BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER"

Transkript

1 BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012

2 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen - APV 5 Arbejdsmiljøet i vaskerier og idéer til forebyggelse og gode løsninger 6 Variation i stedet for ensidigt gentaget arbejde 7 Vejen væk fra EGA 8 Brug de gode arbejdsstillinger og bevægelser 10 Løft let 13 Et godt psykisk arbejdsmiljø 16 Få styr på farlige stoffer og mikroorganismer 18 Særlige krav, når der arbejdes med farlige kemikalier 18 God hygiejne og brug af personlige værnemidler 21 Et godt indeklima 22 Forebyg ulykker 24 Velfærdsforhold 26 Unge under 18 år 27 De gravide 28 Gode links 29

3 Forord Denne branchevejledning er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser i samarbejde med branchens parter. Branchevejledningen angiver det niveau og den gode praksis, parterne ønsker skal være til stede for at skabe et godt og udviklende arbejdsmiljø i vaskerier og tager udgangspunkt i love og regler for området. Branchevejledningen er rettet mod arbejdsmiljøorganisationen, arbejdsgivere og arbejdsledere. Arbejdstilsynet har haft branchevejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet branchevejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til om den dækker samtlige relevante emner inden for vaskeriområdet. Branchevejledningen kan downloades fra Branchearbejdsmiljørådets hjemmeside eller bestilles på hjemmesiden: GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

4 indledning Et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen er afgørende for fysisk og psykisk trivsel, og at alle kan komme godt igennem arbejdslivet. Mange vaskerier er kommet langt med gode tiltag, mens der hos andre stadigvæk er plads til forbedringer. På den positive side har adskillige gennemført omfattende ændringer i arbejdets tilrettelæggelse for at komme det ensidige gentagne arbejde (EGA) til livs. En del har investeret i ny teknologi, der har betydet, at mange belastende arbejdsstillinger nu kan undgås, og flere har arbejdet med sprogundervisning, hvilket har lettet information og kommunikation i virksomheden. Andre vaskerier har derimod stadigvæk problemer med EGA, tunge løft, belastende arbejdsstillinger, kemikalier og andre negative påvirkninger. I det følgende gennemgås de vigtigste forudsætninger for at skabe et godt arbejdsmiljø i et vaskeri. De væsentligste arbejdsmiljøpåvirkninger gennemgås, og der gives forslag til forebyggelse og gode løsninger. 2

5 få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet En af de vigtigste forudsætninger for et godt arbejdsmiljø er et velfungerende samarbejde mellem ledelse og ansatte, og at alle er motiverede for at gøre en indsats til gavn for sig selv og kollegerne. Arbejdsmiljøloven fastlægger, at arbejdsgiveren, ledere og ansatte alle har ansvar og pligt til at medvirke til og samarbejde om at udvikle og fastholde et godt arbejdsmiljø. Arbejdsgiveren skal træffe de nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af de ansattes sikkerhed og sundhed, herunder instruktion og oplæring, fjerne farlige påvirkninger og samarbejde med medarbejderne om arbejdsmiljøet. På den anden side har alle medarbejdere så også pligt til at følge anvisningerne. Arbejdsgiveren har også ansvaret for, at samarbejdet om sikkerhed og sundhed udvikles og vedligeholdes. Samarbejdet om arbejdsmiljøet skal tilrettelægges efter bestemmelserne i Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed og følgende vejledninger: At-vejledning F.3.1 virksomheder med højst 9 ansatte At-vejledning F.3.2 virksomheder med ansatte At-vejledning F.3.3 virksomheder med mindst 35 ansatte. Samarbejdet skal skabe rammerne for de strategiske og de operationelle arbejdsmiljøopgaver i virksomheden. Med strategisk menes de overordnede, planlæggende, fremadrettede og koordinerende opgaver. Med operationel menes de daglige opgaver. Bestemmelserne fastlægger blandt andet følgende: Hvis der er ansatte, skal der oprettes en arbejdsmiljøorganisation i et niveau. Organisationen skal bestå af en eller flere arbejdsledere, en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter valgt af medarbejderne og med arbejdsgiveren (eller en der repræsenterer denne) som formand. GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

6 Hvis der er 35 ansatte eller derover, skal der oprettes en arbejdsmiljøorganisation i 2 niveauer med en eller flere arbejdsmiljøgrupper og et eller flere arbejdsmiljøudvalg. Vaskerier med under 10 ansatte har ikke pligt til at oprette en arbejdsmiljøorganisation. Arbejdsgiveren skal sørge for, at samarbejdet om arbejdsmiljø kan finde sted. Samarbejdet sker ved løbende direkte kontakt og dialog. Alle virksomheder skal gennemføre en årlig arbejdsmiljødrøftelse. I vaskerier med under 10 ansatte gennemføres drøftelsen mellem arbejdsgiveren og de ansatte. I vaskerier med en arbejdsmiljøorganisation deltager arbejdsgiveren og medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen. Arbejdsmiljøorganisationen skal inddrages i planlægningen og indførelsen af alle forhold, som har sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning, for eksempel; arbejdspladsvurdering (APV) arbejdsgange, arbejdsmetoder eller ændringer heri arbejdsstedets indretning anskaffelse og ændringer af tekniske hjælpemidler. Arbejdsmiljøorganisationen skal have den fornødne tid til at udføre sine opgaver. Ansatte skal kende og bruge deres arbejdsmiljørepræsentant og leder, hvis de har problemer eller idéer til gode løsninger. Formålet med drøftelsen er at tilrettelægge samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år. Følgende skal drøftes: 1. Hvilke emner, skal der fokuseres på i det kommende år? (Her kan man for eksempel bruge kortlægningen fra virksomhedens Arbejdspladsvurdering til at prioritere) 2. Hvordan skal samarbejdet foregå herunder samarbejdsformer og mødeintervaller? 3. Vurdering af om foregående års mål er nået 4. Hvilke mål, skal der være for det kommende års samarbejde? 5. På virksomheder med 1-9 ansatte skal man også drøfte, om der er den nødvendige sagkundskab om arbejdsmiljø til stede i virksomheden. Arbejdsgiveren skal tilbyde arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen, som har gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøuddannelse svarende til 2 dages varighed i deres første funktionsår og 1½ dag i hvert af de efterfølgende funktionsår. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der ud fra virksomhedens arbejdsmiljøbehov laves en kompetenceudviklingsplan for denne supplerende uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO. Dette kan f.eks. gøres i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse, når alle er samlet. 4

7 arbejdspladsvurderingen APV Arbejdspladsvurderingen er en af de bedste metoder til at skabe et overblik over vaskeriets arbejdsmiljøforhold og få løst de problemer, der konstateres. At lave en APV er et lovkrav for alle virksomheder med ansatte. Man kan frit vælge metode, men der er krav om, at APV en indeholder følgende: Identifikation og kortlægning af virksomhedens samlede arbejdsmiljø Det vil sige, at der skal foretages en detaljeret kortlægning og vurdering af risici i forhold til farlige kemikalier, der anvendes, smittefaren i forbindelse med mikroorganismer (for eksempel bakterier i urent vasketøj) og de påvirkninger, der kan skade en gravid og fostret. Læs mere herom i branchevejledningens relevante afsnit. Som supplement til APV en er det en rigtig god idé med mellemrum at foretage arbejdsmiljørunderinger. Det kan for eksempel være en arbejdsmiljøgruppe, der går afdelinger igennem, observerer og taler med ansatte og ledere for at se, om alt fungerer, som det skal. Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer Inddragelse af virksomhedens sygefravær Prioritering af løsninger på virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og udarbejdelse af en handlingsplan Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen. Som vaskeri skal man være opmærksom på, at der stilles særlige APV-krav om en risikovurdering i forhold til: Kemiske agenser Læs mere om regler, krav og gode metoder til APV på BAR service- og tjenesteydelsers APV Portal (www.apvportalen.dk). Vælg indgangen: Rengøring, vaskeri og renseri. Her ligger et let tilgængeligt materiale om APV, forslag til APV-spørgeskema for vaskerier på baggrund af denne branchevejledning, faktaark om arbejdsmiljø på vaskeriområdet og et elektronisk APVværktøj til fri afbenyttelse. Læs også At-vejledning D.1.1 Arbejdspladsvurdering Biologiske agenser Gravide og ammendes arbejdsmiljø. GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

8 Arbejdsmiljøet i vaskerier og idéer til forebyggelse og gode løsninger I dette hovedafsnit gennemgås væsentlige arbejdsmiljøforhold, der er relevante for vaskeriet som arbejdsplads. I hvert underafsnit beskrives et arbejdsmiljøforhold, og der gives forslag til forebyggelse og gode løsninger på problemer. Arbejdsmiljøorganisationen kan gennem denne rapport få hjælp til deres arbejdsmiljøarbejde ved at sætte sig ind i de dele af rapporten, der omhandler arbejdsmiljøet. Det drejer sig om; belysning, støjmålinger, temperaturer, trækgener, bakterier, lugtgener, støv, hygiejne, velfærdsforanstaltninger, orden/ryddelighed og modvirkning af EGA. For de vaskerier, der er medlem af Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning (BVT), udarbejdes der hvert år en rapport på, om vaskeriet lever op til branchens miljø-, hygiejne- og kvalitetskrav. Man kan anmode kontrollanten om særlige målinger af for eksempel støj eller belysningsstyrke til brug for afklaring af eventuelle problemer. 6

9 Variation i stedet for ensidigt gentaget arbejde Variation er godt, for meget af det samme er skidt! Både hjernen og kroppen trives allerbedst, hvis arbejdsdagen er varieret med forskellige opgaver, der stiller passende krav. Det har været meget almindeligt at tilrettelægge arbejdet, således at mange medarbejdere varetog den samme arbejdsfunktion hver dag, for eksempel at stå ved en rulle. højt tempo og tidspres belastende arbejdsstillinger og bevægelser (fastlåste stillinger, uhensigtsmæssig arbejdspladsindretning eller mangel på varierede bevægelser) stor kraftanstrengelse ved udførelse af arbejdet (for eksempel hurtige kast af større tøjstykker). Når man arbejder på denne måde, udsættes man for ensidigt gentaget arbejde (EGA). EGA vil sige, at man bruger ensartede arbejdsbevægelser hurtigt efter hinanden over en væsentlig del af arbejdsdagen, og hermed ensidigt belaster de samme muskler. Der forekommer stadigvæk problematisk EGA i en del vaskerier. Det bør gives højeste prioritet at afskaffe eller reducere dette problem. Er EGA da farligt? Ja - der kan opstå følgevirkninger i form af alvorlige fysiske og/eller psykiske gener. De fysiske gener og helbredsskaderne er især knyttet til muskler, sener og led i nakke, skuldre og arme. De psykiske gener ses typisk i sammenhæng med lavt jobindhold (meget rutinepræget og uden udfordring), højt tempo, tidspres, høje krav til opmærksomhed samt mangel på indflydelse, social kontakt, støtte og udviklingsmuligheder. Problemets størrelse afhænger af; jo længere tid de samme bevægelser bliver gentaget (generelt er mere end halvdelen af arbejdstiden, ca. 3-4 timer dagligt eller halvdelen af ugen problematisk) jo hurtigere bevægelserne bliver gentaget antallet af forværrende faktorer. De forværrende faktorer i et vaskeri kan være; ringe handlemuligheder (ringe mulighed for påvirkning af arbejdet, herunder arbejdsbetingelser, tempo, indhold, arbejdsmetoder og arbejdsteknik) Hvilke arbejdsfunktioner i vaskeriet indeholder især den alvorlige EGA? Man skal være særligt opmærksom på: Indsorteringen, hvor der ofte er alvorlige forværrende faktorer i form af meget hurtige bevægelser, kraftanvendelse ved kast og ophængning af sække, lange rækkeafstande, vrid i ryggen og arbejde med arme over skulderhøjde Efterbehandlingen ruller, ophængningsstationer, stakkere, ilæggere mm, hvor tempoet også kan være højt og arbejdsstillingerne belastende ved mangel på indstillingsmuligheder af maskiner, arbejdsborde mv. GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

10 vejen væk fra EGA Analyse Start med at få et overblik over, om der forekommer EGA i vaskeriet. Vurderingen kan foretages som beskrevet i afsnit 4 i At-vejledning D.3.2 Ensidigt, belastende arbejde og ensidigt, gentaget arbejde. Der bør anvendes en rådgiver, hvis vaskeriet ikke selv har den fornødne kompetence til vurderingen. Løsninger på EGA EGA kan reduceres gennem; en god organisering af arbejdet ved at give de ansatte udviklingsmuligheder og indflydelse ved forbedringer af arbejdspladsens indretning gennem teknologiske eller tekniske foranstaltninger. God organisering af arbejdet Jobrotation er en væsentlig del af arbejdets organisering med henblik på at undgå nedslidning. Med jobrotation kan det opnås, at man højst står 1-2 timer ad gangen med den samme arbejdsopgave, og at man altid holder sig under halvdelen af arbejdstiden, under 3-4 timer dagligt eller halvdelen af ugen med arbejde, der ensidigt belaster de samme muskelgrupper. Det er vigtigt, at man skifter mellem opgaver, hvor der er afgørende forskelle i belastningen af muskler, sener og led. 8

11 Det er vigtigt, at arbejdsfunktioner uden eller med meget lidt EGA, som for eksempel vask, tumbling og reparationsopgaver, indgår i rotationen for at skabe den bedste aflastning. Jo flere arbejdsfunktioner de ansatte kan mestre, jo nemmere bliver det at indføre en velfungerende jobrotation. Som regel vil der være behov for uddannelse og opkvalificering. Læs mere om EGA og gode løsninger i: At-vejledning D.3.2 Ensidigt, belastende arbejde og ensidigt, gentaget arbejde Videncenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside om løsninger på EGA: BAR service- og tjenesteydelsers vejledning Flyt dig EGA (www.bar-service.dk) Udviklingsmuligheder og indflydelse Ved at indføre selvstyrende grupper, hvor gruppens medlemmer er uddannede til selv at planlægge, kontrollere, foretage indkøb, lave regninger, betjene kunder, passe maskiner og anlæg, vedligeholde installationer mv., kan der opnås endnu større muligheder for variation. Gennem de selvstyrende grupper tilføres arbejdet også meget mere indhold, der for de flestes vedkommende kan betyde et farvel til tidligere tiders psykiske gener som følge af ensformighed og mangel på udfordringer i arbejdet. EGA kan afskaffes eller reduceres ved: Reduktion af varigheden af arbejdsopgaver, der belaster de samme muskelgrupper (jobrotation) Bedre handlemuligheder (jobudvikling) Reduktion af øvrige forværrende faktorer gennem bedre arbejdspladsindretning, bedre arbejdsmetoder og teknik samt nedsættelse af tempo Mekanisering af arbejdsopgaverne (teknologisk udvikling, indkøb af nye maskiner, der automatiserer EGA-arbejdsopgaverne). Gennem det øgede samarbejde er der også gode muligheder for udviklingen af de sociale relationer medarbejderne imellem. Erfaringsmæssigt skal processen frem mod jobrotation og selvstyrende grupper planlægges meget nøje, og det er vigtigt, at alle medvirker. Indretningen af arbejdspladsen og teknologiske eller tekniske foranstaltninger Ved en gennemgang af alle arbejdspladser kan det undersøges, om indretningen kan optimeres, og om de anvendte arbejdsteknikker, arbejdsstillinger og -bevægelser kan forbedres. Endvidere vil egnede tekniske hjælpemidler, redskaber og værktøj kunne bidrage til ergonomiske forbedringer (se de følgende afsnit om gode arbejdsstillinger og bevægelser samt om at løfte let). Endelig kan egnede fuldautomatiske produktionsanlæg medvirke til reduktionen af EGA. GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

12 Brug de gode arbejdsstillinger og bevægelser Arbejdsstillinger og bevægelser afhænger af den arbejdsteknik, der anvendes, arbejdspladsens indretning og maskiners og hjælpemidlers udformning. Det er vigtigt, at forholdene er bedst mulige, så farerne for nedslidning og akutte skader forebygges. Arbejdsgiveren har forpligtelsen til, at nyansatte, og de der anvender belastende arbejdsstillinger, instrueres. Arbejdsmiljøgrupperne følger op i det daglige og ved arbejdsmiljørunderinger. Det er ligeledes en rigtig god idé, hvis alle ansatte aftaler at hjælpe hinanden med at holde fast i de gode teknikker. Arbejdsteknik Generelt bør der arbejdes varieret med kroppen, som beskrevet i det foregående afsnit om EGA. Følgende råd om arbejdsteknik bør følges: Undgå at vride i ryggen. Flyt fødderne, når overkroppen skal drejes, så næse og skonæser hele tiden peger i samme retning Undgå foroverbøjede arbejdsstillinger i ryggen (for lave arbejdshøjder), men hold den lige og med de naturlige krumninger. Undgå også at arbejde med højt løftede arme og skuldre, hvor der hele tiden arbejdes med spændte muskler i skuldre og nakke (for høje arbejdshøjder) Undgå at albuerne flyver, men hold dem så tæt til kroppen som muligt. Hvis man ofte rækker langt frem, højt op eller ud til siderne (for eksempel ved kast af tøjstykker, ved sammenlægning af bukser, hvor den ene arm føres højt op eller 10

13 ved placering af vasketøj på en høj ilægger), overbelastes skuldre og arme Undgå at arbejde med hurtige og rykvise bevægelser (for eksempel hurtige kast), men arbejd effektivt med rolige bevægelser Skub og træk tungere emner med lige ryg og albuerne så vidt muligt ind til siden. Brug så vidt muligt ben og kropsvægt til at flytte byrderne. Find eventuelle problemer gennem APV og arbejdsmiljørunderinger og find gode arbejdstekniske løsninger. Arbejdspladsens indretning, maskiners og hjælpemidlers udformning Sørg for gode pladsforhold og god ryddelighed, således at der kan arbejdes i gode arbejdsstillinger. Er der ikke tilstrækkelig friplads rundt om en person, når der skal håndteres vasketøj, kommer man let til at vride i ryggen og række langt. Gulve skal være jævne og plane, hvor hjælpemidler skubbes og trækkes. Undgå lange rækkeafstande. Når vasketøjet for eksempel skal sorteres ud i vaskevogne fra et transportbånd, rondel eller bord, skal tøjet være tæt på personen. Vognene skal stå lige foran, gerne lidt lavere og så tæt på som muligt. Kasteafstanden må helst ikke overstige 1 meter. Arbejd gerne med kun én række vogne som på billedet. Ved mindre vogne eventuelt to rækker, hvor det tungeste vasketøj placeres i 1. rækkes vogne. (Ved sorteringsskakter bør der ligeledes højst være to rækker skakter foran). Når der arbejdes ved foldemaskiner, ilæggere og andre maskiner, skal man ligeledes kunne arbejde med korte rækkeafstande. Vogne placeres bedst ved siden af operatøren, så denne kan gå helt tæt på maskinen. Arbejdspladsen skal være udformet, så den passer til medarbejderen. Derfor er det fint, hvis maskiner, hjælpemidler, fratagebånd, arbejdsborde mv. kan højdeindstilles. Gode arbejdshøjder fremmer, at man kan arbejde med ryggen i naturlig oprejst stilling og undgå overbelastninger som følge af spændte løftede skuldre. Rullevogne med eleverbar bund (elevatorvogne) og indstillelige ophængningsstationer er gode eksempler se billederne. I små vaskerier med mindre vaskemaskiner og tumblere er det en god løsning at anbringe maskinerne på sokler, således at lågehøjden er tæt på albuehøjde. GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

14 retningsstabile og underlaget jævnt. Hjulene skal passe til underlaget, pladsforhold og øvrige faktorer. Vogne må ikke læsses for tungt, så de er for belastende at igangsætte og trække. Praktiske erfaringer peger på, at løftevogne, rullecontainere, trådbure og lignende med en totalvægt (vogn plus last) på under 200 kg sjældent vil volde problemer ved kortvarig transport på jævnt, vandret, kørefast underlag og under gode pladsforhold. Er totalvægten på mellem 200 og 500 kg, kan det være kritisk, mens totalvægte på 500 kg eller derover næsten altid vil være problematiske. Vær opmærksom på, at kørsel med flere containere ad gangen er særlig kritisk og bør undgås. Der opstår ofte store belastninger af især skuldre og ryg, da man som regel må arbejde med lange rækkeafstande, vrid i ryggen, og bliver udsat for uventede belastninger, når en container f.eks. pludselig skifter retning eller bremses af genstande på gulvet. Som hovedregel skal man om muligt indrette arbejdspladsen uden forhøjninger, da der kan være risiko for faldulykker. Men når en platform, forhøjning eller lignende skal fungere som gulvplan, for at man kan opnå acceptable arbejdshøjder, skal den have en størrelse, der dækker alle funktioner i hele arbejdsområdet. Man skal uden ulempe og risiko kunne opholde sig på platformen og kunne komme til og fra arbejdsstedet. Der skal være plads til at bevæge ben og fødder frit. Der bør anvendes godt stødabsorberende fodtøj og være mulighed for at stå på aflastningsmåtter for at aflaste ben og ryg. Hav også en god placering af hylder, således at arbejdshøjderne ligger tæt på midtlår- og albuehøjde, når der skal håndteres tungere vasketøj. Aftal med kunder, at containere ikke læsses for højt og pak heller ikke selv containerne på den måde. Undgå at der skal rækkes over skulderhøjde. Endelig er det vigtigt, at alle hjælpemidler vedligeholdes godt, således at de fungerer og er nemme at betjene. For at lette træk og skub bør hjulene på hjælpemidler være tilstrækkeligt store (ikke under 10 cm i diameter og gerne omkring 20 cm, når vogne anvendes udendørs). Hjulene bør være letløbende, vel vedligeholdte, Læs mere i: At-meddelelse nr Vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser At-vejledning A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar At-vejledning D.3.1 Løft, træk og skub 12

15 løft let Et løft er for tungt, når det indebærer risiko for helbredsskader. Belastningen på kroppen stiger, jo tungere byrden er, jo større rækkeafstanden er og jo hurtigere, man løfter byrden. Udgangspunktet for vurderingen af løft er byrdens vægt og dens afstand fra ryggen under løftet (rækkeafstanden) - se figuren nedenfor. Farverne angiver: Det røde område: Løft, hvis belastning anses for sundhedsskadelig. Det gule område: Løft, hvor de forhold løftet udføres under, skal vurderes. Løftehyppighed, varigheden af løftearbejdet og de primært forværrende faktorer skal vurderes. De primært forværrende faktorer er: Foroverbøjning af ryggen, vrid eller asymmetrisk belastning af ryggen og højt løftede arme. Andre forværrende faktorer er for eksempel: Svært håndterlige byrder (for eksempel store overfyldte tøjsække og tunge kemikaliedunke), dårlige pladsforhold, ringe arbejdsteknik, løft fra under knæhøjde, bæring af tunge emner mere end 2 meter og risiko for uventede belastninger. Jo flere forværrende faktorer, jo lavere vægt kan håndteres uden fare for sundhedsskade. I den øverste del af det gule område er løftet kun acceptabelt, hvis det udføres under optimale forhold. I det grønne område: Her vurderes, at belastningen ved løftet normalt ikke medfører sundhedsrisiko. Hvis byrden skal bæres, nedsættes grænsen for maksimal vægt i gult område til følgende; tæt ved kroppen ca. 20 kg i underarms afstand ca. 12 kg i ¾ arms afstand ca. 6 kg. Ved bæring af byrder bør transportvejen højst være 20 meter på plant underlag. Et almindeligt trappetrin på transportvejen sidestilles med en bæreafstand på ca. 1 meter. Eksempler på gode løsninger: Vasketøjssække Vægten af en vasketøjssæk afhænger af dens størrelse, hvor meget der er fyldt i, og om vasketøjet er tørt eller vådt. (En stor sæk med vådt vasketøj kan veje kg, hvilket vurderes at være sundhedsskadeligt at løfte manuelt selv ved ganske få løft, når rækkeafstanden er i eller over underarmsafstand fra kroppen). Det er en god idé at anvende sække, der ikke er for store og forsøge at aftale med kunderne, at de ikke overfylder sækkene og kommer alt det våde vasketøj i den samme sæk. I vaskerier med conveyorbaner skal ophængningen af sække indrettes, således at der ikke forekommer sundhedsskadelige løft. Følgende kan medvirke til at reducere belastningerne; at sækkene ikke er stablet så højt i containerne, at de skal håndteres fra eller over skulderhøjde at sækkene for eksempel glides ned til rullebane eller bord, hvis de er stablet over skulderhøjde at containere kan hæves med løfteplatform, gaffelløfter eller anden form for lift, således at lave arbejdshøjder undgås, når de nederste sække tages at påhægtningen af sækkene på conveyorkroge kan foregå nemt og uden manuelt løft, ved at krogene kan nå sækkene i en højde mellem midtlår og brysthøjde. GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

16 På de følgende billeder ses en anden god løsning, hvor der anvendes en lille kran på en svingarm til løft af tunge sække: Her er en løsning, hvor vasketøjet kan løftes ind i tumbleren på én gang: 14

17 Dunke Med henblik på at undgå løft af tunge dunke med kemikalier/vaskemidler bør det undersøges, om midlerne kan indkøbes i mindre beholdere med for eksempel 5 10 liter i hver. Tungere dunke, der skal flyttes, kan køres med egnede tekniske hjælpemidler på hjul. Ligeledes er det en god idé altid at bruge to hænder til de tunge stykker vasketøj. Endelig er det vigtigt at anvende gode løfte- og arbejdsteknikker som beskrevet i det foregående afsnit Brug de gode arbejdsstillinger og bevægelser. Anbring dunke i holdere som vist på billedet. Det letter håndteringen væsentligt. Håndscannere Brug af relativt tunge håndscannere kan belaste arme og skuldre uhensigtsmæssigt. Udskift om muligt de tunge scannere med nyere meget lettere modeller. Manuelle løft af vasketøj Andre egnede tekniske hjælpemidler Ud over de nævnte hjælpemidler er der mange andre, der kan medvirke til at minimere de fysiske belastninger: Forskellige transportbånd og glideslidsker, løftevogne, sakseborde, hjælpemotorer til særligt tunge transportvogne osv. Læs mere om løsninger og reglerne vedrørende tunge løft i At-vejledning D.3.1 Løft, træk og skub. Hvor der ikke kan anvendes hjælpemidler til løft af vasketøj, er det vigtigt, at der ikke løftes for meget ad gangen. For eksempel kan man tage mindre stakke ad gangen, især når der løftes til lave og høje hylder. GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

18 Et godt psykisk arbejdsmiljø Et godt psykisk arbejdsmiljø er kendetegnet ved, at; man trives, udvikles og føler glæde ved sit arbejde der er tillid, retfærdighed og godt samarbejde med kolleger og ledelse man oplever at have medindflydelse man har de kompetencer og ressourcer, som skal til for at opfylde de krav, der stilles i arbejdet man får anerkendelse og social støtte af ledelse og kolleger Det psykiske arbejdsmiljø har betydning for det psykiske og fysiske helbred, selvopfattelsen og det sociale liv.. Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø og det videre arbejde Man kan lave en temperaturmåling på det psykiske arbejdsmiljø ved at anvende spørgsmålene i APVspørgeskemaet for vaskerier, som ligger på under hovedindgangen Rengøring, vaskeri og renseri. Vælg her menupunktet: Elektronisk APV-værktøj. Læs mere om, hvordan der på en god måde kan arbejdes med APV på dette område under hovedindgangen: Psykisk arbejdsmiljø i APV-processen. Her beskrives alle APV ens faser, og man kan vælge mellem forskellige gode værktøjer og bruge de, der passer bedst til kulturen på egen arbejdsplads. Psykisk arbejdsmiljø skal indgå i arbejdspladsvurderingen og påvirkninger, der forårsager stress og andre psykiske problemer, skal forebygges. Forhold vedrørende psykisk arbejdsmiljø bør typisk behandles af ledelse og medarbejdere i fællesskab, for eksempel i arbejdsmiljøorganisationen og samarbejdsorganisationen. Det elektroniske APV-værktøj på APV Portalen kan håndtere både anonyme og ikke-anonyme besvarelser. Eksempler på fokusområder Et godt psykisk arbejdsmiljø er kendetegnet ved, at; man trives, udvikles og føler glæde ved sit arbejde 16

19 der er tillid, retfærdighed og godt samarbejde med kolleger og ledelse man oplever at have medindflydelse man har de kompetencer og ressourcer, som skal til for at opfylde de krav, der stilles i arbejdet man får anerkendelse og social støtte af ledelse og kolleger man finder god mening i arbejdet den nærmeste fremtid er forudsigelig og tryg man undgår konflikter, krænkelser og stress man undgår mobning og chikane. At kunne imødekomme kravene i arbejdet En del vaskerier har arbejdet med at give medarbejderne tilstrækkelige kompetencer og ressourcer til at imødekomme kravene, når arbejdet organiseres med selvstyrende grupper/teams. Som beskrevet i afsnittet: Variation i stedet for EGA skal den enkelte kunne klare mange forskellige arbejdsfunktioner. Kan man ikke det, viser al erfaring, at de fleste udvikler stress med fare for helbredet. Den vigtigste vej til forebyggelse er at opkvalificere medarbejderne. Det kan for eksempel være på interne kurser, eller kurser afholdt gennem AMU med emner som: Kommunikation i teams Teambuilding i selvstyrende grupper Kommunikation og konflikthåndtering Hygiejne Indsortering I et vaskeri, hvor ansættelse af mange nydanskere skabte en del problemer i medarbejdergruppen i form af et dårligt samarbejdsklima, valgte virksomheden at danne en integrationsgruppe, der skulle hjælpe de nye med at falde til. Gruppen fandt frem til, at den største barriere var sproget. Dette problem blev løst med et halvt års sprogkursus i arbejdstiden. I processen blev arbejdspladsens kultur også sat til debat. Medarbejderne skulle hver især pege på de vigtigste værdier for dem selv. Fem af de væsentligste værdier blev udvalgt, og alle medarbejdere blev tilbudt en dags kursus for hver værdi. Dette skabte større ansvarlighed og adskillige nye idéer fra medarbejderne og initiativer, der gav større arbejdsglæde. Mangfoldighed blev et mål i sig selv for vaskeriet. Mangfoldigheden skabte dynamik og modvirkede klikedannelser. Anerkendelse fra ledelse til medarbejdere og medarbejdere indbyrdes samt social støtte var også væsentlige faktorer i processen. For at vedligeholde det forbedrede arbejdsmiljø blev der udvalgt mangfoldighedsambassadører blandt de ansatte, der fik til opgave at binde de forskellige kulturer sammen. Læs mere om de andre vigtige elementer for et godt psykisk arbejdsmiljø på under hovedindgang Rengøring, vaskeri og renseri og her under indgangen Lær om arbejdsmiljø. Vand og kemikalier Efterbehandling og udsortering. Rummelighed, anerkendelse og social støtte Mange vaskerier, der har en medarbejderstab med flere forskellige etniske baggrunde, har oplevet konflikter, der bunder i kulturelle forskelle. GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

20 få styr på de farlige stoffer og mikroorganismer Ved farlige stoffer forstås alle stoffer, der har en uønsket effekt på de, der bliver udsat for stofferne. Farlige stoffer kan medføre skader eller sygdom, hvis man kommer i kontakt med dem eller ikke bruger dem rigtigt. Ifølge reglerne skal farlige stoffer på arbejdspladsen fjernes, erstattes eller begrænses til et minimum, hvor det er teknisk muligt. I vaskerier forekommer de farlige stoffer i vaskemidler, skyllemidler og rengøringsmidler. Problemet med mikroorganismer i form af bakterier er, at de kan være sygdomsfremkaldende. Vaskerier, der modtager snavsetøj indeholdende blod, afføring, opkast mv., skal sikre sig, at personalet ikke udsættes for smitterisiko. En dårlig hygiejne, hvor der især er problemer med rengøringskvaliteten og håndhygiejnen, forværrer problemet væsentligt. Særlige krav, når der arbejdes med farlige kemikalier Der skal laves en liste over alle de farlige kemiske stoffer og produkter, der anvendes i vaskeriet. Det er typisk de produkter, der er mærket med orange faremærker eller de nye farepiktogrammer: Husk, at kemikaliedunke, palletanke og rørføringer skal være tydeligt mærkede med navn og faremærke/farepiktogram. Beholdere, der bruges som arbejdslager for kemikalier, skal være ligeså tydeligt mærket som originalemballagen. Farlige kemikalier må ikke blandes, med mindre man er helt sikker på, hvad der må blandes sammen, og hvordan det virker. Eventuelle målebægre bør være afmærkede for hvert middel, der anvendes. Undgå især, at klorbleg kommer i kontakt med syre, da det udvikler giftige klordampe. Opbevaring Opbevaring af farlige stoffer og materialer skal foregå i egnede emballager/beholdere på et sted, som er indrettet til formålet. Det skal sikres, at der ikke kan ske sammenblanding med andre stoffer og materialer, som kan medføre farlige reaktioner. Leverandøren skal oplyse om, hvordan opbevaringen kan foregå forsvarligt. På et opbevaringssted, hvor der opbevares enten flygtige eller støvende kemikalier, er det nødvendigt med mekanisk ventilation til at fjerne luftforureningen, hvis der er risiko for, at dampene eller støv kan sprede sig til luften. 18

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde Hvordan bruges APV skemaerne

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13 Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.11 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler.

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler. At-meddelelse Nr. 4.05.2 Oktober 1994 Erstatter: Nr. 4.04.15/Maj 1989 Vurdering af løft Indholdsfortegnelse Baggrund Belastninger ved løft Risiko for skader Vurdering af løft Vægt og rækkeafstand Vurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om:

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om: Der er en lang række retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan arbejde sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er instrueret i god arbejdsteknik og dermed mindsker belastningen

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen TEMA Unges arbejde 1 Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 2 Vi har skrevet denne vejledning til dig for at gøre opmærksom på, hvor

Læs mere

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET!

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! SIDE 2 Generelt Forflytning i hjemmeplejen kan først foregå når du enten har været på forflytningskursus eller du er blevet oplært

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18%

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18% Side 1 af 42 11svar Oversigt Se komplette svar Fysisk arbejdsmiljø A. Lokaler og faciliteter A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% A 2. Har du adgang til de personalefaciliteter,

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

Tunge løft på lager BAR transport og engros

Tunge løft på lager BAR transport og engros Tunge løft på lager BAR transport og engros INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING... 1 1.1 Projektidé... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Vision og mål... 2 1.4 Målgruppe... 2 2. PROJEKTFORLØB... 3 3. METODER...

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig

Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig ULYKKER Generelt Hvor er du i følgende udsagn? u U Eventuelle ulykker undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen Jeg er instrueret og oplært

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ BrandFARM Reklamebureau Vestergade 58T 8000 Aarhus Tlf. 86 76 09 44 www.brandfarm.dk ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ENSIDIGT, GENTAGET ARBEJDE Ja Nej Er der personer, der udfører intensivt skærmarbejde i det

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. hvordan gribes det an!

Arbejdsmiljøarbejdet. hvordan gribes det an! Arbejdsmiljøarbejdet hvordan gribes det an! Forord Denne vejledning om Arbejdsmiljøarbejdet hvordan gribes det an!, er udarbejdet af Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, BAR Jord til Bord. Vejledningen henvender

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Vurdering af arbejdsmiljørisici

Vurdering af arbejdsmiljørisici Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.11 Side 1 af 6 Vurdering af arbejdsmiljørisici Vejledning til udfyldelse af skema Risikoen vurderes ud fra sårbarhedsanalysediagrammet ud fra hvor hyppigt risikoen er til

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder

Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.12 Marts 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.7 af september 1995 Denne vejledning oplyser om Arbejdstilsynets krav til temperatur i arbejdsrum

Læs mere

Indretning af arbejdssteder i jordbruget

Indretning af arbejdssteder i jordbruget Indretning af arbejdssteder i jordbruget KOLOFON Udgiver: GLS-A Agro Food Park 13 8200 Aarhus N T 87 40 34 00 E info@gls-a.dk www.gls-a.dk Videncentret for Landbrug Agro Food Park 15 8200 Aarhus N T 8740

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.4. Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.4. Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.4 Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær Maj 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Produktionsskolen i Nordjylland_-APV 2011 - Total

Produktionsskolen i Nordjylland_-APV 2011 - Total Produktionsskolen i Nordjylland_-APV 0 - Total ULYKKER Generelt Hvor er du i følgende udsagn? U Eventuelle ulykker undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen Jeg er instrueret og oplært

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet

Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet BRANCHEVEJLEDNING OM ANSÆTTELSE AF UNGE PÅ KONTORER Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet I KONTOR OG ADMINISTRATIVE VIRKSOMHEDER INDHOLD 3 FORORD 4 GIV EN GRUNDIG INSTRUKTION TIL ARBEJDET 6

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdssted (navn og adresse): Udfyldt af (navn): Dato: Opfølgningsdato: Arbejdspladsvurderingen er et samarbejde mellem Børne- og Familiecentret

Læs mere

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler.

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. Anvisningerne er velegnede til at anvende ved kortlægning

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Sikker i butikken en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Få instruktion af din arbejdsgiver Inden du begynder i dit nye job, har din arbejdsgiver en særlig pligt til at informere

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring Arbejdsteknik Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig erhvervsrengøring. Arbejdsteknik

Læs mere

Velfærd for buschauffører

Velfærd for buschauffører Velfærd for buschauffører Jan Aage Hansen Forhandlingssekretær 3F Transportgruppen Kampmannsgade 4 DK-1790 København V jan.aage.hansen@3f.dk 2 Aalborg rutebilstation 3 Velfærd for buschauffører Ved indgang

Læs mere

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs Indledning Med udgangspunkt i at lade pædagogik og ergonomi gå hånd i hånd er følgende retningslinjer udarbejdet af Arbejdsmiljøgruppen i Daginstitution Dagnæs. Formålet med retningslinjerne er: at skabe

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere