Retten pi Bornholm TINGHUSET FAROG NU. .l I. ( l. OpfOrt i 1834

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retten pi Bornholm TINGHUSET FAROG NU. .l I. ( l. OpfOrt i 1834"

Transkript

1 Retten pi Bornholm TINGHUSET FAROG NU., fi fl lr lf r.l I Ir f' ( l : OpfOrt i 1834

2 Lidt om husets historie: "Tinghuset" kaldes bygningen pi St. Torv 1, Ronne. Bygningen indeholder idag retslokalerne for retten p6 Bornholm, d.v.s. den domstol, der dakker Bornholm og christianso. Bygningen fungerer samtidig som ostre Landsrets bitingsted pa Bornholm. Bygningen er opfort i Srene som r6dhus for ROnne kobstad og ting- og arresthus for Vestre Herred, en gammel inddeling af Bornholm, der omfattede, hvad der svarer til den vestlige halvdel af Bornholm. Arkitekten eller bygmesteren, som var datidens betegnelse, var landinspektor ob major Henning Pedersen, en sjallander der levede fra L775 til 1837 og kom til Bornholm i 1816 for at lede matrikuleringen af Bornholm. Henning Pedersen boede i den ejendom i Laksegade i ROnne, der efter en senere ejer idag kaldes "Erichsens Gaard". Denne ejendoms udseende skyldes til dels Henning Pedersen. Der er idag kun meget fa spor i Ronne af Henning Pedersens virke som arkitekt. Udover hovedvarket, Rad-, TinS- og Arresthuset, skal imidlertid nevnes prastegerden i soborsstrade (1831). Tinghuset er i dag stadig en markant bygning, men var ved opforelsen i det endnu mere, idet da var en by af nesten udelukkende lave, en-etages bygninger, hvilket ogse var tilfaldet med en stor del af torvets bygninger. "Tinghuset" var en h6rdt tiltrangt afloser for den gamle "Radstue" i Redhusstrade i Ronne. Denne bygning eksisterer ikke lengere, men var en s-fags bindingsvarksbygning, opfort i Denne bygning var opfort pa de gamle kaldermure og havde helafvalmet tag, betagt med tegl. Populart sagt gik de fire ta8sider op "i spids,,. Kaelderen, der var uden vinduer, blev brugt som arrest. Oven pe kalderen l5 by16dssalen samt to sme arrester. I byrsdssalen holdt man byr6dsmoder samt Ronne kobstads ting, hvor byretten havde sit virke. Redhuset fra j.729 var imidlertid se d6rligt konstrueret, at den davarende byfoged (dommer)jakob Pingel i 1831 m6tte bekendtgore: "Da ROnne r6dstue er iden brostfaldige tilstand, at den e.l kan benyttes, afholdes fra tirsdag den 29. november s6vel by- som herredsting i byfogedens gerd, hvor skifter og auktioner ogse holdes". Allerede i 1806 var man imidlertid ophort med at bruge redstuebygningen som arrest, da de underiordiske fangehuller uden vinduer var mere end man selv efter datidens forhold mente at kunne byde fanger. Arresten blev derfor flyttet til den militare hovedvagt, som le i den rode bygning i SOndergade ud for Kobmand ROnnes gard. Det er en en-etages bygning, ligeledes med hoit, spidst tag og rummede s6vel vagtstuen og vagtofficerens verelse som arresterne. Der var ikke megen plads i cellerne, hvorfor disse fortrinsvis anvendtes til indesperring af mandlige arrestanter fra ROnne. Kvindelige fanger opbevaredes hos mandskabet i privat arrester i Ronne by. Ovrige arrestanter i herredet kunne indesparres i herredets kirket6rne' I en periode fra 1810 til L831 blev retten afholdt i Latinskolen (det nuvarende gymnasium). Udgifterne til opforelsen af tinghuset blev fremskaffet dels ved "redstuepenge" (en afgift pi skrevne retsdokumenter), dels ved Kommunes salg afjord, salg af den gamle radstuebygning i Radstuestrade samt salg af bygningerne pe tinghusets grund til nedrivning. Endelig bidrog den velhavende byfoged Pingel med et st0rre bel0b til byggeriet. De samlede byggeomkostninger belob sig til Rigsbankdaler excl. grund, inventar og andre udgifter. Huset, der er uden kalder, er opmuret fra grunden af gule flensborgsten pa en sokkel af granitkvadre. Huset st6r i det ydre stort set som ved opforelsen i Bygningen har itiden derefter undergeet en rakke storre eller mindre indretningsmassige forandringer, isar for underetagens vedkommende. I underetagen var der planlagt 8 celler. Senere indrettedes en arrestforvarerbolig. PA 1. sal en stor sal samt 3 stuer. Fdrstesalens ruminddeling er i dag stort set som ved opforelsen. FOrstesalen blev anvendt af by- og herredsfogeden (dommeren), byskriveren og kemneren (datidens kommunaldirektor). Endvidere var der modesal for Ronne byred samt retssal. Bygningen ophorte som arresthus ved opforelsen af ROnne Arrest i Der var herefter i stueetagen politistation indtil man i 1979 flyttede politistationen til den nuvarende politistation pa Zahrtmannsvej.

3 2 Kommunes administration flyttede forst til Pistolstrade, "Det ROde Pakhus", og endelig flyttede det kommunale rad ud i forbindelse med kommunesammenlagningen i Stueetagen har efter udflytningen af politistationen veret udlejet til Bornholms Udskrivningskreds, indtil denne institution flyttede i Statamtets (nu Statsforvaltningens) lokaler i I stueetagen er nu indrettet en yderligere retssal til brug sammen med de to retssale pii f0rstesalen. I bygningens tagetage er indrettet et mindre domstolsmuseum. I husets midterakse over er der indfeldet en sandstensplade med inskriptionen: "Ret og Borgervel". I frontispicen, "Trekanten", findes en sandstensplade med 6rstallet 1834, d.v.s. byggesret, og Overst i samme frontispice et ur, ligeledes fra Dette ur slsr- hvad mange nappe ved -timeslag, hvilket kan hores, n6r trafikken p6 torvet er ringe. Tinghusets forhal har klinkergulv, formentlig det originale gulv fra husets opf6relse. Dekorationen i forhallen s6vel i stueetagen som p6 1. sal er ligeledes formentlig identisk med den oprindelige dekoration. I forhallen umiddelbart til h6jre for opgangen til 1. salfindes en indmuret plade, der i sin tid har haft sin plads i r6dhuset i R6dstuestrade ved havnen. Omkring Frederik lv's navnetrek st6r der: "DominLrs mihi adiutor 1729". Herunder leses fplgende manende indskrift: "Frygt Gud! Wer Kongen tro! Gi6r hve Mand Rett og Skiell, Saa skall du stedtze boe i Frid og leve Wel. Hver erlig mand, som seer paa mig, kand ind og ud frit gange, Mens Morder, Hore, Tiv og Svig min Kielser tager til Fange." Da det "nye" ridhus ikke havde nogen fangekelder, men derimod celler over jorden, der i en samtidig beskrivelse beskrives som "Ganske lyse og sunde", passer den sidste del af den manende inskription siledes darligt til det "nye" tinghus. I If -a I r I lndgangen til Tinghuset, St. Torv i Justitsministeriet overtog ejendommen som eneejer i 1960, da man erhvervede "byens Nordre sprojtetern"; den gamle brandstation. Dommerembederne i ROnne og blev i 1973 slset sammen til et embede. Huset fungerede nu for hele Bornholm om end der blev opretholdt og fortsat anvendt en retssal i Nex6 indtil I 1979 flyttede politiet til en nybygget politigerd p6 Zahrtmannsvej og huset blev nu slet og ret kaldt Tinghuset. Efter politiets udflytning var det svart at udnytte stueetagen som bestod af sm6 og uhensigtsmessigt placerede rum. Da der samtidig i begyndelsen af 1990'erne skete en vesentlig stigning i antallet af domsmandssager ob da der opstod Onsker om en hurtig afvikling af sagerne, var der ikke langt til id6en om at udnytte stueetagen med en yderligere retssal. Dette ville samtidig betyde, at sivel by- som landsret kunne afvikle sager samtidig.!d6er til husets seneste ombygning Pi denne baggrund og fordi retten fik et stigende antal sager, navnlig domsmandssager, udarbejdede den tidligere kgl. Bygningsinspekt6r Gehrdt Bornebusch i 1994 efter Onske fra retten i ROnne et skitseforslag til begranset indvendig ombygning og indretning af stueetagen samt istandsattelse af 1. salen. EksteriOret blev istandsat i 1991 og omfattedes ikke af projektet. I 1996 overtog Fogh & FOlner denne opgave i forbindelse med at Johan Fogh havde overtaget embedet som kgl. bygningsinspektor. Stueetagen havde da st6et nasten ubenyttet hen siden Den fremstod nedslidt med lasede tapeter, et utal af gulvbelagninger, skave gardinstenger med gamle gardiner og nedhangte lofter. Adskillige ombygninger havde skjult de fleste af de enkle, strenge principper huset er opfort efter, og skabt en labyrint af sm6 og morke rum med helt uens dore og paneler. En celle, der i husets tid som politistation havde varet anvendt som detention, havde terrazzogulv med aflob og tremmer for vinduet. 1. salen fremstod kun lettere nedslidt, dog havde den store retssal et trist moblement af hvide laminatbekladte skranker.

4 Rettens behov for flere og mere moderne faciliteter gjorde det oplagt at unders0ge mulighederne for at ombygge stueetagen, s6 endnu en retssal samt fornodne rum i forbindelse med denne kunne indrettes. lndledningsvis overvejede man at sammenlagge to rum langs Torvet, men arealmassigt ville dette blive meget beskedent og derudover helt ubeskyttet for indkig fra forbipasserende. Det oprindelige skitseforslag blev skrinlagt og andre muligheder undersogt. Huset med sine sm6 rum b6d ikke umiddelbart p5 en mulighed for at tilvejebringe et st0rre lokale. lkke uden at bryde den berende linje, der gir fra gavl til gavl. Da bygningen er fredet var et s6dant indgreb principielt set utenkeligt, iser eftersom man m6tte fjerne den nederste del af en skorsten. Men Onsket om at Tinghuset kunne forblive retsbygning vejede ogs6 tungt. Det hed i bygningsfredningslovens 5 1, stk. 2:"ved lovens administration skal der legges vagt p6, at de bygninger, der vernes, fir en hensigtsmassig funktion, der under hensyntagen til bygningernes serlige karakter tjener til deres opretholdelse pi lengere sigt". Der havde pi dette tidspunkt varet plejet ret i bygningen i 160 6r eller fra for grundloven. De planmassige tiltag blev derefter godkendt af Det serlige Bygningssyn den 16. april 1997 med den betingelse, at der blev foretaget bygningsarkeologiske undersogelser f0r og under ombygningen. Ombygningen: Ombygningen blev pibegyndt den 1. maj 1998 og retten flyttede midlertidigt til amtsmandsgirden i Storegade 36. Ombygningen var kort fortalt en meget gennemgribende oprydning, lige fra bortk0rsel af r6dne bjalker og sprukne linoleumsgulve, til opmuring af indervagge, st6bning af gulv og fint smede-, snedker- og malerarbejde. Heraf skal fremheves f6lgende: o Etablering af ekspeditionsluge i forhallen og skranke i glasvaggen. o Etablering af et handicapvenligt toilet og nye venterum.. Den gamle celle blev nedlagt og erstattet med toiletter med forrum. r Loftet i stueetagens retssal blev udfort af glatte bradder med tremmefelter. Bag tremmerne ligger akustikregulerende materiale, der medvirker til at efterklangen i dette lokale er serdeles kort, og derfor sarlig velegnet til et afdempet stemmeleje. o Vinduerne i samme retssal blev forsynet med forsatsrammer med lydruder, saledes at stojen fra Store Torv dempes mest muligt.. er fremstillet af stobejern, et efterh6nden kun sjaldent anvendt materiale, hvor sojlen forst fremstilles i tra i LOt% storrelse. Omkring denne udfores formen til det flydende jern, som ved storkning svinder den ene procent. barer foruden etagedekket ogs6 resterne af den sydlige skorsten. o P6 1. sal blev det oprindelige plankegulv frilagt og behandlet med hvid olie. viet i Den nye retssol i stueetogen, der blev ind- o Al malerbehandling af travark er udfort med linoliemaling. Vaggene er malet med limfarve og silikatmaling, der giver en smuk mathed. Farveskalaen er udarbejdet p6 baggrund af forhallens og gronne kulorer. o Dommerskranker, advokatskranker og vidneskranker i de to store retssale er specielt fremstillet til Tinghuset, ligesom ekspeditionsskranken i vagtstuen. Skrankerne er udfort i oliebehandlet ahorntra med fyldninger af birketreskrydsfiner. I bordpladerne findes under et l69 et rum til installationer. e En del af Tinghusets gamle inventar p6 1. sal er smukt istandsat og ombetrukket med lyst skind. Den tilsynsf6rende arkitekt Eva Holm-J0rgensen, udtalte om ombygningen: "Det er altid godt at se en ombygning skride frem og opleve nye rum, enklere materialer og afstemte farver tage plads. Ogs6 i Tinghuset har dette varet en forn6jelse. B6de fordi Tinghuset som udgangspunkt er en fin lille bygning og fordi der har veret mulighed for at udf Ore arbejdet i en god

5 4 kvalitet, b6de takket vare en forst6ende og positiv deltagende bygherre og gode og samarbejdsvillige hdndvarkere. Det er en glede at se den tidligere sa forkludrede stueetage fremste brugbar og indbydende i nyistandsat form og ligeledes L. salen med sine renoverede overflader og nye inventar." Bygningsarkaologiske undersogelser: Arkitekt Niels-Holger Larsen har foretaget de bygningsarkaologiske undersogelser som det sarlige bygningssyn forlangte iforbindelse med ansogningen om ombygning. Han udtalte iden forbindelse folgende: "l forbindelse med den sidste ombygning af Tinghuset, eller ROnne Radhus pa Store Torv, er der foretaget bygningsarkaologiske undersogelser inden byggeriet startede, samt iforbindelse med forskellige nedrivninger i bygningen. Det gav overraskende resultater, som reviderer den tidligere opfattelse af Tinghusets indretning, isar hvad anger stueetagens arrestafdeling mod gerden. Tinghusets historie er tidligere grundigt beskrevet af arkitekt Jens Riis JOrgensen i en publikation udgivet af Ronne Byforening Artiklen er skrevet pe grundlag af opmilinger og arkivundersogelser. De nye undersogelser gav helt anderledes muligheder, fordi man nu mange steder kunne "skere helt inde til benet", og skralle mange konstruktioner af lag for lag. Tinghuset har gennem96et en del andringer siden 1902, hvor den nye arrestbygning blev taget i brug. opgaven ved den sidste undersogelse havde to hovedmel eller problemer: hvordan sd bagsidens facade ud med cellevinduer, og kunne den tidligere rekonstruktlon bekraftes. Det lykkedes ikke til fulde at fi et billede af 96rdfacadens cellevinduer. De har sikkert varet placeret i de nuverende storre vindueshuller; i nordgavlen var der dog en antydning af mindre vinduer. Den planlagte andring af rummene og nedrivningen af den store skorsten, hvor den nye retssal er etableret gav rige muligheder for en grundig undersogelse, ligesom blotlegning af flere lofter bragte nye oplysninger. Det overraskende var fundet af to store skorstensrum, hvor de nuvarende skorstene er placeret. Arrestverelserne var som hidtil antaget rigtignok placeret langs bagsiden af bygningen, men ikke helt sa regelret i storrelse og placering som formodet. Det viste desuden, at man uden tvivl har andret planer under byggerieu formentlig for at skaffe plads til en arrestforvarer. Der var ikke en gennemgdende gang, som skilte cellerne fra de ovrige rum. Ved nordgavlen le 2 celler og ved sydgavlen var der sandsynligvis en indgang fra garden og et smalt kokken i tilknytning til den store skorsten. Den indre gang var i hver ende afsluttet af skorstensrum med dore, sa man kunne gi igennem skorstenen. Til den nordre skorsten har der uden tvivl veret indfyring til bilaggerovne i 3 celler. Den sondre skorsten var lidt storre, formentlig for at give plads til et k0kkenildsted, og til en bilaggerovn i en stor celle mod gerden. Der var i murvarket forberedt til nok en bileggerovn til rummet mod torvet, men det kom aldrig ifunktion; der blev opsat en vindovn med indfyring fra stuen. I alle cellerne var der oprindelig under bjalkerne rodmalede braddelofter med ler-indskud, og alle skilleveggene til cellerne var opmuret af specielle herdtbrandte mursten, hvorimod de ovrige skillevagge i bygningen var opfort af rd lersten. Under gulvene var der ret tat store kampesten, maske for at hindre udbrud den vej, med det kan ogse vare affald fra bygning af fundamenterne. Det er oplyst, at der skulle vare 8 celler i bygningen, men det har ikke varet muligt at konstatere flere end 6 celler. Enkelte celler kan dog have veret opdelt, eller der kan have veret nok en celle midt i stueetagen. Det kan maske konstateres ved en eventuel senere ombygning eller istandsattelse."

6 Tinghusets udsmykning: Tinghusets udsmykning er sket i samarbejde med Bornholms Kunstmuseum, der har udl6nt verker. Museumsleder Lars Kerulf M0ller har udtalt folgende: "Det er et stolt hus, borgerne i Ronne i 1834 rejste blandt de skure, boder og ydmyge bindingsvarkshuse, som gennem nogle 5r var skudt op i kanten af byens store eksercerplads derude nord for byens gamle centrum. Et smukt klassicistisk hus, stramt og symmetrisk med trekantgavl over hovedindgangen. Et hus, der med sin solide grundmur og regelrette facade signalerede, at her ligger magtens centrum. Arstallet for opf6relsen var ikke tilfaldigt og i virkeligheden et resultat af store begivenheder ude i Europa. Som en nodvendig konsekvens afjulirevolutionen i 1830 i Frankrig, den borgerlige opstand, hvor dyderne fra 1789-revolutionen genetableredes og standerforsamlingerne fik deres ret, m5tte ogs6 den danske enevoldskonge Frederik den 6. give indrommelser og de danske stenderforsamlinger mpdtes i et f6rste forsog p6 ogsi i Danmark at gennemfore de id6er om magtens tredeling, en lovgivende, en udpvende og en dommende, som Montesquieu havde fremsat allerede i lndskriften over hovedindgangen "Borgerret og Velfard" fortaller i f6 ord og med stor patos, om den selvbevidsthed, der 15 bag bygningen, der pi denne mdde ogsi er en afgorende milepal i processen frem mod den frie forfatning, vi netop her i 1999 fejrer 150 6ret for. Hvad har nu det med kunsten al gate, vil nogle sikkert sporge. Jo, den samme borgerlige frig6relse var basis for en ny selvforstielse, der ud over retsvasnet blev udtrykt gennem den spede frie presse (Dr. Dampe fik i 1842 tilladelse til at forlade sit fangenskab og bosatte sig i R6nne) og gennem en ny interesse for kunst og kultur (oprettelsen af "Den Bornholmske Kunstforening" i 1845). For det nye borgerskab var det at omgive sig med og betragte kunst en mide at markere sine rettigheder som frie og lige medlemmer af et samfund. Lars Hansen, som i 1871gennem sit testamente lagde grunden til Bornholms Kunstmuseum, er et godt eksempel, n5r han f.eks. vandt sin ber6mmelse netop gennem et portrat af en af det nye borgerskabs yndlinge, nationalskjalden Adam Oehlenschldger. Det er derfor forekommet naturligt ogs6 at bestykke det nu smukt renoverede hus med kunst. Og ikke kun kunst, der er i overensstemmelse med den tid, da huset blev skabt, men kunst, der rekker helt frem til i dag. Som signal om den nutidige virksomhed, der udoves i huset og til glade for de mange, der har deres virke eller af andre grunde er brugere af huset." Fremtiden: Ved genindvielsen den 22. januar 1999 udtalte davarende dommer Flemming Schonnemann folgende: "Vi har med ombygningen f6et skabt nogle rammer, som vil betyde, at der i huset vil kunne arbejde 2 retsinstanser pi samme tid uafhengig af hinanden i planlegning af sagernes afvikling. Det er nu op til retten at soge at udfylde disse rammer, og vi vil g6re vores bedste for at s6ge at opfylde de behov, som lokalsamfundet har for den tredje statsmagt, s6ledes at vi kan medvirke til en udvikling og fremgang for det bornholmske samfunds borgere og erhvervsliv."! rit'et Efter ombygningen har den nye retssal i Tinghusets stueetage Tinghuset ved juletid. i 2007 gennemgdet yderligere en ombygning. Denne gang som f6lge af installation af videokonference-og lydoptagelsesudstyr iforbindelse med, at retten (nu Retten

7 p6 Bornholm) blev udpeget som pilotembede for et pr6veprojekt med videokonferencer i retssager. lnstallationen af det tekniske udstyr er foreg6et s6ledes, at det tekniske udstyr si vidt muligt ikke skaemmer retssalen og retshandlingerne. Dette hensyn har varet muligt at varetage som f6lge af, at en stor del af m6blementet, som blev opstillet i forbindelse med ombygningen, var forberedt for installation af yderligere teknisk udstyr. Ogs6 i de kommende 6r forventer retten yderligere teknisk udstyr installeret, herunder ogss i retssalene og pvrige lokaler pi Tinghusets 1. sal. Tinghusets 2. sal st6r fortsat ubenyttet hen og i den stand, som det blev efterladt i, da det senest blev anvendt til kontorbrug af en lejer i begyndelsen af 1990'erne. Dog har retten fortsat opretholdt et mindre lokalt domstolsmuseum, som lejlighedsvis er Sbent for offentligheden og ellers kun efter aftale med retten. Der er pa nuverende tidspunkt (2010) ikke konkrete planer for renovering og udnyttelse af 2. salen eller af garageanlagget i Tinghusets gird. I

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF NR. BROBY SKOLE TIL JOB & AKTIV DATO 15.12.2011 NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING ARKITEKTFIRMAET TKT A/S ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

New Yorker-kontor 134 m²

New Yorker-kontor 134 m² - til leje... New Yorker-kontor 134 m² Pakhusgården 12 5000 Odense C Atmosfærefyldte lokaler med bynær beliggenhed Perfekte omgivelser i eftertragtet erhvervspark Totalt nyindrettet i New Yorker-stil Smukke

Læs mere

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Præsentabel ejendom

Læs mere

1. Retningslinjer mv. for indretning af venterum

1. Retningslinjer mv. for indretning af venterum FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. februar 2003 foretog jeg og tre af embedets øvrige medarbejdere i tilslutning til inspektionen af Arresthuset i Aalborg inspektion af detentionen i Aalborg. Jeg foretog

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

Kontor + kælder 367 m²

Kontor + kælder 367 m² - til leje... Kontor + kælder 367 m² Pakhusgården, Rugårdsvej 101 5000 Odense C Attraktiv domicilejendom med stor synlighed Meget attraktiv beliggenhed mod Rugårdsvej - et lejemål med sjæl og atmosfære

Læs mere

MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 23.02. Hotel Melfar i Middelfart

MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 23.02. Hotel Melfar i Middelfart MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 23.02 Hotel Melfar i Middelfart Middelfart kommune LOKALPLAN NR. 23.02 Hotel Melfar i Middelfart I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsaettes

Læs mere

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen Hjem med sjæl Den gamle 1800-tals patriciervilla i oprindelig stand nord for København var umiddelbart ikke, hvad Helle Holstein og hendes familie havde forestillet sig som deres minimalistisk og stramt

Læs mere

UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ

UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ Sag 8528-11 SØNDERHØJ 16, 8260 VIBY J Statsaut. ejendomsmæglere, MDE, valuar og chartered surveyors København: 7022 9601 Aarhus: 7022 9602 EJENDOMMEN

Læs mere

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget 5 4400 Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv kontor med plads i verdenshistorien Kgs. Nytorv 3 5 Stuen 1050 København K 118 og 417 m² kontorlejemål på hovedstadens smukkeste plads eller samlet 535 m² Lejemålene er beliggende

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

- vurderer forbedringer i andelsboliger

- vurderer forbedringer i andelsboliger - vurderer forbedringer i andelsboliger Indhold: Vurdering side 1 Fejl og mangler side 1 Værdi af forbedringer side 1 Specifikation af vurdering side 2 Specifikation af løsøre side 5 Grundlag for vurderingen

Læs mere

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser.

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. august 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af Sygehus Vestsjælland, Ringsted Sygehus. I rapporten bad jeg amtet om udtalelser og om underretning

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Borgergade 105-107 Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Arbejdernes Andels-Boligforening og Silkeborg Boligselskab har i samarbejde været drivkraften bag dette toneangivende byggeri i centrum af Silkeborg.

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Nyistandsatte kontorer i charmerende omgivelser

Nyistandsatte kontorer i charmerende omgivelser Nyistandsatte kontorer i charmerende omgivelser Strandgade 4 - Christianshavn - København K Kontorlokaler i det gamle pakhus på Christianshavn Flot og nyistandsat pakhus - respekt for de oprindelige detaljer

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 1 KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 Boligselskabet: Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Kjellerup er en almen boligorganisation, der administrerer

Læs mere

Udlejning af boliger på Fyn.

Udlejning af boliger på Fyn. Udlejning af boliger på Fyn. Spurvelunden 39 A-B, Vejle Allested Bredgade 91 5560 Aarup www.sepgruppen.dk Tillid mellem lejer & udlejer Troværdig & tillid er to vigtige parameter når man skal leje en bolig.

Læs mere

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Undersøgelse af murværk i ydervægge udført d. 29. oktober 2002 Generelt: Undersøgelsen har omfattet i alt 14 ophugninger for en konstatering af ydervæggenes

Læs mere

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Kastrup Broforening en udstilling Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Kastrupfiskerne og havnen Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling viser fra den 1. juni og frem til

Læs mere

Udlejningsprospekt Kontorlokaler

Udlejningsprospekt Kontorlokaler HANS PROBST CHRISTIANSHOLMS PARKVEJ 26 2930 KLAMPENBORG TELEFON 39 63 62 58 TELEFAX 39 63 02 38 EMAIL: INFO@HPEJENDOMME.DK GIRO 722-7175 Udlejningsprospekt Kontorlokaler Ny Kongensgade 9, 2.sal 1472 København

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET SiD Kastrup i 100 ir Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling SiD Kastrup 100 ir SiD Kastrup kan i ir fejre 100 Ars jubihum, og i den anledning har afdelingen udgivet et hrfte

Læs mere

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog enhjemmeside,etnetblad, enmailruppeogenblog Bagenhvertilfreds modeljernbanemandstår entålmodigkvinde. Enmor,ensøster,en veninde,enkæreste,en koneellerendatter MBPnetbladnr.27,vinter2010 Tidligeredobbelthus,hvordetenehuserrevetnedfornylig.

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.)

Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.) Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.) Ordiner generalforsamling Tirsdag den 14. april 2015 - Kl. 19:OO ikystveiens Hotel og Konferencecenter Referat: Formanden, Anders Lisvad bgd velkommen

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Udlejning af boliger på Fyn.

Udlejning af boliger på Fyn. Udlejning af boliger på Fyn. Havremarken 1 A-D, Skallebølle Bredgade 91 5560 Aarup www.sepgruppen.dk Tillid mellem lejer & udlejer Troværdig & tillid er to vigtige parameter når man skal leje en bolig.

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE E/F SLOTSENGEN S HISTORIE I april 2010 satte DanBolig et projekt byggeri til salg på Slotsherrensvej 203. Det havde været til salg for ca. 10 år siden med blev opgivet på grund af forurening. Men nu skulle

Læs mere

st. kongensgade 69 forhuset 1264 københavn k, december 2011

st. kongensgade 69 forhuset 1264 københavn k, december 2011 st. kongensgade 69 forhuset 1264 københavn k, december 2011 y istandsat kontor til leje fra 157 m² 2.184 m². Kan lejes etagevis eller som et domicil med mulighed for butik. Se indretningsforslag. fred

Læs mere

Bevar vinduerne. www.bygningskultur.dk/vinduer

Bevar vinduerne. www.bygningskultur.dk/vinduer Bevar vinduerne Hjemmeside viser vej www.bygningskultur.dk/vinduer www.bygningskultur.dk/vinduer Et nyt tema om vedligehold af vinduer giver gode oplysninger til bygningsejere og -administratorer Se en

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Gimsing Sognegård... 3 Hjerm Sognegård... 4 Humlum Sognegård... 5 Langhøj Sognegård...

Læs mere

Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer

Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer Otte eksempler pi billedanalyse (- af Alena Marchwinski MUSEUM TUSCULANUMS FORLAG KOBENHAVNS UNIVERSITET 1996 INDLEDNING Billedanal2sens aesen Billedanalysen

Læs mere

Notat vedr. Bygningstilstand for bygningerne, Østergade 36-42 Damgårdsvænget 2-6, Damgårdsvænget 8-14 samt Kirkegade 34A-34B.

Notat vedr. Bygningstilstand for bygningerne, Østergade 36-42 Damgårdsvænget 2-6, Damgårdsvænget 8-14 samt Kirkegade 34A-34B. Dato Sagsbehandler J.nr. 31. januar 2013 jkwit 002610-2013 Notat vedr. Bygningstilstand for bygningerne, Østergade 36-42 Damgårdsvænget 2-6, Damgårdsvænget 8-14 samt Kirkegade 34A-34B. Kirkegade 34A-B,

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

Charmerende kontorlejemål på Grønningen

Charmerende kontorlejemål på Grønningen Charmerende kontorlejemål på Grønningen Kontorlokaler i Københavns nok flotteste ejendom med beliggenhed ved Kastellet, Langelinie og Nyboder M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

fr-/ J"b 8276900A - SF

fr-/ Jb 8276900A - SF fr-/ J"b 8276900A - SF UDSKRIFT AF OSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Asfte Landsrets I 1. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Perregaard (kst.)). 11.

Læs mere

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE Ny farvesætning NIELS-HOLGER LARSEN OKTOBER 2014 Indledning I 2012 blev der udarbejdet et forslag til en indvendig vedligeholdelse, der skulle omfatte afrensning af

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER BOLIG GRÆKENLAND AR KITEK TENS AF TRYK HØJLOFTEDE, KALKEDE RUM I DOUCE TONER. RÅ STENMURE, SORTMALEDE VÆGGE OG LOFTER OG ET LANGT KØKKENBORD OPHÆNGT I EN STÅLWIRE. PÅ DEN GRÆSKE Ø LESBOS LIGGER ET FANTASTISK

Læs mere

Dato: 30. april2014 Blad nr. /5- Godkendelse af dagsorden - Ingen anmerkninger

Dato: 30. april2014 Blad nr. /5- Godkendelse af dagsorden - Ingen anmerkninger Dato: 30. april2014 Blad nr. /5- Side 1 af 5 Godkendelse af dagsorden Der er afbud fra Annette Brylle Godkendelse af dagsorden - Ingen anmerkninger Siden sidst Invitation til drsmode i Lolland Falsters

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Børne- og Skoleforvaltningen. Opfølgning Masterplan for skolevæsenet

Børne- og Skoleforvaltningen. Opfølgning Masterplan for skolevæsenet Børne- og Skoleforvaltningen Opfølgning Masterplan for skolevæsenet 14 Blære skole 1. Diverse almindelig vedligeholdelse 1.000.000 kr. 2. Ventilation med varmegenvinding i de 120.000 kr. lokaler, som ikke

Læs mere

[Lokalplan 222. Lokalplan 222 DDTritonvej«

[Lokalplan 222. Lokalplan 222 DDTritonvej« 1 Lokalplan 222 DDTritonvej«[Lokalplan 222 Lokalplanens område er beliggende vest for Minervavej i Paderup og syd for Tritonvej og omfatter et areal på ca. 48.000 m*. Inden for lokalplanens omrade kan

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K Lejemålet Esplanaden 46, stuen 1263 København K Sagsnr. 7-21.426 260 m² til butik, café, restaurant eller til kontor med behov for at

Læs mere

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj 1 FLOTTE LAVENERGIBOLIGER I HJORTSHØJ Boligkontoret Århus opfører 65 nye og energirigtige boliger i et skønt naturområde, som samtidig ligger

Læs mere

ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret

ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret Mgderet for Hojesteret Til medlemmerne af E/F Svenskelejren B Ad,uokat Ole Fischer Frerderikssundsvej 159 27OO Branshoj Telefon: 38 28 43

Læs mere

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011 Ordinært afdelingsmøde Torsdag den 15. september 2011 Orientering v. Jannik Madsen, d.a.i. arkitekter ingeniører as 1. Historikken 2. Planlagte renoveringsarbejder 3. Plan for havearealer 4. Skitseforslag,

Læs mere

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strøvej 94 Postnr./by: 3330 Gørløse BBR-nr.: 219-152752 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Ove Hansen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Denne blanket SKAL udfyldes og vedhæftes din optagelses opgave.

Denne blanket SKAL udfyldes og vedhæftes din optagelses opgave. Birk Centerpark 5 Tel. +45 87 55 05 00 teko@viauc.dk DK-7400 Herning CVR 30 77 30 47 www. Viauc.dk/teko Specialevalgs skema Denne blanket SKAL udfyldes og vedhæftes din optagelses opgave. Navn: Ida Leerbæk

Læs mere

Udlejningsprospekt Kulturelt udbud. Halmtorvet 9A og 9E (PH Cafeen)

Udlejningsprospekt Kulturelt udbud. Halmtorvet 9A og 9E (PH Cafeen) Udlejningsprospekt Kulturelt udbud Halmtorvet 9A og 9E (PH Cafeen) Lejemålet Attraktiv café i Den Brune Kødby udbydes til leje af Københavns Ejendomme pr. 1. april 2013. Lejemålet Halmtorvet 9A og 9E (PH

Læs mere

Lokalplan nr. 857/l. Om overfwsel af area1 fra landzone til byzone for et omrhde til erhvervsformq1 i Purhus

Lokalplan nr. 857/l. Om overfwsel af area1 fra landzone til byzone for et omrhde til erhvervsformq1 i Purhus Lokalplan nr. 857/l Om overfwsel af area1 fra landzone til byzone for et omrhde til erhvervsformq1 i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlagning tradte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

Kontor Hartmanns Pakhus Stationsparken 37, Glostrup

Kontor Hartmanns Pakhus Stationsparken 37, Glostrup Kontor Hartmanns Pakhus Stationsparken 37, Glostrup Markant og velkendt ejendom i Glostrup Flot og gennemrenoveret pakhus Mulighed for facadeskiltning Mange gratis parkeringspladser Mødecenter med caféfaciliteter

Læs mere

HALDGUTTENBERG. FUNDATS for Sadelmager- & Tapetsererlauget i Ksbenhavns Stiftelse & Legatfond

HALDGUTTENBERG. FUNDATS for Sadelmager- & Tapetsererlauget i Ksbenhavns Stiftelse & Legatfond FUNDATS for Sadelmager- & Tapetsererlauget i Ksbenhavns Stiftelse & Legatfond s1 Fondens navn er "sadelmager- og Tapetsererlauget i Kobenhavns Stiftelse og Legatfond". Fondens hjemsted er Ksbenhavn Kommune.

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22.

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22. udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

A N D R E A S L Y S T DANMARKS SMUKKESTE BOFÆLLESSKAB

A N D R E A S L Y S T DANMARKS SMUKKESTE BOFÆLLESSKAB A N D R E A S L Y S T DANMARKS SMUKKESTE BOFÆLLESSKAB ENERGIKLASSE 1 - BOLIGER VED SØNDERBYVEJ I SØNDER BJERT Visionen Bofællesskabet vil bestå af dels grundens eksisterende bebyggelse, hvor der indrettes

Læs mere

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt April 2007 1 Stenstuegade Løvegade Jernbanegade Nygade Casinotorvet Gl.Torv Klingeberg Nielsensminde Gørtlergade Anlægsstien Cityarkaden udvides, moderniseres og

Læs mere

Udlejning af boliger på Fyn.

Udlejning af boliger på Fyn. Udlejning af boliger på Fyn. Nytoften 1-37, Odense SØ Bredgade 91 5560 Aarup www.sepgruppen.dk Tillid mellem lejer & udlejer Troværdig & tillid er to vigtige parameter når man skal leje en bolig. Som udlejer

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere