HbA1c som nyt diagnosekriterium for diabetes - hvord Månedsskrift for praktisk lægegerning Sep 2012; 90: Side

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HbA1c som nyt diagnosekriterium for diabetes - hvord Månedsskrift for praktisk lægegerning Sep 2012; 90: Side 681-681"

Transkript

1 HbA1c som nyt diagnosekriterium for diabetes - hvord Månedsskrift for praktisk lægegerning Sep 2012; 90: Side Månedsskriftet Artikel, af Jette Kolding Kristensen, Thomas Drivsholm. Jette Kolding Kristensen er praktiserende læge, ph.d. og lektor ved Afdeling for Alm praktiserende læge, ph.d. og lektor ved Afdeling for Almen Medicin og Forskningse Begge forfattere er med i skrivegruppen bag DSAM s kliniske vejledning om type 2 WHO anbefalede i 2011, at HbA 1c blev indført som diagnostisk kriterium med et dia (1). I Danmark valgte Sundhedsstyrelsen i februar 2012 at følge de nye WHO-krite primært diagnostisk redskab i almen praksis. Ændringen betyder, at vi kun i enkel foretage oral glukosebelastningstest. På mange måder betyder dette derfor en lett gennemgår forfatterne, hvordan det skal håndteres i hverdagen. HbA 1c afspejler det gennemsnitlige plasmaglukoseniveau i en forudgående perio standardiseret internationalt, både analytisk og biologisk variabilitet er lille, ligesom forberedelse. Målingen kan derfor udføres på ethvert tidspunkt af dagen. Et diagno måling primært for at udelukke forbytninger af blodprøver. HbA 1c til diagnostisk br patientnære apparater p.t. kvalitetsmæssigt lever op til gældende kvalitetskrav. S primærsektoren (SKUP) kvalitetsvurderer løbende apparatur, og anbefalede appar HbA 1c bør tolkes med varsomhed ved akut opstået sygdom hos såve så hurtigt, at HbA 1c ikke når at stige, før patienten får klassiske symptomer. De ny man i almen praksis selvfølgelig skal kunne måle et akut blodsukker. Ved alment p diabetes, hvor man har behov for hurtig afklaring af differentialdiagnostiske muligh analysere dette i praksis. Håndtering og tolkning af blodsukker på patientnært app vejledning for type 2-diabetes (2). Hvornår skal vi anvende HbA 1c med særlig omtanke? Ved HbA 1c -analysen måler man, hvor meget glukose der bindes irreversibelt til ery påvirkes af en række genetiske, hæmatologiske og andre sygdomsrelaterede fakto erytrocytternes levetid, er fejlkilder, der kan give anledning til falsk forhøjede eller ses som følge af en stigning i den gennemsnitlige erytrocytlevetid og kan forekomm jern og vitamin B12-mangel, ved nyresvigt med mangelfuld syntese af erytropoiet ved graviditet og alkoholisme. Ved splenektomi stiger HbA 1c ligeledes som følge af en øget forekomst af reticulocytter i kredsløbet reducere den gennemsnitlige erytr ses ved hæmolytisk anæmi, efter administration af EPO hos blandt andet patienter lagre af jern og vitamin B12. Hæmolyse forårsaget af spleno-megali, reumatoid ar ribavirin og dapson kan ligeledes medføre nedsat HbA 1c (3). Ovenstående kan umid kan bruges som diagnostisk test. Før HbA 1c -niveauet påvirkes væsentligt af ovenst oftest vil være klinisk erkendt. Talrige hæmoglobinopatier, som kan påvirke HbA 1c, danske befolkning og hvis, da mest almindeligt hos personer af afrikansk, asiatisk være opmærksom på, at det diagnostiske kriterium for gestationel diabetes mellitu svangerskabsdiabetes, defineres som nedsat glukosetolerans (IGT), der debuterer

2 Diagnosen GDM stilles ved en totimers oral glukosebelastning (OGTT) med 75 g gl for GDM Hvad nu med patienter, som har fået diagnosen diabetes på bag aldrig har haft et HbA 1c -niveau? 6,5% (48 mmol/mol)? De fleste praktiserende læger har i de seneste år på baggrund af de hidtidige gluk diabetes, som efter de nye kriterier»nu ikke har diabetes«! Dette umiddelbare dile indførelsen af de nye diagnostiske kriterier reelt udgør: Det er ikke nødvendigvis d forskellige diagnostiske kriterier, ligesom en relativt tidligt stillet diagnose efter de nogle diabetespatienter reelt aldrig har haft et HbA 1c -niveau over det aktuelle diag (6,5%). De er opsporet på et relativt tidligt tidspunkt i sygdomsudviklingen. Baggr i artiklen»nye diagnostiske kriterier for diabetes: Hvorfor?«i dette nummer af MP gang er stillet, har man type 2-diabetes livslangt. Diagnosen er således permanen efter de nye kriterier, eller på et tidspunkt hvor de gamle kriterier var gældende, o nonfarmakologisk og/eller farmakologisk behandling har opnået et HbA 1c -niveau un mmol/mol (6,5%). Hvad nu med patienter med HbA 1c < 6,5%? Som det fremgår ovenfor, har de nye diagnostiske kriterier for type 2-diabetes den ville have fået stillet diagnosen diabetes, i dag ikke opfylder kriterierne. Herudover tidligere fik konstateret nedsat glukosetoleranse (IGT) og impaired fasting glycaem øget risiko for udvikling af diabetes også har en øget risiko for udvikling af hjerte-k betyder, at disse grupper fremadrettet ikke opspores. Internationalt diskuterer ma definerer et nærdiabetisk glykæmisk HbA 1c -niveau, som afgrænser gruppen af pati hjerte-kar-sygdom. Beslutningen afspejler en balancegang imellem på den ene sid ubetydelig øget risiko for udvikling af sygdom og død og på den anden side at und mennesker. Man ved i dag, at stigende HbA 1c, entydigt er associeret med øget risik stigning i HbA 1c på 5 mmol/mol (1%) stiger risikoen for død med ca. 25% uafhæng (5). Sammenlignet med personer med et HbA 1c -niveau < 37 mmol/mol (5,5%) er 77% i området mmol/mol (6,0-6,4%) og 23% i området mmol/mol ( eneste mål, hverken for øget risiko for hjerte-kar-sygdom eller type 2-diabetes (7) den enkelte patient, hvor vi også inddrager information om øvrige risikofaktorer fo blodtryk, sikrer en kvalificeret risikovurdering af sygdom og død. Ud fra disse betra (5,7-6,4%) af American Diabetes Association som et højrisikoniveau (8), mens en

3 området HbA 1c mmol/mol (6,0-6,4%). Der er således på nuværende tidspun Selvom disse forskelle kan synes små, omfatter f.eks. gruppen med et HbA 1c -nivea antal mennesker. I Danmark har Sundhedsstyrelsen meldt ud, at et HbA 1c -niveau i betragte som et højrisikoniveau, som bør medføre en årlig revurdering af patiente almen praksis har et meget stort fokus på patientgruppen med et nærdiabetisk Hb diagnostiske kriterier at sætte mere til, end vi vinder sundhedsmæssigt på populat kombination af HbA 1c over 42 mmol/mol (? 6,0%) og/eller en hjerte-kar-risikoscor de personer, som enten havde diabetes efter gamle diagnosekriterier eller havde ø anbefales det, at alle patienter med et HbA 1c -niveau på mmol/mol (6,0-6,4% hjerte-kar-sygdom samt vejledes i livsstilsændringer. P.t. gøres dette bedst ved sy Evaluation (SCORE)-systemet (www.heart-score.org), se Figur 1. Den skitserede a Diabetesstyregruppe, som bakker op om denne tilgang. Aktiv omlægning af livssti sygdomsudviklingen formodes at have stor betydning for sygdomsforløbet. Der for livstilsintervention af personer med IGT og IFG kan forhale udviklingen til diabetes med et HbA 1c -niveau < 48 mmol/mol (6,5%) eksisterer dog ikke i øjeblikket. Der e behandling med metformin, henholdsvis acarbose, kan forhale udviklingen til diabe effektivt som en intensiv livstilsintervention (10, 11). Der eksisterer på nuværende patienter med nærdiabetisk glykæmisk HbA 1c -niveau. Farmakologisk behandling m diabetes er etableret. Opsporing hvem skal vi fokusere på? Der foreligger evidens for at intensiv medicinsk behandling af hyperglykæmi, hype hos patienter med diabetes (12). Opsporing med henblik på tidlig intervention er i Befolkningsscreening for type 2-diabetes frarådes på grund af usikker viden om de Det anbefales regelmæssigt med 1-3 års interval at undersøge nedenstående højri Kendt hjerte-kar-sygdom Der er her tale om dels patienter med symptomgivende akut myokardieinfarkt, apoplexia cerebri/transitorisk cerebral iskæsmi og claudicat hypertension eller dyslipidæmi. Valg af behandlingsmål og -regime hos personer i 2-diabetes eller ej. Herudover anbefales det at have fokus på personer med flere r rygning, svær overvægt (BMI? 30 kg/m²), familiær disposition til hjerte-kar-sygd mikroalbuminuri. Gestationel diabetes mellitus Godt 3% af de gravide i Danmark langt de fleste forsvinder den nedsatte glukosetolerans igen umiddelbart efter føds for at få type 2-diabetes. Cirka 40% af de kvinder, der har haft GDM, får senere i risiko betyder, at kvinderne efterfølgende livsvarigt bør tilbydes opfølgende unders HbA 1c. Polycystisk ovariesyndrom Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) er den hyppig anslået prævalens på 5-10%. Tilstanden er associeret med abdominal fedme og m fundet, at hyppigheden af diabetes var fem gange højere hos personer med PCOS

4 (14). Etniske minoritetsgrupper Diabetes forekommer hyppigt i mange etniske minorite undersøgelser fundet, at 12-20% af voksne indvandrere og efterkommere fra Asie er flere forskellige faktorer, der antages at bidrage til de etniske forskelle i forekom en væsentlig årsag til den høje forekomst af diabetes i indvandrergrupperne. I en indvandrerne fra disse lande er svært overvægtige mod 11% af de etniske danske Skizofreni og bipolar lidelse Adskillige studier har vist, at forekomsten af??diabet skizofreni end i den generelle population (17). Ligeledes er forekomsten af??diabe med bipolar sygdom end i den almindelige befolkning (17). Baggrunden for denne genetiske faktorer og livsstilsfaktorer, såvel som behandlingsspecifikke virkninger. sandsynligvis en stor del af den forøgede risiko. Derudover har in vitro- og dyrefor virkning på insulinsekretion og insulinresistens (17). Anvendelse af datafangst og r indkaldelse af disse patientgrupper til regelmæssigt undersøgelse med 1-3 års me angivet. analysis of published data from 20 studies of individuels followed for European prospective investigation into cancer in Norfolk. Ann Intern Med 20 individuals with type 2 diabetes detected by screening (ADDITION-Europe): a interventions: a 7 year follow-up of a high-risk screening programme for diab Litteratur 1. Use of glycated haemoglobin (HbA 1c ) in the diagnosis of diabetes mellitus. Ab WHO/NMH/CHP/CPM/11.1. Geneve: World Health Organization, DSAM. Type 2 diabetes i almen praksis. En evidensbaseret vejledning. Køben 3. Gallagher JE, Roith D, Bloomgarden Z. Review of hemoglobin A( 1c ) in the man 4. Coutinho M, Gerstein H, Wang Y et al. The relationship between glucose and 5. Khaw KT, Wareham N, Bingham S et al. Association of hemoglobin A 1c with ca 6. Selvin E, Steffes MW, Zhu H et al. Glycated hemoglobin, diabetes, and cardio 2010;362: Griffin SJ, Borch-Johnsen K, Davies MJ et al. Effect of early intensive multifac American Diabetes Association. Diagnosis and classification of diabetes mellit 9. Lauritzen T, Sandbæk A, Skriver MV et al. HbA 1c and cardiovascular risk score Diabetologia 2011;54: Li G, Zhang P, Wang J et al. The long-term effect of lifestyle interventions to Prevention Study: a 20-year follow-up study. Lancet 2008;371: Knowler WC, Barrett-Connor E, Fowler SE et al. Reduction in the incidence of metformin. N Engl J Med 2002;346: Tight blood pressure control and risk of macrovascular and microvascular com

5 Prospective Diabetes Study Group. BMJ 1998;317: Published erratum statement from the European Psychiatric Association (EPA), supported by the (EASD) and the European Society of Cardiology (ESC). European Psychiatry Lauenborg J, Hansen T, Jensen DM et al. Increasing incidence of diabetes aft Danish population. Diabetes Care 2004;27: Glintborg D, Rungby J, Eskildsen P et al. Endokrinologisk udredning, behandl Ugeskr Læger 2010;172: Kristensen JK, Bak JF, Wittrup I et al. Diabetes prevalence and diabetes care to a Danish population. Prim Care Diabetes 2007;1: Singhammer J. Etniske minoriteters sundhed. Region Midtjylland: Center For 17. De Hert M, Dekker JM, Wood D et al. Cardiovascular disease and diabetes in ICPC Koder T90 Sukkersyge/diabetes mellitus Kommentarer Skrevet af Kristian Arendrup d kl. 17:10 : Hvorledes kan jeg printe f.eks figur 1. side 685 Mpl Nr 9 ud?? [Tilføj kommentar]

et metabolisk syndrom

et metabolisk syndrom Type 2-diabetes et metabolisk syndrom Tobak Lipider Hblc Blodtryk Vægt Fysisk aktivitet Nyrepåvikning Hjerte-kar-sygdom Dansk Selskab for lmen Medicin 2012 Type 2-diabetes et metabolisk syndrom Dansk Selskab

Læs mere

1 Indledning 9. 2 Normal blodsukkerregulering og udvikling af type 2-diabetes 19. 3 Behandlingen af type 2-diabetes generelt 49

1 Indledning 9. 2 Normal blodsukkerregulering og udvikling af type 2-diabetes 19. 3 Behandlingen af type 2-diabetes generelt 49 Indhold Forord 7 1 Indledning 9 2 Normal blodsukkerregulering og udvikling af type 2-diabetes 19 3 Behandlingen af type 2-diabetes generelt 49 4 Farmakologisk behandling af type 2-diabetes 63 5 Kirurgisk

Læs mere

Type 2-diabetes i almen praksis

Type 2-diabetes i almen praksis Klinisk vejledning Type 2-diabetes i almen praksis En evidensbaseret vejledning Dansk selskab for almen medicin - 2004 Type 2-diabetes i almen praksis En evidensbaseret vejledning (2004) Denne vejledning

Læs mere

Diabetes. Hvad er diabetes?

Diabetes. Hvad er diabetes? Diabetes 11 n Antallet af personer med kendt diabetes i Danmark i 2006 er ca. 200.000. n Omkring 2025 vil dette være steget til 250-300.000. n Næsten lige så mange har diabetes uden at vide det. n Globalt

Læs mere

Aktiviteter Hvad står der i kalenderen? Historie Diabetes. Tema HbA1c fremtidens diagnostiske test ved Diabetes

Aktiviteter Hvad står der i kalenderen? Historie Diabetes. Tema HbA1c fremtidens diagnostiske test ved Diabetes Vitenskapelig artikkel Vitenskapelig artikkel Siemens Hovedkontor Internationalt Siemens Healthcare Hovedkontor Internationalt Siemens AG Wittelsbacherplatz 2 D-80333 Munich Germany Siemens AG Healthcare

Læs mere

Forløbsprogram for type 2 diabetes

Forløbsprogram for type 2 diabetes Forløbsprogram for type 2 diabetes 2. udgave revideret oktober 2012 Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for type 2 diabetes 2. udgave revideret oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2.

Læs mere

Guidelines for. type 2-diabetes. En fælles behandlingsvejledning med enslydende kliniske behandlingsmål

Guidelines for. type 2-diabetes. En fælles behandlingsvejledning med enslydende kliniske behandlingsmål Guidelines for type 2-diabetes En fælles behandlingsvejledning med enslydende kliniske behandlingsmål indhold Forord... 3 Farmakologisk behandling af type 2-diabates... 4 Insulinbehandling af patienter

Læs mere

Øger glucocorticoid behandling risikoen for Diabetes Mellitus type 2.

Øger glucocorticoid behandling risikoen for Diabetes Mellitus type 2. Øger glucocorticoid behandling risikoen for Diabetes Mellitus type 2. Forskningsopgave -et litteraturstudie foråret 2013 Af Pernille Damsted, Tina Schnoor og Lotte Brogaard Vejleder: Jette Kolding Kristensen

Læs mere

Type 2-diabetes Medicinsk teknologivurdering af screening, diagnostik og behandling

Type 2-diabetes Medicinsk teknologivurdering af screening, diagnostik og behandling Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Type 2-diabetes Medicinsk teknologivurdering af screening, diagnostik og behandling Medicinsk Teknologivurdering 2003; 5(1) Type 2-diabetes. Medicinsk

Læs mere

Godkendt på Sandbjergmødet 2014. Gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening og diagnose.

Godkendt på Sandbjergmødet 2014. Gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening og diagnose. Godkendt på Sandbjergmødet 2014 Gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening og diagnose. På Sandbjergmødet januar 2012 blev flere delelementer af nedenstående guidelineforslag vedtaget samtidig med,

Læs mere

Forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis. Supplerende specifik forebyggelsesindsats samt aftalt forebyggelseskonsultation.

Forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis. Supplerende specifik forebyggelsesindsats samt aftalt forebyggelseskonsultation. Forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis. Supplerende specifik forebyggelsesindsats samt aftalt forebyggelseskonsultation. (2304) +(0106) - Et mindre litteraturstudie af baggrunden for implementering

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab

Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk og Dansk Endokrinologisk Selskab Diabetes og Hjertesygdom DCS vejledning 2008. Nr. 2 Diabetes og hjertesygdom DCS vejledning 2008. Nr.2 Udgivet august 2008 af :

Læs mere

Forløbsprogram for type 2 diabetes

Forløbsprogram for type 2 diabetes Forløbsprogram for type 2 diabetes Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for type 2 diabetes Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Baggrund...6 2.1 Type 2 diabetes...7 3. Forløbsprogrammets patientgruppe...9

Læs mere

Screening. Hvad er screening?

Screening. Hvad er screening? Screening 27 n Screening er systematiserede undersøgelser af hele befolkningen eller nærmere udvalgte befolkningsgrupper. n Screening kan vedrøre et tidligt stadium af en sygdom eller en risikofaktor.

Læs mere

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen.

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Aktuelle retningslinier er udarbejdet i perioden maj-december

Læs mere

Insulinbehandling af patienter med type 2-diabetes. 2014 revision

Insulinbehandling af patienter med type 2-diabetes. 2014 revision Insulinbehandling af patienter med type 2-diabetes 2014 revision 1 Insulinbehandling af patienter med type 2-diabetes Berit Lassen 1, Jens Sandahl Christiansen 2, Torsten Lauritzen 1, Leif Breum 2, Thomas

Læs mere

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Indholdsfortegnelse Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Baggrundsartikler Fedme er et alvorligt samfundsproblem... 4 Fedme er socialt skævt fordelt... 8 Indsatsen i dag slår ikke

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDVALGTE SUNDHEDSFAGLIGE INDSATSER VED REHABILITERING TIL PATIENTER MED TYPE 2 DIABETES

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDVALGTE SUNDHEDSFAGLIGE INDSATSER VED REHABILITERING TIL PATIENTER MED TYPE 2 DIABETES NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDVALGTE SUNDHEDSFAGLIGE INDSATSER VED REHABILITERING TIL PATIENTER MED TYPE 2 DIABETES 2015 Titel National klinisk retningslinje for udvalgte sundhedsfaglige indsatser

Læs mere

Alkohol og livsstilssygdomme

Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Kjeld Hermansen Erik Berg Schmidt Anne Tjønneland Janne S. Tolstrup Morten Grønbæk Alkohol og livsstilssygdomme

Læs mere

Psykisk sygdom og ændringer i livsstil

Psykisk sygdom og ændringer i livsstil en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk Psykisk sygdom og ændringer i livsstil af Merete Nordentoft Jesper Krogh Peter Lange Ane Moltke

Læs mere

FAKD S R AMMEPLANER DIÆTBEHANDLING VED GESTATIONEL DIABETES MELITUS

FAKD S R AMMEPLANER DIÆTBEHANDLING VED GESTATIONEL DIABETES MELITUS FAKD S R AMMEPLANER Rammeplanen er revideret for FaKD s kvalitetsikringsudvalg af Louise Skovbjerg Jensen, Maria Jørgensen og Maria Bechmann Christensen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING...3

Læs mere

Livsstilsbehandling af overvægt og fedme

Livsstilsbehandling af overvægt og fedme Livsstilsbehandling af overvægt og fedme Et litteraturstudie Helle Max Martin Ann Nielsen PUBLIKATION APRIL 2012 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595 2100 København Ø Tlf. +45 35 29

Læs mere

TEMA: Diabetes Glykæmisk index i blandede måltider Carbohydrate Counting Proteinreduceret diæt hos type 1 diabetikere...

TEMA: Diabetes Glykæmisk index i blandede måltider Carbohydrate Counting Proteinreduceret diæt hos type 1 diabetikere... TEMA: Diabetes Glykæmisk index i blandede måltider Carbohydrate Counting Proteinreduceret diæt hos type 1 diabetikere... NO. 68. APRIL 2004. 12. ÅRGANG Foreningen af Kliniske Diætister SEKRETARIAT Foreningen

Læs mere

GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE

GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE 2005 Genstandsgrænser for voksne Genstandsgrænser for voksne Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 Kbh. S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: Alkohol, genstandsgrænser Elektronisk

Læs mere

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase DHRD. Dokumentalistrapport

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase DHRD. Dokumentalistrapport Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase DHRD Dokumentalistrapport Version 1.2 Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING... 3 HØRINGSVAR OG ÆNDRINGER FRA VERSION 1.0 TIL VERSION 1.1... 4 ÆNDRINGER FRA VERSION

Læs mere

Overvægt og fedme. Definition og klassifikation

Overvægt og fedme. Definition og klassifikation Overvægt og fedme 21 n Fedme er en hastigt voksende trussel mod folkesundheden og er på vej til at udgøre et af de væsentligste sundhedsproblemer i verden. n Fedme udgør et alvorligt sundhedsproblem på

Læs mere

OTTE FOLKESYGDOMME - FOREKOMST OG UDVIKLING

OTTE FOLKESYGDOMME - FOREKOMST OG UDVIKLING OTTE FOLKESYGDOMME - FOREKOMST OG UDVIKLING Hjertekar-sygdomme Type 2-diabetes Osteoporose Muskel- og skeletsygdomme Overfølsomhedssygdomme Psykiske lidelser Kronisk obstruktiv lungesygdom Cancer Udarbejdet

Læs mere

Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet 19 n Fysisk inaktivitet øger risikoen for en række sygdomme, først og fremmest hjerte-kar-sygdomme, type 2-diabetes, muskel- og skeletsygdomme, brystkræft, kræft i tyktarm og psykiske

Læs mere

Kontinuerlig Glukose Monitorering

Kontinuerlig Glukose Monitorering Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 172 Offentligt Kontinuerlig Glukose Monitorering En rapport udarbejdet af en arbejdsgruppe under Dansk Endokrinologisk Selskab og Dansk Pædiatrisk

Læs mere

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS)

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) Titel Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) Forfattere Navn: Mubeena Aziz Stilling: Reservelæge Arbejdssted: Hillerød Navn: Pia erthelsen Stilling: Reservelæge Arbejdssted: Kolding Navn: Heidi Christiansen

Læs mere