Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Erik Hammer) 3. september 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011277 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Erik Hammer) 3. september 2007"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Erik Hammer) 3. september 2007 K E N D E L S E SP Medical A/S (advokat Martin Beck, Vejle) mod SKAT (Kammeradvokaten ved advokat Malene Roose Bagh) Ved udbudsbekendtgørelse af 18. august 2006 udbød indklagede SKAT som begrænset udbud efter direktiv 2004/18/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (Udbudsdirektivet) kontrakt om produktion af nummerplader, distribution af nummerplader til SKAT og autoriserede nummerpladeoperatører og destruktion af nummerpladerne efter endt brug. Ved udløbet af fristen for anmodning om prækvalifikation den 2. oktober 2006 havde følgende virksomheder anmodet om prækvalifikation: 1. Scandector AB 2. UTSCH AG (herefter benævnt UTSCH) 3. SP Medical A/S Alle virksomheder blev prækvalificeret. Udbudsbetingelserne blev udsendt den 11. oktober 2006, og ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud den 1. december 2006 havde de prækvalificerede virksomheder afgivet tilbud. Tildelingskriteriet var fastsat til»det økonomisk mest fordelagtige bud«. Den 9. februar 2007 meddelte indklagede, at man havde besluttet at indgå kontrakt med UTSCH, og kontrakt blev herefter indgået den 9. marts 2007.

2 Den 19. februar 2007 indgav klageren, SP Medical A/S, klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede, SKAT. Klageren fremsatte ved klagens indgivelse anmodning om, at Klagenævnet i medfør af lov om Klagenævnet for Udbud 6, stk. 2, skulle beslutte, at klagen skal have opsættende virkning. Den 5. marts 2007 besluttede Klagenævnet ikke at tillægge klagen opsættende virkning. Klagen har været behandlet på et møde den 15. maj Klageren har nedlagt følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Udbudsdirektivet ved ikke at afvise tilbuddet fra UTSCH AG, uagtet at denne juridiske person ikke var prækvalificeret, idet indklagede havde prækvalificeret den juridiske person Erich Utsch AG eller virksomheden Axel Ketner A/S eller et konsortium mellem disse juridiske personer. Påstand 2 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Udbudsdirektivet ved ikke at afvise anmodningen om prækvalifikation fra Utsch AG, uanset denne virksomhed ikke opfylder udbudsbekendtgørelsens pkt. III.2.1. om tro og love erklæringen, hvorefter virksomheder, der anmoder om prækvalifikation bl.a. skal erklære at have opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af sociale sikringsordninger og skatter og afgifter i henhold til lovgivningen i Danmark, idet selskabet ved erklæring af 7. september 2006 har oplyst at opfylde betingelserne i Tyskland. Påstand 3 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Udbudsdirektivet ved ikke at afvise anmodningen fra Utsch AG om prækvalifikation, uanset denne virksomhed ikke opfylder udbudsbekendtgørelsens pkt. III.2.2. om nøgletal, der fordrer en erklæring indeholdende nøgletal for den anmodende virksomhed samt de regnskaber, disse er baseret på, ligesom det er bestemt, at»som mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves (i givet fald) er forskriftsmæssig erklæring«, idet denne virksomhed i stedet har fremlagt en erklæring af 4. januar 2006 fra det tyske Industrie- und Handelskammer af følgende indhold:»we reccomend them as reliable, very innovative, sound company and partner for all registration projects«.

3 Påstand 4 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Udbudsdirektivet ved ikke at afvise anmodningen fra Utsch AG om prækvalifikation, uanset denne virksomhed ikke opfylder udbudsbekendtgørelsens pkt. III. 2.3 om at vedlægge CV på medarbejdere,»lokaliseret tæt på ordregivende myndighed«, idet virksomheden havde vedlagt CV på medarbejdere fra Siegen, Kreuztal, Freudenber, Bad Laasphe, Herdorf, Kirchen og Kirchhundem i Tyskland. 3. Påstand 5 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Udbudsdirektivet ved ikke at afvise anmodningen fra Utsch AG om prækvalifikation, uanset denne virksomhed ikke opfylder udbudsbekendtgørelsens pkt. III om at vedlægge en erklæring, der bekræfter, at den»anmodende virksomhed, på anmodning, kan kommunikere, dokumentere og udarbejde skriftlig materiale m.m. på dansk«, idet denne virksomhed havde vedlagt CV på medarbejdere fra Axel Ketner A/S i Danmark, som imidlertid ikke har relevante kompetencer. Påstand 6 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Udbudsdirektivet ved ikke at afvise anmodningen fra Utsch AG om prækvalifikation, uanset denne tilbudsgiver ikke opfylder udbudsbekendtgørelsens pkt. III om at vedlægge»en referenceliste over tilsvarende ydelser, der har omfattet IT og en af følgende ydelser: Produktion, distribution og lagerstyring. De ydelser, som referencerne omfatter, skal være leveret inden for de seneste 3 år. Referencerne skal indeholde angivelse af værdi, tidspunkt for levering, kunden samt kontaktinformationer for kunden,«idet ingen af de vedlagte referencer opfylder de anførte krav. Påstand 7 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med EUudbudsdirektivets artikel 2 og det EU-retlige ligebehandlingsprincip ved i forbindelse med vurderingen af de indkomne tilbud i relation til underkriteriet»leveringssikkerhed«at have tildelt Utsch AG karakteren 4 for sin tidsplan, uanset at tidsplan og beskrivelse af organisation og bemanding ikke dokumenterer, at Utsch AG reelt kan levere i overensstemmelse med udbudsbetingelserne.

4 Påstand 8 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Udbudsdirektivet, herunder artikel 2 om ligebehandling og gennemsigtighed ved ikke klart i udbudsbetingelserne at have opgjort antallet af nummerplader, der skal produceres pr. år. 4. Påstand 9 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Udbudsdirektivet artikel 24 ved at tage tilbuddet fra Utsch AG i betragtning, uanset at der er tale om et alternativt tilbud, idet der tilbydes en anden emballage end den i udbudet krævede nummererede fiberkasse, og idet der ikke samtidig er givet tilbud på den krævede emballage. Påstand 10 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Udbudsdirektivet ved ikke at afvise tilbudet fra Utsch AG, uanset denne tilbudsgiver ikke opfylder udbudsbetingelsernes pkt. 5 om tydeligt at angive om underleverandører skal benyttes, idet det af tilbuddet fra Utsch AG ikke fremgår, at man faktisk vil benytte sig af underleverandører vedrørende historisk korrekte nummerplader. Påstand 11 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Udbudsdirektivet, herunder artikel 2 om ligebehandling og gennemsigtighed, ved ved bedømmelsen af tilbuddene at have lagt vægt på tilbudsgivernes produktionsapparat, selv om dette ikke er et tildelingskriterium efter udbudsbetingelserne. Påstand 12 Klagenævnet skal annullere indklagedes beslutning af 9. februar 2007 om at indgå kontrakt med Erich Utsch AG. Indklagede har nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. Klageren har forbeholdt sig at nedlægge påstand om erstatning. Klageren har hidtil leveret nummerplader til Rigspolitichefen, der indtil den 1. januar 2008 har forestået motorkøretøjsregistreringen i Danmark. Det er i udbudsbekendtgørelsen oplyst, at opgaveløsningen vil blive omlagt i for-

5 bindelse med, at indklagede overtager registreringsopgaverne fra Rigspolitichefen, og at motorkontorerne i den forbindelse vil blive nedlagt. 5. Ved skrivelse af 22. februar 2007 til klageren meddelte indklagede, at man ville udnytte en mulighed i den mellem Rigspolitichefen og klageren indgåede kontrakt, der er opsagt pr. 1. januar 2008, til at udskyde opsigelsestidspunktet til den 1. august I udbudsbetingelserne pkt. 1.3 er anført, at tilbudsgiver kan udpege en kontaktperson. UTSCH meddelte ved en skrivelse af 8. september 2006, at virksomhedens autoriserede forhandler/agent i Danmark er firma Axel Ketner A/S. I skrivelsens brevhoved er navnet UTSCH AG anført og derunder er med mindre typer anført»erich UTSCH AG, License Plate and Registration Systems«. Skrivelsen er underskrevet af Helmut Jungbluth, CEO. Tilbuddet fra UTSCH er fremsendt ved en skrivelse af 30. november Brevhovedet svarer til brevhovedet i skrivelsen af 8. september Rammeaftalen af 9. marts 2007 er ifølge aftalens første side indgået mellem indklagede og Erich Utsch AG. Sidstnævnte har underskrevet aftalen ved Helmut Jungbluth, CEO. I udbudsbekendtgørelsen er anført, at den årlige produktion af nye nummerplader andrager 1 mio. stk. pr. år. I udbuddets tekniske specifikationer er i skemaform oplyst, at nummerpladerne kan inddeles i 29 forskellige kategorier (numrene 1-32, hvor nr. 4 er ophørt, og nr udgår). I skemaet er dels angivet den enkelte nummerplades kategori, de løbenumre, der angives på pladen, nummerpladens farve og de kombinationer af tal og bogstaver, der anvendes på den kategori plade. De første 18 kategorier angår forskellige nummerplader til biler, motorcykler, påhængsvogne, traktorer og prøveskilte, mens numrene omhandler særlige nummerplader som grænseplader, nummerplader til blokvogne, nummerplader til registreringsfri køretøjer, historisk korrekte nummerplader og 3. nummerplader (cykelnummerplader) m.v. Der er ikke i skemaet oplysninger om den årlige produktion fordelt på kategorier. Som svar på spørgsmål fra leverandørerne, om det vil»være muligt på baggrund af de senere års erfaringer at erfare forholdet i produktionen af de

6 forskellige nummerpladetyper«(spørgsmål 2), har indklagede oplyst et årligt forbrug for de første 18 kategorier. Summen af disse forbrugstal andrager knapt nummerplader. 6. Tilbudsgiverne stillede derpå yderligere et spørgsmål 17 om dette emne. Spørgsmålet og indklagedes svar er sålydende:»med reference til spørgsmål 2 (vedr. volumen): I prækvalifikationen og i annoncen nævnes nummerplader pr. år - Jeres svar på spørgsmål 2 bliver til knapt nummerplader, hvilket antal er korrekt? Svar: Det korrekte antal er nummerplader pr. år. Antallet er skønsmæssigt ansat og er fremkommet ud fra en antagelse om ca nyregistreringer og genregistreringer pr. år.«klageren har under sagens behandling for Klagenævnet oplyst følgende faktiske produktionstal (volumen): Faktisk volumen: stk stk stk. Klageren har endvidere oplyst de faktiske volumener for almindelige nummerplader for Af klagerens oversigt fremgår bl.a.: Biler (rektangulære sæt) stk. Biler (rektangulære sæt - gule) stk. Historisk korrekte 959 stk. 3. nummerplade stk. Udbudsbekendtgørelsen indeholder følgende:»iii.2) BETINGELSER FOR DELTAGELSE III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav vedrørende optagelse i erhvervs- eller handelsregister

7 7. Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene opfyldes: Anmodning om deltagelse i udbuddet skal vedlægges erklæring på tro og love bekræftende at anmodende virksomhed: - ikke er under konkurs, likvidation eller tvangsakkord uden for konkurs, ikke er i betalingsstandsning, ikke har indstillet sin virksomhed eller befinder sig i anden lignende situation, - ikke er begæret taget under konkursbehandling, behandling med henblik på likvidation, tvangsakkord uden for konkurs, betalingsstandsning eller enhver anden lignende behandling, - ikke ved en retskraftig dom i henhold til dansk lovgivning er dømt for et strafbart forhold, der rejser tvivl om virksomhedens/selskabets faglige hæderlighed, har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark, - har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til lovgivning i Danmark, og - ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, jf. lov nr. 336 af 13. maj I det omfang anmodende virksomhed er et konsortium, skal erklæringen gælde for samtlige af konsortiedeltagerne. III.2.2) økonomisk og finansiel kapacitet Anmodning om deltagelse i udbudet skal vedlægges erklæring indeholdende nedenstående nøgletal for den anmodende virksomhed, samt de regnskaber disse er baseret på: 1) Anmodende virksomheds soliditetsgrad for de sidste 3 regnskabsår beregnet efter følgende formel: (Egenkapital x l00)/(totale Aktiver). 2) Anmodende virksomheds afkastgrad for de sidste 3 regnskabsår beregnet efter følgende formel: (Årsresultat x l00)/(gennemsnitlig Egenkapital). Mindstekrav til det niveau, der muligvis (i givet kræves fald) Forskriftsmæssig erklæring.

8 8. 3) Anmodende virksomheds likviditetsgrad for det seneste regnskabsår beregnet efter følgende formel: (Kortfristede Omsætningsaktiver x 100)/(Kortfristet gæld). I det omfang anmodende virksomhed er et konsortium, skal nøgletallene beregnes på baggrund af samtlige konsortiedeltageres akkumulerede regnskabsoplysninger. III.2.3) Teknisk kapacitet Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene opfyldes: 1. Anmodning om deltagelse i udbuddet skal vedlægges CV på medarbejdere, lokaliseret geografisk tæt på ordregivende myndighed, med relevant teknisk kompetence vedrørende produktion og håndtering af nummerplader eller hermed sammenlignelige opgaver. 2. Anmodning om deltagelse i udbuddet skal vedlægges erklæring bekræftende at den anmodende virksomhed, på anmodning, kan kommunikere, dokumentere, og udarbejde skriftligt materiale mm. på dansk. 3. Anmodning om deltagelse i udbuddet skal vedlægges en referenceliste over tilsvarende ydelser, der har omfattet IT og en af følgende ydelser: Produktion, distribution og lagerstyring. De ydelser, som referencerne omfatter, skal være leveret inden for de seneste 3 år. Referencerne skal indeholde angivelse af værdi, tidspunkt for levering, kunden samt kontaktin- Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves (i givet fald) CV på 20 medarbejdere. CV 20 på medarbejdere. Tre relevante referencer.

9 9. «formationer for kunden. I udbudsbetingelserne af 11. oktober 2006 er anført følgende:» 4 Tildelingskriterier Ordren vil blive tildelt det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra følgende kriterier angivet i prioriteret rækkefølge: A Leveringssikkerhed Ved vurdering af leveringssikkerhed bliver der lagt vægt på, at Tilbudsgivers tidsplan (bilag H) indeholder et veldefineret forløb over etablering af nummerpladeproduktion og opkobling til Kundens IT-system. Tidsplanen skal dels sikre, planmæssig levering af nummerplader og rettidig udvikling af de forudsatte it-systemer. Foruden ovennævnte forhold vil der ved vurdering af kriteriet leveringssikkerhed blandt andet blive lagt vægt på tilbudsgivers organisation og bemanding, herunder driftsorganisation (bilag J). (Disse kriterier vægtes 60 %). B økonomi Ved vurdering af kriteriet økonomi vil der blandt andet blive lagt vægt på: Nummerpladepriser (bilag E) Tilbudsgivers eventuelle krav til SKATs ydelser og medvirken. Tilbudsgivers kontantrabat jf. kontraktens pkt. 5. (Disse kriterier vægtes 40 %) 5 Bud, delbud og alternative bud. Der kan alene afgives samlet tilbud på hele den udbudte aftale portefølje. Delbud tages ikke i betragtning. Tilbudsgiver kan afgive alternative bud. Alternative bud modtages dog kun, når der samtidig er givet tilbud på det udbudte. Såfremt der benyttes underleverandører skal dette tydeligt fremgå af tilbudet. Tilbudsgiver hæfter for eventuel underleverandør på samme måde, som var det hans eget bud og ansvar. «I udbudsbetingelserne er videre bestemt:

10 10.»1 Levering og forsendelse Nummerpladerne leveres til specifik pladeoperatør (Skattecentre/Autoriseret forhandlere mfl.) i nummererede og plomberede fiberkasser med en max. vægt på 30 kg.«anmodningen om prækvalifikation fra UTSCH var vedlagt et bilag indeholdende oplysninger om soliditetsgrad, afkastgrad og likviditetsgrad, beregnet på den i udbudsbekendtgørelsen anførte måde. Det underliggende regnskabsmateriale var ikke vedlagt. Med nøgletallene var vedlagt en erklæring fra Deutsche Bank og Industrie-und Handelskammer, Siegen. Anmodningen om prækvalifikation fra UTSCH var endvidere vedlagt en erklæring af følgende indhold:» 2) Det bekræftes herved, at alt materiale og kommunikation med myndighederne vil foregå på dansk (via Fa. Ketner) indtil - i givet fald - dansk datterselskab er etableret med dansk personale. «I den krævede tro- og love erklæring anførte UTSCH bl.a., at virksomheden:» har opfyldt sine lovbestemte forpligtelser om betaling af sociale bidrag i Tyskland, har opfyldt sine lovbestemte forpligtelser om betaling af skatter og afgifter i Tyskland, ikke har forfaldne udeståender over for den tyske stat, iht. tysk lov nr. 336 af den 13. maj 1997.«UTSCH har i en af 10. oktober 2006 til indklagede oplyst, at der de steder, hvor erklæringen anfører»tysk«og»tyskland«, skulle stå»dansk«og»danmark«. Med prækvalifikationsanmodningen fra UTSCH var endvidere vedlagt en referenceliste omhandlende IT, produktion, lager og distribution. I tilbuddet fra UTSCH er om levering og forsendelse bl.a. anført følgende:»januar 2007 Oprettelse af en dansk afdeling. Ansættelse af en direktør. Etablering af projektgruppe til sikring af ret-

11 11. November 2007 tidig færdiggørelse af projektet. Forhandlinger med it-virksomheder (IBM) med henblik på udvikling af det nødvendige it-system. Pladerne ligger på lager hos de enkelte skilteoperatører. Sikkerhedslager på mere end par plader.«endvidere var anført i tilbuddet fra UTSCH:»Der vedlægges uopfordret en speciel plomberbar emballage udviklet til fremtidig distribution af nummerplader, samt fyldestgørende oplæg fra Post Danmark for effektiv kontrollerbar distribution.«i klagerens tilbud er om hovedtidsplan anført, at leverandøren er klar til itkommunikation, og af en oversigt smst. over»nødvendige aktiviteter for opfyldelse af kontrakt på nummerplader«fremgår, at af 26 aktiviteter, fordelt på 4 hovedgrupper (produktionsudstyr, leverandøraftaler, sikkerhedslagre og diverse) er 20 aktiviteter etableret, 2 delvis etableret og 4 skal etableres. Klageren har endvidere i tilbuddet bl.a. anført følgende:»den kritiske aktivitet i tidsplanen er etableringen af IT-systemet, hvor der kun opereres med en sikkerhedsmargin på én måned for opfyldelse af hovedtidsplanen. Jf. tidsplanen er SP Medical ved udgangen af marts 2007 klar til at foretage de endelige kommunikationstest m.m. op imod DMR. En del af det IT-system som SP Medical har i dag, og som kommunikerer med Rigspolitiets system (CMR3) via FTP, kan genbruges i den nye løsning. Grundlæggende er løsningen i det nye system den samme, men mængden af information/kommunikation er udbygget. De øvrige aktiviteter er planlagt med en sikkerhedsmargin på 2 måneder for opfyldelse af hovedtidsplanen.«i klagerens tilbud er nummerpladefabrikken i Karise nærmere beskrevet, herunder med oplysninger om antallet af beskæftigede medarbejdere. I UTSCH s tilbud er bl.a. anført følgende:

12 12.»Som førende producent af nummerplader til biler fremstiller vi årligt cirka mio. pladetilskæringer til det tyske og internationale marked. Brugen af fuldautomatiserede produktionsanlæg giver en høj kvalitetsstandard til en gunstig pris. Da vi selv fremstiller vores værktøjer og maskiner, kan vi også opfylde særlige kundeønsker inden for meget kort tid. Hvis vi får en opgave, vil vi også åbne en afdeling i Danmark. Tilskæringerne ville derefter blive foretaget i Danmark på moderne prægemaskiner, hvor de indlagres og sendes sikkert. Vi regner med at skulle beskæftige 4-6 personer i en sådan afdeling. På den måde sikres det, at der ikke går prægede tilskæringer tabt under transporten fra Tyskland til Danmark. hurtige bestillinger og særlige ønsker kan imødekommes med kort varsel korrespondancen mellem myndigheder og kunde kan foregå på det lokale sprog eventuelle problemer med forbindelsen til det digitale DMRsystem kan foregå problemfrit og ubureaukratisk eventuelle reklamationer kan behandles hurtigt.«i forbindelse med en»teknisk afklaring«, der blev gennemført som separatmøder mellem indklagede og klager og UTSCH, har UTSCH som svar på et spørgsmål 10 oplyst, at man vedrørende historisk korrekte nummerplader vil benytte sig af underleverandør. Ved bedømmelsen af de enkelte tilbud har indklagede ved bedømmelsen af de økonomiske forhold lagt følgende produktionstal til grund: Kategori Serienummerplader og erstatningsnummerplader»eu«serienummerplader og erstatningsnummerplader Ønskenummerplader, herunder erstatningsplader for ønskeplader»eu«ønskenummerplader, herunder erstatningsplader for ønskeplader Årligt forudsatte antal stk stk stk stk.

13 13. Historisk korrekte nummerplader, herunder erstatningsplade for historisk korrekte nummerplader. 3. nummerplader (cykelnummerplader), herunder ønskenummerplader»eu «3. nummerplader (cykelnummerplader), herunder ønskenummerplader 3. nummerplader (cykelnummerplader), historisk korrekte I alt stk stk stk stk stk. I skrivelsen af 9. februar 2007 fra indklagede om valg af leverandør begrundede indklagede valget af UTSCH således:»de modtagne tilbud blev evalueret på baggrund af de offentliggjorte tildelingskriterier i udbudsmaterialets generelle vilkår. Ved evalueringen af de indkomne tilbud benyttede SKAT en pointskala, og her opnåede Deres tilbud færre point end den bedst placerede tilbudsgiver.«ved skrivelse af 12. februar 2007 anmodede klagerens advokat om begrundelse for beslutningen og anmodede om aktindsigt. I en skrivelse af 19. februar 2007 til klagerens advokat har indklagede derpå uddybende redegjort for sit valg og har bl.a. anført følgende:»i relation til Deres anmodning om en uddybende begrundelse for den trufne beslutning kan vi oplyse, at Deres klients og den valgte tilbudsgivers tilbud på de kriterier, der blev vægtet med 60 pct. (leveringssikkerhed herunder bl.a. levering og forsendelse, tidsplan samt organisation og bemanding) blev bedømt ens, medens der var en klar forskel i bedømmelsen af 40 pct. kriteriet (økonomi, den samlede økonomi baseret på priserne for de forskellige typer af nummerplader samt forsendelsesomkostninger). Det kan oplyses, at det er SP Medical A/S tilbud 2, der er lagt til grund for vurderingen. Den valgte tilbudsgivers tilbud, var på det økonomiske område det klart mest attraktive for SKAT.«I et af indklagede udfærdiget udateret»notat om valg af leverandør vedrørende levering af nummerplader og tilknyttede ydelser«er bl.a. anført følgende:

14 14.»SKAT har modtaget i alt tre tilbud i forbindelse med afholdt EUudbud af ovennævnte ydelse. Tilbudsgiverne var Scandector AB (svensk), SP Medical (dansk), UTSCH AG (tysk). Der er gennemført teknisk afklaring i forhold til to leverandørløsninger - SP Medical og UTSCH AG med henblik på at fastlægge hvilket tilbud der er økonomisk mest fordelagtigt. Tilbudet fra Scandector AB blev ud fra en samlet vurdering anset som økonomisk mindst fordelagtigt, hvorfor SKAT ikke har fundet anledning til at gennemføre teknisk afklaring med Scandector AB. Kriterier og begrundelser for valg af leverandør Det endelige valg af Leverandør på SKATs EU-udbud er sket på grundlag af en gennemgang og sammenligning af de afgivne tilbud, herunder også de oplysninger der blev afgivet i tilknytning til de tekniske afklaringer under særskilte møder med UTSCH AG og med SP Medical. I udbudsbekendtgørelsen blev det anført, at tildelingskriteriet var det økonomisk mest fordelagtige tilbud, og at kriterierne»leveringssikkerhed«og»økonomi«ville blive vægtet med henholdsvis 60 og 40 pct. Valg af leverandør: Her er listet hovedelementer der vægter for og imod for vores valg af leverandør. UTSCH SP Medical Ny it-løsning - Forstået den it-mæssige opgaver og fundet leverandør (Soft Design) Der tages udgangspunkt i nuværende løsning, hvor den nuværende funktionalitet udbygges med ny datamodel (begrebsmodel). Bemanding/Organisation/Produktionsmaskiner UTSCH Bemanding drøftet på mødet vedr, teknisk afklaring. Der ses ingen problemer i det. Der startes op med maskiner, der er bemandet, herefter nye produktionsmaskiner, der er»selvkørende«. De andre overgår/bruges i tilfælde af nedbrud. Aksel Ketner A/S er UTSCH autoriserede forhandler/agent i Danmark.

15 15. SP Medical Der er mange ansatte. Opstart med det eksisterende produktionsanlæg manuelt produktionsanlæg, tyder ikke på modernisering her og nu, som tidligere oplyst, men der vil komme ny investeringer i takt med selskabets økonomiske udvikling og formåen. Økonomi UTSCH SP Medical De har afgivet det laveste tilbud. De har lagt vægt på samme pris som pt. samt nye arbejdsopgaver, det nye produkt (EU-plade) og flere kunder. Tryghed UTSCH SP Medical Førende producent af nummerplader. Fremstiller Ca. mio. pladetilskæringer til det tyske og internationale marked. Fuldautomatiserede produktionsanlæg. Fremstiller værktøj og maskiner. Over 40 års erfaring i mere end 100 lande Over 30 års erfaring, Kender det danske nummerpladesystem. Godt overblik over opgaven. Sikkerhed i valg af leverandør UTSCH SP Medical En af de største operatører i markedet med et topmoderne produktionsapparat. Eventuelle ændringer i kravene til den fremtidige produktion af nummerplader vil kunne ske hurtigt og effektivt. Selskabet tilbyder endvidere at stille ekspertise til rådighed i tilknytning til udvikling af nyt design af nummerplader. Den mindre grad (i forhold til UTSCH) af automation i produktionen indebærer en vis usikkerhed med hensyn til eventuelle ændringer i fremtidige krav til produktionen af nummerplader. Pointgivningen En vurdering af de 2 tilbud har medført følgende samlede score.

16 16. UTSCH: 6,4 SP Medical Tilbud (1): 5,6 Tilbud (2): 5,6 Der henvises til særskilt notat om pointgivning Samlet vurdering. En samlet vurdering af de 2 tilbud viser, at UTSCH AG s tilbud må anses som det bedste.«indklagede har endvidere i et notat af 2. maj 2007 nærmere redegjort for bedømmelsen af tildelingskriteriet»leveringssikkerhed«. Det hedder i notatet bl.a.:»sp Medical: SP Medicals tilbud indeholder en fornuftig beskrivelse, der viser stor forståelse for opgaven. SP Medical tager udgangspunkt i status pr 1. december 2006, af det planlagte forløb frem mod en etablering af nummerpladeproduktionen og opkoblingen til Kundens IT-system. SP Medical bruger deres nuværende viden til at beskrive de udfordringer der ligger, frem mod en planmæssig levering af nummerplader og rettidig udvikling af de forudsatte IT-systemer. Der er endvidere taget højde for forsinkelser i og med der er indlagt tid til systemudviklingen. Trods dette vurderede SKAT at tidsplanen var noget stram. Selve tidsplanen, (skemaet side 5), fremstår, efter SKATs mening, noget overordnet og ikke som en»detaljeret tidsplan«, som krævet i udbudsmaterialet. SP Medical s beskrivelse af den tilbudte organisation og bemanding samt driftsorganisation er detaljeret og med konkrete angivelser af ressourcer på de forskellige funktioner i tilknytning til nummerpladeproduktionen mv. Den tilbudte beskrivelse af driftsorganisationen blev vurderet som god. SP Medical blev indkaldt til afklaringsmøde, jf. brev af 4. januar 2007 hvor bl.a. følgende uklare punkter blev afklaret: Leverandørens tidsplan Produktions set up SP Medicals forudsætninger for historiske nummerplader UTSCH AG: UTSCH AG beskriver i hovedpunkter hvilke opgaver der ligger frem til nummerpladeproduktionen pr. 1. januar 2008, samt opkoblingen til

17 17. Kundens IT-system. Beskrivelserne giver indtryk af stor forståelse af opgaven samt en planlægning af et veldefineret forløb der også tager højde for muligheden for forsinkelser m.m. I tidsplanen indgår»personalerekruttering«i maj SKAT vurdere, at der er tale om en realistisk tidsplan. Der er således tale om, at UTSCH AG kan sikre planmæssig levering af nummerplader og rettidig udvikling af de forudsatte IT-systemer. Tidsplanen fremstår noget overordnet, men dog med mange»milepæle«. Tidsplanen vurderes ikke at være så detaljeret som krævet i udbudsmaterialet. I tilbudet beskrives opgavefordelingen mellem produktion og administration, og SKAT vurderede, at det er realistisk at UTSCH AG, på denne baggrund, kan håndtere opgaven og at der er tale om en god organisering. UTSCH AG blev indkaldt til afklaringsmøde, jf. brev af 4. januar 2007 hvor bl.a. følgende uklare punkter blev afklaret: Organisation og bemanding UTSCH AG s forudsætninger for historiske nummerplader.«direktør hos klageren Kenny Rosendahl har forklaret bl.a., at der er betydelige forskelle på produktionsprisen for de forskellige typer nummerplader. De såkaldte»cykelnummerplader«er enkeltstyknummerplader, der skal placeres bag på biler, der har cykeltransportanordninger monteret, der dækker den almindelige nummerplade. En cykelnummerplade er ca. 8 gange dyrere at producere end en almindelig nummerplade, der også betegnes»volumenplade«. Grænsenummerplader er 4-5 gange dyrere at producere end volumenplader. Historisk korrekte nummerplader koster ca. 500 kr. at fremstille. Klageren har forlangt samme pris for cykelnummerplader som for andre plader. Volumenplader udgør 80% af produktionen. Indklagede har i sit udbud kalkuleret med en produktion på stk. cykelnummerplader, skønt det reelle tal er ca stk. Dette har betydning, da klageren i sit tilbud fremkommer med én samlet pris for hele nummerpladeproduktionen. Indklagede har regnet med, at den årlige produktion plader er på stk., skønt det rette tal er ca. 1 mio. stk. Produktionen af lavvolumenplader kan ikke automatiseres, heller ikke af UTSCH. Produktionen af højvolumenplader er fuldt automatiseret hos klageren. Klageren har et sikkerhedslager på stk. plader. Vinderen af udbuddet skal indledningsvis fremstille stk. plader til sikkerhedslager og ydermere ca stk. til forhandlerne. Dette udgør ca. 40% af årsproduktionen, dvs.

18 ca. 4 måneder, men UTSCH har i sin tidsplan blot afsat 1-1½ måned til dette. 18. Parternes anbringender Ad påstand 1 Klageren har gjort gældende, at det er uklart, hvem indklagede har prækvalificeret, men at det i hvert fald ikke er Erich Utsch AG, og at indklagede derfor har været forpligtet til at afvise tilbuddet fra Erich Utsch AG, da denne juridiske person ikke er den prækvalificerede person. Det følger heraf, at indklagede ikke lovligt har kunnet indgå kontrakt med den juridiske person Erich Utsch AG. Ketner er ikke blot en postkasse, men er tildelt en selvstændig og fremtrædende rolle med henvisninger til CV på 20 personer i Ketner. Indklagede har også tilskrevet til Ketner om valg af leverandør og har indkaldt virksomheden til teknisk afklaring. Indklagede har gjort gældende, at det var klart, at der ikke under udbudsforretningen har været nogen tvivl om, at det var den juridiske person Erich Utsch AG, der anmodede om prækvalifikation, og som blev prækvalificeret, og som senere i overensstemmelse hermed afgav tilbud. Axel Ketner A/S er forhandler/agent for Erich UTSCH AG i Danmark, og der er ikke tale om, at der under udbudsforretningen optræder et konsortium bstående af Erich Utsch AG og Axel Ketner A/S. Ad påstand 2 Klageren har gjort gældende, at erklæringen i tilbuddet angår Tyskland og ikke Danmark som krævet. Virksomheden opfylder derfor ikke kravene i udbudsbetingelserne. Indklagede har gjort gældende, at UTSCH i en har forklaret, at erklæringen angik danske forhold. UTSCH var berettiget til at korrigere en åbenbar skrivefejl, og indklagede var berettiget til at tillægge de korrigerede oplysninger betydning.

19 19. Ad påstand 3 Klageren har gjort gældende, at anmodningen fra UTSCH om prækvalifikation ikke opfylder kravene i udbudsbekendtgørelsen, da de krævede regnskaber ikke er vedlagt, ligesom den vedlagte erklæring ikke er fyldestgørende. Indklagede har gjort gældende, at UTSCH opfylder kravene i udbudsbekendtgørelsen. Det er uden betydning, at de underliggende regnskaber ikke fremlægges, når den krævede erklæring fremlægges. Ad påstand 4 Klageren har gjort gældende, at de medarbejdere, der er opregnet i anmodningen om prækvalifikation, er lokaliseret km fra brugerne, og således ikke er lokaliseret geografisk»tæt på«den ordregivende myndighed, som fordret i udbudsbekendtgørelsen.. Indklagede har gjort gældende, at UTSCH opfylder kravet i udbudsbekendtgørelsen. Der er fremlagt CV er for 20 medarbejdere bosiddende i Tyskland, hvilket er»tæt på«. Ad påstand 5 Klageren har gjort gældende, at Ketner ikke har relevante kompetencer, men blot har været postkasse. Indklagede har gjort gældende, at kravet i udbudsbekendtgørelsen var en erklæring om kommunikation på dansk, og dette er opfyldt ved erklæringen fra UTSCH. Kravet stilles således til leverandøren som virksomhed og ikke til den enkelte medarbejder. Ad påstand 6 Klageren har gjort gældende, at anmodningen fra UTSCH om prækvalifikation ikke opfylder udbudsbekendtgørelsen pkt. III om at vedlægge en referenceliste over tilsvarende ydelser, der har omfattet IT og en af følgende ydelser: Produktion, distribution og lagerstyring, ligesom de ydelser, som referencerne omfatter, skal være leveret inden for de seneste 3

20 år og indeholde angivelse af værdi, tidspunkt for levering, kunden samt kontaktinformationer for kunden. 20. Indklagede har gjort gældende, at UTSCH opfylder kravene om referencer. Ad påstand 7 Klageren har gjort gældende, at pointgivning skal baseres på faktiske forhold, og oplysningerne i tilbuddet skal være sandsynliggjort. Tilbudsgivernes hensigter om opfyldelse er ikke tilstrækkeligt. Der må stilles særlige krav til realismen i tilbuddet, når virksomheden ikke er etableret i Danmark. I modsætning til UTSCH er klagerens tilbud vedlagt en detaljeret tidsplan, der tager højde for hver enkelt opgave. Der er væsentlig forskel på, om den udbudte opgave skal varetages af en virksomhed i drift eller påbegyndes fra grunden. Der er tale om en kæmpe logistisk opgave, og UTSCH s tidsplan forekommer ikke realistisk. UTSCH har redegjort for sin organisation i Tyskland. Det fremgår, at UTSCH er en virksomhed, der producerer»blancs«, der er ingen oplysninger om sikkerhed, og der er ingen afdelinger i Danmark. Indklagede har gjort gældende, at indklagere har udført en konkret og relevant vurdering i overensstemmelse med udbudsreglerne, hvori økonomien blev afgørende. I den forbindelse har ordregiveren et vidt skøn, og det er ikke godtgjort eller sandsynliggjort, at skønnet har været usagligt. Klageren har fået en uddybende begrundelse med skrivelsen af 19. februar 2007 fra indklagede, der forklarer det udøvede skøn. Ordregiver skal kunne gå ud fra tilbudsgivernes oplysninger i tilbuddene, med mindre oplysningerne er åbenbart urealistiske, hvilket ikke er tilfældet i denne sag. Ad påstand 8 Klageren har gjort gældende, at der må stilles krav om større klarhed over, hvad der skal produceres og mængden heraf. Indklagede kan ikke efter modtagelsen af tilbuddene opfinde nye beregningsformer. De tal, som indklagede ved vurderingen af tilbuddene har regnet med, kan ikke genfindes i udbudsbetingelserne. Indklagede har indkalkuleret 1,3 mio. kr. for meget i klagerens tilbud. Prisen for klagerens tilbud er kr., hvis indklagedes forudsætninger for nummerpladeantallet lægges til grund. Samtidig har indklagede indregnet for lidt i UTSCH s pris på 2,79 mio. kr.

21 21. Indklagede har ikke kalkuleret på baggrund af virkelige tal, hvilket særligt medfører en forkert pris for specialproducerede nummerplader. Der er tale om så væsentlige fejl, som i hvert fald har haft indflydelse på pointgivningen og dermed vurderingen af tilbuddene. Indklagede har gjort gældende, at oplysningerne om antallet af nummerplader har været tilstrækkeligt og udgør ingen forskelsbehandling. Oplysningerne om de forskellige kategorier nummerplader udtrykker forskellige typer plader, men har ikke nødvendigvis produktionsmæssig betydning. I udbudsbekendtgørelsen er oplyst en samlet produktion på 1 mio. plader, og det har også været svaret på spørgsmål herom i forbindelse med udbudet. Ved vurderingen af tilbuddene er indklagede gået ud fra en produktion på ca stk. Dette er uden betydning, idet det afgørende er, at indklagede har vurderet et volumen, der er baseret på et skøn, der har været ens for alle. Hvis der lægges vægt på en større produktion end det, der ligger til grund for indklagedes skøn, øges prisforskellen mellem klagerens tilbud og UTSCH s. Ad påstand 9 Klageren har henvist til det i påstanden anførte. Indklagede har gjort gældende, at UTSCH ikke har taget forbehold vedrørende kravet til emballage. Ad påstand 10 Klageren har gjort gældende, at oplysningerne om underleverandør først fremkom den 10. januar Indklagede har gjort gældende, at det er uden betydning, at oplysningen om underleverandør først fremkom efter tilbudsfristens udløb. Oplysningerne om underleverandør indgik ikke i vurderingen. UTSCH afgav tilbud på historisk korrekte nummerplader, og ved tilbuddets afgivelse var UTSCH s organisation ikke fastlagt. Kravet om oplysning om underleverandør er en ordensforskrift, og indklagede kan afvise underleverandører efter rammeaftalens pkt. 11.

22 22. Ad påstand 11 Klageren har gjort gældende, at notatet fra SKAT om evalueringen fremhæver UTSCH som en moderne virksomhed, selv om dette ikke er en del af tildelingskriterierne. UTSCH er ikke nummerpladeproducent, men producerer råvarer. Indklagede har gjort gældende, at indklagede har udøvet en konkret og lovlig vurdering af UTSCH, hvis produktionsapparat ikke indgik i vurderingen. Den udaterede skrivelse fra indklagede er udarbejdet efter vurderingen og har alene haft intern brug for øje med henblik på at skaffe sig et overblik. Skrivelsen er et overflødigt dokument, og der foreligger et separat vurderingsnotat, som må lægges til grund. Ad påstand 12 Klageren har gjort gældende, at indklagede om væsentlige spørgsmål har overtrådt de herom gældende regler, hvorfor beslutningen om at tildele ordren til UTSCH bør annuleres.. Indklagede har gjort gældende, at der intet grundlag er for at annullere beslutningen. Annullation er forbeholdt grove overtrædelser af udbudsreglerne. Klagenævnet udtaler: Ad påstand 1 Klagenævnet finder, at der er identitet mellem angivelserne UTSCH AG og Erich Utsch AG, der således begge er samme juridiske person. Firmaet Ketner er UTSCH s forhandler/agent i Danmark, og der er intet, der tyder på, at der er tale om et konsortium bestående af UTSCH AG og firmaet Ketner. Der er derfor ikke tvivl om, hvem indklagede har anset som den virksomhed, der blev prækvalificeret, som afgav tilbud og som blev valgt som kontraktspart, nemlig den juridiske person UTSCH AG. Påstanden tages derfor ikke til følge.

23 23. Ad påstand 2 Angivelsen i tro- og loveerklæringen fra UTSCH om, at virksomheden har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af sociale sikringsordninger og skatter og afgifter, fremstår med en åbenbar skrivefejl, hvorefter erklæringen angives at vedrøre tyske forhold og ikke danske. Således henviser erklæringen til dansk lovgivning. Det har derfor været berettiget, at indklagede tilbød UTSCH at berigtige fejlen, og påstanden tages derfor ikke til følge. Ad påstand 3 I udbudsbekendgørelsen er anført, at visse nøgletal skal vedlægges,»samt de regnskaber disse er baseret på.«klagenævnet finder, at der herved er stillet krav om, at det underliggende regnskabsmateriale skal vedlægges, uanset at angivelsen af mindstekrav samme sted i bekendtgørelsen kan skabe usikkerhed herom. UTSCH har således ved ikke at vedlægge regnskabsmaterialet undladt at opfylde kravene i udbudsbekendtgørelsen, men fejlen må tilskrives den anførte uklarhed i udbudsbekendtgørelsen. Fejlen er beskeden og uden betydning for indklagedes bedømmelse af UTSCH s anmodning om prækvalifikation, da de relevante nøgletal som fordret var oplyst, ligesom indklagedes godkendelse af anmodningen om prækvalifikation fra UTSCH uden regnskabsbilag ikke har været udtryk for en forskelsbehandling, og indklagede har derfor ikke tilsidesat udbudsdirektivet ved ikke at afvise UTSCH s anmodning om prækvalifikation. Påstanden tages derfor ikke til følge. Ad påstand 4 Kravet om, at virksomhedernes medarbejdere skal være lokaliseret geografisk tæt på den ordregivende myndighed har i den her omhandlede situation, der angår leverancer af nummerplader, hvor der bl.a. stilles krav om eksistensen af et sikkerhedslager, kun ringe praktisk betydning, i modsætning til

24 24. f.eks. ydelser, der fordrer personers fremmøde inden en vis frist. UTSCH s medarbejdere skønnes således lokaliseret tæt nok på indklagede, og klagen tages derfor ikke til følge. Ad påstand 5 Klagenævnet konstaterer, at anmodningen fra UTSCH om prækvalifikation opfylder kravet i udbudsbekendtgørelsens pkt. III med hensyn til relevante referencer. Påstanden tages derfor ikke til følge. Ad påstand 6 Klagenævnet konstaterer, at anmodningen om prækvalifikation fra UTSCH under fane 7 og 8 indeholder relevante referencer. Påstanden tages derfor ikke til følge. Ad påstand 7 Klagenævnet konstaterer, at der i udbudsmaterialet ikke findes særskilte krav til niveauet for leveringssikkerhed, som skal dokumenteres i de afgivne tilbud. Klagenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte indklagedes skøn over og bedømmelse af klageren og UTSCH i relation til tildelingskriteriet»leveringssikkerhed«. Påstanden tages derfor ikke til følge. Ad påstand 8 De oplysninger om det forventede årlige antal nummerplader, som indklagede har oplyst i udbudsbetingelserne, har været ens for alle tilbudsgivere. Da konkurrencegrundlaget har været ens for alle tilbudsgivere, har indklagede ikke tilsidesat det EU-udbudsretlige ligebehandlingprincip.

25 25. Klagenævnet kan ikke bortse fra, at der kan være væsentlige forskelle i produktionsomkostningerne for de forskellige kategorier nummerplader, og at det kan have haft betydning ved evalueringen af de indkomne tilbud, at tilbudsgiverne ikke under udbudet var udtømmende oplyst om de hidtidige produktionsstørrelser fordelt på kategorier, også når indklagede i sin evaluering er gået ud fra en årlig produktion, der ligger væsentlig under erfaringstallene. Særligt bemærkes, at indklagede er gået ud fra en produktion af 3. nummerplader (cykelnummerplader), der ligger betydeligt under produktionen for 2006, skønt det kan antages, at omkostningerne ved produktionen af denne nummerpladetype må forventes at være en del højere end omkostningerne ved almindelige volumenplader. Manglende oplysninger om sådanne plader, der både prismæssigt og volumenmæssigt må antages at udgøre en ikke uvæsentlig del af den udbudte ydelse, kan derfor både påvirke tilbudsgiverens beregning af tilbud og den efterfølgende evaluering. Indklagede har derfor handlet i strid med Udbudsdirektivet, herunder artikel 2 om gennemsigtighed ved ikke klart i udbudsbetingelserne at have opgjort antallet af nummerplader, der skal produceres pr. år, herunder for hver kategori af plader. Ad påstand 9 Klagenævnet konstaterer, at tilbuddet fra UTSCH opfylder udbudsbetingelsernes krav om emballage. Påstanden tages derfor ikke til følge. Ad påstand 10 Af de af indklagede anførte grunde tages påstanden ikke til følge. Ad påstand 11 I indklagedes udaterede»notat om valg af leverandør vedrørende levering af nummerplader og tilknyttede ydelser«er der redegjort for de kriterier, der har ligget til grund for indklagedes vurdering af tilbuddene og indklagedes beslutning om, hvem der skulle indgås kontrakt med. Herefter er om valget anført følgende:»her er listet hovedelementer der vægter for og imod for vores valg af leverandør«.

26 26. Klagenævnet lægger på baggrund af ordlyden af denne sætning og sammenhængen, hvori den indgår, til grund, at de elementer, der er oplistet i notatet, faktisk også har ligget til grund for indklagedes valg. Af notatet fremgår, at indklagede har tillagt tilbudsgivernes produktionsanlæg vægt. Således fremhæves vedrørende klageren, dels at denne starter med det eksisterende manuelle produktionsanlæg, dels at klageren har en i forhold til UTSCH mindre grad af automation i produktionen. For UTSCH vedkommende fremhæves, at denne tilbudsgiver har»et topmoderne produktionsapparat«. Klagenævnet konstaterer, at beskrivelsen af produktionsapparat ikke fremgår af tilbuddene og at disse forhold kan ikke rummes i nogen af de underkriterier, der er fastsat i udbudsbetingelserne, hvorfor påstanden tages til følge. Ad påstand 12 Som følge af de konstaterede overtrædelser tages påstanden til følge. Herefter bestemmes: Ad påstand 8 Indklagede har handlet i strid med Udbudsdirektivet, herunder artikel 2 om ligebehandling og gennemsigtighed, ved ikke klart i udbudsbetingelserne at have opgjort antallet af nummerplader, der skal produceres pr. år, herunder på kategorier af plader. Ad påstand 11 Indklagede har handlet i strid med Udbudsdirektivet, herunder artikel 2 om ligebehandling og gennemsigtighed, ved i bedømmelsen af tilbudsgiverne at have lagt vægt på tilbudsgivernes produktionsapparat, selv om dette ikke er et tildelingskriterium efter udbudsbetingelserne. Ad påstand 12 Indklagedes beslutning af 9. februar 2007 om at indgå kontrakt med Erich Utsch AG annulleres Klagen tages ikke til følge vedrørende påstand 1-7 og 9-10.

27 27. Klagegebyret tilbagetales. Indklagede, SKAT, skal betale kr. i sagsomkostninger til klageren. Michael Kistrup Genpartens rigtighed bekræftes. Joan Bach kontorfuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 K E N D E L S E Konsortiet Rindum Skole (advokat Jonas Valhøj Kleffel Nielsen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 K E N D E L S E Totalrådgivergruppen bestående af 1. Cubo Arkitekter A/S 2. Søren Jensen Rådgivende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 K E N D E L S E Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011 K E N D E L S E HSS Engineering ApS med konsortium (advokat Henrik Holtse, Aarhus) mod Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 K E N D E L S E Skandinavisk Parykcenter ApS (advokat David Frølich, København) mod 1. Hillerød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 K E N D E L S E Eurofins Danmark A/S (selv) mod Ringkjøbing Amt (advokat Erik Hørlyck, Århus) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 K E N D E L S E Løgten Murer- og Entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik Steffensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 K E N D E L S E Danske Kroer & Hoteller (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025471 (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 K E N D E L S E Noe Net A/S (selv) mod Sikkerhedsstyrelsen (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 157-261409 af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 K E N D E L S E Clear Channel Danmark A/S (advokat Dan Terkildsen, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Thomas Grønkær, Kent Petersen) 21. juli 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Thomas Grønkær, Kent Petersen) 21. juli 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024199 (Poul Holm, Thomas Grønkær, Kent Petersen) 21. juli 2011 K E N D E L S E Graphic Wave ApS (advokat Michael Thiesen, København) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2008-0016463 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 17. september 2008 K E N D E L S E Bien-Air Dental SA (advokat Lars Cort Hansen, København) mod 1. Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 K E N D E L S E Murerfirmaet Bent Klausen ApS (advokat Peter Zacher Sørensen, Grenaa) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Mette Willemoe Wang, København) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 K E N D E L S E Isoplus Fjernvarmeteknik A/S (advokat Michael Baruah, Kolding) mod Guldborgsund Varme A/S (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Thomas Grønkær, Knud Erik Busk) 12. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Thomas Grønkær, Knud Erik Busk) 12. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-020465 (Michael Ellehauge, Thomas Grønkær, Knud Erik Busk) 12. april 2010 K E N D E L S E KMD A/S (advokat Martin André Dittmer, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 2. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 2. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020248 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 2. december 2009 K E N D E L S E Løgten Murer- og Entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik Steffensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 K E N D E L S E Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jesper Svenning,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Thomas Grønkær, Kent Petersen) 24. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Thomas Grønkær, Kent Petersen) 24. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018443 (Michael Kistrup, Thomas Grønkær, Kent Petersen) 24. marts 2009 K E N D E L S E FMT A/S (selv) mod Vestforbrænding (advokat Jesper Kaltoft, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Michael Kistrup, Kaj Kjærsgaard og Trine Garde) 15. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Michael Kistrup, Kaj Kjærsgaard og Trine Garde) 15. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Michael Kistrup, Kaj Kjærsgaard og Trine Garde) 15. januar 2008 K E N D E L S E Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S (advokat Holger Schöer, Århus) mod Universitets-

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021953 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011 K E N D E L S E Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet (selv) mod By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017673 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Anette Jakobsen) 17. februar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017673 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Anette Jakobsen) 17. februar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017673 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Anette Jakobsen) 17. februar 2009 K E N D E L S E CLS Communication A/S (selv) mod Miljøstyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017702 (Carsten Haubek, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 20. januar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017702 (Carsten Haubek, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 20. januar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017702 (Carsten Haubek, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 20. januar 2009 K E N D E L S E Neupart A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009 K E N D E L S E Konsortiet Damm Cellular A/S og Pallas Informatik A/S (advokat Niels Christian Ellegaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010 K E N D E L S E Coloplast Danmark A/S (advokat Malene Lystoft Zabel, København) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 K E N D E L S E Vognmandsforretningen Ordrupgaard af 2009 SMBA (selv) mod Vejdirektoratet. (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Suzanne Helsteen, Gorm K. Elikofer)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Suzanne Helsteen, Gorm K. Elikofer) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0009366 (Niels Feilberg Jørgensen, Suzanne Helsteen, Gorm K. Elikofer) 19. december 2007 K E N D E L S E HIQ Wise A/S (advokat Philip Nyholm, København) mod Danske Spil

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 K E N D E L S E XO Care A/S (advokat Simon Hauch, København) mod 1. Århus Universitet,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (cand. merc.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 K E N D E L S E Konsortiet Rosendahls, Schultz Grafisk A/S og Rosendahls A/S print-design-media

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020290 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 24. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020290 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 24. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020290 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 24. februar 2010 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Økonomistyrelsen. (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Jens Fejø og Michael Jacobsen) 3. april 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Jens Fejø og Michael Jacobsen) 3. april 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018573 (Niels Feilberg Jørgensen, Jens Fejø og Michael Jacobsen) 3. april 2009 K E N D E L S E Smith & Nephew A/S (advokat Morten Færch, Århus) mod Region Nordjylland

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 K E N D E L S E Krüger A/S (advokat John Adamsen, Surrey, England) mod Sorø Vand A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012 K E N D E L S E Kardex Danmark AB (advokat Jens Peter Henriksen, Odense) mod Region Syddanmark, (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Katja Høegh, Vibeke Steenberg, Kent Petersen) 6. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Katja Høegh, Vibeke Steenberg, Kent Petersen) 6. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021423 (Katja Høegh, Vibeke Steenberg, Kent Petersen) 6. april 2010 K E N D E L S E Triona AB (advokat Stig Evers Kalsmose-Hjelmborg, København) mod Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 K E N D E L S E Munkebjerg Hotel A/S (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 K E N D E L S E xml-tekst ApS (advokat Gitte Løvgren Larsen, København) mod Uddannelsesstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761 (Mette Langborg, Sidse Buch) 15. januar 2013 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Århus) mod Vejen Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Dansk Scanning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 131-217701 af 7. juli 2011 udbød indklagede,

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022252 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 16. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022252 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 16. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022252 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 16. juni 2011 K E N D E L S E Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (selv) mod Statens og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Skive Kommune (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002 K E N D E L S E ISS Danmark A/S (advokat Henning Aasmul-Olsen, København) mod H:S Rigshospitalet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 2. november 2012 K E N D E L S E Nykøbing Dag- og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Stephan Falsner) 30. januar 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Stephan Falsner) 30. januar 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-11998 (Niels Feilberg Jørgensen, Stephan Falsner) 30. januar 2017 K E N D E L S E Cale Danmark A/S (selv) mod Køge Kommune (advokat Lars Korterman) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (advokat Martin Stæhr, Hellerup) mod Aarhus Kommune (cand.merc.jur. Peter

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 MT Højgaard A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod K E N D E L S E 1. Slots- og Ejendomsstyrelsen 2. Helsingør

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 K E N D E L S E Joca A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Rødovre Kommune (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 23. august 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 23. august 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005462 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 23. august 2006 K E N D E L S E Hedeselskabet Miljø og Energi A/S (advokat Lone Møller, Århus mod Sønderjyllands

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Knud Erik Busk) 6. april 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Knud Erik Busk) 6. april 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018394 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Knud Erik Busk) 6. april 2009 K E N D E L S E Danacare A/S (selv) mod Brøndby Kommune, Høje-Taastrup Kommune og Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9778 (Poul Holm) 3. oktober 2016 K E N D E L S E (sagsomkostninger) Henrik Tofteng A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) mod Københavns Universitet (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 K E N D E L S E Simonsen & Weel A/S (cand.jur. Martin Stæhr, Kgs. Lyngby) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Aarhus) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0003146 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (selv) mod Hovedstadens Sygehusfælleskab (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud Domstolsstyrelsen Sagsbeh. Dir.tlf. Mail joher@domstolsstyrelsen.dk 2013-8302-0001-19 Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3 Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010 K E N D E L S E KEN Storkøkken A/S (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S. (cand.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 K E N D E L S E Balle Blik & VVS ApS (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Boligselskabet Sct. Jørgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Kalundborg Kommune (advokat Michael Lund Nørgaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 (H.P. Rosenmeier, Lykstoft Larsen, Viggo Olesen) 18. september 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Frederiksberg Kommune (advokat Charlotte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 13. februar 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 13. februar 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007568 (Niels Feilberg Jørgensen, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 13. februar 2007 K E N D E L S E PlantWare Holding ApS (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) 14. februar 2008 K E N D E L S E Jysk Erhvervsbeklædning ApS (advokat Mogens Pahl Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015 K E N D E L S E Mathis Værft A/S (advokat Emil Sepstrup Reventlow, København) mod Forsvarsministeriets Materiel- og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015595 (Michael Kistrup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 29. maj 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015595 (Michael Kistrup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 29. maj 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015595 (Michael Kistrup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 29. maj 2008 K E N D E L S E Hermedico A/S (selv) mod Høje-Taastrup Kommune, Abertslund Kommune, Brøndby Kommune,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017 K E N D E L S E MultiLine A/S (advokat Thomas Thorup Larsen, København) mod Furesø Kommune (advokat Sune Troels

Læs mere

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Beskrivelse af opgaven Tilbudsindhentningen vedrører cafedrift i et aktiveringstilbud/ åbent værested

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere