Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende"

Transkript

1 Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende Formål: I henhold til skolens vedtægter er det BALLEs formål at drive skole indenfor gældende lovgivning. Værdigrundlag: BALLE er en grundtvig/koldsk skole, hvor trivsel, dialog og livsoplysning er i centrum. Vi prioriterer et fællesskab, der fremmer den enkeltes frihed og ansvarlighed. Initiativ, glæde og faglighed er for os vigtige faktorer til personlig udvikling af elever og medarbejdere. Fællesskab: Alle elever der starter på Balle, har pligt til at indgå i alle de facetter skoleåret indebærer. Man skal behandle andre som man selv ønsker at blive behandlet og møde kammeraterne med åbent og ærligt sind. Alle skal deltage i gymnastik, livsoplysning, fortælle-sangtimer. Dagen starter med fælles morgenluft, morgenmad og morgensamling. Alle måltider og fællesarrangementer er også obligatoriske. I løbet af skoleåret laver vi introuge, dramauge og skilejrskole, der ligeledes er med til at styrke fællesskabet. Rammer for fællesskabet indebærer mødepligt til måltider, timer og andre arrangementer. Rygning er ikke tilladt ej heller spiritus og euforiserende stoffer. Man skal sove i egen seng og man må ikke gå i seng med hinanden. Vi forventer at hver enkelt udviser en almindelig god opførsel så der er plads både til dig og andre - en væsentlig del af fundamentet. Elever: Skolen optager 160 elever for delt på 3 klassetrin, en 8. klasse, tre 9 klasser og tre 10. klasser. Eleverne optages på klassetrin og linjer i den rækkefølge de tilmelder sig. Der er 80 drenge og 80 piger der bor på blandede gange. Eleverne inviteres på, 2 dage med overnatning i efteråret samt en informationsaften i foråret, før de starter. Pædagogiske arbejde/tilsyn: Eleverne er delt op i kontaktgrupper med 8 til 10 elever i hver, blandet drenge og piger. Endvidere er kontaktgrupperne sammen 2 og 2, hvor de afholder elevarrangementer sammen. Det betyder også, at der er 2 kontaktlærere pr elev, og dermed 2 forskellige lærere at gå til. Alle lærere har en kontaktgruppe og er primær kontakt til eleven og hjemmet. Hjemmet kontaktes i september efter afholdt elevsamtale. Der afholdes yderligere skole/hjem samtaler 2 gange om året ved forældredage, hvor der ligeledes laves stormøder for forældrene, indeholdt relevante diskussioner. Et af vores fokuspunkter er fastholdelse af elever. Vi har elever og deres trivsel på ugens lærermøde, samt intra, hvor der skal skrives til kontaktlæreren, hvis en af kontakteleverne ikke har det godt. Intra skal læses hver dag. Vejledning: Skolen har 4 vejledere, der afholder uddannelsessamtaler med den enkelte elev. Eleverne har mulighed for at komme i praktik, og brobygningsugen er en del af skoleforløbet.

2 Vejledningens formål "Vejledningen om valg af uddannelse og erhverv skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte elev og for samfundet"(jvf. Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv kap.1 1) Strategiplan Strategien for skolevejledningen på Balle er, at du som elev får klarhed over de muligheder, der er for fremtiden, samt at få skabt en sikkerhed i dit valg af ungdomsuddannelse. Der vil gennem dialog tages udgangspunkt i dine ønsker og muligheder for en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse. I løbet af skoleåret skal alle elever have samtaler med vejlederen efter behov, som udgangspunkt min. 2 gange. Derudover vil der være mulighed for flere samtaler, hvis enten vi (som vejledere), dine forældre eller du selv ønsker det. Eleven, forældrene og skolen er samarbejdspartnere, når det drejer sig om valg af uddannelse. Forældrene har en vigtig opgave ved uddannelsesvalget. Eleverne ønsker ligeledes, at forældrene medvirker hele vejen, da man så undgår pludselige uoverensstemmelser lige før deadline. Det er vores strategi, at den enkelte får indsigt i egne muligheder og dermed et overblik over ungdomsuddannelserne. Det er vigtigt for os, at eleverne foretager bevidste valg og er opmærksomme på deres muligheder. Der kan snakke om egne talenter, ressourcer og de menneskelige egenskaber. Livsmønstre og livskvalitet bliver vigtige emner også i andre sammenhænge end selve vejledningssamtalen. Den individuelle samtale er vigtig og foregår løbende året igennem. Uddannelsesplan: Alle elever i 9. og 10. klasse skal udfylde en uddannelsesplan, som sendes sammen med tilmeldingen til en ungdomsuddannelse. Denne plan indeholder en beskrivelse af, hvad eleven vil bruge sin uddannelse til, og hvordan eleven når frem til sit mål. Uddannelsesplanen udfyldes digitalt. Vi arbejder også med uddannelsesplan i 8. klasse. Undervisning: Balle er en boglig efterskole, hvor eleverne går op i folkeskolens afgangsprøver. Skemaet er delt op i 3 dele. Linjetimer, fællestimer og klassetimer. Skolen er delt op i 3 teams, et for hver årgang og 10. der selv laver skemaerne der kan varierer fra uge til uge. Der undervises i de prøveforberedende fag, så de står mål med folkeskolen. Se under FAG: Flere gange i løbet af året brydes den almindelige undervisning op, og erstattes af alternative temadage og uger. En almindelig dag på Balle: God morgen, du sætter selv vækkeuret og står op Mærk morgenluften en frisk gåtur Morgenmad derefter oprydning på værelset Morgensamling med sang livsoplysning/medborgerskab Undervisning Middagsmad med efterfølgende pause Undervisning

3 18.00 Aftensmad med efterfølgende lektietime med mulighed for lektiecafe Forskellige aktiviteter, elevarrangementer, foredrag mm Aftendrik På egen gang På eget værelse Godnat Morgensamling: Vi afholder morgensamling hver dag. Varigheden er 30 min. Indholdet i morgensamlingen er sang, fadervor, fortælling og beskeder. Organiseringen: en lærer + en musiker har ansvaret for morgensamlingen, og har forberedt fortælling for eleverne. Indholdet i fortællingerne tager udgangspunkt i Livsoplysning og Folkelig oplysning, medborgerskab. Fortællingerne kan tage udgangspunkt i eget liv, hverdagen på skolen, lokale eller globale problemstillinger. To dage i ugen har vi specielt fokus på at lære nye sange fra Højskolesangbogen. Disse morgener har vi prioriteret at have to musikere der har ansvaret. De unge har valgt en Musik- & Idrætsefterskole, og derfor gør vi en ekstra indsats på at alle skal mærke, opleve og deltage i musikken. Livsoplysning/Medborgerskab Formål: At eleverne bliver inspireret gennem forskellige foredrag, workshops og lignende der giver inspiration til debat. Ledelsen og lærerne har hver 4 morgensamlinger hvor de fortæller om ting de har oplevet, tager aktuelle emner op, fortæller om skolen og dens værdiger, i det hele taget, tager nære ting op til debat med eleverne. Sang Vi prioriterer at alle elever lærer at synge. Vi fletter musik og sang ind i hverdagen og i skolens kalender. Til morgensang synger vi to sange hver morgen. Fredag eftermiddag indgår sang i fællesafslutningen. Til juleafslutningen og til forældreweekenden er alle elever med i et stort kor, som optræder for forældrene. Derudover deltager hele skolen i den landsdækkende Spil dansk dag.. Efterskoleaftener: Ca. 10 aftener i løbet af skoleåret organiserer vi sammen med eleverne aftener, hvor eleverne optræder for hinanden, hvor foredragsholdere, musikere kommer på besøg og fortæller og spiller for eleverne. Trivselsarrangementer:

4 To kontaktgrupper arrangerer sammen med deres kontaktgruppelærere et arrangement for alle elever på skolen. Arrangementet bliver diskuteret og planlagt på kontaktgruppemøderne og i anden øvrig tid. Formålet med arrangementerne er, at eleverne skal få en indsigt i at planlægge, informere og gennemføre et arrangement for deres kammerater, som skal være med til at fremme fællesskabet på skolen. Arrangementerne kan være af meget varieret karakter, men der er fokus på fællesskab, samarbejde, involvering. Temadag: Formål: At bryde den vante hverdag, og lave noget andet med eleverne på tværs af f. eks fagene, klasserne og de sociale grupperinger. Dage med sprog, idræt, matematik, musik, fortælling og andet er inddelt på en måde, hvor undervisningen planlægges i 3 perioder, formiddag, eftermiddag og aften. Fag: I 8. og 9. klasse undervises der i dansk, engelsk, matematik, tysk, fysik, biologi, geografi, samfundsfag, historie, kristendom. I 10. klasse undervises der i dansk, engelsk, matematik, fysik og tysk Fælles undervises der i medborgerskab/livsoplysning, sang, gymnastik, og på tværs af årgangene undervises der på linjerne i håndbold, fodbold, rytme gymnastik, spring og musik. Endvidere er der valgfag i spring, kor, samspil. Beskrivelse af Fag: På Balle Musik- & Idrætsefterskole følger vi folkeskolens formålsparagraffer og bekendtgørelser for fagene. Det vil sige, at vi forbereder eleverne til at aflægge prøverne FSA og FS10 samt årsprøve i 8. klasse. Dansk På Balle Musik- & Idrætsefterskole arbejder vi med diverse genrer, f.eks. digte, noveller, eventyr, kortfilm og reklamer. Gennem arbejdet med disse genrer giver vi eleverne mulighed for at tilegne sig vigtige færdigheder såsom at læse, tilegne sig viden og indsigt, øge opmærksomheden omkring sproglig korrekthed og udtrykke/formulere sig klart og forståeligt både mundtligt og skriftligt til forskellige modtagere. It er en naturlig del af undervisningen eleverne har deres egne computere med til timerne, samtidig med at lærerne benytter sig af smartboards. Skolens elever er delt op i årgangsteams, hvor vi inden for den enkelte årgang periodevis arbejder på tværs af klasserne, og hvor faget dansk ligeledes indgår i tværfaglige forløb. Vi vægter at stimulere elevens selvstændighed og evne til at indgå i gruppearbejde. Desuden er dansk på Balle et fag, som udstyrer eleverne med redskaber til at få indsigt i egen personlighed/verden og forståelse for andre og andres tilværelse. Vi lægger derfor vægt på oplevelse, engagement og personlig dannelse ved at stifte bekendtskab med nyere og ældre, især dansk, litteratur med hovedvægt på tekster fra den danske kulturkanon. Med udgangspunkt i elevens personlige dannelse forsøger vi at opøve en bevidsthed og sikkerhed hos eleven om egne holdninger. Det foregår bl.a. gennem debat og argumentation ud fra et givet stof eller emner, som er relevante for elevens verden og hverdag.

5 Gennem danskundervisningen samler vi mange tråde under den paraply, som vi kalder elevens dannelse. Matematik Undervisningen er målrettet mod undervisningsministeriets afgangsprøver i FSA og FS10. Undervisningen sigter ligeledes mod at give eleverne et dannelsesmæssigt aspekt, hvor matematik i anvendelse og problemorienteret undervisning er i fokus. For at imødekomme den enkelte elevs behov, undervises der efter forskellige metoder. Herunder eksperimenterende og undersøgende matematik, hvor der er sammenhæng mellem praksis og teori. Da efterskoleelever kommer fra mange forskellige skoler og dermed også med meget forskellige forudsætninger, lægger vi vægt på at undervisningen bliver differentieret. Undervisningen er organiseret som klasseundervisning, derudover arbejdes der i perioder også med niveaudelt og kønsopdelt undervisning. Engelsk Formålet med undervisning i engelsk er at fremme elevernes evne til at forstå engelsk tale og tekst samt øge deres evne til at udtrykke sig nuanceret på engelsk såvel mundtligt som skriftligt. Det er desuden formålet at give eleverne viden om kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse set i lyset af deres egen kultur. På Balle arbejder vi målrettet mod eksamen. Elevernes kommunikative færdigheder forbedres gennem en undervisning der veksler mellem klasseundervisning, gruppearbejde og individuelt arbejde. Eleverne laver ligeledes flere fremlæggelser i løbet af året for på den måde at træne dem i eksamenssituationen. Vi afholder terminsprøver for alle klasser og afslutter året med henholdsvis FS10, FSA og årsprøve for 8. Klasse. Elektroniske Smartboards er en integreret del af undervisningen. Tysk På Balle Musik- & Idrætsefterskole er tysk et obligatorisk fag. I 9. og 10. klasse er det eksamensfag, hvorimod der i 8. klasse er prøveeksamen. Der er mulighed for en mundtlig og/ eller en skriftlig eksamen i 9. og 10. klasse, FSA og FS 10. På alle klassetrin er der terminsprøver, som vil blive afholdt i starten af januar. Der lægges vægt på et kreativt miljø, hvor der skal være mulighed for at udtrykke sig, såvel mundtligt som skriftligt. Der vil, ud over tekster, være smartboardundervisning, internetbaserede opgaver, musik og film som dele af undervisnigen. Her lægges vægt på at opøve elevernes evne til at læse og forstå tysk samt at udtrykke sig mundtligt i samtale. Desuden arbejdes intensivt med den tyske grammatik samt med skriftlige øvelser. Der lægges i valget af emner vægt på, at eleverne får indsigt i tysk kultur og historie og desuden arbejder med emner, der er aktuelle i elevernes egen hverdag

6 Fysik/kemi På Balle Musik- & Idrætsefterskole er fysik/kemi undervisningen obligatorisk i 8., 9. og 10. klasse. Undervisningen sigter mod den afsluttende praktisk/mundtlige prøve i 9. og 10. klasse. I den daglige undervisning arbejder vi med at give eleverne en grundlæggende teoretisk forståelse samt en naturvidenskabelig tilgang til problemstillingerne, så de bliver i stand til at planlægge, udføre og evaluere et forsøg. Eleverne får ved hjælp af forskellige arbejdsmetoder og udtryksformer mulighed for at udvikle erkendelse, nysgerrighed, fantasi og lyst til at lære. Undervisningen skal fremme elevernes selvstændige stillingstagen og ansvarlighed overfor problemer der vedrører miljø og levevilkår, og samspillet mellem menneske og natur. De praktiske opgaver udføres af eleverne i grupper for at fremme en aktiv dialog, hvor eleverne har mulighed for at diskutere forskellige problemstillinger i hver enkelt opgave. Vi tager så vidt muligt udgangspunkt i dagligdags fænomener for på den måde at styrke elevernes motivation i fysik/kemi undervisningen gennem emner som f.eks. lyd, fødevarer, elektricitet og energi. Formålet er, at eleverne bliver i stand til at forstå sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Med udgangspunkt i elevernes egne oplevelser, opnås indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge, og der udvikles tanker, sprog og begreber, der er med til at øge deres lyst til at stille spørgsmål og lave undersøgelser Biologi På Balle Musik-& Idrætsefterskole er biologiundervisningen obligatorisk i 8. og 9. klasse. Biologi er et udtræksfag og undervisningen sigter mod den afsluttende prøve i 9. klasse, som består af en skriftlig multible-choice-test. Undervisningen i biologi skal bibringe eleverne et bredt kendskab til naturens mangfoldighed, vores miljø og sundhed, samt give dem grundlæggende forudsætninger for at tage stilling til vigtige personlige og etiske spørgsmål. Dette sker gennem arbejdet med emner som bæredygtig udvikling, mad og sundhed, økologi og bioteknologi. Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes egne oplevelser og holdninger, for på den måde at tydeliggøre relevansen af de forskellige emner og dermed øge elevernes motivation. Undervisningen skal fremme elevernes selvstændige stillingstagen og ansvarlighed overfor problemer der vedrører miljø og levevilkår, og samspillet mellem menneske og natur. Når det er muligt indgår et undersøgende element i arbejdet, og eleverne får ved hjælp af forskellige arbejdsmetoder og udtryksformer mulighed for at udvikle erkendelse, nysgerrighed, fantasi og lyst til at lære. Geografi

7 Vi arbejder med emnerne: Pladetektonik Hvad er det for processer der har skabt og skaber den jord vi kender. Naturlandskabet Istidens indflydelse på landskabet i Danmark og de konsekvenser det har og har haft for befolkningen. Vejr og klima Vejret omkring Danmark og klima på globalt plan. Demografi Forskelle på I- og U-lande og hvilke betydninger det har for levevilkårene for befolkningerne. Erhvervsgeografi Udviklingen i erhvervene og erhvervsstrukturen i Danmark. Kristendom På Balle Musik- & Idrætsefterskole har alle eleverne 8. og 9. klasse i gennemsnit en times kristendomskundskab om ugen. Derudover bliver der arbejdet mere koncentreret med faget i en alternativ uge i november. I timerne bliver der arbejdet med de fire områder, som bliver gennemgået i Fælles Mål, og som eleverne skal have stiftet bekendtskab med, inden de evt. skal op i den mundtlige afgangsprøve i kristendom. Det er Livsfilosofi og etik, Bibelske fortællinger, Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng og Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser. Undervisningen vil foregå som en vekslen mellem læreroplæg, dialog blandt læreren og eleverne på holdet, gruppearbejde, elevfremlæggelser og aktuelle sager, der bliver taget op og diskuteret. Der vil i hovedtræk blive arbejdet med kristendom, jødedom, islam, buddhisme og hinduisme, hvoraf kristendommen vil være den religion, vi går mest i dybden med, i overensstemmelse med Fælles Mål. Derudover skal der arbejdes med livsfilosofi og etik, hvor eleverne bliver udfordret på deres holdninger og bliver øvet i at tage stilling og kunne ytre sig om det, de mener. Eleverne skal ved 9. klasses afslutning gerne vide, hvad de fem hovedreligioner står for, hvilken indflydelse kristendommen har på deres hverdag, idet den har været hovedreligionen i Danmark i ca år, og de skal gerne kunne tage stilling til eller kunne anskue diverse etiske og moralske dilemmaer fra forskellige sider. Undervisningen i kristendomskundskab bliver på den måde forhåbentlig oplysende og meningsdannende Historie På Balle Musik- & Idrætsefterskole har eleverne i 8. og 9. klasse i gennemsnit en times undervisning i historie om ugen. Derudover bliver der arbejdet mere koncentreret med faget i en alternativ uge i november. Undervisningen vil foregå på hold af ca. 20 elever, og den vil veksle mellem læreroplæg, dialog blandt læreren og eleverne og gruppearbejde. Historie er et udtræksfag, hvilket betyder, at der er en mulighed for, at eleverne skal op til 9. klasses mundtlig afgangsprøve i historie, når vi når til juni.

8 Historieundervisningen skal gerne munde ud i, at eleverne opnår en større forståelse for Danmarks og verdens historie, og at de kan sætte denne historiske indsigt i perspektiv til det samfund, vi lever i i dag at verden af i dag er et produkt af den historie, der er gået forud. Der vil blive arbejdet med forskellige styreformer, med hovedvægten på demokratiet og den måde, hvorpå vi driver demokrati i Danmark. Det vil især ske ved at arbejde med Grundloven af 1849, udviklingen af den og ved at se på FN s menneskerettigheder. Derudover vil der bl.a. blive arbejdet med Sovjetunionen i tallet og det gamle Egypten med faraoerne, datidens menneskesyn og syn på det jordiske og himmelske. Eleverne vil blive præsenteret for forskellige kilder, som de skal tage kritisk stilling til, og hvor de kan se, at historien bliver opfattet og beskrevet forskelligt ud fra den part i historien, der fortæller den. Samfundsfag Der undervises i samfundsfag på 8. og 9. klassetrin i to lektioner pr. uge i perioden fra januar til juni. Undervisningen tager udgangspunkt i Fælles Mål, som beskriver: Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund, jf. folkeskolelovens formålsbestemmelse. Ud fra ovenstående arbejder eleverne med 3 hovedemner i faget: Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati Økonomi. Produktion, arbejde og forbrug Sociale og kulturelle forhold. Socialisering, kultur og identitet Fransk Fransk består af et blandet begynder og fortsætterhold Eleverne stifter bekendtskab med det franske sprog i både talt og skreven form, så de tilegner sig et grundlag for at klare sig sig i hverdagen. Eleverne bygger videre på de færdigheder eleverne allerede har tilegnet sig. Eleverne skal nu opnå kundskaber og færdigheder således, at de forstår talt og skrevet fransk selv og kan udtrykke sig både mundtligt og skriftligt. Eleverne skal udvikle deres bevidsthed om fransk sprog og sprogtilegnelse. Derudover giver undervisningen eleverne grundlæggende viden om kultur- og samfundsforhold i fransktalende lande og styrker derved deres internationale forståelse. Der kan aflægges prøve i faget. LINJER: Rytmisk gymnastik Har du lyst til at bevæge dig? Har du lyst til at arbejde koncentreret? Og ikke mindst: Har du lyst til at lære noget? Så er rytmelinien for piger noget for dig!

9 I seks timer om ugen skal vi boltre os i vores haller. Vi stiller ingen krav til hvad du kan når du kommer, men er helt sikre på, at du kan meget mere når du stopper. For at komme der til skal vi arbejde med grundgymnastikken, styrke- og konditionstræning, som er grundlag for at kunne arbejde videre med gymnastikken. Endvidere vil vi arbejde med balance, smidighed, grounding, tyngde, spring over gulv og meget mere. Vi skal arbejde med forskellige udtryk; det feminine/bløde, det rå/funkede, det alvorlige og ikke mindst den søde og smilende efterskoleelev. Vi skal arbejde med forskellige genrer: Noget vil være blødt, andet markeret, noget med kontrol, andet helt afslappet, funk, håndredskaber, arbejde to og to sammen og meget mere. Derudover tager vi workshopsturne og gymnastikkens instruktøruddannelse - Kursus 1, vil du løbende blive præsenteret for gennem året, så du sidst på skoleåret står med et bevis i hånden. Vi arbejder gennem hele sæsonen meget målrettet frem mod opvisningerne i foråret, da gymnastikopvisningerne er en vigtig brik i skoleåret på Balle. Spring På springlinjen arbejdes der målrettet med springgymnastik. Vi arbejder både med bane- og trampolin-spring og der ligges vægt på at de grundlæggende færdigheder bliver automatiseret i kroppen som et grundlag for de videre spring. Vi har 3 ugentlige træninger af 1,5 timers varighed, og dermed er der god mulighed for at fordybe sig i gymnastikken og dygtiggøre sig! Der ligges i undervisningen vægt på at alle skal udfordres på deres eget niveau og der er plads til alle, både nybegynderen som den øvede gymnast. Vi har en veludstyret springhal med 2 stor-trampoliner, 2 fastskums-springgrave og en løsskums-springgrav. Derudover har vi flere luft-springbaner og trampolin-springbane. Eleverne på linjen tager som en del af deres ophold på efterskolen, ligeledes DGI's Gymnastikuddannelse Kursus 1. Har man lyst til endnu mere gymnastik, så er springhallen åbnet for brug de fleste aftner og der er ligeledes mulighed for at vælge op til 3 timers valgfagsspring om ugen. Musik Vi arbejder med rytmisk musik i mange forskellige afskygninger. Vi forventer at man har en positiv indstilling til faget og at man brænder for at lære noget nyt og spille sammen med andre unge mennesker i alverdens forskellige sammensætninger. I sammenspilssituationer lægger vi stor vægt på at lytte aktivt til hinanden og arbejder intensivt med tekniske instrumentale færdigheder. Som musikelev på Balle vil du komme til at stifte bekendtskab med andre instrumenter end dit hovedinstrument. Vi bruger rotation som døråbner til en større forståelse af sammenhængen mellem sammenspil og musikalsk udtryk. På Balle mener vi det er en uundværlig del af det at spille musik, at man kan synge. Derfor synger vi en masse. Vi arbejder både med teknik, klang og udtryk. Vi arbejder med musikteori og hørelære. Både i form af rytmisk grundtræning/stomp og nodelære. (Vi tilbyder instrumentalundervisning til elever på musiklinjen. Vi forventer at man benytter sig af denne mulighed og gør en stor indsats for at dygtiggøre sig individuelt.)

10 Vi benytter os i vid udstrækning af vores lydstudie og der vil være mulighed for at modtage undervisning i brugen af dette. Man må meget gerne benytte vores musiklokaler i fritiden og vi har stor glæde af de bands der opstår uafhængigt af undervisningen. I løbet af året skal vi naturligvis på turné og ud at spille en masse koncerter, både med vores liniehold og bands. Fodbold På fodboldlinjen er der plads til både drenge og piger! Vi arbejder med 2 trupper - en drenge trup (30) og en pige trup (28). Formålet er, at den enkelte elev får mulighed for at træne med nogle på sammen niveau som en selv. Vi ønsker at skabe en optimal udvikling for den enkelte elev. Vi vægter den enkeltes udvikling højt i træningen. Vi arbejder med de grundlæggende fodboldmæssige færdigheder, som har fokus på den enkelte elevs personlige udvikling og spilforståelse. Træningsemnerne er følgende: Vi vil give jer en varieret træning hvor fokus områderne vil være: -Teknisk træning Pasninger, driblinger, finter, vendinger, afslutninger, tæmninger. -Intervalspil Defensiv organisation, opbygningsspil, omstillingsspil. -Taktisk træning Pladsbestemt træning Der er mulighed for diverse kurser og uddannelser. Derudover deltager vi i forskellige turneringer og tager ud og ser professionelle fodboldkampe Håndbold Håndboldlinjen er opdelt i en pige- og en drenge-linje, hvor du kommer til at træne 3-4 ugentlige hal-træningspas, samt 2 styrketræningspas. Vi følger udviklingen i dansk håndbold, og forsøger at lave en undervisning der er tidssvarende med de tendenser vi ser udviklingsmæssigt på ungdomsområdet i dansk håndbold. Herunder blandt andet DHFs udviklingsprogram for talentspillere The Danish way. Udviklingshåndbold, frem for resultatorienteret håndbold - dog tager vi gerne gode resultater med som sidegevinst.

11 Vi brænder for håndbold og tager træningen seriøst. Vi forventer ligeledes at du brænder for håndbold og har en seriøs indstilling. Blandt andet regner vi med at du møder op i en fornuftig fysisk og konditionel form. Du kan evt. følge håndboldlærernes sommer træningsprogram. Skolen råder over fire nye beachhåndbold baner, som vi benytter ved enhver lejlighed når vejret passer til det. På linien er der en individuel beachturnering, hvor vinderen kåres den sidste dag i skoleåret. I løbet af året giver vi mulighed for at du kan tage et grundæggende instruktør kursus og et dommerkort. FÆLLES FAG: Obligatorisk gymnastik Formål: Obligatorisk gymnastik på Balle fylder tre timer ugentligt, samt flere timer efter jul frem mod opvisningssæsonen. Nogle timer vil være pige/drenge- opdelt, mens andre vil være fællestimer. Igennem året vil du blive præsenteret for en lang række af gymnastikkens grundelementer, såsom grundgymnastik, styrke og bevægelighed, koordinationstræning m.m. Alt sammen noget som vil gøre dig klar til at udføre sammenhængende sekvenser, der sidst på året vil munde ud i skolens traditionsrige gymnastikopvisning. Hver måned er der lagt en gymnastikaften i kalenderen. Den bruges f.eks. til at blive klogere på prøve gymnastikkens kultur, prøve gymnastikdragter, videorette, foredrag mv. Du vil opleve samvær, fællesskab og at du er en vigtig brik i dette store projekt. I foråret turnerer vi rundt i hele landet med den årlige gymnastikopvisning På drengesiden, vil der udover ovenstående blive arbejdet meget med springgymnastik i blandt andet vores nye multi-springhal. VALGFAG Rytmisk gymnastik Det er muligt at få rytmisk gymnastik på tilvalg både som dreng og pige. Dette foregår en time en aften om ugen. Målet er, et på forhånd bestemt, element i den årlige gymnastikopvisning som indlæres. Det er også ud fra dette tilvalgshold, der udtages til DM i efterskole-grand prix og DM i efterskole-spring/rytme. Spring Der er mulighed for at vælge op til 3 timers valgfagsspring om ugen fra august til december for alle elever. I valgfagsspring arbejder vi bredt med springgymnastik og med både trampoliner og springbaner. Da mange af eleverne er nybegyndere indenfor springgymnastikken, ligges der stor vægt på en god introduktion til gymnastikken og indlæring af de basale færdigheder. Der arbejdes niveauopdelt i undervisningen for at tilgodese den enkelte elev, sådan at både nybegyndere samt de øvede gymnaster for en udfordrende undervisning og mulighed for at dygtiggøre sig. Der ligges

12 stor vægt på at det skal være sjovt og udfordrende at have spring som valgfag. Da det er et populært valgfag, har vi ekstra timelærere på som underviser i valgfagsspring. Kor Rytmisk kor er et valgfag hvor alle kan deltage. Det eneste krav er at man har lyst til at synge. Vi synger en masse gode sange i forskellige stilarter, lige fra gospel til pop. Sangene er både enstemmige og flerstemmige. Hvis man har en solist i maven er der også plads til det. Undervejs får man undervisning i at blive bedre til at synge: Hvordan trækker man vejret, hvordan skal man stå, hvordan lærer man at synge kraftigt o.m.a. I løbet af skoleåret optræder koret til forældredage, efterskoleaftener, korstævner og afslutninger. Sammenspil Har du lyst til at putte lidt mere musik i din hverdag, men har du ikke valgt musik som linjefag, så er chancen her. Vi mødes 1 time om ugen og spiller nyere pop- og rocknumre. Man vil få mulighed for at stifte bekendtskab med mange forskellige instrumenter og genrer. Det eneste, der skal til, er lysten til at spille og synge. Det vil være en fordel at have en lille smule kendskab til et instrument/sang, da det jo så går nemmere med at lære nye numre, men det er ikke et krav. Vi skal naturligvis spille til de arrangementer hvor det kan lade sig gøre i løbet af året. Køkkenuge: Formål: Set i lyset af skolens kostpolitik, er det for os vigtigt at eleverne får indsigt i køkkenets dagligdag. Når den enkelte elev er i køkkenet, er undervisningsdelen baseret på madlavning, bagning, kostvejledning og hygiejne, hvor eleverne lærer vigtigheden af renlighed. I forhold til dagligdagen og respekt for maden og køkkenet, er denne del af skoleåret en meget lærerig. Anderledes uger: Formål med disse uger er, at eleverne skal møde nye venner i forskellige situationer, og deres vante baner skal brydes. Endvidere møder de lærere i andre undervisningssituationer, så de bliver udfordret på en anden måde end i hverdagen. Intro: Formål: Et forpligtende fællesskab, kræver åbenhed og læring. Det betyder, at fokus i introugen er på undervisning samt indføring i fællesskabet, ved forskellige læringssituationer. Det vil igen sige at den enkelte dag er meget organiseret med en vekselvirkning af undervisning i fag, undervisning i fællesskab for alle og den individuelle tilgang til den enkelte elev. Formålet er at få den enkelte elev gjort bevidst om skolens dagligdag, forventninger og det at være en vigtig del af et stort lærende fællesskab.

13 10 klasse OSO/Brobygning Obligatorisk Selvvalgt Opgave Retningsliner for Obligatorisk Selvvalgt Opgave i 10. klasse Formålet med Obligatorisk Selvvalgt Opgave er bl.a. at styrke eleven i forhold til fremtidige uddannelsesvalg. Det er et krav, at alle 10. klasses elever skal aflevere og få godkendt en selvstændig Obligatorisk Selvvalgt Opgave. Den selvvalgte opgave for 10. klasser skal fremstå som et selvstændigt produkt. I arbejdsforløbet er det dog tilladt at samarbejde med andre opgaveskrivere omkring bl.a. interviews og besøg på virksomheder. Hvis eleven skal i 10. klasse, bruges uddannelsesplanen i forbindelse med den obligatoriske selvvalgte opgave (OSO), hvor den kommer til at være udgangspunkt for opgaven. Brobygning: Elever i 10. klasse skal i brobygning i 1 uge på ungdomsuddannelser for at blive afklaret i forbindelse med fremtidige uddannelsesvalg. Der er her en forældrebetalt transportudgift. 8/9 klasse Projektopgave Projektopgaven Retningsliner for Projektopgaven i 9. klasse Formålet med Projektopgaven er at styrke projektopgaveformen og give den enkelte elev mulighed for fordybelse i tværgående problemstillinger. De tværgående problemstillinger skal som et minimum belyses gennem to fag. Der er mulighed for at arbejde selvstændigt såvel som i grupper. Overskriften for projektopgaven er givet på forhånd, og det er så den enkelte elevs opgave at formulere delemner og problemstillinger, der ønskes belyst. Skilejrskole Formål 1 uge om året flytter vi skolen til et andet land, for at udfordre eleverne i nye situationer. Pt. tager vi til Østrig på skilejrskole. Hele ugen er eleverne delt op i hold, hvor de modtager undervisning af skolens lærere. Om aftenen er der fællesarrangementer, hvor vi bruger det landskab vi bor i. Vi bruger tid før ugen på at lære om Østrig, samt at lave et rejsebureau. Formålet er at lære den enkelte elev at stå på ski, samt indføring i den østrigske kultur. Dramauge Formål: I løbet af skoleåret sætter efterskolen en musical op, alle elever er deltagende enten på scenen eller backstage. Opskriften er god og særdeles effektiv! Skemaet er ryddet i en hel uge alle efterskoleelever er med. En gruppe lærere laver et oplæg historiens røde tråd. Eleverne ønsker på forhånd, hvilken gruppe de vil arbejde i: skuespillere, kostumer, PR/video/journalister, scene/lyd/lys. Musikerne er som regel elever fra musiklinjen. Skuespillerne inddeles i ca. fire scener, og når de mødes mandag morgen, får de hver sin del af historien. Skuespillerne skriver selv indholdet, rollerne og replikkerne til deres egen scene. Torsdag er generalprøve om aftenen. Fredag er der typisk to forestillinger og lørdag er der forestilling til forældredagen. Musical på Balle ugen du aldrig glemmer Gymnastik/filmuge Formål Ugen kører med en todeling med stor vægt på den obligatoriske gymnastik og fremvisning af film, som knytter

14 sig til de boglige fag. I forhold til gymnastikken: Formålet er at klargøre og færdiggøre eleverne til et forår med opvisninger. Eleverne bliver udfordret fysisk med gymnastikprogrammet, hvor processen i udarbejdelse og deltagelsen i arbejdet har stor betydning. Derudover arbejdes der med formidlingen af gymnastikkulturen, at være en vigtig brik i den store sammenhæng, fællesskabet, og at repræsentere en skole. I forhold til fremvisningen af film: Formålet er at eleverne får set de film, som faglærerne i de boglige fag skal arbejde videre med. Dagene er opdelt i moduler, hvor timerne er placeret fra Vekselvirkningen mellem den fysiske aktivitet, filmfremvisningen, og fortællingen er en god kombination for kroppen. I ugen er der opvisninger for friskolens elever og bedsteforældre. Skriftlige prøver Formål: Eleverne tager folkeskolens afgangsprøver i 9. og 10. klasse. 8. klasse går ligeledes op til årsprøverne, for at stå bedre rustet til året efter. Perioden og den enkelte dag er delt op i prøver, undervisning og samvær. Formålet med ugen er at eleverne får de mest optimale muligheder for at komme til prøve og at gøre det så godt som muligt. Termins prøver Formål: Eleverne i og 10. er til terminsprøver. De placeres individuelt i det enkelte team. Den enkelte dag er delt op i terminsprøver og undervisning. Mundtlige prøver Formål Eleverne tager folkeskolens afgangsprøver i 9. og 10. klasse. 8. klasse går ligeledes op i prøverne, for at stå bedre rustet til året efter. Perioden og den enkelte dag er delt op i lektiecafe, prøver, undervisning, idræt og samvær. Formålet med ugerne er, at eleverne får de mest optimale muligheder for at forberede sig til prøve og at gøre det så godt som muligt. Udtro Formål Efter et år, er det vigtigt, at få sagt ordentligt farvel til eleverne og sætte fokus på relationer. Ugen indeholder undervisning, rengøring, tur til København hvor eleverne spiller musik og laver gymnastikopvisning på Rådhuspladsen, kontaktgruppeaften, cafe` aften og samvær. Kurset starter søndag d. 8. august 2009 og slutter fredag d. 24. juni 2011 BILAG: Ugeskema, og Kalender, Godkendt af bestyrelsen.

15

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

Få en lærerig oplevelse for livet

Få en lærerig oplevelse for livet Få en lærerig oplevelse for livet UNDERVISNINgen Eleverne siger om linjefagene... Er godt pga. de mange valgmuligheder. Er godt, fordi man selv har valgt det. Er meget seriøse og man lærer meget. Fedt

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

Sundeved Efterskole Indholdsplan for skoleåret 2013/14. Sundeved Efterskole. Indholdsplan for skoleåret 2013/14

Sundeved Efterskole Indholdsplan for skoleåret 2013/14. Sundeved Efterskole. Indholdsplan for skoleåret 2013/14 Sundeved Efterskole Sundeved Efterskole Bovrup Storegade 5, Bovrup 6200 Åbenrå Tlf. 74680311 Fax: 74680916 E-mail: kontor@sundeved-efterskole.dk Hjemmeside: www.sundeved-efterskole.dk - 1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR SKOLENS FAG 2014-2015

INDHOLDSPLAN FOR SKOLENS FAG 2014-2015 INDHOLDSPLAN FOR SKOLENS FAG 2014-2015 1 BIOLOGI Skolen følger de af ministeriet fastsatte fælles mål for faget biologi. Undervisningens indhold er valgt i henhold til fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder:

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse Velkommen Værdigrundlaget for vores 10. klasse Forskellighed se muligheder frem for begrænsninger Anerkendelse af kompetencer og ressourcer i mangfoldigheden

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag

Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag Skolens nye tiltag omkring er linjer og valgfag er evalueret ud fra et spørgeskema til eleverne. Evalueringen tager punkt i skolens værdigrundlag Glamsbjerg Fri-

Læs mere

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00 Ølstykke 10. klasse Center Ølstykke 10. klasse Center blev indrettet i 2001 i den gamle Jørlunde Sogneskole. Her har der siden været en skole udelukkende for elever på 10. årgang. Den ligger ved hovedvejen

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2015/2016 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2015/2016 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2015/2016 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc VALGAVIS 7., 8., 9. årgang på Virring Skole Til elever i 6., 7. eller 8. klasse og deres forældre. Af hensyn til planlægningen er det nødvendigt, at eleverne allerede nu vælger valg- og tilbudsfag for

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

VELKOMMEN. til A10 10. klasse - Engholmskolen

VELKOMMEN. til A10 10. klasse - Engholmskolen VELKOMMEN til A10 10. klasse - Engholmskolen 10. KLASSE HVAD ER DET? Et uddannelsestilbud til unge, som efter 9. klasse har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Ollerup. Sang&Musik EN LEVENDE EFTERSKOLE PÅ DET SMUKKE SYDFYN

Ollerup. Sang&Musik EN LEVENDE EFTERSKOLE PÅ DET SMUKKE SYDFYN Efterskole Ollerup Sang&Musik EN LEVENDE EFTERSKOLE PÅ DET SMUKKE SYDFYN Skolen Skolen er startet i 1997 af en kreds af lokale borgere. Den har til huse i den tidligere håndværkerskole fra 1932. Den bygger

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Nymarkskolen Valgfag for 8. og 9. klasse i skoleåret 2013/14

Nymarkskolen Valgfag for 8. og 9. klasse i skoleåret 2013/14 Nymarkskolen Valgfag for 8. og 9. klasse i skoleåret 2013/14 Nymarkskolen Østre Allé 67 4200 Slagelse Tlf. 20 18 44 00 og 20 18 45 00 Skoleleder René Nielsen Viceskoleleder Gitte Kjærsgaard Afdelingsleder

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 15/16 Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indledning Skoleåret 2015 2016 består af 42 uger med start søndag d. 9. august 2015 og afslutning

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Engelsk i 10.B. Ugeplan

Engelsk i 10.B. Ugeplan Årsplan for 10.B Innovation&Entreprenørskab Årsplan for Dansk 10B Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme: - elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer.

Læs mere

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Indholdsfortegnelse GGIF Grand Prix 3 Grand Prix Gymnastik 4 Forventninger 4 Træning 5 Økonomi 6 Reserver 7 Vigtige datoer 2015-16 8 Kontakt

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100% Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100%

Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100% Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100% Årsevaluering Vandel Efterskole 2013-2014 (elever) Oversigt Svarpersoner=112 Udgivet: 6.6.2014 Køn? 1. Dreng 44 39,29% 2. Pige 68 60,71% Marker dit boområde 1. Forfatter 13 11,61% 2. Maler 10 8,93% 3.

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Valgfag skoleåret 2014-15

Valgfag skoleåret 2014-15 Valgfag skoleåret 2014-15 Kære elever og forældre Det er med stor glæde, at vi igen i år kan præsentere en valgfagsfolder, hvori vi kan tilbyde en række spændende, kreative og udfordrende undervisningstilbud

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Et alternativ med værdier! 10. klasse

Et alternativ med værdier! 10. klasse Et alternativ med værdier! 10. klasse Med historiens briller ser vi en skole, der står for udvikling med traditionen som værdifuld bagage. Længe før det blev moderne, har Sct. Ibs Skole haft eleven i centrum

Læs mere

Evaluering af dansk efter 2. klasse.

Evaluering af dansk efter 2. klasse. EVALUERING AF DE HUMANISTISKE FAG Efteråret 2012 DANSK, ENGELSK, TYSK, HISTORIE, KRISTENDOM, SAMFUNDSFAG og FORTÆLLING Evaluering af ovenstående fag er foretaget i efteråret 2012, dels som fælles evaluering

Læs mere

Et alternativ med værdier! 10. klasse

Et alternativ med værdier! 10. klasse Et alternativ med værdier! 10. klasse Med historiens briller ser vi en skole, der står for udvikling med traditionen som værdifuld bagage. Længe før det blev moderne, har Sct. Ibs Skole haft eleven i centrum

Læs mere

Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole.

Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole. Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole. Indledning: Da vi i skoleåret 2011/12 har fokuseret ekstra meget på vores boglige profil, har vi valgt at oprette fem boglige linjer. Disse linjer er produktet

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk

SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk Kære kommende elev og forældre Med den følgende skoleplan vil vi fortælle lidt om ideerne

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Svendborg HandelsGymnasium

Svendborg HandelsGymnasium Svendborg HandelsGymnasium Innovation og Bæredygtighed Fortællingen om et skoleprojekt fra virkeligheden på godt og ondt Hvem er vi? HHX-undervisere Svendborg Erhvervsskole Fusionsskole Ny ledelse nye

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 I praktik på Børnenes Friskole 2013-14 Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 Kære studerende Velkommen på Børnenes Friskole. Vi håber, I får nogle ind- holdsrige, udviklende og

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Specialkonsulent Mads Egsholm. Kære Mads Egsholm

Specialkonsulent Mads Egsholm. Kære Mads Egsholm 26. august 2015 Specialkonsulent Mads Egsholm Kære Mads Egsholm Hermed en beskrivelse af studietiden på Skolen på Nyelandsvej. Langt den overvejende tid er placeret i et bånd klokken 08:00-08:25 hver dag

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Første uge på Brejninggaard Efterskole

Første uge på Brejninggaard Efterskole Første uge på Brejninggaard Efterskole August 2015 Søndag d. 9/8 14.00 Skolen åbner for indkvartering efter sengeredning og udpakning er der kaffe i Hallen 15.30 Velkomst i hallen 16.30 Første møde med

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m HF Elev 2011 S o l r ø d G y m n a s i u m Velkommen til HF PÅ Solrød Gymnasium Hf er for dig, der over to år ønsker at arbejde frem mod en kort, en mellemlang eller en længerevarende videregående uddannelse.

Læs mere