BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL"

Transkript

1 Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/ november 2015 BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for stabil angina pectoris

2 Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for pakkeforløb for stabil angina pectoris. Der findes tilsvarende dokumenter for henholdsvis pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt samt pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfarkt uden STelevation. Efter en gennemgang af nye tiltag med indflydelse på monitoreringsmodellen siden start på anvendelse af denne model, foreligger en generel beskrivelse af monitoreringsmodellen efterfulgt af en skematisk oversigt af de enkelte indikatorer med tilhørende flowdiagram. For information om registreringsmodellen henvises til Fællesindhold for basisregistrering ad sygehuspatienter og dels dokumenter på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside Indholdsfortegnelse 1. Nye tiltag med indflydelse på monitoreringsmodellen Uafsluttede indlæggelseskontakter medtages i Landspatientregisteret 3 2. Indikatorer 3 3. Datakilder og oplysninger Datakilder Population Dataopgørelse Formidling af data 7 4. Bilag Beskrivelse af indikatorer 9 Side 2

3 1. Nye tiltag med indflydelse på monitoreringsmodellen Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udmeldte i januar 2012, at der skulle tilvejebringes en robust monitorering af de enkelte faser beskrevet i pakkeforløbene for hjerteområdet. Monitoreringsmodellen er opbygget generisk, da modellen på sigt skal give mulighed for anvendelse inden for flere områder. Siden indførelsen af monitoreringsmodellen er der indført tiltag med indflydelse på modellen. Det indførte ændringstiltag beskrives kort nedenfor. 1.1 Uafsluttede indlæggelseskontakter medtages i Landspatientregisteret Landspatientregisteret er fra og med den 1. juli 2015 blevet åbnet for løbende indberetninger af registreringer foretaget på uafsluttede indlæggelseskontakter svarende til den allerede gældende praksis for uafsluttede ambulante kontakter. Tidligere blev registreringer for indlæggelseskontakter først indberettet, når kontakten blev afsluttet, når patienten blev udskrevet fra afdelingen. Det nye tiltag medfører, at Landspatientregisteret fremover vil være at betragte som et indskrivningsregister for alle typer kontakter. Teknisk vil det medføre, at alle registreringer foretaget på uafsluttede indlæggelseskontakter i 2015 vil blive indberettet til Landspatientregisteret tilsvarende øvrige typer kontakter i forbindelse med fysisk og psykisk sygdom. Desuden er det obligatorisk løbende at indberette registreringer foretaget på uafsluttede indlæggelseskontakter fra og med 1. januar Dette tiltag kan have indflydelse på opgørelser for monitorering af hjerteområdet, da der ved tidligere opgørelser alene blev anvendt afsluttede indlæggelseskontakter. Det vil måske afstedkomme en umiddelbar let øget tilgang af relevante registreringer. Men vurderingen er, at indflydelsen på sigt er minimal. 2. Indikatorer Nedenstående aktivitets- og forløbstidsindikatorer opgøres for pakkeforløb for stabil angina pectoris. Nærmere beskrivelse af de enkelte indikatorer forefindes i kap 4. ID Navn Beskrivelse Format SA1 Diagnose afkræftet Andel forløb, hvor den begrundede mistanke afkræftes i udredningsperioden Andel forløb hvor diagnosen afkræftes Side 3

4 ID Navn Beskrivelse Format SF1 Henvisningsperiode Andel forløb, som har en forløbstid fra pakkeforløb start til udredning start, første fremmøde, som ligger inden for standardforløbstiden beskrevet i pakkeforløbsbeskrivelsen Andel forløb inden for standardforløbstid (9 kalenderdage) Forløbstid i kalenderdage (kvartiler) SF2 Udredningsperiode - Diagnose bekræftet/ fortsat begrundet mistanke - Diagnose bekræftet/invasiv behandling under udredning - Diagnose afkræftet Andel forløb, som har en forløbstid fra udredning start, første fremmøde til beslutning: tilbud om behandling / beslutning: tilbud om medikamentel behandling, invasiv behandling foretaget under udredning / pakkeforløb slut, diagnose afkræftet, som ligger inden for standardforløbstiden beskrevet i pakkeforløbsbeskrivelsen. Opgøres særskilt for forløb med hhv. diagnose bekræftet/fortsat begrundet mistanke, diagnose bekræftet, invasiv behandling under udredning og diagnose afkræftet Andel forløb inden for standardforløbstid (12 kalenderdage) Forløbstid i kalenderdage (kvartiler) Den særskilte opgørelse for forløb med diagnose bekræftet, invasiv behandling under udredning er en delmængde af opgørelsen for diagnose bekræftet/fortsat begrundet mistanke. SF3 Forberedelse til invasiv behandling Andel forløb, som har en forløbstid fra beslutning: tilbud om invasiv behandling til invasiv behandling start, som ligger inden for standardforløbstiden beskrevet i pakkeforløbsbeskrivelsen Andel forløb inden for standardforløbstid (14 kalenderdage) Forløbstid i kalenderdage (kvartiler) SF4 Samlet tid til invasiv behandling Andel forløb, som har en forløbstid fra pakkeforløb start til invasiv behandling start, som ligger inden for standardforløbstiden beskrevet i pakkeforløbsbeskrivelsen Andel forløb inden for standardforløbstid (35 kalenderdage) Forløbstid i kalenderdage (kvartiler) Side 4

5 Aktivitet Forløbstid AFH01A Pakkeforløb start AFH01B Udredning start, første fremmøde SF1 Henvisningsperiode AFH01C* Beslutning: tilbud om behandling AFH01X1 Diagnose afkræftet SA1 Diagnose afkræftet SF2 Udredningsperiode SF4 Samlet tid til invasiv behandling AFH01F Invasiv behandling start SF3 Forberedelse til invasiv behandling 3. Datakilder og oplysninger 3.1 Datakilder Monitoreringsmodellen anvender data fra Landspatientregisteret (LPR) og Det Centrale Person Register (CPR). Af nedenstående skema fremgår, hvilke oplysninger der anvendes fra de to registre. For LPR gælder, at der anvendes data fra afsluttede og uafsluttede kontakter, uanset om det er ambulante eller indlæggelseskontakter. Datakilde Landspatientregisteret Det Centrale Person Register Oplysninger CPR-nummer Sygehusregion Dato for pakkeforløb start (AFH01A) Dato for udredning start, første fremmøde (AFH01B) Dato for beslutning: tilbud om behandling (AFH01C*) Type af beslutning: tilbud om behandling (AFH01C*) Dato for invasiv behandling start (AFH01F) Dato for pakkeforløb slut, diagnose afkræftet (AFH01X1) Dato for pakkeforløb slut, patientens ønske (AFH01X2) CPR-nummer Dato for død Hvis samme monitoreringspunkt er registreret flere gange for det enkelte patientforløb, er der for hver enkelt indikator taget stilling til, om det er den først eller sidst forekommende registrering, som Dette fremgår af indikatorbeskrivelserne i kapitel 4.1. Side 5

6 3.2 Population Generelt for monitoreringsmodellen gælder, at den anvender data vedrørende patienter, som har et gyldigt cpr-nummer og har bopæl i Danmark. Bopæl opgøres ved tidspunkt for første monitoreringspunkt i den enkelte indikator. Der er ikke indlagt alderskriterier i monitoreringsmodellen. Patientforløb, hvor patienten er død inden dato for sidst forekommende monitoreringspunkt i den enkelte indikator, udgår af indikatorberegningen, men indgår i forudgående fuldt registrerede indikatorer. Der tages højde for, at patienten kan gennemgå et pakkeforløb for stabil angina pectoris flere gange, jævnfør nedenstående illustration. Såfremt der er registreret: - beslutning: tilbud om medikamentel behandling, ingen yderligere udredning (AFH01C1), - beslutning: tilbud om medikamentel behandling, invasiv behandling foretaget under udredning (AFH01C2) - invasiv behandling start (AFH01F) - pakkeforløb slut, diagnose afkræftet (AFH01X1) eller - pakkeforløb slut, patientens ønske (AFH01X2) og der efterfølgende er registreret pakkeforløb start (AFH01A) anses patienten som værende startet i et nyt pakkeforløb. For forløbstidsindikatorerne gælder, at der skal forekomme registrering af start- og slutpunkt for den pågældende indikator, for at patientforløbet indgår i indikatorberegningen. Der stilles i forhold til at indgå i den enkelte forløbstidsindikator ikke krav om, at der skal være foretaget registrering af relevante forudgående, mellemliggende eller efterfølgende monitoreringspunkter. Patientforløb kan således indgå i dele af monitoreringen, inden forløbet er komplet registreret for alle indikatorer. Såfremt registrering af - pakkeforløb slut, diagnose afkræftet (AFH01X1) eller - pakkeforløb slut, patientens ønske (AFH01X2) har forudgående eller efterfølgende registrering af Side 6

7 - beslutning: tilbud om behandling (AFH01C*) eller - invasiv behandling start (AFH01F) ses bort fra - pakkeforløb slut, diagnose afkræftet (AFH01X1) og - pakkeforløb slut, patientens ønske (AFH01X2) i indikatorberegningen. Herfra dog undtaget, hvis der er tale om et nyt patientforløb, jævnfør ovenfor. Der vil blive udarbejdet opmærksomhedslister, som gør det muligt at forbedre datakvalitet. Opmærksomhedslisterne tager udgangspunkt i, hvorvidt de relevante monitoreringspunkter for hver enkelt indikator er registreret. Derudover tager opmærksomhedslisterne udgangspunkt i forekomsten af identiske registreringer samt hvorvidt registreringerne kommer i relevant rækkefølge. 3.3 Dataopgørelse Ved offentliggørelse er data opgjort på sygehusregion og landsplan. I lokale opgørelser vil det være muligt at opgøre data på lavere organisatorisk niveau. Ligeledes kan det på sigt overvejes at foretage offentliggørelse på lavere organisatorisk niveau. For aktivitetsindikatorer gælder, at aktiviteten tilskrives den periode og den sygehusregion, hvor den pågældende aktivitet har fundet sted. Aktivitetsindikatorerne er opgjort som andelen af forløb, der falder inden for de pågældende udfaldsrum. For forløbstidsindikatorer gælder, at det er startpunktet for den pågældende indikator, der bestemmer hvilken periode data tilskrives. Tilsvarende gælder, at data tilskrives den sygehusregion, hvor startpunktet for den pågældende indikator er registreret. Forløbstidsindikatorerne er opgjort som andelen af forløb, der har en forløbstid, som ligger inden for standardforløbstiden beskrevet i pakkeforløbsbeskrivelsen. Standardforløbstiderne fremgår af de skematiske indikatoroversigter i kapitel Formidling af data Offentliggørelse sker kvartalsvist på esundhed. Data præsenteres i skematisk form og er ledsaget af en metodebeskrivelse. Som nævnt ovenfor vil data være fordelt på sygehusregion og landsplan. Første offentliggørelse var i marts 2014 for 3. og 4. kvartal Sundhedsstyrelsen vil samtidig offentliggøre et skriftligt notat vedrørende deres tolkning og vurdering af resultaterne. Ved vurdering af resultaterne vil der blive taget højde for, at der kan forekomme klinisk begrundet ventetid, fx grundet behandlingsmodning eller tungtvejende komorbiditet, samt ventetid efter ønske fra patienten, fx grundet planlagt ferie. Offentliggørelsesdata vil være dynamiske i den forstand, at de ved hver offentliggørelse opdateres med de senest indkomne data. Det er prioriteret, at data er så tidstro som muligt ved offentliggørelse. Til gengæld kan data ikke forventes at være komplette, da ikke alle relevante data vil være indrapporteret på offentliggørelsestidspunktet. Side 7

8 Ud over de kvartalvise offentliggørelser sker der ugentligt dataleverancer fra Sundhedsdatastyrelsen til de enkelte regioner via esundhed. Dataleverancerne vil omfatte data på individniveau, de grunddata som offentliggørelserne baserer sig på samt førnævnte opmærksomhedslister. Dataleverancerne kan danne grundlag for eventuel indarbejdelse i de lokale systemer. Hvordan data vedrørende indikatorresultater samt opmærksomhedslister videreformidles regionalt kan derfor variere. Første dataleverance til regionerne via esundhed var i august Side 8

9 4. Bilag 4.1 Beskrivelse af indikatorer SA1 Diagnose afkræftet Beskrivelse Format Indikatorpopulation (nævner) Andel forløb, hvor den begrundede mistanke om stabil angina pectoris afkræftes efter udredning start, første fremmøde og inden beslutning: tilbud om behandling Andel forløb hvor diagnosen afkræftes Patientforløb, hvor patienten har et gyldigt cpr-nummer og har bopæl i Danmark på dato for beslutning: tilbud om behandling (AFH01C*)/ pakkeforløb slut, diagnose afkræftet (AFH01X1) og hvor der er registreret dato for beslutning: tilbud om behandling (AFH01C*) og pakkeforløb slut, diagnose afkræftet (AFH01X1) Patientforløb, hvor patienten ifølge CPR er død inden dato for beslutning: tilbud om behandling (AFH01C*)/ pakkeforløb slut, diagnose afkræftet (AFH01X1), udgår Der tages højde for, at patienten kan gennemgå flere pakkeforløb for stabil angina pectoris, jævnfør populationsbeskrivelsen side 3 Definition af tæller Tidsvindue Datakilde Dataoplysninger Den del af indikatorpopulationen for hvem der er registreret pakkeforløb slut, diagnose afkræftet (AFH01X1) Dato for pakkeforløb slut, diagnose afkræftet (AFH01X1) bestemmer hvilken periode indikatorværdien tilskrives Landspatientregisteret (LPR) Det Centrale Person Register (CPR) CPR-nummer (LPR, CPR) Sygehusregion (LPR) Dato for beslutning: tilbud om behandling (AFH01C*) (LPR) - hvis flere registreringer forekommer anvendes den sidste Dato for pakkeforløb slut, diagnose afkræftet (AFH01X1) - hvis flere registreringer forekommer anvendes den første - registreringen anvendes ikke, hvis der forudgående eller efterfølgende er registreret beslutning: tilbud om behandling (AFH01C*) og/eller invasiv behandling start (AFH01F) uden mellemliggende registrering af pakkeforløb start (AFH01A) Dato for død (CPR) Side 9

10 SA1 Diagnose afkræftet Stabil angina pectoris Landspatientregisteret Gyldigt cpr nummer og bopæl i Danmark Død (cpr-register) AFH01C*/ AFH01F registreret forud eller efter diagnose afkræftet Beslutning: tilbud om behandling AFH01C* Pakkeforløb slut, diagnose afkræftet AFH01X1 N angives Datomarkering for Pakkeforløb slut, diagnose afkræftet Først forekommende registrering Beslutning: tilbud om behandling Sidst forekommende registrering Forløb med registrering af pakkeforløb slut, diagnose afkræftet AFH01X1 eller Beslutning: tilbud om behandling AFH01C* Registrering af AFH01X1 anvendes ikke, hvis der forudgående eller efterfølgende er registreret beslutning: tilbud om behandling (AFH01C*) og/eller invasiv behandling start (AFH01F) uden mellemliggende registrering af pakkeforløb start (AFH01A). Aktivitet beregnes for forløb med diagnose afkræftet: N(AfH01X1)/N(AFH01C* + N(AFH01X1) = andel diagnose afkræftet Antal inkluderede forløb angives. Side 10

11 SF1 Henvisningsperiode Beskrivelse Andel forløb, som har en forløbstid fra pakkeforløb start til udredning start, første fremmøde, som ligger inden for standardforløbstiden beskrevet i pakkeforløbsbeskrivelsen Standardforløbstiden er 9 kalenderdage Format Forbedringsretning Indikatorpopulation (nævner) Andel forløb inden for standardforløbstid Forløbstid i kalenderdage (kvartiler) Det må tilstræbes, at flest mulige forløb ligger inden for de beskrevne standardforløbstider, hvorfor en øget andel anskues som en forbedring Patientforløb, hvor patienten har et gyldigt cpr-nummer og har bopæl i Danmark på dato for pakkeforløb start (AFH01A) og hvor der er registreret både dato for pakkeforløb start (AFH01A) og dato for udredning start, første fremmøde (AFH01B) Patientforløb, hvor patienten ifølge CPR er død inden dato for udredning start, første fremmøde (AFH01B), udgår Der tages højde for, at patienten kan gennemgå flere pakkeforløb for stabil angina pectoris, jævnfør populationsbeskrivelsen side 3 Definition af tæller Tidsvindue Datakilde Dataoplysninger Den del af indikatorpopulationen som har en forløbstid, der er mindre end eller lig med standardforløbstiden beskrevet i pakkeforløbsbeskrivelsen Dato for pakkeforløb start (AFH01A) bestemmer hvilken periode indikatorværdien tilskrives Landspatientregisteret (LPR) Det Centrale Person Register (CPR) CPR-nummer (LPR, CPR) Sygehusregion (LPR) Dato for pakkeforløb start (AFH01A) (LPR) - hvis flere registreringer forekommer anvendes den første Dato for udredning start, første fremmøde (AFH01B) (LPR) - hvis flere registreringer forekommer anvendes den første Dato for død (CPR) Side 11

12 SF1 Henvisningsperiode Stabil angina pectoris Landspatientregisteret Gyldigt cpr nummer og bopæl i Danmark Pakkeforløb start AFH01A Datomarkering for pakkeforløb start Først forekommende registrering Død (cpr-register) Udredning start, første fremmøde AFH01B Datomarkering for udredning start, første fremmøde Først forekommende registrering Forløb med registrering af både AFH01A og AFH01B Forløbstid beregnes: dato(afh01b) dato(afh01a) = antal dage Andel forløb indenfor angivne standardforløbstid beregnes angives i procent Antal inkluderede forløb angives. Side 12

13 SF2A Udredningsperiode, diagnose bekræftet/fortsat begrundet mistanke om stabil angina pectoris Beskrivelse Andel forløb, som har en forløbstid fra udredning start, første fremmøde til beslutning: tilbud om behandling, som ligger inden for standardforløbstiden beskrevet i pakkeforløbsbeskrivelsen Standardforløbstiden er 12 kalenderdage Format Forbedringsretning Indikatorpopulation (nævner) Andel forløb inden for standardforløbstid Forløbstid i kalenderdage (kvartiler) Det må tilstræbes, at flest mulige forløb ligger inden for de beskrevne standardforløbstider, hvorfor en øget andel anskues som en forbedring Patientforløb, hvor patienten har et gyldigt cpr-nummer og har bopæl i Danmark på dato for udredning start, første fremmøde (AFH01B) og hvor der er registreret både dato for udredning start, første fremmøde (AFH01B) og dato for beslutning: tilbud om behandling (AFH01C*) Patientforløb, hvor patienten ifølge CPR er død inden dato for beslutning: tilbud om behandling (AFH01C*), udgår Der tages højde for, at patienten kan gennemgå flere pakkeforløb for stabil angina pectoris, jævnfør populationsbeskrivelsen side 3 Definition af tæller Tidsvindue Datakilde Dataoplysninger Den del af indikatorpopulationen som har en forløbstid, der er mindre end eller lig med standardforløbstiden beskrevet i pakkeforløbsbeskrivelsen Dato for udredning start, første fremmøde (AFH01B) bestemmer hvilken periode indikatorværdien tilskrives Landspatientregisteret (LPR) Det Centrale Person Register (CPR) CPR-nummer (LPR, CPR) Sygehusregion (LPR) Dato for udredning start, første fremmøde (AFH01B) (LPR) - hvis flere registreringer forekommer anvendes den første Dato for beslutning: tilbud om behandling (AFH01C*) (LPR) - hvis flere registreringer forekommer anvendes den sidste Dato for død (CPR) Side 13

14 SF2A Udredningsperiode - Diagnose bekræftet / fortsat begrundet mistanke Stabil angina pectoris Landspatientregisteret Gyldigt cpr nummer og bopæl i Danmark Udredning start, første fremmøde AFH01B Datomarkering for udredning start, første fremmøde Først forekommende registrering Død (cpr-register) Beslutning: tilbud om behandling AFH01C* Datomarkering for beslutning: tilbud om behandling: AFH01C1 beslutning: tilbud om medikamentel behandling, ingen yderligere udredning AFH01C2 beslutning: tilbud om medikamentel behandling, invasiv behandling foretaget under udredning AFH01C3 beslutning: tilbud om invasiv behandling Sidst forekommende registrering Forløb med registrering af både AFH01B og AFH01C* Forløbstid beregnes: dato(afh01c*) dato(afh01b) = antal dage Andel forløb indenfor angivne standardforløbstid beregnes angives i procent Antal inkluderede forløb angives. Side 14

15 SF2A2 Udredningsperiode, diagnose bekræftet, invasiv behandling under udredning Beskrivelse Andel forløb, som har en forløbstid fra udredning start, første fremmøde til beslutning: tilbud om medikamentel behandling, invasiv behandling foretaget under udredning, som ligger inden for standardforløbstiden beskrevet i pakkeforløbsbeskrivelsen Standardforløbstiden er 12 kalenderdage Format Forbedringsretning Indikatorpopulation (nævner) SF2A2 er en delmængde af SF2A udredningsperiode, diagnose bekræftet/fortsat begrundet mistanke om stabil angina pectoris Andel forløb inden for standardforløbstid Forløbstid i kalenderdage (kvartiler) Det må tilstræbes, at flest mulige forløb ligger inden for de beskrevne standardforløbstider, hvorfor en øget andel anskues som en forbedring Patientforløb, hvor patienten har et gyldigt cpr-nummer og har bopæl i Danmark på dato for udredning start, første fremmøde (AFH01B) og hvor der er registreret både dato for udredning start, første fremmøde (AFH01B) og dato for beslutning: tilbud om medikamentel behandling, invasiv behandling foretaget under udredning (AFH01C2) Patientforløb, hvor patienten ifølge CPR er død inden dato for beslutning: tilbud om medikamentel behandling, invasiv behandling foretaget under udredning (AFH01C2), udgår Der tages højde for, at patienten kan gennemgå flere pakkeforløb for stabil angina pectoris, jævnfør populationsbeskrivelsen side 3 Definition af tæller Tidsvindue Datakilde Dataoplysninger Den del af indikatorpopulationen som har en forløbstid, der er mindre end eller lig med standardforløbstiden beskrevet i pakkeforløbsbeskrivelsen Dato for udredning start, første fremmøde (AFH01B) bestemmer hvilken periode indikatorværdien tilskrives Landspatientregisteret (LPR) Det Centrale Person Register (CPR) CPR-nummer (LPR, CPR) Sygehusregion (LPR) Dato for udredning start, første fremmøde (AFH01B) (LPR) - hvis flere registreringer forekommer anvendes den første Dato for beslutning: tilbud om medikamentel behandling, invasiv behandling foretaget under udredning (AFH01C2) (LPR) - hvis flere registreringer forekommer anvendes den sidste Side 15

16 - hvis flere registreringer forekommer for beslutning: tilbud om behandling anvendes den sidste Dato for død (CPR) SF2A2 Udredningsperiode - Diagnose bekræftet, invasiv behandling under udredning Stabil angina pectoris Landspatientregisteret Gyldigt cpr nummer og bopæl i Danmark Udredning start, første fremmøde AFH01B Datomarkering for udredning start, første fremmøde Først forekommende registrering Død (cpr-register) Beslutning: tilbud om medikamentel behandling, invasiv behandling foretaget under udredning AFH01C2 Datomarkering for beslutning: tilbud om medikamentel behandling, invasiv behandling under udredning: Sidst forekommende registrering anvendes Forløb med registrering af både AFH01B og AFH01C2 Forløbstid beregnes: dato(afh01c2) dato(afh01b) = antal dage Hvis flere registreringer af beslutning: tilbud om behandling forekommer, anvendes den sidste SF2A2 er en delmængde af udredningsperiode SF2A Andel forløb indenfor angivne standardforløbstid beregnes angives i procent Antal inkluderede forløb angives. Side 16

17 SF2B Udredningsperiode, diagnose afkræftet Beskrivelse Format Forbedringsretning Indikatorpopulation (nævner) Andel forløb, som har en forløbstid fra udredning start, første fremmøde til pakkeforløb slut, diagnose afkræftet, som ligger inden for standardforløbstiden beskrevet for udredningsperioden i pakkeforløbsbeskrivelsen Standardforløbstiden er 12 kalenderdage Andel forløb inden for standardforløbstid Forløbstid i kalenderdage (kvartiler) Det må tilstræbes, at flest mulige forløb ligger inden for de beskrevne standardforløbstider, hvorfor en øget andel anskues som en forbedring Patientforløb, hvor patienten har et gyldigt cpr-nummer og har bopæl i Danmark på dato for udredning start, første fremmøde (AFH01B) og hvor der er registreret både dato for udredning start, første fremmøde (AFH01B) og dato for pakkeforløb slut, diagnose afkræftet (AFH01X1) Patientforløb, hvor patienten ifølge CPR er død inden dato for pakkeforløb slut, diagnose afkræftet (AFH01X1), udgår Der tages højde for, at patienten kan gennemgå flere pakkeforløb for stabil angina pectoris, jævnfør populationsbeskrivelsen side 3 Definition af tæller Tidsvindue Datakilde Dataoplysninger Den del af indikatorpopulationen som har en forløbstid, der er mindre end eller lig med standardforløbstiden beskrevet i pakkeforløbsbeskrivelsen Dato for udredning start, første fremmøde (AFH01B) bestemmer hvilken periode indikatorværdien tilskrives Landspatientregisteret (LPR) Det Centrale Person Register (CPR) CPR-nummer (LPR, CPR) Sygehusregion (LPR) Dato for udredning start, første fremmøde (AFH01B) (LPR) - hvis flere registreringer forekommer anvendes den første Dato for pakkeforløb slut, diagnose afkræftet (AFH01X1) (LPR) - hvis flere registreringer forekommer anvendes den første - registreringen anvendes ikke, hvis der forudgående eller efterfølgende er registreret beslutning: tilbud om behandling (AFH01C*) og/eller invasiv behandling start (AFH01F) uden mellemliggende registrering af pakkeforløb start (AFH01A) Dato for død (CPR) Side 17

18 SF2B Udredningsperiode - Diagnose afkræftet Stabil angina pectoris Landspatientregisteret Gyldigt cpr nummer og bopæl i Danmark Udredning start, første fremmøde AFH01B Datomarkering for udredning start, første fremmøde Først forekommende registrering Død (cpr-register) AFH01C*/ AFH01F registreret forud eller efter diagnose afkræftet Pakkeforløb slut, diagnose afkræftet AFH01X1 Datomarkering for pakkeforløb slut, diagnose afkræftet Først forekommende registrering Forløb med registrering af både AFH01B og AFH01X1 Registreringen AFH01X1 anvendes ikke, hvis der forudgående eller efterfølgende er registreret beslutning: tilbud om behandling (AFH01C*), og/eller invasiv behandling start (AFH01F) uden mellemliggende registrering af pakkeforløb start (AFH01A) Forløbstid beregnes: dato(afh01x1) dato(afh01b) = antal dage Andel forløb indenfor angivne standardforløbstid beregnes angives i procent Antal inkluderede forløb angives. Side 18

19 SF3 Forberedelse til invasiv behandling Beskrivelse Andel forløb, som har en forløbstid fra beslutning: tilbud om invasiv behandling til invasiv behandling start, som ligger inden for standardforløbstiden beskrevet i pakkeforløbsbeskrivelsen Standardforløbstiden er 14 kalenderdage Format Forbedringsretning Indikatorpopulation (nævner) Andel forløb inden for standardforløbstid Forløbstid i kalenderdage (kvartiler) Det må tilstræbes, at flest mulige forløb ligger inden for de beskrevne standardforløbstider, hvorfor en øget andel anskues som en forbedring Patientforløb, hvor patienten har et gyldigt cpr-nummer og har bopæl i Danmark på dato for beslutning: tilbud om invasiv behandling (AFH01C3) og hvor der er registreret både dato for beslutning: tilbud om invasiv behandling (AFH01C3) og dato for invasiv behandling start (AFH01F) Patientforløb, hvor patienten ifølge CPR er død inden dato for invasiv behandling start (AFH01F), udgår Der tages højde for, at patienten kan gennemgå flere pakkeforløb for stabil angina pectoris, jævnfør populationsbeskrivelsen side 3 Definition af tæller Tidsvindue Datakilde Dataoplysninger Den del af indikatorpopulationen som har en forløbstid, der er mindre end eller lig med standardforløbstiden beskrevet i pakkeforløbsbeskrivelsen Dato for beslutning: tilbud om invasiv behandling (AFH01C3) bestemmer hvilken periode indikatorværdien tilskrives Landspatientregisteret (LPR) Det Centrale Person Register (CPR) CPR-nummer (LPR, CPR) Sygehusregion (LPR) Dato for beslutning: tilbud om invasiv behandling (AFH01C3) (LPR) - hvis flere registreringer forekommer anvendes den sidste - hvis der er registreret andre AFH01C*- koder udover AFH01C3 tages disse ikke i betragtning Dato for invasiv behandling start (AFH01F) (LPR) - hvis flere registreringer forekommer anvendes den første Dato for død (CPR) Side 19

20 SF3 Forberedelse til invasiv behandling Stabil angina pectoris Landspatientregister Gyldigt cpr nummer og bopæl i Danmark Beslutning: tilbud om invasiv behandling AFH01C3 Datomarkering for beslutning: tilbud om invasiv behandling Sidst forekommende registrering Død (cpr-register) Invasiv behandling start AFH01F Datomarkering for invasiv behandling start Først forekommende registrering Forløb med registrering af både AFH01C3 og AFH01F Forløbstid beregnes: dato(afh01f) dato(afh01c3) = antal dage Hvis der er registreret andre AFH01C*- koder udover AFH01C3 tages disse ikke i betragtning Andel forløb indenfor angivne standardforløbstid beregnes angives i procent. Antal inkluderede forløb angives. Side 20

21 SF4 Samlet tid til invasiv behandling Beskrivelse Andel forløb, som har en forløbstid fra pakkeforløb start til invasiv behandling start, som ligger inden for standardforløbstiden beskrevet i pakkeforløbsbeskrivelsen Standardforløbstiden er 35 kalenderdage Format Forbedringsretning Indikatorpopulation (nævner) Andel forløb inden for standardforløbstid Forløbstid i kalenderdage (kvartiler) Det må tilstræbes, at flest mulige forløb ligger inden for de beskrevne standardforløbstider, hvorfor en øget andel anskues som en forbedring Patientforløb, hvor patienten har et gyldigt cpr-nummer og har bopæl i Danmark på dato for pakkeforløb start (AFH01A) og hvor der er registreret både dato for pakkeforløb start (AFH01A) og dato for invasiv behandling start (AFH01F) Patientforløb, hvor patienten ifølge CPR er død inden dato for invasiv behandling start (AFH01F), udgår Der tages højde for, at patienten kan gennemgå flere pakkeforløb for stabil angina pectoris, jævnfør populationsbeskrivelsen side 3 Definition af tæller Tidsvindue Datakilde Dataoplysninger Den del af indikatorpopulationen som har en forløbstid, der er mindre end eller lig med standardforløbstiden beskrevet i pakkeforløbsbeskrivelsen Dato for pakkeforløb start (AFH01A) bestemmer hvilken periode indikatorværdien tilskrives Landspatientregisteret (LPR) Det Centrale Person Register (CPR) CPR-nummer (LPR, CPR) Sygehusregion (LPR) Dato for pakkeforløb start (AFH01A) (LPR) - hvis flere registreringer forekommer anvendes den første Dato for invasiv behandling start (AFH01F) (LPR) - hvis flere registreringer forekommer anvendes den første Dato for død (CPR) Side 21

22 SF4 Samlet tid til invasiv behandling Stabil angina pectoris Landspatientregister Gyldigt cpr nummer og bopæl i Danmark Pakkeforløb start AFH01A Datomarkering for pakkeforløb start Først forekommende registrering Død (cpr-register) Invasiv behandling start AFH01F Datomarkering for invasiv behandling start Først forekommende registrering Forløb med registrering af både AFH01A og AFH01F Forløbstid beregnes: dato(afh01f) dato(afh01a) = antal dage Andel forløb indenfor angivne standardforløbstid beregnes angives i procent. Antal inkluderede forløb angives. Side 22

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 28. september 2012 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for metastaser uden organspecifik

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 14. september 2016 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

Monitorering af hjerteområdet

Monitorering af hjerteområdet Regionale stormøder Monitorering af hjerteområdet April 2013 Dorte Johansen og Louise Nordentoft Furbo Agenda 1. Baggrund 2. Registreringsmodel 3. Monitoreringsmodel 4. Formidling 5. Vejledningsmateriale

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation Denne vejledning indeholder,

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 MONITORERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for pakkeforløb

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 29. november 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 2. juni 2015 KVARTALSOPGØRELSE 1. kvartal 2015 Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 12. juni 2015 Datagrundlag:

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15300 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 3-4. kvartal Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 14. marts 2014 Datagrundlag:

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015 Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 1. december 2015 KVARTALSOPGØRELSE 3. Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 11. december 2015 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1.

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/ november 2015 METODE OG TOLKNING. Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012)

Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/ november 2015 METODE OG TOLKNING. Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012) Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 METODE OG TOLKNING Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.2 Nye tiltag 3 2. Monitoreringsmodel

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 21. april 2016 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 15. maj 2014 Årsopgørelse 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 15. maj 2014 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 1 Indledning Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Ministeriet for

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 5. maj 2015 ÅRSOPGØRELSE 2014 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2015 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 16. februar 2017 VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Monitorering af udredningsretten i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet for at understøtte

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 3. maj 2016 ÅRSOPGØRELSE 2015 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2016 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1. januar 2015

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. kvartal 2012 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 31. maj 2013 Datagrundlag:

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 29. november 2017 VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Monitorering af udredningsretten i somatikken Denne vejledning er udarbejdet for at understøtte

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 14. september 2016 VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Monitorering af udredningsretten i somatikken Denne vejledning er udarbejdet for at understøtte

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

MONITORERING AF HJERTEOMRÅDET: ANTAL PATIENTFORLØB OG TID I FORLØB halvår halvår 2011

MONITORERING AF HJERTEOMRÅDET: ANTAL PATIENTFORLØB OG TID I FORLØB halvår halvår 2011 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 952 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 952 67 23

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 29. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 11. oktober 2013 kl. 13.00 15.15 i Sundhedsstyrelsen. 1. Orientering Opfølgning

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 2. kvartal 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 2. september 2013 Datagrundlag:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Dato 24-02-2015 Sagsnr. 4-1612-62/2 MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet?

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? ANALYSE Januar 18 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? Og bliver forløbene gennemført inden for forløbstiderne? 13-16 Indhold Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet...

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 28. februar 2014 Datagrundlag: Data

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet og i hvilken grad bliver forløbene gennemført inden for anbefalede forløbstider

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 31. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og, den 30. april 2014 kl. 10.00 13.00 i Sundhedsstyrelsen 1. Status på pakkeforløb

Læs mere

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling.

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling. Dato: 15-06- 2015 Brevid: Månedlig overholdelse af standardforløbstider, juni 2015 Det er i Region Sjælland besluttet at igangsætte en månedlig opfølgning på regionens målopfyldelse. Notatet, der offentliggøres

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET AUGUST, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2016 2016 2 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET S A M M E N F A T N I N G Emne 28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato 28.juni 2013 kl.13.00 16.00 Sted Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

23. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog. Orientering fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen

23. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog. Orientering fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET SAMMENFATNING Emne 23. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog Hjerteområdet Mødedato 9. marts 2012 Sted Vejle 20. april 2012 j.nr. 4-1612-13/1/CIU

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Dato 28-08-2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ DABP dabp@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Dato: 27-07- 2015 Brevid: 2465835 Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræft-

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Dato 15. maj 2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Resumé Nærværende notat indeholder

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ)

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) Pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Dokumentet indeholder svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende registrerings- og monitoreringsmodellen for pakkeforløb

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræftpatienter

Monitorering af pakkeforløb for kræftpatienter Monitorering af pakkeforløb for kræftpatienter EPJ-Observatoriets årskonference 2008 Morten Hjulsager, Sundhedsstyrelsen Baggrund Oktober 2007 indgik Regeringen g og regionerne aftale om akut handling

Læs mere

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013 28. maj 13 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienter skal have tilbudt en kontaktperson, hvis behandlingsforløbet strækker sig over mere end to dage. Tildeling af kontaktperson

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Monitorering af udredningsretten

Monitorering af udredningsretten Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 338 Offentligt Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/00250 Sagsbeh.: smsh/mbh 7. marts 2014 Monitorering

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET S A M M E N F A T N I N G Emne 25. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato 11. oktober 2012, kl. 13.00 16.00 Sted,

Læs mere

Program orienteringsmøder ADHD database

Program orienteringsmøder ADHD database Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation

Læs mere

TABEL 1. Monitorering af udredningsretten, efter region, 2. kvt. 2014

TABEL 1. Monitorering af udredningsretten, efter region, 2. kvt. 2014 TABEL 1. Monitorering af udredningsretten, efter region, 2. kvt. 2014 Antal udredningsforløb i monitoreringen i alt 9.643 11.384 13.559 6.243 3.099 43.928 Andel patienter udredt inden for 30 dage - korrigeret,

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Monitorering af udredningsretten

Monitorering af udredningsretten Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/00250 Sagsbeh.: smsh/ajj 26. januar 2015 Monitorering af udredningsretten Monitoreringen af udredningsretten er en opgørelse

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015 Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 3 august MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kva offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage.

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage. Opfølgning på politiske målsætninger, november 2016 Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer. Opfølgningen

Læs mere

24. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog

24. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET SAMMENFATNING Emne 24. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog Hjerteområdet Mødedato 22. juni 2012 Sted j.nr. 4-1612-13/1/CIU 1. Orientering

Læs mere

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB FOR KRÆFT- OG HJETE- PATIENTER Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme Introduktion Regeringen og Danske Regioner

Læs mere

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage.

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage. Opfølgning på politiske målsætninger, oktober 2016 Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer. Opfølgningen

Læs mere

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt N O T A T Notat vedrørende interne ventetider for 8 udvalgte kræftoperationer, 1. halvår 2007* (foreløbig opgørelse). I dette notat vises

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Konvertering af LPR-kontakter ved skift af sygehus-afdelingskoder

Konvertering af LPR-kontakter ved skift af sygehus-afdelingskoder Konvertering af LPR-kontakter ved skift af sygehus-afdelingskoder Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdokumentation 22. juni 2011 Indhold: 1 Baggrund... 2 1.1 Anvendte forkortelser og termer... 2 2 Generelle retningslinjer...

Læs mere

Overvågning af udredning og udvalgte. hjerteområdet

Overvågning af udredning og udvalgte. hjerteområdet Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet OPGØRELSE FOR 1. OG 2. KVARTAL 217 217 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Opgørelse for 1. og

Læs mere

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Danske Regioner/regioner, KL/kommuner, PLO og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udviklet en række indikatorer, der kan bruges

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder.

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder. Center for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet 28. september 2016 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien 2015 Indhold 1. Organisering og kapacitet i psykiatrien... 2 2. Antal patienter i psykiatrisk behandling... 8 3. Aktivitet i børne- og ungdomspsykiatrien... 11 4. Aktivitet

Læs mere

Konferens om de danske kræftpakker

Konferens om de danske kræftpakker Konferens om de danske kræftpakker Lund 19. marts 2014 Specialkonsulent Mari-Ann Munch Region Sjælland Program/Indhold Historik Monitoreringsmodel Opfølgning på monitorering Pakkerne som styringsredskab

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Palliativ Database. datasæt og rapporteringsindhold

Palliativ Database. datasæt og rapporteringsindhold Palliativ Database Specifikation af Palliativdatabases indikatorer, datasæt og rapporteringsindhold 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION... 4 2 PATIENTFORLØBETS REGISTRERINGER... 5 3 DATAFLOW FRA INDDATA

Læs mere

Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse

Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse SAL/CHHV 1. mar. 2016 Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse Baggrund Monitorering af indlæggelse af nyfødte omfatter opgørelser af indlæggelsesvarighed og genindlæggelser af nyfødte.

Læs mere

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9 Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/15288 30. november 2015 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) Pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Dokumentet indeholder svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende

Læs mere

Bilag til. Forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade

Bilag til. Forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade Bilag til Forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade Beskrivelse af dataopgørelser & dataopgørelser i form af tabeller og grafik Beskrivelse af dataopgørelser til Forløbsprogram

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 9502 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 9502 67

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015 Dato: 18. maj 2015 Brevid: Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Som opfølgning på de nationale krav til maksimale forløbstider for kræft- og hjertepatienter samt patienternes

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 30. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 18. december 2013 kl. 13.00 16.00 i Sundhedsstyrelsen j.nr. 4-1612-13/1/SFK

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

0. Administrative oplysninger om registeret

0. Administrative oplysninger om registeret Registerdeklaration Register over anvendelse af tvang i psykiatrien Opdateret januar 2015 0. Administrative oplysninger om registeret 0.1 Registernavn Dansk: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Servicemål i somatikken hvad måles der på

Servicemål i somatikken hvad måles der på NOTAT Bilag 2 Dato: 31. juli 2012 Servicemål i somatikken hvad måles der på Forretningsudvalget har den 29. maj 2012 efterspurgt en særlig redegørelse om servicemålene i driftsaftalerne for de to somatiske

Læs mere

Indberetning i DLCR. Besøgsrunde 2008/9

Indberetning i DLCR. Besøgsrunde 2008/9 Indberetning i DLCR Besøgsrunde 2008/9 Dagens emner Baggrund for og formål med mødet i dag Resultater DLCR Indberetning i DLCR Problemer, spørgsmål og ønsker! Det Nationale indikator projekt MIS Kræft

Læs mere

Ikke- aku5e livstruende hjertesygdomme

Ikke- aku5e livstruende hjertesygdomme Hjerterpakkerne Regeringsgrundlaget Regeringen vil indføre optimale pakkeforløb for forundersøgelse og behandling for patienter med livstruende hjertesygdomme på samme måde som på kræftområdet. Regeringen

Læs mere

Møde den i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den

Møde den i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den Møde den 27.09.10 i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den 26.08.10 ved specialkonsulent Hanne Jensen, Kvalitetskontoret Det Nationale Indikatorprojekt NIP

Læs mere