Januar Håndtering af NIP i CSO/Diabetes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Januar 2012. Håndtering af NIP i CSO/Diabetes"

Transkript

1 Januar 2012 Håndtering af NIP i CSO/Diabetes

2 Indhold Indledning... 3 Datadefinitioner... 3 NIP-inklusionskriterier... 3 Alder... 3 Diagnose... 4 Forløbet skal være aktivt på statusdatoen... 4 Statusdatoen... 5 Behandlingsansvar... 5 Aflys... 5 Overtag tilhørsforhold... 5 Tilføj relation til patienten... 5 Visning af den primære behandlingsenhed... 6 Registering af data i CSO/Diabetes... 6 Testpatienter og andre patienter, der ikke skal sendes til NIP... 6 Oprettelse af en ny patient... 7 Patientens forløbsstart... 7 Patientens diabetesdebut... 9 Patientens fødselsdato Registrering af besøg Undersøgelsens dato Diagnoser i diagnosefanebladet Fanebladet Siden sidst Fanebladet Livsstil Fanebladet Objektiv/lab Afslutning af patienter Rapportering af data til NIP Checkliste IntraMed A/S All rights reserved Confidential Side 2 af 23

3 NIP-registrering i CSO/Diabetes Indledning Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) blev etableret i 1999 i samarbejde med alle de daværende amter, H:S, Amtsrådsforeningen, Den Almindelige Danske Lægeforening (DADL), Dansk Medicinsk Selskab (DMS), Dansk Sygeplejeråd (DSR), De faglige sammenslutninger på sygeplejeområdet, Danske Fysioterapeuter mv., Ergoterapeutforeningen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen. NIP omhandler udvikling, afprøvning og implementering af indikatorer og standarder til vurdering af kvaliteten af sundhedsvæsenets kerneydelser (den sundhedsfaglige kvalitet). Såvel standarder som indikatorer er beregnet til både internt brug i de enkelte sundhedsinstitutioner med henblik på fortløbende kvalitetsudvikling, understøttelse af rationel dialog mellem det faglige og ledelsesmæssige niveau samt til ekstern brug i offentligheden med formidling af information om den sundhedsfaglige kvalitet til borgere og patienter. NIP dækker aktuelt otte sygdomsområder: akut mave-tarm kirurgi, apopleksi, diabetes, hjerteinsufficiens, hoftenære frakturer, KOL, lungecancer og skizofreni. Standarder og indikatorer er udarbejdet på evidensbaseret grundlag og er diagnose- og sygdomsspecifikke. Datadefinitioner NIP definerer en datadefinition, der blandt andet beskriver hvilke patienter, der skal rapporteres til NIP og hvilke data, der skal indberettes. Dette dokument er skrevet i forhold til Datadefinition version 2.4 dateret Maj Dette dokument er alene vejledende og erstatter ikke datadefinitionen. Såfremt der opstår tvivl om forståelsen af et element beskrevet forskelligt i dette dokument og datadefinitionen, vil det altid være datadefinitionen, der er korrekt. IntraMed A/S kan ikke gøres ansvarlige for evt. upræcise formuleringer og misforståelser. OBS: Dette dokument vil løbende blive opdateret i takt med nye datadefinitioner fra NIP, som forårsager ændringer til CSO/Diabetes. NIPs datadefinition 2.4 (gældende fra ) vil træde i kraft i CSO/Diabetes version per efter aftale med NIP. Der henvises i øvrigt til manualen/onlinehjælpen til CSO/Diabetes for yderligere info omkring funktionalitet. NIP-inklusionskriterier Alder Alle patienter 17 år med diabetes med fast bopæl i Danmark, både prævalente og incidente, skal indberettes til NIP-diabetes. Dette gælder for patienter i både primær og sekundærsektoren. IntraMed A/S All rights reserved Confidential Side 3 af 23

4 Alder beregnes i CSO/Diabetes (CSO/Diabetes) ud fra patientens fødselsdato og det er derfor vigtigt, at denne står korrekt. Dette er beskrevet under Statusdato senere i dette dokument. Diagnose Patienterne skal klassificeres som havende enten type 1 eller type 2 diabetes. Der vil være patienter, som ikke kan klassificeres i disse to hovedgrupper, de skal så klassificeres som havende anden type diabetes. Klassificering skal ske i henhold til den kliniske diagnose, patienterne har fået tildelt af den dataindberettende enhed. Klassificeringen af hvilken type diabetes patienterne har, vil variere imellem de dataindberettende enheder afhængigt af de oplysninger, den indberettende enhed/afdeling har om den enkelte patient. Hvis en patient ændrer klassifikation imellem to af indberetningerne, vil det medføre, at patienten også ændrer status i NIP. Dette må antages at ske for en del patienter med langsomt udviklende type 1 diabetes, initialt klassificeret som type 2 diabetes. Følgende ICD-10 diagnosekoder kan anvendes i forbindelse med klassificeringen: E E10.9: Insulinkrævende sukkersyge (IDDM) (Type 1) E11.0 E11.9: Ikke insulinkrævende sukkersyge (NIDDM) (Type 2) E13.0 E13.9: Anden form for sukkersyge E14.0 E14.9: Sukkersyge uden specifikation (E13.0-E14-9 klassificeres i NIP som anden form for diabetes) Det skal bemærkes, at en patient med type 2 (E11.0 E11.9) eller anden form for diabetes (E E14.9), som er i insulinbehandling, IKKE skal klassificeres som en insulinkrævende sukkersygepatient (insulinbehandlet insulinkrævende). Patienter, der omfattes af inklusionskoderne, og som bliver gravide, skal inkluderes i NIP. CSO/Diabetes anvender den aktive aktionsdiagnose på statusdatoen til at afgøre om patienten skal inkluderes eller ej. Eksklusionskriterier Følgende diagnosegrupper har ikke diabetes jf. ovenstående definitioner og skal IKKE inkluderes: O24: Gestationel diabetes (Diabetes mellitus in graviditate, sub partu, puerperalis) E74.8: Glucosuria renalis E89.1: Postoperativ hypoinsulinæmi R73.0: Nedsat glukosetolerance R81.9: Glycosuria uden specifikation Forløbet skal være aktivt på statusdatoen Patienter, der på statusdatoen har flyttet behandlingssted (afsluttet forløb) i opgørelsesperioden, er emigreret eller døde, skal ikke indberettes. IntraMed A/S All rights reserved Confidential Side 4 af 23

5 Det er vigtigt, at behandlingsforløb afsluttes korrekt i CSO/Diabetes, når patienten ikke længere går i klinikken og især er det vigtigt, at det foretages inden patientens statusdato. Statusdatoen Statusdatoen er i CSO/Diabetes altid patientens fødselsdag. Bemærk, at der ikke kan rapporteres data, der ligger efter patientens statusdato i det pågældende NIP-år og at patienter, der opfylder inklusionskriterierne og som i CSO/Diabetes er aktive på statudatoen, indberettes. Behandlingsansvar Patienter indberettes for den behandlingsenhed, der står som havende det primære behandlingsansvar. Hvis man ved åbning af CSO/Diabetes bliver mødt med følgende skærmbillede: Betyder det, at den aktuelle brugers aktuelle behandlingsenhed IKKE står som den primære behandlingsenhed for den pågældende patient. Man kan i dette tilfælde vælge mellem 3 forskellige funktioner: Aflys Overtag tilhørsforhold Tilføj relation til patienten Aflys Åbner ikke patienten. Denne funktion anvendes, hvis man fejlagtigt er kommet til at fremsøge en patient, man ikke har nogen relation til. Overtag tilhørsforhold Denne funktion anvendes, hvis man har det primære behandlingsansvar for patienten. Det vil sige, din behandlingsenhed bliver den indberettende enhed for patienten. Tilføj relation til patienten Denne funktion anvendes, hvis man er en del af patientens behandlingsteam, men ikke har det primære behandlingsansvar. Dette forekommer mest typisk for behandlingsenheder, der udfører servicefunktioner for den primære behandlingsenhed, som f.eks. øjenafdelinger, der foretager retinopatiscreeninger. Din behandlingsenhed bliver i dette tilfælde ikke den indberettende enhed. IntraMed A/S All rights reserved Confidential Side 5 af 23

6 Visning af den primære behandlingsenhed Når en patient er åben, kan man se de tilknyttede behandlingsenheder ved at vælge Journal -> Diabetesteam. Patientens primære behandlingsenhed (som er den, der skal indberette patientens NIP-data) fremgår ligeledes på statussiden i NIP-sektionen. Bemærk, at hvis patientens primære behandlingsenhed i CSO/Diabetes er et øjenambulatorium (f.eks. hvis patienten går til diabeteskontrol hos egen læge), vil det pågældende øjenambulatorium stå som indberettende enhed, men patienten indberettes ikke til NIP for øjenambulatoriet. Registering af data i CSO/Diabetes Dette afsnit beskriver, hvordan man får data korrekt ind i CSO/Diabetes og hvilke informationer, der videresendes til NIP. CSO/Diabetes er ikke designet ud fra NIP-indikatorerne, men kan håndtere de informationer, NIP skal have, og der kan derfor rapporteres automatisk til NIP fra CSO/Diabetes, når man arbejder konsekvent med registrering af oplysninger heri. CSO/Diabetes indeholder langt mere information end NIP, idet CSO/Diabetes er designet til at være et værktøj, der giver overblik og adgang til information i de arbejdsgange, der involverer patientens sygdomsforløb. Testpatienter og andre patienter, der ikke skal sendes til NIP CSO/Diabetes indeholder en funktion, der giver mulighed for at markere en patient som ikke relevant for NIP. Det kan der være forskellige årsager til, at man ønsker at markere, f.eks. patienter der kun er i systemet, fordi de får foretaget øjenscreeninger, testpatienter eller patienter, der er i systemet i forbindelse med et projekt, men hvor man ikke har det primære ansvar. Markering af patienten som ikke relevant for NIP gøres i Patient Rediger patient Forløbsdata, hvor feltet Send til NIP fravælges, se figuren nedenfor. IntraMed A/S All rights reserved Confidential Side 6 af 23

7 Feltet er altid automatisk afkrydset, medmindre man manuelt fjerner markeringen. Når feltet er fravalgt, indberettes patienten således ikke til NIP og dette vil fremgå af statussiden i NIPsektionen. Oprettelse af en ny patient Når en ny patient oprettes i CSO/Diabetes, sker dette i næsten alle tilfælde automatisk ved, at en patient fremsøges i det centrale Patient Administrative System (PAS). Det betyder, at patientens forløb automatisk oprettes i CSO/Diabetes med dags dato som startdato på forløbet og en foreløbig diagnose DE14 (Uspecificeret Diabetes). CSO/Diabetes modtager ikke oplysninger om patientens diagnoser fra det patientadministrative system og derfor er DE14 det bedste gæt, der kan foretages. Når en patient oprettes, er det væsentligt at sikre sig, at følgende informationer er korrekte: Patientens forløbsstart Patientens diabetesdebut Patientens fødselsdato Patientens forløbsstart Såfremt CSO/Diabetes anvendes konsekvent og patienter tilføjes til CSO/Diabetes, så snart de starter behandling, vil datoen for behandlingsforløbets start være korrekt. Såfremt patienten ikke er blevet IntraMed A/S All rights reserved Confidential Side 7 af 23

8 oprettet i CSO/Diabetes ved behandlingens start, er det essentielt, at forløbets startdato opdateres, hvilket kan gøres i anamnesen. For at registrere anamnesen klikkes på. Datoen for Behandlingsforløb startet øverst på første faneblad verificeres og opdateres, såfremt det er nødvendigt. For patienter, der har gået til behandling længe, men som endnu ikke er oprettet i CSO/Diabetes, kan denne dato ligge år tilbage i tiden. Det er vigtigt, at datoen står korrekt, da behandlingsforløbets startdato anvendes til at fortælle NIP, om patienten er nyhenvist eller ej. I NIP-sammenhænge anses patienten for at være nyhenvist, såfremt behandlingsforløbets startdato er mindre end 12 måneder før statusdatoen. På statussiden kan du se, hvornår forløbet er registreret som startet: Du kan ligeledes se, om patienten er nyhenvist: IntraMed A/S All rights reserved Confidential Side 8 af 23

9 Hvis patientens forløb har været afsluttet og senere genoptages i CSO/Diabetes, vil datoen for forløbsstart blive opdateret med datoen for genoptagelsen og patienten vil nu stå som nyhenvist, såfremt forløbet er genoptaget inden for 1 år på statusdatoen. Patientens diabetesdebut Patientens diabetesdebut sættes automatisk ud fra datoen på den ældste aktionsdiagnose i patientens forløb. Debutdatoen sættes normalt i anamnesen under Diagnose-fanebladet ved, at der skrives et årstal for den relevante type diabetes. Ved indtastning af et årstal opretter CSO/Diabetes automatisk en aktionsdiagnose med en dato, der svarer til i det årstal, der er indtastet. Anvendes ikke anamnese i CSO/Diabetes, sættes debutdatoen automatisk til den ældste diagnosedato på patienten. Diagnoser registreres enten i rutineundersøgelsen eller i menuen Journal Registrer diagnoser. Patientens diagnosehistorik kan ses på statussiden under Journal-fanebladet ved at vælge diagnosefilteret som vist på illustrationen herunder: På statussiden kan du se, årstallet for patientens diabetesdebut: IntraMed A/S All rights reserved Confidential Side 9 af 23

10 Patientens fødselsdato Denne beregnes under normale omstændigheder ud fra patientens CPR-nummer, men der kan være tilfælde hvor en patient ikke har et rigtigt CPR-nummer og datoen derfor ikke kan beregnes. For at verificere at patientens fødselsdato er sat korrekt, kan man i statuslinien se såvel fødselsdato som alder på patienten. Såfremt der står 0 år som alder, skal patientens fødselsdato opdateres. Dette gøres i Patient-menuen under punktet Rediger patient Stamdata. IntraMed A/S All rights reserved Confidential Side 10 af 23

11 Registrering af besøg Når patienten har været til konsultation, eller mens patienten er til konsultation, skal informationer om konsultationen registreres i CSO/Diabetes. Konsultationer registreres ved at vælge ikonet kalender., der illustrerer et håndtryk, en blyant og en Selve konsultationerne kan se forskellige ud fra kunde til kunde. I dette dokument er rutineundersøgelsen beskrevet. Der kan i nogle tilfælde vælges mellem årskontrol og rutinekontrol. Valget har ikke betydning for NIPregistreringen, men kan anvendes til overblik over hvilke typer undersøgelser, der er foretaget på den enkelte patient, samt i forbindelse med statistikudtræk på den lokale behandlingsenhed. I undersøgelserne i CSO/Diabetes er felter, der er relevante for NIP, markeret med et lille ikon for at tydeliggøre, at feltet er relateret til NIP og indtastet data fra feltet vil blive indberettet til NIP, såfremt patienten er inkluderet. Hold evt. musen over ikonet for at få vist info om feltet. I det følgende beskrives felterne, der er relateret til NIP. Der findes mange andre felter i rutineundersøgelsen, som ved korrekt og kontinuerlig opdatering kan give et bedre billede af patienten og dennes behandling. Når der registreres undersøgelser i systemet, er det kun nødvendigt at registrere information, såfremt der faktisk er foretaget en undersøgelse af det pågældende element. Det er således kun nødvendigt at registrere værdier, der faktisk er undersøgt. Det er for de fleste felters vedkommende muligt at klikke på selve feltnavnet og få vist en historik, der viser hvilke værdier, der tidligere er registreret og hvornår de er registreret, se figur nedenfor. Undersøgelsens dato Ved oprettelse af en konsultation i systemet sættes datoen for konsultationen automatisk til dags dato. Dette vil i de fleste tilfælde være korrekt, men såfremt der er tale om at man registrerer data, der skulle have været indtastet tidligere, er det meget vigtigt, at konsultationsdatoen opdateres, således den passer med virkeligheden, dvs. den faktiske dato, hvor undersøgelsen er foretaget. I forhold til NIP kan det have betydning for om data, der registreres, sendes til NIP i dette NIP-år eller næste, afhængigt af om konsultationsdatoen er før eller efter patientens statusdato. IntraMed A/S All rights reserved Confidential Side 11 af 23

12 Diagnoser i diagnosefanebladet Alene aktionsdiagnosen rapporteres til NIP. Det er patientens diabetesdebutdato og diabetestypen, der rapporteres til NIP. Det er ikke selve diagnosekoden, der rapporteres på nuværende tidspunkt og NIP kan derfor ikke se forskel på en DE10, DE109, DE107 osv. Det anbefales, at diagnosen alligevel sættes så korrekt som muligt, både for at sikre at informationen er korrekt i forhold til at anvende CSO/Diabetes som et værktøj, og fordi det formentlig på et tidspunkt vil blive den faktiske diagnose, NIP vil anmode om at få udleveret. Diagnosedatoen sættes til den faktiske dato, hvor patienten fik stillet den nuværende aktionsdiagnose. Det er altid den ældste diagnosedato i CSO/Diabetes, der vil blive indberettet som patientens diagnosedato. Den vil enten være registreret i anamnesen (som bruges til at angive debutåret), gennem rutineundersøgelsen eller i menuen Journal Registrer diagnoser. Du kan altid se i patientens NIP-status på statussiden hvilken diagnosedato, der vil blive indberettet. IntraMed A/S All rights reserved Confidential Side 12 af 23

13 Fanebladet Siden sidst Insulintilfælde Her skal du registrere det antal af svære insulintilfælde, som patienten har haft det seneste år. Insulintilfælde skal registreres som et heltal, f.eks. 2. Har patienten ikke haft et tilfælde, skal der ikke indberettes noget om insulintilfælde for patienten. Husk at opdatere feltet ved hver ny undersøgelse, da værdien ikke automatisk overføres til næste undersøgelse. Har patienten ikke haft insulintilfælde det seneste år, kan du indtaste 0, så det fremgår, at patienten er blevet spurgt under rutineundersøgelsen. 0 vil ikke blive indberettet til NIP. Fanebladet Livsstil Rygning Angiver patientens rygevaner. Angives som Ryger dagligt (1 cigaret/daglig eller derover), Tidligere ryger (i over ½ år) eller Aldrig røget. Af hensyn til at CSO/Diabetes er en diabetesjournal, er det også muligt at angive Ryger lejlighedsvist og Uoplyst, da NIPs svarmuligheder alene ikke vurderes tilstrækkelige i CSO/Diabetes. Er en af disse to svarmuligheder valgt, vil der ikke blive indberettet rygestatus til NIP for den pågældende patient, jf. datadefinitionen. IntraMed A/S All rights reserved Confidential Side 13 af 23

14 Feltet er automatisk udfyldt med den sidst valgte værdi fra en tidligere undersøgelse. Feltet behøver således kun opdatering, såfremt patienten har skiftet rygevaner. Der er mulighed for at angive, hvor stort tobaksforbruget er, men det er ikke data, der sendes videre til NIP. Egen læge Det angives, om patienten aktuelt går til behandling for diabetes både hos egen læge og i diabetesambulatorium eller anden afdeling på sygehus. Såfremt det entydigt fremgår på baggrund af journalen, at patienten både går til behandling hos egen læge og diabetesambulatorium svares ja. Det er også muligt at svare Nej og Uoplyst, såfremt patienten hhv. ikke er i deleforløb eller ikke ved det/har svaret på det. Bemærk, at kun såfremt Ja er registreret, indberettes en værdi for Deleforløb til NIP for den pågældende patient. Urinalbumintest N/A ( Ikke relevant ) vælges, hvis patienten er i dialyse eller hvis man monitorerer nyrepåvirkning ved kendt persisterende proteinuri og ved måling af proteinuri i stedet for albuminuri. Såfremt feltet er afkrydset rapporteres Ikke relevant til NIP i stedet for den seneste urinalbumintest. Seneste fodundersøgelse Undersøgelsesdatoen skal ikke begrænses til en bestemt tidsramme forud for NIP-statusdatoen. Det vil trække ned i rapporten, hvis patienten ikke har været til fodundersøgelse mindre end 2 år før NIPstatusdatoen. IntraMed A/S All rights reserved Confidential Side 14 af 23

15 Såfremt der er foretaget undersøgelse et sted, hvor undersøgelsen ikke registreres i CSO/Diabetes, skal der svares Ja i feltet Egen fodterapeut, ligesom datoen skal udfyldes. Hvis undersøgelsen derimod foretages i forbindelse med konsultationen og dokumenteres i fanebladet Fodstatus eller som en særskilt fodundersøgelse, skal der ikke angives noget i feltet Egen fodterapeut. N/A for egen fodlæge anvendes i situationer, hvor patienten er amputeret på begge UE. Hvis dette felt er afkrydset rapporteres Ikke relevant til NIP i stedet for datoen for den seneste fodundersøgelse. Seneste fodundersøgelse vises ud for Seneste fodundersøgelse, f.eks som ovenfor og denne dato vil blive rapporteret til NIP, såfremt N/A ikke er afkrydset. Den senest registrerede fodundersøgelse vises automatisk, når en ny konsultation oprettes. Ændringer, der registreres i den nyoprettede undersøgelse, vil først blive vist under Seneste fodundersøgelse, når der trykkes på Gem. Den seneste fodundersøgelse kan ses direkte på statussiden i øverste højre hjørne uden at genåbne en undersøgelse. Seneste øjenundersøgelse Undersøgelsesdatoen skal ikke begrænses til en bestemt tidsramme forud for NIP-statusdatoen. Det vil trække ned i rapporten, hvis patienten ikke har været til øjenundersøgelse mindre end 2 år (og i mindre tilfælde 4 år) før NIP-statusdatoen. Såfremt der er foretaget øjenundersøgelse et sted, hvor CSO/Diabetes ikke anvendes til at dokumentere øjenundersøgelsen, skal feltet Egen øjenlæge udfyldes. IntraMed A/S All rights reserved Confidential Side 15 af 23

16 N/A for egen øjenlæge anvendes i situationer, hvor øjenundersøgelse er vurderet irrelevant af en øjenlæge, f.eks. ved blindhed. Hvis dette felt er afkrydset rapporteres Ikke relevant til NIP i stedet for datoen for den seneste øjenundersøgelse. Seneste øjenundersøgelse vises ud for Seneste øjenundersøgelse, f.eks som ovenfor og denne dato vil blive rapporteret til NIP, såfremt N/A ikke er afkrydset for øjenundersøgelser. Den senest registrerede øjenundersøgelse vises automatisk, når en ny konsultation oprettes. Ændringer, der registreres i den nyoprettede undersøgelse, vil først blive vist under Seneste øjenundersøgelse, når der trykkes på Gem. Den seneste øjenundersøgelse kan ses direkte på statussiden i øverste højre hjørne uden at genåbne en undersøgelse. Fanebladet Objektiv/lab. Højde, vægt Højde angives (heltal mellem cm). Det er kun nødvendigt at opdatere højde, såfremt der er ændringer, da feltet automatisk hentes ind i undersøgelsen. Vægt angives (heltal mellem kg). N/A ( Ikke relevant ) anvendes i situationer, hvor patienten er amputeret (f.eks. høje ensidige amputationer eller dobbeltamputeret). Såfremt N/A er angivet, indberettes højde og vægt ikke til NIP, men i stedet indberettes Ikke relevant. Højde og vægt kan dog stadig registreres, så der er mulighed for f.eks. at følge udviklingen i vægt for den pågældende patient. IntraMed A/S All rights reserved Confidential Side 16 af 23

17 Bemærk, såfremt der ikke er registreret oplysninger om højde og vægt, kan der IKKE indberettes data for patienten og patienten vil dermed ikke tælle i forhold til databasekomplethed. Blodtryk Hvis det eksplicit fremgår af journalen, at der er foretaget en BT-måling, angives resultatet og tidspunkt af den seneste registrerede måling, foretaget inden eller på NIP-statusdagen, som anvendes i behandlingen af patienten, uanset om det er et hjemmeblodtryk, konsultationsblodtryk eller et døgnblodtryk. Ved anvendes forstås det målte blodtryk, som danner grundlag for den kliniske beslutning om enten at behandle eller at undlade at behandle. Resultatet af blodtryksmålingen angives i mmhg (heltal): Systolisk blodtryk ( mmhg). Diastolisk blodtryk ( mmhg). Er der registreret flere BT på samme dag, er det altid det sidst registrerede blodtryk, der indberettes. IntraMed A/S All rights reserved Confidential Side 17 af 23

18 HbA1c Seneste analyseresultat før statusdatoen indberettes. Der kan rapporteres det seneste resultat af følgende analysetyper til NIP: mmol/mol som et helt tal (9 196 mmol/mol) (NPU27300) procent med én decimal (3,0 20,0 %) (HbA1c, stoffr. NPU03835) For kunder med laboratorieintegrationer skal der ikke manuelt indtastes analyseresultater. Urin-albumin Disse analyseresultater indberettes kun, såfremt der IKKE er afkrydset N/A (ikke relevant) under Livsstil/Egenomsorg for urinalbumintest. Der kan rapporteres det seneste resultat af følgende analysetyper til NIP: NPU19661 U-Albumin/Creatininium; ratio (mg/g) (resultatet angives som heltal fra ) Lokal kode U-Albumin/Creatininium; ratio (mg/mmol) (resultatet angives med én decimal fra 0, ,0 (NB: lokale numre, da NPU nr. ikke findes). NPU03918 U-Albumin/Creatininium; ratio (mikromol/millimol) (resultatet angives med tre decimaler fra 0,000-10,000) NPU19679 Pt(U) Albumin; massehast. (g/døgn) (resultatet angives med tre decimaler fra 0,000-10,000). NPU19680 Pt(U) Albumin; massehast. (mg/døgn) (resultatet angives som heltal fra ). NPU01131 Pt(U) Albumin; stofhast. (mikromol/døgn) (resultatet angives med to deci-maler fra 0,00-160,00). NPU19678 Pt(U) Albumin; massehast. (mikrogram/min) (resultatet angives som heltal fra ). For kunder med laboratorieintegrationer skal der ikke manuelt indtastes analyseresultater. Lipider Der indberettes resultater for følgende analyser: NPU01566 P- Cholesterol(total) eller NPU18412 P(fPt)-Cholesterol (mmol/l) (resultatet angives med én decimal fra 0,0-20,0). NPU0167 P-Cholesterol i HDL eller NPU10157 P(fPt)-Cholesterol i HDL (mmol/l) (resulta-tet angives med én decimal fra 0,0-5,0) NPU01568 P-Cholesterol i LDL eller NPU10171 P(fPt)-Cholesterol i LDL (mmol/l) (resulta-tet angives med én decimal fra 0,0-12,0) NPU04094 P-Triglycerid eller NPU03620 P(fPt)-Triglycerid (mmol/l) (resultatet angives med én decimal fra 0,0-15,0) Såfremt patienten ikke har været fastende ved den seneste lipidstatus, indberettes triglycerid og LDLkolesterol IKKE. Såfremt triglycerid er større end 4,5, indberettes LDL-kolesterol IKKE. IntraMed A/S All rights reserved Confidential Side 18 af 23

19 For kunder med laboratorieintegrationer skal der ikke manuelt indtastes analyseresultater. OBS: Det er muligt at synkronisere analyseresultater manuelt ved integration til eksternt laboratoriesystem. Dette gør du i menuen Journal Opdater analysesvar. Se manualen for yderligere info. Medicinsk behandling Afhængigt af kunde, skal ordinationer enten oprettes i CSO/Diabetes eller i det centrale ordinationssystem som f.eks. OPUS Medicin. NIP anvender alene typer af medicinering og det er derfor i forhold til NIP ikke væsentligt hvilken dosis, patienten får. Det er vigtigt, at der er oprettet mindst én ordination af hver type præparat, patienten får for, at informationerne kan indberettes korrekt. NIP skal have informationer om følgende typer af præparater (på ATC-niveau): Insulin o o o Ved insulinbehandling forstås alle former for insulinbehandling, engangs- eller flergangsterapi og insulinpumpebehandling. Behandling med natinsulin givet i kombination med peroral antidiabetika skal ligeledes indberet-tes i dette felt. Korterevarende insulinbehandling, fx i forbindelse med akutte medicinske eller kirurgiske tilstande, skal ikke registreres Perorale antidiabetika GLP1-analoger Antihypertensiv behandling o Antihypertensiv behandling er behandling med stofgrupperne: Diuretika, calciumantagonister, betablokkere, ACE-hæmmere, angiotensin II-receptor-antagonister, alfablokkere og centraltvirkende stoffer. Medicinsk behandling af dyslipidæmi (Medicinsk behandling dækker ikke kosttilskud med omega 3 fedtsyrer) Hvis der anvendes et eksternt ordinationssystem som OPUS Medicin, er det vigtigt, at arbejdsgangen indrettes således at ændringer, der foretages i f.eks. OPUS Medicin, synkroniseres med CSO/Diabetes, før patienten lukkes i CSO/Diabetes. Hvis patientens medicin ikke fremgår af de udprint, der leveres fra CSO/Diabetes, er det ikke nødvendigt, at medicinen synkroniseres, før undersøgelsen godkendes, bare de synkroniseres, før patienten lukkes i CSO/Diabetes. Ordinationer synkroniseres automatisk, når patienten åbnes. For at synkronisere ordinationer efter patienten er åbnet i CSO/Diabetes, f.eks. hvis der er lavet opdateringer i OPUS Medicin, er det nødvendigt at vælge menupunktet Journal Synkroniser ordinationer for at synkronisere medicinen. Er du i gang med at registrere en rutineundersøgelse, skal du huske at gemme undersøgelsen, før du synkroniserer manuelt. Afslutning af patienter Patienter, der ikke længere går i diabetesbehandling i behandlingsenheden, skal afsluttes i CSO/Diabetes, så snart behandlingen er ophørt. Patienter, der er afsluttet før/på deres statusdato, skal ikke indberettes til IntraMed A/S All rights reserved Confidential Side 19 af 23

20 NIP, men hvis de ikke er blevet afsluttet korrekt i CSO/Diabetes, vil de blive sendt til NIP alligevel, da der så ikke er mulighed for at vide, at patientens forløb faktisk er afsluttet. For at afslutte et forløb i CSO/Diabetes, anvendes funktionen Journal Behandlingsforløb Afslut. Bemærk, at det IKKE er muligt at ændre afslutningsdatoen manuelt og at man derfor ikke kan baguddatere en afslutning, der ikke blev registreret korrekt. Det er muligt at angive afslutningsårsagen, hvilket kan anvendes til statistiske formål efterfølgende NIP får ingen besked om afsluttede forløb. Specielt for Region Sjælland: Bemærk at patienten automatisk genåbnes, såfremt man går fra OPUSarbejdsplads ind i CSO/Diabetes på en afsluttet patient. Det er derfor IKKE en mulighed at genåbne patienten for at se om denne er afsluttet. Rapportering af data til NIP Når der trækkes data til NIP fra CSO/Diabetes, sker det ved, at alle patienter, der har statusdato i den relevante periode findes og fra disse patienters forløb trækkes de resultater, som er de nyeste på patientens statusdato. Det er således ikke relevant i forhold til NIP, om data er indtastet i samme undersøgelse, flere undersøgelser eller kommer fra eksterne kilder som f.eks. centrale ordinationssystemer og laboratoriesystemer. Få overblik over patienters NIP-status For at se om data på en patient er opdateret og alt NIP-data er registreret, anvendes NIP-statusfunktionen på statussiden, som er beskrevet i et særskilt dokument (har tidligere været udsendt som en del af noterne til version 6.3.2). Der henvises i øvrigt til manualen/onlinehjælpen for CSO/Diabetes version. betyder, at alt NIP-data er registreret på patienten og overholder NIPs datadefinition ift. næste statusdato. betyder, at ikke alt NIP-data er registreret på patienten og/eller ikke overholder NIPs datadefinition ift. næste statusdato. Tryk på det røde ikon for at se hvilke NIP-data, der mangler eller skal opdateres. IntraMed A/S All rights reserved Confidential Side 20 af 23

21 Ved tryk på ikonet, vises et nyt vindue med det data, der vil blive indberettet til NIP næste gang: IntraMed A/S All rights reserved Confidential Side 21 af 23

22 Checkliste Punkt: Er patientens forløbsstartdato korrekt angivet? Er patientens debutdato sat korrekt? Er patientens diagnosekode korrekt? Er patientens fødselsdato korrekt? Er NIP-indikatorerne komplette? Er nogle af NIP-indikatorerne forældede? Er forløbet ophørt og skal patienten dermed afsluttes i CSO/Diabetes? Har din behandlingsenhed det primære ansvar for patienten og er dette korrekt registreret i systemet? Hvordan ser NIP-status ud for alle patienter? Kan ses ved at: Åbne anamnesen og checke forløbets startdato øverst på fanebladet Stamdata. Opdater datoen ved at oprette en ny anamnese under Journal Opdater anamnese, eller via. Åbne Journal-fanebladet på statussiden, vælge diagnosefilteret og se hvad datoen i venstre kolonne er for den ældste diagnose (ignorer foreløbige diagnoser) såfremt debutår er registreret i anamnesen, kan denne også ses her under fanebladet Diagnose. Opdater debutår i anamnesen ved at oprette en ny anamnese under Journal Opdater anamnese. Den aktuelle aktionsdiagnose kan ses i statuslinjen eller i diagnoselementet øverst på statussiden. Opdater diagnoser i Journal Registrer diagnoser eller i en rutineundersøgelse. Kan ses i statuslinien sammen med patientens navn mv. øverst i skærmbilledet under genvejsikonerne. Opdater fødselsdato i Patient Rediger Patient. Kan ses ved at klikke på statussidens Næste NIPstatus-element og verificere, at der ikke er røde felter i det vindue, der åbnes. Hvis NIP-farvemarkøren på statussiden er grøn, er alle patientens NIP-data registreret og overholder datadefinitionen set ift. næste NIP-indberetning. Kan ses ved at klikke på statussidens Næste NIPstatus-element og verificere, at der ikke er røde datoer i det vindue, der åbnes. Hvis NIP-farvemarkøren på statussiden er grøn, er alle patientens NIP-data registreret og overholder datadefinitionen set ift. næste NIP-indberetning. Afslut patienten ved at gå til menuen Journal Behandlingsforløb Afslut. Information om at forløbet er afsluttet, må findes i den almindelige journal eller et team-informationsnotat fra lægen el. lign. Kan ses på statussiden i NIP-sektionen eller ved at klikke på Journal Diabetesteam under primære behandlingsenhed. Såfremt den står forkert, kan den ændres samme sted. Gå til Statistik NIP Patienters NIP-status og få lavet en liste med patienters NIP-status. Vælg en relevant periode, som listen skal laves for, f.eks. den næste måned. Lav gerne denne liste regelmæssigt, f.eks. ugentligt eller månedligt, så I har bedre mulighed for at få IntraMed A/S All rights reserved Confidential Side 22 af 23

23 registreret data på patienter, hvor NIP-data mangler. Særligt for Region Sjælland: Det er vigtigt, at CSO/Diabetes-modulet lukkes i OPUS Arbejdsplads, før der skiftes til en patient, der ikke skal oprettes i CSO/Diabetes, da dette automatisk sker, når patienten aktiveres i modulet. IntraMed A/S All rights reserved Confidential Side 23 af 23

REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD)

REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Side 1 af 5 REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Skemaet skal udfyldes én gang om året for alle diabetespatienter med følgende diagnosekoder: E10.0 E10.9 Insulinkrævende sukkersyge

Læs mere

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde.

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde. Diabetesaudit i almen praksis Færøerne 11 Svarrapport 14 deltagere Audit om Diabetes type 2 på Færøerne 11/12 Aktuelle rapport beskriver resultatet af en APO- audit om DM type 2 udført af 14 praktiserende

Læs mere

Laboratoriegrupper til datafangst. en manual. 31. oktober 2012 Bjarke Skov

Laboratoriegrupper til datafangst. en manual. 31. oktober 2012 Bjarke Skov Laboratoriegrupper til datafangst en manual Sådan bruges laboratoriegrupper Vælg laboratoriegruppe (shift F11) i laboratoriefanebladet Vælg den ønskede gruppe Herefter indtastes I felterne. Alle felter

Læs mere

OPLÆG - Projekt "Gravide diabetikere i Dialog" Tina Aa. Bjørnsholm Fyns Diabetesudvalg, Sekretariatet

OPLÆG - Projekt Gravide diabetikere i Dialog Tina Aa. Bjørnsholm Fyns Diabetesudvalg, Sekretariatet OPLÆG - Projekt "Gravide diabetikere i Dialog" Tina Aa. Bjørnsholm Fyns Diabetesudvalg, Sekretariatet 2012-06-22 v1 2 Oplæg for projekt Gravide diabetikere i Dialog.doc Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund August 2012 side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Visning af programmet...

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema 08 Blodsukkerprofil

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema Hjælp 08 Hvor findes

Læs mere

Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3

Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3 Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3 Opdateret 11. august 2014 OBS at denne vejledning ikke er opdateret i forhold til pop-uppers udseende og hvilke data, der indsamles!

Læs mere

Diabetes i Danmark. Diabetes i Danmark. Milepæle DANSK VOKSEN DIABETESDATABASE (DVDD) TVÆRSEKTORIEL SAMARBEJDE

Diabetes i Danmark. Diabetes i Danmark. Milepæle DANSK VOKSEN DIABETESDATABASE (DVDD) TVÆRSEKTORIEL SAMARBEJDE DANSK VOKSEN DIABETESDATABASE (DVDD) TVÆRSEKTORIEL SAMARBEJDE Formandskab: Peter Rossing, forskningsleder, overlæge dr.med. Steno Diabetes Center Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør, cand.cur., E-MBA

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM Indholdsfortegnelse Medicinmodul/PEM... 1 Åbne medicinmodul på valgt borger... 2 Tilknytte borger til PEM 1. gang.... 2 Afslutte borger i PEM... 2 Afslutning af medicinadministration af plejepersonale

Læs mere

OPUS Journal. Kontinuation. Arbejdsliste. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL. Filtrering af notater. Samspil med Anæstesi

OPUS Journal. Kontinuation. Arbejdsliste. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL. Filtrering af notater. Samspil med Anæstesi Nr. 1 marts 2007 NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL I dette nyhedsbrev Ændringer i OPUS Journal Ændringer i OPUS Obstetrik Ændringer i OPUS Diabetes Vi udsender hermed nyhedsbrev nr. 1 i 2007, der omhandler

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Hjemmeblodtryk

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Hjemmeblodtryk et interaktivt skema til måling af Hjemmeblodtryk 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan klikke

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.84.10 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 800 Aarhus N Lautrupvang 1 750 Ballerup Telefon: 96 3 51 00 Telefon Service Desk: 96 3 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

WinPLC Fodterapi. Manual

WinPLC Fodterapi. Manual WinPLC Fodterapi Manual V1.0 juli 2011 Indhold 01. WinPLC Fodterapis opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Stamkortet... 5 04. Notater/dagens tekst... 6 05. Medicinkort... 7 06. Diagnoser... 8 07.

Læs mere

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Lone Baandrup, læge, ph.d. Dokumentalist i skizofrenidatabasen Den Nationale Skizofrenidatabase

Læs mere

DugaBase Brugermanual 02.01.2014

DugaBase Brugermanual 02.01.2014 DugaBase Brugermanual 02.01.2014 Indhold Adgang til databasen... 2 Login... 3 Hvad skal registreres?... 3 Skærmbilledes generelle opbygning... 5 Startside... 7 Menupunkter... 7 Oprette patient... 8 Oprette

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Hvad er TEA Fravær... 3 Hvad siger bekendtgørelsen om fravær?... 3 Indstilling af TEA... 4 Skolen... 4 Fraværsårsager... 4 Fraværstyperne... 5 Dagsfravær...

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Dansk Voksen Diabetes Database hvordan kan data bruges?

Dansk Voksen Diabetes Database hvordan kan data bruges? Dansk Voksen Diabetes Database hvordan kan data bruges? Oplæg på Diabetes Update 2012 d. 14. november 2012 v. Helle Adolfsen, Sygeplejefaglig direktør, Cand. Cur., E-MBA medlem af formandskabet for DVDD

Læs mere

TEMADAG FOR NIP-DIABETES

TEMADAG FOR NIP-DIABETES TEMADAG FOR NIP-DIABETES National klinisk audit regional kvalitetsudvikling og forandringstiltag for diabetesbehandlingen i hospitals- og praksissektoren Et idékatalog 8. september 2009 Det Nationale Indikatorprojekt

Læs mere

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Notater i journalen... 2 Fleksibel oprettelse af henvisning... 2 Opret korrespondancebrev ud fra flere notater... 2 Tilføj flere forløbsdiagnoser til et notat... 3 2. Patientindgangen...

Læs mere

SecureAware Workflow TNG

SecureAware Workflow TNG SecureAware Workflow TNG Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.5.0 og senere versioner Dokument opdateret: januar 2014 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af Workflow TNG i SecureAware

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Rev: 17-12-2013 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse dette

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Untis er et skemalægningsprogram, der anvendes i mange lande. I Gruber og Petters manual Kalender-Semesterskema (som du finder på vores hjemmeside under

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Registrering af virksomheder og personer Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora ønsker at styrke

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas.

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Indledning Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Målgruppen for denne manual er ScanPas-brugere uden for HR-afdelingen

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvad skal jeg bruge før jeg kan registrere? 2 Hvad skal registreres? 3 Login til registrering 4

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul

Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul Indhold Retningslinjer i forbindelse med oprettelse af medarbejderadgange... 1 Sådan kommer du i gang... 2 Hvis en medarbejder

Læs mere

VALHALLA. Online rekrutteringssystem af valgtilforordnede udviklet af Aarhus Kommune

VALHALLA. Online rekrutteringssystem af valgtilforordnede udviklet af Aarhus Kommune VALHALLA Online rekrutteringssystem af valgtilforordnede udviklet af Aarhus Kommune Systemet Valhalla Valhalla er et webbaseret system til håndtering af valgstyrere og tilforordnede i forbindelse med et

Læs mere

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual Indberetning til Dansk Lunge Cancer Register Manual Forord Hermed den nye udgave af manualen for indberetningen til Dansk Lunge Cancer Register (DLCR). DLCR er nu en del af Den Nationale Kliniske Kræftdatabase

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

HUSKESEDDEL VEDLIGEHOLD MEDARBEJDER

HUSKESEDDEL VEDLIGEHOLD MEDARBEJDER HUSKESEDDEL VEDLIGEHOLD MEDARBEJDER Arbejdsgang Beskrivelse Handling Vælg faneblad Påbegynd vedligehold af medarbejder. Fanebladet Mit Personale vælges, hvorfra du kan vælge underpunktet Løn og ansættelsesvilkår.

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

EPOS HR HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.5

EPOS HR HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.5 EPOS HR HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.5 VERSION 3.5 SP0 MAJ 2012 Indholdsfortegnelse 1 Leders overblik... 2 1.1 To-trins dialogproces... 2 1.2 Et-trins dialogproces... 3 2 Analysemodulet... 4 2.1 Søgning på

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Henvisninger EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Tillægsmodulet Eksport til Navision

Tillægsmodulet Eksport til Navision Tillægsmodulet Eksport til Navision GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...4 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 4 Manualen og dens anvendelse... 4 Eksport til Navision...5 Modulets tilføjelser...

Læs mere

Hjemmeblodtryk. Lægeinformation og patientvejledning

Hjemmeblodtryk. Lægeinformation og patientvejledning 70 Hjemmeblodtryk Lægeinformation og patientvejledning Udarbejdet af Lia E. Bang, afdelingslæge, ph.d., Rigshospitalet. Hjertecenter, Kardiologisk klinik B Lægeinformation Indikationer I tilfælde af fri

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Diabetes i Danmark: Metodeudvikling til en registerbaseret vurdering af diabetesforekomst.

Diabetes i Danmark: Metodeudvikling til en registerbaseret vurdering af diabetesforekomst. Diabetes i Danmark: Metodeudvikling til en registerbaseret vurdering af diabetesforekomst. Kontaktperson: Marianne Steding-Jessen, direkte 3348 7575 Baggrund Der eksisterer ikke et landsdækkende register

Læs mere

Velkommen til e-services

Velkommen til e-services Velkommen til e-services E-services giver patienterne mulighed for at kommunikere med sin læge via internettet - en mulighed som mange læger og patienter er glade for. Det giver en dejlig fleksibilitet

Læs mere

Kliniske retningslinier for diabetesbehandling ved graviditet hos kvinder med kendt diabetes før graviditeten.

Kliniske retningslinier for diabetesbehandling ved graviditet hos kvinder med kendt diabetes før graviditeten. Kliniske retningslinier for diabetesbehandling ved graviditet hos kvinder med kendt diabetes før graviditeten. Medlemmer af arbejdsgruppen: Repræsentanter for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi

Læs mere

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Forsvarets Center for Arbejdsmiljø Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Indberetter og godkender FCA/FPT 27-09-2013 2 Arbejdsulykker i forsvaret skal anmeldes via Forsvarets Arbejdsmiljødatabase. Forvaltningsgrundlag

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Manual til studiebogen i Ludus Web

Manual til studiebogen i Ludus Web Manual til studiebogen i Ludus Web Først og fremmest er det vigtigt at skelne mellem Ludus og LudusWeb! Ludus er det system som de studerende meldes ind i, når de kommer på VUC, det er kun administrative

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for initieret insulinpumpebehandling under specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

Med betalingskortmodulet følger menupunktet Betalingskort i topmenuen i Business Online:

Med betalingskortmodulet følger menupunktet Betalingskort i topmenuen i Business Online: Introduktion Med betalingskortmodulet kan brugerne få adgang til oplysninger om virksomhedens MasterCard Corporate Card og MasterCard Business Debit betalingskortaftaler og kort udstedt under aftalerne.

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Indsendelse af filer til banken via API

Indsendelse af filer til banken via API Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken via API Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil via API 1. Indsendelse af betalingsfil 2. Godkend og

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Oversigt. Tilmelding i Klubmodul. Opret profil

Oversigt. Tilmelding i Klubmodul. Opret profil Oversigt Tilmelding i Klubmodul Opret profil Ret profil Tilmeld kontingent Tilmeld dig et morgenmøde Tilmelding via Aktivitetsmenuen Tilmelding via forsiden Tilmelding i Klubmodul For at tilmelde dig skal

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering.

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering. Daglig brug Vedligehold af registreringer Når CompuClock startes kan man åbne vinduet for de registreringer der er blevet registreret i systemet. Her opsamles alle registreringer vedrørende arbejdstid

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Manual til Løn. ShopProloen. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn. Consulo ApS 02-06-2009

Manual til Løn. ShopProloen. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn. Consulo ApS 02-06-2009 2012 Manual til Løn ShopProloen Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn Consulo ApS 02-06-2009 1 Introduktion 4 1.1 Formål 4 1.2 Anvendelse 4 2 Referencer 5

Læs mere

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009 INDHOLD Firmanummer fra FEMsek Log ind første gang hos FEMsek Opret konsulenter hos FEMsek Opret certificeret firma i EK-Pro Indberetning med certificeret firma i EK-Pro Daglig indberetning med EK-pro

Læs mere

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 2. Opret kompetencer, der passer til din arbejdsplads Side 3 3. Opret

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

CaseFlow Releasenote april 2015

CaseFlow Releasenote april 2015 CaseFlow Releasenote april 2015 Generelle funktioner Kalender Skift til næste periode i kalenderen Sammenkædning af besøg Fakturering af SMS-påmindelser Medicin Egne præparater Fejlbesked ved print Tekstrettelse

Læs mere