl (sælger) og en given køber i forhold til alle tilbud, ordrer

Læs mere

NICHIHA EX SERIEN FACADEPLADER

NICHIHA EX SERIEN FACADEPLADER EX SERIEN NICHIHA EX SERIEN FACADEPLADER Fibercement facadeplader fra EX serien har et moderne og tidssvarende udseende, som giver mulighed for at differentiere bygningens design. Overfladen på disse plader

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

PRISLISTE 15.04.2015

PRISLISTE 15.04.2015 PRISLISTE 15.04.2015 2015 Salg af materialer fra Lønggården, Sorø Nedenstående priser skal tillægges aktuelt energitillæg samt råstofafgift 3,00 kr/ton Størrelse (mm) Rumvægt (kg/m 3 ) (kr/ton) Søsand

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S

Læs mere

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt.

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt. HANDELSBETINGELSER Handelsbetingelser for webshoppen: Victory Europe Ltd. ). Priser Der tages forbehold for afgiftsændringer, udsolgte varer o. lign. Dette omhandler de vilkår der følger på victory-europe.com.

Læs mere

PEL/PE40 Rullerør sort jordvarme... 2. PEM/PE80 Rullerør blå vand... 3. PEHD/PE80 Rullerør sort jordvarme... 4

PEL/PE40 Rullerør sort jordvarme... 2. PEM/PE80 Rullerør blå vand... 3. PEHD/PE80 Rullerør sort jordvarme... 4 PRISLISTE 0. SEPTEMBER 4 INDHOLDSFORTEGNELSE PEL/PE40 Rullerør sort jordvare... 2 PEM/PE80 Rullerør blå vand... PEHD/PE80 Rullerør sort jordvare... 4 PEHD/PE00 Rullerør sort ed brun strib spildevand...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Spidsbjerg El-Teknik ApS (herefter kaldet SPE) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

CHAUSSESTEN - Håndhugget granit - (Kina) Kasse = ca. 1,2 tons. Chaussesten granit på net (Kina) kasse 20 m2

CHAUSSESTEN - Håndhugget granit - (Kina) Kasse = ca. 1,2 tons. Chaussesten granit på net (Kina) kasse 20 m2 Vejl. Prisliste 2014 Side 1. Klostersten - Håndhugget granit - (Kina) 125 kg/m² ca. 1,1 ton pall. Vejl.pris incl. Moms FARVE NAVN/STR. EMB. M²/ KAS. STK./ KAS. STK./M² KR./ STK. KR./M² incl.moms 1000 Lysegrå

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2011 M.E.D. Skilteteknik ApS Virkelyst 3 DK 4420 Regstrup Tlf. +45 5917 1775 info@skilteteknik.dk www.skilteteknik.dk CVR-nr. 33771649 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning www.kom-videre. nu.dk ejes og drives af Niels Feerup og Carsten G. Sørensen, CVR-nr.: XXXXXXXX(herefter "Kom-videre.nu.dk"), ARDRESSE,

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 J.nr. 3874 Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 1. Generelt 1.1. Packshoot ApS ( Packshoot ) servicerer danske og udenlandske kunder med visuelt materiale og producerer

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S 1. Generelt 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg, kontrakter, leverancer, med mindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Serviceaftale Gælder i perioden ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Ringsted kommune (i det følgende kaldet Kunden), Side 1 af 8 1. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes.

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Handelsbetingelser for Nethandel med SuperSail ApS. Priser Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for. Der tages forbehold

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

TILBEHØR TIL LASTBILER & VAREVOGNE

TILBEHØR TIL LASTBILER & VAREVOGNE Produktkatalog TILBEHØR TIL LASTBILER & VAREVOGNE Skal redigeres i ny version A-Z- Snedkeriet salgs- og leveringsbetingelser 2010 Bestilling af vare Vare kan bestilles pr. telefon (75 126599). Ved bestilling

Læs mere

Grusgravsafdelingen. Prisliste 1. august 2006. www.kudsk-dahl.dk

Grusgravsafdelingen. Prisliste 1. august 2006. www.kudsk-dahl.dk Grusgravsafdelingen Prisliste 1. august 2006 www.kudsk-dahl.dk Beafdeling Direktør Jørn Kudsk 73 82 10 04 Kontor, be Udsigtsvejen 24, 6510 Gram 73 82 10 00 Bestilling be/mørtel: Kørselsdisponent Hans Høirup

Læs mere

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser Salgs og leveringsbetingelser Indledning Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne og finder anvendelse

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold Leveringsbetingelser Indhold Generelle oplysninger... 1 Priser og moms... 1 Betaling... 2 Levering... 2 Sådan handler du hos os... 3 Bestilling... 3 Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)... 3 Hvis

Læs mere

Gyptone. akustiklofter. aesthetics, acoustics, durability. Produktkatalog

Gyptone. akustiklofter. aesthetics, acoustics, durability. Produktkatalog Gyptone akustiklofter aesthetics, acoustics, durability Produktkatalog OKTOBER 2012 Indhold Gyptone akustiklofter Gyptone Demonterbare lofter...4 7 Gyptone Faste lofter... 8 13 Gyptone BIG... 8 Rigitone

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST... 2 1. Parterne...2

Læs mere

Prisliste Teknisk Isolering Danmark 2013

Prisliste Teknisk Isolering Danmark 2013 Prisliste Teknisk Isolering Danmark 2013 Paroc Danmark VIL DU SIKRE MOD BRAND? I nyhederne hører man dagligt om ødelæggende brande, som selv om de ikke har dødelig udgang alligevel får alvorlige konsekvenser

Læs mere

Blomstertorvet HANDELSBETINGELSER. Nedenstående betingelser er gældende for køb online hos Blomstertorvet I/S

Blomstertorvet HANDELSBETINGELSER. Nedenstående betingelser er gældende for køb online hos Blomstertorvet I/S HANDELSBETINGELSER Nedenstående betingelser er gældende for køb online hos Blomstertorvet I/S Handelsbetingelserne er senest opdateret den 28. september 2015 Sådan handler man hos os 1. find den eller

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

HBC FACADELØSNINGER VELKOMMEN TIL VORES VERDEN

HBC FACADELØSNINGER VELKOMMEN TIL VORES VERDEN HBC FACADELØSNINGER VELKOMMEN TIL VORES VERDEN > HBC FACADELØSNINGER EX-4TG SERIEN SKJULT MONTERING HURTIG MONTERING MED CLIPS UNIKT UDSEENDE EX-4TG serien er markedets eneste facadeløsning der er overfalset

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

Vejl. prisliste. 1. april 2012. Teknisk isolering. ÅRHUS N Johann Gutenbergsvej 11-13 8200 Århus N Tlf. 70 20 01 22 Fax 86 34 58 10

Vejl. prisliste. 1. april 2012. Teknisk isolering. ÅRHUS N Johann Gutenbergsvej 11-13 8200 Århus N Tlf. 70 20 01 22 Fax 86 34 58 10 liste 1. april 2012 Teknisk isolering www.armadan.dk IsoverprislisteForsideIDÈ.indd 1 27-03-2012 08:35:52 Indholdsfortegnelse Indhold Side Boaflex 1 Boaflex, stjernekerne 2 TapeLock 3-7 Foamglas rørskåle

Læs mere

g leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser

g leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser s- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser lser Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser g leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser A AFTALEGRUNDLAG Ethvert

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S 1.0 Definitioner 1.1 Ved "Caldic" forstås Caldic Denmark A/S, cvr.nr. 74244610 og eventuelle tilknyttede datterselskaber. 1.2 Ved Køber forstås den

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Kontakt information. Administrationen. WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde. Grafikken. IT-skadestuen

Kontakt information. Administrationen. WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde. Grafikken. IT-skadestuen INFORMATION Kontakt information Administrationen WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde CVR-nr: 31791243 telefon : 45362209 Salg Bogholderi IT-undervisning IT-Service aftale info@webgait.dk telefon

Læs mere