Retten pi Bornholm TINGHUSET FAROG NU. .l I. ( l. OpfOrt i 1834

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retten pi Bornholm TINGHUSET FAROG NU. .l I. ( l. OpfOrt i 1834"

Transkript

1 Retten pi Bornholm TINGHUSET FAROG NU., fi fl lr lf r.l I Ir f' ( l : OpfOrt i 1834

2 Lidt om husets historie: "Tinghuset" kaldes bygningen pi St. Torv 1, Ronne. Bygningen indeholder idag retslokalerne for retten p6 Bornholm, d.v.s. den domstol, der dakker Bornholm og christianso. Bygningen fungerer samtidig som ostre Landsrets bitingsted pa Bornholm. Bygningen er opfort i Srene som r6dhus for ROnne kobstad og ting- og arresthus for Vestre Herred, en gammel inddeling af Bornholm, der omfattede, hvad der svarer til den vestlige halvdel af Bornholm. Arkitekten eller bygmesteren, som var datidens betegnelse, var landinspektor ob major Henning Pedersen, en sjallander der levede fra L775 til 1837 og kom til Bornholm i 1816 for at lede matrikuleringen af Bornholm. Henning Pedersen boede i den ejendom i Laksegade i ROnne, der efter en senere ejer idag kaldes "Erichsens Gaard". Denne ejendoms udseende skyldes til dels Henning Pedersen. Der er idag kun meget fa spor i Ronne af Henning Pedersens virke som arkitekt. Udover hovedvarket, Rad-, TinS- og Arresthuset, skal imidlertid nevnes prastegerden i soborsstrade (1831). Tinghuset er i dag stadig en markant bygning, men var ved opforelsen i det endnu mere, idet da var en by af nesten udelukkende lave, en-etages bygninger, hvilket ogse var tilfaldet med en stor del af torvets bygninger. "Tinghuset" var en h6rdt tiltrangt afloser for den gamle "Radstue" i Redhusstrade i Ronne. Denne bygning eksisterer ikke lengere, men var en s-fags bindingsvarksbygning, opfort i Denne bygning var opfort pa de gamle kaldermure og havde helafvalmet tag, betagt med tegl. Populart sagt gik de fire ta8sider op "i spids,,. Kaelderen, der var uden vinduer, blev brugt som arrest. Oven pe kalderen l5 by16dssalen samt to sme arrester. I byrsdssalen holdt man byr6dsmoder samt Ronne kobstads ting, hvor byretten havde sit virke. Redhuset fra j.729 var imidlertid se d6rligt konstrueret, at den davarende byfoged (dommer)jakob Pingel i 1831 m6tte bekendtgore: "Da ROnne r6dstue er iden brostfaldige tilstand, at den e.l kan benyttes, afholdes fra tirsdag den 29. november s6vel by- som herredsting i byfogedens gerd, hvor skifter og auktioner ogse holdes". Allerede i 1806 var man imidlertid ophort med at bruge redstuebygningen som arrest, da de underiordiske fangehuller uden vinduer var mere end man selv efter datidens forhold mente at kunne byde fanger. Arresten blev derfor flyttet til den militare hovedvagt, som le i den rode bygning i SOndergade ud for Kobmand ROnnes gard. Det er en en-etages bygning, ligeledes med hoit, spidst tag og rummede s6vel vagtstuen og vagtofficerens verelse som arresterne. Der var ikke megen plads i cellerne, hvorfor disse fortrinsvis anvendtes til indesperring af mandlige arrestanter fra ROnne. Kvindelige fanger opbevaredes hos mandskabet i privat arrester i Ronne by. Ovrige arrestanter i herredet kunne indesparres i herredets kirket6rne' I en periode fra 1810 til L831 blev retten afholdt i Latinskolen (det nuvarende gymnasium). Udgifterne til opforelsen af tinghuset blev fremskaffet dels ved "redstuepenge" (en afgift pi skrevne retsdokumenter), dels ved Kommunes salg afjord, salg af den gamle radstuebygning i Radstuestrade samt salg af bygningerne pe tinghusets grund til nedrivning. Endelig bidrog den velhavende byfoged Pingel med et st0rre bel0b til byggeriet. De samlede byggeomkostninger belob sig til Rigsbankdaler excl. grund, inventar og andre udgifter. Huset, der er uden kalder, er opmuret fra grunden af gule flensborgsten pa en sokkel af granitkvadre. Huset st6r i det ydre stort set som ved opforelsen i Bygningen har itiden derefter undergeet en rakke storre eller mindre indretningsmassige forandringer, isar for underetagens vedkommende. I underetagen var der planlagt 8 celler. Senere indrettedes en arrestforvarerbolig. PA 1. sal en stor sal samt 3 stuer. Fdrstesalens ruminddeling er i dag stort set som ved opforelsen. FOrstesalen blev anvendt af by- og herredsfogeden (dommeren), byskriveren og kemneren (datidens kommunaldirektor). Endvidere var der modesal for Ronne byred samt retssal. Bygningen ophorte som arresthus ved opforelsen af ROnne Arrest i Der var herefter i stueetagen politistation indtil man i 1979 flyttede politistationen til den nuvarende politistation pa Zahrtmannsvej.

3 2 Kommunes administration flyttede forst til Pistolstrade, "Det ROde Pakhus", og endelig flyttede det kommunale rad ud i forbindelse med kommunesammenlagningen i Stueetagen har efter udflytningen af politistationen veret udlejet til Bornholms Udskrivningskreds, indtil denne institution flyttede i Statamtets (nu Statsforvaltningens) lokaler i I stueetagen er nu indrettet en yderligere retssal til brug sammen med de to retssale pii f0rstesalen. I bygningens tagetage er indrettet et mindre domstolsmuseum. I husets midterakse over er der indfeldet en sandstensplade med inskriptionen: "Ret og Borgervel". I frontispicen, "Trekanten", findes en sandstensplade med 6rstallet 1834, d.v.s. byggesret, og Overst i samme frontispice et ur, ligeledes fra Dette ur slsr- hvad mange nappe ved -timeslag, hvilket kan hores, n6r trafikken p6 torvet er ringe. Tinghusets forhal har klinkergulv, formentlig det originale gulv fra husets opf6relse. Dekorationen i forhallen s6vel i stueetagen som p6 1. sal er ligeledes formentlig identisk med den oprindelige dekoration. I forhallen umiddelbart til h6jre for opgangen til 1. salfindes en indmuret plade, der i sin tid har haft sin plads i r6dhuset i R6dstuestrade ved havnen. Omkring Frederik lv's navnetrek st6r der: "DominLrs mihi adiutor 1729". Herunder leses fplgende manende indskrift: "Frygt Gud! Wer Kongen tro! Gi6r hve Mand Rett og Skiell, Saa skall du stedtze boe i Frid og leve Wel. Hver erlig mand, som seer paa mig, kand ind og ud frit gange, Mens Morder, Hore, Tiv og Svig min Kielser tager til Fange." Da det "nye" ridhus ikke havde nogen fangekelder, men derimod celler over jorden, der i en samtidig beskrivelse beskrives som "Ganske lyse og sunde", passer den sidste del af den manende inskription siledes darligt til det "nye" tinghus. I If -a I r I lndgangen til Tinghuset, St. Torv i Justitsministeriet overtog ejendommen som eneejer i 1960, da man erhvervede "byens Nordre sprojtetern"; den gamle brandstation. Dommerembederne i ROnne og blev i 1973 slset sammen til et embede. Huset fungerede nu for hele Bornholm om end der blev opretholdt og fortsat anvendt en retssal i Nex6 indtil I 1979 flyttede politiet til en nybygget politigerd p6 Zahrtmannsvej og huset blev nu slet og ret kaldt Tinghuset. Efter politiets udflytning var det svart at udnytte stueetagen som bestod af sm6 og uhensigtsmessigt placerede rum. Da der samtidig i begyndelsen af 1990'erne skete en vesentlig stigning i antallet af domsmandssager ob da der opstod Onsker om en hurtig afvikling af sagerne, var der ikke langt til id6en om at udnytte stueetagen med en yderligere retssal. Dette ville samtidig betyde, at sivel by- som landsret kunne afvikle sager samtidig.!d6er til husets seneste ombygning Pi denne baggrund og fordi retten fik et stigende antal sager, navnlig domsmandssager, udarbejdede den tidligere kgl. Bygningsinspekt6r Gehrdt Bornebusch i 1994 efter Onske fra retten i ROnne et skitseforslag til begranset indvendig ombygning og indretning af stueetagen samt istandsattelse af 1. salen. EksteriOret blev istandsat i 1991 og omfattedes ikke af projektet. I 1996 overtog Fogh & FOlner denne opgave i forbindelse med at Johan Fogh havde overtaget embedet som kgl. bygningsinspektor. Stueetagen havde da st6et nasten ubenyttet hen siden Den fremstod nedslidt med lasede tapeter, et utal af gulvbelagninger, skave gardinstenger med gamle gardiner og nedhangte lofter. Adskillige ombygninger havde skjult de fleste af de enkle, strenge principper huset er opfort efter, og skabt en labyrint af sm6 og morke rum med helt uens dore og paneler. En celle, der i husets tid som politistation havde varet anvendt som detention, havde terrazzogulv med aflob og tremmer for vinduet. 1. salen fremstod kun lettere nedslidt, dog havde den store retssal et trist moblement af hvide laminatbekladte skranker.

4 Rettens behov for flere og mere moderne faciliteter gjorde det oplagt at unders0ge mulighederne for at ombygge stueetagen, s6 endnu en retssal samt fornodne rum i forbindelse med denne kunne indrettes. lndledningsvis overvejede man at sammenlagge to rum langs Torvet, men arealmassigt ville dette blive meget beskedent og derudover helt ubeskyttet for indkig fra forbipasserende. Det oprindelige skitseforslag blev skrinlagt og andre muligheder undersogt. Huset med sine sm6 rum b6d ikke umiddelbart p5 en mulighed for at tilvejebringe et st0rre lokale. lkke uden at bryde den berende linje, der gir fra gavl til gavl. Da bygningen er fredet var et s6dant indgreb principielt set utenkeligt, iser eftersom man m6tte fjerne den nederste del af en skorsten. Men Onsket om at Tinghuset kunne forblive retsbygning vejede ogs6 tungt. Det hed i bygningsfredningslovens 5 1, stk. 2:"ved lovens administration skal der legges vagt p6, at de bygninger, der vernes, fir en hensigtsmassig funktion, der under hensyntagen til bygningernes serlige karakter tjener til deres opretholdelse pi lengere sigt". Der havde pi dette tidspunkt varet plejet ret i bygningen i 160 6r eller fra for grundloven. De planmassige tiltag blev derefter godkendt af Det serlige Bygningssyn den 16. april 1997 med den betingelse, at der blev foretaget bygningsarkeologiske undersogelser f0r og under ombygningen. Ombygningen: Ombygningen blev pibegyndt den 1. maj 1998 og retten flyttede midlertidigt til amtsmandsgirden i Storegade 36. Ombygningen var kort fortalt en meget gennemgribende oprydning, lige fra bortk0rsel af r6dne bjalker og sprukne linoleumsgulve, til opmuring af indervagge, st6bning af gulv og fint smede-, snedker- og malerarbejde. Heraf skal fremheves f6lgende: o Etablering af ekspeditionsluge i forhallen og skranke i glasvaggen. o Etablering af et handicapvenligt toilet og nye venterum.. Den gamle celle blev nedlagt og erstattet med toiletter med forrum. r Loftet i stueetagens retssal blev udfort af glatte bradder med tremmefelter. Bag tremmerne ligger akustikregulerende materiale, der medvirker til at efterklangen i dette lokale er serdeles kort, og derfor sarlig velegnet til et afdempet stemmeleje. o Vinduerne i samme retssal blev forsynet med forsatsrammer med lydruder, saledes at stojen fra Store Torv dempes mest muligt.. er fremstillet af stobejern, et efterh6nden kun sjaldent anvendt materiale, hvor sojlen forst fremstilles i tra i LOt% storrelse. Omkring denne udfores formen til det flydende jern, som ved storkning svinder den ene procent. barer foruden etagedekket ogs6 resterne af den sydlige skorsten. o P6 1. sal blev det oprindelige plankegulv frilagt og behandlet med hvid olie. viet i Den nye retssol i stueetogen, der blev ind- o Al malerbehandling af travark er udfort med linoliemaling. Vaggene er malet med limfarve og silikatmaling, der giver en smuk mathed. Farveskalaen er udarbejdet p6 baggrund af forhallens og gronne kulorer. o Dommerskranker, advokatskranker og vidneskranker i de to store retssale er specielt fremstillet til Tinghuset, ligesom ekspeditionsskranken i vagtstuen. Skrankerne er udfort i oliebehandlet ahorntra med fyldninger af birketreskrydsfiner. I bordpladerne findes under et l69 et rum til installationer. e En del af Tinghusets gamle inventar p6 1. sal er smukt istandsat og ombetrukket med lyst skind. Den tilsynsf6rende arkitekt Eva Holm-J0rgensen, udtalte om ombygningen: "Det er altid godt at se en ombygning skride frem og opleve nye rum, enklere materialer og afstemte farver tage plads. Ogs6 i Tinghuset har dette varet en forn6jelse. B6de fordi Tinghuset som udgangspunkt er en fin lille bygning og fordi der har veret mulighed for at udf Ore arbejdet i en god

5 4 kvalitet, b6de takket vare en forst6ende og positiv deltagende bygherre og gode og samarbejdsvillige hdndvarkere. Det er en glede at se den tidligere sa forkludrede stueetage fremste brugbar og indbydende i nyistandsat form og ligeledes L. salen med sine renoverede overflader og nye inventar." Bygningsarkaologiske undersogelser: Arkitekt Niels-Holger Larsen har foretaget de bygningsarkaologiske undersogelser som det sarlige bygningssyn forlangte iforbindelse med ansogningen om ombygning. Han udtalte iden forbindelse folgende: "l forbindelse med den sidste ombygning af Tinghuset, eller ROnne Radhus pa Store Torv, er der foretaget bygningsarkaologiske undersogelser inden byggeriet startede, samt iforbindelse med forskellige nedrivninger i bygningen. Det gav overraskende resultater, som reviderer den tidligere opfattelse af Tinghusets indretning, isar hvad anger stueetagens arrestafdeling mod gerden. Tinghusets historie er tidligere grundigt beskrevet af arkitekt Jens Riis JOrgensen i en publikation udgivet af Ronne Byforening Artiklen er skrevet pe grundlag af opmilinger og arkivundersogelser. De nye undersogelser gav helt anderledes muligheder, fordi man nu mange steder kunne "skere helt inde til benet", og skralle mange konstruktioner af lag for lag. Tinghuset har gennem96et en del andringer siden 1902, hvor den nye arrestbygning blev taget i brug. opgaven ved den sidste undersogelse havde to hovedmel eller problemer: hvordan sd bagsidens facade ud med cellevinduer, og kunne den tidligere rekonstruktlon bekraftes. Det lykkedes ikke til fulde at fi et billede af 96rdfacadens cellevinduer. De har sikkert varet placeret i de nuverende storre vindueshuller; i nordgavlen var der dog en antydning af mindre vinduer. Den planlagte andring af rummene og nedrivningen af den store skorsten, hvor den nye retssal er etableret gav rige muligheder for en grundig undersogelse, ligesom blotlegning af flere lofter bragte nye oplysninger. Det overraskende var fundet af to store skorstensrum, hvor de nuvarende skorstene er placeret. Arrestverelserne var som hidtil antaget rigtignok placeret langs bagsiden af bygningen, men ikke helt sa regelret i storrelse og placering som formodet. Det viste desuden, at man uden tvivl har andret planer under byggerieu formentlig for at skaffe plads til en arrestforvarer. Der var ikke en gennemgdende gang, som skilte cellerne fra de ovrige rum. Ved nordgavlen le 2 celler og ved sydgavlen var der sandsynligvis en indgang fra garden og et smalt kokken i tilknytning til den store skorsten. Den indre gang var i hver ende afsluttet af skorstensrum med dore, sa man kunne gi igennem skorstenen. Til den nordre skorsten har der uden tvivl veret indfyring til bilaggerovne i 3 celler. Den sondre skorsten var lidt storre, formentlig for at give plads til et k0kkenildsted, og til en bilaggerovn i en stor celle mod gerden. Der var i murvarket forberedt til nok en bileggerovn til rummet mod torvet, men det kom aldrig ifunktion; der blev opsat en vindovn med indfyring fra stuen. I alle cellerne var der oprindelig under bjalkerne rodmalede braddelofter med ler-indskud, og alle skilleveggene til cellerne var opmuret af specielle herdtbrandte mursten, hvorimod de ovrige skillevagge i bygningen var opfort af rd lersten. Under gulvene var der ret tat store kampesten, maske for at hindre udbrud den vej, med det kan ogse vare affald fra bygning af fundamenterne. Det er oplyst, at der skulle vare 8 celler i bygningen, men det har ikke varet muligt at konstatere flere end 6 celler. Enkelte celler kan dog have veret opdelt, eller der kan have veret nok en celle midt i stueetagen. Det kan maske konstateres ved en eventuel senere ombygning eller istandsattelse."

6 Tinghusets udsmykning: Tinghusets udsmykning er sket i samarbejde med Bornholms Kunstmuseum, der har udl6nt verker. Museumsleder Lars Kerulf M0ller har udtalt folgende: "Det er et stolt hus, borgerne i Ronne i 1834 rejste blandt de skure, boder og ydmyge bindingsvarkshuse, som gennem nogle 5r var skudt op i kanten af byens store eksercerplads derude nord for byens gamle centrum. Et smukt klassicistisk hus, stramt og symmetrisk med trekantgavl over hovedindgangen. Et hus, der med sin solide grundmur og regelrette facade signalerede, at her ligger magtens centrum. Arstallet for opf6relsen var ikke tilfaldigt og i virkeligheden et resultat af store begivenheder ude i Europa. Som en nodvendig konsekvens afjulirevolutionen i 1830 i Frankrig, den borgerlige opstand, hvor dyderne fra 1789-revolutionen genetableredes og standerforsamlingerne fik deres ret, m5tte ogs6 den danske enevoldskonge Frederik den 6. give indrommelser og de danske stenderforsamlinger mpdtes i et f6rste forsog p6 ogsi i Danmark at gennemfore de id6er om magtens tredeling, en lovgivende, en udpvende og en dommende, som Montesquieu havde fremsat allerede i lndskriften over hovedindgangen "Borgerret og Velfard" fortaller i f6 ord og med stor patos, om den selvbevidsthed, der 15 bag bygningen, der pi denne mdde ogsi er en afgorende milepal i processen frem mod den frie forfatning, vi netop her i 1999 fejrer 150 6ret for. Hvad har nu det med kunsten al gate, vil nogle sikkert sporge. Jo, den samme borgerlige frig6relse var basis for en ny selvforstielse, der ud over retsvasnet blev udtrykt gennem den spede frie presse (Dr. Dampe fik i 1842 tilladelse til at forlade sit fangenskab og bosatte sig i R6nne) og gennem en ny interesse for kunst og kultur (oprettelsen af "Den Bornholmske Kunstforening" i 1845). For det nye borgerskab var det at omgive sig med og betragte kunst en mide at markere sine rettigheder som frie og lige medlemmer af et samfund. Lars Hansen, som i 1871gennem sit testamente lagde grunden til Bornholms Kunstmuseum, er et godt eksempel, n5r han f.eks. vandt sin ber6mmelse netop gennem et portrat af en af det nye borgerskabs yndlinge, nationalskjalden Adam Oehlenschldger. Det er derfor forekommet naturligt ogs6 at bestykke det nu smukt renoverede hus med kunst. Og ikke kun kunst, der er i overensstemmelse med den tid, da huset blev skabt, men kunst, der rekker helt frem til i dag. Som signal om den nutidige virksomhed, der udoves i huset og til glade for de mange, der har deres virke eller af andre grunde er brugere af huset." Fremtiden: Ved genindvielsen den 22. januar 1999 udtalte davarende dommer Flemming Schonnemann folgende: "Vi har med ombygningen f6et skabt nogle rammer, som vil betyde, at der i huset vil kunne arbejde 2 retsinstanser pi samme tid uafhengig af hinanden i planlegning af sagernes afvikling. Det er nu op til retten at soge at udfylde disse rammer, og vi vil g6re vores bedste for at s6ge at opfylde de behov, som lokalsamfundet har for den tredje statsmagt, s6ledes at vi kan medvirke til en udvikling og fremgang for det bornholmske samfunds borgere og erhvervsliv."! rit'et Efter ombygningen har den nye retssal i Tinghusets stueetage Tinghuset ved juletid. i 2007 gennemgdet yderligere en ombygning. Denne gang som f6lge af installation af videokonference-og lydoptagelsesudstyr iforbindelse med, at retten (nu Retten

7 p6 Bornholm) blev udpeget som pilotembede for et pr6veprojekt med videokonferencer i retssager. lnstallationen af det tekniske udstyr er foreg6et s6ledes, at det tekniske udstyr si vidt muligt ikke skaemmer retssalen og retshandlingerne. Dette hensyn har varet muligt at varetage som f6lge af, at en stor del af m6blementet, som blev opstillet i forbindelse med ombygningen, var forberedt for installation af yderligere teknisk udstyr. Ogs6 i de kommende 6r forventer retten yderligere teknisk udstyr installeret, herunder ogss i retssalene og pvrige lokaler pi Tinghusets 1. sal. Tinghusets 2. sal st6r fortsat ubenyttet hen og i den stand, som det blev efterladt i, da det senest blev anvendt til kontorbrug af en lejer i begyndelsen af 1990'erne. Dog har retten fortsat opretholdt et mindre lokalt domstolsmuseum, som lejlighedsvis er Sbent for offentligheden og ellers kun efter aftale med retten. Der er pa nuverende tidspunkt (2010) ikke konkrete planer for renovering og udnyttelse af 2. salen eller af garageanlagget i Tinghusets gird. I

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 Svaneke Rådhus - oktober 2007. Rådhusets historie og bevaringsværdi NIELS-HOLGER LARSEN 2008/2016 1 Indledning Denne redegørelse er en redigeret udgave

Læs mere

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Fredningsforslag

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Fredningsforslag SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Fredningsforslag Svaneke Rådhus - oktober 2007. Fredningsforslaget omfatter: Svaneke Rådhus, opført 1857-58 som ting- og arresthus for Svaneke og Østre Herred. Beliggende:

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS Sandvig Batteri ca. 1810 Bornholms Museum FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS Den gamle rådstue i Sandvig Tæt op af en af de mange bornholmske skanser, helt

Læs mere

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene.

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene. Bilag 2 I det følgende er vist en lang række eksempler på gode og dårlige facader, skilte, byinventar med mere. Alle eksemplerne på siderne 2-3 2-12 stammer fra Nørregade, mens de efterfølgende stammer

Læs mere

Fra tingsted til rådhus

Fra tingsted til rådhus Fra tingsted til rådhus Mange af os har sikkert en lidt romantisk forestilling om, hvorledes vore forfædre, i hvert fald de af dem der var udpeget som byernes eller sognenes forhandlere, holdt rådslagninger

Læs mere

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner 35 Morsø Kommune - Feggesundvej 53, Skarregaard, Sejerslev - Gl. Færgevej 32, Gammelgård, Sillerslev - Kirkesvinget

Læs mere

25A KARISMATISKE DRATMETER. sammensatte mobler og farver, sd hver. bolig skovshoved. en smykkedesigner, der. kvadratmeter oser af personlig karisma

25A KARISMATISKE DRATMETER. sammensatte mobler og farver, sd hver. bolig skovshoved. en smykkedesigner, der. kvadratmeter oser af personlig karisma bolig skovshoved 25A KARISMATISKE KV DRATMETER en smykkedesigner, der lave fingerringe: Hun kan sammensatte mobler og farver, sd hver kvadratmeter oser af personlig karisma mykkedesigneten Rebecca Elbek

Læs mere

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d forslag til indretning af biblioteket i tårnet på Hald Hovedgaard d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d Maj 2004 h o v e d b y g n i n g f r a s y d m e d o r

Læs mere

Kulturhistorisk værdi 2 Kulturhistorisk vurdering Bygningen er et fint eksempel på det hospitalsbyggeri, som amterne

Kulturhistorisk værdi 2 Kulturhistorisk vurdering Bygningen er et fint eksempel på det hospitalsbyggeri, som amterne Alléen 14 - Lindely Beskrivelse Alléen 14, 1841 ff. Alléhuset Generel: Grundmuret, gulmalet længehus i 1½ etage over høj kælder. Profileret og hvidmalet hovedgesims. Sokkel af tilhugne granitsten. I gadefacaden

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 784,1. Område 4, Nødebo, Nødebovej 77, Undervisning (bygn. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27)

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 784,1. Område 4, Nødebo, Nødebovej 77, Undervisning (bygn. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27) Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 784,1 Område 4, Nødebo, Nødebovej 77, Undervisning (bygn. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R RAVELINENS BOMHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 12. februar 2014 Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm Indvendig istandsættelse Kalkede vægge Redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN November 2015 Orientering Skt. Peders kirkes indre - våbenhus, skib, kor, apsis og tårnrum

Læs mere

RUTS KIRKE. Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING. Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014

RUTS KIRKE. Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING. Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 RUTS KIRKE Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 1 Indledning Ruts Kirke står overfor en indvendig vedligeholdelse i de kommende år. Menighedsrådet har

Læs mere

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt.

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt. Edisonsvej 12 (ejerboligforening) Bygherre: Ejerforeningen Edisonsvej 12 Rådgiver: Falkon A/S Administrator: Husen Advokater Dato: 28-04-2014 Matr. nr. 30m, Frederiksberg Opførelsesår: 1891 Etager: 4 SAVE-værdi:

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Nørre Hospital. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Nørre Hospital. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 211 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Nørre Hospital ndre Østerbro Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde KONGSBAK NFORMATK November 1992 .

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

Kontorlejemål med fantastisk udsigt

Kontorlejemål med fantastisk udsigt Kontorlejemål med fantastisk udsigt Kontorlokaler med udsigt ud over Kastellet til Langeline og på den anden side udsigt ud over hele Nyboder til Københavns skyline M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Charmerende kontorlejemål

Charmerende kontorlejemål Charmerende kontorlejemål Kontorlokaler med plads til individuelle kontorer og storrumsfaciliteter tæt på Østerport Station M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone Cool Gray 8 Tekst:

Læs mere

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 78 lejeboliger på Birkholm Historie Sluseholmen i Sydhavnen er oprindelig anlagt som et sluseanlæg af Københavns Havnevæsen

Læs mere

KAKKELOVNE I SKOVRIDDERGÅRDEN Niels-Holger Larsen, 5.marts 2006/opdateret 25.7.2013

KAKKELOVNE I SKOVRIDDERGÅRDEN Niels-Holger Larsen, 5.marts 2006/opdateret 25.7.2013 KAKKELOVNE I SKOVRIDDERGÅRDEN Niels-Holger Larsen, 5.marts 2006/opdateret 25.7.2013 1600-tallets Skovriddergård lå øst for Nikolaj kirke i Rønne. Her boede nemlig i et par årtier kongens holtzförster skovridderen

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

Fasanvangen. Lækre rækkehuse i Ishøj

Fasanvangen. Lækre rækkehuse i Ishøj Fasanvangen Lækre rækkehuse i Ishøj Afdeling 957-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam 1 18 moderne, energivenlige rækkehuse med egen have og sydvendt altan Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning:

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Med Justitsministeriets brev af 29. november 2005 blev jeg orienteret om at Politimesteren i Gladsaxe den 25. november 2005 havde foretaget følgende indberetning til Justitsministeriet:

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse i forbindelse med projekt om renovering /nedrivning samt tilbygning til - hus på Nyvej 13 - M.nr.9ab

Ansøgning om byggetilladelse i forbindelse med projekt om renovering /nedrivning samt tilbygning til - hus på Nyvej 13 - M.nr.9ab Strandholms Alle 2A 2650 Hvidovre Tlf: +45 27 28 90 05 Ansøgning om byggetilladelse i forbindelse med projekt om renovering /nedrivning samt tilbygning til - hus på Nyvej 13 - M.nr.9ab Projektet omhandler

Læs mere

Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab

Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab 5 nye familieboliger i størrelsen 91 m² - 115 m² (to lejligheder på 1. sal med tilhørende værelse med toilet i stue etagen) Vester Mølle, beliggende på Lagonis Minde

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Fredningsforslaget omfatter: Skifteretten i Randers, tidl. Herredsretten, opført 1862. Skifteretten i Randers, facade mod Tøjhushavevej Forslagsstiller:

Læs mere

MARIELYST KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET

MARIELYST KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET Marielyst - Karakter og kvalitet i sommerhusområdet er udarbejdet af Guldborgsund Kommune, Stab og Plan i samarbejde med Hasløv & Kjærsgaard, Byplankonsulenter,

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: KASERNEOMRÅDET, HOLBÆK Historie I begyndelsen af 1900-tallet blev det i det daværende Krigsministerium besluttet, at der skulle udpeges

Læs mere

G Æ S T E H U S I K A T B J E R G S K I T S E F O R S L A G M A J 2 0 0 6

G Æ S T E H U S I K A T B J E R G S K I T S E F O R S L A G M A J 2 0 0 6 G Æ S T E H U S I K A T B J E R G S K I T S E F O R S L A G M A J 2 0 0 6 G Æ S T E H U S I K A T B J E R G Skitseforslag maj 2006 Bygherre: Else Storgaard Jacobsen & Søren Kjær Nielsen Katbjerg Oddevej

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

Thrige-Firkanten, Edisonsvej 9-21 5000 Odense C. Flotte og velrenoverede rustikke lokaler

Thrige-Firkanten, Edisonsvej 9-21 5000 Odense C. Flotte og velrenoverede rustikke lokaler - til leje... Butik/Kontor 2.281 m² Thrige-Firkanten, Edisonsvej 9-21 5000 Odense C Flotte og velrenoverede rustikke lokaler Central placering tæt på Odense Banegård, Havn og midtby Mange anvendelsesmuligheder

Læs mere

Ørum Torv. Afdeling 713 Udlejningsprospekt KPF Arkitekter AS 29. marts 2012

Ørum Torv. Afdeling 713 Udlejningsprospekt KPF Arkitekter AS 29. marts 2012 Ørum Torv Afdeling 713 Udlejningsprospekt KPF Arkitekter AS 29. marts 2012 s 2 Ørum Torv Skole Randers Viborg Ørum Torv Ørum Torv Boligselskabet Sct. Jørgen har udviklet Ørum Torv med hensigten om at skabe

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Arealoversigt. Set. Georgs Gårdens Børnehave, Solvangsvej 5 B okt.2qq2 / casv. Tilstandsrapport 2002.

Arealoversigt. Set. Georgs Gårdens Børnehave, Solvangsvej 5 B okt.2qq2 / casv. Tilstandsrapport 2002. Tilstandsrapport 2002. Arealoversigt. Areal- og funktionsoversigt. Arealer er netto og i henhold til BUPL - reqler. Rum nr.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. _ Betegnelse. Børnetoilet. Garderobe.

Læs mere

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely)

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Beskrivelse Alléen 14, 1878, kaldt Birkely efter birketræerne i den gamle hospitalshave. Trefløjet anlæg med en forholdsvis kort og lav hovedbygning (liggende vest-øst)

Læs mere

Enghøjskolen. Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Enghøjskolen. Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Enghøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Enghøjskolen blev totalrenoveret i 1999. Skolen er i 2 plan

Læs mere

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen Sag: Parcelhus Dato: 06-06-12 Sagsnr: F2012-02 Udarb. Af: Ellen Agger OVERSKRIFT Side 0 af 5 16-4-2012 BTH HASLEV BYGNINGSOPMÅLING Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

Læs mere

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008 BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND Model 2 - december 2008 Forundersøgelse vedr. etablering af Sundhedshus i Dronninglund Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

Fem bud på fremtidens flexbolig

Fem bud på fremtidens flexbolig Fem bud på fremtidens flexbolig Arkitekt- og ejendomsbranchen mødtes i denne uge på Lolland med bud på, hvordan man kan forvandle tomme boliger til attraktive feriehuse. Med flexboligordningen, hvor helårsboliger

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

New Yorker-kontor 134 m²

New Yorker-kontor 134 m² - til leje... New Yorker-kontor 134 m² Pakhusgården 12 5000 Odense C Atmosfærefyldte lokaler med bynær beliggenhed Perfekte omgivelser i eftertragtet erhvervspark Totalt nyindrettet i New Yorker-stil Smukke

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Der skete i perioden

Læs mere

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger STRADLODSHUS 93 moderne familieboliger 2. revideret udgave 10. oktober 2013 Strandlodhus Beliggende Lergravsvej 50 og 51A /, 19 og 59, matr. nr. 177, Sundbyøster, København Der tages forbehold for fejl

Læs mere

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558.

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558. Punkt 5. Aalborg Kommune - Ældre og Handicapforvaltningen - Storemosevej - Hammer Bakker - Ansøgning om støtte til etablering af 5 almene ældreboliger med serviceareal - Udslusningsboliger (skema A). 2013-8558.

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 705. Fiolstr.10,St.K.18. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 705. Fiolstr.10,St.K.18. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 705 Fiolstr.10,St.K.18 Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: FIOLSTRÆDE 10 Dato: 01.02.2013

Læs mere

www.longelsekirke.dk Mindeplade for de ukendte druknede 46. Opsat i 2012.

www.longelsekirke.dk Mindeplade for de ukendte druknede 46. Opsat i 2012. Longelse kirke Kirken, som er højt placeret med udsigt til Langelandsbæltet og Lolland, er en middelalderkirke, med romansk skib og sengotisk lanhuskor. Våbenhus i syd, sakristi i nord og tårn i vest.

Læs mere

Rolands Have. Ældre- og handicapegnede boliger

Rolands Have. Ældre- og handicapegnede boliger Rolands Have Ældre- og handicapegnede boliger Afdeling 921-0 Brøndby Boligselskab 22 2-værelses boliger i Brøndby klar til indflytning i efteråret 2015 Nygårds Plads 27, 1. 2605 Brøndby Telefon 3812 1353

Læs mere

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF NR. BROBY SKOLE TIL JOB & AKTIV DATO 15.12.2011 NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING ARKITEKTFIRMAET TKT A/S ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk

Læs mere

Bies Bryghus. Kunstetagerne. - Fra start til nu. Bies Gaard Adelgade 26 9500Hobro. St. Torv. Hobro museum for moderne k

Bies Bryghus. Kunstetagerne. - Fra start til nu. Bies Gaard Adelgade 26 9500Hobro. St. Torv. Hobro museum for moderne k I underste etage er skif udstillinger med moderne og international kun I øvrige etager vise Hobro Kunstsamlin med 30 af Danmarks før kunstnere. I alt 1015 m 2 kunstudsti i 4 etager. Bies Bryghus - Fra

Læs mere

Kontordomicil 420 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Centralt placeret ved Bazar Fyn. Thrige-Firkanten Edisonsvej 20 5000 Odense C

Kontordomicil 420 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Centralt placeret ved Bazar Fyn. Thrige-Firkanten Edisonsvej 20 5000 Odense C - til leje... Kontordomicil 420 m 2 Thrige-Firkanten Edisonsvej 20 5000 Odense C Centralt placeret ved Bazar Fyn Et af byens mest eksklusive og inspirerende kontorlejemål - der bare skal ses! Fantastiske

Læs mere

HACK KAMPMANNS TING- OG ARRESTHUS I HORNSLET NU BIBLIOTEK OG EGNSARKIV

HACK KAMPMANNS TING- OG ARRESTHUS I HORNSLET NU BIBLIOTEK OG EGNSARKIV HACK KAMPMANNS TING- OG ARRESTHUS I HORNSLET NU BIBLIOTEK OG EGNSARKIV Den kendte arkitekt og kgl. bygningsinspektør Hack Kampmann har stået for opførelsen af usædvanlig mange bygninger på Djursland. De

Læs mere

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN HILLERØD SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød AFTENENS PROGRAM : Velkommen Siden sidst Overblik - helhedsplan

Læs mere

Kontor + kælder 367 m²

Kontor + kælder 367 m² - til leje... Kontor + kælder 367 m² Pakhusgården, Rugårdsvej 101 5000 Odense C Attraktiv domicilejendom med stor synlighed Meget attraktiv beliggenhed mod Rugårdsvej - et lejemål med sjæl og atmosfære

Læs mere

Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen i selskab med Per Krogh

Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen i selskab med Per Krogh VURDERING AF TILSTAND OG BEVARINGSVÆRDI Jespervej 274, 3480 Fredensborg Rekvirent: Ole Worm Christensen Jespervej 274 3480 Fredensborg Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders

Læs mere

Kontordomicil 554 m²

Kontordomicil 554 m² - til leje... Kontordomicil 554 m² Thrige, Haubergsvej 1 5000 Odense C Flagskibet på Thrige udlejes Et af øjeblikkets mest populære og dynamisk erhvervsområder i Odense Primært areal udgør 428 m 2, sekundært

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 724. Øster Voldgade 3. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 724. Øster Voldgade 3. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 724 Øster Voldgade 3 Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Øster Voldgade 3 Dato: 01.02.2013

Læs mere

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Præsentabel ejendom

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

En rundtur i Lyset på godt og ondt

En rundtur i Lyset på godt og ondt En rundtur i Lyset på godt og ondt Inden for de seneste 5-7 år er der sket en kolossal udvikling i Lyset. Der er blevet solgt rigtig mange huse, og det har blandt andet betydet at nye ejere er gået i gang

Læs mere

eri1e VURDERING beliggende ejendommen matr.nr. 385, Nørrevold Kvarter, OLE SUHRS GADE 23, 1354 KØBENHAVN K.

eri1e VURDERING beliggende ejendommen matr.nr. 385, Nørrevold Kvarter, OLE SUHRS GADE 23, 1354 KØBENHAVN K. eri1e VURDERING af ejendommen matr.nr. 385, Nørrevold Kvarter, beliggende OE SUHRS GADE 23, 1354 KØBENHAVN K. EJENDOMSMÆGERFIRMAET CHARES ANDERSEN 1 Statsaut, ejendomsmæglere & valuarer MDE VURDERINGSTEMA:

Læs mere

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955).

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955). Hasle Gamle Rådhus Denne redegørelse skal ikke give sig ud for at klarlægge rådhuset historie, men har til formål at forstå facadens udformning og ændringer gennem tiden i forbindelse med den restaurering,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter regleme i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Flot lejemål i prisbelønnet ejendom

Flot lejemål i prisbelønnet ejendom - til leje... Kontor 833 m² Sverigesgade 5, 3. sal 5000 Odense C Flot lejemål i prisbelønnet ejendom Gennemrenoveret og prisbelønnet ejendom, unikt beliggende på Odense Havn Særdeles præsentabelt og inspirerende

Læs mere

Bevar vinduerne. www.bygningskultur.dk/vinduer

Bevar vinduerne. www.bygningskultur.dk/vinduer Bevar vinduerne Hjemmeside viser vej www.bygningskultur.dk/vinduer www.bygningskultur.dk/vinduer Et nyt tema om vedligehold af vinduer giver gode oplysninger til bygningsejere og -administratorer Se en

Læs mere

Jeg modtog med breve af 19. december 2003 og 6. april 2004 kommunens udtalelser. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg modtog med breve af 19. december 2003 og 6. april 2004 kommunens udtalelser. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. september 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af rådhuset i Sorø Kommune. I rapporten bad jeg kommunen om udtalelser og om underretning

Læs mere

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger 4. revideret udgave 21. maj 2014 Strandlodhus Beliggende Lergravsvej 50 og 51A /Strandlodsvej 17, 19 og 59, matr. nr. 177, Sundbyøster, København Der tages forbehold

Læs mere

HOLBERGKVARTERET. oldfuxvej 6 PARCELHUS. bygget 1939

HOLBERGKVARTERET. oldfuxvej 6 PARCELHUS. bygget 1939 HOLBERGKVARTERET oldfuxvej 6 PARCELHUS bygget 1939 1 Jeg vil forskønne, forbedre og bevare... Jeg har netop renoveret dette smukke parcelhus fra 1939 samt anlagt haven. Godt hjulpet af svigerfar og Google

Læs mere

4. Personhistorie: Fortjenstfulde mand og kvinder

4. Personhistorie: Fortjenstfulde mand og kvinder G ravminderegistrering O ktobe r 2075, Muse u m Sqn de rjyl ldnd, Tenno R, Kistensen Udvalgelseskriterier: Man skal finde de gravminder "som bevarer mindet om fortjenstfulde mand og kvinder, eller som

Læs mere

Beboerhøring om byfornyelse af ejendommen Nitivej 3, Frederiksberg.

Beboerhøring om byfornyelse af ejendommen Nitivej 3, Frederiksberg. XX Nitivej 3, 2000 Frederiksberg København, den 5 september 2012 Vort j.nr. : 148- Deres j.nr. : Beboerhøring om byfornyelse af ejendommen Nitivej 3, Frederiksberg. Kære beboere på Nitivej 3. Som mange

Læs mere

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13 Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014 Avis nr. 13 Det Gamle Bibliotek, Aalborgvej 43 Halvrimmen 9460 Brovst Mail. dgbhalvrimmen@gmail.com Find os

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 429 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00073-2/PH 2/7 Den 9. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret? Jernbanegade 35 Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad er bygget til senere? Hvor mange tårne er der? Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Læs mere

EtIamgt[[v '' I, ; = Af Ssren Beilman, skolelerer

EtIamgt[[v '' I, ; = Af Ssren Beilman, skolelerer '' I, T EtIamgt[[v Af Ssren Beilman, skolelerer s z U Y ; = lad mig straks afslore hvor langt mit liv i skolen har varet:41 6r. Det lyder i arbejdssammenhang af voldsomt mange 6r, men pi det niveau, hvor

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Produkt Katalog Skjern / Gården

Produkt Katalog Skjern / Gården KompetenceCenter Skjern Kontakt info Produkt Katalog Skjern / Gården KompetenceCenter Gården Numitvej 8 6960 Hvide Sande Tlf. 97 313639 Holdleder Henrik Vilhelmsen Mob. 51 501719 Holdleder Steen E. Nielsen

Læs mere

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Præsentabel ejendom

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

STATUS FOR PROJEKT JAGTENS HUS PR. D. 31. MARTS 2016

STATUS FOR PROJEKT JAGTENS HUS PR. D. 31. MARTS 2016 STATUS FOR PROJEKT JAGTENS HUS PR. D. 31. MARTS 2016 BYGGEPLADSEN Byggepladsens indretning og funktion er uændret i forhold til seneste opdatering, pånær én væsentlig ting: Den sidste af de gamle bygninger

Læs mere

Unikaplan. - 2 plan serien

Unikaplan. - 2 plan serien Unikaplan - 2 plan serien 84 Skråner jeres byggegrund? - Så er løsningen her: UnikaPlan serien 2 plan for indbygning til skrånende grunde er et spændende bekendtskab. Den moderne arkitektur står i stærk

Læs mere

Jeg modtog med brev af 6. marts 2006 kommunens udtalelser.

Jeg modtog med brev af 6. marts 2006 kommunens udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 15. september 2005 af handicaptilgængeligheden på Esbjerg Rådhus. I rapporten bad jeg kommunen om udtalelser

Læs mere

Sønderborg Kommune - Idéoplæg Børneunivers i Lysabild - D. 03.08.2010

Sønderborg Kommune - Idéoplæg Børneunivers i Lysabild - D. 03.08.2010 Weile arkitekter maa Sønderborg Kommune - Idéoplæg Børneunivers i Lysabild - D. 03.08.2010 Idegrundlag: Formålet med projektet er at samle skole, SFO, børnehave og dagpleje i et nyt børneunivers med henblik

Læs mere

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Regler for tildeling af lejligheder Husorden Regelsæt Brandsikring Lejlighedssammenlægning REGLER FOR TILDELING AF LEJLIGHEDER I ANDELSBOLIGFORENINGEN

Læs mere

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Facade mod Hendriksholm Boulevard Hendriksholm Skole Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Indskolingen Ombygning af indskolingen på Hendriksholm Skole - Projektforslag - juli 2015 Udarbejdet af

Læs mere

UDKAST PRÆSTEMOSEN FRITIDSHJEM - HVIDOVRE KOMMUNE - PROJEKTFORSLAG - 09.07.2010 - RAMBØLL A/S - MANGOR & NAGEL A/S ARKITEKTFIRMA

UDKAST PRÆSTEMOSEN FRITIDSHJEM - HVIDOVRE KOMMUNE - PROJEKTFORSLAG - 09.07.2010 - RAMBØLL A/S - MANGOR & NAGEL A/S ARKITEKTFIRMA UDKAST PRÆSTEMOSEN FRITIDSHJEM - HVIDOVRE KOMMUNE - PROJEKTFORSLAG - 09.07.2010 - RAMBØLL A/S - MANGOR & NAGEL A/S ARKITEKTFIRMA Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Overordnet

Læs mere