Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat"

Transkript

1 Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: 15. februar 2005 Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Niels Bo Lauridsen Ove Engstrøm, Jens Himmelstrup, Birger Jensen,, Niels Bo Lauridsen, Torben Nielsen

2 Indholdsfortegnelse Til behandling for åbne døre 18. Lokalplan 41.27, ny lokalplan med udvidelse af rammer for opførelse af musikhus. 19. Oplæg til Monumentpolitik for Svendborg Kommune fra 1. januar Opførelse af enfamilieshus og carport på Karl Madsensvej Indretning af 5 lejligheder på ejendommen Stågerupvej Dispensation fra lokalplanens bestemmelser om byggefelt for opførelse af enfamilieshus på Vestervangen Dispensation fra lokalplanen til opførelse af enfamilieshus på Karl Madsensvej Godkendelse af litication på byggemodning erhvervsgrunde i 2.etape af Smedegårdsvej Til behandling for lukkede døre 25. Meddelelser fra afdelingen. 26. Eventuelt.

3 Til behandling for åbne døre 18. Lokalplan 41.27, ny lokalplan med udvidelse af rammer for opførelse af musikhus. Sagsfremstilling Ved brev af 9. marts har Ollerup Efterskole Sang & Musik søgt om udarbejdelse af ny lokalplan for at give mulighed for yderligere byggeri../. Ansøgning med tegning vedlagt. Forud har der ved 2 byggesager, først ved opførelse af nyt fyrrum samt cykelskur i foråret 2000 og senere ved opførelse af en ekstra lærerbolig ultimo 2001, været drøftet behov for en ny lokalplan. Den nugældende plan er udarbejdet i 1989, da der var håndværkerskole på stedet, og den nuværende efterskole har således ikke haft indflydelse på de muligheder, denne plan giver. Nugældende plan giver rig mulighed for mere bebyggelse, men de byggefelter der er udlagt passer ikke ind i den nuværende skoles behov. Felterne ligger på den nuværende sportsplads. Der er en stor grund til ejendommen, og der kan findes anden plads til en sportsplads, men skolen ønsker ikke, at arealet med den karakteristiske store parklignende have spoleres. Teknik & Miljøafdelingen har været til møde med bestyrelse for at drøfte mulighederne, og her har vi drøftet det projekt, der nu søges om. Visionerne blev også drøftet med det daværende Teknik & Miljøudvalg ved et besøg på skolen den 4. april Det var 2 lærerboliger ud over den der blev givet tilladelse til primo 2002 i den sydvestlige del af grunden og et musikhus i den nordvestlige del af grunden../. Dagsordenpunkter fra 2000 og 2001 med tilsagn vedlægges. Projektet indeholder redskabsrum, nye cykelskure, nogle lokaler til undervisning, gangarealer og en musiksal, der også kan bruges som idrætshal. Samlet skal der bygges ca. 900 m 2. Redskabsrum og cykelskur og en del af undervisningslokalerne ligger på skolens nuværende grund, og heraf ligger redskabsrummene inden for de afstukne byggefelter. Resten er tænkt opført på et tilkøbt areal fra naboens mark. Der regnes med et køb på 2200 til 2500 m 2, og der er lavet en aftale med ejeren, betinget af, at planen kan gennemføres. I nordskellet, hvor der skal bygges og tillægges et areal, er der et skråning med et fald på ca. 3 til 4 m., og dette terrænspring er planlagt udnyttet ved bygningens disponering. På den nuværende egen grund får bygningerne en facadehøjde på 3 til 4 m. og neden for skråningen en facadehøjde på 6 til 7 m. På mødet vil der være en større tegning og afdelingen vil gennemgå planen. Ved Teknik & Miljøafdelingens møde med skolen har vi drøftet, hvordan planen i øvrigt skal udformes. Skolen har peget på, at det er vigtigt, at der ikke udlægges stramme byggefelter, der kun lige dækker de nuværende ønsker, men ønsker et samlet byggeflet på grunden, hvor kun afstand til naboskel er begrænsende. Mængden af byggeri skal alene begrænses ved en bebyggelsesprocent, gerne som den nugældende på 40 %. Skolen har dog forudsat, at den flotte park sikres ved, at der her bliver forbud mod byggeri. Samme princip er anvendt ved lokalplanen for Den Frie Lærerskole.

4 Ansøgningen drøftes og Teknik & Miljøafdelingen udarbejder en plan som indeholder de muligheder der er peget på. De nuværende bevarende bestemmelser for den gamle hovedbygning og haveanlæg fastholdes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Ansøger bedes argumentere for at en udvidelse af området er nødvendig. Ligeledes skal der skitseres andre udvidelsesbehov, herunder behov for parkering. Forslagene skal visualiseres. Teknik & Miljøudvalget har på et nyt møde uddybet udvalgets afgørelse, og vi har drøftet det videre forløb hen imod et lokalplanforslag. Vi har aftalt at udvalget mødes med skolen og dennes arkitekt på skolen kl. 13,10 for at høre om projektet og de visioner der ligger bag projektet og den placering skolen har ønsket. Der er fælles transport fra kommunekontoret kl 13, og his nogle af medlemmer kører direkte vil jeg gerne vide det. Skolen har sendt en uddybning af deres ønsker, der vedlægges. Der skulle også komme noget fra arkitekten, og det mailes ud når det er kommet. Bilag: Svar på ansøgning om dispensation til lærerbolig (44166) Lokalplan ny bebyggelsesplan (39222) Ansøgning om tilladelse til opførelse af cykelskur og redskabshus uden for byggefelter på ejendommen Svendborgvej 10. (5356) 41.27/skitseprojekt Ollerup efterskole (125149) Svendborgvej 10/musikhus (132566) Beskrivelse af udvidelse med musikhus fra Clausen og Weber (132716) Oplæg fra Clausen og Weber, diagram i bebyggelsesplanen (132715) Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Der kan arbejdes videre med en plan som giver de muligheder skolen ønsker. Der skal undersøges muligheder for at arealet mellem Gymnastikhøjskolens fodboldbane og Håndværkerskolen kan inddrages i planlægningen for etablering af parkering fælles for de 3 store skoler i Ollerup. Også skolens eget areal øst for parken skal søges inddraget. Udvalget ønsker, at der kan skabes bedre rum omkring det kommende musikhus ved, at det flyttes længere mod vest, og der åbners op for et åbent kig mod nord i den akse skolen har lagt op til. Aksen bør også flyttes lidt mod vest, så den danner en centerlinie i det eksisterende og fremtidige elevkompleks, så der kan bygges symmetrisk om aksen. Arkitektfirmaet Clausen og Weber har nu udarbejdet et skitseprojekt med plantegninger og facader, og Teknik og Miljøafdelingen har fotograferet i området omkring skolen, for at kunne vise projektet i landskabet. Ved at køre rundt i landskabet viser det sig yderst vanskeligt at se den planlagte tilbygning i landskabet fra offentlig vej eller de nærmeste naboers opholdsarealer. På mødet vil Teknik og Miljøafdelingen vise en fotoserie, der anskueliggør dette.

5 Kun fra 1 ejendom, et stykke nede på marken bag ved Svendborgvej 12, er det muligt at se bygningen i fuld skala. Herfra er det taget nogle billeder og bygningerne er lagt ind. Teknik og Miljøafdelingen kan arbejde videre med et forslag til lokalplan, der muliggør projektet, som det er nu. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Teknik- og Miljøudvalget ønsker et forslag til disponering af hele grunden, inden der tages stilling til det videre arbejde med lokalplanen. Placering af den nye bygning uden for de eksisterende rammer kan accepteres, men af hensyn til symmetrien omkring de eksisterende bygninger bør musikhuset rykkes yderligere mod vest. Ollerup Efterskole, Sang & Musik er sammen med deres arkitekt inviteret til mødet for at drøfte planens indhold. Udvalget har haft nogle ønsker til grundens disponering og placering af bygninger, og derfor skal følgende punkter afklares med skolen: 1. Muligheder for udvidelse og placering af disse, herunder - skal der udlægges byggefelter eller skal der udlægges byggeområder? 2. Inddragelse af Sandkrogens areal mellem skolen og sportspladsen til parkering? 3. Inddragelse af skolens areal øst for skolen? 4. Plan for disponering af hele skolens område. Teknik og Miljøafdelingen har møde den 11. februar med alle skolerne i området og ejerne af Sandkrogen, og til udvalgsmødet vil der være et bud på ønsker og muligheder vedr. 2. Repræsentanter for Ollerup Efterskole kommer til mødet kl Efter samtale med skolen blev de overordnede rammer for den kommende lokalplan fastlagt, og Teknik- og Miljøafdelingen udarbejder et forslag til lokalplan. 19. Oplæg til Monumentpolitik for Svendborg Kommune fra 1. januar Sagsfremstilling

6 Foreningen for Bygnings- og landskabskultur for Sydfyn har send nævnte oplæg. Foreningens hensigt er, at der skal besluttes en politik for området. Baggrunden er, at der gennem tiden dukker sager op, når der skal opsættes et monument / kunstværk, eller det er på tale at ændre på noget eller helt at fjerne et monument / kunstværk. Foreningen er gået lidt videre end kunst og nævner i eksempelsamlingen også gadeinventar. Fra side 14 og frem har foreningen nævnt nogle eksempler på politikker for monomenter. Der kan måske sættes spørgsmål ved enkelte eller peges på andre, men det er i første omgang tænkt som et oplæg til debat. Teknik og Miljøafdelingen ser positivt på initiativet, og kan støtte, at der sættes gang i et sådan arbejde. Vi har i Egebjerg Kommune ikke haft de store sager der har givet en offentlig debat, men der kan nævnes eksempler på, hvor en politik på området havde være nyttig. F. eks: Handels- og Håndværkerforeningens plan for en teglværksskulptur ved kirkepladsen i Stenstrup Gymnastikhøjskolens plan for fornyelse af kunst ved skolen Bestemmelser for opstilling af tekniske anlæg i nærheden af eksisterende monumenter Vedligeholdelse af eksisterende monumenter og arealerne omkring. Som argument for at komme i gang nu kan nævnes, at lokale forhold bedst tilgodeses, hvis en registrering og et oplæg startes nu, men imod taler, at der med den forestående sammenlæ gning er nok af opgaver at tage fat på. Egebjerg Kommune vil gerne medvirke i en plan for monumenter inden for området og turistforeningen inddrages, hvis dette ikke allerede er tilfældet. Bilag: oplæg til Monumentpolitik ( 3945) Indstilling godkendt. 20. Opførelse af enfamilieshus og carport på Karl Madsensvej 7. Sagsfremstilling Der er søgt om tilladelse til opførelse af et typehus fabrikat Eurodan-huse på grunden.

7 Endvidere er søgt om tilladelse til opførelse af 46 m 2 carport med fladt tag. Carporten placeres indenfor byggefeltet. Efter lokalplanens bestemmelser skal alt byggeri, som placeres indenfor byggefeltet, udføres med en taghældning på mellem 30 og 45 grader. Udenfor byggefeltet kan placeres mindre bygninger med fladt tag, såfremt det passer ind i den helhed, der søges skabt med lokalplanen. Ansøger henviser til at der på Karl Madsensvej 2 er opført et brændeskur med fladt tag indenfor byggefeltet Afdelingens bemæ rkninger: Enfamiliehuset: Efter teknik- og miljøafdelingens skøn passer huset ikke ind i den stil, som lokalplanen lægger op til. Traditionelle parcelhuses byggestil er ikke den stil, som har været ønsket på Karl Madsensvej. Carporten: Det brændeskur, som ansøger henviser til, er omfattet af bygningsreglementets undtagelsesbestemmelser, idet det er under 10 m 2. Der kan opføres indtil 2 bygninger under 10 m 2 uden byggetilladelse. Byggelovens bestemmelser og bestemmelserne efter lokalplanen skal dog overholdes. I næsten alle kommunens lokalplaner er der nævnt undtagelsesbestemmelser om udseende og placering for garager, carporte og udhuse med et samlet areal på under 50 m 2. Indenfor en afstand af 2,5 m fra skel skal højden af garager, carporte og udhuse være under 2,5 m. Såfremt bestemmelsen om tagform fastholdes, betyder dette, at disse bygninger skal placeres mindst 2,5 m fra skel. Udvalget bedes diskutere om det ansøgte enfamiliehus passer ind i den stil, der lægges op til i lokalplanen. Afdelingen indstiller at principperne i lokalplanen fastholdes. Der meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelse om tagform for garager, carporte og udhuse med et samlet areal på under 50 m 2, således at der inden for byggefeltet kan opføres sådanne bygninger med fladt tag. Intentionerne i lokalplanen skal efterleves, og der skal fremsendes et nyt projekt i overensstemmelse med lokalplanens intentioner. 21. Indretning af 5 lejligheder på ejendommen Stågerupvej 31. Sagsfremstilling Der søges om indretning af 5 lejligheder på ejendommen.

8 Ejendommen består i dag af 1 bolig med et bebygget areal på 171 m 2 og 6 udhuse (tidligere driftsbygninger) med et bebygget areal på 667 m 2. 5 af bygningerne er sammenbygget og omkranset om en gårdsplads, medens de sidste 2 bygninger er fritliggende. Ejendommen har indtil 1998 været landbrugsejendom, men er nu vurderet som enfamiliehus med 1 bolig og har et grundareal på 4502 m 2. Ansøger har 2 forslag til placering af lejlighederne: Forslag 1: Den nordlige længe (Bolig 171 m 2 ) og den nordvestlige længe (107 m 2 ) nedrives og genopføres således, at stuehuset er placeres med en større afstand til naboskel. Forslag 2: Som forslag 1, dog afkortes den nordlige længde således at den nordlige bolig får større haveareal. I begge forslag bibeholdes bygningernes omkransning af gårdspladsen. Afdelingens bemærkninger: Naboejendommen Stågerupvej 33 har indtil 2002 været en landbrugsejendom med dyrehold. Men er i dag udstykket som enfamiliehus og jorden er frastykket til Stågerupvej 17. Der har ikke været dyrehold på Stågerupvej 33 efter foråret Gyllebeholderen, som hørte til Stågerupvej 33, hører nu under Stågerupvej 17. Gyllebeholderen opfylder afstandskravet i husdyrgødningsbekendtgørelsen på 30 m til naboskel, idet afstanden er 35 m. Gyllebeholderen er placeret ca. 65 m nordvest fra nærmeste bolig på Stågerupvej 31. Afstanden til landbrug med dyrehold er 400 m til Stågerupvej 54 og 700 m til Stågerupvej 17. Begge har svinehold. Ny beboelse skal placeres mindst 300 m fra svinehold iht. Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Der kan opstå miljøkonflikter pga. gyllebeholderen og udbringning af gylle. Området skal offentligt kloakeres ifølge spildevandsplanen. Efter planloven 37 kan bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker og en bolig samt lager og kontorformål såfremt virksomheden eller boligen etableres i bestående bygninger, der ikke er opført inden for de seneste 5 år. Der meddeles tilladelse efter planloven til indretning af i alt 5 boliger på ejendommen ud fra forslag 2, og således at byggearbejdet kan påbegyndes, når der er mulighed for tilslutning til offentlig kloak af ejendommen. Udvalget finder, at bygningerne er i så ringe stand, at der ikke er tale om genanvendelse af eksisterende bygningsmasse. Der meddeles afslag på det ansøgte, men udvalget kan give tilladelse til genopførelse af een bolig uden zonetilladelse, hvis den opføres i nærheden af eksisterende bolig.

9 21. Dispensation fra lokalplanens bestemmelser om byggefelt for opførelse af enfamilieshus på Vestervangen 84. Sagsfremstilling På ejendommen Vestervangen 84 søges om dispensation fra lokalplan nr s bestemmelse om byggefelt. Byggefeltet for ejendommen er på 5 m mod nord, øst og vest og 2,5 m mod syd. Enfamiliehuset ønskes placeret, så der er 4 m til nordskellet. For næsten alle grundene i lokalplanens område er der et byggefelt, som er placeret 5 m fra skel. Dette betyder, at det er vanskeligt at placere et enfamiliehus på en fornuftig måde, ligesom det lille byggefelt ikke giver mulighed for en varieret placering - alle huse skal placeres midt på grunden. Dispensationsansøgningen er sendt til naboorientering blandt beboerne i det pågældende vænge. Der meddeles dispensation fra bestemmelsen, således at enfamiliehuset kan placeres 4,o m fra nordskellet mod kravet om 5 m afstand, og teknik- og miljøafdelingen bemyndiges til ud fra en konkret vurdering at give dispensationer fremover svarende til kravene i bygningsreglementet. Godkendt. 23. Dispensation fra lokalplanen til opførelse af enfamilieshus på Karl Madsensvej 8. Sagsfremstilling. På ejendommen ønskes opført et enfamiliehus som længdehus i 1 etage med lodret træbeklædning 1 på 2 og med tagbeklædning af matsorte betontagsten. Der søges om dispensation fra kravet i lokalplanen: 1) om at taget skal udføres med halv- eller helvalm. 2) om at enfamiliehuset skal placeres i byggefeltet. Ansøgers begrundelse: Ad 1) Ønsker loft til kip og ovenlysvinduer i den ene ende af huset, hvilket ikke er muligt med valmede gavle. Ad 2) Ønsker et stort vinduesareal mod syd af hensyn til lys og varmeforbrug. Derfor er huset placeret med gavlen mod vejskel. Pga. offentlig kloak kan der ikke bygges nær ved vejen. Afdelingens vurdering:

10 Ad 1) Det er væsentligt for områdets karakter, at husene udføres med valmede gavle. I lokalplanens område er opført 3 ejendomme. De 2 har halvvalm. Det 3. hus er uden halvvalm, men dette er udført arkitekttonisk og kvalitetsmæssigt, så det passer ind i området. Ad 2) Byggefeltet går fra vejskel og 25 m ind på grunden. Afstanden fra vejskel til fjerneste hjørne af huset er 29 m. Langs med vejskellet går der en offentlig kloakledning, og der må ikke bygges nærmere end 2,5 m fra denne ledning Der meddeles afslag på ansøgningen, således at huset skal udføres med valmede gavle. Der meddeles dispensation fra det 25 m byggefelt pga. den offentlige kloaklednings placering. Intentionerne i lokalplanen skal efterleves, og der skal fremsendes et nyt projekt i overensstemmelse med lokalplanens intentioner. 24. Godkendelse af licitation på byggemodning erhvervsgrunde i 2.etape af Smedegårdsvej. Sagsfremstilling. Teknik og Miljøafdelingen har fredag den 11. februar 2005 afholdt licitation på udførelse af anlægsarbejdet i anden etape af Smedegårdsvej Resultatet af licitationen vil foreligge til mødet. Teknik- og Miljøudvalgets møde den Hans H. Pedersen, Gislev antages som den billigste.

11

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 01-december-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Ishøj kommune Plan, Bygge og Miljøcenter Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Torslunde 2/32014 Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Efter den uheldige proces omkring manglende

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:30-19:55 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:30-19:35 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget 05-02-2012 Dato 5. februar 2013 Tid 15:00 Sted ML Fasanvej 1 NB. Fraværende Erik Sørensen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen (V) Paul Rode

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9-0109

LOKALPLAN NR. 9-0109 LOKALPLAN NR. 9-0109 Kær-Ormstoft - landsbyområde SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 E-mail raadhus@sonderborg. dk Lokalplan nr. 9-0109

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening. RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. Natur-

Læs mere

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé:

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé: Hvidbog Indsigelser til Tillæg 2009.12 og lokalplanforslag 565 for énfamiliehus på Fiskopvej 35. Endelig vedtagelse med forslag til rettelser/imødekommelse af indsigelser. Lokalplanforslaget har været

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Nørhald kommune August 2003 Fremlagt i offentlig debat fra 17. september til 12. november 2003. Endeligt

Læs mere

BYGGERI I LANDZONE - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

BYGGERI I LANDZONE - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. - EN VEJLEDNING Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N BYGGERI I LANDZONE Vejledningshæfte om BYGGERI

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-06-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-06-2015 17:00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning3

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Køb og salg af nedlagte landbrug. Guide til konsulenter

Køb og salg af nedlagte landbrug. Guide til konsulenter Køb og salg af nedlagte landbrug Guide til konsulenter Indholdsfortegnelse Køb og salg af nedlagte landbrug Guide til konsulenter Indledning... 4 Baggrund... 4 Formål... 4 Sådan læses vejledningen... 6

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring SKANDERBORG KOMMUNE - Boliger og medborgerhus i Tørring Lokalplan for to boligparceller og et medborgerhus i det nord-vestlige Tørring. Februar 2014 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1052 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium v/anders Kau Petersen Birketinget 10 8000 Århus C Tlf.: 2635 2369 Hjemmeside: Marselis.net e-mail: anderskau@gmail.com blog: lokalplan942.blogspot.dk Aarhus Kommune 24. marts 2013 Planlægning og Byggeri

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd.

Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd. Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd. Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Ditte og Ronni Hansen. Gyldenstens

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Referat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Tirsdag den 21. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Olesen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 15-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumannns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Referat. Mødedato: 18. januar 2006. Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Udsendelsesdato: 19.1.06. Afbud fra: Fraværende:

Referat. Mødedato: 18. januar 2006. Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Udsendelsesdato: 19.1.06. Afbud fra: Fraværende: Referat Mødedato: 18. januar 2006 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Kl. 18.00 Kl. 19.00 Byrådssalen, Tingvej 17, 8543 Hornslet Udsendelsesdato: 19.1.06 Afbud fra: Torben Langballe

Læs mere

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts 2009. December

Læs mere

Forslag af 24. juni 2014. Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37

Forslag af 24. juni 2014. Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37 Forslag af 24. juni 2014 Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby Kommuneplantillæg nr. 12 Lokalplan 5.3 Lokalplanlægning Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer

Læs mere

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01 Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplaners indhold Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Lovgrundlag

Læs mere