IDéER. fra borgermøderne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDéER. fra borgermøderne"

Transkript

1 IDéER fra borgermøderne

2 Ca.800borgereogpolitikeresadbænketomkringrundebordepåUniversityCollegeNordjyllandi RegionNordjylland,påBjerringbroGymnasiumiRegionMidtjylland,iLillebæltshallerneiRegion Syddanmark, på Hotel Scandic Roskilde i Region Sjælland og på Herlev Hospital i Region Hovedstaden.Opgavenvarheltkonkretatkommemedideertil,hvordansundhedsvæsenetkan forbedrekommunikationogservicepåsygehusene.påforhåndvarderlavet78temaerfordeto emner, som strukturerede debatterne. Deltagerne fik i første runde et fast tema, som udgangspunkt.iandenrundekunnederfritvælges,hvilkettema,somdeltagerneomkringbordet, villekommemedenidétil.hvisenkeltedeltagerehavdeflereogandreideer,vardermulighedfor at aflevere dem på postkort. Her er et sammendrag af de mange ideer, som borgerne den 28. februar2015,overhelelandetkomfremtilpådefemborgermøder. Mangeidéerharsammeudgangspunkt,menmedforskelligevinkler,ogerbragtfremunderflere forskelligetemaer.derforvilderogsåværeenvisgradafoverlap/gentagelserundervejs,somer fastholdtforatvise,atdetforborgernekanværevigtigtirelationtilflereforskelligetemaer,atde foreslårdetdegør.

3 Kommunikation Detheremnehandlerom,hvadderervigtigtforborgerne,nårdesompatienterogpårørendeeri kontaktmedsygehuset.omdefårforståeligeoplysningerinden,omdererformangeoplysninger, om de kommer i den rette form. Men også når de er på sygehuset og efter. Hvad det er de efterspørger.oghvadgørdetletterefordematfølgemed,forståogindgåietgodtsamarbejde medlægenogsundhedspersonalet. 1. Overblikoverhvaddersker - Journalen Journalenkantilgåspåtværsafbehandlereogsektorer,såpatientenikkeskalbrugeden førstetidpåatsvarepådesammespørgsmåligenogigenjournalenskalkunnelæsespå tværsaffaggrupperogsektorer - Lægenlaveretresume Athverlægeharansvarforatudformeetkortresumeafbehandlingsforløbet,såden næstelægekanorienteresigudenatstarteforfra. - Forløbsplan Derønskesetflowdiagramoverpatientforløb,hvordeaftaler/undersøgelsemanskaltili forløbet fremgår. Således at det er synligt for patienten hvilke elementer patienten skal igennem. At man kan se der er en opfølgende samtale f.eks. Fx i forhold til et standardiseretforløb,hvordetfremgårhvilkeelementermanskaligennem. - Pårørendefuldmagt(eventueltsomenapp) Med app en kan der ske større inddragelse af pårørende. En sundhedsperson kan udnævnes som tovholder for den enkelte patient.app en kan indeholde en så nøjagtig sommuligtbehandlingskøreplanogietklartsprog. Trackingnummerforpatienterne Derskalværeetoverblikforpatienterneom,hvormaner"henneisystemet",ellerhvoren henvisningerisystemet.vedflerediagnoserkunnederværeforskellige"farver"såderer etoverblikforpatienterne. - Lægemiddelinformation,derermålrettetpatienten Bedre information om medicin, der ordineres til patienten. Lægen forklarer virkning og hvorfor de får det, samt de bivirkninger der er. Ensretning af lægemiddelnavn, så de hedder det samme, da der er forskel på f.eks. det der står på recepten og det de får udleveretpåapoteket.listeoverallenavnepålægemidlerderindeholdersammeaktive stof.

4 - Samarbejdetmedhjemmeplejenskalifokusogudbygges - Målrettetinformation Vigtigtatsættesigimodtagerensstedforatsikreenskarpereinformation.Atsættersigi modtagerenssted,såinformationenbliverkortogpræcistudenformangeforkortelserog lægesprog. - Appsomforløbsstøtte App'en skal minde dig om hvornår du skal tage din medicin, kalenderaftale med lægen, minde dig om prøver fra lægen.. En app skal udvikles med overblik over mig og min sygehusplanligesomsundhed.dk,menmedmegethurtigereopdatering. - Faseopdeltbehandlingoghandlingsplan Redegørelseforforskelligestepsiforhandlingsforløbetbådepåpapirogdigitalt.Iforhold til det digitale aspekt, skulle man kunne gå ind og skrive en "besked" hvor man kunne spørgeom,hvordandetstårtilmedensbehandlingogommanmåskeerblevetglemt. Isærrelevantforpsykiatrien. Forløbsjournalpåsundhed.dk Mereoverblikoversituationen.Entidsplanoverforløbet.Påsundhed.dkkanmanoprette enforløbsjournal.allebehandlereskalforpligtesigtilatskriveiplanen.fxhvilkenlæge, manskalsehvornår.detskalogsåværemuligtforpatientenellerenpårørendeatkunne komme med en kommentar. En tovholder kan have ansvar for forløbsjournalen. Der er brugforatforenkleforløboginformationer. - "Mitforløb" En individuel kommunikationsplatform hvor man forud for et kompliceret behandlingsforløb bliver informeret enten ved pjecer, møde med "patientrådgiver" undervejs,evt.suppleretmedtelemedicinskemuligheder/skypeiforløbet.detskalogså givepårørendemulighedforatfølgemedipatientensforløb. - Informationomogsammenhængiforløbenemellemsygehusene Krav om, at sygehusene ved, hvad der sker i den enkelte patients samlede forløb, og dermed også hvad patienten skal igennem ved de andre sygehuse/enheder. Sygehusene/enhederneskalinformerehinandenogaftaleforløbet,såderersammenhæng og patienten kan få information og dermed overblik over det samlede forløb. Den information,sompatientenskalhavekanevt.væreipapirform,sådetkansamles,ogde kanhaveenmappeståendehjemmemedalskriftliginformationsamlet. - "Træningslejr" Medflerediagnoserkandetværegavnligtmedet'træningsforløb'medfleredeltagere,der forberederdemedvirkendepåderesfremtidigeforløb.

5 - Informationsskærmeomventetidiakutmodtagelsen Lavenlisteoverprioriteringenogrækkefølgenafdeventendepatienteroghængdenop synligt,sådeterklartfordeventendehvorfordeventer.gernepåenskærm,hvorlisten løbendeopdateresselvfølgeligudenatvisefølsommeoplysninger,f.eks.medetnr.pr. personog"akutblødning".nårmankansesitnr.påskærmenermanikkebangeforat bliveglemt. - Patientfåretresumé Efteretsygehusforløbbørpatientenfåetskriftligtresuméoverhvadderersketoghvad derskalskepåalmindeligdansk. Tovholderogmererådgivning Tovholdertilathjælpeenvidereienafklaringsprocesiensegetbehandlingsforløb,som kankontaktesgennemsygeforløbet.kravattovholderharkendskabtilregler. Patientsagsbehandler Enpersonsomkanforklaredigregler,omhospitaletsmuligheder,økonomiske støttemuligheder,hvornårgårmantilegenlægeigen,vedhjemsendelse,nårhospitalet overdragertilnæstebehandler.uvildigrådgiver,gernemedjurakendskab. - Skræddersyetkoordinator/kontaktperson Gennemgåendekontaktpersonunderheleforløbet.Denenepersonskaltildelesfrastarten af.ogdetskalgørestydeligt,atmanharsådanenkontaktpersongennemheleforløbet. Denne person skal også sikre, at alle afdelinger, der laver de forskellige undersøgelser snakker sammen. Kontaktpersonen skal have overblik over fx. blodprøver, aftalt behandling, møder, og at aftalerne bliver overholdt, fx. ved påmindelse ved sms. Kontaktpersonenskalværemedtilstuegangellerkanvideregiveinformationer - Bisidder Tydeliginformationommulighedforbisidder,derkanværemedtilsværesamtalerogtil lytteogforstå,hvadderskalske. - Følgkundentildørs Følge patienten gennem hele forløbet via en sundhedssygeplejerske ansat ved praktiserende læge. Følg kunden til dørs på tværs af sektorer praktiserende læg, speciallæger, sygehus, kommunal indsats (hjemmesygeplejerske). Borgerens/patientens højrehånd. - 30sekundertiløjenhøjde Sundhedspersonaletsætter30sekunderaftilattaleom,hvadderskalske,hvorformaner her.ogafklaringaf,atbådepatient/pårørendeogsundhedspersonerenigeom,hvadder

6 skal ske. Det er for at sikre nærvær og at personalet udviser indlevelse i patientens situation. Bedrekommunikation Informationpåentavleveddenenkeltesseng,hvorpåalleinformationerhængesopnår dekommer.eksempelvisblodværdiogtidspunktforlægegang.forenklingog tydeliggørelseisærtildemderermegetsygeellerældre.spørgsmålettiloplevelsenskal stillesmensmanerindlagt,ikkebagefter.personaletskalspørgeindtil:hvemkanhjælpe dig?hvemerdenpårørende,somviskalkommunikeredehertingtil? Overordnetoverblikoverbehandlingsforløb/handleplan Enenhed,personellerfunktion,dereransvarligforatsikrepatientenssammenhængende overordnedebehandlingsforløb.dervederpatientenideeltsetheletideninformeretom, hvad der er sket, og hvad der skal ske i et givent forløb. Ingen undersøgelser uden svar/revidering af det igangværende forløb. Ingen indkaldelser eller flytning uden begrundelse/afstemningafforventningertil,hvadderfremadrettetskalske.detbørsikres, atderskerenfysiskoverleveringafpatientsagerf.eks.fraenhospitalsenhedtilenanden. Oggernepåforståeligtdansk. Appmedpatientoplysninger Nemoghurtigadgangforpatiententilprøvesvar/oplysningergerneviaenapp,somkan understøtte behandlingsforløbet. Vi ønsker en app, der hjælper os til at holde styr på behandlingsforløbetogdedataderliggerpåsundhed.dk. 2. Respekt - Personaletsevnetilatkommunikereempatiskogrettidigtpåborgerenspræmisser Borgernesskalhavemulighedforatgivetilfredshedstilbagemeldingumiddelbartefterden konkrete samtale, fx i form af en digital besvarelse som det kendes fra telefonsalg, samtalermedbankrådgiverogforsikringsselskaber. - Fortroligtrum Derbørværeetrumpåsygehuset,hvormankantalemedpatienterneifred,såledesat derydesrespektdenenkeltesrettilprivatliviensværsituation.tilsamtaler,stuegang samtundersøgelserderkræverfredogro. - Selvbestemmelse,hvordeterrelevant Vivilgernehaveatsygehusvæsnetbetragterpatientensomkunde.Hvorderblivertaget håndomdenhelepatientogsygehusetogsåsikre,atpatientenvedudskrivningkantage varepåsigselv.enholdningsændringfokuspåpatientfremforsystem.respektforden

7 enkelte frem for systemet. Patienten skal kunne ønske at få oplysning om, hvilke mulighederderer. - Reelinformationomalternativet Det skal være muligt at give patienten reel information om alternative muligheder og fordeleogulemper.oggåindidialogmedpatientoghvadlægenvilanbefale. - Enbedremodtagelsessituationnårpatienterneankommer Atmanblivertagetgodtimodpersonaletskalikkesiddebagskranker,dererhermetisk lukketmedglaslåger.atpersonaleterbedreforberedt,nårmankommersompatient. - Respektfordetenkeltemenneske Der skal være tid til at tale med patienten og de pårørende. Hvad er behovet? Kommunikationiøjenhøjde.ITstjælertiden.Flerelægesekretærer. - Derbørikkespørgesomdetsammeigenogigen Determangelpårespektogdårligudnyttelseafressourcerogdårligudnyttelseafde teknologiskemuligheder,gentagendegangeeksempelvisatspørgeomhøjdeogvægt.it systemerbørkunnegivesygehusenerelevantesvar,nårdeskalbruges Gensidigrespektogempati Personaletskalværeprofessioneltogempatiskbådepådetpersonligeogfagligeområde. Detskalderforogsåuddannesiikkefagligefærdighederogikkekundetsundhedsfaglige. Uddannelsenskalsikre,atpatiententagesalvorligtsundhedspersonaletskalsættesigi patientenssted,lytteogkommunikereklartogforståeligt.personaletskalmødepatienter ogpårørendemedklartogtydeligtsprog. Ventetid Kanmanskrivepåenhjemmeside,hvorlangventetiddererforskelligesteder,såmanved, hvormanskalkørehen,eftermanerblevethenvistaf1813?skalopdateresheletiden. Detskalværevisueltogauditivtsåallekanbrugedet.Ogletatforholdesigtilsprogligt.Vi skalhaveåbent,nårfolkharfrifxaftenogweekender. Læraferfaringer Ledelsen skal forpligtes til at bruge gode erfaringer og skal yderligere forpligtes til at de dårlige erfaringer lægges på bordet. Ledelsen skal forpligtes til at handle på de dårlige erfaringer. Forskellige hospitaler og afdelinger skal forpligtes til at kommunikere og udveksle erfaringer.lægen skal sidde i patientens stol for en dag. De dårlige erfaringer skalpåbordet,sådetkanbrugestilvidereudviklingogkvalitetsudvikling.

8 Børneogungeområde Der mangler et børne og ungeområde. Flere ambulatorier med sygeplejersker, behandlingsansvarlig læge, patientteam, som fungerer som frivillige i børne og ungdomsområdetogipsykiatrien. Inddragelseafudenlandskeerfaringer Bådeifht.forskningogpatienthistorier/oplevelser. 3. Inddragelse - Fokuspådengodesamtalemedpatientogpårørende Størrefokuspåinddragelseafpårørende/bisidder.Mulighedfor,atpårørendefårpladsi flextrafiktilbuddet.tidentildengodesamtale. - SynligeLæger,nedlægkontorerne Styrkkommunikationogservicekulturiuddannelsen.Nedlæglægekontorerne,givdemen mobil arbejdsplads synlig for patienter og pårørende på afdeling. En klar arbejdsdeling mellemfaggrupperne,sålægerikkeskallaveadministrativtarbejde. - "Følgmedimitforløb"samtykke Giv den af patienten valgte pårørende lov til at følge forløbet, deltage i samtaler, "læse med"i/kopiafjournaloplysninger/adgangtiljournaloplysningerpåsundhed.dk - Opfølgendespørgsmåltillægen Mulighed for at stille opfølgende spørgsmål til behandlende læge på sygehuset efter udskrivelseoghurtigerebeskedtilegenlæge. - "Patientanalyse" At inddrage patienten nuanceret efter behov. Prøve at spore sig ind på hvad patienten ønsker.skelnemellematinformeretroværdigtogsamtidigladepatientenbevarehåbet. Omvendt lægge alle facts på bordet i forhold til overlevelsesprognose med videre hvis patienten ønsker det. Lægerne og det øvrige sundhedspersonale skal vise respekt for patienter og pårørende ved at give den nødvendige information: på stuegang, ved telefonopkaldmv. - Ligeadgangforværger Der skal skabes lige adgang for begge forældre/værger i adgang til information og sundhedsdataoginddragelseibørnenesbehandling.ogdettebør,hvordetgivermening, skevedanvendelseafdigitalkommunikation.

9 - Inddragelsesomenkultur Gørinddragelsetilenkultur,dergennemsyrersundhedspersonaletsarbejde!Fådetf.eks. ind i uddannelserne af sundhedspersonale. Få det ind som et ledelsesfokus. Arbejd sammentværfagligtforatstyrkekommunikationenoginddragelseskulturen. - Gøresineforventningertilinddragelsevedsygdomklarmensmanerrask Kan man gøre sine forventninger klar på forhånd. Information om, hvordan man vil inddrageskunnelæggesindpåsundhedskortellersundhed.dksomdonorkort. - Gensidiglydhørhedframennesketilmenneske Medinddragelsepåenrelevant,situationsbestemtmåde.Manskalværebevidstomsine roller. Alle har en rolle. Patienten skal tages med på råd i forhold til behandling, egne ressourcer,forløb.lægenskalkunnesættesigipatientenssted.hvadhvisdetvardig? - Pårørendesygesikringsbevis Atmankangiveenpersonenformforblankofuldmagttilatagereisundhedsvæsenetpå vegne af en. De skal kunne træffe beslutninger, få oplysninger, hente medicin osv. med sammerettighederogmulighedersomborgeren.detkunnef.eks.haveformafetfysisk kort, et pårørendesygesikringsbevis. Det er en person mere, der har ansvaret, ikke en overtagelse,mankanogsåselvgøredesammeting. - Pårørendeinddragelse Pårørendeskalinddragesnårpatientenindlægges,bådeisomatikogpsykiatri.Hvisderfra startenerensamtalebetyderdetmegetforroenfordepårørendeogdetskaberrammen fordetgodtvideresamarbejde.vigtigtatsikreenbalancemellempatientensindividuelle situationogrespektiforholditilpårørende. - Hotlineforpårørende F.eks. i psykiatrien: hjælp til patienter efter udskrivning, støtte til patient og pårørende. Hotlineforpårørende,hvordersiddersundhedspersonaletogbesvarerspørgsmål. Erfaringsdelingmellempatienter Erfaringsdelingmellempatienter:Online/digitaltfxchatrumellerportal,hvormankan oprettetrådeomkringproblemstillinger,forløbellerlignende.medtilhørendechatrumog blog.denneskalopstilles,sådererlinkstilvejledningerogvideofilmmedtidligere patienterserfaringer.dettelinkmodtagerpatientenvedindkaldelseietbrev. Blodprøver Blodprøverbørkunnetageslokaltogbrugespåhospitalet,såmanikkeskalgentage prøverneomogomigenoghvergangbevægesighelevejentilhospitalet. Spørgsmål Givpatientenenlisteovergodespørgsmål,sompatientkanstillevedbehandlingen(skal

10 udformeslokaltpådenafdelinghvorbehandlingenforegår).dereringendumme spørgsmålkundespørgsmål,derikkebliverstillet.atmansompatientalleredei indkaldelsesbrevetfårinspirationtildespørgsmål,mankanstilleibehandlingssamtalen. Manerunderpresogfårmåskeikkespurgtomalt. Enressourcepersontildennyepatient Duerikkealenetagenpårørende/bisiddermed.Givetgodtrådtilpatientenom,atman medbringerenpårørendeellerandenbisiddervedbehandlingen Sprogundervisning Sprogundervisningtilpersonaletoggivaltidskriftligtreferatafforeksempel genoptræningsinstruktioner. Patientenskalbetragtessomkunde Vierkundeributikken,ogviskalbetragtessomdet.Fxetalacartesystem,såmansom borgerkanbestemme,hvordanderskalkommunikeres,sådetkanløbesmidigtog individualiseret.informationerskalgivespåletforståeligtsprogihvertfaldskaldet opsummeresiletforståeligtsprog. Planlagtkommunikation Planlagttidtilsamtalemedkompetentlæge/sygeplejerske,hvormansåledeskendertiden og kan tage pårørende med. Kommunikation i trin med a) basisinfo b) uddybende informationereks.medtlf.nummertilkontaktpersoner. Kommunikationiøjenhøjde Tværfaglige teams kan løse problemet, ved at skabe en dialog om mere holistisk behandling.patientenskalbliveendelafdesamtaler,derforegårompatienten.talmed patientenistedetforompatienten.inddragendestuegang.detvilleogsåskabeenmere ligeligkommunikation.attaleiøjenhøjdeeretgodteksempel.manstårdecideretover sengenogkikkernedpåpatienten. Efteruddannelseafpårørende Pårørende efteruddannes indenfor særlige områder. Særligt indenfor psykiatrien, men også inde for en række somatiske områder. Pårørende lider også. Opprioritering af uddannelsesforløb for pårørende, så de kan lære om patientens sygdom og hvilke konsekvenser,sygdomogbehandlingharforpatientogpårørende. Systematiskepårørendesamtaler Tilbud og pårørendesamtale udenfor almindelig arbejdstid og bedre information om muligheden for at få en pårørendesamtale indenfor åbningstid, mange kender ikke til muligheden.systematiskinddragelseoginformation.derskalværeenfastkontaktperson tildepårørende,sådevedhvemdekantagefatiudenat"forstyrre".

11 4. Godesamtaler - Informationsteampåafdelingen Laveenreninformationsstue/organiseringpådenenkelteafdeling.Etstedhvorpatientog pårørendekanhenvendesig.personaletskalhaveadgangtilallejournaler.detgivertidtil patientenogpårørendeogsammenhæng. - Patienterkanfåoptagetsamtalenmedlægen Mulighedforatoptagesamtalenmedlægen,såmankantagelydsporetmedhjemoghøre samtalenigen. - Forberedteogrespektfuldelæger Godforberedelsetilsamtalenlægenskalhavelæstjournalenindensamtalen.Spørgsmål sendt fra patienten til lægen forinden samtalen. Lægen skal være kommunikations ambassadør. Lægen har spørgsmål fra patienten før samtalen og er inde i sager inden samtalen. Samtalen skal være individuelt tilrettelagt og tage udgangspunkt i den givne patients ønsker/behov. Der skal være tid til samtalen og indholdet skal være forståeligt. Detskalværegensidiginformationmedmulighedforspørgsmålogsvarfrabeggessider - Gensidigforventningsafstemningistartenafsygdomsforløbet Obligatorisk ved alle forløb, at forventningsafstemme mellem sundhedspersonalet og patientenistartenafforløbet.atderertidtilatsættesignedogforventningsafstemme medpatienterogpårørende.patientenogpårørendekanpåforhåndhjemmefraforberede sig om hvilke forventninger har de til lægen og forløbet de skal igennem. Blanket på hjemmesidenderkanudfyldes.påmødetkanmangåidialogom,hvadderkanladesig gøre. Gensidig forventningsafstemning i starten af sygdomsforløbet. Patienten skal (i et brev)forberedespå,hvadderskalforegårpåsygehusetbådeunderenindlæggelseogved en samtale. Er det både samtale og behandling/undersøgelse på en og samme tid? Kommunenkanmedfordeldeltageisamtaler,hvordeterrelevant. - Opfølgning Sundhedsvæsenet følger op på sygdomsforløb. (Godt eksempel er pensionsselskaberne). Eksempelvisopfølgningpåtelefonom,hvordandetgårmedpatienten.Atlægenudskriver nogetpåskrift,somerengengivelseafsamtalenmellemlægeogpatient,sompatienten kanfåmedhjemeftersamtalen. - Dengensidigeaftaleomdengodesamtale Regionen har en klart udmeldt holdning til den gode samtale.begge parter møder forberedtogtiltidenbeggepartermøderdenandenpartmedrespekt,talerordentligtog forståeligtalleborgereopfordrestilattageénbisiddermed.

12 - Gensidigløbendeevalueringogforbedring Personaleskalløbendehavefeedbackpådereskommunikationfrapatienterogpårørende, så dårlige vaner brydes og der sker løbende korrektion og forbedring af samtaler. Evalueringenskalskeumiddelbartefterforløbet,f.eks.viabrevieboksmedspørgeskema tilpt.ogpårørende.derskalskeenkonkrettilbagemeldingtildenenkeltepersonale,og det skal gøres konstruktivt og støttende. Personale kan også udfylde et skema efter samtalen,såvedkommendekanhuskeforløbetnårfeedbackfrapt.kommer. - Godogforståeligkommunikationundervejs Sikreatkommunikationenerforståetvedopfølgendesamtale(r)ienspatientforløbisær vedalvorligesygdomme.fådedårligenyhederførst,ogdereftergennemenopfølgende samtalesikre,atbudskabeterforståetenmulighederogsåatoptagesamtalen,såbåde sundhedsprofessionelleogpatient/pårørendeharmulighedforatgenhøresamtalenforat sikreforståelseafinformationogevt.stilleuddybendespørgsmål.etsupplerendeforslag eratlavecafemiljø,hvormankantalemednogen,derharprøvetettilsvarendeforløb. - Tidtilopfølgning Atderafsættestidtilopfølgendesamtaleilægenskalender,hvorpatientenharmulighed forrettehenvendelseeftermundtligesamtaleatdetermuligtforpatientenviasms/mail atstillespørgsmåltilegenbehandlingeftersamtale. - Uddannelseikommunikation Lægen/sundhedspersonalet skal være nærværende og til stede i en samtale. Kommunikationsuddannelse af frontlinie medarbejdere (læger, sygeplejersker, sekretærer),sådevedogkansættesigindihvadderervigtigtatvideforpatienten. - Optimersamarbejdetompatientenssygdom Patientenbærerogsåendelafansvaretforsinbehandling.Sygehusvæsnetskalblivebedre tilatanvendepatienteniforberedelsesfasenogunderbehandlingeneksempelvisvedat fremsendeforberedendemateriale/spørgeskema(optiongrids).deterhervigtigtatvære opmærksompådepatienter,somikkeharressourcernetilselvatstyreoghåndteredenne proces disseskalunderstøttes. - Guider Sommankantagefati,hvismanharproblemermedatforståhvadderforegår.Derkunne såledesværeetkorpsafguidersomkunnefølgedenenkeltepatient,hvismanbederom det.nogenstederfårmanudleveretetlillekortmedkontaktinfopåenpersonmankan ringetil.deterenrigtiggodide. Varsletobligatoriskudskrivningssamtale Varslet obligatorisk udskrivningssamtale med patienten, hvor patienten er blevet orienteret forud, så patienten kan forberede spørgsmål eller invitere en pårørende eller

13 netværkspersonmed.dettekansærligtværevigtigtindenforpsykiatrien.detervigtigt,at samtalenregistreres/dokumenteres. 5. Skriftliginformation - FællesITsystemidetoffentlige BedreITsystemerderkommunikerermedhinanden(patienten,kommuner,sygehuseog almenlæge)etværktøjdergørinddragelsemuligogeffektiv.inddragepatientensviden dokumenterifællesskabmedpatienten.ogsåpåtværsafregioner. - Tydeligklarinformationformodtageren At jeg som borger skal være helt klar på, hvad sygehuset meddeler mig skriftligtat gennemskrive eksisterende materiale'projekt godt sprog'borgerne skal kunne forstå beskederne. Man skal vide, hvem man skal kontakte. Ikke have flere forskellige brevføddermedforskelligekontakter.manskalturdekommunikereså'banalt'atallekan forstå. - Informationførstpåugen Informationfrasygehusetskalkommeførstpåugen.Særligtubehageligeinformationerog hvisdetikkekangivespersonligt.startbrevmedhvad,hvoroghvorfor,såmanikkeskal ledeefterinformationer.detskaberklarhed. - Patientkommentarertiljournaloplysninger Derskalgivesmulighedfor,atpatientenkanfremsættesinekommentarertiljournaleniet særligt kommentarfelt på sundhed.dk Formålet er at undgå misforståelser og give mulighedforatstilleuddybendespørgsmåltillægensdiagnose/behandling. - Standardiseringafskriftliginformation Detvigtigsteer,atregionen,gernealleregioner,standardiserersininformationDernæstat denskriftligekommunikationerkortogpræcis,ogderkanhentesmereinformationhvis manønskerdet.denskriftligeinformationskalsuppleresafvideoogandremedier,ide situationerhvordeterrelevant.nårinformationersendesudskalderhentesinspiration frakommunikationenideafdelinger,dergørdetbedst.målretformuleringernei indkaldelserne,sådetrammermålgruppenogsikrer,atborgerneforstår,hvadder kommunikeres,såderskrivesietletforståeligtalmindeligtsprogogbeskriver sammenhængenogforventningernetildeforløb,derindkaldestil. - Individuelskriftlighandleplanefterførstemøde,nårderforventesetlængeresygeforløb Handleplanenskalforventningsafstemmeogskabetryghedved,atpatientenved,hvadder skalske.ogpatientenfårlødigogentydiginformationomegensygdomogdets behandlingsforløb.

14 - Patientinformationdigitalt Muligheden for at få informationen digitalt, f.eks. på eboks og/eller via borger.dk og sundhed.dkmulighedforatkommunikeremedpersonaledigitalt.dedigitaleløsningerskal værebedreognemmereendidag - Præcisskriftliginformationsompatientenkanbrugeift.pårørende Informationen, som patienten modtager, skal være præcist afpasset ift. til den enkeltes udredningsforløbellerbehandlingsplan. Udvekslingafinformation Udvekslingafinformationermellemforskelligeinstanserpåogmellemsygehuse, kommunerogpraktiserendelæger. Hotline Hotline,hvormankanringeogstillespørgsmåltilsitindkaldelsesbrevmedarbejderenskal kunnesebrevetogså. 6. Digitalkommunikation - Digitalborgerjournal/Alleinformationerskalkunnemodtagesdigitalt Lettilgængeligepatientjournalerforpatienterne.Giveroverblikoveregenbehandling(alle behandlinger).oplysningerneomenbehandlingskalværetilgængeligmeddetsamme.det samme gælder planen for et forløb. Mere brug af SMS tjenester.patientsamtaler over Skype. - Skype AtSkypeogidetheletagetvideokommunikationanvendesmegetmereaktivt,f.eks.når de pårørende ikke kan være der, og i det hele taget videokommunikation på tværs af pårørende,faggrupper,geografimm,sålægeligeekspertiseogsåudnyttesbedre.menikke somerstatningforpersonligkommunikation.resultaterneafenstuegangbørsendesudtil depårørendepåmail - Landsdækkendefællespatientjournalskaludvikles Ubesværetadgangtilpatientenspatientjournalsomerhelttidstro.Etfællesjournalsystem på landsplan, så man kan gå ind i journalen uanset fra hvilket sygehus og se hvad der senestersketforpatienten. - Samkørendedigitalesystemer Informationervia/påsygesikringskortetpåkortenviaChipmednøglekort/nemID.Forat optimererdenmålrettedebehandling.derskalogsåværescannerepåsygehuseoglæger, ambulancersåmanskalkunnefåjournalerm.m.iandreregioner.,hvormanevt.befinder sigvedsygehusbesøg.

15 - Enapptilelektroniskinteraktionmellembehandlereogsundhedsvæsenet Kanregistrerehvadjegspiser,drikker,motionererogtestresultater(blodsukker,iltmæting) ogsåvidereogsendedetelektronisktilminegendelatpatientjournalen.behandlerenkan sedissetalindenminindlæggelseellerambulatoriebesøg. - Fællesoffentligestamoplysninger(medtvungenopdatering) Borgerenskalselvkunnegåindogopdaterestamoplysningerogsåskaldetligge,sådeter tilgængeligtforallesygehuse.borgerenskalaltsåselvejedineoplysninger.oplysningerom bisiddereskalogsåværederinde. - Adgangtilelektroniskkommunikationmedsinkontaktpersonpåsygehuset Uansethvormanerskalmansompatientkunneelektroniskkommeikontaktmedsin kontaktsygeplejerske.samtidigskalideensikre,atdesektorerogaltdet sundhedspersonalemansompatientharberøringmed,harletoguhindretadgangtil patientensegnesundhedsdata. - Mulighedforbedreselvbetjening Mulighedforbooking,bekræftelse,varslingaffremmøde,synligttidsforbrugi behandlingsforløb.smsogmailcheckindførkonsultationogbehandling,evt.opfølgning påtelefon(ogsåveddeborgeredererfritagetfordigitalkommunikation).inddrageog gørepatienteraktiveførbehandling,omdemøderop.borgerentageraktivtmedansvar forsitsundhedsvæsenogbrugafskattekronerne - Digitalbesøgsvenisamarbejdemellemkommuneogregion F.eks.faciliteretgennemældrerådet,handicaprådetellerfrivillige.Derskalværemulighed for,atældreellerandresvageitborgerekanhaveendigitalbesøgsven.måskekanman henvende sig til dem, der har valgt eboks fra. Dialog om digitalisering ved folkepensioneringellervedbrugafsundhedsvæsenet.detkanbådeværeetfysiskbesøg, ogenmankankontakte/ringetil. - Enmulighedforatfådigitalrådgivning Atkunnesendeetbilledetilf.eks.vagtlægen,såhankansehvadmansnakkerom.Det kunnekombineresmeddenappderhedder112.kunnedetudvikles,såmanogsåkan sendebilleder,oggiverenyderligeredimensionpåkommunikationen. Mulighedforatafbestilletiddigitaltogtilmeldesigennytid Gør tilgængeligheden til at bestille en tid bedre. Man skal også have mulighed for som patient at framelde sig digital kommunikation, da ikke alle har mulighed for at kommunikeredigitalt.detersværtatmeldeafbudpga.afdenkortetelefontid.medideen bliverdetlettereforpatientenattilrettesigsundhedssystemetsledigetider.

16 (Digitale)patientoplevelseroghelbredsinputiegenelektroniskepatientjournal På hver hospitalsstue kan der stå en PC, hvor patienten kan skrive sine oplevelser og tilstandindisin(elektroniskepatient)journalangåendeoplevelserpåhospitalet.detskal væreletogtilgængeligt. Tilpaskommunikation Derskalværeenkonkretindikatorfor,hvornårenpatientfølersigvelinformeretforat sikredenrettebalancekommunikativt,somkanværeforskelligefrapersontilperson. Underforskelligetiltagskalpatientenmedegenunderskrifttilkendegive,athan/hunføler sigvelinformeretmedforløbsinformationogbehandling. Lukkontorerne Kontorerneskallukkesogdestationærecomputereerstattesafbærbare,såregistreringen og dokumentationen af patientens behandling foregår inde hos patienten og i direkte dialog med patienten så får man dialog med patienten samtidig med, at man får dokumenteretogafklareteventuellespørgsmålogusikkerheder.pådennemådeundgår man"dødkontortid/registrering". 7. Grænser - Spørgeskemamedvanskeligespørgsmålsendesudmedindkaldelsesbrev Vedplanlagteundersøgelser/indlæggelserudsendesspørgeskemamedindkaldelsesbrevet indeholdene de vanskelige spørgsmål. Så kan den enkelte patient/pårørende i trygge og rolige omgivelser selv besvare spørgsmålene, hvis det ønskes. I samme spørgeskema tilkendegives, hvor meget samtykke der gives til pårørende, da der kan være informationer, man ikke ønsker ens børn skal have. At patienten skal have taget aktiv stilling til, hvor egne grænser går for patientinformation. Beslutningen skal tages i rask tilstand.atdetforklares,hvorforspørgeskemaet/detenkeltespørgsmålskaludfyldes. - Patientindflydelsepåinformationsudveksling Detmåspørgesomalt.Deterdogikkealt,derskalsvarespårespektfordenenkelte patient. Patienten skal have indflydelse på, hvad der deles og går videre mellem systemerne.derskalværefuldstændigtiltrotil,atkunrelevantpersonaleharadgangtil data. Det bør være muligt at få gjort oplysninger hemmelige i journalen. Det skal være muligtatfåhjælptilatforståsinjournal. - Grænselandmellempatientogborger Åbenogrespektfulddialogmellemsygehusogborger.Respektskalgåbeggeveje.Derskal brugesmindretidpåpapirarbejde.tidtildenordentligesamtale.derskalprioriteres!det erenfordel,hvislægenerbedreforberedt,indenhan/hunmøderpatienten. Kommunikationmellemfaggrupper,sektoreretc.skalforbedres.

17 - Grænseløsrelevantkommunikation Der ønskes en grænseløs kommunikation, hvis det er relevant for sygdommen eller behandlingsforløbet.dettegiverpatientenmulighedforatarbejdemeddendelafderes livsstil,derpåvirkerellerforværrersygdomsforløbet.detteviserogså,atpatientenharen medansvarforegetlivogkanbridragetiletbedresygdomsforløb. Mereindividualiseretinformationogdialog Forskelligepatienterharbehovforforskelligetyperafkommunikation.Nogleforetrækker digitalkommunikation,noglemundtligt,noglepålydbånd,filmogandet.ogpatienterne har også forskellige kompetencer, nogle ved meget om deres sygdom og om sundhedsvæsnetogrettigheder,andreskaltagesmereihåndenogforklaresflereting. Service Det her emne handler om, hvad der er vigtigt for borgerne i den service, der bliver ydet på sygehusene. Det kan strække sig lige fra, hvilke muligheder der er for at overnatte for de pårørende,hvornåroghvilkenmadmankanfåsomindlagt,ogdetkanværeting,dererrareat havemulighedfor,mensommåskeikkeerstrengtnødvendige.hvilkenserviceerdetborgerne forventer? 1. Sammenhængendeforløb - Bedrelægedækning Deterafgørendeforsammenhængendepatientforløbiheleregionen. Ogderskalderskabesincitamenterfor,atdererlægeriheleregionen. - Ènfællesplan At der lægges én plan for patienten efter grundig samtale med patienten, som alle involveredefagfolkstøtteropomogerenigeom.eventuellefagligeuenighederskalforegå vækfrapatienten...valgmulighederskalpatienteninddragesi.faglighederneskalbringes sammen, så de ikke lader patienter i stikken med beslutninger og forskellige svar på undersøgelser. - Sammelægeiforløbet Sammelæge,dererkontaktlægeforpatientenunderheleforløbet.Sammekontaktlæge under såvel indlæggelse som ambulante besøg. Lægen er ansvarlig tovholder for den enkeltepatient. - Skabsammenhængendepatientforløb Systemet(ellersystemerne...)skalheletidenarbejdeforatstyrkesammenhængeniforløb (f.eks.mellemafdelingerogmellemsygehuseogegenlæge)>patientenmåikkeoplevesig

18 somkasteboldmellemaktørerisystemet.nårmanopleverdet,kandethurtigtopfattes somdisrespekt,selvomdetikkeerintentionenhos"systemet"ellerpersonalet. - Ensartetkommunikationssystemihelesundhedsvæsenet Somkantalesammenmedkommunernesogandreoffentligesystemer,såsammenhæng tileksempelvishjemmeplejen.derskalværesammenhængendeinformationerhelevejen rundtidetoffentlige.atderkommunikeresglidendemellemdetresektorer,såallekanse, hvaddererafplanerforpatienten. - Forløbskoordinatorer En der kan styre ens kontakter. At der er en ansat der er ansvarlig for at koordinere forløbet,såledesderoplevestryghedisystemet.detgælderogsåforpatienternederskal komme til konsultationerne. Hver patient bør have tilbud om en navngiven patientkoordinatorvedindlæggelse. - Etspørgeskema/enpostkassemedmulighedforataflevererisogros Atopsamlepatienterfaringer.Dererbehovfor,atderbliverlagtetpresfrapatientereller pårørendeforatfårettetoppåuhensigtsmæssigearbejdsgange. - Diagnosecenter Sikre at der bliver stillet en diagnose, der kan handles på. Et mellemled mellem den praktiserendelægeogspecialisterne,somdenpraktiserendelægekanhenvisetil,nårder ikkekanstillesenspecifikdiagnose. - Holistisktilgangtilpatienten Sundhedspersoner som har en helhedsorienteret tilgang til patienten. Eksempel: Almen medicin,tværfagligeteams - Vidensopsamlingogerfaringsbank Etsamlet"kartotek"hvorlægersogpatientersoplevelserogerfaringersamlestilbrugfor andre. - Bedrebriefingermellemvagtskiftepådenindividuelleafdeling Findeenfaststrukturforbriefing/overgangmellemvagtskiftepådenindividuelleafgang, så man hurtigt, men struktureret kan gennemgå patienterne. Så man har indsigt i alle patienter. - Gruppe,derskalsikresammenhængendeforløbpåtværsafspecialer Gruppenskalarbejdemedatskabebedrekommunikationpåtværsafspecialer,såborgere medfleresygdommefårenbedreogmeresammenhængendebehandling.

19 Tværfagligtudskrivningscenter AlleskalgennemetTUC:Tværfagligtudskrivningscenter,somsikrer,atmedicinkorteter afstemt,hjemmeplejenerkontaktet,egenlægeerkontaktet,indenmanbliversendthjem frahospitalet.deterengodmådeatinddragepraksissektorenpå.godsammenhæng mellempraksis,hospitaloghjemmepleje.dermåikkekommepatienter(isærældre)udaf hospitaletudenathaveværetforbientuc.ingenudskrivningeromnatten. Udskrivningsbrev Brevetskalindeholdeenfremadrettetplan(eks.næstebookedetid),hvemkanman kontakte,telefonnumre,opmærksomhedspunkterifm.eventuellekomplikationer, henvisningtilspecifikhjemmeside.klarinformationom,hvorvidtpatientenselvskalgøre nogetidetfremtidigeforløb.hvornårkanmanforventeathørenoget/fåsvar.større tryghedefterindlæggelse.patientenved,hvadderskalske,oghvemderkankontaktes. Étsystemmedénforløbsansvarlig Enharansvaretfordetretteforløb.Atmanikkeskalstarteforfrahvergangmedsin sygehistorie.informationerskalværetilrådighedforallerelevantebehandlere,som inddragesiforløbet. Overskueligejournaler Lavetjournalprogram,hvordetallermestessentielleblivertrukketud,sådetogsåbliver nemmereforpersonaletatskabesammenhæng.fxmedenslagshashtags,såmanhurtigt kanfåoverblikogskabeenfornemmelseafsammenhæng.hurtigtilgængelighedtilden relevanteinformation.udformejournalerefter,atdeskalkunnelæsesnemtoghurtigtaf enkollegapåenandenafdeling. Overgangmellemforskelligedeleafsundhedssektoren Indførelsesafetopfølgningspunkttiludskrivningssamtaler.Sundhedspersonaletskaltage højdeforoverleveringtilrelevantesystemer;hvadentendeterindenforhospitalsvæsenet eller sundhedssektoren generelt. Det kan være ved egentlige overleveringssamtaler, en telefonsamtaleellernogettredje.derskalafsættesressourcertildet. Patientenicentrum Vi ønsker at man ikke falder ned "mellem to stole"mellem to regioner eller bare to afdelinger. Patienten skal være i centrum. Der skal være større sammenhæng og samarbejdemellemregionerneogmellemhospitalerogkommuner.dererforstramen opdelingmellemafdelingersøkonomi/regionersøkonomimv. Digitalprækonsultation LægenkankontaktepatientpåSkypeellerFacetimeførambulantebesøgmedhenblikpå

20 atkunneforudbestilleundersøgelsen.manskalfølesigvelkommennårmanankommer,og manvedhvadbehandlingendrejersigom. Modtagelseafpatienten Modtagelseafpatienten,følgeoptilafdelingellerbehandling(bådeambulantog stationær).orienteringomventetid/forventningsafstemning(fxtræketnummerordning oginformationsskærme).imødekommendeoginformativmodtagelse,nejtilsure receptionisteriglasbure.detvigtigeerpersonligbetjening.ikkemeredigitaliseringeller vejskilteogbrochurer. Velkomstpersonerpåafdelingerne Der skal være dedikerede velkomstpersoner på afdelingerne, som tager imod og informereromhvadderskalske,ventetiderosv. 2. Ligemuligheder - Systematiskanvendelseafledsageogbisidderordning Atsygehusetaltidsikrer,atderaltiderenledsagertilstede,nårpatientenfåroplysninger. Og det skal gerne være en professionel, som samtidig kan være med til at sikre, at patienten forstår implikationerne af oplysninger samt sine rettigheder og kan handle på dem(ellerfåhjælptilathandlepådem).detkunneværeetkorpsalapatientvejlederne. - Tilbudtilpersoneriudkantområderne DerskalværefleretilgængeligetilbudiudkantenafDanmarkforatnåborgerneogman ikke stiller krav om, at de skal rejse langt. Praktiserende læger skal være tovholder for borgerenssundhed.lægenskalkunnehenvisepatienterogsåvedprivatesundhedstilbud, da den ressourcesvage ikke kan træffe det valg selv. Den enkelte kan ikke selv tage det ansvar og har ikke ressourcer til at undersøge, hvilke virksomheder der findes for f.eks. private fysioterapeuter, gynækologer m.v. Ensrettet regler på tværs af regionens kommunerforhvornårmanharkravpåtransporttiltilbuddenesomborgerikommunen. Udekørendeteams:derkankørerundtideområder,hvordererfærrelæger. - Individuelvurderingafpatientsbehovforhjælp Tilstøtteogoverblikietbehandlingsforløb.Atlaveentværfagligvurderingisamarbejde medpt.afdennesressourcer,evt.medentjeckliste.erpt.bevidstomsinsituationoghar pt.ressourcertilathåndtereden?allept.skalspørges,såpersonaletikkerisikereratlave enfejlvurderingfordienpt.umiddelbartfremstårressourcestærk.hvisdererbehovfor hjælpskalpt.havetildeltenbisiddertilathjælpesigtilatholdeoverblikogbliveguidet gennembehandlingsforløbet.

21 - Målrettetinformation Vierikkegodenoktilatinformeredesvageisamfundetomdetilbudderer.BorgerDK kan blive bedre. Lave materiale, der er målrettet de forskellige målgrupper. Vi skal lave letforståeligtinformationsmateriale.video,højtlæsning,tekst. - Frivilligesomressourceforressourcesvage Atsygehusetharetkoordinerendeansvarift.atknytteenressourcestærkfrivilligperson sammenmedenressoucesvag,derikkeharpårørende/netværk.atsygehusetharenliste overmuligefrivilligpersoner/frivilligkorps,netværksstøttepersoner. - Screeningsprogrammerforsærligtudsattebefolkningsgrupper Ressourcesvageborgereskalhaveopsøgendetilbudomatindgåiscreeningsprogrammer, dertidligtkanopsporesomatiskesåvelsompsykiskesygdomme - "Rullendesygehus" Der er grupper, som ikke har nemt ved at komme på sygehus fx kan der mangle netværk/adgang til transport eller opsyn efter operation. På plejehjem/herberg kan der kommesygehuspersonaleudpåenfastturnus. - Støttetilsvagepatienterudennetværk/pårørende Stille en praktisk person til rådighed for den svage patient, der kan hjælpe med at konkretisere patientens behov, egne ressourcer og forudsætninger for at bruge sundhedsvæsenet. - Enopsøgendeperson Understøtter den ressourcesvage patients behov. Kunne være en del af patientvejledersystem. Ikke en patientforening, som organisere for at undgå for mange instanser. - Skabkontaktmellemressourcepersonerogsygehus Herunder organisationer og sociale hjælpegrupper og patientforeninger. og få løst årsagerneogikkekunsymptomernesikre,atfleretilligefårenoptimalbehandling.hvis socialeproblemerermedvirkendetilfysiskesygdomkandissemåskeundgås. - "Kufferttjek" Haveenmålestokfor,hvadderskalværeopfyldt,førmanbliverudskrevet.Entjeklistefor udskrivningen.eksempelvisenhjemløs:hvadbliverhanudskrevettil.enenlig:erdermadi køleskabet?veddu,hvaddeterdetnæste,dersker?hvadmanselvskalbidragetil?har patientenforståetmedicineringen?+tageansvarfordetderdukkerop.

22 - Bisidderordningerforsvagepatienter Manlaveretkorpsaffrivilligebisiddere,dererbaseretpådiagnosespecifikkeområder.Der kan trækkes på erfaringer fra andre eksisterende bisiddersystemer. Regionen skal have politiskejerskaboversystemet.detskalmeldesud,atmanskalhaveenbisiddermedved personligkontakt,mendetteskalafmystificeres,såpatientenikketror,atdetdrejersigom en dødelig sygdom, selvom der skal medbringes en bisidder.information, information, information. - Flereaflastningspladserellerflere"følgehjem"funktioner - Udvidedeogfleksibleåbningstider Atflereambulatorierlaverlængereåbningstiderogdropintider,såpatienterpå arbejdsmarkedetikkeheletidenskalbedeomfri,fordetfårentilatfølesigmeresyg.lige mulighederfordem,dererpåogudenforarbejdsmarkedet. - Færremulighederforfortolkningafserviceogsundhedsloven Hvismanvilsikreligemulighederforbehandlingallestederilandet,målovgivningenikke kunnefortolkesforskelligt. - Sygehusetskvalitet Étsamletsted,hvormansomborgerkanfindeoplysningeromsygehusetskvalitet.Hvor mankanse,hvorgodthospitaletklarersigmedhensyntilgenindlæggelser,uth'er, infektionstal,hvormangeoperationerdeforetagerindenforetgiventområdeetc.påden mådekanmansomborgerbedreudnyttemulighedenforfritsygehusvalg,sometoplyst valg,sådetikkekunskerudfraventetidendetenkeltested. - Synlighed Sundhedsvæsnet skal blive mere synligt overfor dem med færre ressourcer, fx via: folkeundersøgelserkampagnerflyersskraldemandsmodellenhvormanmøderfolk, hvordeerderessourcestærkeborgereogsåetansvariforholdtilatinformere. - Differentieredebehandlingsforløb For eksempel at en kræftpatient, der ikke har pårørende, får hjælp af personalet med kontakttilenpatientforening,somkanstøtteopompatienten. - Forløbskoordinator Allepatienter(isærdeleshedderessourcesvagepatienter)skalhaveenforløbskoordinator såsnartdekommerikontaktmedsundhedsvæsnet.navigatøren/koordinatorenkanvære enudefrakommendefraeks.enpatientforening.dererbehovforenkoordinator,somkan væretovholderpåtværsektorieltplan.

23 3. Patientensbehov - Godkostmedmulighedforfritvalg,menuogtidspunkt - Synligtpersonale Personale/mennesker, man kan spørge på hospitalsgange, i skadestue osv.gør tydelig opmærksompåimodtagelsen,hvordefolkermanaltidkanspørge(hvisdeerskjult). Hvisderskernogetakutogfyldigt,derændrerarbejdsgangeneellerfylderskadestuerne, såladpersonaletkommeudogsigedettildeventende.tænkheltoverordnet,atfolkikke skalventeuvidende,ellerefterladesuvidende. - Underholdning Derskalværetabletmedmulighedforlydbøger(holderlydfraandre/stuenude).Fjernsyn påstuen.tilbuddetompatientstøtteskalværetydeligere.detervigtigtfor,atpatienten fårlidtmeningihverdagenpåhospitaletindholdihverdagen.(primærtfordem,derer langtidssyge). - Menufor,hvadjegsompatientindividueltvilhaveatvide,indenjegerude Detervigtigt,atpatientogpårørendefåren"menu"omhvadvikaninformereom,Alle har ikke samme behov, men kender heller ikke muligheder og tilbud som vi kan hjælpe med.ideener,atpersonaletundervejsiforløbetskalfølgeopogtalemedpatientenom disseforhold,hvordetpasserindiforløbet.detkansuppleresmedettilbudomatfåen video/lydoptagelsemedhjemfraudskrivningssamtaleelleramulatoriebesøg,ommedicin ogevt.træning. - Tænkpåpatientensomkunde Skalmanbehandlealleligegodtskaldebehandlesforskelligt.Ligesomved kommunikationstemaethandlerdetomkundeperspektivet.attænkerpåpatientensom kunde. - Valgmulighedformanglendetillid/kemi Mulighedforkontaktperson,hvismansompatientikkefårbrugbareinformationerom mulighederforhjælp,videreforløbiforbindelsemedhospital/ambulantbehandling udskrivelse.enkontaktmulighed,hvordukanfortælledinsagogfåoplysningomdine muligheder,hvismanerskeptiskoverforfaglig/lægeligvurderingiforholdtilbehandling. - Informationssøgning Mereinformationomforløbet/sygdommenspecielttil"demderkan".Mereinformation somkansøgesaf"demderkan",somkanfrigivenogettidhossundhedspersonalet. Opfordringtil,atpatientenselvsøgerinformationomforløbogbehandling.Opfordre

24 patiententilatskriveforventningerogspørgsmålnedindenstuegangoglignende.ipadstil hversengogevt.frivilligeinstruktørertilipads. 4. Tryghed - Patientensbog Patientensbogerenplanforopholdetpåsygehuset,sombliversuppleretundervejsunder indlæggelsen med oplysninger, så patienten løbende er orienteret om udrednings eller behandlingsplanen. Patienten ved på forhånd, hvad der skal ske under indlæggelsen på sygehuset. - Adgangtilelektroniskpatientjournal Evt.påpapirnårmanerindlagtpåhospitaletsådetertilgængeligtforalle.Deterden individuelletryghedderskalhåndteresiideen.hvadderskeroghvadderskalskeiløbet afindlæggelsen,bliverskrevetindpåenskærm,derhængervedensseng.detervigtigtat derbliverskrevetietgængssprogsåpatientenkanforstå,hvadderstår,såløsningenikke skaberusikkerhedistedetforsikkerhed. - Kontaktperson,somkankontaktesvia ogsåefterudskrivelse Alleharennavngivenkontaktperson,somkankontaktesvia .Kontaktpersonenskal væregennemgåendeiforholdtilpatientforløbet.derudleveresetvisitkortoginformation omforventetforløbefterudskrivelse,somf.eks.vedkræftforløbspakkerne. Tilbudomprofessionellebisiddere Alle patienter skal have et tilbud om at få en bisidder med til samtaler med sundhedspersonalet,somikkeerenpårørende. Bibeholdesmåsygehusfunktioner,medalmenbehandling 5. Selvhjælp/Ansvar - Aktiviegenhelbredelse Patienterne har selv et ansvar for at være aktive i egen helbredelse samt at følge anvisningerforbehandlingermedderessourcerdenenkeltehar.detskalværebilligere atlevesundt.derskalværerabatpåmotionscenter. - Informationtilpatienterneomhjælpogstøttehosfxpatientforeninger - Motivationtilatfølgeanvisningerefterbehandlingsforløb,regelmæssigesundhedschecks

25 - Merefokuspåogdebatomindividetsegetansvar Foregensundhedogegenbehandling.Detskalskeifolkeskolen,isportsklubber,på arbejdspladserogiseniorlivet.dermedskalsundhedsvæsenetsaktørerogsåværemedi debatten.detskalstyrkedenenkeltesbevidsthedomkring,hvadmanselvkan/skalgøre. Detervigtigt,atdederkan,ermedtilatløfte. - Størreansvartilpatienterne Give større ansvar til patienter, der kan løfte det. Telemedicinske løsninger udbygges så manikkebehøveratmødeoppåsygehusetsåtit.stortfokuspådepatienterderikkekan. - Vigtigtatværeaktivmedspiller Vilgernehaveenekstrafaneiitsystemetmedmineegnernoter.Derskalværeetstedi journalen, hvor jeg kan skrive hvad jeg har spist. Der skal være et skema, hvor jeg kan skrivehvorlangtellerhvormegetjeghargåethverdagunderindlæggelsen. - Kravtilressourcestærke Dermågernestilleskravtilde,derharressourceromselvatopsøgesundhedstilbudog tageansvarforegetforløb.herunderobligatoriskeindkaldelser,dersikrer,atmankommer tildenødvendigetilbud.bødertilde,derikkemøderoptilundersøgelserpåsygehuset. Kommunenskalikkebrugeressourcerpåatkøreudtilde,derselvkantransporteresigtil sundhedstilbuddet.systemetskalforvente,atdenhabilepatientselvtageransvarfor:tøj underindlæggelsen,nårmuligtegenmedicinbooketiderregistrerervægt/væskemv. - Kravom,atpatientdeltagerienforebyggendesamtaleforudforetforløb - Mødopogdeltag Patient skal møde op og skal deltage i de forebyggende tiltag. Sygehuset/det offentlige stillermedmotiverendeogstøttendetilbudstøttegrupper.efterforløbetskalderogså væreensamtale,somgiverpatientstøtteogvidenogtilbud. - Gensidigtansvar/selvbehandling InvolveringafpatientenidetvidereforløbPatientenskalvide,hvorfordeskaltagepiller ellerspiseenbestemtkost.patientenogsygehusetskallaveenfællesplan,nårpatienten forlader/bliverudskrevetfrasygehuset. - Spørgeskemahvordangårdetidag Derskalværemulighedforatudfyldeetspørgeskema,derkangøre,atpatientendeltager mere i sin egen behandling og føler sig inddraget i sit sygdomsforløb. Skemaerne skal kunneudfyldesiroogmagudenovervågning.

26 - "Patientensarbejdsopgaver" Under indlæggelse kan patienter løse praktiske opgaver for sig selv og medlindlagte: Fx hentemad/drikkevarertilmedindlagte.følgeandrepatientertilundersøgelse/behandling eller kiosk Yde psykisk støtte/omsorg for hinanden. (Kravene skal naturligvis matche patientensmuligheder). - Systematik:Gørpatientogpårørendemedansvarligeforderesforløb Vær systematiske i at tildele patient og pårørende et ansvar (i samarbejde/dialog med patientogpårørende)iforløb(genoptræning,livsstiletc.). - Fællesgruppertilf.eks.træning/livstilsændringer A la "Mødregruppe", hvor sundhedspersonalet sammensætter nogle patienter i nogle grupper grupperne skal f.eks. ændre livsstil grupperne skal fungere som f.eks. mødregrupper,hvosengruppesamlesforatdyrkemotionsammenm.v.gruppenstyres ogledesafensundhedsprofessionel. - Katalogmedoversigtovermuligeselvhjulpneopgaver/ansvarsområder Atspecificereretningenogmåletforhospitalsforløbet,såpatientenefterevne,situation ogiforløbetfårmulighedforudfraetkatalog/spiseseddelattageet(med)ansvarforsit raskgørelsesforløb.ikatalogetspecificeresdeopgaver,sompatientenselvharmulighed foratpåtagesig."voressundhedsvæsenmitansvar". - Enapptilhjælpominfoiforholdtilensygdom Det kunne være elementer/redskaber til at kunne hjælpe sig selv og undgå f.eks. indlæggelse evt. en kasse med redskaber. Selvhjælp/ansvar hjælp til selvhjælp. Det kan hjælpemedatskabeetoverblikoverforløbet. - Deskræddersyedekrav At kravene bliver tilpasset den enkelte patient. At der bliver konkretiseret hvem, der støtter patienten, hvis det er nødvendigt. At kravene bliver aftalt mellem behandler, patientogevt.pårørende.atkraveneertydeligeogforståelige.manskalaltidaftalemed patienter, hvor meget de kan og vil klare selv. Det skal systematiseres og selvfølgelig registreres.mankanogsåsompatientpåforhåndlæggesitønskeindifxsundhed.dk. - Informationsansvarifht.journaler Hovedansvaret ligger hos patienten, hvis vedkommende er i stand til det. Patient og pårørende får indflydelse på journalen. Journalen skal udleveres til konsultation og journalen følger udskrivningen. Den praktiserende læge skal kunne se journalen og sygeplejerskeikommunenskalkunneseden.

27 - Godeprocedurerforatsikrekvaliteten Frapatientengårindaddørentildekommerud,erderklareprocedurer,hvilketsikreret sammenhængendepatientforløb.dererstyrpå,hvadderskalskeundervejsog,atdetikke erpatientensansvar,atstyreforløbet. - Godkommunikation Viskalikkestillekrav,menspørgeindogmotiveredenenkeltepatient.Lyttildenenkeltes begrænsningerogmuligheder.nogleharbrugforatfåstilletkrav,mensandreskal motiveres.dethandleromgodkommunikation. - Afklaringafdenenkeltepatientsressourcer Differentieringmellempersonligogdigitalkontaktmeddenenkelteperson.Vurderingaf omdenenkeltekanpåtagesigansvarforegenomsorg,medhenblikpådifferentieringaf dennødvendigehjælp. - Plakater Enplakattilpatientogpårørende,hvorderstår:"Hermådugerne..."positiveplakater derafstemmerforventningerne.såkanmanbidragemednogetogvedhvadmanmåog hvadmanikkemå.mendetskalværetingderliggeroptilalmindeligsundfornuft.detskal væredumågerneikkeduskal. - Balanceipårørendeinddragelse Noglegangekanpatienternespårørendetrædetil.Mendetkrævernogletydligegrænser for, hvad man må og hvad man ikke måfx for at vedligeholde nogle standarter for rengøring.rengøringenmåikkeoverladestildepårørende. - Patientinddragelse Inddragpatientenogpårørendeyderligereiforløbet,ogmotivértilattageetansvar.Et sammenarbejde mellem sundhedspersonalet og patienten skal skabe yderligere inddragelseafpatienten.dermåindenforforskelligesygdomsforløbgodtblivetilbudtog dannet nogle netværk,hvor patienternekan udveksle erfaringer og oplevelser.man kan inddrage interesseorganisationer, og give hospitalet ansvar for at informere omkring de forskelligeorganisationer. - Udvalgskalgivebudpåselvhjælp/ansvar 6. Pårørende - Tagpårørendealvorligt Pårørendeskaltagesalvorligt.Debliveroftestinddragetnårsygdommeneralvorligogkan være et ekstra sæt øre, øjne og ikke mindst hukommelse. Individuel afstemning af

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID BLIV KLOGERE OG BETJEN DIG SELV Sundhed.dk er den fælles offentlige sundheds portal. Her får du nemt og

Læs mere

Ideer fra borgermødet i Region Sjælland d. 28. februar 2015

Ideer fra borgermødet i Region Sjælland d. 28. februar 2015 Ideer fra borgermødet i Region Sjælland d. 28. februar 2015 KOMMUNIKATION Tema 1: Overblik over hvad der sker Titel på ide/ønske Hvad går ideen ud på Hvorfor er det vigtigt at gennemføre ideen - hvilket

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland Idé-katalog til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland 1 Baggrund På baggrund af tidligere LUP resultater er der, på tværs af sygehusene, blevet udpeget regionale indsatsområder, som har relateret

Læs mere

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER UDFYLD VENLIGST NAVN: CPR.NR: Vi beder dig læse informationen på bagsiden af dette skema, før du tager stilling til spørgsmålene i nedenstående tre tekstbokse

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Tage-Hansens Gade 2 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade 44 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere om,

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard, Skejby Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget,

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

Drøftelser ved bordene sorteret ud fra temaer

Drøftelser ved bordene sorteret ud fra temaer Opsamling på borgermødet d. 28. februar 2015 Drøftelser ved bordene sorteret ud fra temaer KOMMUNIKATION Tema 1 - Overblik over hvad der sker Har du som patient et godt nok overblik over, hvad der skal

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar VALGPROGRAM 2013 Din sundhed.....også Venstres ansvar Valget er dit Tirsdag den 19. november 2013 kan du være med til at bestemme, hvem der fra årsskiftet skal sidde i formandsstolen for Regionsrådet i

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply)

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply) Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bedre information til kræftpatienters pårørende baseret på systematisk afdækning af behov HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More &

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere?

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Øget effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos medarbejdere og patienter Strukturelle tiltag

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Notat Dato 21. april 2015 MEB Side 1 af 5 Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Som samfund står vi overfor en lang række sundhedsudfordringer, der skal løses i de kommende år. Langt flere

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

Kontaktpersonfunktionen:

Kontaktpersonfunktionen: Psykiatri handler som al lægevidenskab om mennesker. I psykiatrien kommer du ind bag facaden hos mennesket og opdager de mest udfordrende og mest problematiske sider ved vores sind. Men samtidig får du

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle borger/patientforløb version 1 foråret 2013 Formål Indlæggelsen bliver kortere og kortere, behandling iværksættes

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Distriktspsykiatrien Greve

Distriktspsykiatrien Greve istriktspsykiatrien Greve Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Trondheim 22. september 2010 Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation

Læs mere

Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling når der er brug for det eller hjælpe midler når der er brug for det.

Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling når der er brug for det eller hjælpe midler når der er brug for det. Dialogmøde den 17.04.2015 Sammenskrivning af udsagn fra grupperne: Det gode: Det er godt når PL har lagt en plan forud for indlæggelse Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 6 Skriv til patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Kommunikations- og patientsyn... 4 Målgruppe... 5 Dit mål med informationen... 7 Formålet med informationen... 8 Gode

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb

Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb Tegning: Lars Andersen Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb En Tretrins raket Tanken bag et pakkeforløb Personlig patient oplevelse Anbefalinger i fht brugerinddragelse 2 Hvad er et pakkeforløb Så er der

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema til patienten Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Patientlabel Vejledning Du bedes venligst udfylde spørgeskemaet

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Når du har været udsat for en fejl

Når du har været udsat for en fejl Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 3 Når du har været udsat for en fejl November 2006 Når du har været udsat for en fejl PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende cd-rom.

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse del 2 Afdeling for Kvalitet & Patientsikkerhed Mette Vinter: mmvi@cancer.dk Den kræftramtes

Læs mere

Den brugerdrevne innovationsproces DESIGN AF PROCESSER MED PATIENTINDDRAGELSE DESIGN AF PROCESSER MED PATIENTINDDRAGELSE

Den brugerdrevne innovationsproces DESIGN AF PROCESSER MED PATIENTINDDRAGELSE DESIGN AF PROCESSER MED PATIENTINDDRAGELSE DESIGN AF PROCESSER MED PATIENTINDDRAGELSE DESIGN AF PROCESSER MED PATIENTINDDRAGELSE 1 Ved Nicolai Mendgaard-Larsen, chefkonsulent, Syddansk Sundhedsinnovation 2 Den brugerdrevne innovationsproces FORSTÅ

Læs mere

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Patienttavler Baggrund Magnet Hospitals Baggrund Patient inddragelse Baggrund LUP 2012 Kontaktpersonsordningen Stuegang Udskrivningssamtale

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd.

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Pårørende til kræftsyge Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Kræftrejsen Patient og pårørende rammes sammen: Brud på livsfortællingen Forholde sig til kompleks information om sygdom

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Helbredsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Få en skræddersyet helbredsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Praktisk patientinformation

Praktisk patientinformation Praktisk patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Samarbejde om borgere med hjertesygdom. Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale

Samarbejde om borgere med hjertesygdom. Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale Samarbejde om borgere med hjertesygdom Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale Hjerterehabilitering Sygdomsspecifik sundhedsaftale for hjertekarsygdomme med Region Nordjylland I aftalen stratificeres

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

Guide til den gode dialogsamtale

Guide til den gode dialogsamtale Guide til den gode dialogsamtale En klagesang er til for at høres, ikke en stil som skal rettes - Benny Andersen Hvorfor tilbud om dialogsamtale? En patient/pårørende har indgivet en skriftlig klage til

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: Cpr.nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns cpr.nr.: Egen læges adresse: 1 Hvad er årsagen til din

Læs mere

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien INFORMATIONSINDSATS Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien Første møde med Psykiatrien som behandlingssted kan være en overvældende oplevelse for patienten, men i høj grad også for pårørende.

Læs mere

Idéen i Sundhedsfaglig rådgivning Socialt netværk. Idéen med Patienten opnår en forlænget følelse af sikkerhed og tryghed efter udskrivelsen

Idéen i Sundhedsfaglig rådgivning Socialt netværk. Idéen med Patienten opnår en forlænget følelse af sikkerhed og tryghed efter udskrivelsen Gruppe 1 Det Virtuelle Patienthus Nøgleord: Sensorteknologi, monitorering via GPS, Gyro, interaktiv medicinæske Patienten opnår en forlænget følelse af sikkerhed og tryghed efter udskrivelsen Individuel

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser

Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser Ph.D. F&U konsulent - projektleder Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet 3. april 2014 Program - Introduktion af workshoppens

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift:

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift: ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns CPR-nr.: Egen læges navn og adresse: 1 Hvad er årsagen

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere