Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7"

Transkript

1 Årsplanssamling Fag Side Matematik FSA 1 Matematik Basis 3 4 Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6 boglig undervisning på hold 1 7 dansk og matematik hold 5 8 Dansk basis 3 9 Wellness 10 Jagttegnsundervisning. 12 Naturfag 13 Musik 15 Drengeliv 16 Biologi 17 Techno og beats 20 It 22 Psykologi 23 Cykel- og motorværksted 25 Livsstil krop kost 28 Madkundskab 30 Mellem himmel og jord 32 Fitness idræt 35 Ud og se 36 Boundervisning 37 Emneuge Vejledning 40 Introuge 41 Skilejrtur 43

2 Årsplan for matematik FSA hold på Sofie Rifbjerg Efterskole Mål: Eleverne skal kunne danne begreber inden for matematik, og finde metoder og oplysninger, til at løse de stillede opgaver. De skal lære at have ansvar for deres egen læring. De skal lære at se hvad de kan bruge matematik til i hverdagen. De skal kunne analysere og argumentere indenfor de forskellige emner og problemstillinger. De skal være i stand til at tage FSA i matematik, både skriftligt og mundtligt. Målet er at den enkelte elev kan blive gjort klar til prøven, og få indhentet de mangler de har. Formål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Materialer: Matematikfessor 9. klasse bogen Opgavesæt i færdighedsregning og problemregning. Blandede opgaver fra forskellige andre bogsystemer. Indhold: 1. Tal og Algebra 2. Kvadratrod og Potensudtryk 3. Ligninger 4. Trigonometri 5. Procentregning 6. Chance og Sandsynlighed 7. Matematik i Anvendelse 8. Problemregning 9. Prøveforberedelse Elevforudsætninger: Undervisningen tilrettelægges og justeres ud fra elevernes forudsætninger. Evaluering: Der vil være prøver ca. en gang om måneden, for at se hvor meget eleverne har lært. Der vil også være løbende dialog med eleverne, for at vurdere hvordan de synes det går, og hvad de har svært ved.

3 Uge Fagligt fokus Uddybning Tal og algebra Gang ind i parentes Opløs en minusparentes To parenteser ganget med hinanden Reduktion med bogstaver Reduktion med parenteser Find værdien hvis man kender x og y Rødder og potenser Kvadratroden af et tal Kvadratroden af et udtryk Tal ganget med en kvadratrod Kvadratrod gange kvadratrod Reduktion med kvadratrod Reduktion med potensudtryk Multiplikation med potenser Division med potenser 10 som potensudtryk Ligninger Ligninger med x på begge sider af lighedstegnet Ligninger med parenteser Ligning med brøker Areal og ligninger Andengradsligninger Trigonometri Enhedscirklen Cosinus og sinus i enhedscirklen Find en vinkel med cosinus Find en vinkel med sinus Cosinus og den retvinklede trekant Sinus og den retvinklede trekant Tangens og den retvinklede trekant Procent Moms (beløb med og uden moms) Fordeling i procent Procent af procent Rente af et beløb Begyndelsesværdi og slutværdi Vækstformlen Ydelse for en annuitet (lån med lige store betalinger) Chance og Fakultet med tal sandsynlighed Kombinatorik Chance uden sig selv Udfald ved to kast med en mønt Terninger og sandsynlighed Sandsynlighed for et udfald Matematik i Udgift som pris gange antal anvendelse Køb af varer Besparelse ved indkøb Fortjeneste for en vare Det billigste af to tilbud Mål og vægt

4 Opskrift på dobbelt så meget Forskel mellem årstal Rejsetid Omregning til sekunder Hastighed for en cykelrytter Rate - Hvert 6. sekund 2-5 Problemregning Forskellige problemregningsopgaver 8-18 Opsamling og forberedelse til skriftlig prøve Arbejde med gamle prøvesæt Forberedelse til mundtlig prøve Matematikfessor Forskellige problem og færdighedsregningsopgaver Arbejde med prøvesæt

5 Fag: Matematik Basis 3 Skoleår / periode: Skoleåret 2014/2015 lærere: MB, TP Fagmål Der arbejdes frem mod, at eleven: Mål for undervisningen: Hvilke faglige mål er der for eleverne i det kommende skoleår? er i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og fortsat uddannelse. Formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes. Opstille, behandle, afkode og analysere enkle modeller, der gengiver træk fra virkeligheden, bl.a. ved hjælp af regneudtryk, tegninger, diagrammer Sætte sig ind i og udtrykke sig såvel mundtligt som skriftligt om fremgangsmåder og løsninger i forbindelse med matematiske problemstillinger. Forberede og gennemføre mindre præsentationer af eget arbejde med matematik. Arbejde individuelt og sammen med andre om praktiske og teoretiske problemstillinger, problemløsning samt øvelse Kende, vælge og anvende hensigtsmæssige hjælpemidler, herunder konkrete materialer, lommeregner og it, bl.a. til eksperimenterende udforskning af matematiske sammenhænge Indhold i undervisningen: Tal og algebra Kende til hele tal, decimaltal og brøker. De fire regnearter Positionssystemet. Kendskab til variabler og ligninger. Koordinatsystemet. Fagets indhold: Hvilke faglige emner indgår i klassens arbejde? Geometri: Kende til grundlæggende geometriske begreber, som vinkler og parallelitet. Tegne og undersøge geometriske figurer. Måle og beregne omkreds, areal og rumfang. Arbejde med fysiske modeller. Matematik i anvendelse: Vælge og benytte regnearter i forskellige sammenhænge Få bevidstgjort matematikken i det daglige og gjort den praktisk anvendelig. Kommunikation og problemløsning: Samarbejde med andre om at anvende matematik ved problemløsning. Beskrive løsningsmetoder gennem samtale og skriftlige notater Arbejdsmetoder og arbejdsformer: Hvordan skal undervisningen tilrettelægges? Eleverne arbejder individuelt med de forskellige stillede opgaver. Eleverne har dog mulighed for at arbejde sammen to og to, med diverse hjælpemidler. Undervisningen tager udgangspunkt i et fælles emne, hvor undervisningsmaterialerne er differenceret til den enkelte.

6 Undervisningsmaterialer: Hvilke materialer benyttes? Materialer Der arbejdes med forskellige bogsystemer, som på hver sin måde understøtter fagets indhold. Derudover benyttes gratisskole.dk til at hente kopisider. Almene perspektiver: Fagets indhold set i forhold til omverdenen. Eleverne afleverer ca. en gang om måneden en aflevering. Der bliver bl.a. her set på opstilling, orden og mellemregninger. Der arbejdes frem mod overbygningens arbejdsformer. Der arbejdes med den mundtlige dimension eleverne skal kunne beskrive, hvad det er de laver og tænker, samt turde gøre det. Det er ok at fejle, i sin stræben på at bevise matematikkens sammenhæng. Det er en vigtig forudsætning for eleverne, at de bliver istand til kritisk at vurdere matematikkens sammenhæng. Status og evalueringsformer: Hvor er eleverne nu?. Hvordan vil vi løbende evaluere undervisningen og elevernes læring? Evaluering Eleverne evalueres vha. deres afleveringer samt prøver. Desuden evalueres de på deres indsats i timerne mundtlige dimension. Der tages en MAT6/tilrettet FSA i slutningen af skoleåret. Efter hvert hovedtema, laves realkompetence undersøgelse.

7 Indholdsplan for fag på Sofie Rifbjerg Efterskole Fag: Boglig fag dansk og matematik, hold Nord Skoleår / periode: 2014/2015 lærere: KJ Mål for undervisningen: Hvilke faglige mål er der for eleverne i det kommende skoleår? Eleverne skal vedligeholde og helst forbedre deres faglige og sociale standpunkt. Undervisningen skal tage udgangspunkt i det eleverne kan, og det faglige niveau eleverne befinder sig på. Eleverne skal udvikle troen på sig selv og deres ansvar i et trygt miljø, hvor ingen spørgsmål er "dumme". Undervisningen skal give den enkelte elev muligheder for at tilegne sig færdigheder, som er væsentlige for, at de kan klare sig i deres videre liv. Endvidere skal eleverne lære at acceptere hinandens svagheder og styrker. Fagets indhold: Hvilke faglige emner indgår i klassens arbejde? Dansk: Læsning og læseforståelse, elementær grammatik, diktat, analyse af tekst og film, mundtlige fremlæggelser. Matematik: De 4 regnearter, procentregning, geometri, og praktisk anvendt matematik. Arbejdsmetoder og arbejdsformer: Hvordan skal undervisningen tilrettelægges? Oplæg fra lærere Individuelt- og/eller gruppearbejde. Film Diskussioner, præsentationer Biblioteksbesøg Undervisningsmaterialer: Diverse danskfaglige tekster, film, stave/diktat, læsebøger. Hvilke materialer benyttes? Matematik: Materiale fra internettet, Rema samt løsark. Almene perspektiver: Styrkelse af elevernes dansk og matematikfaglige kundskaber og dannelse. Fagets indhold set i forhold til omverdenen. Status og evalueringsformer: Hvor er eleverne nu?. Hvordan vil vi løbende evaluere undervisningen og elevernes læring? Elevernes læring evalueres løbende ved hjælp af afleveringsopgaver og realkompetenceskemaer. Undervisningen evalueres løbende mellem lærerne samt lærere/elever.

8 Indholdsplan for boglig undervisning på hold 1: Skoleår: 14/15 Lærere: MF/AN/CS Mål for undervisningen: Det faglige mål for eleverne er, at den enkelte elev arbejder struktureret frem mod de individuelt opstillede delmål. De individuelle mål tager udgangspunkt i elevens nærmeste udviklingszone. Eleverne skal lære at indgå i et socialt fællesskab med fælles værdier og normer, herunder gensidig respekt for hinandens forskelligheder. Fagets indhold: Det faglige indhold er hovedsagligt individuelt, med udgangspunkt i de individuelt opstillede mål. De fælles emner der arbejdes med er desuden; almen viden og samfundsforhold. Der arbejdes med elevernes sociale færdigheder herunder samspil i klasserummet. Diskussioner i plenum vægtes højt med henblik på at udvikle elevernes mundtlighed. Når den enkelte elev vurderes til at være tryg og klar til nye udfordringer, bliver der implementeret individuel engelskundervisning i klassen. Arbejdsmetoder og arbejdsformer: Der arbejdes med læringsstile og gentagelser, med henblik på at træne hukommelsen. Med udgangspunkt i elevernes nærmeste udviklingszone, arbejdes der individuelt, parvis og i plenum. Der er mulighed for at arbejde i klasserummet eller i nogle af de dertil indrettede lokaler, som befinder sig tæt på den faste base. Undervisningsmaterialer: Vi benytter digitale medier, herunder websites, film, videoklip, News skole mv. Vi vægter elevernes kreative evner højt. Der kan benyttes computer i undervisningen, hvor skolen har adgang til flere forskellige netportaler, som kan være gavnlige for den enkelte elev. Det tilstræbes, at der produceres individuelle materialer, som skal tilgodese den enkeltes læringsforudsætninger. Materialet/Rekvisitter kan eksempelvis være en computer, bold, tal/bogstavbrikker, målebægere, kopiark, ure mv. Almene perspektiver: Målet er at eleverne opnår færdigheder, der kan hjælpe dem til at begå sig i samfundet i fremtiden. Status og evalueringsformer: Det tilstræbes, at der i samarbejde med den enkelte elev opstilles delmål ud fra den individuelle elevsamtale, som afholdes to gange årligt. Delmålene tager udgangspunkt i elevens nærmeste udviklingszone. Det tilstræbes at der sideløbende vil evalueres på de opstillede mål, og i samarbejde sættes nye mål for den fremtidige undervisning. To gange årligt udarbejdes der realkompetenceskemaer, til brug for evaluering og det fremadrettede arbejde.

9 Indholdsplan for fag på Sofie Rifbjerg Efterskole Fag: Boglige fag dansk og matematik Skoleår / periode: 2014/15 lærere: CBS, SH Mål for undervisningen: Hvilke faglige mål er der for eleverne i det kommende skoleår? Med udgangspunkt i elevernes faglige færdigheder er målet at udvikle elevernes dansk og matematikkundskaber, især med fokus på dannelse svarende til 6-7 kl. niveau.. Fagets indhold: Hvilke faglige emner indgår i klassens arbejde? Dansk: Ordforrådstilegnelse, sproglig bevidsthed, diktat, skriftlighed, læsning og læseforståelse, analyseelementer til tekst og film samt mundtlighed. Matematik: Excel, procentregning, statistik, problem og færdighedsregning, geometri og praktisk anvendt matematik. Fokus vil hen over året blive lagt på geografi og samfundsfag. Disse vil blive benyttet i tværfaglige sammenhænge med dansk og matematik. Arbejdsmetoder og arbejdsformer: Hvordan skal undervisningen tilrettelægges? Oplæg fra lærere Individuelt og/eller gruppearbejde IT - Primært excel, men også søgeredskaber og tilgængelige hjælpeprogrammer. Diskussioner, præsentationer Film - til at understøtte læste tekster og som oplæg til diskussion. Biblioteksbesøg - der sigtes mod et besøg hver 2. uge. Nyhedsmedier, herunder aviser og nyheder på internettet. Undervisningsmaterialer: Hvilke materialer benyttes? Diverse danskfaglige tekster, film, stave/diktat, læsetræning, læseforståelsesmaterialer, aviser og internettet. Matematik: Materialer fra internettet, Rema og Sigma samt løsark. E-mat og matematikfessor og materiale fra VUC. Almene perspektiver: Fagets indhold set i forhold til omverdenen. Styrkelse og vedligeholdelse af elevernes dansk og matematikfaglige kundskaber og dannelse, samt at lære eleverne at tage stilling og lytte til andres holdninger. Status og evalueringsformer: Hvor er eleverne nu?. Hvordan vil vi løbende evaluere undervisningen og elevernes læring? Undervisningen evalueres løbende i samarbejde med eleverne på holdet. Hertil afholdes 2 elevsamtaler i løbet af skoleåret med henblik på videre udvikling af undervisningen og elevernes ønsker. I forbindelse med elevsamtalerne laves en skriftelig evaluering. Yderligere anvendes realkompetenceskemaer.

10 Fag: Dansk basis 3 Skoleår / periode: Skoleåret 2014/2015 lærere: MB, TP Fagmål: Mål for undervisningen: Hvilke faglige mål er der for eleverne i det kommende skoleår? Der arbejdes frem mod, at eleven: Bruge talesproget forståeligt og klar i samtale, samarbejde og diskussion. Argumentere, debattere og informere Udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden. Læse med øget bevidsthed om eget udbytte af det læste Søge informationer i digitale og trykte tekster og planlægge den efterfølgende skrivning Skrive beskrivende, referendende og kreativt med et ordforråd tilpasset forskellige tekstsætninger Bruge skrivning til at fastholde og strukturere ideer og tanker Vide, hvad en sætning er og kende forskellige ordklasser Udtrykke kendskab til samspillet mellem genre, sprog, indhold og situation. Samtaler om tekster og andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse, kendskab til faglige begreber og begyndende analytisk forståelse Fagets indhold: Hvilke faglige emner indgår i klassens arbejde? Det talte sprog Debattere emner ud fra Skole News Det skrevne sprog læse Hver elev låner hver måned en eller flere nye læsebøger på biblioteket Det skrevne sprog skrive Eleverne arbejde med niveaudelt diktat Aflevering af stile Arbejde skriftligt med diverse ordklasser Arbejdsmetoder og arbejdsformer: Hvordan skal undervisningen tilrettelægges? Oplæg fra lærere Individuelt og/eller gruppearbejde IT - søgeredskaber og tilgængelige hjælpeprogrammer. Diskussioner, præsentationer Musik - i forbindelse med digte Film - til at understøtte læste tekster og som oplæg til diskussion. Biblioteksbesøg - der sigtes mod et besøg hver 3. uge. Undervisningsmaterialer: Hvilke materialer benyttes? Materialer: Diverse danskfaglige tekster, film, stave/diktat, læsetræning og læseforståelsesmaterialer. Status og evalueringsformer: Hvor er eleverne nu?. Hvordan vil vi løbende evaluere undervisningen og elevernes læring? Evaluering Vi er særligt opmærksomme på, elevernes vanskeligheder ved talesprog, læsning, stavning og skrivning. Eleverne evalueres vha. deres afleveringer samt prøver Desuden evalueres de på deres indsats i timerne mundtlige dimension Der laves DANSK6/tilrettelagt FSA prøver/test igennem året.

11 Indholdsplan for fag på Sofie Rifbjerg Efterskole Fag: wellness Skoleår / periode: lærere: Betina Frøjd Dahlbom Mål for undervisningen: Hvilke faglige mål er der for eleverne i det kommende skoleår? Få kenskab til: -Den rigtige teknik ved hårvask -Hvordan man giver hovedbundmassage -at rulle op på spoler og curler -at bruge krøllejern og glattejern -at farve bryn og vipper -at rette bryn med blad og pincet -at pleje sine fødder -at give og modtage massage - kigge/snakke om modetøj og mack up - til hvad er sund og usund mad - gå og motion Fagets indhold: Hvilke faglige emner indgår i klassens arbejde? -Mode -Gallahår -Massage af hænder, fødder,ansigt og krop -kroppens velvære - gå og motion ture - lidt om sund og usundt mad Arbejdsmetoder og arbejdsformer: Hvordan skal undervisningen tilrettelægges? - Undervisning vil tage udgangspunkt i elevens eget hår,hænder, fødder og anigt. - for det meste vil eleverne arbejde 2 sammen og bruge hinande som model. - Eleverne vil også arbejde på øvelse hoveder, hvor de få kenskabt til opsætning af håret. - Der vil være tur,hvor de vil bliv besøgt forskellige faggruppe. Undervisningsmaterialer: Hvilke materialer benyttes? Wellness er et fag hvor elevernes hår, hænder, fødder og hud eri centrum, vil det være den støreste del af materiale der vil blive brugt, - Øvelse hoveder vil også blive brugt -ugeblad -film Almene perspektiver: Fagets indhold set i forhold til omverdenen. Eleverne vil få kenskab til hvordan det er at arbejde med hår,hud,fødder og hænder.de elever der få interesse for de forskellig fag, vil måske bruge det i valg om deres fremtid.

12 Status og evaluerings- former: Løbende evaluering af undervisning sværhedsgrad, tager udgang punk i den enkelte elevs interesser og evner. 2 gang om året vil der blivetlave realkomcencekema om faget. Hvor er eleverne nu?. Hvordan vil vi løbende evaluere undervisningen og elevernes læring?

13 Indholdsplan for fag på Sofie Rifbjerg Efterskole Fag: Jagttegnsundervisning. Skoleår / periode: 2014/15. lærere: AS Jagttegnslærer Mål for undervisningen: Hvilke faglige mål er der for eleverne i det kommende skoleår? Det faglige mål med jagttegnsundervisningen er først og fremmest at gennemgå det stof, der kræves for at bestå den tvungne jagtprøve, for derved at give eleverne mulighed for at erhverve jagttegn. Desuden sigter undervisningen mod, at kommende jægere tilegner sig viden om emner, der ikke direkte er indhold i prøven, men som kan være eleverne til glæde, når de efter endt prøve skal til at dyrke jagtens mange facetter. Fagets indhold: Hvilke faglige emner indgår i klassens arbejde? Undervisningen er både teoretisk og praktisk, og omfatter emner som: Lov om jagt og vildtforvaltning. Våbenlov og kendskab. Vildtkendskab. Vildtbiologi. Sikkerhed under jagt. Jagt etiske principper. Praktisk færdighed i håndtering og skydning med haglgevær. Afstandsbedømmelse. Der vil også blive indlagt nogle jagtdage, hvor eleverne kommer med ud og deltager i forskellige jagtformer, samt dage med håndtering og bearbejdning af vildtet efter at det er skudt. Arbejdsmetoder og arbejdsformer: Hvordan skal undervisningen tilrettelægges? Undervisningen tilrettelægges så eleverne hver gang både modtager praktisk og teoretisk undervisning. Lærebogen gennemgås i små etaper. Vi ser på dias, og film om jagtforberedelse. Lære at håndterer skydevåben i praksis. Lære afstandsbedømmelse i forskellige terræner. Gennemgår og taler om spørgsmålene der indgår i pensum til jagtprøven. Undervisningsmaterialer: Hvilke materialer benyttes? Lærebog til den obligatoriske jagtprøve: Vildt og jagt i Danmark. Haglgevær, silhuet af vildt, dias, Film, Dvd: Jagttræningsprogram. Almene perspektiver: Fagets indhold set i forhold til omverdenen. At Lære eleverne at udnytte naturen via jagten forsvarlig. At lære eleverne redskaber til at opnår forståelse og anerkendelse hos den øvrige del af befolkningen, for den måde vi forvalter jagten på i Danmark. Status og evalueringsformer: Hvor er eleverne nu?. Hvordan vil vi løbende evaluere undervisningen og elevernes læring? Der vil løbende være teoretiske og praktiske prøver, svarende til dem der er i jagtprøven. Vurdere læren at det ikke vil være forsvarligt at sende eleven til prøve, får eleven ikke lov til at gå op til jagtprøven.

14 Indholdsplan for fag på Sofie Rifbjerg Efterskole Fag: Naturfag Skoleår / periode: 2014/2015 lærere: Aage Smedegaard, Line Poulsen. Mål for undervisningen: Hvilke faglige mål er der for eleverne i det kommende skoleår? At åbne elevens øjne for den natur der findes lige uden for byskiltet. At give eleven en almen praktisk viden om naturen, så de er i stand til at nyde, påskynde, forstå og udnytte de små og store oplevelser naturen giver. En fugl er ikke bare en fugl, et træ er ikke bare et træ. Planter og dyr har navne. Noget kan spises, andet kan ikke. Vi vil i undervisningen færdes så meget som muligt der hvor planterne gror og dyrene bor. Fagets indhold: Hvilke faglige emner indgår i klassens arbejde? De overordnede faglige emner i naturundervisningen er organismer, natur, miljø og sundhed. Faget består af 8 underpunkter: Planter, fugle, pattedyr, fisk, vandhullet, jagt, fiskeri og bålmad. Gennemgang af naturlig og menneskeskabte ændringer af økosystemet med udgangspunkt i det lillevandhul, åen, opstemninger, dræning og udsætning af dyr og planter der ændre biotopen og biodiversiteten (den biologiske mangfoldighed). Gennemgang af forskellige organismer/dyr og deres tilhørsforhold leddyr(ydreskellet), bløddyr(snegle, muslinger og blæksprutter) og hvirveldyr(fugle, fisk og mennesker). Arbejdsmetoder og arbejdsformer: Hvordan skal undervisningen tilrettelægges? Faget følger årstiden. Mange af de emner vi beskæftiger os med er årstidsbestemte, således at forstå, at vi udnytter og ser på naturen, og høster det der kan høstes, når det er optimalt. Lektionerne vil som regel starte med en kort teoretisk gennemgang, af et eller flere emner, inden for de 8 punkter. Derefter vil der følge en praktisk opgave i form af observation og opgaveløsning, oftest i naturen. Undervisningen forsøges tilrettelagt så eleverne selv aktivt deltager og dermed lære, ikke bare med hovedet, men også med hænder, fødder, syn, lugt og smag. Undervisningsmaterialer: Hvilke materialer benyttes? Af fagbøger der studeres kan nævnes: Træer og buske i landskabet, Danmarks pattedyr, fugle i Danmark, Dyr og vækster, Vildt og jagt i Danmark. Almene perspektiver: Fagets indhold set i forhold til omverdenen. Det at lære naturen at kende, og det at lære at udnytte den på en bægerdygtig måde, er med til at udvikle elevernes holdning til hvad der er rigtigt og forkert. Mennesker har ofte nogle meninger til tingene, som er truffet ud fra overskrifter i medierne. Når de får et mere indgående kendskab til tingene ændres deres holdning ofte. Det er en fornøjelse når det sker i naturundervisningen. Tema lokal og globale miljø og sundhedsproblemer i forbindelse med udnyttelsen af naturen(regnskoven, udstødningsgasser, befolkning). Debatterer sammenhænge i samspil mellem mennesker, natur og samfund(ulven, rotten, vildsvinet osv.)

15 Status og evaluerings- former: Der arbejdes ofte med de samme ting flere gange. Indlæringen er styrket ved at eleverne ofte bruger alle deres sanser i undervisningen. Emnerne som berøres, repeteres løbende, ofte fordi vi kommer ind på det i andre sammenhænge. Hvor er eleverne nu?. Hvordan vil vi løbende evaluere undervisningen og elevernes læring?

16 Musik I musikundervisningen er målet at udvikle din musikalitet og musikalske bevidsthed. Vi vil gøre det klart for dig hvilke musikalske styrker du har. Målet er, at du gennem denne proces oplever en stigende selvtillid og selvværd samt efter endt ophold, opnår en viden om, hvordan man videreudvikler sig på sit instrument/sang. I undervisningen vil du lære om rytmetræning, musikteori, køb og vedligeholdelse af instrumenter, musikhistorie, øvemetoder, instrumentkendskab og meget andet. En dag vil typisk indeholde følgende punkter: Fællessang. Det er vigtigt at få rørt din stemme og gennem sangen udvikler vi vores fællesskabsfølelse i gruppen. Sammenspil. Det er ikke afgørende hvor god du er til at synge eller spille på et instrument. Vi tager udgangspunkt i gruppen der har valgt musik, og tilrettelægger undervisningen derefter. Inspiration. Du vil lære om musikkens historie og om musikken i forskellige kulturer. Vi deler musik, videoer, film og klip fra internettet med hinanden for at blive inspireret til at udforske forskellige musikgenre på egen hånd. Undervejs i skoleåret optræder vi til forældredagen, Julebasaren og til den store finale i maj måned - Klintebjerg Festivalen. Sidst på året vil vi tage på en mindre turne og optræde på flere forskellige skoler m.m.

17 Fag: Drengeliv Skoleår / periode: lærere: Betina Dahlbom Mål for undervisningen: Hvilke faglige mål er der for eleverne i det kommende skoleår? Målet med undervisningern er at oplyse og give Drengen et indblik i teenagelivet i alle dets facetter Fagets indhold: Hvilke faglige emner indgår i klassens arbejde? Emner der vil blive taget op: Venner, venskab, kærlighed, kærester, sex, kønssygsomme, påklædning m.fl. Arbejdsmetoder og arbejdsformer: Hvordan skal undervisningen tilrettelægges? Drengeliv er et lukket forum kun for Drenge, hvor der frit kan drøftes, diskuteres og betros med samme køn. Der vil af lærerene blive holdt oplæg i de forskellige emner, ligesom der vil blive uddelt relevant materiale samt vist film, med efterfølgende diskussion. Efterhånden vil der dukke nye emner op, f.eks. situationer i efterskolelivet, som vil være relevante at diskutere. Samtidig vil der være mulighed for at drøfte emner som eleverne foreslår. Undervisningsmaterialer: Foldere, oplysningsmateriale, film. Hvilke materialer benyttes? Almene perspektiver: Fagets indhold set i forhold til omverdenen. At dette forum kan være et trygt sted, at sætte ord på tanker og følelser, og at man ikke altid er alene med disse. At kunne rumme andres spekulationer og måske kunne bidrage med egne erfaringer. Status og evaluerings- former: Der vil 2 gang om året blive udarbejdes en elevudtalelse på hver enkelt elev. Hvor er eleverne nu?. Hvordan vil vi løbende evaluere undervisningen og elevernes læring?

18 Biologi Formål Formålet med biologiundervisningen på Sofie Rifbjerg Efterskole (SRE) er, at eleverne opnår en forståelse for sammenhængen mellem faget biologi og elevernes verden, lokalt såvel som globalt samt at eleverne kan finde og bruge relevant information til at skabe sammenhæng. Mål Målet er at eleverne lære væsentlig viden om biologiske processer der sætter eleverne i stand til at forholde sig til deres omverden ud fra et biologisk perspektiv. At eleverne opnår en forståelse for den verden de lever i og den påvirkning vi som mennesker har på dyre og planteliv samt på hele jordens økologi herunder global opvarmning og dennes påvirkning af biologiske processer. Indhold Eleverne skal blandt andet arbejde med - Forståelse af væsentlige kredsløb på jorden - Hvordan kroppen fungere og respondere på forskellige input - En overordnet forståelse for kroppen - Evolution, Darwins finker - Fødekæder - Celledeling, kønnet og ukønnet - Livets opståen - Husdyr herunder produktion - Bakterier og mikrober - Enzymer - Nerver Undervisningssprog Der tilstræbes en høj grad af biologiske fagudtryk som præsenteres med almindeligt sprog til at starte med samt i en overgangsperiode indtil fagudtrykkene er forstået og lært. Metode Eleverne vil primært blive præsenteret for et ukendt stof som de efterfølgende skal arbejde med i en eller anden grad. Det kan være relevant informationssøgning eller bearbejdning af det præsenterede stof. Indlæring Indlæring er et individuelt aktivt anliggende. Der lægges vægt på at eleven forholder sig kritisk, undrende og aktivt til stoffet. Lærerens rolle er udover at være faglig kompetent også gennem sit engagement og sin indleven at medvirke til den enkelte elevs engagement. Læring Læring er en aktiv proces på kognitivt og praktisk plan, hvor læreren i forbindelse med sin undervisning sætter sproglige og skriftlige overvejelser i gang hos den enkelte elev. Eleven

19 reflekterer over og efterprøver sine hypoteser i andre sammenhænge inden de indgår i samtalen på klassen eller det skriftlige arbejde. Variation i undervisningen, herunder stofudvælgelse, opgaveformuleringer, undervisningens organisation, arbejdsmetoder og arbejdsformer er lærerens ansvar for at der fortsat kan skabes grobund for motivation og gunstige læringsbetingelser. I undervisningen stilles der opgaver, hvor eleverne enkeltvis eller i grupper skal forholde sig til disse. Her gives der mulighed for at eleverne kan arbejde i dybden med emnet og selv finde nye vinkler til emnet eller overføre allerede eksisterende erfaring. Lektiesyn Der vil i biologi være en meget begrænset lektiemængde. Evaluering Der vil blive evalueret mundtligt løbende og undervisningen vil forsøges tilpasset dertil. Endvidere vil der afslutningsvis i hver lektion være individuel logbogsskrivning. Fremlæggelser og præsentationer vil fungere som skriftlige evalueringer. Skoleåret sluttes med en individuel større skriftlig evaluering. Timetal: 2 ugentlige timer af 60 min. Slutmål for faget biologi 9. kl. De levende organismer og deres omgivende natur Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at kende og beskrive udvalgte organismer, deres systematiske tilhørsforhold, livsytringer og tilpasninger til forskellige livsbetingelser kende til opbygning og omsætning af organisk stof, stofkredsløb og energistrømme kende karakteristiske danske og udenlandske økosystemer redegøre for grundlæggende forhold i arvelighed, evolution og artsdannelse. Miljø og sundhed Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at beskrive og forklare væsentlige kropsfunktioner

20 kende forskellige faktorer, der påvirker menneskets sundhed beskrive menneskers anvendelse af naturgrundlaget samt inddrage perspektiver for bæredygtig udvikling forholde sig til aktuelle miljøproblemer og deres betydning formenneskets sundhed og den omgivende natur. Biologiens anvendelse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at undersøge og forklare almene biologiske processer i fødevareproduktionen vurdere forskellige interesser knyttet til syn på og anvendelse af dyr forklare vigtige principper for naturpleje og naturgenopretning forholde sig til bioteknologiers anvendelse og betydning for den enkelte, samfundet og naturen. Arbejdsmåder og tankegange Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at identificere og formulere relevante problemstillinger samt opstille hypoteser planlægge, gennemføre og vurdere undersøgelser og eksperimenter i naturen og laboratoriet læse, forstå og vurdere informationer i faglige tekster anvende informationsteknologi i forbindelse med informationssøgning, dataopsamling, bearbejdning og formidling kende eksempler på biologisk forskning, der har udvidet menneskets erkendelse anvende et hensigtsmæssigt fagsprog formidle resultatet af arbejdetmed biologiske problemstillinger skelne mellem baggrund for og hensigt med forskellige digitale informationer.

Årsplan 2013/2014 for biologi i 8. klasse

Årsplan 2013/2014 for biologi i 8. klasse Årsplan 2013/2014 for biologi i 8. klasse Lærer: khaled zaher Formål for faget biologi Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om organismer, natur, miljø og sundhed med

Læs mere

Årsplan 2012/2013 for biologi i 7. klasse

Årsplan 2012/2013 for biologi i 7. klasse Årsplan 2012/2013 for biologi i 7. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget biologi Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om organismer, natur, miljø og sundhed med

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE Klasse/hold: 7A Skoleår: 12/13 Lærer: Cecilie Handberg CJ Årsplanen er dynamisk. Dvs. at der i årets løb kan foretages ændringer, og årsplanen er derfor at betragte som

Læs mere

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik 10.klasse Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018

Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018 Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets CKF er og forenklede fællesmål for faget. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Matematika rsplan for 8. kl

Matematika rsplan for 8. kl Matematika rsplan for 8. kl 2015-2016 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 9. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål:

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formål: Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i forstå og anvende matematik i sammenhænge,

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

Årsplan Biologi. Oversigt. Materiale. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Evaluering. Biologi 7. klasse 2013-2014

Årsplan Biologi. Oversigt. Materiale. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Evaluering. Biologi 7. klasse 2013-2014 Årsplan Biologi Biologi 7. klasse 2013-2014 Oversigt Undervisningen i biologi vil lede frem til en levende undervisning med meget forsøgsarbejde. De læste teorier vil blive fulgt op med forsøg til at styrke

Læs mere

Kompetencemål for Biologi

Kompetencemål for Biologi Kompetencemål for Biologi Biologi omhandler levende organismer og deres omgivende miljø, naturfaglige arbejdsmåder, tankegange og viden om miljø, evolution, sundhed, den praktiske anvendelse af biologi,

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Undervisningsplan for matematik

Undervisningsplan for matematik Undervisningsplan for matematik Formål for faget Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018

Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018 Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets CKF er og forenklede fællesmål for faget. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

Årsplan for 5.K N/T skoleåret 2016/17

Årsplan for 5.K N/T skoleåret 2016/17 Årsplan for 5.K N/T skoleåret 2016/17 Overordnede mål for faget http://www.emu.dk/omraade/gsk-lærer/ffm/naturteknologi Naturteknik faget indeholder fire kerneområder: 1. Den nære omverden. 2. Den fjerne

Læs mere

Indholdsplaner for matematik 2017/18

Indholdsplaner for matematik 2017/18 Indholdsplaner for matematik 2017/18 MATEMATIK I A-KLASSEN: Formål: Formålet med matematik i A klassen er at eleverne bliver i stad til at anvende matematik i sammenhæng, der vedrøre dagligliv, samfundsliv

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Fag- og indholdsplan 9. kl.:

Fag- og indholdsplan 9. kl.: Fag- og indholdsplan 9. kl.: Indholdsområder: Tal og algebra: Tal - regneregler og formler Størrelser måling, beregning og sammenligning. Matematiske udtryk Algebra - teoretiske sammenhænge absolut og

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 33 Årsprøven i matematik Årsprøve og rettevejledledning 34-35 36 og løbe nde Talmængder og regnemetoder Mundtlig matematik 37 Fordybelses uge 38-39 Procent - Gennemgå

Læs mere

Årsplan 2012/2013. 9. årgang: Matematik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2012/2013. 9. årgang: Matematik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2012/2013 9. årgang: Matematik FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler matematiske r og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Formål for biologi. Tankegange og arbejdsmetoder

Formål for biologi. Tankegange og arbejdsmetoder Formål for biologi. I natur/biologi skal eleverne tilegne sig viden om det levende liv og dets omgivelser. De skal kende til miljøet og dets betydning for levende organismer. Undervisningen skal søge at

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens Årsplan Skoleåret 2014/2015 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 Årsplan FAG: Biologi KLASSE:

Læs mere

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Der arbejdes hen mod slutmålene i matematik efter 10. klassetrin. www.uvm.dk => Fælles Mål 2009 => Faghæfter alfabetisk => Matematik => Slutmål for faget

Læs mere

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter Fag: Matematik Hold: 24 Lærer: TON Undervisningsmål Læringsmål 9 klasse 32-34 Introforløb: række tests, som viser eleverne faglighed og læringsstil. Faglige aktiviteter Emne Tema Materiale r IT-inddragelse

Læs mere

Matematik på Humlebæk lille Skole

Matematik på Humlebæk lille Skole Matematik på Humlebæk lille Skole Matematikundervisningen på HLS er i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Fælles Mål, dog med få justeringer som passer til vores skoles struktur. Det betyder

Læs mere

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål MATEMATIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål KOMMENTAR Vi har i det følgende foretaget en analyse og en sammenstilling af vore materialer til skriftlig

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15

Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15 Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15 Klasse: 4. Fag: Matematik Lærer: Ali Uzer Lektioner pr. uge: 4(mandag, tirsdag, torsdag, fredag) Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at

Læs mere

Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12

Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12 Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12 Klasse: 1. Fag: Matematik Lærer: Ali Uzer Lektioner pr. uge: 5 Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 4. klasse

Årsplan for natur/teknik 4. klasse Årsplan for natur/teknik 4. klasse Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge. At de udvikler tanker, sprog og begreber om natur og teknik.

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand

Læs mere

Uddybning Undervisning form IT Færdigheds- og vidensmål

Uddybning Undervisning form IT Færdigheds- og vidensmål Årsplan 2016/17 Fag Matematik 9.kl Gymnastikefterskolen Stevns Lærer Christina Permin Caspersen Årgang 2016/17 Undervisningen opbygges således, at eleverne igennem deres daglige arbejde med matematikken

Læs mere

Årsplan for matematik i 8.kl. på Herborg Friskole

Årsplan for matematik i 8.kl. på Herborg Friskole Uge Emne 32 Opstartsuge 33 - Brøker 36 37-40 Kompetenceområder/mål Koordinatsystemet 41 Emneuge 42 Efterårsferie 43-50 Geometri og rumfang Geometri og måling Eleven kan forklare geometriske sammenhænge

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Ringsted Lilleskole, Uffe Skak Årsplan for 5. klasse, matematik Som det fremgår af nedenstående uddrag af undervisningsministeriets publikation om fælles trinmål til matematik efter 6. klasse, bliver faget

Læs mere

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin Læseplan for faget natur/teknik 3. 6. klassetrin Nysgerrighed, arbejdsglæde og udforskning skal have plads og tid til at udvikle sig. Undervisningen baseres fortrinsvis på elevernes egne oplevelser, undersøgelser

Læs mere

Årsplan for 2.kl i Matematik

Årsplan for 2.kl i Matematik Årsplan for 2.kl i Matematik Vi følger matematiksystemet "Matematrix". Her skal vi i år arbejde med bøgerne 2A og 2B. Eleverne i 2. klasse skal i 2. klasse gennemgå de fire regningsarter. Specielt skal

Læs mere

Biologi. Formål for faget biologi. Slutmål for faget biologi efter 9. klassetrin. De levende organismer og deres omgivende natur.

Biologi. Formål for faget biologi. Slutmål for faget biologi efter 9. klassetrin. De levende organismer og deres omgivende natur. Biologi Formål for faget biologi Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om organismer, natur, miljø og sundhed med vægt på forståelsen af grundlæggende biologiske begreber,

Læs mere

At eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi.

At eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Fagplan for biologi Formål: Formålet med undervisningen i biologi er: At eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi.

Læs mere

BIOLOGI KUNDSKABS- OG FÆRDIGHEDSOMRÅDER FOR FAGET BIOLOGI

BIOLOGI KUNDSKABS- OG FÆRDIGHEDSOMRÅDER FOR FAGET BIOLOGI BIOLOGI Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Der skal lægges særlig

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget MATEMATIK Formål for faget Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 8.A Lærer: Henrik Stillits Fagområde/ emne Færdighedsregning - Typer af opgaver - Systematik

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 8.A Lærer: Henrik Stillits Fagområde/ emne Færdighedsregning - Typer af opgaver - Systematik Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 8.A Lærer: Henrik Stillits Fagområde/ emne Færdighedsregning - Typer af opgaver - Systematik Periode Mål Eleverne skal: 32/33 Få kendskab til opgavetypen og få rutine.

Læs mere

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af 4 i

Læs mere

Årsplan for Biologi for 8. klasse år 2006/07:

Årsplan for Biologi for 8. klasse år 2006/07: Årsplan for Biologi for 8. klasse år 2006/07: Generelt for undervisningen i biologi skoleåret 2006/07: Der tages udgangspunkt i bogsystemet BIOS, grundbog A, Gyldendal 2005. Til hvert modul hører feltundersøgelser

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G Forsøgslæreplan 2017 Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det tilbyder et fagsprog, der gør det

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

Læseplan for faget biologi

Læseplan for faget biologi Læseplan for faget biologi Undervisningen i biologi bygger bl.a. på de kundskaber og færdigheder, som eleverne har erhvervet sig i natur/teknik. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: De levende

Læs mere

Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14:

Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14: Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14: Udgangspunktet bliver en blød screening, der skal synliggøre summen af elevernes standpunkt. Det betyder i realiteten, at der uddeles 4 klasses

Læs mere

Årsplan for matematik i 3. klasse

Årsplan for matematik i 3. klasse www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for matematik i 3. klasse Mål Eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik

Læs mere

Biologi. 8 og 9. kl. Indhold. 8. klasse. De levende organismer og deres omgivende natur

Biologi. 8 og 9. kl. Indhold. 8. klasse. De levende organismer og deres omgivende natur Biologi 8 og 9. kl. Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Der skal

Læs mere

Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning

Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning Pædagogisk ide I denne øvelse arbejdes der videre med stoffet fra den lærerstyrede undervisning i klassen. Men her er der fokus på nye vinkler

Læs mere

Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018

Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018 Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget matematik Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2

Læs mere

Undervisningen på trin 1 skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til at :

Undervisningen på trin 1 skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til at : Biologi I biologi arbejder eleverne med naturen i al dens mangfoldighed. Dyr, planter, svampe, mennesker og samspillet herimellem udgør fagets arbejdsområder. Praktiske og undersøgende aktiviteter, hvor

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Årsplan for Biologi i 7. klasse

Årsplan for Biologi i 7. klasse Årsplan for Biologi i 7. klasse Undervisningen i biologi i 7. klasse, er bygget op som en blanding af klasseundervisning, gruppearbejde og individuel arbejde. Elevernes er medspiller og undervisningen

Læs mere

Årsplan Biologi 8. klasse 2011/2012

Årsplan Biologi 8. klasse 2011/2012 Årsplan Biologi 8. klasse 2011/2012 Undervisningen tager udgangspunkt i elevens nære verden. Dvs. at vi først og fremmest beskæftiger os med livsytringer, livsbetingelser og tilpasning hos udvalgte organismer,

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter Fag: Matematik Hold: 26 Lærer: Harriet Tipsmark Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter 33-35 Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig gode matematiske færdigheder og at

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Årsplan for matematik 2012-13

Årsplan for matematik 2012-13 Årsplan for matematik 2012-13 Uge Tema/emne Metode/mål 32 Matematiske arbejdsmåder(metode) 33 Intro 34 Tal + talforståelse 35 Brøker-procent 36 Potens+kvadrat-og kubikrod 37 Emneuge 38 Ligninger-uligheder

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. I skoleåret

Læs mere

Kompetencemål for Geografi

Kompetencemål for Geografi Kompetencemål for Geografi Geografi omhandler samspillet mellem mennesker og natur og konsekvenserne heraf, som det kommer til udtryk gennem naturgrundlagets udnyttelse, påvirkning af miljøet og menneskers

Læs mere

Årsplan for Sciencefagene i udskolingen

Årsplan for Sciencefagene i udskolingen For skoleåret 2013-2014 på Skovgårdsskolen Mål: Formålet med undervisningen i de naturvidenskabelige fag er, at eleverne opnår indsigt og tilegner sig viden i vigtige fænomener og sammenhænge i naturen,

Læs mere

Årsplan for 2. klasse i matematik

Årsplan for 2. klasse i matematik Årsplan for 2. klasse i matematik Grundbog og hjælpemidler: Alle elever får udleveret en bog Sigma i 2. klasse bog A. Denne bog skulle vi være færdig med omkring slutningen af året, hvorefter eleverne

Læs mere

Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09

Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09 Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09 Uge Emne Formål Opgaver samt arbejdsområder 33-35 Kendskab og skriftligt arbejde At finde elevernes individuelle niveau samt tilegne mig kendskab til deres

Læs mere

Årsplan for matematik

Årsplan for matematik Årsplan for matematik 2016-17 Uge Tema/emne Metode/mål 33 Brøker + talforståelse Matematiske arbejdsmåder(metode) 34 Brøker + procent 35 Excel 35 GeoGebra/Geometri 36 Geometri 37 Emneuge 38 Geometri 39

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål for matematik i 1. og 2. klasse. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne efter 2. klasse har tilegnet sig kundskaber og færdigheder,

Læs mere

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6 Indholdsfortegnelse Formål for faget fysik/kemi Side 2 Slutmål for faget fysik/kemi..side 3 Delmål for faget fysik/kemi Efter 8.klasse.Side 4 Efter 9.klasse.Side 6 1 Formål for faget fysik/kemi Formålet

Læs mere

Årsplan for Marienlystskolen. Biologi i 7.e og 7.b. Udarbejdet af Sussi Harlev Sørensen og Michael Carl Esbensen Årgang 2015/2016

Årsplan for Marienlystskolen. Biologi i 7.e og 7.b. Udarbejdet af Sussi Harlev Sørensen og Michael Carl Esbensen Årgang 2015/2016 Årsplan for Marienlystskolen Biologi i 7.e og 7.b Udarbejdet af Sussi Harlev Sørensen og Michael Carl Esbensen Årgang 2015/2016 Forløb nr. 1. Ferskvand Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser.

Læs mere

Formål for børnehaveklassen

Formål for børnehaveklassen Formål for børnehaveklassen 1. Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Naturvidenskab G-FED Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performanc. Læringsmål Faglige aktiviteter. Emne Tema Materialer. ITinddragelse.

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performanc. Læringsmål Faglige aktiviteter. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Fag:matematik Hold:18 Lærer:ym Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer ITinddragelse Evaluering 33-37 Hovedvægten er elevernes forståelse for matematiske begreber.

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Fagplan for Natur/ teknik. Slutmål

Fagplan for Natur/ teknik. Slutmål FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for Natur/ teknik ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Formål Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. Fra skoleåret

Læs mere

Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler matematiske r og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen.

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen. Fag: Matematik Hold: 21 Lærer: ASH 33-34 35-36 lære at læse og forstå en lønseddel samt vide hvordan deres skat bliver beregnet. Se i øvrigt fælles mål Arbejde med regnehieraki og regneregler. 36-38 Elevere

Læs mere