Brikker af en skoles historie Hvidbjerg Real- og Efterskole A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brikker af en skoles historie Hvidbjerg Real- og Efterskole A/S 1919-1942."

Transkript

1 EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1991 (18. årgang) Siderne 4-17 Brikker af en skoles historie Hvidbjerg Real- og Efterskole A/S Af Kaj Jensen I den 7. februar - var der indkaldt til møde på Gæstgivergården i Hvidbjerg. Mødets formål var at få stiftet et selskab til oprettelse af en real- og efterskole i Hvidbjerg. Til mødet var indbudt alle, der i tiden forud havde tegnet sig for bidrag til dette formål. Mødets resultat blev, at man vedtog at oprette en skole under navnet "Hvidbjerg Real- og Efterskole A/S" Stort forarbejde.. Men mødet var faktisk den endelige bekræftelse på ting, der var sket i årene forud. Skolen var på det nævnte tidspunkt allerede i gang, så foruden at være et stiftelsesmøde var det også en fejring af resultatet af et forudgående stort pionerarbejde for skolens oprettelse. Allerede i 1918 samledes "nogle Mænd fra Hvidbjerg og Lyngs Sogne" hos gårdejer Laurids Lauritsen, Stenshøjgård, for at få tanken om oprettelse af en realskole gennemdrøftet. Den ydre anledning til mødet var en annonce i "Indre Missions Tidende", hvor to unge seminarister efterlyste en forældrekreds, der ville stå bag en realskole, der skulle drives på et afgjort kristeligt grundlag. Der var på mødet fuld enighed om, at der skulle arbejdes videre Luftfoto fra begyndelsen af 40 erne af Hvidbjerg Realskole og dens omgivelser. Midt i billedet ses hovedbygningen med haveanlæg, dels blomsterhave, dels køkken og frugthave. Øverst til venstre ses Skolegade, der dengang var en kolonihavegade.

2 med sagen. En tungtvejende grund til beslutningen var de utilfredsstillende vilkår, som børn fra Thyholm havde for at få en realeksamen. Den eneste mulighed herfor var at tage til Hurup Realskole. Og i de dage var dette en besværlig, tidkrævende og økonomisk belastende skolegang. Hertil kom som baggrund for ønsket om en lokal skole også en vision hos pionererne om den betydning, en sådan skole kunne få for egnen i kulturel og uddannelsesmæssig henseende, og ikke mindst, at egnens befolkning kunne fa indflydelse på deres børns skole, dens holdning og dens ledelse. Man vedtog på mødet på Stenshøjgård at stile mod oprettelse af et aktieselskab, og man begyndte straks at tegne aktiekapital. Hjulpet af efterkrigstidens højkonjunktur med rimelig pengerigelighed lykkedes det på ret kort tid at tegne en aktiekapital på kr. Dette satte ny gang i skoleplanerne, idet man nu bestemte, at skolen skulle være en kostskole, og at den foruden en realskole også skulle omfatte en eksamensfri efterskoleafdeling. På et møde i marts 1919 blev de udvidede planer - trods visse betænkeligheder - godkendt af bidragyderne, og der blev valgt en foreløbig bestyrelse bestående af følgende 7 medlemmer: Laurids Lauritsen (gårdejer, Stenshøjgård, formand) Søren M. Sørensen (sognefoged, Jegindø) A. Astrup (lærer, Søndbjerg skole) Peder Ravn (uddeler, Uglev) Niels Odgaard (gårdejer, Stenumlund) H. C. Jørgensen (lærer, Lyngs skole) A. C. Hoppe (lærer, Barslev skole) Denne bestyrelse satte sig for, at skolen skulle starte allerede l. september samme år, og man fik udarbejdet tegninger og overslag til realskolens hovedbygning ved arkitekt Helligsø, Nr. Nissum. Og allerede i marts ansatte bestyrelsen skolens første bestyrer. Det blev kommunelærer Aksel Knudsen, Ullerslev, der som medbestyrer fik A. Harbo Andersen. De unge seminarister med annoncen var gledet ud af billedet igen. Skolestart uden skole Men trods store anstrengelser lykkedes det ikke af få skolebygningen færdig til l. september - men skolen skulle starte som planlagt, og det gjorde den. Man fik KFUM og K's lokaler i det dengang helt nye missionshus stillet til rådighed, og her startede så det første hold elever den 1. september Med en måneds forsinkelse kunne man den 1. oktober 1919 holde indvielsesfest i den nye skolebygning. Skolen blev indviet af provst Paludan, der i sin indvielsestale talte over ordet: "Mit navn skal være der", et ord, der senere blev antaget som skolens motto. Skolens første lærerpersonale ud over de to nævnte bestyrere var: Roald Andersen (bror til medbestyrer Harbo Andersen) Helge Knudsen (bror til bestyrer Aksel Knudsen) Fru Harbo Andersen (søster til Aksel og Helge Knudsen) Et sandt familieforetagende, der efter alle foreliggende oplysninger gjorde et imponerende dygtigt arbejde for at få skolen godt fra start. Aktieselskabet stiftes Man var nu nået frem til den i indledningen omtalte stiftende generalforsamling den 7. februar Her blev der - foruden beslutningen om aktieselskabets endelige oprettelse - også vedtaget et sæt love for selskabet og valgt endelig bestyrelse.

3 Af selskabets love fremgår blandt andet: 2: Selskabets Formaal er at drive Real- og Efterskole i Hvidbjerg, og Skolen skal ledes paa afgjort kristeligt Grundlag i Tilslutning til Indre Mission. Nærværende Bestemmelse kan ikke ændres af nogen Generalforsamling. 3: Skolens Formaal er: a) i Realskolen at forberede Eleverne til Præliminæreksamen (almindelig forberedelseseksamen) og b) i Efterskolen at give Eleverne saadanne almene Kundskaber, som kan komme dem til Nytte i det praktiske Liv og faa Betydning for deres aandelige Livs Udvikling. Valget til bestyrelsen var genvalg af den førnævnte foreløbige bestyrelse. Ved generalforsamlingen året efter udvidedes bestyrelsen til 11 medlemmer. De nye medlemmer var: K. Hald (mejeribestyrer, Hvidbjerg) K. E. Brandi-Hansen (trafikassistent, Oddesund) A. Gade (købmand, Hvidbjerg) O. Bonde (købmand, Søndbjerg) Ved skolens start var der 40 elever fordelt på 3 klasser, en l. og 2. realklasse og en to årig kursusklasse. Men skolen havde fra starten ikke eksamensret, så eleverne i kursusklasserne skulle aflægge eksamen ved Århus Universitet. De to første kursushold tog denne "universitetseksamen" i henholdsvis 1921 og 1922, hvorefter skolen opnåede eksamensret, og eksamen kunne afvikles på skolen. Realskolens bygningsmæssige udvikling Selv om skolen blev startet som en kostskole, havde man fra starten hverken bygningsmæssige eller andre faciliteter til dette formål. De første kostelever boede derfor i lejede væ- Elevbygningen og Birknæs, hvor der var pensionat for kostelever, da Hvidbjerg Realskole begyndte.

4 relser i byen og spiste på privat pensionat. Naturligvis en uholdbar situation for en kostskole. Men i gik nogle af egnens borgere sammen i et interessentskab under navnet "Hvidbjerg Realskoles Elevbygning", som opførte en bygning med elevværelser og lærerlejlighed (det nuværende Kulturhus). Bygningen lejede man ud til realskolen for en årlig leje på 2700 kr. Dette ejer/lejer-forhold varede indtil 1930, da realskolen efter langvarige forhandlinger med elevbygningens ejere overtog bygningen, så eleverne nu havde både værelser og pensionat på skolen. En at betingelserne for, at realskolen kunne opnå eksamensret, var, at den havde en gymnastiksal. En beslutsom bestyrelse vedtog derfor i sommeren 1922 at lade en gymnastiksal opføre i løbet af efteråret og at skaffe en del af midlerne hertil ved afholdelse af en basar. I øvrigt var basarer et meget benyttet middel til at rejse anlægskapital og - senere i tyverne - til at klare økonomiske krisesituationer. - Tømrer Søren Korsgaard, Floulev, udarbejdede tegninger og beskrivelser til salen (den nuværende dramatiksal ved centralskolen). Men også dengang kunne det knibe at overholde tidsfristerne for byggeri, og først i 1923 var salen klar til brug. - Også et bibliotek fik skolen på dette tidspunkt, idet bestyrelsen i 1921 bevilgede 100 kr. "til Oprettelse af en Bogsamling paa Skolen". Med gymnastiksalens opførelse var realskolen fuldt udbygget og var dermed en fuldt tidssvarende skole. Elevtallet steg i de første år til over 80. Allerede i 1923 måtte bestyrelsen vedtage at oprette parallelklasse til 2. realklasse på grund af overfyldte klasser. Samtidig kunne man så opfylde et udbredt ønske om kortere skoletid for ældre og modnere elever, idet disse nu kunne optages i 2. real. Herved opstod begrebet "majelever", som udgjorde en væsentlig del af skolens og især kostskolens elevtal i 20'erne og 30'erne. Det var elever, der blev optaget i 2. realklasse til l. maj (dengang flyttedag på landet), og som så kunne tage præliminæreksamen på godt 2 år mod de normale 4 år. Skolen på nedtur Men medgangen varer ikke ved. Fra 1924 begynder et styrtdyk i elevtallet, et dyk, der varede ved til langt ind i 30'ernes kriseår. I perioden dimitteredes gennemsnitligt kun 10 elever pr. årgang, og 2 gange i denne periode havde skolen kun 5 elever i afgangsklassen. Denne periodes historie (og bestyrelsesprotokol) er en beretning om en stadig kamp for overlevelse. Et par gange i denne periode prøvede bestyrelsen at sælge skolen. Første gang i 1924 til skolens bestyrer, Roald Andersen, men han var ikke synderligt interesseret. Senere samme år kom førstelærer A. C. Hoppe med et tilbud om overtagelse af skolen, og bestyrelsen indkaldte til generalforsamling og anbefalede salget. Men med en enkelt stemmes overvægt blev forslaget afvist. Salgsbetingelserne var for utilfredsstillende for aktionærerne. Men bestyrelsen ville ikke opgive at få skolen ført videre. Man forsøgte derfor at klare skærene ved at udvide skolens aktiviteter. I1929 behandlede bestyrelsen et forslag om oprettelse af artiumkursus eller gymnasium i tilknytning til skolen. Men efter at forslaget havde været til udtalelse i undervisningsministeriet, opgav man tanken. Ministeriets krav til planerne var for store Skolens elevtal gennem årene (øverst årstal, nederst elevtal) Skolens dimittendtal gennem årene (øverst årstal, nederst dimittendtal).

5 Tæt på lukning I 1934 er bestyrelsen så trængt både af økonomiske problemer og af svigtende elevtal, det laveste i skolens historie, at man beslutter at opsige bestyreren (Johannes Thomsen) fra skoleårets udgang. Men endnu engang overlever skolen. Man får til et sidste forsøg på at redde skolen ansat en ny bestyrer (Frede Hansen), og resten af 30'erne er herefter præget af stor fremgang i elevtal, men også af fortsatte økonomiske problemer, som blev klaret ved økonomiske ofre fra mange sider. Da skolebestyrer Frede Hansen i 1941 blev ramt af alvorlig sygdom, der umuliggjorde hans fortsættelse, konstituerede bestyrelsen en af skolens lærere siden 1934, I. P. Jensen, som skolebestyrer. Allerede året efter købte I. P. Jensen skolen af aktieselskabet til overtagelse 1. august På denne dato slutter således "Hvidbjerg Real- og Efterskole" 's historie. Ny ejer - nyt navn - samme skole. Skolen blev videreført i privateje under navnet Hvidbjerg Kost- og Realskole. Den blev videreført i samme ånd og med samme holdning som hidtil og gennemgik op gennem 40'erne og 50'erne en stor udvikling. I slutningen af 50'erne omdannedes skolen til en selvejende institution. og som sådan fungerede den med samme ledelse og lærerstab indtil den i 1963 indgik i Hvidbjerg-Lyngs kommunale skolevæsen som overbygning til Hvidbjerg Centralskole. Skolens leder siden 1942, I. P. Jensen, blev ved sammenlægningen skoleinspektør ved Hvidbjerg Centralskole, ligesom realskolens fastansatte lærere også fortsatte på centralskolen. Skolens virke og betydning i lokalsamfundet. Om skolens egentlige virke i 20'erne foreligger der kun sparsomme oplysninger. Men dens væsentlige virke har været forberedelse til præliminæreksamen. Efterskolevirksomheden har været yderst beskeden. Dog har der i begyndelsen af 20'erne været nogle få efterskoleelever. især fra Sønderjylland, som skolen gennem sin første bestyrer havde en del kontakt med i tiden efter genforeningen. Denne kontakt til grænseegnene fik ikke blot betydning for skolens øvrige elever, men også for egnen som helhed i dens forhold til grænselandet. Men efterskolevirksomheden ophørte ret snart. En af eleverne på skolens første eksamenshold, senere advokat i Stege, Niels Aage Hoppe, søn af lærer A. C. Hoppe, Barslev, skriver i skolens 25 års jubilæumsskrift fra 1944 om sine skoleminder blandt andet: "I Skolens første 3 Aar - da jeg var Elev - indfriede den de store Forventninger, der var stillet til den. Der blev givet en fortrinlig Undervisning, og under Lærerpersonalets Indflydelse var Skolen gennemstrømmet af et rigt aandeligt Liv, der senere i Livet har haft stor Betydning for os Elever. Og hvad det første Holds Eksamensresultater angaar, tillader jeg mig at sige, selv om jeg hører til dette Hold, at de vakte almindelig Tilfredshed saavel hos den Kreds af Mænd, der aandeligt og økonomisk havde sluttet snævert op omkring Skolen og baaret den frem over de første vanskelige Skær, som i videre Kredse af Befolkningen. Thi vore Eksamensresultater var først og fremmest Skolens Resultater. Jeg mindes de 3 første Skoleaar paa Hvidbjerg Realskole med stor Glæde og med en Følelse af dyb Taknemmelighed mod den Kreds af beslutsomme Mænd, der gjorde deres Indsats for Skolen, alene med Udsigt til økonomiske Tab." Udtalelser fra andre af skolens første elever ved samme lejlighed er helt på linje med Niels Aage Hoppes og i øvrigt også sammenfaldende med udtalelser af dem, der endnu kan huske og fortælle om skolen i dens første år. Hvidbjerg Real- og Efterskole har i perioden spillet en stor rolle for egnen og for mange både nord og syd for Thyholm. Den var både en anerkendt kost- og realskole og

6 Skolen havde omkring 1940 og fremefter et stort opland. Skitsen viser de byer og sogne, hvorfra skolen havde elever, enten tilrejsende togelever eller kostelever. en slags åndelig og kulturel kraftkilde på egnen. Mange af skolens lærere var gennem årene engageret i det kristelige børne- og ungdomsarbejde. FDF's stifter og senere flere af FDF's markante ledere var lærere på realskolen, og mange af skolens personale har også været engageret i KFUM og K, Unge Hjem og samfunds- og menighedsarbejdet i bredeste forstand samt i lokalsamfundets aktiviteter i øvrigt. Også kulturelt har skolen haft sin betydning på egnen. Blandt andet kan nævnes, at en igennem en del år aktiv elevforening har givet lokalbefolkningen mange gode kulturelle oplevelser i form af opførelser af store friluftsspil i Hvidbjerg Lystanlæg, foredrags- og filmaftener og andre kulturelle arrangementer, der på mere end en måde rettede opmærksomheden mod Thyholm og dens realskole. Skolebestyrere Hvidbjerg Real- og Efterskole har haft 6 ledere: : Aksel Knudsen, senere overlærer i Brande : Roald Andersen, senere viceskoleinspektør i Kastrup : S. Chr. Uhrenholdt, senere gymnasielærer i Struer : Johannes Thomsen, senere kommunelærer i Nykøbing M : Hans Frede Hansen, pensioneret i 1942 p.g. af sygdom : I. P. Jensen, fra 1942 ejer af skolen.

7 Skolens lærerpersonale. Fra skolens 25 års jubilæumsskrift i 1944 gengives her en liste over lærerpersonalet indtil jubilæumsåret med skolelederens (I. P. Jensens) kommentar til listen: "Skolens nuværende Leder besidder ikke Materiale til at tidsfæste de forskellige Lærerinders og Læreres Virke ved Skolen med fuldstændig Nøjagtighed. I det følgende gengives derfor kun deres Navne. Listen er næppe komplet": 1. Helge Knudsen 12. P. K. Pedersen 2. Frk. Pedersen 13. Frk. Lilly Andersen 3. Frk. Kirsten Jensen 14. Frk. E. Rasmussen 4. Axel Poulsen 15. Svend Nielsen 5. Thora Hansen 16. Frk. Edith Larsen 6. Thomas Nielsen 17. Mads Samuel Nielsen 7. Jørgen Knudsen 18. Johannes Hovgaard 8. Frk. Karen Fastrup 19. Henry Nørgaard 9. Martin Woller 20. Niels H. Rasmussen 10. C. Lind 21. Fru Elna Hansen 11. Niels Gade 22. Kaj Jensen Formænd for realskolens bestyrelse : : Gårdejer Laurids Lauritsen, Stenshøjgaard : Lærer A. Astrup, Søndbjerg : Førstelærer A. C. Hoppe, Barslev skole. Noter fra "forhandlingsprotokol for Hvidbjerg Real- og Efterskole A/S ": 1921:...Bestyrelsen for "Teknisk Skole" i Hvidbjerg anmodede om at benytte Realskolens Klasseværelser til Undervisning for Vinterhalvaaret Dette tillodes med en Lejeafgift paa 200 Kr. for nævnte Tidsrum....Realskolebestyrer Roald Andersen anmodede om at rejse til København for at købe manglende fysiske Apparater efter Professor Foldbergs Anvisninger. 1923: Et Tilbud fra Jesper Clemmensen, Hvidbjerg, paa Varmeanlæg til den under Opførelse værende Gymnastiksal afsloges, og det vedtoges at opsætte Kakkelovn i Stedet....Efter Forhandling med Realskolebestyrer Roald Andersen fastsættes hans Løn til Kr. aarlig + 20 Kr. for hver Elev over 40 (Formentlig ikke alder, men elevtal!)...skolebestyreren bemyndigedes til at afhænde visse fysiske Apparater mod Indkøb af Fugle. 1927:...Det vedtoges at opkræve Brændselspenge 2 Kr. pr. Elev for de 6 Vintermaaneder i Lighed med, hvad der finder Sted ved andre Skoler. 1928:... Bestyrelsen vedtog energisk at arbejde for Skolens Fremtid og om muligt søge yderligere Støtte tilført Skolen. 1928:...Angaaende Skolens Radioapparat vedtoges det at lade dette reparere, saa det igen blev brugbart. - Hertil bevilgedes et beløb paa ca. 35 Kr.

8 ...Bestyrelsen gjorde opmærksom paa, at det i Gymnastikhuset værende Varmeanlæg var i Uorden og gennem længere Tid havde trængt til en Hovedreparation. Det vedtoges foreløbig at lade Sagen ligge, dog at Anlægget blev gjort i Stand til Brug af koldt Brusebad. Der førtes forberedende Forhandling om et indgaaet Forslag til oprettelse af Atriumkursus eller Gymnasium paa og i Forbindelse med A/S Hvidbjerg Realskole. 1929: Paa Forslag fra Formanden vedtoges det at rette en Henvendelse til Indre Missions Bestyrelse om at anbefale Hvidbjerg Realskole særlig i Indre Missions Tidende for paa den Maade at faa flere Kostelever. 1930:...Det vedtoges at indlede Forarbejde til Afholdelse af en Basar til Fordel for Realskolens Overtagelse af Elevbygningen engang i November Maaned. 1934:...Det vedtoges at afholde et Møde paa Hvidbjerg Kro for interesserede Mænd og Kvinder i Hvidbjerg Realskoles Fremtid, navnlig med Hensyn til at skaffe flere Elever....Af Hensyn til hele Stillingen, som den i Øjeblikket foreligger med Rekonstruktion af Skolens...Der førtes forberedende Forhandling om et indgaaet Forslag til Oprettelse af Artiumkursus eller økonomiske Forhold, og med Hensyn til de usikre Forhold, om det er muligt at fortsætte Skolens Drift ud over indeværende Skoleår var Bestyrelsen enige om at opsige Realskolebestyrer Thomsen til Fratræden den l. August :...Under eventuelt anmodede Formanden om at arbejde for Bazaren den 2. og 3. November d. Aar, for at det kunne blive muligt at faa Sanitetsforholdene ved Realskolen bragt i Orden. 1938:...Der forelaa Anmodning.. om at tage Stilling til Salg af en Del af Realskolens Grund, som Hvidbjerg-Lyngs Kommune eventuelt vil benytte til Opførelse af en ny Skolebygning. 1942:...Efter afgiven Meddelelse om de Salgsforhandlinger, der er foregaaet om Salg af Realskolen til Lærer I. P. Jensen for en samlet Købesum af Kr., underskreves Kontrakten. 1944:... d. 30. September afholdtes afsluttende Generalforsamling i Hvidbjerg Real- og Efterskole i Likvidation. Mødt var 5 Aktionærer.

9 Skolens elevtal gennem årene Kurven viser med stor tydelighed skolens op og nedture i elevtal, den kraftige stigning gennem skolens første år og de for skolen konstante kriseår gennem 30 erne. Fra en skoleudflugt 1945 med skibet Atlanta af Jegindø.

10 Hvidbjerg Realskoles Skolesang. Mel: Som en rejselysten flåde... Hvor en plet af fædrelandet tunges ud i fjordens vand, blæser vinden frisk fra vandet, fejer festligt over land. Men den vind, der bød os mod, gav os ild i hu og blod, lyst til vidt at skue. Lærdoms sværd til Manddoms strid danner vi med lyst og flid i vor skolestue. Her, hvor vinden går med styrke, og hvor søens sang er nær, er vi unge sat at dyrke, hvad der for vort liv har værd. Kundskabsfrø i muld bli'r lagt, og med livets Gud i pagt spirer det og grønnes; er vor sag det godes sag, skal med frugt på høstens dag sådan udsæd lønnes. Vi vil værne om vor skole, være træets marv og saft; vi vil vise, man kan stole på en ungdoms friske kraft. Vi vil midt i festens tid huske, at i dagens strid sejrer kun den stærke. Vi har søens sang i sind, Vindens friskhed på vor kind, for os sejrens mærke. I. P. Jensen

11 Optrædende og tilskuere ved en af elevforeningens friluftsforestillinger i anlægget i Hvidbjerg 1946.

HØNG GYMNASIUM 1913-2015

HØNG GYMNASIUM 1913-2015 HØNG GYMNASIUM 1913-2015 Historien bag Høng Gymnasium Høng Gymnasium og HF-kursus har sine rødder i den danske folkehøjskole, og det bestræbes i hverdagen at dette kan mærkes i skolens liv og holdning.

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 1. Indledning med andagt v/dagmar Bjerregaard 2. Valg af dirigent a. Kaj Ove Søe blev valgt. 3. Bestyrelsens beretning og visioner i punktform a. Året der

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 10. september 2014 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Vibeke Verwohlt,

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Tommerup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ

HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ 1 Kunst- og kulturgruppen i Korsør BAGGRUND: Halsskov Hovedgade

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag STRUER KOMMUNE august 2014 Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag Oversigt ansøgninger og forslag Ejendom Type Kategori Overslag udgift Indkomne ansøgninger Højrisvej 4 Asp Agergårdvej 1 Vejrum Hyldagervej

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 K E N D E L S E Dansk Byggeri (advokat Henrik Fausing v/ advokat Christian B. Prophet-Rannow, København) mod

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Holme skolers historie.

Holme skolers historie. Holme skolers historie. De første skoler. Holme kirke og skole 1837 I bygningen til højre for kirken boede degnen, som var tilknyttet kirken. Bygningen lå, hvor parkeringspladsen til kirken nu er. Men

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993.

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. s.1. 1: Hjemsted og formål Stk.1: Stk.3: Brande Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Brande kommune

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Tommerup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013.

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 4. december 2013 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 17/2013 Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december

Læs mere

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune.

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Vedtægter for Testrup Højskole 1 Hjemsted og formål Testrup Højskole er en uafhængig og selvejende institution. Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Testrup

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for august 2011

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for august 2011 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Monday, August 15, 2011 2:54 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten august 2011 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for august

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

Vedtægter for Frøstruphave Efterskole

Vedtægter for Frøstruphave Efterskole Vedtægter for Frøstruphave Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Frøstruphave Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet af Kirkelig Forening for Indre

Læs mere

Klostermarksskolens historie

Klostermarksskolens historie Klostermarksskolens historie 1871 1880 Klostermarksskolen blev grundlagt i 1871 som forberedelsesskole til Aalborg Katedralskole. Før 1871 var det sådan, at latinskolen (gymnasiet) optog elever (drenge)

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Fakta Skolens værdigrundlag

Fakta Skolens værdigrundlag Job- og personprofilen Job- og personprofilen er udarbejdet på grundlag af samtaler mellem en række nøglepersoner blandt personalet og bestyrelsen samt tidligere udarbejdet materiale. Job- og personprofilen

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 18.

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse År 2014, den 17. december, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Ambu A/S i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Til stede var 181 personer med adgangskort, heraf 129 med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. april 2015 1 HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG Halvorsminde Efterskole og Halvor Fri Fagskole

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

REFERAT AF KREDSGENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MARTS 2010 PÅ SLOTTET I NÆRUM. DAGSORDEN.

REFERAT AF KREDSGENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MARTS 2010 PÅ SLOTTET I NÆRUM. DAGSORDEN. KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK NORDØSTSJÆLLANDSKREDSEN REFERAT AF KREDSGENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MARTS 2010 PÅ SLOTTET I NÆRUM. DAGSORDEN. 1. Velkomst ved Kredsformanden 2. Valg af dirigent 3. Valg

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Ad punkt l Valg af dirigent

Ad punkt l Valg af dirigent GENERATIONSSKIFTE & VÆKST A/S CVR.NR. 20813938 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den 28. april 2003 afholdtes ordinær generalforsamling i Generationsskifte & Vækst A/S på A/S Georg Jensen Damaskvæveriet

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER VEDTÆGTER For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Femmøller Efterskole Musik og Teater er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Hardsyssel Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Hardsyssel Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Hardsyssel Efterskole 10. april 2003 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Hardsyssel Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Sept 2010 No. 57. Realskolen 2010 SPEJLET ET TILBAGEBLIK. Østervrå Lokalhistoriske Forening

Sept 2010 No. 57. Realskolen 2010 SPEJLET ET TILBAGEBLIK. Østervrå Lokalhistoriske Forening Sept 2010 No. 57 Realskolen 2010 SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening 50 års Jubilæumsfest for sidste hold fra Østervrå Realskole Østervrå Realskole 1917 1960 Tirsdag den 29. juli 2010

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden Den 16. marts 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden Ved generalforsamlingen deltog 40 personer. Dagsordenens

Læs mere

Efterskolen Epos Vedtægter

Efterskolen Epos Vedtægter Efterskolen Epos Vedtægter 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Efterskolen Epos er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er oprettet den 5. februar 2014 og

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

CAND.MERC.(AUD) STUDIET + CAND.MERC.-STUDIET

CAND.MERC.(AUD) STUDIET + CAND.MERC.-STUDIET HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS CAND.MERC.(AUD) STUDIET + CAND.MERC.-STUDIET Vintereksamen 2006/2007 Skriftlig prøve i: 25351 Selskabsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Aktieselskabet Det gode brød A/S

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE I mange år har Skrødstrup Efterskoles støttekreds og andre interesserede modtaget et årsskrift før jul. Vi vil stadigvæk meget gerne holde alle interesserede orienterede

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A - vi vil være verdens bedste skole for børn Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A Generationsskiftet Vi har i årets løb brugt megen tid i FB, på at sikre at generationsskiftet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere