Brikker af en skoles historie Hvidbjerg Real- og Efterskole A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brikker af en skoles historie Hvidbjerg Real- og Efterskole A/S 1919-1942."

Transkript

1 EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1991 (18. årgang) Siderne 4-17 Brikker af en skoles historie Hvidbjerg Real- og Efterskole A/S Af Kaj Jensen I den 7. februar - var der indkaldt til møde på Gæstgivergården i Hvidbjerg. Mødets formål var at få stiftet et selskab til oprettelse af en real- og efterskole i Hvidbjerg. Til mødet var indbudt alle, der i tiden forud havde tegnet sig for bidrag til dette formål. Mødets resultat blev, at man vedtog at oprette en skole under navnet "Hvidbjerg Real- og Efterskole A/S" Stort forarbejde.. Men mødet var faktisk den endelige bekræftelse på ting, der var sket i årene forud. Skolen var på det nævnte tidspunkt allerede i gang, så foruden at være et stiftelsesmøde var det også en fejring af resultatet af et forudgående stort pionerarbejde for skolens oprettelse. Allerede i 1918 samledes "nogle Mænd fra Hvidbjerg og Lyngs Sogne" hos gårdejer Laurids Lauritsen, Stenshøjgård, for at få tanken om oprettelse af en realskole gennemdrøftet. Den ydre anledning til mødet var en annonce i "Indre Missions Tidende", hvor to unge seminarister efterlyste en forældrekreds, der ville stå bag en realskole, der skulle drives på et afgjort kristeligt grundlag. Der var på mødet fuld enighed om, at der skulle arbejdes videre Luftfoto fra begyndelsen af 40 erne af Hvidbjerg Realskole og dens omgivelser. Midt i billedet ses hovedbygningen med haveanlæg, dels blomsterhave, dels køkken og frugthave. Øverst til venstre ses Skolegade, der dengang var en kolonihavegade.

2 med sagen. En tungtvejende grund til beslutningen var de utilfredsstillende vilkår, som børn fra Thyholm havde for at få en realeksamen. Den eneste mulighed herfor var at tage til Hurup Realskole. Og i de dage var dette en besværlig, tidkrævende og økonomisk belastende skolegang. Hertil kom som baggrund for ønsket om en lokal skole også en vision hos pionererne om den betydning, en sådan skole kunne få for egnen i kulturel og uddannelsesmæssig henseende, og ikke mindst, at egnens befolkning kunne fa indflydelse på deres børns skole, dens holdning og dens ledelse. Man vedtog på mødet på Stenshøjgård at stile mod oprettelse af et aktieselskab, og man begyndte straks at tegne aktiekapital. Hjulpet af efterkrigstidens højkonjunktur med rimelig pengerigelighed lykkedes det på ret kort tid at tegne en aktiekapital på kr. Dette satte ny gang i skoleplanerne, idet man nu bestemte, at skolen skulle være en kostskole, og at den foruden en realskole også skulle omfatte en eksamensfri efterskoleafdeling. På et møde i marts 1919 blev de udvidede planer - trods visse betænkeligheder - godkendt af bidragyderne, og der blev valgt en foreløbig bestyrelse bestående af følgende 7 medlemmer: Laurids Lauritsen (gårdejer, Stenshøjgård, formand) Søren M. Sørensen (sognefoged, Jegindø) A. Astrup (lærer, Søndbjerg skole) Peder Ravn (uddeler, Uglev) Niels Odgaard (gårdejer, Stenumlund) H. C. Jørgensen (lærer, Lyngs skole) A. C. Hoppe (lærer, Barslev skole) Denne bestyrelse satte sig for, at skolen skulle starte allerede l. september samme år, og man fik udarbejdet tegninger og overslag til realskolens hovedbygning ved arkitekt Helligsø, Nr. Nissum. Og allerede i marts ansatte bestyrelsen skolens første bestyrer. Det blev kommunelærer Aksel Knudsen, Ullerslev, der som medbestyrer fik A. Harbo Andersen. De unge seminarister med annoncen var gledet ud af billedet igen. Skolestart uden skole Men trods store anstrengelser lykkedes det ikke af få skolebygningen færdig til l. september - men skolen skulle starte som planlagt, og det gjorde den. Man fik KFUM og K's lokaler i det dengang helt nye missionshus stillet til rådighed, og her startede så det første hold elever den 1. september Med en måneds forsinkelse kunne man den 1. oktober 1919 holde indvielsesfest i den nye skolebygning. Skolen blev indviet af provst Paludan, der i sin indvielsestale talte over ordet: "Mit navn skal være der", et ord, der senere blev antaget som skolens motto. Skolens første lærerpersonale ud over de to nævnte bestyrere var: Roald Andersen (bror til medbestyrer Harbo Andersen) Helge Knudsen (bror til bestyrer Aksel Knudsen) Fru Harbo Andersen (søster til Aksel og Helge Knudsen) Et sandt familieforetagende, der efter alle foreliggende oplysninger gjorde et imponerende dygtigt arbejde for at få skolen godt fra start. Aktieselskabet stiftes Man var nu nået frem til den i indledningen omtalte stiftende generalforsamling den 7. februar Her blev der - foruden beslutningen om aktieselskabets endelige oprettelse - også vedtaget et sæt love for selskabet og valgt endelig bestyrelse.

3 Af selskabets love fremgår blandt andet: 2: Selskabets Formaal er at drive Real- og Efterskole i Hvidbjerg, og Skolen skal ledes paa afgjort kristeligt Grundlag i Tilslutning til Indre Mission. Nærværende Bestemmelse kan ikke ændres af nogen Generalforsamling. 3: Skolens Formaal er: a) i Realskolen at forberede Eleverne til Præliminæreksamen (almindelig forberedelseseksamen) og b) i Efterskolen at give Eleverne saadanne almene Kundskaber, som kan komme dem til Nytte i det praktiske Liv og faa Betydning for deres aandelige Livs Udvikling. Valget til bestyrelsen var genvalg af den førnævnte foreløbige bestyrelse. Ved generalforsamlingen året efter udvidedes bestyrelsen til 11 medlemmer. De nye medlemmer var: K. Hald (mejeribestyrer, Hvidbjerg) K. E. Brandi-Hansen (trafikassistent, Oddesund) A. Gade (købmand, Hvidbjerg) O. Bonde (købmand, Søndbjerg) Ved skolens start var der 40 elever fordelt på 3 klasser, en l. og 2. realklasse og en to årig kursusklasse. Men skolen havde fra starten ikke eksamensret, så eleverne i kursusklasserne skulle aflægge eksamen ved Århus Universitet. De to første kursushold tog denne "universitetseksamen" i henholdsvis 1921 og 1922, hvorefter skolen opnåede eksamensret, og eksamen kunne afvikles på skolen. Realskolens bygningsmæssige udvikling Selv om skolen blev startet som en kostskole, havde man fra starten hverken bygningsmæssige eller andre faciliteter til dette formål. De første kostelever boede derfor i lejede væ- Elevbygningen og Birknæs, hvor der var pensionat for kostelever, da Hvidbjerg Realskole begyndte.

4 relser i byen og spiste på privat pensionat. Naturligvis en uholdbar situation for en kostskole. Men i gik nogle af egnens borgere sammen i et interessentskab under navnet "Hvidbjerg Realskoles Elevbygning", som opførte en bygning med elevværelser og lærerlejlighed (det nuværende Kulturhus). Bygningen lejede man ud til realskolen for en årlig leje på 2700 kr. Dette ejer/lejer-forhold varede indtil 1930, da realskolen efter langvarige forhandlinger med elevbygningens ejere overtog bygningen, så eleverne nu havde både værelser og pensionat på skolen. En at betingelserne for, at realskolen kunne opnå eksamensret, var, at den havde en gymnastiksal. En beslutsom bestyrelse vedtog derfor i sommeren 1922 at lade en gymnastiksal opføre i løbet af efteråret og at skaffe en del af midlerne hertil ved afholdelse af en basar. I øvrigt var basarer et meget benyttet middel til at rejse anlægskapital og - senere i tyverne - til at klare økonomiske krisesituationer. - Tømrer Søren Korsgaard, Floulev, udarbejdede tegninger og beskrivelser til salen (den nuværende dramatiksal ved centralskolen). Men også dengang kunne det knibe at overholde tidsfristerne for byggeri, og først i 1923 var salen klar til brug. - Også et bibliotek fik skolen på dette tidspunkt, idet bestyrelsen i 1921 bevilgede 100 kr. "til Oprettelse af en Bogsamling paa Skolen". Med gymnastiksalens opførelse var realskolen fuldt udbygget og var dermed en fuldt tidssvarende skole. Elevtallet steg i de første år til over 80. Allerede i 1923 måtte bestyrelsen vedtage at oprette parallelklasse til 2. realklasse på grund af overfyldte klasser. Samtidig kunne man så opfylde et udbredt ønske om kortere skoletid for ældre og modnere elever, idet disse nu kunne optages i 2. real. Herved opstod begrebet "majelever", som udgjorde en væsentlig del af skolens og især kostskolens elevtal i 20'erne og 30'erne. Det var elever, der blev optaget i 2. realklasse til l. maj (dengang flyttedag på landet), og som så kunne tage præliminæreksamen på godt 2 år mod de normale 4 år. Skolen på nedtur Men medgangen varer ikke ved. Fra 1924 begynder et styrtdyk i elevtallet, et dyk, der varede ved til langt ind i 30'ernes kriseår. I perioden dimitteredes gennemsnitligt kun 10 elever pr. årgang, og 2 gange i denne periode havde skolen kun 5 elever i afgangsklassen. Denne periodes historie (og bestyrelsesprotokol) er en beretning om en stadig kamp for overlevelse. Et par gange i denne periode prøvede bestyrelsen at sælge skolen. Første gang i 1924 til skolens bestyrer, Roald Andersen, men han var ikke synderligt interesseret. Senere samme år kom førstelærer A. C. Hoppe med et tilbud om overtagelse af skolen, og bestyrelsen indkaldte til generalforsamling og anbefalede salget. Men med en enkelt stemmes overvægt blev forslaget afvist. Salgsbetingelserne var for utilfredsstillende for aktionærerne. Men bestyrelsen ville ikke opgive at få skolen ført videre. Man forsøgte derfor at klare skærene ved at udvide skolens aktiviteter. I1929 behandlede bestyrelsen et forslag om oprettelse af artiumkursus eller gymnasium i tilknytning til skolen. Men efter at forslaget havde været til udtalelse i undervisningsministeriet, opgav man tanken. Ministeriets krav til planerne var for store Skolens elevtal gennem årene (øverst årstal, nederst elevtal) Skolens dimittendtal gennem årene (øverst årstal, nederst dimittendtal).

5 Tæt på lukning I 1934 er bestyrelsen så trængt både af økonomiske problemer og af svigtende elevtal, det laveste i skolens historie, at man beslutter at opsige bestyreren (Johannes Thomsen) fra skoleårets udgang. Men endnu engang overlever skolen. Man får til et sidste forsøg på at redde skolen ansat en ny bestyrer (Frede Hansen), og resten af 30'erne er herefter præget af stor fremgang i elevtal, men også af fortsatte økonomiske problemer, som blev klaret ved økonomiske ofre fra mange sider. Da skolebestyrer Frede Hansen i 1941 blev ramt af alvorlig sygdom, der umuliggjorde hans fortsættelse, konstituerede bestyrelsen en af skolens lærere siden 1934, I. P. Jensen, som skolebestyrer. Allerede året efter købte I. P. Jensen skolen af aktieselskabet til overtagelse 1. august På denne dato slutter således "Hvidbjerg Real- og Efterskole" 's historie. Ny ejer - nyt navn - samme skole. Skolen blev videreført i privateje under navnet Hvidbjerg Kost- og Realskole. Den blev videreført i samme ånd og med samme holdning som hidtil og gennemgik op gennem 40'erne og 50'erne en stor udvikling. I slutningen af 50'erne omdannedes skolen til en selvejende institution. og som sådan fungerede den med samme ledelse og lærerstab indtil den i 1963 indgik i Hvidbjerg-Lyngs kommunale skolevæsen som overbygning til Hvidbjerg Centralskole. Skolens leder siden 1942, I. P. Jensen, blev ved sammenlægningen skoleinspektør ved Hvidbjerg Centralskole, ligesom realskolens fastansatte lærere også fortsatte på centralskolen. Skolens virke og betydning i lokalsamfundet. Om skolens egentlige virke i 20'erne foreligger der kun sparsomme oplysninger. Men dens væsentlige virke har været forberedelse til præliminæreksamen. Efterskolevirksomheden har været yderst beskeden. Dog har der i begyndelsen af 20'erne været nogle få efterskoleelever. især fra Sønderjylland, som skolen gennem sin første bestyrer havde en del kontakt med i tiden efter genforeningen. Denne kontakt til grænseegnene fik ikke blot betydning for skolens øvrige elever, men også for egnen som helhed i dens forhold til grænselandet. Men efterskolevirksomheden ophørte ret snart. En af eleverne på skolens første eksamenshold, senere advokat i Stege, Niels Aage Hoppe, søn af lærer A. C. Hoppe, Barslev, skriver i skolens 25 års jubilæumsskrift fra 1944 om sine skoleminder blandt andet: "I Skolens første 3 Aar - da jeg var Elev - indfriede den de store Forventninger, der var stillet til den. Der blev givet en fortrinlig Undervisning, og under Lærerpersonalets Indflydelse var Skolen gennemstrømmet af et rigt aandeligt Liv, der senere i Livet har haft stor Betydning for os Elever. Og hvad det første Holds Eksamensresultater angaar, tillader jeg mig at sige, selv om jeg hører til dette Hold, at de vakte almindelig Tilfredshed saavel hos den Kreds af Mænd, der aandeligt og økonomisk havde sluttet snævert op omkring Skolen og baaret den frem over de første vanskelige Skær, som i videre Kredse af Befolkningen. Thi vore Eksamensresultater var først og fremmest Skolens Resultater. Jeg mindes de 3 første Skoleaar paa Hvidbjerg Realskole med stor Glæde og med en Følelse af dyb Taknemmelighed mod den Kreds af beslutsomme Mænd, der gjorde deres Indsats for Skolen, alene med Udsigt til økonomiske Tab." Udtalelser fra andre af skolens første elever ved samme lejlighed er helt på linje med Niels Aage Hoppes og i øvrigt også sammenfaldende med udtalelser af dem, der endnu kan huske og fortælle om skolen i dens første år. Hvidbjerg Real- og Efterskole har i perioden spillet en stor rolle for egnen og for mange både nord og syd for Thyholm. Den var både en anerkendt kost- og realskole og

6 Skolen havde omkring 1940 og fremefter et stort opland. Skitsen viser de byer og sogne, hvorfra skolen havde elever, enten tilrejsende togelever eller kostelever. en slags åndelig og kulturel kraftkilde på egnen. Mange af skolens lærere var gennem årene engageret i det kristelige børne- og ungdomsarbejde. FDF's stifter og senere flere af FDF's markante ledere var lærere på realskolen, og mange af skolens personale har også været engageret i KFUM og K, Unge Hjem og samfunds- og menighedsarbejdet i bredeste forstand samt i lokalsamfundets aktiviteter i øvrigt. Også kulturelt har skolen haft sin betydning på egnen. Blandt andet kan nævnes, at en igennem en del år aktiv elevforening har givet lokalbefolkningen mange gode kulturelle oplevelser i form af opførelser af store friluftsspil i Hvidbjerg Lystanlæg, foredrags- og filmaftener og andre kulturelle arrangementer, der på mere end en måde rettede opmærksomheden mod Thyholm og dens realskole. Skolebestyrere Hvidbjerg Real- og Efterskole har haft 6 ledere: : Aksel Knudsen, senere overlærer i Brande : Roald Andersen, senere viceskoleinspektør i Kastrup : S. Chr. Uhrenholdt, senere gymnasielærer i Struer : Johannes Thomsen, senere kommunelærer i Nykøbing M : Hans Frede Hansen, pensioneret i 1942 p.g. af sygdom : I. P. Jensen, fra 1942 ejer af skolen.

7 Skolens lærerpersonale. Fra skolens 25 års jubilæumsskrift i 1944 gengives her en liste over lærerpersonalet indtil jubilæumsåret med skolelederens (I. P. Jensens) kommentar til listen: "Skolens nuværende Leder besidder ikke Materiale til at tidsfæste de forskellige Lærerinders og Læreres Virke ved Skolen med fuldstændig Nøjagtighed. I det følgende gengives derfor kun deres Navne. Listen er næppe komplet": 1. Helge Knudsen 12. P. K. Pedersen 2. Frk. Pedersen 13. Frk. Lilly Andersen 3. Frk. Kirsten Jensen 14. Frk. E. Rasmussen 4. Axel Poulsen 15. Svend Nielsen 5. Thora Hansen 16. Frk. Edith Larsen 6. Thomas Nielsen 17. Mads Samuel Nielsen 7. Jørgen Knudsen 18. Johannes Hovgaard 8. Frk. Karen Fastrup 19. Henry Nørgaard 9. Martin Woller 20. Niels H. Rasmussen 10. C. Lind 21. Fru Elna Hansen 11. Niels Gade 22. Kaj Jensen Formænd for realskolens bestyrelse : : Gårdejer Laurids Lauritsen, Stenshøjgaard : Lærer A. Astrup, Søndbjerg : Førstelærer A. C. Hoppe, Barslev skole. Noter fra "forhandlingsprotokol for Hvidbjerg Real- og Efterskole A/S ": 1921:...Bestyrelsen for "Teknisk Skole" i Hvidbjerg anmodede om at benytte Realskolens Klasseværelser til Undervisning for Vinterhalvaaret Dette tillodes med en Lejeafgift paa 200 Kr. for nævnte Tidsrum....Realskolebestyrer Roald Andersen anmodede om at rejse til København for at købe manglende fysiske Apparater efter Professor Foldbergs Anvisninger. 1923: Et Tilbud fra Jesper Clemmensen, Hvidbjerg, paa Varmeanlæg til den under Opførelse værende Gymnastiksal afsloges, og det vedtoges at opsætte Kakkelovn i Stedet....Efter Forhandling med Realskolebestyrer Roald Andersen fastsættes hans Løn til Kr. aarlig + 20 Kr. for hver Elev over 40 (Formentlig ikke alder, men elevtal!)...skolebestyreren bemyndigedes til at afhænde visse fysiske Apparater mod Indkøb af Fugle. 1927:...Det vedtoges at opkræve Brændselspenge 2 Kr. pr. Elev for de 6 Vintermaaneder i Lighed med, hvad der finder Sted ved andre Skoler. 1928:... Bestyrelsen vedtog energisk at arbejde for Skolens Fremtid og om muligt søge yderligere Støtte tilført Skolen. 1928:...Angaaende Skolens Radioapparat vedtoges det at lade dette reparere, saa det igen blev brugbart. - Hertil bevilgedes et beløb paa ca. 35 Kr.

8 ...Bestyrelsen gjorde opmærksom paa, at det i Gymnastikhuset værende Varmeanlæg var i Uorden og gennem længere Tid havde trængt til en Hovedreparation. Det vedtoges foreløbig at lade Sagen ligge, dog at Anlægget blev gjort i Stand til Brug af koldt Brusebad. Der førtes forberedende Forhandling om et indgaaet Forslag til oprettelse af Atriumkursus eller Gymnasium paa og i Forbindelse med A/S Hvidbjerg Realskole. 1929: Paa Forslag fra Formanden vedtoges det at rette en Henvendelse til Indre Missions Bestyrelse om at anbefale Hvidbjerg Realskole særlig i Indre Missions Tidende for paa den Maade at faa flere Kostelever. 1930:...Det vedtoges at indlede Forarbejde til Afholdelse af en Basar til Fordel for Realskolens Overtagelse af Elevbygningen engang i November Maaned. 1934:...Det vedtoges at afholde et Møde paa Hvidbjerg Kro for interesserede Mænd og Kvinder i Hvidbjerg Realskoles Fremtid, navnlig med Hensyn til at skaffe flere Elever....Af Hensyn til hele Stillingen, som den i Øjeblikket foreligger med Rekonstruktion af Skolens...Der førtes forberedende Forhandling om et indgaaet Forslag til Oprettelse af Artiumkursus eller økonomiske Forhold, og med Hensyn til de usikre Forhold, om det er muligt at fortsætte Skolens Drift ud over indeværende Skoleår var Bestyrelsen enige om at opsige Realskolebestyrer Thomsen til Fratræden den l. August :...Under eventuelt anmodede Formanden om at arbejde for Bazaren den 2. og 3. November d. Aar, for at det kunne blive muligt at faa Sanitetsforholdene ved Realskolen bragt i Orden. 1938:...Der forelaa Anmodning.. om at tage Stilling til Salg af en Del af Realskolens Grund, som Hvidbjerg-Lyngs Kommune eventuelt vil benytte til Opførelse af en ny Skolebygning. 1942:...Efter afgiven Meddelelse om de Salgsforhandlinger, der er foregaaet om Salg af Realskolen til Lærer I. P. Jensen for en samlet Købesum af Kr., underskreves Kontrakten. 1944:... d. 30. September afholdtes afsluttende Generalforsamling i Hvidbjerg Real- og Efterskole i Likvidation. Mødt var 5 Aktionærer.

9 Skolens elevtal gennem årene Kurven viser med stor tydelighed skolens op og nedture i elevtal, den kraftige stigning gennem skolens første år og de for skolen konstante kriseår gennem 30 erne. Fra en skoleudflugt 1945 med skibet Atlanta af Jegindø.

10 Hvidbjerg Realskoles Skolesang. Mel: Som en rejselysten flåde... Hvor en plet af fædrelandet tunges ud i fjordens vand, blæser vinden frisk fra vandet, fejer festligt over land. Men den vind, der bød os mod, gav os ild i hu og blod, lyst til vidt at skue. Lærdoms sværd til Manddoms strid danner vi med lyst og flid i vor skolestue. Her, hvor vinden går med styrke, og hvor søens sang er nær, er vi unge sat at dyrke, hvad der for vort liv har værd. Kundskabsfrø i muld bli'r lagt, og med livets Gud i pagt spirer det og grønnes; er vor sag det godes sag, skal med frugt på høstens dag sådan udsæd lønnes. Vi vil værne om vor skole, være træets marv og saft; vi vil vise, man kan stole på en ungdoms friske kraft. Vi vil midt i festens tid huske, at i dagens strid sejrer kun den stærke. Vi har søens sang i sind, Vindens friskhed på vor kind, for os sejrens mærke. I. P. Jensen

11 Optrædende og tilskuere ved en af elevforeningens friluftsforestillinger i anlægget i Hvidbjerg 1946.

HØNG GYMNASIUM 1913-2015

HØNG GYMNASIUM 1913-2015 HØNG GYMNASIUM 1913-2015 Historien bag Høng Gymnasium Høng Gymnasium og HF-kursus har sine rødder i den danske folkehøjskole, og det bestræbes i hverdagen at dette kan mærkes i skolens liv og holdning.

Læs mere

Gjerndrup Friskoles historie

Gjerndrup Friskoles historie Gjerndrup Friskoles historie For at fortælle om Gjerndrup Friskole, skal vi lidt længere tilbage i tiden. Gjerndrup Skole blev bygget i 1930, men før 1930 var der i Gjerndrup Surhave Skole, hvor de fleste

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962 FDF NÆSTVED 100 år 1. Oktober 2008 1958-1983 I 1958 var Poul Andersen tiltrådt som kredsfører og sammen med Biering- Sørensen - og senere i 1962 med pastor Steno Hansen som formand førte han trofast kredsens

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. HG s vision og værdier

Læs mere

Tråde i Trine Kræn s liv

Tråde i Trine Kræn s liv EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1988.1 (14. årgang ). Siderne 44-53 Tråde i Trine Kræn s liv Af ANNA LISE RASMUSSEN En gulnet koppeattest dateret 9. august 1861 danner indledningen

Læs mere

Rektor Monrad og arkitekt Tage Corfitzen under det store byggeri i 1968

Rektor Monrad og arkitekt Tage Corfitzen under det store byggeri i 1968 Rektor Monrad og arkitekt Tage Corfitzen under det store byggeri i 1968 Høng Gymnasium set fra Møllevej efter afslutningen af det store byggeri i 1968. Huset i midten med skorstenen er den tidligere møbelforretning

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Gjenpart. Almindelig Forberedelsesexamen.

Gjenpart. Almindelig Forberedelsesexamen. Gjenpart Almindelig Forberedelsesexamen. Peter Kristian Petersen Søn af Skolelærer H.K. Petersen, Vesterland født den 28de Juli 1872 har i dette Aars Juni og Juli Maaned indstillet sig som Elev i Hammel

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

En biograf i provinsen - Hvalsø Bio 1942-2002

En biograf i provinsen - Hvalsø Bio 1942-2002 En biograf i provinsen Hvalsø Bio 1942-2002 En biograf i provinsen - Hvalsø Bio 1942-2002 Redaktion: Hans Cornelius og Martin Tanggaard Layout og produktion: Schwander Kommunikation Foto: Christian Mikkelsen

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

AMTSUDSTILLINGEN 1898

AMTSUDSTILLINGEN 1898 KAJ BUCH JENSEN AMTSUDSTILLINGEN 1898 1 ALMUEBØGER 2 Bogreception Fredag den 9. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 på Kalundborg Museum Adelgade 23, 4400 Kalundborg AMTSUDSTILLINGEN 1898 Kaj Buch Jensen, f.

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. Nærværende vedtægter: er vedtaget af generalforsamlingen den 26. januar 2010. Dirigent Formand Peter

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN Thorsager bymidte omkring 1905, forsamlingshuet til venstre, bag det præstegården. Til højre Kr. Jacobsens gård. Thorsager hovedgade ca. 1905, købmandsgården til

Læs mere

Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder.

Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder. 1 Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder. Jacob Halgaard og Bent Bak - Januar 2014 2 3 Halgaard Skole 1916 - Elever og lærer Barbesgaard.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 20. marts 2016 MØDEREFERAT Dato: 9. marts 2016 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 15 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefteskole

Vedtægter for Sorø Gymnastikefteskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej 50, 4180 Sorø. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø Klim Kulturmiljø nr. 66 Tema Grundtvigiansk miljø Emne(-r) Valgmenighedskirke, friskole Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Klim Valgmenighedskirke

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 1. Indledning med andagt v/dagmar Bjerregaard 2. Valg af dirigent a. Kaj Ove Søe blev valgt. 3. Bestyrelsens beretning og visioner i punktform a. Året der

Læs mere

41. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2015

41. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2015 41. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2015 Nyt fra skolen Tak for støtte gennem ti år 19 frivillige og plads til flere Mariann Brandt nyt medlem af bestyrelsen ET GODT BØRNELIV OG BEDRE

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for august 2011

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for august 2011 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Monday, August 15, 2011 2:54 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten august 2011 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for august

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Min barndom og ungdom på Thyholm

Min barndom og ungdom på Thyholm EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1978 (4. årgang ). Siderne 24-28 Min barndom og ungdom på Thyholm Niels Mortensen Jeg er født ved Tambohus den 16. juli 1894. Min far var Jens

Læs mere

DANSK MEJERISTAT. Redigeret af G. ELLBRECHT. Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt. Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932

DANSK MEJERISTAT. Redigeret af G. ELLBRECHT. Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt. Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932 DANSK MEJERISTAT Redigeret af G. ELLBRECHT Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932 Andelsmejeriet Godthåb, Uglev side 2 Andelsmejeriet Jegindø

Læs mere

ØSTERLARS FRISKOLE. Oprindelse og start.

ØSTERLARS FRISKOLE. Oprindelse og start. ØSTERLARS FRISKOLE Oprindelse og start. Men før det kom så vidt, at man kunne starte i egne bygninger på Fredbo, gik mange bryderier, tanker og positive planer forud. Sindene er blusset op i skoleaffæren

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 20. juni 2011

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 20. juni 2011 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 20. juni 2011 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution NØVLINGSKOV EFTERSKOLE.

Vedtægter for den selvejende institution NØVLINGSKOV EFTERSKOLE. Vedtægter for den selvejende institution NØVLINGSKOV EFTERSKOLE. 1. Hjemsted og formål Nøvlingskov Efterskole, der er oprettet ved stiftende repræsentantskabsmøde den 9. sept. 1982, er en uafhængig, selvejende

Læs mere

Drømmen om et kulturhus på landet

Drømmen om et kulturhus på landet Huset på Næsset Drømmen om et kulturhus på landet I Udby fik lokale ildsjæle idéen om at lave et gammelt elværk om til kulturhus og med et stort og langvarigt engagement er drømmen nu gjort til virkelighed.

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Vedtægter. Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller.

Vedtægter. Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller. Stk. 2 Interessentskabets hjemsted er Bornholm. 2 Formål

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning For perioden 01.08.10 til 01.03.11 (Afgivet i henhold til Folkeskoleloven 44 stk. 11) Beretningen omhandler 8 måneders bestyrelses arbejde og udlægges på Ejsing skolen og børnehus's

Læs mere

Vedtægter. - for den selvejende undervisningsinstitution Den danske Husflidsefterskole i Skjern I daglig tale Dhe, Skjern Efterskole.

Vedtægter. - for den selvejende undervisningsinstitution Den danske Husflidsefterskole i Skjern I daglig tale Dhe, Skjern Efterskole. Vedtægter - for den selvejende undervisningsinstitution Den danske Husflidsefterskole i Skjern I daglig tale Dhe, Skjern Efterskole. 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Den danske Husflidsefterskole i Skjern

Læs mere

Prædiken Nyhuse Kapel Jørgen Christensen 3. november 2013, kl. 16.00 Alle helgens dag Matt. 5,1-12 Salmer: 787-571 121-754

Prædiken Nyhuse Kapel Jørgen Christensen 3. november 2013, kl. 16.00 Alle helgens dag Matt. 5,1-12 Salmer: 787-571 121-754 Prædiken Nyhuse Kapel Jørgen Christensen 3. november 2013, kl. 16.00 Alle helgens dag Matt. 5,1-12 Salmer: 787-571 121-754 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da Jesus så skarerne,

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling den 1. juli 2005

Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling den 1. juli 2005 Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling den 1. juli 2005 1. Hjemsted, formål og værdigrundlaget. stk. 1. Idrætsefterskolen Lægården er en uafhængig

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 10. september 2014 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Vibeke Verwohlt,

Læs mere

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP.

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP. ENDELIG RESULTATLISTE FOR : HANSTHOLM LØBET 2001 RESULTATER - : 4.2 KM KVINDER 2887 DITTE LEU HANSTHOLM 18.20 33 63.64 1 2889 CECILIE MARDAL SNEDSTED 19.31 17 59.78 2 2878 DORTE SØRENSEN HANSTHOLM 19.48

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Flade Sdr. Draaby Kommunes Vandsynsprotokol, side Afskrift foretaget af Peder V. Nielsen, den 10. jan 2013

Flade Sdr. Draaby Kommunes Vandsynsprotokol, side Afskrift foretaget af Peder V. Nielsen, den 10. jan 2013 Flade Sdr. Draaby Kommunes Vandsynsprotokol, side 64-70 Afskrift foretaget af Peder V. Nielsen, den 10. jan 2013 1943 Den 19. Marts Vandsynsforretning i Draaby paa Begæring af Bager Larsen og Villads Madsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Efterskolen Epos Vedtægter

Efterskolen Epos Vedtægter Efterskolen Epos Vedtægter 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Efterskolen Epos er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er oprettet den 5. februar 2014 og

Læs mere

Vedtægter. For den selvejende. Undervisnings- institution. Svenstrup Efterskole

Vedtægter. For den selvejende. Undervisnings- institution. Svenstrup Efterskole Vedtægter For den selvejende Undervisnings- institution Svenstrup Efterskole 1 Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Svenstrup Efterskole 1 Hjemsted og formål. stk. 1 stk.. 2 Svenstrup

Læs mere

Oversigt over legater som Civilstyrelsen har givet tilladelse til at nedlægge Marts 2017

Oversigt over legater som Civilstyrelsen har givet tilladelse til at nedlægge Marts 2017 Oversigt over legater som Civilstyrelsen har givet tilladelse til at nedlægge Marts 2017 Legatets 16/28634 Overassistent i Postvæsenet Carl Frederik Marcussens Legat Assens Byråd Nej (1 side) Formålet

Læs mere

2003-2013 STARTEN. Orkestret var dermed stiftet.

2003-2013 STARTEN. Orkestret var dermed stiftet. 2003-2013 I tilknytning til SeniorSWING s 10-års jubilæum den 17. marts 2013 har bestyrelsen bedt orkestermedlem Søren Anders Simonsen (SAS) om at skrive lidt om, hvordan det efter hans mening er gået

Læs mere

Elektricitetsmøde i Bedsted. Den bindende tegning til "Thy Andelselektricitetsværk" påbegyndes.

Elektricitetsmøde i Bedsted. Den bindende tegning til Thy Andelselektricitetsværk påbegyndes. 18-8-1913 Thisted Amtsavis Elektricitetsmøde i Bedsted. Den bindende tegning til "Thy Andelselektricitetsværk" påbegyndes. Som det er bekendt, fremkom der for længere tid siden planer om at anlægge et

Læs mere

Holme skolers historie.

Holme skolers historie. Holme skolers historie. De første skoler. Holme kirke og skole 1837 I bygningen til højre for kirken boede degnen, som var tilknyttet kirken. Bygningen lå, hvor parkeringspladsen til kirken nu er. Men

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende undervisningsinstitution. Fjordvang Efterskole

Vedtægter. for den selvejende undervisningsinstitution. Fjordvang Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Fjordvang Efterskole Februar 2016 1. Hjemsted formål og værdigrundlag. Stk. 1. Fjordvang Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993.

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. s.1. 1: Hjemsted og formål Stk.1: Stk.3: Brande Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Brande kommune

Læs mere

NYTÅRSKUR FOR FRIVILLIGE. Struer Kommune -

NYTÅRSKUR FOR FRIVILLIGE. Struer Kommune - NYTÅRSKUR FOR FRIVILLIGE Kulturprisen Kulturprisen gives til igangsætning af nye initiativer, eller som en anerkendelse af en indsats, der har styrket kommunens kulturliv. Kulturprisen uddeles af Kulturfond.

Læs mere

Andelsboligforeningen købte herefter grunden del nr. 4 af matr.nr. 7h, Agtrup by, Sdr. Bjert på 9943 m2. Købsprisen var kr.

Andelsboligforeningen købte herefter grunden del nr. 4 af matr.nr. 7h, Agtrup by, Sdr. Bjert på 9943 m2. Købsprisen var kr. Foreningens historie Dannelsen af foreningen Forud for dannelsen af foreningen var der informationsmøde den 29. maj 2001 på Sdr. Bjert Kro om det planlagte byggeri. Initiativtagerne til mødet var ejendomsmægler

Læs mere

Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20)

Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20) Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20) 15.6. 1916 15.6. 1917 15.6. 1918 15.6. 1919 15.6. 1920 RESUMÉ: Forstander Thomas Bredsdorff, Roskilde højskole, talte

Læs mere

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen mødte hinanden i Ringkøbing i 1912/13. I 1909 var Jørgen Henrik var vendt hjem fra Hamborg og naverrejser i Tyskland

Læs mere

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013.

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 4. december 2013 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 17/2013 Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Tommerup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution NØVLINGSKOV EFTERSKOLE.

Vedtægter for den selvejende institution NØVLINGSKOV EFTERSKOLE. Vedtægter for den selvejende institution NØVLINGSKOV EFTERSKOLE. 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Nøvlingskov Efterskole, der er oprettet ved stiftende repræsentantskabsmøde den 9. sept. 1982, er en uafhængig,

Læs mere

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE

Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE 5. november 2005 Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE 1: Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Andebølle Ungdomshøjskole er en uafhængig, selvejende institution med hjemsted

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

19. Afsnit. Martinus som tegner og maler.

19. Afsnit. Martinus som tegner og maler. 1 19. Afsnit Vi husker at Martinus i begyndelsen af sit arbejde med at beskrive sin kosmologi, valgte at fremstille de overordnede træk af kosmologien i form af symbolbilleder, som han selv tegnede og

Læs mere

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 1 Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Helsingør har den 10/11 2010 afsagt dom vedrørende en kommanditists anskaffelsessum for en anpart i en

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag STRUER KOMMUNE august 2014 Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag Oversigt ansøgninger og forslag Ejendom Type Kategori Overslag udgift Indkomne ansøgninger Højrisvej 4 Asp Agergårdvej 1 Vejrum Hyldagervej

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for april 2012

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for april 2012 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Tuesday, April 03, 2012 10:19 AM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten april 2012 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for april

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole

Vedtægter for den selvejende institution Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole Vedtægter for den selvejende institution Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole 1 Hjemsted og formål. Stk. 1. Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Indledende bemærkninger

Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger I indeværende år, 1993, er det 100 år siden, Bornholms Højskole på sit nuværende sted ved Ekkodalen begyndte sin virksomhed. Der havde været forberedelser hele foråret 1893, den

Læs mere

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter)

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) 1966-67 30.10.66 24.9.67 1967-68 24.9.67 28.9.68 1968-69 28.9.68 27.9.69 1969-70 27.9.69 26.9.70 1970-71 26.9.70 1971-72 uden dato 24.9.72

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. april 2009.

Referat fra generalforsamlingen den 18. april 2009. Referat fra generalforsamlingen den 18. april 2009. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Karsten Jensen blev enstemmigt valgt til dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og indvarslet. Generalforsamlingen

Læs mere