DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2010"

Transkript

1 DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2010 Ukrudtsgræsser, burresnerre og megen vintersæd ender let galt af Bo Melander, Århus Universitet Hjemmedyrket protein til foderblandinger CDQ ST: Ny tablet - nyhed Til alt korn og næsten alt ukrudt Nyt insekticid godkendt - nyhed

2 dupont agro Leder Indhold & Kontaktpersoner dupont agro DuPont Agro 2010 Leder Velkommen til dette års udgave af DuPont Agro magasinet, som vi håber bringer dig ny viden og giver inspiration til beslutningsstøttesystemer i de kommende år sammenholdt med anden udvikling indenfor området. I DuPont vil vi, som nu, i videst mulig omfang anvende disse systemer for at give de mest optimale anbefalinger tilpasset de lokale forhold. Inden vi kender konsekvenserne af Grøn Vækst kan der kun gisnes om, hvad det kommer til at betyde for dansk landbrug indenfor en kort årrække, men der er ingen tvivl om, at det vil betyde ændringer af både strukturel karakter og hvad angår afgrøde sammensætning. Det kan dog også udtrykkes som en udvikling, der er nødvendig for fortsat at tilpasse erhvervet til det samfund, som det er en del af. Eksempelvis kan nævnes udlægning, mod kompensation, af 10 meter randzoner, som bifaldes herfra, da det umiddelbart er måden, hvorpå der kan skabes mere biodiversitet i landskabet og risikoen for påvirkning af vandmiljøet minimeres. Det er dog vigtigt at fastholde politikernes målsætning om at øge landbrugets konkurrenceevne, da denne afgørende del ofte forsvinder, når der diskuteres grønne initiativer. Dette magasin, som du er godt i gang med at læse, giver dig blandt andet anbefalinger til kommende sæson indenfor ukrudt- og svampebekæmpelse i korn. DuPont har en ny tablet med navnet CDQ ST som lanceres denne sæson. I en artikel stilles der skarpt på problemet omkring øget græsukrudt i korn, hvor Bo Melander fra Forskningscenter Flakkebjerg giver forklaring på den opformering, der har været de senere år, og samtidig forklarer hvad der kan gøres for at afhjælpe problemet på lidt længere sigt. Desuden er der anbefalinger til effektive strategier for ukrudtsbekæmpelse i majs. Raps er en interessant afgrøde, hvor der i en artikel fortælles om nye sorter fra Pioneer, der giver mulighed for at udnytte rapsens proteinindhold i blandt andet svinefoder. Dette og meget andet kan du læse om på de følgende sider. Indenfor området med planteværn kommer der også ændringer med blandt andet indberetning af sprøjtejournalen. Desuden venter vi på en endelig udmelding omkring nye afgifter. Det forventes at der samlet set bliver tale om forhøjede afgifter. De bliver omlagt så de midler, der har størst skadevirkning på sundhed og miljø bliver dyrere at anvende, frem for dem med mindre skadevirkning. Det er ærgerligt, at der så ensidigt fokuseres på forbrug i stedet for håndtering af midlerne. Indhold Side Leder 2 Ukrudtsgræsser v/bo Melander 4 Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd 8 CDQ ST - Ny tablet til alt korn 10 Planteværn af dårlig kvalitet? 12 Steward - Nyt insekticid 13 Harmony SX og majs 14 Ukrudtsbekæmpelse i kartofler 15 Nye rapssorter 16 Ukrudt i vedvarende græsser 17 Specialister til svampebekæmpelse i byg 18 Kontaktpersoner Salgschef Inge Fiil Poulsen Telefon Fax Konsulent/Salg Fyn, Sjælland og øerne Erling Falch Petersen Telefon Fax Konsulent/Salg Jylland Thomas Ory Nielsen Telefon Fax God læselyst, og god vækstsæson Inge Fiil Poulsen Udvikling Hanne Søndenbroe Telefon , Fax Det er samtidigt overraskende at oplægget til Grøn Vækst ikke noget sted nævner punktkildeforurening, når det er området, hvor man kan reducere mest på uønskede effekter. De nye regler indenfor påfyldning og vask af sprøjter skulle gerne gøre det nemmere at oparbejde nye rutiner, som minimerer risiko for punktkilder. Opdateret anbefaling for rengøring af sprøjter kommer på alle DuPonts etiketter, og den er også at finde på vores hjemmeside: Registrering Kristina Wänblad Telefon Ordrehåndtering Mattias Ryberg Telefon Fax I efteråret 2009 kom EU direktivet vedrørende bæredygtig anvendelse af pesticider, hvor integreret plantebeskyttelse (IPM) indgår som et kommende krav for al brug af planteværn. Blandt andet derfor vil vi se udvikling af flere Produktion: DuPont Danmark, Redaktion: Inge Fiil Poulsen, Erling Falch Petersen, Thomas Ory Nielsen Foto: DuPont Int., Agrofoto, AgroVisuel. Layout: Aistrup & Co. ApS Registrerede varemærker; DuPont: Acanto Prima, Ally, Aproach, Avaunt, Curzate M, Express, Harmony, Steward, Titus; BASF: Bell, Comet, Figther, Opus; Bayer CropScience: Atlantis, Eagle, Fenix, Folicur, Hussar, Oxitril, Proline; Monsanto: Monitor; Makhteshim-Agan: Tomahawk, Biotril; Syngenta: Amistar, Topik, Zenit, Unix. 3

3 dupont agro Ukrudtsgræsser Ukrudtsgræsser, burresnerre og megen vintersæd ender let galt Af Bo Melander, Århus Universitet, Det jordbrugsvidenskabelige Fakultet Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr. Forskningscenter Flakkebjerg De enårige ukrudtsgræsser og den bredbladede ukrudtsart, burresnerre, er blandt de værste ukrudtsproblemer på svineog planteavlsbrug med en høj andel af vintersæd i sædskiftet. Begge ukrudtsgrupper optræder hyppigt i de store landbrugsafgrøder: Vintersæden og vinterraps. De er på fremmarch og vil fortsætte fremgangen, hvis ikke der tænkes anderledes i de kommende år. Og sidst men ikke mindst, de koster virkelig udbytte prøv blot at se merudbytterne for bekæmpelse i Oversigten over Landsforsøgene. Enårig rapgræs dog i noget mindre grad, men arten er stærkt generende i andre sammenhænge, eksempelvis i græsfrøavlen. Tabel 1. Eksempler på ukrudtsarter, som er godt tilpasset henholdsvis pløjning og pløjefri jordbearbejdning, om end de sagtens kan blive et ukrudtsproblem ved modsatte jordbearbejdning. Pløjning (vendende jordbearbejdning) Harvning og direkte såning (ikke-vendende) Kornvalmue Hyrdetaske Storkronet ærenpris Agerstedmoder Fuglegræs Tvetand Agerrævehale Burresnerre Gold hejre Blød hejre Vindaks Stor væselhale Enårig rapgræs Kimplante af burresnerre Godt tilpasset Og hvilke arter omfatter betegnelsen ukrudtsgræsser så? Det er alle arterne fremhævet i højre kolonne i tabel 1. Ukrudtsgræsserne og burresnerre er særlig problematiske, fordi de drager fordel af en udbredt dyrkningspraksis. Der vil være et særlig økonomisk incitament for at bekæmpe dem effektivt på grund af arternes økonomiske betydning ved utilstrækkelig bekæmpelse, og ved store problemer kan det blive svært at holde sig indenfor pesticidhandlingsplanens målsætninger. Men enårig rapgræs kan gennemføre flere generationer i de overvintrende afgrøder. Arten spirer og vokser ved blot nogle få plusgrader og kan altså nå at lave flere frø i løbet af en overvintrende afgrødes vækstperiode. Med burresnerre er det lidt det samme, ikke at den danner mange generationer, men snarere, at vækstforløbet i efterårssåede afgrøder er længere. Den samlede frøproduktion kan simpelthen nå at blive større end i forårssåede afgrøder. Burresnerren har endog den egenskab, at den fortsætter med at vokse helt frem til høst. Den kan især brede sig i løbet af kornets gulmodning, og de fleste mejetærskerførere kender sikkert til problemer med burresnerre, der vikler sig rundt om indføringssneglen. Heldigvis er der i øjeblikket en række gode herbicider til rådighed, og kun mod stor væselhale ser det vanskeligt ud med nærmest ingen muligheder bortset fra en tidlig og vellykket Stomp-sprøjtning. Hvad er det så for en dyrkningspraksis der skaber problemerne? Her skal vi have fat i de to faktorer, der for alvor påvirker ukrudtsfloraen på markerne: Nemlig sædskiftet og jordbearbejdningen. Er ukrudtsarten tilpasset afgrødens livsforløb, vil en hyppig dyrkning af samme afgrøde, eller afgrøder med tilsvarende livsforløb, øge opformeringen af arten. Ukrudtsgræsserne og burresnerre er særligt godt tilpasset vintersæden, fordi fremspiring, vegetativ vækst, frøsætning og frøkast passer fint med vintersædens vækstforløb. Og så er arterne tilmed så konkurrencestærke, at de sagtens kan matche kornet. Mange vil sikkert indvende, at burresnerre og enårig rapgræs også spirer fint i forårssåede afgrøder, hvilket er ganske rigtigt. Den dårlige kombination Ved jordbearbejdning er det vigtigt at skelne imellem, om jorden vendes eller ej. Den traditionelle pløjning med muldplader, der vender jorden, har været kendt i århundreder som et vigtigt redskab til at bekæmpe ukrudt. Ikke kun rodukrudt hæmmes af pløjning, men også mange frøukrudtsarter, fordi frøene blandes op i et meget større jordvolumen end ved ikke-vendende jordbearbejdning. I tabel 1 ses, hvilke ukrudtsarter i efterårssåede afgrøder, der især er tilknyttet og drager fordel af henholdsvis vendende og ikke-vendede jordbearbejdning. Ukrudtsarter, hvor frøene har lang levedygtighed i 4 Vindaks i vinterhvede 5

4 dupont agro Ukrudtsgræsser Ukrudtsgræsser dupont agro Stor væselhale i vinterhvede Top af gold hejre Toppe (m -2 ) jorden, danner spirehvile som typisk er af forskellig varighed. Dermed overlever disse bedst under pløjning. Ved ikke-vendende jordbearbejdning, hvor ukrudtsproblemet så at sige ikke gemmes væk efter hver pløjning, vil frø med ringe spirehvile og kort levetid i jorden klare sig bedst. Og det er netop kendetegnet for frø af ukrudtsgræsserne og burresnerre. Derfor kan problemer med burresnerre og ukrudtsgræsser blive særlig voldsomme, hvis megen vintersædsdyrkning kombineres med ikke-vendende jordbearbejdning. Effektkravene til herbiciderne øges så markant, at de kan være svære at opnå i praksis. Det er observeret i udlandet og i igangværende, fastliggende forsøg på Flakkebjerg (JB6) og Foulum (JB4). Forsøg Forsøgene blev etableret i efteråret 2002, hvor en større bestand af vindaks blev etableret ved udsåning af vindaksfrø. De foreløbige resultater kan sammenfattes til, at pløjefri dyrkning med opharvning til 8-10 cm jorddybde før såning Stor væselhale i juli 2008 Pløjning Harvning Direkte såning R1 R2 R3 Figur 1. Betydningen af sædskifte og jordbearbejdning på forekomsten af stor væselhale og burre-snerre i 2008 på Flakkebjerg (JB6). Sædskifte R1 er ensidig vinterhvede; R2 vinterbyg-03 vinterraps-04 v. hvede-05 v. hvede-06 v. byg-07 havre-08; R3 v. hvede-03 vårbyg-04 ærter-05 v. hvede-06 v. hvede-07 v. byg-08. Halmen blev snittet og efterladt i alle sædskifter. Planter (m -2 ) har ført til en kraftig opformering af vindaks på begge lokaliteter, men mest på Foulum med den lettere jord og et mere køligt og fugtigt klima. En nedsat herbicidindsats i forsøgene med et tilstræbt effektniveau mod vindaks på 70% har hidtil ikke været nok til at opnå en tilfredsstillende bekæmpelse. I sædskiftet, vinterbyg-03 vinterraps-04 vinterhvede-05 vinterhvede-06 vinterbyg-07 vinterraps-08, på Foulum var udbyttet i gennemsnit af hele sædskifteforløbet 22% lavere ved 70% effektniveauet sammenlignet med parceller, hvor vindaks ikke var etableret fra begyndelsen af forsøget i Selv ved 90% s effektniveau var bekæmpelsen ikke tilstrækkelig, da udbyttet var 17% lavere end i de vindaksfri parceller. Den gennemsnitlige vindaksbestand i kornafgrøderne på Foulum optalt som toppe pr. m 2 i juli var: 245 i ubehandlede parceller, 50 ved 70% s effektniveau, 37 ved 90% s effektniveau og endelig 22 i de vindaksfri parceller, som med tiden blev invaderet af vindaks. I forhold til græsukrudtsbekæmpelse er det uheldigt, at opharvning forud for såning er den helt dominerende praksis for pløjefri dyrkning i Danmark Burre-snerre i april 2008 Pløjning Harvning Direkte såning R1 R2 R3 I forsøget på Flakkebjerg har vi desuden observeret en interessant udvikling af både burresnerre og stor væselhale. I de første forsøgsår indtil 2006 optrådte de to arter i ubetydelige mængder ja, væselhale blev faktisk først observeret i Siden har udviklingen taget fart, som det kan ses af figur 1. Det er især bemærkelsesværdigt, hvordan burresnerre er blevet opformeret under pløjefri dyrkning på trods af, at der løbende er anvendt herbicider med god effekt mod burresnerre, når arten har været konstateret. Figuren illustrerer med al tydelighed, hvordan kombinationen af sædskifte og jordbearbejdning for alvor kan virke til gunst for to arters opformering. Tag en pause Med pløjning er det muligt at køre et sædskifte med 100% overvintrende afgrøder forholdsvis længe, uden at det går galt. Som det ses af figur 1, trives hverken væselhale eller burresnerre særlig godt med pløjning, og det samme gælder for hejre-arterne. Med vindaks og agerrævehale forholder det sig anderledes, når de optræder på deres foretrukne jordtyper: Agerrævehale svær jord og vindaks lettere jord. Her skal herbiciderne præstere et effektniveau på 90% eller derover for at undgå en yderligere opformering af bestanden. Er man ikke omhyggelig med herbicidvalget, og undlader at anvende midler med forskellige virkningsmekanismer, kan der tilmed udvikles resistens. I pløjefri dyrkningssystemer med 100% overvintrende afgrøder er det endnu sværere at håndtere ukrudtsgræsserne. Større græsukrudtsbestande vil kræve vellykkede sprøjtninger hver gang. Lysten til at eksperimentere med nedsatte doseringer vil næppe være stor, når risikoen for udbyttetab og yderligere opformering af ukrudtsgræsset ved svigtende effekter tages i betragtning. For at problemer med ukrudtsgræsser og burre-snerre ikke skal tage overhånd, skal sædskiftet inddrages som en aktiv medspiller i både pløjebaserede og pløjefri dyrkningssystemer. Tag en pause i vintersædsdyrkningen og få bragt problemerne ned i de problemfyldte marker med en kortere eller længere periode med forårssåede afgrøder. Anbefalingen er mindst 2 års forårssåede afgrøder i træk, og helst mere, og bland gerne afgrødearterne. Flerårige afgrøder vil også virke sanerende. Umiddelbart lyder det jo enkelt bare at ændre sædskiftet, og hvorfor gør man så bare ikke det? Svaret er enkelt: Toppe af stor væselhale Økonomien i de overvintrende afgrøder er simpelthen mere interessant end i de fleste forårssåede afgrøder. Kernemajs kan sandsynligvis gå hen og blive et rigtigt godt kompromis, fordi den i en nær fremtid måske kan erstatte en væsentlig del af vintersædsdyrkningen. Kernemajsen giver et attraktivt udbytte, er en glimrende foderafgrøde og en glimrende vekselafgrøde. Den sås om foråret på rækker, hvilket blandt andet gør det muligt at anvende falsk såbed, radrensning og båndsprøjtning. Hele herbicidregnskabet på bedriften kan komme i bedre balance, da bekæmpelsesbehovet kan nedsættes i de overvintrende afgrøder, og majsen kan klares med en lille herbicidindsats. Hvem ved, med de klimaforandringer, vi er vidne til lige nu, kan det meget vel gå hen og blive virkelighed indenfor få år! 6 7

5 Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd dupont agro Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Af Erling Falch petersen Anbefalinger til forårets bekæmpelse af både bredbladet ukrudt og græsser i vintersæden Optimer efter markens behov Her fokuseres på at få lavet den optimale tankblanding i foråret, alt efter behovet på den enkelte mark. Fordelen ved at blande selv efter behov er, at man ikke behøver at anvende samme blanding på hele arealet, men kun i det område der er behov. Ofte ses nye ukrudtsarter først på marken i yderområderne. I sådanne tilfælde er det kun nødvendigt at tage et ekstra produkt med i tanken i den yderste omgang, hvis basismidlet ikke dækker bekæmpelse af denne art. I den foregående artikel her i bladet, har Bo Melander beskrevet udviklingen af ukrudt i forskellige sædskifter og ved forskellige dyrkningsmetoder. I den artikel kan man læse, at hvis man har mange afgrøder der er sået om efteråret, skal ukrudtsbekæmpelsen være særlig effektiv, så græsser og bredbladet ukrudt ikke opformeres og udbyttet nedsættes. Bo Melander har beskrevet, hvordan man gennem valg af sædskifte og dyrkningsmetoder på længere sigt kan begrænse udviklingen. Nedenfor beskrives, hvad der kan gøres i det kommende forår, for at få optimal bekæmpelse af både bredbladet ukrudt og græsser i vintersæden. Blandinger i forhold til ukrudtsproblem Fakta Burresnerre: Ally ST er det sikre basismiddel. Mange arealer med vintersæd får den optimale ukrudtsbekæmpelse med én sprøjtning med kun Ally ST i tanken. 0,35-0,5 tablet Ally ST + 0,3-0,5 l fluroxypyr-holdigt middel Vindaks, alm. rapgræs, hejre, (kvik) og burresnerre: 0,5 tab Ally ST ,5 g Monitor Ally ST har jordeffekt og virker så snart ukrudtet er i vækst. Gold hejre: 0,5 tab Ally ST + 12,5 g Monitor Herefter senere opfølgning med 12,5 g Monitor Både Ally ST og Monitor virker allerede fra 2 C! Ally ST kan anvendes uden spredeklæbemiddel, dog vil et spredeklæbemiddel sikre effekten under tørre forhold. Rajgræsser: 0,35-0,5 tablet Ally ST ml Hussar OD Basis bekæmpelse af: Kamille, agerstedmoder, raps, hanekro, tvetand og storkenæb: Enårig rapgræs: 0,35-0,5 tablet Ally ST + 0,3-0,5 l Atlantis OD Når der er foretaget ukrudtsbekæmpelse i efteråret: 0,35-0,5 tablet Ally ST Flyvehavre og agerrævehale: 0,35-0,5 tablet Ally ST + 0,2-0,3 l Topik Når der ikke er foretaget nogen ukrudtbekæmpelse i efteråret: 1,0-1,5 tablet Ally ST 0,5 tablet Ally ST kan erstattes af 1 tablet Express ST eller 1 tablet CDQ ST Anbefalinger Ally ST kan blandes med de relevante midler, så man kan blande sig til den optimale løsning på de enkelte marker alt efter behov. Brug af olie eller spredemiddel Læs etiketten for de enkelte midler. Ally ST kan blandes med alle olie- og spredemidler på markedet. 8 Sprøjtetidspunkt Ally, Monitor og Topik kan anvendes fra det tidlige forår når væksten er begyndt. For de andre blandingspartnere, læs etiketten, da det kan variere for de enkelte ukrudtsarter 9

6 dupont agro Ny tablet til alt korn Ny tablet til alt korn dupont agro CDQ ST Ny tablet til alt korn og næsten alt ukrudt Af Erling Falch Petersen Gennem snart 25 år har landmænd været meget tilfredse med Ally ST og Express ST, som grundpillerne i deres ukrudtsbekæmpelse i korn om foråret. CDQ ST er en ny tablet der kombinerer de to midlers gode egenskaber, idet den er sammensat af Ally ST og Express ST. Fordelene ved CDQ ST er faktisk så store, at DuPont burde have markedsført den for længe siden. Fakta om CDQ ST Kan bruges i både vinter- og vårsæd uden udlæg Bred virkning: Herunder melde og stedmoder Kan blandes med alle relevante midler Ingen restriktioner for at dyrke roer som efterfølgende afgrøde God virkning ved lave temperaturer (2-4 C) bare der er vækst i ukrudtet Pakket i rør á 10 tabletter Indholdet af 1 tablet svarer til 1/3 tablet Ally ST + 2/3 Express ST % virkning Brandbæger, vår Burresnerre 1 tab CDQ ST 1 tab CDQ ST + 0,2 l Tomahawk 180 EC 1 tab CDQ ST + 0,25 l Oxitril CM Bynke, grå Fuglegræs Gåsefod, hvidmelet Hanekro Hejrenæb Hundepersille Hyrdetaske Jordrøg, læge Kamille Kornblomst Nælde, liden Okseøje, gul Pileurt, bleg Figur 1. Effekten af CDQ ST* og anbefalede blandinger fra PlanteVærn Online. Virkningen er angivet ved vårbyg på stadie 14, ukrudt med 0-2 blade og temperaturer på 8-14 C. *) Effekten er baseret på en tankblanding af 0,33 tablet Ally ST + 0,67 tablet Express ST svarende til en tablet CDQ ST. Der er tilsat 0,05 % spredemiddel til alle blandinger. 10 Pileurt, snerle Pileurt, Vej Raps Sennep. Ager Stedmoder Storkenæb Tvetand Valmue, korn Ærenpris, storkronet Af figuren ses det, at CDQ ST som enkeltstående produkt har bred virkning, og denne virkning øges lidt ved tankblanding med enten Tomahawk 180 EC eller Oxitril CM. Selvom virkningen ikke øges så meget ved de foreslåede blandinger, så anbefales blandingen alligevel, idet risikoen for udvikling af resistens nedsættes, når der anvendes midler med forskellige virkemåder. Anbefalinger Vårsæd: CDQ ST + spredemiddel har bred virkning på 2-kimbladet ukrudt, men på grund af risiko for udvikling af resistens, samt for at få bekæmpet alt betydende ukrudt anbefales det at anvende en af følgende blandinger: 0,75-1,5 tablet CDQ ST + 0,15-0,3 l Oxitril CM/ Briotril + spredemiddel Hvis der er burresnerre tankblandes med 0,2-0,3 l Tomahawk 180 EC eller tilsvarende fluroxypyr-holdigt middel + spredemiddel 11 Vintersæd: - opfølgende ukrudtsbekæmpelse efter en ukrudtsbekæmpelse i efteråret Kamille, raps, hanekro og andet nyt ukrudt: 0,75-1 tablet CDQ ST + spredemiddel Der kan så blandes med et andet middel alt efter behov f.eks. ved: Burresnerre + 0,4-0,5 l Tomahawk 180 EC eller tilsvarende fluroxypyr-holdigt middel + spredemiddel Alm. rapgræs, vindaks, hejre-arter eller burresnerre ,5 g Monitor + spredemiddel Gold hejre Her gentages behandlingen med 12,5 g Monitor CDQ ST forventes markedsført i foråret 2010.

7 dupont agro Kopiprodukter Steward dupont agro Bliver dine afgrøder udsat for planteværn af dårlig kvalitet? STEWARD Nyt insekticid med ny og egen virkemåde Af Erling Falch Petersen Af Inge Fiil Poulsen Referencer: Agrow, May 2008, DuPont generic analysis program Til den kommende sæson bliver du måske tilbudt et kopiprodukt som alternativ til det originale, men overvej det grundigt, da der er risici forbundet med anvendelsen. Undersøgelser gennem de seneste 15 år på sulfonylureaholdige midler, viser at kvaliteten i langt de fleste tilfælde ikke lever op til myndighedernes krav. Kopiproducenterne Langt de største mængder af kopiprodukter kommer fra Kina og produktionskapaciteten er stærkt stigende med hundredvis af anlæg i landet. Der er meget som tyder på, at der ikke er tilstrækkelig opmærksomhed på kvalitetskontrollen. DuPont har siden 1994 kørt et globalt analyse program på sulfonylurea-midler. Resultaterne er holdt op imod de krav som FAO har sat til kvaliteten, og som er grundlaget for at en godkendelse i Danmark kan gives. I hele perioden er der analyseret 383 prøver, hvor 84% af alle prøver ikke har levet op til FAO s krav. For analyserne af metsulfuron methyl (Ally ) fra de seneste 5 år ( ), er der analyseret 74 prøver og 96% har ikke kunnet leve op til kravene (se figur). Med andre ord så er kvaliteten af kopiprodukterne ikke blevet bedre med årene. For rimsulfuron (Titus ) er det 94% ud af 17 prøver i hele perioden ( ) som ikke lever op til standarden. Forhandleren Indførsel af kopiprodukter til Europa finder ofte vej gennem mellemhandlere. Herved forsvinder ofte muligheden for at gøre et eventuelt produktansvar gældende overfor producenten. Det gælder også for store globale kopiproducenter som ikke har egne produktionsfaciliteter, men køber aktivstof eller færdig formuleret varer i eksempelvis Kina. Den udvidet handel over grænserne medfører desuden flere problemstillinger. Der er flere eksempler på, at falske produkter* er importeret til Europa og når de først er indenfor EU bliver de handlet over grænserne som parallel importerede varer. Herved bliver en parallel importør distributør af falske produkter. Dette har været tilfældet i 2009 for en stor mængde Titus, som havde fundet vej til det tyske marked. Landmanden Som landmand løber du en risiko når der anvendes et kopiprodukt. Sulfonylurea midlerne kan ikke sammenlignes med andre og tidligere eksempler på kopiprodukter. Ganske små mængder af urenheder af andre aktivstoffer kan forårsage skade på afgrøden. Desuden er de sundheds- og miljømæssige effekter fra ukendte urenheder ikke undersøgt. Samtidig skal der stilles spørgsmålstegn ved om produktet er blevet testet sammen med relevante blandingspartnere, og om godkendelsen af det pågældende kopiprodukt dækker den ønskede anvendelse. Original producent DuPont har mere end 30 års erfaring med udvikling, produktion og anbefalinger af sulfunylurea midler, og vi garanterer for kvaliteten. Etikettens anbefalinger er testet på den aktuelle formulering. DuPont arbejder med andre og forbedrede formuleringer end den traditionelle WG, også kendt som DF. Tabletten er et godt eksempel på dette. Om kort tid lanceres et nyt formuleringskoncept som kaldes SX (allerede kendt på det danske marked fra Harmony SX), hvilket er et forbedret granulat med synligt hurtigere effekt i marken. Endvidere arbejdes med forskellige indpakninger, eksempelvis den vandopløselige pose (kendt som WSB og VOP). På Titus findes desuden izon mærkning, som er et lille hologram. Alt dette gør det lettere for landmanden at se forskel på et original produkt og en kopi. Udenfor FAO s specifikationer og med forurening af andre sulfunylurea aktivstoffer; 32% Indenfor FAO s specifikationer; 4% Udenfor FAO s specifikationer og ingen forurening af andre sulfunylurea aktivstoffer; 64% Steward (indeholdende aktivstoffet indoxacarb) blev godkendt i sommeren 2009 til bekæmpelse af insekter i æbler og pærer, samt i nogle grøntsager på friland og i væksthus. Det unikke ved Steward er at det har sin helt egen virkemåde, og derved en god resistensbryder overfor manger insekter, samtidig er det en stor landvinding for æble- og pæreavlerne, da de har fået et produkt til sikker bekæmpelse af især viklere. Anvendelse af Steward Steward skal anvendes tidligt, når angreb ses i afgrøden. Når der er en god fordeling på planten, og der anvendes de anbefalede doseringer, har Steward en virketid på de behandlede plantedele på dage. Fakta om Steward Granulat til bekæmpelse af insekter i æbler, pærer, vin, hovedkål, blomsterkål, rosenkål, grøntsager på friland og væksthuse. Indhold: Indoxacarb 300 g/kg Fareklasse: Sundhedsskadelig og Miljøfarlig Bifarlighed: Farlig for bier, må ikke anvendes i blomstrende afgrøder i biernes flyvetid fra kl (dansk sommertid). Pakning: 250 g/bøtte Virkemåde Steward virker efter indtagelse, især ved gnav af behandlet overflade, men i enkelte tilfælde også ved optagelse gennem viklernes æggeskal. Nervesystemet påvirkes, så larverne paralyseres og senere dør. Nye anvendelses områder i fremtiden Gennem Grøn Plantebeskyttelse ses der nu på muligheder for at få off-label godkendelser af Steward til anvendelse inden for følgende områder: Potteplanter i drivhuse, planteskolekulturer, jordbær, bærfrugt (solbær, ribs, hindbær og brombær), blomme og kirsebær. Det kan ikke siges, hvornår disse godkendelser kommer, men det kan ske inden for de kommende 1-2 år. Glimmerbøsser og raps Mange læsere har måske ment, at Steward ikke har nogen relevans for dem, da godkendelsen begrænser sig til frugt og grønt. DuPont forventer dog en registrering til bekæmpelse af glimmerbøsser i raps til sæson Til raps vil produktet blive markedsført i en flydende formulering under handelsnavnet Avaunt, så hold øje med forsøg og information vedrørende Avaunt. Avaunt vil blive en vigtig brik i bekæmpelsen af glimmerbøsser i raps, da der ikke er krydsresistens til de andre midler, der anvendes nu. Resistens Aktiv stoffet indoxacarb tilhører sin egen virkemåde gruppe (oxadiazin), derfor er der ikke krydsresistens med andre insekticider på det danske marked. Optimale virkeforhold Minimum Optimum Timers tørvejr 1 2 Temperatur Ingen krav, men insekterne skal være aktive Luftfugtighed Ingen krav, men insekterne skal være aktive IP produktion: Steward er godkendt til IP produktion. IPM lysegrøn dyrkning Steward er ikke foreneligt med biologisk bekæmpelse med snyltehveps. Foreneligheden med anvendelse af de øvrige nyttedyr er ukendt. *) Produkter som giver indtryk af at være produceret af original producenten uden at være det

8 dupont agro Harmony SX Kartofler dupont agro Tjek majsen for ukrudt på 10. dagen kartofler Af Thomas Ory Nielsen Af Thomas Ory Nielsen 3 x Curzate 3 x Curzate 2009 var så den første dyrkningssæson, hvor alle godkendte ukrudtsmidler til brug i majs var rene bladmidler. Med dette in mente var der flere majsavlere, som fik sig lidt af en forskrækkelse, som dagene gik hen over sommeren. Særligt pileurter, kamille og storkenæb dækkede jorden i mange majsmarker, men også enårig rapgræs på de lidt lavere majsjorde, tog toppen af udbytterne rundt omkring i landet. Erfaringerne viser at det bedste resultat opnås ved at anvende flere aktivstoffer i tankblandigen. Tjek marken på 10. dagen Den mest sikre vej til høje udbytter i majs er et fast sprøjteinterval. Høje udbytter i majs hænger som altid nøje sammen med rene majsmarker. I flowdiagrammet kan man se hvilken vej, man med fordel skal vælge, alt efter ukrudtsflora. Ydermere vil en tidlig første sprøjtning allerede, når ukrudtet står på det ægte kimbladsstadie, klart Bredbl. ukrudt samt pileurter & storkenæb ½ VOP Harmony SX + 0,5 L Callisto Nye storkenæb + få enårig rapgræs 0,45 l Figther + 50 g Maister Nye pileurter + græsser 0,3 L fluroxypyr g Maister Bredbladet ukrudt eller storkenæb 0,5 L Callisto el. 0,45 L Fighter være den bedste medicin mod svært bekæmpeligt ukrudt. Anden sprøjtning foretages så ca. 10 dage efter første sprøjtning. Den højre side af diagrammet henvender sig mest til de majsmarker, som ikke har massive problemer med storkenæb og hvor Harmony SX alene har løst dette problem i den første sprøjtning. Nu kommer det vigtigste: Samme dag man har udført anden sprøjtning sætter man et kryds i kalenderen 10 dage senere, da man på 10. dagen skal vurdere om marken skal have en tredje ukrudtssprøjtning. Udskyder man beslutningen længere end til 10. dagen, spiller man hasard med Bredbladet ukrudt eller storkenæb 0,5 L Callisto el. 0,45 L Fighter slutudbyttet i majsafgrøden. Man skal aldrig vente og se tiden an! Småt ukrudt bliver altid stort og især hvis vi kommer ind i en kølig periode, hvor majsen står i stampe. Så indhentes afgrøden af ukrudtet. Så beslut dig på 10. dagen! 1. Sprøjtning: Stadie Sprøjtning: Stadie Sprøjtning: Stadie 18 Harmony SX Et af de bredeste ukrudtsmidler til brug i danske majsmarker Det mest effektive middel mod alle pileurter Det mest effektive middel mod storkenæb i første sprøjtning ved temperaturer under 10 C Er særdeles effektiv overfor kamille, fuglegræs, tvetand, hanekro, hvidmelet gåsefod, raps, hyrdetaske mm. Skånsom overfor afgrøden også selvom majsen er gulfarvet pga. kulde Der er ikke observeret skader i majsen i temperatur intervallet fra 0 til 35 C Effektivt allerede ved 8 C Må bruges indtil majsen har 8 blade Sælges i pakke af 5 VOP (VandOpløselige Poser) svarende til 10 ha behandlet areal Tjek kartoflerne på 10. dagen Ukrudtsbekæmpelsen i kartoflerne er stadig præget af nogen rysten på hænderne efter jordmidlet Fenix fik sænket den maksimalt tilladte dosering fra 1,5 l/ha, som i flere år var basis i ukrudtsløsningen hos mange kartoffelavlere, til 1,0 l/ha. I praksis betyder det, at løsningerne bliver mere baseret på bladmidler end før, hvorfor krav til rettidighed og sprøjteinterval bliver stadig mere aktuelle. Man vil med fordel kunne adoptere den praksis vi allerede benytter i roe- og majs sprøjtningerne nemlig, at man sprøjter marken i et fast interval, typisk hver 10. dag indtil den ønskede effekt opnås. Nedenfor ses Fenix og Titus i et sprøjteprogram. Mange værdsætter den effektsikkerhed overfor ukrudtet, som Titus bidrager med. Især på de tokimbladede ukrudtsarter som tvetand, raps, kamille, hyrdetaske, hanekro, storkenæb, agerkål samt på alle pileurter (god effekt på vej- og snerle pileurt, hvis de er på det ægte kimbladsstadie). Flere arter af rodukrudt dæmpes med 30 g Titus + spredeklæbemiddel. Her tænkes især på tidsler, bynke, følfod og agersvinemælk, når rodukrudtet er max 10 cm højt. Mange landmænd værdsætter også den gode virkning mod enårig rapgræs samt de sideeffekter Titus også har på andre græsser. Her kan nævnes sideeffekter på kvik (i stadie 13-15), vindaks, flyvehavre, rajgræs, grøn skærmaks samt hanespore. Titus mod ukrudt Før kartoflernes fremspiring g Titus + 1,0 L Fenix (bedst på fugtig jord) Ca. 10 dage senere g Titus + sp.kl.middel (bedst på tørre planter) 20 g Titus pr. ha i sidste sprøjtning kan med fordel deles i to sprøjtninger, igen med 10 dages interval, hvis ukrudtet erfaringsmæssigt fremspirer over en lang periode eller man døjer med vej- og snerlepileurt på arealet. Der må maximalt bruges 30 g Titus pr. ha pr. sæson Skimmelmiddel med kurativ effekt Curzate M (680 g mancozeb og 45 g cymoxanil pr. kg) er det eneste skimmelmiddel på det danske marked indeholdende mancozeb, som både virker præventivt og kurativt. Den kurative effekt opnås især hvis man anvender produktet tre gange i træk, så der sker en opbygning af aktivstoffet cymoxanil i kartoffelbladet. Den kurative effekt varer 1-2 døgn efter hver sprøjtning, med den længste effekt, hvor sprøjteintervallet er kortest (typisk 7 dage). Hvornår er det mest fordelagtigt, at bruge Curzate M? Erfaringsmæssigt giver tre sprøjtninger i kartoffelplantens vegetative fase en unik beskyttelse mod skimmel. Hvis vækståret i lange perioder er præget af høj smitterisiko for skimmelsmitte, kan man med stor fordel, anvende Curzate M de syv gange produktet er godkendt pr. vækstsæson. I forhold til et sprøjteprogram, hvor hovedvægten er lagt på brug af ren mancozeb, vil man for en beskeden merpris således også kunne beskytte afgrøden kurativt i perioder, hvor vejret er til kartoffelskimmel. Fakta om skimmelsprøjtning med Curzate M 1. Virker præventivt mod kartoffelskimmel. 2. Virker også kurativt mod skimmel, især hvis man bruger Curzate M 3 gange i træk. 3. Virker effektivt mod alternaria, grundet indholdet af mancozeb. 4. Må bruges op til syv gange pr. sæson og højest tre gange i træk. 5. Kan blandes med de fleste insekt- og skimmelmidler (læs etiketten). 6. Let at opblande i sprøjten, sælges i 10 kg s sække. Sprøjteplan Zardoks Imellem de to blokke af Curzate M sprøjtninger indlægges en sprøjtning med et andet produkt, valgt efter risikoniveau. Se figur med vækststadier øverst

9 dupont agro Rapssorter Rapssorter dupont agro Hybridraps fra Pioneer øger dit udbytte i mark og stald Ukrudt i vedvarende græsmarker Af Thomas Ory Nielsen Af Thomas Ory Nielsen Med rapssorter fra Pioneer kan du lægge loft over din egen proteinpris med hjemmedyrket rapsprotein i foderblandingen. Med dværgrapssorter sparer du yderligere på brændstoffet ved høst og øger mejetærskerens kapacitet. Samtidigt får du markedets mest vinterfaste og udbyttestabile sorter. Rapskager til højtydende malkekøer Siden midtfirserne har man konsekvent dyrket dobbeltlave rapssorter i Danmark. Mange af de rapssorter man dyrker her i landet, har dog stadigvæk et relativt højt indhold af glucosinolat. På grund af det høje glycosinolat indhold i frøene, har man derfor brugt en stor del af rapskagerne* i foderblandinger til kvæg men ikke til svin, da svin er mere sarte end køer overfor et højt indhold af glycosinolat. Med rapskager i majs- og græsrationen, har man således kunnet øge køernes ydelse år efter år. I TMR rationerne har man helt naturligt brugt op til 3-4 Fe rapskager pr. dagsration. Rekordhøje kornudbytter og usikre proteinpriser Rekordhøsten i 2009 gav store mængder foderkorn, men desværre med det nok laveste proteinindhold vi har set i Danmark gennem de seneste 50 år. Dette forhold stiller derfor større krav til ekstra mængder indkøbt protein på bedriftsniveau for at rette op på netop denne mangel ved foderkornet. *) Resterne efter at olien er presset ud af rapsfrøene. Som indkøber af protein til kvæg- og svinebedrifter kræver det god indsigt i markedsmekanismerne samt til tider også en vis portion held, at finde det optimale handelstidspunkt. Usikkerhedsfaktorer man som landmand helst vil eliminere helt om muligt. Et stort skridt på vejen er i denne forbindelse, hvis man lader raps med et lavt glycosinolatindhold få en mere betydende plads i markplanen. Eksempelvis hvis man dyrker raps på minimum 25% af arealet. I nogle regioner i Tyskland dyrkes raps hvert andet år, hvor hvede dermed bliver sædskifteafgrøden i markplanen. Denne relativt lille ændring for nogle markplaner, til en i forvejen velkendt afgrøde, vil give den enkelte kvæg- og svinebruger mulighed for, næsten på forhånd, at kende prisen på det protein, som skal indgå i næste års foderplaner. Fremtiden kan man kun spå om, men et godt bud er, at kager fra rapsfrø med lavt glycosinolat-indhold, med stor sandsynlighed bliver det fremtidige alternativ til importeret protein, især sojaskrå, hvilket også vil bidrage positivt til den enkelte bedrifts CO2 regnskab. Hybridrapssorter fra Pioneer indeholder kun ca. 1/3 glycosinolat eller mindre, i forhold til de mest dyrkede rapssorter i Danmark. Dette forhold ses tydeligt i dette års landsforsøg, hvor sorten PR46W21 (21 erne) kombinerer et højt høstudbytte med et meget lavt indhold af glycisinolat. Dette gør frø fra f.eks 21 eren yderst interessante til brug i kvægfoderrationer, men på sigt også som en betydende proteinkilde i svinefoder. Vælger man en af Pioneers dværgrapssorter, f.eks. PR45D05 (05 erne) viser tyske forsøg at man sparer op til 35% dieselolie ved høst og øger mejetærskerens kapacitet med op til 30% uden at det påvirker frøudbyttet negativt. Avl af dværgraps (f.eks. 05 eren) sparer dig desuden for skårlægning og nedvisning af afgrøden, og praktiske erfaringer viser, at høst af dværgraps kan genoptages tidligere efter nedbør da afgrøden tørrer hurtigere på roden end på skår. Pioneers sorter har ikke navne, men er i stedet nummeret efter et logisk opbygget system, så brugeren automatisk får en række værdifulde oplysninger omkring sorten. F.eks sorten PR46W21: PR: Pioneer Research 4: Vinterraps 6: Modenhedsklasse, jo højere tal, des senere W: Alm. Vinterhybridraps, eller D: Dværg 21: Fortløbende nummer Pioneer hybridraps er desuden kendt for vinterfasthed og hurtig etablering i efteråret. Mange vedvarende græsmarker bliver skæmmet af rodukrudt som skræpper, brandbæger og stor nælde. Udover at flerårige ukrudtsarter ikke pynter i landskabet, så vil en stor iblanding af de grove ukrudtsarter på arealerne både sænke markens udbytte samt forringe kvaliteten af blandt andet hø, wrap og ensilage indhøstet fra disse arealer. Alle tørrings- og ensileringsprocesser bliver sværere at kontrollere i praksis. Med Harmony SX har man også mulighed for, at holde den giftige vårbrandbæger helt væk fra både sommer- og vinterfoder. Harmony SX og Eagle til græsmarker Vårbrandbæger og hyrdetaske i slæt/afgræsningsmarker 2/3 VOP* Harmony SX pr. ha + sp.kl. Skræpper, lav ranunkel, alm. fuglegræs og stor nælde**) 1,3-1,6 VOP* Harmony SX pr. ha + sp.kl. Sprøjtetidspunkt Behandling foretages på genvækst (2-3 uger efter slæt/ afgræsning) i perioden fra midt juli - 1. september. Skræppe 50 g Eagle + spredeklæbemiddel Sprøjtetidspunkt Forår eller efterår på småt ukrudt i god vækst. *) VandOpløselig Pose **) Stor nælde kun under optimale forhold 16 17

10 dupont agro Aproach og Acanto Prima Aproach og Acanto Prima dupont agro Aproach & Acanto Prima - specialister til bekæmpelse af svampe i byg Aproach og Acanto Prima har været på markedet nogle år, og begge har vist, at når de anvendes rigtigt kan de blive grundlaget for et stabilt højt udbytte i både vinter- og vårbyg. Se forslag i højre kolonne i tabel 2, der angiver blandingspartnere til Acanto Prima og Aproach. Af Erling Falch petersen Acanto Prima er en blanding af Aproach og Unix, og indeholder dermed 2 aktivstoffer, som når det blandes med især Folicur giver en meget bred virkning med indbygget bred resistensstrategi. Aproach er det rene strobilurin, som sammen med et andet stærkt svampemiddel giver en bred virkning, der også har god resistens strategi. Resistens mod bygbladplet I de seneste år er der fundet bygbladplet, der har udviklet resistens mod strobilurinerne, det gælder især Amistar, mens Aproach og Comet stadig har god virkning. Resistens er fundet i ca. 60 % af de undersøgte isolater spredt over hele landet. Derfor gælder det om at anvende den mest sikre løsning, som kan være Aproach eller Acanto Prima i programmet til bekæmpelse sygdomme i byg. Bygmeldug Bygbladplet Bygrust Valg af middel og dosering Vurdering af behov i de enkelte sorter Når der skal vælges midler og doseringer til svampebekæmpelse er der to veje til at følge udviklingen af sygdommene. Den ene er Registringsnettet på LandbrugsInfo, (www.landbrugsinfo.dk) eventuelt via eget Planteavlskontor, men vigtigst er at følge udviklingen i egen mark. Det eneste der er sikkert er, at de Mlo meldug resistente vårbyg sorter (alle med 0) i tabel 2 ikke bliver angrebet af meldug. De andre sorter kan alle få sygdomme i større eller mindre grad. Angrebet i de enkelte sorter varierer meget fra år til år, da vækstbetingelserne er forskellige, samtidig med at sygdommen kan have ændret sig (muteret), så den kan angribe en sort der tidlige ikke blev angrebet. Man kan dog bruge tabel 2, til at vurdere hvilke sygdomme der er størst risiko for at ens egen bygmark angribes af. Jo højere tal desto større risiko er der for angreb. I tabellen er der desuden angivet forslag til produkter med god virkning på de aktuelle sygdomme. Anbefalinger I både vinter- og vårbyg kan der være behov for 2 svampebekæmpelser, hvor den vigtigste er den sene på stadie 37-51, så der er ikke stor forskel på anbefalingerne: Stadie 30-33, kun ved tidligt angreb af meldug, bygrust eller bygbladplet: 0,2 l Zenit eller 0,2 l Folicur pr. ha. Stadie 37-51, tidligst stadie hvis ingen behandling er foretaget tidligere: 0,2 l Aproach eller 0,4 kg Acanto Prima sammen med aktuel blandingspartner som angivet i tabel 2 længst til højre. Virkning - forsøg Der har kun været sygdomme i enkelte forsøg i 2009, så også i år, som i de seneste 2 år, var der kun få signifikante forskelle imellem de fleste behandlinger. I stedet for at vise resultater fra årets forsøg giver nedenstående tabel en opsummering af de seneste års forsøgsresultater og erfaringer. Skoldplet Ramularia Tabel 1. Tabellen viser uddrag af enkelte udvalgte svampemidlers effekt på svampesygdomme i byg. Landsforsøgene (Angivelser: * = svag effekt, ** = nogen effekt, *** = middel til god effekt, **** = meget god effekt, ***** = specialmiddel) Folicur Comet Proline Bell Zenit Opus Aproach Acanto Prima Bygmeldug ** ***(*) **** ** *** **(*) **** *** Bygbladplet ****(*) ****(*) *** ****(*) ***(*) **** ***(*) ****(*) Skoldplet *** **** *** ***(*) **** ***(*) ***(*) ***(*) Bygrust ****(*) *** ***** ****(*) **** ****(*) ***(*) ***(*) Ramularia * * - * ***(*) ****(*) - ***(*) Tabel 2. Bygsorters angreb af forskellige sygdomme i 2009 fra SortInfo, med forslag til valg af midler til bekæmpelse af de betydende sygdomme for sorten. % dækning af sygdomme, vurdering fra observationsparcellerne 2009 Forslag til svampebekæmpelse i de enkelte Sort Meldug Bygrust Skoldplet Bladplet Ramularia sorter ved den sene svampebekæmpelse Vårbyg sorter 0,2 l Aproach eller 0,4 kg Acanto Prima tankblandes med ét af følgende midler: Quench ,5 0, ,25 l Bell eller 0,2 l Proline Simba 0 2,5 3 2, ,2 l Folicur, 0,2 l Zenit eller 0,2 l Opus Varberg 12 1,1 0,8 0,08 4,1 + 0,25 l Bell, 0,2 l Proline eller 0,2 l Opus Power , ,2 l Folicur eller o,2 l Zenit Calcule 1,5 2,3 14 0, ,25 l Bell, 0,2 l Proline eller 0,2 l Opus 0,2 l Aproach eller 0,4 kg Acanto Prima Vinterbyg sorter tankblandes med ét af følgende midler: Campanile 4,3 9 2,2 0, ,25 l Folicur, 0,25 l Zenit eller 0,2 l Opus Anisette 2,6 6 0,9 0,1 4,3 + 0,2 l Folicur, o,2 l Zenit eller 0,2 l Opus Pelican 2,6 0,07 1,6 1, ,3 l Opus Laverda 3,9 0,2 2,4 0, ,3 l Opus Zephyr 3,9 13 1,9 0,02 4,3 + 0,25 l Folicur eller 0,25 l Zenit Alle doseringer pr. hektar 18 19

11 2010. DuPont. All rights reserved. DuPont Oval Logo, DuPont, The miracles of science, and Ally are trademarks of DuPont or its affiliates. Ally ST fleksibel ukrudtsbekæmpelse i korn Anbefalinger - vælg løsning efter markens behov Ukrudt Bredbladet ukrudt: Kamille, valmue, raps, tvetand, fuglegræs og ærenpris Burresnerre og andet bredbladet ukrudt Blanding/dosering 0,5-1 tab Ally ST + spredeklæbemiddel 0,35-0,5 tab Ally ST + 0,3-0,5 l af et fluroxypyr-holdigt produkt Græsser og bredbladet ukrudt: Vindaks, alm. rapgræs, burresnerre, gold og blød hejre 0,5-1 tab Ally ST ,75 g Monitor Rajgræs og bredbladet ukrudt 0,35-0,5 tab Ally ST ml Hussar OD + 0,5 l olie Enårig rapgræs og bredbladet ukrudt 0,5 tab Ally ST + 0,5-0,9 l Atlantis OD Ally ST har effektiv virkning fra stadie 12 til 37 og væksten er begyndt (> 2 C). Ally ST må i vinterbyg kun anvendes til stadie 30 (begyndende strækning). Ally ST er godkendt til vinter- og vårsæd om foråret. Registrerede varemærker; DuPont: Ally ST; Monsanto: Monitor; Bayer Cropscience: Hussar og Atlantis. sæsonaktuelle nyheder og konkurrencer på DuPont Danmark, Skøjtevej 26, 2770 Kastrup, tlf Læs altid etiketten før brug.

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt > 85% effekt Burresnerre Enårig rapgræs Fuglegræs Haremad Hyrdetaske Hønsetarm Rød tvetand Storkronet ærenpris 60-85% effekt Hanekro Hejrenæb Hundepersille Mark ærenpris Mark forglemmigej Melde Pengeurt

Læs mere

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Plantebeskyttelse - med omtanke Bliv dus med markens skadegørere At kende ukrudtet fra det spirer frem og vide, hvordan svampe og skadedyr

Læs mere

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Status for resistens, og Udvikling af nye midler Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Program Status for herbicid-resistens i Danmark Hvordan kan vi bedst bevare effekterne af vores

Læs mere

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider?

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Januar 2011 Indhold Side: 1 Planlæg indkøb af herbicider 2 1.1 Forskelligt ukrudt kræver forskellige behandlinger 2 1.2 Hvilke

Læs mere

DuPont Agro. Avaunt og Aproach kan forbedre dit udbytte i rapsen. Såsæd: Højtydende hybrider og dværghybrider fra Pioneer.

DuPont Agro. Avaunt og Aproach kan forbedre dit udbytte i rapsen. Såsæd: Højtydende hybrider og dværghybrider fra Pioneer. DuPont Agro information om planteavl og plantebeskyttelse 2014 Få det bedste udbytte af din rapsmark Fokus på raps - side 8-13 Avaunt og Aproach kan forbedre dit udbytte i rapsen. Såsæd: Højtydende hybrider

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

DuPont Agro. Globalisering påvirker os alle. Acanto Prima. Biobrændstof. Information om planteavl og plantebeskyttelse 2007. Lederen.

DuPont Agro. Globalisering påvirker os alle. Acanto Prima. Biobrændstof. Information om planteavl og plantebeskyttelse 2007. Lederen. DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2007 Globalisering påvirker os alle Lederen. Acanto Prima Designet til bekæmpelse af svampe i vinter- og vårbyg. Beskytter planten, mens byggen

Læs mere

Konsulenttræf Fredericia

Konsulenttræf Fredericia Konsulenttræf Fredericia 20. August - 2015 Martin Clausen Henrik Ryberg Mogens Mogensen Mobil: 24 47 84 02 Mobil: 30 47 05 64 Mobil: 20 12 01 82 Den milde vinter har givet græsukrudtet optimale vilkår!..

Læs mere

Kendetegn: Betydning:

Kendetegn: Betydning: Kimbladene er bredt ægformede og med hel bladrand. Løvbladene er bredt ægformede med små indskæringer i bladranden. I de tidlige stadier kan agerstedmoder forveksles med storkronet ærenpris og andre ærenprisarter,

Læs mere

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012 Erfaringer fra 2011 og strategier for planteværn 2012 Ved Ditte Clausen Korn: Disposition Svampesprøjtning i hvede, inkl. hvedebladplet Sadelgalmyg Raps: Erfaringer med angreb af glimmerbøsser i 2011 Nye

Læs mere

Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst

Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst Markbrug nr. 284a 2003 1 Markbrug nr. 284a Oktober 2003 Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst Solvejg K. Mathiassen og Per Kudsk, Afdeling for Plantebeskyttelse, Forskningscenter

Læs mere

Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler

Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler Værd at vide om resistens Solutions for the Growing World Forebyg resistens ved at planlægge din sprøjtestrategi rigtigt og flere år frem Sammensat af tre stærke

Læs mere

Ukrudtsmiddel nr. 347-6

Ukrudtsmiddel nr. 347-6 Ukrudtsmiddel nr. 347-6 Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, vinterrug, vinterbyg, vårbyg, vårhavre og triticale uden udlæg om foråret. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Læs mere

REGULERING AF UKRUDT. Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl

REGULERING AF UKRUDT. Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl REGULERING AF UKRUDT Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl Forebyg at ukrudtet tager overhånd Undgå at ukrudtet spredes fra pletter rundt på markerne ved f.eks. jordbearbejdning

Læs mere

NUMMER 32 28. AUGUST 2014

NUMMER 32 28. AUGUST 2014 NUMMER 32 28. AUGUST 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Din landbrugsstøtte fra 2015 Ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede Høstresultater vinterhvede Vigtige datoer Kommende arrangementer Aktuelt i marken Vinterhvede

Læs mere

Planteværn Online. Forebyggelse og bekæmpelse af resistens mod herbicider. Hvad er herbicidresistens?

Planteværn Online. Forebyggelse og bekæmpelse af resistens mod herbicider. Hvad er herbicidresistens? Planteværn Online Forebyggelse og bekæmpelse af resistens mod herbicider Af Solvejg K Mathiassen, Mette Sønderskov, Ole Qvist Bøjer and Per Rydahl Aarhus Universitet, Flakkebjerg September 2011 Hvad er

Læs mere

Indehold: 10 x 100 g MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. CYAN MAGENTA JAUNE NOIR P.186

Indehold: 10 x 100 g MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. CYAN MAGENTA JAUNE NOIR P.186 EXPRESS SX DK 10X100G CLB K-33424 26/03/15 11:57 Page1 GRUPPE B HERBICID MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel

Læs mere

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det!

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! Spark til dosen 1 - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! 2 Du kan bestille flere eksemplarer af denne pjece til uddeling ved markvandringer, erfagruppemøder og lignende. Pjecen er

Læs mere

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012 FlexNyt Indhold Heste i trafikken Stubharvning og jordbearbejdning i efteråret samt jordbearbejdningsreglerne i efteråret Kvikbekæmpelse efter høst Høj pris på protein og hvad så? iphone-apps til håndtering

Læs mere

Rubric i hvede, 8 fs 2011

Rubric i hvede, 8 fs 2011 Rubric i hvede, 8 fs 2011 0,25 Bell + 0,1 Comet 0,5 Bell + 0,15 Comet 0,375 Bell 0,75 Bell 1,125 Bell 1,5 Bell 0,33 Rubric + 0,15 Comet 0,5 Rubric 0,75 Rubric 2,2 2,4 2,1 2,8 2,2 2,8 2,1 3 3,1 0 2 4 6

Læs mere

Effektiv beskyttelse indefra og ud NYHED! Revus et nyt middel med unike egenskaper i bekæmpelsen af kartoffelskimmel

Effektiv beskyttelse indefra og ud NYHED! Revus et nyt middel med unike egenskaper i bekæmpelsen af kartoffelskimmel Effektiv beskyttelse indefra og ud NYHED! Revus et nyt middel med unike egenskaper i bekæmpelsen af kartoffelskimmel Høj biologisk effekt Regnfast let at bruge fri for at blande Beskytter bladenes nytilvækst

Læs mere

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Følgende eksempel fortæller om en mark på Risgård i Skals. Jordtypen er en JB 1 jord, altså let sandjord. Marken har ikke haft besøg af en plov siden år 1999/2000.

Læs mere

UKRUDTSMIDDEL. 100 g

UKRUDTSMIDDEL. 100 g 100875 K-19381 mabeno 07-01-13 09:21 Page 1 K-19381/30810 - DENMARK - (BASE) PAGE 2 Advarsel For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Meget giftig for organismer,

Læs mere

Beskyt nytilvæksten bedst muligt. Start programmet med Revus

Beskyt nytilvæksten bedst muligt. Start programmet med Revus Beskyt nytilvæksten bedst muligt Start programmet med Revus TM Beskyt nytilvæksten bedst muligt Start programmet med Revus Skimmelangreb giver de største tab i kartoffelproduktionen. Kartoffelskimmel stopper

Læs mere

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge?

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder, hvilke skal jeg vælge? Forfattere: Konsulent Hans Spelling Østergaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og professor Kristian Thorup-Kristensen,

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Må kun anvendes til vækstregulering i korn og frøgræs. VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Deklaration : Vækstreguleringsmiddel nr. 396-45 Analyse : Trinexapac-ethyl 175 g/l (17,5 % w/w) Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Til NaturErhvervsstyrelsen. Notat om flyvehavrebekæmpelse i sædekorn

AARHUS UNIVERSITET. Til NaturErhvervsstyrelsen. Notat om flyvehavrebekæmpelse i sædekorn AARHUS UNIVERSITET DC A - NATIO NALT C ENTER FO R FØ DEVARER O G JO RDBRUG Til NaturErhvervsstyrelsen Notat om flyvehavrebekæmpelse i sædekorn Nærværende notat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer

Læs mere

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Må kun anvendes til vækstregulering i korn og frøgræs. VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Deklaration : Vækstreguleringsmiddel nr. 396-45 Analyse : Trinexapac-ethyl 175 g/l (17,5 % w/w) Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Læs mere

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2015 Værs go Markbogen 2015 Vi håber at den lille markbog og kalender kan være til nytte og inspiration såvel ved planlægningen som i dagligdagen.

Læs mere

TITUS WSB UKRUDTSMIDDEL MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER.

TITUS WSB UKRUDTSMIDDEL MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER. TITUS WSB etiket DuPont Danmark ApS 07122010 efp/hs TITUS WSB UKRUDTSMIDDEL MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER. ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen

Læs mere

Indlæg på Danske Planteskolers vintermøde onsdag den 15. januar 2014

Indlæg på Danske Planteskolers vintermøde onsdag den 15. januar 2014 Ukrudt i planteskolerne nye arter, nye midler og status på afprøvninger de seneste år Indlæg på Danske Planteskolers vintermøde onsdag den 15. januar 2014 SCIENCE AND TECHNOLOGY Peter Hartvig, Forskningscenter

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2013 Værs go Markbogen 2013 Vi håber at den lille markbog og kalender kan være til nytte og inspiration såvel ved planlægningen som i dagligdagen.

Læs mere

Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2013 2014 Værs go Markbogen 2014 Vi håber at den lille markbog og kalender kan være til nytte og inspiration såvel ved planlægningen som i dagligdagen.

Læs mere

Havre. Markplan/sædskifte. Etablering. Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg

Havre. Markplan/sædskifte. Etablering. Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg Side 1 af 6 Havre Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg Foto: Jens Tønnesen Markplan/sædskifte Havre kan dyrkes på alle jordtyper. Ved dyrkning

Læs mere

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige ...for mere udbytte Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige sygdomsproblemer. De seneste 10 år er majsarealet fordoblet, og samtidig er sygdomspresset steget med kraftigere

Læs mere

Cuadro 25 EC og Rubric

Cuadro 25 EC og Rubric DLG VækstForum 2015 Cuadro 25 EC og Rubric økonomisk vækstregulering og svampebekæmpelse DLG VækstForum 2015, Kongskilde torsdag den 8 Januar 2015 Michael Rose, Cheminova Agenda Cheminova => FMC Er det

Læs mere

Konsulenttræf efterår Dronning Margrethe Hallen - Fredericia d. 18. august 2011

Konsulenttræf efterår Dronning Margrethe Hallen - Fredericia d. 18. august 2011 Konsulenttræf efterår Dronning Margrethe Hallen - Fredericia d. 18. august 2011 Klaus Nielsen Tlf: 40 71 84 32 klaus.nielsen@basf.com Jakob Skodborg Jensen Tlf: 40 16 81 63 jakob.skodborgjensen@basf.com

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn,

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Ringe den 25.oktober 2001 J.nr.93S-2462-Å00-00891 Ved Freddy Madsen, Nørhavegård, Rudkøbing og økologikonsulent

Læs mere

Bibliografiska uppgifter för Potatisbladmögel allt svårare att bekämpa? Erfarenheter från Danmark

Bibliografiska uppgifter för Potatisbladmögel allt svårare att bekämpa? Erfarenheter från Danmark Bibliografiska uppgifter för Potatisbladmögel allt svårare att bekämpa? Erfarenheter från Danmark Författare Nielsen B. Utgivningsår Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Produktion af sukker baseret på sukkerroer har en meget lille udbredelse. Alt overvejende anvendes importeret rørsukker i den økologiske fødevareproduktion. Dyrkning af økologiske

Læs mere

Præsentation af årets topsorter

Præsentation af årets topsorter Til samtlige jordbrugere Foderhvede side 2-3 Industri-, brød- og hybridhvede side 4-5 Raps side 6-7 Foder- og maltbyg side 8-9 Sortimentsoversigt side 10-11 Rug og triticale side 12-13 Sprøjteplaner side

Læs mere

Kruset skræppe. FORSIDEN > Landmand > Projekter > Rodukrudt > Rodukrudt-typer : Fri for rodukrudt. Fri for rodukrudt BESKRIVELSE AF RODUKRUDT:

Kruset skræppe. FORSIDEN > Landmand > Projekter > Rodukrudt > Rodukrudt-typer : Fri for rodukrudt. Fri for rodukrudt BESKRIVELSE AF RODUKRUDT: MENU - LANDMAND Landmandsforsiden Landmands nyheder Avisen Økologisk Jordbrug Fagligt Team OMLÆGNINGSTJEK Projekter Fokusområder Foderformidlingen Kalender FAGLIGE TEMAER Bliv medlem Politisk kommentar

Læs mere

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE.

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE. 080729 K-18807:145 x 70 livret 12 Pages 1/10/07 8:58 Page K-18807/30708 1 - DENMARK - (BASE) PAGE 2 ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje Meget giftig

Læs mere

Godkendelsesindehaver: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, P.O. Box 9, 7673 Harboøre 2 år fra produktionsdato

Godkendelsesindehaver: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, P.O. Box 9, 7673 Harboøre 2 år fra produktionsdato 10034038 801246 Reactor 360 DK 5L book_' 03/10/14 07.58 Side 1 Reactor 360 CS Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps og kartofler. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel

Læs mere

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK Vær med på den grønne revolution Dyrk hybridraps og få et sikkert merudbytte og en god rapsmark hvert år Hybridraps er blevet dyrket i danmark de

Læs mere

Vil du være et hak bedre?

Vil du være et hak bedre? Vil du være et hak bedre? Plantebeskyttelse - med omtanke EU har vedtaget rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider, hvor IPM (integreret plantebeskyttelse) skal være en del af lovgivningen

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 5. 23. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 5. 23. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 5 23. april 2014 Indhold Aktuelt i marken Der er meget stor forskel på udviklingen af vintersædsmarkerne. Hvedemarker ses fra st. 30 33 (begyndende strækning 3 knæ dannet). De vinterbygmarker,

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

DLG VækstForum 2015. Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate / Plenum. Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64

DLG VækstForum 2015. Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate / Plenum. Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64 DLG VækstForum 2015 Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64 Mogens Steenholt Mogensen Tel: 20 12 01 82 Martin Clausen Tel: 24 47 84 02 Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate /

Læs mere

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online - opdateringer i de seneste 5 år Dato Emne Beskrivelse af ændringer 18 feb 2014 Funktionalitet Brugers blanding og Effektprofil Automatisk skift mellem

Læs mere

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Af Ole Qvist Bøjer og Per Rydahl Aarhus Universitet Science and Technology Institut for Agroøkologi, Flakkebjerg Hoved index Indhold, kronologisk 1.

Læs mere

Resultater med bekæmpelse af tidsler og blandede rodukrudstbestande

Resultater med bekæmpelse af tidsler og blandede rodukrudstbestande Temadag om rodukrudt på Nilles Kro, 4 Oktober, 2013 Resultater med bekæmpelse af tidsler og blandede rodukrudstbestande Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Forskningscenter Flakkebjerg DK-4200

Læs mere

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger.

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. L163403 DENM/01Q PPE 359261 Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

EU513 Leaflet Label Front page cover

EU513 Leaflet Label Front page cover Front page cover PAGE 1 45mm ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Farlig ved indtagelse (R). Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43). Meget

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. L154697 DENM/07S godk Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 6. 30. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 6. 30. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 6 30. april 2014 Indhold Aktuelt Gylleskader i vintersæd Svampebekæmpelse i vårbyg Vigtige datoer Aktuelt i marken Man har næsten kunnet se afgrøderne vokse den sidste uge det går rigtig

Læs mere

Agil 100 EC 5 L. UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, raps, ærter og kartofler.

Agil 100 EC 5 L. UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, raps, ærter og kartofler. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, raps,. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Læs mere

Dyrkningsvejledning. Avl af stivelseskartofler

Dyrkningsvejledning. Avl af stivelseskartofler Dyrkningsvejledning Avl af stivelseskartofler 2 Dyrkningsvejledning stivelseskartofler Indhold Den største kartoffelavl...3 Udsædsmateriale & lægning...4 Gødskning af melkartofler...5 Ryd op i ukrudtet...

Læs mere

L139975 DENM/11L. Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland samt agurk i væksthus 5 L

L139975 DENM/11L. Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland samt agurk i væksthus 5 L L139975 DENM/11L Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland samt agurk i væksthus Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Den gunstige effekt af kløvergræs i sædskiftet afhænger meget etableringen kløvergræsset, og det kommer bl.a. an på valg af efterafgrøder og gødskningsstrategi

Læs mere

Hold bladene grønne længst muligt!

Hold bladene grønne længst muligt! NYHED! Bekæmper både og skimmel! Hold bladene grønne længst muligt! TM solani - kartoffelbladplet Hvorfor skal den bekæmpes? Hvor svær er den at opdage? Uddrag fra Faktablad om kartoffelbladplet som forårsages

Læs mere

Svampebekæmpelse. i hvede... Vinterraps har potentiale til højt udbytte... 9. Klokkeklare resultater. i majs... Flere foderenheder. i majs...

Svampebekæmpelse. i hvede... Vinterraps har potentiale til højt udbytte... 9. Klokkeklare resultater. i majs... Flere foderenheder. i majs... Svampebekæmpelse i hvede... 6 Vinterraps har potentiale til højt udbytte... 9 Klokkeklare resultater i majs... 13 Flere foderenheder i majs... 14-15 Indhold Heldigvis er priserne på vej op 2 Beskyt kornet

Læs mere

20 L. UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs.

20 L. UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. L256329 DENM/07T CLP UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle

Læs mere

Græsmarker til heste og ponyer

Græsmarker til heste og ponyer Græsmarker til heste og ponyer Dyrkningsvejledning Jordbund Græsser trives på alle jordtyper, men ikke alle arter er lige velegnede overalt. På de fleste almindelige jorder er rajgræsserne og rajsvingel

Læs mere

MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I BEDEROER, RØDBEDER, CIKORIE OG JULESALAT. Varemærke registreret af DuPont. 120 g

MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I BEDEROER, RØDBEDER, CIKORIE OG JULESALAT. Varemærke registreret af DuPont. 120 g SAFARI DK 120G BKL K-39127.qxp 27/08/15 16:30 Page1 K-39127/31504 - DENMARK - (COVER) PAGE 1 Ê OPEN HERE FARE Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Læs mere

HESTEBØNNER I STALD OG MARK

HESTEBØNNER I STALD OG MARK HESTEBØNNER I STALD OG MARK KONGRES FOR SVINEPRODUCENTER 2014 Projektleder Sønke Møller, Ernæring & Reproduktion Svineproducent Asbjørn Kaad, Tandslet Fordomme om hestebønner Høstes i juleferien Er kun

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

Sikker anvendelse af minimidler i dansk planteavl. Om kopiprodukter og falske produkter i forhold til de originale

Sikker anvendelse af minimidler i dansk planteavl. Om kopiprodukter og falske produkter i forhold til de originale Sikker anvendelse af minimidler i dansk planteavl Om kopiprodukter og falske produkter i forhold til de originale Sikker anvendelse af minimidler i dansk planteavl Om kopiprodukter og falske produkter

Læs mere

Resistens. Herbicidresistens Fungicidresistens Insekticidresistens

Resistens. Herbicidresistens Fungicidresistens Insekticidresistens Resistens Resistens Revideret 2. udgave marts 2013 Herbicidresistens Fungicidresistens Insekticidresistens Dansk Planteværn Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Telefon: 33 24 42 66 www.plantevaern.dk Resistens

Læs mere

Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. 7-3105-200-183-11/13 DENM/09Q Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME

Læs mere

Nyt fra Roundup projektet Rent for 100 kr. pr. hektar...? AARHUS UNIVERSITET

Nyt fra Roundup projektet Rent for 100 kr. pr. hektar...? AARHUS UNIVERSITET Nyt fra projektet Rent for 100 kr. pr. hektar...? DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Peter Hartvig, Forskningscenter Flakkebjerg Rent for 100 kr. pr. hektar?. Rent for 100 kr. pr. hektar? er et PAF finansieret

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

MINIMER DRYSSESPILD MED SPODNAM I RAPS OG GRÆSFRØ

MINIMER DRYSSESPILD MED SPODNAM I RAPS OG GRÆSFRØ MINIMER DRYSSESPILD MED SPODNAM I RAPS OG GRÆSFRØ Spodnam forsi SÅDAN FUNGERER SPODNAM Spodnam er et vegetabilsk produkt, der skaber en halvgennemtrængelig overflade, som påvirker fugtvandringen i afgrøden,

Læs mere

Udvikling af økologisk rækkedyrkningssystem til sikring af grynkvalitet i havre

Udvikling af økologisk rækkedyrkningssystem til sikring af grynkvalitet i havre Udvikling af økologisk rækkedyrkningssystem til sikring af grynkvalitet i havre Krogerup Avlsgaard A/S 2003 Innovationsprojekt Med henblik på at finde dyrkningsmetoder, der kan sikre grynkvaliteten i havre

Læs mere

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Kristofer Vamling, Plant Science Sweden AB 1 GMO Hvad mener vi? 2 Kommerciel brug af GMO i Europa Lӕgemiddler Tekstiler Foder Mad Dyrkning Sammenhӕngen

Læs mere

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Jan Baunsgaard Pedersen, BJ-Agro Høje udbytter I melkartofler der får du som regel det udbytte du fortjener Udbyttet afhænger af en lang række faktorer. Jo flere

Læs mere

Grøn vækst der batter.

Grøn vækst der batter. Grøn vækst der batter. MILJØ: Grøn vækst er netop kommet med et bud på hvordan landbruget kan tilgodese miljøet. Hvorfor er efterafgrøder, halmnedmuldning og pløjefri dyrkning, overhovedet ikke nævnt i

Læs mere

Lav ultra lav input Afsluttende rapport

Lav ultra lav input Afsluttende rapport Lav ultra lav input Afsluttende rapport Projektansvarlig: Deltagere: KMC- Annette Dam Jensen Ytteborg Ole Elkjær Landmand Carl Heiselberg Resume: Der snakkes meget om IPM produktion i øjeblikket, men hvad

Læs mere

Information fra stambogskontoret - heste

Information fra stambogskontoret - heste FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Information fra stambogskontoret heste God overvintring af græs Forstå reglerne om rådighed

Læs mere

Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner

Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner v. Else Vils, VSP Temagruppemøde, Herning, 25. 26. maj 2011 DW130166 Alternative proteinkilder Emner: Ærter og

Læs mere

Spindhør. Etablering. Blomstrende hørmark Foto: Bodil E. Pallesen, AgroTech

Spindhør. Etablering. Blomstrende hørmark Foto: Bodil E. Pallesen, AgroTech Side 1 af 5 Spindhør Spindhør dyrkes først og fremmest for at udnytte fibrene til tekstilprodukter. Blår fra tekstilproduktionen kan også indgå i en række industrielle anvendelser, såsom isolering, papir

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

Produktinformation 2012

Produktinformation 2012 Produktinformation 2012 Vintersæd og efterafgrøder Valg af rapssort Vinterraps: Kort og godt Markedets bedste bejdsning! DK Extrovert, højt udbytte med unik Phoma-resistens. DK Expower, velkendt sort,

Læs mere

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm. Galera UKRUDTSMIDDEL. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårraps hvert 4. år.

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm. Galera UKRUDTSMIDDEL. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårraps hvert 4. år. Front page cover PAGE 1 45mm 17mm FORSIGTIG Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med

Læs mere

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Kolofon Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok Kontrolinstruks til

Læs mere

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Kathrine Hauge Madsen og Lars Egelund Olsen, Videncentret for Landbrug, Økologi, Højbakkegård d. 21. maj 2014 Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Herbicidresistens - før, nu og i fremtiden

Herbicidresistens - før, nu og i fremtiden Herbicidresistens - før, nu og i fremtiden Rapport over studietur til England 23. - 26. juni 2002 Deltagere: Bodil Lejre Christoffersen Keld Daa Funder Hans Raun Alfred Futtrup Herbicidresistens - før,

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

EN AF MANGE DEFINITIONER PÅ UKRUDT

EN AF MANGE DEFINITIONER PÅ UKRUDT PESTICIDRESISTENS ACCELERERER Jens Erik Jensen & Ghita Cordsen Nielsen Foto: Poul Henning Petersen EN AF MANGE DEFINITIONER PÅ UKRUDT Planter som overlever de selvsamme foranstaltninger, som var tiltænkt

Læs mere

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning har en stabil udbredelse i Danmark. Det anslås, at dyrkning uden pløjning praktiseres på cirka 200.000 ha i Danmark. Den stadigt stigende

Læs mere

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvor meget skal jeg byde? Kan de historisk resultater opretholdes? Afgrøde Maskiner

Læs mere