NIBE KOMMUNE Lokalplan nr. 86

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NIBE KOMMUNE Lokalplan nr. 86"

Transkript

1 NIBE KOMMUNE Lokalplan nr for et område ved Valstedgård i Valsted By til boligformål (1. etape) Indhold side Hvad er en lokalplan... 2 Lokalplanens område og zonestatus... 3 Lokalplanens formål og baggrund... 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 3 Lokalplanområdet i dag... 4 Lokalplanens indhold... 5 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger... 6 Visuel vurdering... 8 Bilag til lokalplanredegørelsen A - F...9 Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning Kortbilag nr. Områdets afgrænsning og anvendelse 1: Delområder, Veje og stier Mål 1 : Udstykningsplan Mål 1 : Byggefelter indenfor Delområde I... 4 Terrænregulering

2 Indledning Formålet med nærværende lokalplan er at skabe mulighed for at omdanne Valstedgårdområdet til et attraktivt boligområde som en fortsat udvikling af landsbyen Valsted. Med kommuneplanens udpegning af Barmer - Valsted - Sebber til Lokalcenter er lokalplanen den første plan for egentlig byudvikling i tilknytning til Valsted by. Lokalplanen tillader nedrivning af Valstedgårds bygninger. Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for anvendelsen af et afgrænset areal. Formålet med lokalplanlægningen er at gennemføre intentionerne i kommuneplanen, det vil sige de retningslinier, som er udstukket i kommuneplanlægningen og regionplanlægningen. Tilsammen skal de tre plantyper sikre, at udviklingen i samfundet sker på et hensigtsmæssigt og bæredygtigt grundlag, med respekt for menneskernes levevilkår og for bevarelsen af dyre- og planteliv. Til dette formål kan og skal et byråd, jf. planloven, bruge lokalplanen til fastsættelse af detaljerede bestemmelser vedrørende anvendelsen af et afgrænset areal. En lokalplans bestemmelser er juridisk bindende for ejere, lejere og brugere af de ejendomme som planen omfatter. I en lokalplan kan et byråd vedtage bestemmelser, der eksempelvis omfatter følgende: Områdets anvendelse; Udstykning; Vej- og stiforhold; Placering og udformning af bebyggelse, herunder f.eks. materialevalg og farve; Bevaring af et bymiljø; Etablering og sikring af friarealer; Tilslutning til fællesanlæg; Ejerforhold. Før en lokalplan kan vedtages endeligt af byrådet, skal et forslag til lokalplanen offentliggøres. Dette skal sikre dels en offentlig debat, dels at borgerne, hvis tilværelse bliver berørt ved en gennemførelse af lokalplanen, kan ytre sig ved at fremkomme med ideer og ændringsforslag. Fremlæggelsesperiode Lokalplanen har været fremlagt som forslag fra den 4. maj 2005 til den 29. juni Lokalplanen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning i Nibe Kommune i samarbejde med MALTHAS TEGNESTUE, Nyhavnsgade 9, 9000 Aalborg. 2

3 LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens område og zonestatus Luftfotokort visende lokalplanområdets beliggenhed (hvid priksignatur) i forhold til resten af landsbyen. Med lys brun farve er vist et forslag til et fremtidigt vejsystem til aflastning af trafikken gennem landsbyen. Lokalplanen omfatter den bynære del af Valstedgårds jorder, idet landbrugsarealerne frastykkes til en naboejendom til fortsat landbrugsdrift. Lokalplanen medtager desuden et tidligere lokalplanlagt areal med læhegn og offentlig sti nord for området. Lokalplanens område overføres med den endelige vedtagelse af lokalplanen til byzone. Denne fremgangsmåde vil blive fulgt ved fremtidige lokalplaner, idet Valsted sammen med Barmer og Sebbersund er udlagt til Lokalcenter i Kommuneplanen. Det betyder, at boligtilvæksten kan være større end 10 boliger i en 8-årig periode. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for nærværende lokalplan er salget af ejendommen Valstedgård til Nibe Kommune. Det er hensigten at nedrive stuehuset og avlsbygningerne og udlægge området til boligbebyggelse i form af åben-lav bebyggelse med en maksimal bebyggelsesprocent på 25. Lokalplanen skal således dels tillade nedrivning af bygningerne på ejendommen, dels muliggøre opførelse af nye, fritliggende parcelhuse. Muligheden for at genanvende dele af de eksisterende bygninger har været vurderet, men den bygningsmæssige, tekniske standard er med nutidens øjne så ringe, at en genanvendelse ikke vil være mulig. Tilmed ligger den vestligste længe i skel til vej, så boligværdien i denne del af et bygningskompleks vil blive for ringe. Når det ud fra sådanne vurderinger ikke er muligt at genanvende de nuværende bygninger eller den nuværende gårdstruktur, har byrådet valgt at skabe en helt ny struktur på området, hvor gården ligger i dag. Den nye udstykning vil blive tilpasset hovedtrækkene i den øvrige landsby, der i dag omfattes af en bevaringsplan. 3

4 Valstedgård ligger på kanten af den oddedannelse, som det meste af den gamle landsby oprindelig er opført på. For at bevare landskabet i området fastsættes det, at der i fremtiden ikke må ske væsentlige terrænreguleringer i området. De huse, der opføres i den østlige del af området på det skrånende terræn, skal udformes på en måde, så større terrænreguleringer undgås. Dette stiller særlige krav til indretningen af disse huse, men åbner samtidig for spændende arkitektoniske løsninger, der udnytter den meget flotte udsigt, der er fra disse grunde. Lokalplanens forhold til anden planlægning for området Kommuneplanlægningen I kommuneplan udpeges Barmer-Valsted-Sebbersund til lokalcenter med dagligvareservice, offentlig skole og kro mv. Til dette lokalcenter hører i Valsted en boligtilvækst på 17 boliger i et nyt rammeområde 3.B.7 omkring ejendommen Valstedgård. Den overvejende del af denne lokalplans område omfattes endvidere af den gældende Lokalplan nr. 72 der er udarbejdet i årene På grund af områdets status som lokalcenter skal den nye lokalplan som nævnt overføre området til byzone. Regionplanlægningen Da lokalplanområdet ligger i kystzonen, skal denne redegørelse følges af en vurdering af den visuelle virkning som lokalplanens realisering har på kysten jf. planloven. Denne vurdering findes sidst i denne redegørelse. Den nye 300 m strandbeskyttelseslinje Lokalplanen berøres mod øst af den nye 300 m strandbeskyttelseslinje (se bilag A til redegørelsen). Strandbeskyttelsen er pålagt efter godkendelsen af Lokalplan nr. 72 for Valsted by i Strandbeskyttelseskommissionen har i forbindelse med fastlæggelsen af linjen i Nibe Kommune og i Valsted udtalt, at såfremt der pålægges strandbeskyttelse på arealer, der er omfattet af en lokalplan, der vedtages inden den udvidede strandbeskyttelse sættes i kraft, vil lokalplanen kunne realiseres efter sit indhold uanset strandbeskyttelsen. Lokalplan nr. 72 har udlagt området omkring Valstedgård i lokalplanens Delområde B, som et område, der vil kunne anvendes til blandet bolig- og erhvervsformål og offentlige formål. Med nærværende lokalplan indsnævres dette formål til boligformål, men stadig i overensstemmelse med Lokalplan nr. 72. Nibe Byråd forventer på denne baggrund, at der gives dispensation til trækning af nye skel og til afløbsledninger og en sti indenfor strandbeskyttelseszonen. Lokalplanen indeholder en sådan ansøgning om tilladelse/dispensation under afsnittet om "Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder". Landbrugspligt Følgende matr. nr. er noteret som landsbrugsejendomme i matriklen : Matr. nr. 32a Valsted by, Sebber. Udstykning og ændret anvendelse forudsætter, at landbrugspligten ophæves på de nye ejendomme. I dette tilfælde skal der indhentes tilladelse fra Jordbrugskommisionen for Nordjyllands Amt. 4

5 Jordforurening Hvis der under bygge- anlægs- eller jordarbejde træffes på forurening, skal arbejdet standes, og kommunalbestyrelsen skal underrettes. Der må foretages en vurdering af forureningen i forhold til grundvand og arealanvendelse med mere. Eventuelt kan en umiddelbar indsats overfor forureningen være påkrævet. Der henvises til miljøbeskyttelseslovens 21 og til jordforureningslovens 71. Amtsrådet vurderer, om den fundne forurening skal registreres som affaldsdepot. Arkæologiske eller kulturhistoriske spor Forud for iværksættelse af enhver form for jordarbejde skal der iht. Museumslovens ske orientering af det lokale museum (Aalborg Historiske Museum) om det påtænkte jordarbejde. Når museet har modtaget en anmodning, skal det fremkomme med en udtalelse med stillingtagen til, hvorvidt det arbejde, som anmodningen vedrører, indebærer en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Såfremt museet vurderer, at en sådan risiko foreligger, skal sagen forelægges kulturministeren. Den nævnte udtalelse skal endvidere tilkendegive, hvorvidt det i givet fald vil være nødvendigt at gennemføre en arkæologisk undersøgelse mv. Museet fremsender sin udtalelse til bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres, senest 4 uger efter, at anmodningen er modtaget. Såfremt det på grund af jordarbejdets omfang er nødvendigt at gennemføre større forundersøgelser, jf. 26, stk. 2, kan museets svarfrist forlænges til 6 uger. Det kulturhistoriske museum afholder udgiften til arkivalsk kontrol og en eventuel mindre forundersøgelse, der er nødvendig som grundlag for museets udtalelse. Ved gennemførelse af en større forundersøgelse afholdes udgiften af den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres. Arbejdet kan først iværksættes efter samtykke fra den pågældende. Kulturministeren kan i særlige tilfælde yde tilskud til en sådan forundersøgelse Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt. Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Fundne genstande, der ikke er danefæ, skal efter anmodning fra kulturministeren eller det pågældende kulturhistoriske museum afleveres til vedkommende statslige eller statsanerkendte museum, således at de kan indgå i museets samling. 5

6 Lokalplanområdet i dag Valstedgård var engang byens største landbrug. Gårdens omfang vidner i dag stadig herom. Med nedlæggelsen af landbrugsdriften og frastykning af de landbrugspligtige jorder til andre landbrug ophører en epoke i Valsteds historie. Da, der ikke ses mulighed for at genanvende de nuværende bygninger til nye formål, er det planen at nedrive gården og skabe en ny bebyggelse, der til gengæld kan skabe en naturlig sammenhæng til de planlagte boligområder nord for byen. I Kommuneatlas for Nibe Kommune er Valstedgårds stuehus og lade registreret med "middel" bevaringsværdi medens staldlængerne har "høj" bevaringsværdi. Med stormen i januar 2005 er stalden imidlertid blevet stærkt stormskadet ligesom mange af de store, gamle træer i haven er væltet. På denne baggrund tillader lokalplanen nedrivning af alle de eksisterende bygninger i lokalplanområdet. Valsted er i øvrigt en lille idyllisk landsby ved Nibe Bredning og er opstået som en by med fiskeri, fjordfart og landbrug. Landsbyen indeholder en del ældre bebyggelser af arkitektonisk og kulturhistorisk værdi. Som noget karakteristisk består vejsystemerne hovedsagligt af meget smalle, bugtende, grusbelagte veje. Syd for landsbyen findes et areal med minkfarme. Ved landsbyen findes Sebber Skole med klassetrin 0-5. Byen har desuden en større boldbane, og der er planer om at udvide klubhuset til aktivitetscenter. Lokalplanens indhold Lokalplanens formål Lokalplanen skal sikre en harmonisk bebyggelse, hvor specielt de enestående udsigtsmuligheder fra områdets østlige del sikres for flest muligt i området. Områdets anvendelse Lokalplanen opdeles i 4 delområder. Delområderne I - III udlægges til åben-lav boligbebyggelse, evt. med mindre erhverv som dem, der normalt kan udøves i et boligområde (klinik - kontorerhverv). Delområde IV må kun anvendes til grønt område med offentlig sti mv. Bebyggelsens omfang og placering Valstedgård har en meget flot beliggenhed med staldlængen langs overgangen fra det højereliggende strandvoldsområde til fjordengene umiddelbart øst herfor. Denne terrænform åbner mulighed for en markant byfrontsbebyggelse, der rigtigt planlagt vil kunne åbne for udsigt fra grundene i næste række. Mulighederne kan opleves, når man står på gårdspladsen i Valstedgård og ser mod øst langs stuehuset (foto herunder). 6

7 Den østligste række nye grunde placeres på overgangen fra strandvolden og morænebakken til de lavtliggende strandenge. I dag ligger Valstedgårds østlænge, de gamle staldbygninger på grænsen til denne skråning. For at sikre en fremtidig harmonisk overgang fra det høje til det lave og sikre en skråning, der forløber jævnt over de nye grunde er der for de 3 østligste grunde fastlagt nogle forholdsvis stramme bestemmelser for bebyggelsen på disse grunde. Når de nuværende landbrugsbygninger er fjernet, vil terrænet blive reguleret til den fremtidige terrænform i skelbræmmen. Dette terræn må ikke ændres. De mellemliggende arealer må max. påfyldes til forløbet af terrænet i skel. Man må gerne etablere et lavere terræn mellem skellene, men altså ikke et højere. Bebyggelsens ydre fremtræden Alle huse i delområde I skal være længehuse med sadeltag og længderetningen skal være øst - vest. Facader må udføres som mur eller som mur kombineret med 50 % træbeklædning. Tage skal dækkes med tegl. Alle huse i delområde II skal ligeledes udføres med sadeltag, men orienteringen i dette område er fri. I delområde III er der fuld valgfrihed mht. udformning af bygninger og orientering og placering på grunden. Den større valgfrihed skyldes, at området ligger i større afstand fra kysten. Vejforhold Landsbyens gader er overvejende smalle grusveje opstået, der hvor der var behov for at gå eller køre til de forskellige mål i byen. Det vil sige, at de ikke er projekteret efter tekniske normer, men er opstået netop der, hvor der var behov for dem og i den bredde, der var tilstrækkelig til formålet. Dette giver Valsted et karakteristisk landsbyudseende og vejene får et præg af det, vi i dag vil kalde stilleveje. Trafikken på grusvejene består hovedsaglig af personbiler, og grusbelægningen klarer sig udmærket, og derfor ønskes vejenes belægning og forløb bevaret. Gennem området forløber den gamle kystvej Valstedgårdvej, der også indgår i Amtets cykelstirute nr. 103, også kaldet Limfjordsruten, der følger Limfjordskysten vestover mod Staun. Da denne vej også er adgangsvej til markerne nord for byen kan der komme trafik med landbrugsredskaber mv. på denne strækning. Som følge heraf er der ingen nye ejendomme, der vil få vejadgang direkte til Valstedgårdvej. Ubebyggede arealer Det levende hegn, der afgrænser Delområde A1 i Lokalplan nr. 72, er i lokalplanen forudsat opretholdt som landbrugshegn, i hvilket det er tilladt ved almindelig vedligeholdelse og beskæring at lave huller for at opnå udsigt fra de nye grunde over Nibe Bredning. Da ejerforholdet nu er ændret, så Nibe kommune ejer det areal, hvorpå hegnet står, har byrådet vedtaget, at områdets karakter skal ændres til en græsklædt skråning med enkelte, solitære træer til at markere overgangen fra det høje land til det lave engareal mod øst. Ved at lysne området opnås samtidig en større rekreativ værdi i forbindelse med den amtslige sti, der forløber gennem området. Det vil være muligt at opretholde punkter med borde og bænke i tilknytning til den rekreative sti langs skrænten fra Stenalderhavets tid. Bymodel for Valsted I Lokalplan nr. 72 er medtaget en bymodel som en langsigtet udviklingsmodel for landsbyen. Modellen skal primært vise, at der er naturligt, at Valsted vokser mod nord langs kystlinien i en nogenlunde fast kote langs kysten. For at undgå en forholdsvis større trafikbelastning på Valstedvej gennem landsbyen har borgerne givet udtryk for ønsket om, at der skabes adgangsmulighed til de nye byområder nord for byen ad en ny vej. Med udvidelsen af boligområderne nord for byen opgives eller udskydes den tidligere skitserede boligudbygning vest for landsbyen. Som følge heraf er perspektivskitsen justeret, så den nye adgangsvej i første omgang bliver facadeløs på strækningen op til Valstedgård-området. Se Bilag F til denne redegørelse side 13. 7

8 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget af byrådet, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, jf. planlovens 17, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en forgribelse af den endelige plans indhold. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan der evt. efter planlovens 17, stk. 2 opnås tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. En forudsætning herfor er, at planen er i overensstemmelse med kommuneplanen og at der er tale om et mindre byggeri. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra / 2005 og indtil den endelige vedtagne lokalplan er offentliggjort dog højst indtil / 2006 (et år efter ovenstående dato). Visuel vurdering Lokalplanen indeholder byggemuligheder, som vil kunne påvirke den visuelle oplevelse af kystområdet. Som følge heraf er der fremstillet en visualisering, der viser en mulig fremtidig bebyggelse på området i forhold til i dag. Lokalplanområdets østgrænse i dag set fra Havnevej og kysten Visualisering af mulig, ny bebyggelse 8

9 BILAG A til lokalplanredegørelsen Strandbeskyttelseslinjens forløb i Lokalplan nr. 72 Nibe Kommune Det skraverede område viser udstrækningen af Lokalplan nr. 72 for Nibe Kommune. Den blå linie viser forløbet af 300 m strandbeskyttelseslinjen ind over lokalplanområdet. Mål 1 :

10 BILAG B til lokalplanredegørelsen Principper for bebyggelse i Delområde I Tværprofil Max. 8,5 m Strandeng Bygningerne skal tilpasses terrænforholdene. Den synlige sokkel må ikke overstige 40 cm over terræn. Reguleret terræn må ikke overstige den røde linie. Reglerne betyder, at den østligste ende af en hus, der strækker sig længere end 25 m fra skel skal udføres med forsænket gulv i nederste etage. Det er muligt at udnytte en tagetage samtidig, så bygningen bliver i 2 etager i den østligste del. Facadehøjden må dog ikke overstige 8,5 m over færdigt terræn. Boligeksempler herunder. Vejledende - ikke bindende. Boligvej 10

11 BILAG C til lokalplanredegørelsen Mulige boliger i Delområde I (detaljer) 11

12 BILAG D til lokalplanredegørelsen Principper for bebyggelse i Delområde I NORD Der må ikke opføres bebyggelse eller placeres skure og drivhuse inden for områder omfattet af strandbeskyttelse (blå stiplet linie). De stiplede byggefelter ligger i en afstand af 2,5 m fra nordskel og vejskel, samt min. 5 m fra østskel. Byggefelterne er samtidig afgrænsning af bebyggelse med højde over 2,5 m over terræn eller niveauplan. Byggefeltet har en bredde på 15 m. Bebyggelse med højder mellem 2,5 og 8,5 m må kun placeres indenfor de udlagte byggefelter. Hovedlængen skal orienteres øst-vest 12

13 BILAG E til lokalplanredegørelsen Illustrationsplan visende mulig ny bebyggelse i lokalplanens områder. Mål 1 :

14 BILAG F til lokalplanredegørelsen Perspektivplan for fremtidig bebyggelse og vejbetjening af de nye boligområder 14

15 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Nibe Kommune Lokalplan nr for et område ved Valstedgård i Valsted By til boligformål I henhold til planloven (Lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område: Afsnit 1. Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål: at tillade nedrivning af de bestående landbrugsbygninger og stuehus på Valstedgård, at sikre, styrke og bevare den eksisterende landsbystruktur med uregelmæssige og smalle boligveje, at sikre, at ny bebyggelse får en udformning og indpasning, der medvirker til at bevare karakteren af det eksisterende miljø i området, at fastsætte principper for udstykning til ny bebyggelse. Afsnit 2. Område og zonestatus 2.1 Lokalplanens område afgrænses og opdeles i delområderne I, II, III og IVsom vist på Kortbilag nr.1 og 2 og omfatter matr. nr. 32o, Valsted by, Sebber samt del af 32a og 32v Valsted by, Sebber; Nibe Kommune samt del af vejarealerne a og c samt alle parceller, der efter d udstykkes fra ovennævnte matrikelnumre. 2.2 Med byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen overføres lokalplanens områder fra landzone til byzone. Afsnit 3. Områdernes anvendelse 3.1 For delområderne I, II, og III gælder: Områderne må kun anvendes til boligformål. På hver ejendom må kun opføres eller indrettes 1 bolig til helårsbeboelse. 3.2 For Delområde IV gælder: Området må kun anvendes til privat fællesvej, offentlig sti og offentligt grønt område med offentlighedens adgang til kortvarige ophold i tilknytning til stien (nyde udsigten o.lign.). 15

16 Afsnit 4. Udstykninger 4.1 Udstykning af nye ejendomme må kun ske efter principperne illustreret på Kortbilag nr. 2 og Der må ikke udstykkes ejendomme under 700 m Antallet af nye ejendomme inden for lokalplanens område må ikke overstige 13. Afsnit 5. Vej- og stiforhold 5.1 Der udlægges areal til følgende nye private fællesveje: Vej A - B i en bredde af 6-8 meter, som vist på kortbilag nr. 2. Boligvej C - D - E i en bredde af 8 m. Boligvej F - G - H i en bredde af 8 m. 5.2 Der udlægges areal til en offentlig, rekreativ sti gennem delområde IV benævnt i - j med en bredde på 5 m som vist på Kortbilag nr. 2. Der udlægges areal til en privat lokalsti k - m i en bredde af 2,5 m som vist på Kortbilag nr Vejadgang til områdets nye ejendomme må kun ske fra de nye boligveje nævnt under punkt Der må kun anvendes grus eller grusasfalt som vejbelægning til vej A - B og de nye boligveje og stier. Afsnit 6. Ledningsanlæg, antenner mv. 6.1 El- ledninger skal fremføres som jordkabler. 6.2 Paraboler må ikke opsættes i en større højde over terræn end 2 m, målt til overkant parabol. 6.3 Lokalstien k - m må anvendes til føring af forsynings- og afløbsledninger mv. 6.4 Der må føres en afløbsledning langs skellet på de 3 østligste grunde på arealer, der omfattes af 300 m strandbeskyttelseszone. Afsnit 7. Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Bygninger må ikke opføres med mere end én etage med udnyttelig tagetage. 7.3 Der fastlægges en niveauplan for hver enkelt ejendom som angivet på Kortbilag nr Stuegulvkoten må ikke overstige højden på den fastlagte niveauplan. Opføres en bolig med flere eller med forskudte plan gælder reglen for den nederste etage. 16

17 7.5 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,5 over niveauplanet for grunden. 7.6 Boliger må ikke opføres nærmere skel mod vej eller nabo end 2,5 m. Garager og carporte må ikke opføres nærmere skel mod vej end 2,5 m. 7.7 Såfremt garager og carporte opføres nærmere vejskel end 5 m, skal der udlægges 1 ekstra gæsteparkeringsplads på egen grund. For Delområde I gælder endvidere: 7.8 Bygninger må for at udnytte terrænfaldet opføres i op til 2 etager jfr. principperne vist på Kortbilag nr. 4 og i lokalplanredegørelsen. Den største højde over nuværende eller reguleret terræn må dog intet sted overstige 8,5 m. 7.9 Højden på soklen må ikke overstige 0,4 m (opnås ved aftrapning i forhold til terræn) Boliger må kun opføres som længehuse med længderetning øst - vest. Kortere sidefløje, udskud, karnapkviste og frontgavle er dog tilladt Bebyggelse, der opføres udenfor de på Kortbilag nr. 4 viste byggefelter, må ikke gives en højde over 2,5 m over terræn eller niveauplan for grunden Garager, carporte og udhuse mv., der opføres udenfor de viste byggefelter må ikke gives en større højde end 2,5 m over niveauplan for grunden. Afsnit 8. Bebyggelsens ydre fremtræden For delområde I gælder: 8.1 Ydervægge må kun udføres som: Blank mur i tegl eller tegllignede materiale eller som vandskuret eller pudset mur, træ, som massivt træ opskåret i planker, plader eller brædder med plan yderside og med fremtræden i materialets naturlige farve eller malet i efter bestemmelserne om farver generelt. glaspartier i ufarvet eller coatet glas. 8.2 For huse, der opføres med ydervægge af træ eller fremstår som træhuse, gælder at der ikke må udføres ydervægge af rundtømmer. 8.3 Om farver på facader og gavle herunder garager, udhuse og carporte gælder generelt: Samtlige teglmaterialers naturlige farve incl. engoberede farver må anvendes, samtlige jordfarver samt sort, antracit og hvidt må anvendes, alle øvrige farver må anvendes som pastelfarver, dvs. at sortindhold og kulørindhold ikke må overstige værdien 30 efter den internationale farveangivelse kaldet "NCS-systemet". For garageporte, døre, vinduer og mindre bygningsdele gælder: Farvevalget er frit. 17

18 8.4 Tage må kun dækkes med følgende materialer: Tegl i rød, gul eller sort farve, tegl som sort, glaseret tegl eller glaseret betontagsten i forbindelse med hvid eller lys grå facade. betontagsten med frit farvevalg, naturskifer eller eternitskifer tagpap i grå eller sort farve, glas, coatet glas eller glasklare materialer. 8.5 Solfangere og solpaneler må kun anbringes på mindre bygninger som udhuse, garager og carporte eller på terræn. For delområde II gælder: 8.6 Ydervægge må kun udføres som: Blank mur i tegl eller tegllignede materiale eller som vandskuret eller pudset mur, teglskaller, skaltegl, beton, letbeton, leca og porebeton, metalplader som kobber, zink, galvaniseret stål og overfladebehandlet aluminium, træ, som massivt træ opskåret i planker, plader eller brædder med plan yderside og med fremtræden i materialets naturlige farve eller malet i efter bestemmelserne om farver generelt. glaspartier i ufarvet eller coatet glas. 8.7 For huse, der opføres med ydervægge af træ eller fremstår som træhuse, gælder at der ikke må udføres ydervægge af rundtømmer. 8.8 Om farver på facader og gavle herunder garager, udhuse og carporte gælder generelt: Samtlige teglmaterialers naturlige farve incl. engoberede farver må anvendes, samtlige jordfarver samt sort, antracit og hvidt må anvendes, alle øvrige farver må anvendes som pastelfarver, dvs. at sortindhold og kulørindhold ikke må overstige værdien 30 efter den internationale farveangivelse kaldet "NCS-systemet". For garageporte, døre, vinduer og mindre bygningsdele gælder: Farvevalget er frit. 8.9 Tage må kun dækkes med følgende materialer: Tegl i rød, gul eller sort farve, tegl som sort glaseret tegl eller glaseret betontagsten i forbindelse med hvid eller lys grå facade. betontagsten med frit farvevalg, naturskifer, eternitskifer eller eternitbølgeplader, stålprofiler i blank udførelse eller med rød, grå eller sort farve, tagpap i grå eller sort farve, glas, coatet glas eller glasklare materialer. 18

19 8.10 Solfangere og solpaneler må kun anbringes på mindre bygninger som udhuse, garager og carporte eller på terræn Tage på boliger skal være sadeltage med hældning mellem 25 og 45. For delområde III gælder: 8.12 Facadeudformningen, materialevalget samt farvesætningen er fri For huse, der opføres med ydervægge af træ eller fremstår som træhuse, gælder dog, at der ikke må udføres ydervægge af rundtømmer Tage på boliger skal have hældning mellem 3 og Tage må kun dækkes med følgende materialer: Tegl i rød, gul eller sort farve, tegl som sort glaseret tegl eller glaseret betontagsten i forbindelse med hvid eller lys grå facade. betontagsten med frit farvevalg, naturskifer, eternitskifer eller eternitbølgeplader, stålprofiler i blank udførelse eller med rød, grå eller sort farve, tagpap i grå eller sort farve, glas, coatet glas eller glasklare materialer. Afsnit 9. Ubebyggede arealer 9.1 For hele lokalplanområdet gælder: Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse og lignende gives et ordentligt udseende ligesom der ved udendørs oplagring af brænde og materialer skal overholdes en passende orden og foretages afskærmning med fast eller levende hegn i forhold til omgivelserne. 9.2 Der må ikke foretages terrænreguleringer i skel. I skelbræmmen (2,5 m fra skel til nabo og vej) må der ikke foretages reguleringer på mere end +/- 20 cm. 9.3 Det nuværende terræn må ikke hæves (påfyldes) mere end 40 cm. 9.4 Hegn i skel mod naboer må kun etableres som levende hegn i form af bøgehække. 9.5 For delområde I gælder: Terrænreguleringer må kun foretages som vist på Kortbilag nr Evt. skråning mod engområdet i østskel (lokalplangrænsen) må ikke gives større hældning end 1:3. (33 cm stigning på 1 m). 19

20 9.7 Træer og buske med større højde end 3 m må kun forefindes indenfor de på Kortbilag nr. 4 markerede byggefelter. (Bestemmelsen skal sikre udsigtsmulighed fra overetager i Delområde II). 9.8 For delområde IV gælder: Området skal udlægges til offentligt friareal med offentlighedens ret til kortvarigt ophold mv. i tilknytning til anvendelsen af den offentlige rekreative sti gennem området. 9.9 Området skal fremstå som græsdækket areal/skråning med enkelte solitære træer, primært bevarede træer fra den oprindelige læplantning. Området skal plejes ved høslet min. en gang om året eller ved afgræsning I området må opstilles bænke eller skabes rastemulighed på anden vis (eks. store træstammer eller sten) i tilknytning til stien gennem området. Afsnit 10. Grundejerforening 10.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme indenfor lokalplanens område Grundejerforeningen skal oprettes, når byrådet kræver det Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af områdets private fællesveje og stier Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på de i nr. 5.1 nævnte vejarealer Grundejerforeningens vedtægter, samt senere ændringer heri, skal godkendes af Nibe Byråd. Afsnit 11. Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder 11.1 Landbrugspligtige arealer Følgende matr. nr. er noteret som landsbrugsejendomme i matriklen : 32a Valsted by, Sebber. Udstykning forudsætter, at landbrugspligten ophæves på de nye ejendomme. Tilladelse hertil skal indhentes fra Jordbrugskommisionen for Nordjyllands Amt Uanset foranstående bestemmelser må der ikke påbegyndes grave- eller anlægsarbejder før udløbet af den frist, som Aalborg Historiske Museum har for evt. at meddele interesse i at foretage arkæologiske undersøgelser på ejendommen Strandbeskyttelseslinje Nordjyllands Amt ansøges om dispensation fra Strandbeskyttelseslinjen langs områdets østskel til de formål som lokalplanen åbner mulighed for, herunder at trække nye skel og plante hæk langs skel. Baggrunden for ansøgningen findes i det forhold, at Lokalplan nr. 72 for Nibe Kommune var vedtaget før den nye strandbeskyttelse trådte i kraft jfr. orientering fra Strandbeskyttelseskommissionen. 20

21 Afsnit 12. Ophævelse af gældende lokalplan 12.1 Med endelig vedtagelse og offentliggørelse af denne lokalplan ophæves den del af Lokalplan nr.72, Nibe Kommune, der omfatter samme område. Afsnit 13. Lokalplanens retsvirkninger 13.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Lov om planlægning 18, kun udstykkes, bebygges og i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplan medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, byggearbejder mv., som er indeholdt i planen. Byrådet kan i henhold til planlovens 19, stk. 1 meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Lokalplanen indeholder i afsnit 2.2 bestemmelse om, at området overføres til byzone i forbindelse med offentliggørelse af den endeligt vedtagne plan. Retsvirkningerne heraf fremgår bl.a. af lov om frigørelsesafgift (lovbekendtgørelse nr. 44 af 26. september 1985.) Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er i strid med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. planlovens 18. Vedtagelsespåtegning Forslaget til lokalplan er vedtaget af Nibe Byråd, den 20. april Jens Østergaard Madsen borgmester Hanne Dahl kommunaldirektør 21

22 I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Til den endelige vedtagelse knytter sig følgende vilkår: Indenfor Delområde III må de 3 vestligste grunde, der på lokalplanens Kortbilag nr. 2 er markeret med **, ikke ibrugtages, før Amtsrådet har vedtaget Regionplan 2005 for Nordjyllands Amt, der indeholder grundlaget for kommuneplanen og lokalplanen. Nibe, den 17. august Jens Østergaard Madsen Hanne Dahl borgmester kommunaldirektør Den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort den 24. august

23 NIBE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 KORTBILAG NR. 1 MATRIKELKORT MÅL 1 : 2000 LOKALPLANENS OMRÅDE SIGNATURER Lokalplangrænse 23

24 NIBE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 KORTBILAG NR. 2 Delområder i forhold til nuværende bebyggelse MÅL 1 : 2000 Veje og stier IV j Fremtidig forbindelsesvej til Nymøllevej ** C ** D E III ** II A F i B G H I k m Valstedgårdvej 24

25 NIBE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 KORTBILAG NR. 3 Udstykningsplan og Niveauplaner Mål 1 :

26 NIBE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 KORTBILAG NR. 4 Byggefelter indenfor Delområde I MÅL 1 : 1000 Byggefelterne for bebyggelse med højde over 2,5 m ligger 2,5 m fra nabo- og vejskel samt 5 m fra lokalplangrænsen. 26

27 25 m 5 NIBE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 KORTBILAG NR. 5 Terrænregulering i Delområde I og II MÅL 1 : 1000 Koterne angiver maksimale, fremtidige terrænhøjder. Boligvejen anlægges ca. i kote 5. I delområde I falder det regulerede terræn fra kote 5,0 i vejskel til kote 4,5 ca. 25 m fra vejskel. Herefter falder terrænet 1,5 m over de følgende 5 m til kote 3,0. Ved østskel skal koten være det naturlige terræn = ca. kote 2,5. Med stiplet blå linie er vist 300 m strandbeskyttelseslinie 27

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

NIBE KOMMUNE Lokalplan nr. 85

NIBE KOMMUNE Lokalplan nr. 85 NIBE KOMMUNE Lokalplan nr. 85 Nibe Sundhedscenter. Offentlige formål og liberale erhverv samt boliger Indhold side Dette er en lokalplan... 2 Lokalplanområdet i dag... 3 Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Marstal Kommune Lokalplan nr. 40

Marstal Kommune Lokalplan nr. 40 Marstal Kommune Lokalplan nr. 40 Indholdsfortegnelse Lokalplanens indhold: 2 Forholdet til den øvrige planlægning: 2 Lokalplanens retsvirkninger 4 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 4 1. Formål 5

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

SEJLFLOD KOMMUNE. Lokalplan 30.23.05. tlf. : 96 77 99 00. Tillæg nr. 41 til Kommuneplanen for Sejlflod Kommune.

SEJLFLOD KOMMUNE. Lokalplan 30.23.05. tlf. : 96 77 99 00. Tillæg nr. 41 til Kommuneplanen for Sejlflod Kommune. Anmelder: ''V, Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 tlf. : 96 77 99 00 SSorvorde 'V SEJLFLOD KOMMUNE Lokalplan 30.23.05 - for et område i Egense W offentlige formål, undervisning, forsamlingshus, idrætsbaner,

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Thyholm kommune. Lokalplan nr Sommerhusområde ved Rønhuse. Indhold

Thyholm kommune. Lokalplan nr Sommerhusområde ved Rønhuse. Indhold Thyholm kommune Lokalplan nr. 2.5 Sommerhusområde ved Rønhuse Indhold Lokalplanområdets beliggenhed... side 2 Lokalplanens baggrund og formål... - 2 Lokalplanens indhold... - 2 Den visuelle påvirkning

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Lokalplantillæg 55.2 Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Indholdsfortegnelse 1 Broager kommune Lokalplantillæg 55.2 Område til servicebygninger og svømmebad Indledning Hvad er en lokalplan...

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten)

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) -sl Indholdsfortegnelse Lokalplanens baggrund, ^,,,,, I Lokalplanens indhold,,,,, I Lokalplanens retsvirkninger,,,,,,, 2 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

H O B R O K O M M U N E

H O B R O K O M M U N E H O B R O K O M M U N E Lokalplan nr. 260 Område til hotelformål ved Amerikavej i Hobro 2003 Lokalplan nr. 260 Hobro kommune Område til hotelformål ved Amerikavej i Hobro INDHOLDSFORTEGNELSE: Side Redegørelse

Læs mere

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158)

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158) Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr. 1.2-21 (Lbn. 158) Nørre-Rangstrup kommune Teknisk Forvaltning Juni 2004 HVAD ER EN LOKALPLAN I Planloven er det bestemt, at der skal udarbejdes

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987 TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.10 κ Børnehaven Kernehuset Maj 1987 LOKALPLAN NR. 1.10 KORTBILAG NR. 1 O 25 50 m Sag : TØllØse børnehave Sejergårdsvej. Dato: - l - INDLEDNING. Lokalplanområdet, er beliggende

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 023-707 Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING Vejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/2 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Marts 2000 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere