Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7"

Transkript

1 Årsplanssamling Fag Side Matematik FSA 1 Matematik Basis 3 4 Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6 boglig undervisning på hold 1 7 dansk og matematik hold 5 8 Dansk basis 3 9 Wellness 10 Jagttegnsundervisning. 12 Naturfag 13 Musik 15 Drengeliv 16 Biologi 17 Techno og beats 20 It 22 Psykologi 23 Cykel- og motorværksted 25 Livsstil krop kost 28 Madkundskab 30 Mellem himmel og jord 32 Fitness idræt 35 Ud og se 36 Boundervisning 37 Emneuge Vejledning 40 Introuge 41 Skilejrtur 43

2 Årsplan for matematik FSA hold på Sofie Rifbjerg Efterskole Mål: Eleverne skal kunne danne begreber inden for matematik, og finde metoder og oplysninger, til at løse de stillede opgaver. De skal lære at have ansvar for deres egen læring. De skal lære at se hvad de kan bruge matematik til i hverdagen. De skal kunne analysere og argumentere indenfor de forskellige emner og problemstillinger. De skal være i stand til at tage FSA i matematik, både skriftligt og mundtligt. Målet er at den enkelte elev kan blive gjort klar til prøven, og få indhentet de mangler de har. Formål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Materialer: Matematikfessor 9. klasse bogen Opgavesæt i færdighedsregning og problemregning. Blandede opgaver fra forskellige andre bogsystemer. Indhold: 1. Tal og Algebra 2. Kvadratrod og Potensudtryk 3. Ligninger 4. Trigonometri 5. Procentregning 6. Chance og Sandsynlighed 7. Matematik i Anvendelse 8. Problemregning 9. Prøveforberedelse Elevforudsætninger: Undervisningen tilrettelægges og justeres ud fra elevernes forudsætninger. Evaluering: Der vil være prøver ca. en gang om måneden, for at se hvor meget eleverne har lært. Der vil også være løbende dialog med eleverne, for at vurdere hvordan de synes det går, og hvad de har svært ved.

3 Uge Fagligt fokus Uddybning Tal og algebra Gang ind i parentes Opløs en minusparentes To parenteser ganget med hinanden Reduktion med bogstaver Reduktion med parenteser Find værdien hvis man kender x og y Rødder og potenser Kvadratroden af et tal Kvadratroden af et udtryk Tal ganget med en kvadratrod Kvadratrod gange kvadratrod Reduktion med kvadratrod Reduktion med potensudtryk Multiplikation med potenser Division med potenser 10 som potensudtryk Ligninger Ligninger med x på begge sider af lighedstegnet Ligninger med parenteser Ligning med brøker Areal og ligninger Andengradsligninger Trigonometri Enhedscirklen Cosinus og sinus i enhedscirklen Find en vinkel med cosinus Find en vinkel med sinus Cosinus og den retvinklede trekant Sinus og den retvinklede trekant Tangens og den retvinklede trekant Procent Moms (beløb med og uden moms) Fordeling i procent Procent af procent Rente af et beløb Begyndelsesværdi og slutværdi Vækstformlen Ydelse for en annuitet (lån med lige store betalinger) Chance og Fakultet med tal sandsynlighed Kombinatorik Chance uden sig selv Udfald ved to kast med en mønt Terninger og sandsynlighed Sandsynlighed for et udfald Matematik i Udgift som pris gange antal anvendelse Køb af varer Besparelse ved indkøb Fortjeneste for en vare Det billigste af to tilbud Mål og vægt

4 Opskrift på dobbelt så meget Forskel mellem årstal Rejsetid Omregning til sekunder Hastighed for en cykelrytter Rate - Hvert 6. sekund 2-5 Problemregning Forskellige problemregningsopgaver 8-18 Opsamling og forberedelse til skriftlig prøve Arbejde med gamle prøvesæt Forberedelse til mundtlig prøve Matematikfessor Forskellige problem og færdighedsregningsopgaver Arbejde med prøvesæt

5 Fag: Matematik Basis 3 Skoleår / periode: Skoleåret 2014/2015 lærere: MB, TP Fagmål Der arbejdes frem mod, at eleven: Mål for undervisningen: Hvilke faglige mål er der for eleverne i det kommende skoleår? er i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og fortsat uddannelse. Formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes. Opstille, behandle, afkode og analysere enkle modeller, der gengiver træk fra virkeligheden, bl.a. ved hjælp af regneudtryk, tegninger, diagrammer Sætte sig ind i og udtrykke sig såvel mundtligt som skriftligt om fremgangsmåder og løsninger i forbindelse med matematiske problemstillinger. Forberede og gennemføre mindre præsentationer af eget arbejde med matematik. Arbejde individuelt og sammen med andre om praktiske og teoretiske problemstillinger, problemløsning samt øvelse Kende, vælge og anvende hensigtsmæssige hjælpemidler, herunder konkrete materialer, lommeregner og it, bl.a. til eksperimenterende udforskning af matematiske sammenhænge Indhold i undervisningen: Tal og algebra Kende til hele tal, decimaltal og brøker. De fire regnearter Positionssystemet. Kendskab til variabler og ligninger. Koordinatsystemet. Fagets indhold: Hvilke faglige emner indgår i klassens arbejde? Geometri: Kende til grundlæggende geometriske begreber, som vinkler og parallelitet. Tegne og undersøge geometriske figurer. Måle og beregne omkreds, areal og rumfang. Arbejde med fysiske modeller. Matematik i anvendelse: Vælge og benytte regnearter i forskellige sammenhænge Få bevidstgjort matematikken i det daglige og gjort den praktisk anvendelig. Kommunikation og problemløsning: Samarbejde med andre om at anvende matematik ved problemløsning. Beskrive løsningsmetoder gennem samtale og skriftlige notater Arbejdsmetoder og arbejdsformer: Hvordan skal undervisningen tilrettelægges? Eleverne arbejder individuelt med de forskellige stillede opgaver. Eleverne har dog mulighed for at arbejde sammen to og to, med diverse hjælpemidler. Undervisningen tager udgangspunkt i et fælles emne, hvor undervisningsmaterialerne er differenceret til den enkelte.

6 Undervisningsmaterialer: Hvilke materialer benyttes? Materialer Der arbejdes med forskellige bogsystemer, som på hver sin måde understøtter fagets indhold. Derudover benyttes gratisskole.dk til at hente kopisider. Almene perspektiver: Fagets indhold set i forhold til omverdenen. Eleverne afleverer ca. en gang om måneden en aflevering. Der bliver bl.a. her set på opstilling, orden og mellemregninger. Der arbejdes frem mod overbygningens arbejdsformer. Der arbejdes med den mundtlige dimension eleverne skal kunne beskrive, hvad det er de laver og tænker, samt turde gøre det. Det er ok at fejle, i sin stræben på at bevise matematikkens sammenhæng. Det er en vigtig forudsætning for eleverne, at de bliver istand til kritisk at vurdere matematikkens sammenhæng. Status og evalueringsformer: Hvor er eleverne nu?. Hvordan vil vi løbende evaluere undervisningen og elevernes læring? Evaluering Eleverne evalueres vha. deres afleveringer samt prøver. Desuden evalueres de på deres indsats i timerne mundtlige dimension. Der tages en MAT6/tilrettet FSA i slutningen af skoleåret. Efter hvert hovedtema, laves realkompetence undersøgelse.

7 Indholdsplan for fag på Sofie Rifbjerg Efterskole Fag: Boglig fag dansk og matematik, hold Nord Skoleår / periode: 2014/2015 lærere: KJ Mål for undervisningen: Hvilke faglige mål er der for eleverne i det kommende skoleår? Eleverne skal vedligeholde og helst forbedre deres faglige og sociale standpunkt. Undervisningen skal tage udgangspunkt i det eleverne kan, og det faglige niveau eleverne befinder sig på. Eleverne skal udvikle troen på sig selv og deres ansvar i et trygt miljø, hvor ingen spørgsmål er "dumme". Undervisningen skal give den enkelte elev muligheder for at tilegne sig færdigheder, som er væsentlige for, at de kan klare sig i deres videre liv. Endvidere skal eleverne lære at acceptere hinandens svagheder og styrker. Fagets indhold: Hvilke faglige emner indgår i klassens arbejde? Dansk: Læsning og læseforståelse, elementær grammatik, diktat, analyse af tekst og film, mundtlige fremlæggelser. Matematik: De 4 regnearter, procentregning, geometri, og praktisk anvendt matematik. Arbejdsmetoder og arbejdsformer: Hvordan skal undervisningen tilrettelægges? Oplæg fra lærere Individuelt- og/eller gruppearbejde. Film Diskussioner, præsentationer Biblioteksbesøg Undervisningsmaterialer: Diverse danskfaglige tekster, film, stave/diktat, læsebøger. Hvilke materialer benyttes? Matematik: Materiale fra internettet, Rema samt løsark. Almene perspektiver: Styrkelse af elevernes dansk og matematikfaglige kundskaber og dannelse. Fagets indhold set i forhold til omverdenen. Status og evalueringsformer: Hvor er eleverne nu?. Hvordan vil vi løbende evaluere undervisningen og elevernes læring? Elevernes læring evalueres løbende ved hjælp af afleveringsopgaver og realkompetenceskemaer. Undervisningen evalueres løbende mellem lærerne samt lærere/elever.

8 Indholdsplan for boglig undervisning på hold 1: Skoleår: 14/15 Lærere: MF/AN/CS Mål for undervisningen: Det faglige mål for eleverne er, at den enkelte elev arbejder struktureret frem mod de individuelt opstillede delmål. De individuelle mål tager udgangspunkt i elevens nærmeste udviklingszone. Eleverne skal lære at indgå i et socialt fællesskab med fælles værdier og normer, herunder gensidig respekt for hinandens forskelligheder. Fagets indhold: Det faglige indhold er hovedsagligt individuelt, med udgangspunkt i de individuelt opstillede mål. De fælles emner der arbejdes med er desuden; almen viden og samfundsforhold. Der arbejdes med elevernes sociale færdigheder herunder samspil i klasserummet. Diskussioner i plenum vægtes højt med henblik på at udvikle elevernes mundtlighed. Når den enkelte elev vurderes til at være tryg og klar til nye udfordringer, bliver der implementeret individuel engelskundervisning i klassen. Arbejdsmetoder og arbejdsformer: Der arbejdes med læringsstile og gentagelser, med henblik på at træne hukommelsen. Med udgangspunkt i elevernes nærmeste udviklingszone, arbejdes der individuelt, parvis og i plenum. Der er mulighed for at arbejde i klasserummet eller i nogle af de dertil indrettede lokaler, som befinder sig tæt på den faste base. Undervisningsmaterialer: Vi benytter digitale medier, herunder websites, film, videoklip, News skole mv. Vi vægter elevernes kreative evner højt. Der kan benyttes computer i undervisningen, hvor skolen har adgang til flere forskellige netportaler, som kan være gavnlige for den enkelte elev. Det tilstræbes, at der produceres individuelle materialer, som skal tilgodese den enkeltes læringsforudsætninger. Materialet/Rekvisitter kan eksempelvis være en computer, bold, tal/bogstavbrikker, målebægere, kopiark, ure mv. Almene perspektiver: Målet er at eleverne opnår færdigheder, der kan hjælpe dem til at begå sig i samfundet i fremtiden. Status og evalueringsformer: Det tilstræbes, at der i samarbejde med den enkelte elev opstilles delmål ud fra den individuelle elevsamtale, som afholdes to gange årligt. Delmålene tager udgangspunkt i elevens nærmeste udviklingszone. Det tilstræbes at der sideløbende vil evalueres på de opstillede mål, og i samarbejde sættes nye mål for den fremtidige undervisning. To gange årligt udarbejdes der realkompetenceskemaer, til brug for evaluering og det fremadrettede arbejde.

9 Indholdsplan for fag på Sofie Rifbjerg Efterskole Fag: Boglige fag dansk og matematik Skoleår / periode: 2014/15 lærere: CBS, SH Mål for undervisningen: Hvilke faglige mål er der for eleverne i det kommende skoleår? Med udgangspunkt i elevernes faglige færdigheder er målet at udvikle elevernes dansk og matematikkundskaber, især med fokus på dannelse svarende til 6-7 kl. niveau.. Fagets indhold: Hvilke faglige emner indgår i klassens arbejde? Dansk: Ordforrådstilegnelse, sproglig bevidsthed, diktat, skriftlighed, læsning og læseforståelse, analyseelementer til tekst og film samt mundtlighed. Matematik: Excel, procentregning, statistik, problem og færdighedsregning, geometri og praktisk anvendt matematik. Fokus vil hen over året blive lagt på geografi og samfundsfag. Disse vil blive benyttet i tværfaglige sammenhænge med dansk og matematik. Arbejdsmetoder og arbejdsformer: Hvordan skal undervisningen tilrettelægges? Oplæg fra lærere Individuelt og/eller gruppearbejde IT - Primært excel, men også søgeredskaber og tilgængelige hjælpeprogrammer. Diskussioner, præsentationer Film - til at understøtte læste tekster og som oplæg til diskussion. Biblioteksbesøg - der sigtes mod et besøg hver 2. uge. Nyhedsmedier, herunder aviser og nyheder på internettet. Undervisningsmaterialer: Hvilke materialer benyttes? Diverse danskfaglige tekster, film, stave/diktat, læsetræning, læseforståelsesmaterialer, aviser og internettet. Matematik: Materialer fra internettet, Rema og Sigma samt løsark. E-mat og matematikfessor og materiale fra VUC. Almene perspektiver: Fagets indhold set i forhold til omverdenen. Styrkelse og vedligeholdelse af elevernes dansk og matematikfaglige kundskaber og dannelse, samt at lære eleverne at tage stilling og lytte til andres holdninger. Status og evalueringsformer: Hvor er eleverne nu?. Hvordan vil vi løbende evaluere undervisningen og elevernes læring? Undervisningen evalueres løbende i samarbejde med eleverne på holdet. Hertil afholdes 2 elevsamtaler i løbet af skoleåret med henblik på videre udvikling af undervisningen og elevernes ønsker. I forbindelse med elevsamtalerne laves en skriftelig evaluering. Yderligere anvendes realkompetenceskemaer.

10 Fag: Dansk basis 3 Skoleår / periode: Skoleåret 2014/2015 lærere: MB, TP Fagmål: Mål for undervisningen: Hvilke faglige mål er der for eleverne i det kommende skoleår? Der arbejdes frem mod, at eleven: Bruge talesproget forståeligt og klar i samtale, samarbejde og diskussion. Argumentere, debattere og informere Udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden. Læse med øget bevidsthed om eget udbytte af det læste Søge informationer i digitale og trykte tekster og planlægge den efterfølgende skrivning Skrive beskrivende, referendende og kreativt med et ordforråd tilpasset forskellige tekstsætninger Bruge skrivning til at fastholde og strukturere ideer og tanker Vide, hvad en sætning er og kende forskellige ordklasser Udtrykke kendskab til samspillet mellem genre, sprog, indhold og situation. Samtaler om tekster og andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse, kendskab til faglige begreber og begyndende analytisk forståelse Fagets indhold: Hvilke faglige emner indgår i klassens arbejde? Det talte sprog Debattere emner ud fra Skole News Det skrevne sprog læse Hver elev låner hver måned en eller flere nye læsebøger på biblioteket Det skrevne sprog skrive Eleverne arbejde med niveaudelt diktat Aflevering af stile Arbejde skriftligt med diverse ordklasser Arbejdsmetoder og arbejdsformer: Hvordan skal undervisningen tilrettelægges? Oplæg fra lærere Individuelt og/eller gruppearbejde IT - søgeredskaber og tilgængelige hjælpeprogrammer. Diskussioner, præsentationer Musik - i forbindelse med digte Film - til at understøtte læste tekster og som oplæg til diskussion. Biblioteksbesøg - der sigtes mod et besøg hver 3. uge. Undervisningsmaterialer: Hvilke materialer benyttes? Materialer: Diverse danskfaglige tekster, film, stave/diktat, læsetræning og læseforståelsesmaterialer. Status og evalueringsformer: Hvor er eleverne nu?. Hvordan vil vi løbende evaluere undervisningen og elevernes læring? Evaluering Vi er særligt opmærksomme på, elevernes vanskeligheder ved talesprog, læsning, stavning og skrivning. Eleverne evalueres vha. deres afleveringer samt prøver Desuden evalueres de på deres indsats i timerne mundtlige dimension Der laves DANSK6/tilrettelagt FSA prøver/test igennem året.

11 Indholdsplan for fag på Sofie Rifbjerg Efterskole Fag: wellness Skoleår / periode: lærere: Betina Frøjd Dahlbom Mål for undervisningen: Hvilke faglige mål er der for eleverne i det kommende skoleår? Få kenskab til: -Den rigtige teknik ved hårvask -Hvordan man giver hovedbundmassage -at rulle op på spoler og curler -at bruge krøllejern og glattejern -at farve bryn og vipper -at rette bryn med blad og pincet -at pleje sine fødder -at give og modtage massage - kigge/snakke om modetøj og mack up - til hvad er sund og usund mad - gå og motion Fagets indhold: Hvilke faglige emner indgår i klassens arbejde? -Mode -Gallahår -Massage af hænder, fødder,ansigt og krop -kroppens velvære - gå og motion ture - lidt om sund og usundt mad Arbejdsmetoder og arbejdsformer: Hvordan skal undervisningen tilrettelægges? - Undervisning vil tage udgangspunkt i elevens eget hår,hænder, fødder og anigt. - for det meste vil eleverne arbejde 2 sammen og bruge hinande som model. - Eleverne vil også arbejde på øvelse hoveder, hvor de få kenskabt til opsætning af håret. - Der vil være tur,hvor de vil bliv besøgt forskellige faggruppe. Undervisningsmaterialer: Hvilke materialer benyttes? Wellness er et fag hvor elevernes hår, hænder, fødder og hud eri centrum, vil det være den støreste del af materiale der vil blive brugt, - Øvelse hoveder vil også blive brugt -ugeblad -film Almene perspektiver: Fagets indhold set i forhold til omverdenen. Eleverne vil få kenskab til hvordan det er at arbejde med hår,hud,fødder og hænder.de elever der få interesse for de forskellig fag, vil måske bruge det i valg om deres fremtid.

12 Status og evaluerings- former: Løbende evaluering af undervisning sværhedsgrad, tager udgang punk i den enkelte elevs interesser og evner. 2 gang om året vil der blivetlave realkomcencekema om faget. Hvor er eleverne nu?. Hvordan vil vi løbende evaluere undervisningen og elevernes læring?

13 Indholdsplan for fag på Sofie Rifbjerg Efterskole Fag: Jagttegnsundervisning. Skoleår / periode: 2014/15. lærere: AS Jagttegnslærer Mål for undervisningen: Hvilke faglige mål er der for eleverne i det kommende skoleår? Det faglige mål med jagttegnsundervisningen er først og fremmest at gennemgå det stof, der kræves for at bestå den tvungne jagtprøve, for derved at give eleverne mulighed for at erhverve jagttegn. Desuden sigter undervisningen mod, at kommende jægere tilegner sig viden om emner, der ikke direkte er indhold i prøven, men som kan være eleverne til glæde, når de efter endt prøve skal til at dyrke jagtens mange facetter. Fagets indhold: Hvilke faglige emner indgår i klassens arbejde? Undervisningen er både teoretisk og praktisk, og omfatter emner som: Lov om jagt og vildtforvaltning. Våbenlov og kendskab. Vildtkendskab. Vildtbiologi. Sikkerhed under jagt. Jagt etiske principper. Praktisk færdighed i håndtering og skydning med haglgevær. Afstandsbedømmelse. Der vil også blive indlagt nogle jagtdage, hvor eleverne kommer med ud og deltager i forskellige jagtformer, samt dage med håndtering og bearbejdning af vildtet efter at det er skudt. Arbejdsmetoder og arbejdsformer: Hvordan skal undervisningen tilrettelægges? Undervisningen tilrettelægges så eleverne hver gang både modtager praktisk og teoretisk undervisning. Lærebogen gennemgås i små etaper. Vi ser på dias, og film om jagtforberedelse. Lære at håndterer skydevåben i praksis. Lære afstandsbedømmelse i forskellige terræner. Gennemgår og taler om spørgsmålene der indgår i pensum til jagtprøven. Undervisningsmaterialer: Hvilke materialer benyttes? Lærebog til den obligatoriske jagtprøve: Vildt og jagt i Danmark. Haglgevær, silhuet af vildt, dias, Film, Dvd: Jagttræningsprogram. Almene perspektiver: Fagets indhold set i forhold til omverdenen. At Lære eleverne at udnytte naturen via jagten forsvarlig. At lære eleverne redskaber til at opnår forståelse og anerkendelse hos den øvrige del af befolkningen, for den måde vi forvalter jagten på i Danmark. Status og evalueringsformer: Hvor er eleverne nu?. Hvordan vil vi løbende evaluere undervisningen og elevernes læring? Der vil løbende være teoretiske og praktiske prøver, svarende til dem der er i jagtprøven. Vurdere læren at det ikke vil være forsvarligt at sende eleven til prøve, får eleven ikke lov til at gå op til jagtprøven.

14 Indholdsplan for fag på Sofie Rifbjerg Efterskole Fag: Naturfag Skoleår / periode: 2014/2015 lærere: Aage Smedegaard, Line Poulsen. Mål for undervisningen: Hvilke faglige mål er der for eleverne i det kommende skoleår? At åbne elevens øjne for den natur der findes lige uden for byskiltet. At give eleven en almen praktisk viden om naturen, så de er i stand til at nyde, påskynde, forstå og udnytte de små og store oplevelser naturen giver. En fugl er ikke bare en fugl, et træ er ikke bare et træ. Planter og dyr har navne. Noget kan spises, andet kan ikke. Vi vil i undervisningen færdes så meget som muligt der hvor planterne gror og dyrene bor. Fagets indhold: Hvilke faglige emner indgår i klassens arbejde? De overordnede faglige emner i naturundervisningen er organismer, natur, miljø og sundhed. Faget består af 8 underpunkter: Planter, fugle, pattedyr, fisk, vandhullet, jagt, fiskeri og bålmad. Gennemgang af naturlig og menneskeskabte ændringer af økosystemet med udgangspunkt i det lillevandhul, åen, opstemninger, dræning og udsætning af dyr og planter der ændre biotopen og biodiversiteten (den biologiske mangfoldighed). Gennemgang af forskellige organismer/dyr og deres tilhørsforhold leddyr(ydreskellet), bløddyr(snegle, muslinger og blæksprutter) og hvirveldyr(fugle, fisk og mennesker). Arbejdsmetoder og arbejdsformer: Hvordan skal undervisningen tilrettelægges? Faget følger årstiden. Mange af de emner vi beskæftiger os med er årstidsbestemte, således at forstå, at vi udnytter og ser på naturen, og høster det der kan høstes, når det er optimalt. Lektionerne vil som regel starte med en kort teoretisk gennemgang, af et eller flere emner, inden for de 8 punkter. Derefter vil der følge en praktisk opgave i form af observation og opgaveløsning, oftest i naturen. Undervisningen forsøges tilrettelagt så eleverne selv aktivt deltager og dermed lære, ikke bare med hovedet, men også med hænder, fødder, syn, lugt og smag. Undervisningsmaterialer: Hvilke materialer benyttes? Af fagbøger der studeres kan nævnes: Træer og buske i landskabet, Danmarks pattedyr, fugle i Danmark, Dyr og vækster, Vildt og jagt i Danmark. Almene perspektiver: Fagets indhold set i forhold til omverdenen. Det at lære naturen at kende, og det at lære at udnytte den på en bægerdygtig måde, er med til at udvikle elevernes holdning til hvad der er rigtigt og forkert. Mennesker har ofte nogle meninger til tingene, som er truffet ud fra overskrifter i medierne. Når de får et mere indgående kendskab til tingene ændres deres holdning ofte. Det er en fornøjelse når det sker i naturundervisningen. Tema lokal og globale miljø og sundhedsproblemer i forbindelse med udnyttelsen af naturen(regnskoven, udstødningsgasser, befolkning). Debatterer sammenhænge i samspil mellem mennesker, natur og samfund(ulven, rotten, vildsvinet osv.)

15 Status og evaluerings- former: Der arbejdes ofte med de samme ting flere gange. Indlæringen er styrket ved at eleverne ofte bruger alle deres sanser i undervisningen. Emnerne som berøres, repeteres løbende, ofte fordi vi kommer ind på det i andre sammenhænge. Hvor er eleverne nu?. Hvordan vil vi løbende evaluere undervisningen og elevernes læring?

16 Musik I musikundervisningen er målet at udvikle din musikalitet og musikalske bevidsthed. Vi vil gøre det klart for dig hvilke musikalske styrker du har. Målet er, at du gennem denne proces oplever en stigende selvtillid og selvværd samt efter endt ophold, opnår en viden om, hvordan man videreudvikler sig på sit instrument/sang. I undervisningen vil du lære om rytmetræning, musikteori, køb og vedligeholdelse af instrumenter, musikhistorie, øvemetoder, instrumentkendskab og meget andet. En dag vil typisk indeholde følgende punkter: Fællessang. Det er vigtigt at få rørt din stemme og gennem sangen udvikler vi vores fællesskabsfølelse i gruppen. Sammenspil. Det er ikke afgørende hvor god du er til at synge eller spille på et instrument. Vi tager udgangspunkt i gruppen der har valgt musik, og tilrettelægger undervisningen derefter. Inspiration. Du vil lære om musikkens historie og om musikken i forskellige kulturer. Vi deler musik, videoer, film og klip fra internettet med hinanden for at blive inspireret til at udforske forskellige musikgenre på egen hånd. Undervejs i skoleåret optræder vi til forældredagen, Julebasaren og til den store finale i maj måned - Klintebjerg Festivalen. Sidst på året vil vi tage på en mindre turne og optræde på flere forskellige skoler m.m.

17 Fag: Drengeliv Skoleår / periode: lærere: Betina Dahlbom Mål for undervisningen: Hvilke faglige mål er der for eleverne i det kommende skoleår? Målet med undervisningern er at oplyse og give Drengen et indblik i teenagelivet i alle dets facetter Fagets indhold: Hvilke faglige emner indgår i klassens arbejde? Emner der vil blive taget op: Venner, venskab, kærlighed, kærester, sex, kønssygsomme, påklædning m.fl. Arbejdsmetoder og arbejdsformer: Hvordan skal undervisningen tilrettelægges? Drengeliv er et lukket forum kun for Drenge, hvor der frit kan drøftes, diskuteres og betros med samme køn. Der vil af lærerene blive holdt oplæg i de forskellige emner, ligesom der vil blive uddelt relevant materiale samt vist film, med efterfølgende diskussion. Efterhånden vil der dukke nye emner op, f.eks. situationer i efterskolelivet, som vil være relevante at diskutere. Samtidig vil der være mulighed for at drøfte emner som eleverne foreslår. Undervisningsmaterialer: Foldere, oplysningsmateriale, film. Hvilke materialer benyttes? Almene perspektiver: Fagets indhold set i forhold til omverdenen. At dette forum kan være et trygt sted, at sætte ord på tanker og følelser, og at man ikke altid er alene med disse. At kunne rumme andres spekulationer og måske kunne bidrage med egne erfaringer. Status og evaluerings- former: Der vil 2 gang om året blive udarbejdes en elevudtalelse på hver enkelt elev. Hvor er eleverne nu?. Hvordan vil vi løbende evaluere undervisningen og elevernes læring?

18 Biologi Formål Formålet med biologiundervisningen på Sofie Rifbjerg Efterskole (SRE) er, at eleverne opnår en forståelse for sammenhængen mellem faget biologi og elevernes verden, lokalt såvel som globalt samt at eleverne kan finde og bruge relevant information til at skabe sammenhæng. Mål Målet er at eleverne lære væsentlig viden om biologiske processer der sætter eleverne i stand til at forholde sig til deres omverden ud fra et biologisk perspektiv. At eleverne opnår en forståelse for den verden de lever i og den påvirkning vi som mennesker har på dyre og planteliv samt på hele jordens økologi herunder global opvarmning og dennes påvirkning af biologiske processer. Indhold Eleverne skal blandt andet arbejde med - Forståelse af væsentlige kredsløb på jorden - Hvordan kroppen fungere og respondere på forskellige input - En overordnet forståelse for kroppen - Evolution, Darwins finker - Fødekæder - Celledeling, kønnet og ukønnet - Livets opståen - Husdyr herunder produktion - Bakterier og mikrober - Enzymer - Nerver Undervisningssprog Der tilstræbes en høj grad af biologiske fagudtryk som præsenteres med almindeligt sprog til at starte med samt i en overgangsperiode indtil fagudtrykkene er forstået og lært. Metode Eleverne vil primært blive præsenteret for et ukendt stof som de efterfølgende skal arbejde med i en eller anden grad. Det kan være relevant informationssøgning eller bearbejdning af det præsenterede stof. Indlæring Indlæring er et individuelt aktivt anliggende. Der lægges vægt på at eleven forholder sig kritisk, undrende og aktivt til stoffet. Lærerens rolle er udover at være faglig kompetent også gennem sit engagement og sin indleven at medvirke til den enkelte elevs engagement. Læring Læring er en aktiv proces på kognitivt og praktisk plan, hvor læreren i forbindelse med sin undervisning sætter sproglige og skriftlige overvejelser i gang hos den enkelte elev. Eleven

19 reflekterer over og efterprøver sine hypoteser i andre sammenhænge inden de indgår i samtalen på klassen eller det skriftlige arbejde. Variation i undervisningen, herunder stofudvælgelse, opgaveformuleringer, undervisningens organisation, arbejdsmetoder og arbejdsformer er lærerens ansvar for at der fortsat kan skabes grobund for motivation og gunstige læringsbetingelser. I undervisningen stilles der opgaver, hvor eleverne enkeltvis eller i grupper skal forholde sig til disse. Her gives der mulighed for at eleverne kan arbejde i dybden med emnet og selv finde nye vinkler til emnet eller overføre allerede eksisterende erfaring. Lektiesyn Der vil i biologi være en meget begrænset lektiemængde. Evaluering Der vil blive evalueret mundtligt løbende og undervisningen vil forsøges tilpasset dertil. Endvidere vil der afslutningsvis i hver lektion være individuel logbogsskrivning. Fremlæggelser og præsentationer vil fungere som skriftlige evalueringer. Skoleåret sluttes med en individuel større skriftlig evaluering. Timetal: 2 ugentlige timer af 60 min. Slutmål for faget biologi 9. kl. De levende organismer og deres omgivende natur Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at kende og beskrive udvalgte organismer, deres systematiske tilhørsforhold, livsytringer og tilpasninger til forskellige livsbetingelser kende til opbygning og omsætning af organisk stof, stofkredsløb og energistrømme kende karakteristiske danske og udenlandske økosystemer redegøre for grundlæggende forhold i arvelighed, evolution og artsdannelse. Miljø og sundhed Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at beskrive og forklare væsentlige kropsfunktioner

20 kende forskellige faktorer, der påvirker menneskets sundhed beskrive menneskers anvendelse af naturgrundlaget samt inddrage perspektiver for bæredygtig udvikling forholde sig til aktuelle miljøproblemer og deres betydning formenneskets sundhed og den omgivende natur. Biologiens anvendelse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at undersøge og forklare almene biologiske processer i fødevareproduktionen vurdere forskellige interesser knyttet til syn på og anvendelse af dyr forklare vigtige principper for naturpleje og naturgenopretning forholde sig til bioteknologiers anvendelse og betydning for den enkelte, samfundet og naturen. Arbejdsmåder og tankegange Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at identificere og formulere relevante problemstillinger samt opstille hypoteser planlægge, gennemføre og vurdere undersøgelser og eksperimenter i naturen og laboratoriet læse, forstå og vurdere informationer i faglige tekster anvende informationsteknologi i forbindelse med informationssøgning, dataopsamling, bearbejdning og formidling kende eksempler på biologisk forskning, der har udvidet menneskets erkendelse anvende et hensigtsmæssigt fagsprog formidle resultatet af arbejdetmed biologiske problemstillinger skelne mellem baggrund for og hensigt med forskellige digitale informationer.

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Der arbejdes hen mod slutmålene i matematik efter 10. klassetrin. www.uvm.dk => Fælles Mål 2009 => Faghæfter alfabetisk => Matematik => Slutmål for faget

Læs mere

Fag- og indholdsplan 9. kl.:

Fag- og indholdsplan 9. kl.: Fag- og indholdsplan 9. kl.: Indholdsområder: Tal og algebra: Tal - regneregler og formler Størrelser måling, beregning og sammenligning. Matematiske udtryk Algebra - teoretiske sammenhænge absolut og

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 33 Årsprøven i matematik Årsprøve og rettevejledledning 34-35 36 og løbe nde Talmængder og regnemetoder Mundtlig matematik 37 Fordybelses uge 38-39 Procent - Gennemgå

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer Basis: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 4, arbejds- og grundbog, kopisider, Rema, ekstraopgaver og ugentlige afleveringsopgaver

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter Fag: Matematik Hold: 24 Lærer: TON Undervisningsmål Læringsmål 9 klasse 32-34 Introforløb: række tests, som viser eleverne faglighed og læringsstil. Faglige aktiviteter Emne Tema Materiale r IT-inddragelse

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter Fag: Matematik Hold: 26 Lærer: Harriet Tipsmark Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter 33-35 Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig gode matematiske færdigheder og at

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin Læseplan for faget natur/teknik 3. 6. klassetrin Nysgerrighed, arbejdsglæde og udforskning skal have plads og tid til at udvikle sig. Undervisningen baseres fortrinsvis på elevernes egne oplevelser, undersøgelser

Læs mere

Årsplan for matematik i 3. klasse

Årsplan for matematik i 3. klasse www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for matematik i 3. klasse Mål Eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Indholdsplaner Sofie Rifbjerg Efterskole 2015-2016

Indholdsplaner Sofie Rifbjerg Efterskole 2015-2016 Indholdsplaner Sofie Rifbjerg Efterskole 2015-2016 Indholdsfortegnelse Matematik FSA 4 Boglig A-holdet 6 Dansk hold 1 8 Mat hold 1 10 Mat hold 2 12 Mat hold 3 14 Triatlon 16 Wellness 18 IT 20 Lydstudieteknik

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performanc. Læringsmål Faglige aktiviteter. Emne Tema Materialer. ITinddragelse.

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performanc. Læringsmål Faglige aktiviteter. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Fag:matematik Hold:18 Lærer:ym Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer ITinddragelse Evaluering 33-37 Hovedvægten er elevernes forståelse for matematiske begreber.

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning

Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning Pædagogisk ide I denne øvelse arbejdes der videre med stoffet fra den lærerstyrede undervisning i klassen. Men her er der fokus på nye vinkler

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

Årsplan for matematik 2012-13

Årsplan for matematik 2012-13 Årsplan for matematik 2012-13 Uge Tema/emne Metode/mål 32 Matematiske arbejdsmåder(metode) 33 Intro 34 Tal + talforståelse 35 Brøker-procent 36 Potens+kvadrat-og kubikrod 37 Emneuge 38 Ligninger-uligheder

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget Fælles Mål II MATEMATIK Formål for faget Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen)

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Bog: Vi bruger grundbogssystemet Format, som er et fleksibelt matematiksystem, der tager udgangspunkt i læringsstile.

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

Undervisningsplan for faget natur/teknik

Undervisningsplan for faget natur/teknik RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for matematik. Formål for faget matematik Formålet med

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Mundtlighed i matematikundervisningen

Mundtlighed i matematikundervisningen Mundtlighed i matematikundervisningen 1 Mundtlighed Annette Lilholt Side 2 Udsagn! Det er nemt at give karakter i færdighedsregning. Mine elever får generelt højere standpunktskarakter i færdighedsregning

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen.

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen. Fag: Matematik Hold: 21 Lærer: ASH 33-34 35-36 lære at læse og forstå en lønseddel samt vide hvordan deres skat bliver beregnet. Se i øvrigt fælles mål Arbejde med regnehieraki og regneregler. 36-38 Elevere

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Formål for faget Matematik

Formål for faget Matematik Formål for faget Matematik Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Uge 33-48 Målsætningen med undervisningen er at eleverne individuelt udvikler deres matematiske kunnen,opnår en viden indsigt i matematik kens verden således at de kan gennemføre folkeskolens afsluttende

Læs mere

Årsplan matematik 6.klasse - skoleår 13/14- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 6.klasse - skoleår 13/14- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer BASIS: Klassen består af 22 elever og der er afsat 5 ugentlige timer til faget. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 6, arbejds- og grundbog, tilhørende kopisider + CD-rom, REMA og andre relevante

Læs mere

Emne Tema Materialer

Emne Tema Materialer 32 36 Uge 35 Fag: Matematik Hold: 20 Lærer: Trine Koustrup Undervisningsmål 9. klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Målsætningen med undervisningen er at eleverne udvikler deres kunnen,opnår

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

sortere materialer og stoffer efter egne og givne kriterier demonstrere ændringer af stoffer og materialer, herunder smeltning og opløsning

sortere materialer og stoffer efter egne og givne kriterier demonstrere ændringer af stoffer og materialer, herunder smeltning og opløsning Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne gennem oplevelser og erfaringer med natur og teknik opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge og udvikler

Læs mere

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015 Valgfag 8. årgang 2014 2015 Valgfaget Medier og Kommunikation. Vi bruger en bunke computerværktøjer til at skabe netop de udtryk du gerne vil lave. Om det er billeder, video, grafik, lyd eller noget andet,

Læs mere

Slutmål og trinmål natur/teknik synoptisk opstillet

Slutmål og trinmål natur/teknik synoptisk opstillet Slutmål og trinmål natur/teknik synoptisk opstillet 1 Den nære omverden Fælles Mål Natur/teknik Slutmål og trinmål synoptisk opstillet side 10 / 49 beskrive, sortere og anvende viden om materialer og stoffer

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

Årsplan matematik 5.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 5.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer BASIS: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer + 1 time klassens tid, hvor der skal være tid til det sociale i klassen. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 5, arbejds- og grundbog,

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Mål: Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik:

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik: TW 2011/12 Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Skoleskema for 5.-6.C

Skoleskema for 5.-6.C Skoleskema for 5.-6.C Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.15-09.00 EL ENGELSK LT/ST BIBLIO 09.00-09.45 EL MUSIK 10.05-10.50 EL ENGELSK CH IDR IDDR EL 10.50-11.35 LT /ST DANSK EL KRIST. CH IDR IDDR

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Signe Skovsgaard

Læs mere

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget MATEMATIK

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget MATEMATIK FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING i faget MATEMATIK Indholdsfortegnelse: Matematik 1. Generelt for faget matematik..... 3 2. Formål for faget matematik... 4 3. Slutmål.....

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Eleverne skal lære at:

Eleverne skal lære at: PK: Årsplan 8.Ga. M, matematik Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32 uge 50 Tal og algebra Eleverne skal arbejde med at: kende de reelle tal og anvende dem i praktiske og teoretiske sammenhænge

Læs mere

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde.

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. Anerkendelse/omsorg: I anerkendelsesdimensionen er det vigtigt: At føle sig ok som man er: - Vi

Læs mere

Individuelle opgaver og lektier. Testen er individuel. Oplæg til løsning af opgaver. Løses i grupper.

Individuelle opgaver og lektier. Testen er individuel. Oplæg til løsning af opgaver. Løses i grupper. Fagårsplan 13/14 Fag: Matematik Klasse: 9a Lærer: HJ Denne farve betyder anderledes dag(e), og denne farve betyder at du skal aflevere blækmat. I kan se, hvad vi laver i pågældende uge, det er op til jer

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-37 Hvad finder du i skoven? Makkerarbejde, ekskursion Tværfagligt med matematik. 38-39 Masseeksperiment 2013 Individuelt

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

ÅRSPLAN MATEMATIK 5.KLASSE

ÅRSPLAN MATEMATIK 5.KLASSE ÅRSPLAN MATEMATIK 5.KLASSE Matematiklærerens tænkebobler illustrerer, at matematikundervisning ikke udelukkende handler om opgaver, men om en (lige!) blanding af: Kompetencer Indhold Arbejdsmåder CENTRALE

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Årsplan for 9. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Matematik man (2), tirs, ons, fre Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer

Årsplan for 9. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Matematik man (2), tirs, ons, fre Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Årsplan for 9. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Matematik man (2), tirs, ons, fre Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 Mandag start Kort frokost, s. 30-33 Regning m. negative

Læs mere

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen Årsplan for 2.a Tingagerskolen 2013/2014 LK JS og DG Overordnede mål for 2.a: Det skal være trygt og rart at gå i skole. Vi ønsker at bevare elevernes naturlige nysgerrighed og styrke deres evne til at

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne Sommerfugle Livscyklus Artsbestemmelse Mikroorganismer Agaprøver Tidsberegning Virus og bakterier Immunforsvaret Vindmøller

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Nye Fælles Mål og årsplanen Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Interview Find en makker, som du ikke kender i forvejen Stil spørgsmål, så du kan fortælle os andre om vedkommende ift.:

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2014 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte Fællesmål 2009 om Natur/teknik. Centrale kundskabs- og færdighedsområder:

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Specialhøjskolen 2009-10

Specialhøjskolen 2009-10 Specialhøjskolen 2009-10 Roskilde - skolen for dig der er noget særligt! Vi tilbyder specialundervisning indenfor: Dansk Matematik Engelsk IT Samfundsfag Velkommen Kurser Introforløb Velkommen Den indledende

Læs mere

Matematik - undervisningsplan

Matematik - undervisningsplan I 4. klasse starter man på andet forløb i matematik, der skal lede frem mod at eleverne kan opfylde fagets trinmål efter 6. klasse. Det er dermed det som undervisningen tilrettelægges ud fra og målsættes

Læs mere