Lærervejledning - Introduktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærervejledning - Introduktion"

Transkript

1 Lærervejledning - Introduktion Introduktion til lærervejledning Artikel 14. Enhver har ret til i andre lande at søge og få tilstået asyl mod forfølgelse. FN s Verdenserklæring om menneskerettighederne Der findes flygtninge i praktisk talt alle lande over hele verden, og vi læser daglig i medierne om deres udsatte situation. Modtagelsen og integrationen af flygtninge i Europa er et af samfundets vigtigste politiske og moralske spørgsmål. Mennesker bliver flygtninge når en eller flere af deres grundlæggende menneskerettigheder trues og krænkes. Ingen vælger at blive flygtning. Flygtninge er en smertefuld påmindelse om et mislykket samfund. At få viden om flygtninge og livet i eksil kan belyse vigtigheden af fredelig konflikthåndtering, økonomisk stabilitet og respekt for menneskerettighederne. At være flygtning betyder mere end bare at være udlænding. At leve i eksil betyder ofte, at man i den første tid er afhængig af andres velvilje for at få mad, tøj og tag over hovedet. UNHCR, FN s flygtningeorgan, har til opgave at sørge for at flygtninge får beskyttelse i asyllandet, og UNHCR bistår asyllandet med denne opgave. UNHCR s rolle er hovedsagelig at arbejde for, at de vestlige lande kender deres ansvar når det gælder om at give flygtninge beskyttelse. Vi håber, at lærings- og oplevelsesspillet på Internettet Mod alle odds, vil øge skoleelevers viden og forståelse for flygtninge og deres situation. I selve spillet følger vi et ungt menneskes flugt fra undertrykkelse i hjemlandet til en ny tilværelse i et andet land. På baggrundsfakta siderne kan eleverne blandt andet læse om menneskerettigheder og international ret, samt om flygtningeskæbner og om flygtninges oplevelser. Eleverne kan også se korte filmindslag og høre flygtningene selv berette om deres erfaringer på forskellige områder: Hvordan de er flygtet, hvordan det var at ankomme til et nyt land og begynde i skole eller søge arbejde. Der findes lærervejledninger til støtte for planlægning af undervisningen til alle spillets kapitler. De indeholder forslag til baggrundsmateriale, øvelser og diskussionsemner som kan hjælpe til at øge elevernes viden om flygtningespørgsmål. Menneskers flugt er et tema som egner sig til at blive taget op inden for rammerne af forskellige fag og emner, f.eks. samfundsfag, historie, geografi, litteratur og kunsthistorie. Se eller for yderligere information om flygtningespørgsmål eller for UNHCRs verdensomspændende arbejde og undervisningsmateriale til skoler. UNHCRs regionkontor for de baltiske og nordiske landene Tel: Faks: Lærervejledning Mod alle odds - Introduktion Side 1 af 1

2 Lærervejledning FORHØRET Spillet foregår i en meget presset og farlig situation. Rolleindehaveren befinder sig øje mod øje med det herskende regime og skal tage stilling til en række påstande. Det er vores håb, at eleverne vil forstå hvad menneskerettighederne betyder for dem selv, og at de vil indse hvor lidt, der skal til før konsekvenserne af handlingerne over for et uberegneligt regime bliver skæbnesvangre for indbyggerne i et givet land. Lad 4-5 elevgrupper føre en samtale om situationer, hvor der forekommer undertrykkelse. Forskellige grupper kan arbejde med forskellige temaer: At blive mobbet, at blive bagtalt, hvad der er tilladt at kunne lide/ikke lide i klassen, hvordan man skal se ud/ikke se ud i skolen, at blive frosset ud, at blive truet eller andre temaer, som du synes passer for din klasse. Lad grupperne bygge menneskelige statuer som illustrerer undertrykkelse, ydmygelse, overgreb, forfølgelse, mobning, udfrysning. Hver gruppe viser sin statue for de andre i klassen, og disse får så mulighed for at udføre et begrænset antal justeringer på statuen. Hensigten med justeringerne er at stoppe undertrykkelsen og give den undertrykte person oprejsning. Afslut gerne øvelsen med en samtale om hvordan det føltes at være undertrykker eller undertrykket og at være den/de der justerede statuen. Øvelsen har som mål at styrke elevernes kundskab om de følger det kan have for indbyggerne i et land, der lever under et regime, der krænker menneskerettighederne. Del eleverne ind i mindre grupper. Lad hver gruppe skrive hvilke rettigheder de mener, at alle mennesker burde have. Derefter skal gruppedeltagerne komme overens om hvilke ti rettigheder de anser for de allervigtigste. Lad grupperne præsentere for hinanden hvad de er kommet frem til. Til sidst kan hver gruppe skrive hvilke rettigheder de mener, er så vigtige, at de ville overveje at flygte såfremt de blev frataget disse rettigheder. Øvelsen har som formål at give eleverne bedre forståelse for hvilke forhold det er flygtninge flygter fra. ØVELSE DER KAN SKABE ØGET INDLEVELSE Gå igennem Verdenserklæringen om menneskerettighederne. Del eleverne ind i mindre grupper og lad grupperne give eksempler på hvad hver artikel betyder for dem i deres hverdag. Lad dem desuden diskutere om det eventuelt findes forskelle mellem forskellige grupper i samfundet, eller om alle i samfundet nyder godt af de samme rettigheder. Øvelsen har som mål, at give eleverne indsigt i hvor retsløs og udsat en enkeltperson kan være i et land, hvor regimet ikke går ind for demokratiske værdier og ikke respekterer menneskerettighederne. DISKUSSION Bør all information være fri? Hvad siger den danske, respektive den norske lov om for eksempel ærekrænkelse, racistiske udtalelser og ulovlig tilegnelse af andres ejendom? Har man ret til at komme med nedsættende bemærkninger om klassekammerater? Hvor går grænsen? Lærervejledning Mod alle odds - FORHØRET Side 1 af 1

3 Lærervejledning DU MÅ FLYGTE! I spillet forsøger vi at skabe en situation som ligner den mange flygtninge kommer i når de må flygte for at komme i sikkerhed og søge beskyttelse. Vort håb er, at eleverne gennem spillet vil blive kendte med de følelser man har som flygtning, og med de vanskelige overvejelser og beslutninger som flygtninge bliver tvunget til at tage og som de tager under stort pres. ØVELSE FOR STØRRE FORSTÅELSE Del klassen ind i grupper med to elever i hver gruppe. Lad hver gruppe lave en liste med de fem stærkeste følelser, som de tror de ville have hvis de var i samme situation, som rolleindehaveren i spillet. Lad dem diskutere, hvor godt de tror de ville kunne håndtere disse følelser. Øvelsen har som mål at få frem en forståelse for hvad det indebærer at måtte flygte fra sit land. Lad eleverne søge efter information på nettet, i skriftlige kilder eller ved at interviewe nogen med flygtningebaggrund i nærmiljøet således, at de på den måde kan få indblik i hvad en konkret flygtning fik med sig hjemmefra ved flugten, og hvad der bestemte hans eller hendes valg. Man kan også dele klassen op i større grupper end to og to og lade dem lede efter information om hvad flygtninge fra forskellige lande og i forskellige flugtsituationer forsøger at få med sig. Øvelsen har som mål at få eleverne til selv at reflektere over hvordan det ville føles at blive nødt til at forlade sit land for at undgå krig og forfølgelse. ØVELSE DER KAN SKABE ØGET INDLEVELSE Giv eleverne som opgave at liste ti ting op de helst ville tage med sig hvis de skulle flygte. Det skal ske på egen hånd indenfor en begrænset tid og uden at den enkelte elev rådfører sig med andre elever. Lad så eleverne præsentere deres lister for resten af klassen. Derefter skal eleverne inddeles i små grupper og under tidspres bortvælge seks af de ting de hver især har på deres liste, således at hver elev bliver siddende tilbage med kun fire ting. Øvelsen har som formål at give eleverne mulighed for at sætte sig ind i hvordan det føles at blive tvunget til at flygte hovedkuls fra deres land på grund af akut fare. DISKUSSION/GRUPPEDISKUSSION Diskuter med eleverne hvad de tænkte, da de valgte - og bortvalgte. Diskuter hvorvidt de ville have valgt anderledes hvis de havde haft mulighed for det. Diskuter hvad man vurderer/ikke vurderer og hvorfor - når man befinder sig i en ukendt situation. Diskuter rædselen, panikken og uvisheden i rolleindehaverens situation - overfør diskussionen på eleverne og få frem hvordan de havde følt sig i en tilsvarende situation. Lærervejledning Mod alle odds - DU MÅ FLYGTE! Side 1 af 1

4 Lærervejledning TAG DIG UD AF BYEN! Spillet skal give eleverne en forståelse for de vanskeligheder en person på flugt stilles overfor og de beslutninger flygtningen bliver nødt til at tage under stort pres og med fare for sin sikkerhed. ØVELSE FOR STØRRE FORSTÅELSE Del klassen ind i grupper. Giv eleverne i opgave at lede efter information om vidnesbyrd og beretninger om hvorfor mennesker har flygtet og hvordan de har flygtet fra deres lande. Brug kilder fra sitet baggrundsfakta og internettet samt aviser og skønlitteratur. Efterfølgende kan hver gruppe vælge to flygtningeskæbner fra forskellige verdensdeler og genfortælle historierne for resten av klassen. Øvelsen har som mål at give eleverne mere kundskab om årsagerne til flugt samt hvilke risici mennesker tager og udsættes for under selve flugten. Del klassen ind i grupper. Tildel hver gruppe et land som mange har flygtet fra eller flygter fra i dag. Eleverne skal derefter på forskellige måder sætte sig ind i hvordan situationen er eller har været i flygtningenes hjemland og undersøge de almindeligste årsager til at mennesker flygter fra netop det pågældende land. Forskellige menneskerettighedsorganisationer som Amnesty og Human Rights Watch har landeinformation og information om enkeltskæbner blandt flygtninge på deres hjemmesider. Efterfølgende må hver gruppe redegøre for hvad de har nået frem til om det landet de har undersøgt. Øvelsen har som mål at give eleverne bedre forståelse for den politiske og sociale situation i flygtningenes hjemlande og forskellige årsager som kan ligge bag det at mennesker flygter. ØVELSE DER KAN SKABE ØGET INDLEVELSE Del klassen ind i grupper på 3-4 elever. Lad hver elev i de enkelte grupper foreslå noget som de har brug for hvis de skal kunne flygte fra deres hjemland, hvis grænserne nu er lukkede. For eksempel kort, kompas, overlevelsesudrustning, kendskab angående minefare, falsk identitet, hjælp fra menneskeretsorganisationer, penge mv. - det er bare elevernes fantasi som sætter grænsen. Stil derefter tolv personer op i tre rækker (fire i hver række). De udgør en hindring for, at de andre kan tage sig ud af landet, og kan f.eks. agere grænsevagter, paskontrollører, angivere, politi e.l. Eleverne vælger selv hvilken kategori de tolv skal repræsentere, men de må bestemme sig før flygtningene kommer frem til dem. En gruppe flygtninge går frem til første hindring - en af deltagerne i flygtningegruppen agerer frontfigur. Hvis hindringen består i at vise pas og personen ikke har noget pas, kan hun/han ikke flygte. Hun/han må da gå til side. Nu er der tre personer tilbage i gruppen. De går videre til næste række, næste hindring. Her sker det samme igen. Er der fire personer i gruppen kan resultatet blive at bare én person klarer sig igennem. Er man tre i gruppen kan måske ingen forlade landet fordi ingen har passeret hindringerne. Øvelsen har som mål at give eleven indblik i de farer en person på flugt stilles overfor når han eller hun må forlade sit land. Lærervejledning Mod alle odds - TAG DIG UD AF BYEN! Side 1 af 1

5 Lærervejledning DU MÅ FORLADE LANDET NU! Hensigten med spillet er at lade eleverne opleve de praktiske vanskeligheder man møder under en flugt. Men også at blive bevist om hvilke beslutninger man må tage for at klare sig selv. ØVELSE DER KAN SKABE ØGET INDLEVELSE 1. Del eleverne ind i fire grupper. 2. Giv hver gruppe et fælles tilhørsforhold, f.eks. at de er slægtninge, nære venner, naboer eller fjernere bekendte. 3. Tildel enkelte i de respektive grupper yderligere problemer i form av funktionshandicap, kroniske sygdomme, høj alder, små børn og andet. 4. Giv alle grupper samme scenario. De skal flygte og i hver gruppe er det desværre tre personer som må fjernes. 5. Lad grupperne placere sig i hvert sit hjørne af klasseværelset. Kan alle i gruppen flygte sammen? Vil det sætte gruppens sikkerhed på spil? I hver gruppe skal medlemmerne nu blive enige om hvem i gruppen som ikke kan komme med fordi der er risiko for, at det vil bringe hele gruppen i fare under flugten. De som bliver stemt ud, stiller sig så op midt i værelset og argumenterer for hvilke årsager de selv anser som væsentlige nok til at de alligevel må blive tilbage i gruppen. Etter gennemgangen af disse argumenter skal gruppen bestemme, at en av dem som er stemt ud, kan komme tilbage i gruppen igen. Diskuter efterfølgende i klassen hvordan det føltes at bortvælge personer på trods af, at man ved, at følgerne kan blive katastrofale for dem som bliver tilbage i landet. Diskuter også hvordan det føles at blive stemt ud og forladt. Øvelsen har som mål at øge elevernes forståelse for hvor tunge og vanskelige valg flygtninge stilles overfor. ØVELSE DER KAN SKABE ØGET INDLEVELSE Lad eleverne skrive hvilke fem ting de tror, er det værste ved at komme helt alene til et nyt land. Diskuter det efterfølgende i klassen. Øvelsen har som formål at give eleverne mulighed for at leve sig ind i hvad det indebærer at komme alene og tomhændet til et nyt land og en uvis fremtid. Mange flygtninge er nødt til at betale agenter penge for at skaffe falske pas eller blive smuglet over grænsen. Diskuter i klassen hvad som er ret eller galt når det gælder at hjælpe mennesker til at flygte. Baggrundsmateriale til diskussionen: Lad eleverne søge efter information om Raoul Wallenberg, der organiserede en redningsaktion som reddet livet på et stort antal ungarske jøder. Lad eleverne læse om det norske fartøj Tampa der ændrede kurs for at redde 438 asylansøgere i Det Indiske Ocean i august Lad eleverne lede efter information om menneskehandel og menneskesmugling. Lærervejledning Mod alle odds - DU MÅ FORLADE LANDET NU! Side 1 af 2

6 Velegnede informationskilder er for eksempel menneskerettighedsorganisationers hjemmesider, artikler under sitet baggrundsfakta og aviser eller litteratur. Øvelsen har som mål at give eleverne mere kundskab om hvordan en del mennesker viser mod eller civilkurage for at redde medmennesker, mens andre udnytter menneskers udsathed. DISKUSSIONSØVELSE Lad eleverne frit diskutere hvordan de tror de ville føle sig i en flugtsituation. Hvad der vil være svært at håndtere, og hvad der ville være nemmest. Lærervejledning Mod alle odds - DU MÅ FORLADE LANDET NU! Side 2 af 2

7 Lærervejledning SØG BESKYTTELSE FOR NATTEN! I spillet går flugten fra hjemlandet først til et naboland. Men i dette tilfælde kan personen på flugt ikke søge asyl der. Den politiske situation i nabolandet er ustabil, landet savner en lovgivning om flygtninge og en flygtningemodtagelse. Flygtning i spillet føler sig utryg der og vil videre til et andet land ØVELSE FOR MERE KUNDSKAB Lad eleverne søge efter information under baggrundsfakta og på internettet samt i litteraturen om nedenstående spørgsmål. Giv eleverne i opgave at søge efter information om udleveringen af balterne i Sverige efter anden verdenskrig, og om jøder som blev afvist af nabolande da de forsøgte at emigrere fra Tyskland før anden verdenskrig. Nogle baltiske flygtninge følte sig ikke trygge i de nordiske lande efter krigen, men flygtede videre til Nordamerika. Lad eleverne lede efter information om flygtninge fra de nordiske og baltiske lande under 1940 erne. Del klassen ind i grupper og lad hver gruppe koncentrere sig om flygtningesituationen i et eller to lande i regionen i den pågældende epoke. Derefter fremlægger de for de øvrige elever hvad de har fundet frem til. Et alternativ kan være at lade en gruppe interviewe første eller anden generations baltiske/nordiske flygtninge i Norden eller læse om deres oplevelser i skriftlige kilder og genfortælle historien for deres klasse. Diskuter i klassen hvordan situationen så ud i de baltiske og nordiske lande på den tid og hvad som førte til flugten. Når man spørger flygtninge hvad de håber på, vil de fleste sige: Fred og muligheden til at vende hjem. Men frivilligt at vende tilbage er bare en af flere løsninger for flygtninge i verden i dag. Del eleverne ind i grupper og giv dem i opgave at søge information under baggrundsfakta om At vende hjem Integration i første asylland Integration i et tredje land Lad derefter grupperne fremlægge deres fund for klassen. FOREBYGGENDE TILTAG Mange har aldrig forestillet sig, at de ville kunne ende som flygtninge. De troede, at konflikten og bruddene på menneskerettighederne kunne forebygges. Men dette er det vanskeligste problem af alle. Der findes ingen gyldig aftale mellem medlemsstaterne i FN om hvordan flygtningesituationer skal kunne forebygges. Derimod diskuterer man sanktioner, nedrustning og om det skal være tilladt for enkeltnationer eller FN at gribe ind i andre landes indre anliggender. Del eleverne ind i grupper to og to, eller flere sammen og lad dem føre en fri diskussion om alt de kan finde på som vil kunne forebygge at mennesker tvinges til at flygte. Lad eleverne skrive deres ideer på en blok eller på tavlen og efterfølgende redegøre for dem overfor klassen. Deltagerne får nu mulighed for at tage stilling til hvordan det kan føles at vente på svar på asylansøgningen. Der findes fire alternativer, for eksempel vrede, angst, apati samt et åbent alternativ for elever der ikke kan leve sig ind i de tre andre muligheder. Hjørnerne i rummet repræsenterer disse fire muligheder. Lederen læser mulighederne op og hver enkelt deltager vælger det hjørne som svarer bedst til hvordan pågældende elev tror det vil føles. Derefter diskuterer eleverne internt i grupperne hvorfor de har valgt netop dette hjørne. Til sidst fortæller gruppen for hele klassen hvorfor de valgte som de gjorde. Hvis nogen ændrer mening under gennemgangen og vil bytte gruppe, så kan eleven få lov til det. Øvelsen har til formål at give eleverne mulighed for at forstå hvilke følelser det kan udløse at vente på besked om asyl. Lærervejledning Mod alle odds - SØG BESKYTTELSE FOR NATTEN! Side 1 af 2

8 De politiske opfattelser påvirkes af mange faktorer i samfundet. Det gælder uanset hvilket spørgsmål det drejer sig om. Denne øvelse skal hjælpe eleverne til at blive mere bevidste om hvad der har indflydelse på vores synspunkter. Del klassen op i mindre grupper og bed hver enkelt gruppe om at skrive hvad der påvirker deres synspunkter på gule papirer. Lad derefter gruppen sætte papirerne op på et ark papir og rangere faktorerne ud fra hvad der påvirker dem mest. Diskuter i klassen hvad der påvirker vores synspunkter i almindelighed, og hvad der påvirker vores opfattelse af andre mennesker, som f.eks. flygtninge. Øvelsen skal øge elevernes bevidsthed om hvad der påvirker vores synspunkter, og hvor vigtigt det er at sætte spørgsmålstegn ved stereotype forestillinger om flygtninge. ØVELSE DER KAN SKABE ØGET INDLEVELSE Lad eleverne gruppevis tænke over hvordan det ville være at begynde et nyt liv i et andet land. Lad hver gruppe blive enige om ti udsagn som handler om: Hvordan jeg gerne vil blive mødt i det nye land Hvilke egenskaber jeg ville ønske jeg selv havde Hvad jeg gerne ville vide om det nye land Øvelsen har til formål at give eleverne indsigt i hvor vanskeligt det er at være flygtning og komme til et nyt land. Lærervejledning Mod alle odds - SØG BESKYTTELSE FOR NATTEN! Side 2 af 2

9 Lærervejledning FIND EN TOLK! Spillet foregår i et asylcenter. Hensigten er at få eleverne til at indse, vor fremmedgjort man er når man hverken kan forstå eller gøre sig forståelig og samtidig har brug for hjælp til at finde sig til rette i det nye land. I hjemlandet havde asylansøgeren familie og et socialt netværk. Nu er han/hun helt alene. Mange asylansøgere er desuden urolige for deres families sikkerhed i hjemlandet. Lad eleverne diskutere hvad de måtte have behov for, hvis de skulle begynde forfra i et nyt land. De fleste flygtninge har meget få ejendele med sig til det nye land. Forklar eleverne, som udgangspunkt for øvelsen, at det eneste de har, er det tøj de har på nu. Lad derefter hver enkelt elev stå frem og demonstrere en ting som vedkommende behøver. Det er ikke tilladt at tale, de må gestikulere, tegne på tavlen eller mime. Diskuter i klassen hvilke følelser du ville have for dit hjem, hvis du var tunget til at flygte til et andet land. Lad eleverne demonstrere de ting de ville savne og skriv dem op på et stykke papir. Øvelsen har til formål at lære eleverne at forstå hvordan det er at begynde forfra med alt. Flygtninge er almindelige mennesker akkurat, som du og jeg. Forskellen er kun at de har været udsat for voldsomme oplevelser og tab. Asylansøgere og nyankomne flygtninge har mange forskellige behov. Der findes mange organisationer ellers støttegrupper som flygtninge selv har organiseret. Mange organisationer bygger på frivilligt arbejde. Lad et par elevgrupper kontakte lokale organisationer som arbejder for flygtninges rettigheder. Eller søg efter information om disse organisationer på Internettet og lad eleverne gruppevis gøre rede for organisationernes arbejde for flygtningene overfor klassen. Der kan være Amnesty, Røde Kors, Red Barnet eller andre frivillige organisationer. Mange flygtninge har været udsat for traumatiske oplevelser. Det kan være vigtigt at vide om en flygtninge har været udsat for tortur eller ej, når man behandler deres asylansøgning, men også for at kunne give vedkommende støtte og hjælp. Tortur er en meget smertefuld oplevelse og belastet med følelser af skyld og skam. Mange flygtninge har vanskeligt ved at snakke om det de har været udsat for. På trods af at de måske søger hjælp for problemer der stammer fra torturen. Der er oprettet flere rehabiliteringscentre for torturofre rundt omkring i verden. Lad en gruppe elever sætte sig ind i hvordan flygtninge der har været udsat for tortur kan få hjælp der hvor de bor For mange enlige flygtningebørn er livet i asyllandet vanskeligt. De har ofte tunge og triste oplevelser bag sig og kommer til et fremmed land uden forældre eller andre voksne slægtninge. Red Barnet, blandt andre, arbejder for at hjælpe disse flygtningebørn. Lad en gruppe elever sætte sig ind i de faktiske forhold for enlige mindreårige asylansøgere og flygtninge; hvor mange er de, hvilke problemer har de og hvilken rolle spiller den hjælp de kan få fra de frivillige organisationer som Red Barnet og andre. Øvelsen har til formål at give eleverne en større indsigt i de særlige problemer flygtninge og asylansøgere kan have, og hvilken hjælp de eventuelt kan få fra samfundet. Lærervejledning Mod alle odds - FIND EN TOLK! Side 1 af 2

10 ØVELSE DER KAN SKABE ØGET INDLEVELSE Lad alle eleverne skrive en liste med tre vigtige områder hvor de har brug for deres venner, og tre områder hvor de har brug for familien. Tag så først muligheden for at henvende sig til vennerne fra dem for nu er de alene i et nyt land. Lad dem i stedet vælge en eller flere personer som skal erstatte vennerne. Tag derefter familien væk og lad eleverne erstatte den med en eller flere andre personer. Diskuter hvilke muligheder eleverne har uden familie eller venner til at støtte sig til. Øvelsen har til formål at give eleverne mulighed for at leve sig ind i hvad det indebærer at være uden et socialt netværk. Referencelitteratur Om enlige mindreårige asylansøgere og flygtninge. Sammen med børnebogsforfatteren Rose Lagercrantz har Ilon Wikland skildret sin barndom i bogen Den lange, lange rejse (Oslo 1995, Damms forlag). Ilon Wikland, illustrator, kom til Sverige som flygtning i 14 års alderen fra Estland. Hun er frem for alt kendt for sine illustrationer af Astrid Lindgrens bøger. Lærervejledning Mod alle odds - FIND EN TOLK! Side 2 af 2

11 Lærervejledning FLYGTNING ELLER INDVANDRER? I spillet skal eleverne tage stilling til hvorvidt nogle personer er flygtninge eller indvandrere. Retten til at søge asyl og få beskyttelse mod forfølgelse er grundlæggende i international ret. Det som skiller flygtninge fra andre mennesker med behov for sådan hjælp, er flygtningenes behov for international beskyttelse. Mange mennesker kan henvende sig til deres lands myndigheder for at få sine rettigheter i varetaget - selv om det i visse lande kan være svært, eller at man ikke når frem i det hele taget. Men det kan flygtninge ikke gøre. Flygtninge kan ikke vende sig til deres hjemlandes myndigheder for at få den beskyttelse, som de har behov for eller for at få deres rettigheder varetaget. UNHCR har fået i opgave at sørge for at flygtninge får beskyttelse i landene hvor de søger asyl. Først og fremsat skal UNHCR holde øje med at flygtninge ikke tvinges tilbage til et land, hvor de risikerer forfølgelse. International beskyttelse er ikke bare fysisk sikkerhed. UNHCR arbejder også for at andre af flygtningenes grundlæggende menneskerettigheder bliver respekterede. Desuden har flygtninge ret til at blive genforenet med deres familier. Bed eleverne i klassen om at forklare hvad asyl er. Del derefter en kopi af følgende tekst ud: At blive tvunget til at flygte er ofte resultatet af forskellige baggrundsårsager som gradvis bliver stærkere. Men så kan det pludseligt ske noget som udløser et hændelsesforløb der ender med flugt. Asyl er når en anden stat giver personer på flugt adgang til deres territorium og beskyttelse. Diskuter i klassen hvad asyl kan indebære. Retten til at søge asyl finder vi i artikel 14 i Verdenserklæringen om menneskerettighederne. Læs i klassen artikel 14, punkt et og to, og diskuter den. Verdenserklæringen om menneskerettighederne finder du under sitet baggrundsfakta i Mod alle odds. Bed klassen at læse artiklen Asyl gennem historien under baggrundsfakta, og diskuter hvorfor forskellige kulturer og religiøse retninger er gået ind for at give asyl til politisk forfulgte gennem tiderne. Forklar begrebet asylsøger for klassen - det er en person som har passeret en international grænse og søgt asyl i et andet land. En asylsøger har bedt om beskyttelse og har dermed ret til ikke at blive sendt videre til et land, hvor han eller hun vil kunne komme i fare. At samle information ind om overgreb og krænkelser af menneskerettighederne i forskellige lande er af stor betydning for organisationer som støtter flygtninge og arbejder for menneskerettighederne. I Amnesty Internationals hovedkontor findes der en stor afdeling som arbejder med landeinformationer. De benytter sig af mange forskellige kilder for at overvåge hvad der sker i et givet land. Del klassen ind i grupper og giv hver gruppe i opgave at sætte sig in i et konkret land på nettet for at studere menneskerettighedssituationen i det pågældende land. Amnesty International og Human Rights Watch er blandt menneskeretsorganisationerne, som arbejder den slags information. Eleverne skal også forsøge at finde frem til hvilke kilder menneskeretsorganisationerne henviser til i deres information om det valgte land. Også UNHCR har landeinformation på den engelsksprogede hjemmeside Bed grupperne at gøre rede for hvad de er nået frem til overfor de andre i klassen, og lad dem diskutere betydningen af at have flere kilder, som er uafhængige af hinanden, for at øge pålideligheden af oplysningerne. Øvelsen har som formål at give eleverne kundskab om hvad der ligger i begrebet asyl og hvad det indebærer, samt hvem som har ret til at få asyl. FN definerer en flygtning som en person der befinder sig udenfor det land som han eller hun er borger i, og som ikke kan vende tilbage på grund af berettiget frygt for forfølgelse på grund af sin etniske tilhørighed, sin tilhørighed til en vis samfundsgruppe eller på grund af sin religiøse eller politiske overbevisning. Men UNHCR s arbejde går ofte ud på at give beskyttelse og hjælp til mennesker som flygter fra en kombination af forfølgelse, Lærervejledning Mod alle odds - FLYGTNING ELLER INDVANDRER? Side 1 af 2

12 væbnet konflikt og krænkelser af menneskerettighederne. Af og til hjælper UNHCR også interne flygtninge med beskyttelse og bistand fordi de befinder sig i flygtningelignende situationer. Hvad er forfølgelse? For at få flygtningestatus skal indvandringsmyndighederne i et land afgøre om den enkelte asylansøger har en velbegrundet frygt for forfølgelse. Men hvordan man definerer en persons velbegrundede frygt kan afhænge af myndighedernes tolkning af begrebet. Lad eleverne arbejde sammen to og to og præsentere sin egen definition af begrebet forfølgelse. De kan arbejde med følgende påstande og markere i hvilke tilfælde de mener det er et spørgsmål om forfølgelse. Når alle elever er færdige med deres besvarelser kan klassen sammenligne gruppernes svar og definitioner. Jeg er bange for at blive arresteret på grund af mine politiske meninger og tortur forekommer i mit land. Det er ulovligt at tale mit sprog offentligt, og jeg må ikke give mit barn et navn på vort sprog. Min bror er blevet fængslet fordi han har synspunkter som vor regering ikke synes om. Jeg kan ikke få et bedre job på grund af mine papirer. Af dem fremgår det, at jeg tilhører en bestemt religiøs gruppe. Mine forældre vil tvinge mig til at gifte mig med en person som jeg overhovedet ikke vil gifte mig med. Jeg må ikke udøve min religion. Den er ulovlig. Der er obligatorisk militærtjeneste i mit land. Jeg vil ikke ind i militæret. Jeg mener, at det de militære gør i vort land, er forkert. Jeg har været udsat for overgreb fordi jeg tilhører en særlig etnisk gruppe. Politiet lukker øjnene for sådanne overgreb. Jeg er bange for at det vil ske igen. Jeg vil forlade mit land, men det er ulovligt at rejse ud. Jeg er en homoseksuel mand og homoseksuelle forhold er forbudt i vort land. Hvis folk der hvor jeg bor, kendte min seksuelle orientering er jeg sikker på, at de ville brænde mit hus ned og tvinge mig til at flytte. Jeg er bange. Jeg er aktiv i vores fagforening. Andre aktivister i foreningen er forsvundet og deres lig er senere blevet fundet. Min datter er meget syg og vi har ikke råd til at betale for den hjerteoperation som hun trænger til. Nu søger vi asyl i et andet land. Jeg har allerede siddet otte år i fængsel for at have kritiseret regeringen på et offentligt møde. Nu er jeg bange for at blive fængslet igen. Det politiske parti som jeg tilhører, er netop blevet erklæret ulovlig. Jeg vil købe mere jord og udvide gården. Men det er ulovligt at eje mere end 2,5 hektar Til støtte for diskussionen kan eleverne læse spørgsmål og svar om flygtningenes beskyttelse under sitet baggrundsfakta. Øvelsens formål er at give eleverne en forståelse for hvad asyl indebærer og baggrunden for at mennesker søger om asyl. ØVELSE DER KAN SKABE ØGET INDLEVELSE Lad eleverne illustrere begreber eller ord relateret til selve flugten ved, at de gruppevis former statuer med deres kroppe. Hver gruppe modtager et nedskrevet ord eller begreb som de skal tænke igennem, for eksempel flugt, grænse, frygt, jaget, skræk, tab, afvist eller velkommen o.l. I grupperne diskuterer eleverne det pågældende tema og former derefter med deres kroppe en statue som formidler den fælles tolkning af ordet eller begrebet som gruppen fik tildelt. Derefter viser hver gruppe statuen for resten af klassen. Resten af klassen betragter statuen. Hver enkel elev associerer frit over hvad de ser og skriver enkelte ord eller korte meninger ned som overskrifter til hvert af billederne statuerne fremkalder. Lad eleverne to og to sammenligne indtrykkene og overskrifterne. Spørg derefter eleverne i hver gruppe hvordan det føltes at visualisere netop deres ord eller begreb. Eventuelt kan eleverne efterpå skrive en kort beretning ud fra deres overskrifter og illustrere den med en tegning eller et foto fra en avis e.l. Øvelsen har som formål at give eleverne bedre indsigt i den usikkerhed og rædsel, som en person oplever under selve flugten. Lærervejledning Mod alle odds - FLYGTNING ELLER INDVANDRER? Side 2 af 2

13 Lærervejledning NY I KLASSEN! Spillet foregår i et klasselokale på rolleindehaverens første skoledag. Han/hun kan ikke sproget og forstår ikke hvad der forventes af ham/hende. Hensigten er at få eleverne til at tænke over hvordan det er at komme til en ny klasse som flygtning, uden at tale sproget og hvad man kan gøre for at få flygtningeelever til at føle sig velkomne i skolen. Hvad har en flygtning med sig i bagagen når det gælder oplevelser og erfaringer, og hvordan påvirker det deres dagligdag i det nye land? Bed elevere om at læse interviews med flygtninge på baggrundsfakta. Del derefter eleverne i mindre grupper. Lad dem forestille sig, at de er i en flygtningesituation, og at de netop er ankommet. Bed grupperne skrive en liste over hvad de vil få brug for i det nye land. Med det samme Efter seks måneder Denne liste kan bruges som udgangspunkt for en diskussion i klassen om flygtninges særlige behov. Øvelsens formål er at få eleverne til at tænke over flygtninges behov når de er ved at slå rod i et nye land, og hvordan de oplevelser de har med sig, kan påvirke deres tilværelse. ØVELSE DER KAN SKABE ØGET INDLEVELSE Lad eleverne læse interview med unge på sitet baggrundsfakta som fortæller om hvordan det var at begynde på en ny skole uden at kunne tale sproget. Del så klassen op i grupper og lad dem diskutere hvordan det ville føles at komme til en skole som flygtning. Placer derefter seks nummererede ark papir fra 1-6 i en række på gulvet. Tallene 1 og 6 markerer yderpunkterne. 6 betyder at man er fuldstændig enig i påstanden, 1 at man er fuldstændig uenig. Eleverne skal så tage stilling til forskellige påstande; f.eks. Det vigtigste når man er ny på en skole er at få venner Det vigtigste når man er ny på en skole er at have det rigtige tøj Det vigtigste når man er ny på en skole er at eje de rigtige ting (f.eks. en mp3 afspiller) Det vigtigste når man er ny på en skole er at få gode karakterer Det vigtigste når man er ny på en skole er at fedte for lærerne Deltagerne stiller sig ved det nummer der passer til deres mening. Lad deltagerne fortælle hvorfor de har stillet der hvor de står, enten individuelt eller i grupper. Derefter fremlægger de det for resten af klassen. Eleverne kan ændre mening efter at have hørt en andens mening. Lad gerne eleverne forklare sådanne meningsændringer. Øvelsen har til formål at få eleverne til at reflektere over hvordan det ville være at komme til en ny skole i et nyt land, midt i skoleåret. Tal sammen om musik, tøj smag, synspunkter, erfaringer, religion mm., og hvordan det påvirker mennesker. Hvor let/svært er det at fastholde sin mening når gruppen mener noget andet? Lad alle eleverne sammen definere et antal kategorier ud fra diskussionen (tøj, religion, musik mm). Del tavlen op i disse kategorier og lad eleverne skrive 3-5 stykker papir med de ting de vil tro er det værste ved at være ny i klassen midt i skoleåret. Lad derefter eleverne rangere disse muligheder. Diskuter så hvordan man kan gøre det lettere for den/de nye at komme ind i den nye klasse. Øvelsen har til formål at lade eleverne tænke over hvor anderledes ting og opførsel som vi betragter som naturlige og selvfølgelige, kan være for fremmede. Dette kan påvirke hvor let eller vanskeligt det er at komme ind i en ny klasse. Lærervejledning Mod alle odds - NY I KLASSEN! Side 1 af 1

14 Lærervejledning SØG JOB! Spillet foregår i en situation hvor rolleindehaveren skal søge sit første job. Eleven får en mulighed for at fornemme hvordan det er for en flygtning at forsøge at få et job i det nye land. Kun på den måde kan flygtningen tjene penge, få kontrol over sit eget liv og undgå at føle sig afhængig af andres hjælp. Lad klassen læse artiklerne på sitet baggrundsfakta om at søge job, om diskriminering samt interviews med flygtninge som fortæller om sine erfaringer. Giv så klassen til opgave at lave et informationshæfte til flygtninge som søger job. I hæftet kan de for eksempel skrive om retten til et arbejde, lov imod diskriminering, det lokale arbejdsmarked, hvordan man skriver en ansøgning og et cv samt hvad man bør tænke på i forbindelse med en jobsamtale. Lad eleverne få besøg af en sagsbehandler fra et jobcenter som kan fortælle om hvordan virkeligheden ser ud. Lad eleverne forberede spørgsmål før besøget. Øvelsen har til formål at give eleverne et indtryk af hvordan mange med udenlandsk baggrund har problemer med at komme ind på det danske arbejdsmarked og hvilke årsager der kan være til det: Sprog, en uddannelse der ikke er efterspurgt i det nye land, høj arbejdsløshed, udenlandsk efternavn osv. Lad eleverne skrive fem fordomme op som de tror flygtninge kan blive mødt med til jobsamtaler. Skriv dem alle fem op på tavlen og lad eleverne diskutere hvad man kan gøre for at bekæmpe dem. Øvelsen har til formål at give eleverne en forståelse af hvilke fordomme flygtninge kan blive mødt med når de søger job. ØVELSE DER KAN SKABE ØGET INDLEVELSE Lad eleverne diskutere hvad flygtninge kan gøre for at undgå fordomme og få et job. Diskuter også i klassen hvad andre parter i samfundet kan gøre for at hjælpe flygtninge med at få job. Øvelsen har til formål at få eleverne til at indse at der findes mange hindringer som flygtninge og mennesker af udenlandsk herkomst må overvinde, for at komme ind på arbejdsmarkedet. Lærervejledning Mod alle odds - SØG JOB! Side 1 af 1

15 Lærervejledning TID TIL AT KØBE IND I dette spil havner rolleindehaveren i en situation hvor han/hun udsættes for fordomme og erfarer hvor fordommene kommer fra og hvordan de opstår. Fordomme, frygt og fjendtlighed mod indvandrere og flygtninge er stigende i Europa. Politiske partier med et fremmedfjendtligt synspunkt er dukket op i flere lande. Del eleverne ind i mindre grupper og lad dem diskutere gruppevis om de mener at deres gruppe hører til i kategorien: jeg har fordomme, jeg har få fordomme, jeg har mange fordomme, jeg har ingen fordomme. Lad derefter hver gruppe skrive nogle fordomme ned mindst fem som en eller flere af dem har. Derefter skal de bytte deres liste med en anden gruppes liste. De skal nu tage de nye fordomme og tænke over baggrunden for dem. Alle grupper lægger derefter deres synspunkter frem for de andre i klassen og diskussionen fortsætter. Øvelsen har til formål at give eleverne indsigt i hvordan vi skaber fordomme, negative holdninger mod, eller negative synspunkter om mennesker eller grupper som vi ikke kender så meget til. Hvordan vi ser verden omkring os igennem dem og os briller. - Lækker tøs men hende skal man nok ikke røre, så får man hendes fætter på nakken. Lad eleverne læse artiklerne på sitet baggrundsfakta om fordomme og racisme og om Internet sitet Quick Respons, som forholder sig til nyheder om indvandring, integration og fremmedhad. Lad dem samle aviser igennem en uge, gerne fra forskellige lande f.eks. EU medlemslande eller nordiske lande. Tag alle artikler om flygtninge, klip dem ud og kopier dem, og lad eleverne gå sammen to og to om at markere alle fakta de finder i artiklerne med en farve. Derefter markerer de alle de ord som udtrykker følelser eller som er fordomsfulde med en anden farve. På den måde får man et visuelt billede af balancen mellem fakta og følelser i avisartikler om flygtninge. - De kommer her og tager vores jobs, og så må man selv være på understøttelse DISKUSSION Diskuter artikel 30 i Verdenserklæringen om menneskerettighederne i klassen. Artikel 30. Intet i denne erklæring må fortolkes som givende nogen stat, gruppe eller enkeltperson hjemmel til at indlade sig på nogen virksomhed eller foretage nogen handling, der tilsigter at nedbryde nogen af de heri opregnede rettigheder og friheder. - Må vi se hvad du har i tasken? Verdenserklæringens sidste artikel handler om vores alles ansvar for at respektere hinandens friheder og rettigheder. Ingen myndighed, forening, skole eller person må fratage andre mennesker deres rettigheder og friheder. Racistiske meninger er ikke forbudt (samvittigheds- og tankefrihed) men man må ikke sprede dem (ytringsfrihed) fordi racistiske meninger krænker alles ligeværd. Frihed indebærer ikke at man har lov til at krænke og true andre. Lærervejledning Mod alle odds - TID TIL AT KØBE IND Side 1 af 2

16 Diskuter i klassen forskellen mellem at tro og tænke som man vil, og at krænke andre. Lad eleverne fortælle i klassen om de har oplevet tilfælde hvor de selv eller andre er gået over grænsen. Diskuter også begreber som hensyn og respekt. Lad til sidst klassen lede efter information om hvad lovgivningen siger om hetz mod folkegrupper. Øvelsen har til formål at få eleverne til at forstå hvordan fordomme opstår og spredes, og se deres egen rolle i det store perspektiv samt at forstå hvordan de selv kan påvirke. Lærervejledning Mod alle odds - TID TIL AT KØBE IND Side 2 af 2

17 Lærervejledning SORTER ETTER OPRINDELSE! I dette spil får brugeren mulighed for at indse at meget af det vi tror stammer fra vores eget land ikke altid gør det. Handel, folkevandring og rejser har blandt andet bidraget til at varer og traditioner er blevet spredt mellem lande og kulturer. Vores navne kan give os et billede af hvordan kulturer fra andre dele af verden har påvirket os igennem tiden. Lån bøger til klassen om navnes oprindelse, eller lad eleverne søge på Internettet for at finde betydningen af deres eget navn og hvor det stammer fra. Fortæl derefter klassen om baggrunden for de forskellige elevers navn og diskuter hvilke kulturer, lande og religioner mm. der har haft indflydelse på navnene. Diskuter også gerne hvilken betydning navnet kan have for en persons identitet, hvordan vi reagerer på usædvanlige navne og hvordan arbejdsgivere eventuelt kan reagere på udenlandske navne. For eksempel: Agnes kommer fra et græsk ord for kysk. Cecilie er et romersk slægtsnavn, dannet af ordet caecus som betyder blind, og antages at være dannet netop fordi slægtens stamfader var blind. Hanne er et hebraisk, bibelsk navn som betyder nåde. Ingrid er dannet af den nordiske gud Ing og skal betyde Ing s favorit eller elskede. Jenny er en engelsk forkortelse af Johanna som er den kvindelige form af Johannes, et bibelsk navn som betyder Herren er nådig. Klara kommer fra latin og betyder den klare eller lyse. Andreas er et græsk navn som betyder mand. Benny er det engelske kælenavn for Benjamin, som er hebraisk og betyder lykkens søn. Fabian oprinder fra det romerske slægtsnavn Fabius som betyder "bæreren tilhører Fabius hus". Erik er et gammelt nordisk navn som betyder den som hersker alene. Kenneth siges at være keltisk og betyde smuk. Magnus kommer fra det latinske Magnus som betyder stor. Niels er en dansk variant af Nikolaus, som kommer fra græsk og betyder noget i retning af folkets sejer. Øvelsen har til formål at give klassen forståelse for hvordan kulturer, lande og folk op igennem historien har påvirket hinandens traditioner og samfundsudvikling. Lad hver enkelt elev skrive en liste med de ting de tror, er af dansk oprindelse. Gennemgå sammen hvor tingene egentlig stammer fra. Tag gerne eksempler fra spillet og/eller gå ind på sitet baggrundsfakta og læs om tingenes oprindelse. Diskuter i klassen hvordan indvandring fa flygtninge og arbejdskraft i 1900-tallet har påvirket madvaner og kultur og andre normer i Danmark, og også hvordan indvandrernes egne traditioner og madkultur kan blive forandret i det nye hjemland. Øvelsen har til formål at få eleverne til at forstå hvordan kulturmønstre igennem tiden beriger og har beriget vores hverdag og hvordan nye normer og vaner vokser frem i samfundet. Hvordan ser elevernes personlige rødder ud? Lad eleverne tegne deres egen stamtavle så langt de kan. Lad eleverne bede forældrene og bedsteforældrene om hjælp. Hvilke landsdele eller evt. andre lande kommer deres slægt fra? Hvorfor er de engang flyttet, eller er de måske flygtet for at søge beskyttelse i et andet land? Var der nogen i slægten der udvandrede tidligt i 1900-tallet? Lad derefter eleverne kort fortælle resten af klasse om slægtens historie. Skriv i fællesskab en liste med de lande, religioner, folkegrupper mm. som er repræsenteret i elevernes stamtavler. Lærervejledning Mod alle odds - SORTER ETTER OPRINDELSE! Side 1 af 2

18 Hvis der findes mange nationaliteter i klassen, er der mulighed for at sætte et verdenskort op i klasselokalet. Lad da alle eleverne sætte en nål i det eller de lande deres forældre kommer fra. Træk så en sytråd mellem alle nålene. Øvelsen har til formål at gøre eleverne klar over deres egen og klassekammeraternes oprindelse. Det vil give dem en bedre forståelse af begreber som folkevandringer, flugt og mangfoldighed i samfundet. Lærervejledning Mod alle odds - SORTER ETTER OPRINDELSE! Side 2 af 2

19 Lærervejledning DIN FØRSTE LEJLIGHED! I dette spil møder brugeren sine nye naboer og får anledning til lære hvordan de ser på de sociale roller. Omgangsformen mellem naboer og kolleger kan være meget forskellig fra kultur til kultur. Når mennesker mødes opstår der ofte spørgsmål som vi må svare på for at kunne forstå hinanden. Lad eleverne læse interviews på sitet baggrundsfakta om flygtninge, som fortæller om sin første tid i asyllandet. Lad dem også læse artiklen som handler om hvilken starthjælp en flygtning kan få til sin første bolig. Øvelsen har til formål at lære eleverne mere om hvilke regler og oplevelser, der hænger sammen med flygtninges første bolig. Lad eleverne gå sammen to og to og fundere over hvad man må sørge for når man skal have sin egen lejlighed for første gang: udgifter til indretning, indkøb af hus artikler, anskaffelse af telefon, indboforsikring mm. Lad dem derefter tænke over forskellen mellem sig selv og en flygtning som kommer helt tomhændet og skal flytte ind i sit nye hjem. Måske har eleverne ressourcer i nærmiljøet: møbler og hus artikler fra familie og venner og måske en opsparing i banken som giver vedkommende mulighed for at indrette sit første hjem. Øvelsen har til formål at give eleverne mulighed for at forstå hvordan forudsætningerne for dem selv og en nyankommet flygtning adskiller sig fra hinanden. ØVELSE DER KAN SKABE ØGET INDSIGT Del klasen op i grupper på hver tre elever. Grupperne skal diskutere indbyrdes hvordan det er at ankomme til et nyt land, at lære et nyt sprog, at være uden familie og venner samt at skabe sig en ny tilværelse. Lad derefter eleverne skrive et brev til en fantasiven, som de har i hjemlandet, og fortælle om deres nye liv. Diskuter derefter i klassen hvad eleverne tror man kan gøre som nabo, kollega eller klassekammerat for at få flygtninge til at føle sig mere velkomne. Øvelsen har til formål at give eleverne indsigt i hvordan det kan føles at måtte begynde helt forfra når man er alene og tomhændet. DISKUSSION Lad klassen lave et demografisk kort over lokalområdet og diskutere hvor arbejdere, indvandrere, funktionærer og andre befolkningsgrupper bor. Lad dem diskutere hvorfor det ser ud som det gør og hvorfor flygtninge søger til visse områder eller måske får anvist boliger i bestemte bydele. Diskuter også med eleverne om de selv bor hvor de helst vil bo. Diskuter hvilke årsager der er til at de bor hvor de gør økonomiske, sociale og politiske årsager. Ofte er økonomi og status årsag til adskillelse og fremmedgørelse, ofte søger vi selv til områder hvor vores landsmænd bor for at føle sammenhørighed og få et større socialt fællesskab. Lad afslutningsvis klassen udarbejde en handlingsplan med tiltag der skal øge integrationen og fællesskabet mellem forskellige boligområder. Øvelsen har til formål ud fra forskellige perspektiver at få eleverne til at fundere over, hvad man kan gøre i samfundet, for at øge integrationen mellem forskellige grupper. Lærervejledning Mod alle odds - DIN FØRSTE LEJLIGHED! Side 1 af 1

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Metodehæfte Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Center for Udsatte Flygtninge August 2011 Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp Center for Udsatte Flygtninge Borgergade 10, 3. 1300 København

Læs mere

SÆT SPot på homofobi med din klasse

SÆT SPot på homofobi med din klasse AMNESTY INTERACTIVE SÆT SPot på homofobi med din klasse Redigeret og udarbejdet af: Amnesty International Karen Ewers Udgivet: 2012 Amnesty International Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K Tlf. 33 45

Læs mere

16 fede. aktiviteter

16 fede. aktiviteter 16 fede aktiviteter Formål Formålet med aktiviteterne om børns rettigheder er at udvide spejdere og lederes viden om og forståelse for Børnekonventionen samt at opfordre dem til at tage et medmenneskeligt

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Børns rettigheder, som de opleves af børn

Børns rettigheder, som de opleves af børn Børns rettigheder, som de opleves af børn Denne undersøgelse er bestilt af Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Dette dokument er ikke udtryk

Læs mere

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde?

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Formidlingscentret for socialt Arbejde 2002 Indhold Internationale fællesholdninger................ 4 Danmarks handlingsplan....................

Læs mere

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16 Lærervejledning Velkommen til Hele Verden i Skole 2007, som består af tre elementer, der sætter fokus på alle børns ret til en uddannelse af god kvalitet. Læsebogen LæseRaketten fortæller både fantasifulde

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ Lærervejledning Forord Dette undervisningsmateriale er udarbejdet til faget samfundsfag i 9. og 10. klasse. Det stiller skarpt på valg og dilemmaer, som vi stilles overfor, når vi skal vælge fødevarer.

Læs mere

Retten til at lære. Indledning Det indledende hæfte til Vores rettigheder vores ansvar fremfører følgende tanker om temaet Retten til at lære :

Retten til at lære. Indledning Det indledende hæfte til Vores rettigheder vores ansvar fremfører følgende tanker om temaet Retten til at lære : Retten til at lære Indledning Det indledende hæfte til Vores rettigheder vores ansvar fremfører følgende tanker om temaet Retten til at lære : Læring starter fra det øjeblik vi bliver født og fortsætter

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Projekt Samfundsfag Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost Dette er en pdf-fil med Projekt Samfundsfag. Filen er stillet

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

En dansk udgave af Exploring Humanitarian Law

En dansk udgave af Exploring Humanitarian Law Lærervejledning når krigen raser regler, dilemmaer og konsekvenser d+ En dansk udgave af Exploring Humanitarian Law når krigen raser regler, dilemmaer og konsekvenser DEN INTERNATIONALE RØDE KORS KOMITÉ

Læs mere

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv - dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv

Læs mere

Hæfte 3 Forskellige og hvad så?

Hæfte 3 Forskellige og hvad så? Hæfte 3 Forskellige og hvad så? Undervisningsmateriale om antisemitisme, racisme og diskrimination OSCE/ODIHR, Dansk Institut for Internationale Studier, Anne Frank Huset Hvem er du? Alle mennesker er

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

MINoriteter og MANGfoldighed

MINoriteter og MANGfoldighed Den forbandede kærlighed en workshop om MINoriteter og MANGfoldighed Marianne Nøhr Larsen En håndbog om en workshop Homoseksualitet. Etniske minoriteter. Religion. En sprængfarlig kombination? Håndbogen

Læs mere

Etnisk.Konsulentteam,. Center.for.Forebyggelse.og.Rådgvining. i etniske minoritetsfamilier

Etnisk.Konsulentteam,. Center.for.Forebyggelse.og.Rådgvining. i etniske minoritetsfamilier Etnisk.Konsulentteam,. Center.for.Forebyggelse.og.Rådgvining i etniske minoritetsfamilier 1 Hvorfor Social kontrol?...4 Indledning... 4 Formål og metode...5 Tag signalerne alvorligt...7 Hvad er social

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

LAD DE UNGE KOMME TIL ORDE! - ET UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 7. 10. KLASSETRIN

LAD DE UNGE KOMME TIL ORDE! - ET UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 7. 10. KLASSETRIN LAD DE UNGE KOMME TIL ORDE! - ET UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 7. 10. KLASSETRIN 7.indd 2-3 01/09/10 09.52 kære lærer! Tak fordi du vil bruge LIMBOLAND I SKOLEN i din undervisning og dermed skabe debat om

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz

En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz Mental forberedelse til Døden En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz 2 MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN En buddhistisk tilgang til Livet, Døden &

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Essays mod racisme. Udvalgte essays af studerende i gymnasiet og hf

Essays mod racisme. Udvalgte essays af studerende i gymnasiet og hf Essays mod racisme Udvalgte essays af studerende i gymnasiet og hf SOS mod Racismes digt- og essaykonkurrence 2014 Essays mod racisme SOS mod Racisme, København, 2015 Web-publikation Sat med Times New

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere