Bestyrelsen ved Ringe Efterskole har ønsket en evaluering af følgende passus fra skolens værdigrundlag:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen ved Ringe Efterskole har ønsket en evaluering af følgende passus fra skolens værdigrundlag:"

Transkript

1 Selvevaluering i skoleåret 2005/2006 Bestyrelsen ved Ringe Efterskole har ønsket en evaluering af følgende passus fra skolens værdigrundlag: Bidrage med en spændende og alsidig undervisning på et fagligt højt niveau så eleverne får faglige og sociale kompetencer De to fagudvalg for matematik og engelsk gennemfører processen. Mål At eleverne respekterer hinandens måder at lære på. At den enkelte elev føler sig som en værdifuld del af skolefællesskabet og tager et medansvar. At den enkelte elev lærer at søge, vurdere og anvende viden. Mål At eleverne får et højt fagligt niveau på alle trin. At der er en klar faglig og social målsætning for den enkelte elev. Selvevalueringsprojekt i faget matematik Formålet: Projektet blev iværksat for at give underviserne i matematik erfaringer og redskaber til brug, for en forbedret undervisning i faget, udfra et princip om at gøre eleverne i stand til at tilrettelægge, styre og evaluere egen indlæring, og dermed forøge det faglige udbytte, samt gøre eleverne mere ansvarlig overfor egen læring.

2 Beskrivelse af forløbet: På tværs af klasser og årgang gennemførte vi et matematikforløb i sammenlagt 12 timer. Udgangspunktet var temaet Krop kost - motion. I den sammenhæng blev der fremstillet to salgs undervisningsmaterialer: selvinstruerende øvematerialer indenfor emneområderne brøkregning, statistik, funktioner samt mere åbne, tematiserende opgaver med megen tekst, her skulle eleverne selv finde den matematiske opgave. Opstarten: Hver elev udfyldte et skema, der for eleven skulle afdække, hvilke matematiske begreber eleven ville fokusere på. Dette skema skulle være grundlaget i den tilrettelæggelse og evaluering, som eleven skulle gennemføre. Rammerne: Forud lå adskillige pædagogiske diskussioner og planlægningsarbejde i matematikfagudvalget, hvor følgende blev aftalt: hver lærer har sit eget hold man kan gå sammen om enkelte tavle-undervisningsforløb eks. Brug af regneark. hver lærer anvender tavleundervisning i den udstrækning og det omfang, man finder nødvendigt. opgaver indeholder alle emner, som også beskrives i elevernes evalueringsskema. vi vil gerne have at eleverne arbejder sammen to og to; men erkender, at man godt kan gå sine egne veje, hvis interesse og evner ikke stemmer overens. Vi vil dog arbejde for at singler hurtigt kommer ind i en samarbejdsrelation igen. eleverne kan løbende ændre deres mål, hvis de kan begrunde deres ændring. Eleverne udfylder evalueringsskemaet som start på forløbet. eleverne har en mappe/dagbog med under hele forløbet, som de opbevarer opgaver, evalueringsskema, notater og dagbogsnotater i. efter hver time/slutningen af timen evaluerer eleverne timen, hvad jeg har lært, nåede jeg målene, hvordan var samarbejdet, hvad skal jeg forberede mig på til næste gang, skal jeg ændre mine mål. eleverne bliver i nærheden af deres klasseværelse (på gangen, edb.-rum). Undervisningen er værkstedsbaseret. Eleverne tager selv (evt. i samråd med læreren) de opgaver fra hylderne, de mener, de skal bruge (øve tekst ). Fagudvalget Under hele forløbet blev processen ivrigt diskuteret og analyseret i matematikfagudvalget. Under/efter forløbet gennemgik lærerne hver elevs projektmappe og dagbog. Til sidst udfyldte eleverne et evalueringsskema over forløbet. Dette skema, gennemgang af projektmapper, dagbog og lærernes individuelle registrering danner grundlag for nedenstående analyse og evaluering af forløbet.

3 Evaluering og analyse af forløbet på baggrund af elevernes og lærernes evalueringsskemaer. Dagbog: Vi fandt at dagbogen ikke blev anvendt, som den var tilsigtet. Det er en proces at lære at bruge dag- /logbog. På nogle hold var der ikke fokus på anvendelsen.. Mange elever brugte den, fordi vi sagde at de skulle, men hvorfor blev de ikke klar over. De brugte den heller ikke i vurderingen og planlægningen af deres egen indlæring. Den metalæring (lære at lære), som projekt skulle igangsætte, har vi ikke opnået i ønskværdig grad. Vi har ikke presset eleverne nok til at bruge og arbejde efter dagbogen. Det er en proces, som man ikke i løbet af få timer kan gøre til en rutine i elevens skolehverdag. Indgangsspørgsmålene, som eleverne svarede på i starten af forløbet, blev ikke nær brugt nok. Under forløbet kunne læreren med fordel have taget dette skema op for at hjælpe eleven i hans/hendes evaluering og videre planlægning af forløbet Da det ikke var let altid at kontrollere, om eleverne brugte dagbogen, samt vide hvor langt den enkelte elev kom, og hvor meget han lærte, ville det være rart, om dagbogen kunne ligge i en konference på nettet (intra- eller måske inter-), som den enkelte elev via password skulle bruge. Læreren kunne så som den eneste kontrollere og undersøge den enkelte elevs indlæring, planlægning og arbejdsresultater. Arbejdsform: Eleverne var meget glade for den frihed, som arbejdsformen gav dem. De havde indflydelse på egen planlægning, opgavevalg, samarbejdsform. Dette billede er generelt, om der er tale om svage eller stærke elever. Her ligger en motiverende faktor, som bør kunne udnyttes. Vi har registreret en manglende ansvarlighed (eller bedre: ikke en voksende ansvarlighed) overfor egen læring. Svage elever forfalder til reproduktion af kendt stof, de udfordrer sig ikke nok, flytter sig ikke rent indlæringsmæssigt. Eleverne henter stadig den største del af deres hjælp hos læreren. Enkelte klager over ikke at kunne lave opgaver, fordi læreren ikke kunne nå at hjælpe dem. Det burde i første omgang ikke give anledning til frustration, men være anstødssten til selv at finde hjælp andre steder. Det er et godt billede, af den indlæringsmåde eleverne har brugt. Er læreren der ikke, kan man ikke lave noget. Ansvaret, for at eleven lærer noget, er lærerens og ikke den enkelte elev selv. Opgaverne: Det at læse og forstå en opgave er og var et problem. Den matematiske side af sagen vurderede eleverne som rimelig til let. Eleverne ville overvejende gerne regne blandede opgaver. Et problem ved projektet var bl.a., at eleverne ingen facitlister havde, dvs. af mange færdige opgaver ikke blev kontrollerede, og mange måske oven i købet var regnet forkert (=fejlindlæring). En klar fordel ved mange forskellige opgaver (øve tekst) kombineret med arbejdsmåden (værksted og selvforvaltning) var evnen til at differentiere. Ovennævnte giver mulighed for forskelligt indhold til samme slags opgave. Samarbejde: Eleverne vurderede samarbejdet positivt. Om de opnåede den matematiske samtale, som formen lægger op til, er tvivlsom. Det er naturligvis hyggeligt at sidde flere om

4 opgaven, og kunne hjælpe hinanden. Særlig tekstopgaverne affødte en del snak blandt eleverne (læse - forstå- tolke). Spørgsmålet er, om samtalerne udvidede elevernes bevidsthed/forståelse, eller om hjælpen blot fandt et brugbart resultat. Løser et akut problem nu og her. Er der foregået en indlæring? Projektet kunne her have tjekket elevernes læring ved forskellige test indenfor stofområderne. Eleverne kunne sagtens selv have foretaget disse test og måske derudfra bedre have planlagt deres individuelle indlæring. En anden måde kunne have været en rapport/oplæg/præsentation, som eleven skulle have afleveret efter/under forløbet. Her må man naturligvis tage det tidsforbrug som en hel klasses fremlæggelse ville være. Afsluttende bemærkning Generelt var vores udbytte at dette lille projekt godt. Vi fik afprøvet nogle ideer og høstet en masse erfaring, som naturligvis bør omsættes i et kommende samarbejdsprojekt. Samarbejdet kollegerne imellem fortjener megen ros. På trods af forskellige måder at undervise på og forskellige holdninger var alle tro mod konceptet og gik ind i en konstruktiv og åben dialog. Kollegerne er meget dygtige til at trække på samme hammel. Et sådant samarbejde kræver meget tid, mere end der var tildelt. På matematik fagudvalgets vegne Jørn Mathiesen Evaluering af fællesforløb om Irland i engelsk Formål: Vi vil i 3 uger arbejde på tværs af de 3 engelskhold med et fælles emne omhandlende Irlands historie. I henhold til bekendtgørelsen for fælles mål, skal undervisningen lede frem mod, at eleverne tilegner sig en basisviden om værdier og normer i engelsktalende lande med baggrund i arbejdet med skønlitteratur, sagprosa, musiktekster, blade, film, tv og Internettet. Derudover skal de opnå en historisk forståelse af Irland, samt hvilken betydning denne har for nutidens samfund. Yderligere ønsker vi at øge vores lærersamarbejde ved at planlægge et fælles forløb ved gensidig inspiration og efterfølgende kritik. Sprogligt fokus på tale, lytte og læse Elevernes og lærernes selvevaluering Form Arbejde på tværs af klasserne i forskellige gruppesammenhænge med alle 3 lærere i forskellige roller. Som foredragsholder, quizmaster, vejleder og traditionel underviser. Forløb

5 4/11: Fælles opstart i foredragssalen, hvor der holdes et oplæg om væsentlige informationer omkring Irland, herunder historiske facts, styreform, religion, nationalsang o.s.v. Udgangspunktet tages i oplysningerne fra Blue Cat i afsnittet om Irland. Oplægget holdes på dansk, således at alle elever har den samme baggrund for det videre arbejde med emnet. Eleverne får til opgave at notere vigtige oplysninger ned, da disse skal testes i forløbets sidste fase. -Eleverne deles herefter op i mindre grupper à 4 på tværs af de 3 klasser og sætter sig sammen i spisesalen. Eleverne skal lytte til forskellige musikstykker af irske kunstnere og skal i fællesskab gætte på artist og titel på den pågældende sang. Vinder er den med flest rigtige svar. Til sidst i timen hører vi en kendt popsang af The Corrs, hvor eleverne skal sammensætte et puslespil af sangen og svare mundtligt på nogle spørgsmål dertil. 8/11-9/11: Fokus på perioden omkring The Potato Famine Her arbejder klasserne hver for sig. Tekster fra fagskriftet Praktisk Sprog omhandlende kartoflens historie samt et historisk rids af årsagen til hungersnøden. Der laves skriftlige forståelsesopgaver til de 2 tekster. Teksten Potato People fra Blue Cat gennemgås og der laves en indsættelsesopgave dertil. -Arbejde med sangen The rising of the moon af Dubliners, som omhandler det irske folks oprør mod det engelske styre i Snak om sangens indhold og løsning af opgave til sangen. 11/11: Oplæg på klasserne omkring The war of Independence. Arbejde med teksten The Sniper. Krydordsopgave og en opgave med split sentences /11: Vi ser filmen In the name of the father, som omhandler situationen i Nordirland i 70 erne og problemerne med IRA. Eleverne laver personkarakteristik med tillægsord. Der arbejdes mundtligt med forskellige citater fra filmen. Teksten The Snapper omhandlende den katolske tros syn på abort. 18/11: Sangen Famine høres og der snakkes om indholdet + perspektivering til deres viden om Irland. Afsluttende test med 17 forskellige spørgsmål til hele forløbet, hvor de skal kunne svare med konkrete facts. Eleverne får ligeledes udleveret et skema med nogle evalueringsspørgsmål omhandlende hvad de har lært om emnet, samt hvordan de vurderer deres egen arbejdsindsats. Evaluering Elevernes evaluering: Indhold: God grundviden om Irland, inddragelsen af irsk musik, autentisk film om uafhængigheden, at arbejde sammen med andre elever. Gruppen af svagere elever brød sig ikke så meget om samarbejdet, da de følte sig utilstrækkelige. Mange udtrykte at det var kedeligt at høre en masse facts om landet, da det krævede megen koncentration og opmærksomhed at følge med. Filmen gjorde et stort indtryk på mange og var i høj grad med til at skabe et større overblik over hele konflikten mellem England og Nordirland.

6 Egen indsats: Eleverne vurderer generelt deres egen indsats som værende god og enkelte kommenterer vigtigheden i at have forberedt sig til timen for bedre at kunne følge med. Lærernes evaluering: Vigtigt at få præciseret formålet for forløbet endnu tydeligere til eleverne, da det fremgik af evalueringsskemaerne, at enkelte elever ikke helt havde gennemskuet at vi i denne periode udelukkende skulle arbejde med Irland. Nogle efterlyste eksempelvis noget mere grammatik. Det var meget inspirerende at udveksle ideer og opgaver til forløbet og gav mange nye arbejdsredskaber til den fremtidige undervisning Forløbet blev meget varieret via den gensidige inspiration og vi nåede igennem mange ting. For at tilgodese gruppen med de stærke elever, bør der i højere grad fokuseres på flere engelsksproget aktiviteter for dem herunder forskellige samtaleøvelser. Idéen med at arbejde på tværs af klasserne i undervisningen var rigtig god både for elever og lærere. Eleverne oplevede at noget var anderledes i forhold til det de plejede, hvilket virkede som en ekstra motivationsfaktor for mange af dem. For lærerne var det en god anledning til at observere på hvordan de andre fik formidlet tingene og i det hele taget prøve at stille sig lidt udenfor og betragte sin klasses måde at arbejde på. Ud fra ovenstående forløb og såvel lærernes som elevernes evalueringer, må det samlet konstateres, at uddraget fra værdigrundlaget en spændende og alsidig undervisning på et fagligt højt niveau bliver opfyldt i tilfredstillende grad. Finn Larsen Forstander

Udskillelse af stoffer - et modelleringsprojekt på Christianshavns Gymnasium, April 2005

Udskillelse af stoffer - et modelleringsprojekt på Christianshavns Gymnasium, April 2005 Udskillelse af stoffer - et modelleringsprojekt på Christianshavns Gymnasium, April 2005 Af: Mette Mandrup, Københavns Universitet Projektet er planlagt og gennemført i forbindelse med kurset Problemorienteret

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium REGNELUDO Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8 Aalborg Seminarium Regneludo.... 3 Indledning:... 3 Arbejde med tal og algebra... 3 Kommunikation og problemløsning... 4 Leg som arbejdsproces

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

Erfaringer med undervisningsdifferentiering i idræt

Erfaringer med undervisningsdifferentiering i idræt Erfaringer med undervisningsdifferentiering i idræt Af Lene B Terp og idrætslærere fra 6 folkeskoler i Danmark Indledning... 3 Målet med SKUD-projekterne 2007/2008... 4 Forudsætning for undervisningsdifferentiering...

Læs mere

Selvevalueringsrapport 2006-2007. Realkompetencer

Selvevalueringsrapport 2006-2007. Realkompetencer Ågård Efterskole Selvevalueringsrapport 2006-2007 Realkompetencer En opfølgning og uddybning af selvevalueringsrapporten 2005-2006 Udarbejdet af: Mette Sanggaard Schultz og Kirsten Storgaard Ågård den

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Naturfaglige Kompetencer I Tværfaglige forløb

Naturfaglige Kompetencer I Tværfaglige forløb Naturfaglige Kompetencer I Tværfaglige forløb Et udviklingsprojekt om Overgangsproblemer i naturfagene mellem grundskolen og gymnasiet Haslev Seminarium Haslev Gymnasium & HF Erikstrupskolen Uddannelsesstyrelsen

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole

Den Sociale Kapital på efterskole Evalueringsrapport Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Efteråret 2011 Et projekt støttet af Forebyggelsesfonden Susanne Lindeløv og Louise Okon Willie, Akantus Evaluering

Læs mere

E-læring i SOSU efteruddannelserne

E-læring i SOSU efteruddannelserne Socialfondsprojekt E-læring i SOSU efteruddannelserne Ekstern evaluering 1 af 6 Karsten Juul-Olsen CUBION www.cubion.dk Juni 4 1 Deltagerevaluering Social- og Sundhedsskolen (Sosu) i Århus afviklede i

Læs mere

BESVARELSE AF OPGAVE I TEORETISK PÆDAGOGIKUM MAJ 2008

BESVARELSE AF OPGAVE I TEORETISK PÆDAGOGIKUM MAJ 2008 ANDERS STUBKJÆR, CAND. MAG. SØNDERBORG STATSSKOLE BESVARELSE AF OPGAVE I TEORETISK PÆDAGOGIKUM MAJ 2008 KARAKTER TILDELT: 12 1 A. INTRODUKTION I denne introduktion (opgavens del A) vil jeg præsentere ordlyden

Læs mere

Skolen tilbyder eleverne at aflægge folkeskolens afgangsprøve (FSA) og 10. klasses prøve (FS10).

Skolen tilbyder eleverne at aflægge folkeskolens afgangsprøve (FSA) og 10. klasses prøve (FS10). Undervisningen Prøver Skolen tilbyder eleverne at aflægge folkeskolens afgangsprøve (FSA) og 10. klasses prøve (FS10). Skema Undervisningen foregår i 3 selvstyrende team, som hver har deres formand og

Læs mere

Jeg kan noget, ved noget og jeg er noget

Jeg kan noget, ved noget og jeg er noget Hæftet giver bud på, hvorfor kompetencebegrebet - efter reformen i 2000 - er så centralt i erhvervsuddannelserne, og på, hvad vi forstår ved kompetence. Der er ideer og forslag til, hvordan vi kan beskrive,

Læs mere

Råd og vink om gruppe- og projektarbejde

Råd og vink om gruppe- og projektarbejde Navn: Klasse: Råd og vink om gruppe- og projektarbejde Århus Akademi 2009 Redigeret af: Bjørn Christensen Kirsten Brink Lund Birte Schmidt Niels Teglskov Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Projektarbejdets

Læs mere

Den afsluttende prøve på grundforløbet - udfordringer og god praksis

Den afsluttende prøve på grundforløbet - udfordringer og god praksis Den afsluttende prøve på grundforløbet - udfordringer og god praksis Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011 Den afsluttende prøve på grundforløbet

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som [ Evalueringshåndbogen CMK 1] 2011 INSPIRATION TIL EVALUERING I DIN UNDERVISNING TEST OG PRØVER Test og prøver bruges som bekendt ofte afsluttende på et forløb (summativ evaluering), som fx grundforløbseksamen,

Læs mere

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling folkeskolen.dk 2012

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling folkeskolen.dk 2012 INDHOLD Indhold... 1 1. Indledning... 3 1.1. Problemfelt og problemstilling... 4 2. Opgavens opbygning... 4 3. Lesson Study Projekt... 5 3.1. Hvad er Lesson Study?... 5 3.2. Metode... 6 3.3. Empiri...

Læs mere

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014 1 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 4 2. Emnebegrundelse.... 4 2.1 Demokratisk dannelse gennem fællesmål og folkeskolens formål... 5 3. Problemformulering... 7 4. Læsevejledning... 7 4.1 Min arbejdsgang

Læs mere

Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering. Albert Astrup Christensen Jane Olesen

Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering. Albert Astrup Christensen Jane Olesen Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering Albert Astrup Christensen Jane Olesen Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere