IDéER. fra borgermøderne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDéER. fra borgermøderne"

Transkript

1 IDéER fra borgermøderne

2 Ca.800borgereogpolitikeresadbænketomkringrundebordepåUniversityCollegeNordjyllandi RegionNordjylland,påBjerringbroGymnasiumiRegionMidtjylland,iLillebæltshallerneiRegion Syddanmark, på Hotel Scandic Roskilde i Region Sjælland og på Herlev Hospital i Region Hovedstaden.Opgavenvarheltkonkretatkommemedideertil,hvordansundhedsvæsenetkan forbedrekommunikationogservicepåsygehusene.påforhåndvarderlavet78temaerfordeto emner, som strukturerede debatterne. Deltagerne fik i første runde et fast tema, som udgangspunkt.iandenrundekunnederfritvælges,hvilkettema,somdeltagerneomkringbordet, villekommemedenidétil.hvisenkeltedeltagerehavdeflereogandreideer,vardermulighedfor at aflevere dem på postkort. Her er et sammendrag af de mange ideer, som borgerne den 28. februar2015,overhelelandetkomfremtilpådefemborgermøder. Mangeidéerharsammeudgangspunkt,menmedforskelligevinkler,ogerbragtfremunderflere forskelligetemaer.derforvilderogsåværeenvisgradafoverlap/gentagelserundervejs,somer fastholdtforatvise,atdetforborgernekanværevigtigtirelationtilflereforskelligetemaer,atde foreslårdetdegør.

3 Kommunikation Detheremnehandlerom,hvadderervigtigtforborgerne,nårdesompatienterogpårørendeeri kontaktmedsygehuset.omdefårforståeligeoplysningerinden,omdererformangeoplysninger, om de kommer i den rette form. Men også når de er på sygehuset og efter. Hvad det er de efterspørger.oghvadgørdetletterefordematfølgemed,forståogindgåietgodtsamarbejde medlægenogsundhedspersonalet. 1. Overblikoverhvaddersker - Journalen Journalenkantilgåspåtværsafbehandlereogsektorer,såpatientenikkeskalbrugeden førstetidpåatsvarepådesammespørgsmåligenogigenjournalenskalkunnelæsespå tværsaffaggrupperogsektorer - Lægenlaveretresume Athverlægeharansvarforatudformeetkortresumeafbehandlingsforløbet,såden næstelægekanorienteresigudenatstarteforfra. - Forløbsplan Derønskesetflowdiagramoverpatientforløb,hvordeaftaler/undersøgelsemanskaltili forløbet fremgår. Således at det er synligt for patienten hvilke elementer patienten skal igennem. At man kan se der er en opfølgende samtale f.eks. Fx i forhold til et standardiseretforløb,hvordetfremgårhvilkeelementermanskaligennem. - Pårørendefuldmagt(eventueltsomenapp) Med app en kan der ske større inddragelse af pårørende. En sundhedsperson kan udnævnes som tovholder for den enkelte patient.app en kan indeholde en så nøjagtig sommuligtbehandlingskøreplanogietklartsprog. Trackingnummerforpatienterne Derskalværeetoverblikforpatienterneom,hvormaner"henneisystemet",ellerhvoren henvisningerisystemet.vedflerediagnoserkunnederværeforskellige"farver"såderer etoverblikforpatienterne. - Lægemiddelinformation,derermålrettetpatienten Bedre information om medicin, der ordineres til patienten. Lægen forklarer virkning og hvorfor de får det, samt de bivirkninger der er. Ensretning af lægemiddelnavn, så de hedder det samme, da der er forskel på f.eks. det der står på recepten og det de får udleveretpåapoteket.listeoverallenavnepålægemidlerderindeholdersammeaktive stof.

4 - Samarbejdetmedhjemmeplejenskalifokusogudbygges - Målrettetinformation Vigtigtatsættesigimodtagerensstedforatsikreenskarpereinformation.Atsættersigi modtagerenssted,såinformationenbliverkortogpræcistudenformangeforkortelserog lægesprog. - Appsomforløbsstøtte App'en skal minde dig om hvornår du skal tage din medicin, kalenderaftale med lægen, minde dig om prøver fra lægen.. En app skal udvikles med overblik over mig og min sygehusplanligesomsundhed.dk,menmedmegethurtigereopdatering. - Faseopdeltbehandlingoghandlingsplan Redegørelseforforskelligestepsiforhandlingsforløbetbådepåpapirogdigitalt.Iforhold til det digitale aspekt, skulle man kunne gå ind og skrive en "besked" hvor man kunne spørgeom,hvordandetstårtilmedensbehandlingogommanmåskeerblevetglemt. Isærrelevantforpsykiatrien. Forløbsjournalpåsundhed.dk Mereoverblikoversituationen.Entidsplanoverforløbet.Påsundhed.dkkanmanoprette enforløbsjournal.allebehandlereskalforpligtesigtilatskriveiplanen.fxhvilkenlæge, manskalsehvornår.detskalogsåværemuligtforpatientenellerenpårørendeatkunne komme med en kommentar. En tovholder kan have ansvar for forløbsjournalen. Der er brugforatforenkleforløboginformationer. - "Mitforløb" En individuel kommunikationsplatform hvor man forud for et kompliceret behandlingsforløb bliver informeret enten ved pjecer, møde med "patientrådgiver" undervejs,evt.suppleretmedtelemedicinskemuligheder/skypeiforløbet.detskalogså givepårørendemulighedforatfølgemedipatientensforløb. - Informationomogsammenhængiforløbenemellemsygehusene Krav om, at sygehusene ved, hvad der sker i den enkelte patients samlede forløb, og dermed også hvad patienten skal igennem ved de andre sygehuse/enheder. Sygehusene/enhederneskalinformerehinandenogaftaleforløbet,såderersammenhæng og patienten kan få information og dermed overblik over det samlede forløb. Den information,sompatientenskalhavekanevt.væreipapirform,sådetkansamles,ogde kanhaveenmappeståendehjemmemedalskriftliginformationsamlet. - "Træningslejr" Medflerediagnoserkandetværegavnligtmedet'træningsforløb'medfleredeltagere,der forberederdemedvirkendepåderesfremtidigeforløb.

5 - Informationsskærmeomventetidiakutmodtagelsen Lavenlisteoverprioriteringenogrækkefølgenafdeventendepatienteroghængdenop synligt,sådeterklartfordeventendehvorfordeventer.gernepåenskærm,hvorlisten løbendeopdateresselvfølgeligudenatvisefølsommeoplysninger,f.eks.medetnr.pr. personog"akutblødning".nårmankansesitnr.påskærmenermanikkebangeforat bliveglemt. - Patientfåretresumé Efteretsygehusforløbbørpatientenfåetskriftligtresuméoverhvadderersketoghvad derskalskepåalmindeligdansk. Tovholderogmererådgivning Tovholdertilathjælpeenvidereienafklaringsprocesiensegetbehandlingsforløb,som kankontaktesgennemsygeforløbet.kravattovholderharkendskabtilregler. Patientsagsbehandler Enpersonsomkanforklaredigregler,omhospitaletsmuligheder,økonomiske støttemuligheder,hvornårgårmantilegenlægeigen,vedhjemsendelse,nårhospitalet overdragertilnæstebehandler.uvildigrådgiver,gernemedjurakendskab. - Skræddersyetkoordinator/kontaktperson Gennemgåendekontaktpersonunderheleforløbet.Denenepersonskaltildelesfrastarten af.ogdetskalgørestydeligt,atmanharsådanenkontaktpersongennemheleforløbet. Denne person skal også sikre, at alle afdelinger, der laver de forskellige undersøgelser snakker sammen. Kontaktpersonen skal have overblik over fx. blodprøver, aftalt behandling, møder, og at aftalerne bliver overholdt, fx. ved påmindelse ved sms. Kontaktpersonenskalværemedtilstuegangellerkanvideregiveinformationer - Bisidder Tydeliginformationommulighedforbisidder,derkanværemedtilsværesamtalerogtil lytteogforstå,hvadderskalske. - Følgkundentildørs Følge patienten gennem hele forløbet via en sundhedssygeplejerske ansat ved praktiserende læge. Følg kunden til dørs på tværs af sektorer praktiserende læg, speciallæger, sygehus, kommunal indsats (hjemmesygeplejerske). Borgerens/patientens højrehånd. - 30sekundertiløjenhøjde Sundhedspersonaletsætter30sekunderaftilattaleom,hvadderskalske,hvorformaner her.ogafklaringaf,atbådepatient/pårørendeogsundhedspersonerenigeom,hvadder

6 skal ske. Det er for at sikre nærvær og at personalet udviser indlevelse i patientens situation. Bedrekommunikation Informationpåentavleveddenenkeltesseng,hvorpåalleinformationerhængesopnår dekommer.eksempelvisblodværdiogtidspunktforlægegang.forenklingog tydeliggørelseisærtildemderermegetsygeellerældre.spørgsmålettiloplevelsenskal stillesmensmanerindlagt,ikkebagefter.personaletskalspørgeindtil:hvemkanhjælpe dig?hvemerdenpårørende,somviskalkommunikeredehertingtil? Overordnetoverblikoverbehandlingsforløb/handleplan Enenhed,personellerfunktion,dereransvarligforatsikrepatientenssammenhængende overordnedebehandlingsforløb.dervederpatientenideeltsetheletideninformeretom, hvad der er sket, og hvad der skal ske i et givent forløb. Ingen undersøgelser uden svar/revidering af det igangværende forløb. Ingen indkaldelser eller flytning uden begrundelse/afstemningafforventningertil,hvadderfremadrettetskalske.detbørsikres, atderskerenfysiskoverleveringafpatientsagerf.eks.fraenhospitalsenhedtilenanden. Oggernepåforståeligtdansk. Appmedpatientoplysninger Nemoghurtigadgangforpatiententilprøvesvar/oplysningergerneviaenapp,somkan understøtte behandlingsforløbet. Vi ønsker en app, der hjælper os til at holde styr på behandlingsforløbetogdedataderliggerpåsundhed.dk. 2. Respekt - Personaletsevnetilatkommunikereempatiskogrettidigtpåborgerenspræmisser Borgernesskalhavemulighedforatgivetilfredshedstilbagemeldingumiddelbartefterden konkrete samtale, fx i form af en digital besvarelse som det kendes fra telefonsalg, samtalermedbankrådgiverogforsikringsselskaber. - Fortroligtrum Derbørværeetrumpåsygehuset,hvormankantalemedpatienterneifred,såledesat derydesrespektdenenkeltesrettilprivatliviensværsituation.tilsamtaler,stuegang samtundersøgelserderkræverfredogro. - Selvbestemmelse,hvordeterrelevant Vivilgernehaveatsygehusvæsnetbetragterpatientensomkunde.Hvorderblivertaget håndomdenhelepatientogsygehusetogsåsikre,atpatientenvedudskrivningkantage varepåsigselv.enholdningsændringfokuspåpatientfremforsystem.respektforden

7 enkelte frem for systemet. Patienten skal kunne ønske at få oplysning om, hvilke mulighederderer. - Reelinformationomalternativet Det skal være muligt at give patienten reel information om alternative muligheder og fordeleogulemper.oggåindidialogmedpatientoghvadlægenvilanbefale. - Enbedremodtagelsessituationnårpatienterneankommer Atmanblivertagetgodtimodpersonaletskalikkesiddebagskranker,dererhermetisk lukketmedglaslåger.atpersonaleterbedreforberedt,nårmankommersompatient. - Respektfordetenkeltemenneske Der skal være tid til at tale med patienten og de pårørende. Hvad er behovet? Kommunikationiøjenhøjde.ITstjælertiden.Flerelægesekretærer. - Derbørikkespørgesomdetsammeigenogigen Determangelpårespektogdårligudnyttelseafressourcerogdårligudnyttelseafde teknologiskemuligheder,gentagendegangeeksempelvisatspørgeomhøjdeogvægt.it systemerbørkunnegivesygehusenerelevantesvar,nårdeskalbruges Gensidigrespektogempati Personaletskalværeprofessioneltogempatiskbådepådetpersonligeogfagligeområde. Detskalderforogsåuddannesiikkefagligefærdighederogikkekundetsundhedsfaglige. Uddannelsenskalsikre,atpatiententagesalvorligtsundhedspersonaletskalsættesigi patientenssted,lytteogkommunikereklartogforståeligt.personaletskalmødepatienter ogpårørendemedklartogtydeligtsprog. Ventetid Kanmanskrivepåenhjemmeside,hvorlangventetiddererforskelligesteder,såmanved, hvormanskalkørehen,eftermanerblevethenvistaf1813?skalopdateresheletiden. Detskalværevisueltogauditivtsåallekanbrugedet.Ogletatforholdesigtilsprogligt.Vi skalhaveåbent,nårfolkharfrifxaftenogweekender. Læraferfaringer Ledelsen skal forpligtes til at bruge gode erfaringer og skal yderligere forpligtes til at de dårlige erfaringer lægges på bordet. Ledelsen skal forpligtes til at handle på de dårlige erfaringer. Forskellige hospitaler og afdelinger skal forpligtes til at kommunikere og udveksle erfaringer.lægen skal sidde i patientens stol for en dag. De dårlige erfaringer skalpåbordet,sådetkanbrugestilvidereudviklingogkvalitetsudvikling.

8 Børneogungeområde Der mangler et børne og ungeområde. Flere ambulatorier med sygeplejersker, behandlingsansvarlig læge, patientteam, som fungerer som frivillige i børne og ungdomsområdetogipsykiatrien. Inddragelseafudenlandskeerfaringer Bådeifht.forskningogpatienthistorier/oplevelser. 3. Inddragelse - Fokuspådengodesamtalemedpatientogpårørende Størrefokuspåinddragelseafpårørende/bisidder.Mulighedfor,atpårørendefårpladsi flextrafiktilbuddet.tidentildengodesamtale. - SynligeLæger,nedlægkontorerne Styrkkommunikationogservicekulturiuddannelsen.Nedlæglægekontorerne,givdemen mobil arbejdsplads synlig for patienter og pårørende på afdeling. En klar arbejdsdeling mellemfaggrupperne,sålægerikkeskallaveadministrativtarbejde. - "Følgmedimitforløb"samtykke Giv den af patienten valgte pårørende lov til at følge forløbet, deltage i samtaler, "læse med"i/kopiafjournaloplysninger/adgangtiljournaloplysningerpåsundhed.dk - Opfølgendespørgsmåltillægen Mulighed for at stille opfølgende spørgsmål til behandlende læge på sygehuset efter udskrivelseoghurtigerebeskedtilegenlæge. - "Patientanalyse" At inddrage patienten nuanceret efter behov. Prøve at spore sig ind på hvad patienten ønsker.skelnemellematinformeretroværdigtogsamtidigladepatientenbevarehåbet. Omvendt lægge alle facts på bordet i forhold til overlevelsesprognose med videre hvis patienten ønsker det. Lægerne og det øvrige sundhedspersonale skal vise respekt for patienter og pårørende ved at give den nødvendige information: på stuegang, ved telefonopkaldmv. - Ligeadgangforværger Der skal skabes lige adgang for begge forældre/værger i adgang til information og sundhedsdataoginddragelseibørnenesbehandling.ogdettebør,hvordetgivermening, skevedanvendelseafdigitalkommunikation.

9 - Inddragelsesomenkultur Gørinddragelsetilenkultur,dergennemsyrersundhedspersonaletsarbejde!Fådetf.eks. ind i uddannelserne af sundhedspersonale. Få det ind som et ledelsesfokus. Arbejd sammentværfagligtforatstyrkekommunikationenoginddragelseskulturen. - Gøresineforventningertilinddragelsevedsygdomklarmensmanerrask Kan man gøre sine forventninger klar på forhånd. Information om, hvordan man vil inddrageskunnelæggesindpåsundhedskortellersundhed.dksomdonorkort. - Gensidiglydhørhedframennesketilmenneske Medinddragelsepåenrelevant,situationsbestemtmåde.Manskalværebevidstomsine roller. Alle har en rolle. Patienten skal tages med på råd i forhold til behandling, egne ressourcer,forløb.lægenskalkunnesættesigipatientenssted.hvadhvisdetvardig? - Pårørendesygesikringsbevis Atmankangiveenpersonenformforblankofuldmagttilatagereisundhedsvæsenetpå vegne af en. De skal kunne træffe beslutninger, få oplysninger, hente medicin osv. med sammerettighederogmulighedersomborgeren.detkunnef.eks.haveformafetfysisk kort, et pårørendesygesikringsbevis. Det er en person mere, der har ansvaret, ikke en overtagelse,mankanogsåselvgøredesammeting. - Pårørendeinddragelse Pårørendeskalinddragesnårpatientenindlægges,bådeisomatikogpsykiatri.Hvisderfra startenerensamtalebetyderdetmegetforroenfordepårørendeogdetskaberrammen fordetgodtvideresamarbejde.vigtigtatsikreenbalancemellempatientensindividuelle situationogrespektiforholditilpårørende. - Hotlineforpårørende F.eks. i psykiatrien: hjælp til patienter efter udskrivning, støtte til patient og pårørende. Hotlineforpårørende,hvordersiddersundhedspersonaletogbesvarerspørgsmål. Erfaringsdelingmellempatienter Erfaringsdelingmellempatienter:Online/digitaltfxchatrumellerportal,hvormankan oprettetrådeomkringproblemstillinger,forløbellerlignende.medtilhørendechatrumog blog.denneskalopstilles,sådererlinkstilvejledningerogvideofilmmedtidligere patienterserfaringer.dettelinkmodtagerpatientenvedindkaldelseietbrev. Blodprøver Blodprøverbørkunnetageslokaltogbrugespåhospitalet,såmanikkeskalgentage prøverneomogomigenoghvergangbevægesighelevejentilhospitalet. Spørgsmål Givpatientenenlisteovergodespørgsmål,sompatientkanstillevedbehandlingen(skal

10 udformeslokaltpådenafdelinghvorbehandlingenforegår).dereringendumme spørgsmålkundespørgsmål,derikkebliverstillet.atmansompatientalleredei indkaldelsesbrevetfårinspirationtildespørgsmål,mankanstilleibehandlingssamtalen. Manerunderpresogfårmåskeikkespurgtomalt. Enressourcepersontildennyepatient Duerikkealenetagenpårørende/bisiddermed.Givetgodtrådtilpatientenom,atman medbringerenpårørendeellerandenbisiddervedbehandlingen Sprogundervisning Sprogundervisningtilpersonaletoggivaltidskriftligtreferatafforeksempel genoptræningsinstruktioner. Patientenskalbetragtessomkunde Vierkundeributikken,ogviskalbetragtessomdet.Fxetalacartesystem,såmansom borgerkanbestemme,hvordanderskalkommunikeres,sådetkanløbesmidigtog individualiseret.informationerskalgivespåletforståeligtsprogihvertfaldskaldet opsummeresiletforståeligtsprog. Planlagtkommunikation Planlagttidtilsamtalemedkompetentlæge/sygeplejerske,hvormansåledeskendertiden og kan tage pårørende med. Kommunikation i trin med a) basisinfo b) uddybende informationereks.medtlf.nummertilkontaktpersoner. Kommunikationiøjenhøjde Tværfaglige teams kan løse problemet, ved at skabe en dialog om mere holistisk behandling.patientenskalbliveendelafdesamtaler,derforegårompatienten.talmed patientenistedetforompatienten.inddragendestuegang.detvilleogsåskabeenmere ligeligkommunikation.attaleiøjenhøjdeeretgodteksempel.manstårdecideretover sengenogkikkernedpåpatienten. Efteruddannelseafpårørende Pårørende efteruddannes indenfor særlige områder. Særligt indenfor psykiatrien, men også inde for en række somatiske områder. Pårørende lider også. Opprioritering af uddannelsesforløb for pårørende, så de kan lære om patientens sygdom og hvilke konsekvenser,sygdomogbehandlingharforpatientogpårørende. Systematiskepårørendesamtaler Tilbud og pårørendesamtale udenfor almindelig arbejdstid og bedre information om muligheden for at få en pårørendesamtale indenfor åbningstid, mange kender ikke til muligheden.systematiskinddragelseoginformation.derskalværeenfastkontaktperson tildepårørende,sådevedhvemdekantagefatiudenat"forstyrre".

11 4. Godesamtaler - Informationsteampåafdelingen Laveenreninformationsstue/organiseringpådenenkelteafdeling.Etstedhvorpatientog pårørendekanhenvendesig.personaletskalhaveadgangtilallejournaler.detgivertidtil patientenogpårørendeogsammenhæng. - Patienterkanfåoptagetsamtalenmedlægen Mulighedforatoptagesamtalenmedlægen,såmankantagelydsporetmedhjemoghøre samtalenigen. - Forberedteogrespektfuldelæger Godforberedelsetilsamtalenlægenskalhavelæstjournalenindensamtalen.Spørgsmål sendt fra patienten til lægen forinden samtalen. Lægen skal være kommunikations ambassadør. Lægen har spørgsmål fra patienten før samtalen og er inde i sager inden samtalen. Samtalen skal være individuelt tilrettelagt og tage udgangspunkt i den givne patients ønsker/behov. Der skal være tid til samtalen og indholdet skal være forståeligt. Detskalværegensidiginformationmedmulighedforspørgsmålogsvarfrabeggessider - Gensidigforventningsafstemningistartenafsygdomsforløbet Obligatorisk ved alle forløb, at forventningsafstemme mellem sundhedspersonalet og patientenistartenafforløbet.atderertidtilatsættesignedogforventningsafstemme medpatienterogpårørende.patientenogpårørendekanpåforhåndhjemmefraforberede sig om hvilke forventninger har de til lægen og forløbet de skal igennem. Blanket på hjemmesidenderkanudfyldes.påmødetkanmangåidialogom,hvadderkanladesig gøre. Gensidig forventningsafstemning i starten af sygdomsforløbet. Patienten skal (i et brev)forberedespå,hvadderskalforegårpåsygehusetbådeunderenindlæggelseogved en samtale. Er det både samtale og behandling/undersøgelse på en og samme tid? Kommunenkanmedfordeldeltageisamtaler,hvordeterrelevant. - Opfølgning Sundhedsvæsenet følger op på sygdomsforløb. (Godt eksempel er pensionsselskaberne). Eksempelvisopfølgningpåtelefonom,hvordandetgårmedpatienten.Atlægenudskriver nogetpåskrift,somerengengivelseafsamtalenmellemlægeogpatient,sompatienten kanfåmedhjemeftersamtalen. - Dengensidigeaftaleomdengodesamtale Regionen har en klart udmeldt holdning til den gode samtale.begge parter møder forberedtogtiltidenbeggepartermøderdenandenpartmedrespekt,talerordentligtog forståeligtalleborgereopfordrestilattageénbisiddermed.

12 - Gensidigløbendeevalueringogforbedring Personaleskalløbendehavefeedbackpådereskommunikationfrapatienterogpårørende, så dårlige vaner brydes og der sker løbende korrektion og forbedring af samtaler. Evalueringenskalskeumiddelbartefterforløbet,f.eks.viabrevieboksmedspørgeskema tilpt.ogpårørende.derskalskeenkonkrettilbagemeldingtildenenkeltepersonale,og det skal gøres konstruktivt og støttende. Personale kan også udfylde et skema efter samtalen,såvedkommendekanhuskeforløbetnårfeedbackfrapt.kommer. - Godogforståeligkommunikationundervejs Sikreatkommunikationenerforståetvedopfølgendesamtale(r)ienspatientforløbisær vedalvorligesygdomme.fådedårligenyhederførst,ogdereftergennemenopfølgende samtalesikre,atbudskabeterforståetenmulighederogsåatoptagesamtalen,såbåde sundhedsprofessionelleogpatient/pårørendeharmulighedforatgenhøresamtalenforat sikreforståelseafinformationogevt.stilleuddybendespørgsmål.etsupplerendeforslag eratlavecafemiljø,hvormankantalemednogen,derharprøvetettilsvarendeforløb. - Tidtilopfølgning Atderafsættestidtilopfølgendesamtaleilægenskalender,hvorpatientenharmulighed forrettehenvendelseeftermundtligesamtaleatdetermuligtforpatientenviasms/mail atstillespørgsmåltilegenbehandlingeftersamtale. - Uddannelseikommunikation Lægen/sundhedspersonalet skal være nærværende og til stede i en samtale. Kommunikationsuddannelse af frontlinie medarbejdere (læger, sygeplejersker, sekretærer),sådevedogkansættesigindihvadderervigtigtatvideforpatienten. - Optimersamarbejdetompatientenssygdom Patientenbærerogsåendelafansvaretforsinbehandling.Sygehusvæsnetskalblivebedre tilatanvendepatienteniforberedelsesfasenogunderbehandlingeneksempelvisvedat fremsendeforberedendemateriale/spørgeskema(optiongrids).deterhervigtigtatvære opmærksompådepatienter,somikkeharressourcernetilselvatstyreoghåndteredenne proces disseskalunderstøttes. - Guider Sommankantagefati,hvismanharproblemermedatforståhvadderforegår.Derkunne såledesværeetkorpsafguidersomkunnefølgedenenkeltepatient,hvismanbederom det.nogenstederfårmanudleveretetlillekortmedkontaktinfopåenpersonmankan ringetil.deterenrigtiggodide. Varsletobligatoriskudskrivningssamtale Varslet obligatorisk udskrivningssamtale med patienten, hvor patienten er blevet orienteret forud, så patienten kan forberede spørgsmål eller invitere en pårørende eller

13 netværkspersonmed.dettekansærligtværevigtigtindenforpsykiatrien.detervigtigt,at samtalenregistreres/dokumenteres. 5. Skriftliginformation - FællesITsystemidetoffentlige BedreITsystemerderkommunikerermedhinanden(patienten,kommuner,sygehuseog almenlæge)etværktøjdergørinddragelsemuligogeffektiv.inddragepatientensviden dokumenterifællesskabmedpatienten.ogsåpåtværsafregioner. - Tydeligklarinformationformodtageren At jeg som borger skal være helt klar på, hvad sygehuset meddeler mig skriftligtat gennemskrive eksisterende materiale'projekt godt sprog'borgerne skal kunne forstå beskederne. Man skal vide, hvem man skal kontakte. Ikke have flere forskellige brevføddermedforskelligekontakter.manskalturdekommunikereså'banalt'atallekan forstå. - Informationførstpåugen Informationfrasygehusetskalkommeførstpåugen.Særligtubehageligeinformationerog hvisdetikkekangivespersonligt.startbrevmedhvad,hvoroghvorfor,såmanikkeskal ledeefterinformationer.detskaberklarhed. - Patientkommentarertiljournaloplysninger Derskalgivesmulighedfor,atpatientenkanfremsættesinekommentarertiljournaleniet særligt kommentarfelt på sundhed.dk Formålet er at undgå misforståelser og give mulighedforatstilleuddybendespørgsmåltillægensdiagnose/behandling. - Standardiseringafskriftliginformation Detvigtigsteer,atregionen,gernealleregioner,standardiserersininformationDernæstat denskriftligekommunikationerkortogpræcis,ogderkanhentesmereinformationhvis manønskerdet.denskriftligeinformationskalsuppleresafvideoogandremedier,ide situationerhvordeterrelevant.nårinformationersendesudskalderhentesinspiration frakommunikationenideafdelinger,dergørdetbedst.målretformuleringernei indkaldelserne,sådetrammermålgruppenogsikrer,atborgerneforstår,hvadder kommunikeres,såderskrivesietletforståeligtalmindeligtsprogogbeskriver sammenhængenogforventningernetildeforløb,derindkaldestil. - Individuelskriftlighandleplanefterførstemøde,nårderforventesetlængeresygeforløb Handleplanenskalforventningsafstemmeogskabetryghedved,atpatientenved,hvadder skalske.ogpatientenfårlødigogentydiginformationomegensygdomogdets behandlingsforløb.

14 - Patientinformationdigitalt Muligheden for at få informationen digitalt, f.eks. på eboks og/eller via borger.dk og sundhed.dkmulighedforatkommunikeremedpersonaledigitalt.dedigitaleløsningerskal værebedreognemmereendidag - Præcisskriftliginformationsompatientenkanbrugeift.pårørende Informationen, som patienten modtager, skal være præcist afpasset ift. til den enkeltes udredningsforløbellerbehandlingsplan. Udvekslingafinformation Udvekslingafinformationermellemforskelligeinstanserpåogmellemsygehuse, kommunerogpraktiserendelæger. Hotline Hotline,hvormankanringeogstillespørgsmåltilsitindkaldelsesbrevmedarbejderenskal kunnesebrevetogså. 6. Digitalkommunikation - Digitalborgerjournal/Alleinformationerskalkunnemodtagesdigitalt Lettilgængeligepatientjournalerforpatienterne.Giveroverblikoveregenbehandling(alle behandlinger).oplysningerneomenbehandlingskalværetilgængeligmeddetsamme.det samme gælder planen for et forløb. Mere brug af SMS tjenester.patientsamtaler over Skype. - Skype AtSkypeogidetheletagetvideokommunikationanvendesmegetmereaktivt,f.eks.når de pårørende ikke kan være der, og i det hele taget videokommunikation på tværs af pårørende,faggrupper,geografimm,sålægeligeekspertiseogsåudnyttesbedre.menikke somerstatningforpersonligkommunikation.resultaterneafenstuegangbørsendesudtil depårørendepåmail - Landsdækkendefællespatientjournalskaludvikles Ubesværetadgangtilpatientenspatientjournalsomerhelttidstro.Etfællesjournalsystem på landsplan, så man kan gå ind i journalen uanset fra hvilket sygehus og se hvad der senestersketforpatienten. - Samkørendedigitalesystemer Informationervia/påsygesikringskortetpåkortenviaChipmednøglekort/nemID.Forat optimererdenmålrettedebehandling.derskalogsåværescannerepåsygehuseoglæger, ambulancersåmanskalkunnefåjournalerm.m.iandreregioner.,hvormanevt.befinder sigvedsygehusbesøg.

15 - Enapptilelektroniskinteraktionmellembehandlereogsundhedsvæsenet Kanregistrerehvadjegspiser,drikker,motionererogtestresultater(blodsukker,iltmæting) ogsåvidereogsendedetelektronisktilminegendelatpatientjournalen.behandlerenkan sedissetalindenminindlæggelseellerambulatoriebesøg. - Fællesoffentligestamoplysninger(medtvungenopdatering) Borgerenskalselvkunnegåindogopdaterestamoplysningerogsåskaldetligge,sådeter tilgængeligtforallesygehuse.borgerenskalaltsåselvejedineoplysninger.oplysningerom bisiddereskalogsåværederinde. - Adgangtilelektroniskkommunikationmedsinkontaktpersonpåsygehuset Uansethvormanerskalmansompatientkunneelektroniskkommeikontaktmedsin kontaktsygeplejerske.samtidigskalideensikre,atdesektorerogaltdet sundhedspersonalemansompatientharberøringmed,harletoguhindretadgangtil patientensegnesundhedsdata. - Mulighedforbedreselvbetjening Mulighedforbooking,bekræftelse,varslingaffremmøde,synligttidsforbrugi behandlingsforløb.smsogmailcheckindførkonsultationogbehandling,evt.opfølgning påtelefon(ogsåveddeborgeredererfritagetfordigitalkommunikation).inddrageog gørepatienteraktiveførbehandling,omdemøderop.borgerentageraktivtmedansvar forsitsundhedsvæsenogbrugafskattekronerne - Digitalbesøgsvenisamarbejdemellemkommuneogregion F.eks.faciliteretgennemældrerådet,handicaprådetellerfrivillige.Derskalværemulighed for,atældreellerandresvageitborgerekanhaveendigitalbesøgsven.måskekanman henvende sig til dem, der har valgt eboks fra. Dialog om digitalisering ved folkepensioneringellervedbrugafsundhedsvæsenet.detkanbådeværeetfysiskbesøg, ogenmankankontakte/ringetil. - Enmulighedforatfådigitalrådgivning Atkunnesendeetbilledetilf.eks.vagtlægen,såhankansehvadmansnakkerom.Det kunnekombineresmeddenappderhedder112.kunnedetudvikles,såmanogsåkan sendebilleder,oggiverenyderligeredimensionpåkommunikationen. Mulighedforatafbestilletiddigitaltogtilmeldesigennytid Gør tilgængeligheden til at bestille en tid bedre. Man skal også have mulighed for som patient at framelde sig digital kommunikation, da ikke alle har mulighed for at kommunikeredigitalt.detersværtatmeldeafbudpga.afdenkortetelefontid.medideen bliverdetlettereforpatientenattilrettesigsundhedssystemetsledigetider.

16 (Digitale)patientoplevelseroghelbredsinputiegenelektroniskepatientjournal På hver hospitalsstue kan der stå en PC, hvor patienten kan skrive sine oplevelser og tilstandindisin(elektroniskepatient)journalangåendeoplevelserpåhospitalet.detskal væreletogtilgængeligt. Tilpaskommunikation Derskalværeenkonkretindikatorfor,hvornårenpatientfølersigvelinformeretforat sikredenrettebalancekommunikativt,somkanværeforskelligefrapersontilperson. Underforskelligetiltagskalpatientenmedegenunderskrifttilkendegive,athan/hunføler sigvelinformeretmedforløbsinformationogbehandling. Lukkontorerne Kontorerneskallukkesogdestationærecomputereerstattesafbærbare,såregistreringen og dokumentationen af patientens behandling foregår inde hos patienten og i direkte dialog med patienten så får man dialog med patienten samtidig med, at man får dokumenteretogafklareteventuellespørgsmålogusikkerheder.pådennemådeundgår man"dødkontortid/registrering". 7. Grænser - Spørgeskemamedvanskeligespørgsmålsendesudmedindkaldelsesbrev Vedplanlagteundersøgelser/indlæggelserudsendesspørgeskemamedindkaldelsesbrevet indeholdene de vanskelige spørgsmål. Så kan den enkelte patient/pårørende i trygge og rolige omgivelser selv besvare spørgsmålene, hvis det ønskes. I samme spørgeskema tilkendegives, hvor meget samtykke der gives til pårørende, da der kan være informationer, man ikke ønsker ens børn skal have. At patienten skal have taget aktiv stilling til, hvor egne grænser går for patientinformation. Beslutningen skal tages i rask tilstand.atdetforklares,hvorforspørgeskemaet/detenkeltespørgsmålskaludfyldes. - Patientindflydelsepåinformationsudveksling Detmåspørgesomalt.Deterdogikkealt,derskalsvarespårespektfordenenkelte patient. Patienten skal have indflydelse på, hvad der deles og går videre mellem systemerne.derskalværefuldstændigtiltrotil,atkunrelevantpersonaleharadgangtil data. Det bør være muligt at få gjort oplysninger hemmelige i journalen. Det skal være muligtatfåhjælptilatforståsinjournal. - Grænselandmellempatientogborger Åbenogrespektfulddialogmellemsygehusogborger.Respektskalgåbeggeveje.Derskal brugesmindretidpåpapirarbejde.tidtildenordentligesamtale.derskalprioriteres!det erenfordel,hvislægenerbedreforberedt,indenhan/hunmøderpatienten. Kommunikationmellemfaggrupper,sektoreretc.skalforbedres.

17 - Grænseløsrelevantkommunikation Der ønskes en grænseløs kommunikation, hvis det er relevant for sygdommen eller behandlingsforløbet.dettegiverpatientenmulighedforatarbejdemeddendelafderes livsstil,derpåvirkerellerforværrersygdomsforløbet.detteviserogså,atpatientenharen medansvarforegetlivogkanbridragetiletbedresygdomsforløb. Mereindividualiseretinformationogdialog Forskelligepatienterharbehovforforskelligetyperafkommunikation.Nogleforetrækker digitalkommunikation,noglemundtligt,noglepålydbånd,filmogandet.ogpatienterne har også forskellige kompetencer, nogle ved meget om deres sygdom og om sundhedsvæsnetogrettigheder,andreskaltagesmereihåndenogforklaresflereting. Service Det her emne handler om, hvad der er vigtigt for borgerne i den service, der bliver ydet på sygehusene. Det kan strække sig lige fra, hvilke muligheder der er for at overnatte for de pårørende,hvornåroghvilkenmadmankanfåsomindlagt,ogdetkanværeting,dererrareat havemulighedfor,mensommåskeikkeerstrengtnødvendige.hvilkenserviceerdetborgerne forventer? 1. Sammenhængendeforløb - Bedrelægedækning Deterafgørendeforsammenhængendepatientforløbiheleregionen. Ogderskalderskabesincitamenterfor,atdererlægeriheleregionen. - Ènfællesplan At der lægges én plan for patienten efter grundig samtale med patienten, som alle involveredefagfolkstøtteropomogerenigeom.eventuellefagligeuenighederskalforegå vækfrapatienten...valgmulighederskalpatienteninddragesi.faglighederneskalbringes sammen, så de ikke lader patienter i stikken med beslutninger og forskellige svar på undersøgelser. - Sammelægeiforløbet Sammelæge,dererkontaktlægeforpatientenunderheleforløbet.Sammekontaktlæge under såvel indlæggelse som ambulante besøg. Lægen er ansvarlig tovholder for den enkeltepatient. - Skabsammenhængendepatientforløb Systemet(ellersystemerne...)skalheletidenarbejdeforatstyrkesammenhængeniforløb (f.eks.mellemafdelingerogmellemsygehuseogegenlæge)>patientenmåikkeoplevesig

18 somkasteboldmellemaktørerisystemet.nårmanopleverdet,kandethurtigtopfattes somdisrespekt,selvomdetikkeerintentionenhos"systemet"ellerpersonalet. - Ensartetkommunikationssystemihelesundhedsvæsenet Somkantalesammenmedkommunernesogandreoffentligesystemer,såsammenhæng tileksempelvishjemmeplejen.derskalværesammenhængendeinformationerhelevejen rundtidetoffentlige.atderkommunikeresglidendemellemdetresektorer,såallekanse, hvaddererafplanerforpatienten. - Forløbskoordinatorer En der kan styre ens kontakter. At der er en ansat der er ansvarlig for at koordinere forløbet,såledesderoplevestryghedisystemet.detgælderogsåforpatienternederskal komme til konsultationerne. Hver patient bør have tilbud om en navngiven patientkoordinatorvedindlæggelse. - Etspørgeskema/enpostkassemedmulighedforataflevererisogros Atopsamlepatienterfaringer.Dererbehovfor,atderbliverlagtetpresfrapatientereller pårørendeforatfårettetoppåuhensigtsmæssigearbejdsgange. - Diagnosecenter Sikre at der bliver stillet en diagnose, der kan handles på. Et mellemled mellem den praktiserendelægeogspecialisterne,somdenpraktiserendelægekanhenvisetil,nårder ikkekanstillesenspecifikdiagnose. - Holistisktilgangtilpatienten Sundhedspersoner som har en helhedsorienteret tilgang til patienten. Eksempel: Almen medicin,tværfagligeteams - Vidensopsamlingogerfaringsbank Etsamlet"kartotek"hvorlægersogpatientersoplevelserogerfaringersamlestilbrugfor andre. - Bedrebriefingermellemvagtskiftepådenindividuelleafdeling Findeenfaststrukturforbriefing/overgangmellemvagtskiftepådenindividuelleafgang, så man hurtigt, men struktureret kan gennemgå patienterne. Så man har indsigt i alle patienter. - Gruppe,derskalsikresammenhængendeforløbpåtværsafspecialer Gruppenskalarbejdemedatskabebedrekommunikationpåtværsafspecialer,såborgere medfleresygdommefårenbedreogmeresammenhængendebehandling.

19 Tværfagligtudskrivningscenter AlleskalgennemetTUC:Tværfagligtudskrivningscenter,somsikrer,atmedicinkorteter afstemt,hjemmeplejenerkontaktet,egenlægeerkontaktet,indenmanbliversendthjem frahospitalet.deterengodmådeatinddragepraksissektorenpå.godsammenhæng mellempraksis,hospitaloghjemmepleje.dermåikkekommepatienter(isærældre)udaf hospitaletudenathaveværetforbientuc.ingenudskrivningeromnatten. Udskrivningsbrev Brevetskalindeholdeenfremadrettetplan(eks.næstebookedetid),hvemkanman kontakte,telefonnumre,opmærksomhedspunkterifm.eventuellekomplikationer, henvisningtilspecifikhjemmeside.klarinformationom,hvorvidtpatientenselvskalgøre nogetidetfremtidigeforløb.hvornårkanmanforventeathørenoget/fåsvar.større tryghedefterindlæggelse.patientenved,hvadderskalske,oghvemderkankontaktes. Étsystemmedénforløbsansvarlig Enharansvaretfordetretteforløb.Atmanikkeskalstarteforfrahvergangmedsin sygehistorie.informationerskalværetilrådighedforallerelevantebehandlere,som inddragesiforløbet. Overskueligejournaler Lavetjournalprogram,hvordetallermestessentielleblivertrukketud,sådetogsåbliver nemmereforpersonaletatskabesammenhæng.fxmedenslagshashtags,såmanhurtigt kanfåoverblikogskabeenfornemmelseafsammenhæng.hurtigtilgængelighedtilden relevanteinformation.udformejournalerefter,atdeskalkunnelæsesnemtoghurtigtaf enkollegapåenandenafdeling. Overgangmellemforskelligedeleafsundhedssektoren Indførelsesafetopfølgningspunkttiludskrivningssamtaler.Sundhedspersonaletskaltage højdeforoverleveringtilrelevantesystemer;hvadentendeterindenforhospitalsvæsenet eller sundhedssektoren generelt. Det kan være ved egentlige overleveringssamtaler, en telefonsamtaleellernogettredje.derskalafsættesressourcertildet. Patientenicentrum Vi ønsker at man ikke falder ned "mellem to stole"mellem to regioner eller bare to afdelinger. Patienten skal være i centrum. Der skal være større sammenhæng og samarbejdemellemregionerneogmellemhospitalerogkommuner.dererforstramen opdelingmellemafdelingersøkonomi/regionersøkonomimv. Digitalprækonsultation LægenkankontaktepatientpåSkypeellerFacetimeførambulantebesøgmedhenblikpå

20 atkunneforudbestilleundersøgelsen.manskalfølesigvelkommennårmanankommer,og manvedhvadbehandlingendrejersigom. Modtagelseafpatienten Modtagelseafpatienten,følgeoptilafdelingellerbehandling(bådeambulantog stationær).orienteringomventetid/forventningsafstemning(fxtræketnummerordning oginformationsskærme).imødekommendeoginformativmodtagelse,nejtilsure receptionisteriglasbure.detvigtigeerpersonligbetjening.ikkemeredigitaliseringeller vejskilteogbrochurer. Velkomstpersonerpåafdelingerne Der skal være dedikerede velkomstpersoner på afdelingerne, som tager imod og informereromhvadderskalske,ventetiderosv. 2. Ligemuligheder - Systematiskanvendelseafledsageogbisidderordning Atsygehusetaltidsikrer,atderaltiderenledsagertilstede,nårpatientenfåroplysninger. Og det skal gerne være en professionel, som samtidig kan være med til at sikre, at patienten forstår implikationerne af oplysninger samt sine rettigheder og kan handle på dem(ellerfåhjælptilathandlepådem).detkunneværeetkorpsalapatientvejlederne. - Tilbudtilpersoneriudkantområderne DerskalværefleretilgængeligetilbudiudkantenafDanmarkforatnåborgerneogman ikke stiller krav om, at de skal rejse langt. Praktiserende læger skal være tovholder for borgerenssundhed.lægenskalkunnehenvisepatienterogsåvedprivatesundhedstilbud, da den ressourcesvage ikke kan træffe det valg selv. Den enkelte kan ikke selv tage det ansvar og har ikke ressourcer til at undersøge, hvilke virksomheder der findes for f.eks. private fysioterapeuter, gynækologer m.v. Ensrettet regler på tværs af regionens kommunerforhvornårmanharkravpåtransporttiltilbuddenesomborgerikommunen. Udekørendeteams:derkankørerundtideområder,hvordererfærrelæger. - Individuelvurderingafpatientsbehovforhjælp Tilstøtteogoverblikietbehandlingsforløb.Atlaveentværfagligvurderingisamarbejde medpt.afdennesressourcer,evt.medentjeckliste.erpt.bevidstomsinsituationoghar pt.ressourcertilathåndtereden?allept.skalspørges,såpersonaletikkerisikereratlave enfejlvurderingfordienpt.umiddelbartfremstårressourcestærk.hvisdererbehovfor hjælpskalpt.havetildeltenbisiddertilathjælpesigtilatholdeoverblikogbliveguidet gennembehandlingsforløbet.

21 - Målrettetinformation Vierikkegodenoktilatinformeredesvageisamfundetomdetilbudderer.BorgerDK kan blive bedre. Lave materiale, der er målrettet de forskellige målgrupper. Vi skal lave letforståeligtinformationsmateriale.video,højtlæsning,tekst. - Frivilligesomressourceforressourcesvage Atsygehusetharetkoordinerendeansvarift.atknytteenressourcestærkfrivilligperson sammenmedenressoucesvag,derikkeharpårørende/netværk.atsygehusetharenliste overmuligefrivilligpersoner/frivilligkorps,netværksstøttepersoner. - Screeningsprogrammerforsærligtudsattebefolkningsgrupper Ressourcesvageborgereskalhaveopsøgendetilbudomatindgåiscreeningsprogrammer, dertidligtkanopsporesomatiskesåvelsompsykiskesygdomme - "Rullendesygehus" Der er grupper, som ikke har nemt ved at komme på sygehus fx kan der mangle netværk/adgang til transport eller opsyn efter operation. På plejehjem/herberg kan der kommesygehuspersonaleudpåenfastturnus. - Støttetilsvagepatienterudennetværk/pårørende Stille en praktisk person til rådighed for den svage patient, der kan hjælpe med at konkretisere patientens behov, egne ressourcer og forudsætninger for at bruge sundhedsvæsenet. - Enopsøgendeperson Understøtter den ressourcesvage patients behov. Kunne være en del af patientvejledersystem. Ikke en patientforening, som organisere for at undgå for mange instanser. - Skabkontaktmellemressourcepersonerogsygehus Herunder organisationer og sociale hjælpegrupper og patientforeninger. og få løst årsagerneogikkekunsymptomernesikre,atfleretilligefårenoptimalbehandling.hvis socialeproblemerermedvirkendetilfysiskesygdomkandissemåskeundgås. - "Kufferttjek" Haveenmålestokfor,hvadderskalværeopfyldt,førmanbliverudskrevet.Entjeklistefor udskrivningen.eksempelvisenhjemløs:hvadbliverhanudskrevettil.enenlig:erdermadi køleskabet?veddu,hvaddeterdetnæste,dersker?hvadmanselvskalbidragetil?har patientenforståetmedicineringen?+tageansvarfordetderdukkerop.

22 - Bisidderordningerforsvagepatienter Manlaveretkorpsaffrivilligebisiddere,dererbaseretpådiagnosespecifikkeområder.Der kan trækkes på erfaringer fra andre eksisterende bisiddersystemer. Regionen skal have politiskejerskaboversystemet.detskalmeldesud,atmanskalhaveenbisiddermedved personligkontakt,mendetteskalafmystificeres,såpatientenikketror,atdetdrejersigom en dødelig sygdom, selvom der skal medbringes en bisidder.information, information, information. - Flereaflastningspladserellerflere"følgehjem"funktioner - Udvidedeogfleksibleåbningstider Atflereambulatorierlaverlængereåbningstiderogdropintider,såpatienterpå arbejdsmarkedetikkeheletidenskalbedeomfri,fordetfårentilatfølesigmeresyg.lige mulighederfordem,dererpåogudenforarbejdsmarkedet. - Færremulighederforfortolkningafserviceogsundhedsloven Hvismanvilsikreligemulighederforbehandlingallestederilandet,målovgivningenikke kunnefortolkesforskelligt. - Sygehusetskvalitet Étsamletsted,hvormansomborgerkanfindeoplysningeromsygehusetskvalitet.Hvor mankanse,hvorgodthospitaletklarersigmedhensyntilgenindlæggelser,uth'er, infektionstal,hvormangeoperationerdeforetagerindenforetgiventområdeetc.påden mådekanmansomborgerbedreudnyttemulighedenforfritsygehusvalg,sometoplyst valg,sådetikkekunskerudfraventetidendetenkeltested. - Synlighed Sundhedsvæsnet skal blive mere synligt overfor dem med færre ressourcer, fx via: folkeundersøgelserkampagnerflyersskraldemandsmodellenhvormanmøderfolk, hvordeerderessourcestærkeborgereogsåetansvariforholdtilatinformere. - Differentieredebehandlingsforløb For eksempel at en kræftpatient, der ikke har pårørende, får hjælp af personalet med kontakttilenpatientforening,somkanstøtteopompatienten. - Forløbskoordinator Allepatienter(isærdeleshedderessourcesvagepatienter)skalhaveenforløbskoordinator såsnartdekommerikontaktmedsundhedsvæsnet.navigatøren/koordinatorenkanvære enudefrakommendefraeks.enpatientforening.dererbehovforenkoordinator,somkan væretovholderpåtværsektorieltplan.

23 3. Patientensbehov - Godkostmedmulighedforfritvalg,menuogtidspunkt - Synligtpersonale Personale/mennesker, man kan spørge på hospitalsgange, i skadestue osv.gør tydelig opmærksompåimodtagelsen,hvordefolkermanaltidkanspørge(hvisdeerskjult). Hvisderskernogetakutogfyldigt,derændrerarbejdsgangeneellerfylderskadestuerne, såladpersonaletkommeudogsigedettildeventende.tænkheltoverordnet,atfolkikke skalventeuvidende,ellerefterladesuvidende. - Underholdning Derskalværetabletmedmulighedforlydbøger(holderlydfraandre/stuenude).Fjernsyn påstuen.tilbuddetompatientstøtteskalværetydeligere.detervigtigtfor,atpatienten fårlidtmeningihverdagenpåhospitaletindholdihverdagen.(primærtfordem,derer langtidssyge). - Menufor,hvadjegsompatientindividueltvilhaveatvide,indenjegerude Detervigtigt,atpatientogpårørendefåren"menu"omhvadvikaninformereom,Alle har ikke samme behov, men kender heller ikke muligheder og tilbud som vi kan hjælpe med.ideener,atpersonaletundervejsiforløbetskalfølgeopogtalemedpatientenom disseforhold,hvordetpasserindiforløbet.detkansuppleresmedettilbudomatfåen video/lydoptagelsemedhjemfraudskrivningssamtaleelleramulatoriebesøg,ommedicin ogevt.træning. - Tænkpåpatientensomkunde Skalmanbehandlealleligegodtskaldebehandlesforskelligt.Ligesomved kommunikationstemaethandlerdetomkundeperspektivet.attænkerpåpatientensom kunde. - Valgmulighedformanglendetillid/kemi Mulighedforkontaktperson,hvismansompatientikkefårbrugbareinformationerom mulighederforhjælp,videreforløbiforbindelsemedhospital/ambulantbehandling udskrivelse.enkontaktmulighed,hvordukanfortælledinsagogfåoplysningomdine muligheder,hvismanerskeptiskoverforfaglig/lægeligvurderingiforholdtilbehandling. - Informationssøgning Mereinformationomforløbet/sygdommenspecielttil"demderkan".Mereinformation somkansøgesaf"demderkan",somkanfrigivenogettidhossundhedspersonalet. Opfordringtil,atpatientenselvsøgerinformationomforløbogbehandling.Opfordre

24 patiententilatskriveforventningerogspørgsmålnedindenstuegangoglignende.ipadstil hversengogevt.frivilligeinstruktørertilipads. 4. Tryghed - Patientensbog Patientensbogerenplanforopholdetpåsygehuset,sombliversuppleretundervejsunder indlæggelsen med oplysninger, så patienten løbende er orienteret om udrednings eller behandlingsplanen. Patienten ved på forhånd, hvad der skal ske under indlæggelsen på sygehuset. - Adgangtilelektroniskpatientjournal Evt.påpapirnårmanerindlagtpåhospitaletsådetertilgængeligtforalle.Deterden individuelletryghedderskalhåndteresiideen.hvadderskeroghvadderskalskeiløbet afindlæggelsen,bliverskrevetindpåenskærm,derhængervedensseng.detervigtigtat derbliverskrevetietgængssprogsåpatientenkanforstå,hvadderstår,såløsningenikke skaberusikkerhedistedetforsikkerhed. - Kontaktperson,somkankontaktesvia ogsåefterudskrivelse Alleharennavngivenkontaktperson,somkankontaktesvia .Kontaktpersonenskal væregennemgåendeiforholdtilpatientforløbet.derudleveresetvisitkortoginformation omforventetforløbefterudskrivelse,somf.eks.vedkræftforløbspakkerne. Tilbudomprofessionellebisiddere Alle patienter skal have et tilbud om at få en bisidder med til samtaler med sundhedspersonalet,somikkeerenpårørende. Bibeholdesmåsygehusfunktioner,medalmenbehandling 5. Selvhjælp/Ansvar - Aktiviegenhelbredelse Patienterne har selv et ansvar for at være aktive i egen helbredelse samt at følge anvisningerforbehandlingermedderessourcerdenenkeltehar.detskalværebilligere atlevesundt.derskalværerabatpåmotionscenter. - Informationtilpatienterneomhjælpogstøttehosfxpatientforeninger - Motivationtilatfølgeanvisningerefterbehandlingsforløb,regelmæssigesundhedschecks

25 - Merefokuspåogdebatomindividetsegetansvar Foregensundhedogegenbehandling.Detskalskeifolkeskolen,isportsklubber,på arbejdspladserogiseniorlivet.dermedskalsundhedsvæsenetsaktørerogsåværemedi debatten.detskalstyrkedenenkeltesbevidsthedomkring,hvadmanselvkan/skalgøre. Detervigtigt,atdederkan,ermedtilatløfte. - Størreansvartilpatienterne Give større ansvar til patienter, der kan løfte det. Telemedicinske løsninger udbygges så manikkebehøveratmødeoppåsygehusetsåtit.stortfokuspådepatienterderikkekan. - Vigtigtatværeaktivmedspiller Vilgernehaveenekstrafaneiitsystemetmedmineegnernoter.Derskalværeetstedi journalen, hvor jeg kan skrive hvad jeg har spist. Der skal være et skema, hvor jeg kan skrivehvorlangtellerhvormegetjeghargåethverdagunderindlæggelsen. - Kravtilressourcestærke Dermågernestilleskravtilde,derharressourceromselvatopsøgesundhedstilbudog tageansvarforegetforløb.herunderobligatoriskeindkaldelser,dersikrer,atmankommer tildenødvendigetilbud.bødertilde,derikkemøderoptilundersøgelserpåsygehuset. Kommunenskalikkebrugeressourcerpåatkøreudtilde,derselvkantransporteresigtil sundhedstilbuddet.systemetskalforvente,atdenhabilepatientselvtageransvarfor:tøj underindlæggelsen,nårmuligtegenmedicinbooketiderregistrerervægt/væskemv. - Kravom,atpatientdeltagerienforebyggendesamtaleforudforetforløb - Mødopogdeltag Patient skal møde op og skal deltage i de forebyggende tiltag. Sygehuset/det offentlige stillermedmotiverendeogstøttendetilbudstøttegrupper.efterforløbetskalderogså væreensamtale,somgiverpatientstøtteogvidenogtilbud. - Gensidigtansvar/selvbehandling InvolveringafpatientenidetvidereforløbPatientenskalvide,hvorfordeskaltagepiller ellerspiseenbestemtkost.patientenogsygehusetskallaveenfællesplan,nårpatienten forlader/bliverudskrevetfrasygehuset. - Spørgeskemahvordangårdetidag Derskalværemulighedforatudfyldeetspørgeskema,derkangøre,atpatientendeltager mere i sin egen behandling og føler sig inddraget i sit sygdomsforløb. Skemaerne skal kunneudfyldesiroogmagudenovervågning.

26 - "Patientensarbejdsopgaver" Under indlæggelse kan patienter løse praktiske opgaver for sig selv og medlindlagte: Fx hentemad/drikkevarertilmedindlagte.følgeandrepatientertilundersøgelse/behandling eller kiosk Yde psykisk støtte/omsorg for hinanden. (Kravene skal naturligvis matche patientensmuligheder). - Systematik:Gørpatientogpårørendemedansvarligeforderesforløb Vær systematiske i at tildele patient og pårørende et ansvar (i samarbejde/dialog med patientogpårørende)iforløb(genoptræning,livsstiletc.). - Fællesgruppertilf.eks.træning/livstilsændringer A la "Mødregruppe", hvor sundhedspersonalet sammensætter nogle patienter i nogle grupper grupperne skal f.eks. ændre livsstil grupperne skal fungere som f.eks. mødregrupper,hvosengruppesamlesforatdyrkemotionsammenm.v.gruppenstyres ogledesafensundhedsprofessionel. - Katalogmedoversigtovermuligeselvhjulpneopgaver/ansvarsområder Atspecificereretningenogmåletforhospitalsforløbet,såpatientenefterevne,situation ogiforløbetfårmulighedforudfraetkatalog/spiseseddelattageet(med)ansvarforsit raskgørelsesforløb.ikatalogetspecificeresdeopgaver,sompatientenselvharmulighed foratpåtagesig."voressundhedsvæsenmitansvar". - Enapptilhjælpominfoiforholdtilensygdom Det kunne være elementer/redskaber til at kunne hjælpe sig selv og undgå f.eks. indlæggelse evt. en kasse med redskaber. Selvhjælp/ansvar hjælp til selvhjælp. Det kan hjælpemedatskabeetoverblikoverforløbet. - Deskræddersyedekrav At kravene bliver tilpasset den enkelte patient. At der bliver konkretiseret hvem, der støtter patienten, hvis det er nødvendigt. At kravene bliver aftalt mellem behandler, patientogevt.pårørende.atkraveneertydeligeogforståelige.manskalaltidaftalemed patienter, hvor meget de kan og vil klare selv. Det skal systematiseres og selvfølgelig registreres.mankanogsåsompatientpåforhåndlæggesitønskeindifxsundhed.dk. - Informationsansvarifht.journaler Hovedansvaret ligger hos patienten, hvis vedkommende er i stand til det. Patient og pårørende får indflydelse på journalen. Journalen skal udleveres til konsultation og journalen følger udskrivningen. Den praktiserende læge skal kunne se journalen og sygeplejerskeikommunenskalkunneseden.

27 - Godeprocedurerforatsikrekvaliteten Frapatientengårindaddørentildekommerud,erderklareprocedurer,hvilketsikreret sammenhængendepatientforløb.dererstyrpå,hvadderskalskeundervejsog,atdetikke erpatientensansvar,atstyreforløbet. - Godkommunikation Viskalikkestillekrav,menspørgeindogmotiveredenenkeltepatient.Lyttildenenkeltes begrænsningerogmuligheder.nogleharbrugforatfåstilletkrav,mensandreskal motiveres.dethandleromgodkommunikation. - Afklaringafdenenkeltepatientsressourcer Differentieringmellempersonligogdigitalkontaktmeddenenkelteperson.Vurderingaf omdenenkeltekanpåtagesigansvarforegenomsorg,medhenblikpådifferentieringaf dennødvendigehjælp. - Plakater Enplakattilpatientogpårørende,hvorderstår:"Hermådugerne..."positiveplakater derafstemmerforventningerne.såkanmanbidragemednogetogvedhvadmanmåog hvadmanikkemå.mendetskalværetingderliggeroptilalmindeligsundfornuft.detskal væredumågerneikkeduskal. - Balanceipårørendeinddragelse Noglegangekanpatienternespårørendetrædetil.Mendetkrævernogletydligegrænser for, hvad man må og hvad man ikke måfx for at vedligeholde nogle standarter for rengøring.rengøringenmåikkeoverladestildepårørende. - Patientinddragelse Inddragpatientenogpårørendeyderligereiforløbet,ogmotivértilattageetansvar.Et sammenarbejde mellem sundhedspersonalet og patienten skal skabe yderligere inddragelseafpatienten.dermåindenforforskelligesygdomsforløbgodtblivetilbudtog dannet nogle netværk,hvor patienternekan udveksle erfaringer og oplevelser.man kan inddrage interesseorganisationer, og give hospitalet ansvar for at informere omkring de forskelligeorganisationer. - Udvalgskalgivebudpåselvhjælp/ansvar 6. Pårørende - Tagpårørendealvorligt Pårørendeskaltagesalvorligt.Debliveroftestinddragetnårsygdommeneralvorligogkan være et ekstra sæt øre, øjne og ikke mindst hukommelse. Individuel afstemning af

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Januar 2007. Sammenhængende service med respekt for borgerne

Januar 2007. Sammenhængende service med respekt for borgerne Januar 2007 Sammenhængende service med respekt for borgerne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreform 11. januar 2007 1 Sammenhængende service med respekt for borgerne Der skal være sammenhæng

Læs mere

Succesfulde tiltag. Pårørende i Psykiatrien

Succesfulde tiltag. Pårørende i Psykiatrien Succesfulde tiltag Pårørende i Psykiatrien Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af pårørendearbejdet i psykiatrien Oktober 2009 "Pårørende i Psykiatrien" Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Når opgaver holder flyttedag 2

Når opgaver holder flyttedag 2 Når opgaver holder flyttedag En artikelserie om opgaveflytning på Kardiologisk Afdeling, Roskilde Sygehus Indholdsfortegnelse Side Når opgaver holder flyttedag 2 Et hus med puls 3 Ud over det sædvanlige

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Feedbackmøder. Region Hovedstaden. En metode til at høre patienters oplevelser direkte. Feedbackmøder April 2015

Feedbackmøder. Region Hovedstaden. En metode til at høre patienters oplevelser direkte. Feedbackmøder April 2015 Feedbackmøder April 2015 Region Hovedstaden Feedbackmøder En metode til at høre patienters oplevelser direkte Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Feedbackmøder En metode til at høre

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien

Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien Patient- og pårørendepolitik Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Del 1 Samarbejde mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien Åben dialog... 5

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE Samarbejdsaftale om børn og unge med sindslidelse Centerchef Uwe Klahn Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød Ebbe Ro Madsen Ledende psykolog Hørsholm Kommune Indholdsoversigt Aftaleindhold Aftaleparter

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere FRIVILLIG HÅNDBOGEN Inspiration til ledere og medarbejdere Ringkøbing-Skjern Kommune Version 1 12. september 2013 INDHOLDSOVERSIGT HVAD KAN VI BRUGE FRIVILLIGHÅNDBOGEN TIL?... 4 EN GOD START PÅ ET INSPIRERENDE

Læs mere

NåR DU SKal UDSKRIVES

NåR DU SKal UDSKRIVES NåR DU SKal UDSKRIVES til DIG, DER HaR VæREt INDlaGt På EN PSyKIatRISK afdeling GUIDE til DIN UDSKRIVElSE Gem den. Du får brug for den. Min nærmeste skadestue (kl. 8-22) HUSK lige DIt KoRt! Min nærmeste

Læs mere

Når du skal udskrives

Når du skal udskrives Når du skal udskrives til dig, der er indlagt på en psykiatrisk afdeling Guide til livet efter indlæggelsen Gem den. Du får brug for den. 2. oplag - 2014 HUSK lige dit kort! der er et liv efter udskrivelsen.

Læs mere