Januar Håndtering af NIP i CSO/Diabetes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Januar 2012. Håndtering af NIP i CSO/Diabetes"

Transkript

1 Januar 2012 Håndtering af NIP i CSO/Diabetes

2 Indhold Indledning... 3 Datadefinitioner... 3 NIP-inklusionskriterier... 3 Alder... 3 Diagnose... 4 Forløbet skal være aktivt på statusdatoen... 4 Statusdatoen... 5 Behandlingsansvar... 5 Aflys... 5 Overtag tilhørsforhold... 5 Tilføj relation til patienten... 5 Visning af den primære behandlingsenhed... 6 Registering af data i CSO/Diabetes... 6 Testpatienter og andre patienter, der ikke skal sendes til NIP... 6 Oprettelse af en ny patient... 7 Patientens forløbsstart... 7 Patientens diabetesdebut... 9 Patientens fødselsdato Registrering af besøg Undersøgelsens dato Diagnoser i diagnosefanebladet Fanebladet Siden sidst Fanebladet Livsstil Fanebladet Objektiv/lab Afslutning af patienter Rapportering af data til NIP Checkliste IntraMed A/S All rights reserved Confidential Side 2 af 23

3 NIP-registrering i CSO/Diabetes Indledning Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) blev etableret i 1999 i samarbejde med alle de daværende amter, H:S, Amtsrådsforeningen, Den Almindelige Danske Lægeforening (DADL), Dansk Medicinsk Selskab (DMS), Dansk Sygeplejeråd (DSR), De faglige sammenslutninger på sygeplejeområdet, Danske Fysioterapeuter mv., Ergoterapeutforeningen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen. NIP omhandler udvikling, afprøvning og implementering af indikatorer og standarder til vurdering af kvaliteten af sundhedsvæsenets kerneydelser (den sundhedsfaglige kvalitet). Såvel standarder som indikatorer er beregnet til både internt brug i de enkelte sundhedsinstitutioner med henblik på fortløbende kvalitetsudvikling, understøttelse af rationel dialog mellem det faglige og ledelsesmæssige niveau samt til ekstern brug i offentligheden med formidling af information om den sundhedsfaglige kvalitet til borgere og patienter. NIP dækker aktuelt otte sygdomsområder: akut mave-tarm kirurgi, apopleksi, diabetes, hjerteinsufficiens, hoftenære frakturer, KOL, lungecancer og skizofreni. Standarder og indikatorer er udarbejdet på evidensbaseret grundlag og er diagnose- og sygdomsspecifikke. Datadefinitioner NIP definerer en datadefinition, der blandt andet beskriver hvilke patienter, der skal rapporteres til NIP og hvilke data, der skal indberettes. Dette dokument er skrevet i forhold til Datadefinition version 2.4 dateret Maj Dette dokument er alene vejledende og erstatter ikke datadefinitionen. Såfremt der opstår tvivl om forståelsen af et element beskrevet forskelligt i dette dokument og datadefinitionen, vil det altid være datadefinitionen, der er korrekt. IntraMed A/S kan ikke gøres ansvarlige for evt. upræcise formuleringer og misforståelser. OBS: Dette dokument vil løbende blive opdateret i takt med nye datadefinitioner fra NIP, som forårsager ændringer til CSO/Diabetes. NIPs datadefinition 2.4 (gældende fra ) vil træde i kraft i CSO/Diabetes version per efter aftale med NIP. Der henvises i øvrigt til manualen/onlinehjælpen til CSO/Diabetes for yderligere info omkring funktionalitet. NIP-inklusionskriterier Alder Alle patienter 17 år med diabetes med fast bopæl i Danmark, både prævalente og incidente, skal indberettes til NIP-diabetes. Dette gælder for patienter i både primær og sekundærsektoren. IntraMed A/S All rights reserved Confidential Side 3 af 23

4 Alder beregnes i CSO/Diabetes (CSO/Diabetes) ud fra patientens fødselsdato og det er derfor vigtigt, at denne står korrekt. Dette er beskrevet under Statusdato senere i dette dokument. Diagnose Patienterne skal klassificeres som havende enten type 1 eller type 2 diabetes. Der vil være patienter, som ikke kan klassificeres i disse to hovedgrupper, de skal så klassificeres som havende anden type diabetes. Klassificering skal ske i henhold til den kliniske diagnose, patienterne har fået tildelt af den dataindberettende enhed. Klassificeringen af hvilken type diabetes patienterne har, vil variere imellem de dataindberettende enheder afhængigt af de oplysninger, den indberettende enhed/afdeling har om den enkelte patient. Hvis en patient ændrer klassifikation imellem to af indberetningerne, vil det medføre, at patienten også ændrer status i NIP. Dette må antages at ske for en del patienter med langsomt udviklende type 1 diabetes, initialt klassificeret som type 2 diabetes. Følgende ICD-10 diagnosekoder kan anvendes i forbindelse med klassificeringen: E E10.9: Insulinkrævende sukkersyge (IDDM) (Type 1) E11.0 E11.9: Ikke insulinkrævende sukkersyge (NIDDM) (Type 2) E13.0 E13.9: Anden form for sukkersyge E14.0 E14.9: Sukkersyge uden specifikation (E13.0-E14-9 klassificeres i NIP som anden form for diabetes) Det skal bemærkes, at en patient med type 2 (E11.0 E11.9) eller anden form for diabetes (E E14.9), som er i insulinbehandling, IKKE skal klassificeres som en insulinkrævende sukkersygepatient (insulinbehandlet insulinkrævende). Patienter, der omfattes af inklusionskoderne, og som bliver gravide, skal inkluderes i NIP. CSO/Diabetes anvender den aktive aktionsdiagnose på statusdatoen til at afgøre om patienten skal inkluderes eller ej. Eksklusionskriterier Følgende diagnosegrupper har ikke diabetes jf. ovenstående definitioner og skal IKKE inkluderes: O24: Gestationel diabetes (Diabetes mellitus in graviditate, sub partu, puerperalis) E74.8: Glucosuria renalis E89.1: Postoperativ hypoinsulinæmi R73.0: Nedsat glukosetolerance R81.9: Glycosuria uden specifikation Forløbet skal være aktivt på statusdatoen Patienter, der på statusdatoen har flyttet behandlingssted (afsluttet forløb) i opgørelsesperioden, er emigreret eller døde, skal ikke indberettes. IntraMed A/S All rights reserved Confidential Side 4 af 23

5 Det er vigtigt, at behandlingsforløb afsluttes korrekt i CSO/Diabetes, når patienten ikke længere går i klinikken og især er det vigtigt, at det foretages inden patientens statusdato. Statusdatoen Statusdatoen er i CSO/Diabetes altid patientens fødselsdag. Bemærk, at der ikke kan rapporteres data, der ligger efter patientens statusdato i det pågældende NIP-år og at patienter, der opfylder inklusionskriterierne og som i CSO/Diabetes er aktive på statudatoen, indberettes. Behandlingsansvar Patienter indberettes for den behandlingsenhed, der står som havende det primære behandlingsansvar. Hvis man ved åbning af CSO/Diabetes bliver mødt med følgende skærmbillede: Betyder det, at den aktuelle brugers aktuelle behandlingsenhed IKKE står som den primære behandlingsenhed for den pågældende patient. Man kan i dette tilfælde vælge mellem 3 forskellige funktioner: Aflys Overtag tilhørsforhold Tilføj relation til patienten Aflys Åbner ikke patienten. Denne funktion anvendes, hvis man fejlagtigt er kommet til at fremsøge en patient, man ikke har nogen relation til. Overtag tilhørsforhold Denne funktion anvendes, hvis man har det primære behandlingsansvar for patienten. Det vil sige, din behandlingsenhed bliver den indberettende enhed for patienten. Tilføj relation til patienten Denne funktion anvendes, hvis man er en del af patientens behandlingsteam, men ikke har det primære behandlingsansvar. Dette forekommer mest typisk for behandlingsenheder, der udfører servicefunktioner for den primære behandlingsenhed, som f.eks. øjenafdelinger, der foretager retinopatiscreeninger. Din behandlingsenhed bliver i dette tilfælde ikke den indberettende enhed. IntraMed A/S All rights reserved Confidential Side 5 af 23

6 Visning af den primære behandlingsenhed Når en patient er åben, kan man se de tilknyttede behandlingsenheder ved at vælge Journal -> Diabetesteam. Patientens primære behandlingsenhed (som er den, der skal indberette patientens NIP-data) fremgår ligeledes på statussiden i NIP-sektionen. Bemærk, at hvis patientens primære behandlingsenhed i CSO/Diabetes er et øjenambulatorium (f.eks. hvis patienten går til diabeteskontrol hos egen læge), vil det pågældende øjenambulatorium stå som indberettende enhed, men patienten indberettes ikke til NIP for øjenambulatoriet. Registering af data i CSO/Diabetes Dette afsnit beskriver, hvordan man får data korrekt ind i CSO/Diabetes og hvilke informationer, der videresendes til NIP. CSO/Diabetes er ikke designet ud fra NIP-indikatorerne, men kan håndtere de informationer, NIP skal have, og der kan derfor rapporteres automatisk til NIP fra CSO/Diabetes, når man arbejder konsekvent med registrering af oplysninger heri. CSO/Diabetes indeholder langt mere information end NIP, idet CSO/Diabetes er designet til at være et værktøj, der giver overblik og adgang til information i de arbejdsgange, der involverer patientens sygdomsforløb. Testpatienter og andre patienter, der ikke skal sendes til NIP CSO/Diabetes indeholder en funktion, der giver mulighed for at markere en patient som ikke relevant for NIP. Det kan der være forskellige årsager til, at man ønsker at markere, f.eks. patienter der kun er i systemet, fordi de får foretaget øjenscreeninger, testpatienter eller patienter, der er i systemet i forbindelse med et projekt, men hvor man ikke har det primære ansvar. Markering af patienten som ikke relevant for NIP gøres i Patient Rediger patient Forløbsdata, hvor feltet Send til NIP fravælges, se figuren nedenfor. IntraMed A/S All rights reserved Confidential Side 6 af 23

7 Feltet er altid automatisk afkrydset, medmindre man manuelt fjerner markeringen. Når feltet er fravalgt, indberettes patienten således ikke til NIP og dette vil fremgå af statussiden i NIPsektionen. Oprettelse af en ny patient Når en ny patient oprettes i CSO/Diabetes, sker dette i næsten alle tilfælde automatisk ved, at en patient fremsøges i det centrale Patient Administrative System (PAS). Det betyder, at patientens forløb automatisk oprettes i CSO/Diabetes med dags dato som startdato på forløbet og en foreløbig diagnose DE14 (Uspecificeret Diabetes). CSO/Diabetes modtager ikke oplysninger om patientens diagnoser fra det patientadministrative system og derfor er DE14 det bedste gæt, der kan foretages. Når en patient oprettes, er det væsentligt at sikre sig, at følgende informationer er korrekte: Patientens forløbsstart Patientens diabetesdebut Patientens fødselsdato Patientens forløbsstart Såfremt CSO/Diabetes anvendes konsekvent og patienter tilføjes til CSO/Diabetes, så snart de starter behandling, vil datoen for behandlingsforløbets start være korrekt. Såfremt patienten ikke er blevet IntraMed A/S All rights reserved Confidential Side 7 af 23

8 oprettet i CSO/Diabetes ved behandlingens start, er det essentielt, at forløbets startdato opdateres, hvilket kan gøres i anamnesen. For at registrere anamnesen klikkes på. Datoen for Behandlingsforløb startet øverst på første faneblad verificeres og opdateres, såfremt det er nødvendigt. For patienter, der har gået til behandling længe, men som endnu ikke er oprettet i CSO/Diabetes, kan denne dato ligge år tilbage i tiden. Det er vigtigt, at datoen står korrekt, da behandlingsforløbets startdato anvendes til at fortælle NIP, om patienten er nyhenvist eller ej. I NIP-sammenhænge anses patienten for at være nyhenvist, såfremt behandlingsforløbets startdato er mindre end 12 måneder før statusdatoen. På statussiden kan du se, hvornår forløbet er registreret som startet: Du kan ligeledes se, om patienten er nyhenvist: IntraMed A/S All rights reserved Confidential Side 8 af 23

9 Hvis patientens forløb har været afsluttet og senere genoptages i CSO/Diabetes, vil datoen for forløbsstart blive opdateret med datoen for genoptagelsen og patienten vil nu stå som nyhenvist, såfremt forløbet er genoptaget inden for 1 år på statusdatoen. Patientens diabetesdebut Patientens diabetesdebut sættes automatisk ud fra datoen på den ældste aktionsdiagnose i patientens forløb. Debutdatoen sættes normalt i anamnesen under Diagnose-fanebladet ved, at der skrives et årstal for den relevante type diabetes. Ved indtastning af et årstal opretter CSO/Diabetes automatisk en aktionsdiagnose med en dato, der svarer til i det årstal, der er indtastet. Anvendes ikke anamnese i CSO/Diabetes, sættes debutdatoen automatisk til den ældste diagnosedato på patienten. Diagnoser registreres enten i rutineundersøgelsen eller i menuen Journal Registrer diagnoser. Patientens diagnosehistorik kan ses på statussiden under Journal-fanebladet ved at vælge diagnosefilteret som vist på illustrationen herunder: På statussiden kan du se, årstallet for patientens diabetesdebut: IntraMed A/S All rights reserved Confidential Side 9 af 23

10 Patientens fødselsdato Denne beregnes under normale omstændigheder ud fra patientens CPR-nummer, men der kan være tilfælde hvor en patient ikke har et rigtigt CPR-nummer og datoen derfor ikke kan beregnes. For at verificere at patientens fødselsdato er sat korrekt, kan man i statuslinien se såvel fødselsdato som alder på patienten. Såfremt der står 0 år som alder, skal patientens fødselsdato opdateres. Dette gøres i Patient-menuen under punktet Rediger patient Stamdata. IntraMed A/S All rights reserved Confidential Side 10 af 23

11 Registrering af besøg Når patienten har været til konsultation, eller mens patienten er til konsultation, skal informationer om konsultationen registreres i CSO/Diabetes. Konsultationer registreres ved at vælge ikonet kalender., der illustrerer et håndtryk, en blyant og en Selve konsultationerne kan se forskellige ud fra kunde til kunde. I dette dokument er rutineundersøgelsen beskrevet. Der kan i nogle tilfælde vælges mellem årskontrol og rutinekontrol. Valget har ikke betydning for NIPregistreringen, men kan anvendes til overblik over hvilke typer undersøgelser, der er foretaget på den enkelte patient, samt i forbindelse med statistikudtræk på den lokale behandlingsenhed. I undersøgelserne i CSO/Diabetes er felter, der er relevante for NIP, markeret med et lille ikon for at tydeliggøre, at feltet er relateret til NIP og indtastet data fra feltet vil blive indberettet til NIP, såfremt patienten er inkluderet. Hold evt. musen over ikonet for at få vist info om feltet. I det følgende beskrives felterne, der er relateret til NIP. Der findes mange andre felter i rutineundersøgelsen, som ved korrekt og kontinuerlig opdatering kan give et bedre billede af patienten og dennes behandling. Når der registreres undersøgelser i systemet, er det kun nødvendigt at registrere information, såfremt der faktisk er foretaget en undersøgelse af det pågældende element. Det er således kun nødvendigt at registrere værdier, der faktisk er undersøgt. Det er for de fleste felters vedkommende muligt at klikke på selve feltnavnet og få vist en historik, der viser hvilke værdier, der tidligere er registreret og hvornår de er registreret, se figur nedenfor. Undersøgelsens dato Ved oprettelse af en konsultation i systemet sættes datoen for konsultationen automatisk til dags dato. Dette vil i de fleste tilfælde være korrekt, men såfremt der er tale om at man registrerer data, der skulle have været indtastet tidligere, er det meget vigtigt, at konsultationsdatoen opdateres, således den passer med virkeligheden, dvs. den faktiske dato, hvor undersøgelsen er foretaget. I forhold til NIP kan det have betydning for om data, der registreres, sendes til NIP i dette NIP-år eller næste, afhængigt af om konsultationsdatoen er før eller efter patientens statusdato. IntraMed A/S All rights reserved Confidential Side 11 af 23

12 Diagnoser i diagnosefanebladet Alene aktionsdiagnosen rapporteres til NIP. Det er patientens diabetesdebutdato og diabetestypen, der rapporteres til NIP. Det er ikke selve diagnosekoden, der rapporteres på nuværende tidspunkt og NIP kan derfor ikke se forskel på en DE10, DE109, DE107 osv. Det anbefales, at diagnosen alligevel sættes så korrekt som muligt, både for at sikre at informationen er korrekt i forhold til at anvende CSO/Diabetes som et værktøj, og fordi det formentlig på et tidspunkt vil blive den faktiske diagnose, NIP vil anmode om at få udleveret. Diagnosedatoen sættes til den faktiske dato, hvor patienten fik stillet den nuværende aktionsdiagnose. Det er altid den ældste diagnosedato i CSO/Diabetes, der vil blive indberettet som patientens diagnosedato. Den vil enten være registreret i anamnesen (som bruges til at angive debutåret), gennem rutineundersøgelsen eller i menuen Journal Registrer diagnoser. Du kan altid se i patientens NIP-status på statussiden hvilken diagnosedato, der vil blive indberettet. IntraMed A/S All rights reserved Confidential Side 12 af 23

13 Fanebladet Siden sidst Insulintilfælde Her skal du registrere det antal af svære insulintilfælde, som patienten har haft det seneste år. Insulintilfælde skal registreres som et heltal, f.eks. 2. Har patienten ikke haft et tilfælde, skal der ikke indberettes noget om insulintilfælde for patienten. Husk at opdatere feltet ved hver ny undersøgelse, da værdien ikke automatisk overføres til næste undersøgelse. Har patienten ikke haft insulintilfælde det seneste år, kan du indtaste 0, så det fremgår, at patienten er blevet spurgt under rutineundersøgelsen. 0 vil ikke blive indberettet til NIP. Fanebladet Livsstil Rygning Angiver patientens rygevaner. Angives som Ryger dagligt (1 cigaret/daglig eller derover), Tidligere ryger (i over ½ år) eller Aldrig røget. Af hensyn til at CSO/Diabetes er en diabetesjournal, er det også muligt at angive Ryger lejlighedsvist og Uoplyst, da NIPs svarmuligheder alene ikke vurderes tilstrækkelige i CSO/Diabetes. Er en af disse to svarmuligheder valgt, vil der ikke blive indberettet rygestatus til NIP for den pågældende patient, jf. datadefinitionen. IntraMed A/S All rights reserved Confidential Side 13 af 23

14 Feltet er automatisk udfyldt med den sidst valgte værdi fra en tidligere undersøgelse. Feltet behøver således kun opdatering, såfremt patienten har skiftet rygevaner. Der er mulighed for at angive, hvor stort tobaksforbruget er, men det er ikke data, der sendes videre til NIP. Egen læge Det angives, om patienten aktuelt går til behandling for diabetes både hos egen læge og i diabetesambulatorium eller anden afdeling på sygehus. Såfremt det entydigt fremgår på baggrund af journalen, at patienten både går til behandling hos egen læge og diabetesambulatorium svares ja. Det er også muligt at svare Nej og Uoplyst, såfremt patienten hhv. ikke er i deleforløb eller ikke ved det/har svaret på det. Bemærk, at kun såfremt Ja er registreret, indberettes en værdi for Deleforløb til NIP for den pågældende patient. Urinalbumintest N/A ( Ikke relevant ) vælges, hvis patienten er i dialyse eller hvis man monitorerer nyrepåvirkning ved kendt persisterende proteinuri og ved måling af proteinuri i stedet for albuminuri. Såfremt feltet er afkrydset rapporteres Ikke relevant til NIP i stedet for den seneste urinalbumintest. Seneste fodundersøgelse Undersøgelsesdatoen skal ikke begrænses til en bestemt tidsramme forud for NIP-statusdatoen. Det vil trække ned i rapporten, hvis patienten ikke har været til fodundersøgelse mindre end 2 år før NIPstatusdatoen. IntraMed A/S All rights reserved Confidential Side 14 af 23

15 Såfremt der er foretaget undersøgelse et sted, hvor undersøgelsen ikke registreres i CSO/Diabetes, skal der svares Ja i feltet Egen fodterapeut, ligesom datoen skal udfyldes. Hvis undersøgelsen derimod foretages i forbindelse med konsultationen og dokumenteres i fanebladet Fodstatus eller som en særskilt fodundersøgelse, skal der ikke angives noget i feltet Egen fodterapeut. N/A for egen fodlæge anvendes i situationer, hvor patienten er amputeret på begge UE. Hvis dette felt er afkrydset rapporteres Ikke relevant til NIP i stedet for datoen for den seneste fodundersøgelse. Seneste fodundersøgelse vises ud for Seneste fodundersøgelse, f.eks som ovenfor og denne dato vil blive rapporteret til NIP, såfremt N/A ikke er afkrydset. Den senest registrerede fodundersøgelse vises automatisk, når en ny konsultation oprettes. Ændringer, der registreres i den nyoprettede undersøgelse, vil først blive vist under Seneste fodundersøgelse, når der trykkes på Gem. Den seneste fodundersøgelse kan ses direkte på statussiden i øverste højre hjørne uden at genåbne en undersøgelse. Seneste øjenundersøgelse Undersøgelsesdatoen skal ikke begrænses til en bestemt tidsramme forud for NIP-statusdatoen. Det vil trække ned i rapporten, hvis patienten ikke har været til øjenundersøgelse mindre end 2 år (og i mindre tilfælde 4 år) før NIP-statusdatoen. Såfremt der er foretaget øjenundersøgelse et sted, hvor CSO/Diabetes ikke anvendes til at dokumentere øjenundersøgelsen, skal feltet Egen øjenlæge udfyldes. IntraMed A/S All rights reserved Confidential Side 15 af 23

16 N/A for egen øjenlæge anvendes i situationer, hvor øjenundersøgelse er vurderet irrelevant af en øjenlæge, f.eks. ved blindhed. Hvis dette felt er afkrydset rapporteres Ikke relevant til NIP i stedet for datoen for den seneste øjenundersøgelse. Seneste øjenundersøgelse vises ud for Seneste øjenundersøgelse, f.eks som ovenfor og denne dato vil blive rapporteret til NIP, såfremt N/A ikke er afkrydset for øjenundersøgelser. Den senest registrerede øjenundersøgelse vises automatisk, når en ny konsultation oprettes. Ændringer, der registreres i den nyoprettede undersøgelse, vil først blive vist under Seneste øjenundersøgelse, når der trykkes på Gem. Den seneste øjenundersøgelse kan ses direkte på statussiden i øverste højre hjørne uden at genåbne en undersøgelse. Fanebladet Objektiv/lab. Højde, vægt Højde angives (heltal mellem cm). Det er kun nødvendigt at opdatere højde, såfremt der er ændringer, da feltet automatisk hentes ind i undersøgelsen. Vægt angives (heltal mellem kg). N/A ( Ikke relevant ) anvendes i situationer, hvor patienten er amputeret (f.eks. høje ensidige amputationer eller dobbeltamputeret). Såfremt N/A er angivet, indberettes højde og vægt ikke til NIP, men i stedet indberettes Ikke relevant. Højde og vægt kan dog stadig registreres, så der er mulighed for f.eks. at følge udviklingen i vægt for den pågældende patient. IntraMed A/S All rights reserved Confidential Side 16 af 23

17 Bemærk, såfremt der ikke er registreret oplysninger om højde og vægt, kan der IKKE indberettes data for patienten og patienten vil dermed ikke tælle i forhold til databasekomplethed. Blodtryk Hvis det eksplicit fremgår af journalen, at der er foretaget en BT-måling, angives resultatet og tidspunkt af den seneste registrerede måling, foretaget inden eller på NIP-statusdagen, som anvendes i behandlingen af patienten, uanset om det er et hjemmeblodtryk, konsultationsblodtryk eller et døgnblodtryk. Ved anvendes forstås det målte blodtryk, som danner grundlag for den kliniske beslutning om enten at behandle eller at undlade at behandle. Resultatet af blodtryksmålingen angives i mmhg (heltal): Systolisk blodtryk ( mmhg). Diastolisk blodtryk ( mmhg). Er der registreret flere BT på samme dag, er det altid det sidst registrerede blodtryk, der indberettes. IntraMed A/S All rights reserved Confidential Side 17 af 23

18 HbA1c Seneste analyseresultat før statusdatoen indberettes. Der kan rapporteres det seneste resultat af følgende analysetyper til NIP: mmol/mol som et helt tal (9 196 mmol/mol) (NPU27300) procent med én decimal (3,0 20,0 %) (HbA1c, stoffr. NPU03835) For kunder med laboratorieintegrationer skal der ikke manuelt indtastes analyseresultater. Urin-albumin Disse analyseresultater indberettes kun, såfremt der IKKE er afkrydset N/A (ikke relevant) under Livsstil/Egenomsorg for urinalbumintest. Der kan rapporteres det seneste resultat af følgende analysetyper til NIP: NPU19661 U-Albumin/Creatininium; ratio (mg/g) (resultatet angives som heltal fra ) Lokal kode U-Albumin/Creatininium; ratio (mg/mmol) (resultatet angives med én decimal fra 0, ,0 (NB: lokale numre, da NPU nr. ikke findes). NPU03918 U-Albumin/Creatininium; ratio (mikromol/millimol) (resultatet angives med tre decimaler fra 0,000-10,000) NPU19679 Pt(U) Albumin; massehast. (g/døgn) (resultatet angives med tre decimaler fra 0,000-10,000). NPU19680 Pt(U) Albumin; massehast. (mg/døgn) (resultatet angives som heltal fra ). NPU01131 Pt(U) Albumin; stofhast. (mikromol/døgn) (resultatet angives med to deci-maler fra 0,00-160,00). NPU19678 Pt(U) Albumin; massehast. (mikrogram/min) (resultatet angives som heltal fra ). For kunder med laboratorieintegrationer skal der ikke manuelt indtastes analyseresultater. Lipider Der indberettes resultater for følgende analyser: NPU01566 P- Cholesterol(total) eller NPU18412 P(fPt)-Cholesterol (mmol/l) (resultatet angives med én decimal fra 0,0-20,0). NPU0167 P-Cholesterol i HDL eller NPU10157 P(fPt)-Cholesterol i HDL (mmol/l) (resulta-tet angives med én decimal fra 0,0-5,0) NPU01568 P-Cholesterol i LDL eller NPU10171 P(fPt)-Cholesterol i LDL (mmol/l) (resulta-tet angives med én decimal fra 0,0-12,0) NPU04094 P-Triglycerid eller NPU03620 P(fPt)-Triglycerid (mmol/l) (resultatet angives med én decimal fra 0,0-15,0) Såfremt patienten ikke har været fastende ved den seneste lipidstatus, indberettes triglycerid og LDLkolesterol IKKE. Såfremt triglycerid er større end 4,5, indberettes LDL-kolesterol IKKE. IntraMed A/S All rights reserved Confidential Side 18 af 23

19 For kunder med laboratorieintegrationer skal der ikke manuelt indtastes analyseresultater. OBS: Det er muligt at synkronisere analyseresultater manuelt ved integration til eksternt laboratoriesystem. Dette gør du i menuen Journal Opdater analysesvar. Se manualen for yderligere info. Medicinsk behandling Afhængigt af kunde, skal ordinationer enten oprettes i CSO/Diabetes eller i det centrale ordinationssystem som f.eks. OPUS Medicin. NIP anvender alene typer af medicinering og det er derfor i forhold til NIP ikke væsentligt hvilken dosis, patienten får. Det er vigtigt, at der er oprettet mindst én ordination af hver type præparat, patienten får for, at informationerne kan indberettes korrekt. NIP skal have informationer om følgende typer af præparater (på ATC-niveau): Insulin o o o Ved insulinbehandling forstås alle former for insulinbehandling, engangs- eller flergangsterapi og insulinpumpebehandling. Behandling med natinsulin givet i kombination med peroral antidiabetika skal ligeledes indberet-tes i dette felt. Korterevarende insulinbehandling, fx i forbindelse med akutte medicinske eller kirurgiske tilstande, skal ikke registreres Perorale antidiabetika GLP1-analoger Antihypertensiv behandling o Antihypertensiv behandling er behandling med stofgrupperne: Diuretika, calciumantagonister, betablokkere, ACE-hæmmere, angiotensin II-receptor-antagonister, alfablokkere og centraltvirkende stoffer. Medicinsk behandling af dyslipidæmi (Medicinsk behandling dækker ikke kosttilskud med omega 3 fedtsyrer) Hvis der anvendes et eksternt ordinationssystem som OPUS Medicin, er det vigtigt, at arbejdsgangen indrettes således at ændringer, der foretages i f.eks. OPUS Medicin, synkroniseres med CSO/Diabetes, før patienten lukkes i CSO/Diabetes. Hvis patientens medicin ikke fremgår af de udprint, der leveres fra CSO/Diabetes, er det ikke nødvendigt, at medicinen synkroniseres, før undersøgelsen godkendes, bare de synkroniseres, før patienten lukkes i CSO/Diabetes. Ordinationer synkroniseres automatisk, når patienten åbnes. For at synkronisere ordinationer efter patienten er åbnet i CSO/Diabetes, f.eks. hvis der er lavet opdateringer i OPUS Medicin, er det nødvendigt at vælge menupunktet Journal Synkroniser ordinationer for at synkronisere medicinen. Er du i gang med at registrere en rutineundersøgelse, skal du huske at gemme undersøgelsen, før du synkroniserer manuelt. Afslutning af patienter Patienter, der ikke længere går i diabetesbehandling i behandlingsenheden, skal afsluttes i CSO/Diabetes, så snart behandlingen er ophørt. Patienter, der er afsluttet før/på deres statusdato, skal ikke indberettes til IntraMed A/S All rights reserved Confidential Side 19 af 23

20 NIP, men hvis de ikke er blevet afsluttet korrekt i CSO/Diabetes, vil de blive sendt til NIP alligevel, da der så ikke er mulighed for at vide, at patientens forløb faktisk er afsluttet. For at afslutte et forløb i CSO/Diabetes, anvendes funktionen Journal Behandlingsforløb Afslut. Bemærk, at det IKKE er muligt at ændre afslutningsdatoen manuelt og at man derfor ikke kan baguddatere en afslutning, der ikke blev registreret korrekt. Det er muligt at angive afslutningsårsagen, hvilket kan anvendes til statistiske formål efterfølgende NIP får ingen besked om afsluttede forløb. Specielt for Region Sjælland: Bemærk at patienten automatisk genåbnes, såfremt man går fra OPUSarbejdsplads ind i CSO/Diabetes på en afsluttet patient. Det er derfor IKKE en mulighed at genåbne patienten for at se om denne er afsluttet. Rapportering af data til NIP Når der trækkes data til NIP fra CSO/Diabetes, sker det ved, at alle patienter, der har statusdato i den relevante periode findes og fra disse patienters forløb trækkes de resultater, som er de nyeste på patientens statusdato. Det er således ikke relevant i forhold til NIP, om data er indtastet i samme undersøgelse, flere undersøgelser eller kommer fra eksterne kilder som f.eks. centrale ordinationssystemer og laboratoriesystemer. Få overblik over patienters NIP-status For at se om data på en patient er opdateret og alt NIP-data er registreret, anvendes NIP-statusfunktionen på statussiden, som er beskrevet i et særskilt dokument (har tidligere været udsendt som en del af noterne til version 6.3.2). Der henvises i øvrigt til manualen/onlinehjælpen for CSO/Diabetes version. betyder, at alt NIP-data er registreret på patienten og overholder NIPs datadefinition ift. næste statusdato. betyder, at ikke alt NIP-data er registreret på patienten og/eller ikke overholder NIPs datadefinition ift. næste statusdato. Tryk på det røde ikon for at se hvilke NIP-data, der mangler eller skal opdateres. IntraMed A/S All rights reserved Confidential Side 20 af 23

21 Ved tryk på ikonet, vises et nyt vindue med det data, der vil blive indberettet til NIP næste gang: IntraMed A/S All rights reserved Confidential Side 21 af 23

22 Checkliste Punkt: Er patientens forløbsstartdato korrekt angivet? Er patientens debutdato sat korrekt? Er patientens diagnosekode korrekt? Er patientens fødselsdato korrekt? Er NIP-indikatorerne komplette? Er nogle af NIP-indikatorerne forældede? Er forløbet ophørt og skal patienten dermed afsluttes i CSO/Diabetes? Har din behandlingsenhed det primære ansvar for patienten og er dette korrekt registreret i systemet? Hvordan ser NIP-status ud for alle patienter? Kan ses ved at: Åbne anamnesen og checke forløbets startdato øverst på fanebladet Stamdata. Opdater datoen ved at oprette en ny anamnese under Journal Opdater anamnese, eller via. Åbne Journal-fanebladet på statussiden, vælge diagnosefilteret og se hvad datoen i venstre kolonne er for den ældste diagnose (ignorer foreløbige diagnoser) såfremt debutår er registreret i anamnesen, kan denne også ses her under fanebladet Diagnose. Opdater debutår i anamnesen ved at oprette en ny anamnese under Journal Opdater anamnese. Den aktuelle aktionsdiagnose kan ses i statuslinjen eller i diagnoselementet øverst på statussiden. Opdater diagnoser i Journal Registrer diagnoser eller i en rutineundersøgelse. Kan ses i statuslinien sammen med patientens navn mv. øverst i skærmbilledet under genvejsikonerne. Opdater fødselsdato i Patient Rediger Patient. Kan ses ved at klikke på statussidens Næste NIPstatus-element og verificere, at der ikke er røde felter i det vindue, der åbnes. Hvis NIP-farvemarkøren på statussiden er grøn, er alle patientens NIP-data registreret og overholder datadefinitionen set ift. næste NIP-indberetning. Kan ses ved at klikke på statussidens Næste NIPstatus-element og verificere, at der ikke er røde datoer i det vindue, der åbnes. Hvis NIP-farvemarkøren på statussiden er grøn, er alle patientens NIP-data registreret og overholder datadefinitionen set ift. næste NIP-indberetning. Afslut patienten ved at gå til menuen Journal Behandlingsforløb Afslut. Information om at forløbet er afsluttet, må findes i den almindelige journal eller et team-informationsnotat fra lægen el. lign. Kan ses på statussiden i NIP-sektionen eller ved at klikke på Journal Diabetesteam under primære behandlingsenhed. Såfremt den står forkert, kan den ændres samme sted. Gå til Statistik NIP Patienters NIP-status og få lavet en liste med patienters NIP-status. Vælg en relevant periode, som listen skal laves for, f.eks. den næste måned. Lav gerne denne liste regelmæssigt, f.eks. ugentligt eller månedligt, så I har bedre mulighed for at få IntraMed A/S All rights reserved Confidential Side 22 af 23

23 registreret data på patienter, hvor NIP-data mangler. Særligt for Region Sjælland: Det er vigtigt, at CSO/Diabetes-modulet lukkes i OPUS Arbejdsplads, før der skiftes til en patient, der ikke skal oprettes i CSO/Diabetes, da dette automatisk sker, når patienten aktiveres i modulet. IntraMed A/S All rights reserved Confidential Side 23 af 23

Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3

Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3 Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3 Opdateret 11. august 2014 OBS at denne vejledning ikke er opdateret i forhold til pop-uppers udseende og hvilke data, der indsamles!

Læs mere

REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD)

REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Side 1 af 5 REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Skemaet skal udfyldes én gang om året for alle diabetespatienter med følgende diagnosekoder: E10.0 E10.9 Insulinkrævende sukkersyge

Læs mere

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering.

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering. Daglig brug Vedligehold af registreringer Når CompuClock startes kan man åbne vinduet for de registreringer der er blevet registreret i systemet. Her opsamles alle registreringer vedrørende arbejdstid

Læs mere

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP)

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) FREQENTLY ASKED QUISTIONS SPØRGSMÅL SVAR Inklusion af patienter med akut apopleksi Hvilke afdelinger skal indberette til Dansk Apopleksiregister? Skal de almen medicinske

Læs mere

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual Indberetning til Dansk Lunge Cancer Register Manual Forord Hermed den nye udgave af manualen for indberetningen til Dansk Lunge Cancer Register (DLCR). DLCR er nu en del af Den Nationale Kliniske Kræftdatabase

Læs mere

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf.

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. Omega EMS Manual - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. +45 7026 3606 Omega Web-bruger Manual Omega web-administrator Indhold 1 INTRODUKTION

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

ISSN 1904-2868. Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD

ISSN 1904-2868. Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD ISSN 1904-2868 Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD Årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Resumé... 4 Anbefalinger... 4 Baggrund og status... 5 Databasens formål... 5 Udvikling i tilslutning

Læs mere

MidtEPJ Manual. Dokumentationspraksis og arbejdsgange ved brug af MidtEPJ

MidtEPJ Manual. Dokumentationspraksis og arbejdsgange ved brug af MidtEPJ MidtEPJ Manual Dokumentationspraksis og arbejdsgange ved brug af MidtEPJ Aarhus Universitetshospital December 2012 Indholdsfortegnelse 1 Generelt Regionalt... 3 1.1 Adressebeskyttelse (Patientkontekstvisning)...

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Administrationsklienten til Huslejeregisteret

Administrationsklienten til Huslejeregisteret Brugervejledning for: Administrationsklienten til Huslejeregisteret Version 1.2.1 Brugervejledning for Administrationsklienten til Huslejeregisteret version 1.2.1 Side 1 Versionsoversigt Version Dato Beskrivelse

Læs mere

KVALITETSMÅLING EFTER STANDARDER FRA DEN GODE MEDICINSKE AFDELING

KVALITETSMÅLING EFTER STANDARDER FRA DEN GODE MEDICINSKE AFDELING KVALITETSMÅLING EFTER STANDARDER FRA DEN GODE MEDICINSKE AFDELING - dataudtræk fra GEPJ 2005 Nååå - du mener, om patienten har en tilstedeværelse med status: i gang? Kan du se, om patienten er indlagt?

Læs mere

WinPLC Fodterapi. Manual

WinPLC Fodterapi. Manual WinPLC Fodterapi Manual V1.0 juli 2011 Indhold 01. WinPLC Fodterapis opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Stamkortet... 5 04. Notater/dagens tekst... 6 05. Medicinkort... 7 06. Diagnoser... 8 07.

Læs mere

JAR-Manual, Version 2.1.3.0

JAR-Manual, Version 2.1.3.0 JAR-Manual, Version 2.1.3.0 JAR-manual 1 INDLEDNING... 3 1.1 OVERSIGT OVER SYSTEMET... 3 1.2 DE ENKELTE IKONER... 3 1.3 KLADDE OG GODKENDT... 3 1.4 MIN STATUS... 3 1.4.1 Alarmer... 3 1.5 SØGNING OG NAVIGATION...

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk Januar 2015 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb

Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb Helle Max Martin, Anja Elkjær Rahbek og Louise Borst Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb Delundersøgelse i evaluering af forløbsprogrammernes implementering i Region Hovedstaden Publikationen

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem

Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem Forfatter: Kent Tranberg Pedersen Version: 1.00 Dato: 31. august 2015 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk

Læs mere

LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010. Ib Elfving

LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010. Ib Elfving LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010 Ib Elfving 1 Indhold 1 Indhold...1 2 Indledning...5 3 Daglig opstart af LS...6 4 LS systemets hovedmenu...7 4.1 Meddelelser...8 5 Filer...10 5.1 Patientstamdata...10

Læs mere

Teambuilding i almen praksis

Teambuilding i almen praksis Teambuilding i almen praksis om type 2 diabetes Afprøvning af en model for arbejdet med kroniske sygdomme Et kvalitetssikringsprojekt i de tidligere amter i Region Hovedstaden Teambuilding i almen praksis

Læs mere

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 10. august 2012 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere