KONKURRENCESTYRELSEN. Konkurrenceredegørelse 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONKURRENCESTYRELSEN. Konkurrenceredegørelse 2007"

Transkript

1 KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2007 Juni 2007

2 KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2007 Juni 2007

3 KONKURRENCEREDEGØRELSE Oplag Pris: Kr. 200,00 inkl. moms Sælges hos Schultz Distribution Konkurrencestyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: On-line ISBN ISBN On-line ISSN ISSN Layout og grafisk produktion Schultz Grafisk A/S Billedmateriale Scanpix Redegørelsen er udarbejdet af Konkurrencestyrelsen. Hovedbidrag til de enkelte kapitler er forfattet af: Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Lisa Sandager, Christian Ølgaard (redaktører) Allan Skytte Christensen, Peter Sonne-Holm, Lasse Sundahl Christian Geel Andersen, Carsten Kvetny Carina Hilt Jørgensen, Jesper Bakkegaard, Martin Bo Hansen Line Kornerup Flittner, Thomas Herping Nielsen, Frederik Silbye Iben Hvilsted-Olsen, Christian Theisen Schmidt

4 KONKURRENCEREDEGØRELSE Forord Dette er Konkurrencestyrelsens 10. Konkurrenceredegørelse. I år indeholder redegørelsen 5 analysekapitler, der sætter fokus på emner, som er væsentlige for konkurrencen i Danmark. Analyserne viser, at konkurrencesituationen på visse områder er forbedret, men der er stadig et stykke vej igen i forhold til at realisere regeringens målsætning om, at konkurrencen i Danmark i år 2010 skal være på højde med de bedste OECD-lande. På linje med tidligere år indeholder redegørelsen en række anbefalinger til konkrete tiltag, der kan bidrage til at forbedre konkurrencen i Danmark. Det er håbet, at Konkurrenceredegørelsens analyser og anbefalinger vil give anledning til debat og derigennem medvirke til at synliggøre betydningen af en effektiv konkurrence. Som noget nyt indeholder kapitel 1 et resumé af hovedkonklusionerne fra analysekapitlerne, så den travle læser hurtigt kan få essensen af Konkurrenceredegørelsen. God læselyst! Agnete Gersing Direktør

5 KONKURRENCEREDEGØRELSE Indhold Kapitel 1 Hovedkonklusioner Konkurrenceredegørelse Indledning Konkurrenceintensiteten i Danmark Tærskelværdier i fusionskontrollen Konkurrence i postsektoren Brancheforeningers informationsudveksling Engrosmarkedet for naturgas...13 Kapitel 2 Konkurrenceintensiteten i Danmark 2.1 Resumé og konklusioner Konkurrencen i de danske brancher Priserne i Danmark og udlandet Konkurrenceudsættelse i den offentlige sektor...46 Bilag 2.1: Brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer...54 Bilag 2.2: Prisforskelle, lønninger og produktivitet...58 Kapitel 3 Tærskelværdier i fusionskontrollen 3.1 Resumé og konklusioner Fusioner og risici for konkurrenceproblemer Retsregler og tærskelværdier i Danmark og andre lande Fusioner i Danmark under de nuværende fusionskontrolregler Muligheder for ændringer i kriterier og procedurer for anmeldelse af fusioner...83 Kapitel 4 Konkurrence i postsektoren 4.1 Resumé og konklusioner Postsektorens rammebetingelser Postsektorens struktur og udvikling Priser og kvalitet i Danmark sammenlignet med EU Rettigheder, pligter og adgangsvilkår i Danmark og EU Byrden ved befordringspligt Lige konkurrencevilkår...120

6 KONKURRENCEREDEGØRELSE Kapitel 5 Brancheforeningers informationsudveksling 5.1 Resumé og konklusioner Baggrund om brancheforeninger og informationsudveksling Hvornår er informationsudveksling skadelig? Generelle kriterier for vurderingen Brancheforeningers informationsudveksling om priser Brancheforeningers informationsudveksling om salg/produktion Brancheforeningers informationsudveksling om omkostninger Kapitel 6 Engrosmarkedet for naturgas 6.1 Resumé og konklusioner Naturgas i Danmark forbrug, produktion og aktører Handel på engrosmarkedet for naturgas Nordsøen Kapacitetsbegrænsninger til Tyskland DEUDAN Gasbørs for det danske marked...201

7 KONKURRENCEREDEGØRELSE KAPITEL 1

8 KONKURRENCEREDEGØRELSE KAPITEL 1 Hovedkonklusioner Konkurrenceredegørelse Indledning Effektiv konkurrence sikrer, at ressourcerne i samfundet bliver ledt derhen, hvor de gør mest gavn og fremmer vækst og innovation. Det øger velstanden både for den enkelte borger og for samfundet. Det er et led i regeringens globaliseringsstrategi, at konkurrencen i Danmark skal være på højde med de bedste OECDlande. Målet er, at de danske forbrugere har adgang til et bredt udbud af varer og tjenesteydelser til de lavest mulige priser i forhold til kvaliteten. Vejen til at nå det mål er en sund konkurrencekultur blandt danske virksomheder og en offentlig sektor, som udsætter sine aktiviteter for konkurrence og giver borgerne mulighed for at vælge mellem alternative løsninger og leverandører. Konkurrenceredegørelsen 2007 indeholder en række analyser af konkurrenceforhold i Danmark. De 5 analysekapitler i årets redegørelse sætter fokus på: Konkurrenceintensiteten i Danmark hvad er status? Tærskelværdierne i dansk fusionskontrol er der behov for stramninger? Liberalisering af postsektoren hvordan bliver konkurrencen effektiv? Brancheforeningers informationsudveksling hvor går grænserne? Engrosmarkedet for naturgas hvordan kan konkurrencesituationen forbedres?

9 KONKURRENCEREDEGØRELSE KAPITEL 1 Boks 1.1: Hovedkonklusioner Konkurrenceintensiteten i Danmark Antallet af brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer er faldet og udgør nu 36 ud af 501 brancher. De danske forbrugerpriser er i gennemsnit ca. 8 pct. højere end priserne i sammenlignelige EU-lande efter korrektion for moms, afgifter og velstandsforskelle. Hvis prisforskellen på 8 pct. blev elimineret, ville en gennemsnitsdansker spare ca kr. på sit køb af varer og tjenesteydelser. Omfanget af statens og kommunernes EU-udbud og udlicitering steg lidt i Tærskelværdierne i fusionskontrollen De nuværende beløbsmæssige grænser for, hvornår en fusion skal godkendes af myndighederne, er meget høje. Der er derfor en betydelig risiko for, at der i Danmark gennemføres fusioner, som ikke er omfattet af reglerne for fusionskontrol, selvom de kan skabe væsentlige problemer for konkurrencen. Konkurrence i postsektoren Ved en fuld liberalisering af postmarkedet fra 2009 vil de tilbageværende dele af Post Danmarks eneret falde bort. Post Danmark vil fra 2009 få større frihed til at fastsætte sine takster, og derved forventes den økonomiske byrde ved at varetage befordringspligten at falde betydeligt. Det vil næppe være nødvendigt at kompensere Post Danmark særskilt for befordringspligten i de første år efter Lige konkurrencevilkår er afgørende for at få effektiv konkurrence. Brancheforeningers informationsudveksling Enhver form for anbefaling om priser, rabatter m.v. fra brancheforeninger er forbudt. Brancheforeningers udsendelse af informationer om fremtidige priser og enkeltvirksomheders fremtidige salg og produktion er som hovedregel forbudt. Brancheforeningers udsendelse af historiske priser, salgs- og produktionsinformationer kan være lovlig, hvis informationerne er tilstrækkeligt gamle og aggregerede. Engrosmarkedet for naturgas Der er en række forhold vedr. adgangsforbindelserne til og fra Danmark samt i strukturen på engrosmarkedet, der medvirker til at begrænse konkurrencen på naturgasmarkedet. Det kan på sigt være en stigende hindring for konkurrencen, at en aktør med kommercielle aktiviteter på naturgasområdet samtidig ejer og er systemoperatør af sørørene i Nordsøen.

10 KONKURRENCEREDEGØRELSE KAPITEL Konkurrenceintensiteten i Danmark Analyserne indikerer, at konkurrencen er forbedret i nogle brancher, men at der stadig er konkurrenceproblemer i en væsentlig del af økonomien. Antallet af brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer er støt faldende og ligger nu på 36 ud af i alt 501 brancher. Regeringens mål er 32 i år Brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer findes især inden for den finansielle sektor og forsyningsbrancherne. Selvom antallet af brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer er faldet, peger udviklingen i priserne ikke på en forbedring af konkurrencen. De danske priser er høje. Når moms og afgifter er trukket fra, og der er korrigeret for velstandsforskelle, betaler en dansk forbruger stadig ca. 8 pct. mere end i sammenlignelige EU-lande. Hvis denne prisforskel blev elimineret, ville en gennemsnitsdansker på årsbasis spare ca kr. på sit køb af varer og tjenesteydelser. Utilstrækkelig konkurrence, bl.a. fra udlandet, er formentlig en væsentlig del af årsagen til de høje danske priser. Der er stor forskel på, hvad der er dyrt og billigt i Danmark i forhold til sammenlignelige EU-lande. Sundhedsvæsen, restauranter og hoteller samt brød og kornprodukter er eksempelvis dyrere, mens fisk og telekommunikation er billigere. Det offentlige udgør en stor del af den danske økonomi. Derfor er offentlige udbud og borgernes mulighed for frit valg mellem leverandører vigtige elementer til at sikre en effektiv konkurrence i økonomien. Udviklingen i antallet af offentlige opgaver, der udsættes for konkurrence, går i den rigtige retning, men ligger fortsat på et relativt lavt niveau. Statens og kommunernes udlicitering af opgaver og antallet af offentlige indkøb af varer og tjenesteydelser, der sendes i EU-udbud, steg lidt i Men omfanget af EU-udbud var fortsat lavere end gennemsnittet af de 15 gamle EU-lande. I 2006 havde 43 pct. af kommunerne på ældreområdet frit leverandørvalg inden for personlig pleje og 74 pct. inden for praktisk hjælp. Andelen af brugere, der benytter sig af frit valg, er fordoblet fra 2004 til 2006, men niveauet er stadig lavt. I 2006 benyttede 21 pct. af brugerne en privat leverandør af praktisk hjælp, mens kun 4 pct. modtog personlig pleje fra en privat leverandør. For at holde fokus på konkurrencen i det offentlige vil Konkurrencestyrelsen som et nyt initiativ hvert år frem til 2010 udtage en stikprøve på 5 kommuner for at undersøge kommunernes afregningspriser.

11 KONKURRENCEREDEGØRELSE KAPITEL Tærskelværdier i fusionskontrollen Fusionskontrol skal sikre, at konkurrencemyndighederne har mulighed for at vurdere fusioners konsekvenser for den effektive konkurrence, inden en fusion kan gennemføres. I EU-landene skal virksomheder som hovedregel kun anmelde fusioner til konkurrencemyndighederne, hvis omsætningen hos de virksomheder, der indgår i fusionen, ligger over visse grænser, de såkaldte tærskelværdier. Der er typisk tale om to grænser. En grænse for virksomhedernes samlede årsomsætning og en grænse for hver virksomheds årsomsætning. Analysen viser, at der er risiko for, at der kan finde fusioner sted i Danmark, som ikke er omfattet af fusionskontrollen, selvom de kan skabe problemer for konkurrencen. Det skyldes, at tærskelværdierne for anmeldelse af fusioner i Danmark er meget høje. Tærskelværdierne i Danmark er højere end i de lande, vi plejer at sammenligne os med. Tærskelværdien for den samlede omsætning er 3,8 mia. kr. Det er den højeste grænse i EU. Tærskelværdien for de enkelte virksomheder er 300 mio. kr. Denne grænse er højere end i Tyskland og højere end i andre små lande i EU som fx Holland, Finland og Sverige. Kun Italien og Frankrig med betydeligt større økonomier har lidt højere grænser. Inden for brancher med en omsætning under 6 mia. kr. kan der med de gældende tærskelværdier på 3,8 mia. kr. forekomme fusioner mellem virksomheder, som skaber markedsandele på mellem 60 og 100 pct., uden at de vurderes af konkurrencemyndighederne. Disse brancher udgør godt halvdelen af Danmarks bruttonationalprodukt. Desuden vil fusioner, hvor store dominerende virksomheder kan styrke deres dominans ved opkøb af mindre virksomheder med en omsætning under 300 mio. kr., ikke være omfattet af anmeldelsesreglerne. Det gælder også i tilfælde, hvor der opstår dominans ved løbende opkøb af mindre virksomheder. Analysen omfatter 13 konkrete tilfælde, hvor fusioner, som ikke har været omfattet af fusionskontrollen, har skabt eller styrket en dominerende stilling på de relevante markeder. Konklusionen er, at der er behov for at stramme de danske fusionskontrolregler. Det anbefales: At der nedsættes et udvalg, som skal fremkomme med forslag til, hvordan de danske fusionskontrolregler kan ændres, så fusioner, der kan begrænse den effektive konkurrence betydeligt, bliver omfattet af fusionskontrol. 10

12 KONKURRENCEREDEGØRELSE KAPITEL 1 En mulighed er lavere tærskelværdier. En grænse for den samlede omsætning på 1 mia. kr. og en grænse for omsætningen i den enkelte virksomhed på 150 mio. kr. vil føre til, at de danske tærskelværdier vil være på samme relative niveau i forhold til landets økonomi som i de fleste lande i EU. En uundgåelig virkning af at udvide anmeldelsespligten er flere anmeldelser end i dag. En stor del af de anmeldte fusioner vil være konkurrencemæssigt uproblematiske. De vil kunne godkendes med en relativt beskeden ressourceindsats i Konkurrencestyrelsen. En forenklet anmeldelsesprocedure med færre krav om oplysninger vil betyde, at den administrative belastning for de fleste virksomheder vil være lille. 1.4 Konkurrence i postsektoren Et forslag fra Europa-Kommissionen vil give konkurrencen på postmarkedet helt fri fra 1. januar For Post Danmark vil fri konkurrence på postmarkedet fra 2009 betyde, at eneretten falder helt bort. Det vil sandsynligvis reducere indtjeningen. Omvendt kan en øget frihed til at fastsætte takster for postomdeling forbedre Post Danmarks indtjening, og derved forventes den økonomiske byrde ved at varetage befordringspligten at blive reduceret mærkbart. På baggrund af analysen skønnes, at det ikke vil være nødvendigt at kompensere Post Danmark særskilt for befordringspligten i de første år efter Analysen indikerer, at den økonomiske byrde ved befordringspligten, der opgøres til ca. 700 mio. kr. i 2005, vil blive reduceret betydeligt fra Det skyldes bl.a., at gevinsterne, dvs. muligheden for at opnå højere priser, der i højere grad afspejler omkostningerne, vil vise sig hurtigere end de negative konsekvenser i form af tab af markedsandele som følge af stigende konkurrence. Dertil kommer, at Post Danmark fortsat vil have fordel af at være landsdækkende og størst. På længere sigt kan markedsforholdene ændre sig bl.a. som følge af den stigende digitalisering, og der kan opstå et behov for en reduktion af eller kompensation for befordringspligten. For at få effektiv konkurrence på postmarkedet er det nødvendigt, at alle virksomheder inden for postbranchen har lige vilkår. Derfor skal der opstilles en række nye spilleregler, som sikrer kvalitet og service for forbrugerne, og som samtidig sikrer, at alle udbyderne får lige adgang til at konkurrere på postmarkedet. 11

13 KONKURRENCEREDEGØRELSE KAPITEL 1 Det anbefales: Nye licensregler, der bygger på lige vilkår mellem alle postoperatører og sikrer, at de alle opfylder minimumskrav til kvalitet og service. Lige adgang til postbokse, så alle operatører har adgang til hinandens postbokse på rimelige vilkår fx mht. pris. Lige adgang til adresseoplysninger, herunder oplysninger om vedvarende og midlertidige adresseændringer. Lige spilleregler for eftersendelse og returpost, så post returneres eller eftersendes uanset, hvilken operatør der har sørget for befordringen. En tilpasning af momsreglerne, så de bliver konkurrenceneutrale for alle postoperatører. Det kan dog kræve en ændring af EU's momsdirektiv. 1.5 Brancheforeningers informationsudveksling Brancheforeninger repræsenterer uafhængige, konkurrerende virksomheder. De udsender informationer til deres medlemmer om en række forskellige forhold. Det afhænger af en konkret vurdering, om en brancheforenings informationsudveksling er lovlig. Kapitlet giver en guide til de vigtigste kriterier, som en konkret informationsudveksling vil blive vurderet ud fra. Det giver eksempler på informationsudveksling, der som hovedregel er forbudt, som hovedregel er tilladt eller ligger i en gråzone. Forbudsprincippet blev indført i den danske konkurrencelov i 1998, og siden da har Konkurrencerådet og Konkurrencestyrelsen grebet ind over for brancheforeningers informationsudveksling i mere end 50 sager. Enhver form for anbefaling om priser og rabatter m.v. fra brancheforeninger er forbudt, fordi de kan hæmme konkurrencen. Udsendelse af information om fremtidige priser, salg og produktion er som hovedregel også forbudt. Til gengæld kan udsendelse af historiske informationer være lovlig, hvis informationerne er tilstrækkeligt gamle og aggregerede. Også udsendelsen af medlemmers individuelle informationer kan skade konkurrencen og kan være forbudt. Det gælder fx udsendelse af informationer om, hvor meget en virksomhed sælger i forskellige områder. Når en brancheforening udsender informationer, der normalt er fortrolige, skaber det en gennemsigtighed blandt medlemmerne om deres konkurrenters position og strategier på markedet. Det kan medføre en ensretning og koordinering af medlemmernes adfærd til skade for konkurrencen. 12

14 KONKURRENCEREDEGØRELSE KAPITEL 1 Om udveksling af information er forbudt, afhænger især af informationens art, alder, aggregeringsniveau og koncentrationen på markedet, samt hvordan informationen offentliggøres og til hvem. 1.6 Engrosmarkedet for naturgas Naturgas udgør knap en fjerdedel af det samlede danske energiforbrug. Flere udbydere og øget handel på engrosmarkedet er en vigtig forudsætning for at fremme udviklingen af et mere konkurrencepræget naturgasmarked i Danmark, som i sidste ende kan give forbrugerne et bredere udvalg af produkter og lavere priser. I en europæisk sammenhæng er Danmark på naturgasområdet nået relativt langt med liberaliseringen, og det danske gasmarked er på det område et af de mere velfungerende i Europa. Engrosmarkedet for naturgas i Danmark er imidlertid præget af en høj markedskoncentration med få aktører og begrænset handelsaktivitet mellem aktørerne. Derfor er det relevant at vurdere mulighederne for at gøre konkurrenceforholdene endnu bedre. Transporten af gas foregår i rørledninger. Sørørene i Nordsøen udgør pt. en væsentlig adgangsforbindelse for gas til Danmark. DONG Energy ejer og driver sørørene. Når produktionen i Nordsøen aftager, kan sørørene komme til at udgøre et transportsystem mellem det danske og det hollandske marked. Sørørene kan dermed få stor betydning for nye udbydere af gas til det danske marked. DONG Energy s ejerskab og drift af sørørene kan imidlertid påvirke antallet af udbydere på engrosmarkedet, fordi transportkunder i rørene skal give DONG Energy oplysninger om bl.a. transportmængder og tidspunktet for transporten. Det kan virke som en begrænsning på konkurrenternes ønske om at benytte sørørene. I sådan en situation kan det fremme konkurrencen, hvis DONG Energy til den tid ikke fungerer som både ejer og systemoperatør. En anden mulighed for at transportere gas til og fra Danmark er via forbindelsen til Nordtyskland. Der er imidlertid tegn på kapacitetsbegrænsninger ved den dansk/tyske grænse (Ellund) samt i rørforbindelsen mellem den dansk/tyske grænse og det øvrige europæiske marked (DEUDAN-forbindelsen). Samtidig er der problemer med allokeringen af den knappe kapacitet ved Ellund og med udnyttelsen af DEUDAN-forbindelsen. Ud over en forbedret kapacitet i transportvejene for naturgas til og fra Danmark og en mere hensigtsmæssig udnyttelse af kapaciteten vil tekniske/systemmæssige tiltag, der reelt medvirker til at sammenkoble markederne i Nordeuropa, kunne 13

15 KONKURRENCEREDEGØRELSE KAPITEL 1 bidrage til bedre rammer for konkurrencen. Det samme vil en harmonisering af tariffer og vilkår for gashandel og -transport på tværs af de nationale markeder. Bedre mulighed for handel på engrosmarkedet for naturgas er en afgørende forudsætning for et mere konkurrencepræget marked. Internt i Danmark kan der skabes grundlag for mere handel med gas, hvis en kunde fx et kraftværk kunne sende overskydende gas tilbage til transmissionsnettet og sælge gassen til andre aktører på markedet. Dette er ikke muligt efter de gældende regler for levering af gas til transmissionsnettet. Oprettelsen af en gasbørs vil understøtte handlen med gas. Forbedrede rammer gennem mere kapacitet, bedre udnyttelse af kapaciteten, harmoniserede tariffer og vilkår m.v. vil kunne tiltrække flere aktører og dermed give et bedre grundlag for at etablere en gasbørs. På grund af den begrænsede størrelse af det danske marked vil det være naturligt at se på, hvorvidt det danske og det nordtyske marked kunne dækkes af en fælles gasbørs. For at fremme udviklingen af et mere konkurrencepræget engrosmarked for naturgas i Danmark anbefales: Indførsel af auktioner ved kapacitetsallokeringen i Ellund ved den dansk/tyske grænse. Overvejelse af en udbygning af kapaciteten i Ellund. En mere hensigtsmæssig kapacitetsudnyttelse i DEUDAN, der respekterer rør-irør princippet fx ved en uafhængig systemoperatør eller en fælles IT-løsning mellem systemoperatørerne, der sikrer optimal udnyttelse af den ledige kapacitet. At Energinet.dk og Energitilsynet fortsat understøtter det internationale arbejde med regionalt at sammenkoble markederne og skabe harmoniserede tariffer og vilkår for gashandel og -transport. At Energinet.dk arbejder for at etablere interne leveringspunkter (entrypunkter) i det danske transmissionssystem. At Energinet.dk som følge af begrænsningerne på det danske marked undersøger muligheden for at sammenkoble det danske og det nordtyske markedsområde på en fælles gasbørs. At en eller flere aktører påtager sig at agere market maker ved at forpligtige sig til at stille bud- og udbudspriser. På sigt hvis sørørene skifter funktion til transport af gas mellem markeder og fortsat er en væsentlig adgangsvej for gas til Danmark en uafhængig ejer af sørørene eller en uafhængig part, der varetager rollen som systemoperatør i sørørene. Samlet set vil det fremme konkurrencen på det danske engrosmarked for naturgas, hvis flere aktører får adgang til markedet, og hvis det er uafhængige parter, 14

16 KONKURRENCEREDEGØRELSE KAPITEL 1 der ejer og driver adgangsvejene for transport af gas til Danmark. Det vil endvidere fremme konkurrencen med tiltag, der bidrager til en reel sammenkobling af det nordeuropæiske marked. Et velfungerende nordeuropæisk marked for naturgas kan være et skridt på vejen til at realisere et indre marked for naturgas i Europa. 15

17 16 KONKURRENCEREDEGØRELSE KAPITEL 2

18 KONKURRENCEREDEGØRELSE KAPITEL 2 Konkurrenceintensiteten i Danmark 2.1 Resumé og konklusioner Konkurrence fremmer velstand og fornyelse. Derfor er det vigtigt, at der er effektiv konkurrence i alle danske brancher, både i den private og den offentlige sektor. Det er et led i regeringens globaliseringsstrategi, at konkurrencen i Danmark skal være på højde med de bedste OECD-lande. Det er vanskeligt at opgøre konkurrencesituationen præcist, da der ikke eksisterer et entydigt mål for konkurrence. Konkurrencestyrelsen dokumenterer konkurrenceproblemer ved en række indikatorer, der samlet set kan indikere, at konkurrencen er hæmmet. Analyserne i kapitlet peger på, at konkurrencen er forbedret i nogle brancher, men at der fortsat er konkurrenceproblemer i en væsentlig del af økonomien. Der er usikkerhed knyttet til opgørelserne. Det skyldes flere forhold. For det første kan der være statistiske usikkerheder forbundet med opgørelsen af de enkelte konkurrenceindikatorer. For det andet kan der være forhold, der påvirker forskellene i priserne mellem Danmark og udlandet, som der ikke tages fuldt ud højde for. Endvidere er der enkelte tilfælde, hvor indikatorerne samlet set kan give et lidt skævt billede i forhold til Konkurrencestyrelsens vurdering af konkurrencen i branchen. Konkurrencestyrelsen udpeger hvert år brancher, der udviser tegn på væsentlige konkurrenceproblemer. I år er antallet opgjort til 36 brancher ud af 501. Det er et fald på i alt 12 brancher i forhold til sidste års opgørelse. En del af faldet skyldes en revurdering af konkurrencen i fire brancher. Det er regeringens mål, at antallet af brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer højst skal udgøre 32 i 2010 svarende til en halvering i forhold til Brancherne med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer findes især inden for den finansielle sektor og forsyningsbrancherne. Men også inden for brancher som bl.a. advokatvirksomhed, jernbaner og praktiserende læger er der tegn på væsentlige konkurrenceproblemer. Konkurrencestyrelsen har fastsat et supplerende mål om, at andelen af brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer højst må udgøre 10 pct. af den 17

19 KONKURRENCEREDEGØRELSE KAPITEL 2 danske økonomi i 2015 målt ved bruttoværditilvæksten. I år er andelen opgjort til ca. 13 pct. af bruttoværditilvæksten mod lidt over 25 pct. i De danske priser er generelt høje. De danske forbrugerpriser var i pct. over gennemsnittet for i alt 9 sammenlignelige EU-lande (EU9). En stor del af forskellen skyldes høje indirekte skatter i Danmark. Derudover kan en del af prisforskellen tilskrives forskelle i velstandsniveau mellem landene. Korrigeres der for disse forhold, er de danske priser ca. 8 pct. over EU9-gennemsnittet. Denne prisforskel skyldes bl.a., at konkurrencen i Danmark ikke er lige så hård som konkurrencen i de øvrige EU9-lande. Hvis prisforskellen på 8 pct. blev elimineret, ville en gennemsnitsdansker årligt spare ca kr. på sit køb af varer og tjenester (opgjort i 2005-niveau). Det er specielt priserne på tjenester, der er høje i Danmark. Utilstrækkelig konkurrence, bl.a. fra udlandet, er formentlig en væsentlig del af årsagen til de høje danske tjenestepriser. Men også andre forhold kan have betydning for prisforskellen. Prisforskellene mellem de danske priser og priserne i EU9 er ikke mindsket siden Det peger ikke på en væsentlig forbedring af konkurrencen i de vareproducerende brancher eller brancher, der leverer internationale tjenester. Reduktionen i antallet af brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer afspejler sig således ikke tydeligt i en reduktion i prisforskellen. Det kan bl.a. skyldes, at konkurrencen også er forbedret i de øvrige EU9-lande. Der er stor forskel på, hvad der er dyrt og billigt i Danmark set i forhold til EU9- gennemsnittet. Sundhedsvæsen, restauranter og hoteller samt brød og kornprodukter er blandt de varer, der er dyrere, mens fisk og telekommunikation er blandt dem, der er billigere. Den offentlige sektor udgør en stor del af den danske økonomi. Derfor er konkurrenceudsættelse gennem bl.a. offentlige udbud og frit valg af leverandør vigtige elementer i bestræbelserne på at øge effektiviteten i økonomien som helhed. Udviklingen er samlet set gået i den rigtige retning i de seneste år, men konkurrenceudsættelsen af offentlige opgaver er fortsat på et lavt niveau. I Danmark sendte den offentlige sektor ca. 16 pct. af det offentlige indkøb af varer og tjenesteydelser i EU-udbud i Det er 3 procentpoint lavere end gennemsnittet for de 15 "gamle" EU-lande. Sammenlignet med er det dog en forbedring på ca. 1 procentpoint. Kommunerne udliciterede i 2005 ca. 20 pct. af de kommunale opgaver, som må udliciteres, til private leverandører. Det er ca. 1 procentpoint mere end i Kommunerne og regeringen fastsatte i 2006 et mål om, at andelen af konkur- 18

20 KONKURRENCEREDEGØRELSE KAPITEL 2 renceudsatte opgaver skal udgøre 25 pct. i 2010 målt ved den private leverandørindikator. Konkurrencestyrelsen forventer, at de nye, større kommuner på sigt vil fremme konkurrenceudsættelsen af de kommunale indkøb og serviceydelser. Staten udliciterede 25 pct. af opgaverne i Det er ½ procentpoint mere end i 2004, efter at der er taget hensyn til regnskabstekniske ændringer i opgørelsen. I 2006 havde 41 pct. af kommunerne på ældreområdet frit leverandørvalg inden for personlig pleje og 74 pct. inden for praktisk hjælp. Andelen af brugere, der benytter sig af frit valg, er fordoblet mellem 2004 og Men niveauet er stadig lavt. I 2006 benyttede 21 pct. af brugerne en privat leverandør af praktisk hjælp, mens kun 4 pct. modtog personlig pleje fra en privat leverandør. Med ændringen af konkurrenceloven får Konkurrencerådet forbedret sine muligheder for at gribe ind over for kommuner, der fastsætter deres afregningspriser for lavt set i forhold til omkostningerne. Derved forbedres også mulighederne for at skabe lige vilkår i konkurrencen mellem private og offentlige udbydere. Konkurrencestyrelsen vil hvert år frem til 2010 som et nyt initiativ udtage en stikprøve på fem kommuner for at undersøge kommunernes afregningspriser inden for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice. Kapitlet er disponeret, så udvælgelsen af brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer beskrives i afsnit 2.2. I afsnit 2.3 sammenlignes danske priser med udenlandske priser. I afsnit 2.4 gøres der status over konkurrenceudsættelsen i den offentlige sektor. 19

21 KONKURRENCEREDEGØRELSE KAPITEL 2 Boks 2.1: Hovedkonklusioner Siden sidste års redegørelse er antallet af brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer faldet med i alt 12. Ud af 501 danske brancher udviser 36 brancher i denne redegørelse tegn på væsentlige konkurrenceproblemer. Der er især tegn på væsentlige konkurrenceproblemer inden for den finansielle sektor og forsyningsbrancherne. Brancherne med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer udgør ca. 13 pct. af den samlede økonomi. De danske forbrugerpriser er de højeste i 9 sammenlignelige EU-lande (EU9). De velstandskorrigerede danske nettopriser, som er forbrugerpriser korrigeret for moms, afgifter og velstandsniveau, er ca. 8 pct. højere end EU9-gennemsnittet. Hvis prisforskellen på 8 pct. blev elimineret, ville en gennemsnitsdansker årligt spare ca kr. på sit køb af varer og tjenester (opgjort i 2005-niveau). Nettopriserne på varer (ikke velstandskorrigerede) er ca. 5 pct. højere, mens nettopriserne på tjenester (ikke velstandskorrigerede) er ca. 19 pct. højere end EU9-gennemsnittet. Sundhedsvæsen, restauranter og hoteller samt brød og kornprodukter er blandt de varer, der er dyrere i Danmark, mens fisk og telekommunikation er blandt dem, der er billigere. Danmark har ca. 16 pct. af alle offentlige indkøb i EU-udbud. Det er under gennemsnittet for de 15 gamle EU-lande. Kommunerne udliciterede i 2005 ca. 20 pct. af de kommunale opgaver, som må udliciteres, til private leverandører. Det er 1 procentpoint mere end i I økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2007 er fastsat en målsætning om at konkurrenceudsætte mindst 25 pct. af opgaverne i Statens brug af udlicitering er steget med ½ procentpoint fra 2004 til pct. af kommunerne kunne i 2006 tilbyde en privat leverandør af praktisk hjælp på ældreområdet. Det er en stigning på 10 procentpoint på 2 år. 41 pct. af kommunerne tilbød en privat leverandør af personlig pleje. Det er en stigning på 3 procentpoint på 2 år. Omkring 20 pct. af de ældre benytter en privat leverandør af praktisk hjælp og knap 5 pct. en privat leverandør af personlig pleje. Konkurrencestyrelsen vil hvert år frem til 2010 som et nyt initiativ udtage en stikprøve på fem kommuner for at undersøge kommunernes afregningspriser inden for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice. 20

22 KONKURRENCEREDEGØRELSE KAPITEL Konkurrencen i de danske brancher Antallet af brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer har været støt faldende siden opgørelsen i Konkurrenceredegørelse Fra Konkurrenceredegørelse 2006 til Konkurrenceredegørelse 2007 er antallet af brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer faldet fra 48 til 36, jf. figur 2.1. Det svarer til, at 7 pct. af de 501 danske brancher i år udviser tegn på væsentlige konkurrenceproblemer. Figur 2.1: Antal brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer, Antal brancher Regeringens 2010-målsætning KR KR KR KR KR KR KR Anm.: Figuren viser antal brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer, som opgjort i de årlige konkurrenceredegørelser. Datagrundlaget for Konkurrenceredegørelse 2007 stammer typisk fra årene Kilde: Egne beregninger og vurderinger. I forhold til sidste år er 12 brancher fjernet fra listen over brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer, jf. tabel

23 KONKURRENCEREDEGØRELSE KAPITEL 2 Tabel 2.1: Tolv brancher fjernet fra listen over brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer Mineralvandsfabrikker Udgivelse af dagblade med/uden eget trykkeri Fremstilling af industrigasser Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast Fremstilling af låse og metalbeslag Reparation og vedligeholdelse af biler m.v. Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler samt læge- og hospitalsartikler Bus- og S-togstrafik m.v., rutefart Sø- og kysttransport Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med skibsfart Udstykning af fast ejendom Film- og videoformidling Anm.: Se bilagstabel 2.2 for en udførlig beskrivelse af brancherne med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer og konkurrenceindikatorerne. Kilde: Egne beregninger og vurderinger. Faldet i antallet af udpegede brancher er noget større end i de foregående år. Det er imidlertid ikke alene et udtryk for en forbedring af konkurrencen. En del af faldet skyldes en revurdering af konkurrencen i 4 brancher. 1 Konkurrencestyrelsen vurderer, at der er tegn på væsentlige konkurrenceproblemer i en branche, hvis branchen ud fra et vægtet gennemsnit af op mod 9 objektive konkurrenceindikatorer viser tegn på væsentlige konkurrenceproblemer, eller hvis Styrelsen vurderer, at andre konkrete forhold peger på, at der er væsentlige konkurrenceproblemer i branchen, jf. boks 2.2. En liste over de 36 brancher er vist i bilagstabel 2.2. Eksempelvis er branchen Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast ikke udpeget i år. Branchen er kendetegnet ved, at der er danske standarder og normer for produkterne, der virker afskærmende for det danske marked og dermed konkurrencen. I modsætning til tidligere år vurderer Konkurrencestyrelsen i år, at det i dette tilfælde ikke er nok til at konkludere, at der er væsentlige konkurrenceproblemer i branchen. 22

24 KONKURRENCEREDEGØRELSE KAPITEL 2 Boks 2.2: metode til udpegning af brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer Konkurrencestyrelsen udpeger hvert år brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer. Udpegningen kan ske på to måder. En branche kan enten blive udpeget på basis af op mod 9 objektive konkurrenceindikatorer, eller det kan ske ved en konkret vurdering af konkurrenceintensiteten i den pågældende branche. De tilgængelige indikatorer vægtes til et samlet indeks alt efter, hvor stor betydning de har for konkurrencen. For at blive udpeget ud fra de objektive indikatorer skal et vægtet gennemsnit af indikatorerne tilsammen pege på, at der er tegn på væsentlige konkurrenceproblemer. Ved brug af flere indikatorer mindskes risikoen for, at brancher uden konkurrenceproblemer fejlagtigt bliver udpeget. De 9 konkurrenceindikatorer er: Eksistens af konkurrencebegrænsende offentlig regulering, koncentration i en branche (både ukorrigeret og korrigeret for import), tilgangsrate, mobilitet af markedsandele, spredning af produktivitet, lønpræmie, afkastningsgrad og prisniveau i forhold til EU9. Konkurrenceindikatorerne og deres indbyrdes vægtning er nærmere beskrevet i bilag 2.1. Indikatorerne bliver i de fleste tilfælde beregnet for alle 501 brancher. Data er de senest tilgængelige tal, typisk fra 2003 til En branche kan blive udpeget på baggrund af en konkret vurdering af konkurrenceintensiteten, hvis det fx er sandsynliggjort, at niveauet for en eller flere af de objektive indikatorer overvurderer graden af konkurrence i branchen. I år er fx Apoteker blevet udpeget, fordi det vurderes, at den offentlige regulering af apotekervæsenet indeholder store konkurrencebegrænsninger, der ikke afspejles fuldt ud i den objektive indikator for offentlig regulering. Den objektive indikator indeholder kun en angivelse af, at der eksisterer konkurrencebegrænsende offentlig regulering, og at dette tildeles en vis vægt i det samlede indeks, jf. bilag 2.1. Den objektive indikator tager derfor ikke fuldt ud højde for styrken af reguleringen i den enkelte branche. De konkurrencebegrænsende regler inden for Apoteker består bl.a. af regler for antallet af apoteker, ejerskab, sortiment og åbningstider. Desuden er der et fastpris- og avancereguleringssystem, der udelukker priskonkurrence. I udpegningen er der desuden en bagatelgrænse. En branche skal have en årlig omsætning på over 500 mio. kr. eller (for ikke-momspligtige brancher) have over 600 ansatte for at kunne blive udpeget. En mere dybdegående beskrivelse af metoden er forklaret i arbejdspapiret Udvælgelsen af brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer i KR-2007, som er tilgængelig på 23

25 KONKURRENCEREDEGØRELSE KAPITEL 2 Der er usikkerhed knyttet til Styrelsens udpegning af brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer. Det skyldes, at de anvendte indikatorer kan påpege en risiko for konkurrenceproblemer i en branche. Det er imidlertid ikke det samme som, at der er konkurrenceproblemer. De dataopgørelser, der ligger til grund for konkurrenceindikatorerne, er forbundet med usikkerhed, og der er usikkerhed knyttet til beregningerne af nettopriserne. Derfor er der tilfælde, hvor indikatorerne samlet set kan give et skævt resultat. I disse tilfælde tages branchen af listen. Omvendt fanger konkurrenceindikatorerne ikke altid brancher, hvor Konkurrencestyrelsen alligevel vurderer, at der er konkurrenceproblemer. I disse tilfælde bliver branchen føjet til listen. Det er Styrelsens vurdering, at de op mod 9 indikatorer og Styrelsens konkrete vurdering tilsammen giver en rimelig sikker udpegning af brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer. Konkurrencestyrelsens udpegning af brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer er baseret på et detaljeret brancheniveau i Dansk Branchekode Der kan være konkurrenceproblemer på mindre, mere afgrænsede markeder, som ikke opdages med denne metode. Det er regeringens målsætning, at antallet af brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer skal halveres fra 2001 til Det svarer til, at antallet af brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer skal nedbringes til 32 i 2010, jf. figur 2.1. Virkningen på den samlede økonomi af manglende konkurrence er ikke alene afhængig af antallet af brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer. Branchernes størrelse spiller også en vigtig rolle. Konkurrencestyrelsen har derfor opstillet en supplerende målsætning om, at antallet af brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer skal reduceres, så bruttoværditilvæksten i disse brancher maksimalt udgør 10 pct. af bruttoværditilvæksten i Målet indebærer dermed mere vægt på at afhjælpe konkurrenceproblemerne i en stor branche end i en mindre branche. Bruttoværditilvæksten i brancherne med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer er i år opgjort til at udgøre ca. 13 pct. af den samlede danske værditilvækst, jf. figur 2.2. Det svarer til et fald på 3½ procentpoint i forhold til opgørelsen sidste år. 4 En del af faldet skyldes som nævnt en revurdering af konkurrencen i 4 brancher. 2 Identisk med NACE Rev. 1.1 på 4-cifret niveau. 3 Regeringens vækststrategi, Vækst med vilje, maj Værditilvæksten måles i de enkelte brancher for alle årene ved bruttoværditilvæksten i 2003, der er det seneste endelige nationalregnskab. Bruttoværditilvæksten svarer til bruttonationalproduktet (BNP) opgjort i basispriser, dvs. BNP i markedspriser fratrukket produktskatter (netto). Basispriserne er således de priser, producenterne modtager, og er derfor ikke påvirket af eventuelle forskelle i afgifter og subsidier mellem brancherne. 24

26 KONKURRENCEREDEGØRELSE KAPITEL 2 Figur 2.2: Bruttoværditilvækst i brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer som andel af den samlede bruttoværditilvækst BVT-andel, pct Konkurrencestyrelsens 2015-målsætning KR KR KR KR KR KR KR Anm.: Kilde: BVT-andel er den andel af den samlede bruttoværditilvækst, der produceres i brancherne med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer, jf. udpegningen i de årlige konkurrenceredegørelser. Data for bruttoværdivækst er baseret på det sidste endelige nationalregnskab fra Se i øvrigt anmærkning til figur 2.1. Danmarks Statistik og egne beregninger. De 36 brancher, der i år er udpeget som brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer, findes fortrinsvis inden for hovedbrancherne Industri, El-, gas-, varme- og vandforsyning samt Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed, jf. tabel af brancherne er i år udpeget efter en konkret vurdering, mens 19 er udpeget ud fra indikatorerne, jf. bilagstabel

27 KONKURRENCEREDEGØRELSE KAPITEL 2 Tabel 2.2: Hovedbrancher og konkurrenceproblemer Hovedbranche Brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer Hovedbranche Antal Pct. af BVT 1 Pct. af BVT Landbrug, jagt og skovbrug Fiskeri Råstofudvinding Industri El-, gas-, varme- og vandforsyning Bygge- og anlægsvirksomhed Handel og reparationsvirksomhed Hotel- og restaurationsvirksomhed < Transportvirksomhed Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed Fast ejendom, udlejning, forretningsservice m.v <1 19 Offentlig administration, forsvar og socialforsikring Undervisning Sundheds- og velfærdsinstitutioner m.v. Andre kollektive, sociale og personlige serviceaktiviteter I alt Note 1: Kolonnen viser, hvor stor en andel brancherne med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer i den pågældende hovedbranche udgør af den samlede bruttoværditilvækst. Note 2: Styrelsen har valgt ikke at udpege brancher inden for offentlig administration, forsvar og socialforsikring, fordi en meget væsentlig del af deres aktiviteter er myndighedsopgaver. Anm.: I bilagstabel 2.2 findes oplysninger om de enkelte brancher, herunder om branchen er objektivt udpeget eller udpeget på baggrund af en konkret vurdering. Kilde: Data fra Danmarks Statistik, Eurostat, Experian samt egne beregninger. Målt på værditilvækst udgør de 9 brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer inden for Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed ca. 5 pct. af den danske økonomi. Da hovedbranchens andel af dansk økonomi kun er lidt større, peger det således på udbredte konkurrenceproblemer inden for denne 26

28 KONKURRENCEREDEGØRELSE KAPITEL 2 hovedbranche. De 9 brancher fylder også meget blandt brancherne med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer med ca. 1/3 af bruttoværditilvæksten i disse 36 brancher. Der er også tegn på væsentlige konkurrenceproblemer blandt forsyningstjenesterne (El-, gas-, varme- og vandforsyning). Brancherne med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer inden for forsyningstjenesterne udgør således godt 1½ procentpoint af den danske økonomi ud af 2 pct. for hovedbranchen som helhed. Ingen brancher inden for bygge- og anlægsvirksomhed er udpeget som brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer. Dog er to brancher, der producerer byggematerialer, udpeget. Det er industribrancherne Cementfabrikker og Fremstilling af afbrydere, relæer og sikringer, jf. bilagstabel 2.2. Højere priser i disse brancher vil alt andet lige hæve priserne i bygge- og anlægssektoren og fordyre produktionen. Nettoprisindekset for bygge- og anlægsvirksomhed var ifølge Styrelsens beregninger således 19 pct. højere i Danmark end EU9-gennemsnittet i 2004/2005. Branchen Banker, sparekasser og andelskasser er klart den største af brancherne med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer med en bruttoværditilvækst på mia. kr., jf. figur 2.3. Det er dog formentlig kun inden for en del af branchen, at der er væsentlige konkurrenceproblemer. De næststørste brancher, Anden forsikringsvirksomhed og Produktion af elektricitet, er noget mindre med bruttoværditilvækst på hhv. 11 og 9 mia. kr., mens brancherne Advokatvirksomhed, Jernbaner og Praktiserende læger har en bruttoværditilvækst på ca. 5 mia. kr. 27

29 KONKURRENCEREDEGØRELSE KAPITEL 2 Figur 2.3: De 10 største brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer Bruttoværditilvækst i 2003, mia. kr Banker, sparekasser og andelskasser Anden forsikringsvirksomhed Produktion af elektricitet Varmeforsyning Lotteri- og anden spillevirksomhed Radio- og tv-virksomhed Svine- og kreaturslagterier m.v. Advokatvirksomhed Jernbaner Praktiserende læger Anm.: Bruttoværditilvæksten er baseret på det seneste, endelige nationalregnskab. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 22 brancher er blevet udpeget som brancher med særlige konkurrenceproblemer hvert år siden Det indikerer, at der er mere grundlæggende og strukturelle konkurrenceproblemer i disse brancher. Blandt andet er banker, sparekasser og andelskasser udpeget hvert år siden Konkurrenceredegørelse Branchen er i år udpeget på baggrund af en konkret vurdering af konkurrencen i branchen, jf. boks 2.3. Finans- og forsikringsområdet blev nærmere analyseret i kapitel 3 og 4 i Konkurrenceredegørelse

30 KONKURRENCEREDEGØRELSE KAPITEL 2 Boks 2.3: Banker, sparekasser og andelskasser Branchen Banker, sparekasser og andelskasser er udpeget, fordi konkurrencen i branchen efter Konkurrencestyrelsens konkrete vurdering er utilstrækkelig. Det skyldes hovedsageligt, at forbrugernes viden om og overblik over udbuddet af finansielle ydelser er lavt, og at forbrugerne kun i begrænset omfang skifter pengeinstitut. Det mindsker muligheden for konkurrence på bl.a. prisen. Egenkapitalforrentningen er desuden højere end i de private byerhverv under ét, jf. Konkurrenceredegørelse Netop for den finansielle sektor er egenkapitalforrentningen et bedre mål for indtjeningen end afkastningsgraden, som er en af konkurrenceindikatorerne. At branchen er udpeget ud fra en konkret vurdering underbygges også af flere af konkurrenceindikatorerne. Den beregnede nettopris, de fire største virksomheders andel af omsætningen i branchen (CR4) og lønpræmien er alle høje, og tilgangsraten er lav. Desuden er branchen underlagt konkurrencebegrænsende offentlig regulering i form af bl.a. særlige momsregler og kapitalkravsdirektiver. Tilgangsraten i branchen var 0 i det seneste år (2004). Det betyder, at der ikke kom nye, aktive virksomheder til branchen. 1 Det ukorrigerede koncentrationsindeks (CR4 baseret på balancer) er beregnet til 75,2 pct. Det er under den fastsatte grænseværdi på 80 pct., jf. figur (a). Det importkorrigerede koncentrationsindeks (CR4 korrigeret for udenlandske bankers aktiviteter i Danmark) er opgjort til 67,0 pct. Det er omvendt over grænseværdien på 50 pct. Branchens lønpræmie er 28,8 pct. Det er betydeligt over den fastsatte grænseværdi på 15 pct., jf. figur (b). Lønpræmien afspejler forskellen mellem gennemsnitslønnen i pengeinstitutterne og i møbelindustrien (benchmark), efter der er taget højde for de lønforskelle, der følger af bl.a. køn, uddannelse, alder, bopæl og familiemæssige forhold. Lønpræmierne kan være overvurderet for banker, sparekasser og andelskasser, da der i beregningen bl.a. ikke tages højde for den efteruddannelse, der foregår i branchen. I sidste års redegørelse blev lønpræmierne som konsekvens nedjusteret med 2-3 procentpoint for finans- og forsikringsområdet. Selvom denne korrektion foretages, ligger branchen stadig over grænseværdien. 29

31 KONKURRENCEREDEGØRELSE KAPITEL 2 Pct. (a) CR4 Pct. (b) Lønpræmier Grænseværdi Banker, sparekasser og andelskasser (75,2 pct.) Grænseværdi Banker, sparekasser og andelskasser (28,8 pct.) Brancher 0-10 Brancher -10 Kilde: Danmarks Statistik, Experian, Finanstilsynet og egne beregninger. Sammenlignes der med andre EU-lande, er der visse tegn på, at konkurrencen er mere intensiv i Danmark. Egenkapitalforrentningen i branchen er således lavere end den tilsvarende branches egenkapitalforrentning i de fleste andre EU-lande. 2 På den anden side er de danske nettopriser målt ved gebyrer m.v. væsentligt over EU9-gennemsnittet. Det anvendte prisbegreb er imidlertid ikke fuldt dækkende for priserne på finansielle ydelser. Blandt andet omfatter det ikke rentemarginalen. Note 1: Tilgangsraten er defineret, så kun aktive virksomheder indregnes. Oplysninger om tilgang af aktive virksomheder er baseret på Danmarks Statistiks virksomhedsdatabase. Note 2: European Central Bank, EU Banking Sector Stability, november Styrelsens analyser peger samlet på, at der er sket en forbedring af konkurrencen i nogle brancher de seneste 5 år. Antallet af brancher med tegn på væsentlige konkurrenceproblemer nærmer sig målet for Men det kan vise sig at være vanskeligt at forbedre konkurrencen yderligere. 2.3 Priserne i Danmark og udlandet Danmark har de højeste priser blandt 9 sammenlignelige EU-lande (EU9) både hvad angår forbrugerpriser og velstandskorrigerede nettopriser, dvs. forbrugerpriser fratrukket moms og afgifter og korrigeret for den effekt, som velstandsforskelle har på prisniveauet. 5 De danske forbrugerpriser var i ca. 24 pct. højere end EU9-gennemsnittet, jf. figur Foruden Danmark består EU9 af Belgien, Finland, Frankrig, Holland, Italien, Sverige, Tyskland og UK. 30

32 KONKURRENCEREDEGØRELSE KAPITEL 2 Figur 2.4: Forskelle i forbrugerpriser, nettopriser og velstandskorrigerede nettopriser i EU9-landene, Afvigelse i forhold til EU9-gns., pct DK FI SE FR -5 DE NL -10 BE UK -15 IT -20 Forbrugerpriser Nettopriser Velstandskorrigerede nettopriser Kilde: Eurostat, OECD og egne beregninger. Ved vurdering af konkurrencesituationen tages udgangspunkt i nettopriser for at undgå påvirkningen fra moms og afgifter. Beregningen af nettopriser er nærmere forklaret i boks 2.4. Boks 2.4: Beregning af nettopriser I sammenligningen af priser på tværs af EU9-landene anvendes velstandskorrigerede nettopriser. Nettopriserne er beregnet som priserne, der indgår i Eurostats Purchasing Power Parities (PPP), fratrukket moms og produktspecifikke afgifter, som indhentes fra OECD. Eurostat opdaterer 1/3 af priserne hvert år. De priser, der ikke opdateres, fremskrives med Eurostats forbrugerprisindeks (HICP). Der knytter sig to væsentlige usikkerheder til de beregnede nettopriser. For det første er priserne ikke opgjort på samme niveau som moms og afgifter. Det kan medføre unøjagtigheder i de relative priser, når nettopriserne beregnes. Det er specielt gældende på det mest detaljerede niveau, hvor momsprovenuet fordeles ud på vare-/tjenesteniveau efter forbrugsmønstret. For det andet er udvalget af varer og tjenester, som indgår i Eurostats prissammenligning, det samme for alle EU-lande. Det vil give en bias, når sammensætningen af varer og tjenester i nogle tilfælde ikke er repræsentativ for forbruget i det enkelte land. Dermed vil prisudviklingen ikke være repræsentativ for den overordnede varekategori. Det vurderes bl.a. at påvirke opgørelsen af prisforskellene på mejeriprodukter og læskedrikke. 31

Dokumentation for internationale prissammenligninger

Dokumentation for internationale prissammenligninger 1 af 5 21-08-2013 16:00 Dokumentation for internationale prissammenligninger Datagrundlag Kilde/årstal: Prissammenligningerne er baseret på Eurostats købekraftspariteter offentliggjort i Purchasing power

Læs mere

Internationale prissammenligninger

Internationale prissammenligninger Side 1 af 7 Internationale prissammenligninger Datagrundlag Kilde/årstal: Prissammenligningerne er baseret på Eurostats købekraftspariteter offentliggjort i "Purchasing power parities and related economic

Læs mere

Konkurrenceredegørelse 2009

Konkurrenceredegørelse 2009 Konkurrenceredegørelse 2009 Juni 2009 Konkurrenceredegørelse 2009 Juni 2009 Oplag 800 stk. Pris: Kr. 200,00 inkl. moms Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

Konkurrencestyrelsen Niels Enemærke Nyropsgade 30-32 1780 København V. Konkurrenceredegørelse 2008 - kommentarer til kapitel 2

Konkurrencestyrelsen Niels Enemærke Nyropsgade 30-32 1780 København V. Konkurrenceredegørelse 2008 - kommentarer til kapitel 2 Konkurrencestyrelsen Niels Enemærke Nyropsgade 30-32 1780 København V Konkurrenceredegørelse 2008 - kommentarer til kapitel 2 11.04.2008 Hård konkurrence er en forudsætning for effektivitet, vækst og velstand.

Læs mere

Kap2: Internationale prissammenligninger

Kap2: Internationale prissammenligninger Side 1 af 7 Kap2: Internationale prissammenligninger Dokumentation for internationale prissammenligninger Datagrundlag Kilde/årstal: Prissammenligningerne er baseret på Eurostats købekraftspariteter offentliggjort

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Konkurrenceredegørelse 2010

Konkurrenceredegørelse 2010 Konkurrenceredegørelse 2010 Juni 2010 Konkurrenceredegørelse Juni 2010 1 Oplag: 800 stk. Pris: Kr. 200,00 inkl. moms Sælges hos: Rosendahls-schultzdistribution.dk, Tlf. 43 22 73 00 www.schultzboghandel.dk

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 2: Opgørelse af konkurrenceintensiteten på tværs af OECD lande

Baggrundspapir til kapitel 2: Opgørelse af konkurrenceintensiteten på tværs af OECD lande 1 af 9 21-08-2013 12:55 Baggrundspapir til kapitel 2: Opgørelse af konkurrenceintensiteten på tværs af OECD lande 1. Indledning I Konkurrenceredegørelsen 2006 er der gennemført en sammenligning af konkurrencen

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/hdz Direkte udenlandske

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Konkurrence. Måling af konkurrenceintensitet

Konkurrence. Måling af konkurrenceintensitet Konkurrence Måling af konkurrenceintensitet 1 Måling af konkurrence Konkurrencestyrelsen har i 1998/1999 foretaget en analyse af konkurrenceforholdene i dansk erhvervsliv. Resultaterne er beskrevet i Konkurrenceredegørelsen

Læs mere

Erhvervsdynamik og produktivitet

Erhvervsdynamik og produktivitet Den 9. januar 2013 Erhvervsdynamik og produktivitet Flere årsager bag sammenhængen Stor forskel på tværs af virksomhedsstørrelse Virksomhedsstørrelse varierer på tværs af brancher 1. Fra lille til stor

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning Priser Prissammenligning mellem Grønland og Danmark Indledning Grønlands Statistik har fået udarbejdet en sammenligning af forbrugerprisniveauet i Grønland og Danmark. Prisundersøgelsen er blevet udarbejdet

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

HUSSTANDENES MERUDGIFTER VED MANGLENDE

HUSSTANDENES MERUDGIFTER VED MANGLENDE 29. jun i 2001 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 HUSSTANDENES MERUDGIFTER VED MANGLENDE Resumé: KONKURRENCE Konkurrencestyrelsen offentliggjorde i medio maj 2001 en undersøgelse, der viste,

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning Nationalregnskab 2012:2 Input-output tabel for 2004 Sammenfatning Formålet med denne publikation er, at give brugere mulighed for at benytte de data og analyseresultater, samt de input-output tabeller,

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Producentprisindeks for varer og tjenester

Producentprisindeks for varer og tjenester Udvidelseaftjenesteprisindekset Nye deflatorer L68 Fast ejendom Producentprisindeks for varer og tjenester A Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Fremstillingsvirksomhed D El-, gas-,

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

BNP undervurderer væksten i dansk velstand

BNP undervurderer væksten i dansk velstand BNP undervurderer væksten i dansk velstand I forhold til udviklingen i vores velstand er der typisk fokus på væksten i priskorrigeret/realt BNP. Bruttonationalindkomsten (BNI) er imidlertid et mere retvisende

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerredegørelse 2011

Konkurrence- og Forbrugerredegørelse 2011 Konkurrence- og Forbrugerredegørelse 2011 Juni 2011 Oplag 800 stk. On-line ISBN 978-87-7029-455-3 ISBN 978-87-7029-456-0 Online ISSN 1399-2120 ISSN 1398-0076 Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls Schultz

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt Europaudvalget - Økofin Offentligt Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. - Økofin - Spørgsmål af. januar. 7. februar J.nr. 5-9 Spørgsmål:

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion DI Analysepapir, november 2013 Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk Gennem de sidste

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

Dansk Facilities Management netværk. Renholdsworkshop 28. november 2006. HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen

Dansk Facilities Management netværk. Renholdsworkshop 28. november 2006. HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen Dansk Facilities Management netværk Renholdsworkshop 28. november 2006 HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen 1 HTS A - historisk i korte træk 1917 - dannelsen af Sammenslutningen af Havne- og Købmandsorganisation

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Konkurrenceredegørelse

Konkurrenceredegørelse KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2002 KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2002 Maj 2002 KONKURRENCE REDEGØRELSE Oplag 1.000 Pris: Kr. 200,00 inkl. moms Sælges hos IT-& Telestyrelsen

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Velfungerende Markeder. - til fremme af vækst og velfærd

Velfungerende Markeder. - til fremme af vækst og velfærd Velfungerende Markeder - til fremme af vækst og velfærd 2002 Forord Velfungerende markeder fremmer vækst og velfærd. En forudsætning for at et marked kan siges at være velfungerende er, at der eksisterer

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Evaluering af regeringens vækstudspil

Evaluering af regeringens vækstudspil Evaluering af regeringens vækstudspil Regeringen fremlagde 8. maj et udspil til en vækstpakke. Udspillet indeholder forslag til en lang række tiltag, som skal forbedre rammevilkårene for virksomheder lige

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 af 10 21-08-2013 16:05 Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Konkurrencerådet godkendte fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark[1] i november 2000 på betingelse af tilsagn.[2] Fusionen førte

Læs mere

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Peter Birch Sørensen Professor, Københavns Universitet Indlæg på seminar organiseret af Produktivitetskommisjonen i Oslo den 19. maj 2014 Pct. 5,0 De

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Konkurrence om private skadesforsikringer. Forsikring & Pension 19 March 2013

Konkurrence om private skadesforsikringer. Forsikring & Pension 19 March 2013 Konkurrence om private Forsikring & Pension 19 March 2013 Baggrund og Konklusion Forsikring & Pension har bedt CopenhagenEconomics vurdere konkurrencen i skadesforsikring Konkurrencestyrelsens seneste

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere