Lokalplan nr Hyldespjældet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 15.1. Hyldespjældet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund."

Transkript

1 Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Lokalplan nr T F Hyldespjældet Miljø og Teknikforvaltningen

2 Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Planloven, lovbekendtgørelse nr af 20. oktober 2008 med efterfølgende ændringer, skal en kommune udarbejde en lokalplan, førend der gennemføres udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Der kan endvidere udarbejdes lokalplaner til afløsning af gældende lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer. Det er kommunalbestyrelsen, som har lokalplankompetencen. Planloven bestemmer desuden, at borgerne skal oplyses om indholdet af et lokalplanforslag, og gives lejlighed til at komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til lokalplanforslag. En lokalplan må ikke stride mod kommuneplanen, regionplanens retningslinjer, herunder retningslinjer om udviklingen i Hovedstadsområdet eller regler og beslutninger om landsplanmæssige interesser. Lokalplaners udarbejdelse Kommunalbestyrelsen står for tilvejebringelsen af lokalplaner, eventuelt i samarbejde med den, der har interesse i det pågældende bygge- og anlægsarbejde mv. Kommunalbestyrelsen lader den kommunale forvaltning udarbejde lokalplanforslag, som behandles og vedtages af kommunalbestyrelsen. Lokalplaners offentliggørelse og endelige vedtagelse Når kommunalbestyrelsen har vedtaget et lokalplanforslag, skal forslaget med tilhørende redegørelse offentliggøres med oplysning om indsigelsesfristen (høringsperioden), som skal være mindst otte uger. Offentliggørelsen sker f.eks. i den lokale ugeavis samt ved særskilt underretning til: ejere, lejere og brugere af ejendomme inden for lokalplanområdet, ejere, lejere og brugere af ejendomme uden for lokalplanområdet, hvis forslaget har væsentlig betydning for dem, foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold, som har bedt om at blive underrettet, Miljøministeren samt øvrige statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget så vidt muligt de påtaleberettigede efter servitutdokumenter, hvis forslaget indeholder bestemmelser om servitutbortfald. Ved den endelige behandling af forslaget skal kommunalbestyrelsen tage stilling til eventuelle bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser. For lokalplaner, hvor der rettidigt er indsendt indsigelser mv., kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske fire uger efter udløbet af indsigelsesfristen. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at ændre lokalplanforslaget som følge af indsendte indsigelser mv. Hvis der er tale om større ændringer, skal det "ændrede" lokalplanforslag offentliggøres på ny i mindst otte uger. Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning til: ejere af ejendomme inden for lokalplanområdet, enhver, der rettidigt har fremsat indsigelser mv. mod lokalplanforslaget, foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold, som har bedt om at blive underrettet, Miljøministeren samt øvrige statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget Kommunalbestyrelsen lader herefter lokalplanen tinglyse på de ejendomme, som er omfattet af planen. Lokalplaners indhold En lokalplan skal indeholde oplysninger om planens formål og retsvirkninger. Herudover kan en lokalplan indeholde bestemmelser om en lang række byplanmæssige forhold, såsom overførsel af arealer fra landzone til byzone, områdets anvendelsesforhold, ejendommes størrelse og afgrænsning (herunder udstykningsforhold), vej- og stiforhold, ledninger. Endvidere bestemmelser om bebyggelsens placering, omfang og ydre fremtræden, bevaring af bebyggelse og landskabstræk, områdets forsyning med friarealer og fællesanlæg mv. En lokalplan skal ledsages af en redegørelse om planens formål, og dens forhold til kommuneplanen og øvrig planlægning for området, herunder om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end kommunalbestyrelsen. Lokalplanforslaget skal endvidere redegøre for de midlertidige retsvirkninger og forslagets offentliggørelse og indsigelsesfrist. Regionplanmyndigheden efterser, at lokalplanforslaget er i overensstemmelse med regionplanen og kommuneplanen. Regionplanmyndigheden og de statslige myndigheder kan nedlægge veto imod et lokalplanforslag, hvis dette strider mod overordnede planinteresser. Først når der er opnået enighed mellem den pågældende myndighed og kommunalbestyrelsen om eventuelle ændringer af lokalplanforslaget, kan kommunalbestyrelsen vedtage planforslaget endeligt. Miljø og Teknikforvaltningen 02

3 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 4 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN... 4 EKSISTERENDE FORHOLD... 5 LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... 6 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 9 Bestemmelser Lokalplanplanens formål Lokalplanområdets afgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Vej, sti og parkeringsforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Lednings- og antenneanlæg Ophævelse af byplanvedtægt Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelses- og offentliggørelsespåtegning Bilag nr. 1: Bilag nr. 2: Bilag nr. 3: Bilag nr. 4: Bilag nr. 5: Bilag nr. 6: Bilag nr. 7: Lokalplanområdets afgrænsning Delområder og arealanvendelse Trafikale forhold og parkering Overdækkede terrasser placering Overdækkede terrasser udformning og materialer Baldakiner over indgang udformning og materialer Udvidelse af skure udformning og materialer Miljø og Teknikforvaltningen 03

4 Redegørelse BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Boligbebyggelsen Hyldespjældet er en markant bebyggelse i dansk boligbyggeris historie med store brugsmæssige og arkitektoniske kvaliteter. Der er ønsker om at forbedre bebyggelsen ved at give muligheder for at opsætte overdækkede terrasser, baldakiner samt at udvide udhuse eller overdække cykelparkering ved den enkelte bolig. Ligeledes ønskes der mulighed for ekstra vinduer og yderligere skodder svarende til de eksisterende. Bebyggelsen har ønsket mulighed for at forny tagmaterialet på udhuse og fællesbygninger, herunder for at opsætte solceller. en ændring af bebyggelsens arkitektoniske karakter. Hvis det bliver aktuelt at opføre rejste tage, vil det forudsætte, at der udarbejdes en ny lokalplan, der sikrer bebyggelsens arkitektoniske helhed. Lokalplanen forhindrer ikke, at de eksisterende tage kan begrønnes. Det er vigtigt, at disse ændringer sker med en udformning og standard, der lever op til bebyggelsens oprindelige arkitektoniske kvaliteter. Hyldespjældet er omfattet af Partiel Byplanvedtægt nr. 15, som er udarbejdet i 1975, da bebyggelsen blev opført. Byplanvedtægten tager ikke højde for de aktuelle ønsker om ændringer. Derfor er denne lokalplan udarbejdet. Udover de nævnte emner er planen ajourført i forhold til Albertslund Kommunes kommuneplan og øvrige planlægning. På sigt er der overvejelser om at renovere tagene i Hyldespjældet. Denne lokalplan giver ikke mulighed for at opføre rejste tage på husene, som vil medføre Miljø og Teknikforvaltningen 04

5 Plan over Hyldespjældet EKSISTERENDE FORHOLD Boligbebyggelsen Hyldespjældet i den nordlige del af Albertslund er opført i af Vridsløselille Andelsboligforening. Bebyggelsen er tegnet af arkitekt Ole Asbjørn Birch og beplantning og friarealer er udformet af landskabsarkitekt Andreas Bruun. Den almene boligbebyggelse rummer 304 boliger, samt 79 supplementsrum, som kan benyttes særskilt eller kan tillægges de tilstødende boliger. Boligerne har varierede udformninger fordelt på 10 typer fra 2- rums- til 6-rumsboliger og indrettet i 1 til 3 etager. Det interne stinet og de fælles grønne områder opdeler bebyggelsen i 3 afsnit på hver ca. 100 boliger, kaldet Længerne, Slipperne og Stræderne. I 2009 bor der knap 700 beboere i Hyldespjældet. Bebyggelsesplanen danner et varieret mønster af gader og pladser mellem husene. Sammen med de forskellige hushøjder og facadefarver giver det bebyggelsen en helt sydlandsk karakter. Hyldespjældet er et konsekvent gennemført montagebyggeri med rumstore indfarvede betonelementer, som demonstrerede, at montagebyggeri kan give nye og levende muligheder. Hyldespjældets karakteristiske arkitektur dannes af Miljø og Teknikforvaltningen 05

6 tagformerne, de farvede beton-elementer, ensartede skure og hegn mod stierne samt de rene farver på døre og vinduer, der er placeret som huller i facaden. Bebyggelsen er udformet som varierede blokke, hvor alle boliger har hovedindgang fra forstræderne (Længerne, Slipperne og Stræderne). Samtlige boliger har egen have og skur og udgang fra haven til smalle bagstræder. Bebyggelsen er opført med tage, som er flade eller har en lav hældning. Ved Storetorv midt i bebyggelsen ligger fælleshus, beboerlokaler, ejendomskontor, vaskeri, dagligvarebutik og mindre værksteds- og servicelokaler. I bebyggelsen er endvidere en fælles genbrugsplads og materielgård og en kommunal børneinstitution. Bebyggelsens fælles grønne områder er indrettet med græsklædte opholdsarealer, legepladser og arealer til boldbaner, nyttehaver og dyrehold. Beplantningen har i dag en meget frodig karakter. Beplantningen vedligeholdes efter en detaljeret pleje- og beplantningsplan, godkendt af beboerne. Der er etableret en række miljøtiltag i bebyggelsen, herunder forsøg med begrønning af tage, opsamling af urin fra separationstoiletter mv. Vedligeholdelse af haver, skure, hegn og plankeværker, samt maling af skure og plankeværker foretages efter fælles hegnsregler, som er godkendt af beboerne. Råderetskataloget giver på visse vilkår mulighed for at få isat et ekstra vindue, for at opføre en pergola i baghaven og for at montere en baldakin over indgangsdøren efter en standardmodel. Der er endvidere et behov for at udvide og lukke de eksisterende skure og for at opføre åbne halvtage i haverne til cykler mv. Disse ændringer formaliseres ved at blive optaget i lokalplan LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Lokalplanens mål er at fastholde de kvaliteter, som bebyggelsen allerede har, og samtidig give flere muligheder for at tilgodese beboernes behov med nødvendig hensyntagen til bebyggelsens overskuelighed og arkitektoniske kvaliteter. Der er søgt løsninger, som giver mulighed for et vist selvbyg af overdækkede terrasser, baldakiner og udvidelse af skure, med en udformning, der er tilpasset bebyggelsens oprindelige arkitektur. Overdækkede terrasser Der kan opføres åbne eller lukkede overdækkede terrasser på boligernes haveside med en nærmere fastlagt størrelse, placering og udformning. Opførsel af overdækkede terrasser kræver tilladelse fra Albertslund Kommunes bygningsmyndighed. Der må ikke opsættes markiser. De overdækkede terrasser skal opføres med en trækonstruktion og med tag af hærdet glas. Terrasseoverdækningerne har en bredde på 3,3 m og en dybde på enten 3,0 m eller 2,2 m. Ved enkelte boligertyper kan afviges fra dette, for at tilpasse de faktuelle forhold jf. bilag nr. 4 og bilag nr. 5. Hvor der over overdækningen er vindue til opholdsrum uden anden flugtvej, skal der monteres en trædebro på overdækningen under vinduet. Baldakiner over indgangsdøre Der kan opsættes baldakiner over alle indgangsdøre til boligerne med en nærmere fastlagt placering og udformning jf. bilag nr.6. Baldakinerne skal udføres med en konstruktion i træ og tag af hærdet glas. Baldakinernes tag kan opføres i andet materiale end glas, hvis de begrønnes med græs, mos eller lign. Facadetegning fra projektet fra indgangsside Miljø og Teknikforvaltningen 06

7 Udvidelse af udhuse I de store haver (boligtype: A8, A9, B2, B3, C2, C3 & C4) kan de eksisterende skure udvides, under forudsætning af, at der ikke samtidig opføres overdækket terrasse til samme bolig. Ved boligtype A7 kan et supplerende skur som det eksisterende (355 cm x 200 cm) opføres mod bagstrædet. Skurene kan udvides enten som åben overdækning eller som lukket eller delvist lukket skur og skal opføres med en udformning og materialer, der svarer til det eksisterende skur. Lukning af siderne må kun ske med materialer og udførelse som eksisterende skure. Taget skal udføres med en ensartet sorte belægning, der efter patinering ikke er reflekterende, og som boligselskabet godkender for hele bebyggelsens skure. Skuretagene kan begrønnes med græs, mos eller lign. Den detaljerede udformning fremgår af kortbilag nr. 7. Isætning af ekstra vinduer Der kan isættes ekstra vinduer i værelse mod haven med en ensartet placering og udformning. Vinduerne skal have en placering og udformning, som vist på foto på denne side, med vinduets overkant placeret i flugt med dørhullets overkant. Montering af skodder Ved projekteringen af bebyggelsen var der planlagt montering af skodder på glideskinner foran standardvinduet (det store dobbeltvindue). Ved opførelsen af bebyggelsen er der kun monteret skodder visse steder. Lokalplanen giver udvidede muligheder for at montere skodder med samme udførelse som de originale og efter princip som vist på de originale tegninger nedenfor. Farver Bebyggelsen er opført med facader af indfarvede betonelementer i røde, brune og blå farver. Facaderne bør ikke malerbehandles bortset fra nødvendige reparationer, men kan afrenses. Facaderne skal fremstå med et ensartet helhedspræg, dog kan fællesbygninger have afvigende farver. Foto: Ekstra vindue isat på havesiden Facadepartier i træ, baldakiner, overdækning på terrasser samt rækværk på tagterrasser og udvendige trapper skal malerbehandles i sort. Skure og hegn skal ligeledes males sorte eller røde. Eksisterende facadepartier i stueetagen med træ- og pladebeklædning kan beholde eksisterende grønne og sorte farver. De eksisterende farver for bebyggelsen skal fastholdes eller bemales efter en samlet plan der sikrer et ensartet udtryk. En ny plan for farvesammensætningen i bebyggelsen skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Vinduesrammer og havedøre er malet i 4 signalfarver rød, blå, grøn og gul farve. Hoveddøre er blågrønne. Facadetegning fra projektet fra haveside Miljø og Teknikforvaltningen

8 Tagmaterialer Tage på skure, carporte og fællesbygninger er opført med eternitbølgeplader. Når disse plader udskiftes, skal de erstattes af materiale med en sort og efter patinering ikke er reflekterende overflade. Eventuel senere etablering af rejste tage på bebyggelsen skal ske efter en samlet plan og forudsætter udarbejdelse af en ny lokalplan, idet det uundgåeligt vil påvirke det arkitektoniske helhedsindtryk. Denne lokalplan ønsker at tage højde for dette energisparre/prøvehusprojekt, og derfor tillades der for boligen Høkerlængen 2 andre bestemmelser for boligens ydre fremtræden. Der gives bl.a. tilladelse til at anvende nye vinduestyper, isætte et tag-solprisme med solceller og solfangere samt andet facademateriale end den resterende bebyggelse. Lokalplanen giver mulighed for at begrønne dele af de eksisterende tagflader med græstørv, mos eller lignende. Solceller Solceller og solfangere kan opsættes på tagene. Solceller skal placeres mest hensigtsmæssigt, bl.a. i forhold til synlighed fra vej og sti. Grønne områder og parkering De eksisterende grønne områder, beplantnings- og afskærmningsbælter mod de omgivende veje og parkeringsarealer opretholdes uændret i lokalplanen. Byggelinier De hidtidige byggelinier mod de omgivende veje Herstedvestervej på 15 m og mod Damgårdsvej på 10 m fra vejskel opretholdes, mens byggelinien mod Kærmosevej reduceres fra 15 m til 8 m. Antenner m.v. Der er fællesantenneanlæg i bebyggelsen, og der er etableret et bolignet. Fællesantenne må maksimalt have en højde på 5 m over lovligt bygningsprofil og maksimalt 11 m over terræn. Principskitse for energisparre/prøvehusprojektet Der må ikke opsættes traditionelle TV- og radioantenner, og parabolantenner skal placeres ude af syne fra vej og sti, de skal placeres under tagets niveau og maksimalt 1,8 m over terræn. Veje og stier Eksisterende vejadgange og stier opretholdes uændret. Der kan anlægges en ny stiudgang til busstoppestedet ved Damgårdsvej. Energirenovering Energirenoveringen af en bolig i Hyldespjældet - Høkerlængen 2 - er en del af et samlet statsligt støttet EUDP-projekt - Albertslund-konceptet, der går ud på at udvikle rationelle og energieffektive renoveringsløsninger i forbindelse med fornyelsen/renoveringen af den i overvejende grad industrielt byggede by - Albertslund. I Hyldespjældet er følgende udviklingstiltag i fokus: En bolig der er frakoblet fjernvarmen, og som er 100 % CO2-neutralt - også hvad angår privat forbrug af energi. Projektet indeholder rt tag-solprisme med solceller, solfangere og ovenlys til påmontering udefra, præfabrikerede lavenergifacadeelementer, et varmepumpeanlæg der henter energien fra spildevandet i strædet, et højeffektivt genveksventilationssystem og sokkelisolering - samt en mindre husstands-vindmølle til at dække det private elforbrug. Miljø og Teknikforvaltningen 08

9 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2017 er endeligt vedtaget i december I Kommuneplan 2017 for Albertslund Kommune svarer lokalplanområdet til enkeltområde B27 Hyldespjældet. Udsnit af kortbilag til rammer for lokalplanlægning, jfr. Kommuneplan 2017 fremtidige varmeforsyning. Området skal forsynes med fjernvarme i henhold til planen. Trafikken Forsyningsvejene til lokalplanområdet er Herstedvestervej, Damgårdsvej og Kærmosevej, som er klassificeret som fordelingsveje. Disse veje afgrænser området på tre sider, og der er vejadgang til området fra Damgårdsvej og Kærmosevej. Den kommunale hovedsti Damgårdsstien løber gennem lokalplanområdet, og umiddelbart vest og øst for lokalplanområdet løber de kommunale hovedstier Herstedvesterstien og Kærmosestien. Tilladelser fra andre myndigheder Lokalplanens virkeliggørelse er ikke afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end kommunalbestyrelsen. Strategisk miljøvurdering Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der udarbejdes en miljøvurdering af lokalplaner, som har konsekvenser for miljøet. Albertslund Kommunen har foretaget en indledende screening af planen og vurderet, at regulering af den eksisterende bebyggelse ikke har nogen væsentlige virkninger på miljøet, og at en miljøvurdering derfor ikke er nødvendig. For enkeltområdet gælder følgende rammebestemmelser: En lokalplan, som træffer bestemmelser for område B27 skal sikre: Albertslund Kommunes Agenda 21 Bæredygtighed er en vigtig del af Albertslund Kommunes politik. Med bæredygtighed menes recirkulering og begrænset forbrug af ikke fornybare ressourcer. Alle bæredygtige tiltag skal vurderes ud fra total-økonomiske overvejelser. at bebyggelsesprocenten for området under ét bliver på maksimalt 36, at bebyggelsen opføres i maksimalt 3 etager uden udnyttelig tagetage, at bygningshøjden maksimalt bliver 9,5 m fra omgivende terræn, at områdernes anvendelse fastlægges til boligformål, og der gives mulighed for etablering af institutioner, klubber, kollektive anlæg til brug for området, andre beboerorienterede funktioner samt andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i om rådet uden genevirkninger i forhold til omgivelserne, at der gives mulighed for at etablere små dagligvarebutikker og kiosker til suppleringskøb i boligområder, mindre salgslokaler og udvalgsvarebutikker til lokal forsyning. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplan Byplanvedtægter og lokalplaner Lokalplanområdet er omfattet af byplanvedtægt nr. 15, Hyldespjældet, Med vedtagelsen af denne lokalplan ophæves bestemmelserne i byplanvedtægt nr. 15. Varmeplanlægning I henhold til lov om varmeplanlægning har Albertslund kommunalbestyrelse vedtaget planer for den Miljø og Teknikforvaltningen 09

10 Planlægning skal tilskynde til at ressourceforbruget mindskes. Der bør i denne forbindelse fokuseres på reduceret forbrug og genanvendelse af ressourcer, indeklima og materialers genanvendelighed. På fællesarealer bør der satses på natur og økologi. Planlægning skal tilskynde til at ressourceforbruget mindskes. Der bør i denne forbindelse fokuseres på reduceret forbrug og genanvendelse af ressourcer, indeklima og materialers genanvendelighed. På fællesarealer bør der satses på natur og økologi. Albertslunds langsigtede målsætning for ressourceforbrug og miljøbelastning skal svare til byens økologiske råderum. Målsætningerne lægger blandt andet vægt på: at reducere forbruget af fossile brændsler, at begrænse grundvandsforbruget, at undgå grundvandsforurening, at fremme nedsivning af regnvand, at begrænse mængden af miljøfremmede stoffer i spildevandet, at minimere affaldsmængden ved renere teknologi og genanvendelse, at begrænse brugen af uønskede kemiske stoffer, at fremme bæredygtig brugeradfærd Naturplan for Albertslund Kommune Med naturplanens målsætninger lægges blandt andet vægt på: stor artsdiversitet og flere stabile populationer af dyr og planter flere og større oplevelsesmuligheder for borgerne måling af miljø- og plejeindsatsen større viden og forståelse for de faktorer, der påvirker naturen De grønne strøg og sammenhængen mellem byområder, byparker og de omkransede landskaber skal styrkes og udbygges. Miljø og Teknikforvaltningen 10

11 Bestemmelser I henhold til "Lov om planlægning" (Planloven - lov nr af 20. oktober 2008 med efterfølgende ændringer) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanplanens formål 1.1 Det er lokalplanens formål at bevare og forbedre boligbebyggelsen Hyldespjældet herunder: at fastholde bebyggelsesplanens kvaliteter og bebyggelsens samlede udtryk, at give mulighed for at opsætte terrasseoverdækninger på boligernes haveside, at give mulighed for udskiftning af tage på skure og fællesbygninger med et nyt tagmateriale, at give mulighed for placering af solceller på bebyggelsens tage, at give mulighed for andre bygningstilføjelser og ændringer 2 Lokalplanområdets afgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matrikelnumre: 11 m og 11 p af Herstedvester By samt alle parceller, der efterfølgende udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet opdeles i følgende delområder, som vist på bilag nr. 2: I: Boligformål II: Boligformål og lokal service III: Offentlige formål børneinstitution IV: Rekreative formål grønt område V: Rekreative formål grønt område GM: Fælles genbrugsplads og materielgård P/XP: Parkeringsarealer / reserveparkering Miljø og Teknikforvaltningen 11

12 3.2 Delområde I må kun anvendes til boligformål, gårdhuse og rækkehuse til helårsbeboelse med tilhørende haver. 3.3 Delområde II må kun anvendes til boligformål, gårdhuse og etagebebyggelse til helårsbeboelse med tilhørende haver, samt til fælles formål som institutioner, klubber og lign. samt til fritidsfaciliteter og bygninger, som er nødvendige for områdets drift. 3.4 I delområde II må der i stueetagen langs hovedstien Damgårdsstien efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse indrettes kollektive anlæg, såsom vuggestue, børnehave, fællesrum, vaskeri, sports- og fritidsaktiviteter, hobbylokaler eller lignende, som har naturlig tilknytning til boligbebyggelsen. 3.5 I delområde II må der endvidere i stueetagen indrettes nærbutik og kiosk med maksimalt 500 m 2 bruttoetageareal til områdets forsyning med dagligvarer, samt mindre privat servicevirksomhed, salgslokaler og udvalgsvarebutikker med maksimalt 100 m 2 bruttoetageareal til lokal forsyning. 3.6 Delområde III må kun anvendes til offentlige formål børneinstitution. 3.7 Delområde IV og V må kun anvendes til rekreative formål grønne områder, legearealer, boldbaner m.v. 3.8 Delområde P og XP må kun anvendes til parkering for områdets beboere. Delområde XP udlægges til reserveparkering og kan, indtil det bliver nødvendigt til parkeringsformål, indrettes og anvendes til rekreative formål grønt område. 3.9 Delområde GM må kun anvendes til genbrugsplads, materielgård, fælles oplag og lignende fælles formål for bebyggelsen Inden for delområde I må der ikke drives erhvervsvirksomhed. Dog kan der indrettes sådanne liberale erhverv, som almindeligvis kan udføres i beboelseshuse (f.eks. lægepraksis, frisørvirksomhed, dagpleje og lign.), når virksomheden drives af beboeren af den pågældende bolig, når det ikke medfører gener for omgivelserne eller yderligere behov for parkeringspladser, og når bebyggelsens og kvarterets præg af boligområde i øvrigt fastholdes Indenfor lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer og lignende installationer til sikring af den nødvendige energiforsyning, under forudsætning af at de placeres og udformes i overensstemmelse med omgivelser og bebyggelse Det med særlig signatur på bilag nr. 2 viste afskærmningsbælte mod de omgivende veje må kun anvendes til støjafskærmning og afskærmende beplantning. 4 Udstykning 4.1 Yderligere udstykning må ikke finde sted. Dog kan mindre skelreguleringer finde sted, når det sker for at bringe matrikulære forhold i overensstemmelse med arealanvendelsen. 5 Vej, sti og parkeringsforhold 5.1 Der opretholdes vejadgang til bebyggelsen fra Damgårdsvej og Kærmosevej som vist på bilag nr Der opretholdes stier som vist på bilag nr. 3 med nuværende bredder: Hovedsti Damgårdsstien: Interne hovedstier: Øvrige stier som er brandveje: Forstræder: Bagstræder: 7,5 m 6,5 m 5,0 m 3,0 m / 2,2 m belægning 1,5 m / 1,2 m belægning 5.3 Ændring af brandveje i bebyggelsen kan kun ske efter aftale med brandmyndigheden i Albertslund Kommune. 5.4 Parkering må kun finde sted på de fælles parkeringsarealer i delområde P og reserveparkering i delområde XP - som vist på bilag nr. 2 og 3. Supplerende parkeringspladser skal etableres efter en samlet plan. 1) 5.5 Der kan anlægges en ny stiudgang mellem Damgårdsstien og Damgårdsvej i en bredde af 3 m, som vist på bilag nr. 3 NOTE 1: I medfør af færdselslovens 92, stk. 1 bestemmes herved - med samtykke fra Københavns Vestegns politi at der for kommunale og private fællesveje samt parkeringspladser eller lignende i Albertslund Kommune gælder følgende: Biler med tilladt totalvægt over kg. (lastbiler, busser og lignende), påhængskøretøjer (herunder campingvogne), motorredskaber og traktorer må ikke parkeres i tidsrummet kl , medmindre sådan parkering er tilladt ved særlig afmærkning på bestemte vejstrækninger eller pladser. Uden for de nævnte steder må påhængskøretøj (Herunder campingvogne) med tilladt totalvægt på højst kg. dog parkeres i indtil 24 timer. For overtrædelse af denne parkeringsbekendtgørelse pålægges der afgift i medfør af færdselslovens Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Den overordnede disponering af områdets bebyggelse skal fastholdes. 6.2 Der kan opføres én terrasseoverdækning på havesiden til boliger med have, hvor det oprindelige skur ikke er udvidet. Miljø og Teknikforvaltningen 12

13 Overdækningens placering og udformning er vist og beskrevet på bilag nr. 4 og nr. 5. Terrasseoverdækninger udføres med en bredde på 3,3 m og en dybde på enten 3,0 m eller 2,2 m, og de kan opføres enten som åbne eller lukkede uopvarmede udestuer jf. bilag nr.5. Ved enkelte boligtype kan overdækning, efter bygningsmyndighedens godkendelse, udføres med en anden brede for at tilpasses de faktiske forhold jf. princip i bilag nr.4 og nr I de store haver (boligtype: A8, A9, B2, B3, C2, C3 & C4) uden terrasseoverdækning kan de eksisterende skure udvides med 4,10 m 2 (180 cm x 227,5 cm), som vist på bilag nr. 7. Udvidelsen af skuret kan udføres lukket eller som en åben overdækning uden vægbeklædning. Ved boligtype A7 kan et supplerende skur som det eksisterende (355 cm x 200 cm) opføres mod bagstrædet. 6.4 Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet under ét må ikke overstige Bebyggelse inden for delområde I må kun opføres i 1-3 etager uden udnyttelig tagetage. 6.6 Bebyggelse inden for delområde II må kun opføres i 1-2 etager uden udnyttelig tagetage samt en stueetage mod hovedstien Damgårdsstien. 6.7 Bebyggelse inden for delområde III og GM må kun opføres inden for de på bilag nr. 2 viste byggefelter, bortset fra mindre skure, overdækninger o.lign. 6.8 Inden for delområde IV og V kan der opføres enkelte mindre bygninger til legehuse, væksthuse, hønsehuse, redskaber, installationer o.lign., som naturligt hører til brugen af det rekreative område. 6.9 Inden for delområde P og XP må der opføres carporte og skure efter en samlet plan godkendt af kommunalbestyrelsen Bebyggelsens højde må ikke overstige 9,5 m inkl. parterre målt fra det omliggende terræn - bortset fra enkelte bygningsdele, så som ventilationsanlæg, solceller, solfanger o. lign. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Inden for området skal nybygning, ombygning og renovering ved udformning, materialevalg, farvesætning m.v. finde sted med respekt for den eksisterende bebyggelse og arkitektur. 7.2 Boligernes ydervægges karakter som indfarvede betonelementer skal bevares. Facaderne skal fremstå med et ensartet helhedspræg, dog kan fællesbygninger have afvigende farver. Eksisterende træbeklædte facader skal malerbehandles i sort. Til mindre facadepartier i stueetager i område II anvendes glat plade i grøn farve, farvekode NCS S5030-G Terrasseoverdækninger skal placeres som vis på bilag 4. Terrasseoverdækninger og baldakiner skal opføres i træ med tag af hærdet glas, og med en udformning som vist i princippet på bilag 5 og 6. Træ skal malerbehandles i farver som angivet i Tag på baldakiner kan opføres i andet materiale end glas, hvis det begrønnes med græs, mos eller lign. 7.4 Skure, hegn, renovationskasser, carporte og fællesbygninger skal opføres i træ og med sorte tage, der efter patinering ikke er reflekterende. På skurene kan taget begrønnes med græs, mos eller lign. Lukning af skure må kun ske med materialer og med en udførelse tilsvarende de eksisterende skure som vist i princippet på bilag 7. Træ skal males i farver som angivet i Der må ikke opsættes markiser. 7.6 I boliger kan der på havesiden i stueplan isættes ekstra vinduer med et vindueshul med en bredde på 70 cm og en højde på 127,5 cm. Vindueshullet skal så vidt muligt placeres midt for det pågældende facadeparti og med overkant i flugt med dørhul (se foto side 5). Vinduet skal være et sidehængt udadgående trævindue med sprosse som de eksisterende og skal malerbehandles som angivet i Der kan monteres flytbare skodder i glideskinner foran de almindelige dobbeltvinduer med en udformning og farve som de eksisterende skodder. 7.8 Bebyggelsens tage må ikke gives en større hældning, som vil forandre bebyggelsens karakter. Terrasseoverdækninger og baldakiner må kun opføres med en taghældning på mellem 7 og 12 og øvrige småbygninger med taghældning mellem 10 og 12 for hver bygningstype. Haveskure og carporte kan opføres med en lavere taghældning. 7.9 Tage på boligbebyggelsen skal beklædes med sort ikke reflekterende tagmateriale efter kommunens nærmere godkendelse. Tagene kan begrønnes med græs, mos eller lign Der kan opsættes solceller og solfangere på tagene i adskilte eller samlede enheder. Solcellerne og solfanger skal placeres så de er mindst synlige fra vej og sti Udvendig farvesætning for bebyggelsens ydermure, døre, vinduer og træværk skal have et ensartet udtryk efter en af boligforeningen nærmere beskrevet farvesammensætning. I lokalplanområdet skal de eksisterende farver fastholdes eller bemales efter en samlet plan, der sikrer et ensartet helhedsudtryk. En ny plan for den udvendige farvesætning skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Miljø og Teknikforvaltningen 13

14 7.12 Skiltning og reklamering til boligerne må ikke finde sted med undtagelse af den for lokalplanområdet nødvendige skiltning, for eksempel almindelige gade-, nummer- og navneskilte jf Ved tilladte erhverv i boligerne jf kan der tillades opsat et skilt i maksimalt A4-format med oplysning om navn og branche samt evt. firmalogo Skiltning til erhverv og kollektive anlæg i delområde II skal godkendes af Albertslund Kommune i hvert enkelt tilfælde. Skiltningen må kun omfatte erhvervets eller anlæggets navn og branche og ikke reklamering for enkelte varer, tilbud eller priser Navneskilte, kvarterskilte, gadeskilte, husnumre og diverse skiltning af fælles anlæg skal udføres efter skilteprogram for hele bebyggelsen Ved energirenoveringen af boligen på Høkerlængen 2 kan der afviges fra bestemmelserne om bebyggelsens ydre fremtræden. På energisparre/ prøvehusprojektet kan der anvendes afvigende facademateriale, nye vinduestyper og isættes et tag-solprisme med solceller og solfangere. Der kan i forbindelse med en byggetilladelse gives tilladelse til eventuelle andre afvigelser. 8 Ubebyggede arealer 8.1 Ubebyggede arealer skal, med hensyn til beplantning, belysning, befæstede arealer og opholds- og legearealer samt adgangs- og parkeringsforhold, fremstå velholdte. 8.2 Ubebyggede arealer i delområder IV må kun indrettes og anvendes til rekreative formål, herunder leg, ophold, boldspil, køkkenhave og dyrehold, samt til beplantning. 8.3 Reserveparkeringsarealer delområderne XP kan indrettes og anvendes til rekreative formål, indtil det efter Albertslund Kommunes vurdering er nødvendigt at tage dem i brug til parkering. 8.4 Hver bolig, bortset fra supplementsrum, skal sikres et privat uderum enten i form af have eller tagterrasse. 8.5 Der må ikke opsættes hegn, som hindrer sammenhængen i og tilgængeligheden til fælles opholds- og legearealer. 8.6 Alt hegning mod forstræde, nabo og bagstræde skal opføres med placering, højde, udseende og materialer efter de nuværende interne hegnsregler for Hyldespjældet eller efter en ny samlet plan, der godkendes af Albertslund Kommune. 8.7 Ved fællesanlæg som f.eks. affaldspladser tillades trådhegn i beplantning eller træhegn med maks. højde 1,8 m. I særlige tilfælde tillades efter aftale med Albertslund Kommune boldbur og hegn med en højde på 4,0 m. 8.8 Arealer til affald fælles for hele bebyggelsen og til placering af større affaldscontainere må kun etableres inden for delområde GM, som vist på bilag nr. 2. Affaldsøer med minicontainere til affaldssortering kan etableres decentralt i bebyggelsen. Al anden form for oplag må ikke finde sted, og maxicontainere må kun placeres afskærmet af hegn. 8.9 Belysning af interne veje, parkeringsarealer og andre færdselsarealer skal udføres som parkbelysning med en lyspunktshøjde på maksimalt 6,0 m, som ikke må være til gene for de omkringboende. Hovedstier og sekundære stier skal belyses med lamper placeret ved indgangsdøre på facaden, med lave parkarmaturer med en lyspunkthøjde på maksimalt 3,0 m eller med maks. 1 m høje pullert-lamper. 9 Lednings- og antenneanlæg 9.1 Nye el-ledninger i området, herunder ledninger til intern vejbelysning, skal udføres som jordkabler. 9.2 Tekniske installationer, transformere og lignende skal søges tilpasset til omgivelserne ved placering, materialer og farver. 9.3 Samtlige boliger skal tilsluttes fællesantenneanlæg. Fællesantenne må opsættes med en maksimal højde på 11 m over terræn og 5,5 m over lovligt bygningsprofil. 9.4 Det er ikke tilladt at opsætte TV- og radioantenner på bygningens facader og gavle. Parabolantenner kan placeres under tagniveau, med en maksimal højde på 1,8 m over terræn og ude af syne fra vej og sti. 10 Ophævelse af byplanvedtægt 10.1 Byplanvedtægt nr. 15, Hyldespjældet, Række- og gårdhusbebyggelse, godkendt af Albertslund Kommunalbestyrelse, den 17. juni 1975 og godkendt af Miljøministeriet den 6. august 1975 aflyses i sin helhed. 11 Lokalplanens retsvirkninger 11.1 Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, i henhold til planlovens 18 kun udstykkes, bebygges og anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige afvigelser fra lokalplanens bestemmelser under Miljø og Teknikforvaltningen 14

15 forudsætning af, at disse ikke er i strid med principperne i planen Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Private byggeservitutter og andre tilstandservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne Lokalplanen indeholder i 11 bestemmelser om, at den nærmere angivne byplanvedtægt ophæves for det af lokalplanen omhandlende område. 12 Vedtagelses- og offentliggørelsespåtegning 12.1 Således vedtaget af Albertslund Kommunalbestyrelse den 25. juni 2009 og offentligt bekendtgjort den 7. juli Miljø og Teknikforvaltningen 15

16

17

18

19 Lokalplan 15.1 Bilag 4

20 Lokalplan 15.1 Bilag 4

21 Lokalplan 15.1 Bilag 5 BESKRIVELSE AF OVERDÆKNING Taglinierne i afdelingen Afdeling Hyldespjældet har en særpræget arkitektur, afdelingen er en tæt-lav bebyggelse, hvor enkelte partier af bygningerne fremstår i 3 etager. En af afdelingens særpræg er Taglinierne der ikke følger bygningskroppene i længderetning, men er omvendte ved at danne delvis saddel tage og delvis tagflader med ensidig hældning, på tværs af længderetningen. Ved at måle på tegningerne er det analyseret at hældningen på tagene er 7 0, og det gælder både primære og sekundære bygninger. I forslaget arbejdes der med en løsning der tilpasser sig de eksisterende taghældninger. Overdækningerne. Overdækningernes størrelse er fastlagt til at være. 3,0 m i dybden plus udhæng og i de fleste tilfælde udført i en bredde på ca. 3,3 m. Type 1, er en åben overdækning som vist på tegning nr. 14. Type 3 er en lukket terrasseoverdækning som vist i opstalt på tegning nr. 16. Vinduesformaterne er tilpasset vinduerne i bygningerne. Den udvendige højde på overdækningerne fastsættes til maksimalt 3 m. Materialer og konstruktion Alt træ er i henhold til Træbranchens T24 kvalitet, såkaldt høvlet spærtræ. Stolper er i 4 x 4 fuldkantet og der stilles stolper ved alle fire hjørne på overdækningerne. Når der foreslås stolper ved bygningen hænger det sammen med en vurdering om at forpladen på betonelementet vurderes til ikke at kunne klare en evt. snebelastning. Der skal udføres en statisk beregning ved udførelsen af det endelige projekt. Stolper foreslås monteret på stolpesko. Fastgørelsen på ydervæggen udføres med M16 bolte, der forankres med klæbeankre til bagmuren i betonvæggen. Alt træværk grundes og behandles med træbeskyttelsesmiddel og farver sort og / eller rød som nævnt i Lokalplanens 7.10 Glasset til overdækningen skal udføres af hærdet glas i ca. 6 mm tykkelse og monteres direkte på spærene, der ligger i afstand på ca. 54 cm centralt mellem spærene. Montagen i glaslister sker på følgende måde, bundlisten fastgøres til spærene og glasset lægges i gummilister, således at de ikke glider og der lukkes med profil i toppen der fastholder glassene og lukker for vandet. Montage ved isolering af facaderne. Der er i projektet taget højde for at facaderne evt. skal efterisoleres. Ændringen i montagen vil være følgende: Stolperne inde ved bygningen monteres 75 mm fra bygningen, så der bliver plads til at få isoleret mellem stolper og bygning. Den efterfølgende isolering på ca. 125 mm (eller 175 mm) vil herefter dække stolperne inde ved bygningen. Glasset vil ved en sådan løsning monteres ca. 10 cm fra facaden og inddækningen over glasset vil blive forlænget med de 10 cm. Herefter vil der kunne isoleres bag glasfladerne og over og under, men glasset vil stadig kunne skiftes ud, ved brud eller anden årsag. Redningsrist. Der monteres en elefantrist som en redningsvej fra vinduer der ligger over overdækningen. Risten fastgøres over glasset / polycarbonaten i lysåbningens fulde bredde ca. 54 cm. (Spærene under risten skal beregnes af ingeniør ved det endelige projekt). Regnvand. Tagnvand skal ledes til en faskine med overløb til regnvandssystemet eller direkte til regnvandssystemet. Prøve. For at få testet overdækningernes højde / bredde / taghældning og tilpasning i bebyggelsen anbefales det, at der opsættes en prøve / mockup med løse stolper, spær og et par plader som tag så man kan danne sig et indtryk af omfanget.

22 Lokalplan 15.1 Bilag 5

23 Lokalplan 15.1 Bilag 5

24 Lokalplan 15.1 Bilag 5

25 Lokalplan 15.1 Bilag 5

26 Lokalplan 15.1 Bilag 5

27

28

29 Lokalplan 15.1 Bilag 6

30 Lokalplan 15.1 Bilag 7 SKURE I HYLDESPJÆLDET Skurene i Hyldespjældet er alle opbygget omkring det samme grundprincip, men der findes 9 forskellige slags. Fælles for skurene er, at de oprindeligt er lukkede på forsiden mod stier og stræder, men åbne på havesiden. Beklædningen består af vandrette 3 brædder med fer og not, højden på beklædningen er 180 cm over jord. Der findes en dør i hvert skur, med staldgreb. Beklædningen på dørene er lodret. Skurene er opbygget på 100x100 mm stolper, hvorpå spærene er indfældet og boltet på. Spærene er udført i 50x125 mm tømmer og ligger dobbelt. Der er ikke sternbrædder eller vindskeder på skurene, og der findes heller ikke nogen tagrende. Taghældningen er 6 og tagdækningen består af B5 eternit plader, lagt på lægter 38x56 mm, som ligger på højkant. Tagen kan begrønnes med græs, mos eller lignende. Derudover er der mulighed for at lukke skurene på alle sider og flytte døren på havesiden. Døren kan flyttes til modsatte hjørne eller til gavlen. Der kan evt. monteres et vindue i skuret. Døren ud mod stræder og stier kan evt. blindes helt af. På havesiden er der også mulighed for at udvide skuret med en åben overdækning. Overdækningen sammenbygges med det eksisterende skur og skal have samme taghældning, samt tagdækning, dog med fald i modsat retning.

31 Lokalplan 15.1 Bilag 7

32 Lokalplan 15.1 Bilag 7

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Albertslund Kommune Lokalplan nr. 17.6

Albertslund Kommune Lokalplan nr. 17.6 Albertslund Kommune Lokalplan nr. 17.6 For rækkehusbebyggelsen Stadionparken 2004 Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt senere

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

At sikre bebyggelsens bevaringsværdier, herunder væsentlige arkitektoniske Specifikt for vores område

At sikre bebyggelsens bevaringsværdier, herunder væsentlige arkitektoniske Specifikt for vores område Lokalplan / Byplanvedtægt nr. 4. / 1 Lokalplanens formål Ny/eksisterende Lov-regel Ejerlaugets kommentarer Kommunens svar 1.1 Det er lokalplanens formål: At sikre kvarterets helhedsindtryk, som det fremstår

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 132. Multihus i Ringsted Syd. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012

RINGSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 132. Multihus i Ringsted Syd. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012 RINGSTED KOMMUNE Lokalplan nr. 132 Multihus i Ringsted Syd Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012 Udarbejdet af Ringsted Kommunes Tekniske Forvaltning 29. oktober 2002 Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 206 B. Idrætsefterskole i Gildhøjcentret. Brøndbyvester 206 B B RØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING BRØNDBY KOMMUNE

FORSLAG. Lokalplan 206 B. Idrætsefterskole i Gildhøjcentret. Brøndbyvester 206 B B RØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING BRØNDBY KOMMUNE Brøndbyvester 206 B FORSLAG Lokalplan 206 B Idrætsefterskole i Gildhøjcentret B RØNDBY KOMMUNE BRØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING Teknisk Forvaltning September 2008 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP. FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17.

LOKALPLAN NR. 91. BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP. FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17. LOKALPLAN NR. 91 BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17. december 2006 STEVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen, Stevns Kommune, 2006

Læs mere

for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål Varde Kommune Plan- og Teknikafdelingen december 2004

for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål Varde Kommune Plan- og Teknikafdelingen december 2004 LOKALPLAN 07.D23.01 for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål HYLDESTI BØGEVEJ FRISVADVEJ STAUSVEJ AAVANGEN ARNESTEDET STERVOLD BASTRUPSVEJ ØSTERVOLD

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere