Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0095 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0095 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0095 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2009) 95 endelig 2009/0030 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Staten Israel om gensidig liberalisering af foranstaltningerne for landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer og udskiftning af protokol nr. 1 og 2, bilaget til protokol nr. 1 og bilaget til protokol nr. 2 og ændringer af Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side (forelagt af Kommissionen) DA DA

2 BEGRUNDELSE Ifølge artikel 14 og 15 i Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side (i det følgende benævnt "associeringsaftalen"), der trådte i kraft den 1. juni 2000, gennemfører Fællesskabet og Israel gradvis en stadig større liberalisering af deres samhandel med landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer. Ifølge artikel 9, stk. 4, i associeringsaftalen er der mulighed for give yderligere gensidige toldindrømmelser for forarbejdede landbrugsprodukter, der er anført i aftalens bilag II til VI. Den 14. november 2005 bemyndigede Rådet Kommissionen til inden for rammerne af Euro- Middelhavsaftalen at føre forhandlinger med Staten Israel og i den forbindelse tage hensyn til de fremskridt, Israel har gjort for så vidt angår handlingsplanen for den europæiske naboskabspolitik for at opnå større liberalisering af samhandelen med landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer i overensstemmelse med Barcelonaprocessen og den europæiske naboskabspolitiks principper og de konklusioner, udenrigsministrene nåede frem til på Euro-Middelhavskonferencen i Luxembourg den maj I den forbindelse og på grundlag af konklusionerne fra Euro- Middelhavsministerkonferencen om landbrug i Venedig den 27. november 2003 bør følgende foranstaltninger udgøre en integrerende del af forhandlingsprocessen: Sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger, tilnærmelse af tekniske standarder og harmonisering af lovgivning samt beskyttelse af geografiske betegnelser. Europa-Kommissionen og Israel indledte officielt forhandlingerne den 19. juni 2006 i Tel- Aviv og afsluttede dem den 30. april 2008 i Tel-Aviv, og det godkendte protokollat med forhandlingsresultaterne blev paraferet den 18. juli 2008 i Bruxelles. Kompensationerne for, at EU blev udvidet med Bulgarien og Rumænien, udgjorde en integrerende del af forhandlingerne. For at gennemføre resultaterne af forhandlingerne med Israel foreslår Kommissionen Rådet at vedtage, at artikel 7 udskiftes, at artikel 9 udgår, at bilag I til VI udgår, at titlen på kapitel 3 ændres, at artikel 10 udskiftes, og at artikel og 13 ændres, at artikel 14 udskiftes, at artikel 15 udgår, og at protokol nr. 1 og 2 og bilaget til protokol nr. 1 og bilaget til protokol nr. 2 udskiftes. Parterne enedes endvidere om at føre en separat dialog om beskyttelsen af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser. Der føjes en fælles erklæring til aftalen. Israel bør for sundheds- og plantesundhedsspørgsmål vedtage en plantesundhedslov, der er i tråd med de internationale standarder, som bl.a. WTO og OIE har vedtaget, før den vedhæftede aftale træder i kraft. Hvis dette imidlertid ikke sker, har parterne aftalt, at denne aftale først træder i kraft for produkter, der er omfattet af den israelske plantesundhedslov, når Israel har givet meddelelse om, at ovennævnte lov er trådt i kraft. Begge parter ønsker, at aftalen træder i kraft i begyndelsen af Derfor foreslår Kommissionen Rådet at vedtage vedlagte afgørelse. DA 2 DA

3 2009/0030 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Staten Israel om gensidig liberalisering af foranstaltningerne for landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer og udskiftning af protokol nr. 1 og 2, bilaget til protokol nr. 1 og bilaget til protokol nr. 2 og ændringer af Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første punktum, under henvisning til forslag fra Kommissionen, og ud fra følgende betragtninger: (1) Ifølge artikel 14 og 15 i Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side 1 (i det følgende benævnt "associeringsaftalen"), der trådte i kraft den 1. juni 2000, gennemfører Fællesskabet og Israel gradvis en stadig større liberalisering af deres samhandel med landbrugsprodukter og fiskevarer. Ifølge artikel 9, stk. 4, i associeringsaftalen er der mulighed for give yderligere gensidige toldindrømmelser for forarbejdede landbrugsprodukter, der er anført i aftalens bilag II til VI. (2) Associeringsrådet EU-Israel vedtog den 11. april 2005 en handlingsplan for den europæiske naboskabspolitik, som indeholder en særlig bestemmelse om øget liberalisering af samhandelen med landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer. (3) Rådet bemyndigede den 14. november 2005 Kommissionen til inden for rammerne af Euro-Middelhavsaftalen at føre forhandlinger med Staten Israel for at opnå større liberalisering af samhandelen med landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer. (4) Kommissionen har på Fællesskabets vegne forhandlet en aftale i form af brevveksling, med henblik på at artikel 7, 10 og 14 udskiftes, at artikel 9 og 15 og bilag I til VI udgår, at artikel og 13 og titlen på kapitel 3 ændres, at protokol nr. 1 og 2 og bilaget 1 EFT L 147 af , s. 3. DA 3 DA

4 til protokol nr. 1 og bilaget til protokol nr. 2 udskiftes, og at der til associeringsaftalen føjes en fælles erklæring om geografiske betegnelser. (5) Den aftale, der blev paraferet den 18. juli 2008, bør godkendes. (6) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen 2 TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE: Artikel 1 Aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Staten Israel om gensidig liberalisering af foranstaltningerne for landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer og udskiftning af protokol nr. 1 og 2, bilaget til protokol nr. 1 og bilaget til protokol nr. 2 og ændringer af Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side godkendes på Fællesskabets vegne. Teksten til aftalen er knyttet som bilag til denne afgørelse. Artikel 2 Kommissionen vedtager de foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre protokol nr. 1 og 2. Kommissionen bistås af Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter, der blev nedsat ved artikel 195 i Rådets forordning (EF) nr. 34/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) 3, eller af Forvaltningskomitéen for Fiskevarer, der blev nedsat ved artikel 38 i Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter 4, eller af Forvaltningskomitéen for Horisontale Spørgsmål i forbindelse med Handel med Forarbejdede Landbrugsprodukter uden for Bilag I, som blev nedsat ved artikel 16 i Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 af 6. december 1993 om en ordning for handelen med visse varer fremstillet af landbrugsprodukter 5, eller eventuelt af de komitéer, der er nedsat ved tilsvarende bestemmelser i andre forordninger om fælles markedsordninger, eller af Toldkodeksudvalget, der blev nedsat ved artikel 248a i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af. oktober 1992 om indførelse af EF-toldkodeksen EFT L 184 af , s. 23. EUT L 299 af , s. 1. EFT L 17 af , s. 22. EFT L 318 af , s. 18. EFT L 302 af , s. 1. DA 4 DA

5 Artikel 3 Hvis Fællesskabet bliver nødt til at træffe en beskyttelsesforanstaltning som omhandlet i associeringsaftalen for landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk eller fiskevarer, vedtages den efter procedurerne i de relevante bestemmelser om oprettelse af den fælles markedsordning for landbrugsprodukter eller den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter eller i særlige bestemmelser vedtaget i henhold til traktatens artikel 308 gældende for produkter, der er fremkommet ved forarbejdning af landbrugsprodukter eller fiskevarer, såfremt betingelserne i associeringsaftalen er opfyldt. Artikel 4 Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den person, der er beføjet til at undertegne aftalen med bindende virkning for Fællesskabet. Artikel 5 Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Udfærdiget i Bruxelles, den På Rådets vegne Formand DA 5 DA

6 BILAG AFTALE i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Staten Israel om gensidig liberalisering af foranstaltningerne for landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer og udskiftning af protokol nr. 1 og 2, bilaget til protokol nr. 1 og bilaget til protokol nr. 2 og ændringer af Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side Hr./Fr. A. Brev fra Det Europæiske Fællesskab Jeg henviser hermed til de forhandlinger, der fandt sted i henhold til artikel 9, stk. 4, og artikel 14 og 15 i Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side (i det følgende benævnt "associeringsaftalen"), som trådte i kraft den 1. juni 2000, hvori det fastsættes, at Fællesskabet og Staten Israel kan give hinanden yderligere toldindrømmelser for forarbejdede landbrugsprodukter, og at de gradvis skal gennemføre en stadig større liberalisering af deres samhandel med landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer. Disse forhandlinger blev ført i henhold til artikel 9, stk. 4, og artikel 14 og 15, hvori det fastsættes, at Fællesskabet og Staten Israel kan give hinanden yderligere toldindrømmelser for forarbejdede landbrugsprodukter, og at de i begge parters interesse gradvis skal gennemføre en stadig større liberalisering af deres samhandel med landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer. Efter disse forhandlinger er de to parter blevet enige om følgende: 1. Artikel 7 i associeringsaftalen affattes således: "Bestemmelserne i dette kapitel gælder for varer med oprindelse i Fællesskabet og i Israel, med undtagelse af de varer, der er opført i kapitel 1-24 i den kombinerede nomenklatur (KN) og i den israelske toldtarif, og de varer, der er opført i stk. 1, nr. ii), i bilag 1 til aftalen om landbrug (GATT 1994)." 2. Artikel 9 i associeringsaftalen udgår. 3. Titlen på kapitel 3 i associeringsaftalen affattes således: "LANDBRUGSPRODUKTER, FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER, FISK OG FISKEVARER". 4. Artikel 10 i associeringsaftalen affattes således: "Bestemmelserne i dette kapitel gælder for varer med oprindelse i Fællesskabet og i Israel, der er opført i kapitel 1-24 i den kombinerede nomenklatur (KN) og i den israelske toldtarif, og varer, der er opført i stk. 1, nr. ii), i bilag 1 til aftalen om landbrug (GATT 1994)." 5. Artikel i associeringsaftalen affattes således: DA 6 DA

7 "Landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer med oprindelse i Israel omfattes ved indførsel til Fællesskabet af ordningerne i protokol nr. 1 og 3." 6. Artikel 13 i associeringsaftalen affattes således: "Landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer med oprindelse i Fællesskabet omfattes ved indførsel til Israel af ordningerne i protokol nr. 2 og 3." 7. Artikel 14 i associeringsaftalen affattes således: "Det Europæiske Fællesskab og Israel mødes tre år efter denne aftales ikrafttrædelse for at drøfte muligheden for at give hinanden yderligere gensidige handelsindrømmelser for landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer." 8. Artikel 15 i associeringsaftalen udgår. 9. Bilag I til VI til associeringsaftalen udgår. 10. Protokol nr. 1 og 2 til associeringsaftalen og de dertil knyttede bilag afløses af protokol nr. 1 og 2 og de dertil knyttede bilag, som er knyttet til denne brevveksling. 11. En fælles erklæring om geografiske betegnelser, der findes i bilaget til denne brevveksling, føjes til denne aftale. Aftalen træder i kraft den første dag i den anden måned efter datoen for deponeringen af det sidste godkendelsesinstrument. De bedes bekræfte, at Deres regering er indforstået med indholdet af dette brev. Modtag, hr./fr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse. Udfærdiget i Bruxelles, den For Rådet for Den Europæiske Union DA 7 DA

8 PROTOKOL Nr. 1 om ordninger for indførsel til Det Europæiske Fællesskab af landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer med oprindelse i Staten Israel 1. De varer med oprindelse i Israel, der er anført i bilaget til denne protokol, indføres til Fællesskabet på følgende betingelser. 2. Når denne protokol træder i kraft, afskaffes told og afgifter med tilsvarende virkning (herunder landbrugselementet), der gælder ved indførsel til Fællesskabet af landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer med oprindelse i Israel, medmindre andet er fastsat i tabel 1 i bilaget til denne protokol. 3. For de varer med oprindelse i Israel, der er anført i tabel 2 i bilaget til denne protokol, afskaffes eller nedsættes tolden inden for de toldkontingenter, der er angivet for hver af dem i kolonne "b". Tolden for de mængder, der indføres ud over kontingenterne, nedsættes med den procentsats, der er angivet for hver af dem i kolonne "c". Det første år, protokollen anvendes, beregnes toldkontingenternes størrelse forholdsmæssigt på grundlag af basismængderne under hensyntagen til det tidsrum, der er gået, inden denne aftale træder i kraft. 4. For de varer. som der gælder en indgangspris for i henhold til artikel 140a i Rådets forordning (EF) nr. 34/2007 7, og for hvilke der i henhold til den fælles toldtarif anvendes en værditoldsats og en specifik toldsats, er det uanset betingelserne i punkt 2 kun værditolden, der afskaffes. 5. For de varer med oprindelse i Israel, der er anført i tabel 3 i bilaget til denne protokol, bindes tolden til de toldsatser, der gælder for øjeblikket, og som er anført i kolonne "a" og "b". 7 EUT L 299 af , s. 1.. DA 8 DA

9 BILAG TIL PROTOKOL nr. 1 Tabel 1 Alle varer, der ikke er anført i tabellen, er fritaget for told. For nogle af nedenstående varer er der anført en præferenceordning i tabel 2 og tabel 3. KN-kode (1) Varebeskrivelse (2) Kalkuner, levende, af vægt 185 g og derunder ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex Kød af kalkun, udskåret samt slagtebiprodukter, frosset Kød af ænder, gæs eller perlehøns Okseøjefisk (Boops boops): fersk eller kølet; frosset; filet, frosset, og andet fiskekød, fersk eller kølet; filet, tørret, saltet eller i saltlage, men ikke røget Blankesten (Dentex dentex og Pagellus-arter) og guldbrasen (Sparus aurata): levende; fersk eller kølet; frosset; filet og andet fiskekød, fersk, kølet eller frosset; tørret, saltet eller i saltlage; røget; mel, pulver og pellets, egnet til menneskeføde Havaborre (Dicentrarchus labrax): levende; fersk eller kølet; frosset; filet og andet fiskekød, fersk, kølet eller frosset; tørret, saltet eller i saltlage, røget; mel, pulver og pellets, egnet til menneskeføde Valle og modificeret valle, også koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler Naturlig honning Æggeblommer, tørrede, egnet til menneskeføde, også tilsat sukker eller andre sødemidler Æggeblommer (ikke flydende), frosne eller på anden måde konserverede, egnet til menneskeføde, også tilsat sukker eller andre sødemidler (undtagen tørrede) Fugleæg, uden skal, tørrede, også tilsat sukker eller andre sødemidler, egnet til menneskeføde (undtagen æggeblommer) DA 9 DA

10 KN-kode (1) Varebeskrivelse (2) Afskårne blomster og blomsterknopper, friske Nye kartofler, fra 1. januar til 30. juni, friske eller kølede Tomater, friske eller kølede Hvidløg, friske eller kølede Agurker og asier, friske eller kølede Sød peber, frisk eller kølet Courgetter, friske eller kølede Sukkermajs, også kogte i vand eller dampkogte, frosne Blandinger af grøntsager, også kogte i vand eller dampkogte, frosne Sukkermajs, foreløbigt konserverede fx med svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedt til umiddelbar fortæring Appelsiner, friske eller tørrede Clementiner, friske eller tørrede Tomater, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedt Mandariner og wilkings, friske eller tørrede Druer til spisebrug, friske Meloner, friske, undtagen vandmeloner Jordbær, friske Jomfruolie 1602 Varer af kød, slagtebiprodukter eller blod, tilberedte eller konserverede (undtagen pølser og lignende varer og ekstrakter og saft) Sardin, sardinel og brisling, tilberedt eller konserveret, hele eller i stykker, undtagen hakket Tunfisk, bugstribet bonit og bonit (Sarda-arter), tilberedt eller konserveret, hele eller i stykker, undtagen hakket Makrel, tilberedt eller konserveret, hele eller i stykker, undtaget hakket Filet (såkaldte "loins") af fisk af slægten Euthynnus, undtagen bugstribet bonit (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), tilberedt eller konserveret, hele eller i stykker, undtaget hakket Fisk af slægten Euthynnus, undtagen bugstribet bonit (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), tilberedt eller konserveret, hele eller i stykker, undtaget hakket og undtagen filet (såkaldte "loins") Sardin, bonit, makrel af arterne Scomber scombrus og Scomber japonicus, fisk af arten Orcynopsis unicolor Tunfisk, bugstribet bonit eller andre fisk af slægten Euthynnus 1701 Rør- og roesukker samt kemisk ren sakkarose, i fast form ex 1702 Andet sukker, herunder kemisk ren laktose, maltose og glukose, i fast form; sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig DA 10 DA

11 KN-kode (1) Varebeskrivelse (2) honning, karamel, undtagen kemisk ren fruktose henhørende under KNkode Tyggegummi, også overtrukket med sukker, med indhold af sakkarose (herunder invertsukker beregnet som sakkarose) på 60 vægtprocent og derover ex Andre sukkervarer uden indhold af kakao; undtagen: lakridssaft, der indeholder over 10 vægtprocent sakkarose, uden tilsætning af andre stoffer, henhørende under KN-kode hvid chokolade henhørende under KN-kode råmasser, herunder marcipan, i pakninger af nettovægt 1 kg og derover, henhørende under KN-kode Kakaopulver, med indhold af sakkarose (herunder invertsukker beregnet som sakkarose) eller isoglukose beregnet som sakkarose på 5 vægtprocent og derover, men under 65 vægtprocent Kakaopulver, med indhold af sakkarose (herunder invertsukker beregnet som sakkarose) eller isoglukose beregnet som sakkarose på 65 vægtprocent og derover, men under 80 vægtprocent Kakaopulver, med indhold af sakkarose (herunder invertsukker beregnet som sakkarose) eller isoglukose beregnet som sakkarose på 80 vægtprocent og derover Andre tilberedte varer med indhold af kakao, i blokke, plader eller barrer af vægt over 2 kg, eller flydende, i pastaform, i pulverform, som granulater eller lignende, i pakninger af nettovægt over 2 kg ex Andre tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under pos til 0404, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet, med indhold af sakkarose (herunder invertsukker beregnet som sakkarose) eller isoglukose beregnet som sakkarose på 60 vægtprocent og derover Honningkager og lignende, med indhold af sakkarose på 30 vægtprocent og derover (herunder invertsukker beregnet som sakkarose) Sukkermajs (Zea mays var. saccharata), tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, med tørstofindhold på over 30 vægtprocent Sukkermajs (Zea mays var. saccharata), tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne Sukkermajs (Zea mays var. saccharata), tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne ex undtagen og Andre grøntsager Ferskner, herunder nektariner, konserverede ex Appelsinsaft Blandinger af citrusfrugtsaft Varer tilberedt på basis af kaffe, te eller maté DA 11 DA

12 ex KN-kode (1) Varebeskrivelse (2) Andre tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet (undtagen proteinkoncentrater og teksturerede proteinstoffer), med indhold af sakkarose (herunder invertsukker beregnet som sakkarose) eller isoglukose beregnet som sakkarose på 60 vægtprocent og derover 2204 Vin af friske druer, herunder vin tilsat alkohol; druemost, undtagen druemost henhørende under pos Mannitol og D-Glucitol (sorbitol) Tilberedninger med indehold af samtlige de smagsstoffer, der kendetegner en bestemt drikkevare, med indhold af mælkefedt på 1,5 vægtprocent og derover, af sakkarose eller isoglukose på 5 vægtprocent og derover, af glukose eller stivelse på 5 vægtprocent og derover Kasein, undtagen til fremstilling af regenererede tekstilfibre, kaseinater og andre kaseinderivater Ægalbumin, tørret, egnet til menneskeføde Andet ægalbumin, egnet til menneskeføde Mælkealbumin (laktalbumin), tørret, egnet til menneskeføde Andet mælkealbumin (laktalbumin), egnet til menneskeføde Dekstrin, anden modificeret stivelse og lim på basis af stivelse, dekstrin eller anden modificeret stivelse Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater (fx tilberedte appretur- og bejdsemidler), af den art der anvendes i tekstil-, papir- eller læderindustrien eller i nærstående industrier, ikke andetsteds tariferet, på basis af stivelse eller stivelsesprodukter Sorbitol, undtagen varer henhørende under pos KN-koder svarende til forordning (EF) nr. 14/2007 (EUT L 286 af 31. oktober 2007). Uanset reglerne for fortolkning af den kombinerede nomenklatur skal varebeskrivelsen alene betragtes som vejledende, idet præferenceordningen inden for rammerne af dette bilag bestemmes af KN-koderne. Hvor der anvendes "ex" KN-koder, bestemmes præferenceordningen ved hjælp af KN-koderne og den tilsvarende varebeskrivelse taget under ét. DA DA

13 Tabel 2 For nogle af varerne i tabel 1 gælder der en præferenceordning i form af toldkontingenter og tidsplaner som anført i det følgende: a b c KN-kode (1) Varebeskrivelse (2) Nedsættelse af MFNtoldsatsen Toldkontinent (ton nettovægt, medmindre andet er anført) Nedsættelse af MFNtoldsatsen ud over det gældende kontingent Kalkuner, levende, af vægt 185 g og derunder styk Udskårne stykker af kalkun, udbenet, frosset Udskårne stykker af kalkun, ikke udbenet, frosset ex Kød af ænder og gæs, ikke udskåret, frosset ex ex Andet kød og spiselige slagtebiprodukter af ænder og gæs, fersk eller kølet Andet kød og spiselige slagtebiprodukter af ænder og gæs, frosset Valle og modificeret valle, også koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler Afskårne blomster og blomsterknopper, friske Andre friske afskårne blomster og blomsterknopper, fra 1. november til 15. april Nye kartofler, fra 1. januar til 30. juni, friske eller kølede ex Kirsebærtomater, friske eller kølede (3) ex Tomater, friske eller kølede, bortset fra kirsebærtomater Agurker, friske eller kølede Sød peber, frisk eller kølet DA 13 DA

14 a b c KN-kode (1) Varebeskrivelse (2) Nedsættelse af MFNtoldsatsen Toldkontinent (ton nettovægt, medmindre andet er anført) Nedsættelse af MFNtoldsatsen ud over det gældende kontingent Courgetter, friske eller kølede, fra 1. december til slutningen af februar Sukkermajs, frosne 100 % af værditolden + 30 % af landbrugselementet (*) (**) Sukkermajs, ikke frosne 100 % af værditolden + 30 % af landbrugselementet (*) (**) Tomater, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedt ex Appelsiner, friske ( 4 ) 60 ex ex Clementiner, mandariner og wilkings, friske ex ex Clementiner, mandariner og wilkings, friske, fra 15. marts til 30. september Druer til spisebrug, friske, fra 1. april til 31. juli Andre meloner, friske, undtagen vandmeloner, fra 1. august til 31. maj Jordbær, friske, fra 1. november til 30. april Varer af kød, slagtebiprodukter eller blod af kalkun, tilberedte eller konserverede, med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på 57 vægtprocent og derover, undtagen udelukkende kød af kalkun, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt Varer af kød, slagtebiprodukter eller blod af kalkun, tilberedte eller konserverede, med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på 25 vægtprocent og derover, men under 57 vægtprocent DA 14 DA

15 a b c KN-kode (1) Varebeskrivelse (2) Nedsættelse af MFNtoldsatsen Toldkontinent (ton nettovægt, medmindre andet er anført) Nedsættelse af MFNtoldsatsen ud over det gældende kontingent Varer af kød, slagtebiprodukter eller blod af høns af arten Gallus domesticus, tilberedte eller konserverede, med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på 57 vægtprocent og derover, undtagen varer, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt Varer af kød, slagtebiprodukter eller blod af høns af arten Gallus domesticus, tilberedte eller konserverede, med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på 25 vægtprocent og derover, men under 57 vægtprocent Tyggegummi, også overtrukket med sukker, uden indhold af kakao, med indhold af sakkarose (herunder invertsukker beregnet som sakkarose) på 60 vægtprocent og derover (**) ex Marshmallows, der er andre sukkervarer, uden indhold af kakao, med indhold af sakkarose (herunder invertsukker beregnet som sakkarose) på 45 vægtprocent eller derunder Kakaopulver, med indhold af sakkarose (herunder invertsukker beregnet som sakkarose) eller isoglukose beregnet som sakkarose på 5 vægtprocent og derover Andre tilberedte varer med indhold af kakao, i blokke, plader eller barrer af vægt over 2 kg, eller flydende, i pastaform, i pulverform, som granulater eller lignende, i pakninger af nettovægt over 2 kg 100 % af værditolden + 15 % af landbrugselementet (*) Honningkager og lignende, med indhold af sakkarose 100 % af på 30 vægtprocent og derover (herunder invertsukker værditolden + beregnet som sakkarose) 30 % af landbrugselementet (*) (**) (**) Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, med tørstofindhold på over 30 vægtprocent ex Ferskner, i skiver, stegt i olie Appelsinsaft hl, heraf i pakninger af 2 l og derunder, højst hl 70 DA 15 DA

16 a b c KN-kode (1) Varebeskrivelse (2) Nedsættelse af MFNtoldsatsen Toldkontinent (ton nettovægt, medmindre andet er anført) Nedsættelse af MFNtoldsatsen ud over det gældende kontingent ex Blandinger af citrusfrugtsaft hl 2204 Vin af friske druer, herunder vin tilsat alkohol; druemost, undtagen druemost henhørende under pos Lim på basis af stivelse, dekstrin eller anden modificeret stivelse hl (**) KN-koder svarende til forordning (EF) nr. 14/2007 (EUT L 286 af 31. oktober 2007). Uanset reglerne for fortolkning af den kombinerede nomenklatur skal varebeskrivelsen alene betragtes som vejledende, idet præferenceordningen inden for rammerne af dette bilag bestemmes af KN-koderne. Hvor der anvendes "ex" KN-koder, bestemmes præferenceordningen ved hjælp af KN-koderne og den tilsvarende varebeskrivelse taget under ét. Henførsel under denne underposition sker på betingelser fastsat i henhold til relevante EF-bestemmelser (forordning (EF) nr. 790/2000, EFT L 95 af 15. april 2000) og senere ændringer. Inden for dette toldkontingent er den specifikke toldsats, der er fastlagt i Fællesskabets liste over indrømmelser i henhold til WTO, nedsat til nul for perioden fra den 1. december til den 31. maj, hvis indgangsprisen ikke er under 264 EUR/ton, hvilket er den indgangspris, der er aftalt mellem Europa-Kommissionen og Israel. Hvis indgangsprisen for en sending er 2, 4, 6 eller 8 % lavere end den aftalte indgangspris, er den specifikke toldkontingentsats henholdsvis 2, 4, 6 eller 8 % af den aftalte indgangspris. Hvis indgangsprisen for en sending er mindre end 92 % af den aftalte indgangspris, anvendes den specifikke toldsats, der er bundet i WTO. (*) I denne forbindelse er "landbrugselementet" den specifikke del af den told, der er er fastsat i forordning (EF) nr. 14/2007 (EUT L 286 af 31. oktober 2007). (**) For disse varer er den gældende told for de mængder, der indføres ud over toldkontingentet, fastsat i tabel 3 i dette bilag. DA 16 DA

17 Tabel 3 For nogle af de varer, der er anført i tabel 1, bindes toldsatserne som anført i det følgende: KN-kode ( 1 ) Varebeskrivelse (2) a b (3) Værditold Specifik told Sukkermajs, også kogte i vand eller dampkogte, frosne 0 9,4 EUR/100 kg net eda Sukkermajs, foreløbigt konserverede fx med svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedt til umiddelbar fortæring Tyggegummi, også overtrukket med sukker, med indhold af sakkarose (herunder invertsukker beregnet som sakkarose) på 60 vægtprocent og derover ex Andre sukkervarer uden indhold af kakao; undtagen: lakridssaft, der indeholder over 10 vægtprocent sakkarose, uden tilsætning af andre stoffer, henhørende under KN-kode hvid chokolade henhørende under KN-kode råmasser, herunder marcipan, i pakninger af nettovægt 1 kg og derover, henhørende under KN-kode Kakaopulver, med indhold af sakkarose (herunder invertsukker beregnet som sakkarose) eller isoglukose beregnet som sakkarose på 5 vægtprocent og derover, men under 65 vægtprocent Kakaopulver, med indhold af sakkarose (herunder invertsukker beregnet som sakkarose) eller isoglukose beregnet som sakkarose på 65 vægtprocent og derover, men under 80 vægtprocent Kakaopulver, med indhold af sakkarose (herunder invertsukker beregnet som sakkarose) eller isoglukose beregnet som sakkarose på 80 vægtprocent og derover ex Andre tilberedte varer med indhold af kakao, i blokke, plader eller barrer af vægt over 2 kg, eller flydende, i pastaform, i pulverform, som granulater eller lignende, i pakninger af nettovægt over 2 kg; undtagen "chocolate milk crumb" henhørende under KN-kode ,4 EUR/100 kg net eda 0 30,90 EUR/100 kg netto MAX 18,20 % 0 EA MAX 18,7 %+ AD S/Z 0 25,2 EUR/100 kg net 0 31,4 EUR/100 kg net 0 41,9 EUR/100 kg net 0 EA MAX 18,7 %+ AD S/Z "Chocolate milk crumb" 0 EA ex Andre tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under pos til 0404, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet, med indhold af sakkarose (herunder invertsukker beregnet som sakkarose) eller isoglukose 0 EA DA 17 DA

18 KN-kode ( 1 ) Varebeskrivelse (2) beregnet som sakkarose på 60 vægtprocent og derover Honningkager og lignende, med indhold af sakkarose på 30 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent (herunder invertsukker beregnet som sakkarose) Honningkager og lignende, med indhold af sakkarose på 50 vægtprocent og derover (herunder invertsukker beregnet som sakkarose) Sukkermajs (Zea mays var. saccharata), tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre Sukkermajs (Zea mays var. saccharata), tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne Sukkermajs (Zea mays var. saccharata), tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne a b (3) Værditold Specifik told 0 24,6 EUR/100 kg net 0 31,4 EUR/100 kg net 0 9,4 EUR/100 kg net eda 0 9,4 EUR/100 kg net eda 0 9,4 EUR/100 kg net eda Varer tilberedt på basis af kaffe 0 EA Varer tilberedt på basis af te eller maté 0 EA ex Andre tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet (undtagen proteinkoncentrater og teksturerede proteinstoffer), med indhold af sakkarose (herunder invertsukker beregnet som sakkarose) eller isoglukose beregnet som sakkarose på 60 vægtprocent og derover 0 EA Mannitol 0 5,8 EUR/100 kg net D-glucitol (sorbitol) i vandig opløsning, med indhold af D-mannitol på 2 vægtprocent og derunder, beregnet på grundlag af indholdet af D-glucitol D-glucitol (sorbitol) i vandig opløsning, med indhold af D-mannitol på over 2 vægtprocent, beregnet på grundlag af indholdet af D-glucitol D-glucitol (sorbitol), ikke i vandig opløsning, med indhold af D-mannitol på 2 vægtprocent og derunder, beregnet på grundlag af indholdet af D-glucitol D-glucitol (sorbitol), ikke i vandig opløsning, med indhold af D-mannitol på over 2 vægtprocent, beregnet på grundlag af indholdet af D-glucitol Tilberedninger med indehold af samtlige de smagsstoffer, der kendetegner en bestemt drikkevare, med indhold af mælkefedt på 1,5 vægtprocent og derover, af sakkarose eller isoglukose på 5 vægtprocent og derover, af glukose eller stivelse på 5 vægtprocent og derover Kasein, til anden industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler og foderstoffer, og bortset fra fremstilling af regenererede tekstilfibre 0 16,1 EUR/100 kg net 0 37,8 EUR/100 kg net 0 23 EUR/100 kg net 0 53,7 EUR/100 kg net 0 EA 3 % Anden Kasein 9 % Kaseinater og andre kaseinderivater, undtagen 6,4 % DA 18 DA

19 KN-kode ( 1 ) Varebeskrivelse (2) kaseinlim a b (3) Værditold Specifik told Dekstrin 0 17,7 EUR/100 kg net Anden modificeret stivelse, undtagen esterificeret og etherificeret Lim på basis af stivelse, dekstrin eller anden modificeret stivelse, med indhold af stivelse, dekstrin eller anden modificeret stivelse på under 25 vægtprocent Lim på basis af stivelse, dekstrin eller anden modificeret stivelse, med indhold af stivelse, dekstrin eller anden modificeret stivelse på 25 vægtprocent og derover, men under 55 vægtprocent Lim på basis af stivelse, dekstrin eller anden modificeret stivelse, med indhold af stivelse, dekstrin eller anden modificeret stivelse på 55 vægtprocent og derover, men under 80 vægtprocent Lim på basis af stivelse, dekstrin eller anden modificeret stivelse, med indhold af stivelse, dekstrin eller anden modificeret stivelse på 80 vægtprocent og derover Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater (fx tilberedte appretur- og bejdsemidler), af den art der anvendes i tekstil-, papir- eller læderindustrien eller i nærstående industrier, ikke andetsteds tariferet, på basis af stivelse eller stivelsesprodukter Med indhold af disse produkter på under 55 vægtprocent Med indhold af disse produkter på 55 vægtprocent og derover, men under 70 vægtprocent Med indhold af disse produkter på 70 vægtprocent og derover, men under 83 vægtprocent Med indhold af disse produkter på 83 vægtprocent og derover Sorbitol, undtagen varer henhørende under pos I vandig opløsning: -- Med indhold af D-mannitol på 2 vægtprocent og derunder, beregnet på grundlag af indholdet af D- glucitol I vandig opløsning: -- Med indhold af D-mannitol på over 2 vægtprocent beregnet på grundlag af indholdet af D-glucitol Ikke i vandig opløsning: -- Med indhold af D-mannitol på 2 vægtprocent og derunder, beregnet på grundlag af indholdet af D- glucitol 0 17,7 EUR/100 kg net 0 4,5 EUR/100 kg netto MAX 11,5 % 0 8,9 EUR/100 kg netto MAX 11,5 % 0 14,2 EUR/100 kg netto MAX 11,5 % 0 17,7 EUR/100 kg netto MAX 11,5 % 0 8,9 EUR/100 kg netto MAX,8 % 0,4 EUR/100 kg netto MAX,8 % 0 15,1 EUR/100 kg netto MAX,8 % 0 17,7 EUR/100 kg netto MAX,8 % 0 16,1 EUR/100 kg net 0 37,8 EUR/100 kg net 0 23 EUR/100 kg net DA 19 DA

20 KN-kode ( 1 ) Varebeskrivelse (2) Ikke i vandig opløsning: -- Med indhold af D-mannitol på over 2 vægtprocent beregnet på grundlag af indholdet af D-glucitol a b (3) Værditold Specifik told 0 53,7 EUR/100 kg net KN-koder svarende til forordning (EF) nr. 14/2007 (EUT L 286 af 31. oktober 2007). Uanset reglerne for fortolkning af den kombinerede nomenklatur skal varebeskrivelsen alene betragtes som vejledende, idet præferenceordningen inden for rammerne af dette bilag bestemmes af KN-koderne. Hvor der anvendes "ex" KN-koder, bestemmes præferenceordningen ved hjælp af KN-koderne og den tilsvarende varebeskrivelse taget under ét. "EA" og "AD S/Z" henviser til landbrugselementet og tillægstoldsatserne for sukker, der blev fastsat i bilag 1 til forordning (EF) nr. 14/2007 (EUT L 286 af 31. oktober 2007). DA 20 DA

21 PROTOKOL Nr. 2 om ordninger for indførsel til Staten Israel af landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer med oprindelse i Det Europæiske Fællesskab 1. De varer med oprindelse i Det Europæiske Fællesskab, der er anført i bilaget til denne protokol, indføres til staten Israel på følgende betingelser. 2. Når denne protokol træder i kraft, afskaffes told og afgifter med tilsvarende virkning (herunder landbrugselementet), der gælder ved indførsel til staten Israel af landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer med oprindelse i Det Europæiske Fællesskab, undtagen for de varer, der er anført i tabel 1 i bilaget til denne protokol. 3. For de varer med oprindelse i Det Europæiske Fællesskab, der er anført i tabel 2 i bilaget til denne protokol, afskaffes eller nedsættes tolden inden for de toldkontingenter, der er angivet for hver af dem i kolonne "b". Tolden for de mængder, der indføres ud over kontingenterne, nedsættes med den procentsats, der er angivet for hver af dem i kolonne "c". Det første år, protokollen anvendes, beregnes toldkontingenternes størrelse forholdsmæssigt på grundlag af basismængderne under hensyntagen til det tidsrum, der er gået, inden denne aftale træder i kraft. 4. For de varer med oprindelse i Det Europæiske Fællesskab, der er anført i tabel 3 i bilaget til denne protokol, bindes de gældende værditoldsatser inden for den grænse, der er angivet i kolonne "a", og de gældende specifikke toldsatser bindes inden for den grænse, der er angivet i kolonne "b". DA 21 DA

22 BILAG TIL PROTOKOL Nr. 2 Tabel 1 Alle varer, der ikke er anført i tabellen, er fritaget for told. For nogle af nedenstående varer er der anført en præferenceordning i tabel 2 og tabel 3. HS-kode eller israelsk kode (1) Varebeskrivelse (2) Hornkvæg, levende, bortset fra racerene avlsdyr: Inden for rammerne af 5. supplering Andre varer Får, levende: Inden for rammerne af 5. supplering Andre varer Geder, levende: Andre varer 0105 Kalkuner, levende, af vægt 185 g og derunder: Hvis værdi ikke overstiger ILS/styk Inden for rammerne af 5. supplering Ænder, gæs og perlehøns, af vægt 185 g og derunder: Hvis værdi ikke overstiger ILS/styk Inden for rammerne af 5. supplering Andre varer: - Høns af arten Gallus domesticus - Andre varer Papegøjer (herunder parakitter, araer og kakaduer) Levende fugle, undtagen rovfugle og papegøjer: Prydfugle, sangfugle og selskabsfugle 0201 Kød af hornkvæg, fersk eller kølet 0204 Kød af får og geder, fersk, kølet eller frosset Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, fersk eller kølet Spiselige slagtebiprodukter af får, geder, heste, æsler, muldyr eller mulæsler, fersk eller kølet 0207 Kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller frosset, af fjerkræ henhørende under pos Kød af hornkvæg, saltet, i saltlage, tørret eller røget Af primater, saltet, i saltlage, tørret eller røget: Kød og slagtebiprodukter DA 22 DA

23 HS-kode eller israelsk kode (1) 0301 undtagen: undtagen: undtagen: undtagen: Varebeskrivelse (2) Fisk, levende Fisk, fersk eller kølet, undtagen filet og andet fiskekød henhørende under pos Fisk, frosset, undtagen filet og andet fiskekød henhørende under pos Filet og andet fiskekød (også hakket), fersk, kølet eller frosset DA 23 DA

24 HS-kode eller israelsk kode (1) Varebeskrivelse (2) Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho), røget, herunder filet Andet fisk, røget, herunder filet, bortset fra Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar), donaulaks (Hucho hucho) og sild (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0306 undtagen: undtagen: Krebsdyr, også afskallede, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; krebsdyr med skal, kogt i vand eller dampkogte, også kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; mel, pulver og pellets af krebsdyr, egnet til menneskeføde Bløddyr, også uden skal, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; hvirvelløse vanddyr, andre end krebsdyr og bløddyr, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; mel, pulver og pellets af hvirvelløse vanddyr, andre end krebsdyr, egnet til menneskeføde 0401 Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler 0402 Mælk og fløde, koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler 0403 Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao 0404 Valle, også koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler; varer bestående af naturlige mælkebestanddele, også tilsat sukker eller andre sødemidler, ikke andetsteds tariferet 0405 Smør og andre mælkefedtstoffer; smørbare mælkefedtprodukter: Smør: -- I pakninger af nettovægt over 1 kg: Inden for rammerne af 5. supplering Andre varer -- I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder: Inden for rammerne af 5. supplering Andre varer Smørbare mælkefedtprodukter: Inden for rammerne af 5. supplering DA 24 DA

25 HS-kode eller israelsk kode (1) Varebeskrivelse (2) Andre varer - Andre mælkefedtstoffer: Inden for rammerne af 5. supplering Andre varer 0406 Ost og ostemasse 0407 undtagen: Fugleæg med skal, friske, konserverede eller kogte 0408 Fugleæg uden skal samt æggeblommer, friske, tørrede, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede, også tilsat sukker eller andre sødemidler 0409 Naturlig honning 0701 Kartofler, friske eller kølede: Undtagen læggekartofler 0702 Tomater, friske eller kølede 0703 Skalotteløg, hvidløg og andre spiseløg samt porrer og andre Allium-arter, friske eller kølede 0704 Hvidkål, blomkål, grønkål og anden spiselig kål (Brassica-arter), friske eller kølede Salat, frisk eller kølet 0706 Gulerødder, majroer, rødbeder, skorzoner, knoldselleri, radiser og andre spiselige rødder, friske eller kølede 0707 Agurker og asier, friske eller kølede 0708 undtagen: Bælgfrugter, også udbælgede, friske eller kølede Asparges, friske eller kølede Auberginer, friske eller kølede Selleri, undtagen knoldselleri, frisk eller kølet Svampe, friske eller kølede: Svampe af slægten Agaricus Andre varer Frugter af slægterne Capsicum eller Pimenta, friske eller kølede Spinat, newzealandsk spinat og havemældespinat, frisk eller kølet Andre grøntsager, friske eller kølede Kartofler, også kogte i vand eller dampkogte, frosne Ærter, også udbælgede, (Pisum sativum), også kogte i vand eller dampkogte, frosne Bønner, også udbælgede, (Vigna-arter, Phaseolus-arter.), også kogte i vand eller dampkogte, frosne undtagen: Andre bælgfrugter, også udbælgede, også kogte i vand eller dampkogte, frosne Spinat, newzealandsk spinat og havemældespinat, også kogt i vand eller dampkogt, frosset DA 25 DA

26 HS-kode eller israelsk kode (1) Varebeskrivelse (2) Sukkermajs, også kogt i vand eller dampkogt, frosne Gulerødder, blomkål, broccoli, (porre), hvidkål, peber, selleri (EU 5), frosne Gulerødder, frosne Andre grøntsager, frosne: Inden for rammerne af 5. supplering Andre varer Blandinger af grøntsager, også kogte i vand eller dampkogte, frosne 0711 Grøntsager, foreløbigt konserverede fx med svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring: Oliven Agurker og asier Andre grønsager og blandinger af grønsager 07 Grøntsager, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte: Spiseløg undtagen: Kikerærter, tørrede - Andre grøntsager; blandinger af grøntsager Batater (søde kartofler), friske, kølede, frosne eller tørrede, hele eller snittede, også i form af pellets Mandler, med skal, friske eller tørrede Mandler, afskallede, friske eller tørrede Valnødder, friske eller tørrede, også afskallede Macadamianødder (queenslandnødder), friske eller tørrede, også afskallede Pekannødder, friske eller tørrede, også afskallede Andre nødder: Inden for rammerne af 5. supplering Andre nødder Bananer, herunder pisang, friske Dadler, friske Figner, friske og tørrede Ananas, friske Avocadoer, friske undtagen: Guavabær, mango og mangostaner Appelsiner, friske Mandariner (herunder tangeriner og satsumas); klementiner, wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter, friske DA 26 DA

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. oktober 2009 (OR. en) 12445/09 Interinstitutionel sag: 2009/0030 (ACC) ISR 7 AGRI 336 PECHE 194

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. oktober 2009 (OR. en) 12445/09 Interinstitutionel sag: 2009/0030 (ACC) ISR 7 AGRI 336 PECHE 194 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 2. oktober 2009 (OR. en) 12445/09 Interinstitutionel sag: 2009/0030 (ACC) ISR 7 AGRI 336 PECHE 194 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 27.1.2009 KOM(2009) 18 endelig 2009/0002 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09. Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09. Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09 Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets afgørelse om

Læs mere

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2014)0086 Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december

Læs mere

BILAG BILAG IV. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG BILAG IV. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 146 final ANNEX 4 PART 1/2 BILAG BILAG IV Associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0089 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0089 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0089 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2011 KOM(2011) 89 endelig 2011/0042 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 07 Spiselige grøntsager samt visse rødder og rodknolde Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke foderprodukter henhørende under pos. 12.14. 2. Som»grøntsager«i pos. 07.09, 07.10, 07.11 og 07.12

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2014 COM(2014) 597 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 374/2014 om nedsættelse eller

Læs mere

BILAG. til RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.10.2016 COM(2016) 640 final ANNEX 1 BILAG til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemsstater af protokollen til stabiliserings-

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.6.2012 COM(2012) 346 final 2012/0167 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0088 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0088 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0088 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2011 KOM(2011) 88 endelig 2011/0041 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af en aftale i form

Læs mere

Vejledning Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016

Vejledning Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016 Vejledning Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016 Kolofon Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.11.2012 COM(2012) 641 final 2012/0304 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 30.1.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 26/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 86/2010 af 29. januar 2010 om ændring af bilag I til Rådets forordning

Læs mere

BILAG BILAG IV. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG BILAG IV. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 146 final ANNEX 4 PART 2/2 BILAG BILAG IV Associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 173 final - BILAG 4 DEL 2/7.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 173 final - BILAG 4 DEL 2/7. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. april 216 (OR. en) Interinstitutionel sag: 216/91 (NLE) 7614/16 ADD 5 WTO 79 SERVICES 4 COLAC 18 FORSLAG fra: modtaget: 4. april 216 til: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.12.22 KOM(22) 76 endelig 22/29 (ACC) Forslag til RÅDETS FORORDNING om autonome og midlertidige foranstaltninger for indførsel af visse forarbejdede

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 63/2 Den Europæiske Unions Tidende 10.3.2011 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 230/2011 af 9. marts 2011 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2/95 for så vidt angår EU's toldkontingenter

Læs mere

Kapitel 20 Varer af grøntsager, frugter, nødder eller andre planter og plantedele Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) grøntsager, frugter

Kapitel 20 Varer af grøntsager, frugter, nødder eller andre planter og plantedele Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) grøntsager, frugter Kapitel 20 Varer af grøntsager, frugter, nødder eller andre planter og plantedele Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) grøntsager, frugter og nødder, tilberedt eller konserveret på de i kapitel

Læs mere

LISTE OVER BILAG OG PROTOKOLLER

LISTE OVER BILAG OG PROTOKOLLER LISTE OVER BILAG OG PROTOKOLLER BILAG 1 Liste over landbrugsprodukter og forarbejdede landbrugsprodukter henhørende under HS-kapitel 25 til 97, jf. artikel 7 og 12 BILAG 2 om intellektuel, industriel og

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 08 Spiselige frugter og nødder; skaller af citrusfrugter og meloner Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun spiselige frugter og nødder. 2. Kølede frugter og nødder tariferes i samme position

Læs mere

LISTE OVER BILAG OG PROTOKOLLER

LISTE OVER BILAG OG PROTOKOLLER 388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge und Protokolle Dänisch (Normativer Teil) 1 von 212 LISTE OVER BILAG OG PROTOKOLLER BILAG 1 Liste over landbrugsprodukter og forarbejdede landbrugsprodukter

Læs mere

BILAG. til henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.4.2015 COM(2015) 182 final ANNEX 1 PART 3/3 BILAG til henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om godkendelse af Europa-Kommissionens indgåelse på Det Europæiske

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0779 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0779 Offentligt Europaudvalget 213 KOM (213) 779 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.213 COM(213) 779 final 213/385 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en

Læs mere

PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET

PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET 520 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Protokolle Dänisch (Normativer Teil) 1 von 429 PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET CE/MTN/P1/da

Læs mere

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.10.2017 COM(2017) 595 final ANNEX 1 PART 1/5 BILAG til Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0808 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0808 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0808 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2006 KOM(2006) 808 endelig 2006/0275 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets

Læs mere

PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET

PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET CE/MTN/P1/da 1 ARTIKEL 1 1. Fællesskabet og Montenegro anvender for forarbejdede landbrugsprodukter de toldsatser,

Læs mere

FISK OG KREBSDYR, BLØDDYR OG ANDRE HVIRVELLØSE VANDDYR

FISK OG KREBSDYR, BLØDDYR OG ANDRE HVIRVELLØSE VANDDYR Kapitel 03 FISK OG KREBSDYR, BLØDDYR OG ANDRE HVIRVELLØSE VANDDYR Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) Pattedyr (pos. 01.06); b) Kød af pattedyr henhørende under pos. 01.06 (pos. 02.08 eller

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0653 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0653 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0653 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 653 final 2015/0297 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse til undertegnelse af en aftale

Læs mere

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2018 COM(2018) 30 final 2018/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/EG/da 1

SLUTAKT. AF/CE/EG/da 1 SLUTAKT AF/CE/EG/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET SPANIEN DEN FRANSKE REPUBLIK IRLAND DEN ITALIENSKE REPUBLIK

Læs mere

389 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge und Protokolle (Normativer Teil) 1 von 242 BILAG 1

389 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge und Protokolle (Normativer Teil) 1 von 242 BILAG 1 389 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge und Protokolle (Normativer Teil) 1 von 242 BILAG 1 LISTE OVER LANDBRUGSPRODUKTER OG FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER HENHØRENDE UNDER KAPITEL 25-97 I

Læs mere

Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler

Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler Juli 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af oksekød og

Læs mere

EU Serbien stabiliserings- og associeringsaftale. BILAG IIIb. Serbiske toldindrømmelser for landbrugsprodukter med oprindelse i fællesskabet

EU Serbien stabiliserings- og associeringsaftale. BILAG IIIb. Serbiske toldindrømmelser for landbrugsprodukter med oprindelse i fællesskabet DA DA DA EU Serbien stabiliserings- og associeringsaftale BILAG IIIb Serbiske toldindrømmelser for landbrugsprodukter med oprindelse i fællesskabet jf. artikel 27, stk. 2, litra b) Tolden (værditold og/eller

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0762 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0762 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0762 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.11.2004 KOM(2004) 762 endelig 2004/0267 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftaler

Læs mere

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 86 final ANNEX 4 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Island, Fyrstendømmet Liechtenstein

Læs mere

Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg December 2016

Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg December 2016 Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg December 2016 Kolofon Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg, december 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 03.03.2006 KOM(2006) 98 endelig 2006/0028 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0259 (NLE) 13354/17 N 36 EEE 39 AGRI 560 FORSLAG fra: modtaget: 17. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EU)

RÅDETS FORORDNING (EU) L 349/4 Den Europæiske Unions Tidende 19.12.12 FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 12/12 af 3. december 12 om handelsrelaterede foranstaltninger til sikring af forsyningen af Unionens forarbejdningsvirksomheder

Læs mere

Vejledning om import af hvidløg

Vejledning om import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg Maj 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af hvidløg Maj 2010 Denne vejledning er udarbejdet af Eksportstøttekontoret

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2014)0042 Told på varer med oprindelse i Ukraine ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. oktober 2014 om

Læs mere

Toll- og vøruskráin. Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Kr Eind Mvg

Toll- og vøruskráin. Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Kr Eind Mvg AFSNITIV PRODUKTER FRA FØDEVAREINDUSTRIEN; DRIKKEVARER, ETHANOL (ETHYLALKOHOL) OG EDDIKE; TOBAK OG FABRI KEREDE TOBAKSERSTATNINGER Bestemmelse 1. Ved»pellets«forstås i dette afsnit produkter, der er agglomereret

Læs mere

Vejledning om import af hvidløg. Juli 2014

Vejledning om import af hvidløg. Juli 2014 Vejledning om import af hvidløg Juli 2014 Kolofon Vejledning om import af hvidløg Juli 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0354 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0354 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0354 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.04.2004 KOM(2004)354 endelig 2004/0115(AVC) Forslag til RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE om

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2016 COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning om indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2010 KOM(2010)57 endelig 2010/0038 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om EU's holdning i Samarbejdsrådet EU-Sydafrika vedrørende en ændring af de relevante

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.1.2014 COM(2013) 943 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Forslag til Rådets forordning om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 5 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Kolofon Vejledning om import af oliven og produkter af oliven December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2016 COM(2016) 564 final 2016/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale i form af en brevveksling mellem

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET 2014/0197 (COD) PE-CONS 67/15 Bruxelles, den 15. december 2015 (OR. en) WTO 259 COWEB 140 AGRI 625 UD 237 TDC 12 CODEC 1630 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0063 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.2.2004 KOM(2004) 63 endelig 2004/0019 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Fællesskabet

Læs mere

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/da 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0059 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0059 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0059 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.2.2004 KOM(2004) 59 endelig 2004/0021 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Fællesskabet

Læs mere

7621/16 ADD 2 KHO/CHB/ks DGC 1A

7621/16 ADD 2 KHO/CHB/ks DGC 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0091 (NLE) 7621/16 ADD 2 WTO 84 SERVICES 9 COLAC 23 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN 4.5.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 116/9 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende C 326/331 BILAG

Den Europæiske Unions Tidende C 326/331 BILAG 26.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 326/331 BILAG 26.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 326/333 BILAG I LISTE OMHANDLET I ARTIKEL 38 I TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE 1 2

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den juni 2007

SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den juni 2007 Europaudvalget 07 2806 - landbrug og fiskeri Bilag 5 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 6. juni 07 FVM 445 SAMLENOTAT

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 383. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug I medfør af 49, stk. 2, 58-60 og 69,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Vejledning om import af smør fra New Zealand

Vejledning om import af smør fra New Zealand Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om anerkendelse af producentorganisationer. grøntsagssektoren. Juni 2011

Vejledning om anerkendelse af producentorganisationer. grøntsagssektoren. Juni 2011 Vejledning om anerkendelse af producentorganisationer inden for frugt- og grøntsagssektoren Juni 2011 Kolofon Vejledning om anerkendelse af producentorganisationer inden for frugt- og grøntsagssektoren

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

NACE 13.20 : Brydning af ikke-jernholdige metalmalme undtagen uran- og thoriummalme

NACE 13.20 : Brydning af ikke-jernholdige metalmalme undtagen uran- og thoriummalme NACE 13.10 : Brydning af jernmalm LITE 2006 for 2006 (H/KN) NACE 13.10 : Brydning af jernmalm CA 13.10.10 : Jernmalm og koncentrater deraf 13.10.10.30 Jernmalme og koncentrater deraf, ikke agglomereret

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2008 KOM(2008) 309 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Fællesskabet skal indtage i det associeringsråd, som

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.7.2016 C(2016) 4166 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D021995/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D021995/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. september 2012 (OR. en) 13470/12 DENLEG 79 AGRI 551 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 22. august 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

Udenrigshandel. Vareteksten til de enkelte knkoder i 2006

Udenrigshandel. Vareteksten til de enkelte knkoder i 2006 0301.10.100 Akvariefisk, ferskvandsfisk, levende 0301.10.900 Akvariefisk, saltvandsfisk, levende 0301.91.100 Ørred af arterne Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster, levende 0301.91.900 Ørred,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juli 2015 (OR. en) ådet for Den Europæiske Union Bruelles, den 15. juli 2015 (O. en) 10936/15 ADD 1 AGI 400 STATIS 63 DELACT 95 FØLGESKIVELSE fra: modtaget: 13. juli 2015 til: Jordi AYET PUIGANAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

L 57/10 Den Europæiske Unions Tidende 2.3.2011

L 57/10 Den Europæiske Unions Tidende 2.3.2011 L 57/10 Den Europæiske Unions Tidende 2.3.2011 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 202/2011 af 1. marts 2011 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 for så vidt angår definitionen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EØF) nr. 2658/87. af 23. juli om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif

RÅDETS FORORDNING (EØF) nr. 2658/87. af 23. juli om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif RÅDETS FORORDNING (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR - under henvisning til traktaten om Oprettelse af

Læs mere

Fact sheet FRUGT OG GRØNTSAGER. EU s havebrugssektor. 1. Udbud, efterspørgsel og samhandel

Fact sheet FRUGT OG GRØNTSAGER. EU s havebrugssektor. 1. Udbud, efterspørgsel og samhandel Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Landbrug EU s havebrugssektor Fact sheet Havebrug er den tekniske kunnen eller kunsten at dyrke frugt, grøntsager, blomster eller prydplanter. Hvad enten EU

Læs mere

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I P7_TA(203)0542 Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I Europa-Parlamentets ændringer af 0. december 203 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførsel af ris med oprindelse

Læs mere

Grøntsager og kostfibre

Grøntsager og kostfibre Grøntsager og kostfibre Patientinformation Grøntsager Grøntsager, og især de grove grøntsager, indeholder mange kostfibre. Det er derfor godt at spise mange af de grove grøntsager og gerne flere gange

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Union vegne og midlertidig anvendelse af aftalen mellem

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.3.2007 KOM(2007) 92 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 17.12.2014 EP-PE_TC1-COD(2014)0287 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 17. december 2014 med henblik på vedtagelse

Læs mere