Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med. offentligt EU-udbud af køb/leasing og service af biler til. Norddjurs Kommune 2015/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med. offentligt EU-udbud af køb/leasing og service af biler til. Norddjurs Kommune 2015/S 106-192437"

Transkript

1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud af køb/leasing og service af biler til Norddjurs Kommune 2015/S JUNI 2015

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Udbudsbetingelser Indledning Ordregiver Udbudsform Udbuddets omfang Brugergruppe Udbudsmaterialets dokumenter og formkrav Kontrakt inkl. service- og vedligeholdelsesaftale Tilbudsgivers forhold Kontakt indtil tilbudsafgivelse Udvælgelseskriterier Personlige forhold Økonomisk og finansiel kapacitet Teknisk kapacitet Krav til tilbud Formkrav Modtagne tilbud Vedståelse Afgivelse af flere tilbud Alternative bud Forbehold Tildeling Tildelingskriterier Tildelingsbeslutning Gennemgang af de indkomne tilbud Tildelingsbeslutning og endelig underskrift Afslutning af procedure

3 1.13 Fortrolighed Tidsplan Kapitel 2 - Kravspecifikationer Indledning Kravspecifikation for delaftale 1, 2 og Mindstekrav for delaftale Mindstekrav for delaftale Mindstekrav for delaftale Kravspecifikation for serviceaftale på delaftale 1 og delaftale Kravspecifikation for serviceaftale på delaftale Kapitel 3 Kontraktudkast vedrørende delaftale 1 og Formål Definitioner Aftalegrundlag Kontraktens omfang Særligt vedrørende service- og vedligeholdelsesaftale Service- og vedligeholdelsesaftalen ophør Option på forlængelse af service- og vedligeholdelsesaftalen Leverandørens forpligtelser under service- og vedligeholdelsesaftalen Kommunens forpligtelser Prisregulering på service- og vedligeholdelsesaftalen Fakturering og betaling under service- og vedligeholdelsesaftalen Kontakt mellem Kommunen og Leverandøren Samarbejde Leveringsbetingelser Priser Elektronisk fakturering Betaling Kvalitetssikring Garanti Erstatning og produktansvar Produkt-, person- og erhvervsansvarsforsikring Overdragelse af rettigheder og forpligtelser

4 3.17 Forsinkelser Leverandørens forsinkelse Kommunens forsinkelse Misligholdelse Reklamation og varsel Forholdsmæssigt afslag Varighed og ophør af kontrakten (ophævelse og opsigelse) Loyalitetsforpligtelser ved ophævelse Opsigelsesadgang Konkurs Opfyldelseshindringer, herunder force majeure Lovvalg og værneting Tredjemands rettigheder Tavshedspligt, aktindsigt, reference og markedsføring Offentlige påbud Miljø Etik og socialt ansvar Aftaleændringer Underskrift Kapitel 4. Leasingkontrakt delaftale 2 (operationel leasing) Leasingkontraktens formål Aftalegrundlag De leasede aktiver Leasingperiode Leasingydelse Brugsret Betaling og fakturering Drift og vedligehold - operationelle ydelser Ansvar Forsikring Aflevering Ejendomsret Forholdet til offentlige myndigheder

5 4.14 Forsinkelse Leasinggivers forsinkelses- og mangelsansvar Misligholdelse Opgørelse ved leasingaktivernes undergang Opsigelse Fortrolighed Overdragelse Lovvalg og værneting Kontrakteksemplarer Kontaktpersoner Underskrifter Bilag: Kopi af gyldige forsikringspolicer 5

6 Kapitel 1 Udbudsbetingelser 1.1 Indledning Dette udbud vedrører Norddjurs Kommunes køb og leasing af ca. 50 nye biler. Derudover indbefatter udbuddet service- og vedligeholdelsesaftaler på biler omfattet af købsaftalerne. Udbuddet er opdelt i tre delaftaler. Delaftale 1. Personbiler på hvide/gule plader (diesel/benzin): køb af 32 stk. personbiler (hatchback/sedan) (diesel/benzin) hvoraf minimum 9 stk. skal være på hvide plader. option på 10 yderligere biler hvoraf minimum 2 stk. skal være på hvide plader. 48 måneders service- og vedligeholdelsesaftaler med option på 2 x 12 måneders forlængelse. Delaftale 2. Elbiler: operationel leasing af 14 stk. personbiler (hatchback/sedan) (el) på hvide plader i 24 måneder option på 14 yderligere biler option på 12 måneders forlængelse. Delaftale 3. 4x4: køb af 4 stk. personbiler på hvide plader (diesel/benzin) 4x4 option på 3 yderligere biler 48 måneders service- og vedligeholdelsesaftaler med option på 2 x 12 måneders forlængelse. Tilbudsgiver kan enten byde på én, flere eller alle delaftaler. Tilbudsgiver kan endvidere ved tilbud på den enkelte delaftale tilbyde flere forskellige biler. For hver bil, der tilbydes, skal der udfyldes en særskilt tilbudsliste. Udbudsproceduren er ikke afsluttet, før kontrakten er underskrevet ubetinget af begge parter. 6

7 1.2 Ordregiver Norddjurs Kommune Torvet 3, 8500 Grenna Herefter kaldet Ordregiver Alle henvendelser til Ordregiver forud for afgivelse af tilbud skal rettes pr. til: Norddjurs Kommune Velfærdssekretariatet Att: Jacob Petersen Udbudsform Udbuddet gennemføres i henhold til Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 712 af 15/06/2011 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbs, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter med senere ændringer, og senest nr. 895 af 17/08/2011. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket betyder, at enhver har ret til at afgive tilbud. 1.4 Udbuddets omfang Udbuddet består af 3 selvstændige delaftaler inden for følgende biltyper: Delaftale 1. Personbiler på hvide/gule plader (benzin/diesel): 1.1 Køb af 32 stk. personbiler (hatchback/sedan) (diesel/benzin) hvoraf minimum 9 stk. skal være på hvide plader. Årligt kørselsbehov ca km. Option på køb af yderligere 10 biler hvoraf minimum 2 stk. skal være på hvide plader. 7

8 De tilbudte biler skal være drevet af den samme type brændstof, dvs., at bilerne enten skal tilbydes som benzindrevne biler eller som dieseldrevne biler måneders service- og vedligeholdelsesaftale. Option på 2 x 12 måneders forlængelse. Delaftale 2. Elbiler: 2.1 Operationel leasing af 14 stk. personbiler (hatchback/sedan) (el) på hvide plader i 24 måneder. Årligt kørselsbehov ca km. Option på leasing af yderligere 14 biler. Option på 12 måneders forlængelse. Delaftale 3. 4x4: 3.1 Køb af 4 stk. personbiler på hvide plader (diesel/benzin) 4x4. Option på køb af yderligere 3 biler. De tilbudte biler skal være drevet af den samme type brændstof, dvs., at bilerne enten skal tilbydes som benzindrevne biler eller som dieseldrevne biler måneders service- og vedligeholdelsesaftale. Option på 2 x 12 måneders forlængelse. Der vil blive indgået aftale med 1 leverandør for hver delaftale. Der kan afgives tilbud på én, flere eller alle delaftaler. Det samlede udbudsmateriale indeholder en række mindstekrav, som skal være opfyldt ved tilbudsafgivelsen. Kravspecifikationerne for de af udbuddet omfattede biler fremgår af Kapitel 2 Kravspecifikationer. Bilerne leveres efter nærmere aftale på et opstartsmøde, dog skal samtlige biler være leveret senest den 31. december

9 Aftalerne skal indgås på grundlag af de kontraktudkast, der findes i kapitel 3 og 4. Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på, at ordregiver vil være forpligtet til at afvise tilbud, som indeholder forbehold over for grundlæggende elementer, herunder over for ordregivers kontraktudkast Brugergruppe Ordregiver har i forbindelse med udbuddet sammensat en brugergruppe, som består af udvalgte medarbejdere samt arbejdsmiljørepræsentanter fra Norddjurs Kommunes hjemmepleje, som skal vurdere de udbudte biler på underkriteriet Kvalitet. 1.5 Udbudsmaterialets dokumenter og formkrav Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter: Hoveddokumenter: Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser Kapitel 2 Kravspecifikationer Kapitel 3 Kontraktudkast for delaftale 1 og 3 Kapitel 4 Kontraktudkast for delaftale 2. Bilag: Bilag 1 Tro- og loveerklæring Bilag 2 Nøgletalsformular Bilag 3 Tilbudsgivers præsentation af virksomheden Bilag 4 Tilbudsliste Bilag 5 Designmanual vedrørende logo Bilag 6 Vurderingsskema ved afprøvning af nye tjenestebiler Bilag 7 Oversigt over nuværende flåde. Tilbudsgiver opfordres til at være særlig opmærksom på, at tilbudsgiver har fået adgang til det fulde ovenstående materiale. 9

10 De vedlagte tilbudslister skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen. Der må ikke ændres i tilbudslistens format, tekst, opsætning, indsatte linjer og/eller søjler, skriftstørrelser, skriftfarver el. lign. Bilagene skal udfyldes i overensstemmelse med bilagenes tekst og vil udgøre en del af tilbuddet. Tilbudsgiver er ansvarlig for at sikre, at bilagene er besvaret korrekt, idet manglende besvarelse vil kunne medføre, at tilbuddet er ukonditionsmæssigt og dermed ikke vil indgå i den endelige tilbudsvurdering. Tilbudsgiver opfordres til at få afklaret eventuelle uklarheder omkring udbudsmaterialet inkl. de tilhørende bilag jf. nærmere nedenfor ad pkt Kontrakt inkl. service- og vedligeholdelsesaftale En del af udbudsmaterialet er udkast til de kontrakter, som vil blive anvendt ved indgåelse af aftale med den vindende tilbudsgiver. I kontraktudkastene er anført de aftalemæssige vilkår, som gælder for udførelsen af kontrakterne, herunder bl.a. levering, betaling, tidsfrister, misligholdelse og ansvar. Når kontrakterne skal indgås, vil de blive suppleret med konkrete oplysninger, herunder tilbudspriser. Kontraktudkastene vil ikke være til forhandling, hvorfor tilbudsgiver skal tage højde for kontraktudkastenes vilkår i forbindelse med sin tilbudsafgivning. Delaftale 1 og delaftale 3 omfatter, jf. ovenfor ad pkt. 1.4, en service- og vedligeholdelsesaftale, der er indarbejdet i kontraktudkastene. Der er tale om en fast pris på service- og vedligeholdelsesaftalen under hensyntagen til nettoprisindekset, jf. Kapitel 3 kontrakten, pkt Service- og vedligeholdelsesaftalen træder i kraft ved kontraktunderskrivelse og løber herefter i 4 år med mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder. Delaftale 2 er en kontrakt om operationel leasing, og dette er i udkast vedlagt udbudsmaterialet i Kapitel 4. Løbetiden for denne kontrakt er 2 år med mulighed for forlængelse i 12 måneder. Der gælder ikke på denne kontrakt nogen særskilt service- og vedligeholdelsesaftale, idet denne er en del af den operationelle leasing. 10

11 1.6 Tilbudsgivers forhold Tilbudsgiver skal klart og entydigt i tilbuddet angive hvilken juridisk person, der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for Ordregiver. Personen, der underskriver og afgiver tilbud ifølge udbudsmaterialet, skal have fuldmagt og kompetence til at forestå dette. Særligt vedrørende konsortier Hvis tilbuddet afgives af et konsortium omfattende flere ansvarlige tilbudsgivere, skal tilbuddet indeholde en erklæring om direkte, ubegrænset og solidarisk hæftelse mellem alle deltagere i konsortiet samt bemyndigelse til en deltager i konsortiet til ubegrænset at kunne forpligte de øvrige medlemmer af konsortiet ved sin underskrift. Tilbuddet skal desuden vedlægges de i udbudsbetingelsernes pkt (personlige forhold), pkt (økonomisk og finansiel kapacitet) og pkt (Teknisk kapacitet) krævede oplysninger for samtlige deltagere i konsortiet. Vedlægges de pågældende oplysninger ikke eller ikke fuldt ud for en konsortiedeltagers vedkommende, vil tilbuddet ikke blive betragtet som ukonditionsmæssig, men den manglende vedlæggelse af oplysningerne kan have indflydelse på tilbudsvurderingen. Særligt vedrørende anvendelse af underleverandører/underrådgivere Tilbudsgiver kan i forbindelse med afgivelse af tilbud endvidere basere sig på en anden enheds (underleverandør/underrådgiver) økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og/eller tekniske kapacitet, skal tilbuddet indeholde en beskrivelse af de pågældende enheders økonomiske og/eller tekniske kapacitet. Hvis tilbudsgiver baserer sig på en anden enheds økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen, skal tilbudsgiver endvidere vedlægge tilbuddet dokumentation for disse enheders forpligtigelse i så henseende i form af en underskrevet erklæring fra denne enhed, hvorefter enheden forpligter sig til at stille sine økonomiske og/eller tekniske kompetencer til rådighed for tilbudsgiveren i forbindelse med opgavens udførelse. Tilbuddet skal desuden vedlægges de i udbudsbetingelsernes pkt (personlige forhold), pkt (økonomisk og finansiel kapacitet) og pkt (teknisk kapacitet) krævede oplysninger for de 11

12 enheder, hvorpå tilbudsgiver støtte sine økonomiske og/eller tekniske kompetencer. Vedlægges de pågældende oplysninger ikke eller ikke fuldt ud for en underleverandør/underrådgivers vedkommende, vil tilbuddet ikke blive betragtet som ukonditionsmæssig, men den manglende vedlæggelse af oplysningerne kan have indflydelse på tilbudsvurderingen. Såfremt tilbudsgiver anvender underleverandører til opfyldelse af kontrakten, hæfter tilbudsgiver for opfyldelse af kontrakten i samme omfang, som hvis tilbudsgiver selv havde udført leverancen. 1.7 Kontakt indtil tilbudsafgivelse Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål skal stilles skriftligt til: Norddjurs Kommune Velfærdssekratiatet Att: Jacob D. Petersen Mundtlige henvendelser vil af hensyn til ordregivers forpligtelse til at behandle tilbudsgiverne lige blive afvist. Alle spørgsmål, der fremsendes senest 10 dage før tilbudsfristens udløb, kan påregnes besvaret. Spørgsmål, der fremsendes efter denne frist, vil blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Alle spørgsmål og svar vil blive gjort tilgængelige for samtlige tilbudsgivere i anonymiseret form på Norddjurs Kommunes hjemmeside: Såfremt tilbudsgiver bliver opmærksom på fejl eller mere betydende uhensigtsmæssigheder ved udbudsmaterialet, bedes tilbudsgiver straks gøre opmærksom herpå, således at der er mulighed for hurtigst muligt at afhjælpe forholdet gennem offentliggørelse af rettelsesblad, der vil blive offentliggjort på Norddjurs Kommunes hjemmeside Opfordringen omfatter også eventuelle uhensigtsmæssigt formulerede krav til ydelse eller kontrakt. Dette gælder navnlig uhensigtsmæssigheder af betydning for tilbudsgiverne generelt, der tilmed er 12

13 udtryk for fravigelse fra det sædvanlige på markedet. Opfordringen kan ikke opfattes som invitation til generel dialog om hensigtsmæssigheden af udbudsmaterialets krav. 1.8 Udvælgelseskriterier Ordregiver vil på baggrund af den nedenstående efterspurgte dokumentation foretage en egnethedsbedømmelse af hver enkelt tilbudsgiver. Ordregiver forbeholder sig retten til at indhente supplerende oplysninger og/eller dokumentation samt berigtige eventuelle formelle fejl i henhold til implementeringsbekendtgørelsens Personlige forhold Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet: Oplysninger om tilbudsgivers identitet, herunder anført kontaktperson med telefonnummer og mail-adresse samt cvr-nummer. Udfyldt, dateret og underskrevet tro- og loveerklæring om i hvilke omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997) og om opfyldelse af udbudsdirektivets artikel 45. Fortrykt formular er vedlagt som bilag Økonomisk og finansiel kapacitet Tilbuddet skal indeholde følgende dokumentation for tilbudsgivers økonomiske og finansielle egnethed: Regnskaber eller økonomiske nøgletal for virksomheden for de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Herunder oplyses egenkapital, omsætning, balance og resultat for de seneste tre afsluttede regnskabsår. Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver for hvert af de seneste tre afsluttede regnskabsår har haft en egenkapital på mindst DKK Der vedlægges endvidere en erklæring udstedt af virksomhedens administrerende direktør, finansdirektør, økonomidirektør el. lignende kompetent og tegningsberettiget person, hvorved det oplyses om og i givet fald i hvilken udstrækning, der er sket væsentlige ændringer i virksomhedens økonomiske forhold siden det seneste (offentliggjorte) regnskab. 13

14 Nøgletal oplyses som anført for de seneste 3 afsluttede regnskabsår og angives i bilag 2. Har en virksomhed eksisteret i mindre end 3 år, skal nøgletal oplyses for samtlige af virksomhedens tilgængelige regnskabsår. Nøgletallenes rigtighed skal bekræftes ved underskrift af ekstern revisor. Tilbuddet skal endvidere være vedlagt dokumentation for gældende, relevant erhvervsansvars- og produktforsikring Teknisk kapacitet Til dokumentation for tilbudsgivers tekniske kapacitet skal tilbudsgiver vedlægge en referenceliste omfattende sammenlignelige leverancer og serviceaftaler udført inden for de sidste 3 år. Ved sammenlignelige referencer forstås levering og servicering af et større antal biler. 1.9 Krav til tilbud Formkrav Tilbud samt al kommunikation i udbuds- og aftaleperioden skal være på dansk. Dog kan bilagsmateriale af generel karakter tillige være på svensk, norsk, tysk eller engelsk. Såfremt Ordregiver anmoder om det, skal tilbudsgiver sørge for oversættelse af bilagsmaterialet. Oversættelse skal i givet fald ske for tilbudsgivers regning og risiko og være Ordregiver i hænde senest 5 arbejdsdage efter anmodningen. Alle dokumenter skal være i pdf-format. Dog bør tilbudslisten både være i excel format og pdf format Modtagne tilbud Tilbud skal være Norddjurs Kommune i hænde senest den 14. juli 2015 kl Tilbuddet skal indleveres til: Norddjurs Kommune Velfærdssekratiatet Att.: Jacob Petersen, Må ikke poståbnes 14

15 Lokale 145 Torvet 3, Grenaa. Tilbud skal indleveres i: 1 underskrevet original 1 digitalt eksemplar på vedlagt USB-stik. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke være at betragte som rettidigt indkommet, og tilbuddet vil derfor blive afvist som ukonditionsmæssigt. Tilbuddet skal vedlægges alle relevante oplysninger, som er nødvendige for en fuldstændig bedømmelse af tilbuddet. Oplysninger som alene fremgår af brochurer o. lign, vil ikke indgå i tilbudsevalueringen. Tilbuddet skal indeholde samtlige de i udbudsmaterialet angivne ydelser, herunder optioner, inkl. alle nødvendige biydelser. Tilbuddet skal opfylde samtlige mindstekrav i det samlede udbudsmateriale. Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som Ordregivers ejendom, og vil ikke blive returneret eller udleveret. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale. Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene Vedståelse Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud, indtil endelig kontrakt er underskrevet dog maksimum 3 måneder at regne fra tilbudsfristens udløb. Hvis tilbudsfristen undervejs i udbuddet udskydes, udskydes vedståelsesfristen med et tilsvarende antal dage. 15

16 1.9.4 Afgivelse af flere tilbud Tilbudsgiver kan afgive tilbud på én, to eller alle tre delaftaler. Såfremt tilbudsgiver afgiver tilbud på flere delaftaler, kan tilbudsgiver ikke betinge accept af tilbud på én delaftale af, at ordregiver tillige accepterer tilbud på én/flere af de øvrige delaftaler Alternative bud Der kan ikke afgives alternative tilbud Forbehold Enhver tilsigtet eller utilsigtet uoverensstemmelse mellem udbudsmateriale og tilbud herunder uoverensstemmelser i form af manglende opfyldelse eller besvarelse af krav ifølge kravspecifikation eller kontraktudkastet har karakter af forbehold. Ordregiver er berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold til udbudsmaterialet, medmindre der er tale om et åbenbart bagatelagtigt forbehold. Ordregiver er forpligtet til at afvise tilbud med forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsmaterialet eller andre forbehold, der ikke af Ordregiver kan prissættes med den fornødne sikkerhed. En eventuel kapitalisering af forbehold indregnes i tilbudsgivers samlede tilbud før prisevalueringen. Mindstekrav anses altid for grundlæggende elementer, hvorfor tilbud med forbehold for mindstekrav afvises som ukonditionsmæssigt. Tilbudsgiver opfordres til ikke at tage forbehold, da forbehold indebærer betydelig risiko for, at tilbuddet ikke vil blive taget i betragtning. Hvis tilbudsgiver alligevel vælger at tage forbehold, bedes tilbudsgiver udtrykkeligt angive forbeholdet og redegøre for, hvorfor forbeholdet er taget. Grundet konsekvenserne ved at tage forbehold opfordres tilbudsgiver til tidligst muligt at søge eventuelle uklarheder mv. opklaret i udbudsprocessen ved at stille spørgsmål. Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at beskrivelser i tilbud vil kunne konstateres som værende forbehold uagtet ordet forbehold ikke fremgår. Det afgørende er indholdet af beskrivelserne. 16

17 1.10 Tildeling Tildeling vil ske på baggrund af de indkomne tilbud. Tilbudsevalueringen foretages særskilt for hver delaftale og endvidere særskilt for hver af de tilbudte biler, såfremt tilbudsgiver har afgivet tilbud med flere biler på de enkelte delaftaler Tildelingskriterier Tildeling af kontrakt vil for hver delaftale ske på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud baseret på følgende underkriterier med den for hvert underkriterium anførte vægt/procentsats: Delaftale 1 og 3 vil blive vurderet ud fra følgende underkriterier: Underkriterium for delaftale 1 og 3 Vægtning i procent 1. Tilbudspris 50 pct. 2. Pris på optioner om forlængelse af service- og vedligeholdelsesaftale. 5 pct. 3. Kvalitet 25 pct. 4. Brændstofforbrug (baseret på placering i energiklassen) 20 pct. Underkriterierne 2, Pris på optioner om forlængelse af service- og vedligeholdelsesaftale, 3, Kvalitet, og 4, Brændstofforbrug, vurderes på samme måde på delaftale 1 og delaftale 3, og vurderingen heraf er nærmere beskrevet nedenfor ad. 2, ad. 3 og ad. 4. Underkriteriet 1, Tilbudspris, opgøres og vurderes derimod forskelligt på delaftale 1 og delaftale 3, hvilket ligeledes er beskrevet netop nedenfor. 17

18 Ad 1. Tilbudspris, 50 pct. Særligt for delaftale 1 Ved vurderingen af underkriteriet Tilbudspris, vil ordregiver lægge vægt på den samlede tilbudspris. Den samlede tilbudspris beregnes på baggrund af følgende oplysninger, der angives i tilbudslisten (bilag 4): Salgspris for 32 stk. biler inkl. afgifter og leveringsomkostninger men ekskl. moms 48 måneders service- og vedligeholdelsesaftale for både hvid- og gulpladebiler Option på køb af yderligere 10 biler Anhængertræk på 3 biler Samlet tilbagekøbspris på nuværende flåde ekskl. moms (45 biler). Tilbuddet skal angives i danske kroner ekskl. moms, men inklusiv alle øvrige udgifter, leveringsomkostninger og nummerplade. Liste over den nuværende flåde fremgår af bilag 7. Særligt for delaftale 3 Ved vurderingen af underkriteriet Tilbudspris, vil ordregiver lægge vægt på den samlede tilbudspris. Den samlede tilbudspris beregnes på baggrund af følgende oplysninger, der angives i tilbudslisten (bilag 4): Salgspris for 4 stk. biler inkl. afgifter og leveringsomkostninger men ekskl. moms 48 måneders service- og vedligeholdelsesaftale Option på køb af yderligere 3 biler. Tilbuddet skal angives i danske kroner ekskl. moms, men inklusiv alle øvrige udgifter, leveringsomkostninger og nummerplade. 18

19 Ad 2. Pris på optioner om forlængelse af service- og vedligeholdelsesaftale, 5 pct. Ved vurderingen af underkriteriet Pris på optioner om forlængelse af service- og vedligeholdelsesaftale, vil ordregiver lægge vægt på den samlede pris pr. bil for forlængelse af service- og vedligeholdelsesaftalen med 2x12 måneder, som den fremgår af tilbudslisten (bilag 4). Den vedlagte tilbudsliste skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen i uændret form. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet. Ad 3. Kvalitet 25 pct. Vurderingen af underkriteriet Kvalitet foretages på baggrund af følgende delkriterier: - Testkørsel 90 % - Service 10 % Ad testkørsel Der vil blive gennemført en prøvekørsel af de biler, hvor tilbuddene fra tilbudsgiver findes at være konditionsmæssige. Konditionsmæssige tilbudsgivere skal derfor stille et eksemplar af de tilbudte biler til rådighed for brugergruppen fra den 11. august 2015, kl. 08:30 til og med 12. august 2015, kl. 15:00. Bilerne skal stilles til rådighed på følgende adresse: Tradium Ring Djursland AMU-Centervej 2 Kolind Bilerne, der leveres til prøvekørslen, skal svare til de tilbudte biler, jf. tilbudslisten. Såfremt bilen, der stilles til rådighed for prøvekørslen, afviger på noget punkt fra den tilbudte bil, skal tilbudsgiver i sit tilbud redegøre herfor, herunder hvilken betydning afvigelserne har for testen af bilen. Det bemærkes i denne forbindelse, at i det omfang bilen, der stilles til rådighed for testkørslen, afviger fra den tilbudte bil, kan dette få betydning for kvalitetsvurderingen, idet visse elementer i så fald potentielt ikke kan vurderes eller ikke kan vurderes i fuldt omfang. Såfremt dette er tilfældet, og bilen ikke kan testes for de tilbudte egenskaber, vil den kvalitetsmæssige vurdering af bilen altså i evalueringen kunne ansættes til 0 point. 19

20 Prøvekørslen skal ske uden omkostning for Ordregiver, og bilerne, der leveres til prøvekørslen, skal være tanket med minimum 20 liter brændstof. Testbilerne forudsættes tillige fuldt forsikret af tilbudsgiver, med maksimal selvrisiko på kr. for Ordregiver. Ordregiver yder bidrag til tilbudsgiverne for gennemførelse af test af bilerne med kr pr. bil, der stilles til rådighed for testkørsel. Afprøvningen vil foregå på offentlig vej. Der vil blive foretaget en vurdering af samtlige de biler, som Leverandøren byder ind med.. Vurderingen, der foretages af brugergruppen, vil omfatte nedenstående forhold, der i øvrigt er uddybet i vurderingsskemaet, der er vedlagt udbudsmaterialet som bilag 6, hvortil der henvises. Ergonomi/Førerkomfort (33,3 pct.) o Ind- og udstigningsforhold o Førersæde komfort o Justering af førersæde o Justering af rat o På- og aftagning af sele o Pladsforhold ved førersæde o Udsyn. Funktionalitet (33,3 pct.) o Justering af spejle o Kabinestøj o Instrumentering og kontakter o Smidighed i gearskifte/kobling o Adgang til og indretning af varerum/bagagerum. Køreegenskaber (33,3 pct.) o Generelle køreegenskaber. Vurderingen vil blive foretaget af brugergruppen, jf. ovenfor ad pkt Hvert medlem af brugergruppen foretager sin egen vurdering, og den enkelte bils samlede score i forbindelse med afprøvningen, er et gennemsnit af brugergruppens vurderinger. 20

21 Ad Service Vurdering af delkriteriet Service foretages på baggrund af tilbudsgivers vedlagte præsentation af, hvordan værkstederne vil sikre et højt service- og kvalitetsniveau, herunder skal indgå en beskrivelse af følgende elementer: o Fleksibilitet i forbindelse med service, vedligehold og skader o Responstider ved hente- og bringeservice ved akutreparationer. Ved evalueringen af delkriteriet Service vil Ordregiver lægge vægt på en høj grad af fleksibilitet i forbindelse med service, vedligehold og skader, herunder prioriteringen og hurtighed for udførelse af påkrævet service, vedligehold og reparation af skader samt på længden af responstiderne fra rekvirering af afhentning og udbringning. Ad 4. Brændstofforbrug 20 pct. Det vil blive vægtet positivt, hvis den tilbudte bil er klassificeret bedre end mindstekravet til energiklasse B jf. kravspecifikationen i kapitel 2. Kravet til energiklassen er baseret på Trafikstyrelsen energimærkning som angivet nedenfor opdateret den 1. september Det vil sige, at jo højere energiklasse jo flere point vil den enkelte bil score. Klasse Benzin km/l Diesel km/l A+++ Min. 34,3 Min. 38,6 A++ 25,2-34,2 28,1-38,5 A+ 20,0-25,1 22,5-28,0 A 18,2-19,9 20,5-22,4 B 15,4-18,1 17,3-20,4 21

22 Delaftale 2 vil blive vurderet ud fra følgende underkriterier: Underkriterium for delaftale 2 Vægtning i procent 1. Tilbudspris 55 pct. 2. Pris på optioner om forlængelse af leasingperiode 5 pct. 3. Kvalitet 40 pct. Ad 1. Tilbudspris 55 pct. Ved vurderingen af underkriteriet Tilbudspris, vil ordregiver lægge vægt på følgende delkriterier: - Samlet tilbudspris 90 % - Kilometerpris for kilometer udover det estimerede kørselsomfang 10 % Den samlede tilbudspris beregnes på baggrund af følgende oplysninger, der angives i tilbudslisten (bilag 4): Leasingudgift for 14 biler i 24 måneder inkl. afgifter og eventuelle leveringsomkostninger men ekskl. moms Leasingudgift i 24 måneder ved option på leasing af yderligere 14 biler. Tilbuddet skal angives i danske kroner ekskl. moms, men inklusiv alle øvrige udgifter, leveringsomkostninger og nummerplade. Ad 2. Pris på optioner om forlængelse af leasingperiode 5 pct. Ved vurderingen af underkriteriet Pris på optioner om forlængelse af leasingperioden, vil ordregiver lægge vægt på den samlede pris for 28 biler for forlængelse af leasingperioden med 1x12 måneder, som den fremgår af tilbudslisten (bilag 4). Den vedlagte tilbudsliste skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen i uændret form. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet. 22

23 Ad 3. Kvalitet 40 pct. Vurderingen af underkriteriet Kvalitet foretages på baggrund af følgende delkriterier: - Testkørsel 90 % - Service 10 % Ad testkørsel Der vil blive gennemført en prøvekørsel af de biler, hvor tilbuddene fra tilbudsgiver findes at være konditionsmæssige. Konditionsmæssige tilbudsgivere skal derfor stille et eksemplar af de tilbudte biler til rådighed for brugergruppen fra den 11. august 2015, kl. 08:30 til og med 12. august 2015, kl. 15:00. Bilerne skal stilles til rådighed på følgende adresse: Tradium Ring Djursland AMU-Centervej 2 Kolind Bilerne, der leveres til prøvekørslen, skal svare til de tilbudte biler, jf. tilbudslisten. Såfremt bilen, der stilles til rådighed for prøvekørslen, afviger på noget punkt fra den tilbudte bil, skal tilbudsgiver i sit tilbud redegøre herfor, herunder hvilken betydning afvigelserne har for testen af bilen. Det bemærkes i denne forbindelse, at i det omfang bilen, der stilles til rådighed for testkørslen, afviger fra den tilbudte bil, kan dette få betydning for kvalitetsvurderingen, idet visse elementer i så fald potentielt ikke kan vurderes eller ikke kan vurderes i fuldt omfang. Såfremt dette er tilfældet, og bilen ikke kan testes for de tilbudte egenskaber, vil den kvalitetsmæssige vurdering af bilen altså i evalueringen kunne ansættes til 0 point. Prøvekørslen skal ske uden omkostning for Ordregiver, og bilerne, der leveres til prøvekørslen, skal være tanket med minimum 20 liter brændstof. Testbilerne forudsættes tillige fuldt forsikret af tilbudsgiver, med maksimal selvrisiko på kr. for Ordregiver. Ordregiver yder bidrag til tilbudsgiverne for gennemførelse af test af bilerne med kr pr. bil, der stilles til rådighed for testkørsel. Afprøvningen vil foregå på offentlig vej. 23

24 Der vil blive foretaget en vurdering af samtlige af de biler som Leverandøren byder ind med. Vurderingen, der foretages af brugergruppen, vil omfatte nedenstående forhold, der i øvrigt er uddybet i vurderingsskemaet, der er vedlagt udbudsmaterialet som bilag 6, hvortil der henvises. Ergonomi/Førerkomfort (33,3 pct.) o Ind- og udstigningsforhold o Førersæde komfort o Justering af førersæde o Justering af rat o På- og aftagning af sele o Pladsforhold ved førersæde o Udsyn. Funktionalitet (33,3 pct.) o Justering af spejle o Kabinestøj o Instrumentering og kontakter o Smidighed i gearskifte/kobling o Adgang til og indretning af varerum/bagagerum. Køreegenskaber (33,3 pct.) o Generelle køreegenskaber. Vurderingen vil blive foretaget af brugergruppen, jf. ovenfor ad pkt Hvert medlem af brugergruppen foretager sin egen vurdering, og den enkelte bils samlede score i forbindelse med afprøvningen, er et gennemsnit af brugergruppens vurderinger. Ad Service Vurdering af delkriteriet Service foretages på baggrund af tilbudsgivers vedlagte præsentation af, hvordan værkstederne vil sikre et højt service- og kvalitetsniveau, herunder skal indgå en beskrivelse af følgende elementer: o Fleksibilitet i forbindelse med service, vedligehold og skader 24

25 o Responstider ved hente- og bringeservice ved akutreparationer. Ved evalueringen af delkriteriet Service vil Ordregiver lægge vægt på en høj grad af fleksibilitet i forbindelse med service, vedligehold og skader, herunder prioriteringen og hurtighed for udførelse af påkrævet service, vedligehold og reparation af skader samt på længden af responstiderne fra rekvirering af afhentning og udbringning Tildelingsbeslutning Gennemgang af de indkomne tilbud Tilbuddene vil blive vurderet af en arbejdsgruppe bestående af både faglige og udbudsjuridiske medarbejdere. De indkomne tilbud vil i første omgang blive gennemgået med henblik på fastlæggelse af om hvert tilbud indeholder de krævede oplysninger. Tilbud, som ikke indeholder de krævede oplysninger vil kunne blive vurderet ukonditionsmæssigt og vil dermed ikke blive taget i betragtning Ordregiver vil herefter vurdere, hvorvidt tilbudsgiverne opfylder kravene til personlige forhold og teknisk kapacitet samt mindstekravene til økonomisk formåen. Såfremt minimumskravene ikke er opfyldt, er ordregiver i henhold til gældende udbudsret forpligtet til at afvise tilbuddet. Dernæst vil ordregiver gennemgå tilbuddet med henblik på at identificere forbehold over for grundlæggende eller ufravigelige elementer i udbudsmaterialet eller forbehold, der ikke kan prissættes. Såfremt der er taget forbehold for grundlæggende eller ufravigelige elementer i udbudsmaterialet vil tilbuddet blive afvist og dermed ikke blive taget i betragtning. Når vurderingen om tilbuddenes konditionsmæssighed er gennemført, vil tilbuddene blive evalueret i henhold til tildelingskriteriet med tilhørende under- og delkriterier Tildelingsbeslutning og endelig underskrift Efter endt evaluering vil samtlige berørte tilbudsgivere hurtigst muligt og samtidig blive skriftligt underrettet om, hvilke beslutninger Ordregiver har truffet. 25

26 Underretning om tildelingsbeslutningen til den vindende tilbudsgiver er ikke et løfte om at ville indgå aftale med tilbudsgiver, men alene underretning om, at tilbudsgiver efter Ordregivers vurdering har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Der er imidlertid ikke indgået nogen kontrakt eller afgivet noget bindende løfte herom, før eventuel kontrakt er underskrevet ubetinget af begge parter. Underretning om tildelingsbeslutning vil være ledsaget af en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Ordregivers underretning om tildelingsbeslutningen fritager ikke forbigåede tilbudsgivere fra forpligtelserne efter tilbuddet, der fortsat er bindende i henhold til vedståelsesfristen, jf. afsnit 1.9.3, indtil endelig kontrakt er indgået Afslutning af procedure Tilbudsgiverne skal ikke anse udbudsprocessen for afsluttet, førend en eventuel kontrakt er endeligt og ubetinget underskrevet af ordregiver og den vindende tilbudsgiver, og ordregiver reserverer retten til at afslutte udbudsprocessen uden tildeling af kontrakt under gyldig hensyntagen til de gældende regler og principper herfor Fortrolighed Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at udbudsmaterialet, herunder indkomne tilbud, er omfattet af regler om adgang til aktindsigt. Ordregiver vil så vidt muligt sikre fortroligheden af alle oplysninger i tilbudsgivers tilbud, som angår tilbudsgivers fortrolige forretningsmæssige forhold. Fortrolighedstilsagnet må i sagens natur vige i den udstrækning, hvor lovgivningen forpligter Ordregiver til at videregive oplysninger til tredjemand. Såfremt der er oplysninger i tilbuddet, som tilbudsgiver anser for at udgøre konkurrencefølsomme oplysninger, som kan undtages ved anmodning om aktindsigt i henhold til gældende lovgivning om aktindsigt og offentlighed i forvaltningen, opfordres tilbudsgiver til at angive dette i forbindelse med indgivelse af sit tilbud. Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at aktindsigt kan omfatte bl.a. den samlede pris, som tilbudsgiver byder ind med. 26

27 Ordregiver er dog til enhver tid berettiget til at anvende oplysninger i den udstrækning, hvor dette er til berettiget varetagelse af kommunens interesser under en rets- eller klagesag med tilknytning til udbuddet. Ordregiver vil sikre, at eventuelle eksterne rådgivere og andre eksterne, der måtte bistå Ordregiver med at udføre opgaver under udbuddet, over for Ordregiver, påtager sig at behandle oplysninger fortroligt. Tilbudsgiver skal sikre, at eventuelle underleverandører ligeledes påtager sig at behandle oplysninger fortroligt Tidsplan Udbuddet gennemføres efter nedenstående vejledende tidsplan. Aktivitet Datoer Afsendelse af udbudsbekendtgørelse til offentliggørelse 2. juni 2015 Spørgsmål og svarperiode 2. juni juli 2015, kl. 12:00 Tilbudsfrist 14. juli 2015, kl. 12:00 Evaluering af indkomne tilbud 14. juli august 2015 Prøvekørsel og test august 2015 Hensigtserklæring (offentliggørelse af hvem Norddjurs Kommune forventer at indgå aftale med) 17. august dages standstill 17. august august 2015 Underskrivelse af kontrakt fra den: 28. august 2015 Opstartsmøde Uge 36 Frist for levering af køretøjer senest den: 31. december

28 Kapitel 2 - Kravspecifikationer 2.1 Indledning Nærværende kravspecifikation beskriver Ordregivers krav til tilbudsgivers ydelser. Opmærksomheden henledes på, at et mindstekrav er et krav, der skal opfyldes af tilbudsgiver, for at dennes tilbud kan tages i betragtning. 2.2 Kravspecifikation for delaftale 1, 2 og Mindstekrav for delaftale 1 MK 1 Køretøjet skal være godkendt i MK 25 Logo jf. bilag 5 henhold til Færdselsloven (lovbekendtgørelse nr af 11. december 2013) til færdsel på vej. MK 2 Totalvægt må maksimalt være på MK 26 4/5 døre kg. MK 3 Advarselstrekant MK 27 Midterkonsol med minimum 1 drikkevareholder MK 4 Aircondition eller klimaanlæg MK 28 ABS-bremser MK 5 Automatisk slukning af lys/radio MK 29 Visker- og vaskeanordning på bagruden (ved afbrudt tænding) MK 6 Bagrude med el-opvarmning MK 30 El-betjente ruder i fordørene MK 7 Bagsæderyglæn delbart og nedfældeligt MK punkts sikkerhedssele, der kan højdejusteres, samt selestrammer MK 8 El-opvarmelige sidespejle MK 32 El-betjente sidespejle MK 9 Fjernbetjent centrallås med to sæt MK 33 Elektronisk stabiliseringssystem nøgler (der begge er fjernbetjente) MK 10 Højderegulerbart førersæde MK 34 2 frontairbags (fører- og passager) MK 11 Komplet sæt måtter for, bag og bagagerum til sommer og vinterbrug MK 35 Komplet sæt sommerdæk og vinterdæk på alu- eller stålfælge 28

29 MK 12 Lys i bagagerummet MK 36 Kortlys i kabinen MK 13 Minimum 4 stjerner i Euro NCAPtest MK 37 Multijusterbart rat (op/ned, frem/tilbage) MK 14 Nakkestøtte med højdejustering MK 38 Køretøjet skal have en bagagerumsvolumen på mindst 250 liter (VDA) MK 15 Radio MK 39 2 sideairbags MK 16 Regulerbart ryglæn på begge MK 40 Reminder til sikkerhedsseler forsæder MK 17 Servostyring MK 41 Minimum 1 stk. 12 volts stikdåse MK 18 Startspærre, elektronisk MK 42 Handskerum med klap MK 19 Telefonholder til telefon MK 43 Permanent kørelys for og bag MK 20 Tågebaglygte MK 44 Gardinairbags eller kombineret hoved- og sideairbags MK 21 Varme i begge forsæder MK 45 Ur MK 22 Varmedæmpende ruder (Dvs. tonede ruder) MK 46 Minimum at opfylde kravene til energiklasse B MK 23 Farve: Sølvgrå MK 47 Anhængertræk MK 24 Bluetooth Mindstekrav for delaftale 2 MK 1 Køretøjet skal være godkendt i MK 29 Logo jf. bilag 5 henhold til Færdselsloven (lovbekendtgørelse nr af 11. december 2013) til færdsel på vej. MK 2 Totalvægt må maksimalt være på MK 30 4/5 døre kg. MK 3 Advarselstrekant MK 31 Midterkonsol med minimum 1 drikkevareholder MK 4 Aircondition eller klimaanlæg MK 32 ABS-bremser 29

30 MK 5 Automatisk slukning af lys/radio MK 33 Visker- og vaskeanordning på bagruden (ved afbrudt tænding) MK 6 Bagrude med el-opvarmning MK 34 El-betjente ruder i fordørene MK 7 Bagsæderyglæn delbart og nedfældeligt MK punkts sikkerhedssele med selestrammer MK 8 El-opvarmelige sidespejle MK 36 El-betjente sidespejle MK 9 Fjernbetjent centrallås med to sæt MK 37 Elektronisk stabiliseringssystem nøgler (der begge er fjernbetjente) MK 10 Højderegulerbart førersæde MK 38 2 frontairbags (fører- og passager) MK 11 Komplet sæt måtter for, bag og bagagerum til sommer og vinterbrug MK 39 Komplet sæt sommerdæk og vinterdæk på alu- eller stålfælge MK 12 Lys i bagagerummet MK 40 Kortlys i kabinen MK 13 Minimum 4 stjerner i Euro NCAPtest MK 41 Justerbart rat (op/ned) MK 14 Nakkestøtte MK 42 Køretøjet skal have en bagagerumsvolumen på mindst 250 liter (VDA) MK 15 Radio MK 43 2 sideairbags MK 16 Regulerbart ryglæn på begge MK 44 Reminder til sikkerhedsseler forsæder MK 17 Servostyring MK 45 Minimum 1 stk. 12 volts stikdåse MK 18 Startspærre, elektronisk MK 46 Handskerum med klap MK 19 Telefonholder til telefon MK 47 Permanent kørelys for og bag MK 20 Tågebaglygte MK 48 Gardinairbags eller kombineret hoved- og sideairbags MK 21 Varme i begge forsæder MK 49 Ur MK 22 Varmedæmpende ruder (Dvs. tonede MK 50 Køretøjet skal være 100 pct. eldrevet ruder) MK 23 Farve: Sølvgrå MK 51 Køretøjet skal kunne oplades med minimum 3,6 kw. MK 24 Ejerskab på batteri skal følge MK 52 Køretøjet skal enten kunne hurtiglade med 30

31 køretøjet 3 faset vekselstrøm (AC) eller med jævnstrømsfunktion (DC) MK 25 Køretøjets varme/kølesystem skal MK 53 Køretøjet skal leveres med et ladestik, der kunne aktiveres når ladekabel er i laderenden passer til: tilsluttet uden at der tænding på Type 2 køretøjet Combo 2 CHAdeMO J-1772 Og i bilenden passer til køretøjets stiktype. Køretøjets ladekabel, skal kunne klare det maksimale strømtræk for den pågældende elbilmodel. Der skal leveres et standardkabel og/eller et kabel der gør hurtig ladning mulig. Kablerne skal passe til den enkelte bil. MK 26 Køretøjets batteripakke skal leveres med minimum 5 års eller minimum km garanti og kan opretholde 70 pct. af batteriets oprindelige kapacitet MK 27 Køretøjet skal leveres med lader til almindelig 230 volts stikkontakt. MK 28 Bluetooth Mindstekrav for delaftale 3 MK 1 Køretøjet skal være godkendt i MK 26 Logo jf. bilag 5 henhold til Færdselsloven (lovbekendtgørelse nr af 11. december 2013) til færdsel på vej. MK 2 Totalvægt må maksimalt være på MK 27 4/5 døre 31

32 3.500 kg. MK 3 Advarselstrekant MK 28 Midterkonsol med minimum 1 drikkevareholder MK 4 Aircondition eller klimaanlæg MK 29 ABS-bremser MK 5 Automatisk slukning af lys/radio MK 30 Visker- og vaskeanordning på bagruden (ved afbrudt tænding) MK 6 Bagrude med el-opvarmning MK 31 El-betjente ruder i fordørene MK 7 Bagsæderyglæn delbart og nedfældeligt MK punkts sikkerhedssele der kan højdejusteres samt selestrammer MK 8 El-opvarmelige sidespejle MK 33 El-betjente sidespejle MK 9 Fjernbetjent centrallås med to sæt MK 34 Elektronisk stabiliseringssystem nøgler (der begge er fjernbetjente) MK 10 Højderegulerbart førersæde MK 35 2 frontairbags (fører- og passager) MK 11 Komplet sæt måtter for, bag og bagagerum til sommer og vinterbrug MK 36 Komplet sæt sommerdæk og vinterdæk på alu- eller stålfælge MK 12 Lys i bagagerummet MK 37 Kortlys i kabinen MK 13 Minimum 4 stjerner i Euro NCAPtest MK 38 Multijusterbart rat (op/ned, frem/tilbage) MK 14 Nakkestøtte med højdejustering MK 39 Køretøjet skal have en bagagerumsvolumen på mindst 250 liter (VDA) MK 15 Radio MK 40 2 sideairbags MK 16 Regulerbart ryglæn på begge MK 41 Reminder til sikkerhedsseler forsæder MK 17 Servostyring MK 42 Minimum 1 stk. 12 volts stikdåse MK 18 Startspærre, elektronisk MK 43 Handskerum med klap MK 19 Telefonholder til telefon MK 44 Permanent kørelys for og bag MK 20 Tågebaglygte MK 45 Gardinairbags eller kombineret hoved- og sideairbags MK 21 Varme i begge forsæder MK 46 Ur MK 22 Varmedæmpende ruder (Dvs. tonede MK 47 Minimum at opfylde kravene til 32

33 MK 23 MK 24 MK 25 ruder) Farve: Sølvgrå Bluetooth Elektronisk differentialespærring energiklasse B Kravspecifikation for serviceaftale på delaftale 1 og delaftale 3 Det påhviler leverandøren at udføre følgende serviceydelser på køretøjer og udstyr, som er monteret ved levering: Alle vedligeholdelses- og reparationsarbejder, som er nødvendige for at holde bilen i god driftsklar stand under forudsætning af normal brug i bl.a. hjemmeplejen, herunder forudsat at Ordregiver følger de normale og sædvanlige vedligeholdelsesrutiner, som er anført i instruktionsbogen. Servicering af bilen i henhold til instruktionsbogens serviceprogram. Servicering skal udføres således, at fabriksgaranti på bilen opretholdes. Reparationer som følge af normal drift og slidtage inkl. reservedele. Rettelse af akut opståede fejl. De servicerede biler skal til enhver tid overholde gældende lovgivning på de relevante områder, herunder krav til sikkerhed og udstyr på og i bilerne. Alt udstyr og alle komponenter i de servicerede biler skal altid være funktionsdygtige. Almindelig løbende udskiftning af dæk på grund af slitage, herunder ombytning af sommer- /vinterdæk (typisk i perioden 01/11 31/3) og opbevaring af dæk. Ved indgåelse af serviceaftale medfølger både sommer- og vinterdæk, samt sommermåtter og vintermåtter til bilerne. Udskiftning af dæk skal ske uden omkostninger for Ordregiver i hele serviceaftalens løbetid. Service skal indeholde reservedele og timeløn. Serviceeftersyn skal som hovedregel maksimalt udgøre én normal arbejdsdag og skal finde sted, når Ordregiver kan undvære bilerne. 33

34 Leverandøren skal i følgende tilfælde uden ekstraomkostninger for Ordregiver stille erstatningsbiler, efter behov, til rådighed for Ordregiver på følgende adresser: o Torvet 3, Grenaa o Sygehusvej 12, Grenaa o Valmuevej 2, Glesborg o Kirkestien 1, Allingåbro o Halvej 3, Allingåbro. Ved service, vedligehold og reparationer, der er omfattet af nærværende serviceaftale, samt ved garantireparationer. Ved afhentning af bilen i tilfælde af driftsstop, de er opstået inden for Norddjurs Kommune, som ikke kan tilregnes Kommunen. Det er ikke et krav, at erstatningsbilerne er af samme klasse/type/størrelse og monteret med det samme ekstraudstyr, der er omfattet af denne aftale. Dog skal disse erstatningsbiler være monteret med henholdsvis vinter- eller sommerdæk afhængig af årstiden. Erstatningsbilerne skal overholde den til enhver tid gældende lovgivning og skal bl.a. være lovligt indregistreret samt forsikret. Ordregiver vil alene kunne blive ansvarlig for en selvrisiko på kr. pr skade. Det påhviler ikke leverandøren at udføre følgende: Daglige, sædvanlige og normale driftsrutiner som i henhold til instruktionsbogen påhviler Ordregiver. F.eks. påfyldning af sprinklervæske, kontrol af og påfyldning af olie samt kontrol og påfyldning af lufttryk etc. Brændstofpåfyldning Udbedring af skader fremkommet ved uheld, hærværk og brand Kravspecifikation for serviceaftale på delaftale 2 Det påhviler leverandøren at udføre følgende serviceydelser på køretøjer og udstyr, som er monteret ved levering: 34

35 Alle vedligeholdelses- og reparationsarbejder, som er nødvendige for at holde bilen i god driftsklar stand under forudsætning af normal brug i bl.a. hjemmeplejen, herunder forudsat at Ordregiver følger de normale og sædvanlige vedligeholdelsesrutiner, som er anført i instruktionsbogen. Servicering af bilen i henhold til instruktionsbogens serviceprogram. Servicering skal udføres således, at fabriksgaranti på bilen opretholdes. Reparationer som følge af normal drift og slidtage inkl. reservedele. Rettelse af akut opståede fejl. De servicerede biler skal til enhver tid overholde gældende lovgivning på de relevante områder, herunder krav til sikkerhed og udstyr på og i bilerne. Alt udstyr og alle komponenter i de servicerede biler skal altid være funktionsdygtige. Almindelig løbende udskiftning af dæk på grund af slitage, herunder ombytning af sommer- /vinterdæk (typisk i perioden 01/11 31/3) og opbevaring af dæk. Ved indgåelse af serviceaftale medfølger både sommer- og vinterdæk, samt sommermåtter og vintermåtter til bilerne. Udskiftning af dæk skal ske uden omkostninger for Ordregiver i hele serviceaftalens løbetid. Service skal indeholde reservedele og timeløn. Batteripakken på El-biler skal være dækket af serviceaftalen. Udskiftning til nye batterier skal være dækket af serviceaftalen. Serviceeftersyn skal som hovedregel maksimalt udgøre én normal arbejdsdag og skal finde sted, når Ordregiver kan undvære bilerne. Leverandøren skal i følgende tilfælde uden ekstraomkostninger for Ordregiver stille erstatningsbiler, efter behov, til rådighed for Ordregiver på følgende adresser: o Torvet 3, Grenaa o Sygehusvej 12, Grenaa o Valmuevej 2, Glesborg o Kirkestien 1, Allingåbro o Halvej 3, Allingåbro. 35

36 Ved service, vedligehold og reparationer, der er omfattet af nærværende serviceaftale, samt ved garantireparationer. Ved afhentning af bilen i tilfælde af driftsstop, de er opstået inden for Norddjurs Kommune, som ikke kan tilregnes Kommunen. Det er ikke et krav, at erstatningsbilerne er af samme klasse/type/størrelse og monteret med det samme ekstraudstyr, der er omfattet af denne aftale. Dog skal disse erstatningsbiler være monteret med henholdsvis vinter- eller sommerdæk afhængig af årstiden. Erstatningsbilerne skal overholde den til enhver tid gældende lovgivning og skal bl.a. være lovligt indregistreret samt forsikret. Ordregiver vil alene kunne blive ansvarlig for en selvrisiko på kr. pr skade. Det påhviler ikke leverandøren at udføre følgende: Daglige, sædvanlige og normale driftsrutiner som i henhold til instruktionsbogen påhviler Ordregiver. F.eks. påfyldning af sprinklervæske, kontrol af og påfyldning af olie samt kontrol og påfyldning af lufttryk etc. Brændstofpåfyldning Udbedring af skader fremkommet ved uheld, hærværk og brand. 36

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION

BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Kravspecifikation for elbiler... 3 2.1 Mindstekrav... 3 2.1.1 Udstyr/tekniske krav... 3 2.1.2 Tjenesteydelser... 4 3. Kravspecifikation

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger Udbudsbetingelser i forbindelse med begrænset EU-udbud af administration af ældreboliger 1 1. Indledning Allerød- og Gribskov Kommune er gået sammen om at udbyde administration af ældreboliger for perioden

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. levering af elbiler og plug-in hybridbiler

Kravspecifikation. vedr. levering af elbiler og plug-in hybridbiler Bilag A.1: Kravspecifikation (indgår som bilag 1 til Rammeaftalen) Kravspecifikation vedr. levering af elbiler og plug-in hybridbiler 1 1. Indledning 1.1 Mindstekrav og krav Der sondres mellem to typer

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Norddjurs Kommune

Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Norddjurs Kommune Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale. Der er indkommet nedenstående spørgsmål

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune.

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Side 1 af 16 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af standard hjælpemidler til Jammerbugt

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser EU-UDBUD på levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune Udbudsbetingelser 10102013 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune.

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune. 1 Vedr.: Tilbud på biler til Nyborg Kommune. Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune. Fællesindkøb Fyn udbyder herved på vegne af Nyborg Kommune, indkøb af 24 stk. fabriks

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer:

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer: Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af informationskampagne om skrotning af biler EU-udbudsnummer: 2014/S 154-277145 1 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Beskrivelse

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Leasing af biler. 16. juli. 2015

Udbudsbetingelser. Leasing af biler. 16. juli. 2015 Udbudsbetingelser Leasing af biler 16. juli. 2015 Side 0 af 15 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Beskrivelse af den udbudte ydelse... 4 4. Den udbudte aftales omfang...

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van HOFOR A/S Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning/generelle forhold... 3 1.2. Indbydelse til afgivelse af tilbud... 3 1.3.

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af Evaluering af vandsektorloven EU-udbudsnummer: 2012/S 225-370872 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.

Udbudsbetingelser. Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil. Udbudsbetingelser Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Den ordregivende

Læs mere

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune.

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune. 1 [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr.] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf. 72 530 530 www.faaborgmidtfyn.dk Vedr.: Tilbud på biler til Assens Kommune. Tak for Deres henvendelse vedrørende

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune Spørgsmål/svar af 21.03.2014

EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune Spørgsmål/svar af 21.03.2014 EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune Spørgsmål/svar af 21.03.2014 Spørgsmål Svar Ændring til udbudsmaterialet 1. 2.13 Konsortier / 14 Underleverandører

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/GENTOFTE KOMMUNE PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 1 GENERELLE UDBUDSBETINGELSER - 1 - Forord Gentofte Kommune udbyder herved film samt

Læs mere

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van 1 Ladvogn

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van 1 Ladvogn HOFOR A/S Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van 1 Ladvogn Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning/generelle forhold... 3 1.2. Indbydelse til afgivelse af tilbud...

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Ejendomsmæglerbistand til udlejning af lokaler i Multimediehuset

Ejendomsmæglerbistand til udlejning af lokaler i Multimediehuset Udbudsbetingelser Aarhus Kommune Ejendomsmæglerbistand til udlejning af lokaler i Multimediehuset Udbudsbetingelserne gælder for Aarhus Kommunes udbud af ejendomsmæglerbistand til udlejning af lokaler

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing.

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing. UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013 Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancing til Aarhus Universitet, AU IT Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet

Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet Rammeaftale 2013-1115-01 Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet November 2013 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 4 1.1 Ordregiver 1.1 4 1.2 Den udbudte ydelse 1.2 4 1.2.1 Ydelsen 1.2 4 1.2.1.1 Nærmere

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn Udbudsbetingelser Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Den ordregivende myndighed... 1 2.1 Udbudsmaterialet... 1 3 Tidsplan for udbuddet... 2 3.1 Anmodninger

Læs mere

Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Udbudsbetingelser - version 1

Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Udbudsbetingelser - version 1 Udbudsbetingelser Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Udbudsbetingelser Version 1 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. levering af. Babylance. til. Region Hovedstaden. Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet

Udbudsbetingelser. vedr. levering af. Babylance. til. Region Hovedstaden. Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Udbudsbetingelser vedr. levering af Babylance til Region Hovedstaden Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet EU-udbud nr. 2015/S 083-147151 Udbudsbetingelser Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. BILAG...

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE EU-UDBUD på levering af Samarbejdsportal og ESDH til Frederikshavn Kommune Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 193-341218 Oktober 2014, rev. 1 1 Indholdsfortegnelse 1. Prækvalifikation...

Læs mere

Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold

Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold UDBUDSBETINGELSER ANNONCERING September 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold 1 Indhold 1.Indledning...

Læs mere

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Tilbudsindhentning På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Viborg Kommune Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Tidsplan...

Læs mere