IDéER. fra borgermøderne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDéER. fra borgermøderne"

Transkript

1 IDéER fra borgermøderne

2 Ca.800borgereogpolitikeresadbænketomkringrundebordepåUniversityCollegeNordjyllandi RegionNordjylland,påBjerringbroGymnasiumiRegionMidtjylland,iLillebæltshallerneiRegion Syddanmark, på Hotel Scandic Roskilde i Region Sjælland og på Herlev Hospital i Region Hovedstaden.Opgavenvarheltkonkretatkommemedideertil,hvordansundhedsvæsenetkan forbedrekommunikationogservicepåsygehusene.påforhåndvarderlavet78temaerfordeto emner, som strukturerede debatterne. Deltagerne fik i første runde et fast tema, som udgangspunkt.iandenrundekunnederfritvælges,hvilkettema,somdeltagerneomkringbordet, villekommemedenidétil.hvisenkeltedeltagerehavdeflereogandreideer,vardermulighedfor at aflevere dem på postkort. Her er et sammendrag af de mange ideer, som borgerne den 28. februar2015,overhelelandetkomfremtilpådefemborgermøder. Mangeidéerharsammeudgangspunkt,menmedforskelligevinkler,ogerbragtfremunderflere forskelligetemaer.derforvilderogsåværeenvisgradafoverlap/gentagelserundervejs,somer fastholdtforatvise,atdetforborgernekanværevigtigtirelationtilflereforskelligetemaer,atde foreslårdetdegør.

3 Kommunikation Detheremnehandlerom,hvadderervigtigtforborgerne,nårdesompatienterogpårørendeeri kontaktmedsygehuset.omdefårforståeligeoplysningerinden,omdererformangeoplysninger, om de kommer i den rette form. Men også når de er på sygehuset og efter. Hvad det er de efterspørger.oghvadgørdetletterefordematfølgemed,forståogindgåietgodtsamarbejde medlægenogsundhedspersonalet. 1. Overblikoverhvaddersker - Journalen Journalenkantilgåspåtværsafbehandlereogsektorer,såpatientenikkeskalbrugeden førstetidpåatsvarepådesammespørgsmåligenogigenjournalenskalkunnelæsespå tværsaffaggrupperogsektorer - Lægenlaveretresume Athverlægeharansvarforatudformeetkortresumeafbehandlingsforløbet,såden næstelægekanorienteresigudenatstarteforfra. - Forløbsplan Derønskesetflowdiagramoverpatientforløb,hvordeaftaler/undersøgelsemanskaltili forløbet fremgår. Således at det er synligt for patienten hvilke elementer patienten skal igennem. At man kan se der er en opfølgende samtale f.eks. Fx i forhold til et standardiseretforløb,hvordetfremgårhvilkeelementermanskaligennem. - Pårørendefuldmagt(eventueltsomenapp) Med app en kan der ske større inddragelse af pårørende. En sundhedsperson kan udnævnes som tovholder for den enkelte patient.app en kan indeholde en så nøjagtig sommuligtbehandlingskøreplanogietklartsprog. Trackingnummerforpatienterne Derskalværeetoverblikforpatienterneom,hvormaner"henneisystemet",ellerhvoren henvisningerisystemet.vedflerediagnoserkunnederværeforskellige"farver"såderer etoverblikforpatienterne. - Lægemiddelinformation,derermålrettetpatienten Bedre information om medicin, der ordineres til patienten. Lægen forklarer virkning og hvorfor de får det, samt de bivirkninger der er. Ensretning af lægemiddelnavn, så de hedder det samme, da der er forskel på f.eks. det der står på recepten og det de får udleveretpåapoteket.listeoverallenavnepålægemidlerderindeholdersammeaktive stof.

4 - Samarbejdetmedhjemmeplejenskalifokusogudbygges - Målrettetinformation Vigtigtatsættesigimodtagerensstedforatsikreenskarpereinformation.Atsættersigi modtagerenssted,såinformationenbliverkortogpræcistudenformangeforkortelserog lægesprog. - Appsomforløbsstøtte App'en skal minde dig om hvornår du skal tage din medicin, kalenderaftale med lægen, minde dig om prøver fra lægen.. En app skal udvikles med overblik over mig og min sygehusplanligesomsundhed.dk,menmedmegethurtigereopdatering. - Faseopdeltbehandlingoghandlingsplan Redegørelseforforskelligestepsiforhandlingsforløbetbådepåpapirogdigitalt.Iforhold til det digitale aspekt, skulle man kunne gå ind og skrive en "besked" hvor man kunne spørgeom,hvordandetstårtilmedensbehandlingogommanmåskeerblevetglemt. Isærrelevantforpsykiatrien. Forløbsjournalpåsundhed.dk Mereoverblikoversituationen.Entidsplanoverforløbet.Påsundhed.dkkanmanoprette enforløbsjournal.allebehandlereskalforpligtesigtilatskriveiplanen.fxhvilkenlæge, manskalsehvornår.detskalogsåværemuligtforpatientenellerenpårørendeatkunne komme med en kommentar. En tovholder kan have ansvar for forløbsjournalen. Der er brugforatforenkleforløboginformationer. - "Mitforløb" En individuel kommunikationsplatform hvor man forud for et kompliceret behandlingsforløb bliver informeret enten ved pjecer, møde med "patientrådgiver" undervejs,evt.suppleretmedtelemedicinskemuligheder/skypeiforløbet.detskalogså givepårørendemulighedforatfølgemedipatientensforløb. - Informationomogsammenhængiforløbenemellemsygehusene Krav om, at sygehusene ved, hvad der sker i den enkelte patients samlede forløb, og dermed også hvad patienten skal igennem ved de andre sygehuse/enheder. Sygehusene/enhederneskalinformerehinandenogaftaleforløbet,såderersammenhæng og patienten kan få information og dermed overblik over det samlede forløb. Den information,sompatientenskalhavekanevt.væreipapirform,sådetkansamles,ogde kanhaveenmappeståendehjemmemedalskriftliginformationsamlet. - "Træningslejr" Medflerediagnoserkandetværegavnligtmedet'træningsforløb'medfleredeltagere,der forberederdemedvirkendepåderesfremtidigeforløb.

5 - Informationsskærmeomventetidiakutmodtagelsen Lavenlisteoverprioriteringenogrækkefølgenafdeventendepatienteroghængdenop synligt,sådeterklartfordeventendehvorfordeventer.gernepåenskærm,hvorlisten løbendeopdateresselvfølgeligudenatvisefølsommeoplysninger,f.eks.medetnr.pr. personog"akutblødning".nårmankansesitnr.påskærmenermanikkebangeforat bliveglemt. - Patientfåretresumé Efteretsygehusforløbbørpatientenfåetskriftligtresuméoverhvadderersketoghvad derskalskepåalmindeligdansk. Tovholderogmererådgivning Tovholdertilathjælpeenvidereienafklaringsprocesiensegetbehandlingsforløb,som kankontaktesgennemsygeforløbet.kravattovholderharkendskabtilregler. Patientsagsbehandler Enpersonsomkanforklaredigregler,omhospitaletsmuligheder,økonomiske støttemuligheder,hvornårgårmantilegenlægeigen,vedhjemsendelse,nårhospitalet overdragertilnæstebehandler.uvildigrådgiver,gernemedjurakendskab. - Skræddersyetkoordinator/kontaktperson Gennemgåendekontaktpersonunderheleforløbet.Denenepersonskaltildelesfrastarten af.ogdetskalgørestydeligt,atmanharsådanenkontaktpersongennemheleforløbet. Denne person skal også sikre, at alle afdelinger, der laver de forskellige undersøgelser snakker sammen. Kontaktpersonen skal have overblik over fx. blodprøver, aftalt behandling, møder, og at aftalerne bliver overholdt, fx. ved påmindelse ved sms. Kontaktpersonenskalværemedtilstuegangellerkanvideregiveinformationer - Bisidder Tydeliginformationommulighedforbisidder,derkanværemedtilsværesamtalerogtil lytteogforstå,hvadderskalske. - Følgkundentildørs Følge patienten gennem hele forløbet via en sundhedssygeplejerske ansat ved praktiserende læge. Følg kunden til dørs på tværs af sektorer praktiserende læg, speciallæger, sygehus, kommunal indsats (hjemmesygeplejerske). Borgerens/patientens højrehånd. - 30sekundertiløjenhøjde Sundhedspersonaletsætter30sekunderaftilattaleom,hvadderskalske,hvorformaner her.ogafklaringaf,atbådepatient/pårørendeogsundhedspersonerenigeom,hvadder

6 skal ske. Det er for at sikre nærvær og at personalet udviser indlevelse i patientens situation. Bedrekommunikation Informationpåentavleveddenenkeltesseng,hvorpåalleinformationerhængesopnår dekommer.eksempelvisblodværdiogtidspunktforlægegang.forenklingog tydeliggørelseisærtildemderermegetsygeellerældre.spørgsmålettiloplevelsenskal stillesmensmanerindlagt,ikkebagefter.personaletskalspørgeindtil:hvemkanhjælpe dig?hvemerdenpårørende,somviskalkommunikeredehertingtil? Overordnetoverblikoverbehandlingsforløb/handleplan Enenhed,personellerfunktion,dereransvarligforatsikrepatientenssammenhængende overordnedebehandlingsforløb.dervederpatientenideeltsetheletideninformeretom, hvad der er sket, og hvad der skal ske i et givent forløb. Ingen undersøgelser uden svar/revidering af det igangværende forløb. Ingen indkaldelser eller flytning uden begrundelse/afstemningafforventningertil,hvadderfremadrettetskalske.detbørsikres, atderskerenfysiskoverleveringafpatientsagerf.eks.fraenhospitalsenhedtilenanden. Oggernepåforståeligtdansk. Appmedpatientoplysninger Nemoghurtigadgangforpatiententilprøvesvar/oplysningergerneviaenapp,somkan understøtte behandlingsforløbet. Vi ønsker en app, der hjælper os til at holde styr på behandlingsforløbetogdedataderliggerpåsundhed.dk. 2. Respekt - Personaletsevnetilatkommunikereempatiskogrettidigtpåborgerenspræmisser Borgernesskalhavemulighedforatgivetilfredshedstilbagemeldingumiddelbartefterden konkrete samtale, fx i form af en digital besvarelse som det kendes fra telefonsalg, samtalermedbankrådgiverogforsikringsselskaber. - Fortroligtrum Derbørværeetrumpåsygehuset,hvormankantalemedpatienterneifred,såledesat derydesrespektdenenkeltesrettilprivatliviensværsituation.tilsamtaler,stuegang samtundersøgelserderkræverfredogro. - Selvbestemmelse,hvordeterrelevant Vivilgernehaveatsygehusvæsnetbetragterpatientensomkunde.Hvorderblivertaget håndomdenhelepatientogsygehusetogsåsikre,atpatientenvedudskrivningkantage varepåsigselv.enholdningsændringfokuspåpatientfremforsystem.respektforden

7 enkelte frem for systemet. Patienten skal kunne ønske at få oplysning om, hvilke mulighederderer. - Reelinformationomalternativet Det skal være muligt at give patienten reel information om alternative muligheder og fordeleogulemper.oggåindidialogmedpatientoghvadlægenvilanbefale. - Enbedremodtagelsessituationnårpatienterneankommer Atmanblivertagetgodtimodpersonaletskalikkesiddebagskranker,dererhermetisk lukketmedglaslåger.atpersonaleterbedreforberedt,nårmankommersompatient. - Respektfordetenkeltemenneske Der skal være tid til at tale med patienten og de pårørende. Hvad er behovet? Kommunikationiøjenhøjde.ITstjælertiden.Flerelægesekretærer. - Derbørikkespørgesomdetsammeigenogigen Determangelpårespektogdårligudnyttelseafressourcerogdårligudnyttelseafde teknologiskemuligheder,gentagendegangeeksempelvisatspørgeomhøjdeogvægt.it systemerbørkunnegivesygehusenerelevantesvar,nårdeskalbruges Gensidigrespektogempati Personaletskalværeprofessioneltogempatiskbådepådetpersonligeogfagligeområde. Detskalderforogsåuddannesiikkefagligefærdighederogikkekundetsundhedsfaglige. Uddannelsenskalsikre,atpatiententagesalvorligtsundhedspersonaletskalsættesigi patientenssted,lytteogkommunikereklartogforståeligt.personaletskalmødepatienter ogpårørendemedklartogtydeligtsprog. Ventetid Kanmanskrivepåenhjemmeside,hvorlangventetiddererforskelligesteder,såmanved, hvormanskalkørehen,eftermanerblevethenvistaf1813?skalopdateresheletiden. Detskalværevisueltogauditivtsåallekanbrugedet.Ogletatforholdesigtilsprogligt.Vi skalhaveåbent,nårfolkharfrifxaftenogweekender. Læraferfaringer Ledelsen skal forpligtes til at bruge gode erfaringer og skal yderligere forpligtes til at de dårlige erfaringer lægges på bordet. Ledelsen skal forpligtes til at handle på de dårlige erfaringer. Forskellige hospitaler og afdelinger skal forpligtes til at kommunikere og udveksle erfaringer.lægen skal sidde i patientens stol for en dag. De dårlige erfaringer skalpåbordet,sådetkanbrugestilvidereudviklingogkvalitetsudvikling.

8 Børneogungeområde Der mangler et børne og ungeområde. Flere ambulatorier med sygeplejersker, behandlingsansvarlig læge, patientteam, som fungerer som frivillige i børne og ungdomsområdetogipsykiatrien. Inddragelseafudenlandskeerfaringer Bådeifht.forskningogpatienthistorier/oplevelser. 3. Inddragelse - Fokuspådengodesamtalemedpatientogpårørende Størrefokuspåinddragelseafpårørende/bisidder.Mulighedfor,atpårørendefårpladsi flextrafiktilbuddet.tidentildengodesamtale. - SynligeLæger,nedlægkontorerne Styrkkommunikationogservicekulturiuddannelsen.Nedlæglægekontorerne,givdemen mobil arbejdsplads synlig for patienter og pårørende på afdeling. En klar arbejdsdeling mellemfaggrupperne,sålægerikkeskallaveadministrativtarbejde. - "Følgmedimitforløb"samtykke Giv den af patienten valgte pårørende lov til at følge forløbet, deltage i samtaler, "læse med"i/kopiafjournaloplysninger/adgangtiljournaloplysningerpåsundhed.dk - Opfølgendespørgsmåltillægen Mulighed for at stille opfølgende spørgsmål til behandlende læge på sygehuset efter udskrivelseoghurtigerebeskedtilegenlæge. - "Patientanalyse" At inddrage patienten nuanceret efter behov. Prøve at spore sig ind på hvad patienten ønsker.skelnemellematinformeretroværdigtogsamtidigladepatientenbevarehåbet. Omvendt lægge alle facts på bordet i forhold til overlevelsesprognose med videre hvis patienten ønsker det. Lægerne og det øvrige sundhedspersonale skal vise respekt for patienter og pårørende ved at give den nødvendige information: på stuegang, ved telefonopkaldmv. - Ligeadgangforværger Der skal skabes lige adgang for begge forældre/værger i adgang til information og sundhedsdataoginddragelseibørnenesbehandling.ogdettebør,hvordetgivermening, skevedanvendelseafdigitalkommunikation.

9 - Inddragelsesomenkultur Gørinddragelsetilenkultur,dergennemsyrersundhedspersonaletsarbejde!Fådetf.eks. ind i uddannelserne af sundhedspersonale. Få det ind som et ledelsesfokus. Arbejd sammentværfagligtforatstyrkekommunikationenoginddragelseskulturen. - Gøresineforventningertilinddragelsevedsygdomklarmensmanerrask Kan man gøre sine forventninger klar på forhånd. Information om, hvordan man vil inddrageskunnelæggesindpåsundhedskortellersundhed.dksomdonorkort. - Gensidiglydhørhedframennesketilmenneske Medinddragelsepåenrelevant,situationsbestemtmåde.Manskalværebevidstomsine roller. Alle har en rolle. Patienten skal tages med på råd i forhold til behandling, egne ressourcer,forløb.lægenskalkunnesættesigipatientenssted.hvadhvisdetvardig? - Pårørendesygesikringsbevis Atmankangiveenpersonenformforblankofuldmagttilatagereisundhedsvæsenetpå vegne af en. De skal kunne træffe beslutninger, få oplysninger, hente medicin osv. med sammerettighederogmulighedersomborgeren.detkunnef.eks.haveformafetfysisk kort, et pårørendesygesikringsbevis. Det er en person mere, der har ansvaret, ikke en overtagelse,mankanogsåselvgøredesammeting. - Pårørendeinddragelse Pårørendeskalinddragesnårpatientenindlægges,bådeisomatikogpsykiatri.Hvisderfra startenerensamtalebetyderdetmegetforroenfordepårørendeogdetskaberrammen fordetgodtvideresamarbejde.vigtigtatsikreenbalancemellempatientensindividuelle situationogrespektiforholditilpårørende. - Hotlineforpårørende F.eks. i psykiatrien: hjælp til patienter efter udskrivning, støtte til patient og pårørende. Hotlineforpårørende,hvordersiddersundhedspersonaletogbesvarerspørgsmål. Erfaringsdelingmellempatienter Erfaringsdelingmellempatienter:Online/digitaltfxchatrumellerportal,hvormankan oprettetrådeomkringproblemstillinger,forløbellerlignende.medtilhørendechatrumog blog.denneskalopstilles,sådererlinkstilvejledningerogvideofilmmedtidligere patienterserfaringer.dettelinkmodtagerpatientenvedindkaldelseietbrev. Blodprøver Blodprøverbørkunnetageslokaltogbrugespåhospitalet,såmanikkeskalgentage prøverneomogomigenoghvergangbevægesighelevejentilhospitalet. Spørgsmål Givpatientenenlisteovergodespørgsmål,sompatientkanstillevedbehandlingen(skal

10 udformeslokaltpådenafdelinghvorbehandlingenforegår).dereringendumme spørgsmålkundespørgsmål,derikkebliverstillet.atmansompatientalleredei indkaldelsesbrevetfårinspirationtildespørgsmål,mankanstilleibehandlingssamtalen. Manerunderpresogfårmåskeikkespurgtomalt. Enressourcepersontildennyepatient Duerikkealenetagenpårørende/bisiddermed.Givetgodtrådtilpatientenom,atman medbringerenpårørendeellerandenbisiddervedbehandlingen Sprogundervisning Sprogundervisningtilpersonaletoggivaltidskriftligtreferatafforeksempel genoptræningsinstruktioner. Patientenskalbetragtessomkunde Vierkundeributikken,ogviskalbetragtessomdet.Fxetalacartesystem,såmansom borgerkanbestemme,hvordanderskalkommunikeres,sådetkanløbesmidigtog individualiseret.informationerskalgivespåletforståeligtsprogihvertfaldskaldet opsummeresiletforståeligtsprog. Planlagtkommunikation Planlagttidtilsamtalemedkompetentlæge/sygeplejerske,hvormansåledeskendertiden og kan tage pårørende med. Kommunikation i trin med a) basisinfo b) uddybende informationereks.medtlf.nummertilkontaktpersoner. Kommunikationiøjenhøjde Tværfaglige teams kan løse problemet, ved at skabe en dialog om mere holistisk behandling.patientenskalbliveendelafdesamtaler,derforegårompatienten.talmed patientenistedetforompatienten.inddragendestuegang.detvilleogsåskabeenmere ligeligkommunikation.attaleiøjenhøjdeeretgodteksempel.manstårdecideretover sengenogkikkernedpåpatienten. Efteruddannelseafpårørende Pårørende efteruddannes indenfor særlige områder. Særligt indenfor psykiatrien, men også inde for en række somatiske områder. Pårørende lider også. Opprioritering af uddannelsesforløb for pårørende, så de kan lære om patientens sygdom og hvilke konsekvenser,sygdomogbehandlingharforpatientogpårørende. Systematiskepårørendesamtaler Tilbud og pårørendesamtale udenfor almindelig arbejdstid og bedre information om muligheden for at få en pårørendesamtale indenfor åbningstid, mange kender ikke til muligheden.systematiskinddragelseoginformation.derskalværeenfastkontaktperson tildepårørende,sådevedhvemdekantagefatiudenat"forstyrre".

11 4. Godesamtaler - Informationsteampåafdelingen Laveenreninformationsstue/organiseringpådenenkelteafdeling.Etstedhvorpatientog pårørendekanhenvendesig.personaletskalhaveadgangtilallejournaler.detgivertidtil patientenogpårørendeogsammenhæng. - Patienterkanfåoptagetsamtalenmedlægen Mulighedforatoptagesamtalenmedlægen,såmankantagelydsporetmedhjemoghøre samtalenigen. - Forberedteogrespektfuldelæger Godforberedelsetilsamtalenlægenskalhavelæstjournalenindensamtalen.Spørgsmål sendt fra patienten til lægen forinden samtalen. Lægen skal være kommunikations ambassadør. Lægen har spørgsmål fra patienten før samtalen og er inde i sager inden samtalen. Samtalen skal være individuelt tilrettelagt og tage udgangspunkt i den givne patients ønsker/behov. Der skal være tid til samtalen og indholdet skal være forståeligt. Detskalværegensidiginformationmedmulighedforspørgsmålogsvarfrabeggessider - Gensidigforventningsafstemningistartenafsygdomsforløbet Obligatorisk ved alle forløb, at forventningsafstemme mellem sundhedspersonalet og patientenistartenafforløbet.atderertidtilatsættesignedogforventningsafstemme medpatienterogpårørende.patientenogpårørendekanpåforhåndhjemmefraforberede sig om hvilke forventninger har de til lægen og forløbet de skal igennem. Blanket på hjemmesidenderkanudfyldes.påmødetkanmangåidialogom,hvadderkanladesig gøre. Gensidig forventningsafstemning i starten af sygdomsforløbet. Patienten skal (i et brev)forberedespå,hvadderskalforegårpåsygehusetbådeunderenindlæggelseogved en samtale. Er det både samtale og behandling/undersøgelse på en og samme tid? Kommunenkanmedfordeldeltageisamtaler,hvordeterrelevant. - Opfølgning Sundhedsvæsenet følger op på sygdomsforløb. (Godt eksempel er pensionsselskaberne). Eksempelvisopfølgningpåtelefonom,hvordandetgårmedpatienten.Atlægenudskriver nogetpåskrift,somerengengivelseafsamtalenmellemlægeogpatient,sompatienten kanfåmedhjemeftersamtalen. - Dengensidigeaftaleomdengodesamtale Regionen har en klart udmeldt holdning til den gode samtale.begge parter møder forberedtogtiltidenbeggepartermøderdenandenpartmedrespekt,talerordentligtog forståeligtalleborgereopfordrestilattageénbisiddermed.

12 - Gensidigløbendeevalueringogforbedring Personaleskalløbendehavefeedbackpådereskommunikationfrapatienterogpårørende, så dårlige vaner brydes og der sker løbende korrektion og forbedring af samtaler. Evalueringenskalskeumiddelbartefterforløbet,f.eks.viabrevieboksmedspørgeskema tilpt.ogpårørende.derskalskeenkonkrettilbagemeldingtildenenkeltepersonale,og det skal gøres konstruktivt og støttende. Personale kan også udfylde et skema efter samtalen,såvedkommendekanhuskeforløbetnårfeedbackfrapt.kommer. - Godogforståeligkommunikationundervejs Sikreatkommunikationenerforståetvedopfølgendesamtale(r)ienspatientforløbisær vedalvorligesygdomme.fådedårligenyhederførst,ogdereftergennemenopfølgende samtalesikre,atbudskabeterforståetenmulighederogsåatoptagesamtalen,såbåde sundhedsprofessionelleogpatient/pårørendeharmulighedforatgenhøresamtalenforat sikreforståelseafinformationogevt.stilleuddybendespørgsmål.etsupplerendeforslag eratlavecafemiljø,hvormankantalemednogen,derharprøvetettilsvarendeforløb. - Tidtilopfølgning Atderafsættestidtilopfølgendesamtaleilægenskalender,hvorpatientenharmulighed forrettehenvendelseeftermundtligesamtaleatdetermuligtforpatientenviasms/mail atstillespørgsmåltilegenbehandlingeftersamtale. - Uddannelseikommunikation Lægen/sundhedspersonalet skal være nærværende og til stede i en samtale. Kommunikationsuddannelse af frontlinie medarbejdere (læger, sygeplejersker, sekretærer),sådevedogkansættesigindihvadderervigtigtatvideforpatienten. - Optimersamarbejdetompatientenssygdom Patientenbærerogsåendelafansvaretforsinbehandling.Sygehusvæsnetskalblivebedre tilatanvendepatienteniforberedelsesfasenogunderbehandlingeneksempelvisvedat fremsendeforberedendemateriale/spørgeskema(optiongrids).deterhervigtigtatvære opmærksompådepatienter,somikkeharressourcernetilselvatstyreoghåndteredenne proces disseskalunderstøttes. - Guider Sommankantagefati,hvismanharproblemermedatforståhvadderforegår.Derkunne såledesværeetkorpsafguidersomkunnefølgedenenkeltepatient,hvismanbederom det.nogenstederfårmanudleveretetlillekortmedkontaktinfopåenpersonmankan ringetil.deterenrigtiggodide. Varsletobligatoriskudskrivningssamtale Varslet obligatorisk udskrivningssamtale med patienten, hvor patienten er blevet orienteret forud, så patienten kan forberede spørgsmål eller invitere en pårørende eller

13 netværkspersonmed.dettekansærligtværevigtigtindenforpsykiatrien.detervigtigt,at samtalenregistreres/dokumenteres. 5. Skriftliginformation - FællesITsystemidetoffentlige BedreITsystemerderkommunikerermedhinanden(patienten,kommuner,sygehuseog almenlæge)etværktøjdergørinddragelsemuligogeffektiv.inddragepatientensviden dokumenterifællesskabmedpatienten.ogsåpåtværsafregioner. - Tydeligklarinformationformodtageren At jeg som borger skal være helt klar på, hvad sygehuset meddeler mig skriftligtat gennemskrive eksisterende materiale'projekt godt sprog'borgerne skal kunne forstå beskederne. Man skal vide, hvem man skal kontakte. Ikke have flere forskellige brevføddermedforskelligekontakter.manskalturdekommunikereså'banalt'atallekan forstå. - Informationførstpåugen Informationfrasygehusetskalkommeførstpåugen.Særligtubehageligeinformationerog hvisdetikkekangivespersonligt.startbrevmedhvad,hvoroghvorfor,såmanikkeskal ledeefterinformationer.detskaberklarhed. - Patientkommentarertiljournaloplysninger Derskalgivesmulighedfor,atpatientenkanfremsættesinekommentarertiljournaleniet særligt kommentarfelt på sundhed.dk Formålet er at undgå misforståelser og give mulighedforatstilleuddybendespørgsmåltillægensdiagnose/behandling. - Standardiseringafskriftliginformation Detvigtigsteer,atregionen,gernealleregioner,standardiserersininformationDernæstat denskriftligekommunikationerkortogpræcis,ogderkanhentesmereinformationhvis manønskerdet.denskriftligeinformationskalsuppleresafvideoogandremedier,ide situationerhvordeterrelevant.nårinformationersendesudskalderhentesinspiration frakommunikationenideafdelinger,dergørdetbedst.målretformuleringernei indkaldelserne,sådetrammermålgruppenogsikrer,atborgerneforstår,hvadder kommunikeres,såderskrivesietletforståeligtalmindeligtsprogogbeskriver sammenhængenogforventningernetildeforløb,derindkaldestil. - Individuelskriftlighandleplanefterførstemøde,nårderforventesetlængeresygeforløb Handleplanenskalforventningsafstemmeogskabetryghedved,atpatientenved,hvadder skalske.ogpatientenfårlødigogentydiginformationomegensygdomogdets behandlingsforløb.

14 - Patientinformationdigitalt Muligheden for at få informationen digitalt, f.eks. på eboks og/eller via borger.dk og sundhed.dkmulighedforatkommunikeremedpersonaledigitalt.dedigitaleløsningerskal værebedreognemmereendidag - Præcisskriftliginformationsompatientenkanbrugeift.pårørende Informationen, som patienten modtager, skal være præcist afpasset ift. til den enkeltes udredningsforløbellerbehandlingsplan. Udvekslingafinformation Udvekslingafinformationermellemforskelligeinstanserpåogmellemsygehuse, kommunerogpraktiserendelæger. Hotline Hotline,hvormankanringeogstillespørgsmåltilsitindkaldelsesbrevmedarbejderenskal kunnesebrevetogså. 6. Digitalkommunikation - Digitalborgerjournal/Alleinformationerskalkunnemodtagesdigitalt Lettilgængeligepatientjournalerforpatienterne.Giveroverblikoveregenbehandling(alle behandlinger).oplysningerneomenbehandlingskalværetilgængeligmeddetsamme.det samme gælder planen for et forløb. Mere brug af SMS tjenester.patientsamtaler over Skype. - Skype AtSkypeogidetheletagetvideokommunikationanvendesmegetmereaktivt,f.eks.når de pårørende ikke kan være der, og i det hele taget videokommunikation på tværs af pårørende,faggrupper,geografimm,sålægeligeekspertiseogsåudnyttesbedre.menikke somerstatningforpersonligkommunikation.resultaterneafenstuegangbørsendesudtil depårørendepåmail - Landsdækkendefællespatientjournalskaludvikles Ubesværetadgangtilpatientenspatientjournalsomerhelttidstro.Etfællesjournalsystem på landsplan, så man kan gå ind i journalen uanset fra hvilket sygehus og se hvad der senestersketforpatienten. - Samkørendedigitalesystemer Informationervia/påsygesikringskortetpåkortenviaChipmednøglekort/nemID.Forat optimererdenmålrettedebehandling.derskalogsåværescannerepåsygehuseoglæger, ambulancersåmanskalkunnefåjournalerm.m.iandreregioner.,hvormanevt.befinder sigvedsygehusbesøg.

15 - Enapptilelektroniskinteraktionmellembehandlereogsundhedsvæsenet Kanregistrerehvadjegspiser,drikker,motionererogtestresultater(blodsukker,iltmæting) ogsåvidereogsendedetelektronisktilminegendelatpatientjournalen.behandlerenkan sedissetalindenminindlæggelseellerambulatoriebesøg. - Fællesoffentligestamoplysninger(medtvungenopdatering) Borgerenskalselvkunnegåindogopdaterestamoplysningerogsåskaldetligge,sådeter tilgængeligtforallesygehuse.borgerenskalaltsåselvejedineoplysninger.oplysningerom bisiddereskalogsåværederinde. - Adgangtilelektroniskkommunikationmedsinkontaktpersonpåsygehuset Uansethvormanerskalmansompatientkunneelektroniskkommeikontaktmedsin kontaktsygeplejerske.samtidigskalideensikre,atdesektorerogaltdet sundhedspersonalemansompatientharberøringmed,harletoguhindretadgangtil patientensegnesundhedsdata. - Mulighedforbedreselvbetjening Mulighedforbooking,bekræftelse,varslingaffremmøde,synligttidsforbrugi behandlingsforløb.smsogmailcheckindførkonsultationogbehandling,evt.opfølgning påtelefon(ogsåveddeborgeredererfritagetfordigitalkommunikation).inddrageog gørepatienteraktiveførbehandling,omdemøderop.borgerentageraktivtmedansvar forsitsundhedsvæsenogbrugafskattekronerne - Digitalbesøgsvenisamarbejdemellemkommuneogregion F.eks.faciliteretgennemældrerådet,handicaprådetellerfrivillige.Derskalværemulighed for,atældreellerandresvageitborgerekanhaveendigitalbesøgsven.måskekanman henvende sig til dem, der har valgt eboks fra. Dialog om digitalisering ved folkepensioneringellervedbrugafsundhedsvæsenet.detkanbådeværeetfysiskbesøg, ogenmankankontakte/ringetil. - Enmulighedforatfådigitalrådgivning Atkunnesendeetbilledetilf.eks.vagtlægen,såhankansehvadmansnakkerom.Det kunnekombineresmeddenappderhedder112.kunnedetudvikles,såmanogsåkan sendebilleder,oggiverenyderligeredimensionpåkommunikationen. Mulighedforatafbestilletiddigitaltogtilmeldesigennytid Gør tilgængeligheden til at bestille en tid bedre. Man skal også have mulighed for som patient at framelde sig digital kommunikation, da ikke alle har mulighed for at kommunikeredigitalt.detersværtatmeldeafbudpga.afdenkortetelefontid.medideen bliverdetlettereforpatientenattilrettesigsundhedssystemetsledigetider.

16 (Digitale)patientoplevelseroghelbredsinputiegenelektroniskepatientjournal På hver hospitalsstue kan der stå en PC, hvor patienten kan skrive sine oplevelser og tilstandindisin(elektroniskepatient)journalangåendeoplevelserpåhospitalet.detskal væreletogtilgængeligt. Tilpaskommunikation Derskalværeenkonkretindikatorfor,hvornårenpatientfølersigvelinformeretforat sikredenrettebalancekommunikativt,somkanværeforskelligefrapersontilperson. Underforskelligetiltagskalpatientenmedegenunderskrifttilkendegive,athan/hunføler sigvelinformeretmedforløbsinformationogbehandling. Lukkontorerne Kontorerneskallukkesogdestationærecomputereerstattesafbærbare,såregistreringen og dokumentationen af patientens behandling foregår inde hos patienten og i direkte dialog med patienten så får man dialog med patienten samtidig med, at man får dokumenteretogafklareteventuellespørgsmålogusikkerheder.pådennemådeundgår man"dødkontortid/registrering". 7. Grænser - Spørgeskemamedvanskeligespørgsmålsendesudmedindkaldelsesbrev Vedplanlagteundersøgelser/indlæggelserudsendesspørgeskemamedindkaldelsesbrevet indeholdene de vanskelige spørgsmål. Så kan den enkelte patient/pårørende i trygge og rolige omgivelser selv besvare spørgsmålene, hvis det ønskes. I samme spørgeskema tilkendegives, hvor meget samtykke der gives til pårørende, da der kan være informationer, man ikke ønsker ens børn skal have. At patienten skal have taget aktiv stilling til, hvor egne grænser går for patientinformation. Beslutningen skal tages i rask tilstand.atdetforklares,hvorforspørgeskemaet/detenkeltespørgsmålskaludfyldes. - Patientindflydelsepåinformationsudveksling Detmåspørgesomalt.Deterdogikkealt,derskalsvarespårespektfordenenkelte patient. Patienten skal have indflydelse på, hvad der deles og går videre mellem systemerne.derskalværefuldstændigtiltrotil,atkunrelevantpersonaleharadgangtil data. Det bør være muligt at få gjort oplysninger hemmelige i journalen. Det skal være muligtatfåhjælptilatforståsinjournal. - Grænselandmellempatientogborger Åbenogrespektfulddialogmellemsygehusogborger.Respektskalgåbeggeveje.Derskal brugesmindretidpåpapirarbejde.tidtildenordentligesamtale.derskalprioriteres!det erenfordel,hvislægenerbedreforberedt,indenhan/hunmøderpatienten. Kommunikationmellemfaggrupper,sektoreretc.skalforbedres.

17 - Grænseløsrelevantkommunikation Der ønskes en grænseløs kommunikation, hvis det er relevant for sygdommen eller behandlingsforløbet.dettegiverpatientenmulighedforatarbejdemeddendelafderes livsstil,derpåvirkerellerforværrersygdomsforløbet.detteviserogså,atpatientenharen medansvarforegetlivogkanbridragetiletbedresygdomsforløb. Mereindividualiseretinformationogdialog Forskelligepatienterharbehovforforskelligetyperafkommunikation.Nogleforetrækker digitalkommunikation,noglemundtligt,noglepålydbånd,filmogandet.ogpatienterne har også forskellige kompetencer, nogle ved meget om deres sygdom og om sundhedsvæsnetogrettigheder,andreskaltagesmereihåndenogforklaresflereting. Service Det her emne handler om, hvad der er vigtigt for borgerne i den service, der bliver ydet på sygehusene. Det kan strække sig lige fra, hvilke muligheder der er for at overnatte for de pårørende,hvornåroghvilkenmadmankanfåsomindlagt,ogdetkanværeting,dererrareat havemulighedfor,mensommåskeikkeerstrengtnødvendige.hvilkenserviceerdetborgerne forventer? 1. Sammenhængendeforløb - Bedrelægedækning Deterafgørendeforsammenhængendepatientforløbiheleregionen. Ogderskalderskabesincitamenterfor,atdererlægeriheleregionen. - Ènfællesplan At der lægges én plan for patienten efter grundig samtale med patienten, som alle involveredefagfolkstøtteropomogerenigeom.eventuellefagligeuenighederskalforegå vækfrapatienten...valgmulighederskalpatienteninddragesi.faglighederneskalbringes sammen, så de ikke lader patienter i stikken med beslutninger og forskellige svar på undersøgelser. - Sammelægeiforløbet Sammelæge,dererkontaktlægeforpatientenunderheleforløbet.Sammekontaktlæge under såvel indlæggelse som ambulante besøg. Lægen er ansvarlig tovholder for den enkeltepatient. - Skabsammenhængendepatientforløb Systemet(ellersystemerne...)skalheletidenarbejdeforatstyrkesammenhængeniforløb (f.eks.mellemafdelingerogmellemsygehuseogegenlæge)>patientenmåikkeoplevesig

18 somkasteboldmellemaktørerisystemet.nårmanopleverdet,kandethurtigtopfattes somdisrespekt,selvomdetikkeerintentionenhos"systemet"ellerpersonalet. - Ensartetkommunikationssystemihelesundhedsvæsenet Somkantalesammenmedkommunernesogandreoffentligesystemer,såsammenhæng tileksempelvishjemmeplejen.derskalværesammenhængendeinformationerhelevejen rundtidetoffentlige.atderkommunikeresglidendemellemdetresektorer,såallekanse, hvaddererafplanerforpatienten. - Forløbskoordinatorer En der kan styre ens kontakter. At der er en ansat der er ansvarlig for at koordinere forløbet,såledesderoplevestryghedisystemet.detgælderogsåforpatienternederskal komme til konsultationerne. Hver patient bør have tilbud om en navngiven patientkoordinatorvedindlæggelse. - Etspørgeskema/enpostkassemedmulighedforataflevererisogros Atopsamlepatienterfaringer.Dererbehovfor,atderbliverlagtetpresfrapatientereller pårørendeforatfårettetoppåuhensigtsmæssigearbejdsgange. - Diagnosecenter Sikre at der bliver stillet en diagnose, der kan handles på. Et mellemled mellem den praktiserendelægeogspecialisterne,somdenpraktiserendelægekanhenvisetil,nårder ikkekanstillesenspecifikdiagnose. - Holistisktilgangtilpatienten Sundhedspersoner som har en helhedsorienteret tilgang til patienten. Eksempel: Almen medicin,tværfagligeteams - Vidensopsamlingogerfaringsbank Etsamlet"kartotek"hvorlægersogpatientersoplevelserogerfaringersamlestilbrugfor andre. - Bedrebriefingermellemvagtskiftepådenindividuelleafdeling Findeenfaststrukturforbriefing/overgangmellemvagtskiftepådenindividuelleafgang, så man hurtigt, men struktureret kan gennemgå patienterne. Så man har indsigt i alle patienter. - Gruppe,derskalsikresammenhængendeforløbpåtværsafspecialer Gruppenskalarbejdemedatskabebedrekommunikationpåtværsafspecialer,såborgere medfleresygdommefårenbedreogmeresammenhængendebehandling.

19 Tværfagligtudskrivningscenter AlleskalgennemetTUC:Tværfagligtudskrivningscenter,somsikrer,atmedicinkorteter afstemt,hjemmeplejenerkontaktet,egenlægeerkontaktet,indenmanbliversendthjem frahospitalet.deterengodmådeatinddragepraksissektorenpå.godsammenhæng mellempraksis,hospitaloghjemmepleje.dermåikkekommepatienter(isærældre)udaf hospitaletudenathaveværetforbientuc.ingenudskrivningeromnatten. Udskrivningsbrev Brevetskalindeholdeenfremadrettetplan(eks.næstebookedetid),hvemkanman kontakte,telefonnumre,opmærksomhedspunkterifm.eventuellekomplikationer, henvisningtilspecifikhjemmeside.klarinformationom,hvorvidtpatientenselvskalgøre nogetidetfremtidigeforløb.hvornårkanmanforventeathørenoget/fåsvar.større tryghedefterindlæggelse.patientenved,hvadderskalske,oghvemderkankontaktes. Étsystemmedénforløbsansvarlig Enharansvaretfordetretteforløb.Atmanikkeskalstarteforfrahvergangmedsin sygehistorie.informationerskalværetilrådighedforallerelevantebehandlere,som inddragesiforløbet. Overskueligejournaler Lavetjournalprogram,hvordetallermestessentielleblivertrukketud,sådetogsåbliver nemmereforpersonaletatskabesammenhæng.fxmedenslagshashtags,såmanhurtigt kanfåoverblikogskabeenfornemmelseafsammenhæng.hurtigtilgængelighedtilden relevanteinformation.udformejournalerefter,atdeskalkunnelæsesnemtoghurtigtaf enkollegapåenandenafdeling. Overgangmellemforskelligedeleafsundhedssektoren Indførelsesafetopfølgningspunkttiludskrivningssamtaler.Sundhedspersonaletskaltage højdeforoverleveringtilrelevantesystemer;hvadentendeterindenforhospitalsvæsenet eller sundhedssektoren generelt. Det kan være ved egentlige overleveringssamtaler, en telefonsamtaleellernogettredje.derskalafsættesressourcertildet. Patientenicentrum Vi ønsker at man ikke falder ned "mellem to stole"mellem to regioner eller bare to afdelinger. Patienten skal være i centrum. Der skal være større sammenhæng og samarbejdemellemregionerneogmellemhospitalerogkommuner.dererforstramen opdelingmellemafdelingersøkonomi/regionersøkonomimv. Digitalprækonsultation LægenkankontaktepatientpåSkypeellerFacetimeførambulantebesøgmedhenblikpå

20 atkunneforudbestilleundersøgelsen.manskalfølesigvelkommennårmanankommer,og manvedhvadbehandlingendrejersigom. Modtagelseafpatienten Modtagelseafpatienten,følgeoptilafdelingellerbehandling(bådeambulantog stationær).orienteringomventetid/forventningsafstemning(fxtræketnummerordning oginformationsskærme).imødekommendeoginformativmodtagelse,nejtilsure receptionisteriglasbure.detvigtigeerpersonligbetjening.ikkemeredigitaliseringeller vejskilteogbrochurer. Velkomstpersonerpåafdelingerne Der skal være dedikerede velkomstpersoner på afdelingerne, som tager imod og informereromhvadderskalske,ventetiderosv. 2. Ligemuligheder - Systematiskanvendelseafledsageogbisidderordning Atsygehusetaltidsikrer,atderaltiderenledsagertilstede,nårpatientenfåroplysninger. Og det skal gerne være en professionel, som samtidig kan være med til at sikre, at patienten forstår implikationerne af oplysninger samt sine rettigheder og kan handle på dem(ellerfåhjælptilathandlepådem).detkunneværeetkorpsalapatientvejlederne. - Tilbudtilpersoneriudkantområderne DerskalværefleretilgængeligetilbudiudkantenafDanmarkforatnåborgerneogman ikke stiller krav om, at de skal rejse langt. Praktiserende læger skal være tovholder for borgerenssundhed.lægenskalkunnehenvisepatienterogsåvedprivatesundhedstilbud, da den ressourcesvage ikke kan træffe det valg selv. Den enkelte kan ikke selv tage det ansvar og har ikke ressourcer til at undersøge, hvilke virksomheder der findes for f.eks. private fysioterapeuter, gynækologer m.v. Ensrettet regler på tværs af regionens kommunerforhvornårmanharkravpåtransporttiltilbuddenesomborgerikommunen. Udekørendeteams:derkankørerundtideområder,hvordererfærrelæger. - Individuelvurderingafpatientsbehovforhjælp Tilstøtteogoverblikietbehandlingsforløb.Atlaveentværfagligvurderingisamarbejde medpt.afdennesressourcer,evt.medentjeckliste.erpt.bevidstomsinsituationoghar pt.ressourcertilathåndtereden?allept.skalspørges,såpersonaletikkerisikereratlave enfejlvurderingfordienpt.umiddelbartfremstårressourcestærk.hvisdererbehovfor hjælpskalpt.havetildeltenbisiddertilathjælpesigtilatholdeoverblikogbliveguidet gennembehandlingsforløbet.

21 - Målrettetinformation Vierikkegodenoktilatinformeredesvageisamfundetomdetilbudderer.BorgerDK kan blive bedre. Lave materiale, der er målrettet de forskellige målgrupper. Vi skal lave letforståeligtinformationsmateriale.video,højtlæsning,tekst. - Frivilligesomressourceforressourcesvage Atsygehusetharetkoordinerendeansvarift.atknytteenressourcestærkfrivilligperson sammenmedenressoucesvag,derikkeharpårørende/netværk.atsygehusetharenliste overmuligefrivilligpersoner/frivilligkorps,netværksstøttepersoner. - Screeningsprogrammerforsærligtudsattebefolkningsgrupper Ressourcesvageborgereskalhaveopsøgendetilbudomatindgåiscreeningsprogrammer, dertidligtkanopsporesomatiskesåvelsompsykiskesygdomme - "Rullendesygehus" Der er grupper, som ikke har nemt ved at komme på sygehus fx kan der mangle netværk/adgang til transport eller opsyn efter operation. På plejehjem/herberg kan der kommesygehuspersonaleudpåenfastturnus. - Støttetilsvagepatienterudennetværk/pårørende Stille en praktisk person til rådighed for den svage patient, der kan hjælpe med at konkretisere patientens behov, egne ressourcer og forudsætninger for at bruge sundhedsvæsenet. - Enopsøgendeperson Understøtter den ressourcesvage patients behov. Kunne være en del af patientvejledersystem. Ikke en patientforening, som organisere for at undgå for mange instanser. - Skabkontaktmellemressourcepersonerogsygehus Herunder organisationer og sociale hjælpegrupper og patientforeninger. og få løst årsagerneogikkekunsymptomernesikre,atfleretilligefårenoptimalbehandling.hvis socialeproblemerermedvirkendetilfysiskesygdomkandissemåskeundgås. - "Kufferttjek" Haveenmålestokfor,hvadderskalværeopfyldt,førmanbliverudskrevet.Entjeklistefor udskrivningen.eksempelvisenhjemløs:hvadbliverhanudskrevettil.enenlig:erdermadi køleskabet?veddu,hvaddeterdetnæste,dersker?hvadmanselvskalbidragetil?har patientenforståetmedicineringen?+tageansvarfordetderdukkerop.

22 - Bisidderordningerforsvagepatienter Manlaveretkorpsaffrivilligebisiddere,dererbaseretpådiagnosespecifikkeområder.Der kan trækkes på erfaringer fra andre eksisterende bisiddersystemer. Regionen skal have politiskejerskaboversystemet.detskalmeldesud,atmanskalhaveenbisiddermedved personligkontakt,mendetteskalafmystificeres,såpatientenikketror,atdetdrejersigom en dødelig sygdom, selvom der skal medbringes en bisidder.information, information, information. - Flereaflastningspladserellerflere"følgehjem"funktioner - Udvidedeogfleksibleåbningstider Atflereambulatorierlaverlængereåbningstiderogdropintider,såpatienterpå arbejdsmarkedetikkeheletidenskalbedeomfri,fordetfårentilatfølesigmeresyg.lige mulighederfordem,dererpåogudenforarbejdsmarkedet. - Færremulighederforfortolkningafserviceogsundhedsloven Hvismanvilsikreligemulighederforbehandlingallestederilandet,målovgivningenikke kunnefortolkesforskelligt. - Sygehusetskvalitet Étsamletsted,hvormansomborgerkanfindeoplysningeromsygehusetskvalitet.Hvor mankanse,hvorgodthospitaletklarersigmedhensyntilgenindlæggelser,uth'er, infektionstal,hvormangeoperationerdeforetagerindenforetgiventområdeetc.påden mådekanmansomborgerbedreudnyttemulighedenforfritsygehusvalg,sometoplyst valg,sådetikkekunskerudfraventetidendetenkeltested. - Synlighed Sundhedsvæsnet skal blive mere synligt overfor dem med færre ressourcer, fx via: folkeundersøgelserkampagnerflyersskraldemandsmodellenhvormanmøderfolk, hvordeerderessourcestærkeborgereogsåetansvariforholdtilatinformere. - Differentieredebehandlingsforløb For eksempel at en kræftpatient, der ikke har pårørende, får hjælp af personalet med kontakttilenpatientforening,somkanstøtteopompatienten. - Forløbskoordinator Allepatienter(isærdeleshedderessourcesvagepatienter)skalhaveenforløbskoordinator såsnartdekommerikontaktmedsundhedsvæsnet.navigatøren/koordinatorenkanvære enudefrakommendefraeks.enpatientforening.dererbehovforenkoordinator,somkan væretovholderpåtværsektorieltplan.

23 3. Patientensbehov - Godkostmedmulighedforfritvalg,menuogtidspunkt - Synligtpersonale Personale/mennesker, man kan spørge på hospitalsgange, i skadestue osv.gør tydelig opmærksompåimodtagelsen,hvordefolkermanaltidkanspørge(hvisdeerskjult). Hvisderskernogetakutogfyldigt,derændrerarbejdsgangeneellerfylderskadestuerne, såladpersonaletkommeudogsigedettildeventende.tænkheltoverordnet,atfolkikke skalventeuvidende,ellerefterladesuvidende. - Underholdning Derskalværetabletmedmulighedforlydbøger(holderlydfraandre/stuenude).Fjernsyn påstuen.tilbuddetompatientstøtteskalværetydeligere.detervigtigtfor,atpatienten fårlidtmeningihverdagenpåhospitaletindholdihverdagen.(primærtfordem,derer langtidssyge). - Menufor,hvadjegsompatientindividueltvilhaveatvide,indenjegerude Detervigtigt,atpatientogpårørendefåren"menu"omhvadvikaninformereom,Alle har ikke samme behov, men kender heller ikke muligheder og tilbud som vi kan hjælpe med.ideener,atpersonaletundervejsiforløbetskalfølgeopogtalemedpatientenom disseforhold,hvordetpasserindiforløbet.detkansuppleresmedettilbudomatfåen video/lydoptagelsemedhjemfraudskrivningssamtaleelleramulatoriebesøg,ommedicin ogevt.træning. - Tænkpåpatientensomkunde Skalmanbehandlealleligegodtskaldebehandlesforskelligt.Ligesomved kommunikationstemaethandlerdetomkundeperspektivet.attænkerpåpatientensom kunde. - Valgmulighedformanglendetillid/kemi Mulighedforkontaktperson,hvismansompatientikkefårbrugbareinformationerom mulighederforhjælp,videreforløbiforbindelsemedhospital/ambulantbehandling udskrivelse.enkontaktmulighed,hvordukanfortælledinsagogfåoplysningomdine muligheder,hvismanerskeptiskoverforfaglig/lægeligvurderingiforholdtilbehandling. - Informationssøgning Mereinformationomforløbet/sygdommenspecielttil"demderkan".Mereinformation somkansøgesaf"demderkan",somkanfrigivenogettidhossundhedspersonalet. Opfordringtil,atpatientenselvsøgerinformationomforløbogbehandling.Opfordre

24 patiententilatskriveforventningerogspørgsmålnedindenstuegangoglignende.ipadstil hversengogevt.frivilligeinstruktørertilipads. 4. Tryghed - Patientensbog Patientensbogerenplanforopholdetpåsygehuset,sombliversuppleretundervejsunder indlæggelsen med oplysninger, så patienten løbende er orienteret om udrednings eller behandlingsplanen. Patienten ved på forhånd, hvad der skal ske under indlæggelsen på sygehuset. - Adgangtilelektroniskpatientjournal Evt.påpapirnårmanerindlagtpåhospitaletsådetertilgængeligtforalle.Deterden individuelletryghedderskalhåndteresiideen.hvadderskeroghvadderskalskeiløbet afindlæggelsen,bliverskrevetindpåenskærm,derhængervedensseng.detervigtigtat derbliverskrevetietgængssprogsåpatientenkanforstå,hvadderstår,såløsningenikke skaberusikkerhedistedetforsikkerhed. - Kontaktperson,somkankontaktesvia ogsåefterudskrivelse Alleharennavngivenkontaktperson,somkankontaktesvia .Kontaktpersonenskal væregennemgåendeiforholdtilpatientforløbet.derudleveresetvisitkortoginformation omforventetforløbefterudskrivelse,somf.eks.vedkræftforløbspakkerne. Tilbudomprofessionellebisiddere Alle patienter skal have et tilbud om at få en bisidder med til samtaler med sundhedspersonalet,somikkeerenpårørende. Bibeholdesmåsygehusfunktioner,medalmenbehandling 5. Selvhjælp/Ansvar - Aktiviegenhelbredelse Patienterne har selv et ansvar for at være aktive i egen helbredelse samt at følge anvisningerforbehandlingermedderessourcerdenenkeltehar.detskalværebilligere atlevesundt.derskalværerabatpåmotionscenter. - Informationtilpatienterneomhjælpogstøttehosfxpatientforeninger - Motivationtilatfølgeanvisningerefterbehandlingsforløb,regelmæssigesundhedschecks

25 - Merefokuspåogdebatomindividetsegetansvar Foregensundhedogegenbehandling.Detskalskeifolkeskolen,isportsklubber,på arbejdspladserogiseniorlivet.dermedskalsundhedsvæsenetsaktørerogsåværemedi debatten.detskalstyrkedenenkeltesbevidsthedomkring,hvadmanselvkan/skalgøre. Detervigtigt,atdederkan,ermedtilatløfte. - Størreansvartilpatienterne Give større ansvar til patienter, der kan løfte det. Telemedicinske løsninger udbygges så manikkebehøveratmødeoppåsygehusetsåtit.stortfokuspådepatienterderikkekan. - Vigtigtatværeaktivmedspiller Vilgernehaveenekstrafaneiitsystemetmedmineegnernoter.Derskalværeetstedi journalen, hvor jeg kan skrive hvad jeg har spist. Der skal være et skema, hvor jeg kan skrivehvorlangtellerhvormegetjeghargåethverdagunderindlæggelsen. - Kravtilressourcestærke Dermågernestilleskravtilde,derharressourceromselvatopsøgesundhedstilbudog tageansvarforegetforløb.herunderobligatoriskeindkaldelser,dersikrer,atmankommer tildenødvendigetilbud.bødertilde,derikkemøderoptilundersøgelserpåsygehuset. Kommunenskalikkebrugeressourcerpåatkøreudtilde,derselvkantransporteresigtil sundhedstilbuddet.systemetskalforvente,atdenhabilepatientselvtageransvarfor:tøj underindlæggelsen,nårmuligtegenmedicinbooketiderregistrerervægt/væskemv. - Kravom,atpatientdeltagerienforebyggendesamtaleforudforetforløb - Mødopogdeltag Patient skal møde op og skal deltage i de forebyggende tiltag. Sygehuset/det offentlige stillermedmotiverendeogstøttendetilbudstøttegrupper.efterforløbetskalderogså væreensamtale,somgiverpatientstøtteogvidenogtilbud. - Gensidigtansvar/selvbehandling InvolveringafpatientenidetvidereforløbPatientenskalvide,hvorfordeskaltagepiller ellerspiseenbestemtkost.patientenogsygehusetskallaveenfællesplan,nårpatienten forlader/bliverudskrevetfrasygehuset. - Spørgeskemahvordangårdetidag Derskalværemulighedforatudfyldeetspørgeskema,derkangøre,atpatientendeltager mere i sin egen behandling og føler sig inddraget i sit sygdomsforløb. Skemaerne skal kunneudfyldesiroogmagudenovervågning.

26 - "Patientensarbejdsopgaver" Under indlæggelse kan patienter løse praktiske opgaver for sig selv og medlindlagte: Fx hentemad/drikkevarertilmedindlagte.følgeandrepatientertilundersøgelse/behandling eller kiosk Yde psykisk støtte/omsorg for hinanden. (Kravene skal naturligvis matche patientensmuligheder). - Systematik:Gørpatientogpårørendemedansvarligeforderesforløb Vær systematiske i at tildele patient og pårørende et ansvar (i samarbejde/dialog med patientogpårørende)iforløb(genoptræning,livsstiletc.). - Fællesgruppertilf.eks.træning/livstilsændringer A la "Mødregruppe", hvor sundhedspersonalet sammensætter nogle patienter i nogle grupper grupperne skal f.eks. ændre livsstil grupperne skal fungere som f.eks. mødregrupper,hvosengruppesamlesforatdyrkemotionsammenm.v.gruppenstyres ogledesafensundhedsprofessionel. - Katalogmedoversigtovermuligeselvhjulpneopgaver/ansvarsområder Atspecificereretningenogmåletforhospitalsforløbet,såpatientenefterevne,situation ogiforløbetfårmulighedforudfraetkatalog/spiseseddelattageet(med)ansvarforsit raskgørelsesforløb.ikatalogetspecificeresdeopgaver,sompatientenselvharmulighed foratpåtagesig."voressundhedsvæsenmitansvar". - Enapptilhjælpominfoiforholdtilensygdom Det kunne være elementer/redskaber til at kunne hjælpe sig selv og undgå f.eks. indlæggelse evt. en kasse med redskaber. Selvhjælp/ansvar hjælp til selvhjælp. Det kan hjælpemedatskabeetoverblikoverforløbet. - Deskræddersyedekrav At kravene bliver tilpasset den enkelte patient. At der bliver konkretiseret hvem, der støtter patienten, hvis det er nødvendigt. At kravene bliver aftalt mellem behandler, patientogevt.pårørende.atkraveneertydeligeogforståelige.manskalaltidaftalemed patienter, hvor meget de kan og vil klare selv. Det skal systematiseres og selvfølgelig registreres.mankanogsåsompatientpåforhåndlæggesitønskeindifxsundhed.dk. - Informationsansvarifht.journaler Hovedansvaret ligger hos patienten, hvis vedkommende er i stand til det. Patient og pårørende får indflydelse på journalen. Journalen skal udleveres til konsultation og journalen følger udskrivningen. Den praktiserende læge skal kunne se journalen og sygeplejerskeikommunenskalkunneseden.

27 - Godeprocedurerforatsikrekvaliteten Frapatientengårindaddørentildekommerud,erderklareprocedurer,hvilketsikreret sammenhængendepatientforløb.dererstyrpå,hvadderskalskeundervejsog,atdetikke erpatientensansvar,atstyreforløbet. - Godkommunikation Viskalikkestillekrav,menspørgeindogmotiveredenenkeltepatient.Lyttildenenkeltes begrænsningerogmuligheder.nogleharbrugforatfåstilletkrav,mensandreskal motiveres.dethandleromgodkommunikation. - Afklaringafdenenkeltepatientsressourcer Differentieringmellempersonligogdigitalkontaktmeddenenkelteperson.Vurderingaf omdenenkeltekanpåtagesigansvarforegenomsorg,medhenblikpådifferentieringaf dennødvendigehjælp. - Plakater Enplakattilpatientogpårørende,hvorderstår:"Hermådugerne..."positiveplakater derafstemmerforventningerne.såkanmanbidragemednogetogvedhvadmanmåog hvadmanikkemå.mendetskalværetingderliggeroptilalmindeligsundfornuft.detskal væredumågerneikkeduskal. - Balanceipårørendeinddragelse Noglegangekanpatienternespårørendetrædetil.Mendetkrævernogletydligegrænser for, hvad man må og hvad man ikke måfx for at vedligeholde nogle standarter for rengøring.rengøringenmåikkeoverladestildepårørende. - Patientinddragelse Inddragpatientenogpårørendeyderligereiforløbet,ogmotivértilattageetansvar.Et sammenarbejde mellem sundhedspersonalet og patienten skal skabe yderligere inddragelseafpatienten.dermåindenforforskelligesygdomsforløbgodtblivetilbudtog dannet nogle netværk,hvor patienternekan udveksle erfaringer og oplevelser.man kan inddrage interesseorganisationer, og give hospitalet ansvar for at informere omkring de forskelligeorganisationer. - Udvalgskalgivebudpåselvhjælp/ansvar 6. Pårørende - Tagpårørendealvorligt Pårørendeskaltagesalvorligt.Debliveroftestinddragetnårsygdommeneralvorligogkan være et ekstra sæt øre, øjne og ikke mindst hukommelse. Individuel afstemning af

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

OPSAMLINGSRAPPORT. Borgermøde i Region Sjælland. lørdag den 28. februar 2015

OPSAMLINGSRAPPORT. Borgermøde i Region Sjælland. lørdag den 28. februar 2015 OPSAMLINGSRAPPORT Borgermøde i Region Sjælland lørdag den 28. februar 2015 1 Indhold Ideer fra borgerne... 3 Borgernes drøftelser ved bordene... 35 Ide-postkort fra borgerne... 79 2 Ideer fra borgerne

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID BLIV KLOGERE OG BETJEN DIG SELV Sundhed.dk er den fælles offentlige sundheds portal. Her får du nemt og

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland Idé-katalog til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland 1 Baggrund På baggrund af tidligere LUP resultater er der, på tværs af sygehusene, blevet udpeget regionale indsatsområder, som har relateret

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge,

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien Psykiatri VELKOMMEN i distriktspsykiatrien 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN I distriktspsykiatrien tilbyder vi ambulant behandling af psykiske sygdomme. Ambulant betyder, at man

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til Medicinsk. Gastroenterologisk Ambulatorium

Patientinformation. Velkommen til Medicinsk. Gastroenterologisk Ambulatorium Medicinsk Afdeling Amager Hospital Amager Hospital Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium Patientinformation Velkommen til Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium og Skopienheden Velkommen Velkommen

Læs mere

OPSAMLINGSRAPPORT. Borgermøde i Region Midtjylland. lørdag den 28. februar 2015

OPSAMLINGSRAPPORT. Borgermøde i Region Midtjylland. lørdag den 28. februar 2015 OPSAMLINGSRAPPORT Borgermøde i Region Midtjylland lørdag den 28. februar 2015 Ideer fra borgerne Bord 1 Tema 6, Digital kommunikation Titel på idé / ønske: Fælles patientjournal - som fælles kommunikationsredskab

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling PATIENTEN SOM PARTNER 2 Indledning 4 Patientens egne ressourcer skal sæt tes i spil 6 Det sundhedsfaglige personale skal være patientens guide

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Titel på ide/ønske Hvad går ideen ud på Hvorfor er det vigtigt at gennemføre ideen - hvilket problem bliver løst? 1. Trackingnummer for patienterne.

Titel på ide/ønske Hvad går ideen ud på Hvorfor er det vigtigt at gennemføre ideen - hvilket problem bliver løst? 1. Trackingnummer for patienterne. KOMMUNIKATION Tema 1: Overblik over hvad der sker Titel på ide/ønske Hvad går ideen ud på Hvorfor er det vigtigt at gennemføre ideen - hvilket problem bliver løst? 1. Trackingnummer for patienterne. 2.

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team Psykiatri VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN OP team står for Opsøgende Psykiatrisk team. Det er et intensivt ambulant behandlingstilbud

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Ideer fra borgermødet i Region Sjælland d. 28. februar 2015

Ideer fra borgermødet i Region Sjælland d. 28. februar 2015 Ideer fra borgermødet i Region Sjælland d. 28. februar 2015 KOMMUNIKATION Tema 1: Overblik over hvad der sker Titel på ide/ønske Hvad går ideen ud på Hvorfor er det vigtigt at gennemføre ideen - hvilket

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Velkommen til Friklinikken

Velkommen til Friklinikken Patientinformation Velkommen til Friklinikken - i Region Syddanmark www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Oversigtskort 2 Velkommen til Friklinikken I denne pjece finder du generelle oplysninger om Friklinikken,

Læs mere

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Den Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Høringssvar: Udkast til Sundhedsplan

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland

Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland Nyt om ACCESS Projektet starter 4. november Underskrevet 2-aftale Godkendelser i hus Hvilke patienter skal inkluderes? De 4 trin for almen praksis

Læs mere

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER UDFYLD VENLIGST NAVN: CPR.NR: Vi beder dig læse informationen på bagsiden af dette skema, før du tager stilling til spørgsmålene i nedenstående tre tekstbokse

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse

Psykiatrisk Akutmodtagelse Psykiatrisk Akutmodtagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Dette afsnit er den administrative udmøntning af vejledningen om sundhedsaftalens krav vedrørende indlæggelse og udskrivning på det somatiske område. I forhold

Læs mere

Cancerpatienters ønsker og behov til sammenhængende patientforløb - første og udvalgte resultater

Cancerpatienters ønsker og behov til sammenhængende patientforløb - første og udvalgte resultater Cancerpatienters ønsker og behov til sammenhængende patientforløb - første og udvalgte resultater Dansk forum for sundhedstjenesteforskning 11. november 2009 Eva Draborg Institut for Sundhedstjenesteforskning

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Patientinformation. Information til ambulante patienter og pårørende

Patientinformation. Information til ambulante patienter og pårørende Medicinsk Afdeling Amager Hospital Amager Hospital Medicinsk Afdeling Geriatrisk Ambulatorium Patientinformation Information til ambulante patienter og pårørende Information til ambulante patienter og

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Maribo

Psykiatrisk Klinik Maribo Psykiatrisk Klinik Maribo Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Patientrettigheder Dine rettigheder som patient Denne vejledning orienterer om dine rettigheder som patient på Steno Diabetes Center. Du kan søge information om love og vejledninger, som sikrer dig disse

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Pårørendesamtaler. Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter

Pårørendesamtaler. Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter Pårørendesamtaler Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter Sengeafsnit O, Holbæk Birkevænget 7, Indgang V2 4300 Holbæk Tlf. 5948 4725 Sengeafsnit Birkehus

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Patientinformation Velkommen til M41 Afsnit for lindrende behandling Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder vil du få relevante oplysninger om Medicinsk

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

Samordnet Pleje og Omsorg

Samordnet Pleje og Omsorg Information til patienter og pårørende Samordnet Pleje og Omsorg Kvalitet Døgnet Rundt Samordnet Pleje og Omsorg Formålet med samordnet pleje og omsorg Samordnet pleje og omsorg er et tilbud til alvorligt

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Fra indlagt til udskrevet

Fra indlagt til udskrevet Fra indlagt til udskrevet Gode råd om at vende tilbage til hverdagen, når du har været indlagt på psykiatrisk afdeling Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Målet med din indlæggelse er at blive rask og

Læs mere

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Undersøgelsen er blandt 449 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015.

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015. LUP somatik 015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 015. Resultaterne fra LUP somatik 015 er offentliggjort i uge 11 016. LUP somatik er opdelt i tre undersøgelser for henholdsvis

Læs mere

Pårørende og fælles beslutninger i praksis - muligheder og begrænsninger

Pårørende og fælles beslutninger i praksis - muligheder og begrænsninger VEJLE SYMPOSIER 2016 Pårørende og fælles beslutninger i praksis - muligheder og begrænsninger Karina Dahl Steffensen Overlæge, ph.d., lektor, Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus en del af Sygehus Lillebælt

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

2014-2015. Politisk Program

2014-2015. Politisk Program 2014-2015 Politisk Program FNUG arbejder for, at alle unge med gigt kan leve et godt liv. Det forsøger vi gennemført ved at: FNUG arbejder for at øge livskvaliteten for unge med gigt, fjerne social isolation

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig dokumentation:

Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig dokumentation: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 610 Offentligt Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Nykøbing F. Sygehus Det nye sundhedsvæsen Udviklingen går stærkt, og i

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Rettigheder og muligheder I Region Sjælland lægger vi vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Tidlig Indsats på Tværs

Tidlig Indsats på Tværs F O R D I G D E R S K A L A R B E J D E M E D T I T - P R O J E K T E T : Tidlig Indsats på Tværs For særligt sårbare medicinske borgere i Thisted Kommune og Morsø Kommune Morsø Kommune Hvad er Tidlig

Læs mere

Drøftelser ved bordene sorteret ud fra temaer

Drøftelser ved bordene sorteret ud fra temaer Opsamling på borgermødet d. 28. februar 2015 Drøftelser ved bordene sorteret ud fra temaer KOMMUNIKATION Tema 1 - Overblik over hvad der sker Har du som patient et godt nok overblik over, hvad der skal

Læs mere

SUNDHEDS PLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDSPLATFORMEN

SUNDHEDS PLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDSPLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDS Et sammenhængende system Sundhedsplatformen samler alle de funktioner, personalet bruger mest fx ved medicinering, dokumentation, stuegang, operationsbooking og bestilling af laboratorieprøver.

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Spiseforstyrrelser voksne (DF50.0, DF50.1, DF50.2, DF50.3, DF509) Samlet tidsforbrug: 30 timer Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

VELKOMMEN til Ortopædkirurgisk afsnit A150

VELKOMMEN til Ortopædkirurgisk afsnit A150 Patientinformation VELKOMMEN til Ortopædkirurgisk afsnit A150 Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 Velkommen til Ortopædkirurgisk afsnit A150 Med denne pjece vil vi byde dig velkommen

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Til lederne på sygehuset Indhold DU HAR SOM LEDER EN VIGTIG OPGAVE Hvem tager sig af hvad i forebyggelsesforløbet Lederens opgaver Lederens

Læs mere

Afsnit S3, indgang 40 Psykiatrien Syd

Afsnit S3, indgang 40 Psykiatrien Syd Afsnit S3, indgang 40 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Distriktspsykiatrien Maribo

Distriktspsykiatrien Maribo Distriktspsykiatrien Maribo Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere