Energiforbrug og besparelser i bygninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energiforbrug og besparelser i bygninger"

Transkript

1 Ea Energianalyse Energiforbrug og besparelser i bygninger Sektoranalyse Bygninger Udarbejdet af RISØ DTU Final draft oktober 2009 (Redaktionel opdatering 24. september 2010)

2 2 Klimakommissionen Sektoranalyse: Bygninger

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Bygningerne i energisystemet Sammenfatning af konklusioner vedr. potentialer og omkostninger ved energibesparelser i bygninger Varmebesparelser Eksisterende byggeri Nybyggeri Elbesparelser Litteraturgennemgang Birch & Krogboe A/S, Om rapporten Potentialer Wittchen, Om rapporten Potentialer Tommerup og Laustsen, Om rapporten Potentialer BYG-DTU, Om rapporten Potentialer Risø DTU varmebesparelser i Danmark Metode Resultater Referencer Bilag A Heat saving potential and costs in Danish building stock

4 1 Indledning Ea Energianalyse og Risø DTU har i 2009 og 2010 gennemført projektet Fremtidsbilleder og virkemidler for Klimakommissionen. Denne rapport er udarbejdet som et grundlag for det videre arbejde i projektet, og blev færdigstillet i oktober Opgaven er, ud fra Klimakommissionens anvisninger, at gennemføre tekniske og økonomiske beregninger af teknologier og virkemidler, der kan tages i anvendelse for at nå det opstillede mål om 100 % uafhængighed af fossile brændsler samt i samspil med kommissionen at opstille og beregne konsekvenser af en samlet energiforsyning af Danmark uden fossile brændsler (dvs. at opstille et såkaldt energi-fremtidsbillede ). Målsætningen om at gøre Danmarks energiforsyning 100 % uafhængig af fossile brændsler i 2050 kræver en radikal og veltilrettelagt omlægning af det danske energisystem, både i produktionsleddet og i forbrugsleddet. Udfordringerne er både af teknologisk og systemmæssig karakter i forhold til, hvordan et energisystem med stor andel af vedvarende energi og dertil knyttede tidsmæssige fluktuationer kan dimensioneres og opereres, men også hvordan introduktionen af nye teknologier og energibesparelser på en omkostningseffektiv måde kan spille sammen med dansk og international energi- og klimapolitik. Fremtidsbillederne baseres bl.a. på særskilte analyser af tiltag inden for fire hovedområder i energisektoren: Sektoranalyser 1) Energiforbrug i erhverv (proces) 2) Bygningernes energiforbrug (opvarmning og el) 3) Transportsektorens energiforbrug og 4) El- og fjernvarmeproduktion. Indeværende rapport handler om energiforbruget i bygninger og defineres som alt ikkeprocesrelateret energiforbrug, der anvendes i bygningsmassen, til el-apparater og opvarmning. Dvs. at alt energiforbrug i kontorbygninger og boliger, inklusiv eventuelle varmeanlæg, er omfattet af dette notat. 1.1 Fremgangsmåde På baggrund af eksisterende analyser af bygningers energiforbrug og tilstand, samles mulighederne for at reducere og fjerne brugen af fossile brændsler på en overskuelig måde, således at de afdækkede muligheder kan indgå i Klimakommissionens videre analysearbejde. Først gives et overblik over hvor meget energiforbruget i bygninger betyder i det danske energisystem, og hvor varme- og elforbruget forsvinder hen. Dernæst gennemgås mulige energibesparelser - muligheder for omlægning af brændselsforbruget er behandlet i sektorrapporten El- og varmeforsyning. Kapitel 3 giver et overblik over den indsamlede viden om potentialer og omkostninger. Informationen er baseret på et litteraturstudie som er opsummeret i kapitel 4, samt en analyse der er ved at gennemføres ved Risø DTU som del af et ph.d. projekt (kapitel 5). Analysen i kapitel 5 er baseret på de samme kilder som er gennemgået i kapitel 4. 4 Klimakommissionen Sektoranalyse: Bygninger

5 2 Bygningerne i energisystemet En stor del af det endelige energiforbrug er knyttet til bygningsmassen i form af opvarmning og elforbrug til apparater. I dette notat fokuseres på kontorer, offentlige bygninger og boliger. Industri og primærerhverv behandles i det tilsvarende notat for Industri og Erhverv. Endeligt energiforbrug Det endelige energiforbrug i Danmark i 2007 var godt 670 PJ, hvoraf bygningerne med 287 PJ tegnede sig for lidt under halvdelen af dette forbrug. Det endelige energiforbrug fordelt på sektorer er vist i Figur , , , , , , , ,000 0 Fordeling af endeligt energiforbrug i 2007 (TJ/år) Total Bygninger Transport Industri Fjernvarme Elektricitet Varmepumper Affald Biogas Biomasse Solvarme Gas Kul Olie Figur 1 Det totale endelige energiforbrug i Danmark år 2007 opdelt på bygninger, transport og industri. Kilde: Energistyrelsens Energistatistik Som det fremgår af Figur 2 udgør elforbruget og fjernvarmeforbruget over halvdelen af bygningernes endelige energiforbrug. En lille del af elforbruget går til opvarmning, mens resten bliver brugt til el-apparater (herunder ventilation, belysning mv.). Fjernvarme bliver sammen med de øvrige brændsler anvendt til rumvarme og opvarmning af varmt brugsvand. 5

6 Endeligt energiforbrug i bygninger 2007 (TJ/år) Olie Kul Gas Solvarme Biomasse Biogas Affald Varmepumper Elektricitet Fjernvarme Figur 2 Fordeling af bygningernes energiforbrug fordelt på energivarer. Kilde: Energistyrelsens Energistatistik Fortrængningspotentiale for fossile brændsler Tænkes der i potentialer for fortrængning af fossile brændsler samt CO 2-udledning, så er der et direkte potentiale i at erstatte de fossile brændsler (kul, gas og olie) med ikke-fossile brændsler (f.eks. skifte fra olie til biomasse). Derudover forbruger bygningerne indirekte fossile brændsler gennem deres forbrug af el og fjernvarme produceret på kraftværker, som anvender fossile brændsler. Andel af Danmarks CO 2- udledning Danmarks samlede drivhusgasudledning i 2007 var 66. mio. ton CO 2 ækv. hvoraf de 52 mio. ton var energirelateret. Hvis vi anvender en gennemsnitsudledning ved produktion af en kwh el i 2007 og ved produktion af en GJ fjernvarme, så kan bygningernes samlede bidrag til den danske CO 2-udledning beregnes til ca. 19 mio. ton CO 2 altså 28 % af Danmarks samlede uledning af drivhusgasser eller 36 % af de energirelaterede CO 2- udledninger. Mere end halvdelen af den CO 2-emission, der kan tilskrives bygningerne kommer fra produktion af bygningernes elforbrug og udledes dermed af kraftværkerne. Hvor forsvinder varmen hen? Når bygningsmassen tilføres varme, så går den største del af varmen til varmetab gennem bygningsdele, en del tabes via udskiftning af luften i bygningerne og en del bliver brugt til at varme brugsvandet op. Som det fremgår af Figur 3, så udgør varmetabet gennem vægge og via ventilation godt halvdelen af bygningernes samlede varmetab. 6 Klimakommissionen Sektoranalyse: Bygninger

7 Varmeforbrug i husholdningerne Varmeforbrug i den offentlige sektor Væg 26% Ventilation 21% Væg 26% Ventilation 27% Varmt brugsvand 8% Tag 11% Gulv 18% Vinduer 16% Tag 8% Gulv 12% Vinduer 16% Varmt brugsvand 11% Figur 3 Fordelingen af varmeforbruget på tab gennem bygningsdele, ventilation og til varmt brugsvand i eksisterende bygninger tilhørende kategorien offentlige bygninger og husholdninger. Kilde: Birch & Krogboe A/S (2004). Hvor forsvinder elforbruget hen? Elforbruget i husholdninger og i handel- og serviceerhvervene er i samme størrelsesorden. Husholdningernes elforbrug i 2008 var ca. 30 PJ/år (8,3 TWh/år), mens handel og service lå på 32 PJ/år (8,9 TWh/år). Elforbruget i husholdninger (se Figur 4) går først og fremmest til husholdningsmaskiner (køleskab, fryser, komfur, ovn, vaskemaskine etc.). og belysning. Derefter kommer diverse og elvarme. Diverse dækker bl.a. over cirkulationspumper, ventilation og andet driftsudstyr til bygningen. Fordeling af husholdningernes elforbrug i % 13% 12% Elvarme 16% Belysning TV mv. Husholdningsmaskiner 9% Computere 46% Diverse Figur 4 Fordeling af husholdningernes elforbrug i 2008 taget fra EMMA-modellen, der er baseret på Danmarks Statistiks Energimatricer. I handel- og serviceerhvervene går halvdelen af elforbruget til belysning og opvarmning (se Figur 5). 7

8 Fordeling af elforbrug i handel- og service i % Belysning erhv. 9% 35% Køling Elmotorer Elektronik 7% Pumper Aircond. Andet 4% 13% 7% 8% El til opvarmning Figur 5 Fordeling af elforbruget i handel og service erhvervene i Kilde: EMMA-modellen, der er baseret på Danmarks Statistiks Energimatricer. Så samlet set for husholdninger og handel og service er de vigtigste elforbrug at kigge nærmere på mht. besparelsespotentialer belysning, husholdningsmaskiner og opvarmning. 8 Klimakommissionen Sektoranalyse: Bygninger

9 3 Sammenfatning af konklusioner vedr. potentialer og omkostninger ved energibesparelser i bygninger Baseret på de potentialer for energibesparelser i bygninger der præsenteres i de følgende dele af rapporten, giver dette afsnit en kort aggregeret oversigt over energibesparelsespotentialerne og de relaterede omkostninger i den danske bygningsmasse. Det er valgt at dele potentialerne op i varmebesparelser og elbesparelser. Brændselsskift, der handler om at erstatte fossile kedler med biomassekedler, varmepumper eller tilslutning til fjernvarmenet er behandlet i sektorrapporten om El- og varmeforsyning. Varmebesparelser drejer sig dels om efterisolering af eksisterende bygninger og optimering af ventilation, og dels om muligheder for strammere krav til nybyggeri. Elbesparelser dækker alle el-apparater, herunder husholdningsapparater, kontormaskiner, elmotorer etc. Tidsfaktoren er vigtig at tage i betragtning, når der diskuteres energibesparelser og især varmebesparelser. Potentialerne i nedenstående tabeller er opgjort i forhold til energiforbruget i 2007, men implementering af besparelserne vil i praksis foregå over mange år. Især når vi taler bygningsrenovering, så tager det år at komme gennem bygningsmassen og dermed få indfriet besparelsespotentialet. Elbesparelser er typisk hurtigere at implementere da levetiderne for elapparater er forholdsvis korte, og apparaterne dermed hurtigere kan erstattes med nye og mere effektive apparater. 3.1 Varmebesparelser Eksisterende byggeri I det følgende beskrives de enkelte tiltag der kan reducere varmeforbruget i bygninger. Efterisolering af ydervægge. Efterisolering af facader udføres for det meste nemmest udvendigt på konstruktionen, og kan derfor også tjene som facaderenovering. Jo færre huller til vinduer der er i væggen (f. eks. i gavle), jo lettere og billigere er det at isolere muren. Udvendig efterisolering af vægge kan også effektivt løse problemer med skimmelsvamp og kuldebroer. Indvendig isolering udføres i de tilfælde, hvor der ønskes at bevare facadens udseende. For at leve op til isoleringskrav, skal efterisolering typisk udføres i isoleringstykkelse på mm. Rentabiliteten af og omkostningerne forbundet med efterisolering af ydervægge afhænger i høj grad af, hvorvidt arbejdet foregår i tilknytning til anden, planlagt renovering, således at isoleringsomkostningerne udelukkende er marginale. Derudover varierer omkostningerne med vægtype. Efterisolering af tag- og loftskonstruktioner. At isolere tag- og loftskonstruktioner er relativt nemt, effektivt og overvejende billigt. Efterisoleringen foretages i etageadskillelser, skunk rum, skråvægge og gitterspær, samt ved flade tage. Den typiske ekstra tilførte isoleringstykkelse er ca mm. Efterisolering af underbygningskonstruktioner. At efterisolere underbygningskonstruktioner som terrændæk, fundamenter og kælder- og krybekælderkonstruktioner har forholdsvis store omkostninger og er relativt svært at gennemføre. Men f.eks. udlæg- 9

10 ning af isolering i strøgulve ved uskiftning af eksisterende gulv (især i forbindelse med uisolerede fundamenter) er et effektivt og billigt varmebesparelsestiltag. Udskiftning af vinduer. Varmetab gennem energimæssigt dårlige vinduer udgør ofte en væsentlige del af det samlede varmetransmissionstab (f.eks. 45 % i et typisk parcelhus fra 1960-erne). Generelt kan varmetabet reduceres væsentligt ved udskiftning til vinduer med energirude og varmrudekant, endvidere kan varmetabet reduceres ved brug af ruder med flere lag glas og andre tiltag. For et ældre enfamiliehus, hvor typiske trævinduer udskiftes til energiruder med varmrudekant, vil varmetab gennem vinduet typisk blive halveret og det årlige varmebehov vil være reduceret med omkring 100 kwh /m 2 vindue. Ventilation. Varmetab via ventilation er typisk kwh/m 2 bolig og udgør ca. tredjedel af det samlede varmetab fra bygningerne. I bygninger med mekanisk udsugning er der potentiale for betydelige varmebesparelser ved brug af mekanisk ventilation med varmegenvinding i stedet for kun udsugning. Der kan genvindes % af ventilationsvarmetabet. Det er også vigtigt at fokusere på minimering af elforbruget til ventilatordriften. Det skal bemærkes, at der endnu ikke findes mange erfaringer med installation af ventilation med varmegenvinding i de eksisterende boliger. I bygninger med naturlig ventilation er energibesparelsespotentiale i ventilationssystemer begrænset, da det er svært at benytte varmegenvinding (men ikke umuligt). Isolering af tekniske installationer. Der er også store potentialer for varmebesparelser ved isolering af uisolerede varmeinstallationer varmevekslere, varmerør, ventiler, pumper mm. Efterisolering af uisolerede varmerør og varmevekslere er særdeles energi- og omkostningseffektivt. I de eksisterende etageejendomme ligger det største potentiale primært i udskiftning af varme- og varmtbrugsvandsanlæg samt i forbedring af isoleringsniveau af varmerør. I enfamiliehuse ligger der store besparelsespotentialer i efterisolering af uisolerede fjernvarmeunits. Det store varmebesparelsespotentiale i den eksisterende bygningsmasse ligger i efterisolering. Andre oplagte energibesparelsesmuligheder er udskiftning af vinduer, ventilation med varmegenvinding og bedre isolering af tekniske installationer. Der er især store besparelsespotentialer i efterisolering af bygninger opført før indførelse af den første betydelige skærpelse af isoleringskravene i Derudover skyldes de store besparelsespotentialer i isoleringsmæssige tiltag en for dårlig fremtidssikring af isoleringsniveauet ved opførelse af nye bygninger. Generelt er det fordelagtigt at foretage energisparetiltag i forbindelse med renoveringer som alligevel skal gennemføres. På den måde vil flere energibesparelsestiltag være rentable. Studierne vedrørende varmebesparelser, som gennemgås i kapitel 4, angiver potentielle varmebesparelser på % for den eksisterende bygningsmasse. Prisen for varmebesparelserne er stærkt afhængig af hvorvidt det bliver gennemført når bygningen alligevel skal renoveres eller om det igangsættes som forceret renovering. I kapitel 5 præsenteres et studie gennemført af Erika Zvingilate ved Risø DTU, som samler op på de forskellige studier præsenteret i kapitel 4. Resultaterne kan bl.a. præsenteres i en omkostningskurve som den i Figur Klimakommissionen Sektoranalyse: Bygninger

11 Besparelsesomkostning, kr/kwh/ år Varmebesparelser, PJ/år Figur 6 Marginale omkostninger ved varmebesparelser i bygninger behandlet på niveau af bygningskategorier fordelt på byggeår og klimaskærmselement (beregnet en rente på 3% og en levetid for besparelserne på år). Kilde: Erika Zvingilaite, Risø DTU. Omkostningskurven, der er baseret på kilderne i litteraturstudiet i kapitel 4, indeholder alle bygninger dvs. også ældre bygninger, der af æstetiske årsager måske ikke er så oplagte at efterisolere. Til gengæld hæves isoleringsstandarden kun til niveauet i Bygningsreglementet fra 2008, BR08, der er derfor ikke tale om et teoretisk/teknisk maksimalt potentiale, men nærmere et praktisk muligt niveau. Det der kan ses ud af analysen (se Figur 6), er, at der er et stort potentiale til under 0,5 kr/kwh år (70 PJ/år), hvorefter omkostningerne stiger op til 1,5-2 kr/kwh år og til sidst stiger meget stejlt. I omkostningskurven for varmebesparelser (i Figur 6) er der i dette studie ikke inkluderet potentialet for varmegenvinding samt ved at sænke varmtvandsforbruget. Ventilationstabet for de omfattede bygninger er på ca. 50 PJ/år, hvor op til 70 % af dette varmetab kan undgås ved varmegenvinding (35 PJ/år). Så til det akkumulerede varmebesparelsespotentiale vist kan lægges 35 PJ/år besparelser i form af varmegenvinding. Da det samlede varmeforbrug i de omfattede bygninger var ca. 200 PJ i 2008, så svarer det opgjorte besparelsespotentiale på ca. 135 PJ/år til 68 % af varmeforbruget. Hertil kan evt. besparelser på varmtvandsforbruget på et par procent lægges til. Dvs. et realistisk besparelsespotentiale i tiden frem til 2050 kan ligge omkring 70 % for den eksisterende bygningsmasse. De sidste tiltag er dog meget dyre. Prisen på varmegenvinding og varmtvandsbesparelser er ikke opgjort. Til sammenligning med besparelsesinvesteringerne i Figur 6 så koster varme produceret på en træflis varmekedel ca. 0,7 kr/kwh, biogaskraftværk ca. 1,1 kr/kwh, solvarmeanlæg ca. 0,8 kr/kwh og geotermi ca. 0,9 kr/kwh ved dagens brændselspriser. 11

12 Rapporterne der behandles i mere detalje i kapitel 4 varierer i sine metoder og resultater. Deres overordnede vurderinger af besparelsespotentialer og tilhørende omkostninger er kort gengivet i det følgende. Ifølge Birch & Krogboe A/S (2004) kan der spares mellem 45 og 85 % på de forskellige elementer der bidrager til varmetab i bygninger (også varmt brugsvand), med tiltag der alle har en tilbagebetalingstid på under 30 år. Ifølge Wittchen (2009) kan der samlet spares ca. 23 % af energibehovet til rum- og vandvarme, med tiltag med en tilbagebetalingstid på år. Den totale omkostning vil være 38 mia. kr. hvis tiltagene gennemføres i forbindelse med andre renoveringsarbejder. Omkostningen stiger dog til 198 mia. kr. hvis alle anlægsomkostninger skal betales af energirenoveringerne alene. Rapporten vurderer også at der samlet kan spares ca. 37 % med tiltag der kan bringe konstruktioner på niveau med gældende krav for nye bygninger, uden hensyn til at de nødvendigvis er rentable. Dette vil medføre omkostninger på hhv. 100 mia. kr. og 398 mia. kr. Medtages yderligere konstruktioner der ikke decideret er lavenergikonstruktioner kan besparelserne komme op på 47 % med omkostninger på hhv. 218 og 561 mia. kr. Tommerup og Laustsen (2008) vurderer at der frem mod 2020 kan spares i alt 74 % af energiforbruget til varme i offentlige bygninger i 2006 ved at gennemføre privatøkonomisk rentable tiltag. Dette vil medføre en omkostning på 2,9 mia. kr. per år, som modsvares af en besparelse på 3,8 mia. kr. per år. I BYG- DTU (2004) vurderes det at nettoenergiforbruget i til rumopvarmning i boliger vil kunne reduceres til ca. 18 kwh/m 2, eller 22 PJ totalt i Omkostningerne er kun opgjort per tiltag, og der er ikke beregnet samlede omkostninger for de besparelser der angives Nybyggeri Der er også mulighed for varmesparende forbedringer i nybyggeri, ved bedre isolering af klimaskærm, etablering af energimæssigt bedre vinduer, ventilation med varmegenvinding og isolering af tekniske installationer. Der er gode muligheder for at udforme ydervægskonstruktioner med bedre varmetekniske egenskaber og isolere loftskonstruktioner bedre end standarden i dag. Varmetab fra ventilation i nybyggeriet er blevet en betydelig del af det samlede varmetab. Derfor er etablering af ventilation med varmegenvinding et oplagt varmebesparelsestiltag i nybyggeri. Desuden gør ventilation med varmegenvinding indirekte opvarmning med gulvvarme mere effektiv. En række undersøgelser har dokumenteret, at en stor del af nybyggeriet ikke lever op til gældende isoleringskrav til tekniske installationer. Isolering af varme- og varmtvandsrør samt ventiler i uopvarmede kældre, skunke i etageboliger og loftrum repræsenterer store besparelsespotentialer. I det seneste energiforlig blev der indgået en aftale om, at energiforbruget i nybyggede huse skal reduceres med 25 % i 2010 (lavenergiklasse 2), med 50 % i 2015 (lavenergiklasse 1) og med 75 % i 2020 (lavenergiklasse 0). 12 Klimakommissionen Sektoranalyse: Bygninger

13 Det er muligt at bygge passivhuse eller plus-energihuse. Det sidste er bygninger, der over året producerer mere energi end de forbruger, dels ved at have et lavt varmetab, men også ved at have integrerede solvarme- og solcelleanlæg. Ude i år 2050 forventes % af den på det tidspunkt stående bygningsmasse at være bygninger, der ikke eksisterer i dag, hvorfor det er væsentligt at sætte krav til nybyggeriet i dag. I princippet kunne bygningsreglementet strammes således at nye bygninger f.eks. efter 2015 ikke må have et nettoopvarmningsbehov. Det ville dermed betyde at omkring 25 % af bygningsmassen i 2050 ikke ville have noget opvarmningsbehov. Omkostningen ved at opføre passivhuse eller plus-energihuse ifht. det fremtidige bygningsreglement er ikke opgjort i denne rapport. Der henvises her blot til en række tyske passivhus byggerier, der anslås at være 5-10 % dyrere at opføre end traditionelle bygninger til samme formål. Hannover Kronsberg byggeriet var et af de byggerier, som indgik i måleprojektet CEPHEUS (Krapmeier, H. og Drössler, E. (2001)), der dokumenterer energiforbruget i en række lavenergibygninger. 3.2 Elbesparelser Ud over el til opvarmning så handler elbesparelser i bygninger først og fremmes om mere effektive elapparater, men også om adfærden i brugen af apparaterne. I de rapporter og forordninger, der ligger til grund for potentialeopgørelsen i denne rapport er adfærdsændringer ikke inkluderet. Derfor refererer elbesparelserne i det følgende til forbedret teknisk effektivitet for et givet apparatet under levering af den ønskede elydelse. Som det fremgår af Birch & Krogboe A/S (2004) er der betydelige tekniske potentialer ikke mindst inden for belysning og husholdningsmaskiner hvor det største elforbrug ligger i dag. To af de gennemgåede studier havde opgørelser over potentiale for elbesparelser og de er samlet herunder i Tabel 1 for handel og service og offentlige bygninger og i Tabel 2 for husholdninger. Potentialet for elbesparelser i offentlige og handel- og servicebygninger er mellem 25 og 50 % på kort sigt og ca % på langt sigt. For husholdninger er potentialet på kort sigt ca. 50 % og ca. 75 % på langt sigt. Tabel 1 Elbesparelsespotentialer for offentlige bygninger samt handel og service. Her-og-nu potentiale ifht *) 2015 *) Total >2015 *) Total **) Slutanvendelse Eff. Adfærd Eff. El Belysning 25% 10% 50% 85% 80% Diverse 25% 10% 40% 75% Elektronik, 10% 20% 50% 80% PC er Køling, køl/frys 25% 25% 50% Motorer 20% 20% 40% Procesvarme 10% 15% 35% 75% Pumpning 10% 25% 35% Spec. blæsere 35% 25% 60% Trykluft 35% 20% 55% Ventilation 35% 25% 60% 45% *) Birch og Krogboe A/S, 2004, **) Tommerup og Laustsen (2008) 13

14 Tabel 2 Elbesparelsespotentialer i husholdninger. Her-og-nu potentiale 2015 ifht *) *) Slutanvendelse Eff. Adfærd Eff. El Total >2015 *) Belysning 25% 10% 40% 75% Diverse 20% 10% 50% 80% Elektronik, 10% 20% 50% 80% PC er Køling, køl/frys 5% 0% 25% 30% Pumpning 25% 0% 50% 75% Madlavning 5% 5% 35% 45% Vaskeapparater 5% 10% 60% 75% *) Birch og Krogboe A/S, 2004 Der er ikke nogle af studierne, der er undersøgt i forbindelse med denne rapport, der vurderer omkostningerne ved elbesparelser. I Danmark har der været igangsat forskellige virkemidler til at fremme elbesparelser herunder mærkningsordninger, pålæg til energiselskaber om at fremme energibesparelser samt en elsparefond. Rapporten En vej til flere og billigere energibesparelser Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter (2008) har analyseret og evalueret de forskellige ordninger/virkemidler og kommer med anbefalinger om hvorledes en indsats kan fortsættes. De danske ordninger bl.a. vedrørende energimærkning af elapparater er mere eller mindre blevet adopteret af EU som en del af ECO-design direktivet (EU Direktiv 2005/32/EF). Frem til 2020 vil dette direktiv være en væsentlig driver i fremme af energieffektivitet for elapparater. Det anslås at de apparatgrupper for hvilke direktivet er omsat til egentlige retningslinier indtil 2020, vil betyde at apparaterne bliver % mere effektive. En beskrivelse af Eco-design direktivet er her hentet fra Energistyrelsens hjemmeside om direktivet: 14 Klimakommissionen Sektoranalyse: Bygninger

15 I den danske lovgivning er direktivet implementeret ved lov nr. 308 af 30/04/2008 om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter. Eco-designdirektivet er et rammedirektiv og giver mulighed for at der udstedes såkaldte forordninger med grænseværdier for konkrete produkters energiforbrug. Der er på nuværende tidspunkt udstedt forordninger for følgende kategorier af elapparater: Standbyforbrug (tværgående for en lang række produkter) Simple digitale modtagerbokse Lyskilder beregnet til boligbelysning Lyskilder beregnet til kontor- eller vejbelysning Eksterne strømforsyninger TV Husholdnings køle- og fryseskabe Elmotorer 0, kw Cirkulationspumper Forordninger for flere produkter er på vej. Kommissionen vedtog i juli 2009 eco-design forordninger for elektriske motorer i størrelsen 0, kw, cirkulationspumper til centralvarme- og køleanlæg, husholdningskøle- og fryseskabe og TV-apparater. Det forventes at forordningerne offentliggøres i løbet af 2009 og umiddelbart herefter træder de i kraft. Flere forordninger er på vej, bl.a. for avancerede digitale modtagerbokse, vaske- og opvaskemaskiner, tørretumblere, pc er, printere, edb-skærme, kedler og vandvarmere, samt klima- og ventilationsanlæg. Forordninger for disse produkter kan for forventes udstedt senere i 2009 eller i begyndelsen af ECO-designdirektivet kommer dermed til at danne rammen for udviklingen i energieffektivitet for elapparater i EU. EU kan gennem forordninger løbende stramme kravene til de elapparater, der sælges på markedet. Kravene i forordningerne er baseret på grundige studier af potentialer inden for de enkelte teknologier, de såkaldte Lots. Lots er detaljerede beskrivelser af diverse elapparater og fremtidige forbedringsmuligheder lavet i samarbejde med producenterne (se f.eks. Lot 22 om cooking appliances, 15

16 4 Litteraturgennemgang Denne rapport bygger i hovedsag på eksisterende litteratur og potentialevurderinger. Hovedkilderne er en SBi-rapport fra indeværende år, om potentielle energibesparelser i det eksisterende byggeri (Wittchen, 2009), en rapport fra konsulenterne Birch & Krogboe A/S udarbejdet for Energistyrelsen i 2004, om energibesparelser i husholdninger, erhverv og offentlig sektor samt to BYG-DTU rapporter fra hhv og I det følgende gennemgås disse rapporter og deres vurderinger af potentialet for energibesparelser i den danske bygningsmasse. 4.1 Birch & Krogboe A/S, Om rapporten Rapporten er en vurdering af de tekniske og økonomiske potentialer for energibesparelser i boliger, offentlig sektor og erhverv, udarbejdet for Energistyrelsen. Rapporten identificerer energiforbruget i de forskellige sektorer fordelt på forskellige anvendelser i 2003, samt besparelsespotentialer her og nu og på lang sigt. Her og nu potentialerne er løsninger der kan gennemføres i dag, med en tilbagebetalingstid på 0-4 år (dog længere for besparelser i forbindelse med rumopvarmning). Det der vurderes som langsigtspotentialer er potentialer der ved en forceret forskning og udviklingsindsats kan realiseres på længere sigt frem mod år Der er ikke inkluderet adfærdsmæssige potentialer. Besparelserne på kort og lang sigt anses som additionelle. De antagne energipriser er i potentialevurderingerne er gengivet Tabel 3. Tabel 3 Energipriser i Birch & Krogboe A/S (2004) Proces, større virksomheder Proces, mindre virksomheder Erhverv rumvarme Offentlig sektor og husholdninger Elpris, øre/kwh ( på lang sigt) Varmepris kr/gj (varme fra brændsel og fjernvarme) Varmepris, øre/kwh Kilde: Birch & Krogboe A/S (2004) 60 ( på lang sigt) Potentialer Besparelsespotentialerne er i rapporten opgjort fordelt på erhverv, offentlig sektor og husholdninger. Erhvervssektoren inkluderer alle erhverv bortset fra bygge- og anlægssektoren, og det er således ikke muligt at udtrække potentialerne for eller omkostninger ved besparelser i kun serviceerhverv. Der ses i det følgende derfor kun på rapportens behandling af den offentlige sektor samt husholdningerne. 1 Birch & Krogboe A/S (2004), s Klimakommissionen Sektoranalyse: Bygninger

17 Tabel 4 viser de beregnede besparelsespotentialer for den offentlige sektor. Tabel 4 Besparelsespotentialer (i %) i offentlig sektor Her-og-nu (2004) 2015 ved F&U Total Slutanvendelse Varme El Adfærd Varme El Varme El Varme Varmt brugsvand Vinduer Tag Væg Gulv Ventilation El Belysning Diverse Elektronik, PC er Køling, køl/frys Motorer Procesvarme Pumpning Spec. blæsere Trykluft Ventilation Kilde: Birch & Krogboe A/S (2004) Tabel 5 viser de beregnede besparelsespotentialer i husholdningerne. Tabel 5 Besparelsespotentialer (i %) i husholdningerne Her-og-nu (2004) 2015 ved F&U Total Slutanvendelse Varme El Adfærd Varme El Varme El Varme Varmt brugsvand Vinduer Tag Væg Gulv Ventilation El Belysning Diverse Elektronik, PC er Køling, køl/frys Pumpning Madlavning Vaskeapparater TV/video

18 Tabel 6 viser omkostningerne ved energibesparende tiltag i eksisterende bygninger i den offentlige sektor og i husholdningerne. Der er ikke regnet på økonomien knyttet til elbesparelsestiltagene. Alle varmetiltagene forventes at have en tilbagebetalingstid på under 30 år som er levetiden for de fleste af tiltagene og nogle med så korte som 8 år. Hvis tiltagene gennemføres i forbindelse med øvrig renovering vil de være rentable i meget højere grad. Tabel 6 Økonomi ved besparelsestiltag i den offentlige sektor samt husholdningerne Omkostning Antal gange investeringen Levetid er tilbagebetalt I løbet af 30 år Vinduer (fra termo- 300 kr/m2 3-4 til energiruder) Tag (efterisolering) kr/m Væg (efterisolering) kr/m Gulv (efterisolering 50 kr/m2 4-5 af terrændæk) Ventilation (alm. fremfor mekanisk udsugning) 50 kr/m Wittchen, Om rapporten SBi-rapporten Potentielle energibesparelser i det eksisterende byggeri (Wittchen, 2009) er baseret på data fra energimærkningsordningerne. Dermed har det været muligt for forskellige bygningstyper og bygningsårgange at få et overblik over bygningernes tilstand og dermed hvordan de varmetabsmæssigt kan forbedres. Potentialevurderingen er delt op i to dele, hvor den første omhandler forbedringer af klimaskærme og den anden omhandler forbedring af tekniske installationer. Potentialerne kan ikke lægges sammen. Der er i rapporten opstillet tre scenarier for hvorledes varmetabet kan reduceres fra fem bygningskategorier (stuehuse, parcelhuse, rækkehuse, etageboliger og handel&service). Det, der varier mellem de tre scenarier er hvilke konstruktioner der ses på, hvor stor en andel af konstruktionerne der reelt kan forbedres (pga. tekniske, arkitektoniske og økonomiske barrierer) samt hvad forbedringen består af. I scenario 1 er medtaget varmebesparelsespotentialer med en tilbagebetalingstid på år. Dette betyder at bygninger med ydervægge med en isoleringsstandard dårligere end BR77 forbedres med 100 mm isolering. Vinduer dårligere end kravet i BR72 udskiftes med dagens standard og der sker også en forbedring af gulve og tag, mens varmegenvinding ikke er inkluderet. I scenarie 2 medtages tiltag der generelt vil bringe konstruktioner på niveau med gældende krav for nye bygninger, uden hensyn til at de nødvendigvis er rentable. Som en variant er der beregnet et scenarie hvor der foretages forbedringer af konstruktioner der ikke decideret er lavenergikonstruktioner. 18 Klimakommissionen Sektoranalyse: Bygninger

19 I scenarie 3 medtages kun de tiltag der er oplagte at gennemføre selvom det ikke er i forbindelse med andre renoverings- /vedligeholdelsesarbejder Potentialer I rapportens potentialevurdering antages omkostninger for forskellige tiltag som gengivet i Tabel 7. Omkostningerne varierer afhængigt af, om energirenoveringen foretages i forbindelse med anden planlagt renovering, hvor anlægsomkostningerne kan tilskrives den anden del af renoveringen og energibesparelsesomkostningen således er marginal. Som det ses er der generelt stor forskel på omkostningerne og således rentabiliteten afhængigt af hvordan anlægsudgifterne antages betalt. Tabel 7 Omkostninger ved energisparetiltag Element Omkostning Omkostning i forbindelse med anden planlagt renovering Tunge ydervægge 1500 kr/m2 ydervæg startomk. + 7 kr/mm isolering 0 kr/m2 ydervæg startomk. + 7 kr/mm isolering Hulmure 350 kr/m2 ydervæg 350 kr/m2 ydervæg Lette ydervægge Tage 500 kr/m2 ydervæg startomk. + 3 kr/mm isolering 100 kr/m2 tag + 1 kr/mm isolering 0 kr/m2 ydervæg startomk. + 3 kr/mm isolering 50 kr/m2 tag + 1 kr/mm isolering Gulve 350 kr./m2 gulv 350 kr./m2 gulv Vinduer 2500 kr./m2 vindue 0 kr./m2 vindue Kilde: Wittchen (2009) Gennemføres tiltagene som i scenarie 1 kan der samlet spares ca. 23 % af energibehovet til rum- og vandvarme (37 PJ), og denne forbedring er forbundet med en omkostning på ca. 198 mia. kr., som dog kan reduceres til 38 mia. kr. hvis tiltagene udføres i forbindelse med allerede planlagte forbedringer / udskiftninger. Gennemføres derimod tiltagene som i scenarie 2 kan der samlet spares ca. 37 % af energibehovet til rum- og vandvarme (58 PJ), og denne forbedring er forbundet med en omkostning på ca. 398 mia. kr., som dog kan reduceres til 100 mia. kr. hvis tiltagene udføres i forbindelse med allerede planlagte forbedringer / udskiftninger. Potentialet i det alternative scenarie er på 47 % (74 PJ), med omkostninger på 561 hhv. 218 mia. kr. I scenarie 3 er der beregnet et besparelsespotentiale på 5 %, med en omkostning på 32 mia. kr. hhv. 14 mia. kr. Når det gælder de tekniske installationer er der beregnet et potentiale på ca. 13 % af energibehovet (20 PJ termisk energi og 0,6 PJ el), med en tilknyttet omkostning på ca. 36 mia. kr. (hvoraf 2 mia. kr. vedrører elbesparelser). Det vurderes i rapporten at det samlede besparelsespotentiale hvis man anvender scenarie 1 og mulighederne for de tekniske installationer er på %. Potentialerne for de forskellige bygningstyper er gengivet i Tabel 8. 19

20 Tabel 8 Varmebesparelsespotentialer i SBi s scenario 1 fordelt på bygningskategorier og opførelsesperiode som andel af bygningernes samlede varmeforbrug (inkl. varmt brugsvand). (Wittchen, 2009) Stuehuse 29 % 27 % 25 % 14 % 17 % 14 % Parcelhuse 34 % 35 % 28 % 19 % 22 % 19 % Rækkehuse 30 % 32 % 26 % 19 % 17 % 23 % Etageboliger 32 % 33 % 30 % 19 % 22 % 20 % Handel & service 32 % 34 % 35 % 24 % 24 % 27 % Som det fremgår af Tabel 8 så er besparelsespotentialet mest relateret til bygningernes opførelsesperiode og ikke så meget de forskellige bygningskategorier. Dette skyldes naturligvis de gældende bygningsreglementer gennem tiderne. Af samme årsag er det således relativt billigere at efterisolere de ældste bygninger, se Tabel 9. Men netop ved de ældre bygninger kan der være etiske og arkitektoniske overvejelser i forbindelse med en efterisolering af vægge og udskiftning af vinduer. Dette er dog til dels medtaget i SBi s beregninger af potentialer, da de kun har inkluderet 75 % af de dårligst isolerede ydervægge. Omkostningerne per kwh ved besparelsestiltag i forskellige typer af eksisterende byg som beregnet i scenario 1 er gengivet i Tabel 9. Hvis det antages at bygningerne skal renoveres i alle tilfælde og varmebesparelserne således kun skal pålægges den meromkostning det er, at øge isoleringen ekstra og sætte endnu bedre vinduer i, så reduceres omkostningerne betragteligt. Tabel 9 Omkostninger pr. sparet energimængde fordelt på bygningskategorier og opførelsesperiode i SBi s scenario 1 (marginalomkostninger i parentes). Kr/kWh Stuehuse 15 (3,4) 12 (4,0) 16 (4,5) 18 (5,1) 22 (3,3) 21 (4,7) Parcelhuse 14 (3,8) 13 (4,3) 15 (4,7) 20 (3,4) 20 (3,4) 24 (1,3) Rækkehuse 13 (3,1) 11 (3,8) 12 (3,1) 20 (5,0) 19 (4,2) 24 (0,5) Etageboliger 29 (4,9) 19 (4,1) 18 (3,5) 19 (2,6) 22 (1,8) 25 (0,4) Handel & service 26 (4,4) 18 (4,4) 17 (4,2) 20 (3,8) 24 (4,6) 23 (2,4) Kilde: Wittchen (2009) Tabeller over de beregnede absolutte besparelsespotentialer og samlede omkostninger samt tallene fra de to andre scenarier kan findes på siderne i Wittchen (2009). 4.3 Tommerup og Laustsen, Om rapporten Rapporten vurderer energibesparelsespotentialet i bygningsdriften i den offentlige sektor. Den angiver først besparelsespotentialer og tilhørende omkostninger ved forskellige tiltag indenfor kategorierne efterisolering af klimaskærmen, vinduer, ventilation, varmeinstallationer, solafskærmning og køling, belysning, solenergi og bygningsdrift. Priser for tiltag er, hvor muligt, angivet som V&S priser, og de opgives uden moms. Derefter gives 20 Klimakommissionen Sektoranalyse: Bygninger

21 eksempelberegninger af energirenovering til lavenerginiveau baseret på en af DTU s egne bygninger Potentialer Det vurderes, at der kan spares 15,9 PJ energi per år (hvoraf 3,7 er el) til en omkostning på 2,9 mia. kr. per år frem mod Omkostningerne modsvares af en energibesparelse på 3,8 mia. kr. per år. Der kan alt i alt spares 74 % af energiforbruget i offentlige bygninger ifht Tabel 10 viser de i rapporten beregnede rentable besparelsestiltag i offentlige bygninger i Danmark. Tabellen sammenligner de privatøkonomisk og samfundsøkonomisk rentable tiltag, og det ses at det samfundsøkonomiske potentiale er lavere end det privatøkonomiske. Det skyldes i høj grad ifølge rapporten at den anvendte samfundsøkonomiske beregning hovedsagelig er mest velegnet til vurdering af tiltag med korte levetider, samt at den ikke tager højde for det reelle renteniveau for bygningsrelaterede tiltag. Realrenten er i de privatøkonomiske beregninger sat til 2,5 %, mens den er sat til 6 % i de samfundsøkonomiske. I de privatøkonomiske beregninger anvendes en beregningsperiode på 30 år, mens denne sættes til 20 i de samfundsøkonomiske beregninger. Tabel 10 Privat- og samfundsøkonomisk rentable besparelser i offentlige bygninger Tiltag Besparelse i % Besparelse i PJ Privatøkonomisk Samfundsøkonomisk Privatøkonomisk Samfundsøkonomisk I alt 74 % 15,9 Varme i alt 75 % 34 % 12,2 5,6 Varme, udvalgte tiltag 59 % 5,6 i alt Isolering af rør og VVB 70 % 70 % 1,2 1,2 Energiruder 84 % 2,2 Efterisolering tag 82 % 82 % 1,1 1,1 Efterisolering ydervægge 80 % 3,4 Efterisolering terrændæk 67 % 67 % 1,3 1,3 Mekanisk vent. m. 69 % 45 % 3 2 varmegenvinding / nye effektivere vent.aggregater El 72 % 72 % 3,7 3,7 Nyt belysningssyst., 80 % 80 % 2,4 2,4 aut. styring Mekanisk vent. m. 45 % 45 % 0,5 0,5 varmegenvinding / nye effektivere vent.aggregater Sparepumpe 75 % 75 % 0,8 0,8 Kilde: Tommerup og Laustsen (2008) Note: De angivne potentialer for el vedrører kun el knyttet til bygningsdrift. De samfundsøkonomiske beregninger tager udgangspunkt i en tidshorisont på 20 år, en real kalkulationsrente på 6 % og indregning af reinvesteringer og restværdi under forudsætning af lineær afskrivning over levetiden. De privatøkonomiske beregninger anvender en realrente på 2,5 %. 21

22 I eksempelrenoveringen skæres energibehovet med 70 %, fra 130 kwh/m2 til 38,5 kwh/m 2. Anlægsudgifterne til den fulde renovering er 14,7 mio. kr., men ses der isoleret på energitiltagene er de kun 5,6 mio. kr. 2 Tilbagebetalingstiden er således hhv. 39 og 15 år. Igen opbakning til at der er betydelig øget rentabilitet i at foretage energirenoveringer i forbindelse med andre renoveringer af bygningsmassen. 4.4 BYG-DTU, Om rapporten Rapporten er udarbejdet af BYG-DTU for og i samarbejde med Rockwool International A/S. Rapporten vurderer energibesparelsespotentialet i nye og eksisterende boliger. Det vurderes at der er store potentialer i den eksisterende boligmasse, og at de mest oplagte tiltag ved renovering er efterisolering af ydervægge, udskiftning til energiruder samt omlægning til ventilation med varmegenvinding. I rapporten antages det at hele den eksisterende boligmasse enten skiftes ud med nye bygninger eller energirenoveres gennemgribende inden Udviklingen i boligmassen er illustreret i Figur 7, som er adopteret fra BYG-DTU (2004). Figur 7 Udviklingen i boligmassen frem mod 2050 Kilde: BYG-DTU (2004), figur 1. Det antages at der renoveres 5,56 mio. m 2 og nedrives 0,55 mio. m 2 årligt. Med sådan en renoveringstakt vil alle de eksisterende boliger være enten renoveret (ca. 90 %) eller revet ned og erstattet med nyt (ca. 10 %) i år I år 2025 er 111,2 mio. m 2 blevet renoveret og 11 mio. m 2 blevet revet ned, svarende til henholdsvis ca. 40 % og 4 % af boligmassen i Potentialer Udover vurdering af enkelte tiltag er der foretaget eksempelberegninger på tre typiske bygninger, og beregningerne viser at man med rentable tiltag kan reducere rumopvarmningsbehovet til 20 kwh/m 2 og 40 kwh/m 2 for henholdsvis etageboliger og parcel- 2 Eksemplet tager udgangspunkt i en bygning på m Klimakommissionen Sektoranalyse: Bygninger

23 hus. Særligt i forbindelse med ydervægsisolering gælder det at økonomien i tiltagene er langt bedre hvis tiltagene gennemføres i forbindelse med andre renoveringstiltag. Når det gælder nybyggeri finder rapporten at energiforbruget til rumopvarmning i enfamiliehuse kan reduceres med op til 70 % i forhold til gældende energiramme i Besparelserne er økonomisk forsvarlige at gennemføre, og merudgifterne er begrænset til kun ca. 5 %. Tabel 11 Totaløkonomiske besparelser ved forøget isolering i typiske konstruktioner i det eksisterende boligbyggeri. BYG- DTU (2004) tabel 1. Eksist. isol. Besparelser over 30 år. Efterisolering Anlægsomkostning [mm] [mm] [kr/m2] [kr/m2] Scenarie P1 P2 B1 B2 Energipris, kr/kwh 0,6 1,2 0,6 1,2 Realrente, % p.a. 2,5 2,5 0 0 Etageadskillelse Skunk Skråvæg Gitterspær Terrændæk (strøgulv) Varmerør Rudeudskiftninrudrude termo- Energi Betonelement (bolig- blok) ) Hulmur ca (boligblok) ca ) Hulmur (parcelhus) ) Massiv letbeton (par- celhus) ) Kilde: BYG- DTU, 2004 Note: 1) Meromkostninger for ekstra 100 hhv. 50 mm isolering. Hvis udviklingen i boligmassen bliver som skitseret i Figur 7, energirammen for nye boliger strammes med 30 % hvert femte år fra 2005 til 2020, og eksisterende boliger renoveres til det enhver tid gældende bygningsreglements energistandard, vil udviklingen i boligmassens nettoenergiforbrug til rumopvarmning være som angivet i Tabel 12. Nettoenergiforbruget vil således kunne reduceres til ca. 18 kwh/m 2, eller 22 PJ totalt i

24 Tabel 12 Udvikling i boligmassens nettoenergiforbrug til rumopvarmning År PJ/år reduktion i % kwh/m 2 /år reduktion i % Kilde: BYG-DTU (2004), tabel 73 I BYG- DTU (2004) er det nuværende potentielle marked for større renoveringer vurderet at være ca. 9 mio. m 2 per år og at der med sikkerhed vil kunne nås at renovere 6 mio. m 2. I besparelsesscenariet antages det, at det er muligt at renovere 6,5 mio. m 2 årligt, svarende til at halvdelen af den eksisterende boligmasse bliver renoveret eller erstattet med nyt inden år Det er dog ikke lige let at gøre noget ved alle bygningstyper og derfor er indsatsen fordelt således at de bygningstyper, der har størst mulighed for at efterisolere osv., bærer en relativt større del af byrden. 24 Klimakommissionen Sektoranalyse: Bygninger

25 5 Risø DTU varmebesparelser i Danmark Baseret på resultaterne fra de rapporter der er gennemgået i kapitel 4 har Erika Zvingilaite på Risø DTU lavet en model, der kan beregne omkostninger knyttet til varmebesparelser i bygningssektoren, som en del af sit ph.d. projekt. I det følgende gives først et kort overblik over beregningernes karakter og forudsætninger, og derefter præsenteres nogle eksempler på den type resultater der kan hentes ud af modellen. Yderligere beskrivelse af metoden findes i bilag A, på engelsk. 5.1 Metode Beregninger af varmebesparelsespotentialet og tilknyttede omkostninger i danske bygninger beregnes på baggrund af data for den nuværende energieffektivitet i bygninger, som kortlagt af Wittchen (2009, 2004), samt data trukket fra BBR og Energimærkningsordningen. Der ses på fire mulige tiltag efterisolering af vægge, tag og gulve samt vinduesudskiftning, opdelt efter bygningstype og opførelsesperiode. Varmebesparelsestiltag, relaterede investeringsomkostninger og mulige forbedringer er baseret på Wittchen (2009), BYG-DTU (2004) og Tommerup og Laustsen (2008). Beregningsmetoden er baseret på Christensen (2004). Potentialet for hvert enkelt besparelsestiltag afhænger af bygningens gældende energistandard. Forskellige elementers energieffektivitet udtrykkes ved varmetransmissionskoefficienten u. De anvendte arealvægtede gennemsnitlige u-værdier for bygningselementer i 175 eksisterende bygninger, der varierer i bygningstype og opførelsesperiode, er baseret på data fra energimærkningsordningen for boliger og offentlige bygninger (Wittchen, 2009 og 2004). Disse u-værdier er blevet ekstrapoleret til andre bolig-, industrielle og offentlige bygningstyper. De tiltag der antages gennemført forventes at forbedre de forskellige elementers energieffektivitet således at deres varmetransmissionskoefficienter lever op til kravene i dagens bygningsreglement (BR08), som angivet i Tabel 13. Tabel 13 Udbedrede elementers u-værdier Element U, W/m 2 K Væg 0,2 Gulv 0,15 Tag 0,15 Vindue 1,5 Kilde: Tommerup og Laustsen (2008). I beregningerne antages det, at energirenoveringstiltag kun gennemføres i forbindelse med allerede planlagt renoveringsarbejde, og at besparelsesomkostningerne således er marginale. Generelt antages det, at 2 % af boligmassen bliver renoveret hvert år (BYG- DTU, 2004). Omkostningerne baseres på Wittchen (2009), og er gengivet i Tabel

26 Tabel 14 Marginale omkostninger af energibesparelsestiltag Element Omkostning, kr/m 2 element Levetid, år Væg Gulv Tag Vindue 300* 20 Kilde: Wittchen (2009), *BYG-DTU (2004). Note: Den marginale omkostning ved udskiftning af vinduer skyldes udelukkende meromkostningen ved udskiftning til et mere energirigtigt vindue frem for et standard vindue som ellers ville være valgt. Elementernes levetid er baseret på Energistyrelsens anbefaling i forbindelse med Energimærkningsordningen (Tommerup og Laustsen, 2008). 5.2 Resultater Besparelsespotentialerne og tilhørende omkostninger er opdelt og varierer over tre parametre type bygning, opførelsesperiode og bygningselement. Tiltag (der identificeres ved kombinationer af de tre parametre) kan således rangordnes efter deres tilknyttede omkostning per sparet energienhed, og plottes disse mod de akkumulerede besparelsespotentialer, får man en figur som Figur 8. Kurven er akkumulativ langs X-aksen, så man skal se de enkelte trin i grafen som potentialer til en given pris Besparelsesomkostning, kr/kwh/ år Varmebesparelser, PJ/år Figur 8 Omkostningskurve for varmebesparelser Figur 9 og Figur 10 viser eksempler på omkostninger for henholdsvis efterisolering af vægge og udskiftning af vinduer i henholdsvis boliger og offentlige og handelsbygninger. Som det fremgår af figurerne varierer omkostningerne med bygningstype og opførelsesperiode (periode 1 er de ældste bygninger mens 7 er de yngste). I omkostningskurven for varmebesparelser er der i dette studie ikke inkluderet potentialet for varmegenvinding samt ved at sænke varmtvandsforbruget. Ventilationstabet for de omfattede bygninger er på ca. 50 PJ/år, hvor op til 70 % af dette varmetab kan undgås ved varmegenvinding (35 PJ/år). Så til det akkumulerede varmebesparelsespotentiale vist i Figur 8 kan lægges 35 PJ/år besparelser i form af varmegenvinding. Da det samlede varmeforbrug i de omfattede bygninger var ca. 200 PJ i 2008, så svarer det opgjorte besparelsespotentiale på ca. 135 PJ/år til 68 % af varmeforbruget. Hertil kan 26 Klimakommissionen Sektoranalyse: Bygninger

27 evt. besparelser på varmtvandsforbruget på et par procent lægges til. Prisen på varmegenvinding og varmtvandsbesparelser er ikke opgjort. bolligtype rækkehus_7 parcelhus_7 rækkehus_6 etageboliger_7 etageboliger_6 parcelhus_6 stuehus til landbrug_7 stuehus til landbrug_6 stuehus til landbrug_5 parcelhus_5 etageboliger_5 rækkehus_5 rækkehus_4 parcelhus_4 stuehus til landbrug_1 stuehus til landbrug_4 etageboliger_1 stuehus til landbrug_3 etageboliger_3 etageboliger_4 parcelhus_1 parcelhus_3 stuehus til landbrug_2 parcelhus_2 etageboliger_2 rækkehus_1 rækkehus_3 rækkehus_2 Boliger - væg kr/kwh årligt Figur 9 Besparelsesomkostning per energienhed for isolering af vægge i forskellige boligtyper og opførelsesperioder Bygningstype transp og handel_5 transp og handel_3 transp og handel_6 transp og handel_1 hotel, rest, frisør_5 Kontor, handel, lagre_5 undervisning, forskning_5 transp og handel_4 transp og handel_2 hotel, rest, frisør_3 Kontor, handel, lagre_3 undervisning, forskning_3 hotel, rest, frisør_6 Kontor, handel, lagre_6 undervisning, forskning_6 hotel, rest, frisør_1 Kontor, handel, lagre_1 undervisning, forskning_1 hotel, rest, frisør_4 hotel, rest, frisør_2 Kontor, handel, lagre_4 Kontor, handel, lagre_2 undervisning, forskning_4 undervisning, forskning_2 Offentlig og handel - vindue kr/kwh årligt Figur 10 Besparelsesomkostning per energienhed for udskiftning af vinduer i forskellige offentlige og handelsbygninger samt opførelsesperioder 27

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 SBI 2014:01 Potentielle varmebesparelser ved løbende bygningsrenovering

Læs mere

Biomasse, kedler. Biomasse, KV. Biomasse, transport. Biogas/forgas., KV. Biogas/forgas, transport. Affald, varmekedler. Affald, KV.

Biomasse, kedler. Biomasse, KV. Biomasse, transport. Biogas/forgas., KV. Biogas/forgas, transport. Affald, varmekedler. Affald, KV. PJ/år PJ/år Ea Energianalyse 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bruttoenergiforbrug fremtidsforløb Omgivelsesvarme Solvarme bølgekraft geotermi solceller Affald Biogas Biomasse Vind Naturgas Kul Olie 25 2 15 1 5 Biomasseanvendelse,

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FAGLIG INTRODUKTION ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER Formålet med dette oplæg er at give en faglig introduktion til arbejdet med at fremme og effektivisere

Læs mere

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 25. Februar januar 2011 GRØN BYFORNYELSE Fra paradoks til potentiale ved energirenovering af private udlejningsejendomme Indhold 1. Sammenfatning...

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

Aalborg Universitet. Virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger Jensen, Ole Michael. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger Jensen, Ole Michael. Publication date: 2009 Aalborg Universitet Virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger Jensen, Ole Michael Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Januar 2013 Boligselskab Sjælland Cenergia Energy Consultants Jakobsen Szöts Arkitekter 2 Indhold 1 Introduktion problemstilling,

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag B5: Energimærkning af bygninger samt eftersyn December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

By og Byg Dokumentation 006 Energibesparelser i nybyggeriet. Status år 2000

By og Byg Dokumentation 006 Energibesparelser i nybyggeriet. Status år 2000 By og Byg Dokumentation 00 Energibesparelser i nybyggeriet Status år 00 Energibesparelser i nybyggeriet Status år 00 Søren Aggerholm By og Byg Dokumentation 00 Statens Byggeforskningsinstitut 01 Titel

Læs mere

EN HALVERING AF ENERGIFORBRUGET I DANSKE BYGNINGER FREM MOD 2050

EN HALVERING AF ENERGIFORBRUGET I DANSKE BYGNINGER FREM MOD 2050 EN HALVERING AF ENERGIFORBRUGET I DANSKE BYGNINGER FREM MOD 2050 INDLEDNING Energibesparelser ses af en stadigt stigende kreds af aktører inklusiv Det Internationale Energiagentur som det billigste virkemiddel

Læs mere

Energiforbrug og -besparelser i produktionserhverv

Energiforbrug og -besparelser i produktionserhverv Ea Energianalyse Energiforbrug og -besparelser i produktionserhverv Sektoranalyse Produktionserhverv Udarbejdet af RISØ DTU og Ea Energianalyse September 2009 2 Klimakommissionen Sektoranalyse: Produktionserhverv

Læs mere

Three Danish LCEC analysis on representative buildings

Three Danish LCEC analysis on representative buildings Programme of actions towards Factor 4 in existing social housings in Europe Deliverable 9 Three Danish LCEC analysis on representative buildings September 2007 www.suden.org Project partly funded by the

Læs mere

Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser

Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser Henrik Tommerup Svend Svendsen Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-05-02 2005 ISSN 1601-8605 Indhold FORORD...

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015

Byggeriets Energianalyse 2015 Byggeriets Energianalyse 215 1 Indhold 3 Forord 4 Tema: Kompetenceudvikling 6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler 7 1. Potentialer for energirenovering 8 1.1. Energiforbrug i bygninger 1 1.2. Bygningernes

Læs mere

SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse

SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse SBi 2011:18 Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Søren Aggerholm SBi 2011:18 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Workshop om. Energieffektivt byggeri. Partnerskabet EnergiBYG

Workshop om. Energieffektivt byggeri. Partnerskabet EnergiBYG Partnerskabet EnergiBYG Workshop om Energieffektivt byggeri > > Vil du være med til at udvikle de produkter/løsninger/kampagner, som skal anvendes i energirigtige renoveringsprojekter nu og i fremtiden?

Læs mere

Energistyrelsens Forskningsprogram. Energitjenester vejledninger og kontrakter

Energistyrelsens Forskningsprogram. Energitjenester vejledninger og kontrakter Energistyrelsens Forskningsprogram Energitjenester vejledninger og kontrakter September 2008 Energistyrelsens Forskningsprogram Energitjenester vejledninger og kontrakter Sepember 2008 Forfattere: Mogens

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport

Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport Projekt nr. 2010-02 Titel: Varmeplan Danmark 2010 Udført af: Rambøll Danmark i samarbejde med Aalborg Universitet Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport Forsidebillede Billedet på forsiden illustrerer bæredygtig

Læs mere

KAPITEL IV KLIMAPOLITIK UDEN FOR KVOTESEKTOREN

KAPITEL IV KLIMAPOLITIK UDEN FOR KVOTESEKTOREN KAPITEL IV KLIMAPOLITIK UDEN FOR KVOTESEKTOREN IV.1 Indledning Fokus på klima og reduktion af drivhusgasser Reduktionskrav i henhold til Kyoto for 2008-12 Dansk klima- og energipolitik har gennem de seneste

Læs mere

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne.

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne. 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 1. Målsætning... 8 2. Virkemidler... 10 2. Energi... 10 2.1 Energiforsyning... 10 2.1.1 Varmeforsyning... 10 2.1.2 El-forsyning... 18 2.2 Energibehov... 19 2.3 Solceller

Læs mere

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af energisparegaranti ved renovering af almene boliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere