Denne grill må kun benyttes udendørs og ikke i et område uden god ventilation eller indendørs i udestue eller andet lukket rum.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne grill må kun benyttes udendørs og ikke i et område uden god ventilation eller indendørs i udestue eller andet lukket rum."

Transkript

1 Denne grill må kun benyttes udendørs og ikke i et område uden god ventilation eller indendørs i udestue eller andet lukket rum. DK NOTER SERIENUMMER FRA KARTONNEN SERIE NUMMER XXXXXX MODEL NR. 410, 410SB FARLIGT HVIS DU LUGTER GAS Luk for gassen til grillen Sluk for alt åben ild. Låget åbnes Hvis lugten fortsætter skal fejlen rettes inden fortsat brug kontakt evt. forhandler. ADVARSEL Prøv ikke at tænde grillen uden at have læst afsnit om Tænding i denne vejledning. Opbevar ikke benzin eller andre brandbare væsker i nærheden af denne grill eller lign produkter. En gasflaske som ikke er i brug bør opbevares separat og ikke i umiddelbar nærheden af grillen. Hvis advarsler i denne vejledning ikke følges kan det forårsage alvorlige ulykker og følgeskader på såvel ting som person. Til ejer af grillen: Gem denne vejledning til senere brug. Napoleon Group of Companies 214 Bayview Dr., Barrie, Ontario, Canada L4N 4Y8 Phone: Fax: (705) Customer Solutions: or Z CE-DK JUN 29/15

2 DK 2 TAK FOR DU VALGTE EN NAPOLEON GRILL NAPOLEON produkter er fremstillet af bedste dele og materialer, og er samlet af uddannet personale som sætter en ære i at levere det bedste produkt. Brændere og gas ventiler er tæthedsprøvet og prøvetændt på fabrikken. Grillen er nøje kontrolleret af specialuddannet personale inden emballering, alt sammen for at sikre at vore kunder modtager et kvalitetsprodukt, som man kan forvente fra NAOPLEON. Vi hos NAPOLEON er fokuseret på vores kunders forventninger. Det er vort mål at levere et produkt som kan opfylde kravet til en vellykket grilloplevelse. Denne brugsanvisning har til formål at hjælpe med samling, ibrugtagning og vedligeholdelse af grillen. Det er vigtigt at hele brugsanvisningen gennemgås og forstås inden man tager den i brug, således at man forstår alt om sikkerhed, muligheder for grillen m.v. Hvis man følger denne vejledning vil man have glæden af en grill som fungerer i lang tid uden problemer. Hvis der imidlertid skulle opstå problemer er man velkommen til at rette henvendelse til den forhandler hvor grillen er købt. NAPOLEON GASGRILL GARANTI NAPOLEON garanterer, at komponenter i det nye NAPOLEON produkt vil være fri for fejl i materialer og udførelse, regnet fra købsdato og for følgende periode: Støbt aluminium/rustfri stål konstruktion Livsvarig Rustfri stål låg Livsvarig Emaljeret låg Livsvarig Rustfri stål grillriste Livsvarig Rustfri stål rørbrændere 10 år plus5 Rustfri stål flametaimer plader 5 år plus5 Emaljeret støbte grillriste 5 år plus5 Rustfri stål infrarød rotisserie brænder 5 år Keramisk infrarød rotisserie brænder (excl. net) 3 år Keramisk infrarød bund eller sidebrændere(excl. net ) 2 år Alle øvrige dele 2 år plus5 betyder en udvidelse af garantiperioden hvor reservedelen er til rådighed for kunden i yderligere 5 år med en 50% rabat på vejl. udsalgspris. Betingelser og begrænsninger : NAPOLEON garanterer sine produkter mod fabrikationsfejl til den oprindelige køber, forudsat at købet blev foretaget via en autoriseret NAPOLEON forhandler, og er underlagt følgende betingelser og begrænsninger: Denne fabriksgaranti kan ikke overdrages eller forlænges af nogle af vore partnere. Gasgrillen skal samles og tages i anvendelse i nøje overensstemmelse med vejledningen, og i øvrigt under hensyntagen til alle regler og love som gælder for installation og anvendelse i det pågældende område hvor grillen benyttes. Denne garanti dækker ikke skader forårsaget af forkert brug, manglende vedligeholdelse, fedt brande, påvirkning af klima/miljø, uheld, ændringer på produktet, misbrug og forsømmelse, samt dele anvendt fra andre fabrikater. Misfarvning af plastdele fra kemiske rengøringsmidler eller UV-påvirkning er ikke dækket af garantien. Denne garanti dækker ikke ridser, buler, malede/plade overflader, korrosion og misfarvning fra varmepåvirkning, følger af slibende og kemiske rengøringsmidler, afskalling af emaljedele, eller dele brugt ved samling og ibrugtagning af grillen. Skulle en del være rustet eller brændt igennem indenfor garantien, vil ny del blive leveret. Efter første år kan NAPOLEON under henvisning til denne garanti vælge at refundere den oprindelige køber prisen for enhver garanteret og defekt del. NAPOLEON vil ikke være ansvarlig for udskiftningen af delen, arbejdskraften eller andre udgifter i forbindelse med udskiftningen. NAPOLEONS garanti omfatter kun som defineret ovenfor, og dækker ikke hændelige skader, følgeskader eller indirekte skader. Denne garanti definerer kun forpligtigelser med NAPOLEON gasgrill, og andre garantier udtrykt eller underforstået i denne forbindelse er ikke omfattet af garantien. NAPOLEON hverken påtager sig eller bemyndiger tredjepart til at forpligtige andre forhold i forbindelse med salg af dette produkt. NAPOLEON er ikke ansvarlig for skader som skyldes overfyring, udgået ild i forbindelse med klimabetingelser (ex. stærk vind) eller utilstrækkelig ventilation. NAPOLEON er ikke ansvarlig for eventuell skader forårsaget af ekstremt vejr, hagl, hårdhændet behandling, skadelige kemikalier og rengøringsmidler. I forbindelse med garantikrav mod NAPOLEON skal der fremvises gyldig købskvittering samt oplyse serienummer samt modelnummer. NAPOLEON forbeholder sig ret til selv eller gennem en repræsentant at undersøge produktet eller den defekte del inden garantien kan effektueres. NAPOLEON er ikke ansvarlig for udgifter til fragt, løn eller afgifter.

3 3 ADVARSEL! Undlader man at følge denne vejledning kan forårsage alvorlig skade på ting og person. Læs og følg alle advarsler og vejledninger i denne brugsanvisning inden grillen tages i brug. Sikker brug Denne grill skal samles nøje efter vejledning for denne grillmodel. Hvis man modtager grillen i samlet tilstand, bør man sikre sig at grillen er samlet korrekt, og gennemføre den beskrevne lækagetest inden ibrugtagning. Læs hele vejledningen inden at man tager grillen i brug første gang. Grillen må ikke på nogen måde ændres i konstruktion. Følg nøje betjeningsvejledning for optænding af grillen. Hvis grillen ikke benyttes bør der lukkes for gassen ved regulator på gasflaske. Hold børn og dyr væk fra den varme grill. Børn må ikke kravle ind i grillen. Børn bør instrueres om at grillen kan være farlig hvis den ikke behandles efter vejledning og er ikke legetøj. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret af en person med ansvar for deres sikkerhed. Hold grillen under opsyn så længe den er i brug og varm. Grillen bør ikke flyttes så længe den er i brug eller er varm. Denne grill er kun til privat brug. Denne gasgrill må ikke installers på køretøjer eller i både Denne gasgrill må kun benyttes udendørs, og ikke benyttes indendørs eller i områder som garage, udestuer som ikke har tilstrækkelig med ventilation. Der skal være tilstrækkelig afstand til alle sider med brandbare materialer. Ekstra afstand bør tilgodeses ved vinylflader samt i forbindelse med glasarealer. Hold altid områder ved gasførende dele fri for snavs. Brug ikke grillen direkte under en brandbar konstruktion. Sæt ikke grillen i direkte vind. Stærke vindforhold har uheldig indvirkning på grillens ydeevne. Hvis grillen opbevares indendørs, skal gasflaske frakobles og opbevares udendørs i et godt ventileret område. Må ikke opbevares indendørs i lukket rum. Efterse gasslange inden brug. Har den skader eller er slidt skal den omgående ombyttes med en ny godkendt slange, beregnet til grillen. En ekstra gasflaske bør ikke opbevares i nærheden af grillen. Når gasflaske ombyttes må der ikke være er mulighed for antænding. Undlad at ryge. Lækagetest bør foretages med jævne mellemrum, når grillen er rengjort, del skiftet m.v. Sørg for at korrekt gastype benyttes se vejledning. Brug aldrig tændvæske i en gasgrill. Trækul må kun benyttes hvis grillen er beregnet hertil og der findes special tilbehør hertil. Kontrolknapper skal være på OFF når der skiftes flaske. Brændere må ikke tændes hvis låget er lukket. Bagbrænder må kun benyttes når de almindelige brændere er slukket. Låg skal være lukket under periode for forvarmning. Slange må ikke føres under drypbakke og skal være fri for skarpe og varme flader. Fedtskål og flametaimer plader bør holdes løbende rene for at undgå for store mængder fedt og dermed mulighed for stikflammer. Tag brødristen ud inden bagbrænder tændes. For høje temperaturer kan beskadige risten. Vær sikker på at flametaimerplader er korrekt placeret se vejledning. Man bør ikke opbevare lighters, tændstikker og andet brandbart materiale på sideborde. Hold gasslange væk fra varme flader. Hold el ledning væk fra vand og varme flader. Efterse brænderrør på infrarød brænder for insekter og andet der kan forhindre gastilførsel. Rens gasrør hvis det er nødvendigt. DK

4 DK 4 Korrekt bortskaffelse af dette produkt. Denne markering betyder at produktet ikke må bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. For at undgå ukontrolleret bortskaffelse som kan skade miljøet bør man undersøge hvorledes man mest hensigtsmæssigt bortskaffer produktet, således at det kan benyttes korrekt i genanvendelsesprocessen. Kontakt evt. lokale miljømyndig for at forhøre nærmere. Gasflaske Brug kun gasflaske som er godkendte til brug i det pågældende område hvor grillen benyttes. Man bør vælge en størrelse som kan forsyne grillen med tilstrækkelig mængde gas som er nødvendigt til grillens funktion. Se nedenstående spørg evt. forhandler. Vær forsigtig at ventil på flaske ikke beskadiges. Tilslut aldrig en gasflaske og regulator som ikke er beregnet/godkendt til formålet. Alle gasflasker skal placeres udenfor grillen - i højre side under sidebord på fast og jævnt underlag. Ekstra gasflasker bør ikke opbevares i nærheden af grillen. Gasflasker må ikke udsættes for høj varme eller direkte sollys. ADVARSEL! Sørg for at slangen er placeret korrekt og ikke i nærheden af undersiden af grillen. Slange som udsættes for stærk varme kan smelte og blive utæt. Dette kan forårsage en brand! Tilslutning til flaske: Sørg for at slangen er fri for knæk. Fjern beskyttelseshætte på gasflaskens ventil. Sæt regulator på plads på gasflaske (se evt. vedlagt instruktion). Husk at foretage lækagetest med mellemrum og inden at grillen benyttes første gang samt ved udskiftning af dele. ADVARSEL! Slangen må ikke føres under drypbakken. Slangen må ikke føres I mellemrum ved bagplade. Slangen må ikke føres over kant ved bagplade. Sørg for at alle forbindelse er tætte og efterspændt. Brug ikke tape eller lign ved slange Sørg for at slange ikke kommer i kontakt med varme overflader, da den kan smelte, og utæthed kan medføre ild. Overskydende slange må ikke opbevares inden i grillen, da høj temperatur kan beskadige slange og forårsage en brand. Gasslange Hvis slange og regulator ikke medfølger grillen, skal man sikre sig at man kun anvender materiale som er godkendt til formålet. Sørg for at slange ikke kommer i kontakt med fedtstof eller andet varmt materiale og flader på grillen. Slange bør efterses med mellemrum. Er der skader, revner, smeltet eller andet skal slangen omgående udskiftes inden videre brug. Den anbefalede slangelængde er 0,5 m slange bør ikke være over 1,5 m lang. Slangen må ikke være snoet eller med knæk når den anvendes. Udskift slangen i god tid inden den bliver utæt.

5 Tekniske data Nedenstående viser ydelser/forbrug for grillen. Brænder Dysestørrelse (Gross) Ydelse (Total) Gasforbrug (Total) Hoved 1.07mm (#58) 12.0 kw 870 g/hr Side 0.82mm 2.4 kw 174 g/hr Typeskilt på grillen : Her frem går de forskellige ydelser 5 DK Gastype I 3B/P(30) I 3+(28-30/37) I 3B/P(37) I 3B/P(50) I 2H(20) I 2E(20) Dysestørrelse I I I I II II (se ovenstående) Gastryk Butane 30mbar Butane 28-30mbar Butane 37mbar Butane 50mbar Naturgas 20mbar Natugas 20mbar Propane 30mbar Propane 37mbar Propane 37mbar Propane 50mbar Lande BE, BG, CY, DK, EE, FI, FR, GB, BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, PL AT, CH, DE, SK AT, BG, CH, CZ, DK, DE, LU, PL EE, ES, FI, GB, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LT, LU, LV, PT, SK, SI LU, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK, TR HR, HU, IE, IS, IT, LV, LT, NO, PT, RO, SE, SI, SK, TR Der må ikke ændres på regulator, og kun anvende den regulator som medfølger eller er foreskrevet. Denne grill er forsynet med en intern regulator. Den interne regulator har et udgangstryk for brutan/ propan på 24,5 mbar og må ikke ændres. Ved uskiftning af regulator må kun benyttes typer i henhold til vejledning. Denne grill er forsynet med en intern regulator som stabiliserer gastryk og forbedre grillens ydeevne. Denne regulator kan ikke justeres. Der er et trykudtag placeret på den ene side af regulator. Den kan benyttes af fagmand hvis man ønsker at fastslå om regulator fungere korrekt. Skruen i trykudtaget skal altid holdes stram, med undtagelse når man tester regulatortryk (kun ske ved hjælp af fagmand) Vejledning i lækagetest ADVARSEL! En lækagetest skal gennemføres med jævne mellemrum og når dele eller flaske skiftes. ADVARSEL! Brug aldrig åben ild til at teste for gasudslip. Sørg for at der ikke er gnist eller åben ild i det område hvor der testes for lækage. Gnister eller åben ild kan forårsage en eksplosion med fare for personer og omgivelser med alvorlige følger. Lækagetest: Dette bør ske inden grillen tages i brug første gang, med jævne mellemrum og hver gang at grillen er efterset eller dele udskiftet. Der må ikke ryges når denne test foretages, og fjern alle former for muligheder for antændelse. Se diagram for områder som bør lækagetestes. Alle kontrolknapper sættes på OFF. Der åbnes for gassen ved gasflaske. En blanding med 50/50 vand og sæbe påføres med børste på alle dele med gas regulator, slange, gasrør, ventiler og samlinger. Bobler vil afsløre en utæthed. Dette skal udbedres omgående inden grillen anvendes igen. Det kan ske ved evt. fastspænding af løs del, udskiftning af defekt del kontakt forhandler hvis man er i tvivl. Hvis utæthed ikke kan stoppes, bør der omgående lukkes for gassen ved gasflaske.og slange/regulator tages af. Brug ikke grillen før utæthed er fundet og fjernet. Kontakt evt. forhandler.

6 6 Optændingsvejledning DK Tænder sidebrænder Venstre brænder Midterste brænder Højre brænder ADVARSEL! Låg skal være åbent ADVARSEL! Alle kontrolknapper skal være i OFF indstilling. Herefter åbnes for gassen ved gasflaske. Off instilling Optænding Hovedbrænder Optænding Bagbrænder (Hvis leveret) Optænding Sidebrænder (Hvis leveret) 1. Grilllåget åbnes. 1. Grilllåget åbnes lid. 1. Låg på sidebrænder åbnes 2.Tryk en enkelt kontrolknap ind og drej til højeste indstilling. Dette vil tænde pilotflammen som så igen vil tænde den pågældende brænder. Når pilotflammen er tændt skal knappen fortsat holdes nede indtil brænder er tændt. Herefter kan knappen slippes. 3.Hvis pilotflamme ikke tænder, drejes knappen tilbage til OFF indstilling inden at pkt. 2 gentages igen. 4.Hvis pilotflamme og brænder ikke tænder efter 5 sec. drejes kontrolknap på OFF og der ventes i 5 min. så overskydende gas kan forsvinde. Herefter gentages trin 2+3, eller der benyttes en tændstik. 5. Hvis man benytter en tændstik, skal den placeres i holder til tændstik inden den føres ned gennem grillrist og flametaimer til brænder. Herefter åbnes på kontrolknap til højeste indstilling 2. Tag brødhylde ud af grillen 2. Kontrolknap til sidebrænder trykkes ind og drejes til højeste indstilling. 3. En tændstik placeres i holder til tændstik og antændes. Herefter føres den tændte tændstik til højre del af bagbrænder samtidig med at der åbnes på kontrolknap til bagbrænder til højeste indstilling. 3. Tryk og hold nede på tændingsknap indtil brænder er tændt, eller brug evt. en tændstik. 4. Hvis brænder ikke tænder indenfor 5 sec. drejes kontrolknap til OFF og der ventes i 5 min. indtil gassen er væk.. Gentag pkt. 2 eller tænd med en tændstik. ADVARSEL! Brug ikke bagbrænder (rotisserie brænder) på same tid med hovedbrændere.

7 Betjening af grillen Første optænding: Når grillen tændes første gang, kan der opstå lugt og lettere røg. Dette skyldes at der på de enkelte dele i forbindelse med fremstillingen kan være rester fra produktionen som først skal brændes af. Det sker ved at man i forbindelse med første optænding lader grillen varme helt op og disse rester vil så brænde af efter max. 30 min. Herefter vil denne lugt ikke forekomme mere. Brug af hovedbrændere i grillen: Hvis man til at begynde med ønsker at svitse kød, skal grillen først varmes helt op ved at alle brændere er tændt i max. position og låget er lukket i ca. 10 min. Mad som kun kræver kort tilberedning (fisk, grøntsager m.v.) kan tilberedes med låg åbent. Når låget er lukket vil det bevirke en højere og mere jævn varme, som giver en kortere tilberedning og et mere ensartet resultat. Mad som kræver en længere tilberedning end 30 min. eksempelvis stege kan tilberedes med indirekte stegning (brændere er ikke tændt umiddelbart under stegen). Tilbereder man mad som er fedtfattig, kan man med fordel smøre ristene med olie således at det ikke hænger fast i ristene. Kød med meget fedt kan forårsage opflamning. Man kan enten skære fedt væk eller reducere temperaturen for at undgå dette. Sker der en opflamning bør man fjerne maden fra dette område og skrue ned for varmen. Ligeledes bør låg stå åbent. Direkte stegning: Maden som skal tilberedes placeres direkte oven på varmen. Denne stegning benyttes oftest ved svitsning af kød eller ved mad som ikke kræver længere tilberedningstid (hamburger, mindre steaks, kylling eller grøntsager). Man starter normalt med høj temperatur for at bevare saften i maden, og slutter tilberedning ved lavere temperatur alt efter eget ønske. Indirekte stegning: Hvis man har tændt for en eller flere brændere, skal man placere det mad som skal steges på grillen over en brænder som ikke er tændt. Varmen vil herved cirkulere rundt om maden som tilberedes jævnt og langsomt. Denne måde at tilberede på kan sammenlignes med en ovn, og bruges med fordel til større stykker kød af rostbeef, svinekød, fjerkræ m.v., men kan også med fordel benyttes til fedtholdigt kød, som kan forårsage opflamning fra fedtafdryp. Lav temperatur og lang tilberedning giver oftest mest saftholdigt resultat. Brug af bag brænder (tilbehør): Fjern brødhylde inden brug, da den høje temperatur kan beskadige brødhylde. Grillriste kan også fjernes hvis de er i vejen ved brug af rotisserie. Bag brænder bruges ofte i forbindelse med rotisserie hvis det ikke er standard kan det købes separat hos forhandler. Se montering af rotisserie fra vejledning. Ved brug af modvægt skal motor fjernes fra gasgrill. Placer spid med kød på tværs i grillen. Kødet vil naturligvis hænge med den tunge ende nedad. Sæt modvægt og arm på således at armen vender opad. Skub kontravægten ind eller ud for at afbalancere og fastspænd herefter. Sæt motor tilbage på plads og tilberedning kan begynde. Placer en alubakke under maden til opsamling af dryp som evt. kan benyttes efterfølgende til sauce. For at bevare mest saft i kødet, bør bag brænder først sættes med max. varme indtil kødet er brunt herefter reduceres varmen indtil maden er færdig. Hold låget lukket for at opnå det bedste resultat. På den måde opnår man det bedste resultat hvor mest muligt saft bevares i stegen. Der henvises til forskellige grill bøger som nærmere beskriver om brug af bag brænder. ADVARSEL! Salt og fedtrester fra tilberedning kan virke ætsende på dele af grill og rotisserie. Det anbefales derfor at man efter brug rengøre ved brug af varm sæbeblanding, skyller efter og aftørre. Brug af sidebrænder med gasflamme (tilbehør): Denne type sidebrænder kan bruges som et normalt komfur til opvarming af sauce, supper, grøntsager m.v. Det bedste resultat opnås hvis grillen er placeret så der ikke er direkte vindpåvirkning af sidebrænder. Den anbefalede diameter for gryde/pande er mm ADVARSEL! Der kan ikke grilles direkte på sidebrænder er kun beregnet til gryder/pander. ADVARSEL! Luk ikke låget på siden brænder når den er i brug eller varm ADVARSEL! Brug ikke sidebrænder til at dyppe kød i varm olie, da det kan forårsage farlig situation 7 DK ADVARSEL! Låg til sidebrænder må ikke være lukket når sidebrænder er i brug eller varm. ADVARSEL! Anvend ikke sidebrænder i forbindelse med stegning i varm olie, som kan skabe en farlig situation.

8 DK 8 Vejledning for vedligeholdelse og rengøring Vi anbefaler at denne gas grill bliver grundig efterset min. hvert år evt. med assistance af en specialist. I det område hvor gas grillen anvendes bør altid holdes fri for brandbare materialer, benzin og andre tændbare væsker. Hold grillen fri så der er rigelig med ventilation og frisk luft. Opbevar gasflasken under brug og efter brug i henhold til gældende bestemmelser og i ren tilstand. ADVARSEL! Det anbefales at bruge beskyttelsesbriller + handsker når man efterser sin grill. ADVARSEL! For at undgå forbrænding bør man kun efterse sin grill når den er afkølet og kold. Undgå direkte kontakt med varme flader. Vær sikker på at alle brændere er slukket. Gør grillen ren i et område som er velegnet. Brug ikke ovnrens til rengøring af denne grill. Brug ikke en selvrensende ovn til at rengøre riste og andre dele. Barbecue sauce og salt kan være ætsende, og bør derfor fjernes jævnligt fra grillen. Bemærk: Rustfri stål har en tendens til at oxidere eller ændre karakter i forbindelse med klorider og sulfider, især i kystområder og andre udsatte miljøer, samt den varme og fugtige luft der findes i områder ved boblebade og swimmingpools. Disse pletter kan opfattes som rust, men kan let fjernes eller forhindres. For at forebygge og fjerne pletter bør overfladen behandles jævnligt eller når påkrævet med frisk vand og/ eller rengøringsmiddel til rustfri stål (må ikke indeholde slibemiddel) ADVARSEL! Inden grillen efterses bør der lukkes for gassen og flaske afmonteres. For at undgå ild, skal grillen være helt afkølet inden vedligeholdelse. Lækagetest bør foretages jævnligt, og efter behov hvis gas dele bliver udskiftet eller der lugter af gas. Riste og brødhylde: Disse rengøres bedst med en blød messingbørste når grillen er under forvarmning. Findes der specielt vanskelige pletter kan disse evt. fjernes ved hjælp af ståluld. Grillriste af rustfri stål vil ændre karakter i udseende i forbindelse med tilberedningen, hvor de ofte er udsat for høje temperaturer. Støbejernsriste: Hvis denne type riste medfølger grillen har man fået riste som giver god varmefordeling og gode stegeegenskaber. Ved jævnlig brug vil overfladen på støbejernet blive bevaret med en belægning som gør dem lette at benytte. Første gangs benyttelse: Inden ristene benyttes første gang bør de vaskes i hånden med mild varm sæbeblanding, for at fjerne evt. rester fra produktionen (vask aldrig i maskine). Skyld grundigt efter med rent varmt vand og tør godt efter med en blød klud. Dette er vigtigt for at undgå rester af fugt på støbejernet som evt. senere kan forårsage rust. Under brug: Ved hjælp af en blød klud påsmører man vegetabilsk olie på ristens overflade, i hjørner m.v. Brug ikke fedtstoffer med salt som smør/margarine. Forvarm grillen i 15 min. og placer de indsmørede grillriste på rette plads. Kontrolknapperne stilles på medium og låget er lukket. Lad grillristene blive gennemvarm for en periode (op til 30 min.) Herefter stilles alle knapper på OFF og der lukkes for gassen ved gasflaske. Lad herefter ristene køle helt af. Gentag denne fremgangsmåde jævnligt og afhængig af hvor meget og hvor ofte grillen benyttes. Daglig brug: Før forvarmning og brug af blød messing børste kan efter behov påføre vegetabilsk olie på ristens overflade. Efter forvarmning kan man nu med en blød messingbørste fjerne evt. rester på grillristen. Rustfri grillriste: (kan evt. købes som tilbehør forhør hos forhandler) Rustfri stålriste er holdbare og korrosionsbestandige. De kræver mindre fedtstof og vedligeholdelse end støbejernsriste. Det anbefales at man benytter den daglige rengøring som beskrevet. En almindelig forvarmning og brug af blød messingbørste vil dog ofte være tilstrækkelig. Kontrol panel: Teksten på kontrolpanelet er trykt direkte på det rustfrie stål og vil med den rette behandling forblive klar og læselig. Til rengøring af panel bør kun benyttes varmt sæbevand eller korrekt rustfri rensemiddel. Brug aldrig slibende eller ætsende rensemidler på nogen rustfri overflader, som blandt andet vil skade teksten på frontpanelet. Rengøringen indvendig igas grillen: Tag grillristene ud. Brug en blød messingbørste til at fjerne løse flager fra de støbte sideplader og på indersiden af låget. Skrab flametaimer plader med en spartel eller skraber, og fjern aske med en børste. Fjern flametaimer plader over brændere, og fjern snavs fra brænder med en blød metalbørste. Fej alt snavs indvendig i grillen ned i drypbakken.

9 Lys: For at fjerne lys linse ud af holder, skal man tage en flad skruetrækker som sættes ind mellem linsen og holder, og herefter vippe forsigtig. Selve pæren må ikke berøres direkte da urenheder herfra kan nedsætte levetiden for pæren. For at rengøre linsen benyttes varm sæbeblanding og aftørres med en klud uden slibende rensemidler. Lys linsen sættes på plads igen ved at klikke den ind i holder. Drypbakke: Opsamlet fedtstof kan forårsage flammer. Rengør drypbakke jævnligt (efter 4-5 gange brug eller når påkrævet) for at undgå for stor mængde fedtstof. Fedt og afdrypning ender i drypbakken, som er placeret neden under grillen, og som opsamler i en skål som hænger under drypbakken. Adgang til drypbakken og rengøring af denne sker lettest ved at drypbakken tages ud fra grillen. Brug ikke alufolie, sand eller lign i drypbakken, da det kun vil forhindre fedtstoffet i at flyde i bakken og ned i skålen. Drypbakken kan rengøres med spartel eller skraber. Fedtskålen kan udskiftes og det bør ske efter behov. Rengøring af grillen udvendig: Brug ikke slibende rengøringsmidler eller ståluld på malet, emaljeret eller rustfrie dele på din Napoleon gas grill. Hvis det sker vil det beskadige overfladen. Udvendige grilloverflader skal rengøres med varm sæbeblanding mens overfladen stadig er lidt varm. Overflader af rustfri stål bør rengøres med varm sæbeblanding eller specielt rensemiddel til rustfri stål uden slibemiddel. Tør i retning af stålets struktur. Ved løbende brug vil rustfri stål ændre karakter og i forbindelse med opvarmning ændres farve til gylden og brunlig. Denne ændring har ingen indflydelse på kvalitet og grillens funktion.. Emaljerede dele må behandles med speciel forsigtighed. Emaljerede dele har en glasagtig overflade, og vil skalle af ved slag. Reparationssæt af emalje kan købes. 9 DK ADVARSEL! Gasslange bør jævnlig efterses for beskadigelse, revner, slid m.v. Hvis slange ikke er i orden må grillen ikke benyttes før slange er udskiftet med ny DG-godkendt slange. Rørbrænder: Denne brænder er fremstillet af kraftig kvalitet i rustfri #304 stål, men meget høj varme og korrosive omgivelser kan forårsage overfladekorrosion. Dette kan fjerne ved hjælp af en blød metalbørste. ADVARSEL! Vær opmærksom på insekter/spindelvæv. Insekter bliver tiltrukket af lugten af gas. Brænder er forsynet med et insektnet ved luftregulering på brænder, og dette skulle forhindre blokering af brænderrør det forhindre dog ikke helt problemet. En blokering kan betyde en gylden farve på flammen eller ligefrem en tilbagbrænding (flashback) ved luftindtag. For at rengøre brænder indvendig skal den tages ud af grillen: Skrue som fastholder brænder til bagside af grillen skal fjernes. Brænder trækkes tilbage og løftes op og ud af grillen. Rengøring: Benyt en speciel rund børste som passer indvendig i brænderrør. Ryst evt. løst snavs fra brænder ud gennem indløb. Undersøg huller i brænder samt dyse i gasventil. Huller i brænder kan under brug på grund af fedtafdryp eller korrosion blive blokeret. Benyt en clips eller medfølgende bor til at åbne hullerne igen. Hullerne er lettest at rense med brænder ude af grillen, men det kan også lade sig gøre med brænder på plads i grillen. Undgå at bøje bor, da det kan forårsage at det knækker eller at hullerne bliver større. Bor må kun benyttes til huller i brænder ikke til dysehul i gasventil. Sørg for at insektnet er rent, tæt og uden blokering af insekter m.v. Indsætning af brænder: Brænder sættes ind efter samme princip som de blev taget ud. Det er vigtigt at brænder placeres korrekt ind over gasventilen. ADVARSEL! Når brænder sættes på plads igen efter rengøring er det meget vigtigt at enden på brænderrør sættes korrekt ind over dyse på enden af ventil. Hvis dyse ikke er korrekt på plads i brænderrør kan det forårsage en farlig situation med ild og stikflammer. Støbt aluminium: Rengøres jævnligt med varmt sæbevand. Aluminium ruster ikke, men høje temperaturer samt påvirkning fra vejret kan forårsage oxidering på overfladen. Det viser sig med hvide pletter på den støbte overflade. Hvis det ikke kan fjernes med almindelig rengøring kan det være nødvendigt med brug af fint sandpapir. Rengør herefter overflade og brug speciel reparationsmaling som er varmebestandig. Beskyt omkringliggende områder og sørg for tilstrækkelig tørring/hærdning. Spørg evt. forhandler.

10 DK 10 Fejlfinding Problem Mulig problem Løsning Lav varme/ lav flamme når indstilling er på høj For propan gas forkert optænding Vær sikker på at optænding sker som beskrevet. Alle kontrolknapper skal stå på OFF inden at der åbnes for gassen ved gasflaske. Der åbnes herefter på regulator ved gasflaske. Se vejledning. Kraftige opflamninger/ ujævn varme Brænder med gul flamme, samt en lugt af gas. Summende regulator. Brændere tændes ikke ved siden af hinanden.. Maling skaller af indvendig i låget. For naturgas ikke tilstrækkelig tilførsel af gas. For begge gastyper forkert forvarmning. Flametaimerplader ikke korrekt placeret. Utilstrækkelig forvarmning. Overdreven fedt og aske på flametaimerplader og drypbakke Mulig spindelvæv eller insekter, eller forkert indstilling af luftindtag ved hovedbrænder. Sker normalt på varme dage Huller lukket bagerst i brændere. Fedtaflagring på indvendig side af låget. Rør må være nøje tilpasset i henhold til installationsbeskrivelse af gas. Grillen forvarmes med hovedbrændere i min. Vær sikker på at flametaimerplader er korrekt på plads med hul frem mod front og rillerne i bag. Se vejledning for samling. Grillen forvarmes med hovedbrændere på max. i min. Rengør flametaimerplader og drypbakke jævnligt. Anvend ikke alufolie i drypbakke. Se vejledning for rengøring. Brænder rengøres efter udtagning. Se generel beskrivelse af vedligeholdelse. Dette er ikke en defekt. Skyldes vibrationer i ventilator og har ingen indflydelse på ydelse. Regulator ombyttes ikke her. Rens huller i brænder. Se vedligeholdelse af brændere. Dette er ikke en defekt. Overflade på låget er emaljeret og vil ikke skalle af. Afskalling indvendig skyldes oplagring af fedtrester som efter at blive hårde skaller af i flager. Dette kan undgås ved jævnlig rengøring se vejledning for vedligeholdelse.

11 11 OPBEVAR KØBSKVITTERING SOM BEVIS FOR GYLDIG GARANTIPERIODE Bestilling af reservedele Garantioplysning MODEL: DK KØBSDATO: SERIENUMMER: (Vejledning ved bestilling) Inden man kontakter sin forhandler for kundeservice på grund af en fejl, bør man informere sig i vejledning omkring rengøring, vedligeholdelse og fejlfinding. Kontakt forhandler direkte ved bestilling af reservedel samt garantispørgsmål. For at kunne behandle en reklamation skal følgende være oplyst: 1. Model og serienummer for grillen 2. Del nr. og beskrivelse af delen som ønskes. 3. En kortfattet beskrivelse af problemet ( brækket er ikke tilstrækkeligt) 4. Købskvittering (kopi) For at kunne behandle reklamationen vil det i nogle tilfælde være nødvendigt at indlever den defekte del den må derfor ikke smides væk inden reklamationen er færdigbehandlet. Ved indlevering af defekt del skal ovenstående oplysninger medfølge Det bedes bemærke at følgende omkostninger ikke dækkes I tilfælde af garanti: Udgift til fragt ved defekte dele Arbejdsløn ved ombytning af dele. Udgifter ved kontakt til forhandler ved reklamation. Ændring af farve på rustfri stål dele Defekt på dele som skyldes manglende rengøring og vedligeholdelse, eller brug af forkerte rengøringsmidler (ovn rens m.v.)

12 12 DK FORSIGTIG! Når grillen pakkes ud bør man sikre sig mod skader brug evt. handsker og anden bekyttelse. Selvom vi har tilstræbt at gøre montering af grillen så sikkert og let som muligt, bør man være opmærksom på at dele kan være skarpe på kanter og hjørner, og bør behandles med forsigtighed. Sådan starter man! 1. Fjern alle grilldele, tilbehør og selve grilldelen fra kartonen. Åben låget på grillen og tag de dele ud som er pakket inde i selve grillen. Ved hjælp af oversigten kan man konstatere at alle dele er til stede. 2. Smid ikke emballage væk inden grillen er helt samlet og den fungerer tilfredsstillende. 3. Grillen bør samles der hvor den skal bruges, og brug emballage eller klæde som underlag for at forhindre ridser samt at dele bliver væk under samling af grillen. 4. En del af de rustfri dele er leveret med en beskyttelsesfilm som skal fjernes inden grillen tages i brug. 5. Følg nøje instruktionen og saml grillen i den rækkefølge som beskrevet. 6. Det kræver to personer at løfte selve grilldelen på plads under monteringen. Hvis der er spørgsmål til samling af grillen, eller man mener der mangler dele/beskadiget dele bør man kontakte sin forhandler omgående. Værktøj medfølger ikke 3/8", 5/8" Skruenøgle, skralde eller nøgle Skruetrækkere Tænger Hammer

13 13 5/8 (16mm) 6 x Z (1/4-20 x 3/8 ) 3/8 (10mm)

14 14 9 x N (#10-24 x 3/8 ) 4 x N (#10-24 X3/ 8 )

15 15 4 x N (10-24 x 3/8 )

16 16 4 X Z (1/4-20 X 3/8 ) 2 x N (M4 x 8 mm) 3/8 (10mm) ADVARSEL! Kun Propan For at undgå problemer når grilldelen skal påmonteres, skal bånd som holder regulator fjernes. Denne var fastgjort på fabrikken for at undgå skader under transporten og er ikke længere nødvendig. (Når bånd fjernes må slange ikke beskadiges). Sørg for at regulator og slange ikke kommer i klemme mellem grillen og grillvognen. Til dette kræves der to personer Korrekt Ukorrekt Regulator fastgøres til sidepanel med (2) M4 x 8 skruer. Alle gasflasker i brug skal placeres udenfor grillen under højre sidebord på plant underlag. Gasslange føres ud gennem hul I højre sidepanel.

17 17 2 x N

18 18 Indsæt tap på hylde ind i venstre hylde beslag. Hylde åbnes lidt for at sætte anden tap ind i beslag. ADVARSEL! Hylde må ikke bøjes for meget.

19 19 Skub nedad og påvirk øverste tap for at kunne låse hylde på plads. Løft Hylde frigøres vet at trække opad.

20 20 1 x N SB MODEL Sørg for at bøsning klikker på plads som vist. Sæt gasdyse ind i gasrør og fastgør slangen med clips som medfølger. Fastgøre ledning fra manifolden til sidebrænders elektrode. Hylde sikkerhedslås, skub til lavere hylde Hylde frigøres vet at trække opad.

21 21

22 22

23 23

24 24 Alle gasflasker i brug skal placeres udenfor grillen under højre sidebord på plant underlag. Gasslange føres ud gennem hul I højre sidepanel.

25 25 Vejledning i lækagetest ADVARSEL! En lækagetest skal gennemføres med jævne mellemrum og når dele eller flaske skiftes. ADVARSEL! Brug aldrig åben ild til at teste for gasudslip. Sørg for at der ikke er gnist eller åben ild i det område hvor der testes for lækage. Gnister eller åben ild kan forårsage en eksplosion med fare for personer og omgivelser med alvorlige følger. Lækagetest: Dette bør ske inden grillen tages i brug første gang, med jævne mellemrum og hver gang at grillen er efterset eller dele udskiftet. Der må ikke ryges når denne test foretages, og fjern alle former for muligheder for antændelse. Se diagram for områder som bør lækagetestes. Alle kontrolknapper sættes på OFF. Der åbnes for gassen ved gasflaske. En blanding med 50/50 vand og sæbe påføres med børste på alle dele med gas regulator, slange, gasrør, ventiler og samlinger. Bobler vil afsløre en utæthed. Dette skal udbedres omgående inden grillen anvendes igen. Det kan ske ved evt. fastspænding af løs del, udskiftning af defekt del kontakt forhandler hvis man er i tvivl. Hvis utæthed ikke kan stoppes, bør der omgående lukkes for gassen ved gasflaske.og slange/regulator tages af. Brug ikke grillen før utæthed er fundet og fjernet. Kontakt evt. forhandler. Alle gasflasker i brug skal placeres udenfor grillen under højre sidebord på plant underlag. Gasslange føres ud gennem hul I højre sidepanel.

26 26 410SB Parts List Item Part # 410SB Item Part # 410SB 1 Z x 40 Z x 2 Z x 41 N x 3 Z K x 43 N x 5 Z SER x 44 N x 6 Z GY1SG x 45 Z x 7 Z x 46 N x 8 N x 47 N x 9 N x 48 N x 10 N x 49 Z GY1SG x 11 W x 50 Z GY1SG x 12 N x 51 Z GY1SG x 13 N x 52 Z x 14 N x 53 Z GY1SG x 15 N x 54 Z SS x 16 Z x 55 N x 17 Z x 56 N x 18 Z SB x 57 N x 19 Z x 61 Z x 20 Z M01 x 62 N x 21 Z M05 x 63 N x 22 Z x 65 Z x 24 Z K x 66 N x Z ac 67 Z x 25 Z K x 68 N GY0TX x Z ac 69 Z x 26 Z x 70 Z GY1SG x 27 N x 71 Z GY1HT x 28 Z SBP x 72 Z x 29 Z x 73 Z x 30 Z x 74 Z x 31 N x 75 Z x 32 N x 76 Z x 33 N x 77 Z x 34 W x 78 Z GY1HT x N x 79 Z x 35 N SER x 80 N x 36 N x 82 Z x N x 84 Z M05 x N x 85 Z M05 x N x 86 Z x N x 87 Z x N x 88 N x N x 89 N BL x N x 90 Z x N x Z x N x ac N x ac 37 Z x ac 38 N x ac 39 N BL x x-standard x-compris ac-accessory ac-accessoires

27 PARTS DIAGRAM 27

28

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. RØGEGRILL 3I1 HN 3966 Model AA248-CA0042 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Vigtige forholdsregler Læs de følgende forholdsregler grundigt

Læs mere

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder 0359 ADVARSEL! FORKERT BRUG OG IGNORERING AF SIKKERHEDSVELJEDNINGEN KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRAND ELLER EKSPLOSION

Læs mere

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S M O D E L 8695 1 86951 KUGLEGRILL 56 CM Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives,

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay

Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay Gennemlæs og følg vejledningen i denne manual før gasgrillen monteres og tages i brug. Advarsler: Gennemlæs brugsanvisningen før produktet tages i brug.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke Sikker med flaskegas Sikkerhedskrav og gode råd Gas er en energikilde brug den med omtanke Fakta om flaskegas (F-gas) Flaskegas består af de to gasarter propan og butan. I gasflasken er de under tryk og

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Sådan ryger man på en JensenGrill

Sådan ryger man på en JensenGrill Sådan ryger man på en JensenGrill Indledning Når der laves mad under åben himmel, er der ofte et ønske om, at maden får mere eller mindre røgsmag. Her bliver man kort introduceret til 3 forskellige måde

Læs mere

Efter endt brug kan de rustfri dele sættes i opvaskemaskinen. Nemmere bliver det ikke!

Efter endt brug kan de rustfri dele sættes i opvaskemaskinen. Nemmere bliver det ikke! Cobb Grill Tag Cobb med på stranden, på camping, på skovturen, på sejlturen eller med ind til naboen til en spontan middag. Selv på den mindste altan er der plads til en Cobb. Cobb er klar på få minutter

Læs mere

Vedligeholdelsesfolder

Vedligeholdelsesfolder Vedligeholdelsesfolder Indholdsfortegnelse Forord... 3 Låger... 4 Skuffer... 4 Korpus... 4 Hængsler... 4-5 Bordplader Plastlaminatbordplader... 5 Laboratoriebejdsede bordplader... 5 Lakerede bordplader...

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken

Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken På de følgende sider kan du finde forskellige tips og opskrifter til madlavning på din Aduro kuglegasgrill. Grillens patenterede tragtsystem muliggør, at du

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

12715 SWE - 2008 JA Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12715 Læs monterings- og brugsvejledningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

10 års GARANTI BEVIS. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL

10 års GARANTI BEVIS. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL 10 års GARANTI BEVIS Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL Garantibevis COSENTINO, S.A. garanterer den registrerede indehaver af det monterede SILESTONE produkt og/eller ECO by Cosentino produkt imod

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Gas indbygnings kogeplade

Gas indbygnings kogeplade Gas indbygnings kogeplade DK Kære kunde, Tillykke med Deres valg af et Gorenje indbygningskogeplade. Det er et meget fornuftigt valg da et produkt fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Brugsanvisning til vinkøleskab

Brugsanvisning til vinkøleskab Vinobox110 GC/PC Vinobox168 GC/PC Brugsanvisning til vinkøleskab Model: Vinobox 110 1T PC Vinobox 110 2T PC Vinobox 168 1T PC Vinobox 168 2T PC Vinobox 110 1T GC Vinobox 110 2T GC Vinobox 168 1T GC Vinobox

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK Montering Vedligeholdelsesvejledning Getacore... kvalitet hele vejen igennem Juni 2010 DK Transport Inden montage Tillykke med din nye Getacorebordplade fra Horn Bordplader A/S For at få størst mulig glæde

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Tagdækning med sikkerhed

Tagdækning med sikkerhed Tagdækning med sikkerhed Tagdækning Gasprodukter og sikkerhed Professionelle tagdækkere bruger i stort omfang flaskegas til tagdækning. Det er både en transportabel og effektiv energikilde. Men som ved

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere