Tillægsbevilling for 2006 til driftsområdet for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillægsbevilling for 2006 til driftsområdet for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse"

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. november 2006 Tillægsbevilling for 2006 til driftsområdet for Magistratsafdelingen for 1. Resume Indstillingen vedrører ansøgning om tillægsbevillinger fra Magistratsafdelingen for, bestående af Socialforvaltningen (sektor 1.00), Beskæftigelsesforvaltningen (sektor 1.40) samt Administrationen (sektor 1.70). Den samlede tillægsbevillingsansøgning fra magistratsafdelingen er på netto -4,2 mio. kr. i 2006, 6,3 mio. kr. i 2007 og 4,9 mio. kr. i 2008 og efterfølgende år. Fordelingen på de enkelte forvaltninger er vist i nedenstående tabel samt i de vedlagte bilag. Overordnet er der for 2006 tale om mindreudgifter på det ikke-styrbare overførselsområde, hvor de store forsørgelsesudgifter findes, på ca. -26 mio. kr. Århus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse Rådhuset Rådhuspladsen Århus C Sagsnummer Sagsbehandler Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte I forlængelse af strukturreformen er der udmeldt en række tekniske konteringsændringer, som blandt andet betyder store forskydninger af bevillinger mellem serviceområdet og overførselsområdet. Dette påvirker ikke magistratsafdelingens samlede ramme, men påvirker fordelingen mellem service- og overførselsudgifterne. Som en udløber af strukturreformen foretages en justering af, hvilke områder der defineres som styrbare og ikke-styrbare. Denne opdeling blev af tidsmæssige årsager ikke foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af Budget I hovedtræk indeholder indstillingen følgende elementer: På Socialområdet søges der i alt om tillægsbevillinger på driften på 12,1 mio. kroner i 2006, fordelt med 0,1 mio. kr. på det ikke-styrbare område og 12,0 mio. kr. på det styrbare budget.

2 På det styrbare område ansøges om dækning af udgifter på baggrund af dels tidligere byrådsvedtagne regler for prisfremskrivning på grundtakstområdet, dels nye momsregler. Dette beløber sig til i alt ca. 9 mio. kr. På Beskæftigelsesområdet søges der i alt om tillægsbevillinger på -16 mio. kr. i 2006, fordelt med -26,0 mio. kr. på det ikke-styrbare område, og 10 mio. kr. på det styrbare område. På det ikke styrbare område drejer det sig indenfor det budgetgaranterede område om mindreudgifter til kontanthjælp på ca. -64 mio. kr. og merudgifter til førtidspension samt integration på i alt ca. 47 mio. kr. I alt netto ca. -17 mio. kr. Udenfor budgetgarantien ansøges om dækning af merudgifter til sygedagpengeområdet på 13,3 mio. kr. og mindreudgifter på enkeltudgifter, fleksjob og den ikke-budgetgaranterede del af integrationsområdet på i alt ca. -17 mio kr. Desuden ansøges om udmøntning af reserver på i alt ca. -3 mio. kr. samt mindreudgifter til bl.a. produktionsskoler og jobtræningsordninger på netto yderligere ca. -3 mio. kr. Samlet er der tale om mindreudgifter på i alt ca. -9 mio. kr. på det ikke styrbare område udenfor budgetgarantien. På det styrbare område søges der hovedsagligt om budgetjusteringer som følge af merudgifter til aktivering og modsat rettede mindreudgifter til revalidering og forrevalidering. Samlet udgør disse en forventet netto merudgift på ca. 5,7 mio. kr. Herudover forventes merudgifter til følgeudgifter i forbindelse med ledighedsydelse på ca. 1,3 mio. kr. samt merudgifter på ca. 1 mio. kr. i forbindelse med EGU. Udmøntning af reserver samt budgetomflytninger internt i magistratsafdelingen udgør de resterende ca. 2 mio. kr. På Administrationen søges om tillægsbevillinger på i alt -0,9 mio. kr. i 2006 stigende til -1,4 mio. kr. i Tillægsbevillingerne vedrører interne omflytninger mellem Administrationen samt Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen. Der er tilsvarende modposter på de sidstnævnte forvaltningsområder. Der henvises i øvrigt til de vedlagte tekniske bilag med uddybning af tillægsbevillingerne på de tre hovedsektorer i forvaltningen. Med nærværende indstilling forventes Sociale Forhold og Beskæftigelse at overholde de af Borgmesterens Afdeling Side 2 af 13

3 udmeldte rammer jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmeldinger om kommunernes økonomi for Tidligere beslutninger Der fremsendes årligt tillægsbevillingsansøgning med henblik på at sikre overensstemmelse mellem det ajourførte budget og det forventede forbrug i regnskabsåret. 3. Beskrivelse af indstillingen Samlet set ansøger om de nedenfor anførte tillægsbevillinger. Beløbene er opgjort sektorvist. For en mere detaljeret oversigt henvises til de vedlagte bilag. Tillægsbevillinger (budgeteffekt) opgjort i kr. OPGJORT I KR Administration Tilbud til familier og handicappede Ældreboliger Ikke styrbart område Anlæg Socialforvaltningen drift i alt Administration Decentraliseret service Decentraliseret, budgetgaranteret Ikke styrbart Beskæftigelsesforvaltningen i alt Administrationen i alt Samlet for Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse Side 3 af 13

4 3.1 Tillægsbevillinger til Socialforvaltningen Sektor 1.01 omfatter udgifter til familierådgivning i forhold til udsatte børn, unge og familier, specialrådgivning af handicappede og sindslidende samt administrative støttefunktioner. Udgifterne er defineret som styrbare og omfatter serviceudgifter. På dette område søges om tillægsbevillinger på i alt 3,0 mio. kr. i 2006 samt kroner i 2007 og efterfølgende år. Heraf udgøres den største enkeltpost af en ansøgning om overførsel af merudgifter vedrørende eksternt finansierede projekter i forvaltningen på 0,6 mio. kr. Projekterne er 100 % finansieret af eksterne puljer m.v., og det ansøgte beløb skyldes tidsmæssige forskydninger i de enkelte projekters udgifts- og indtægtsprofil. En anden del udgøres af en regulering af integrationsbudgettet på ca. 1 mio. kr. i Området er 100 % statsfinansieret, og indtægterne budgetteres i Beskæftigelsesforvaltningen. Der søges om udmøntning af et punkt fra lov- og cirkulæreprogrammet for 2005 vedrørende ghettoisering med en løbende opjustering på 0,2 mio. kr. i 2006 og efterfølgende år. Beløbet er afsat på den centrale reserve og ønskes udmøntet til Socialforvaltningen. Der ansøges herudover om udmøntning af reserven vedrørende standarder for sagsbehandling i sager vedrørende støtte til børn og unge samt anbringelsesstatistik. Et samlet beløb i 2006 på kr. Det resterende beløb på ca. 0,6 mio. kr. i 2006 vedrører en intern omflytning mellem sektor 1.70 Staben og Socialforvaltningens administration og har ingen samlet effekt for magistratsafdelingens budgetramme. Sektor 1.02 omfatter styrbare, decentraliserede serviceudgifter. Under sektoren afholdes udgifter til en række forskelligartede områder indenfor familieområdet, handicapområdet, psykiatri, misbrug samt tilskud til frivilligt socialt arbejde. På hele området søges der i alt om tillægsbevillinger på 10,9 mio. kr. i 2006, -11,7 mio. kr. i 2007 og -11,2 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år. Side 4 af 13

5 Heraf udgøres 4 mio. kr. af en prisregulering af grundtaksterne, idet fremskrivningen i medfør af grundtakstreglerne har været større end budgetfremskrivningen i Socialforvaltningen. En anden del følger af en ny momsbekendtgørelse, hvor der ansøges om et samlet beløb på knap 5 mio. kr. i Ændringen er budgetneutral for Århus Kommune som helhed, men af konteringsmæssige årsager afholdes udgifterne på sektor 1.02 mens indtægten budgetteres under Borgmesterens Afdeling. Socialforvaltningen skal desuden anmode om udmøntning af lov- og cirkulæreprogram vedr. misbrug og styrkelse af forældreansvar, svarende til 1,5 mio. kr. i I forbindelse med forskydninger i ud- og indbetalinger vedrørende eksternt finansierede projekter er der merudgifter på i alt 0,2 mio. kr. Der anmodes om overførsel af et tilsvarende beløb fra 2007 til Som beskrevet under afsnittet vedr. administrationen, er der tale om tidsmæssige forskydninger. En anden tidsforskydning vedrører Det Blå Sted, hvor der søges om overflytning af kr. fra 2007 til De negative bevillinger i 2007 og frem skyldes konteringsmæssige ændringer, der følger af strukturreformen. Som en udløber af strukturreformen skal der ske en ny fordeling af styrbare og ikke-styrbare udgifter. Denne opdeling blev af tidsmæssige årsager ikke færdig i forbindelse med Budget Det indstilles, at to områder - sikrede døgninstitutioner (13,9 mio. kr.), hvor udgiftsniveauet består af et fast bidrag til regionen samt medicinudgifter til misbrugere (1,5 mio. kr.) defineres som ikke-styrbare. Herudover indstilles det, at indtægtsniveauet vedrørende statsrefusion på det sociale område efterreguleres i 2007 og 2008 samt, at der foretages en regulering af det permanente indtægtsniveau i Området for aktivitetsbestemte bidrag fra Århus Kommune til regionens psykiatriske område er vanskeligt styrbart. Derfor foretages en nærmere analyse af styrbarheden på området med henblik på en afklaring af den budgetmæssige placering af området fra 2007 i forbindelse med Teknisk Budget Side 5 af 13

6 På sektor 1.03 (ældreboliger) ansøges om korrektion af bevillingen i forbindelse med renovering af den nedbrændte bygning Hestehaven 8, idet forsikringsindtægten herfor er modtaget i På sektor 1.04, der omhandler det ikke-styrbare område, forventes der mindreudgifter på de behandlingsmæssige fripladser til familier med handicappede børn på ca. -1,8 mio. kr. i Modsat forventes der merudgifter vedrørende handicaphjælperordningen på 1,9 mio. kr., hvilket skyldes merudgifter til lovpligtige forsikringer. Der søges således om dækning af merudgifter på netto kr. på det ikke styrbare område som følge af førnævnte. Endvidere findes modposter til de under sektor 1.02 beskrevne flytninger mellem styrbart og ikke-styrbart område. Sektor 1.05 omfatter Socialforvaltningens anlæg. På anlægssiden søges om udskydelse af et rådighedsbeløb på kr. (2007 prisniveau) fra 2006 til 2007 På de decentraliserede områder søges om rammeregulering for en række af de angivne tillægsbevillinger, mens andre udelukkende har budgetmæssig effekt. De områder, hvor der søges om rammekorrektion, er angivet i tabellen under afsnit Tillægsbevillinger til Beskæftigelsesforvaltningen Sektor 1.41 administrationen omfatter driften af beskæftigelsescentrene, jobcenteret, jobkonsulenterne og de centrale afdelinger. Der er tale om serviceudgifter. Der søges om 3,0 mio. kr. i 2006 og 1,3 mio. kr. i 2007 og efterfølgende år. Heraf udgøres 0,6 mio. kr. i 2006 af udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet i Fra 2007 og frem udgør bevillingen kr. Beløbene vedrører ændrede regler om visitation og individuelle kontraktforløb samt vejledning om valg af uddannelse. På fleksjobområdet er udgifterne til administration af det nye fleksjobforlig endnu ikke færdigforhandlede. Der forventes dog merudgifter på ca. 0,4 mio. kr. i 2006 jf. bemærkningerne til loven - et beløb der efterreguleres i forbindelse med DUT-forhandlingerne i Der ansøges om en forhøjelse af udgiftsbudgettet med 1,3 mio. kr. til administrationen vedrørende personer omfattet af integrationsloven. Side 6 af 13

7 Det er 100 % statsrefusion på disse udgifter. Indtægten budgetteres dog på sektor Der ansøges desuden om en intern omflytning af midler mellem sektoren og den centrale administration (sektor 1.71) på netto kr. i 2006 og kr. fra 2007 og frem som vedrører dels overflytning af lønadministrative opgaver, dels decentralisering af budgettet til Beskæftigelsesudvalget. Desuden ansøges om en intern omflytning af midler fra sektor 1.42 til sektor 1.41 på 0,4 mio. kr. Sektor 1.42 består af styrbare serviceudgifter. Sektoren omfatter bl.a. betalinger til amtet vedrørende revalideringsinstitutioner og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Der anmodes om en tillægsbevilling på - 0,6 mio. kr. i Beløbet omhandler en justering af udgifterne til produktionsskoleelever, idet der dels ønskes overført 0,4 mio. kr. til sektor 1.41, dels ønskes overført 0,2 mio. kr. til sektor Sidstnævnte betyder en flytning fra serviceudgifter til overførselsudgifter. På sektoren anmodes desuden om en række budgetomflytninger som følge af strukturreformen. Som tilfældet er ved Socialforvaltningen, blev beløbene placeret på foreløbige konti med henblik på en senere konkret fordeling mellem de enkelte undersektorer. I indstillingen er der fremsat forslag til en konkret fordeling af midlerne mellem sektor 1.42 og 1.43, hvilket betyder budgetomflytninger på ca. 35 mio. kr. i årene 2007 til Omflytningerne beror på Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmeldinger omkring kontering af udgifterne på de enkelte konti. Oplysninger der først er tilgået forvaltningen sent i forløbet. Det skal understreges, at der er tale om omflytninger indenfor Beskæftigelsesforvaltningens budgetområder. På sektor 1.43, der vedrører det budgetgaranterede, decentraliserede område (følgeudgifter til kontanthjælp, EGU, aktivering af personer, der modtager ledighedsydelse mv.), ansøges der for 2006 om budgetjusteringer på i alt godt 7,4 mio. kr. En del heraf er regulering af budgetmodellen for følgeudgifter i medfør af budgetgarantien. Budgettet reduceres med -1,3 mio. kr. i 2006 som følge heraf. Side 7 af 13

8 Der forventes merudgifter i forbindelse med aktivering, følgeudgifter i forbindelse med ledighedsydelse samt merudgifter vedrørende EGU på i alt ca. 16,8 mio. kr. Tillægsbevillingsansøgningen skyldes blandt andet, at Århus Kommune ligger over rådighedsloftet for statsrefusion på aktiveringsområdet, hvorfor der opstår en mindreindtægt på området. Merudgiften til aktivering modsvares delvist af et mindreforbrug på aktiveringsudgifter på andre områder, nemlig revalidering og forrevalidering. De samlede mindreudgifter på disse områder udgør ca. -8,8 mio. kr. Udenfor det budgetgaranterede område ansøges om 0,6 mio. kr., idet der forventes en mindre merudgift på udgifterne til ekstraordinære lære- og praktikpladser og andre udgifter uden refusion. Herudover ansøges om interne budgetomflytninger på netto knap 0,2 mio. kr. Sektor 1.44 omfatter de ikke-styrbare udgifter i Beskæftigelsesforvaltningen, hvor udgifterne til kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge, fleksjob mv. konteres. På dette område søges om en samlet nettotillægsbevilling på -26 mio. kr. i Det ikke-styrbare område opdeles i det følgende i den budgetgaranterede del og området udenfor budgetgarantien. På det budgetgaranterede område forventes der samlet set mindreudgifter på i alt ca. -16,6 mio. kr. i Der forventes mindreudgifter vedrørende kontanthjælp og aktivering på -63,8 mio. kr. i Mindreudgiften skyldes, at der forventes et væsentligt fald i antallet af kontanhthjælpsmodtagere og revalidender i forhold til vurderingen ved budgetlægningen sidste år. Der er således tale om et forventet faldt i antal personer på ca i forhold til, hvad der var forudsat i budgettet. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der ud over nedjusteringen af budgettet på området, også ansøges om interne budgetomflytninger baseret primært på kontoomlægninger jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmeldinger. Indenfor det budgetgaranterede område afholdes ligeledes udgifter til førtidspension. Der ansøges her om en opjustering af budgettet med Side 8 af 13

9 44,4 mio. kr. i 2006, mens merudgiften er indarbejdet i Budget Merudgifterne skyldes bl.a., at antallet af tilkendelser ligger over, hvad der var forudsat i budgettet for Der har dog været et fald i antallet af nytilkendelser efter sommerferien. Det skal i den forbindelse bemærkes, at byrådet tidligere har besluttet nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal se nærmere på udviklingen på området. Heri indgår primært en sammenligning af praksis mellem Århus Kommune og andre kommuner, der har lavere udgifter specielt på førtidspensionsområdet. Det forventes, at der foreligger en rapport desangående først i det kommende år. Ud over justering af kontanthjælps- og førtidspensionsudgifterne ansøges desuden om ca. 2,6 mio. kr. til integrationsområdet. Der forventes merudgifter til danskundervisning på ca. 1,5 mio. kr. Der er på dette område indført en model med fuld regnskabsmæssig efterregulering, og der vil i forbindelse med den endelige regnskabsaflæggelse blive udarbejdet en særskilt redegørelse for forbruget, rammen og efterreguleringens størrelse. Herudover søges om 1,1 mio. kr. i forventet merudgift på den budgetgaranterede del af integrationsydelsesområdet. Ydelserne omfatter selve introduktionsydelsen inklusive refusion, samt de særlige enkeltudgifter på området. På det ikke budgetgaranterede område forventes mindreudgifter på i alt ca. 9,3 mio. kr. Dette udgøres af flere poster. Der søges om udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet vedrørende jobtræningsordninger. Beløbsmæssigt svarer dette til en budgetreduktion på ca. -2,7 mio. kr. På området vedrørende særlige udgifter efter integrationsloven forventes der på baggrund af de seneste prognoser en netto mindreudgift på ca. -2,7 mio. kr. Der ansøges om korrektion af bevillingen for Sygedagpengeområdet forventes at udvise en merudgift på ca. 13,3 mio. kr. for Budgettet blev udarbejdet i overensstemmelse med KL s udmelding om den forventede udgiftsudvikling på landsplan. Denne var igen præget af usikkerhed om effekterne af den nye lov om forstærket opfølgning på sygedagpengeområdet, der trådte i kraft 1. juli Den deraf følgende nedjustering af budgettet har således Side 9 af 13

10 vist sig at være for optimistisk. Der foreslås desuden en budgettilpasning på sygedagpengeområdet for årene 2007 og fremefter. Indenfor sygedagpengeområdet anmodes herudover om en udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet på 0,6 mio. kr. Udgifterne til fleksjobområdet forventes at udvise et samlet netto mindreforbrug på -10,4 mio. kr. Heri ligger dels anmodning om udmøntning af lov og cirkulæreprogrammet på -0,4 mio. kr., dels at fleksjobantallet i udgangsbudgettet var overvurderet. Der forventes desuden mindreudgifter i forbindelse med bidraget til produktionsskoler (-2,3 mio. kr.), mindreudgifter vedr. jobtræningsordningen ud over reguleringen, jf. lov- og cirkulæreprogrammet på ca. -1,8 mio. kr., samt merudgifter til lægeerklæringer på ca. 1 mio. kr. På de decentraliserede områder søges om rammeregulering for en række af de angivne tillægsbevillinger, mens andre udelukkende har budgetmæssig effekt. De områder hvor der søges om rammekorrektion er angivet i tabellen under afsnit Tillægsbevillinger til Administrationen Sektor Administrationen indgår i tillægsbevillingsansøgningen i form af interne omplaceringer fra Administrationen til hhv. Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen. I forbindelse med samling af lønadministrationen i Administrationen skal der i 2006 tilbageføres et beløb på kr. til Socialforvaltningen og kr. til Beskæftigelsesforvaltningen. I forbindelse med decentralisering af budgetterne vedrørende Beskæftigelses- og Socialudvalget skal der i 2006 overføres kr. til både Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen og kr. fra 2007 og frem. Alle tillægsbevillingerne søges med rammekorrigerende effekt. Side 10 af 13

11 3.4 Rammekorrigerende tillægsbevillinger for 2006 Nedenfor en gengivet en oversigt over de områder, hvor der søges om rammekorrektion for de ansøgte tillægsbevillinger. De enkelte poster er nærmere beskrevet i de vedlagte tekniske notater. Side 11 af 13

12 OPGJORT I KR Administration heraf med rammekorrektion Tilbud til familier og handicappede heraf med rammekorrektion Socialforvaltningen decentraliseret drift i alt heraf med rammekorrektion Administration heraf med rammekorrektion Decentraliseret service -618 heraf med rammekorrektion Decentraliseret, budgetgaranteret heraf med rammekorrektion Beskæftigelsesforvaltningen decentraliseret drift i alt heraf med rammekorrektion Administrationen decentraliseret drift i alt -857 heraf med rammekorrektion -857 Samlet for Sociale forhold og Beskæftigelse heraf med rammekorrektion Økonomiske konsekvenser Side 12 af 13

13 Der henvises til beskrivelserne under punkt 3, samt til udskrifterne fra tillægsbevillingssystemet. Desuden henvises til de vedlagte tekniske bilag. Efter tillægsbevillingsansøgningen forventes på Socialforvaltningens område et overskud på 8,6 mio. kr. og en ultimoopsparing på 11.0 mio. kr. På Beskæftigelsesforvaltningens område forventes overskud på 4,2 mio. kr. og en opsparing ultimo på 1,3 mio. kr. Endelig forventes der på stabsområdet et underskud på 4,9 mio. kr. og en ultimo opsparing på 1,8 mio. kr. 5. Konsekvenser i forhold til mål Der er ingen direkte konsekvenser i forhold til de eksisterende mål. 6. Beslutningspunkter Det indstilles til Byrådet at 1) De beskrevne tillægsbevillinger jf. afsnit 3 samt udskriften fra tillægsbevillingssystemet bevilges. at 2) De rammemæssige konsekvenser bevilges. Gert Bjerregaard / John Lysholm Jepsen Bilagsfortegnelse: Bilag 1-3: Baggrundsnotater vedrørende henholdsvis Socialforvaltningen, Beskæftigelsesforvaltningen og stabene. Side 13 af 13

Magistratens 1. Afdeling

Magistratens 1. Afdeling Magistratens 1. Afdeling Århus Kommune INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Tillægsbevillinger til budget 24 for Familieafdelingen 1. Resume Formålet med denne indstilling er at søge om bevillingsmæssig

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juli 1. Resume Kommunerne

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Notat. Specifikation af tillægsbevillingsbehov for 2005, sektor 1.4 Arbejdsmarkedsafdelingen. Til Kopi til. Århus Kommune. Den 1.

Notat. Specifikation af tillægsbevillingsbehov for 2005, sektor 1.4 Arbejdsmarkedsafdelingen. Til Kopi til. Århus Kommune. Den 1. Notat Emne Til Kopi til Specifikation af tillægsbevillingsbehov for 2005, sektor 1.4 Den 1. november 2005 Tillægsbevillinger til budget 2005 for Århus Kommune 1.1. Sektor 1.41 Arbejdsmarkedsområdet, Administration,

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune. Rammeaftale 2007 for det sociale område. Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Århus Kommune. Rammeaftale 2007 for det sociale område. Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. september 2006 Århus Kommune 1. Resume Med kommunalreformen tegnes en ny offentlig sektor med nye aktører og en

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2015

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. september 2015 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2015 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. september 2017 for 2017 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet. I forhold til budget 2017 viser

Læs mere

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger - MSB 1. Resume Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget.

1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. oktober 2015 regnskab 2015 og tillægsbevillinger - BA 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det

Læs mere

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. november 2017 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2017 sammenholdt med

Læs mere

Indstilling Magistraten i Århus

Indstilling Magistraten i Århus Indstilling Magistraten i Århus Til Århus Byråd Borgmesterens Afdeling Den 6. august 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Forslag til årsbudget for 2008 samt budgetoverslag for

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 9. juni 2006 Finansiering af bofællesskabs- og bostøttepladser indenfor psykiatriområdet og området for socialt udsatte

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 2. april 2012 Sagsbeh: thol Sag: 2012/0045609-7 Økonomiafdelingen

Læs mere

Specifikation af tillægsbevillingsoversigt for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Tillægsbevilling

Specifikation af tillægsbevillingsoversigt for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Tillægsbevilling - Side 1 - Specifikation af tillægsbevillingsoversigt for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Sektor/Type/Navn (1.000 kr.) Tillægsbevilling Ramme-virkning (Ja/Nej) 2009 2010 2011

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Notat. Ændringer fra B til B og de økonomiske konsekvenser af struktur- og udligningsreformerne BILAG 1. Den 3.

Notat. Ændringer fra B til B og de økonomiske konsekvenser af struktur- og udligningsreformerne BILAG 1. Den 3. Notat BILAG 1 Den 3. august 2006 Ændringer fra B2006-2009 til B2007-2010 og de økonomiske konsekvenser af struktur- og Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I det følgende beskrives de

Læs mere

Dette notat beskriver nærmere de foreslåede bevillingsmæssige ændringer i indstillingen.

Dette notat beskriver nærmere de foreslåede bevillingsmæssige ændringer i indstillingen. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Budget, regnskab og kontrol NOTAT Dato: 10-07-2006 /BOR Bevillingsmæssige ændringer i 2006 Dette notat beskriver nærmere de foreslåede bevillingsmæssige ændringer

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Planlægning og Byggeri

Planlægning og Byggeri - 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016

Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016 Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016 tillægsbevillinger MSO 2016 1. Resume Forventet årsresultat på det decentraliserede

Læs mere

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag:

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag: Hjørring Kommune Internt notat Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 09-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Notat. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for Indledning

Notat. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for Indledning Notat Emne: Til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Den 11. september 2013 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-17 Dato: 08-08-2017 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2018-2021 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume

Indstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 26. maj 2010 Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege Århus Kommune Social og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Den 9. maj 2007 Århus Kommune

Den 9. maj 2007 Århus Kommune Til Århus Byråd via Magistraten Den 9. maj 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2006 1. Resume Regnskabet for 2006 viser et overskud på det skattefinansierede

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG Konjunkturnotat 2017

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG Konjunkturnotat 2017 HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2017-2020 NOTAT Konjunkturnotat 2017 BILAG D Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2017 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Afdækning af budgetbehov for førtidspensioner

Afdækning af budgetbehov for førtidspensioner Økonomi og Analyse Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2010/04253 Dato: 27-04-2010 Sag: Sagsbehandler: Afdækning af budgetbehov for førtidspensioner Thomas Christian Rafn Leder af Økonomi og analyse 1.

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 425.100

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Indstilling om diverse regnskabsmæssige forhold med relation til regnskab 2015

Indstilling om diverse regnskabsmæssige forhold med relation til regnskab 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 20. april 2016 Indstilling om diverse regnskabsmæssige forhold med relation til regnskab 2015 1. Resume I indstillingen Aarhus

Læs mere

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget 1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Indstilling. Justering af seniorjobordningen i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Justering af seniorjobordningen i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Magistraten Sundhed og Omsorg Den 11. februar 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Justering af seniorjobordningen i Aarhus Kommune 1. Resume Beskæftigelsesministeriet har opjusteret

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 26. april 2011 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen Sag: 2011-5130 Dokument:

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte

Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 18. juni 2014 Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte 1. Resume Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) har oplevet

Læs mere

Den 17. maj 2006 Århus Kommune

Den 17. maj 2006 Århus Kommune Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. maj 2006 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 1. Resume Regnskabet for 2005 viser et underskud på det skattefinansierede

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2015-2018

Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2015-2018 Notat Side 1 af 11 Til Til Byrådets medlemmer Drøftelse ved 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget om budget 2015-2018 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2015-2018 BORGMESTERENS

Læs mere

Indstilling. Implementering af anbringelsesreformen i Århus Kommune. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Implementering af anbringelsesreformen i Århus Kommune. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 15. maj 2006 Implementering af anbringelsesreformen i Århus Kommune 1. Resume Anbringelsesreformen trådte i kraft

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Til Magistraten. Budget og Planlægnings bemærkninger til afdelingernes budget

Til Magistraten. Budget og Planlægnings bemærkninger til afdelingernes budget Til Magistraten Budget og Planlægnings bemærkninger til afdelingernes budget 2015-2018 Side 1 af 8 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold, der er indeholdt i afdelingernes budgetforslag,

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

Læs mere

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016 Punkt 8. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016 2016-065083 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til Borgmesterens Forvaltning

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 5. maj 2006 Orientering vedr. 2 praksisundersøgelser fra Ankestyrelsen vedr. Hjælp i særlige tilfælde og Fleksjob.

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

BORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for

BORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for Til Til Byrådets medlemmer Drøftelse ved 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget om budget 2018-2021 Side 1 af 5 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2018-2021 Indledning I dette notat

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Notat. Byrådet via Magistraten. Den 30. november Århus Kommune

Notat. Byrådet via Magistraten. Den 30. november Århus Kommune Notat Til: Byrådet via Magistraten Den 30. november 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønne til byrådsbeslutning om aftrapning af fleksjobpuljen

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Forventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger

Forventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 4. november 2016 Forventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger 1. Resume Der forventes samlet set et overskud i Børn og Unge på ca. 61

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 18. marts Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 18. marts Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 18. marts 2008 Indstilling om forsøg med udlægning af erhvervsgrunduddannelsesforløb (EGU) til institutioner for erhvervsrettet

Læs mere

SKØN BUDGET

SKØN BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område - august

NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område - august Beskæftigelse, Social og Økonomi Sekretariat og Integration Sagsnr. 258707 Brevid. 1949143 Ref. ABOM Dir. tlf. 4631 3096 andreasbm@roskilde.dk NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.

Læs mere