Sustaining Animal Health and Food Safety in Organic Farming (SAFO) EU Concerted Action QRLT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sustaining Animal Health and Food Safety in Organic Farming (SAFO) EU Concerted Action QRLT 2001 02541"

Transkript

1 Sustaining Animal Health and Food Safety in Organic Farming (SAFO) EU Concerted Action QRLT KVALITET & SIKKERHED I ØKOLOGISKE ANIMALSKE PRODUKTER SAMMENFATNING AF INDLÆG VED DEN FJERDE SAFO WORKSHOP Marts 2005, FiBL, Frick, Schweiz Mål med SAFO projektet Målet med det EU-finansierede SAFO netværks projekt er at forbedre fødevaresikkerheden og dyresundheden i økologiske husdyrbesætninger i nuværende og kommende EU-medlemslande. Dette gennemføres ved hjælp af udveksling og aktiv kommunikation om forskningsresultater og konklusioner imellem forskere, lovgivere, landmænd og den bredere gruppe af et økologisk fællesskab herunder også forbrugerne. Oversigt over den fjerde SAFO workshop Ved den fjerde SAFO workshop var der i alt 98 deltagere fra 19 lande. Hvor tidligere SAFO workshops havde fokuseret primært på landbrugsproduktionssystemet, fokuserede plenumpræsentationerne ved denne workshop på fødevarekvalitet og sikkerhed i økologisk animalsk produktion. Workshop programmet indeholdt fem plenum sessioner med poster præsentationer, gruppediskussioner og udflugt til en række forskellige gårde. Der var i alt 21 præsentationer i plenum sessionerne (som kan ses på SAFO web-siden), som fokuserede på de følgende aspekter af fødevarekvalitet og sikkerhed i økologisk produktion: Plenum 1. Forskellige interessenters perspektiver Plenum 2. Forskning i kvalitet af økologiske animalske produkter Plenum 3. Veterinærmedicin og produktkvalitet og -sikkerhed Plenum 4. Forskning i fødevaresikkerhedsaspekter af økologiske animalske produkter Plenum 5. Fremtidig udvikling af fødevaresikkerhed og kvalitet i økologisk animalsk produktion Forskellige interessenters perspektiver Repræsentater for forbrugere, forarbejder og producenters organisationer havde præsentationer i denne session. Michael Walkenhorst fra FiBL åbnede sessionen med en præsentation om selve kvalitetsbegrebet, hvor han understregede forskellen mellem den intrinsiske eller produkt kvaliteten og den extrinsiske eller proceskvaliteten. Representatives from consumer, retailer and producer organisations presented papers in this session. Denne discussion har også været en af nøglediskussionerne ved tidligere SAFO workshops. Michael anbefalede at den økologiske bevægelse må a) uddanne forbrugerne i proceskvalitet i forhold til økologiske produkter, b) definere og sikre niveauer af økologisk produktkvalitet som er målbart bedre en konventionelle produkter (f.eks. celletal i mælk). Jacqueline Bachmann fra den schweiziske Organisation for Forbrugerbeskyttelse understregede at forbrugerne har meget høje forventninger til økologiske produkter, både hvad angår fødevaresikkerhed, naturlighed og dyrevelfærd, og samtidig overkommelige og konkurrencedygtige priser. Hun forventede at prisen på økologiske produkter fortsat ville falde, selvom ekstra betaling er rimelig, hvis kravene til kvalitet og der gives tilstrækkelig information til forbrugerne om hvad de får ekstra når de løber disse produkter. Behovet for at priserne på økologiske fødevarer falder blev yderligere understreget af Felix Wehrle, som kom fra den schweiziske Coop, og som repræsenterede salgsleddet. Ikke desto mindre så han også muligheder for at øge salget af en række økologiske varer samt udvide spekteret af

2 lokale produkter. Han henviste til undersøgelser som viste at 46% af de schweiziske forbrugere købte økologiske produkter af hensyn til deres egen sundhed, 45% pga dyrevelfærdsmæssige aspekter, og 43% pga lavere indhold af pesticider. Regina Fuhrer præsenterede producentens forventninger til kvalitet. Hun er forkvinde for Bio Suisse, som er paraplyorganisationen af 335 økologiske landmandsorganisationer i Schweiz, som har i alt medlemskab fra 6500 landmænd, hvilket udgør 11% af de schweiziske landmænd. Schwiz har den fordel, at der kun er et logo, som genkendes af forbrugere. Regina Fuhrer understregede at de lagde et stort arbejde I at øge kvaliteteten og fastholde troværdigheden I form af fortsat udvikling af animalske produkter og kravene til forarbejdning af disse produkter (især mht dyrevelfærd og indhold af varerne), kvalitets-sikring, design af selve økologi-mærket og på uddannelse eller opdragelse af forbrugerne gennem annoncering. Der var tre posters til denne session: to om økologisk gede- og fåreproduktion i Ungarn, og en om begrænsningerne indenfor økologisk fødevareproduktion i Tyrkiet. Forskning i kvalitet af økologiske animalske produkter Kathryn Ellis præsenterede resultater af en sammenligning af indholdet i mælk mellem økologiske (Ø) or konventionelle (K) malkekvægbrug i Storbrittanien. Der var ingen signifikante forskelle mellem Ø og K mht forureningsgrad af forskellige stoffer (PCB, Dioxin mm). Mycotoxinet ochratoxin A blev ikke fundet I nogle af mælkeprøverne. Indholdet af mono-umættede fedtsyrer var højere I konventionel mælk, hvor indholdet af poly-umættede fedtsyrer (PUFA) var højere I økologisk mælk. Der var en stærk sæsonmæssig variation mht begge typer fedtsyrer, som øgedes gennem afgræsningsperioden. Der var ingen forskel i CLA indholdet mellem Ø og K, men Ø havde et langt højere indhold af omega-3 linolsyre. Det øgede indhold af PUFA gennem afgræsningssæsonen sammenlignet med vinterens ensilage- og høfodring blev bekræftet af Sloniewski et al fra Polen. De fandt at CLA indholdet var dobbelt så højt i afgræsningssæsonen, og linolsyreindholdet var tre gange så højt som i vinterperioden. Disse forfattere konkluderede derfor at mælken produceret gennem afgræsningsperioden biologisk set er mere værdifuld end gennem vinterfodringsperioden. Albert Sundrum fokuserede på problemer ved at få en god slagtekvalitet i økologiske slagtesvin pga de begrænsninger der findes for den økologiske fodring, hvor det er vanskeligt at dække behovene for methionin og lysin. Han foreslog at økologiske producenter skulle fokusere på højere sensorisk kvalitet. Dette var tæt relateret til høje niveauer af intra-muskulær fedt i kødet. Han præsenterede resultater fra fodringsforsøg, hvor foderrationer baseret på økologiske korn og kvælstofkilder (bønner, ærter, lupiner) kunne producere kød med meget intra-muskulær fedt og god sensorisk kvalitet, selvom den bedste fodringsstrategi også skal tage hensyn til racen. Gyorgyi Takacs diskuterede den vigtige rolle, som EU Regulation 2092/91 og EU Regulation 2082/92 (vedr. specielle traditionelle produkter) spillede i relation til at fastholde produktion og tilgængelighed af traditionelle høj-kvalitetsprodukter af animalsk oprindelse, baseret på traditionelle racer. Hun illustrerede dette med eksempler fra Ungarn med brug af Ungarsk gråt kvæg (tørret oksekød og salami), ungarske Mangalica grise (røget svinekød, paprika pølser), traditionelle ungarske fjerkrætyper og racer, og Ratzka, Tzigai og merino fåreracer (kød og ost). Denne præsentation var udbygget med en poster, hvor anvendelsen af oprindelige racer i økologisk produktion i Ungarn var beskrevet. Gabriela Wyss fra FiBL beskrev det økologiske HACCP projekt, hvor en systematisk analyse var gennemført I udvalgte dele af den økologiske fødevarekæde (æg, mælk/yougurt, hvedebrød, kål, tomater, æbler og vin). Relevante kritiske kontrolpunkter var målt mht til syv forskellige kvalitetsog sikkerhedskriterier (mikrobielle toxiner, indhold af ikke-biologiske reststoffer, patogener, naturlige plantegifte, samt friskhed, smag, næringsindhold og tilsætningsstoffer, svindel, sociale og etiske aspekter). Data var indsamlet gennem spørgeskemaundersøgelser i forskellige dele af Europa som er typiske for de udvalgte produkter. Databasen for hver af produkterne giver information såsom omfanget af risiko forbundet med problemer indenfor hvert trin, samt hvorledes disse risici

3 holdes under kontrol. En poster i denne session beskrev ligeledes HACCP tilgangsvinklen for biologisk beskyttelse af malkekvægbesætninger i Slovakiet. Der var yderligere to postere tilknyttet denne session: En om økologisk produktion af østbalkanske svin (Bulgarien) og en om avlsstrategier for økologisk malkekvæg (Holland). Veterinærmedicin og produktkvalitet og sikkerhed Alistair Boxall fra Storbritannien tog hul på problemstillingen om veterinærmedicinens miljømæssige konsekvenser. Han beskrev studier, hvor elimineringen af antibiotika og antiparasittære midler var blevet undersøgt indenfor konventionelle svine- og kvægbedrifter i jord, gødning og sedimenter. Generelt var koncentrationen af de observerede medicinrester på et langt lavere niveau end behandlingseffektive koncentrationer. Den største bekymring var de høje koncentrationer af anti-parasittære midler i gødning og sedimenter. De observerede koncentrationer af avermectiner var meget højere end behandlingskoncentrationer for mikroorganismerne i gødningen. Disse fund støtter synspunktet om at avermectiner ikke bør bruges i økologisk landbrug. Eve Pleydell (Storbritannien) gennemgik forekomsten af antibiotika (AB) resistente bakterier I økologiske og konventionelle besætninger. Hun viste resultater fra USA, Storbritannien og Danmark som viser, at til trods for at rutineanvendelse af AB ikke er tilladt i økologisk landbrug, er der alligevel AB resistente bakterier til stede i økologiske kvæg-, svine- og fjerkræbesætninger, dog i nogle tilfælde i mindre mængder. EU Regulation 2092/91 kræver en fordobling af tilbageholdelsestiden for al allopatisk behandling. Giovanni Calaresu et al fra Italy rapporterede fund fra et studium, hvor malke ewes blev behandlet med oxytetracycline. De fandt store variationer mellem ewes mht eliminerings-graden af oxytetracyklin fra mælken. Femten procent af mælken havde rester af oxytetracyklin over MRL og disse resultater viste meget klart at en fordobling af tilbageholdelsestiden ikke var tilstrækkeligt til at kunne garantere at økologisk mælk ikke kan indeholde restkoncentrationer. Resultater fra en undersøgelse vedrørende medicinske behandlinger i økologiske malkekvæg besætninger i Holland blev fremlagt af Aize Kijlstra et al. Tres procent af medicinen anvendt af disse landmænd var konventionel medicin, inklusiv antibiotika brugt til behandling af klinisk mastitis og klovsygdomme (de to mest problematiske sygdomsområder), samt antiparasittære midler til løbetarm- såvel som lungeorm. To poster præsentationer beskæftigede sig ligeledes med medicinske behandlinger af malkekvæg: virkningen af alternative behandlinger mod høje celletal (Holland) samt anvendelsen af Orbeseal patteforsegling til forebyggelse af mastitis (Schweiz). Anvendelsen af Orbeseal blev også fremlagt I en mundtlig præsentation af Christophe Notz. Orbeseal er en indvendig patteforsegling, som malkes ud efter kælvning. På den ene side har produktet vist sig at kunne reducere nye yverinfektioner efter kælvning, men produktet er lavet på grundlag af et blødt tungmetal, bismuth sulfat. Derfor kan det have potentielle bivirkninger i form af forgiftning eller forurening, hvis kalven indtager det efter kælvning, eller hvis det aflejres i malkeanlægget, eller kommer i gødningen. Det er nødvendigt at undersøge dette nærmere. Posterpræsentationer i forbindelse med denne session handlede om kontrol af løbetarm-orm i får, biologiske kontrol I og det såkaldte WORMCOPS projekt (Danmark), samt anvendelsen af clinoptilolite (Grækenland). Forskning i fødevaresikkerhedsmæssige aspekter ved økologiske animalske produkter For at gøre mælkeprodukter sikre for forbrugerne bliver rå mælk normalt opvarmet ved pasteurisering (72ºC i 15 sekunder), ultra-varme behandling (UHT) ( ºC i få sekunder) or ved udvidet holdbarheds-behandling (ESL) (direkte opvarmning til ºC eller mikrofiltrering). Brita Rehberger fra den schweiziske Federal Research Station for Animal Production and Dairy Products diskuterede indikatorer som viser hvordan de forskellige opvarmningsprocedurer påvirker mælken (f.eks. enzym indholdet, denaturering af proteiner, dannelse af stoffer som reaktion). Bio Suisse stiller krav til minimum forarbejdning af mælkeprodukter, som bærer Bud label. UHT processen er forbudt ifølge Bio Suisse, men direkte

4 damp injection UHT er tilladt, eftersom det giver samme opvarmnings-indikator-profil som pasteursisering. Bio Suisse forbyder også tilsætning af andre stoffer til ostefremstilling, men udover det skal hygiejne og sikkerhed kunne garanteres. Konventionel udendørs svineproduktion I Danmark har højere frekvens af Salmonella infektioner end indendørs grise. Annette Nyegard Jensen rapporterede resultater fra hendes arbejde med at bestemme mulige kilder til disse Salmonella infektioner i økologiske grise. Der blev ikke fundet Salmonella hos vilde dyr omkring grisene, men det blev fundet at Salmonella kunne overleve I miljøet I op til 7 uger efter at smågrisene var fjernet, og derved skabe reservoir for infektioner af grise, som introduceres til området. Josie O Brien et al (Storbritannien) undersøger faktorer, som påvirker infektion hos økologiske fjerkræ med Campylobacter, inklusiv mulig overførsel fra vildtlivet omkring dem. Foreløbige resultater peger på at kilder til infektion snarere var redskaber, støvler og andre dyr frem for vilde dyr Anna-Maija Virtala et al fremlagte et stadium af 20 økologiske æglæggere I Finland, hvor sygdomsparametrene (forekomst af Campylobacter, Salmonella, parasit infektioner, kanniballisme) var målt tillige med beskrivelser af aspekter af pasningen. Resultaterne indikerede at Salmonella er sjælden, og at Campylobacter I økologiske æg ikke udgør nogen sundhedsrisiko for forbrugerne, men parasitter er almindelige. Disse resultater skal dog analyseres i forhold til situationen i Finland, hvor udendørs ophold af fjerkræ er meget begrænset gennem vinteren, og bio-sikkerhed har en meget høj prioritet på national basis. Det økologiske HACCP projekt (allerede omtalt ovenfor) vurderede risikoen ved mycotoxiner I økologisk mad. Gabriela Wyss (FiBL) fortalte om projektfund i mælk, æg og hvedebrød. Et væsentligt resultat var mangelen på opmærksomhed og resistrering fra landmandens side af mulig mycotoxin-forurening i såvel hjemmeproduceret som indkøbt foderstoffer. For at øge opmærksomheden var der indenfor HACCP projektet blevet produceret en række rådgivende pjecer. De nævnte risici var beskrevet i en italiensk poster præsentation, hvor både konventionel og økologisk mælk viste sig at have et højt indhold af mycotoxiner som et resultat af forurenet foder. Gabriela Wyss fortalte også om en række af sammenlignende studier, hvor det blev antydet at der ikke var nogle forskelle mht mycotoxin forureningen mellem økologiske og konventionelle produkter. Fremtidig udvikling af fødevaresikkerhed og kvalitet af økologiske animalske produkter Landmænd og forarbejdere bliver nødt til at forholde sig til at fødevaresikkerheden er i stadigt større søgelys. Gabrielle Lancely (UK) diskuterede de praktiske konsekvenser af de nyeste EU forordninger på området. EU Regulation 178/2002 blev implementeret i januar Den fokuserer på fødevaresikkerhed og dette især mht måling og kontrol gennem processen snarere end ved at checke det færdige produkt. Det er producenternes især landmandens ansvar at tilrettelægge og registrere hvordan fødevarerne bevæger sig gennem de forskellige led, og at sikre at fødevarer som indeholder risici holdes tilbage. To nye forordninger (852/2002 og 853/2004) vil øge kravene om hygiejne og behovet for HACCP. I Storbritannien er mange af disse procedurer allerede indført af kontrolfunktioner omkring supermarkeder. Disse nye regulativer kan have negativ betydning for den økologiske sektor. Mange økologiske forarbejdere er små og med mindre viden om disse ting end deres konventionelle kolleger, og de har i nogle tilfælde heller ikke det nødvendige udstyr. Problemer med fødevaresikkerheden i økoliske produkter vil muligvis blive øget fordi konserveringsstoffer ikke er tilladt, f.eks. i økologiske pølser, eller pga en nedsat anvendelse af nitrit i bacon. Hugo Alrøe (Danmark) fokuserede på udfordringerne ved at fastholde dyresundhed, velfærd og fødevaresikkerhed I forhold til de økologiske principper og regler. Han introducerede to forskellige initiativer for tilhørerne: a) EU projektet Organic Revision, som har til formål at give anbefalinger til udviklingen af Regulation 2092/91, og b) den igangværende konsultationsrunde indenfor IFOAM med formålet at re-definere IFOAMs principper for økologiske landbrug. Formålene med Organic Revision projektet er at identificere de grundlæggende etiske værdier og

5 forskelle indenfor økologisk landbrug, at etablere en database om økologiske regler indenfor EU og baseret på denne, at give specifikke anbefalinger vedr. foder og såsæd regler. Den nærværende skitse af de nye IFOAM principper indeholder fire principper vedr. sundhed, økologi, retfærdighed og hensyntagen. Workshop deltagerne satte spørgsmålstegn ved om dyrenes sundhed og velfærd var tilstrækkelig dækket gennem disse fire principper. Arbejds- og diskussionsgrupper om økologiske EU-regler og SAFO s hovedbudskaber Yderligere to sessioner var afholdt med arbejds- og diskussionsgrupper. Den første fokuserede på EU lovgivningen og hvordan SAFO projektdeltagerne betragtede implementeringsprocessen af Regelsættet 2092/91, især mht dyrenes sundhed og velfærd. Den anden session fokuserede på de hovedbudskaber, som deltagerne mente var kommet ud af hele forløbet i SAFO netværket. Disse diskussioner vil blive afrapporterede i særlige artikler i proceedings fra workshoppen. Alle artiklerne baseret på præsentationer fra den 4. SAFO Workshop vil blive tilgængelig på SAFO s hjemmeside David Younie 23 Maj 2005

CORE Organic forskning

CORE Organic forskning CORE Organic forskning CORE Organic forskning (2007-2010) Fælles europæisk forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer Økologiske produktionsmetoder kalder på en række udfordringer i udviklingen

Læs mere

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer ICROFS Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år effekter i erhverv og samfund Økologisk forskning og udvikling gennem 15

Læs mere

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Økologiske fødevarer og menneskets sundhed Rapport fra vidensyntese udført i regi af Forskningsinstitut for Human Ernæring, KVL Katherine O'Doherty Jensen, Hanne Nygaard Larsen, Jens Peter Mølgaard, Jens-otto

Læs mere

i Danmark Videncenter for Dyrevelfærd

i Danmark Videncenter for Dyrevelfærd 2010 Dyrevelfærd i Danmark Videncenter for Dyrevelfærd 2010 Dyrevelfærd i Danmark Videncenter for Dyrevelfærd Forord 04 1 Året, der gik, i Videncenter for Dyrevelfærd 06 2 Definitioner af og holdninger

Læs mere

Økologisk mælkeproduktion

Økologisk mælkeproduktion Økologisk mælkeproduktion Strategier og foderforsyning ved 100 procent økologisk fodring Jakob Sehested og Troels Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2002 FØJO-rapport nr. 17/2002

Læs mere

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Økologisk svineproduktion Udfordringer, muligheder og begrænsninger John E. Hermansen (Red.) FØJO Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO) Formålet med FØJO

Læs mere

Forskning i økologisk jord b ru g 1993-1997

Forskning i økologisk jord b ru g 1993-1997 Forskning i økologisk jord b ru g 1993-1997 Forskning i økologisk jordbrug 1993-1997 En oversigtsrapport over resultaterne fra forskningsprogrammet Forskning i økologisk jordbrug 1993-1997 Forskning i

Læs mere

Vurdering fra DTU Fødevareinstituttet: Mikrobiologiske risici ved frugt og grønt

Vurdering fra DTU Fødevareinstituttet: Mikrobiologiske risici ved frugt og grønt Vurdering fra DTU Fødevareinstituttet: Mikrobiologiske risici ved frugt og grønt Fødevareinstituttet Danmarks Tekniske Universitet www.food.dtu.dk Vurdering fra DTU Fødevareinstituttet: Mikrobiologiske

Læs mere

Nyhedsbrev fra Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer. Ved offentlige goder forstår man ikke-rivaliserende

Nyhedsbrev fra Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer. Ved offentlige goder forstår man ikke-rivaliserende nyt DECEMBER Nyhedsbrev fra Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer Økologiens samfundsmæssige værdi skal kortlægges På et kick-offmøde i Nyborg den 17. december indledte

Læs mere

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd Det Dyreetiske Råd Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd Det Dyreetiske Råd Udtalelse om markedsdrevet dyrevelfærd Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Veterinærenheden Slotsholmsgade 12

Læs mere

HVAD ER FØDEVARESIKRIN

HVAD ER FØDEVARESIKRIN HVAD ER FØDEVARESIKRIN ER DET ET RELEVANT BEGREB I DANMARK? G? del af den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden Ole Myglegård Søren Tange Kristensen Pernille Malberg Dyg Liselotte Hedegaard

Læs mere

Salmonellahandlingsplan - svin. August 2009

Salmonellahandlingsplan - svin. August 2009 Salmonellahandlingsplan - svin 2009 2013 August 2009 1 Indledning...4 2 Sammendrag...5 3 Status og udvikling i handlingsplaner...6 4 Initiativer i EU...7 5 Multiresistent Salmonella DT104...8 6 Mål for

Læs mere

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Vidensyntese om muligheder og barrierer for fortsat udvikling og markedsbaseret vækst i produktion, forarbejdning og omsætning af økologiske produkter

Læs mere

Velkommen til Økologi-Kongres 2004

Velkommen til Økologi-Kongres 2004 Velkommen til Økologi-Kongres 2004 I dette hæfte er der sammendrag af oplæggene på Økologi-Kongres 2004. I løbet af de to dage kongressen varer, vil der blive holdt fem plenummøder og 29 mindre møder.

Læs mere

momentum + Insekter til foder og føde

momentum + Insekter til foder og føde momentum + JA OG DM TEMA NR. 4 NOVEMBER 2014 Insekter til foder og føde momentum+ er det naturvidenskabelige temamagasin henvendt til jordbrugsakademikere og DMs cand.scient. medlemmer. Magasinets mål

Læs mere

UDREDNING OM FØDEVAREKVALITET

UDREDNING OM FØDEVAREKVALITET UDREDNING OM FØDEVAREKVALITET ULLA KIDMOSE, POUL HENCKEL OG GRITH MORTENSEN DCA RAPPORT NR. 016 JANUAR 2013 AU AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET UDREDNING

Læs mere

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Archived at http://orgprints.org/15396 Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Vidensyntese om muligheder og barrierer for fortsat udvikling og markedsbaseret vækst i produktion, forarbejdning

Læs mere

Dyrevelfærd i Danmark. Med resultater fra velfærdskontrollen i 2012

Dyrevelfærd i Danmark. Med resultater fra velfærdskontrollen i 2012 2013 Dyrevelfærd i Danmark Med resultater fra velfærdskontrollen i 2012 2013 Dyrevelfærd i Danmark Videncenter for Dyrevelfærd Forord 04 1 Året, der gik, i Videncenter for Dyrevelfærd 06 2 TEMA Positiv

Læs mere

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 INDHOLD OM ARLA 4 FORRETNINGSPRINCIPPER 6 VIRKSOMHEDSPRINCIPPER 8 Eksempel 10 FØDEVARESIKKERHED 12 ERNÆRING OG SUNDHED 14 MILJØ OG KLIMA

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

Landbrug. Et partnerskab mellem Europa og landmændene INDBLIK I EU POLITIK

Landbrug. Et partnerskab mellem Europa og landmændene INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Landbrug Et partnerskab mellem Europa og landmændene EU s fælles landbrugspolitik: for vores mad, vores landdistrikter og vores miljø 2 I N D B L I K I E U - P O L I T I K INDHOLD

Læs mere

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.)

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2001 FØJO-rapport nr. 15/2001 Forædling af korn

Læs mere

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 14/10-2008 J. nr. 2008-20-214-00324 HEE/MSC Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 1. Indledning 3 2. Offentlig kontrol - opfyldelse af mål og strategier

Læs mere

EU's hurtige varslingssystem for. fødevarer og foder (RASFF) Forbrugersikkerhed gennem de sidste 30 ar

EU's hurtige varslingssystem for. fødevarer og foder (RASFF) Forbrugersikkerhed gennem de sidste 30 ar EU's hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF) Forbrugersikkerhed gennem de sidste 30 ar photos: www.123rf.com Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Er 2+2=5? Er økologi lig med bedre dyrevelfærd? En debatartikel 22 DVT 08 2014 FOTO THOMAS BORBERG/POLFOTO

Er 2+2=5? Er økologi lig med bedre dyrevelfærd? En debatartikel 22 DVT 08 2014 FOTO THOMAS BORBERG/POLFOTO Er 2+2=5? Er økologi lig med bedre dyrevelfærd? En debatartikel 22 DVT 08 2014 FOTO THOMAS BORBERG/POLFOTO VELFÆRD FORNUFT ELLER FOR DYR? ØKOLOGI 1 1 2 3 1 2 3»At det vilde og naturlige liv er forbundet

Læs mere

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Resume og konklusioner På en liste over forskellige udvalgte parametre, der kan indgå i overvejelserne ved indkøb

Læs mere

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg AMI Rapport PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN Rapport til BAR Service og tjenesteydelser Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet, København 2004 Passiv rygning 1 AMI Rapport Passiv

Læs mere

Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan

Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan III Afrapportering fra kommissorium for fosforafgift Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Forord Denne afrapportering er en del af VMP

Læs mere

Et samlet mål for dyrevelfærd?

Et samlet mål for dyrevelfærd? Et samlet mål for dyrevelfærd? Udfordringer ved at bruge aggregerede velfærdsmål til at finde ud af, hvordan dyrene har det i de danske husdyrbesætninger, belyses i denne artikel gennem velfærdsvurderinger

Læs mere