Retten pi Bornholm TINGHUSET FAROG NU. .l I. ( l. OpfOrt i 1834

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retten pi Bornholm TINGHUSET FAROG NU. .l I. ( l. OpfOrt i 1834"

Transkript

1 Retten pi Bornholm TINGHUSET FAROG NU., fi fl lr lf r.l I Ir f' ( l : OpfOrt i 1834

2 Lidt om husets historie: "Tinghuset" kaldes bygningen pi St. Torv 1, Ronne. Bygningen indeholder idag retslokalerne for retten p6 Bornholm, d.v.s. den domstol, der dakker Bornholm og christianso. Bygningen fungerer samtidig som ostre Landsrets bitingsted pa Bornholm. Bygningen er opfort i Srene som r6dhus for ROnne kobstad og ting- og arresthus for Vestre Herred, en gammel inddeling af Bornholm, der omfattede, hvad der svarer til den vestlige halvdel af Bornholm. Arkitekten eller bygmesteren, som var datidens betegnelse, var landinspektor ob major Henning Pedersen, en sjallander der levede fra L775 til 1837 og kom til Bornholm i 1816 for at lede matrikuleringen af Bornholm. Henning Pedersen boede i den ejendom i Laksegade i ROnne, der efter en senere ejer idag kaldes "Erichsens Gaard". Denne ejendoms udseende skyldes til dels Henning Pedersen. Der er idag kun meget fa spor i Ronne af Henning Pedersens virke som arkitekt. Udover hovedvarket, Rad-, TinS- og Arresthuset, skal imidlertid nevnes prastegerden i soborsstrade (1831). Tinghuset er i dag stadig en markant bygning, men var ved opforelsen i det endnu mere, idet da var en by af nesten udelukkende lave, en-etages bygninger, hvilket ogse var tilfaldet med en stor del af torvets bygninger. "Tinghuset" var en h6rdt tiltrangt afloser for den gamle "Radstue" i Redhusstrade i Ronne. Denne bygning eksisterer ikke lengere, men var en s-fags bindingsvarksbygning, opfort i Denne bygning var opfort pa de gamle kaldermure og havde helafvalmet tag, betagt med tegl. Populart sagt gik de fire ta8sider op "i spids,,. Kaelderen, der var uden vinduer, blev brugt som arrest. Oven pe kalderen l5 by16dssalen samt to sme arrester. I byrsdssalen holdt man byr6dsmoder samt Ronne kobstads ting, hvor byretten havde sit virke. Redhuset fra j.729 var imidlertid se d6rligt konstrueret, at den davarende byfoged (dommer)jakob Pingel i 1831 m6tte bekendtgore: "Da ROnne r6dstue er iden brostfaldige tilstand, at den e.l kan benyttes, afholdes fra tirsdag den 29. november s6vel by- som herredsting i byfogedens gerd, hvor skifter og auktioner ogse holdes". Allerede i 1806 var man imidlertid ophort med at bruge redstuebygningen som arrest, da de underiordiske fangehuller uden vinduer var mere end man selv efter datidens forhold mente at kunne byde fanger. Arresten blev derfor flyttet til den militare hovedvagt, som le i den rode bygning i SOndergade ud for Kobmand ROnnes gard. Det er en en-etages bygning, ligeledes med hoit, spidst tag og rummede s6vel vagtstuen og vagtofficerens verelse som arresterne. Der var ikke megen plads i cellerne, hvorfor disse fortrinsvis anvendtes til indesperring af mandlige arrestanter fra ROnne. Kvindelige fanger opbevaredes hos mandskabet i privat arrester i Ronne by. Ovrige arrestanter i herredet kunne indesparres i herredets kirket6rne' I en periode fra 1810 til L831 blev retten afholdt i Latinskolen (det nuvarende gymnasium). Udgifterne til opforelsen af tinghuset blev fremskaffet dels ved "redstuepenge" (en afgift pi skrevne retsdokumenter), dels ved Kommunes salg afjord, salg af den gamle radstuebygning i Radstuestrade samt salg af bygningerne pe tinghusets grund til nedrivning. Endelig bidrog den velhavende byfoged Pingel med et st0rre bel0b til byggeriet. De samlede byggeomkostninger belob sig til Rigsbankdaler excl. grund, inventar og andre udgifter. Huset, der er uden kalder, er opmuret fra grunden af gule flensborgsten pa en sokkel af granitkvadre. Huset st6r i det ydre stort set som ved opforelsen i Bygningen har itiden derefter undergeet en rakke storre eller mindre indretningsmassige forandringer, isar for underetagens vedkommende. I underetagen var der planlagt 8 celler. Senere indrettedes en arrestforvarerbolig. PA 1. sal en stor sal samt 3 stuer. Fdrstesalens ruminddeling er i dag stort set som ved opforelsen. FOrstesalen blev anvendt af by- og herredsfogeden (dommeren), byskriveren og kemneren (datidens kommunaldirektor). Endvidere var der modesal for Ronne byred samt retssal. Bygningen ophorte som arresthus ved opforelsen af ROnne Arrest i Der var herefter i stueetagen politistation indtil man i 1979 flyttede politistationen til den nuvarende politistation pa Zahrtmannsvej.

3 2 Kommunes administration flyttede forst til Pistolstrade, "Det ROde Pakhus", og endelig flyttede det kommunale rad ud i forbindelse med kommunesammenlagningen i Stueetagen har efter udflytningen af politistationen veret udlejet til Bornholms Udskrivningskreds, indtil denne institution flyttede i Statamtets (nu Statsforvaltningens) lokaler i I stueetagen er nu indrettet en yderligere retssal til brug sammen med de to retssale pii f0rstesalen. I bygningens tagetage er indrettet et mindre domstolsmuseum. I husets midterakse over er der indfeldet en sandstensplade med inskriptionen: "Ret og Borgervel". I frontispicen, "Trekanten", findes en sandstensplade med 6rstallet 1834, d.v.s. byggesret, og Overst i samme frontispice et ur, ligeledes fra Dette ur slsr- hvad mange nappe ved -timeslag, hvilket kan hores, n6r trafikken p6 torvet er ringe. Tinghusets forhal har klinkergulv, formentlig det originale gulv fra husets opf6relse. Dekorationen i forhallen s6vel i stueetagen som p6 1. sal er ligeledes formentlig identisk med den oprindelige dekoration. I forhallen umiddelbart til h6jre for opgangen til 1. salfindes en indmuret plade, der i sin tid har haft sin plads i r6dhuset i R6dstuestrade ved havnen. Omkring Frederik lv's navnetrek st6r der: "DominLrs mihi adiutor 1729". Herunder leses fplgende manende indskrift: "Frygt Gud! Wer Kongen tro! Gi6r hve Mand Rett og Skiell, Saa skall du stedtze boe i Frid og leve Wel. Hver erlig mand, som seer paa mig, kand ind og ud frit gange, Mens Morder, Hore, Tiv og Svig min Kielser tager til Fange." Da det "nye" ridhus ikke havde nogen fangekelder, men derimod celler over jorden, der i en samtidig beskrivelse beskrives som "Ganske lyse og sunde", passer den sidste del af den manende inskription siledes darligt til det "nye" tinghus. I If -a I r I lndgangen til Tinghuset, St. Torv i Justitsministeriet overtog ejendommen som eneejer i 1960, da man erhvervede "byens Nordre sprojtetern"; den gamle brandstation. Dommerembederne i ROnne og blev i 1973 slset sammen til et embede. Huset fungerede nu for hele Bornholm om end der blev opretholdt og fortsat anvendt en retssal i Nex6 indtil I 1979 flyttede politiet til en nybygget politigerd p6 Zahrtmannsvej og huset blev nu slet og ret kaldt Tinghuset. Efter politiets udflytning var det svart at udnytte stueetagen som bestod af sm6 og uhensigtsmessigt placerede rum. Da der samtidig i begyndelsen af 1990'erne skete en vesentlig stigning i antallet af domsmandssager ob da der opstod Onsker om en hurtig afvikling af sagerne, var der ikke langt til id6en om at udnytte stueetagen med en yderligere retssal. Dette ville samtidig betyde, at sivel by- som landsret kunne afvikle sager samtidig.!d6er til husets seneste ombygning Pi denne baggrund og fordi retten fik et stigende antal sager, navnlig domsmandssager, udarbejdede den tidligere kgl. Bygningsinspekt6r Gehrdt Bornebusch i 1994 efter Onske fra retten i ROnne et skitseforslag til begranset indvendig ombygning og indretning af stueetagen samt istandsattelse af 1. salen. EksteriOret blev istandsat i 1991 og omfattedes ikke af projektet. I 1996 overtog Fogh & FOlner denne opgave i forbindelse med at Johan Fogh havde overtaget embedet som kgl. bygningsinspektor. Stueetagen havde da st6et nasten ubenyttet hen siden Den fremstod nedslidt med lasede tapeter, et utal af gulvbelagninger, skave gardinstenger med gamle gardiner og nedhangte lofter. Adskillige ombygninger havde skjult de fleste af de enkle, strenge principper huset er opfort efter, og skabt en labyrint af sm6 og morke rum med helt uens dore og paneler. En celle, der i husets tid som politistation havde varet anvendt som detention, havde terrazzogulv med aflob og tremmer for vinduet. 1. salen fremstod kun lettere nedslidt, dog havde den store retssal et trist moblement af hvide laminatbekladte skranker.

4 Rettens behov for flere og mere moderne faciliteter gjorde det oplagt at unders0ge mulighederne for at ombygge stueetagen, s6 endnu en retssal samt fornodne rum i forbindelse med denne kunne indrettes. lndledningsvis overvejede man at sammenlagge to rum langs Torvet, men arealmassigt ville dette blive meget beskedent og derudover helt ubeskyttet for indkig fra forbipasserende. Det oprindelige skitseforslag blev skrinlagt og andre muligheder undersogt. Huset med sine sm6 rum b6d ikke umiddelbart p5 en mulighed for at tilvejebringe et st0rre lokale. lkke uden at bryde den berende linje, der gir fra gavl til gavl. Da bygningen er fredet var et s6dant indgreb principielt set utenkeligt, iser eftersom man m6tte fjerne den nederste del af en skorsten. Men Onsket om at Tinghuset kunne forblive retsbygning vejede ogs6 tungt. Det hed i bygningsfredningslovens 5 1, stk. 2:"ved lovens administration skal der legges vagt p6, at de bygninger, der vernes, fir en hensigtsmassig funktion, der under hensyntagen til bygningernes serlige karakter tjener til deres opretholdelse pi lengere sigt". Der havde pi dette tidspunkt varet plejet ret i bygningen i 160 6r eller fra for grundloven. De planmassige tiltag blev derefter godkendt af Det serlige Bygningssyn den 16. april 1997 med den betingelse, at der blev foretaget bygningsarkeologiske undersogelser f0r og under ombygningen. Ombygningen: Ombygningen blev pibegyndt den 1. maj 1998 og retten flyttede midlertidigt til amtsmandsgirden i Storegade 36. Ombygningen var kort fortalt en meget gennemgribende oprydning, lige fra bortk0rsel af r6dne bjalker og sprukne linoleumsgulve, til opmuring af indervagge, st6bning af gulv og fint smede-, snedker- og malerarbejde. Heraf skal fremheves f6lgende: o Etablering af ekspeditionsluge i forhallen og skranke i glasvaggen. o Etablering af et handicapvenligt toilet og nye venterum.. Den gamle celle blev nedlagt og erstattet med toiletter med forrum. r Loftet i stueetagens retssal blev udfort af glatte bradder med tremmefelter. Bag tremmerne ligger akustikregulerende materiale, der medvirker til at efterklangen i dette lokale er serdeles kort, og derfor sarlig velegnet til et afdempet stemmeleje. o Vinduerne i samme retssal blev forsynet med forsatsrammer med lydruder, saledes at stojen fra Store Torv dempes mest muligt.. er fremstillet af stobejern, et efterh6nden kun sjaldent anvendt materiale, hvor sojlen forst fremstilles i tra i LOt% storrelse. Omkring denne udfores formen til det flydende jern, som ved storkning svinder den ene procent. barer foruden etagedekket ogs6 resterne af den sydlige skorsten. o P6 1. sal blev det oprindelige plankegulv frilagt og behandlet med hvid olie. viet i Den nye retssol i stueetogen, der blev ind- o Al malerbehandling af travark er udfort med linoliemaling. Vaggene er malet med limfarve og silikatmaling, der giver en smuk mathed. Farveskalaen er udarbejdet p6 baggrund af forhallens og gronne kulorer. o Dommerskranker, advokatskranker og vidneskranker i de to store retssale er specielt fremstillet til Tinghuset, ligesom ekspeditionsskranken i vagtstuen. Skrankerne er udfort i oliebehandlet ahorntra med fyldninger af birketreskrydsfiner. I bordpladerne findes under et l69 et rum til installationer. e En del af Tinghusets gamle inventar p6 1. sal er smukt istandsat og ombetrukket med lyst skind. Den tilsynsf6rende arkitekt Eva Holm-J0rgensen, udtalte om ombygningen: "Det er altid godt at se en ombygning skride frem og opleve nye rum, enklere materialer og afstemte farver tage plads. Ogs6 i Tinghuset har dette varet en forn6jelse. B6de fordi Tinghuset som udgangspunkt er en fin lille bygning og fordi der har veret mulighed for at udf Ore arbejdet i en god

5 4 kvalitet, b6de takket vare en forst6ende og positiv deltagende bygherre og gode og samarbejdsvillige hdndvarkere. Det er en glede at se den tidligere sa forkludrede stueetage fremste brugbar og indbydende i nyistandsat form og ligeledes L. salen med sine renoverede overflader og nye inventar." Bygningsarkaologiske undersogelser: Arkitekt Niels-Holger Larsen har foretaget de bygningsarkaologiske undersogelser som det sarlige bygningssyn forlangte iforbindelse med ansogningen om ombygning. Han udtalte iden forbindelse folgende: "l forbindelse med den sidste ombygning af Tinghuset, eller ROnne Radhus pa Store Torv, er der foretaget bygningsarkaologiske undersogelser inden byggeriet startede, samt iforbindelse med forskellige nedrivninger i bygningen. Det gav overraskende resultater, som reviderer den tidligere opfattelse af Tinghusets indretning, isar hvad anger stueetagens arrestafdeling mod gerden. Tinghusets historie er tidligere grundigt beskrevet af arkitekt Jens Riis JOrgensen i en publikation udgivet af Ronne Byforening Artiklen er skrevet pe grundlag af opmilinger og arkivundersogelser. De nye undersogelser gav helt anderledes muligheder, fordi man nu mange steder kunne "skere helt inde til benet", og skralle mange konstruktioner af lag for lag. Tinghuset har gennem96et en del andringer siden 1902, hvor den nye arrestbygning blev taget i brug. opgaven ved den sidste undersogelse havde to hovedmel eller problemer: hvordan sd bagsidens facade ud med cellevinduer, og kunne den tidligere rekonstruktlon bekraftes. Det lykkedes ikke til fulde at fi et billede af 96rdfacadens cellevinduer. De har sikkert varet placeret i de nuverende storre vindueshuller; i nordgavlen var der dog en antydning af mindre vinduer. Den planlagte andring af rummene og nedrivningen af den store skorsten, hvor den nye retssal er etableret gav rige muligheder for en grundig undersogelse, ligesom blotlegning af flere lofter bragte nye oplysninger. Det overraskende var fundet af to store skorstensrum, hvor de nuvarende skorstene er placeret. Arrestverelserne var som hidtil antaget rigtignok placeret langs bagsiden af bygningen, men ikke helt sa regelret i storrelse og placering som formodet. Det viste desuden, at man uden tvivl har andret planer under byggerieu formentlig for at skaffe plads til en arrestforvarer. Der var ikke en gennemgdende gang, som skilte cellerne fra de ovrige rum. Ved nordgavlen le 2 celler og ved sydgavlen var der sandsynligvis en indgang fra garden og et smalt kokken i tilknytning til den store skorsten. Den indre gang var i hver ende afsluttet af skorstensrum med dore, sa man kunne gi igennem skorstenen. Til den nordre skorsten har der uden tvivl veret indfyring til bilaggerovne i 3 celler. Den sondre skorsten var lidt storre, formentlig for at give plads til et k0kkenildsted, og til en bilaggerovn i en stor celle mod gerden. Der var i murvarket forberedt til nok en bileggerovn til rummet mod torvet, men det kom aldrig ifunktion; der blev opsat en vindovn med indfyring fra stuen. I alle cellerne var der oprindelig under bjalkerne rodmalede braddelofter med ler-indskud, og alle skilleveggene til cellerne var opmuret af specielle herdtbrandte mursten, hvorimod de ovrige skillevagge i bygningen var opfort af rd lersten. Under gulvene var der ret tat store kampesten, maske for at hindre udbrud den vej, med det kan ogse vare affald fra bygning af fundamenterne. Det er oplyst, at der skulle vare 8 celler i bygningen, men det har ikke varet muligt at konstatere flere end 6 celler. Enkelte celler kan dog have veret opdelt, eller der kan have veret nok en celle midt i stueetagen. Det kan maske konstateres ved en eventuel senere ombygning eller istandsattelse."

6 Tinghusets udsmykning: Tinghusets udsmykning er sket i samarbejde med Bornholms Kunstmuseum, der har udl6nt verker. Museumsleder Lars Kerulf M0ller har udtalt folgende: "Det er et stolt hus, borgerne i Ronne i 1834 rejste blandt de skure, boder og ydmyge bindingsvarkshuse, som gennem nogle 5r var skudt op i kanten af byens store eksercerplads derude nord for byens gamle centrum. Et smukt klassicistisk hus, stramt og symmetrisk med trekantgavl over hovedindgangen. Et hus, der med sin solide grundmur og regelrette facade signalerede, at her ligger magtens centrum. Arstallet for opf6relsen var ikke tilfaldigt og i virkeligheden et resultat af store begivenheder ude i Europa. Som en nodvendig konsekvens afjulirevolutionen i 1830 i Frankrig, den borgerlige opstand, hvor dyderne fra 1789-revolutionen genetableredes og standerforsamlingerne fik deres ret, m5tte ogs6 den danske enevoldskonge Frederik den 6. give indrommelser og de danske stenderforsamlinger mpdtes i et f6rste forsog p6 ogsi i Danmark at gennemfore de id6er om magtens tredeling, en lovgivende, en udpvende og en dommende, som Montesquieu havde fremsat allerede i lndskriften over hovedindgangen "Borgerret og Velfard" fortaller i f6 ord og med stor patos, om den selvbevidsthed, der 15 bag bygningen, der pi denne mdde ogsi er en afgorende milepal i processen frem mod den frie forfatning, vi netop her i 1999 fejrer 150 6ret for. Hvad har nu det med kunsten al gate, vil nogle sikkert sporge. Jo, den samme borgerlige frig6relse var basis for en ny selvforstielse, der ud over retsvasnet blev udtrykt gennem den spede frie presse (Dr. Dampe fik i 1842 tilladelse til at forlade sit fangenskab og bosatte sig i R6nne) og gennem en ny interesse for kunst og kultur (oprettelsen af "Den Bornholmske Kunstforening" i 1845). For det nye borgerskab var det at omgive sig med og betragte kunst en mide at markere sine rettigheder som frie og lige medlemmer af et samfund. Lars Hansen, som i 1871gennem sit testamente lagde grunden til Bornholms Kunstmuseum, er et godt eksempel, n5r han f.eks. vandt sin ber6mmelse netop gennem et portrat af en af det nye borgerskabs yndlinge, nationalskjalden Adam Oehlenschldger. Det er derfor forekommet naturligt ogs6 at bestykke det nu smukt renoverede hus med kunst. Og ikke kun kunst, der er i overensstemmelse med den tid, da huset blev skabt, men kunst, der rekker helt frem til i dag. Som signal om den nutidige virksomhed, der udoves i huset og til glade for de mange, der har deres virke eller af andre grunde er brugere af huset." Fremtiden: Ved genindvielsen den 22. januar 1999 udtalte davarende dommer Flemming Schonnemann folgende: "Vi har med ombygningen f6et skabt nogle rammer, som vil betyde, at der i huset vil kunne arbejde 2 retsinstanser pi samme tid uafhengig af hinanden i planlegning af sagernes afvikling. Det er nu op til retten at soge at udfylde disse rammer, og vi vil g6re vores bedste for at s6ge at opfylde de behov, som lokalsamfundet har for den tredje statsmagt, s6ledes at vi kan medvirke til en udvikling og fremgang for det bornholmske samfunds borgere og erhvervsliv."! rit'et Efter ombygningen har den nye retssal i Tinghusets stueetage Tinghuset ved juletid. i 2007 gennemgdet yderligere en ombygning. Denne gang som f6lge af installation af videokonference-og lydoptagelsesudstyr iforbindelse med, at retten (nu Retten

7 p6 Bornholm) blev udpeget som pilotembede for et pr6veprojekt med videokonferencer i retssager. lnstallationen af det tekniske udstyr er foreg6et s6ledes, at det tekniske udstyr si vidt muligt ikke skaemmer retssalen og retshandlingerne. Dette hensyn har varet muligt at varetage som f6lge af, at en stor del af m6blementet, som blev opstillet i forbindelse med ombygningen, var forberedt for installation af yderligere teknisk udstyr. Ogs6 i de kommende 6r forventer retten yderligere teknisk udstyr installeret, herunder ogss i retssalene og pvrige lokaler pi Tinghusets 1. sal. Tinghusets 2. sal st6r fortsat ubenyttet hen og i den stand, som det blev efterladt i, da det senest blev anvendt til kontorbrug af en lejer i begyndelsen af 1990'erne. Dog har retten fortsat opretholdt et mindre lokalt domstolsmuseum, som lejlighedsvis er Sbent for offentligheden og ellers kun efter aftale med retten. Der er pa nuverende tidspunkt (2010) ikke konkrete planer for renovering og udnyttelse af 2. salen eller af garageanlagget i Tinghusets gird. I

Vartovs bygningshistorie 1990 2006

Vartovs bygningshistorie 1990 2006 Vartovs bygningshistorie 1990 2006 Udarbejdet af Benneth Østergaard Petersen Indledning I forbindelse med det store renoverings- og restaureringsarbejde på Vartov fra begyndelsen af 1990- erne har det

Læs mere

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte bygninger\rapport\færdig rapport\appendiks 1 Cases Nyt

Læs mere

Meget vellykket jubilæums-arrangement

Meget vellykket jubilæums-arrangement Borgerbladet Medlemsblad for Borger- og Grundejerforeningen for Espergærde og Snekkersten m.v. Meget vellykket jubilæums-arrangement Borger- og Grundejerforeningens jubilæumsarrangement den 21.august 2004

Læs mere

Kalines tanghus på Læsø. Udgivet af Realdania Byg

Kalines tanghus på Læsø. Udgivet af Realdania Byg Kalines tanghus på Læsø Udgivet af Realdania Byg Kalines tanghus på Læsø Kalines tanghus på Læsø Realdania Byg A/S 2012 ISBN 978-87-92230-43-0 Tekst og redaktion: Realdania Byg, Arkitekt m.a.a. Søren Kibsgaard,

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3

NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3 november 07/05 Indhold NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3 Kulturarvskommuner søges s. 2 Finanslov: Adgang til kulturarven s. 3 Holbæk-arkitekts hus fredes s.4 Hesselø retableret s.5 Restaurering af styrelsens

Læs mere

Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper

Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper FORSØG MED BOLIGER TIL SÆRLIGT UDSATTE BEFOLKNINGSGRUPPER Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT BY OG BYG

Læs mere

Det offentlige bygger og vedligeholder

Det offentlige bygger og vedligeholder Det offentlige bygger og vedligeholder Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet B Y G N I N G S K U L T U R O G H Å N D V Æ R K 2 0 0 2 1 Det offentlige bygger og vedligeholder Bygningskultur og Håndværk

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

FREDENSBORG STORE KRO ANNO 1723

FREDENSBORG STORE KRO ANNO 1723 FREDENSBORG STORE KRO ANNO 1723 EN GLORVÆRDIG FORTID HAR DEN EN FREMTID? Vi er allerede godt på vej... INTRODUKTION Fredensborg Store Kro har en lang og spændende historie bag sig lige siden dets opførelse

Læs mere

Riises Landsted. Allégade 5 på Frederiksberg. Udgivet af Realea A/S

Riises Landsted. Allégade 5 på Frederiksberg. Udgivet af Realea A/S Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Udgivet af Realea A/S Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Udgivet af Realea A/S 1 Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Realea A/S 2007 Tekst og

Læs mere

Kochs Tinghus i Store Heddinge

Kochs Tinghus i Store Heddinge Kochs Tinghus i Store Heddinge Udgivet af Realdania Byg Indhold FORORD... 5 NY ENERGI TIL DET GAMLE TINGHUS Restaurering af råd-, tingog arresthuset i Store Heddinge Af arkitekt m.a.a. Camilla Løntoft

Læs mere

Milton Graff Pedersen

Milton Graff Pedersen Indholdsfortegnelse Forside... 1 Forord... 2-3 Introduktion... 4-7 Lodderne... 8-11 A/S Kirkebrohuse... 12-13 Bytoften... 14-15 Bredalsparken... 16-21 Hvidovrebo afdeling VII... 22-25 Hvidovrebo afdeling

Læs mere

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Forår 2012, Projektansvarlig: Peter Haugan Vergo, Vordingborg Kommune, plan, souchef Anne-Line Møller Sutcliffe, Vordingborg

Læs mere

AlmenVejledning B 1. Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur

AlmenVejledning B 1. Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur AlmenVejledning B 1 Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur 1 Titel Udgave Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur 1. udgave Indhold Udgivelsesår 2011 Arbejdsgruppe Torben Hangaard,

Læs mere

Arkitektoniske perler lang udgave

Arkitektoniske perler lang udgave 1 Banegården Den første jernbaneforbindelse blev etableret i Aarhus i 1862. Den nuværende banegård er imidlertid nummer tre i rækken af banegårde på dette sted. Den blev indviet i 1929. I 1920'erne ønskede

Læs mere

Elværks-krøniken 1914-2014. Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år

Elværks-krøniken 1914-2014. Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år Elværks-krøniken 1914-2014 Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år 1 Redaktion: Anne-Marie Jørgensen Kenneth Jensen 2 Layout og offset: Kenneth Jensen - kennethjensen.dk Udgivet af Kulturhuset Elværket

Læs mere

CZARENS HUS - BYENS HUS

CZARENS HUS - BYENS HUS IK EL M No ÅN ve ED mb E er NS 20 A 13 R T CZARENS HUS - BYENS HUS - Nyt lys på Czarens Hus og Kragsnapps Hus Af: Hanne Christensen, historiker, cand. mag. Hjørnegrunden med museumskompleksets bygningsbestand.

Læs mere

RINGKØBING MENIGHEDSRÅD: Referat af debatten ved menighedsmødet på rådhuset i Ringkøbing den 11. december 2014

RINGKØBING MENIGHEDSRÅD: Referat af debatten ved menighedsmødet på rådhuset i Ringkøbing den 11. december 2014 Velkomst ved Poul Agergaard: Et møde der ønsket afholdt af en gruppe i menigheden. Et møde hvorom der i en leder i Dagbladet i dag er skrevet, at der skal være en god tone. Det håber jeg sker fyldest.

Læs mere

Analyse & værdisætning. Bærende bevaringsværdier for tvillingegården i Kvottrup

Analyse & værdisætning. Bærende bevaringsværdier for tvillingegården i Kvottrup Analyse & værdisætning Bærende bevaringsværdier for tvillingegården i Kvottrup 1 Indhold Introduktion s.4 Indledning Kvottrup Identifikation Historisk analyse s.10 Bygningshistorie Kulturhistorisk analyse

Læs mere

ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER

ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER 2OO7 2OO7 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER 2007 blev formidlingens år for ejendomsselskabet Realea. Fire år efter etableringen af Realea A/S blev 2007 året, hvor der for alvor blev sat fokus på formidlingen

Læs mere

DANMARKS BEDSTE RENOVERING

DANMARKS BEDSTE RENOVERING DANMARKS BEDSTE RENOVERING INDHOLD Forord v/realdania og GI... 3 Forord v/finansminister Bjarne Corydon... 5 Fra 165 til 6 gode eksempler... 6 Diamanten... 10 Guldagergaard... 16 Mirror House... 22 Sverigesgade...

Læs mere

Vi administrerer cirka 15.000 almene boliger samt en række kollegier i København og Gladsaxe.

Vi administrerer cirka 15.000 almene boliger samt en række kollegier i København og Gladsaxe. FSBboligs årsberetning 2006 Udgivet af FSBbolig Rådhuspladsen 59 1550 København V Tlf. 33 13 21 44 www.fsb.dk Redaktion: FSBboligs kommunikationsafdeling Fotos: Carsten Andersen Portrætter af bestyrelsen:

Læs mere

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 184 Juni 2011 ÅRGANG 71 INDHOLD. Imbrisprisen 2011. Engblommevej 2B

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 184 Juni 2011 ÅRGANG 71 INDHOLD. Imbrisprisen 2011. Engblommevej 2B EMDRUP GRUNDEJERFORENING NR 184 Juni 2011 ÅRGANG 71 Imbrisprisen 2011. Engblommevej 2B INDHOLD SIDE 2 Emdrup - kun et åndehul i storbyen? (leder) SIDE 2 Ny hjemmeside SIDE 2 Bestyrelsens adresser SIDE

Læs mere

Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17

Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17 Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17 Sundhed og Ældre december 2012 Indhold Indledning... 4 1. Udfordringer på ældreboligområdet... 5 1.1 Borgeren... 5 1.1.1 Demografi... 5 1.1.2 Bevarer funktionsevnen

Læs mere

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88 Juli 2013 25. årgang nr. 88 Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet Marianne Jensen ser tilbage på tiden, da børn legede uden legepladser. I Vejlby Vænge kigger de frem mod en helt ny legeplads. For STORE

Læs mere

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom.

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom. Nr. 2 oktober 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i denne omgang fokus på beboerne i byggesager. Hvordan oplever de for løbet, og hvilken betydning har de for bygge sagens udvikling. 14 Vedligeholdelseskonto

Læs mere

års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F.

års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. 1914-15. november - 2014 Dr.med., Fysikus Erik Holst (1828-1907) Logens embedsmænd Øverst fra venstre: Storrepræsentant Henning Nielsen,

Læs mere

Victor Petersens Willumsen-samling. gennem 40 år. Ribe 1969-1989 Odden 1989-2009. Red. Gerda Rump Christensen

Victor Petersens Willumsen-samling. gennem 40 år. Ribe 1969-1989 Odden 1989-2009. Red. Gerda Rump Christensen Victor Petersens Willumsen-samling gennem 40 år Ribe 1969-1989 Odden 1989-2009 Red. Gerda Rump Christensen Victor Petersens Willumsen-samling Gennem 40 år Ribe 1969-1989 Odden 1989-2009 Fonde efter år

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. Generelt om Halsebyvænget...5. 3. Bygningsmæssige forhold mv...6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. Generelt om Halsebyvænget...5. 3. Bygningsmæssige forhold mv...6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Generelt om Halsebyvænget...5 3. Bygningsmæssige forhold mv...6 3.1. Bygninger...6 3.2. Gangarealer...6 3.3. Opholdsstuen...7 3.4. Køkken/alrum...8

Læs mere

Boliger til udsatte grupper Erfaringer fra et forsøgsprojekt i Aalborg

Boliger til udsatte grupper Erfaringer fra et forsøgsprojekt i Aalborg byfornyelse Boliger til udsatte grupper Erfaringer fra et forsøgsprojekt i Aalborg Boliger til udsatte grupper Rapporten er udgivet af: Velfærdsministeriet Rapporten er udarbejdet af: Arkitekt m.a.a. Tina

Læs mere