NIBE KOMMUNE Lokalplan nr. 86

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NIBE KOMMUNE Lokalplan nr. 86"

Transkript

1 NIBE KOMMUNE Lokalplan nr for et område ved Valstedgård i Valsted By til boligformål (1. etape) Indhold side Hvad er en lokalplan... 2 Lokalplanens område og zonestatus... 3 Lokalplanens formål og baggrund... 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 3 Lokalplanområdet i dag... 4 Lokalplanens indhold... 5 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger... 6 Visuel vurdering... 8 Bilag til lokalplanredegørelsen A - F...9 Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning Kortbilag nr. Områdets afgrænsning og anvendelse 1: Delområder, Veje og stier Mål 1 : Udstykningsplan Mål 1 : Byggefelter indenfor Delområde I... 4 Terrænregulering

2 Indledning Formålet med nærværende lokalplan er at skabe mulighed for at omdanne Valstedgårdområdet til et attraktivt boligområde som en fortsat udvikling af landsbyen Valsted. Med kommuneplanens udpegning af Barmer - Valsted - Sebber til Lokalcenter er lokalplanen den første plan for egentlig byudvikling i tilknytning til Valsted by. Lokalplanen tillader nedrivning af Valstedgårds bygninger. Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for anvendelsen af et afgrænset areal. Formålet med lokalplanlægningen er at gennemføre intentionerne i kommuneplanen, det vil sige de retningslinier, som er udstukket i kommuneplanlægningen og regionplanlægningen. Tilsammen skal de tre plantyper sikre, at udviklingen i samfundet sker på et hensigtsmæssigt og bæredygtigt grundlag, med respekt for menneskernes levevilkår og for bevarelsen af dyre- og planteliv. Til dette formål kan og skal et byråd, jf. planloven, bruge lokalplanen til fastsættelse af detaljerede bestemmelser vedrørende anvendelsen af et afgrænset areal. En lokalplans bestemmelser er juridisk bindende for ejere, lejere og brugere af de ejendomme som planen omfatter. I en lokalplan kan et byråd vedtage bestemmelser, der eksempelvis omfatter følgende: Områdets anvendelse; Udstykning; Vej- og stiforhold; Placering og udformning af bebyggelse, herunder f.eks. materialevalg og farve; Bevaring af et bymiljø; Etablering og sikring af friarealer; Tilslutning til fællesanlæg; Ejerforhold. Før en lokalplan kan vedtages endeligt af byrådet, skal et forslag til lokalplanen offentliggøres. Dette skal sikre dels en offentlig debat, dels at borgerne, hvis tilværelse bliver berørt ved en gennemførelse af lokalplanen, kan ytre sig ved at fremkomme med ideer og ændringsforslag. Fremlæggelsesperiode Lokalplanen har været fremlagt som forslag fra den 4. maj 2005 til den 29. juni Lokalplanen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning i Nibe Kommune i samarbejde med MALTHAS TEGNESTUE, Nyhavnsgade 9, 9000 Aalborg. 2

3 LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens område og zonestatus Luftfotokort visende lokalplanområdets beliggenhed (hvid priksignatur) i forhold til resten af landsbyen. Med lys brun farve er vist et forslag til et fremtidigt vejsystem til aflastning af trafikken gennem landsbyen. Lokalplanen omfatter den bynære del af Valstedgårds jorder, idet landbrugsarealerne frastykkes til en naboejendom til fortsat landbrugsdrift. Lokalplanen medtager desuden et tidligere lokalplanlagt areal med læhegn og offentlig sti nord for området. Lokalplanens område overføres med den endelige vedtagelse af lokalplanen til byzone. Denne fremgangsmåde vil blive fulgt ved fremtidige lokalplaner, idet Valsted sammen med Barmer og Sebbersund er udlagt til Lokalcenter i Kommuneplanen. Det betyder, at boligtilvæksten kan være større end 10 boliger i en 8-årig periode. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for nærværende lokalplan er salget af ejendommen Valstedgård til Nibe Kommune. Det er hensigten at nedrive stuehuset og avlsbygningerne og udlægge området til boligbebyggelse i form af åben-lav bebyggelse med en maksimal bebyggelsesprocent på 25. Lokalplanen skal således dels tillade nedrivning af bygningerne på ejendommen, dels muliggøre opførelse af nye, fritliggende parcelhuse. Muligheden for at genanvende dele af de eksisterende bygninger har været vurderet, men den bygningsmæssige, tekniske standard er med nutidens øjne så ringe, at en genanvendelse ikke vil være mulig. Tilmed ligger den vestligste længe i skel til vej, så boligværdien i denne del af et bygningskompleks vil blive for ringe. Når det ud fra sådanne vurderinger ikke er muligt at genanvende de nuværende bygninger eller den nuværende gårdstruktur, har byrådet valgt at skabe en helt ny struktur på området, hvor gården ligger i dag. Den nye udstykning vil blive tilpasset hovedtrækkene i den øvrige landsby, der i dag omfattes af en bevaringsplan. 3

4 Valstedgård ligger på kanten af den oddedannelse, som det meste af den gamle landsby oprindelig er opført på. For at bevare landskabet i området fastsættes det, at der i fremtiden ikke må ske væsentlige terrænreguleringer i området. De huse, der opføres i den østlige del af området på det skrånende terræn, skal udformes på en måde, så større terrænreguleringer undgås. Dette stiller særlige krav til indretningen af disse huse, men åbner samtidig for spændende arkitektoniske løsninger, der udnytter den meget flotte udsigt, der er fra disse grunde. Lokalplanens forhold til anden planlægning for området Kommuneplanlægningen I kommuneplan udpeges Barmer-Valsted-Sebbersund til lokalcenter med dagligvareservice, offentlig skole og kro mv. Til dette lokalcenter hører i Valsted en boligtilvækst på 17 boliger i et nyt rammeområde 3.B.7 omkring ejendommen Valstedgård. Den overvejende del af denne lokalplans område omfattes endvidere af den gældende Lokalplan nr. 72 der er udarbejdet i årene På grund af områdets status som lokalcenter skal den nye lokalplan som nævnt overføre området til byzone. Regionplanlægningen Da lokalplanområdet ligger i kystzonen, skal denne redegørelse følges af en vurdering af den visuelle virkning som lokalplanens realisering har på kysten jf. planloven. Denne vurdering findes sidst i denne redegørelse. Den nye 300 m strandbeskyttelseslinje Lokalplanen berøres mod øst af den nye 300 m strandbeskyttelseslinje (se bilag A til redegørelsen). Strandbeskyttelsen er pålagt efter godkendelsen af Lokalplan nr. 72 for Valsted by i Strandbeskyttelseskommissionen har i forbindelse med fastlæggelsen af linjen i Nibe Kommune og i Valsted udtalt, at såfremt der pålægges strandbeskyttelse på arealer, der er omfattet af en lokalplan, der vedtages inden den udvidede strandbeskyttelse sættes i kraft, vil lokalplanen kunne realiseres efter sit indhold uanset strandbeskyttelsen. Lokalplan nr. 72 har udlagt området omkring Valstedgård i lokalplanens Delområde B, som et område, der vil kunne anvendes til blandet bolig- og erhvervsformål og offentlige formål. Med nærværende lokalplan indsnævres dette formål til boligformål, men stadig i overensstemmelse med Lokalplan nr. 72. Nibe Byråd forventer på denne baggrund, at der gives dispensation til trækning af nye skel og til afløbsledninger og en sti indenfor strandbeskyttelseszonen. Lokalplanen indeholder en sådan ansøgning om tilladelse/dispensation under afsnittet om "Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder". Landbrugspligt Følgende matr. nr. er noteret som landsbrugsejendomme i matriklen : Matr. nr. 32a Valsted by, Sebber. Udstykning og ændret anvendelse forudsætter, at landbrugspligten ophæves på de nye ejendomme. I dette tilfælde skal der indhentes tilladelse fra Jordbrugskommisionen for Nordjyllands Amt. 4

5 Jordforurening Hvis der under bygge- anlægs- eller jordarbejde træffes på forurening, skal arbejdet standes, og kommunalbestyrelsen skal underrettes. Der må foretages en vurdering af forureningen i forhold til grundvand og arealanvendelse med mere. Eventuelt kan en umiddelbar indsats overfor forureningen være påkrævet. Der henvises til miljøbeskyttelseslovens 21 og til jordforureningslovens 71. Amtsrådet vurderer, om den fundne forurening skal registreres som affaldsdepot. Arkæologiske eller kulturhistoriske spor Forud for iværksættelse af enhver form for jordarbejde skal der iht. Museumslovens ske orientering af det lokale museum (Aalborg Historiske Museum) om det påtænkte jordarbejde. Når museet har modtaget en anmodning, skal det fremkomme med en udtalelse med stillingtagen til, hvorvidt det arbejde, som anmodningen vedrører, indebærer en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Såfremt museet vurderer, at en sådan risiko foreligger, skal sagen forelægges kulturministeren. Den nævnte udtalelse skal endvidere tilkendegive, hvorvidt det i givet fald vil være nødvendigt at gennemføre en arkæologisk undersøgelse mv. Museet fremsender sin udtalelse til bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres, senest 4 uger efter, at anmodningen er modtaget. Såfremt det på grund af jordarbejdets omfang er nødvendigt at gennemføre større forundersøgelser, jf. 26, stk. 2, kan museets svarfrist forlænges til 6 uger. Det kulturhistoriske museum afholder udgiften til arkivalsk kontrol og en eventuel mindre forundersøgelse, der er nødvendig som grundlag for museets udtalelse. Ved gennemførelse af en større forundersøgelse afholdes udgiften af den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres. Arbejdet kan først iværksættes efter samtykke fra den pågældende. Kulturministeren kan i særlige tilfælde yde tilskud til en sådan forundersøgelse Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt. Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Fundne genstande, der ikke er danefæ, skal efter anmodning fra kulturministeren eller det pågældende kulturhistoriske museum afleveres til vedkommende statslige eller statsanerkendte museum, således at de kan indgå i museets samling. 5

6 Lokalplanområdet i dag Valstedgård var engang byens største landbrug. Gårdens omfang vidner i dag stadig herom. Med nedlæggelsen af landbrugsdriften og frastykning af de landbrugspligtige jorder til andre landbrug ophører en epoke i Valsteds historie. Da, der ikke ses mulighed for at genanvende de nuværende bygninger til nye formål, er det planen at nedrive gården og skabe en ny bebyggelse, der til gengæld kan skabe en naturlig sammenhæng til de planlagte boligområder nord for byen. I Kommuneatlas for Nibe Kommune er Valstedgårds stuehus og lade registreret med "middel" bevaringsværdi medens staldlængerne har "høj" bevaringsværdi. Med stormen i januar 2005 er stalden imidlertid blevet stærkt stormskadet ligesom mange af de store, gamle træer i haven er væltet. På denne baggrund tillader lokalplanen nedrivning af alle de eksisterende bygninger i lokalplanområdet. Valsted er i øvrigt en lille idyllisk landsby ved Nibe Bredning og er opstået som en by med fiskeri, fjordfart og landbrug. Landsbyen indeholder en del ældre bebyggelser af arkitektonisk og kulturhistorisk værdi. Som noget karakteristisk består vejsystemerne hovedsagligt af meget smalle, bugtende, grusbelagte veje. Syd for landsbyen findes et areal med minkfarme. Ved landsbyen findes Sebber Skole med klassetrin 0-5. Byen har desuden en større boldbane, og der er planer om at udvide klubhuset til aktivitetscenter. Lokalplanens indhold Lokalplanens formål Lokalplanen skal sikre en harmonisk bebyggelse, hvor specielt de enestående udsigtsmuligheder fra områdets østlige del sikres for flest muligt i området. Områdets anvendelse Lokalplanen opdeles i 4 delområder. Delområderne I - III udlægges til åben-lav boligbebyggelse, evt. med mindre erhverv som dem, der normalt kan udøves i et boligområde (klinik - kontorerhverv). Delområde IV må kun anvendes til grønt område med offentlig sti mv. Bebyggelsens omfang og placering Valstedgård har en meget flot beliggenhed med staldlængen langs overgangen fra det højereliggende strandvoldsområde til fjordengene umiddelbart øst herfor. Denne terrænform åbner mulighed for en markant byfrontsbebyggelse, der rigtigt planlagt vil kunne åbne for udsigt fra grundene i næste række. Mulighederne kan opleves, når man står på gårdspladsen i Valstedgård og ser mod øst langs stuehuset (foto herunder). 6

7 Den østligste række nye grunde placeres på overgangen fra strandvolden og morænebakken til de lavtliggende strandenge. I dag ligger Valstedgårds østlænge, de gamle staldbygninger på grænsen til denne skråning. For at sikre en fremtidig harmonisk overgang fra det høje til det lave og sikre en skråning, der forløber jævnt over de nye grunde er der for de 3 østligste grunde fastlagt nogle forholdsvis stramme bestemmelser for bebyggelsen på disse grunde. Når de nuværende landbrugsbygninger er fjernet, vil terrænet blive reguleret til den fremtidige terrænform i skelbræmmen. Dette terræn må ikke ændres. De mellemliggende arealer må max. påfyldes til forløbet af terrænet i skel. Man må gerne etablere et lavere terræn mellem skellene, men altså ikke et højere. Bebyggelsens ydre fremtræden Alle huse i delområde I skal være længehuse med sadeltag og længderetningen skal være øst - vest. Facader må udføres som mur eller som mur kombineret med 50 % træbeklædning. Tage skal dækkes med tegl. Alle huse i delområde II skal ligeledes udføres med sadeltag, men orienteringen i dette område er fri. I delområde III er der fuld valgfrihed mht. udformning af bygninger og orientering og placering på grunden. Den større valgfrihed skyldes, at området ligger i større afstand fra kysten. Vejforhold Landsbyens gader er overvejende smalle grusveje opstået, der hvor der var behov for at gå eller køre til de forskellige mål i byen. Det vil sige, at de ikke er projekteret efter tekniske normer, men er opstået netop der, hvor der var behov for dem og i den bredde, der var tilstrækkelig til formålet. Dette giver Valsted et karakteristisk landsbyudseende og vejene får et præg af det, vi i dag vil kalde stilleveje. Trafikken på grusvejene består hovedsaglig af personbiler, og grusbelægningen klarer sig udmærket, og derfor ønskes vejenes belægning og forløb bevaret. Gennem området forløber den gamle kystvej Valstedgårdvej, der også indgår i Amtets cykelstirute nr. 103, også kaldet Limfjordsruten, der følger Limfjordskysten vestover mod Staun. Da denne vej også er adgangsvej til markerne nord for byen kan der komme trafik med landbrugsredskaber mv. på denne strækning. Som følge heraf er der ingen nye ejendomme, der vil få vejadgang direkte til Valstedgårdvej. Ubebyggede arealer Det levende hegn, der afgrænser Delområde A1 i Lokalplan nr. 72, er i lokalplanen forudsat opretholdt som landbrugshegn, i hvilket det er tilladt ved almindelig vedligeholdelse og beskæring at lave huller for at opnå udsigt fra de nye grunde over Nibe Bredning. Da ejerforholdet nu er ændret, så Nibe kommune ejer det areal, hvorpå hegnet står, har byrådet vedtaget, at områdets karakter skal ændres til en græsklædt skråning med enkelte, solitære træer til at markere overgangen fra det høje land til det lave engareal mod øst. Ved at lysne området opnås samtidig en større rekreativ værdi i forbindelse med den amtslige sti, der forløber gennem området. Det vil være muligt at opretholde punkter med borde og bænke i tilknytning til den rekreative sti langs skrænten fra Stenalderhavets tid. Bymodel for Valsted I Lokalplan nr. 72 er medtaget en bymodel som en langsigtet udviklingsmodel for landsbyen. Modellen skal primært vise, at der er naturligt, at Valsted vokser mod nord langs kystlinien i en nogenlunde fast kote langs kysten. For at undgå en forholdsvis større trafikbelastning på Valstedvej gennem landsbyen har borgerne givet udtryk for ønsket om, at der skabes adgangsmulighed til de nye byområder nord for byen ad en ny vej. Med udvidelsen af boligområderne nord for byen opgives eller udskydes den tidligere skitserede boligudbygning vest for landsbyen. Som følge heraf er perspektivskitsen justeret, så den nye adgangsvej i første omgang bliver facadeløs på strækningen op til Valstedgård-området. Se Bilag F til denne redegørelse side 13. 7

8 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget af byrådet, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, jf. planlovens 17, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en forgribelse af den endelige plans indhold. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan der evt. efter planlovens 17, stk. 2 opnås tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. En forudsætning herfor er, at planen er i overensstemmelse med kommuneplanen og at der er tale om et mindre byggeri. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra / 2005 og indtil den endelige vedtagne lokalplan er offentliggjort dog højst indtil / 2006 (et år efter ovenstående dato). Visuel vurdering Lokalplanen indeholder byggemuligheder, som vil kunne påvirke den visuelle oplevelse af kystområdet. Som følge heraf er der fremstillet en visualisering, der viser en mulig fremtidig bebyggelse på området i forhold til i dag. Lokalplanområdets østgrænse i dag set fra Havnevej og kysten Visualisering af mulig, ny bebyggelse 8

9 BILAG A til lokalplanredegørelsen Strandbeskyttelseslinjens forløb i Lokalplan nr. 72 Nibe Kommune Det skraverede område viser udstrækningen af Lokalplan nr. 72 for Nibe Kommune. Den blå linie viser forløbet af 300 m strandbeskyttelseslinjen ind over lokalplanområdet. Mål 1 :

10 BILAG B til lokalplanredegørelsen Principper for bebyggelse i Delområde I Tværprofil Max. 8,5 m Strandeng Bygningerne skal tilpasses terrænforholdene. Den synlige sokkel må ikke overstige 40 cm over terræn. Reguleret terræn må ikke overstige den røde linie. Reglerne betyder, at den østligste ende af en hus, der strækker sig længere end 25 m fra skel skal udføres med forsænket gulv i nederste etage. Det er muligt at udnytte en tagetage samtidig, så bygningen bliver i 2 etager i den østligste del. Facadehøjden må dog ikke overstige 8,5 m over færdigt terræn. Boligeksempler herunder. Vejledende - ikke bindende. Boligvej 10

11 BILAG C til lokalplanredegørelsen Mulige boliger i Delområde I (detaljer) 11

12 BILAG D til lokalplanredegørelsen Principper for bebyggelse i Delområde I NORD Der må ikke opføres bebyggelse eller placeres skure og drivhuse inden for områder omfattet af strandbeskyttelse (blå stiplet linie). De stiplede byggefelter ligger i en afstand af 2,5 m fra nordskel og vejskel, samt min. 5 m fra østskel. Byggefelterne er samtidig afgrænsning af bebyggelse med højde over 2,5 m over terræn eller niveauplan. Byggefeltet har en bredde på 15 m. Bebyggelse med højder mellem 2,5 og 8,5 m må kun placeres indenfor de udlagte byggefelter. Hovedlængen skal orienteres øst-vest 12

13 BILAG E til lokalplanredegørelsen Illustrationsplan visende mulig ny bebyggelse i lokalplanens områder. Mål 1 :

14 BILAG F til lokalplanredegørelsen Perspektivplan for fremtidig bebyggelse og vejbetjening af de nye boligområder 14

15 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Nibe Kommune Lokalplan nr for et område ved Valstedgård i Valsted By til boligformål I henhold til planloven (Lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område: Afsnit 1. Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål: at tillade nedrivning af de bestående landbrugsbygninger og stuehus på Valstedgård, at sikre, styrke og bevare den eksisterende landsbystruktur med uregelmæssige og smalle boligveje, at sikre, at ny bebyggelse får en udformning og indpasning, der medvirker til at bevare karakteren af det eksisterende miljø i området, at fastsætte principper for udstykning til ny bebyggelse. Afsnit 2. Område og zonestatus 2.1 Lokalplanens område afgrænses og opdeles i delområderne I, II, III og IVsom vist på Kortbilag nr.1 og 2 og omfatter matr. nr. 32o, Valsted by, Sebber samt del af 32a og 32v Valsted by, Sebber; Nibe Kommune samt del af vejarealerne a og c samt alle parceller, der efter d udstykkes fra ovennævnte matrikelnumre. 2.2 Med byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen overføres lokalplanens områder fra landzone til byzone. Afsnit 3. Områdernes anvendelse 3.1 For delområderne I, II, og III gælder: Områderne må kun anvendes til boligformål. På hver ejendom må kun opføres eller indrettes 1 bolig til helårsbeboelse. 3.2 For Delområde IV gælder: Området må kun anvendes til privat fællesvej, offentlig sti og offentligt grønt område med offentlighedens adgang til kortvarige ophold i tilknytning til stien (nyde udsigten o.lign.). 15

16 Afsnit 4. Udstykninger 4.1 Udstykning af nye ejendomme må kun ske efter principperne illustreret på Kortbilag nr. 2 og Der må ikke udstykkes ejendomme under 700 m Antallet af nye ejendomme inden for lokalplanens område må ikke overstige 13. Afsnit 5. Vej- og stiforhold 5.1 Der udlægges areal til følgende nye private fællesveje: Vej A - B i en bredde af 6-8 meter, som vist på kortbilag nr. 2. Boligvej C - D - E i en bredde af 8 m. Boligvej F - G - H i en bredde af 8 m. 5.2 Der udlægges areal til en offentlig, rekreativ sti gennem delområde IV benævnt i - j med en bredde på 5 m som vist på Kortbilag nr. 2. Der udlægges areal til en privat lokalsti k - m i en bredde af 2,5 m som vist på Kortbilag nr Vejadgang til områdets nye ejendomme må kun ske fra de nye boligveje nævnt under punkt Der må kun anvendes grus eller grusasfalt som vejbelægning til vej A - B og de nye boligveje og stier. Afsnit 6. Ledningsanlæg, antenner mv. 6.1 El- ledninger skal fremføres som jordkabler. 6.2 Paraboler må ikke opsættes i en større højde over terræn end 2 m, målt til overkant parabol. 6.3 Lokalstien k - m må anvendes til føring af forsynings- og afløbsledninger mv. 6.4 Der må føres en afløbsledning langs skellet på de 3 østligste grunde på arealer, der omfattes af 300 m strandbeskyttelseszone. Afsnit 7. Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Bygninger må ikke opføres med mere end én etage med udnyttelig tagetage. 7.3 Der fastlægges en niveauplan for hver enkelt ejendom som angivet på Kortbilag nr Stuegulvkoten må ikke overstige højden på den fastlagte niveauplan. Opføres en bolig med flere eller med forskudte plan gælder reglen for den nederste etage. 16

17 7.5 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,5 over niveauplanet for grunden. 7.6 Boliger må ikke opføres nærmere skel mod vej eller nabo end 2,5 m. Garager og carporte må ikke opføres nærmere skel mod vej end 2,5 m. 7.7 Såfremt garager og carporte opføres nærmere vejskel end 5 m, skal der udlægges 1 ekstra gæsteparkeringsplads på egen grund. For Delområde I gælder endvidere: 7.8 Bygninger må for at udnytte terrænfaldet opføres i op til 2 etager jfr. principperne vist på Kortbilag nr. 4 og i lokalplanredegørelsen. Den største højde over nuværende eller reguleret terræn må dog intet sted overstige 8,5 m. 7.9 Højden på soklen må ikke overstige 0,4 m (opnås ved aftrapning i forhold til terræn) Boliger må kun opføres som længehuse med længderetning øst - vest. Kortere sidefløje, udskud, karnapkviste og frontgavle er dog tilladt Bebyggelse, der opføres udenfor de på Kortbilag nr. 4 viste byggefelter, må ikke gives en højde over 2,5 m over terræn eller niveauplan for grunden Garager, carporte og udhuse mv., der opføres udenfor de viste byggefelter må ikke gives en større højde end 2,5 m over niveauplan for grunden. Afsnit 8. Bebyggelsens ydre fremtræden For delområde I gælder: 8.1 Ydervægge må kun udføres som: Blank mur i tegl eller tegllignede materiale eller som vandskuret eller pudset mur, træ, som massivt træ opskåret i planker, plader eller brædder med plan yderside og med fremtræden i materialets naturlige farve eller malet i efter bestemmelserne om farver generelt. glaspartier i ufarvet eller coatet glas. 8.2 For huse, der opføres med ydervægge af træ eller fremstår som træhuse, gælder at der ikke må udføres ydervægge af rundtømmer. 8.3 Om farver på facader og gavle herunder garager, udhuse og carporte gælder generelt: Samtlige teglmaterialers naturlige farve incl. engoberede farver må anvendes, samtlige jordfarver samt sort, antracit og hvidt må anvendes, alle øvrige farver må anvendes som pastelfarver, dvs. at sortindhold og kulørindhold ikke må overstige værdien 30 efter den internationale farveangivelse kaldet "NCS-systemet". For garageporte, døre, vinduer og mindre bygningsdele gælder: Farvevalget er frit. 17

18 8.4 Tage må kun dækkes med følgende materialer: Tegl i rød, gul eller sort farve, tegl som sort, glaseret tegl eller glaseret betontagsten i forbindelse med hvid eller lys grå facade. betontagsten med frit farvevalg, naturskifer eller eternitskifer tagpap i grå eller sort farve, glas, coatet glas eller glasklare materialer. 8.5 Solfangere og solpaneler må kun anbringes på mindre bygninger som udhuse, garager og carporte eller på terræn. For delområde II gælder: 8.6 Ydervægge må kun udføres som: Blank mur i tegl eller tegllignede materiale eller som vandskuret eller pudset mur, teglskaller, skaltegl, beton, letbeton, leca og porebeton, metalplader som kobber, zink, galvaniseret stål og overfladebehandlet aluminium, træ, som massivt træ opskåret i planker, plader eller brædder med plan yderside og med fremtræden i materialets naturlige farve eller malet i efter bestemmelserne om farver generelt. glaspartier i ufarvet eller coatet glas. 8.7 For huse, der opføres med ydervægge af træ eller fremstår som træhuse, gælder at der ikke må udføres ydervægge af rundtømmer. 8.8 Om farver på facader og gavle herunder garager, udhuse og carporte gælder generelt: Samtlige teglmaterialers naturlige farve incl. engoberede farver må anvendes, samtlige jordfarver samt sort, antracit og hvidt må anvendes, alle øvrige farver må anvendes som pastelfarver, dvs. at sortindhold og kulørindhold ikke må overstige værdien 30 efter den internationale farveangivelse kaldet "NCS-systemet". For garageporte, døre, vinduer og mindre bygningsdele gælder: Farvevalget er frit. 8.9 Tage må kun dækkes med følgende materialer: Tegl i rød, gul eller sort farve, tegl som sort glaseret tegl eller glaseret betontagsten i forbindelse med hvid eller lys grå facade. betontagsten med frit farvevalg, naturskifer, eternitskifer eller eternitbølgeplader, stålprofiler i blank udførelse eller med rød, grå eller sort farve, tagpap i grå eller sort farve, glas, coatet glas eller glasklare materialer. 18

19 8.10 Solfangere og solpaneler må kun anbringes på mindre bygninger som udhuse, garager og carporte eller på terræn Tage på boliger skal være sadeltage med hældning mellem 25 og 45. For delområde III gælder: 8.12 Facadeudformningen, materialevalget samt farvesætningen er fri For huse, der opføres med ydervægge af træ eller fremstår som træhuse, gælder dog, at der ikke må udføres ydervægge af rundtømmer Tage på boliger skal have hældning mellem 3 og Tage må kun dækkes med følgende materialer: Tegl i rød, gul eller sort farve, tegl som sort glaseret tegl eller glaseret betontagsten i forbindelse med hvid eller lys grå facade. betontagsten med frit farvevalg, naturskifer, eternitskifer eller eternitbølgeplader, stålprofiler i blank udførelse eller med rød, grå eller sort farve, tagpap i grå eller sort farve, glas, coatet glas eller glasklare materialer. Afsnit 9. Ubebyggede arealer 9.1 For hele lokalplanområdet gælder: Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse og lignende gives et ordentligt udseende ligesom der ved udendørs oplagring af brænde og materialer skal overholdes en passende orden og foretages afskærmning med fast eller levende hegn i forhold til omgivelserne. 9.2 Der må ikke foretages terrænreguleringer i skel. I skelbræmmen (2,5 m fra skel til nabo og vej) må der ikke foretages reguleringer på mere end +/- 20 cm. 9.3 Det nuværende terræn må ikke hæves (påfyldes) mere end 40 cm. 9.4 Hegn i skel mod naboer må kun etableres som levende hegn i form af bøgehække. 9.5 For delområde I gælder: Terrænreguleringer må kun foretages som vist på Kortbilag nr Evt. skråning mod engområdet i østskel (lokalplangrænsen) må ikke gives større hældning end 1:3. (33 cm stigning på 1 m). 19

20 9.7 Træer og buske med større højde end 3 m må kun forefindes indenfor de på Kortbilag nr. 4 markerede byggefelter. (Bestemmelsen skal sikre udsigtsmulighed fra overetager i Delområde II). 9.8 For delområde IV gælder: Området skal udlægges til offentligt friareal med offentlighedens ret til kortvarigt ophold mv. i tilknytning til anvendelsen af den offentlige rekreative sti gennem området. 9.9 Området skal fremstå som græsdækket areal/skråning med enkelte solitære træer, primært bevarede træer fra den oprindelige læplantning. Området skal plejes ved høslet min. en gang om året eller ved afgræsning I området må opstilles bænke eller skabes rastemulighed på anden vis (eks. store træstammer eller sten) i tilknytning til stien gennem området. Afsnit 10. Grundejerforening 10.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme indenfor lokalplanens område Grundejerforeningen skal oprettes, når byrådet kræver det Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af områdets private fællesveje og stier Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på de i nr. 5.1 nævnte vejarealer Grundejerforeningens vedtægter, samt senere ændringer heri, skal godkendes af Nibe Byråd. Afsnit 11. Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder 11.1 Landbrugspligtige arealer Følgende matr. nr. er noteret som landsbrugsejendomme i matriklen : 32a Valsted by, Sebber. Udstykning forudsætter, at landbrugspligten ophæves på de nye ejendomme. Tilladelse hertil skal indhentes fra Jordbrugskommisionen for Nordjyllands Amt Uanset foranstående bestemmelser må der ikke påbegyndes grave- eller anlægsarbejder før udløbet af den frist, som Aalborg Historiske Museum har for evt. at meddele interesse i at foretage arkæologiske undersøgelser på ejendommen Strandbeskyttelseslinje Nordjyllands Amt ansøges om dispensation fra Strandbeskyttelseslinjen langs områdets østskel til de formål som lokalplanen åbner mulighed for, herunder at trække nye skel og plante hæk langs skel. Baggrunden for ansøgningen findes i det forhold, at Lokalplan nr. 72 for Nibe Kommune var vedtaget før den nye strandbeskyttelse trådte i kraft jfr. orientering fra Strandbeskyttelseskommissionen. 20

21 Afsnit 12. Ophævelse af gældende lokalplan 12.1 Med endelig vedtagelse og offentliggørelse af denne lokalplan ophæves den del af Lokalplan nr.72, Nibe Kommune, der omfatter samme område. Afsnit 13. Lokalplanens retsvirkninger 13.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Lov om planlægning 18, kun udstykkes, bebygges og i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplan medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, byggearbejder mv., som er indeholdt i planen. Byrådet kan i henhold til planlovens 19, stk. 1 meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Lokalplanen indeholder i afsnit 2.2 bestemmelse om, at området overføres til byzone i forbindelse med offentliggørelse af den endeligt vedtagne plan. Retsvirkningerne heraf fremgår bl.a. af lov om frigørelsesafgift (lovbekendtgørelse nr. 44 af 26. september 1985.) Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er i strid med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. planlovens 18. Vedtagelsespåtegning Forslaget til lokalplan er vedtaget af Nibe Byråd, den 20. april Jens Østergaard Madsen borgmester Hanne Dahl kommunaldirektør 21

22 I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Til den endelige vedtagelse knytter sig følgende vilkår: Indenfor Delområde III må de 3 vestligste grunde, der på lokalplanens Kortbilag nr. 2 er markeret med **, ikke ibrugtages, før Amtsrådet har vedtaget Regionplan 2005 for Nordjyllands Amt, der indeholder grundlaget for kommuneplanen og lokalplanen. Nibe, den 17. august Jens Østergaard Madsen Hanne Dahl borgmester kommunaldirektør Den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort den 24. august

23 NIBE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 KORTBILAG NR. 1 MATRIKELKORT MÅL 1 : 2000 LOKALPLANENS OMRÅDE SIGNATURER Lokalplangrænse 23

24 NIBE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 KORTBILAG NR. 2 Delområder i forhold til nuværende bebyggelse MÅL 1 : 2000 Veje og stier IV j Fremtidig forbindelsesvej til Nymøllevej ** C ** D E III ** II A F i B G H I k m Valstedgårdvej 24

25 NIBE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 KORTBILAG NR. 3 Udstykningsplan og Niveauplaner Mål 1 :

26 NIBE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 KORTBILAG NR. 4 Byggefelter indenfor Delområde I MÅL 1 : 1000 Byggefelterne for bebyggelse med højde over 2,5 m ligger 2,5 m fra nabo- og vejskel samt 5 m fra lokalplangrænsen. 26

27 25 m 5 NIBE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 KORTBILAG NR. 5 Terrænregulering i Delområde I og II MÅL 1 : 1000 Koterne angiver maksimale, fremtidige terrænhøjder. Boligvejen anlægges ca. i kote 5. I delområde I falder det regulerede terræn fra kote 5,0 i vejskel til kote 4,5 ca. 25 m fra vejskel. Herefter falder terrænet 1,5 m over de følgende 5 m til kote 3,0. Ved østskel skal koten være det naturlige terræn = ca. kote 2,5. Med stiplet blå linie er vist 300 m strandbeskyttelseslinie 27

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15

Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15 Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15 Sælger har følgende tilføjelser til udbudsmaterialet: 1. Opførelse af nybyggeri kræver dispensation fra skovbeskyttelseslinjen. Natur- og Miljø

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 04.44. for et boligområde ved Sømærkevej. April 2000. Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 04.44. for et boligområde ved Sømærkevej. April 2000. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Lokalplan 04.44 for et boligområde ved Sømærkevej April 2000 Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Rådhuset Rådhuspladsen l 3300 Frederiksværk Tlf. 47 77 10 22 Kopi: Frederiksværk

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere