NIBE KOMMUNE Lokalplan nr. 86

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NIBE KOMMUNE Lokalplan nr. 86"

Transkript

1 NIBE KOMMUNE Lokalplan nr for et område ved Valstedgård i Valsted By til boligformål (1. etape) Indhold side Hvad er en lokalplan... 2 Lokalplanens område og zonestatus... 3 Lokalplanens formål og baggrund... 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 3 Lokalplanområdet i dag... 4 Lokalplanens indhold... 5 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger... 6 Visuel vurdering... 8 Bilag til lokalplanredegørelsen A - F...9 Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning Kortbilag nr. Områdets afgrænsning og anvendelse 1: Delområder, Veje og stier Mål 1 : Udstykningsplan Mål 1 : Byggefelter indenfor Delområde I... 4 Terrænregulering

2 Indledning Formålet med nærværende lokalplan er at skabe mulighed for at omdanne Valstedgårdområdet til et attraktivt boligområde som en fortsat udvikling af landsbyen Valsted. Med kommuneplanens udpegning af Barmer - Valsted - Sebber til Lokalcenter er lokalplanen den første plan for egentlig byudvikling i tilknytning til Valsted by. Lokalplanen tillader nedrivning af Valstedgårds bygninger. Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for anvendelsen af et afgrænset areal. Formålet med lokalplanlægningen er at gennemføre intentionerne i kommuneplanen, det vil sige de retningslinier, som er udstukket i kommuneplanlægningen og regionplanlægningen. Tilsammen skal de tre plantyper sikre, at udviklingen i samfundet sker på et hensigtsmæssigt og bæredygtigt grundlag, med respekt for menneskernes levevilkår og for bevarelsen af dyre- og planteliv. Til dette formål kan og skal et byråd, jf. planloven, bruge lokalplanen til fastsættelse af detaljerede bestemmelser vedrørende anvendelsen af et afgrænset areal. En lokalplans bestemmelser er juridisk bindende for ejere, lejere og brugere af de ejendomme som planen omfatter. I en lokalplan kan et byråd vedtage bestemmelser, der eksempelvis omfatter følgende: Områdets anvendelse; Udstykning; Vej- og stiforhold; Placering og udformning af bebyggelse, herunder f.eks. materialevalg og farve; Bevaring af et bymiljø; Etablering og sikring af friarealer; Tilslutning til fællesanlæg; Ejerforhold. Før en lokalplan kan vedtages endeligt af byrådet, skal et forslag til lokalplanen offentliggøres. Dette skal sikre dels en offentlig debat, dels at borgerne, hvis tilværelse bliver berørt ved en gennemførelse af lokalplanen, kan ytre sig ved at fremkomme med ideer og ændringsforslag. Fremlæggelsesperiode Lokalplanen har været fremlagt som forslag fra den 4. maj 2005 til den 29. juni Lokalplanen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning i Nibe Kommune i samarbejde med MALTHAS TEGNESTUE, Nyhavnsgade 9, 9000 Aalborg. 2

3 LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens område og zonestatus Luftfotokort visende lokalplanområdets beliggenhed (hvid priksignatur) i forhold til resten af landsbyen. Med lys brun farve er vist et forslag til et fremtidigt vejsystem til aflastning af trafikken gennem landsbyen. Lokalplanen omfatter den bynære del af Valstedgårds jorder, idet landbrugsarealerne frastykkes til en naboejendom til fortsat landbrugsdrift. Lokalplanen medtager desuden et tidligere lokalplanlagt areal med læhegn og offentlig sti nord for området. Lokalplanens område overføres med den endelige vedtagelse af lokalplanen til byzone. Denne fremgangsmåde vil blive fulgt ved fremtidige lokalplaner, idet Valsted sammen med Barmer og Sebbersund er udlagt til Lokalcenter i Kommuneplanen. Det betyder, at boligtilvæksten kan være større end 10 boliger i en 8-årig periode. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for nærværende lokalplan er salget af ejendommen Valstedgård til Nibe Kommune. Det er hensigten at nedrive stuehuset og avlsbygningerne og udlægge området til boligbebyggelse i form af åben-lav bebyggelse med en maksimal bebyggelsesprocent på 25. Lokalplanen skal således dels tillade nedrivning af bygningerne på ejendommen, dels muliggøre opførelse af nye, fritliggende parcelhuse. Muligheden for at genanvende dele af de eksisterende bygninger har været vurderet, men den bygningsmæssige, tekniske standard er med nutidens øjne så ringe, at en genanvendelse ikke vil være mulig. Tilmed ligger den vestligste længe i skel til vej, så boligværdien i denne del af et bygningskompleks vil blive for ringe. Når det ud fra sådanne vurderinger ikke er muligt at genanvende de nuværende bygninger eller den nuværende gårdstruktur, har byrådet valgt at skabe en helt ny struktur på området, hvor gården ligger i dag. Den nye udstykning vil blive tilpasset hovedtrækkene i den øvrige landsby, der i dag omfattes af en bevaringsplan. 3

4 Valstedgård ligger på kanten af den oddedannelse, som det meste af den gamle landsby oprindelig er opført på. For at bevare landskabet i området fastsættes det, at der i fremtiden ikke må ske væsentlige terrænreguleringer i området. De huse, der opføres i den østlige del af området på det skrånende terræn, skal udformes på en måde, så større terrænreguleringer undgås. Dette stiller særlige krav til indretningen af disse huse, men åbner samtidig for spændende arkitektoniske løsninger, der udnytter den meget flotte udsigt, der er fra disse grunde. Lokalplanens forhold til anden planlægning for området Kommuneplanlægningen I kommuneplan udpeges Barmer-Valsted-Sebbersund til lokalcenter med dagligvareservice, offentlig skole og kro mv. Til dette lokalcenter hører i Valsted en boligtilvækst på 17 boliger i et nyt rammeområde 3.B.7 omkring ejendommen Valstedgård. Den overvejende del af denne lokalplans område omfattes endvidere af den gældende Lokalplan nr. 72 der er udarbejdet i årene På grund af områdets status som lokalcenter skal den nye lokalplan som nævnt overføre området til byzone. Regionplanlægningen Da lokalplanområdet ligger i kystzonen, skal denne redegørelse følges af en vurdering af den visuelle virkning som lokalplanens realisering har på kysten jf. planloven. Denne vurdering findes sidst i denne redegørelse. Den nye 300 m strandbeskyttelseslinje Lokalplanen berøres mod øst af den nye 300 m strandbeskyttelseslinje (se bilag A til redegørelsen). Strandbeskyttelsen er pålagt efter godkendelsen af Lokalplan nr. 72 for Valsted by i Strandbeskyttelseskommissionen har i forbindelse med fastlæggelsen af linjen i Nibe Kommune og i Valsted udtalt, at såfremt der pålægges strandbeskyttelse på arealer, der er omfattet af en lokalplan, der vedtages inden den udvidede strandbeskyttelse sættes i kraft, vil lokalplanen kunne realiseres efter sit indhold uanset strandbeskyttelsen. Lokalplan nr. 72 har udlagt området omkring Valstedgård i lokalplanens Delområde B, som et område, der vil kunne anvendes til blandet bolig- og erhvervsformål og offentlige formål. Med nærværende lokalplan indsnævres dette formål til boligformål, men stadig i overensstemmelse med Lokalplan nr. 72. Nibe Byråd forventer på denne baggrund, at der gives dispensation til trækning af nye skel og til afløbsledninger og en sti indenfor strandbeskyttelseszonen. Lokalplanen indeholder en sådan ansøgning om tilladelse/dispensation under afsnittet om "Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder". Landbrugspligt Følgende matr. nr. er noteret som landsbrugsejendomme i matriklen : Matr. nr. 32a Valsted by, Sebber. Udstykning og ændret anvendelse forudsætter, at landbrugspligten ophæves på de nye ejendomme. I dette tilfælde skal der indhentes tilladelse fra Jordbrugskommisionen for Nordjyllands Amt. 4

5 Jordforurening Hvis der under bygge- anlægs- eller jordarbejde træffes på forurening, skal arbejdet standes, og kommunalbestyrelsen skal underrettes. Der må foretages en vurdering af forureningen i forhold til grundvand og arealanvendelse med mere. Eventuelt kan en umiddelbar indsats overfor forureningen være påkrævet. Der henvises til miljøbeskyttelseslovens 21 og til jordforureningslovens 71. Amtsrådet vurderer, om den fundne forurening skal registreres som affaldsdepot. Arkæologiske eller kulturhistoriske spor Forud for iværksættelse af enhver form for jordarbejde skal der iht. Museumslovens ske orientering af det lokale museum (Aalborg Historiske Museum) om det påtænkte jordarbejde. Når museet har modtaget en anmodning, skal det fremkomme med en udtalelse med stillingtagen til, hvorvidt det arbejde, som anmodningen vedrører, indebærer en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Såfremt museet vurderer, at en sådan risiko foreligger, skal sagen forelægges kulturministeren. Den nævnte udtalelse skal endvidere tilkendegive, hvorvidt det i givet fald vil være nødvendigt at gennemføre en arkæologisk undersøgelse mv. Museet fremsender sin udtalelse til bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres, senest 4 uger efter, at anmodningen er modtaget. Såfremt det på grund af jordarbejdets omfang er nødvendigt at gennemføre større forundersøgelser, jf. 26, stk. 2, kan museets svarfrist forlænges til 6 uger. Det kulturhistoriske museum afholder udgiften til arkivalsk kontrol og en eventuel mindre forundersøgelse, der er nødvendig som grundlag for museets udtalelse. Ved gennemførelse af en større forundersøgelse afholdes udgiften af den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres. Arbejdet kan først iværksættes efter samtykke fra den pågældende. Kulturministeren kan i særlige tilfælde yde tilskud til en sådan forundersøgelse Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt. Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Fundne genstande, der ikke er danefæ, skal efter anmodning fra kulturministeren eller det pågældende kulturhistoriske museum afleveres til vedkommende statslige eller statsanerkendte museum, således at de kan indgå i museets samling. 5

6 Lokalplanområdet i dag Valstedgård var engang byens største landbrug. Gårdens omfang vidner i dag stadig herom. Med nedlæggelsen af landbrugsdriften og frastykning af de landbrugspligtige jorder til andre landbrug ophører en epoke i Valsteds historie. Da, der ikke ses mulighed for at genanvende de nuværende bygninger til nye formål, er det planen at nedrive gården og skabe en ny bebyggelse, der til gengæld kan skabe en naturlig sammenhæng til de planlagte boligområder nord for byen. I Kommuneatlas for Nibe Kommune er Valstedgårds stuehus og lade registreret med "middel" bevaringsværdi medens staldlængerne har "høj" bevaringsværdi. Med stormen i januar 2005 er stalden imidlertid blevet stærkt stormskadet ligesom mange af de store, gamle træer i haven er væltet. På denne baggrund tillader lokalplanen nedrivning af alle de eksisterende bygninger i lokalplanområdet. Valsted er i øvrigt en lille idyllisk landsby ved Nibe Bredning og er opstået som en by med fiskeri, fjordfart og landbrug. Landsbyen indeholder en del ældre bebyggelser af arkitektonisk og kulturhistorisk værdi. Som noget karakteristisk består vejsystemerne hovedsagligt af meget smalle, bugtende, grusbelagte veje. Syd for landsbyen findes et areal med minkfarme. Ved landsbyen findes Sebber Skole med klassetrin 0-5. Byen har desuden en større boldbane, og der er planer om at udvide klubhuset til aktivitetscenter. Lokalplanens indhold Lokalplanens formål Lokalplanen skal sikre en harmonisk bebyggelse, hvor specielt de enestående udsigtsmuligheder fra områdets østlige del sikres for flest muligt i området. Områdets anvendelse Lokalplanen opdeles i 4 delområder. Delområderne I - III udlægges til åben-lav boligbebyggelse, evt. med mindre erhverv som dem, der normalt kan udøves i et boligområde (klinik - kontorerhverv). Delområde IV må kun anvendes til grønt område med offentlig sti mv. Bebyggelsens omfang og placering Valstedgård har en meget flot beliggenhed med staldlængen langs overgangen fra det højereliggende strandvoldsområde til fjordengene umiddelbart øst herfor. Denne terrænform åbner mulighed for en markant byfrontsbebyggelse, der rigtigt planlagt vil kunne åbne for udsigt fra grundene i næste række. Mulighederne kan opleves, når man står på gårdspladsen i Valstedgård og ser mod øst langs stuehuset (foto herunder). 6

7 Den østligste række nye grunde placeres på overgangen fra strandvolden og morænebakken til de lavtliggende strandenge. I dag ligger Valstedgårds østlænge, de gamle staldbygninger på grænsen til denne skråning. For at sikre en fremtidig harmonisk overgang fra det høje til det lave og sikre en skråning, der forløber jævnt over de nye grunde er der for de 3 østligste grunde fastlagt nogle forholdsvis stramme bestemmelser for bebyggelsen på disse grunde. Når de nuværende landbrugsbygninger er fjernet, vil terrænet blive reguleret til den fremtidige terrænform i skelbræmmen. Dette terræn må ikke ændres. De mellemliggende arealer må max. påfyldes til forløbet af terrænet i skel. Man må gerne etablere et lavere terræn mellem skellene, men altså ikke et højere. Bebyggelsens ydre fremtræden Alle huse i delområde I skal være længehuse med sadeltag og længderetningen skal være øst - vest. Facader må udføres som mur eller som mur kombineret med 50 % træbeklædning. Tage skal dækkes med tegl. Alle huse i delområde II skal ligeledes udføres med sadeltag, men orienteringen i dette område er fri. I delområde III er der fuld valgfrihed mht. udformning af bygninger og orientering og placering på grunden. Den større valgfrihed skyldes, at området ligger i større afstand fra kysten. Vejforhold Landsbyens gader er overvejende smalle grusveje opstået, der hvor der var behov for at gå eller køre til de forskellige mål i byen. Det vil sige, at de ikke er projekteret efter tekniske normer, men er opstået netop der, hvor der var behov for dem og i den bredde, der var tilstrækkelig til formålet. Dette giver Valsted et karakteristisk landsbyudseende og vejene får et præg af det, vi i dag vil kalde stilleveje. Trafikken på grusvejene består hovedsaglig af personbiler, og grusbelægningen klarer sig udmærket, og derfor ønskes vejenes belægning og forløb bevaret. Gennem området forløber den gamle kystvej Valstedgårdvej, der også indgår i Amtets cykelstirute nr. 103, også kaldet Limfjordsruten, der følger Limfjordskysten vestover mod Staun. Da denne vej også er adgangsvej til markerne nord for byen kan der komme trafik med landbrugsredskaber mv. på denne strækning. Som følge heraf er der ingen nye ejendomme, der vil få vejadgang direkte til Valstedgårdvej. Ubebyggede arealer Det levende hegn, der afgrænser Delområde A1 i Lokalplan nr. 72, er i lokalplanen forudsat opretholdt som landbrugshegn, i hvilket det er tilladt ved almindelig vedligeholdelse og beskæring at lave huller for at opnå udsigt fra de nye grunde over Nibe Bredning. Da ejerforholdet nu er ændret, så Nibe kommune ejer det areal, hvorpå hegnet står, har byrådet vedtaget, at områdets karakter skal ændres til en græsklædt skråning med enkelte, solitære træer til at markere overgangen fra det høje land til det lave engareal mod øst. Ved at lysne området opnås samtidig en større rekreativ værdi i forbindelse med den amtslige sti, der forløber gennem området. Det vil være muligt at opretholde punkter med borde og bænke i tilknytning til den rekreative sti langs skrænten fra Stenalderhavets tid. Bymodel for Valsted I Lokalplan nr. 72 er medtaget en bymodel som en langsigtet udviklingsmodel for landsbyen. Modellen skal primært vise, at der er naturligt, at Valsted vokser mod nord langs kystlinien i en nogenlunde fast kote langs kysten. For at undgå en forholdsvis større trafikbelastning på Valstedvej gennem landsbyen har borgerne givet udtryk for ønsket om, at der skabes adgangsmulighed til de nye byområder nord for byen ad en ny vej. Med udvidelsen af boligområderne nord for byen opgives eller udskydes den tidligere skitserede boligudbygning vest for landsbyen. Som følge heraf er perspektivskitsen justeret, så den nye adgangsvej i første omgang bliver facadeløs på strækningen op til Valstedgård-området. Se Bilag F til denne redegørelse side 13. 7

8 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget af byrådet, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, jf. planlovens 17, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en forgribelse af den endelige plans indhold. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan der evt. efter planlovens 17, stk. 2 opnås tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. En forudsætning herfor er, at planen er i overensstemmelse med kommuneplanen og at der er tale om et mindre byggeri. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra / 2005 og indtil den endelige vedtagne lokalplan er offentliggjort dog højst indtil / 2006 (et år efter ovenstående dato). Visuel vurdering Lokalplanen indeholder byggemuligheder, som vil kunne påvirke den visuelle oplevelse af kystområdet. Som følge heraf er der fremstillet en visualisering, der viser en mulig fremtidig bebyggelse på området i forhold til i dag. Lokalplanområdets østgrænse i dag set fra Havnevej og kysten Visualisering af mulig, ny bebyggelse 8

9 BILAG A til lokalplanredegørelsen Strandbeskyttelseslinjens forløb i Lokalplan nr. 72 Nibe Kommune Det skraverede område viser udstrækningen af Lokalplan nr. 72 for Nibe Kommune. Den blå linie viser forløbet af 300 m strandbeskyttelseslinjen ind over lokalplanområdet. Mål 1 :

10 BILAG B til lokalplanredegørelsen Principper for bebyggelse i Delområde I Tværprofil Max. 8,5 m Strandeng Bygningerne skal tilpasses terrænforholdene. Den synlige sokkel må ikke overstige 40 cm over terræn. Reguleret terræn må ikke overstige den røde linie. Reglerne betyder, at den østligste ende af en hus, der strækker sig længere end 25 m fra skel skal udføres med forsænket gulv i nederste etage. Det er muligt at udnytte en tagetage samtidig, så bygningen bliver i 2 etager i den østligste del. Facadehøjden må dog ikke overstige 8,5 m over færdigt terræn. Boligeksempler herunder. Vejledende - ikke bindende. Boligvej 10

11 BILAG C til lokalplanredegørelsen Mulige boliger i Delområde I (detaljer) 11

12 BILAG D til lokalplanredegørelsen Principper for bebyggelse i Delområde I NORD Der må ikke opføres bebyggelse eller placeres skure og drivhuse inden for områder omfattet af strandbeskyttelse (blå stiplet linie). De stiplede byggefelter ligger i en afstand af 2,5 m fra nordskel og vejskel, samt min. 5 m fra østskel. Byggefelterne er samtidig afgrænsning af bebyggelse med højde over 2,5 m over terræn eller niveauplan. Byggefeltet har en bredde på 15 m. Bebyggelse med højder mellem 2,5 og 8,5 m må kun placeres indenfor de udlagte byggefelter. Hovedlængen skal orienteres øst-vest 12

13 BILAG E til lokalplanredegørelsen Illustrationsplan visende mulig ny bebyggelse i lokalplanens områder. Mål 1 :

14 BILAG F til lokalplanredegørelsen Perspektivplan for fremtidig bebyggelse og vejbetjening af de nye boligområder 14

15 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Nibe Kommune Lokalplan nr for et område ved Valstedgård i Valsted By til boligformål I henhold til planloven (Lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område: Afsnit 1. Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål: at tillade nedrivning af de bestående landbrugsbygninger og stuehus på Valstedgård, at sikre, styrke og bevare den eksisterende landsbystruktur med uregelmæssige og smalle boligveje, at sikre, at ny bebyggelse får en udformning og indpasning, der medvirker til at bevare karakteren af det eksisterende miljø i området, at fastsætte principper for udstykning til ny bebyggelse. Afsnit 2. Område og zonestatus 2.1 Lokalplanens område afgrænses og opdeles i delområderne I, II, III og IVsom vist på Kortbilag nr.1 og 2 og omfatter matr. nr. 32o, Valsted by, Sebber samt del af 32a og 32v Valsted by, Sebber; Nibe Kommune samt del af vejarealerne a og c samt alle parceller, der efter d udstykkes fra ovennævnte matrikelnumre. 2.2 Med byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen overføres lokalplanens områder fra landzone til byzone. Afsnit 3. Områdernes anvendelse 3.1 For delområderne I, II, og III gælder: Områderne må kun anvendes til boligformål. På hver ejendom må kun opføres eller indrettes 1 bolig til helårsbeboelse. 3.2 For Delområde IV gælder: Området må kun anvendes til privat fællesvej, offentlig sti og offentligt grønt område med offentlighedens adgang til kortvarige ophold i tilknytning til stien (nyde udsigten o.lign.). 15

16 Afsnit 4. Udstykninger 4.1 Udstykning af nye ejendomme må kun ske efter principperne illustreret på Kortbilag nr. 2 og Der må ikke udstykkes ejendomme under 700 m Antallet af nye ejendomme inden for lokalplanens område må ikke overstige 13. Afsnit 5. Vej- og stiforhold 5.1 Der udlægges areal til følgende nye private fællesveje: Vej A - B i en bredde af 6-8 meter, som vist på kortbilag nr. 2. Boligvej C - D - E i en bredde af 8 m. Boligvej F - G - H i en bredde af 8 m. 5.2 Der udlægges areal til en offentlig, rekreativ sti gennem delområde IV benævnt i - j med en bredde på 5 m som vist på Kortbilag nr. 2. Der udlægges areal til en privat lokalsti k - m i en bredde af 2,5 m som vist på Kortbilag nr Vejadgang til områdets nye ejendomme må kun ske fra de nye boligveje nævnt under punkt Der må kun anvendes grus eller grusasfalt som vejbelægning til vej A - B og de nye boligveje og stier. Afsnit 6. Ledningsanlæg, antenner mv. 6.1 El- ledninger skal fremføres som jordkabler. 6.2 Paraboler må ikke opsættes i en større højde over terræn end 2 m, målt til overkant parabol. 6.3 Lokalstien k - m må anvendes til føring af forsynings- og afløbsledninger mv. 6.4 Der må føres en afløbsledning langs skellet på de 3 østligste grunde på arealer, der omfattes af 300 m strandbeskyttelseszone. Afsnit 7. Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Bygninger må ikke opføres med mere end én etage med udnyttelig tagetage. 7.3 Der fastlægges en niveauplan for hver enkelt ejendom som angivet på Kortbilag nr Stuegulvkoten må ikke overstige højden på den fastlagte niveauplan. Opføres en bolig med flere eller med forskudte plan gælder reglen for den nederste etage. 16

17 7.5 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,5 over niveauplanet for grunden. 7.6 Boliger må ikke opføres nærmere skel mod vej eller nabo end 2,5 m. Garager og carporte må ikke opføres nærmere skel mod vej end 2,5 m. 7.7 Såfremt garager og carporte opføres nærmere vejskel end 5 m, skal der udlægges 1 ekstra gæsteparkeringsplads på egen grund. For Delområde I gælder endvidere: 7.8 Bygninger må for at udnytte terrænfaldet opføres i op til 2 etager jfr. principperne vist på Kortbilag nr. 4 og i lokalplanredegørelsen. Den største højde over nuværende eller reguleret terræn må dog intet sted overstige 8,5 m. 7.9 Højden på soklen må ikke overstige 0,4 m (opnås ved aftrapning i forhold til terræn) Boliger må kun opføres som længehuse med længderetning øst - vest. Kortere sidefløje, udskud, karnapkviste og frontgavle er dog tilladt Bebyggelse, der opføres udenfor de på Kortbilag nr. 4 viste byggefelter, må ikke gives en højde over 2,5 m over terræn eller niveauplan for grunden Garager, carporte og udhuse mv., der opføres udenfor de viste byggefelter må ikke gives en større højde end 2,5 m over niveauplan for grunden. Afsnit 8. Bebyggelsens ydre fremtræden For delområde I gælder: 8.1 Ydervægge må kun udføres som: Blank mur i tegl eller tegllignede materiale eller som vandskuret eller pudset mur, træ, som massivt træ opskåret i planker, plader eller brædder med plan yderside og med fremtræden i materialets naturlige farve eller malet i efter bestemmelserne om farver generelt. glaspartier i ufarvet eller coatet glas. 8.2 For huse, der opføres med ydervægge af træ eller fremstår som træhuse, gælder at der ikke må udføres ydervægge af rundtømmer. 8.3 Om farver på facader og gavle herunder garager, udhuse og carporte gælder generelt: Samtlige teglmaterialers naturlige farve incl. engoberede farver må anvendes, samtlige jordfarver samt sort, antracit og hvidt må anvendes, alle øvrige farver må anvendes som pastelfarver, dvs. at sortindhold og kulørindhold ikke må overstige værdien 30 efter den internationale farveangivelse kaldet "NCS-systemet". For garageporte, døre, vinduer og mindre bygningsdele gælder: Farvevalget er frit. 17

18 8.4 Tage må kun dækkes med følgende materialer: Tegl i rød, gul eller sort farve, tegl som sort, glaseret tegl eller glaseret betontagsten i forbindelse med hvid eller lys grå facade. betontagsten med frit farvevalg, naturskifer eller eternitskifer tagpap i grå eller sort farve, glas, coatet glas eller glasklare materialer. 8.5 Solfangere og solpaneler må kun anbringes på mindre bygninger som udhuse, garager og carporte eller på terræn. For delområde II gælder: 8.6 Ydervægge må kun udføres som: Blank mur i tegl eller tegllignede materiale eller som vandskuret eller pudset mur, teglskaller, skaltegl, beton, letbeton, leca og porebeton, metalplader som kobber, zink, galvaniseret stål og overfladebehandlet aluminium, træ, som massivt træ opskåret i planker, plader eller brædder med plan yderside og med fremtræden i materialets naturlige farve eller malet i efter bestemmelserne om farver generelt. glaspartier i ufarvet eller coatet glas. 8.7 For huse, der opføres med ydervægge af træ eller fremstår som træhuse, gælder at der ikke må udføres ydervægge af rundtømmer. 8.8 Om farver på facader og gavle herunder garager, udhuse og carporte gælder generelt: Samtlige teglmaterialers naturlige farve incl. engoberede farver må anvendes, samtlige jordfarver samt sort, antracit og hvidt må anvendes, alle øvrige farver må anvendes som pastelfarver, dvs. at sortindhold og kulørindhold ikke må overstige værdien 30 efter den internationale farveangivelse kaldet "NCS-systemet". For garageporte, døre, vinduer og mindre bygningsdele gælder: Farvevalget er frit. 8.9 Tage må kun dækkes med følgende materialer: Tegl i rød, gul eller sort farve, tegl som sort glaseret tegl eller glaseret betontagsten i forbindelse med hvid eller lys grå facade. betontagsten med frit farvevalg, naturskifer, eternitskifer eller eternitbølgeplader, stålprofiler i blank udførelse eller med rød, grå eller sort farve, tagpap i grå eller sort farve, glas, coatet glas eller glasklare materialer. 18

19 8.10 Solfangere og solpaneler må kun anbringes på mindre bygninger som udhuse, garager og carporte eller på terræn Tage på boliger skal være sadeltage med hældning mellem 25 og 45. For delområde III gælder: 8.12 Facadeudformningen, materialevalget samt farvesætningen er fri For huse, der opføres med ydervægge af træ eller fremstår som træhuse, gælder dog, at der ikke må udføres ydervægge af rundtømmer Tage på boliger skal have hældning mellem 3 og Tage må kun dækkes med følgende materialer: Tegl i rød, gul eller sort farve, tegl som sort glaseret tegl eller glaseret betontagsten i forbindelse med hvid eller lys grå facade. betontagsten med frit farvevalg, naturskifer, eternitskifer eller eternitbølgeplader, stålprofiler i blank udførelse eller med rød, grå eller sort farve, tagpap i grå eller sort farve, glas, coatet glas eller glasklare materialer. Afsnit 9. Ubebyggede arealer 9.1 For hele lokalplanområdet gælder: Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse og lignende gives et ordentligt udseende ligesom der ved udendørs oplagring af brænde og materialer skal overholdes en passende orden og foretages afskærmning med fast eller levende hegn i forhold til omgivelserne. 9.2 Der må ikke foretages terrænreguleringer i skel. I skelbræmmen (2,5 m fra skel til nabo og vej) må der ikke foretages reguleringer på mere end +/- 20 cm. 9.3 Det nuværende terræn må ikke hæves (påfyldes) mere end 40 cm. 9.4 Hegn i skel mod naboer må kun etableres som levende hegn i form af bøgehække. 9.5 For delområde I gælder: Terrænreguleringer må kun foretages som vist på Kortbilag nr Evt. skråning mod engområdet i østskel (lokalplangrænsen) må ikke gives større hældning end 1:3. (33 cm stigning på 1 m). 19

20 9.7 Træer og buske med større højde end 3 m må kun forefindes indenfor de på Kortbilag nr. 4 markerede byggefelter. (Bestemmelsen skal sikre udsigtsmulighed fra overetager i Delområde II). 9.8 For delområde IV gælder: Området skal udlægges til offentligt friareal med offentlighedens ret til kortvarigt ophold mv. i tilknytning til anvendelsen af den offentlige rekreative sti gennem området. 9.9 Området skal fremstå som græsdækket areal/skråning med enkelte solitære træer, primært bevarede træer fra den oprindelige læplantning. Området skal plejes ved høslet min. en gang om året eller ved afgræsning I området må opstilles bænke eller skabes rastemulighed på anden vis (eks. store træstammer eller sten) i tilknytning til stien gennem området. Afsnit 10. Grundejerforening 10.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme indenfor lokalplanens område Grundejerforeningen skal oprettes, når byrådet kræver det Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af områdets private fællesveje og stier Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på de i nr. 5.1 nævnte vejarealer Grundejerforeningens vedtægter, samt senere ændringer heri, skal godkendes af Nibe Byråd. Afsnit 11. Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder 11.1 Landbrugspligtige arealer Følgende matr. nr. er noteret som landsbrugsejendomme i matriklen : 32a Valsted by, Sebber. Udstykning forudsætter, at landbrugspligten ophæves på de nye ejendomme. Tilladelse hertil skal indhentes fra Jordbrugskommisionen for Nordjyllands Amt Uanset foranstående bestemmelser må der ikke påbegyndes grave- eller anlægsarbejder før udløbet af den frist, som Aalborg Historiske Museum har for evt. at meddele interesse i at foretage arkæologiske undersøgelser på ejendommen Strandbeskyttelseslinje Nordjyllands Amt ansøges om dispensation fra Strandbeskyttelseslinjen langs områdets østskel til de formål som lokalplanen åbner mulighed for, herunder at trække nye skel og plante hæk langs skel. Baggrunden for ansøgningen findes i det forhold, at Lokalplan nr. 72 for Nibe Kommune var vedtaget før den nye strandbeskyttelse trådte i kraft jfr. orientering fra Strandbeskyttelseskommissionen. 20

21 Afsnit 12. Ophævelse af gældende lokalplan 12.1 Med endelig vedtagelse og offentliggørelse af denne lokalplan ophæves den del af Lokalplan nr.72, Nibe Kommune, der omfatter samme område. Afsnit 13. Lokalplanens retsvirkninger 13.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Lov om planlægning 18, kun udstykkes, bebygges og i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplan medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, byggearbejder mv., som er indeholdt i planen. Byrådet kan i henhold til planlovens 19, stk. 1 meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Lokalplanen indeholder i afsnit 2.2 bestemmelse om, at området overføres til byzone i forbindelse med offentliggørelse af den endeligt vedtagne plan. Retsvirkningerne heraf fremgår bl.a. af lov om frigørelsesafgift (lovbekendtgørelse nr. 44 af 26. september 1985.) Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er i strid med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. planlovens 18. Vedtagelsespåtegning Forslaget til lokalplan er vedtaget af Nibe Byråd, den 20. april Jens Østergaard Madsen borgmester Hanne Dahl kommunaldirektør 21

22 I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Til den endelige vedtagelse knytter sig følgende vilkår: Indenfor Delområde III må de 3 vestligste grunde, der på lokalplanens Kortbilag nr. 2 er markeret med **, ikke ibrugtages, før Amtsrådet har vedtaget Regionplan 2005 for Nordjyllands Amt, der indeholder grundlaget for kommuneplanen og lokalplanen. Nibe, den 17. august Jens Østergaard Madsen Hanne Dahl borgmester kommunaldirektør Den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort den 24. august

23 NIBE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 KORTBILAG NR. 1 MATRIKELKORT MÅL 1 : 2000 LOKALPLANENS OMRÅDE SIGNATURER Lokalplangrænse 23

24 NIBE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 KORTBILAG NR. 2 Delområder i forhold til nuværende bebyggelse MÅL 1 : 2000 Veje og stier IV j Fremtidig forbindelsesvej til Nymøllevej ** C ** D E III ** II A F i B G H I k m Valstedgårdvej 24

25 NIBE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 KORTBILAG NR. 3 Udstykningsplan og Niveauplaner Mål 1 :

26 NIBE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 KORTBILAG NR. 4 Byggefelter indenfor Delområde I MÅL 1 : 1000 Byggefelterne for bebyggelse med højde over 2,5 m ligger 2,5 m fra nabo- og vejskel samt 5 m fra lokalplangrænsen. 26

27 25 m 5 NIBE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 KORTBILAG NR. 5 Terrænregulering i Delområde I og II MÅL 1 : 1000 Koterne angiver maksimale, fremtidige terrænhøjder. Boligvejen anlægges ca. i kote 5. I delområde I falder det regulerede terræn fra kote 5,0 i vejskel til kote 4,5 ca. 25 m fra vejskel. Herefter falder terrænet 1,5 m over de følgende 5 m til kote 3,0. Ved østskel skal koten være det naturlige terræn = ca. kote 2,5. Med stiplet blå linie er vist 300 m strandbeskyttelseslinie 27

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01 Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplaners indhold Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Lovgrundlag

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015.

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. LOKALPLAN 25-005 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Rosenholm Kommune 11 52 Rosenholm Å 50 gårdvej Amaliegårdvej 7 5 Lokalplan nr. 26 Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplan nr. 14.38 Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med Mølbak Landinspektører A/S. Forslaget til lokalplanen er

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Områder til golfbaner, hotel, konferencecenter og ferielejligheder samt boliger ved Gatten og Sjørup Sø

Områder til golfbaner, hotel, konferencecenter og ferielejligheder samt boliger ved Gatten og Sjørup Sø Lokalplan nr. 1032 Områder til golfbaner, hotel, konferencecenter og ferielejligheder samt boliger ved Gatten og Sjørup Sø December 2013 INDHOLD 5 5 6 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2003 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Nørhald kommune August 2003 Fremlagt i offentlig debat fra 17. september til 12. november 2003. Endeligt

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej Varde Kommune LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej VEJLEDNING LOKALPLAN 23.02.L08 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været i offentlig høring i

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand LOKALPLAN 603.2 Den nye bydel Trylleskov Strand SOLRØD KOMMUNE 2 3 Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg,

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring SKANDERBORG KOMMUNE - Boliger og medborgerhus i Tørring Lokalplan for to boligparceller og et medborgerhus i det nord-vestlige Tørring. Februar 2014 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1052 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center Vedtaget Lokalplan - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center AALBORGVEJ Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet GL. TERPETVEJ Vejledning HVAD ER EN LOKALPLAN? En

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. 1051

Forslag Lokalplan nr. 1051 PLAN ERHVERV November 2008 Forslag Lokalplan nr. 1051 Boligbebyggelse i Frølunde Landsby, nord. HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene

Læs mere

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP L O K A L P L A N N R. 1 0 1 1 Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup V E J L E K O M M U N E NR. VILSTRUP Endelig godkendt d. 12.12.2007 Offentliggjort d. 16.01.2008 LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9-0109

LOKALPLAN NR. 9-0109 LOKALPLAN NR. 9-0109 Kær-Ormstoft - landsbyområde SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 E-mail raadhus@sonderborg. dk Lokalplan nr. 9-0109

Læs mere