Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende"

Transkript

1 Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende Formål: I henhold til skolens vedtægter er det BALLEs formål at drive skole indenfor gældende lovgivning. Værdigrundlag: BALLE er en grundtvig/koldsk skole, hvor trivsel, dialog og livsoplysning er i centrum. Vi prioriterer et fællesskab, der fremmer den enkeltes frihed og ansvarlighed. Initiativ, glæde og faglighed er for os vigtige faktorer til personlig udvikling af elever og medarbejdere. Fællesskab: Alle elever der starter på Balle, har pligt til at indgå i alle de facetter skoleåret indebærer. Man skal behandle andre som man selv ønsker at blive behandlet og møde kammeraterne med åbent og ærligt sind. Alle skal deltage i gymnastik, livsoplysning, fortælle-sangtimer. Dagen starter med fælles morgenluft, morgenmad og morgensamling. Alle måltider og fællesarrangementer er også obligatoriske. I løbet af skoleåret laver vi introuge, dramauge og skilejrskole, der ligeledes er med til at styrke fællesskabet. Rammer for fællesskabet indebærer mødepligt til måltider, timer og andre arrangementer. Rygning er ikke tilladt ej heller spiritus og euforiserende stoffer. Man skal sove i egen seng og man må ikke gå i seng med hinanden. Vi forventer at hver enkelt udviser en almindelig god opførsel så der er plads både til dig og andre - en væsentlig del af fundamentet. Elever: Skolen optager 160 elever for delt på 3 klassetrin, en 8. klasse, tre 9 klasser og tre 10. klasser. Eleverne optages på klassetrin og linjer i den rækkefølge de tilmelder sig. Der er 80 drenge og 80 piger der bor på blandede gange. Eleverne inviteres på, 2 dage med overnatning i efteråret samt en informationsaften i foråret, før de starter. Pædagogiske arbejde/tilsyn: Eleverne er delt op i kontaktgrupper med 8 til 10 elever i hver, blandet drenge og piger. Endvidere er kontaktgrupperne sammen 2 og 2, hvor de afholder elevarrangementer sammen. Det betyder også, at der er 2 kontaktlærere pr elev, og dermed 2 forskellige lærere at gå til. Alle lærere har en kontaktgruppe og er primær kontakt til eleven og hjemmet. Hjemmet kontaktes i september efter afholdt elevsamtale. Der afholdes yderligere skole/hjem samtaler 2 gange om året ved forældredage, hvor der ligeledes laves stormøder for forældrene, indeholdt relevante diskussioner. Et af vores fokuspunkter er fastholdelse af elever. Vi har elever og deres trivsel på ugens lærermøde, samt intra, hvor der skal skrives til kontaktlæreren, hvis en af kontakteleverne ikke har det godt. Intra skal læses hver dag. Vejledning: Skolen har 4 vejledere, der afholder uddannelsessamtaler med den enkelte elev. Eleverne har mulighed for at komme i praktik, og brobygningsugen er en del af skoleforløbet.

2 Vejledningens formål "Vejledningen om valg af uddannelse og erhverv skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte elev og for samfundet"(jvf. Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv kap.1 1) Strategiplan Strategien for skolevejledningen på Balle er, at du som elev får klarhed over de muligheder, der er for fremtiden, samt at få skabt en sikkerhed i dit valg af ungdomsuddannelse. Der vil gennem dialog tages udgangspunkt i dine ønsker og muligheder for en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse. I løbet af skoleåret skal alle elever have samtaler med vejlederen efter behov, som udgangspunkt min. 2 gange. Derudover vil der være mulighed for flere samtaler, hvis enten vi (som vejledere), dine forældre eller du selv ønsker det. Eleven, forældrene og skolen er samarbejdspartnere, når det drejer sig om valg af uddannelse. Forældrene har en vigtig opgave ved uddannelsesvalget. Eleverne ønsker ligeledes, at forældrene medvirker hele vejen, da man så undgår pludselige uoverensstemmelser lige før deadline. Det er vores strategi, at den enkelte får indsigt i egne muligheder og dermed et overblik over ungdomsuddannelserne. Det er vigtigt for os, at eleverne foretager bevidste valg og er opmærksomme på deres muligheder. Der kan snakke om egne talenter, ressourcer og de menneskelige egenskaber. Livsmønstre og livskvalitet bliver vigtige emner også i andre sammenhænge end selve vejledningssamtalen. Den individuelle samtale er vigtig og foregår løbende året igennem. Uddannelsesplan: Alle elever i 9. og 10. klasse skal udfylde en uddannelsesplan, som sendes sammen med tilmeldingen til en ungdomsuddannelse. Denne plan indeholder en beskrivelse af, hvad eleven vil bruge sin uddannelse til, og hvordan eleven når frem til sit mål. Uddannelsesplanen udfyldes digitalt. Vi arbejder også med uddannelsesplan i 8. klasse. Undervisning: Balle er en boglig efterskole, hvor eleverne går op i folkeskolens afgangsprøver. Skemaet er delt op i 3 dele. Linjetimer, fællestimer og klassetimer. Skolen er delt op i 3 teams, et for hver årgang og 10. der selv laver skemaerne der kan varierer fra uge til uge. Der undervises i de prøveforberedende fag, så de står mål med folkeskolen. Se under FAG: Flere gange i løbet af året brydes den almindelige undervisning op, og erstattes af alternative temadage og uger. En almindelig dag på Balle: God morgen, du sætter selv vækkeuret og står op Mærk morgenluften en frisk gåtur Morgenmad derefter oprydning på værelset Morgensamling med sang livsoplysning/medborgerskab Undervisning Middagsmad med efterfølgende pause Undervisning

3 18.00 Aftensmad med efterfølgende lektietime med mulighed for lektiecafe Forskellige aktiviteter, elevarrangementer, foredrag mm Aftendrik På egen gang På eget værelse Godnat Morgensamling: Vi afholder morgensamling hver dag. Varigheden er 30 min. Indholdet i morgensamlingen er sang, fadervor, fortælling og beskeder. Organiseringen: en lærer + en musiker har ansvaret for morgensamlingen, og har forberedt fortælling for eleverne. Indholdet i fortællingerne tager udgangspunkt i Livsoplysning og Folkelig oplysning, medborgerskab. Fortællingerne kan tage udgangspunkt i eget liv, hverdagen på skolen, lokale eller globale problemstillinger. To dage i ugen har vi specielt fokus på at lære nye sange fra Højskolesangbogen. Disse morgener har vi prioriteret at have to musikere der har ansvaret. De unge har valgt en Musik- & Idrætsefterskole, og derfor gør vi en ekstra indsats på at alle skal mærke, opleve og deltage i musikken. Livsoplysning/Medborgerskab Formål: At eleverne bliver inspireret gennem forskellige foredrag, workshops og lignende der giver inspiration til debat. Ledelsen og lærerne har hver 4 morgensamlinger hvor de fortæller om ting de har oplevet, tager aktuelle emner op, fortæller om skolen og dens værdiger, i det hele taget, tager nære ting op til debat med eleverne. Sang Vi prioriterer at alle elever lærer at synge. Vi fletter musik og sang ind i hverdagen og i skolens kalender. Til morgensang synger vi to sange hver morgen. Fredag eftermiddag indgår sang i fællesafslutningen. Til juleafslutningen og til forældreweekenden er alle elever med i et stort kor, som optræder for forældrene. Derudover deltager hele skolen i den landsdækkende Spil dansk dag.. Efterskoleaftener: Ca. 10 aftener i løbet af skoleåret organiserer vi sammen med eleverne aftener, hvor eleverne optræder for hinanden, hvor foredragsholdere, musikere kommer på besøg og fortæller og spiller for eleverne. Trivselsarrangementer:

4 To kontaktgrupper arrangerer sammen med deres kontaktgruppelærere et arrangement for alle elever på skolen. Arrangementet bliver diskuteret og planlagt på kontaktgruppemøderne og i anden øvrig tid. Formålet med arrangementerne er, at eleverne skal få en indsigt i at planlægge, informere og gennemføre et arrangement for deres kammerater, som skal være med til at fremme fællesskabet på skolen. Arrangementerne kan være af meget varieret karakter, men der er fokus på fællesskab, samarbejde, involvering. Temadag: Formål: At bryde den vante hverdag, og lave noget andet med eleverne på tværs af f. eks fagene, klasserne og de sociale grupperinger. Dage med sprog, idræt, matematik, musik, fortælling og andet er inddelt på en måde, hvor undervisningen planlægges i 3 perioder, formiddag, eftermiddag og aften. Fag: I 8. og 9. klasse undervises der i dansk, engelsk, matematik, tysk, fysik, biologi, geografi, samfundsfag, historie, kristendom. I 10. klasse undervises der i dansk, engelsk, matematik, fysik og tysk Fælles undervises der i medborgerskab/livsoplysning, sang, gymnastik, og på tværs af årgangene undervises der på linjerne i håndbold, fodbold, rytme gymnastik, spring og musik. Endvidere er der valgfag i spring, kor, samspil. Beskrivelse af Fag: På Balle Musik- & Idrætsefterskole følger vi folkeskolens formålsparagraffer og bekendtgørelser for fagene. Det vil sige, at vi forbereder eleverne til at aflægge prøverne FSA og FS10 samt årsprøve i 8. klasse. Dansk På Balle Musik- & Idrætsefterskole arbejder vi med diverse genrer, f.eks. digte, noveller, eventyr, kortfilm og reklamer. Gennem arbejdet med disse genrer giver vi eleverne mulighed for at tilegne sig vigtige færdigheder såsom at læse, tilegne sig viden og indsigt, øge opmærksomheden omkring sproglig korrekthed og udtrykke/formulere sig klart og forståeligt både mundtligt og skriftligt til forskellige modtagere. It er en naturlig del af undervisningen eleverne har deres egne computere med til timerne, samtidig med at lærerne benytter sig af smartboards. Skolens elever er delt op i årgangsteams, hvor vi inden for den enkelte årgang periodevis arbejder på tværs af klasserne, og hvor faget dansk ligeledes indgår i tværfaglige forløb. Vi vægter at stimulere elevens selvstændighed og evne til at indgå i gruppearbejde. Desuden er dansk på Balle et fag, som udstyrer eleverne med redskaber til at få indsigt i egen personlighed/verden og forståelse for andre og andres tilværelse. Vi lægger derfor vægt på oplevelse, engagement og personlig dannelse ved at stifte bekendtskab med nyere og ældre, især dansk, litteratur med hovedvægt på tekster fra den danske kulturkanon. Med udgangspunkt i elevens personlige dannelse forsøger vi at opøve en bevidsthed og sikkerhed hos eleven om egne holdninger. Det foregår bl.a. gennem debat og argumentation ud fra et givet stof eller emner, som er relevante for elevens verden og hverdag.

5 Gennem danskundervisningen samler vi mange tråde under den paraply, som vi kalder elevens dannelse. Matematik Undervisningen er målrettet mod undervisningsministeriets afgangsprøver i FSA og FS10. Undervisningen sigter ligeledes mod at give eleverne et dannelsesmæssigt aspekt, hvor matematik i anvendelse og problemorienteret undervisning er i fokus. For at imødekomme den enkelte elevs behov, undervises der efter forskellige metoder. Herunder eksperimenterende og undersøgende matematik, hvor der er sammenhæng mellem praksis og teori. Da efterskoleelever kommer fra mange forskellige skoler og dermed også med meget forskellige forudsætninger, lægger vi vægt på at undervisningen bliver differentieret. Undervisningen er organiseret som klasseundervisning, derudover arbejdes der i perioder også med niveaudelt og kønsopdelt undervisning. Engelsk Formålet med undervisning i engelsk er at fremme elevernes evne til at forstå engelsk tale og tekst samt øge deres evne til at udtrykke sig nuanceret på engelsk såvel mundtligt som skriftligt. Det er desuden formålet at give eleverne viden om kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse set i lyset af deres egen kultur. På Balle arbejder vi målrettet mod eksamen. Elevernes kommunikative færdigheder forbedres gennem en undervisning der veksler mellem klasseundervisning, gruppearbejde og individuelt arbejde. Eleverne laver ligeledes flere fremlæggelser i løbet af året for på den måde at træne dem i eksamenssituationen. Vi afholder terminsprøver for alle klasser og afslutter året med henholdsvis FS10, FSA og årsprøve for 8. Klasse. Elektroniske Smartboards er en integreret del af undervisningen. Tysk På Balle Musik- & Idrætsefterskole er tysk et obligatorisk fag. I 9. og 10. klasse er det eksamensfag, hvorimod der i 8. klasse er prøveeksamen. Der er mulighed for en mundtlig og/ eller en skriftlig eksamen i 9. og 10. klasse, FSA og FS 10. På alle klassetrin er der terminsprøver, som vil blive afholdt i starten af januar. Der lægges vægt på et kreativt miljø, hvor der skal være mulighed for at udtrykke sig, såvel mundtligt som skriftligt. Der vil, ud over tekster, være smartboardundervisning, internetbaserede opgaver, musik og film som dele af undervisnigen. Her lægges vægt på at opøve elevernes evne til at læse og forstå tysk samt at udtrykke sig mundtligt i samtale. Desuden arbejdes intensivt med den tyske grammatik samt med skriftlige øvelser. Der lægges i valget af emner vægt på, at eleverne får indsigt i tysk kultur og historie og desuden arbejder med emner, der er aktuelle i elevernes egen hverdag

6 Fysik/kemi På Balle Musik- & Idrætsefterskole er fysik/kemi undervisningen obligatorisk i 8., 9. og 10. klasse. Undervisningen sigter mod den afsluttende praktisk/mundtlige prøve i 9. og 10. klasse. I den daglige undervisning arbejder vi med at give eleverne en grundlæggende teoretisk forståelse samt en naturvidenskabelig tilgang til problemstillingerne, så de bliver i stand til at planlægge, udføre og evaluere et forsøg. Eleverne får ved hjælp af forskellige arbejdsmetoder og udtryksformer mulighed for at udvikle erkendelse, nysgerrighed, fantasi og lyst til at lære. Undervisningen skal fremme elevernes selvstændige stillingstagen og ansvarlighed overfor problemer der vedrører miljø og levevilkår, og samspillet mellem menneske og natur. De praktiske opgaver udføres af eleverne i grupper for at fremme en aktiv dialog, hvor eleverne har mulighed for at diskutere forskellige problemstillinger i hver enkelt opgave. Vi tager så vidt muligt udgangspunkt i dagligdags fænomener for på den måde at styrke elevernes motivation i fysik/kemi undervisningen gennem emner som f.eks. lyd, fødevarer, elektricitet og energi. Formålet er, at eleverne bliver i stand til at forstå sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Med udgangspunkt i elevernes egne oplevelser, opnås indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge, og der udvikles tanker, sprog og begreber, der er med til at øge deres lyst til at stille spørgsmål og lave undersøgelser Biologi På Balle Musik-& Idrætsefterskole er biologiundervisningen obligatorisk i 8. og 9. klasse. Biologi er et udtræksfag og undervisningen sigter mod den afsluttende prøve i 9. klasse, som består af en skriftlig multible-choice-test. Undervisningen i biologi skal bibringe eleverne et bredt kendskab til naturens mangfoldighed, vores miljø og sundhed, samt give dem grundlæggende forudsætninger for at tage stilling til vigtige personlige og etiske spørgsmål. Dette sker gennem arbejdet med emner som bæredygtig udvikling, mad og sundhed, økologi og bioteknologi. Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes egne oplevelser og holdninger, for på den måde at tydeliggøre relevansen af de forskellige emner og dermed øge elevernes motivation. Undervisningen skal fremme elevernes selvstændige stillingstagen og ansvarlighed overfor problemer der vedrører miljø og levevilkår, og samspillet mellem menneske og natur. Når det er muligt indgår et undersøgende element i arbejdet, og eleverne får ved hjælp af forskellige arbejdsmetoder og udtryksformer mulighed for at udvikle erkendelse, nysgerrighed, fantasi og lyst til at lære. Geografi

7 Vi arbejder med emnerne: Pladetektonik Hvad er det for processer der har skabt og skaber den jord vi kender. Naturlandskabet Istidens indflydelse på landskabet i Danmark og de konsekvenser det har og har haft for befolkningen. Vejr og klima Vejret omkring Danmark og klima på globalt plan. Demografi Forskelle på I- og U-lande og hvilke betydninger det har for levevilkårene for befolkningerne. Erhvervsgeografi Udviklingen i erhvervene og erhvervsstrukturen i Danmark. Kristendom På Balle Musik- & Idrætsefterskole har alle eleverne 8. og 9. klasse i gennemsnit en times kristendomskundskab om ugen. Derudover bliver der arbejdet mere koncentreret med faget i en alternativ uge i november. I timerne bliver der arbejdet med de fire områder, som bliver gennemgået i Fælles Mål, og som eleverne skal have stiftet bekendtskab med, inden de evt. skal op i den mundtlige afgangsprøve i kristendom. Det er Livsfilosofi og etik, Bibelske fortællinger, Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng og Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser. Undervisningen vil foregå som en vekslen mellem læreroplæg, dialog blandt læreren og eleverne på holdet, gruppearbejde, elevfremlæggelser og aktuelle sager, der bliver taget op og diskuteret. Der vil i hovedtræk blive arbejdet med kristendom, jødedom, islam, buddhisme og hinduisme, hvoraf kristendommen vil være den religion, vi går mest i dybden med, i overensstemmelse med Fælles Mål. Derudover skal der arbejdes med livsfilosofi og etik, hvor eleverne bliver udfordret på deres holdninger og bliver øvet i at tage stilling og kunne ytre sig om det, de mener. Eleverne skal ved 9. klasses afslutning gerne vide, hvad de fem hovedreligioner står for, hvilken indflydelse kristendommen har på deres hverdag, idet den har været hovedreligionen i Danmark i ca år, og de skal gerne kunne tage stilling til eller kunne anskue diverse etiske og moralske dilemmaer fra forskellige sider. Undervisningen i kristendomskundskab bliver på den måde forhåbentlig oplysende og meningsdannende Historie På Balle Musik- & Idrætsefterskole har eleverne i 8. og 9. klasse i gennemsnit en times undervisning i historie om ugen. Derudover bliver der arbejdet mere koncentreret med faget i en alternativ uge i november. Undervisningen vil foregå på hold af ca. 20 elever, og den vil veksle mellem læreroplæg, dialog blandt læreren og eleverne og gruppearbejde. Historie er et udtræksfag, hvilket betyder, at der er en mulighed for, at eleverne skal op til 9. klasses mundtlig afgangsprøve i historie, når vi når til juni.

8 Historieundervisningen skal gerne munde ud i, at eleverne opnår en større forståelse for Danmarks og verdens historie, og at de kan sætte denne historiske indsigt i perspektiv til det samfund, vi lever i i dag at verden af i dag er et produkt af den historie, der er gået forud. Der vil blive arbejdet med forskellige styreformer, med hovedvægten på demokratiet og den måde, hvorpå vi driver demokrati i Danmark. Det vil især ske ved at arbejde med Grundloven af 1849, udviklingen af den og ved at se på FN s menneskerettigheder. Derudover vil der bl.a. blive arbejdet med Sovjetunionen i tallet og det gamle Egypten med faraoerne, datidens menneskesyn og syn på det jordiske og himmelske. Eleverne vil blive præsenteret for forskellige kilder, som de skal tage kritisk stilling til, og hvor de kan se, at historien bliver opfattet og beskrevet forskelligt ud fra den part i historien, der fortæller den. Samfundsfag Der undervises i samfundsfag på 8. og 9. klassetrin i to lektioner pr. uge i perioden fra januar til juni. Undervisningen tager udgangspunkt i Fælles Mål, som beskriver: Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund, jf. folkeskolelovens formålsbestemmelse. Ud fra ovenstående arbejder eleverne med 3 hovedemner i faget: Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati Økonomi. Produktion, arbejde og forbrug Sociale og kulturelle forhold. Socialisering, kultur og identitet Fransk Fransk består af et blandet begynder og fortsætterhold Eleverne stifter bekendtskab med det franske sprog i både talt og skreven form, så de tilegner sig et grundlag for at klare sig sig i hverdagen. Eleverne bygger videre på de færdigheder eleverne allerede har tilegnet sig. Eleverne skal nu opnå kundskaber og færdigheder således, at de forstår talt og skrevet fransk selv og kan udtrykke sig både mundtligt og skriftligt. Eleverne skal udvikle deres bevidsthed om fransk sprog og sprogtilegnelse. Derudover giver undervisningen eleverne grundlæggende viden om kultur- og samfundsforhold i fransktalende lande og styrker derved deres internationale forståelse. Der kan aflægges prøve i faget. LINJER: Rytmisk gymnastik Har du lyst til at bevæge dig? Har du lyst til at arbejde koncentreret? Og ikke mindst: Har du lyst til at lære noget? Så er rytmelinien for piger noget for dig!

9 I seks timer om ugen skal vi boltre os i vores haller. Vi stiller ingen krav til hvad du kan når du kommer, men er helt sikre på, at du kan meget mere når du stopper. For at komme der til skal vi arbejde med grundgymnastikken, styrke- og konditionstræning, som er grundlag for at kunne arbejde videre med gymnastikken. Endvidere vil vi arbejde med balance, smidighed, grounding, tyngde, spring over gulv og meget mere. Vi skal arbejde med forskellige udtryk; det feminine/bløde, det rå/funkede, det alvorlige og ikke mindst den søde og smilende efterskoleelev. Vi skal arbejde med forskellige genrer: Noget vil være blødt, andet markeret, noget med kontrol, andet helt afslappet, funk, håndredskaber, arbejde to og to sammen og meget mere. Derudover tager vi workshopsturne og gymnastikkens instruktøruddannelse - Kursus 1, vil du løbende blive præsenteret for gennem året, så du sidst på skoleåret står med et bevis i hånden. Vi arbejder gennem hele sæsonen meget målrettet frem mod opvisningerne i foråret, da gymnastikopvisningerne er en vigtig brik i skoleåret på Balle. Spring På springlinjen arbejdes der målrettet med springgymnastik. Vi arbejder både med bane- og trampolin-spring og der ligges vægt på at de grundlæggende færdigheder bliver automatiseret i kroppen som et grundlag for de videre spring. Vi har 3 ugentlige træninger af 1,5 timers varighed, og dermed er der god mulighed for at fordybe sig i gymnastikken og dygtiggøre sig! Der ligges i undervisningen vægt på at alle skal udfordres på deres eget niveau og der er plads til alle, både nybegynderen som den øvede gymnast. Vi har en veludstyret springhal med 2 stor-trampoliner, 2 fastskums-springgrave og en løsskums-springgrav. Derudover har vi flere luft-springbaner og trampolin-springbane. Eleverne på linjen tager som en del af deres ophold på efterskolen, ligeledes DGI's Gymnastikuddannelse Kursus 1. Har man lyst til endnu mere gymnastik, så er springhallen åbnet for brug de fleste aftner og der er ligeledes mulighed for at vælge op til 3 timers valgfagsspring om ugen. Musik Vi arbejder med rytmisk musik i mange forskellige afskygninger. Vi forventer at man har en positiv indstilling til faget og at man brænder for at lære noget nyt og spille sammen med andre unge mennesker i alverdens forskellige sammensætninger. I sammenspilssituationer lægger vi stor vægt på at lytte aktivt til hinanden og arbejder intensivt med tekniske instrumentale færdigheder. Som musikelev på Balle vil du komme til at stifte bekendtskab med andre instrumenter end dit hovedinstrument. Vi bruger rotation som døråbner til en større forståelse af sammenhængen mellem sammenspil og musikalsk udtryk. På Balle mener vi det er en uundværlig del af det at spille musik, at man kan synge. Derfor synger vi en masse. Vi arbejder både med teknik, klang og udtryk. Vi arbejder med musikteori og hørelære. Både i form af rytmisk grundtræning/stomp og nodelære. (Vi tilbyder instrumentalundervisning til elever på musiklinjen. Vi forventer at man benytter sig af denne mulighed og gør en stor indsats for at dygtiggøre sig individuelt.)

10 Vi benytter os i vid udstrækning af vores lydstudie og der vil være mulighed for at modtage undervisning i brugen af dette. Man må meget gerne benytte vores musiklokaler i fritiden og vi har stor glæde af de bands der opstår uafhængigt af undervisningen. I løbet af året skal vi naturligvis på turné og ud at spille en masse koncerter, både med vores liniehold og bands. Fodbold På fodboldlinjen er der plads til både drenge og piger! Vi arbejder med 2 trupper - en drenge trup (30) og en pige trup (28). Formålet er, at den enkelte elev får mulighed for at træne med nogle på sammen niveau som en selv. Vi ønsker at skabe en optimal udvikling for den enkelte elev. Vi vægter den enkeltes udvikling højt i træningen. Vi arbejder med de grundlæggende fodboldmæssige færdigheder, som har fokus på den enkelte elevs personlige udvikling og spilforståelse. Træningsemnerne er følgende: Vi vil give jer en varieret træning hvor fokus områderne vil være: -Teknisk træning Pasninger, driblinger, finter, vendinger, afslutninger, tæmninger. -Intervalspil Defensiv organisation, opbygningsspil, omstillingsspil. -Taktisk træning Pladsbestemt træning Der er mulighed for diverse kurser og uddannelser. Derudover deltager vi i forskellige turneringer og tager ud og ser professionelle fodboldkampe Håndbold Håndboldlinjen er opdelt i en pige- og en drenge-linje, hvor du kommer til at træne 3-4 ugentlige hal-træningspas, samt 2 styrketræningspas. Vi følger udviklingen i dansk håndbold, og forsøger at lave en undervisning der er tidssvarende med de tendenser vi ser udviklingsmæssigt på ungdomsområdet i dansk håndbold. Herunder blandt andet DHFs udviklingsprogram for talentspillere The Danish way. Udviklingshåndbold, frem for resultatorienteret håndbold - dog tager vi gerne gode resultater med som sidegevinst.

11 Vi brænder for håndbold og tager træningen seriøst. Vi forventer ligeledes at du brænder for håndbold og har en seriøs indstilling. Blandt andet regner vi med at du møder op i en fornuftig fysisk og konditionel form. Du kan evt. følge håndboldlærernes sommer træningsprogram. Skolen råder over fire nye beachhåndbold baner, som vi benytter ved enhver lejlighed når vejret passer til det. På linien er der en individuel beachturnering, hvor vinderen kåres den sidste dag i skoleåret. I løbet af året giver vi mulighed for at du kan tage et grundæggende instruktør kursus og et dommerkort. FÆLLES FAG: Obligatorisk gymnastik Formål: Obligatorisk gymnastik på Balle fylder tre timer ugentligt, samt flere timer efter jul frem mod opvisningssæsonen. Nogle timer vil være pige/drenge- opdelt, mens andre vil være fællestimer. Igennem året vil du blive præsenteret for en lang række af gymnastikkens grundelementer, såsom grundgymnastik, styrke og bevægelighed, koordinationstræning m.m. Alt sammen noget som vil gøre dig klar til at udføre sammenhængende sekvenser, der sidst på året vil munde ud i skolens traditionsrige gymnastikopvisning. Hver måned er der lagt en gymnastikaften i kalenderen. Den bruges f.eks. til at blive klogere på prøve gymnastikkens kultur, prøve gymnastikdragter, videorette, foredrag mv. Du vil opleve samvær, fællesskab og at du er en vigtig brik i dette store projekt. I foråret turnerer vi rundt i hele landet med den årlige gymnastikopvisning På drengesiden, vil der udover ovenstående blive arbejdet meget med springgymnastik i blandt andet vores nye multi-springhal. VALGFAG Rytmisk gymnastik Det er muligt at få rytmisk gymnastik på tilvalg både som dreng og pige. Dette foregår en time en aften om ugen. Målet er, et på forhånd bestemt, element i den årlige gymnastikopvisning som indlæres. Det er også ud fra dette tilvalgshold, der udtages til DM i efterskole-grand prix og DM i efterskole-spring/rytme. Spring Der er mulighed for at vælge op til 3 timers valgfagsspring om ugen fra august til december for alle elever. I valgfagsspring arbejder vi bredt med springgymnastik og med både trampoliner og springbaner. Da mange af eleverne er nybegyndere indenfor springgymnastikken, ligges der stor vægt på en god introduktion til gymnastikken og indlæring af de basale færdigheder. Der arbejdes niveauopdelt i undervisningen for at tilgodese den enkelte elev, sådan at både nybegyndere samt de øvede gymnaster for en udfordrende undervisning og mulighed for at dygtiggøre sig. Der ligges

12 stor vægt på at det skal være sjovt og udfordrende at have spring som valgfag. Da det er et populært valgfag, har vi ekstra timelærere på som underviser i valgfagsspring. Kor Rytmisk kor er et valgfag hvor alle kan deltage. Det eneste krav er at man har lyst til at synge. Vi synger en masse gode sange i forskellige stilarter, lige fra gospel til pop. Sangene er både enstemmige og flerstemmige. Hvis man har en solist i maven er der også plads til det. Undervejs får man undervisning i at blive bedre til at synge: Hvordan trækker man vejret, hvordan skal man stå, hvordan lærer man at synge kraftigt o.m.a. I løbet af skoleåret optræder koret til forældredage, efterskoleaftener, korstævner og afslutninger. Sammenspil Har du lyst til at putte lidt mere musik i din hverdag, men har du ikke valgt musik som linjefag, så er chancen her. Vi mødes 1 time om ugen og spiller nyere pop- og rocknumre. Man vil få mulighed for at stifte bekendtskab med mange forskellige instrumenter og genrer. Det eneste, der skal til, er lysten til at spille og synge. Det vil være en fordel at have en lille smule kendskab til et instrument/sang, da det jo så går nemmere med at lære nye numre, men det er ikke et krav. Vi skal naturligvis spille til de arrangementer hvor det kan lade sig gøre i løbet af året. Køkkenuge: Formål: Set i lyset af skolens kostpolitik, er det for os vigtigt at eleverne får indsigt i køkkenets dagligdag. Når den enkelte elev er i køkkenet, er undervisningsdelen baseret på madlavning, bagning, kostvejledning og hygiejne, hvor eleverne lærer vigtigheden af renlighed. I forhold til dagligdagen og respekt for maden og køkkenet, er denne del af skoleåret en meget lærerig. Anderledes uger: Formål med disse uger er, at eleverne skal møde nye venner i forskellige situationer, og deres vante baner skal brydes. Endvidere møder de lærere i andre undervisningssituationer, så de bliver udfordret på en anden måde end i hverdagen. Intro: Formål: Et forpligtende fællesskab, kræver åbenhed og læring. Det betyder, at fokus i introugen er på undervisning samt indføring i fællesskabet, ved forskellige læringssituationer. Det vil igen sige at den enkelte dag er meget organiseret med en vekselvirkning af undervisning i fag, undervisning i fællesskab for alle og den individuelle tilgang til den enkelte elev. Formålet er at få den enkelte elev gjort bevidst om skolens dagligdag, forventninger og det at være en vigtig del af et stort lærende fællesskab.

13 10 klasse OSO/Brobygning Obligatorisk Selvvalgt Opgave Retningsliner for Obligatorisk Selvvalgt Opgave i 10. klasse Formålet med Obligatorisk Selvvalgt Opgave er bl.a. at styrke eleven i forhold til fremtidige uddannelsesvalg. Det er et krav, at alle 10. klasses elever skal aflevere og få godkendt en selvstændig Obligatorisk Selvvalgt Opgave. Den selvvalgte opgave for 10. klasser skal fremstå som et selvstændigt produkt. I arbejdsforløbet er det dog tilladt at samarbejde med andre opgaveskrivere omkring bl.a. interviews og besøg på virksomheder. Hvis eleven skal i 10. klasse, bruges uddannelsesplanen i forbindelse med den obligatoriske selvvalgte opgave (OSO), hvor den kommer til at være udgangspunkt for opgaven. Brobygning: Elever i 10. klasse skal i brobygning i 1 uge på ungdomsuddannelser for at blive afklaret i forbindelse med fremtidige uddannelsesvalg. Der er her en forældrebetalt transportudgift. 8/9 klasse Projektopgave Projektopgaven Retningsliner for Projektopgaven i 9. klasse Formålet med Projektopgaven er at styrke projektopgaveformen og give den enkelte elev mulighed for fordybelse i tværgående problemstillinger. De tværgående problemstillinger skal som et minimum belyses gennem to fag. Der er mulighed for at arbejde selvstændigt såvel som i grupper. Overskriften for projektopgaven er givet på forhånd, og det er så den enkelte elevs opgave at formulere delemner og problemstillinger, der ønskes belyst. Skilejrskole Formål 1 uge om året flytter vi skolen til et andet land, for at udfordre eleverne i nye situationer. Pt. tager vi til Østrig på skilejrskole. Hele ugen er eleverne delt op i hold, hvor de modtager undervisning af skolens lærere. Om aftenen er der fællesarrangementer, hvor vi bruger det landskab vi bor i. Vi bruger tid før ugen på at lære om Østrig, samt at lave et rejsebureau. Formålet er at lære den enkelte elev at stå på ski, samt indføring i den østrigske kultur. Dramauge Formål: I løbet af skoleåret sætter efterskolen en musical op, alle elever er deltagende enten på scenen eller backstage. Opskriften er god og særdeles effektiv! Skemaet er ryddet i en hel uge alle efterskoleelever er med. En gruppe lærere laver et oplæg historiens røde tråd. Eleverne ønsker på forhånd, hvilken gruppe de vil arbejde i: skuespillere, kostumer, PR/video/journalister, scene/lyd/lys. Musikerne er som regel elever fra musiklinjen. Skuespillerne inddeles i ca. fire scener, og når de mødes mandag morgen, får de hver sin del af historien. Skuespillerne skriver selv indholdet, rollerne og replikkerne til deres egen scene. Torsdag er generalprøve om aftenen. Fredag er der typisk to forestillinger og lørdag er der forestilling til forældredagen. Musical på Balle ugen du aldrig glemmer Gymnastik/filmuge Formål Ugen kører med en todeling med stor vægt på den obligatoriske gymnastik og fremvisning af film, som knytter

14 sig til de boglige fag. I forhold til gymnastikken: Formålet er at klargøre og færdiggøre eleverne til et forår med opvisninger. Eleverne bliver udfordret fysisk med gymnastikprogrammet, hvor processen i udarbejdelse og deltagelsen i arbejdet har stor betydning. Derudover arbejdes der med formidlingen af gymnastikkulturen, at være en vigtig brik i den store sammenhæng, fællesskabet, og at repræsentere en skole. I forhold til fremvisningen af film: Formålet er at eleverne får set de film, som faglærerne i de boglige fag skal arbejde videre med. Dagene er opdelt i moduler, hvor timerne er placeret fra Vekselvirkningen mellem den fysiske aktivitet, filmfremvisningen, og fortællingen er en god kombination for kroppen. I ugen er der opvisninger for friskolens elever og bedsteforældre. Skriftlige prøver Formål: Eleverne tager folkeskolens afgangsprøver i 9. og 10. klasse. 8. klasse går ligeledes op til årsprøverne, for at stå bedre rustet til året efter. Perioden og den enkelte dag er delt op i prøver, undervisning og samvær. Formålet med ugen er at eleverne får de mest optimale muligheder for at komme til prøve og at gøre det så godt som muligt. Termins prøver Formål: Eleverne i og 10. er til terminsprøver. De placeres individuelt i det enkelte team. Den enkelte dag er delt op i terminsprøver og undervisning. Mundtlige prøver Formål Eleverne tager folkeskolens afgangsprøver i 9. og 10. klasse. 8. klasse går ligeledes op i prøverne, for at stå bedre rustet til året efter. Perioden og den enkelte dag er delt op i lektiecafe, prøver, undervisning, idræt og samvær. Formålet med ugerne er, at eleverne får de mest optimale muligheder for at forberede sig til prøve og at gøre det så godt som muligt. Udtro Formål Efter et år, er det vigtigt, at få sagt ordentligt farvel til eleverne og sætte fokus på relationer. Ugen indeholder undervisning, rengøring, tur til København hvor eleverne spiller musik og laver gymnastikopvisning på Rådhuspladsen, kontaktgruppeaften, cafe` aften og samvær. Kurset starter søndag d. 8. august 2009 og slutter fredag d. 24. juni 2011 BILAG: Ugeskema, og Kalender, Godkendt af bestyrelsen.

15

I henhold til skolens vedtægter er det BALLE s formål at drive skole indenfor gældende lovgivning.

I henhold til skolens vedtægter er det BALLE s formål at drive skole indenfor gældende lovgivning. Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Udarbejdet 2015, redigeres løbende Formål: I henhold til skolens vedtægter er det BALLE s formål at drive skole indenfor gældende lovgivning.

Læs mere

Indholdsplan for Balle Musik- & Idrætsefterskole Udarbejdet 2017, redigeres løbende.

Indholdsplan for Balle Musik- & Idrætsefterskole Udarbejdet 2017, redigeres løbende. 1 Indholdsplan for Balle Musik- & Idrætsefterskole Udarbejdet 2017, redigeres løbende. Formål I henhold til skolens vedtægter er det BALLE s formål at drive skole indenfor gældende lovgivning. Værdigrundlag

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

1 10. klasse på Haderslev Realskole

1 10. klasse på Haderslev Realskole 10. klasse på Haderslev Realskole Ønsker du et 10. klasses skoleår for at styrke det faglige, blive modnet samt få lidt anderledes oplevelser via et sporfag så er Haderslev Realskole noget for dig. Vi

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Kreativitet og design.

Kreativitet og design. Kreativitet og design. Dette valghold er for dig, der kan lide at bruge din fantasi og arbejde praktisk og kreativt. Du behøver ikke have særlige forudsætninger, men skal have interesse i at bruge hænderne

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Indledning. Det er vores strategi, at den enkelte får indsigt i egne muligheder og dermed i valg af ungdomsuddannelse.

Indledning. Det er vores strategi, at den enkelte får indsigt i egne muligheder og dermed i valg af ungdomsuddannelse. Vejledning 2013-2014 Indledning Dette lille hæfte beskriver, hvordan vejledningen foregår her på Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole. Vi er tre vejledere, som I altid er velkomne til at kontakte,

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Eleverne har flere muligheder

Eleverne har flere muligheder 10. klasse på Sct. Mariæ Skole 10. klasse på Sct. Mariæ Skole er et tilbud til de elever, der ønsker et større fagligt og personligt overskud, inden de påbegynder deres videre ungdomsuddannelse. 10. klasse

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Få en lærerig oplevelse for livet

Få en lærerig oplevelse for livet Få en lærerig oplevelse for livet UNDERVISNINgen Eleverne siger om linjefagene... Er godt pga. de mange valgmuligheder. Er godt, fordi man selv har valgt det. Er meget seriøse og man lærer meget. Fedt

Læs mere

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger Englandsturen Med udgangspunkt i formålet for faget engelsk ønsker vi med gennemførelsen af en sprogrejse til England for 10. årgang at styrke deres evne til at samtale på engelsk. Det er ligeledes en

Læs mere

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Materiale til FILOSOFI i PRAKSIS af Henrik Krog Nielsen på Forlaget X www.forlagetx.dk FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Herunder følger en beskrivelse af FILOSOFI i PRAKSIS i forhold til almene kvalifikationer.

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN Ballevej 57 7182 Bredsten Kontor tlf. 75 88 12 05 Lærerværelse tlf. 20 91 85 99 Ledelse, Dorthe og Jan Fredsted 20 45 25 05 info@balle-efterskole.dk www.balle-efterskole.dk

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Velkommen til Linie 10 Et år på Linie 10 er et frivilligt skoleår. Det er dit valg! Når du vælger Linie 10, er det fordi du ønsker at indgå i et forpligtende fællesskab,

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 6 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

2014/2015. klassecenter HOLBÆK

2014/2015. klassecenter HOLBÆK 2014/2015 klassecenter 10. HOLBÆK Holbæk 10. klassecenter Vores tilbud på Holbæk 10. klassecenter er til dig, der har brug for at blive stærkere fagligt eller personligt. Vi bestræber os på at hjælpe dig

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

10 erenringkøbing-skjern

10 erenringkøbing-skjern LINJEFAG og VALGFAG 10 erenringkøbing-skjern Ringkøbing 16/17 LINJEFAG Du skal vælge et linjefag som helårsfag: Studielinjen - Gym10 Tysk Samfundsfag Erhvervslinjen - Eud10 Praktik en dag om ugen Tematimer

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for normaltbegavede unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin. Årsplan for 5A kristendomskundskab skoleåret 2012-13 IK Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Læs mere

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 MusikTeaterProduktion Om et øjeblik åbner teater og musikeleverne døren for dette års store forestilling: Insektliv I år samarbejder teater- og musiklinjen på Brøruphus

Læs mere

ANTIMOBBESTRATEGI ÅGÅRD EFTERSKOLE

ANTIMOBBESTRATEGI ÅGÅRD EFTERSKOLE ANTIMOBBESTRATEGI ÅGÅRD EFTERSKOLE På Ågård Efterskole er vores overordnede regel: DU SKAL VÆRE EN GOD KAMMERAT. Denne regel samtaler vi om i mange forskellige sammenhænge gennem hele skoleåret, og vi

Læs mere

Indholdsplaner for matematik 2017/18

Indholdsplaner for matematik 2017/18 Indholdsplaner for matematik 2017/18 MATEMATIK I A-KLASSEN: Formål: Formålet med matematik i A klassen er at eleverne bliver i stad til at anvende matematik i sammenhæng, der vedrøre dagligliv, samfundsliv

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Kære forældre i gruppe 4

Kære forældre i gruppe 4 Fjelsø d. 15. december 2011 Kære forældre i gruppe 4 Hermed en lille decemberhilsen med en opsamling på årsplanen samt et referat af vores møde d. 22. november, der omhandlede visioner og tanker vedrørende

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse

Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse Undervisningen i geografi på Ringsted Lilleskole tager udgangspunkt i Fælles Mål. Sigtet for 7./8. klasse er at blive i stand til at opfylde trinmålene efter 9. klasse.

Læs mere

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ 27 LINJERNE 7-9 Folkeskolerne i Odsherred Kommune skoleåret 2016/2017 Denne folder er en oversigt over

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. Fra skoleåret

Læs mere

BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB

BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB 1. Skoleloven 1: Folkeskolens formål 1. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder,

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse Velkommen Værdigrundlaget for vores 10. klasse Forskellighed se muligheder frem for begrænsninger Anerkendelse af kompetencer og ressourcer i mangfoldigheden

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

LINJEFAG. Drama & musik Idræt i det fri. Hvad vælger du? Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science

LINJEFAG. Drama & musik Idræt i det fri. Hvad vælger du? Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science UDSKOLING LINJEFAG 2 lektioner selvvalgt undervisning hver uge Drama & musik Idræt i det fri Hvad vælger du? Svar på tilmeldingen på ElevIntra Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science Tid

Læs mere

10. klasse på Giersings Realskole

10. klasse på Giersings Realskole 10. klasse på Giersings Realskole Et skoleår i 10. klasse på Giersings Realskole er en god idé, hvis du har brug for... at tænke dig om at blive mere moden og selvstændig en faglig ballast, så du kan komme

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2014-2015

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2014-2015 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2014-2015 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Målsætning for Gul gruppe menneskeligt/socialt

Målsætning for Gul gruppe menneskeligt/socialt Jeg synes, at Gul Gruppe er en meget åben gruppe. Man har ikke altid lige de samme holdninger, men man skal da i hvert fald ikke være bange for at sige det, man så føler. Emma P (elev i 6. klasse). Målsætning

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde.

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Efter 9. klasse har du mulighed for at slutte folkeskolen af med et skoleår, der rykker. På TCR er det 10. skoleår et fremtidsrettet år med valgmuligheder,

Læs mere

SKOLEVEJLEDNING 2016/2017

SKOLEVEJLEDNING 2016/2017 HER BLIVER DIN VERDEN MEGET STØRRE SKOLEVEJLEDNING 2016/2017 REJSBY EUROPÆISKE EFTERSKOLE UDBYDER PRØVER I OG SAMARBEJDER MED REJSBY - EN VERDEN TIL FORSKEL Efterskoleforeningens vejledningssyn Hvad er

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder:

Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder: Evaluering 2013 Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder: Evaluering, karakterer, udtalelser De praktisk-musiske fag

Læs mere

Det er nu deres andet år sammen på Tingagerskolen i 7. 10. kl. afdelingen

Det er nu deres andet år sammen på Tingagerskolen i 7. 10. kl. afdelingen Årsplan for 8.a Skoleåret 2010/2011 Lærerteam: TJ, SL, TE, LA, AM og LB Klassen lige nu: 8.a består af 22 elever, 9 drenge og 13 piger samt 5 lærere. Det er nu deres andet år sammen på Tingagerskolen i

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej

Kirstinebjergskolen Havepladsvej Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Velkommen til fremtidens skole Kirstinebjergskolen går i skoleåret 2016-2017 ind i sit 4. år som den største skole i Fredericia med ca. 1750 elever. Skolen

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175 7000 Fredericia Tlf. 7210 6250 Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Afdelingen på Havepladsvej er Kirstinebjergskolens flagskib, hvor elever fra basisafdelingerne

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. I skoleåret

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009

10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009 10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009 FORORD 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der nu skal ske. Mulighederne er mange. Én af

Læs mere

Det handler om dig...

Det handler om dig... Det handler om dig... Et stærkt tilbud med fokus på 10. klasse Åbent hus 16. januar 2017 www.fredensborgskole.dk fællesskab og faglighed Klar parat til start Kære studerende August 2017 åbner vi dørene

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Svendborg HandelsGymnasium

Svendborg HandelsGymnasium Svendborg HandelsGymnasium Innovation og Bæredygtighed Fortællingen om et skoleprojekt fra virkeligheden på godt og ondt Hvem er vi? HHX-undervisere Svendborg Erhvervsskole Fusionsskole Ny ledelse nye

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

VALGFAG 2014-2015. Valgfag for 7., 8. og 9. årgang

VALGFAG 2014-2015. Valgfag for 7., 8. og 9. årgang VALGFAG 2014-2015 Valgfag for 7., 8. og 9. årgang I denne folder finder du oplysninger om de fag, du kan vælge imellem, når du skal vælge valgfag for næste skoleår. Undervisningen i de fleste af valgfagene

Læs mere

En ny udskoling. udskoling 2014/15

En ny udskoling. udskoling 2014/15 En ny udskoling TemaLINJER udskoling 2014/15 En ny udskoling Efter sommerferien skal vi, på Jyllinge Skole, i gang med en ny måde at gå i udskolingen på. I det kommende skoleår tilbyder vi fire udskolingslinjer

Læs mere

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Visionen Tranegård vil både i skole og fritid danne og uddanne hele mennesker, som både har et højt selvværd og et højt fagligt niveau. Mennesker, som kender sig

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. E MAIL: ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Langelands Efterskole 2013-2014

Langelands Efterskole 2013-2014 Indholdsplansplan for Langelands Efterskole 2013-2014 Skolens formål: Langelands Efterskole er en fri og uafhængig efterskole, der drives inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. Der

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

Valgfag for klasse

Valgfag for klasse Baggesenskolen Beskrivelse af skolens valgfag og tilmelding Valgfag for 7.-9. klasse Boldspil Engelsk Fransk Få dit 12-tal i matematik Outdoor fokus på motion Medier Side 2 Baggesenskolen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Få styr på TEKNOLOGIENS BETYDNING FOR MENNESKER

Få styr på TEKNOLOGIENS BETYDNING FOR MENNESKER Få styr på TEKNOLOGIENS BETYDNING FOR MENNESKER Kursusbeskrivelse Fra skoleåret 2016-17 skal man i naturfagene på 7. 9. klassetrin samarbejde om mindst seks fællesfaglige fokusområder. Samtidig indføres

Læs mere

ÅRSPLAN SILD 9. KLASSE ENGELSK 2010/2011

ÅRSPLAN SILD 9. KLASSE ENGELSK 2010/2011 ÅRSPLAN SILD 9. KLASSE ENGELSK 2010/2011 Formålet for faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole

VALGFAG Sct. Ibs Skole VALGFAG Sct. Ibs Skole 2017-2018 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

Hannæsskolens valgfag overbygningen

Hannæsskolens valgfag overbygningen Hannæsskolens valgfag overbygningen 2012 2013 Valg-INFO Som elev i overbygningen har du en del valgmuligheder. Skolen udbyder både tilbudsfag, valgfag og lektiecafé. Tilbudsfag er sprogfag, som du kan

Læs mere

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Hjallerup skole En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Skolereform år 2 I august 2015 tager vi hul på år 2 med skolereformens ændringer og tiltag. Vi

Læs mere