A. Modtagne høringssvar Social- og Indenrigsministeriet har modtaget i alt 24 høringssvar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A. Modtagne høringssvar Social- og Indenrigsministeriet har modtaget i alt 24 høringssvar."

Transkript

1 Udvalget for Landdistrikter og Øer L 179 Bilag 1 Offentligt Enhed Opgaver og Struktur Sagsbehandler MB Koordineret med Sagsnr Doknr Dato Høringsnotat til Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer om forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer) A. Modtagne høringssvar Social- og Indenrigsministeriet har modtaget i alt 24 høringssvar. Følgende myndigheder og organisationer m.fl. (i alt 23) har meddelt, at de har bemærkninger: Danmarks Rederiforening, Dansk Erhverv, Fanø Kommune, Færgesekretariatet, Haderslev Kommune, Holbæk Kommune (og Østre Færge), Håndværksrådet, Kalundborg Kommune, KL, Lolland Kommune, Læsø Kommune, Norddjurs Kommune, Sammenslutningen af Danske Småøer, Samsø Kommune, Skive Kommune, Småøernes Færgeselskaber, Ærø Kommune, Aabenraa Kommune, Aalborg Kommune, Færgegruppen v/ John Kristensen (Ærø), Orø Beboerforening v/ Erik Fuchs og Torben Bjørn Christiansen (Ærø). Følgende myndigheder og organisationer (i alt 1) har meddelt, at de ikke har bemærkninger: Erhvervsstyrelsen. Følgende myndigheder og organisationer (i alt 16) har ikke afgivet høringssvar: Assens Kommune, Bornholms Regionskommune, Dansk Industri, Danske Regioner, Friluftsrådet, Faaborg-Midtfyn Kommune, Hedensted Kommune, HORESTA, Horsens Kommune, Langeland Kommune, Odder Kommune, Slagelse Kommune, Struer Kommune, Svendborg Kommune og Visit Denmark. B. Bemærkninger til lovforslaget I det følgende foretages en tværgående gennemgang af de centrale politiske tilkendegivelser, der er fremkommet i høringssvarene. Der er ud over de punkter, som omtales i det følgende, på baggrund af ministeriets egen kvalitetssikring af lovforslaget indarbejdet en række mere tekniske, herunder lovtekniske, ændringer i lovforslaget inden fremsættelsen. Generelle bemærkninger Langt de fleste høringssvar hilser overordnet lovforslaget om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra øer velkomment.

2 Kommunalbestyrelserne i Samsø, Læsø, Ærø og Fanø Kommuner har i et fælles høringssvar kvitteret for lovforslaget. Ø-kommunerne oplever, at der er blevet lyttet til dem, og at lovforslaget generelt har de frihedsgrader, som tilgodeser øernes meget forskellige vilkår. Endvidere tilkendegiver Ø-kommunerne, at de med stor tilfredshed ser, at der er taget de første skridt mod implementeringen af det fulde landevejsprincip. Ø-kommunerne imødeser dog, at det hurtigst muligt prioriteres at indføre et landevejsprincip over et helt kalenderår. Sammenslutningen af Danske Småøer udtrykker glæde over, at der med lovforslaget tages hul på landevejsprincippet, idet der afsættes øremærkede midler til nedsættelse af færgetakster. Færgesekretariatet udtrykker overordnet tilfredshed med, at det såkaldte landevejsprincip introduceres. Samtidig fremføres det, at Færgesekretariatets medlemmer imødeser en helt nødvendig snarlig indfasning af et fuldt landevejsprincip. Færgesekretariatet tilkendegiver, at det nye tiltag sammen med ordningen om nedsættelse af færgetakster på godsområdet klart vil fremme mobiliteten, også til de danske småøer. Færgesekretariatet finder det ligeledes tilfredsstillende, at der i lovforslaget er en udtalt fleksibilitet i forhold til lokalt at kunne optimere i forhold til rabatten til de enkelte billettyper. Småøernes Færgeselskaber ønsker at kvittere for den fleksibilitet, der er indbygget i forvaltningen af den foreslåede ordning. En god fleksibilitet giver ifølge Småøernes Færgeselskaber operatørerne gode muligheder for at tilgodese de behov, som giver bedst mening lokalt. KL fremfører, at det er positivt, at det tilstræbes at udforme en løsning, der er enkel og let administrerbar for kommunerne. Danmarks Rederiforening har med tilfredshed noteret, at den lokale tilrettelæggelse af ordningen skal ske med udgangspunkt i lokale forhold, og at ordningen har form af en generel ramme uden detailregulering af færgetaksterne på den enkelte rute. Dansk Erhverv bakker op om lovforslaget, da det vil være med til at understøtte turismen på de ikke-brofaste øer og dermed skabe vækst og udvikling, som også gavner lokalbefolkningen. Håndværksrådet ser positivt på forslaget, der efter rådets opfattelse er med til at sikre mere balance i Danmark. Haderslev Kommune giver udtryk for overordnet tilfredshed med, at det såkaldte landevejsprincip introduceres. Efter kommunens opfattelse vil tiltaget sammen med ordningen om nedsættelse af færgetakster på godsområdet klart fremme mobiliteten, også til de danske småøer. Kommunen finder det endvidere tilfredsstillende, at der er udtalt fleksibilitet lokalt. Holbæk Kommune ønsker at benytte lejligheden til at udtrykke generel tilfredshed med intentionerne i lovforslaget, herunder skridtet mod indførelse af landevejsprincippet. Kommunen ser det som en fordel, at beslutninger om takststruktur træffes lokalt. Lolland Kommune tilkendegiver, at der helt generelt er stor tilfredshed med, at lovforslaget påbegynder indførelsen af det såkaldte landevejsprincip. Samtidig udtrykker kommunen tilfredshed med, at den foreslåede model indebærer stor lokal selvbestemmelse. Norddjurs Kommune deler Færgesekretariatets tilfredshed med den nye ordning. Det fremføres samtidig, at Færgeudvalget Grenaa Anholt imødeser en helt nødvendig snarlig indfasning af et fuldt landevejsprincip. 2

3 Aabenraa Kommune kan ligeledes støtte op om Færgesekretariatets høringssvar. Samsø Kommune takker i et særskilt høringssvar for, at der er blevet lyttet til øernes ønske om en administrerbar ordning, der efter kommunens opfattelse med garanti vil løfte udviklingen på øerne et stykke ad vejen. Skive Kommune finder det meget glædeligt, at færgetaksterne skal nedsættes. Konkrete bemærkninger Periodeafgrænsning i forhold til anvendelse af tilskud Sammenslutningen af Danske Småøer ønsker, at småøerne friholdes fra kravet om, at takstnedsættelserne skal ske i skuldersæsonerne, bl.a. under henvisning til at det vil være administrativt tungt for småøernes vedkommende at ændre taksterne fire gange om året. Sammenslutningen foreslår, at perioderne for nedsættelse af taksterne frit kan fastsættes af kommunen i samarbejde med ø-boerne. Færgesekretariatet finder, at de tidsmæssige restriktioner for, hvornår billetpriserne kan reduceres, er for snævre. Efter færgesekretariatets opfattelse vil det klart være mere formålstjenligt, hvis der kunne gives større frihed til lokal optimering. Færgesekretariatet tilkendegiver, at det optimale ville være, at der overhovedet ikke var nogle tidsmæssige restriktioner, men at det som minimum bør overvejes at inddrage vinterperioden i ordningen. Småøernes Færgeselskaber finder, at en afgrænsning af perioden i nogle tilfælde vil være en hindring for opnåelse af en egentlig effekt. En afgrænsning af perioden vil være medvirkende til forskelsbehandling af de pågældende øer. Småøernes Færgeselskaber anbefaler derfor, at den foreslåede anbefaling gøres anbefalet. Ifølge Dansk Erhverv er lovforslaget et vigtigt initiativ, som kan være med til at gøre øerne mere tilgængelige uden for højsæsonen og dermed tiltrække flere turister i skuldersæsonerne. Organisationen finder det vigtigt for at opnå en større effekt, at takstnedsættelserne sker i disse perioder og ikke hele året, idet det også skønnes, at turisterne i højere grad vil besøge øerne i skuldersæsonerne. Fanø Kommune tilkendegiver, at det vil være hensigtsmæssigt for kommunen at fastholde sommertaksterne i hele juni, juli og august, da en forholdsmæssig stor andel af turisterne kommer fra Tyskland, som har en skolesommerferie, der rækker ud over den danske. Holbæk Kommune har forståelse for ønsket om at forlænge turistsæsonerne ved at yde øremærkede tilskud i skuldersæsonerne, men vil foretrække, at kommunen i højere grad kan tilrettelægge en ordning med udgangspunkt i de lokale forhold, og at der derfor arbejdes hen imod en mere fleksibel ramme for anvendelsen af tilskuddet. Lolland Kommune foreslår, at der åbnes op for, at den tidsmæssige afgrænsning alene skal gælde for sommermånederne, da det vurderes som væsentligt og relevant også at kunne anvende midlerne i vintermånederne. Norddjurs Kommune deler Færgesekretariatets holdning i relation til den tidsmæssige afgrænsning for nedsættelse af færgetakster. Skive Kommune er af den opfattelse, at ordningen med nedsættelse af takster i foråret og efteråret vil betyde et større administrativt arbejde, idet taksterne dermed ændrer sig fire gange om året. Kommunen foreslår på den baggrund, at det bliver muligt for 3

4 den enkelte kommune at beslutte at reducere taksterne enten for hele året eller for sommerhalvåret, således at taksterne i sommerferien også bliver en del af perioden med reducerede takster. Ærø Kommune udtrykker bekymring for, at lovforslaget ved at undtage perioden 1. december 15. marts fra takstnedsættelser, der kan finansieres af tilskudsbeløbene, vil resultere i, at øerne bliver lukket endnu mere ned om vinteren, end de er i forvejen. Aabenraa Kommune finder, at tidsperioden for nedsættelse af færgetaksterne bør være fri for den enkelte kommune, så taksterne kan tilpasses efter lokale behov. Aalborg Kommune sætter spørgsmålstegn ved, hvorfor taksterne kun nedsættes i skuldersæsonerne. Kommunen ønsker en ensartet billetpris over hele året til Egholm. Der er vigtigt at sikre, at de afsatte midler til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra øer kan få størst mulig effekt. Initiativet fokuserer derfor på de perioder, der grænser op til skolernes sommerferie, dvs. de såkaldte skuldersæsoner. Det er de perioder, hvor der er det største potentiale for øget turisme på øerne. I disse perioder er der som oftest ledig kapacitet på færgerne og ledig overnatningskapacitet på øerne. Ved at undtage skolerne sommerferie, hvor antallet af turister typisk i forvejen ligger højt, kan det samtidig modvirkes, at ordningen bidrager til at skabe kapacitetsproblemer på de enkelte færgeruter. En afgrænsning af de perioder, hvor tilskuddet kan anvendes, er desuden med til at sikre, at takstnedsættelserne bliver mere mærkbare, end hvis der er mulighed for lokalt at fordele tilskuddet over en længere periode. I øvrigt er det hensigten at udforme den nye ordning således, at der er stor handlefrihed lokalt til at tilrettelægge ordningen med udgangspunkt i de lokale forhold. En kommune kan således beslutte at fastholde sommertaksterne i hele august måned. Økonomi Fanø Kommune anfører, at tilskuddet ikke er højt nok til at dække nedsættelse af færgetakster i hele den tilskudsberettigede periode. Samsø Kommune tilkendegiver, at trafiktallet til Samsø er steget betragteligt, bl.a. på grund af forøget kapacitet, hvilket efter kommunens vurdering vil betyde et tilsvarende lavere tilskud i forhold til udgangspunktet for beregningerne. Ærø Kommune anmoder om, at det revurderes, hvilke referencedata der lægges til grund for beregningen af tilskudsbeløb. I den forbindelse anfører kommunen, at overførselstallene på de ærøske færger var usædvanligt lave i Tilskudsbeløbet ville ifølge Ærø Kommune blive højere, hvis enten de gennemsnitlige overførselstal for passagerer og biler for perioden eller overførselstallene for passagerer og biler i 2015 var lagt til grund. De tekniske beregninger af tilskudsbehovet i skuldersæsonerne tager udgangspunkt i den samlede passageromsætning på de omfattede færgeruter. Beregningerne omfatter passagerer, biler, busser, campingvogne, motorcykler og knallerter m.v. samt cykler. Beregningerne er foretaget på baggrund af data fra Dan- 4

5 marks Statistik om passagertal og kommunernes egne indberetninger af omsætningen for 2013 for de forskellige passagertyper. Tallene for 2013 er omregnet til 2016-tal. De anvendte 2013-tal er de senest aktuelle tal, som Social- og Indenrigsministeriet er i besiddelse af. Det kan bemærkes, at det er hensigten at foretage en evaluering af fordelingsnøglen for forholdet mellem de kommunale færgeruter efter 4 år for at vurdere, hvorvidt der er sket en udvikling på passagerområdet, herunder forskydninger mellem ruterne, som giver anledning til at revidere fordelingsnøglen. Fleksibilitet i takststruktur Sammenslutningen af Danske Småøer udtrykker bekymring for, om der er afsat de fornødne midler til at opfylde intentionerne om at tage et væsentligt skridt på vejen mod landevejsprincippet. I den forbindelse henviser sammenslutningen bl.a. til analyserapporten fra marts 2015 om trafikal ligestilling, at færgen til Fanø og færgen til Orø fra Hammer Bakke ikke var medregnet. Endvidere finder sammenslutningen det uhensigtsmæssigt at operere med en grundtakst for passagerer på 20,22 kr. Småøernes Færgeselskaber tilkendegiver, at den foreslåede grundtakst på 20,22 kr. pr. passager for en returbillet giver anledning til en noget skæv billetstruktur, da det i nogle tilfælde vil medføre, at passagertaksten skal stige. Fanø Kommune finder, at det vil være en fordel, at den konkrete udmøntning af takstnedsættelserne tager udgangspunkt i den eksisterende prisstruktur. Kommunen konstaterer med stor tilfredshed, at lovforslaget også åbner mulighed for at anvende en del af tilskuddet til nedsættelse af taksterne for cykler og gående. Haderslev Kommune ønsker mulighed for at fastsætte forskellige grundtakster for de forskellige billettyper. Østre Færge giver over for Holbæk Kommune udtryk for, at færgeselskabet ønsker en ligelig fordeling af tilskuddet i form af en ens procentsats på samtlige overfartsarter. For så vidt angår grundlaget for de tekniske beregninger henvises til det foregående afsnit. Det kan supplerende nævnes, at omsætningstal for færgeruten til Fanø og færgeruten til Orø fra Hammer Bakke indgår i de tekniske beregninger. Grundtaksten på 20,22 kr. pr. passager for en returbillet er alene et tal, der indgår i den tekniske beregning af tilskudsbehovet. Den konkrete udmøntning af den nye ordning, herunder fastlæggelse af takststrukturen, tilrettelægges lokalt. Der er således ikke lagt op til et lovmæssigt krav om, at alle billetter skal omfatte en grundtakst på 20,22 kr. Rammevilkår for statslige og ikke-statslige færgeruter Kommunalbestyrelserne i Samsø, Læsø, Ærø og Fanø Kommuner udtrykker undren over, at der med lovforslaget lægges op til forskellige rammevilkår for de kommunale og de statslige ruter. 5

6 Den nye ordning om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. udmøntes gennem lovgivning for de ikke-statslige færgeruter. For de statslige færgeruter er der tale om, at Transport- og Bygningsministeriet indgår kontrakter med en operatør, som varetager driften af færgeruten. Kontrakterne indgås ved udbud og gælder typisk en periode på 6 til 10 år. Operatøren modtager et tilskud, som fastsættes i forbindelse med udbuddet, og for dette skal operatøren opfylde samtlige kontraktvilkår. Dette gælder også vilkår for billetpriser. Det betyder, at prisreduktionerne skal forhandles med operatøren og dermed ikke nødvendigvis vil kunne øremærkes til bestemte perioder af året for de statslige færgeruter. De statslige og de ikke-statslige færgeruter fungerer således på forskellige vilkår, hvilket naturligt vil afspejle sig i udformningen af den overordnede model på de respektive områder. Dette ændrer ikke ved, at der på begge områder er tale om et øremærket tilskud, som skal anvendes til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra øer. Administration af ordningen Sammenslutningen af Danske Småøer mener, at det vil give en del ekstra administration, hvis taksterne skal ændres fire gange om året. I den forbindelse anfører sammenslutningen, at den nye ordning på godsområdet ifølge sammenslutningens kendskab har betydet en betydelig administrativ merbelastning samt udgifter til ekstra revision. Norddjurs Kommune forudsætter, at selve administrationen af ordningen, herunder indrapportering m.v. kan udformes så enkelt og effektivt, at kommunerne ikke påføres alt for tidskrævende systemer. Færgesekretariatet deler Norddjurs Kommunes ønske om en enkel og effektiv administration af ordningen. Den konkrete tilrettelæggelse af den nye ordning for nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra øer sker lokalt med udgangspunkt i lokale forhold. Det er netop med til at sikre, at ordningen er så enkel og let administrerbar som muligt. Det er Social- og Indenrigsministeriets opfattelse, at de administrative omkostninger, der måtte være forbundet med at ændre færgetaksterne i løbet af året, er af begrænset omfang sammenholdt med de gevinster, som markant lavere færgetakster i skuldersæsonerne har for turismen og bosætningen. Tilskuddene til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring er øremærkede. Det er derfor påkrævet, at der skal være en revisorpåtegning i kommunens opfølgningsredegørelse. Udgifter til revisorpåtegning kan inden for rimelighedens grænser afholdes af tilskuddet. 6

7 Lokal forvaltning Færgegruppen v/ John Kristensen (Ærø) ønsker, at Social- og Indenrigsministeriet præciserer over for Ærø Kommune, at der skal indføres differentierede billetpriser i forhold til de sejlede afstande. Ifølge Færgegruppens opfattelse vil det betyde en reduktion af billetpriserne i henhold til lovens ånd og pålydende. Færgegruppen fremfører i den forbindelse, at Ærø Kommune tilgodeser ruten mellem Ærøskøbing og Svendborg på bekostning af de to øvrige ruter til Ærø. Færgegruppen nævner i den forbindelse, at Ærø Kommunes beslutning om at nedlægge ruten mellem Marstal og Rudkøbing efter Færgegruppens vurdering har betydet en ekstra omkostning på 6,8 mio. kr. årligt. Torben Bjørn Christiansen fra Ærø deler Færgegruppens synspunkter. Færgebetjeningen af de små øer er et kommunalt anliggende. Det er således Ærø Kommune, som træffer beslutning om sejlruter, fartplaner, takster m.v. for besejlingen af Ærø. Færgebetjeningen er en lokal opgave, som naturligt hører hjemme i det lokale nærdemokrati. Øvrige bemærkninger Sammenslutningen af Danske Småøer finder det vigtigt, at der gives mulighed for lokalt at begrænse biltrafikken eller helt afvise biler, sådan som nogle øer gør i dag. Hvad angår disse tilfælde mener sammenslutningen, at eventuelt overskydende midler skal kunne anvendes året efter til andre takstnedsættelser eller andre serviceforbedringer på færgeområdet fremfor at måtte frasige sig et tilskud. Sammenslutningen af Danske Småøer finder, at det bør præciseres, at andre serviceforbedringer ikke omfatter den almindelige drift af færgerne, der kan være fordyret af stigende brændstofpriser eller værftsophold. Endvidere finder sammenslutningen, at det er uklart, om eventuelt overskydende midler kan anvendes uden for skuldersæsonerne i det efterfølgende kalenderår. Sammenslutningen af Danske Småøer ønsker en præcisering af, at hvis der måtte blive oprettet en ny færgerute til en af de omfattede øer vil det forudsætte, at der sker en tilsvarende forøgelse af tilskudsmidlerne, hvis den nye rute skal omfattes af ordningen. Sammenslutningen af Danske Småøer mener, at Mandø skal indgå i ordningen, fordi Mandø som de øvrige småøer er et udsat øsamfund, og det vil have samme betydning for Mandø, som det har for de øvrige øer, at blive omfattet af landevejsprincippet. Haderslev Kommune ønsker mulighed for, at uforbrugte midler kan anvendes i forbindelse med events på øen, hvor sejlads uden for normal sejlplan kan være gavnlig for arrangementet. Holbæk Kommune fremfører, at tilskuddet til Østre Færge til nedsættelse af takster på godsområdet formidles gennem Holbæk Kommune. I den forbindelse bemærker kommunen, at det af lovforslaget fremgår, at Østre Færge vil modtage tilskud på passagerområdet gennem Frederikssund Kommune. Orø Beboerforening v/ Erik Fuchs ønsker at gøre opmærksom på, at tilskuddet til færgeruten mellem Hammer Bakke og Orø skal gives via Holbæk Kommune, idet der 7

8 henvises til en passus i lovforslagets bemærkninger, hvor Frederikssund Kommune nævnes i tilknytning til en beskrivelse af færgeruten fra Hammer Bakke. Det er vigtigt at udforme en ordning, som giver mulighed for at tilgodese lokale ønsker og prioriteringer. Lovforslaget åbner derfor op for, at en kommune kan indgå aftale med social- og indenrigsministeren om, at tilskuddet kan reduceres i særlige tilfælde, fx for at reducere biltrafik på en ø. Det vil imidlertid ikke være i overensstemmelse med intentionerne i ordningen, at eventuelt overskydende midler skal kunne anvendes i hele det efterfølgende kalenderår. Som bestemmelserne er udformet, kan eventuelt overskydende midler alene anvendes i det efterfølgende kalenderår inden for den fastlagte overordnede tidsramme. Der ses ikke at være grundlag for at ændre dette. Social- og Indenrigsministeriet finder, at der kan være et behov for at præcisere, at eventuelt overskydende midler skal anvendes til nedsættelse af færgetakster. Tilskud, herunder eventuelt uforbrugte midler fra det foregående kalenderår, kan inden for den fastlagte overordnede tidsramme anvendes til nedsættelse af færgetakster i forbindelse med særlige events på en ø, hvor der er sejlads uden for den normale sejlplan. Såfremt der på et senere tidspunkt måtte blive oprettet en ny rute til en af de omfattede øer, vil denne også blive omfattet af ordningen om nedsættelse af færgetakster. Der skal i givet fald tages konkret stilling til, hvorledes dette kan ske. Da der ikke er nogen færge til Mandø, kan denne ø ikke blive omfattet af ordningen. Østre Færge vil modtage tilskud gennem Holbæk Kommune således, som det også er tilfældet på godsområdet. Frederikssund Kommune nævnes i en parentetisk bemærkning, men er alene medtaget som en serviceinformation om, at der er en privat færge, som sejler til Orø fra Hammer Bakke i Frederikssund Kommune. Denne serviceinformation udgår, så misforståelser undgås. Det præciseres i lovforslagets bemærkninger, at anvendelsen af eventuelt overskydende midler alene kan anvendes til nedsættelse af færgetakster, dvs. at teksten: eller andre serviceforbedringer på færgeområdet udgår. Endvidere udgår serviceinformationen om Frederikssund Kommune. Bemærkningerne giver ikke i øvrigt anledning til ændringer i lovforslaget. 8

Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Opgaver og struktur Sagsbehandler MB Koordineret med Sagsnr. 2015-6327 Doknr. 276602 Dato 29-02-2016 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Læs mere

2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag.

2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag. 2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrignsmin., j.nr. 2015-6327 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag. til

Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag. til Lovforslag nr. L 179 Folketinget 2015-16 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til

Læs mere

Modtagne høringssvar Økonomi- og Indenrigsministeriet har modtaget i alt 19 høringssvar.

Modtagne høringssvar Økonomi- og Indenrigsministeriet har modtaget i alt 19 høringssvar. Enhed ADMPOL Sagsbehandler MB Koordineret med Høringsnotat til Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer om forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer Enhed ADMPOL Sagsbehandler MB/SWLE Koordineret med Sagsnr. 2015-2167 Doknr. 218775 Dato 26-03-2015 UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer I medfør af

Læs mere

ULØ høring om trafikal ligestilling af øerne

ULØ høring om trafikal ligestilling af øerne Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 (2. samling) ULØ Alm.del Bilag 18 Offentligt ULØ høring om trafikal ligestilling af øerne 1. September 2015 V 59 om konkurrencevilkår for økommuner og småøer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner 2014/1 LSF 159 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-20733 Fremsat den 11. marts 2015 af økonomi-

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Admpol Høringsudkast Sagsbehandler MB Koordineret med Sagsnr. 2014-20733 Doknr. 180907 Dato 19-01-2015 Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Nedsættelse

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer

Udkast til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer Enhed Opgaver og struktur Sagsbehandler MB Udkast til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer Koordineret med Sagsnr. 2016-2980 Doknr. 343223 Dato

Læs mere

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer BEK nr 639 af 11/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. maj 2015 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-2167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 35 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 35 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del Bilag 35 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. december 2016 Oversigt over svar fra kommuner m.fl. om anvendelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer BEK nr xxx 2016 (Udkast) Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-5754 Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra

Læs mere

Der er ikke på noget møde truffet endelig beslutning om at iværksætte den påtænkte tre-kantsejlads.

Der er ikke på noget møde truffet endelig beslutning om at iværksætte den påtænkte tre-kantsejlads. Vedr. evt. færgesejlads Rudkøbing - Strynø - Marstal Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø behandlede på sit møde den 20. april 2015 første gang et forslag om at undersøge muligheden for etablering af sejlads

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 320 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Anledning Samråd i Transport-, bygnings-

Læs mere

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene

Læs mere

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Stena Line Færgevej 1, Grenaa Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den 15. marts 2016 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Spørgsmål. Samrådsspørgsmål C Hvilke initiativer vil ministrene tage for at sikre en reel nedsættelse af færgetaksterne på 95 mio.

Spørgsmål. Samrådsspørgsmål C Hvilke initiativer vil ministrene tage for at sikre en reel nedsættelse af færgetaksterne på 95 mio. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt 10. november 2016 J.nr 16-1557282. Moms, Afgifter og Told KER, AFL Samrådsspørgsmål A-D - Tale til besvarelse

Læs mere

afs i rapporten: Kommunal udligning og generelle tilskud 2014, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Juni 2013

afs i rapporten: Kommunal udligning og generelle tilskud 2014, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Juni 2013 Dokumentation Avisartikler De avisartikler, der er refereret i brevet finder du i Bilag 7 nedenfor. Driftstilskud og investeringsstøtte for 2014 fremgår af: Bilag 1: Sammensætning af Ø-tilskuddet i 2014

Læs mere

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Stena Line Færgevej 1, Grenaa Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den 15. marts 2016 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Johan Richardy (formand) Steen

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 194 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 194 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 194 Offentligt Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner

Læs mere

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm Dato J. nr. 11. decemer 2014 2014-3228 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Afgrænsning af yderområder

Afgrænsning af yderområder 11. oktober 2011 Afgrænsning af yderområder Kampagnens afgrænsning af yderområder Kampagnen tager udgangspunkt i en afgrænsning, der sammenfatter yderområderne ifølge tre officielt anvendte definitioner:

Læs mere

Færgesejladsens rolle i fremtidens infrastruktur v/ Mikkel Sune Smith. Transportministeriet

Færgesejladsens rolle i fremtidens infrastruktur v/ Mikkel Sune Smith. Transportministeriet Færgesejladsens rolle i fremtidens infrastruktur v/ Mikkel Sune Smith Samfundsbegrundede ruter Staten () er ansvarlig for de samfundsbegrundede færgeruter: Rønne-Ystad og Rønne-Køge Samsø-Kalundborg Bøjden-Fynshav

Læs mere

Besvarelse af samrådsspørgsmål W, X, Y og Z vedr. færgebetjeningen af Bornholm. Samrådsspørgsmål W:

Besvarelse af samrådsspørgsmål W, X, Y og Z vedr. færgebetjeningen af Bornholm. Samrådsspørgsmål W: Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 418 Offentligt TALEMANUSKRIPT Besvarelse af samrådsspørgsmål W, X, Y og Z vedr. færgebetjeningen af Bornholm Side 1 af 16 Samrådsspørgsmål

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse: Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 37 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 37 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Bilag 37 Offentligt Til Økonomi- og Indenrigsminister Morten Østergaard Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen Udvalget for Landdistrikter

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Kommunikationsplan for Færgesekretariatet

Kommunikationsplan for Færgesekretariatet Uddrag af Kommunikationsplan for Færgesekretariatet Færgesekretariatet er et nyt samarbejde, der startede med etablering af sekretariatet pr. 1. marts 2015. Sekretariatet er etableret af landets 18 ø-kommuner.

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark er en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 588 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 588 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 588 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 2. september 2016 2016-3618 Landgangspassagerer på Rønne-Ystad På baggrund af henvendelser

Læs mere

(2. samling) S 2609, S 2609 Offentligt

(2. samling) S 2609, S 2609 Offentligt 2004-05 (2. samling) S 2609, S 2609 Offentligt Folketingets Lovsekretariat Christiansborg 1240 København K Dato J.nr. : : 4. august 2005 003-000239 Folketingsmedlem Morten Homann (SF) har den 18. juli

Læs mere

5 Bornholms krav og ønsker til 3. udbud af færgebetjeningen af Bornholm

5 Bornholms krav og ønsker til 3. udbud af færgebetjeningen af Bornholm 5 Bornholms krav og ønsker til 3. udbud af færgebetjeningen af Bornholm 30.10.40G01-0028 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm 19-06-2014 5 Kontaktrådet

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer (Omtryk Yderligere evalueringer) ULØ Alm.del Bilag 16 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer (Omtryk Yderligere evalueringer) ULØ Alm.del Bilag 16 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer -17 (Omtryk - 16-11- - Yderligere evalueringer) ULØ Alm.del Bilag 16 Offentligt LÆSØ KOMMUNE Doktorvejen 2, Byrum 9940 Læsø www.laesoe.dk Den: 14-11- Sagsnr.: 825-2015-3532

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der kan

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

Udtalelse om kvalitetsstandarder vedr. hjælp efter servicelovens 83

Udtalelse om kvalitetsstandarder vedr. hjælp efter servicelovens 83 Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Ankestyrelsen Att.: Ann-Britt Møller ast@ast.dk abmm@ast.dk Dato: 04-07-2017 Enhed: AELSAM Sagsbeh.: DEPIVR Sagsnr.:

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder

Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder (Indsatspuljen) Revideret 2011 Indhold Indhold... 2 1. Formålet med puljen...

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm (23. oktober 2002)

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm (23. oktober 2002) Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti om: Den fremtidige færgebetjening

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 81 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 181.77M.351 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling December 2015 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner 2012/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. j.nr. 1207135 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-215 Senere

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010. Kirkeministeriet Frederiksholms

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Sagsnr. 2016-2816 Doknr. 341275 Dato 07-04-2016 (Nedlæggelse

Læs mere

Kapitel 1. Analyse af færgedriften til småøerne

Kapitel 1. Analyse af færgedriften til småøerne Kapitel 1 Analyse af færgedriften til småøerne August 2013 1 Analyse af færgedriften til småøerne I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan

Læs mere

Læsøfærgen Kapacitets behov for ny færge til den fremtidige færgebetjening af Læsø Præsentation KB

Læsøfærgen Kapacitets behov for ny færge til den fremtidige færgebetjening af Læsø Præsentation KB Læsøfærgen Kapacitets behov for ny færge til den fremtidige færgebetjening af Læsø Præsentation KB 5.10.2017 Side 1 1 Erfaringer andre steder fra Side 2 Trafikspring og årlig vækst Storebælt 12.000.000

Læs mere

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Til styrkelse af efteruddannelsesindsatsen for praktikvejledere til pædagoguddannelsen er der i perioden 2010-12 afsat 36 mio. kr. (12 mio. kr. pr.

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

FERRY TALES FEMØ FÆRGEDRIFT TIL SMÅØERNE - MULIGHEDER, UDFORDRINGER SET FRA FRA ØERNES OG KOMMUNERNES SYNSVINKEL!

FERRY TALES FEMØ FÆRGEDRIFT TIL SMÅØERNE - MULIGHEDER, UDFORDRINGER SET FRA FRA ØERNES OG KOMMUNERNES SYNSVINKEL! Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 (Omtryk - 11-04-2014 - yderligere præsentation vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 126 Offentligt FERRY TALES FEMØ FÆRGEDRIFT TIL SMÅØERNE - MULIGHEDER, UDFORDRINGER SET

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Kommunikationsplan for Færgesekretariatet

Kommunikationsplan for Færgesekretariatet Kommunikationsplan for Færgesekretariatet (Opdateret Marts 2018) Færgesekretariatet er et samarbejde, der startede med etablering af sekretariatet pr. 1. marts 2015. Sekretariatet er etableret af landets

Læs mere

Passagerstatistik 2014

Passagerstatistik 2014 Passagerstatistik 2014 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2010 2014... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 9 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale ruter... 15

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 17. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende forslag til Inatsisartutlov om fordeling af midler fra visse spil. (Medlem af Naalakkersuisut for Familie,

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 L 33 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Hele denne rokade af færger kræver en række godkendelser fra TRM. DFAS skal således anmode TRM om at godkende følgende forhold:

Hele denne rokade af færger kræver en række godkendelser fra TRM. DFAS skal således anmode TRM om at godkende følgende forhold: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F DK-1220 København K Att.: Kontorchef David Klæsøe-Lund 14. januar 2014 Pr. e-mail Vedr. Forespørgsel om indsættelse af på færgeruten Bøjden- Fynshav Kære David,

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Passagerstatistik 1. halvår 2013

Passagerstatistik 1. halvår 2013 Passagerstatistik 1. halvår 2013 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2009 2013... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 10 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 650 1. oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger 1. Hovedlinjerne 2008 2. Tal for overnatninger 3. Forbrug og omsætning 4. Beskæftigelse 5. Campingpladser regionalt / lokalt 1. Hovedlinjerne 2008 På trods af den finansielle og økonomiske krise, der for

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Denne undersøgelse for 3F Byggegruppen bygger på en rundspørge til kommunerne, der har svaret på, om de anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Læs mere