i)ansk VEJTIDSSKRIFT FOR1NE1)EF II)SSKRIFTERS FORI.AG AIs Sorø Amt Landevej Nr. 1. Sorø Kalundborg Landevej ved Bromme Granskov.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i)ansk VEJTIDSSKRIFT 1936. FOR1NE1)EF II)SSKRIFTERS FORI.AG AIs Sorø Amt Landevej Nr. 1. Sorø Kalundborg Landevej ved Bromme Granskov."

Transkript

1 i)ansk VEJTIDSSKRIFT!iEIL1K IION: I Piv fcssor ii cd dcii juil y tek,i isl:e Læiea,tsfall A. B. Cli rislezzsezt. A intinund P. Cliv. i.stenzunn. i Ministerjct fin offenhliyc Årtiejder S. Garde. Itcclakt i an Amagerbrogade 1, kj gliemi Imavim S. 1kspec1 i ti mm: Vestre Ilouleva md 2 A, lij Øbenlm a vmm V. Nr. 2. i Sorø Amt Landevej Nr. 1. Sorø Kalundborg Landevej ved Bromme Granskov. i i i Lif.1 i i.). i; FOR1NE1)EF II)SSKRIFTERS K Ø B 1 N 11 AVN V. FORI.AG AIs

2 Tagpapfabriken,,Phønix A/ Vejen, Vejafdelingen. Fabriker: Vejeit. Frederikssund, Odense. Kolding. l elfoiier: Vejrii I og FrederikssLInd 303. ()d iisr 673. lb1ivn. Cenir liorgerdiget, Hoskil(le. Belagning iiied 2 clii Phønix Staalslagger. PllUIIX STAALSLALI[ll BITUGRANIT BITUGRUS lft lægning til Gmler og Veje. til Fortove, Cykle- og (iaiig stier OL V. BilUlOlifløSt.\.lda k n iii gs niateriale. Egen Fabrik i K1ding. Mexas Phønix Vejtjære Phønix Bitumen Tjære.

3 DANSK VEJTIDSSKRIFT REDAKTION: i Professor ved den polytekniske Læreanstalt A R. Christensen. Amtmand P. Chr. v. Stemann. Ekspeditionssekretær i Ministeriet for offentlige Arbejder S. Garde. Redaktion: Amagerbrogade 4, Kjøbenhavn S. Ekspedition: Vestre Boulevard 2 A, Kjøbenhavn V. Nr. 2. Generaldirektør E. W. Skogstrim, død den 19. August 1935.

4 72 DANSK VEJTIDSSKBIFT 1936 GENEIiALDT REKTOR E. W. SKOGSTROM Den 19. augusti förlidet år avled i Helsingfors Danska Vej tidsskriftens utländska korresponderande medlem Generaldirektör E. W. Skogström. Med honom har en på teknikens område mång sidig och högt intresserad person gått ur tiden. Fråmst skall hans minne bevaras, som en synnerligen energisk, fördomsfri, sig sjålv icke sparande vågman, vars ansvarsfulla, men tillika årofulla verk somhet infölt under en period, då vågvåsendet i Finland stållde krav på nåstan fullståndig omorganisation för att kunna tillfred stålla den modårna motortrafikens fordringar. Efter slutförda lantrnåteri- o. våg- o. vatteningeniörstudier åren 1895 o vid Polytekniska Institutet i Helsingfors samt efter tillågsstudier vid Polytekniska institutet i Dresden tjånst gjorde Generaldirektör Skogström til år 1917 vid olika vatten distrikt i det inre av Finland, samt utnåmndes dårefter till före dragare vid sjålva Våg- o. Vattenbyggnadsstyrelsen i Helsingfors. Två år senare, då vid Våg- o. Vattenbyggnadsstyrelsen en sårskild avdelning för behandling av vågårenden inråttades, utnåmndes Generaldirektör Skogström till ordinarie överingeniör vid sagda styrelse. Från år 1925 verkade han som dess Generaldirektör. Förutom synnerligen verksam på sitt ordinarie område har Gene raldirektör Skogstrøm på ett hetydelsesfullt sått åven hunnit ta del i andra för landet viktiga frågor till fromma för utvecklingen på vågområdet. Sålunda kallades han till kommunikationsminister åren , oeh otaliga åro de kommittéer, som tagit hans fackmannakunskap i anspråk. Såsom representant vid en mång7l internationella kongresser har Generaldirektör Skogströms verk samhet åven nått utom det egna landets grånser. Bl. a. var han ståndig medlem av internationella vågkongressen. Lönn to Lii.

5 Brovej gik heraf, forudsatte Lovforslaget vedrørende Færdselsbroen, at nes Repræsentanter indtrængende ønskede, at Færdsien til og fra fra den saakaldte Landevej strafikken skulde føres udenom Middelfart By, men da den Broen skulde ske gennem Byen, og da de to store Motororganisa I nærværende Tidsskrifts Hefte Nr. 1, Aargang 1928, er der gjort Ved Banechef Flensborg. blev det ophøjet til Lov den 16. Juli tioner støttede dette Ønske, blev Lovforslaget ved Behandlingen i Folketinget ændret i Overensstemmelse hermed, og i denne Form 1936 D.NSK VEJTIDSSKRIFT 73 for offentlige Arbejder. Der er da ført en ny Vej TILSLUTNINGSVEJENE VED LILLEBÆLTSBROEN man vendte tilbage til Lovforslagets Tanke om at føre den ny Vejtrafik udenom Byen, og dette 1)1ev derefter approheret af Ministeriet nærmere Rede for Færdselsbroens Tilblivelseshistorie. Som det frem siden af den forlagte Bane til Lillebæltsbroen. Samtidig blev der tilvej ebragt en god direkte Vej forbindelse mellem den vestlige Del af Underføring under den ny Banelinie og videre Langs Syd- og Vest- Middelfart By og Brovejen ca. 700 m fra Lillebæltsbroen. Endvidere blev det efter Andragende fra Fredericia Byraad ni. fl. vedtaget, at der fra Brovejen paa Jyllandssiden skulde tilvejebringes Imidlertid indstillede den nedsatte Besigtigelseskommission, at Fig. 1. Broz ejen gennem Hindsquul Skoo. Gangstien ligger længst Odense Middelfart Landevej gennem en 12X4 m til venstre udenfor Træerne.

6

7 I t-*. > 4, 4, J 4,

8 dog 7(1 Ii X N S J, \T 13 J T 1 D 5 5 K B I F T 1930 en direkte Forbindelse til Fredericia Snoghoj Vejen ved en ny For bindelsesvej, der fra nordre Brorampe føres under Banen gennem en 9X4 ni Underforing. Endelig blev i Jylland Vejrampen mellem Lillebæltsbroen og Snoghøj Kolding (Vejle) Landevej rettet ud, saaledes at Tilslut ningen til den gamle Landevej 1)1ev rykket ca. 600 m længere bort fra Broen, hvor sidstnævnte Vej bøjer mod Vest. Fig x 4,0 ni Underføring for Brovej. Den saaledes ændrede Tracé for Brovejen vil fremgaa af Fig. 1, hvor Vejen er angivet med tyk, sort Linie. 1)et vil heraf fremgaa, at Brovejen paa Strækningen fra-b til D føres ad bestaaende Veje, der udvides, nemlig Assens Landevej paa Strækningen B C og Nordre Hovvej paa Strækningen C 1). De nye Vejstykkers Tracé er gennemfort med store Kurveradier 1000 ni é 1300 m, har man paa Jyllandssiden ved Tilslut ningsrampen til selv Broen maattet gaa til Anvendelse af en Kurve radius paa 200 m. Ved Forgreningen fra Odense Landevej, har man anvendt en Radius paa 400 m, for ikke at gøre Sammenslutningen for spids og dermed Færdselsordningen daarlig. Længdeprofilet. Længdeprofilet er gennemført med en Maksimalstigning af 33 0/00 og med Afrundingskurver i Knækkene med mindst 2000 ru Radius. Herfra er dog undtaget en kort Strækning af Nordre Hovvej, hvor man af Hensyn til den tilstedeværende Bebyggelse vanskeligt kunde gennemfore nævnte Stigning.

9 fuldt forsvarlig Kørebane for 3 Færdselsstrlber.. Paa Strækningen Tværprofiler. Hjørnearealerne. fort ubrudt igennem, hvorhos der for at skaffe sea gode Forhold for Ved Sidevejes Indmunding i Hovedvejen er disses Længdeprofil 1930 DANSK VEJTIDSSKRIFT 77 gennem bebygget Kvarter, maa man kunne forvente, at Kørehastig heden paa denne iøvrigt forholdsvis korte Strækning vil blive Brovejen er i hele sin Længde stadig bortset fra selve Broen udstyret med en Cyklesti i hver Side, men da Brovejen paa nogle C D, hvor Nordre Hovvej efter Ombygning lndgaar som en Del at den gennemgaaende Traf1k som muligt, er lagt Udslgtsservitutter paa Brovejen, maatte man dog af Hensyn til bestaaende Bebyggelse ind andre Dele følger tidligere eksisterende Landevejs- og Gadestræk skrænke Kørebanebredden til 8 m, men da Færdslen her foregaar ninger, er den anlagt med noget varierende Tværprofil. tlbestemmelse er fastsat til 30 km. Udenfor selve Broen er Brovejen Paa selve Lillebæltsbroen er Kørebanen som tidligere meddelt ud ført med en Bredde af 5,6 m, hvorfor Kørehastigheden her ved Poll Strækninger gennemskærer helt ubebyggede Markarealer, medens krævet holdt indenfor passende Grænser.. en 8,5 m bred Kørebane, altsaa en ogsaa for store Kørehastigheder overalt udført med 12 m Planum, og man tilstræbte at gennemføre der ligger over ubebygget Areal, er Planum delt i den 8,5 m Kørebane samt en 1,75 m Sti paa begge Sider af denne. Disse Siler er ved banen ogsaa er anbragt lignende Mærkesten. Afvandingen sker til lave, smaa Mærkesten al hvid Beton delt i en 1,0 m bred Cyklesti Desuden er der Syd for Vejen i en Afstand af ca. 1,0 m fra den ud- og en 0,75 m bred Gangsti, ligesom der mellem Cyklestien og Køre alm. Vejgrøfter. hvide Mærkesten som ovenfor. Afvandingen sker til Kloakledninger. mæssig Bebyggelse, er der paa hver Side al den 8,5 m brede Kørebane først en 1,75 m bred Cyldesti og uden for denne et ca. 2,0 m cm bøje Kantsten, medens der imellem Cyklesti og Fortov er anbragt bredt Fortov. Adskillelsen mellem Kørebane og Cyklesti sker ved 10 Inddeling at Tværprofiler og Afvanding som nævnt under B C, dog Fra D til E findes der paa hver Side at den 8,5 m brede Kørebane en 1,75 m Cyklesti adskilt fra Kørebanen ved hvide Mærkesten. saaledes at selve Kørebanen som fornævnt kun er 8,0 m bred. Paa Strækningerne A B paa Fyn og 11 I i Jylland (se Fig. 1), Paa Strækningen B C, (Assens Landevej), hvor der findes by Mellem C og D (Nordre Hovvej) er Brovejen udført med samme

10 Mærkesten er delt i en 1,5 m Cyklesti og 1,5 m Gangsti. Adskillelsen medens d r pan Vejens Vestside er anlagt en 3,0 ni bred Sti, der ved 8,5 m l)red Kørebane og pan Vejens (4stside en 1,75 m bred Cyklesti, Paa Strækningerne E F paa Fyn og G H i Jylland er der en hele ligger i TerrLunhøjde Afvandingen sker ved aabnc Grøfter. vendige Groftekant anlagt en 2,0 m bred Gangsti, der i det store og cm høje Kantsten af hvid Beton. Vest for Kurebanen findes et 2,25 ni Fig. 5 viser nogle karakteristiske Tværsnit. ningerne A F og G J overalt er henviste til særlige Cyklestier paa Overgangsfiade paa cn. 70 m Længde. Meclens Cyklister, SOm (let fremgaar af ovcnstaaende, pan Stræk l)redt Fortov. Pan ret Linie er Vejen gennemført med 6 cm Oprunding; i Kur mellem ensidigt Fald til modsatte Sider er tilvejebragt en vindskav ganske kort Strækning ved begge Ender af Lillebæltsbroen samt over Koreban en som Færdseisbane. clenn e benytte begge Sider af Kørebanen, skal de mellem F og G altsaa paa en som nævnt gjort 5,6 in bred og indrammet pan begge Sider af en. 20 Pan selve Lillebæltsbroen med tilsluttencie Landfag er Kørebanen ver er den givet ensidigt Fald pan ind til 33 0/b. Ved Overgangen mellem Korebane og Cyklestier er ligeledes her foretaget Ve(I hvide Ma rkesten, ligesom Vandafleciningen sker ved aabne Grøfter. SikkeiIzedsriekoierk. Cijklesti; til i en.slre en 1,5 in bred Ci;klesti oq 1,5 ni bred Gunq.sti; derefter Fiq.4. Brovej pun Fjn (R-F). Belonkôrebane 8,5 ni. Til højre en 1,75 ni 78 DNSl VEJT1DSSKRIFT 1936

11 1936 DAXS1 VE.JTIDSSKHIFT 79 /, Zû - //se Zc/L / /i/ M/// /o v J-of/ fra 4?55 /c4 /47,ve/, ///ar/ /6 & 8 57 /75&7 c/t /, // /ta 79/9aa7-c vy /1 a,- 77/ /za 77/ 09 // ////a//$b067? h/ Fiq. 5. T, rsnit.

12 Paa de Strækninger af Brovejen, hvor der findes Kantsten, er udført som Cementbeton og er paa Land givet det i Fig. 6 viste Tvær Cyklesti og Fortov anlagt med 250! 0 Belægningenae. uden for disse Strækninger er udformet med jævn Oprunding over og Vandafledningen tilvejebragt nå store Sideindløb. Tværprofilet Sidefald Ind imod Kørebanen hele Profilet, saaledes at Vandet er paaregnet at løbe af ud over Stierne. Kørebanebelægningen er overalt saavel paa Land som over Broen Bundlaget er støbt i Beton med 5 25 mm ren Ral og 880 kg Cement Cement-Vandfaktoren er holdt paa ca. 8. Kørebanen er delt paa langs ved en Midterfuge med lndstøbte 1 m lange 12 mm Forbindel Granitskærver og 890 kg Cement. Rumfuger er normalt ca. 20 ni, dog saaledes at denne Afstand er re duceret, naar særlige Forhold talte derfor. sesjern i 0,75 m Afstand. Den først støbte Halvdels Sideflade ind mod skindreven Plankestamper. Paa selve Broen er kun anvendt den sidst nævnte Stamper. med Hammerstampemaskiner og eftergaaet med en profileret ma Betonbelægningen er udført med en Oprunding paa 1:120 1:140 den anden Halvdel er blevet omhyggeligt strøget med Asfalt, inden den sidste Støbning udførtes. Afstanden imellem de tværgaaende Over Tværfugerne er som ved Længdefugen indstabt 12 mm Betonen er overalt uden for selve Lillebæltsbroen komprimeret Rundjern. pr. m3, medens det 5 6 cm tykke Slidlag er udført med 5 20 mm og udlagt I to Lag, armeret med Ca. 4,7 kg Jern pr ni 2 Kerebane. 4&1»»» Tvrsn/t at Beton vej. ningen har en betydelig Højde, og hvor man endnu kan befrygte mindelig topfyldt Chaussering. snit. Paa de nærmeste ca. 40 m Syd for Lillebæltsbroen, hvor Dæm Sætninger I Fylden, er Kørebanen dog midlertidig befæstet med al 80 DÅNSK VEJTIDSSKRIJIT 1936 I-tOsn Fig. 6. Eøreban.b4æstdse 4 Canenibelon.

13 G DANSI VEJTIDSSKRIF T Sl Fig. 7. Trorisportobel Blandemaskine og Hammerstarnpeniaskine. Hvor Grunden under Vejen bestod af gammel Vejbane, er denne revet op i fornøden Dybde og fjernet. Hvor der fandtes Lerunder grund, er der foretaget en Afgravning af denne til Minimumsdybde af 20 cm under Betonunderfladen. Denne Afgravning er senere fyldt med skarpt Grus, ligesom der overalt, hvor der viste sig Fugtighed Fig. 8. Kørebanen cifrettes.

14 82 DANSk VEJTIDSSKHIF T 1936 eller saadan kunde befrygtes, er udført en omhyggelig Dræning af Vejbanen paa tværs af denne. Desuden er langs hele Brovejen undtagen paa (le højeste Dæm ninger gennemført Længdedræn af l)rænror lagt i en Ralkasse langs begge Kanter af Betonkorebanen. Disse Dræn er paa passende Steder ført ud til Vejgrofterne eller sat i Forbindelse med Kloakerne. Inden Betonen blev udlagt, blev Underlaget komprimeret ved Tromling eller Maskinstampning. Fig. 9. 9,0 x!i,0 ni Underføring for Fredericiviej ved Snoghøj. Rumfugerne er blevel. fyldt mccl Asfalt. Alle Cyklestierne og de 0,75 1,5 m Gangstier er belagt med 3 cm Emulsionsheton paa et 6 cm Raluncierlag, medens Fortovene igen nem Byen er udført som overfladebehandlede Grusstier (10 cm Slag ger + I cm Grus). Endelig er den særlige Gangsti mellem Punkt D og E anlagt som en Slaggesti mccl Gangstigrus. Forbinclelsesvej en i Jylland mellem l3rovejen og Snoghoj- --Frede ricia Vejen er gjort 9,0 ni bred mccl 6,0 ni Korebane, belagt mccl 25 cm opfylclt Skærvechaussering. samt en 1,5 ifl overflaclehehancilet Gangsti paa hver Side. Belfjsn iny, Sikkerhedsi ækværker ni. m. For bedst muligt at fastlægge Korestriberne ved Tilslutningerne mellem Brovejen og Odense Landevej, Assens Landevej samt Frede riciavejen. er der disse Steder anlagt forskellige Refuger indrammecle

15 2 cr

16 ledning for de vejfarencle. sidigt l)eliggefldc Gangsti Syd for Brovejen. I nogen Afstand Nord og Refuge med Fa rdselsfyr til Støtte for Fodgængere fra og til den en Endvidere er der ved Teglgaardsvej Punkt D anbragt en at hvide Kantsten, og desuden er der anl)ragt Færdseisfyr til Vej Passagen over Brovejen fra og til Statsbanernes Trifll)T ædt >Broen<, Paa de udvendige Sider at de bøje Tilslutniugsrainper til Lille bæltsbroen samt ved Freciericiavejens Tilslutning til Brovejen i Jyl afgrænset paa begge Sider at ca. 20 cm høje, hvide Kantsten. m) foran Fyrene til 2 Striber (5,6 m) paa selve Broanlæget. Desuden og dels advisere Automobilister og Cyklister om, at Brovejens Kørebane fra disse Fyr indskrænkes i Bredde fra 3 Færdselsstriber (8,5 Fig. 4. Disse Refuger skal dels være til Støtte for Fodgængere ved er Brovej ens Kørebane paa denne Strækning, hvor Bredden aftager, Syd for Lillebæltsbroen er der anl)i agt Refuger med Færdseisfyr, se Fiq. ii. Sikkerhedsrwkva rk puo Bro llejen. 84 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1936

17 Jernbeton og har saaledes en lys, graa Farve. særligt Hensyn til Automobiltrafikken land er anbragt 1,10 m høje Sikkerhedsrækværker udformet under Saavel Planken som (ledt nederste Del af Sceptrene er udført i Fig. 5. Disse Rækværker se 193(J D.NS[ VEJ fidsskrift 85 vejen drejer af fra den gamle Landevej til Middelfart By, og et pan Brovejen i Jylland en. 150 in før Vejen til Fredericia forlader Hoved vejen til Kolding og Vejle. internationale Skilte med Angivelse af, at Korehastigheden er ansat samt med Skilte med Angivelser af Cyklesti, Gangsti m. m., ligesom der ved Færdselsfyrene Nord og Syd for Lillebæltsbroen er anbragt til 30 km/t, samt at der ikke maa standses paa Lillebæltsbroen mcl Brovejen er i stor Udstrækning forsynet med lerecie Vejskilte af den af»forenede danske Motorejere< foreslaaede Type lem de to Færdseisfyr. Sceptrenes Betonfod og har en svagt hældende Forflade. er forsynet med en 30 cm høj, 12 cm tyk Afviserplanke, hvis Midtlinie ligger i Navhøjde, : 40 cm over Vejbanen. Scepterafstanden er 3,0 Ifl, og (len øverste Del af Rækværket er udført saa aahent, at det ikke hæmmer Udsigten. Afviserplanken hviler paa en Afsats i korende er der anbragt et pan Odense Landevej, en. 200 m for Bro broen belyses ved elektriske Lamper anbragt over Midten af Køre- Af lave fremnskudte Vej skilte til Avertering for de motor Den 1180 m lange Strækning af Brovejen over selve Lillebælts Piq. 12. Udsiqt fra Restaurafion,Broene mod J11and.

18 anlagt en Parkeringsplads for Ca. 80 Automobiler, samt opført en I Tilslutning til Brovejen er der paa Fyn umiddelbart før Broen tetsværker, og Anlæget er udført saaledes, at de to Værker er gen ca. 9 henholdsvis ca. 3 Lux, svarende til en Jævnhedsgrad af Ca. 1:3. en maksimal, henholdsvis minimal Lysstyrke i Kørebanens Midte af sidig Reserve. 8 m Højde og med en Indbyrdes Afstand af 28 å 30 m. Lamperne giver banen. Lamperne, der er 70 Watt Natriumlamper, er anbragt I ca. Strømforsyningen sker fra Middelfart og Fredericia Elektrici Restaurationsbygning delvis 12 Etager. I Jylland er dog noget Nord for Broen, men ogsaa i Tilslutning til Brovejen. tilvejebragt en Par til Assens Amtsraad for saa vidt angaar Strækningen fra Odense standen fra Vejmidte til Byggelinie til 15 m, medens Middelfart Kom mune har fastsat denne Afstand til 12,5 m og Vejle Amt til 17,5 m. 275 af 28. November 1928, saaledes at Assens Amt har fastsat Af Disse forskellige Vej myndigheder har paa deres respektive Vejstrækninger paalagt Servitut om Byggelinier i Henhold til Lov Nr. Den fremtidige Vedligeholdelse m. m. af Brovejen er overgaaet Vedligeholdelsen af saavel Brovejen som Forbindelsesvejen fra Syd for Lillebæltsbroen. I Jylland har Vejle Amtsraad overtaget Landevej i Jylland (inkl. Strækningen over Lillebæltsbroen) er 7,53 Landevej til Nordre Hovvej (A C, se Fig. 1), medens Middelfart Kommune har overtaget Vedligeholdelsen af Resten af Vejanlæget Brovejens Længde fra Odense Landevej paa Fyn til Kolding begge Færdselsretninger under eet for hver af Døgnets Timer. et Registrerapparat, der angiver det samlede Antal Automobiler I km. l edligeholdelse ni. ni. Umiddelbart Syd for Lillebæltsbroen er anbragt et automatisk anlagt en Service-Station for Automobiler. Apparat for Færdselstælling med et elektromagnetisk Tælleværk og paa Fyn med Undtagelse af en ca. 50 m. lang Strækning umiddelbart keringsplads for ca. 70 Automobiler, og i Forbindelse hermed er der denne til Fredericia Snoghøj Vejen. 80 DANSK VE.TTIDSSKIIIFT 1938

19 19:3i; DÀNSK VEJTIDSSKTIJFT 87 SNERYDNING 1 Iiisku sionsniøde i Dansk IngeniØrforening den 13.Marts Referat, tildels paa Grundlag af Manuskripter ved Aintsvejassistent, cafl(l.1)olvt. C. A. Kirkegaard, Roskilde. Formanden, Ingeniør Ax. Riis, aabnede MØdet med at byde vel kommen, særlig til de tre Indledere: Amtsvejinspektørerne E. f-[wi n, Ribe, J. P.Jensen-Loostrand, Næstved, og K. A.Jorqensen, Haderslev, samt til forskellige indhucite Gæster, nemlig: Kgl. Kommnissarius H. Wahi. Kontorchef E. Simoni, Overvejinspektoratet, Sekretær Palle Christensen, Min. f. off. Arbejder. Kapta jo E. 1l)sefl, l)ir, A. L. Hagensen, IngeniØr Tetzlaff, Firmaet V. LØvvener og Vejassistent A. E. Nielsen, Rungsted. -l misvejinspektør E. Kwrn, Ribe, omtalte først den nugældende Snervdningslov af 1904, ifølge hvilken Sneryciningen foretages af Kommunerne, hovedsagelig ved Pligtmandskab ledet al Snelogeder og sorterende under Politimestrene, medens Vejmvndighederne i den Tid helt er sat ud af Virksomhed. l)a Loven traadte i Krafl, var Trafikbilledet et helt andet end nu, hvor Motorkøretøjerne er fremherskende, saa den gamle Ordning er slet ikke tilstrækkelig mere. Sneryc1ningen maatte i Dag betragtes som en stor samfunds nlæssig Vejopgaoe, (ler derfor maatte høre under Vej niyndighe derne; derved vilde Udgifterne dertil blive Vejudgifter, af hvilke de MotorkØrende SO (le mest direkte interesserede naturligt maatte betale deres Andel. Selve RvdningsspØrgsmaalet kunde deles i 3 Afdelinger: 1. Forehzjggc nde Foranstaltninger. l)et. var vigtigt her, at man nøje undersøgte Lovene for Drive dannelser (væsentlig samnienfaldende med Lovene for Kli[dannel ser) og i Marken undersøgte, hvilke Forholdsregler man kunde tage for at hindre disse. Nævnte at brede Veje og Veje paa lav Dæm ning hemmer, medens Hække, Gærcier og l3eplantning paa Vejene otte fremmer Drivedannelsen ; Beplantning eller Sneskærme i no gen Afstand fra Vejene vil kunne virke hindrende paa Drivedan iiel sen. SpØrgsmaalet maatte ogsan medtages i Overvejelserne før Vejes Anlæg og Udvidelse. 1) Se (lesudefl Dansk Vejtidsskrift 1929 Side Red. Amn.

20 hurtigt udde i stor Bredde. ningen straks og kaste Sneen langt tid [ii Siderne; de kan let og 3. Den egentlige Rydning. bejdet samt eventuelt dirigere Færdselen. begynde rettidigt, desuden var det at Værdi for at kunne følge Ar en vigtig Hjælp for Lederen af Rydningsarbejdet, san dette kunde Et godt organiseret Efterretningsvæsen under Sneforhold var Denne burde foregaa med Motorplove, (ler kunde begynde Ryd. Eftei retningsuæsene(. Nævnte, at man ved at koble en Reservevogn bag Plovbilen ofte til Vejenes Tracé, Bredde og Beplantning saint klimatiske Forhold. danne Steder var bedre at have Mandskab til Hjælp og fandt et stor Betydning. Naar Snefaldet og Fvgningen var forbi, burde Plovene sørge hver 30 km Landevej for passende: her inaatte dog tages Hensyn Form samt Friktionen mellem Plov og Sne havde ogsan stor Be tydning. Hensyn til eventuelt senere Snefald og Fygning. Maatte paa Grundlag af egne Erfaringer anse en Motorplov for godt Samarbejde mellem Motorplove og Snervdningsm andskah at og at der var Plads til at kaste Sneen ud til Siderne. Plovhladenes gørende 13e[ydning var, at man havde stærke Snekæder og Reservekæder samt rutinerede ChauffØrer, der ikke var bange for at køre, kunde forcere vanskelige Passager, men mente iøvrigt at det san Afsluttende Arbejder. Terrain holde selv en meget kraftig Snestorm Stangen; men at af (3 t) og begyndte i god Tid, kunde man i ikke alt for ugunstigt Naur man disponerede over gode, kraftige belastede Vogne for, at alle Veje var ryddet i mindst fuld KØrebanebredde, ogsaa at Landevejen Gisselfeldl V. Eqede, Prw.stØ.4nü. SS DANSK VEJTIDSSKRJFT 1936

21 1936 DANSK VEJTIDSSKRIFT 89 I Ribe Amt var der de sidste 5 Aar forsøgsvis arbejdet mccl 5 Plove med en samlet Udgift til Anskaffelse og Drift pan 9000 Kr. Det var imidlertid nødvendigt nu at ændre Loven for at kom me ind under rationelle Forhold, og Taleren mente, at man ved at lovfæste Snerycining som Vejarbejde vilde opnaa at Can SpØrgs ninalet ind i den rigtige Gænge. i nzisvejinspektøi.jensen Ld ust,cind, Næstved, vilde tale om de virkelig store Snedriver, som man i Aar kurt havde haft paa Sjæl land. / Sneska rni U(1 1jrhjerq<. Det gjaldt om enten al. forhindre Snedrivedannelsen ved Fjer nelse al eksisterende Hegn og Gærder samt ved Opsætning af Sne stakitter eller at fjerne Sneen under Drivedannelsen ved Plovrvd ning. Opsætning af Snestakitterne bør dog formentlig først ske, naar Driverne er ved at dannes, eftersom Opsatningen da kan spares i de Aar, hvor der ikke falder større Mængder Sne, d. v. s. ca. 6 Aar at 7. Taleren viste forskellige Lysbilleder, bl. a. af de Jordvolde, der forsøgsvis var anlagt i visse Vejsving, og som ikke havde samlet Driver. Endvidere et Billede af en opstillet Sandflugtsskærm en. 30 m fra Vejen, som havde virket udmærket som Sneskærm. I PræstØ Amt havde nran 22 Sneplove eller i Plov til hver en. 20 km Landevej, og med disse var der pløjet ialt i Ca Timer; Driverne havde dog været for høje og lange (der var ialt i Amtet Ca. 32 km Driver med over i m s Højde), og Snekastningsmand skabet var kommet for sent ud til at være nogen virkelig Hjælp for Plovene. Resultatet var blevet Trafikspærringer pan indtil 4 l)øgn. Antallet af Mauddage (pligtige) i Amtet var anslaaet til 20000

22 Sne (Tpsne), og alle var de ret dyre, der nævnedes en Pris paa der kendtes, og i Tilslutning hertil viste InqeniØr.1 rkil, Firmaet (lesværre den Mangel, at de let tilstoppedes i Rotorerne af fugtig lorplu e suavel til Lastbiler som Traktorer. De fleste havde dog H. Meisner Jensen. flere Lysbilleder af forskellige roterende Mo a f Plovene. det gjaldt dog her, at jo mindre Dri erne var, jo større ar Nytten været Kr. 12,000, og det skønnedes, at disse Plove havde udrettet betydeligt mere Arbejde end de 12,000 Kr. omsat i Pligtarbejde; Taleren omtalte de roterende Sneplove af amerikansk Type, ù Kr.5,00 = Kr. 100,000, medens Udgiften til Plç)jningen havde sad paa en bevægelig Arm, hvorved den kunde sættes i forskellige med, at Rydningen kun foregaar een Gang hvert 7. Aar, der altsaa Kr. 550,000 Merudgit ten ved Anvendelse af roterende Sneplo e ilde altsaa blive Kr. 38,OOO. Kr. 100, , >( 16,000 = Kr. 22,,OOO. idrsel mccl 20 Vinkelplove =» 12,000 helhe sig til maa bare 7 Aars Forrentning og Amortisation, saml. med at der Samlet Udgift for i Snevinter for Plovene KØ000 Hertil I 0,D0() Manddage à Kr =» 50,000 Skulde der anbringes Snestakit, hvor l)riverne i Aar havde væ l)en samlede aarlige Udgift til Rydning med Vinkelplove og :32,000 ni Snestakit à Kr. 0,50 = Kr. 16,000 aarlig. i et ovei i ni høje, vilde (lette koste: Kr Forrentning og Amortisation 10 aarlig Kr 60,000 l)rift og Vedligeholdelse c.» 80, Stk. rot. Sneplo\e à 15,000 Kr. 600,001) I 0,00() Manddage for Rydningsmandskahet e(l Anvendelse al disse Plo c vilde kunne spares Halvdelen eller (ler derved vilde faa følgende Snerydningsti (Igi fter, i de t der regnes 20,000 Manddage i Kr. 5,00 Kr 100,000 i et langsomt. kun en. 15 km i Timen. (Tisse roterende Sneplove à Kr. 15,000 or passemle til PræstØ Amt, Stillinger oven over og foran Plovskæret : men alle arbejdede de Amtsvejinspek tdr Jensen Løvslrand vilde anse ca. 40 Stk. af Kr. 15,000 pr. Stk. l3edst syntes en Type at være, hvor Propellen 1)enne Udgift lagt pan hvert 7. Aur Kr. 420,000 Den samlede Udgift havde i Aar været: Manddage som nu Opsætning af Snestakitter vilde ialt DNSI VEJTIDSSI(RIFT 1930

23 for Øje. I Haderslev Amt havde man 6 Motorplove til 300 km Landevej. medens man ved Øst Vest gaaende Veje maatte regne med 2 Stakitter. Amtsvejinspektøren vilde derfor ikke gna ind for Anskaffelse 193t1 DANSK VEITIDSSKRIFT 91 ten; overalt var der fulgt Reservevogne med Plovene. og (lette og rigeligt Reservemateriel var vigtigt. af roterende Sneplove, men blive ved et Samarbejde mellem Sne alene havde talt om de virkelig store Snemængder. Turde ikke give l,jenesten, der var meget vigtig, havde virket godt, med god Kon og dette havde (let store og hele virket godt. Hele Efterretnings rydningsmandskah og Vinkeiplove, suppleret med Anbringelse af Snestakitter paa visse Strækninger, idet det dog bemærkedes, at med Politi og Redningskorps. man ved de Nord Syd gaaende Veje kunde nøjes med i Stakit, ydede lige saa meget som 10 Mand paa Pligtarhejde.Anitsvejvæse takt med Vejmænd, Rutebilsta tioner o. a., ligeledes Samarbej det til dens Ophør, og (let havde været haardt Arl)ejde, særlig om Nat AmtsvejinspektØr K. d. Jørgensen, Haderslev, fandt, at hele SnerydningsspØrgsmaalet var misrøgtet, der var indtil Dato kun erne saavidt muligt blev afskaffet, da Pliglinandskabet arbejdede men mod Betaling. Tale om Forsøg. Der var stærk Trang til en ny Lov, der for Lande vejenes Vedkommende lagde Pligterne og Ansvaret over pna Am terne, ogsaa anganende den forebyggende Snetjeneste. daarligt og vrangvilligt, og han mente, at i rask Mand for Betaling nerne skulde derfor være ene nin at kunne rekvirere Mandskal), l)1. Amt til ca. 30,000 Kr., men indrømmede dog, at (le sydlige Amter formentlig havde haft lidt mindre Snevanskelighheder, bl. nø(lvendigt og anslog Udgiften til Anskaffelse heraf i Gennemsnit a. paa Grund af, at (le nvanlagte Veje uden Hegn m. m. klarede Ved korn ITlendle. I3ive,jene i Stedet for Sogneraadcne, navnlig for (le vigtigste l3ivejes var til Stede nu, ligesom man formentlig heller ikke nu kunde der kunde fremme Snelæg, idet denne Hjemmel formentlig ikke derfor ved Udarbejdelsen af den nye Vejlov have disse Spøigsmaal sig forholdsvis bedst. Ønskede Lovhjemrnel til at nedskære Hegn, tvinge en Locisejer til at male Snestakit paa sin «Jord. Man maatte Der var kørt med Plovene fra Fygningens llegvndelse uafbrudt Taleren var Tilhænger af, at Snek as tni ngspligten for Landho Taleren vilde anse 2 Motorplove for hver 25 km Landevej for Ønskede ogsaa at Amterne skulde overtage Plovrydningen af Amtsvej inspektør Jensen Løvstrand vilde atter fastslaa, at han

24 anden Halvdel. sten lige saa megen Sne som Sjælland, men maaske ikke i saa voldsomt Tempo. Stillede sig skeptisk over for de roterende Sneplove, der var bedst til langvarig Sne og Frostsne, daarlige til Tøsne samt for dyre. Vilde anse i Plov tu hver 30 km Landevej for ene Halvdel ad Gangen, hvilket gav 2 Plove til hver 30 km i den tilstrækkeligt i Ribe Amt, da der oftest kun var Snelag i Amtets klageligt AmtsvejinspektØr E. Krn mente, at Jylland havde faaet næ stort Afkald paa Pligimandskabet, (ler paa Sjælland har arbejdet upaa set. man derfor havde opmaalt Snedriverne Amtet over Omtalte at det ofte blev nødvendigt at klare sig med OmkØrsler Kunde slutte sig til Kravet om en ny Suerydningslov, men øn denhed ikke fik sit Mandskab gennemøvet og sit Materiel gennem Amt havde faaet endnu mere Sne end i PræstØ, og meddelte, at Aar altid vilde være vanskelig at klare med Plove. I Holbæk Amt ind over Markerne, hvad der ogsaa kunde være en god Udvej; men skede absolut Snekastningspligten bevaret. Beklagede at man pan Grund af Snefogets forholdsvise Sjæl af trafikale Grunde alle Midler anvendes, ogsaa Plove; men Pligtmandskabet kan ikke undværes, det maa ogsaa vedblive at være Efter den første Rydning maa Kastningerne udvides saaledes, pital i de mange gode Aar til de faa med de store Udgifter. og man bør derfor oprette et Snerydningsfond, der opsparer Ka en Pligt, thi selvom man vilde betale, var det ellers ikke muligt vil man de store Snedriver til Livs, maa Snestakitter anvendes. en stor Rolle for Vejvedligeholdelsesudgifterne. Selve Fygningen varer almindeligvis kun faa Dage, og da maa haardt for Lastbilerne, hvis Koblinger sprang, hvorfor Vejene liggenhed som tilnærmet Højde ning al Snestakitter og havde opmaalt ca. 50 km Tej med Driver havde man kørt i 36 Timer med 6 Plove; men Arbejdet var for Be Hensyn til eventuel Opsæt AmtsvejinspektØr S. Ellen, Holbæk. mente, at man i Holbæk at faa den nødvendige Arbejdskraft skaffet til Veje. Bunds. Amterne bør betale for dette, da den rette Rydning spiller Dernæst paabegyndtes Diskussionen: spærrede s. ogsaa spillet en stor Rolle under Snefoget og lettet Arbejdet. over i m s Højde. Mente, at en san voldsom Snes[orm som den i at de faar en Bredde af 6 til 9 m, og tier bør overalt ryddes til En virkelig rationel Snerydningsordning vil koste mange Penge, saavel Vilde helst undvare Pligtmandskahet; men tiet var maaske me get godt at have som Reserve. De brede Veje i Ribe Amt havde af 92 DXSK VEJTIDSSKRIFT 193U

25 prøvet, og var af den Mening, at en Del af Plovene vistnok alle rede var forældede. MotorkØretØjerne blive hjemme, kun meget faa skulde absolut ud. lyse om, hvilke Veje der var spærrede, san kunde de 90 pct. af Efterretningstjenesten var vigtig, det gjaldt om at kunne op en god Portion Hysteri med i Bladenes Klager. dette i Realiteten ganske uvæsentligt, og Taleren fandt, der var sætning til de tidligere Talere Snerydningen for at være en af de ligheder hvert 7. Aar og saa maaske kun Standsning i 4 Dage, var Amtsvejinspektør V. Houmancl-iludsen, Maribo, ansaa i Mod mindst vigtige Vejopgaver. Naar der kun var virkelige Snevanske plote ved Lovens Ikrafttræden. Der maatte ogsaa nu tages mere Hensyn Mente ikke der var meget at vinde ved at give Amterne Sne bet vilde blive bibeholdt; maaske skulde der tages mere Hensyn Maribo Amt f. Eks Stk. men at Pligtmandska kunde sikkert ikke forlange, at Chaufførerne skulde pløje Natten rvdningspl igten og nævnte til Sammenligning Statsbanerne, der Taleren forstod ikke, at Motororganisationerne vilde have Am terne til at betale Snerydningen, der i Sarnfundsvigtighed ikke mange Plove. Maribo Amts Vejvæsen har 7 Motorplove, og man Dage, og Taleren mente, Amterne kunde nøjes med en venlig Henstilling til Snefogderne, om nødvendigt. Skulde Amterne rydde Landevejene, skulde der anskaffes igennem, dertil var det for livsfarligt; Statsbanerne tillod f. Eks. ikke klarede deres Snerydning alt for straalende. heller ikke Snepløjning om Natten. kunde sidestilles med Grusningen i glat Føre, og de Penge, der ofredes dertil, vilde savnes pan Vejbudgetterne senere hen. Motorfolkene rnaatte derfor selv betale Rydningen, men Taleren mente ikke, det var Udgiften værd. Ønskede for Fremtiden, at Amterne maatte købe flere Sne vogne m. m. skulde frem, Vejene maatte ryddes rimeligt. da f. Eks. Herregaardene nu ikke havde saa meget Mandskab som højes for at lade Amterne betale Snervdningen; men Rydningen Ledelsen; men gennem Politiet maatte Pligtmandskabet kunne til Hovedvejene end nu. til Bunds. Det var ikke rigtigt, at alle kunde blive hjemme, Mælke Mente ikke at Amterne skulde have det direkte Ansvar eller Pligtmandskabet arbejdede stort set godt, især de to første maatte udføres bedre end nu; navnlig burde der ryddes fuldstændig rekvireres, og (ler maatte etableres bedre Samarbejde mellem Vejmyndighed og Politi, og nye Snekastningslister maatte udarbejdes, Kaptajn E. Ipsen mente ikke, Benzinbeskatningen skulde for 1936 I)ANSK VEJTIDSSKBIFT 93

26 ger fra Roskilde Amt, hvor man havde Landets fleste Sneplove 1w. alligevel var kørt fast og siden indesneet, trods uafbrudt Kørsel km Vej, nemlig 7 Plove til 124 k Landevej, og hvor Plovene Tanken om et Snerydningsfond fremsat. en Paragraf om Sneskærme i den ne Vej lov. rfalei.en var tilfreds med, at (ler var Udsigt til Indarbejdelse at ter for Landevejene. dækket al de Motorskatter, vi har nu, men hørte med Tilfredshed Amtsvejassistent C. Å. Kirkegoui d, Roskilde, omtalte Erfarin Omtalte at man jo godt kan faa Udgifterne til IndkØb af Plove til Landevejene end dengang, f. Eks. ved særlige Snefoged-Distrik let og billig at løse, tværtimod vanskelig og dyr. Havde derfor med Interesse hørt Beretningerne i Radio og Sideplovene ikke viste sig særlig velegnede til at gaa foran ved Plove følges af en Lastbil med Reservemandskab og -dele, 3) Sne Am tsvejvæsenerne burde have Snekastningspligten for Landevejene og Ledelsen af Arbejdet (ler for sanvel Plove som Mand dene, der maaske kimcle fart Plove til Hjælp af Amtsvejvæsenerne. Kr. alene til Plovene, der kun brugtes hvert 7. Aar, foruden selve Ca Plove for hele Landet med en Udgift pan en. 1 Mill. kastningspligten kan ikke undværes og bør derfor opretholdes, Presse om Haderslev Amt, hvor 6 Plove havde ryddet 300 km Vej, men var betydelig mindre imponeret deraf nu, da det viste sig at Naar (le 7 Sneplove var indesneede, skyldtes det I ) at Antallet begyndt straks samti(bg med Fygningens Begyndelse, 3) at (ler var en Mængde indesneede Biler, der spærrede Vejene og 4) at Rydningen, derimod var (le udmærkede til Kastningens Udvidelse Kunde derfor for Fremtiden tænke sig følgende: 1) Anskaf skyldes den ganske ringe Snemængde, man der havde haft. af Sneplove var for lille, 2) at Rydningen skulde have været pan senere. felsen af flere Sneplove; Vejnettet deles i 1)istrikter pan 15 km, der hver faar tildelt en Spidspiov og en Sideplov, 2) hvert Hold af skab, medens Sognevejene stadig burde sortere under Sogneraa gift pan ca. 10,000 Kr. pr. Amt var tilstrækkeligt, og mod Amts vejirispektør Jørgensens Paastand om Ca. 30,000 Kr. pr. Amt; Op gaven var meget større og vanskeligere. Et System som det oven Protesterede endelig mod en Udtalelse i Bladene om, at en Ud men der maa eventuelt ydes en vis, mindre GodtgØrelse for Ar for skitserede med 1 Plov for hver 71/2 km Landevej vilde give bejdet, og 4) der bør sikres Lovhjemmel til Opsætning af Sne skærme. Natten igennem fra faa Timer efter Fygningens Begyndelse. Rydningsudgifterne. Opgaven var sikkert ikke tiløselig, men ikke 94. DANSK VEJTIDSSKRIFT 1936

27 rril AmtsvejinspektØr Jørgensen bemærkedes, at Ordningen Synspunkter fra: saa lidt som muligt til: Pligtrnandskab ± Plov rydning, absolut det sidstnævnte. IngeniØr Bahi viste nogle Lys kunde have Føling med Forholdene, og Loven skulde ændres, saa Amterne; mell der skulde samarbejdes med Politiet, der ikke selv godt, men oftest manglede ordentlige Redskaber. + en 600 m lang Drive; hævdede at Pligtarbejderne arbejdede ret fælles Anstrengelser havde holdt en Kastning aaben i en 700 m ingeniør A. Bahi, KØbenhavn, foretrak af alle de fremsatte billeder, der illustrerede, hvorledes i Sneplov og 80 Mand ved Ønskede absolut at Myndigheden og Ledelsen skulde ligge hos der kunde udføres DØgnarbejde. Firmaet H. Meisner-,Jensen konstrueret særlig simpel, eensidig Trafikken. derfor er meget farlige for Færdselen og kan foraarsage Væltning. Omtalte det vigtige i, at man korn ud med Plovene, medens anvendte Plove havde vist sig at være for store og svære at manøv over for Pressen havde været Ønskelig. mange Steder, hvorfor noget større Tilbageholdenhed i Udtalelser rere med for de Biler, der var til Disposition; derfor de fastkørte, at Kastningsbredden fastsættes af Amtsraadene og kan ændres af men Amterne burde have Ret til at spærre Vejene midlertidigt, Plov, der anbragtes direkte paa Bilens Chassis, uden det alminde indesneede Plove. I Tilslutning hertil vistes et Lysbillede af en af Bemærkede at man iflg. nugældende Lov godt kan kræve Kast ningen ført til Bunds, og at dette ogsaa gjordes flere Steder, samt Ønskede Pligtarbejdet kombineret med Maskinrydning under medens der ryddes, for ikke at faa Sneen kørt for fast sammen af mørke, san at de ikke kan skelnes fra Vejbanen om Natten og Amternes Ledelse, saa vilde de fleste Situationer kunne klares; større Bredde end nu (fuld KØrebanebredde), bl. a. fordi Snevol Pligtmandskabet kunde ikke undværes. Der maa dog kastes i Stemning for, at Amterne skulde have Rydningspligten; men med 6 Plove til 300 km Landevej ikke vilde være tilstrækkelig ret Sneen endnu var let at rydde, og nævnte, at adskillige af de nu let hoppede op over Sneen som de andre Typer. Mente ikke det var nødvendigt at anvende Spidsplov og Sideplov sammen, to Sideplove var bedre, da de ryddede to Spor, hvor de andre kun ryd dede i Spor, og ikke komprimerede Sneen saa stærkt som Spids plovene. disse. irzqeniør Steen Jessen, Helsingør, saa med Glæde, at der var dene paa Grund af Jordfygningen ved indtrædende TØvejr bliver 1936 DANSK VEJTIDSSKRIFT lige Mellemled og derfor var lettere at manøvrere med og ikke saa

28 fæstes. anskaffe Plove, hvor de nu kun har Ret dertil; Pligtarbejdet kan skatningens Midler, og Retten til Opstilling af Sneskærme bør lov Rydningen af Landevejene saaledes, at Amterne faar Pligt til at ikke undværes, men maaske bør der ydes Betaling derfor, saa Arbejdet bliver Vejudgift med Ret til Refusion gennem Motorbe glad for at høre Udtalelser om Tilfredsheden med Pligtmandska bets Arbejde. Der maa nu kræves en ny Lov, der giver Amterne Ledelsen af om Bladenes hysteriske Artikler om»sneskandalenc< m. m. Var Kst. Overvejinspektør, Oberstløjtnant T..1. Helsted kunde gan ske slutte sig til AmtsvejinspektØr Hovmand-Madsens Udtalelser deling af Mandskabet paa Listerne var maaske nødvendig. udgivet af cand, jur. W. Oxholm StadsinqeniØr L. Maichow-MØller, Holbæk, meddelte, at Ryd Kredse med hver sin Snefoged. den 4. Dag. Købstadsgrtind... < i Bemærkningerne til Snekastningslovens 1, Forespurgte om Betydningen af Ordene:»Veje paa egentlig ningsarbejdet i Holbæk lededes af StadsingeriiØren. Paa Bygrun vendigt at ændre Snekastningslisterne; men en mere smidig For Omtalte Listernes Udarbejdelse og særlig det uheldige i, at der paa Grund af de i Loven fastsatte Regler ofte kom til at mangle forebyggende Foranstaltninger med Anbringelse af løse Sneskær for Vejenes Areal. Yderligere meddelte Taleren, at man endnu in disse Snestakitter. AfdelingsingeniØr A brahamsen, Lyngby-Taarbæk Kommune, Mandskab de 3 første Dage i Omgangen. medens der var rigeligt Supplerende Hegn udsættes under Snefoget i en Stilling afpasset efter Vindretningen, der er variabel. I Tilslutning hertil vistes Lys billeder fra dette Aar, hvor man desværre for sent - meddelte, at Kommunen kun udfører Rydningen med Sneplove, medens Haandkastningen udførtes med Pligtmandskab. Da kun en faaet opsat nogle ganske aabne Snestakitter i Udkanten af Holbæk Mandskab, hverves StØrsteparten af Mandskabet af Snefogederne. ringe Del af de tilsagte Grundejere selv giver Mode eller stiller og derved ialtfald havde faaet standset den sidste Fygning uden havde me. Paa de mest udsatte Steder udsættes Skærme hvert Efteraar. gen Erstatningskrav havde modtaget paa Grund af Opsætningen af indtil Gadernidte udfor sin Grund; udenfor Bygrunden kastes i 12 Mente i Modsætning til Kaptajn E. Ipsen ikke, at der var nød dene gælder Politivedtægten, ifølge hvilken hver Grundejer rydder Mente ikke at Rydningen var overkommelig, hvis man ikke traf DANSK\TEJTIDSSKIIIFT 1936

29 1936 DANSK VEJTIDSSK1{IFT 97 Udgifterne til det hvervede Mandskab paalignes senere Grundejerne. Til Trods for den gode Timehetaling, 1,35 Kr., er Arbejdsydel sen ret ringe, idet Ledelsen svigter, hvilket er forstaaeligt, naar man tager i Betragtning, at en enkelt Snefoged ofte har mere end 100 Mand i Arbejde fordelt paa mange forskellige Veje. Loven bør derfor ændres, saa Vej administrationen maa stille Ledere for Sne kastningen og have Rammerne i Orden. Pligtmandskabet kan ikke undværes, der maa blot mere Facon over Arbejdet. AmtsvejinspektØr Jensen-LØvstrcznd vilde sammenfatte Diskus sionens Resultat og sine egne Ønsker saaledes: Loven maa ændres, saa Plovrydning og Pligtmandskab, der faar en vis Betaling (f. Eks. 5 Kr. daglig), kan arbejde sammen under en fælles Overledelse, og Sneskærme maa opstilles i begræn set Omfang, men kun pan de værste Steder. Taleren vilde anse i Sneplov for hver 10 km Landevej for pas sende, men fandt ingen Grund til at anskaffe roterende Plove. Men hvem skal lede Arbejdet paa Vejene? Det vil volde Van skeligheder, da Vejassistenterne let kan komme til at sidde fast i Sneen, naar de skal have store Distrikter, og af Vejmændene vil vel nok kun de færreste være velegnede, saa Snefogderne vil sik kert være de bedste dertil. AmtsvejinspektØr K. A. Jørgensen fastholdt, at de havde haft Sne i Haderslev Amt, men maatte indrømme, at de nye, brede Veje gav mindre Kalamiteter, saa Vanskelighederne havde maaske hos dem været mindre end andre Steder. Fastslog at det vigtigste var at komme rettidigt ud med Plovene, og at han for sit Vedkom mende kun fandt Spidspiovene velegnede. Ønskede en ny Lov snarest, da man ikke kunde være Forhol dene som de var nu, bekendt; Sneen laa paa Vejene i maanedsvis til stor Gene for alle. A m tsvejinspektør Homnand-Madsen vilde ikke vedkende sig, at de i Maribo Amt gjorde»saa lidt som muligt< ved Snerydnin gen; de havde dog 7 Sneplove, der alle havde været i Arbejde. Der maatte en Kombination af Sneplove og Mandskab til; men Vejmændene kunde ikke dirigere Folk, der arbejdede gratis. Ingeniør Axel Riis takkede til Slut saavel Indledere som Del tagerne i Diskussionen og udtalte Haabet om, at Aftenens Udta lelser maatte være af Værdi for den nedsatte Kommission. Ingeniør Riis understregede Betydningen af de forebyggende Foranstaltninger og omtalte i denne Forbindelse en Artikel af AmtsvejinspektØr J. D. Jespersen, Skanderborg, i»danmarks kom munale Efterretninger<, hvori han foreslog Anvendelse af Sne skærme dannet af Halmknipper anbragt pan nedrammede Pæle.

30 98 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1936 Efter MØdet samledes de fleste ved SmØrrebrØdsbordene, hvor Ing. Riis talte for Foredragsholderne og AmtsvejinspektØr Ellert for Gæsterne, medens kgl. Kommissarius WTahl takkede for den ud bytterige Aften. NOGLE BEMÆRKNINGER OM SNERYDNING Ved MØdet i IngeniØrforeningen den 13. Marts drejede Diskus sionen sig mere om Lovgivning om Snerydning paa Vejene eid om selve Rydningen og de Apparater, der anvendes dertil, hvorfor der er nogen Grund til at tage den sidste Del af SpØrgsmaalet op til yderligere Drøftelse. At dømme efter de ved Mødet fremviste Lysbilleder af Plov typer,»roterende< Plove, Spids- og Sideplove, synes det, som om man ved Konstruktion af Sneplove til Brug paa Landevejene ikke har nvttiggjort de mange Erfaringer, som gennem Aarene er ind høstede paa Jernbanerne. De paa Jernbanerne benyttede roterende Sneplove er forsynede med et Skovlhjul med ca. 3 m s Diameter, der af en Dampmaskine paa Ca. 800 H. K. drejes 200 Omgange i Minuttet og fremføres med en Hastighed af Ca. 10 km i Timen gennem Driver paa 2 m s Dybde ved Hjælp af i à 2 svære Lokomotiver. Med disse Oplys ninger in mente kan det ikke forundre, at de til Landeveje kon struerede Maskiner af denne Type ikke har vist sig hensigtsmæs sige, da Kraften til Rotorens Omdrejning sædvanlig tages fra det fremførende Automobils Motor. Til Fremdrift af Sneploven haves altsaa i alt kun en Hestekraft af ca. 70, saa at det paa Forhaaiid maa anses for givet, at denne Art af Plove maa blive alt for lang somme og derfor ikke være egnede til Brug under vore Forhold I et af Engineering-News-Records Hæfter for Februar i Aar findes en Række Artikler om Snerydning paa Vejene i de forenede Stater i denne usædvanlig strenge Vinter. Heri angives, at en Sneplov med vandrette Siiegle i Forbindelse med et Skovlhjul er ble ven ført gennem 1,15 m dybe Driver med en Hastighed af l6 20 km i Timen, hvilket sikkert maa skyldes særlige Forhold, f. Eks. let tør Sne. De egentlige Sneplove for Jernbaner bestaar af et ca hældende Skraaplan, som løfter Sneen, samt ovenpaa dette et kileformet Legeme, der fører Sneen til Siden. Som Følge af Plovens Form forlader Sneen den med Retning skraat opad og omtrent vinkelret paa Sporet. Den væsentligste Del af Sneen er bleven løf tet op over Toppen af Driven, før den forlader Ploven, og bliver

31 1936 DANSK VEJTIDSSKRIFT 99 derfor slynget langt bort fra Sporet, naar Ploven fremføres med tilstrækkelig Hastighed. Her i Landet maa Hastigheden i Henhold til gældende Bestemmelser ikke overskride 25 km i Timen. Mange af de større Sneplove er i Amerika forsynede med Vin ger drejelige om lodrette Akser, saa at Plovfuren ved en fornyet Passage kan udvides betydeligt. Paa de bedre Plove er disse Vin ger forsynede med et Par 20 til 50 cm brede Ribber, der stiger skraat opad og bagud, saa at Sneen slynges opad og bort fra Sporet. Hovedmassen af de paa Landevejene brugte Sneplove er som. det fremgik af de viste Lysbilleder saaledes konstruerede, at de giver Sneen en skraat fremadrullende Bevægelse, hvoraf Følgen er, at der dannes ret stærkt komprimerede Snevolde pan begge eller kun den ene Side af Plovfuren. Naar Plovfuren skal udvides kom mer Vanskelighederne frem, idet de Automobiler, af hvilke Plo vene fremføres her til Lands, hverken har Vægt eller Kraft nok til at skubbe den komprimerede Sne til Siden. Der findes dog nogle Fabrikater af Spidspiove, f. Eks. Walter Motor Co., Good Roads Mashinery Co., Øveraascns Motorfabrik i GjØvik, som er konstruerede efter samme Principper som Jernba nernes Sneplove. Naar Plove af denne Type fremføres med Ha stigheder omkring 50 km i Timen, hvilket anbefales baade i de forenede Stater og i Sverrig, skulde Rydningen af Vejene foregaa betydelig lettere end med de her almindeligt anvendte. At bygge Sideplove efter disse Principper vil næppe være mii ligt, bl. a. fordi Ploven vil komme for langt foran Bilen af Hen syn til dennes Motor, og Sagen vil muligvis kunne løses som ne denfor angivet. I Forbindelse med den almindelig anvendte Sideplov bør der paa Bilens Side anbringes et cm bredt Organ, der stiger i à 2 m op over KØrebanen fra et Punkt umiddelbart efter Sideplovens Endepunkt til et Punkt i Nærheden af Bilens Midte, hvorfra det stadig stigende svinges bort fra Bilen. Ved denne Anordning skulde kunne opnaas dels, at en væsent lig Del af den stærkt komprimerede Sne fjernes, san at Modstan den imod Plovens Bevægelse ved Udvidelse af Plovfuren bliver be tydeligt formindsket, dels at en stor Del af Sneen slynges langt bort fra Kørebanen. Ved Anvendelsen af et saadant Apparat skulae Snerydningen blive ret uafhængig af Anvendelsen af Sneaastere, idet Ploven skulde kunne klare sig gennem 1,5 2 m dybe Driver, naar det blot lykkes at holde en enkelt\togribane fri fra det Tids punkt. da Fygningen begynder. For Øvrigt har ovennævnte Firma. Øveraasens Maskinfabrik, konstrueret lignende Apparater, der dog efter Illustrationer og Tegninger i Kataloget synes at virke ret komprimerende paa Sneen.

32 SNEKASTNINGEN DE URIMELIGE KLAGER OVER OG KRAV TIL C. Q. Bay. det ovenfor skitserede Apparat. anvendes med Fordel selv om de næppe vil være saa effektive som svarende Vinger paa Sneplove til Jernbaner vil sikkert ogsaa kunne Vinger cirejelige om lodrette Akser udført omtrent som de til holder den ganske borte fra alle disse Slagord (ogsaa lanceret fra det dog Kredse i Hovedstaden) om en ny Vejlovgivning skal holdes nahent i al Slags Vejr, og ligegyldigt hvor meget Sne hver skal tage denne Gene og spare de andre Penge til bedre Anvendelse, vort nuværende Snerydningssvstem paa Vej ene er. under Anforsel af et Par Hovedstadsbiade i, hvor elendigt thi mere var det jo ikke Naar saa hertil kommer, at vel ogsaa Bivej ene maa være far Naar disse Penge saa var anvendt, stillede man det hele hen, 5. eller 10. Aar. Jeg tror, at man Og overfor dette staar en midlertidig Gene paa et Par Dage en Del i Vedligeholdelse, for at det ikke ligefrem skal ruste op. Men hvad vil dt dog ikke sige? Tænk blot f. Eks. de store jydske der skulde holdes farbart. Nej, det maatte være alle Amtsveje. Amter. være kastet en bred Kørebane. Og yderligere lyder Kravet, at der der kommer. saa længe er der jo faktisk mellem de rigtige Snevintre. Til den Tid Og ikke alene skal der være farbart paa Vejene, men der skal og saa kunde det staa 5 lo Aar og vente paa at blive brugt. Thi de fornødne Maskiner parat. Saafremt Arntsvejene skulde holdes farbare i al Slags Snevejr, maatte der anskaffes en Maskinpark, som vilde koste mange Mil kunne forstaas, hvor mange Penge der skal til for at kunne have deles godt og ikke koster mange Penge. vist indrømmes, at den nuværende Snerydningsordning virker sær lioner Kroner. Det er jo dog ikke alene i Nærheden af København. hare i ethvert Tilfælde de vigtigste af dem vil det vist let maa Under og efter Snestormene svælgede en Del af Dagspressen Dansk Vejtidsskrift har modtaget følgende: Naar man imidlertid ser nøgternt paa denne Sag var det sandsynligvis forældet. Thi Brugen ai det er jo ikke saa intensiv, at det kan naa at blive slidt op. Tværtimod vil det koste og især 100 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1936

i)ansk VEJTIDSSKRIFT Ved Dansk Vejtidsskrifts 1O-Aars Jubilæum. Nr. 4. 1933. 10. AARGANG FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/ KØBENHAVN V

i)ansk VEJTIDSSKRIFT Ved Dansk Vejtidsskrifts 1O-Aars Jubilæum. Nr. 4. 1933. 10. AARGANG FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/ KØBENHAVN V i 1933. Ekspeditionssekretær I Ministeriet for offentlige Arbejder II. Wahi. Ekspedition: Vestre Boulevard 2 A, Kjobenliavn V. Nr. 4. Itedaktion: Niels Brocksgade 6. Kjøbenhavn V. b Ved Dansk Vejtidsskrifts

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON:

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON: 1936. Ekspedition: Vestre l3oulevard 4, KjØbenhavn V. Nr. 4. Redaktion: Amagerbrogade 4, Kjøbenhavn S. REDAKTiON: DANSK VEJTIDSSKRIFT Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. Ekspeditionssekretar i Ministeriet

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K.

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. 19. AARGANG FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. DANSK VEJTIDSSKRIFT Professor ved den polytekniske Læreanslall A. 11. Christensen (ansv.) REDAKTION: 4rntmand P. Chr. v. Stemann. i Kontorchef

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. 1930. Ekspedition: St. Kongensgade 132 1, Ejobenhavn E. Nr. 4. KAMMERHERRE, BARON J. WEDELL-WEDELLSBORG

DANSK VEJTIDSSKRIFT. 1930. Ekspedition: St. Kongensgade 132 1, Ejobenhavn E. Nr. 4. KAMMERHERRE, BARON J. WEDELL-WEDELLSBORG DANSK VEJTIDSSKRIFT Professor ved den jiolytekniske Lærednslnlt A. R. Christensen. REDAKTION: Fq. Kontorchef i Indenrigsministeriet, dizitsassessor I. Chr. u. Steizzann. I Fuldmægtig i Ministeriet for

Læs mere

DANSK VJTIDSSKRIFT. Jens Villadsens Fabriker 15. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s KØBENHAVN V.

DANSK VJTIDSSKRIFT. Jens Villadsens Fabriker 15. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s KØBENHAVN V. DANSK VJTIDSSKRIFT Professor ved den joigtekniske Læreanstalt A. II. Christensen (ansv.). I?EDAKTIO: Amtmand P. Chr. v. Stemann. Kontorchef i Ministeriet for offentlige Arbejder S. Garde. April fledaktinn:

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. REDAKTION: Professor ved den polutekniske Læreanstalt A. R. Christensen (ansv.) AFDELINGSINGENIØR EDVARD SUHR

DANSK VEJTIDSSKRIFT. REDAKTION: Professor ved den polutekniske Læreanstalt A. R. Christensen (ansv.) AFDELINGSINGENIØR EDVARD SUHR DANSK VEJTIDSSKRIFT REDAKTION: Professor ved den polutekniske Læreanstalt A. R. Christensen (ansv.) Østervoidgade 10, Opgang G, KØbenhavn IC. Telefon Palæ 6670. Amtmand P. Chr. v. Sternann og Kontorchef

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT GENERALDIREKTØR KARL SNELLMAN. 1926. Ekspedition: St. l(oiigcnsgncle 132, Kjøbenhavn IC Nr. 3.

DANSK VEJTIDSSKRIFT GENERALDIREKTØR KARL SNELLMAN. 1926. Ekspedition: St. l(oiigcnsgncle 132, Kjøbenhavn IC Nr. 3. 1926. Ekspedition: St. l(oiigcnsgncle 132, Kjøbenhavn IC Nr. 3. Redaktion: Puggaardsgade 33, Ejobeithavn B. ). Azntsassessor 1. Chr. ø. Stemann. GENERALDIREKTØR KARL SNELLMAN REDAKTION: Professor A. 11.

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. 1939. Ekspedition: Ktosterstræde 23, KØbenhavn IC. Ctr. 6245. Nr. 1. 16. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Af

DANSK VEJTIDSSKRIFT. 1939. Ekspedition: Ktosterstræde 23, KØbenhavn IC. Ctr. 6245. Nr. 1. 16. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Af f - -.-- 4-5 REDAkTfO: Amtmand P. Chr. u. Stemann. Professor ved den pålytekniske Læreanstalt A. R. Christensen (ansv.). FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Af Charlottenlund Skov. Belægningen udi en med Kvarsit

Læs mere

Potentiometer i Skærmgitteret. Koblingskondensatoren

Potentiometer i Skærmgitteret. Koblingskondensatoren E.D.R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Foran et nyt Arbejdsaar.

Foran et nyt Arbejdsaar. E. D. R. er dee danske Afdeling af Internationa! Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

i)ansk VEJTIDSSKRIFT 1933. Ekspedition: Vestre Boule -ard 2A, Kjøbenhavn V. Nr. 1. i Professor ved den polylekniske Læreanstalt A. R. Christensen.

i)ansk VEJTIDSSKRIFT 1933. Ekspedition: Vestre Boule -ard 2A, Kjøbenhavn V. Nr. 1. i Professor ved den polylekniske Læreanstalt A. R. Christensen. 1933. Ekspedition: Vestre Boule -ard 2A, Kjøbenhavn V. Nr. 1. FORMAND FOR AMTSRAADSFORENINGEN I DANMARK i)ansk VEJTIDSSKRIFT AMTSBAADSMEDLEM, GAARDEIER Redaktion: Frederiksholms Kanal 18, Kjøbenhavn K.

Læs mere

1IIIITV V 1965 VEJTIDSSKRIFT

1IIIITV V 1965 VEJTIDSSKRIFT IKAKI KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AIS (01)44 HILDA 4111 1IIIITV V 1965 VEJTIDSSKRIFT JJI1.LI 1)1k ÅRGANG 42 STØBEASFALT med VERYNYL traf ikmarkering udført for Frederiksberg kommune E HOV lx kvalitet og

Læs mere

7EJTIDSSKRIFT. *øahi r. nen til foråret leverer vi atter VEJ MATERIALER. d14.

7EJTIDSSKRIFT. *øahi r. nen til foråret leverer vi atter VEJ MATERIALER. d14. 7EJTIDSSKRIFT i d14. nen til foråret leverer vi atter VEJ MATERIALER 1958 0 *øahi r NEO-MEX kaionisk asfalfemulsion til klæbning, topfyldning og overfladebehandling også på fugtig vejbane ni DI -q. m >

Læs mere

Amatørsendere kontra Radiofonilyttere.

Amatørsendere kontra Radiofonilyttere. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

40 eller 60-Prøven. Nr. 8. 17. Aargang 1 5. August 1 945

40 eller 60-Prøven. Nr. 8. 17. Aargang 1 5. August 1 945 Udgivet af: EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIO AMATØRER Afdeling af : INTERNATIONAL AMATEUR RADIO UNION I. A. R. U. Nr. 8. 17. Aargang 1 5. August 1 945 E. D. E. er den danske Afdeling al International Amateur

Læs mere

/ : : % anlæg i Herstedoster industricentrum

/ : : % anlæg i Herstedoster industricentrum / : : % 4 anlæg i Herstedoster industricentrum ,J. Bitugranit Bitustål Bitural Bituvit Vonsild-Hejismindevejen Belægning: BITUGRUS 60,2 kgjm2 L-13Rr VEJ BYGNING A2 LJ ,,Med Allis-Chalmers 545 sparer vi

Læs mere

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter.

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur RadioUnion, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Ubådene 5 2den April, 3 Havmanden, 6 Najaden og 2 Havfruen på øvelse i juni 1914. (Forsvarets Biblioteks arkiv)

Ubådene 5 2den April, 3 Havmanden, 6 Najaden og 2 Havfruen på øvelse i juni 1914. (Forsvarets Biblioteks arkiv) 1 Beretninger fra de danske ubåde 1909-1999 Udarbejdet i samarbejde med medlemmerne af Dansk Ubådsforening. Samlet, redigeret og delvist illustreret af Søren Nørby. Version 2.7. Ubådene 5 2den April, 3

Læs mere

Bedre Kvalifikationer paa Bekostning af Frisind?

Bedre Kvalifikationer paa Bekostning af Frisind? E. D. R. er den danske Afdeling af,,international Amateur RadioUnion, hvis Formaa! er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørs endernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Amatør-Forstyrrelser og Lytter-Vrede.

Amatør-Forstyrrelser og Lytter-Vrede. E.D.R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN 1862 * 17. MARTS «1937 1753-1937 T henved 200 Aar har DANSKE OLIE- 1 MØLLER OG SÆBEFABRIKKER A / s fremstillet sine landskendte Produkter af fineste Kvalitet og stadigvæk

Læs mere

Forhandlingsbog for HF 1940.

Forhandlingsbog for HF 1940. Forhandlingsbog for HF 1940. Dette er en direkte afskrift af Forhandlingsbog HF 1940, med stavefejl, dobbelt a, ö i stedet for ø, over u og d i gjort. Store bogstaver i navneord og ikke ret mange punktummer.

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT MEDLEMSBLAD FOR AMTSVEJINSPEKTØRFORENINGEN I DANMARK

DANSK VEJTIDSSKRIFT MEDLEMSBLAD FOR AMTSVEJINSPEKTØRFORENINGEN I DANMARK i DANSK VEJTIDSSKRIFT MEDLEMSBLAD FOR AMTSVEJINSPEKTØRFORENINGEN I DANMARK NUMMER 10 OKTOBER 1952 29.ÄRGANG BARBER GREENE udiægninqmaskine. håndudlægnina IIfra PHØ Veien, Ko1dng, In merva Hadersev amt),

Læs mere

Skal Kortbølgeamatørerne gøre Nytte?

Skal Kortbølgeamatørerne gøre Nytte? E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

MENNESKEAANDENS SEJRE

MENNESKEAANDENS SEJRE MENNESKEAANDENS SEJRE OPFINDELSERNES HISTORIE I OMRIDS AF POUL LA COUR OG HELGE HOLST»FREM«DET NORDISKE FORLAG ERNST BOJESEN 1904 INDLEDNING ILøbet af de sidste halvandet hundrede Aar er vort Herredømme

Læs mere

Univ. or Toronto TIDSSKRIFT FOR SKOVVÆSEN Organ for Dansk Skovforening Redigeret af FR. BRAMMER og C. V. PRYTZ Enogtyvende Bind 1909 Udgivet af Professor C. V. Prytz. M- > ^ -^ København Martius Truelsens

Læs mere

AKTIESELSKABET KØBENHAVN

AKTIESELSKABET KØBENHAVN LEGETØJSARBEJDET I FÆNGSLERNE GENNEM 25 AAR AKTIESELSKABET DANSK LEGETØJSFABRIK KØBENHAVN Efterskrift Denne udgave er en elektronisk genudgivelse af den oprindelige udgave. Ideen til genudgivelsen opstod

Læs mere

VESTKYSTENS HAVNESPØRGSMAAL AF C. BRUNSGAARD

VESTKYSTENS HAVNESPØRGSMAAL AF C. BRUNSGAARD VESTKYSTENS HAVNESPØRGSMAAL AF C. BRUNSGAARD Jyllands Vestkyst var før i Tiden i høj Grad frygtet af Søens Folk og ikke uden Grund. Navnlig Strækningen fra Blaavandshuk til Skagen var farlig at komme nær,

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT ÅRGANG 34. Dansk. Dammann. Asfalt. Stabilisering med Dammann-paver. Aktieselskabet I._

DANSK VEJTIDSSKRIFT ÅRGANG 34. Dansk. Dammann. Asfalt. Stabilisering med Dammann-paver. Aktieselskabet I._ 1957 Stabilisering med Dammann-paver Dammann - Dansk DANSK VEJTIDSSKRIFT Aktieselskabet Asfalt I._ ÅRGANG 34 -_,:\ A/ TAGPAPFABRIKKEN PHØNIX VEJEN Fabrikation af Vejmaferialer Asfaltudlægning Macadamarbejder

Læs mere