Sustaining Animal Health and Food Safety in Organic Farming (SAFO) EU Concerted Action QRLT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sustaining Animal Health and Food Safety in Organic Farming (SAFO) EU Concerted Action QRLT 2001 02541"

Transkript

1 Sustaining Animal Health and Food Safety in Organic Farming (SAFO) EU Concerted Action QRLT KVALITET & SIKKERHED I ØKOLOGISKE ANIMALSKE PRODUKTER SAMMENFATNING AF INDLÆG VED DEN FJERDE SAFO WORKSHOP Marts 2005, FiBL, Frick, Schweiz Mål med SAFO projektet Målet med det EU-finansierede SAFO netværks projekt er at forbedre fødevaresikkerheden og dyresundheden i økologiske husdyrbesætninger i nuværende og kommende EU-medlemslande. Dette gennemføres ved hjælp af udveksling og aktiv kommunikation om forskningsresultater og konklusioner imellem forskere, lovgivere, landmænd og den bredere gruppe af et økologisk fællesskab herunder også forbrugerne. Oversigt over den fjerde SAFO workshop Ved den fjerde SAFO workshop var der i alt 98 deltagere fra 19 lande. Hvor tidligere SAFO workshops havde fokuseret primært på landbrugsproduktionssystemet, fokuserede plenumpræsentationerne ved denne workshop på fødevarekvalitet og sikkerhed i økologisk animalsk produktion. Workshop programmet indeholdt fem plenum sessioner med poster præsentationer, gruppediskussioner og udflugt til en række forskellige gårde. Der var i alt 21 præsentationer i plenum sessionerne (som kan ses på SAFO web-siden), som fokuserede på de følgende aspekter af fødevarekvalitet og sikkerhed i økologisk produktion: Plenum 1. Forskellige interessenters perspektiver Plenum 2. Forskning i kvalitet af økologiske animalske produkter Plenum 3. Veterinærmedicin og produktkvalitet og -sikkerhed Plenum 4. Forskning i fødevaresikkerhedsaspekter af økologiske animalske produkter Plenum 5. Fremtidig udvikling af fødevaresikkerhed og kvalitet i økologisk animalsk produktion Forskellige interessenters perspektiver Repræsentater for forbrugere, forarbejder og producenters organisationer havde præsentationer i denne session. Michael Walkenhorst fra FiBL åbnede sessionen med en præsentation om selve kvalitetsbegrebet, hvor han understregede forskellen mellem den intrinsiske eller produkt kvaliteten og den extrinsiske eller proceskvaliteten. Representatives from consumer, retailer and producer organisations presented papers in this session. Denne discussion har også været en af nøglediskussionerne ved tidligere SAFO workshops. Michael anbefalede at den økologiske bevægelse må a) uddanne forbrugerne i proceskvalitet i forhold til økologiske produkter, b) definere og sikre niveauer af økologisk produktkvalitet som er målbart bedre en konventionelle produkter (f.eks. celletal i mælk). Jacqueline Bachmann fra den schweiziske Organisation for Forbrugerbeskyttelse understregede at forbrugerne har meget høje forventninger til økologiske produkter, både hvad angår fødevaresikkerhed, naturlighed og dyrevelfærd, og samtidig overkommelige og konkurrencedygtige priser. Hun forventede at prisen på økologiske produkter fortsat ville falde, selvom ekstra betaling er rimelig, hvis kravene til kvalitet og der gives tilstrækkelig information til forbrugerne om hvad de får ekstra når de løber disse produkter. Behovet for at priserne på økologiske fødevarer falder blev yderligere understreget af Felix Wehrle, som kom fra den schweiziske Coop, og som repræsenterede salgsleddet. Ikke desto mindre så han også muligheder for at øge salget af en række økologiske varer samt udvide spekteret af

2 lokale produkter. Han henviste til undersøgelser som viste at 46% af de schweiziske forbrugere købte økologiske produkter af hensyn til deres egen sundhed, 45% pga dyrevelfærdsmæssige aspekter, og 43% pga lavere indhold af pesticider. Regina Fuhrer præsenterede producentens forventninger til kvalitet. Hun er forkvinde for Bio Suisse, som er paraplyorganisationen af 335 økologiske landmandsorganisationer i Schweiz, som har i alt medlemskab fra 6500 landmænd, hvilket udgør 11% af de schweiziske landmænd. Schwiz har den fordel, at der kun er et logo, som genkendes af forbrugere. Regina Fuhrer understregede at de lagde et stort arbejde I at øge kvaliteteten og fastholde troværdigheden I form af fortsat udvikling af animalske produkter og kravene til forarbejdning af disse produkter (især mht dyrevelfærd og indhold af varerne), kvalitets-sikring, design af selve økologi-mærket og på uddannelse eller opdragelse af forbrugerne gennem annoncering. Der var tre posters til denne session: to om økologisk gede- og fåreproduktion i Ungarn, og en om begrænsningerne indenfor økologisk fødevareproduktion i Tyrkiet. Forskning i kvalitet af økologiske animalske produkter Kathryn Ellis præsenterede resultater af en sammenligning af indholdet i mælk mellem økologiske (Ø) or konventionelle (K) malkekvægbrug i Storbrittanien. Der var ingen signifikante forskelle mellem Ø og K mht forureningsgrad af forskellige stoffer (PCB, Dioxin mm). Mycotoxinet ochratoxin A blev ikke fundet I nogle af mælkeprøverne. Indholdet af mono-umættede fedtsyrer var højere I konventionel mælk, hvor indholdet af poly-umættede fedtsyrer (PUFA) var højere I økologisk mælk. Der var en stærk sæsonmæssig variation mht begge typer fedtsyrer, som øgedes gennem afgræsningsperioden. Der var ingen forskel i CLA indholdet mellem Ø og K, men Ø havde et langt højere indhold af omega-3 linolsyre. Det øgede indhold af PUFA gennem afgræsningssæsonen sammenlignet med vinterens ensilage- og høfodring blev bekræftet af Sloniewski et al fra Polen. De fandt at CLA indholdet var dobbelt så højt i afgræsningssæsonen, og linolsyreindholdet var tre gange så højt som i vinterperioden. Disse forfattere konkluderede derfor at mælken produceret gennem afgræsningsperioden biologisk set er mere værdifuld end gennem vinterfodringsperioden. Albert Sundrum fokuserede på problemer ved at få en god slagtekvalitet i økologiske slagtesvin pga de begrænsninger der findes for den økologiske fodring, hvor det er vanskeligt at dække behovene for methionin og lysin. Han foreslog at økologiske producenter skulle fokusere på højere sensorisk kvalitet. Dette var tæt relateret til høje niveauer af intra-muskulær fedt i kødet. Han præsenterede resultater fra fodringsforsøg, hvor foderrationer baseret på økologiske korn og kvælstofkilder (bønner, ærter, lupiner) kunne producere kød med meget intra-muskulær fedt og god sensorisk kvalitet, selvom den bedste fodringsstrategi også skal tage hensyn til racen. Gyorgyi Takacs diskuterede den vigtige rolle, som EU Regulation 2092/91 og EU Regulation 2082/92 (vedr. specielle traditionelle produkter) spillede i relation til at fastholde produktion og tilgængelighed af traditionelle høj-kvalitetsprodukter af animalsk oprindelse, baseret på traditionelle racer. Hun illustrerede dette med eksempler fra Ungarn med brug af Ungarsk gråt kvæg (tørret oksekød og salami), ungarske Mangalica grise (røget svinekød, paprika pølser), traditionelle ungarske fjerkrætyper og racer, og Ratzka, Tzigai og merino fåreracer (kød og ost). Denne præsentation var udbygget med en poster, hvor anvendelsen af oprindelige racer i økologisk produktion i Ungarn var beskrevet. Gabriela Wyss fra FiBL beskrev det økologiske HACCP projekt, hvor en systematisk analyse var gennemført I udvalgte dele af den økologiske fødevarekæde (æg, mælk/yougurt, hvedebrød, kål, tomater, æbler og vin). Relevante kritiske kontrolpunkter var målt mht til syv forskellige kvalitetsog sikkerhedskriterier (mikrobielle toxiner, indhold af ikke-biologiske reststoffer, patogener, naturlige plantegifte, samt friskhed, smag, næringsindhold og tilsætningsstoffer, svindel, sociale og etiske aspekter). Data var indsamlet gennem spørgeskemaundersøgelser i forskellige dele af Europa som er typiske for de udvalgte produkter. Databasen for hver af produkterne giver information såsom omfanget af risiko forbundet med problemer indenfor hvert trin, samt hvorledes disse risici

3 holdes under kontrol. En poster i denne session beskrev ligeledes HACCP tilgangsvinklen for biologisk beskyttelse af malkekvægbesætninger i Slovakiet. Der var yderligere to postere tilknyttet denne session: En om økologisk produktion af østbalkanske svin (Bulgarien) og en om avlsstrategier for økologisk malkekvæg (Holland). Veterinærmedicin og produktkvalitet og sikkerhed Alistair Boxall fra Storbritannien tog hul på problemstillingen om veterinærmedicinens miljømæssige konsekvenser. Han beskrev studier, hvor elimineringen af antibiotika og antiparasittære midler var blevet undersøgt indenfor konventionelle svine- og kvægbedrifter i jord, gødning og sedimenter. Generelt var koncentrationen af de observerede medicinrester på et langt lavere niveau end behandlingseffektive koncentrationer. Den største bekymring var de høje koncentrationer af anti-parasittære midler i gødning og sedimenter. De observerede koncentrationer af avermectiner var meget højere end behandlingskoncentrationer for mikroorganismerne i gødningen. Disse fund støtter synspunktet om at avermectiner ikke bør bruges i økologisk landbrug. Eve Pleydell (Storbritannien) gennemgik forekomsten af antibiotika (AB) resistente bakterier I økologiske og konventionelle besætninger. Hun viste resultater fra USA, Storbritannien og Danmark som viser, at til trods for at rutineanvendelse af AB ikke er tilladt i økologisk landbrug, er der alligevel AB resistente bakterier til stede i økologiske kvæg-, svine- og fjerkræbesætninger, dog i nogle tilfælde i mindre mængder. EU Regulation 2092/91 kræver en fordobling af tilbageholdelsestiden for al allopatisk behandling. Giovanni Calaresu et al fra Italy rapporterede fund fra et studium, hvor malke ewes blev behandlet med oxytetracycline. De fandt store variationer mellem ewes mht eliminerings-graden af oxytetracyklin fra mælken. Femten procent af mælken havde rester af oxytetracyklin over MRL og disse resultater viste meget klart at en fordobling af tilbageholdelsestiden ikke var tilstrækkeligt til at kunne garantere at økologisk mælk ikke kan indeholde restkoncentrationer. Resultater fra en undersøgelse vedrørende medicinske behandlinger i økologiske malkekvæg besætninger i Holland blev fremlagt af Aize Kijlstra et al. Tres procent af medicinen anvendt af disse landmænd var konventionel medicin, inklusiv antibiotika brugt til behandling af klinisk mastitis og klovsygdomme (de to mest problematiske sygdomsområder), samt antiparasittære midler til løbetarm- såvel som lungeorm. To poster præsentationer beskæftigede sig ligeledes med medicinske behandlinger af malkekvæg: virkningen af alternative behandlinger mod høje celletal (Holland) samt anvendelsen af Orbeseal patteforsegling til forebyggelse af mastitis (Schweiz). Anvendelsen af Orbeseal blev også fremlagt I en mundtlig præsentation af Christophe Notz. Orbeseal er en indvendig patteforsegling, som malkes ud efter kælvning. På den ene side har produktet vist sig at kunne reducere nye yverinfektioner efter kælvning, men produktet er lavet på grundlag af et blødt tungmetal, bismuth sulfat. Derfor kan det have potentielle bivirkninger i form af forgiftning eller forurening, hvis kalven indtager det efter kælvning, eller hvis det aflejres i malkeanlægget, eller kommer i gødningen. Det er nødvendigt at undersøge dette nærmere. Posterpræsentationer i forbindelse med denne session handlede om kontrol af løbetarm-orm i får, biologiske kontrol I og det såkaldte WORMCOPS projekt (Danmark), samt anvendelsen af clinoptilolite (Grækenland). Forskning i fødevaresikkerhedsmæssige aspekter ved økologiske animalske produkter For at gøre mælkeprodukter sikre for forbrugerne bliver rå mælk normalt opvarmet ved pasteurisering (72ºC i 15 sekunder), ultra-varme behandling (UHT) ( ºC i få sekunder) or ved udvidet holdbarheds-behandling (ESL) (direkte opvarmning til ºC eller mikrofiltrering). Brita Rehberger fra den schweiziske Federal Research Station for Animal Production and Dairy Products diskuterede indikatorer som viser hvordan de forskellige opvarmningsprocedurer påvirker mælken (f.eks. enzym indholdet, denaturering af proteiner, dannelse af stoffer som reaktion). Bio Suisse stiller krav til minimum forarbejdning af mælkeprodukter, som bærer Bud label. UHT processen er forbudt ifølge Bio Suisse, men direkte

4 damp injection UHT er tilladt, eftersom det giver samme opvarmnings-indikator-profil som pasteursisering. Bio Suisse forbyder også tilsætning af andre stoffer til ostefremstilling, men udover det skal hygiejne og sikkerhed kunne garanteres. Konventionel udendørs svineproduktion I Danmark har højere frekvens af Salmonella infektioner end indendørs grise. Annette Nyegard Jensen rapporterede resultater fra hendes arbejde med at bestemme mulige kilder til disse Salmonella infektioner i økologiske grise. Der blev ikke fundet Salmonella hos vilde dyr omkring grisene, men det blev fundet at Salmonella kunne overleve I miljøet I op til 7 uger efter at smågrisene var fjernet, og derved skabe reservoir for infektioner af grise, som introduceres til området. Josie O Brien et al (Storbritannien) undersøger faktorer, som påvirker infektion hos økologiske fjerkræ med Campylobacter, inklusiv mulig overførsel fra vildtlivet omkring dem. Foreløbige resultater peger på at kilder til infektion snarere var redskaber, støvler og andre dyr frem for vilde dyr Anna-Maija Virtala et al fremlagte et stadium af 20 økologiske æglæggere I Finland, hvor sygdomsparametrene (forekomst af Campylobacter, Salmonella, parasit infektioner, kanniballisme) var målt tillige med beskrivelser af aspekter af pasningen. Resultaterne indikerede at Salmonella er sjælden, og at Campylobacter I økologiske æg ikke udgør nogen sundhedsrisiko for forbrugerne, men parasitter er almindelige. Disse resultater skal dog analyseres i forhold til situationen i Finland, hvor udendørs ophold af fjerkræ er meget begrænset gennem vinteren, og bio-sikkerhed har en meget høj prioritet på national basis. Det økologiske HACCP projekt (allerede omtalt ovenfor) vurderede risikoen ved mycotoxiner I økologisk mad. Gabriela Wyss (FiBL) fortalte om projektfund i mælk, æg og hvedebrød. Et væsentligt resultat var mangelen på opmærksomhed og resistrering fra landmandens side af mulig mycotoxin-forurening i såvel hjemmeproduceret som indkøbt foderstoffer. For at øge opmærksomheden var der indenfor HACCP projektet blevet produceret en række rådgivende pjecer. De nævnte risici var beskrevet i en italiensk poster præsentation, hvor både konventionel og økologisk mælk viste sig at have et højt indhold af mycotoxiner som et resultat af forurenet foder. Gabriela Wyss fortalte også om en række af sammenlignende studier, hvor det blev antydet at der ikke var nogle forskelle mht mycotoxin forureningen mellem økologiske og konventionelle produkter. Fremtidig udvikling af fødevaresikkerhed og kvalitet af økologiske animalske produkter Landmænd og forarbejdere bliver nødt til at forholde sig til at fødevaresikkerheden er i stadigt større søgelys. Gabrielle Lancely (UK) diskuterede de praktiske konsekvenser af de nyeste EU forordninger på området. EU Regulation 178/2002 blev implementeret i januar Den fokuserer på fødevaresikkerhed og dette især mht måling og kontrol gennem processen snarere end ved at checke det færdige produkt. Det er producenternes især landmandens ansvar at tilrettelægge og registrere hvordan fødevarerne bevæger sig gennem de forskellige led, og at sikre at fødevarer som indeholder risici holdes tilbage. To nye forordninger (852/2002 og 853/2004) vil øge kravene om hygiejne og behovet for HACCP. I Storbritannien er mange af disse procedurer allerede indført af kontrolfunktioner omkring supermarkeder. Disse nye regulativer kan have negativ betydning for den økologiske sektor. Mange økologiske forarbejdere er små og med mindre viden om disse ting end deres konventionelle kolleger, og de har i nogle tilfælde heller ikke det nødvendige udstyr. Problemer med fødevaresikkerheden i økoliske produkter vil muligvis blive øget fordi konserveringsstoffer ikke er tilladt, f.eks. i økologiske pølser, eller pga en nedsat anvendelse af nitrit i bacon. Hugo Alrøe (Danmark) fokuserede på udfordringerne ved at fastholde dyresundhed, velfærd og fødevaresikkerhed I forhold til de økologiske principper og regler. Han introducerede to forskellige initiativer for tilhørerne: a) EU projektet Organic Revision, som har til formål at give anbefalinger til udviklingen af Regulation 2092/91, og b) den igangværende konsultationsrunde indenfor IFOAM med formålet at re-definere IFOAMs principper for økologiske landbrug. Formålene med Organic Revision projektet er at identificere de grundlæggende etiske værdier og

5 forskelle indenfor økologisk landbrug, at etablere en database om økologiske regler indenfor EU og baseret på denne, at give specifikke anbefalinger vedr. foder og såsæd regler. Den nærværende skitse af de nye IFOAM principper indeholder fire principper vedr. sundhed, økologi, retfærdighed og hensyntagen. Workshop deltagerne satte spørgsmålstegn ved om dyrenes sundhed og velfærd var tilstrækkelig dækket gennem disse fire principper. Arbejds- og diskussionsgrupper om økologiske EU-regler og SAFO s hovedbudskaber Yderligere to sessioner var afholdt med arbejds- og diskussionsgrupper. Den første fokuserede på EU lovgivningen og hvordan SAFO projektdeltagerne betragtede implementeringsprocessen af Regelsættet 2092/91, især mht dyrenes sundhed og velfærd. Den anden session fokuserede på de hovedbudskaber, som deltagerne mente var kommet ud af hele forløbet i SAFO netværket. Disse diskussioner vil blive afrapporterede i særlige artikler i proceedings fra workshoppen. Alle artiklerne baseret på præsentationer fra den 4. SAFO Workshop vil blive tilgængelig på SAFO s hjemmeside David Younie 23 Maj 2005

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Den Europæiske forbrugerorganisation BEUC gennemførte i juli 2012 en undersøgelse af forbrugernes holdning mm. til oprindelsesmærkning i Østrig, Sverige,

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning En guide til landmanden Hvad er biprodukter? Biprodukter er rester fra fødevare- og nonfoodindustrien. Der er biprodukter fra produktionen af fødevarer,

Læs mere

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger 1 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Når Danmark afrapporterer

Læs mere

Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006

Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006 Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006 Hvad er god mælk for forbrugeren? Forbrugerkrav Sund og nærende (mager, næringsrig, forebyggende) God

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 En vigtig milepæl i MultiTrust-projektet 1 var afholdelsen

Læs mere

SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB

SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB Mælkens mangfoldighed En seminarrække om mælk og mejeriprodukter i alle afskygninger De enkelte seminarer vil blive afholdt fra oktober 2013 og frem til medio

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

9 SPORBARHED OG FØDEVARE SIKKERHED

9 SPORBARHED OG FØDEVARE SIKKERHED 9 SPORBARHED OG FØDEVARE SIKKERHED For 50 år siden og tidligere blev fødevarer produceret lokalt, så når landmanden skulle købe varer hos købmanden, blev købmandens regning måske betalt med æg, som så

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Internasjonalt perspektiv på norske målprioriteringer

Internasjonalt perspektiv på norske målprioriteringer Landbruks og matressurcer i samfunnsperspektiv NFR/NILF, Oslo, den 7. april 2010 Internasjonalt perspektiv på norske målprioriteringer Professor, Niels Kærgård, Fødevareøkonomisk Institut, Det Biovidenskabelige

Læs mere

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin?

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Alle husdyr skal have grovfoder I det økologiske husdyrhold skal dyrene have adgang til grovfoder. Grovfoderet skal ikke udgøre en bestemt andel af

Læs mere

Klimabelastning og import af Soya

Klimabelastning og import af Soya Klimabelastning og import af Soya 22. Februar 2012 NOTAT Efter aftale med fødevareministeriet er udarbejdet et kort notat omkring klimaproblematikken ved den store import af soya til foderbrug i dansk

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Konsekvenser af økologisk omlægning fødevareforsyning og fødevaresikkerhed

Konsekvenser af økologisk omlægning fødevareforsyning og fødevaresikkerhed Konsekvenser af økologisk omlægning fødevareforsyning og fødevaresikkerhed Hugo Fjelsted Alrøe Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO), Foulum, Postboks 50, DK-8830 Tjele, Danmark Telefon: +45 8999

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling Page 1 of 5 Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Mad fra dyr

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Mad fra dyr Mad fra dyr tema Verdensmad og madkultur Indhold Intro Mad-logbog EAT menu Økologi og dyrevelfærd Bakterie-bal, nej tak Minimejeri Spis op eller not Mad i Danmarkshistorien Vege hvad for en? Intro En del

Læs mere

FRA VILDE BLOMSTER TIL LÆKKERT KØD

FRA VILDE BLOMSTER TIL LÆKKERT KØD FRA VILDE BLOMSTER TIL LÆKKERT KØD Landskonsulent Heidi Buur Holbeck Plantekongres 15. januar 2015 SMAG PÅ LANDSKABET Formål med projektet: At udvikle og styrke naturplejen i Danmark At udvikle et koncept

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

Mælkens indholdsstoffer ved afgræsning

Mælkens indholdsstoffer ved afgræsning Mælkens indholdsstoffer ved afgræsning Mette Krogh Larsen, Jacob Holm Nielsen, Troels Kristensen, Karen Søegaard og Jørgen Eriksen Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Indledning Mælkens sammensætning

Læs mere

fødevarer vækst balance Den danske ægproduktion

fødevarer vækst balance Den danske ægproduktion fødevarer vækst balance Den danske ægproduktion blandt de førende i verden Ægproduktionen i Danmark Den danske ægproduktion er blandt de førende i verden inden for fødevaresikkerhed, kvalitet og dyrevelfærd.

Læs mere

Kilde: www.okologi.dk

Kilde: www.okologi.dk Side 1 Omkring en tredjedel af al verdens mad bliver produceret direkte til skraldespanden. Kilde: Rapporten The food we waste af WRAP (Waste & Resources Action programme) tal fra 2008 Du får mad uden

Læs mere

Kan en handling både være god og dårlig på samme tid? Giv evt et eksempel. Skal man gøre gode handlinger hele tiden for at være et godt menneske?

Kan en handling både være god og dårlig på samme tid? Giv evt et eksempel. Skal man gøre gode handlinger hele tiden for at være et godt menneske? Kopiark A Etikspil Spørgsmål Hvordan kan man kende forskel på en god og en dårlig handling? Kan en handling både være god og dårlig på samme tid? Giv evt et eksempel. Hvorfor gør man nogle gange noget

Læs mere

Dyrevelfærd kan måles!

Dyrevelfærd kan måles! Dyrevelfærd kan måles! System for dyrevelfærd i svensk og dansk mælkeproduktion Charlotte Hallén Sandgren Igangværende dansk/svensk projekt Vi skal skabe et fælles sprog for velfærd med koen i centrum

Læs mere

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden Gebyrer 2015 Revideret 18. marts 2015 Varenummer 1600001 23/12/2014, 21, 22, 30, 31, 33 1600003 23/12/2014, 30, stk. 1, nr. 2 1600004 23/12/2014, 31, stk. 6 337 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol i fødevarevirksomheder

Læs mere

45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug. Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP

45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug. Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP 45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP Disposition Fravæningsdiarré årsag og behandling Fravænning Foder og foderstrategi Lawsonia-lignende

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, Fødevarestyrelsen Den:. 06-06-2006 Ref.: STM J.nr.: 2006-20-221-01964 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Tid: 2. juni 2006, kl. 10.00 Sted: Indkaldelse: Mødeleder: Deltagelse:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad.

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Tid: Torsdag den 16. januar 2014 kl. 09:30 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Indskoling. Mad fra dyr

EAT på skemaet Opgaver/Indskoling. Mad fra dyr Mad fra dyr tema Verdensmad og madkultur Indhold Indhold Intro Madlogbog EAT menu Økologi og dyrevelfærd Spis op eller not Bakterie-bal, nej tak Gæt en grimasse Intro En del af den mad vi spiser stammer

Læs mere

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen.

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen. Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 90/2005 lov om hold af dyr og lov om dyrlæger Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået

Læs mere

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas BioMaster affaldskværn 3.0 BioMasteren er selve affaldskværnen, eller bio kværnen som den også kaldes, hvor madaffaldet fyldes i. Det er en både let og hygiejnisk måde at bortskaffe madaffald på set i

Læs mere

I nedenstående undervisningsforløb og elevopgaver lægges der vægt på at arbejde med sammenhænge mellem mad, klima og sundhed.

I nedenstående undervisningsforløb og elevopgaver lægges der vægt på at arbejde med sammenhænge mellem mad, klima og sundhed. Side 1 Sundhed Til læreren Didaktisk model Området sundhed relateres specielt til tre af rammens dimensioner. Gennem viden om menneskers behov og råvarernes indhold af næringsstoffer, sammensættes mad

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017 Sund mad til børn på Bornholm Godkendt af Børne- og Skoleudvalget 29. april 2014 Fokus på mad og måltider i Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Plantedirektoratet/departement Sagsnr.: PD 11-2221-000001/Dep. sagsnr.: 10815 Den 29. juni 2011 FVM 903 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU

Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU Dorte Lau Baggesen, DVM, Ph.D. Afdeling for Produktion og Mikrobiologi DTU Fødevareinstituttet

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Sp: Kan miljøgodkendelser og byggetilladelser sendes efter ansøgningsfristen den 19. maj 2015? Sv: Hvis miljøgodkendelse er opnået eller

Læs mere

Nøgletal Enhed Kort forklaring Anvendelse Beregningsmetode Opgørelsesperiode

Nøgletal Enhed Kort forklaring Anvendelse Beregningsmetode Opgørelsesperiode Sundhed Yversundhed Nøgletal Enhed Kort forklaring Anvendelse Beregningsmetode Opgørelsesperiode Infektion, laktation % Andelen af malkende køer som er inficeret ved ydelseskontrol. Inficerede = Køer som

Læs mere

Når dyrene trives. Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image. Landbrug & Fødevarer

Når dyrene trives. Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image. Landbrug & Fødevarer Samfundsansvar i landbruget Når dyrene trives Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image Mijløaktiviteter - Dyrevelfærd Landbrug & Fødevarer Dyrevelfærd Produktionsdyrenes

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg

v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Mælkeproduktion uden kvote - et dansk perspektiv Agenda Et kort tilbageblik Hvad er situationen i dag? Et kig i krystalkuglen. Hvad vil

Læs mere

Ophør af kastration uden bedøvelse i 2018? Centerchef Susanne Støier DMRI & Chefforsker Hanne Maribo, VSP

Ophør af kastration uden bedøvelse i 2018? Centerchef Susanne Støier DMRI & Chefforsker Hanne Maribo, VSP Ophør af kastration uden bedøvelse i 2018? Centerchef Susanne Støier DMRI & Chefforsker Hanne Maribo, VSP Emner Kastration med bedøvelse hvordan? Lokalbedøvelse CO 2 -bedøvelse Totalbedøvelse Kan forbrugere

Læs mere

Økologisk svineproduktion 2014 uden kastration (No-cast)

Økologisk svineproduktion 2014 uden kastration (No-cast) Økologisk svineproduktion 2014 uden kastration (No-cast) Institut for Husdyrvidenskab Aarhus Universitet bentborg.jensen@agrsci.dk præsen TATION Formål og forventet udbytte I dette projekt vil vi udvikle

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

Nyhedsbrev fra KvægTeam Vitfoss

Nyhedsbrev fra KvægTeam Vitfoss Organiske Availa mikromineraler til køer giver flere fordele Vitfoss har introduceret tre nye blandinger, der alle indeholder organisk Availa Zn, Cu og Mn: Gold d-alfa Availa Org Se Komix Gold Availa Org

Læs mere

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Direktoratet for Postmåling nr. 1 Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Formål Målgruppe Metode/antal Fra efteråret 2004 frem til efteråret 2005 introduceres et nyt

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

Nyt værktøj til risikoanalyse for fødevareproduktion.

Nyt værktøj til risikoanalyse for fødevareproduktion. Nyt værktøj til risikoanalyse for fødevareproduktion. Baggrund: I projektet Kulinarisk madkvalitet på sygehusene i Region Sjælland har VIFFOS i samarbejde med forskere på Fødevareinstituttet på DTU udviklet

Læs mere

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau.

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau. Fødevarestyrelsen Veterinærrejseholdet 28. februar 2006, senest rev. 18. januar 2013 J. nr. 2010-V4-292-00845 LINA Bødekatalog vedr.: 1. Dyreejeres overtrædelse af reglerne om anvendelse og opbevaring

Læs mere

AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES

AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES ØKOLOGI I SEGES Vi hører, at der er folk, som gerne vil vide mere om, hvem vi er, så derfor sidder du med denne folder, som sætter lidt ord på os. Vi er stolte af at byde inden

Læs mere

Mælkebehandling og teknologihistorie

Mælkebehandling og teknologihistorie Bioteknologi 2, Tema 3 Opgave www.nucleus.dk 2 b Mælkebehandling og teknologihistorie Man kan beskrive og forstå teknologihistorie på mange måder. Det kan være interessant at se film og rekonstruktioner

Læs mere

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Fødevarer og den måde, vores mad producereres på, optager mange, og projekter, der beskæftiger sig med disse problemstillinger, udgør over en tredjedel af de initiativer,

Læs mere

Q-S systemet har ikke taget stilling til, at den nye GMP B2 (2010) ligner B1 væsentligt mere end tidligere.

Q-S systemet har ikke taget stilling til, at den nye GMP B2 (2010) ligner B1 væsentligt mere end tidligere. Nyheder fra Bureau Veritas kursusafdeling FODER NYHEDER Seneste nyt fra Q-S opdateringskursus fra ledende auditor Inge Dorthe Hansen, Bureau Veritas Certification Det årlige opdateringskursus i Q-S foderstof

Læs mere

GENERELLE RETNINGSLINJER Harmoni er en af de vigtigste faktorer at huske på, når man udvælger en bestemt type drikkevare

GENERELLE RETNINGSLINJER Harmoni er en af de vigtigste faktorer at huske på, når man udvælger en bestemt type drikkevare ØL TIL MAD SIDE 1 AF 5 ØL TIL MAD Øl kan være et godt alternativ til vin - selvom nogle har svært ved at få forestillingen om hvid dug og øl til at hænge sammen. Ser vi på variationen i øl, er der øltyper,

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Sp: Kan miljøgodkendelser og byggetilladelser sendes efter ansøgningsfristen den 19. maj 2015? Sv: Hvis miljøgodkendelse er opnået eller

Læs mere

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion PLANTEPRODUKTION: Det er muligt fremadrettet at få andre datoer som omlægningsdato for marker end den 1. i måneden. Du

Læs mere

MINDRE PLADS - MERE MAD

MINDRE PLADS - MERE MAD LEKTION 5B MINDRE PLADS - MERE MAD DET SKAL I BRUGE Teksten: Det effektive landbrug Tegneredskaber Papir LÆRINGSMÅL 1. (4. klasse) Sundhed og levevilkår. I kan beskrive jeres egen liv og kost i forhold

Læs mere

AfiFarm. Det ultimative managementsystem til store kvægbesætninger

AfiFarm. Det ultimative managementsystem til store kvægbesætninger AfiFarm Det ultimative managementsystem til store kvægbesætninger AfiFarm Det ultimative managementsystem til store kvægbesætninger Tidens hårde markedsbetingelser kræver, at kvægavlere har effektive styringsredskaber,

Læs mere

Vigtige regler for hold af heste i Danmark!

Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Alle, der beskæftiger sig med heste, skal forholde sig til en lang række love og regler, herunder EU regler om bl.a. transport, foderhygiejne, ejerforhold, konsumstatus

Læs mere

Innovative løsninger til fremtidens landmand. Prøv vores nye kundeportal. Tilbud og aktuelle varer marts + april. www.dlg.

Innovative løsninger til fremtidens landmand. Prøv vores nye kundeportal. Tilbud og aktuelle varer marts + april. www.dlg. Prøv vores nye kundeportal Få en lidt nemmere hverdag ved online foderbestilling og mulighed for gode ter på katalogvarer. www.dlg.dk/kundeportal Tilbud og aktuelle varer marts + april Innovative løsninger

Læs mere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere UniQ Moments Uniq kvalitet Mange producenter har har flere flere kvaliteter, vi vi har har kun kun én én og og det det har har vi vi for for at at leve leve op op til til missionen: missionen: skabe At

Læs mere

Fokus Grønt Arbejdsgruppe 6 Frosset frugt og grønt

Fokus Grønt Arbejdsgruppe 6 Frosset frugt og grønt 27. august 2008 Deltagere Kirsten Larsen, KRAM Madservice Hanne Munck, Kalundborg Madservice Birgitte Viereck, Sønderjysk Kål Lisbeth Vittrup, INCO Danmark Bjørn Zastrow, Findus Mie Berggren Høj, Landbrugsrådet

Læs mere

HESTEBØNNER I STALD OG MARK

HESTEBØNNER I STALD OG MARK HESTEBØNNER I STALD OG MARK KONGRES FOR SVINEPRODUCENTER 2014 Projektleder Sønke Møller, Ernæring & Reproduktion Svineproducent Asbjørn Kaad, Tandslet Fordomme om hestebønner Høstes i juleferien Er kun

Læs mere

Madens historier. Ruth og Rasmus løser mysteriet om MÆLK OG OST

Madens historier. Ruth og Rasmus løser mysteriet om MÆLK OG OST Madens historier Ruth og Rasmus løser mysteriet om MÆLK OG OST Mælk og ost Mmmmm, jeg ELSKER mælk, siger Rasmus. Derhjemme får jeg kærnemælk. Ved du så, at mælk kommer fra koen? Og at man kan lave mælk

Læs mere

28. maj 2014. Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm

28. maj 2014. Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm 28. maj 2014 Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm Enhedslisten foreslår hermed en politisk aftale om et nationalt forsøgsprogram, der

Læs mere

Bedre yversundhed med PCR

Bedre yversundhed med PCR Bedre yversundhed med PCR Jørgen Katholm, Videncentret for Landbrug, Kvæg, og Torben Bennedsgaard, Aarhus Universitet Konklusion Bedre yversundhed med PCR PCR-mastitistesten er meget bedre til at finde

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Biologi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Biologi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 1/25 B1 Indledning Maden vi spiser De fleste af vores fødevarer kommer fra landbruget. Nogle landmænd har kun planteproduktion, mens andre også producerer grise, æg eller

Læs mere

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020?

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Fodringsseminar 2014 Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Bjarne Kornbek Pedersen Danish Farm Design A/S DANISH FARM DESIGN Udviklingstendenser Udvikling i befolkning 1950-2050 (Kilde: FN) Halvdelen

Læs mere

Script VNR AGRI Cap REFROM 13 = BLUE Script B-ROLL AGRI CAP reform = BLUE + BLACK. Indledning

Script VNR AGRI Cap REFROM 13 = BLUE Script B-ROLL AGRI CAP reform = BLUE + BLACK. Indledning Script VNR AGRI Cap REFROM 13 = BLUE Script B-ROLL AGRI CAP reform = BLUE + BLACK Indledning I de seneste 50 år har den fælles landbrugspolitik eller CAP (Common Agricultural Policy) gjort det muligt for

Læs mere

Indgang til Verdensborgerforløb

Indgang til Verdensborgerforløb Indgang til Verdensborgerforløb Indgangens opbygning Indgangen til forløbet omfatter først et læreroplæg der skal introducere emnet, hvorefter eleverne selv skal arbejde med IT-værktøjet Dit globale fodaftryk.

Læs mere

ØKOLOGI? Hvad er myter? Hvad er fakta?

ØKOLOGI? Hvad er myter? Hvad er fakta? ? ØKOLOGI? Hvad er myter? Hvad er fakta? PDF udgave af Myter og fakta på: http://www.okologi.dk/virksomhed/catering/myter_og_fakta Økologisk Landsforening 2007 Hvad er myter? Hvad er fakta? Der knytter

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

TÆNK FØR DU KØBER OKSEKØD, KALVEKØD OG MÆLK. www.dyrenes-venner.dk

TÆNK FØR DU KØBER OKSEKØD, KALVEKØD OG MÆLK. www.dyrenes-venner.dk TÆNK FØR DU KØBER OKSEKØD, KALVEKØD OG MÆLK www.dyrenes-venner.dk TÆNK! FØR DU KØBER OKSEKØD, KALVEKØD OG MÆLK $OW IRU PDQJH PDONHN HU HU XGmal- kede og udpinte med sygdom og skader VW\NNHU YRNVHQW NY

Læs mere

HVAD MENER UDENLANDSKE AFTAGERE?

HVAD MENER UDENLANDSKE AFTAGERE? HVAD MENER UDENLANDSKE AFTAGERE? MAPP Centre for Research on Customer Relations in the Food Sector Institut for Marketing og Organisation Aarhus Universitet HVAD MENER UDENLANDSKE AFTAGERE? SLIDE 2 OVERBLIK

Læs mere

SLAGTEHUSNYT maj 2012-1

SLAGTEHUSNYT maj 2012-1 SLAGTEHUSNYT maj 2012-1 Indhold Slagtehusmøder Temamøde om mærkning Ny bekendtgørelse om salmonella hos svin Fødevarekædeoplysninger Kontaktoplysninger til kødkontrollen Labels fra zoonoseregisteret Invitation

Læs mere

Mere kvalitet og diversitet i økologisk svineproduktion

Mere kvalitet og diversitet i økologisk svineproduktion Mere kvalitet og diversitet i økologisk svineproduktion Anne Grete Kongsted 1, Chris Claudi-Magnussen 2, John E. Hermansen 1 og Bent Hindrup Andersen 3 1 Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Institut

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 2, april 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning af

Læs mere

SIGN UP CANCEL SUBSCRIPTION WEBSITE FORWARD PRINT

SIGN UP CANCEL SUBSCRIPTION WEBSITE FORWARD PRINT SIGN UP CANCEL SUBSCRIPTION WEBSITE FORWARD PRINT Uændret opbakning til Donald Tusk og hans regering En undersøgelse fra det polske analyseinstitut TNS Polska er opbakningen blandt vælgerne til Premierminister

Læs mere

Analyse af det økologiske regelsæt vedr. husdyrsundhed og husdyrvelfærd

Analyse af det økologiske regelsæt vedr. husdyrsundhed og husdyrvelfærd Analyse af det økologiske regelsæt vedr. husdyrsundhed og husdyrvelfærd Udarbejdet til Det Økologiske Fødevareråd/Strukturdirektoratet af Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Forskningscenter for Økologisk

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere