Vejen mod en bedre psykiatri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejen mod en bedre psykiatri"

Transkript

1 Vejen mod en bedre psykiatri Mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk underprioriteret i forhold til somatikken Psykiatriske patienter dør tidligere end andre borgere Der mangler sammenhæng i indsatserne overfor de psykiatriske patienter Der mangler specialuddannet personale Der mangler målrettet forskning og nationale kliniske retningslinjer Anvendelsen af tvang er for omfattende Samlet set er den nuværende indsats i Danmark ikke tilstrækkelig. Det er på tide med en samlet tværgående og langsigtet indsats, så der kan ske en reel forandring til det bedre for mennesker med psykisk sygdom. I det følgende kan du læse om seks helt nødvendige forudsætninger for en bedre psykiatri i Danmark.

2 Forudsætning 1: Bedre vilkår for patienter med psykisk sygdom I Danmark er patienter med fysisk og psykisk sygdom ikke reelt ligestillede. Det betyder blandt andet, at der ikke gælder de samme rettigheder for patienter i psykiatrien som for patienter i somatikken. I dag har patienter med fysisk sygdom både ret til en udrednings- og en behandlingsgaranti. De rettigheder gælder ikke for alle patienter med en psykisk sygdom. Regeringen har sagt, at den vil ligestille psykisk og fysisk sygdom. Skal ligestillingen være reel, kræver det ændringer i lovgivningen og flere ressourcer til psykiatrien. Som det fremgår af figur 1, har somatikken fået et økonomisk løft, men det samme har ikke været gældende for psykiatrien. Andre tal fra psykiatrien viser*, at antallet af patienter i både voksen og børne- og ungdomspsykiatrien er steget markant siden 2001, men ressourcerne er ikke fulgt med i samme omfang. For få ressourcer gør det vanskeligt at uddanne og fastholde specialuddannet personale, sikre den kapacitet, der er nødvendig i forhold til behovet samt sikre tidssvarende praksis, ordentlige fysiske rammer og faciliteter. Mangel på ressourcer betyder også, at alt for mange udviklingstiltag i psykiatrien er gode projekter, som aldrig bliver forankret i organisationen, inden projektmidlerne er opbrugt. Eksempelvis dokumenterer flere projekter, at det er muligt at nedbringe anvendelsen af tvang. Desværre er resultaterne svære at fastholde, når et projekt afsluttes, fordi der oftest ikke er afsat ressourcer til at videreføre projektet. Projekter drives typisk af faglige spydspidser, og når et projekt afsluttes, bliver de sat til at løse nye opgaver. Derved tabes værdifuld motivation og viden for organisationen. Ligestilling mellem psykiatrien og somatikken kræver derfor både flere ressourcer og øget kapacitet, men i ligeså høj grad en ændret lovgivning og en politisk vilje til en reel ligestilling. Patienter med psykisk sygdom skal ligestilles med patienter med fysisk sygdom ved at udvide udredningsog behandlingsgarantien, så den også dækker hele det psykiatriske område. Udvidelsen af udrednings- og behandlingsgarantien skal følges op af tydelige effektmål, hvor resultaterne kan følges i forhold til forebyggelse, opsporing, sygepleje og behandling. Udvidelsen skal følges op med økonomiske ressourcer, som sikrer, at psykiatrien har kapaciteten og kompetencerne til at imødekomme patienternes ret til behandlings- og udredningsgaranti. Figur 1. Den økonomiske udvikling i psykiatrien og somatikken Indeks 100 Kilde: Styr på regionerne Regionernes økonomi 2009 kapitel 6, Danske Regioner. *Se bagsiden. 2

3 Forudsætning 2: Lighed i sundhed Psykisk syge oplever stor ulighed i sundhed, og undersøgelser viser, at psykisk syge dør år tidligere end personer uden psykisk sygdom. Uligheden i sundhed for de psykisk syge skyldes primært to ting. Dels er der en ulighed i risikoen for at udvikle psykisk sygdom. Årsagerne hertil er underbelyst i forskningen, men vi ved, at risikoen for at udvikle psykisk sygdom er større i udsatte familier, og at risikoen er påvirket af faktorer som økonomi, arbejde og uddannelse men også sociale ressourcer, ensomhed, besvær med at leve op til sine familiemæssige forpligtigelser, mangel på fællesskab og stigmatisering. Og dels er sundhedsvæsenet indrettet på en måde, der gør det vanskeligt at forebygge, opspore, pleje og behandle fysiske sygdomme hos psykisk syge. Det skyldes bl.a., at det kan være vanskeligt at vurdere, hvornår en bestemt tilstand skyldes en fysisk sygdom hos den psykisk syge, men også at vores sundhedsvæsen ikke er indrettet til at håndtere de patienter, der bevæger sig i begge systemer. Endelig mangler der forskning, som kan vise den rette vej, når det gælder sundhedsfremme og forebyggelse hos psykisk syge. Lighed handler også om at tage godt vare på de børn, der vokser op i familier med psykisk sygdom. Ellers kan det få store omkostninger for barnet senere i livet. Børn, der vokser op i familier med psykisk syge forældre, er særligt udsatte, fordi deres udvikling er afhængig af relationen til forældrene. Og forældrenes evne til at varetage opdragelse og omsorg af børnene påvirkes mere eller mindre i forbindelse med psykisk sygdom, afhængigt af sygdommens karakter og varighed samt af omstændighederne i øvrigt. Spørgsmålet om lighed i sundhed handler derfor om forebyggelse, tidlig opsporing, god pleje og behandling, høj grad af patient- og pårørendeinddragelse for de børn, hvis forældre har en psykisk sygdom, men i ligeså høj grad om ændringer i struktur og organisering. Der skal udarbejdes kliniske retningslinjer for tidlig opsporing af somatiske sygdomme hos psykisk syge. Adgangen til sygepleje og behandling skal tilpasses de psykisk syge med fysiske sygdomme. Det kan være i form af bo- og plejemuligheder for psykisk syge, der har gennemgået somatisk behandling, og som ikke selv har ressourcer til at klare efterbehandlingen, eksempelvis fordi de lever alene eller på gaden. Der skal igangsættes en målrettet indsats for forebyggelse blandt psykisk syge med det formål at øge middellevetiden. F.eks. skal der i alle Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker indgå forslag om, hvordan indsatsen kan målrettes psykisk syge Det skal sikres, at børn af psykisk syge får den rådgivning og støtte de har krav på i forbindelse med indlæggelse og behandling af deres forældre. 3

4 Forudsætning 3: Sammenhæng i helepatientforløbet Landspatienttilfredshedsundersøgelsen (LUP en 2012) viser, at pårørende til psykisk syge oplever, at der ikke er sammenhæng mellem de forskellige dele af psykiatrien. Psykisk syge og personalet i psykiatrien giver udtryk for det samme. Den manglende sammenhæng er problematisk, fordi sammenhængen er afgørende for at sikre et godt forløb. Mangel på sammenhæng opleves både mellem den regionale og den kommunale psykiatri og praktiserende læger, og mellem de ambulante og de stationære tilbud. Psykisk syge bliver i dag udskrevet tidligere, og det øger behovet for en udbygning af de psykiatriske tilbud i kommunerne. Region Nordjylland har gode erfaringer med, at sygeplejersker sikrer større sammenhæng i patientens behandling, bl.a. ved at de gennemfører for-visitationer og skriver handleplanen i samarbejde med patienten. Det er en oplagt vej at gå også i forhold til at mindske flaskehalse og nedbringe ventelister. I Norge har de allerede taget skridtet fuldt ud og lagt ansvaret for den kommunale psykiatriske indsats ud til specialuddannede sygeplejersker, der selvstændigt varetager visse patientgrupper, indlægger patienter mv. Der er ligeledes gode internationale erfaringer med de såkaldte shared care eller collaborative care modeller, hvor indsatsen overfor patienten i højere grad deles mellem flere parter f.eks. socialpsykiatrien og almen praksis. Samtidig får patienten en care manager, ofte en sygeplejerske der står for kontakten med patienten og for opfølgningssamtalerne. Udenlandske undersøgelser bekræfter, at modellen er meget effektiv. Patienterne kan med modellen opnå op mod 36 færre dage med depression om året, mens patienter i arbejde opnår et lavere sygefravær, og op mod 20 pct. flere patienter kommer i arbejde. Øget sammenhæng forudsætter også øget inddragelse af patienten og de pårørende. Det er vigtigt, at sygepleje og behandling kan tilrettelægges i samspil med det liv, som patienten i øvrigt lever med uddannelse, familie, sociale aktiviteter og arbejde. Fra udenlandske undersøgelser blandt somatiske patienter ved vi, at øget inddragelse fører til øget tilfredshed og kvalitet i behandlingen. Samtidig har undersøgelser af effekten af fælles beslutningstagning inden for psykiatrien vist en øget tilfredshed hos de patienter, der blev tilbudt fælles beslutningstagning. De økonomiske incitamentsstrukturer skal understøtte en organisering, der går på tværs af sektorer, og sikrer patienterne et sammenhængende forløb, f.eks. i den type collaborative care forløb, som man har evidens for effekten af. Specialuddannede sygeplejersker inden for psykiatrien skal have et udvidet funktionsområde. De skal fremover selvstændigt kunne varetage behandling og forløb for afgrænsede patientgrupper i tæt samspil med andre relevante faggrupper. Kontaktpersonordningen skal kunne gå på tværs af sektorer, så den psykisk syge kan have den samme kontaktperson, uanset om vedkommende også er i behandling for en fysisk sygdom. Der skal etableres psykiatriske akuttilbud i kommunalt regi, hvor psykisk syge kan henvende sig døgnet rundt og få hjælp, så indlæggelser kan forebygges. Den psykiske syge og de pårørende skal i langt højere grad inddrages i sygeplejen og behandlingen. Personale i psykiatrien skal have endnu flere kompetencer til at løfte målsætningerne om bedre inddragelse af patienter og pårørende. 4

5 Forudsætning 4: Optimering af opgaveløsning og høj faglig ekspertise Det er en forudsætning for at kunne øge kvaliteten og kapaciteten i psykiatrien, at personalet har de nødvendige faglige kompetencer. I dag er det 15 pct. af alle sygeplejersker i psykiatrien, der har en specialuddannelse i psykiatri, og samtidig dækker de 15 pct. over betydelige geografiske forskelle. I Region Nordjylland og Region Syddanmark er 21 pct. af sygeplejerskerne specialuddannede, mens det i Region Hovedstaden kun er 10 pct. Den faglige vurdering er, at min. 50 pct. af alle ansatte sygeplejersker i den regionale psykiatri skal have en specialuddannelse for at sikre, at der alle dage og på alle tidspunkter i døgnet er en psykiatrisk sygeplejerske med specialuddannelse på arbejde. En specialuddannelse sikrer, at sygeplejersken har specialiseret viden og kompetencer i forhold til at kunne varetage sygepleje og behandling af psykisk syge, og at sygeplejersken kan løse en række veldefinerede opgaver, der ellers varetages af læger. Dermed er uddannelsen både med til at øge kvaliteten for patienten og optimere opgaveløsningen. Udover manglen på specialuddannede sygeplejersker, så er der i dag en mangel på speciallæger i psykiatrien, som vil strække sig mange år frem i tiden. Manglen på specialuddannet sundhedspersonale og de geografiske forskelle betyder, at regionerne har meget ulige muligheder for at udnytte de specialuddannede sygeplejerskers kompetencer. Konsekvensen er, at sundhedsvæsenet ikke kan garantere patienterne den samme kvalitet i behandlingen, uanset hvor og hvornår de bliver indlagt. Gennem et systematisk kompetenceløft af de sundhedsprofessionelle i psykiatrien vil sundhedsvæsenet kunne sikre de psykisk syge en bedre behandling og sygepleje, end det er tilfældet i dag. Samtidig vil vi kunne optimere den måde, hvorpå opgaverne løses, og sikre en større sammenhæng i behandlingen. Minimum 50 pct. af alle sygeplejersker ansat i den regionale psykiatri skal i 2020 have eller være i gang med en specialuddannelse. Det svarer til, at der inden for 6 år skal uddannes psykiatriske sygeplejersker (250 om året). Der skal i den regionale psykiatri opstilles præcise målsætninger for, hvordan antallet skal nås. Alle kommuner skal have ansat sygeplejersker med den psykiatriske specialuddannelse, og ansatte i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, på plejecentre mm. skal have mulighed for at trække på en sygeplejerske med specialuddannelsen. Kapaciteten i forhold til uddannelse af psykiatriske specialsygeplejersker skal øges, så der kan uddannes min. 250 om året. Med den kapacitet, der er i dag, vil det tage min. 23 år at sikre, at 50 pct. af de ansatte sygeplejersker i psykiatrien har en specialuddannelse. Rekrutteringen til psykiatrien skal styrkes. Det skal bl.a. ske ved at sikre karriere-, forsknings- og faglige udviklingsmuligheder, der skal fastholde kvalificeret personale og samtidig øge kvaliteten i behandlingen. Figur 2. Andelen af sygeplejersker i den regionale psykiatri med specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Kilde: Udarbejdet på baggrund af indberetning fra regionerne og tilføjelse af DSR s målsætning for

6 Forudsætning 5: Målrettet forskning med et tydeligt patientperspektiv En af de store udfordringer i psykiatrien er mangel på forskning, der har et tydeligt patientperspektiv. En konsekvens er, at der ikke udvikles nationale kliniske retningslinjer på det psykiatriske område, som kan være med til at øge kvaliteten til gavn for patienterne. Manglende nationale kliniske retningslinjer kan medføre geografisk set meget forskellige behandlingstilbud i psykiatrien, ligesom graden af evidens kan svinge i de lokale kliniske retningslinjer. Samtidig er forskning helt afgørende for, at vi kan opretholde og udvikle psykiatriske sygepleje og behandling med høj kvalitet og patientsikkerhed. Derfor skal temaer fra den psykiatriske sygepleje, såsom recovery, miljøterapi, patientinddragelse og psykosociale interventioner, gøres til genstand for langt mere forskning med henblik på forbedring og udbredelse af viden på tværs af regioner og kommuner. Det er også vigtigt at få styrket forskningskompetencerne blandt sygeplejersker, så de kan varetage eksempelvis forskerstillinger i psykiatrien. Midler til at styrke forskningen på det psykiatriske område, herunder uddannelse af kandidater, ph.d.er vil med en målrettet strategi kunne tilvejebringe den manglende viden, der skal til for, at vi kan udarbejde nationale kliniske retningslinjer. Et helt nødvendigt mål er, at der oprettes kliniske professorater i psykiatrisk sygepleje. De skal være med til at drive udviklingen i patientindsatsen og udvikle forskningsmiljøer i psykiatrien. Flere sygeplejersker ansat i den regionale psykiatri skal have forskningskompetencer. Formålet er at understøtte ny forskning, men også at omsætte forskningsresultater til sygepleje- og behandlingsmetoder i psykiatrien. Psykiatrien skal være et af de prioriterede temaer i regeringens næste plan for fordeling af midler til strategisk forskning ( ). Kommuner og regioner skal prioritere flere midler til forskning på det psykiatriske område. Senest i 2020 skal der være oprettet et klinisk professorat i psykiatrisk sygepleje. Der skal afsættes midler målrettet udviklingen af nationale kliniske retningslinjer i både den regionale og kommunale psykiatri. De kliniske retningslinjer skal understøttes af implementeringsredskaber, som eksempelvis e-learning, der vil kunne sikre, at ny viden hurtigt omsættes til praksis. 6

7 Forudsætning 6: Nedbring tvang i psykiatrien Trods flotte målsætninger og mange projekter er anvendelsen af tvang i psykiatrien i Danmark ikke nedbragt gennem de seneste ti år. Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at hver femte psykiatriske patient i 2010 blev udsat for en eller flere tvangsforanstaltninger. Patienterne oplever brugen af tvang som et voldsomt overgreb og som mangel på empati, ligeværdighed og gensidig respekt fra personalets side. Samtidig oplever personalet, at brugen af tvang kan være nødvendig, men også at det kan føles som et fagligt nederlag, fordi man ikke er i stand til at håndtere situationen på anden vis. Brugen af tvang i psykiatrien skal nedbringes, både for patienternes og for personalets skyld. Det kræver, at der afsættes ressourcer til psykiatrien. Ikke mindst fordi nedbringelse af tvang forudsætter, at der er de rette normeringer med specialuddannet personale til stede hele døgnet rundt, at de fysiske rammer er i orden, og at der er kapacitet til at håndtere alle type patienter. nedbringe anvendelsen af tvang og fastholde udviklingen. Mens der i 2002 var 127 tvangsfikseringer, så var det tal i 2012 faldet til tre. Forudsætningen for ændringen er bl.a. en stærk ledelsesmæssig indsats, øget patientinddragelse og fokus på, at alle medarbejdere skal have de rette kompetencer. Brugen af tvang i psykiatrien skal være reduceret med 50 pct. i Der afsættes midler til området og udarbejdes en national strategi for nedbringelse af tvang med konkrete mål. Der skal udarbejdes sundhedsfaglige indikatorer, f.eks. i brugen af de lovpligtige eftersamtaler, til at sikre, at man reelt når de ønskede mål. Erfaringer og viden fra patienter og pårørende skal inddrages systematisk i forhold til at forebygge brugen af tvang. Der skal afsættes midler til forskning i forebyggelse af tvang. Samtidig viser erfaringer fra et forsøg på en afdeling på Psykiatrisk Center Sct. Hans, at det med et ledelsesmæssigt fokus og prioritering af ressourcerne kan lade sig gøre at 7

8 I børne- og ungdomspsykiatrien er det samlede antal patienter steget fra i 2001 til i Det vil sige en stigning på 165 pct., svarende til en gennemsnitlig årlig vækst på ca. 15 pct. Antallet af ambulante besøg er fordoblet fra 2001 til Udgifterne de seneste år har været stigende, 4,7 pct. per år i gennemsnit siden 2008, hvilket især kan forklares med øgede og permanentgjorte satspuljemidler. Den samlede personalemæssige kapacitet er stort set uændret i 2011 sammenlignet med i I voksenpsykiatrien er antallet af patienter steget fra knap i 2001 til knap i Det vil sige en stigning på knap 25 pct. Udgifterne er siden 2008 kun vokset begrænset med 0,5 pct. årligt. Der er sket et svagt fald i den samlede personalemæssige kapacitet siden Sammenlignet med 2009 er der sket et fald på 3 pct. (277 årsværk). Kilde: Analyse af kapaciteten i psykiatrien. Rapport udarbejdet af Deloitte, december Grafisk Enhed 8

vejen mod en Bedre psykiatri

vejen mod en Bedre psykiatri vejen mod en Bedre psykiatri mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

Udviklingstendenser og udfordringer i psykiatrien

Udviklingstendenser og udfordringer i psykiatrien Udviklingstendenser og udfordringer i psykiatrien Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg Den 2. juni 2016 1 Hvad der siges i offentligheden, giver det et retfærdigt billede af psykiatrien i Danmark

Læs mere

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi?

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 37 Offentligt Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark står overfor

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriets perspektiv

Sundheds- og Ældreministeriets perspektiv Sundheds- og Ældreministeriets perspektiv Primærsektorkonferencen, d. 1. november 2017 Udfordringer og næste skridt i forhold til at skabe et stærkt nært og sammenhængende Katrine Ring, kontorchef, Ældreområdet

Læs mere

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI Region Hovedstaden Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI FORORD Region Hovedstaden har ansvaret for at diagnosticere, behandle og rehabilitere mennesker med psykisk sygdom. Det er et meget kompliceret sundhedsvidenskabeligt

Læs mere

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Juni 2008 Et styrket og udbygget akutberedskab i børne- og ungdomspsykiatrien Regionerne er for øjeblikket i gang med at udvikle viften

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Ulighed i sundhed. Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen

Ulighed i sundhed. Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Ulighed i sundhed Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Kortere middellevetid blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Gennemsnitligt 20 år tidligere for

Læs mere

Sundhedspolitisk Dialogforum

Sundhedspolitisk Dialogforum Sundhedspolitisk Dialogforum D. 22. oktober 2015 Oplæg om Det psykiatriske område (kommunale og regionale snitflader) Sundhed og psykisk sygdom Mennesker, der har en alvorlig psykisk sygdom som f.eks.

Læs mere

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan 2015-2020 Budget- og Planlægningsafdelingen Ref.: RBR Administrationen har gennemgået høringsversion af Psykiatriplan

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Fremtidens Psykiatri en helhedsorienteret plan EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i samfundet.

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

VISION FOR PRAKSISOMRÅDET. God kvalitet i praksis

VISION FOR PRAKSISOMRÅDET. God kvalitet i praksis VISION FOR PRAKSISOMRÅDET God kvalitet i praksis 1 Forord Med denne vision sætter Region Sjælland gang i en proces, der skal udvikle praksisområdet de kommende år. REGION SJÆLLAND STYRKER PRAKSISOMRÅDET

Læs mere

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen 2019-2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance Alle borgere har krav på et sundhedsvæsen, der

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Region Midtjylland. Høringssvar Sundhedsplan 2013

Region Midtjylland. Høringssvar Sundhedsplan 2013 Region Midtjylland Høringssvar Sundhedsplan 2013 Danske Fysioterapeuter takker for muligheden for at afgive høringssvar på Sundhedsplan 2013. Sundhedsplanen indeholder mange gode takter mod at optimere

Læs mere

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud. Angst og depression

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud. Angst og depression Tabel 1.1 Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Formaliseret samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud KOL Artrose

Læs mere

Analyser af psykiatrien

Analyser af psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Analyser af psykiatrien I henhold til konstitueringsaftalen for regionsrådet i Region Midtjylland for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

Delegation i en kommunal kontekst. KL s konference om delegation og kommunal praksis på området 10. November 2014 Overlæge Bente Møller

Delegation i en kommunal kontekst. KL s konference om delegation og kommunal praksis på området 10. November 2014 Overlæge Bente Møller Delegation i en kommunal kontekst KL s konference om delegation og kommunal praksis på området 10. November 2014 Overlæge Bente Møller Hvorfor er delegation relevant? Og hvad betyder det i en kommunal

Læs mere

Psykiatri- og Socialudvalget

Psykiatri- og Socialudvalget Psykiatri- og Socialudvalget 20. NOVEMBER 2018: Oplæg ved Charlotte R. Josefsen og Torben Kyed Larsen Regeringens psykiatriplan det aktuelle politiske og faglige grundlag for psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Principper for udgående funktioner i Region Midtjylland og tilbud om telefonrådgivning fra hospitaler til almen praksis og kommuner

Principper for udgående funktioner i Region Midtjylland og tilbud om telefonrådgivning fra hospitaler til almen praksis og kommuner 9. oktober 2017 Principper for udgående funktioner i Region Midtjylland og tilbud om telefonrådgivning fra hospitaler til almen praksis og kommuner Baggrund Alle borgere har ret til udredning og behandling

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Sygeplejen i fremtiden?

Sygeplejen i fremtiden? Sygeplejen i fremtiden? Den 5. november 2010 Silkeborg Workshop Fagidentitet og professionsudvikling i relation til det kommunale område. Inge Bank Sundheds- og Omsorgschef i Silkeborg Kommune 1 Fremtidens

Læs mere

Kontaktforum for Handicap

Kontaktforum for Handicap Indsatsområder, sundhedsområdet 2019 Oversigt over bidrag fra udvalg; juni-august 2018 Udvalg Dato Bemærkninger Udvalg for det nære 04. juni Indsatsområder fra 2018, man gerne ser blive ind i 2019: sundhedsvæsen

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyggelse er:

Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyggelse er: 4. Forebyggelse Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet. Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyggelse er: at alle borgere med behov herfor tilbydes en sammenhængende forebyggelsesindsats

Læs mere

Afrapportering af LUP Somatik 2013

Afrapportering af LUP Somatik 2013 Dato: 1. maj 2014 Brevid: 2290302 Afrapportering af LUP Somatik 2013 Den Landsdækkende Undersøgelse (LUP) 2013 blev offentliggjort den 28. april 2014. Svarprocenten på landsplan er 59 %. Undersøgelsen

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar 19.03.2019 Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar S. 5 afsnit 1 Visioner PÅ BORGERENS PRÆMISSER Vi arbejder ud fra en værdi om, at vi sætter borgeren først. Det betyder, at vi inddrager

Læs mere

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne.

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne. Notat Juli 2017 Kommissorium udviklingen af akutområdet 2018 Indledning I udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen spiller akutområdet og udviklingen af indsatserne og samspillet med hospital, almen

Læs mere

NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET

NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET 2 NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDSVÆSENET VI LØFTER KVALITETEN MED PATIENTEN I CENTRUM Vi har de seneste 10-15 år oplevet et markant løft i kvaliteten i det danske sundhedsvæsen.

Læs mere

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Patient- og pårørendeinddragelse er vigtigt, når der tales om udvikling af sundhedsvæsenet. Vi ved nemlig, at inddragelse af patienter

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

Dato: 11. august 2014. Forord

Dato: 11. august 2014. Forord Dato: 11. august 2014 Forord Sundhedsvæsenet udvikler sig hastigt og vil være forandret i 2018, når aftaleperioden udløber. Vi kan forudse et stigende behov for sundhedsydelser med blandt andet flere ældre

Læs mere

Hvordan sikrer vi sammenhæng og fælles løsninger mellem kommunerne og hospitalerne? Erfaringer fra det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien

Hvordan sikrer vi sammenhæng og fælles løsninger mellem kommunerne og hospitalerne? Erfaringer fra det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien Hvordan sikrer vi sammenhæng og fælles løsninger mellem kommunerne og hospitalerne? Erfaringer fra det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien Carsten Johansen Centerchef, Aalborg Kommune Carsten Møller

Læs mere

Psykiatri- og socialområdet

Psykiatri- og socialområdet Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Psykiatri- og socialområdet 1 v/psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen Psykiatri Ét sygehus med afdelinger og funktioner fordelt i Region Syddanmark

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015 Februar 2016 1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske 2015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP Psykiatri 2015. Resultaterne offentliggøres i uge 11,

Læs mere

Regeringens Handleplan for psykiatri: Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser

Regeringens Handleplan for psykiatri: Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser Område: Psykiatri og Socialstaben Afdeling: Psykiatri og Socialstaben Journal nr.: 14/21285 Dato: 13. juni 2014 Udarbejdet af: Anita Lerche E mail: Anita.Lerche@rsyd.dk Telefon: 76631007 Notat Regeringens

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

PSU møde 14. maj Opsamling psykiatri konferencen Hovedpointer - temaer

PSU møde 14. maj Opsamling psykiatri konferencen Hovedpointer - temaer PSU møde 14. maj 2019 Opsamling psykiatri konferencen Hovedpointer - temaer TEMA 1: Patienter og pårørende 1. Recovery essentielt for at blive rask. 2. Ingen bliver raske hvis ikke vi går patientens vej.

Læs mere

Oplæg vedr. sundhedsaftale III - psykiatri

Oplæg vedr. sundhedsaftale III - psykiatri Det fælleskommunale sundhedssekretariat - Hovedstaden Dato: 30. september 2013 BilagKB_131217_pkt.14.02 Oplæg vedr. sundhedsaftale III - psykiatri 1. Baggrund og proces Mange borgere har sygdomsforløb,

Læs mere

Sundhedssamordningsudvalget, 10. januar 2017 Sundhedsudvalget, 17. januar Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Sundhedssamordningsudvalget, 10. januar 2017 Sundhedsudvalget, 17. januar Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen Sundhedssamordningsudvalget, 10. januar 2017 Sundhedsudvalget, 17. januar 2017 Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen Fremtidens sundhedsvæsen i Syddanmark 2 Vores fælles udfordringer på tværs af sektorer

Læs mere

Sundhed i Nordjylland. - Fælleskommunale fokusområder

Sundhed i Nordjylland. - Fælleskommunale fokusområder Sundhed i Nordjylland - Fælleskommunale fokusområder Sundhedspolitisk Dialogforum 2017 Forord De senere år er der både kommunalt og regionalt arbejdet hårdt med at indfri Sundhedsaftalen 2015-2018 og

Læs mere

Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker, BPK, vil gerne takke for muligheden for at komme med bemærkninger til ovennævnte lovforslag.

Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker, BPK, vil gerne takke for muligheden for at komme med bemærkninger til ovennævnte lovforslag. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk sbpe@sum.dk 1. november 2013 Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klageog erstatningsadgang inden for sundhedsvæsnet

Læs mere

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge Psykiatrien Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund Michael Schmidt, ledende overlæge Psykisk sygdom i Danmark 200.000 lider af depression 250.000 har en angstlidelse 80.000

Læs mere

7. Syg eller døende i eget hjem

7. Syg eller døende i eget hjem 7. Syg eller døende i eget hjem Flere ældre og syge borgere Levealderen i Danmark er stigende, men det betyder ikke, at borgere bliver mindre syge. Det hænger blandt andet sammen med, at ældre lever længere

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Pejlemærker for mental sundhed og gode livsvilkår Vedtaget på SINDs landsmøde 2018

Pejlemærker for mental sundhed og gode livsvilkår Vedtaget på SINDs landsmøde 2018 Pejlemærker for mental sundhed og gode livsvilkår Vedtaget på SINDs landsmøde 2018 Pejlemærker for mental sundhed og gode livsvilkår Vedtaget på SINDs landsmøde 2018 SIND vil i den kommende landsmødeperiode

Læs mere

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017)

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) 1. Baggrund Infektionssygdomme

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk SUM 01-04-2012 PRESSEMEDDELELSE For at skabe et solidt grundlag for den fremtidige indsats på psykiatriområdet har regeringen besluttet at nedsætte et udvalg, som skal komme med forslag til, hvordan indsatsen

Læs mere

Bidrag til en ny. sundhedspolitik

Bidrag til en ny. sundhedspolitik Bidrag til en ny sundhedspolitik Bidrag til en ny sundhedspolitik Danske Regioner 2013 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt:978-87-7723-825-3 ISBN elektronisk: 978-87-7723-826-0

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 723 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24.

Læs mere

Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: 15/ Dato: Telefon:

Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: 15/ Dato: Telefon: Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: 15/5559 E-mail: Bo.B.Mikkelsen@rsyd.dk Dato: 25-11-215 Telefon: 292 1337 Notat Politik for Sundhedsforskning - status 215 Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland Notat om debatoplæg fra - status for Region Sjælland Baggrund Bestyrelsen i har anmodet landets regioner om at drøfte pejlemærker for de kommende års udvikling på psykiatriområdet. Regionsrådenes bidrag

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan

Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan 2013-2016 Indledning Viborg Kommune har med stor interesse læst og drøftet udkastet til Region Midtjyllands psykiatriplan - Strategier

Læs mere

Prioriteringer i sundhedsvæsenet, hvilke visioner og mål har det nye regionsråd

Prioriteringer i sundhedsvæsenet, hvilke visioner og mål har det nye regionsråd Prioriteringer i sundhedsvæsenet, hvilke visioner og mål har det nye regionsråd OUH Talks 27. juni 2018 Stephanie Lose Regionsrådsformand Region Syddanmark 1 Udgangspunkt for Region Syddanmark Sundhedsvæsenet

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling PATIENTEN SOM PARTNER 2 Indledning 4 Patientens egne ressourcer skal sæt tes i spil 6 Det sundhedsfaglige personale skal være patientens guide

Læs mere

8. Januar 2019 oplæg v. Charlotte Rosenkrantz Josefsen. På vej mod ny psykiatriplan hvad fortæller data og fakta os..

8. Januar 2019 oplæg v. Charlotte Rosenkrantz Josefsen. På vej mod ny psykiatriplan hvad fortæller data og fakta os.. 8. Januar 2019 oplæg v. Charlotte Rosenkrantz Josefsen På vej mod ny psykiatriplan hvad fortæller data og fakta os.. Temaer og baggrund 1. Patienter og pårørende 2. Ulighed i sundhed 3. Sammenhæng og forebyggelse

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk behandling (beretning

Læs mere

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af Organisation: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af Organisation: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af Organisation:

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller Baggrund KL har siden efteråret 2012 gennemført spørgeskemaundersøgelser til alle landets kommuner vedr. status for kommunernes sundhedsindsatser.

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende 2 VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af angst hos børn og unge Baggrund og formål Forekomsten af angstlidelser for voksne i Danmark er vurderet til at være 13-29

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

National handlingsplan: Styrket indsats for den ældre medicinske patient

National handlingsplan: Styrket indsats for den ældre medicinske patient National handlingsplan: Styrket indsats for den ældre medicinske patient - Indledende kommunale perspektiver Møde i Sundhedsstyregruppen 16. januar 2017 1 Et foranderligt felt med gensidige afhængigheder

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Politikken

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Den nære psykiatri i Midtjylland

Den nære psykiatri i Midtjylland Den nære psykiatri i Midtjylland Udspil til vision, målgrupper og handlingsrum Alliancen om den nære psykiatri Juni 2018 godkendt af Kontaktudvalget d. 31. august 2018 Patient- og pårørendeforeninger Praktiserende

Læs mere

Udmøntning af budgetmidler til psykiatrien og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Udmøntning af budgetmidler til psykiatrien og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 20. november 2018 Udmøntning af budgetmidler til psykiatrien og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 0. Indledning I forliget om budget 2019 gav forligspartierne et betydeligt løft af psykiatrien på

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Psykiatrien under pres

Psykiatrien under pres 1 Psykiatrien under pres Over en årrække har det psykiatriske system i Danmark være genstand for både debat og hård kritik, ligesom en række forskellige politiske tiltag og økonomiske prioriteringer har

Læs mere

Visioner for Sundhedsaftalen

Visioner for Sundhedsaftalen Visioner for Sundhedsaftalen 2019-2023 I Syddanmark har vi udviklet et solidt samarbejde om patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger. Udgangspunktet for samarbejdet er vores

Læs mere