Lokalplan nr Hyldespjældet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 15.1. Hyldespjældet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund."

Transkript

1 Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Lokalplan nr T F Hyldespjældet Miljø og Teknikforvaltningen

2 Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Planloven, lovbekendtgørelse nr af 20. oktober 2008 med efterfølgende ændringer, skal en kommune udarbejde en lokalplan, førend der gennemføres udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Der kan endvidere udarbejdes lokalplaner til afløsning af gældende lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer. Det er kommunalbestyrelsen, som har lokalplankompetencen. Planloven bestemmer desuden, at borgerne skal oplyses om indholdet af et lokalplanforslag, og gives lejlighed til at komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til lokalplanforslag. En lokalplan må ikke stride mod kommuneplanen, regionplanens retningslinjer, herunder retningslinjer om udviklingen i Hovedstadsområdet eller regler og beslutninger om landsplanmæssige interesser. Lokalplaners udarbejdelse Kommunalbestyrelsen står for tilvejebringelsen af lokalplaner, eventuelt i samarbejde med den, der har interesse i det pågældende bygge- og anlægsarbejde mv. Kommunalbestyrelsen lader den kommunale forvaltning udarbejde lokalplanforslag, som behandles og vedtages af kommunalbestyrelsen. Lokalplaners offentliggørelse og endelige vedtagelse Når kommunalbestyrelsen har vedtaget et lokalplanforslag, skal forslaget med tilhørende redegørelse offentliggøres med oplysning om indsigelsesfristen (høringsperioden), som skal være mindst otte uger. Offentliggørelsen sker f.eks. i den lokale ugeavis samt ved særskilt underretning til: ejere, lejere og brugere af ejendomme inden for lokalplanområdet, ejere, lejere og brugere af ejendomme uden for lokalplanområdet, hvis forslaget har væsentlig betydning for dem, foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold, som har bedt om at blive underrettet, Miljøministeren samt øvrige statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget så vidt muligt de påtaleberettigede efter servitutdokumenter, hvis forslaget indeholder bestemmelser om servitutbortfald. Ved den endelige behandling af forslaget skal kommunalbestyrelsen tage stilling til eventuelle bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser. For lokalplaner, hvor der rettidigt er indsendt indsigelser mv., kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske fire uger efter udløbet af indsigelsesfristen. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at ændre lokalplanforslaget som følge af indsendte indsigelser mv. Hvis der er tale om større ændringer, skal det "ændrede" lokalplanforslag offentliggøres på ny i mindst otte uger. Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning til: ejere af ejendomme inden for lokalplanområdet, enhver, der rettidigt har fremsat indsigelser mv. mod lokalplanforslaget, foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold, som har bedt om at blive underrettet, Miljøministeren samt øvrige statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget Kommunalbestyrelsen lader herefter lokalplanen tinglyse på de ejendomme, som er omfattet af planen. Lokalplaners indhold En lokalplan skal indeholde oplysninger om planens formål og retsvirkninger. Herudover kan en lokalplan indeholde bestemmelser om en lang række byplanmæssige forhold, såsom overførsel af arealer fra landzone til byzone, områdets anvendelsesforhold, ejendommes størrelse og afgrænsning (herunder udstykningsforhold), vej- og stiforhold, ledninger. Endvidere bestemmelser om bebyggelsens placering, omfang og ydre fremtræden, bevaring af bebyggelse og landskabstræk, områdets forsyning med friarealer og fællesanlæg mv. En lokalplan skal ledsages af en redegørelse om planens formål, og dens forhold til kommuneplanen og øvrig planlægning for området, herunder om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end kommunalbestyrelsen. Lokalplanforslaget skal endvidere redegøre for de midlertidige retsvirkninger og forslagets offentliggørelse og indsigelsesfrist. Regionplanmyndigheden efterser, at lokalplanforslaget er i overensstemmelse med regionplanen og kommuneplanen. Regionplanmyndigheden og de statslige myndigheder kan nedlægge veto imod et lokalplanforslag, hvis dette strider mod overordnede planinteresser. Først når der er opnået enighed mellem den pågældende myndighed og kommunalbestyrelsen om eventuelle ændringer af lokalplanforslaget, kan kommunalbestyrelsen vedtage planforslaget endeligt. Miljø og Teknikforvaltningen 02

3 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 4 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN... 4 EKSISTERENDE FORHOLD... 5 LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... 6 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 9 Bestemmelser Lokalplanplanens formål Lokalplanområdets afgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Vej, sti og parkeringsforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Lednings- og antenneanlæg Ophævelse af byplanvedtægt Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelses- og offentliggørelsespåtegning Bilag nr. 1: Bilag nr. 2: Bilag nr. 3: Bilag nr. 4: Bilag nr. 5: Bilag nr. 6: Bilag nr. 7: Lokalplanområdets afgrænsning Delområder og arealanvendelse Trafikale forhold og parkering Overdækkede terrasser placering Overdækkede terrasser udformning og materialer Baldakiner over indgang udformning og materialer Udvidelse af skure udformning og materialer Miljø og Teknikforvaltningen 03

4 Redegørelse BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Boligbebyggelsen Hyldespjældet er en markant bebyggelse i dansk boligbyggeris historie med store brugsmæssige og arkitektoniske kvaliteter. Der er ønsker om at forbedre bebyggelsen ved at give muligheder for at opsætte overdækkede terrasser, baldakiner samt at udvide udhuse eller overdække cykelparkering ved den enkelte bolig. Ligeledes ønskes der mulighed for ekstra vinduer og yderligere skodder svarende til de eksisterende. Bebyggelsen har ønsket mulighed for at forny tagmaterialet på udhuse og fællesbygninger, herunder for at opsætte solceller. en ændring af bebyggelsens arkitektoniske karakter. Hvis det bliver aktuelt at opføre rejste tage, vil det forudsætte, at der udarbejdes en ny lokalplan, der sikrer bebyggelsens arkitektoniske helhed. Lokalplanen forhindrer ikke, at de eksisterende tage kan begrønnes. Det er vigtigt, at disse ændringer sker med en udformning og standard, der lever op til bebyggelsens oprindelige arkitektoniske kvaliteter. Hyldespjældet er omfattet af Partiel Byplanvedtægt nr. 15, som er udarbejdet i 1975, da bebyggelsen blev opført. Byplanvedtægten tager ikke højde for de aktuelle ønsker om ændringer. Derfor er denne lokalplan udarbejdet. Udover de nævnte emner er planen ajourført i forhold til Albertslund Kommunes kommuneplan og øvrige planlægning. På sigt er der overvejelser om at renovere tagene i Hyldespjældet. Denne lokalplan giver ikke mulighed for at opføre rejste tage på husene, som vil medføre Miljø og Teknikforvaltningen 04

5 Plan over Hyldespjældet EKSISTERENDE FORHOLD Boligbebyggelsen Hyldespjældet i den nordlige del af Albertslund er opført i af Vridsløselille Andelsboligforening. Bebyggelsen er tegnet af arkitekt Ole Asbjørn Birch og beplantning og friarealer er udformet af landskabsarkitekt Andreas Bruun. Den almene boligbebyggelse rummer 304 boliger, samt 79 supplementsrum, som kan benyttes særskilt eller kan tillægges de tilstødende boliger. Boligerne har varierede udformninger fordelt på 10 typer fra 2- rums- til 6-rumsboliger og indrettet i 1 til 3 etager. Det interne stinet og de fælles grønne områder opdeler bebyggelsen i 3 afsnit på hver ca. 100 boliger, kaldet Længerne, Slipperne og Stræderne. I 2009 bor der knap 700 beboere i Hyldespjældet. Bebyggelsesplanen danner et varieret mønster af gader og pladser mellem husene. Sammen med de forskellige hushøjder og facadefarver giver det bebyggelsen en helt sydlandsk karakter. Hyldespjældet er et konsekvent gennemført montagebyggeri med rumstore indfarvede betonelementer, som demonstrerede, at montagebyggeri kan give nye og levende muligheder. Hyldespjældets karakteristiske arkitektur dannes af Miljø og Teknikforvaltningen 05

6 tagformerne, de farvede beton-elementer, ensartede skure og hegn mod stierne samt de rene farver på døre og vinduer, der er placeret som huller i facaden. Bebyggelsen er udformet som varierede blokke, hvor alle boliger har hovedindgang fra forstræderne (Længerne, Slipperne og Stræderne). Samtlige boliger har egen have og skur og udgang fra haven til smalle bagstræder. Bebyggelsen er opført med tage, som er flade eller har en lav hældning. Ved Storetorv midt i bebyggelsen ligger fælleshus, beboerlokaler, ejendomskontor, vaskeri, dagligvarebutik og mindre værksteds- og servicelokaler. I bebyggelsen er endvidere en fælles genbrugsplads og materielgård og en kommunal børneinstitution. Bebyggelsens fælles grønne områder er indrettet med græsklædte opholdsarealer, legepladser og arealer til boldbaner, nyttehaver og dyrehold. Beplantningen har i dag en meget frodig karakter. Beplantningen vedligeholdes efter en detaljeret pleje- og beplantningsplan, godkendt af beboerne. Der er etableret en række miljøtiltag i bebyggelsen, herunder forsøg med begrønning af tage, opsamling af urin fra separationstoiletter mv. Vedligeholdelse af haver, skure, hegn og plankeværker, samt maling af skure og plankeværker foretages efter fælles hegnsregler, som er godkendt af beboerne. Råderetskataloget giver på visse vilkår mulighed for at få isat et ekstra vindue, for at opføre en pergola i baghaven og for at montere en baldakin over indgangsdøren efter en standardmodel. Der er endvidere et behov for at udvide og lukke de eksisterende skure og for at opføre åbne halvtage i haverne til cykler mv. Disse ændringer formaliseres ved at blive optaget i lokalplan LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Lokalplanens mål er at fastholde de kvaliteter, som bebyggelsen allerede har, og samtidig give flere muligheder for at tilgodese beboernes behov med nødvendig hensyntagen til bebyggelsens overskuelighed og arkitektoniske kvaliteter. Der er søgt løsninger, som giver mulighed for et vist selvbyg af overdækkede terrasser, baldakiner og udvidelse af skure, med en udformning, der er tilpasset bebyggelsens oprindelige arkitektur. Overdækkede terrasser Der kan opføres åbne eller lukkede overdækkede terrasser på boligernes haveside med en nærmere fastlagt størrelse, placering og udformning. Opførsel af overdækkede terrasser kræver tilladelse fra Albertslund Kommunes bygningsmyndighed. Der må ikke opsættes markiser. De overdækkede terrasser skal opføres med en trækonstruktion og med tag af hærdet glas. Terrasseoverdækningerne har en bredde på 3,3 m og en dybde på enten 3,0 m eller 2,2 m. Ved enkelte boligertyper kan afviges fra dette, for at tilpasse de faktuelle forhold jf. bilag nr. 4 og bilag nr. 5. Hvor der over overdækningen er vindue til opholdsrum uden anden flugtvej, skal der monteres en trædebro på overdækningen under vinduet. Baldakiner over indgangsdøre Der kan opsættes baldakiner over alle indgangsdøre til boligerne med en nærmere fastlagt placering og udformning jf. bilag nr.6. Baldakinerne skal udføres med en konstruktion i træ og tag af hærdet glas. Baldakinernes tag kan opføres i andet materiale end glas, hvis de begrønnes med græs, mos eller lign. Facadetegning fra projektet fra indgangsside Miljø og Teknikforvaltningen 06

7 Udvidelse af udhuse I de store haver (boligtype: A8, A9, B2, B3, C2, C3 & C4) kan de eksisterende skure udvides, under forudsætning af, at der ikke samtidig opføres overdækket terrasse til samme bolig. Ved boligtype A7 kan et supplerende skur som det eksisterende (355 cm x 200 cm) opføres mod bagstrædet. Skurene kan udvides enten som åben overdækning eller som lukket eller delvist lukket skur og skal opføres med en udformning og materialer, der svarer til det eksisterende skur. Lukning af siderne må kun ske med materialer og udførelse som eksisterende skure. Taget skal udføres med en ensartet sorte belægning, der efter patinering ikke er reflekterende, og som boligselskabet godkender for hele bebyggelsens skure. Skuretagene kan begrønnes med græs, mos eller lign. Den detaljerede udformning fremgår af kortbilag nr. 7. Isætning af ekstra vinduer Der kan isættes ekstra vinduer i værelse mod haven med en ensartet placering og udformning. Vinduerne skal have en placering og udformning, som vist på foto på denne side, med vinduets overkant placeret i flugt med dørhullets overkant. Montering af skodder Ved projekteringen af bebyggelsen var der planlagt montering af skodder på glideskinner foran standardvinduet (det store dobbeltvindue). Ved opførelsen af bebyggelsen er der kun monteret skodder visse steder. Lokalplanen giver udvidede muligheder for at montere skodder med samme udførelse som de originale og efter princip som vist på de originale tegninger nedenfor. Farver Bebyggelsen er opført med facader af indfarvede betonelementer i røde, brune og blå farver. Facaderne bør ikke malerbehandles bortset fra nødvendige reparationer, men kan afrenses. Facaderne skal fremstå med et ensartet helhedspræg, dog kan fællesbygninger have afvigende farver. Foto: Ekstra vindue isat på havesiden Facadepartier i træ, baldakiner, overdækning på terrasser samt rækværk på tagterrasser og udvendige trapper skal malerbehandles i sort. Skure og hegn skal ligeledes males sorte eller røde. Eksisterende facadepartier i stueetagen med træ- og pladebeklædning kan beholde eksisterende grønne og sorte farver. De eksisterende farver for bebyggelsen skal fastholdes eller bemales efter en samlet plan der sikrer et ensartet udtryk. En ny plan for farvesammensætningen i bebyggelsen skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Vinduesrammer og havedøre er malet i 4 signalfarver rød, blå, grøn og gul farve. Hoveddøre er blågrønne. Facadetegning fra projektet fra haveside Miljø og Teknikforvaltningen

8 Tagmaterialer Tage på skure, carporte og fællesbygninger er opført med eternitbølgeplader. Når disse plader udskiftes, skal de erstattes af materiale med en sort og efter patinering ikke er reflekterende overflade. Eventuel senere etablering af rejste tage på bebyggelsen skal ske efter en samlet plan og forudsætter udarbejdelse af en ny lokalplan, idet det uundgåeligt vil påvirke det arkitektoniske helhedsindtryk. Denne lokalplan ønsker at tage højde for dette energisparre/prøvehusprojekt, og derfor tillades der for boligen Høkerlængen 2 andre bestemmelser for boligens ydre fremtræden. Der gives bl.a. tilladelse til at anvende nye vinduestyper, isætte et tag-solprisme med solceller og solfangere samt andet facademateriale end den resterende bebyggelse. Lokalplanen giver mulighed for at begrønne dele af de eksisterende tagflader med græstørv, mos eller lignende. Solceller Solceller og solfangere kan opsættes på tagene. Solceller skal placeres mest hensigtsmæssigt, bl.a. i forhold til synlighed fra vej og sti. Grønne områder og parkering De eksisterende grønne områder, beplantnings- og afskærmningsbælter mod de omgivende veje og parkeringsarealer opretholdes uændret i lokalplanen. Byggelinier De hidtidige byggelinier mod de omgivende veje Herstedvestervej på 15 m og mod Damgårdsvej på 10 m fra vejskel opretholdes, mens byggelinien mod Kærmosevej reduceres fra 15 m til 8 m. Antenner m.v. Der er fællesantenneanlæg i bebyggelsen, og der er etableret et bolignet. Fællesantenne må maksimalt have en højde på 5 m over lovligt bygningsprofil og maksimalt 11 m over terræn. Principskitse for energisparre/prøvehusprojektet Der må ikke opsættes traditionelle TV- og radioantenner, og parabolantenner skal placeres ude af syne fra vej og sti, de skal placeres under tagets niveau og maksimalt 1,8 m over terræn. Veje og stier Eksisterende vejadgange og stier opretholdes uændret. Der kan anlægges en ny stiudgang til busstoppestedet ved Damgårdsvej. Energirenovering Energirenoveringen af en bolig i Hyldespjældet - Høkerlængen 2 - er en del af et samlet statsligt støttet EUDP-projekt - Albertslund-konceptet, der går ud på at udvikle rationelle og energieffektive renoveringsløsninger i forbindelse med fornyelsen/renoveringen af den i overvejende grad industrielt byggede by - Albertslund. I Hyldespjældet er følgende udviklingstiltag i fokus: En bolig der er frakoblet fjernvarmen, og som er 100 % CO2-neutralt - også hvad angår privat forbrug af energi. Projektet indeholder rt tag-solprisme med solceller, solfangere og ovenlys til påmontering udefra, præfabrikerede lavenergifacadeelementer, et varmepumpeanlæg der henter energien fra spildevandet i strædet, et højeffektivt genveksventilationssystem og sokkelisolering - samt en mindre husstands-vindmølle til at dække det private elforbrug. Miljø og Teknikforvaltningen 08

9 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2017 er endeligt vedtaget i december I Kommuneplan 2017 for Albertslund Kommune svarer lokalplanområdet til enkeltområde B27 Hyldespjældet. Udsnit af kortbilag til rammer for lokalplanlægning, jfr. Kommuneplan 2017 fremtidige varmeforsyning. Området skal forsynes med fjernvarme i henhold til planen. Trafikken Forsyningsvejene til lokalplanområdet er Herstedvestervej, Damgårdsvej og Kærmosevej, som er klassificeret som fordelingsveje. Disse veje afgrænser området på tre sider, og der er vejadgang til området fra Damgårdsvej og Kærmosevej. Den kommunale hovedsti Damgårdsstien løber gennem lokalplanområdet, og umiddelbart vest og øst for lokalplanområdet løber de kommunale hovedstier Herstedvesterstien og Kærmosestien. Tilladelser fra andre myndigheder Lokalplanens virkeliggørelse er ikke afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end kommunalbestyrelsen. Strategisk miljøvurdering Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der udarbejdes en miljøvurdering af lokalplaner, som har konsekvenser for miljøet. Albertslund Kommunen har foretaget en indledende screening af planen og vurderet, at regulering af den eksisterende bebyggelse ikke har nogen væsentlige virkninger på miljøet, og at en miljøvurdering derfor ikke er nødvendig. For enkeltområdet gælder følgende rammebestemmelser: En lokalplan, som træffer bestemmelser for område B27 skal sikre: Albertslund Kommunes Agenda 21 Bæredygtighed er en vigtig del af Albertslund Kommunes politik. Med bæredygtighed menes recirkulering og begrænset forbrug af ikke fornybare ressourcer. Alle bæredygtige tiltag skal vurderes ud fra total-økonomiske overvejelser. at bebyggelsesprocenten for området under ét bliver på maksimalt 36, at bebyggelsen opføres i maksimalt 3 etager uden udnyttelig tagetage, at bygningshøjden maksimalt bliver 9,5 m fra omgivende terræn, at områdernes anvendelse fastlægges til boligformål, og der gives mulighed for etablering af institutioner, klubber, kollektive anlæg til brug for området, andre beboerorienterede funktioner samt andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i om rådet uden genevirkninger i forhold til omgivelserne, at der gives mulighed for at etablere små dagligvarebutikker og kiosker til suppleringskøb i boligområder, mindre salgslokaler og udvalgsvarebutikker til lokal forsyning. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplan Byplanvedtægter og lokalplaner Lokalplanområdet er omfattet af byplanvedtægt nr. 15, Hyldespjældet, Med vedtagelsen af denne lokalplan ophæves bestemmelserne i byplanvedtægt nr. 15. Varmeplanlægning I henhold til lov om varmeplanlægning har Albertslund kommunalbestyrelse vedtaget planer for den Miljø og Teknikforvaltningen 09

10 Planlægning skal tilskynde til at ressourceforbruget mindskes. Der bør i denne forbindelse fokuseres på reduceret forbrug og genanvendelse af ressourcer, indeklima og materialers genanvendelighed. På fællesarealer bør der satses på natur og økologi. Planlægning skal tilskynde til at ressourceforbruget mindskes. Der bør i denne forbindelse fokuseres på reduceret forbrug og genanvendelse af ressourcer, indeklima og materialers genanvendelighed. På fællesarealer bør der satses på natur og økologi. Albertslunds langsigtede målsætning for ressourceforbrug og miljøbelastning skal svare til byens økologiske råderum. Målsætningerne lægger blandt andet vægt på: at reducere forbruget af fossile brændsler, at begrænse grundvandsforbruget, at undgå grundvandsforurening, at fremme nedsivning af regnvand, at begrænse mængden af miljøfremmede stoffer i spildevandet, at minimere affaldsmængden ved renere teknologi og genanvendelse, at begrænse brugen af uønskede kemiske stoffer, at fremme bæredygtig brugeradfærd Naturplan for Albertslund Kommune Med naturplanens målsætninger lægges blandt andet vægt på: stor artsdiversitet og flere stabile populationer af dyr og planter flere og større oplevelsesmuligheder for borgerne måling af miljø- og plejeindsatsen større viden og forståelse for de faktorer, der påvirker naturen De grønne strøg og sammenhængen mellem byområder, byparker og de omkransede landskaber skal styrkes og udbygges. Miljø og Teknikforvaltningen 10

11 Bestemmelser I henhold til "Lov om planlægning" (Planloven - lov nr af 20. oktober 2008 med efterfølgende ændringer) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanplanens formål 1.1 Det er lokalplanens formål at bevare og forbedre boligbebyggelsen Hyldespjældet herunder: at fastholde bebyggelsesplanens kvaliteter og bebyggelsens samlede udtryk, at give mulighed for at opsætte terrasseoverdækninger på boligernes haveside, at give mulighed for udskiftning af tage på skure og fællesbygninger med et nyt tagmateriale, at give mulighed for placering af solceller på bebyggelsens tage, at give mulighed for andre bygningstilføjelser og ændringer 2 Lokalplanområdets afgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matrikelnumre: 11 m og 11 p af Herstedvester By samt alle parceller, der efterfølgende udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet opdeles i følgende delområder, som vist på bilag nr. 2: I: Boligformål II: Boligformål og lokal service III: Offentlige formål børneinstitution IV: Rekreative formål grønt område V: Rekreative formål grønt område GM: Fælles genbrugsplads og materielgård P/XP: Parkeringsarealer / reserveparkering Miljø og Teknikforvaltningen 11

12 3.2 Delområde I må kun anvendes til boligformål, gårdhuse og rækkehuse til helårsbeboelse med tilhørende haver. 3.3 Delområde II må kun anvendes til boligformål, gårdhuse og etagebebyggelse til helårsbeboelse med tilhørende haver, samt til fælles formål som institutioner, klubber og lign. samt til fritidsfaciliteter og bygninger, som er nødvendige for områdets drift. 3.4 I delområde II må der i stueetagen langs hovedstien Damgårdsstien efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse indrettes kollektive anlæg, såsom vuggestue, børnehave, fællesrum, vaskeri, sports- og fritidsaktiviteter, hobbylokaler eller lignende, som har naturlig tilknytning til boligbebyggelsen. 3.5 I delområde II må der endvidere i stueetagen indrettes nærbutik og kiosk med maksimalt 500 m 2 bruttoetageareal til områdets forsyning med dagligvarer, samt mindre privat servicevirksomhed, salgslokaler og udvalgsvarebutikker med maksimalt 100 m 2 bruttoetageareal til lokal forsyning. 3.6 Delområde III må kun anvendes til offentlige formål børneinstitution. 3.7 Delområde IV og V må kun anvendes til rekreative formål grønne områder, legearealer, boldbaner m.v. 3.8 Delområde P og XP må kun anvendes til parkering for områdets beboere. Delområde XP udlægges til reserveparkering og kan, indtil det bliver nødvendigt til parkeringsformål, indrettes og anvendes til rekreative formål grønt område. 3.9 Delområde GM må kun anvendes til genbrugsplads, materielgård, fælles oplag og lignende fælles formål for bebyggelsen Inden for delområde I må der ikke drives erhvervsvirksomhed. Dog kan der indrettes sådanne liberale erhverv, som almindeligvis kan udføres i beboelseshuse (f.eks. lægepraksis, frisørvirksomhed, dagpleje og lign.), når virksomheden drives af beboeren af den pågældende bolig, når det ikke medfører gener for omgivelserne eller yderligere behov for parkeringspladser, og når bebyggelsens og kvarterets præg af boligområde i øvrigt fastholdes Indenfor lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer og lignende installationer til sikring af den nødvendige energiforsyning, under forudsætning af at de placeres og udformes i overensstemmelse med omgivelser og bebyggelse Det med særlig signatur på bilag nr. 2 viste afskærmningsbælte mod de omgivende veje må kun anvendes til støjafskærmning og afskærmende beplantning. 4 Udstykning 4.1 Yderligere udstykning må ikke finde sted. Dog kan mindre skelreguleringer finde sted, når det sker for at bringe matrikulære forhold i overensstemmelse med arealanvendelsen. 5 Vej, sti og parkeringsforhold 5.1 Der opretholdes vejadgang til bebyggelsen fra Damgårdsvej og Kærmosevej som vist på bilag nr Der opretholdes stier som vist på bilag nr. 3 med nuværende bredder: Hovedsti Damgårdsstien: Interne hovedstier: Øvrige stier som er brandveje: Forstræder: Bagstræder: 7,5 m 6,5 m 5,0 m 3,0 m / 2,2 m belægning 1,5 m / 1,2 m belægning 5.3 Ændring af brandveje i bebyggelsen kan kun ske efter aftale med brandmyndigheden i Albertslund Kommune. 5.4 Parkering må kun finde sted på de fælles parkeringsarealer i delområde P og reserveparkering i delområde XP - som vist på bilag nr. 2 og 3. Supplerende parkeringspladser skal etableres efter en samlet plan. 1) 5.5 Der kan anlægges en ny stiudgang mellem Damgårdsstien og Damgårdsvej i en bredde af 3 m, som vist på bilag nr. 3 NOTE 1: I medfør af færdselslovens 92, stk. 1 bestemmes herved - med samtykke fra Københavns Vestegns politi at der for kommunale og private fællesveje samt parkeringspladser eller lignende i Albertslund Kommune gælder følgende: Biler med tilladt totalvægt over kg. (lastbiler, busser og lignende), påhængskøretøjer (herunder campingvogne), motorredskaber og traktorer må ikke parkeres i tidsrummet kl , medmindre sådan parkering er tilladt ved særlig afmærkning på bestemte vejstrækninger eller pladser. Uden for de nævnte steder må påhængskøretøj (Herunder campingvogne) med tilladt totalvægt på højst kg. dog parkeres i indtil 24 timer. For overtrædelse af denne parkeringsbekendtgørelse pålægges der afgift i medfør af færdselslovens Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Den overordnede disponering af områdets bebyggelse skal fastholdes. 6.2 Der kan opføres én terrasseoverdækning på havesiden til boliger med have, hvor det oprindelige skur ikke er udvidet. Miljø og Teknikforvaltningen 12

13 Overdækningens placering og udformning er vist og beskrevet på bilag nr. 4 og nr. 5. Terrasseoverdækninger udføres med en bredde på 3,3 m og en dybde på enten 3,0 m eller 2,2 m, og de kan opføres enten som åbne eller lukkede uopvarmede udestuer jf. bilag nr.5. Ved enkelte boligtype kan overdækning, efter bygningsmyndighedens godkendelse, udføres med en anden brede for at tilpasses de faktiske forhold jf. princip i bilag nr.4 og nr I de store haver (boligtype: A8, A9, B2, B3, C2, C3 & C4) uden terrasseoverdækning kan de eksisterende skure udvides med 4,10 m 2 (180 cm x 227,5 cm), som vist på bilag nr. 7. Udvidelsen af skuret kan udføres lukket eller som en åben overdækning uden vægbeklædning. Ved boligtype A7 kan et supplerende skur som det eksisterende (355 cm x 200 cm) opføres mod bagstrædet. 6.4 Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet under ét må ikke overstige Bebyggelse inden for delområde I må kun opføres i 1-3 etager uden udnyttelig tagetage. 6.6 Bebyggelse inden for delområde II må kun opføres i 1-2 etager uden udnyttelig tagetage samt en stueetage mod hovedstien Damgårdsstien. 6.7 Bebyggelse inden for delområde III og GM må kun opføres inden for de på bilag nr. 2 viste byggefelter, bortset fra mindre skure, overdækninger o.lign. 6.8 Inden for delområde IV og V kan der opføres enkelte mindre bygninger til legehuse, væksthuse, hønsehuse, redskaber, installationer o.lign., som naturligt hører til brugen af det rekreative område. 6.9 Inden for delområde P og XP må der opføres carporte og skure efter en samlet plan godkendt af kommunalbestyrelsen Bebyggelsens højde må ikke overstige 9,5 m inkl. parterre målt fra det omliggende terræn - bortset fra enkelte bygningsdele, så som ventilationsanlæg, solceller, solfanger o. lign. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Inden for området skal nybygning, ombygning og renovering ved udformning, materialevalg, farvesætning m.v. finde sted med respekt for den eksisterende bebyggelse og arkitektur. 7.2 Boligernes ydervægges karakter som indfarvede betonelementer skal bevares. Facaderne skal fremstå med et ensartet helhedspræg, dog kan fællesbygninger have afvigende farver. Eksisterende træbeklædte facader skal malerbehandles i sort. Til mindre facadepartier i stueetager i område II anvendes glat plade i grøn farve, farvekode NCS S5030-G Terrasseoverdækninger skal placeres som vis på bilag 4. Terrasseoverdækninger og baldakiner skal opføres i træ med tag af hærdet glas, og med en udformning som vist i princippet på bilag 5 og 6. Træ skal malerbehandles i farver som angivet i Tag på baldakiner kan opføres i andet materiale end glas, hvis det begrønnes med græs, mos eller lign. 7.4 Skure, hegn, renovationskasser, carporte og fællesbygninger skal opføres i træ og med sorte tage, der efter patinering ikke er reflekterende. På skurene kan taget begrønnes med græs, mos eller lign. Lukning af skure må kun ske med materialer og med en udførelse tilsvarende de eksisterende skure som vist i princippet på bilag 7. Træ skal males i farver som angivet i Der må ikke opsættes markiser. 7.6 I boliger kan der på havesiden i stueplan isættes ekstra vinduer med et vindueshul med en bredde på 70 cm og en højde på 127,5 cm. Vindueshullet skal så vidt muligt placeres midt for det pågældende facadeparti og med overkant i flugt med dørhul (se foto side 5). Vinduet skal være et sidehængt udadgående trævindue med sprosse som de eksisterende og skal malerbehandles som angivet i Der kan monteres flytbare skodder i glideskinner foran de almindelige dobbeltvinduer med en udformning og farve som de eksisterende skodder. 7.8 Bebyggelsens tage må ikke gives en større hældning, som vil forandre bebyggelsens karakter. Terrasseoverdækninger og baldakiner må kun opføres med en taghældning på mellem 7 og 12 og øvrige småbygninger med taghældning mellem 10 og 12 for hver bygningstype. Haveskure og carporte kan opføres med en lavere taghældning. 7.9 Tage på boligbebyggelsen skal beklædes med sort ikke reflekterende tagmateriale efter kommunens nærmere godkendelse. Tagene kan begrønnes med græs, mos eller lign Der kan opsættes solceller og solfangere på tagene i adskilte eller samlede enheder. Solcellerne og solfanger skal placeres så de er mindst synlige fra vej og sti Udvendig farvesætning for bebyggelsens ydermure, døre, vinduer og træværk skal have et ensartet udtryk efter en af boligforeningen nærmere beskrevet farvesammensætning. I lokalplanområdet skal de eksisterende farver fastholdes eller bemales efter en samlet plan, der sikrer et ensartet helhedsudtryk. En ny plan for den udvendige farvesætning skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Miljø og Teknikforvaltningen 13

14 7.12 Skiltning og reklamering til boligerne må ikke finde sted med undtagelse af den for lokalplanområdet nødvendige skiltning, for eksempel almindelige gade-, nummer- og navneskilte jf Ved tilladte erhverv i boligerne jf kan der tillades opsat et skilt i maksimalt A4-format med oplysning om navn og branche samt evt. firmalogo Skiltning til erhverv og kollektive anlæg i delområde II skal godkendes af Albertslund Kommune i hvert enkelt tilfælde. Skiltningen må kun omfatte erhvervets eller anlæggets navn og branche og ikke reklamering for enkelte varer, tilbud eller priser Navneskilte, kvarterskilte, gadeskilte, husnumre og diverse skiltning af fælles anlæg skal udføres efter skilteprogram for hele bebyggelsen Ved energirenoveringen af boligen på Høkerlængen 2 kan der afviges fra bestemmelserne om bebyggelsens ydre fremtræden. På energisparre/ prøvehusprojektet kan der anvendes afvigende facademateriale, nye vinduestyper og isættes et tag-solprisme med solceller og solfangere. Der kan i forbindelse med en byggetilladelse gives tilladelse til eventuelle andre afvigelser. 8 Ubebyggede arealer 8.1 Ubebyggede arealer skal, med hensyn til beplantning, belysning, befæstede arealer og opholds- og legearealer samt adgangs- og parkeringsforhold, fremstå velholdte. 8.2 Ubebyggede arealer i delområder IV må kun indrettes og anvendes til rekreative formål, herunder leg, ophold, boldspil, køkkenhave og dyrehold, samt til beplantning. 8.3 Reserveparkeringsarealer delområderne XP kan indrettes og anvendes til rekreative formål, indtil det efter Albertslund Kommunes vurdering er nødvendigt at tage dem i brug til parkering. 8.4 Hver bolig, bortset fra supplementsrum, skal sikres et privat uderum enten i form af have eller tagterrasse. 8.5 Der må ikke opsættes hegn, som hindrer sammenhængen i og tilgængeligheden til fælles opholds- og legearealer. 8.6 Alt hegning mod forstræde, nabo og bagstræde skal opføres med placering, højde, udseende og materialer efter de nuværende interne hegnsregler for Hyldespjældet eller efter en ny samlet plan, der godkendes af Albertslund Kommune. 8.7 Ved fællesanlæg som f.eks. affaldspladser tillades trådhegn i beplantning eller træhegn med maks. højde 1,8 m. I særlige tilfælde tillades efter aftale med Albertslund Kommune boldbur og hegn med en højde på 4,0 m. 8.8 Arealer til affald fælles for hele bebyggelsen og til placering af større affaldscontainere må kun etableres inden for delområde GM, som vist på bilag nr. 2. Affaldsøer med minicontainere til affaldssortering kan etableres decentralt i bebyggelsen. Al anden form for oplag må ikke finde sted, og maxicontainere må kun placeres afskærmet af hegn. 8.9 Belysning af interne veje, parkeringsarealer og andre færdselsarealer skal udføres som parkbelysning med en lyspunktshøjde på maksimalt 6,0 m, som ikke må være til gene for de omkringboende. Hovedstier og sekundære stier skal belyses med lamper placeret ved indgangsdøre på facaden, med lave parkarmaturer med en lyspunkthøjde på maksimalt 3,0 m eller med maks. 1 m høje pullert-lamper. 9 Lednings- og antenneanlæg 9.1 Nye el-ledninger i området, herunder ledninger til intern vejbelysning, skal udføres som jordkabler. 9.2 Tekniske installationer, transformere og lignende skal søges tilpasset til omgivelserne ved placering, materialer og farver. 9.3 Samtlige boliger skal tilsluttes fællesantenneanlæg. Fællesantenne må opsættes med en maksimal højde på 11 m over terræn og 5,5 m over lovligt bygningsprofil. 9.4 Det er ikke tilladt at opsætte TV- og radioantenner på bygningens facader og gavle. Parabolantenner kan placeres under tagniveau, med en maksimal højde på 1,8 m over terræn og ude af syne fra vej og sti. 10 Ophævelse af byplanvedtægt 10.1 Byplanvedtægt nr. 15, Hyldespjældet, Række- og gårdhusbebyggelse, godkendt af Albertslund Kommunalbestyrelse, den 17. juni 1975 og godkendt af Miljøministeriet den 6. august 1975 aflyses i sin helhed. 11 Lokalplanens retsvirkninger 11.1 Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, i henhold til planlovens 18 kun udstykkes, bebygges og anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige afvigelser fra lokalplanens bestemmelser under Miljø og Teknikforvaltningen 14

15 forudsætning af, at disse ikke er i strid med principperne i planen Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Private byggeservitutter og andre tilstandservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne Lokalplanen indeholder i 11 bestemmelser om, at den nærmere angivne byplanvedtægt ophæves for det af lokalplanen omhandlende område. 12 Vedtagelses- og offentliggørelsespåtegning 12.1 Således vedtaget af Albertslund Kommunalbestyrelse den 25. juni 2009 og offentligt bekendtgjort den 7. juli Miljø og Teknikforvaltningen 15

16

17

18

19 Lokalplan 15.1 Bilag 4

20 Lokalplan 15.1 Bilag 4

21 Lokalplan 15.1 Bilag 5 BESKRIVELSE AF OVERDÆKNING Taglinierne i afdelingen Afdeling Hyldespjældet har en særpræget arkitektur, afdelingen er en tæt-lav bebyggelse, hvor enkelte partier af bygningerne fremstår i 3 etager. En af afdelingens særpræg er Taglinierne der ikke følger bygningskroppene i længderetning, men er omvendte ved at danne delvis saddel tage og delvis tagflader med ensidig hældning, på tværs af længderetningen. Ved at måle på tegningerne er det analyseret at hældningen på tagene er 7 0, og det gælder både primære og sekundære bygninger. I forslaget arbejdes der med en løsning der tilpasser sig de eksisterende taghældninger. Overdækningerne. Overdækningernes størrelse er fastlagt til at være. 3,0 m i dybden plus udhæng og i de fleste tilfælde udført i en bredde på ca. 3,3 m. Type 1, er en åben overdækning som vist på tegning nr. 14. Type 3 er en lukket terrasseoverdækning som vist i opstalt på tegning nr. 16. Vinduesformaterne er tilpasset vinduerne i bygningerne. Den udvendige højde på overdækningerne fastsættes til maksimalt 3 m. Materialer og konstruktion Alt træ er i henhold til Træbranchens T24 kvalitet, såkaldt høvlet spærtræ. Stolper er i 4 x 4 fuldkantet og der stilles stolper ved alle fire hjørne på overdækningerne. Når der foreslås stolper ved bygningen hænger det sammen med en vurdering om at forpladen på betonelementet vurderes til ikke at kunne klare en evt. snebelastning. Der skal udføres en statisk beregning ved udførelsen af det endelige projekt. Stolper foreslås monteret på stolpesko. Fastgørelsen på ydervæggen udføres med M16 bolte, der forankres med klæbeankre til bagmuren i betonvæggen. Alt træværk grundes og behandles med træbeskyttelsesmiddel og farver sort og / eller rød som nævnt i Lokalplanens 7.10 Glasset til overdækningen skal udføres af hærdet glas i ca. 6 mm tykkelse og monteres direkte på spærene, der ligger i afstand på ca. 54 cm centralt mellem spærene. Montagen i glaslister sker på følgende måde, bundlisten fastgøres til spærene og glasset lægges i gummilister, således at de ikke glider og der lukkes med profil i toppen der fastholder glassene og lukker for vandet. Montage ved isolering af facaderne. Der er i projektet taget højde for at facaderne evt. skal efterisoleres. Ændringen i montagen vil være følgende: Stolperne inde ved bygningen monteres 75 mm fra bygningen, så der bliver plads til at få isoleret mellem stolper og bygning. Den efterfølgende isolering på ca. 125 mm (eller 175 mm) vil herefter dække stolperne inde ved bygningen. Glasset vil ved en sådan løsning monteres ca. 10 cm fra facaden og inddækningen over glasset vil blive forlænget med de 10 cm. Herefter vil der kunne isoleres bag glasfladerne og over og under, men glasset vil stadig kunne skiftes ud, ved brud eller anden årsag. Redningsrist. Der monteres en elefantrist som en redningsvej fra vinduer der ligger over overdækningen. Risten fastgøres over glasset / polycarbonaten i lysåbningens fulde bredde ca. 54 cm. (Spærene under risten skal beregnes af ingeniør ved det endelige projekt). Regnvand. Tagnvand skal ledes til en faskine med overløb til regnvandssystemet eller direkte til regnvandssystemet. Prøve. For at få testet overdækningernes højde / bredde / taghældning og tilpasning i bebyggelsen anbefales det, at der opsættes en prøve / mockup med løse stolper, spær og et par plader som tag så man kan danne sig et indtryk af omfanget.

22 Lokalplan 15.1 Bilag 5

23 Lokalplan 15.1 Bilag 5

24 Lokalplan 15.1 Bilag 5

25 Lokalplan 15.1 Bilag 5

26 Lokalplan 15.1 Bilag 5

27

28

29 Lokalplan 15.1 Bilag 6

30 Lokalplan 15.1 Bilag 7 SKURE I HYLDESPJÆLDET Skurene i Hyldespjældet er alle opbygget omkring det samme grundprincip, men der findes 9 forskellige slags. Fælles for skurene er, at de oprindeligt er lukkede på forsiden mod stier og stræder, men åbne på havesiden. Beklædningen består af vandrette 3 brædder med fer og not, højden på beklædningen er 180 cm over jord. Der findes en dør i hvert skur, med staldgreb. Beklædningen på dørene er lodret. Skurene er opbygget på 100x100 mm stolper, hvorpå spærene er indfældet og boltet på. Spærene er udført i 50x125 mm tømmer og ligger dobbelt. Der er ikke sternbrædder eller vindskeder på skurene, og der findes heller ikke nogen tagrende. Taghældningen er 6 og tagdækningen består af B5 eternit plader, lagt på lægter 38x56 mm, som ligger på højkant. Tagen kan begrønnes med græs, mos eller lignende. Derudover er der mulighed for at lukke skurene på alle sider og flytte døren på havesiden. Døren kan flyttes til modsatte hjørne eller til gavlen. Der kan evt. monteres et vindue i skuret. Døren ud mod stræder og stier kan evt. blindes helt af. På havesiden er der også mulighed for at udvide skuret med en åben overdækning. Overdækningen sammenbygges med det eksisterende skur og skal have samme taghældning, samt tagdækning, dog med fald i modsat retning.

31 Lokalplan 15.1 Bilag 7

32 Lokalplan 15.1 Bilag 7

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.4 Område ved Herstedøster Landsby Udendørs oplagsplads 1999 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.6 Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke 2001 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr Centerområde ved vognporten. Centerformål - forretnings- og kontorbebyggelse m.v. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr Centerområde ved vognporten. Centerformål - forretnings- og kontorbebyggelse m.v. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 7.7 Centerområde ved vognporten Centerformål - forretnings- og kontorbebyggelse m.v. 1989 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 18.4. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 18.4. Albertslund Kommune Albertslund Kommune Lokalplan nr. 18.4 For en ældreinstitution med ældreboliger og tilhørende administrations-, fælles- og servicefaciliteter ved Humlehusene 2003 Kongsbak Informatik O O O OLokalplan OAlbertslund

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 25.4. Daghaver i Egelundparken. Daghaver med fællesbygning og redskabsskure. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 25.4. Daghaver i Egelundparken. Daghaver med fællesbygning og redskabsskure. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 25.4 Daghaver i Egelundparken Daghaver med fællesbygning og redskabsskure 1990 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Plejeboliger og Sundhedscenter humlehusene. Ældreegnede boliger, plejebolig sundhedscenter

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Plejeboliger og Sundhedscenter humlehusene. Ældreegnede boliger, plejebolig sundhedscenter Albertslund Kommune Lokalplan nr. 18.3 Plejeboliger og Sundhedscenter humlehusene Ældreegnede boliger, plejebolig sundhedscenter 1996 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV -~ LANGESKOV b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR.15 1982. LANGESKOV KOMMUNE Lokal plan nr.15 for et boligområde Langeskov by. (Tillæg nr.2 til lokaiplan nr.1). 1.aug.1982 J.nr.O1.02.05.P16/300-82 1. LANGESKOV

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune.

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. T. 22.10 LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 10 vedrører at ubebygget område øst for Tornerosevej og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

LOKALPLAN 11. For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 11. For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 11 For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 32 vedrører et ubebygget område mellem Klausdalsbrovej og Sennepshaven vest for vandtårnet og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Herlev kommune.

LOKALPLAN NR. 8. Herlev kommune. LOKALPLAN NR. 8 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 8 vedrører kædehusbebyggelsen ved Havlykkevej og Stokkemarkevej. Udover at fastlægge, at området kun må anvendes til boligformål, og

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.2.1 Den Østrigske Villaby Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.12.4 for erhvervsejendomme Roskildevej 247-249 og 251. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Kommuneplantillæg nr. 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...3 Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til anden planlægning...5

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 9.3. Område i Herstedvester Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 9.3. Område i Herstedvester Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 9.3 Område i Herstedvester Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11. mellem Banestien og Køjevænget. for et område vest for Hartkornsvej

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11. mellem Banestien og Køjevænget. for et område vest for Hartkornsvej DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11 for et område vest for Hartkornsvej mellem Banestien og Køjevænget 1. LOKALPLANOMRÅDET Nærværende lokalplan omfatter et område beliggende vest for Hartkornsvej mellem Banestien

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan Vildtbanegård I og II

Lokalplan Vildtbanegård I og II Lokalplan 1.22 Vildtbanegård I og II Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.22 LOKALPLANENS INDHOLD. Lokalplanen omfatter bebyggelserne Vildtbanegård I og II, institutionerne Svellen/ Sandkassen

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr Erhvervsområde ved Roholmsvej - Stensmosevej. Lettere industri, værksted og lager. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr Erhvervsområde ved Roholmsvej - Stensmosevej. Lettere industri, værksted og lager. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 2.2 Erhvervsområde ved Roholmsvej - Stensmosevej Lettere industri, værksted og lager 2001 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården 1. Lokalplanens formål, At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for sommerhusområderne. At overføre de dele der er beliggende i landzone

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Lokalplan nr. 2.B1.2 for. Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup

Lokalplan nr. 2.B1.2 for. Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup Fladså Kommune Lokalplan nr. 2.B1.2 for Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup Lokalplanforslaget vedtaget Lokalplanforslaget endeligt vedtaget Lokalplanen tinglyst 08.04.97 11.08.98 15.09.98 Matr.

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej Lokalplan nr. 88 for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej December 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre

Læs mere

Lokalplan nr. 21. Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse

Lokalplan nr. 21. Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse Lokalplan nr. 21 Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse 27.11.1991 SKÆVINGE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 21 Gørløse Gørløsegård Rødkildeg^rd RØDKILDETOFTEN GØRLØSE NOVEMBER 1991 SKÆVINGE KOMMUNE Lokalplan nr.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 19.1. Snebærhaven og Storagergård. Parcelhuse og institution for unge og ældre. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 19.1. Snebærhaven og Storagergård. Parcelhuse og institution for unge og ældre. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 19.1 Snebærhaven og Storagergård Parcelhuse og institution for unge og ældre 1980 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

for et område i Greve Greve kommune

for et område i Greve Greve kommune LOKALPLAN for et område i Greve Greve kommune Nr.12.08 Rækkehuse. Institutioner ved Søagerparken Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse.

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse. HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 26. Boligområde ved Ladegårdsvej i Aastrup. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere