Sundhedsadfærdens betydning for sygdomsbyrde og ulighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsadfærdens betydning for sygdomsbyrde og ulighed"

Transkript

1 Finn Diderichsen Sundhedsadfærdens betydning for sygdomsbyrde og ulighed Michael 2006; 3:Suppl 3: Der er stor forskel på folkesundheden i Danmark og Norge, og det er ikke noget nyt fænomen. Allerede ved århundredeskiftet for 100 år siden var spædbarnsdødeligheden i Danmark 50% højere end i Norge, trods det at Danmark da havde et BNP som også var ca. 50% højere end Norge. Da havde Norge ligesom Sverige en i forhold til sin økonomiske udvikling usædvanlig lav spædbarnsdødelighed. Om vi ser på de samfund som, i dag 100 år senere, har en økonomisk niveau som Norge havde da, Indien f.eks., er spædbarnsdødelighed der på samme niveau eller lidt lavere. I Danmark var sundhedsforholdene mere lig hvad man da fandt i det øvrige Europa. Også på senere år har sundhedspolitikkens evne at omsætte landenes økonomiske vækst til sundhed været meget forskellig i de nordiske lande og øvrige Europa. Figur 1 illustrerer dette, da vi på X-aksen har den stigende velstand målt som BNP i købekraftsjusterede USD og efter Y-aksen har middellevetiden. Kurverne omfatter perioden og hvert punkt markerer en femårs periode. De viser at mens England og Sverige (og mange andre europæiske lande) har kunnet omsætte en real stigning i BNP på USD til ca. 5,0 års øget middellevetid, lykkedes det kun Danmark og Norge at omsætte samme økonomiske udvikling til 2,7 år s længere middellevetid. Norge udgik dog 1960 fra en allerede lang middellevetid, og har haft en betydeligt hurtigere økonomisk vækst at omsætte. I perioden var forskellene særlig udtalt. I Danmark var stigningen 2,1 år per USD mens den var 8,6 år i Sverige og 6,5 år i England. Om man kan måle den samlede sundhedspolitiks effektivitet i disse termer er konklusionen dog, at dansk sundhedspolitik har været relativ ineffektiv. Udviklingen illustrerer også det vigtige faktum at en avanceret universel velfærdsstat, som den de Skandinaviske lande har, er en bidragende forud- 32 M ICHAEL 2006; 3: SUPPLEMENT 3

2 Figur 1. Middellevetid som en funktion af velstandsøgning målt som BNP i PPP justerede USD per indbygger. Hvert punkt repræsenterer et femårsinterval i perioden (1) DK kort uddannelse NO kort uddannelse DK lang uddannelse NO lang uddannelse Figur 2. Dødelighed per 1000 for mænd år. Danmark og Norge (2). L IVSSTIL OG HELSE I D ANMARK OG N ORGE 33

3 sætning, måske også nødvendig, men langt fra en tilstrækkelig forudsætning for en positiv sundhedsudvikling. Samtidig som middellevetiden nu stiger støt i begge lande har den sociale ulighed i dødelighed også tiltaget. Og det ikke kun i relative termer, hvilket man kan forvente når dødeligheden totalt mindsker, men også målt som den absolutte forskel mellem højt og lavt uddannedes dødelighed. I Danmark er denne tendens mest udtalt. Norge og Danmark ligner derved flere andre europæiske lande (fig 2). Sundhedsadfærdens rolle Årsagerne til den forskelligartede udvikling i de to lande ligger næppe først og fremmest i hvilke ressourcer der har stået til rådighed for sundhedsvæsenet. De har været omkring 8% af BNP i alle de tre skandinaviske lande i flere decennier. Forklaringen må søges i andre dele af årsagskæden og i andre dele af sundhedspolitikken. Sygdomsmønstret i et land har årsagskæder som går fra den økonomiske udvikling, udformning af bolig-, social- og arbejdsmarkedspolitik, regulering af arbejdsforhold og miljø, markedsføring og lovgivning på vigtige forbrugsområder inkl. det som er sundhedsrelevant adfærd i forhold til alkohol, kost, tobak, narkotika mm. Skal man vurdere forskellige sygdomsårsagers inkl. de adfærdsrelateredes bidrag til folkesundheden i et samfund står man overfor det problem at en given risikofaktor som f.eks. tobaksrygning eller fysisk inaktivitet har effekt på mange forskellige sygdomme som hver for sig har meget forskellige konsekvenser i termer af dødsfald i forskellige aldre, mere eller mindre langvarige sygdomstilstande med meget varierende konsekvenser i form af nedsat funktionsevne og livskvalitet. Nogle risikofaktorer har desuden både positive og negative effekter (alkohol). Der er derfor et stort behov af at kunne måle forskellige sygdomme i en «fælles valuta», så at effekterne kan adderes. De af Verdensbanken og WHO udviklede mål på sygdomsbyrde opfylder dette behov og WHO har nylig i sin Europæiske folkesundhedsrapport beregnet sygdomsbyrden for de største sygdomme og risikofaktorer for både Danmark og Norge. Disability adjusted life years DALYs beregner tabte leveår i for tidlig død og nedsat funktionsevne. Den beregner tabte leveår ved hvert dødsfald som restlevetid for den aktuelle alder i en befolkning hvor middellevetid ved fødslen på 80 år for mænd og 82,5 år for kvinder. Tabte leveår i nedsat funktionsevne beregnes for hver sygdom incidens multipliceret med gennemsnitlig varighed af sygdommens forskellige stadier, samt for hvert stadium en vægt mellem 0 (rask) og 1 (død) som angiver graden af livskvalitet og funktionsevne. Alvorlig depression med en prevalens på ca. 3 % og en funktionsvægt på 0,6 bliver således den sygdom 34 M ICHAEL 2006; 3: SUPPLEMENT 3

4 Tabel 1. Sygdomsbyrden (DALY per 1000 indbyggere) for de 9 største sygdomme i Danmark og Norge 2002 (3). Danmark Norge Depression 11,4 10,2 Iskæmisk hjertesygdom 8,6 8,7 Kronisk obstruktiv lungesygdom 10,7 5,1 Cerebrovaskulær sygdom 6,6 5,6 Alkoholisme 6,6 3,4 Lungekræft 4,8 3,3 Alzheimer og anden demens 4,7 4,7 Hørenedsættelse 4,4 4,1 Tyk- og endetarms kræft 3,3 2,8 Alle sygdomme og skader 140,2 114,3 som har den største sygdomsbyrde i alle de nordiske lande (tabel 1). Den næststørste sygdom er iskæmisk hjertesygdom som trods store mindskninger stadig står for % af dødeligheden i disse lande. I Danmark har kronisk obstruktiv sygdom øget voldsomt i den senere tid, ikke mindst blandt kvinder og repræsenter nu en meget stor sygdomsbyrde. Alkoholisme udgør også en stor gruppe særlig i Danmark. Sammen med demens og depression er psykiske problem således en tung del af sygdomsbyrden. Tabel 1 viser også at sygdomsbyrden totalt er mere end 20 % større i Danmark sammenlignet med Norge, men at forskellen mellem de to lande kun delvis forklares af forskelle i de ni største diagnoser. For at kunne vurdere det nærmest bagvedliggende led i årsagskæden behøver vi beregne den ætiologiske fraktion for forskellige sygdomsårsager. Det kræver kundskab om forekomsten og effekten af risikofaktorerne. Den epidemiologiske kundskab om effekten af de forskellige risikofaktorer er i stor udstrækning sygdomsspecifik. Og om man derfor for hvert af et større antal diagnoser beregner den andel af sygdomsbyrde som kan tilskrives hver enkelt af de største risikofaktorer og derefter adderer effekten kan man få en vurdering af forskellige sygdomsårsager andel af sygdomsbyrden. En aktuel beregning for Danmark og Norge findes gengivet i tabel 2. Vi ser her at tobak er den i særklasse største risikofaktor. Man skal da notere at disse tal gælder den andel af dagens sygdomsbyrde som kan tilskrives gårdagens eksponeringsforhold. Den forskel i sygdomsbyrde L IVSSTIL OG HELSE I D ANMARK OG N ORGE 35

5 Tabel 2. Sygdomsbyrden beregnet som DALY per 1000 som kan tilskrives 9 store risikofaktorer i Danmark og Norge 2002 (3). Danmark Norge Tobak 24,8 13,5 Højt blodtryk 7,0 8,9 Højt BMI 8,8 7,0 Højt kolesterol 7,6 8,0 Alkohol 10,1 4,8 Fysisk inaktivitet 3,8 3,3 Narkotika 2,2 3,5 Lavt frugt/grønt indtag 2,5 2,2 Usikker sex 1,4 0,9 mellem Danmark og Norge som vi så i tabel 1 kan til over 2/3 forklares af forskelle i rygning og alkohol to faktorer som længe har været påvirkelige med flere evidensbaserede sundhedspolitiske værktøj. Selvom det næppe forrykker konklusionen om disse to risikofaktorers dominerende rolle er der flere vigtige metodeovervejelser knyttet til denne type af beregninger: For det første forudsætter teknikken at der findes gode studier om effekten på alle de store folkesygdomme hvilket f.eks. ikke gælder for mange psykosociale faktorer og andre miljøfaktorer. De optræder derfor ikke på denne liste selvom de måske står for en nok så stor sygdomsbyrde. Flere sociale og økonomiske årsager befinder sig også langt tilbage i årsagskæderne og virker delvis gennem de nævnte faktorer. Metoden er også følsom for valg af den ueksponerede referencegruppe (4). Tallene er formentlig også en undervurdering fordi beregningerne kun bygger på beregning af den ætiologiske fraktion af incidensen. Flere af risikofaktorer forlænger også sygdommens varighed og forværrer effekten på funktionsevnen og disse to forhold indgår sygdomsbyrdeberegningen. Flere af risikofaktorerne påvirker desuden hinandens forekomst og effekt: fysisk inaktivitet påvirker f.eks. både blodtryk og overvægt, hvilke indebær at tallene i tabel 2 ikke kan summeres. Som nævnt afspejler disse tal, hvilken andel af dagens sygdomsbyrde som kan tilskrives gårdagens eksponering, og ikke det, som måske er nok så interessant: hvordan dagens risikofaktor eksponering vil påvirke fremtiden sygdomsmønster. Det sidste er uden tvivl det mest relevante for prioritering af dagens og morgendagens forebyggende arbejde. En sådan beregning giver lavere værdier for de risikofak- 36 M ICHAEL 2006; 3: SUPPLEMENT 3

6 Tabel 3. Rangordning af de 10 største sygdomsgrupper efter deres bidrag til sygdomsbyrden i gennemsnit og den til sociale ulighed målt i absolutte tal som slope index of inequality i DALYs. Sverige (5). Diagnose Gennemsnit Ulighed Iskæmisk hjertesygdom 1 1 Deprerssion og angst 2 2 Cerebrovaskulær sygdom 3 5 Alzheimer og anden demens 4 7 Selvmord 5 4 Alkoholisme 6 3 Astma og kronisk obstr. lungesygdom 7 9 Psykoser ekskl. Schizofreni 8 10 Lungekræft 9 8 Nakke skulder besvær 10 6 torer hvor forekomsten har mindsket på senere år (f.eks. tobaksrygning) og en højere værdi for de som øger (f.eks. overvægt). At sundhedsadfærd står for en meget stor del af sygdomsbyrden i begge lande er der således ingen tvivl om og dermed heller ikke om at interventioner mod disse eksponeringer skulle have stor effekt på folkesundheden. Men gælder det samme om vi særlig efterstræber at mindske den sociale ulighed i helbred? Både det danske og norske samfund og de aktuelle regeringsprogrammer prioriterer at mindske den sociale ulighed i sundhed, men i hvilken udstrækning kræver det andre prioriteringer, ikke kun med henblik på målgrupper men også hvad gælder valget af risikofaktorer? Man kan først og fremmest konstatere, at når man har gjort forsøg at beregne hvilke sygdomme som skaber kløften i sygdomsbyrde mellem socialgrupperne, bliver listen over de 10 største sygdomme identisk med listen over de ti største sygdomme beregnet ud fra befolkningens gennemsnit selvom rangordningen er lidt forskellig. Tallene i tabel 3 er hentede fra en national sygdomsbyrdeberegning fra Sverige i 1990erne. Nogen tilsvarende studie findes hverken for Danmark eller Norge. Men selvom listen over de vigtigste sygdomme ikke skiller sig voldsomt ad kan risiko faktorernes bidrag godt gøre det. Om dette findes det ingen studier gjort. Lad os derfor se på et par regneeksempel. Det har ofte blevet hævdet at de traditionelle risikofaktorer langt fra forklarer hele den sociale ulighed i dødelighed og ikke engang i hjertekar- L IVSSTIL OG HELSE I D ANMARK OG N ORGE 37

7 Tabel 4. Eksempel på effekt af en intervention (før efter beregnet som impact fraction) mod ulighed i sundhed. Effekten af risikofaktoren på sygdommen er sat til RR=3 i begge grupper. Andel eksponerede i % Sygdomsforekomst per Før Efter Før Efter Gruppe I Gruppe II RR II / I 1,50 1,53 RD II I sygdomme. Men det afhænger helt af hvordan man måler uligheden. Måler man den relativt som en ratio mellem socialgruppernes sygdomsforekomst er påstanden korrekt, men måler man uligheden som en differens i absolutte tal er den ikke korrekt. Set fra et folkesundhedspolitisk perspektiv er den absolutte ulighed målt i faktisk forskel i sygdomsforekomst måske det mest interessante idet det afspejler hvor mange sygdomstilfælde uligheden faktisk skaber. Vil en intervention som reducerer gennemsnittet også reducere uligheden? Tabel 4 illustrerer dette. Vi har her et konstrueret eksempel med to lige store socialgrupper I og II i befolkningen. Socialgruppe II har som udgangspunkt noget højere sygdomsforekomst og er også mere eksponerede for risikofaktoren. Eksemplet illustrer at en bred intervention som mindsker eksponeringen med 10 procentenheder lige meget i begge grupper. Det fremgår at den relative ulighed da faktisk stiger lidt fra 1,50 til 1,53 mens den absolutte ulighed mindsker fra 200 til 182 dvs. med 9 %. Samtidig mindsker sygeligheden totalt i befolkningen med 13 %. Her mindsker altså både gennemsnit og ulighed i absolutte tal, men måler man den sidste med et relativt mål ser man ikke effekten. Det er kun i den situation, som desværre ikke er helt ualmindelig, hvor eksponeringen i den allerede mindre eksponerede socialgruppe I mindsker mest, at man kan få en effekt på gennemsnittet uden reduktion af uligheden. Mindsker man f.eks. eksponeringen i gruppe I med 13 procentenheder til 7 % i eksemplet i tabel 4, får man en situation hvor gennemsnittet mindsker med 15 %, mens den relative ulighed øger til 1,61 og den absolutte ulighed er uforandret. Det afgørende er således hvordan den absolutte forskel i eksponeringen ændres. I eksem- 38 M ICHAEL 2006; 3: SUPPLEMENT 3

8 plet er den relative effekt (RR) sat til samme værdi i de to grupper (RR=3), hvilket også er den almindeligste situation (6). Det indebærer med andre ord at effekterne af socialgruppe og risikofaktor optræder multiplikativt og dermed ikke additivt. Den absolutte effekt er altså større i socialgruppe II og der er i den forstand en øget sårbarhed for effekten af risikofaktoren i socialgruppe II. Litteratur 1. World Health Chart. 2. Mackenbach JP, Bos V, Andersen O et al. Widening socioeconomic inequalities in mortality in six Western European countries. Int J Epidemiol 2003;32: European Health Report. Geneva: WHO, Ezzati M, Lopez A, Rodgers A, Murray C. Comparative quantification of health risks : global and regional burden of disease attributable to selected major risk factors. Geneva: World Health Organization, Ljung R, Peterson S, Hallqvist J et al. Socioeconomic differences in the burden of disease in Sweden. Bull World Health Organ 2005; 83: Schnohr C, Hojbjerre L, Riegels M et al. Does educational level influence the effects of smoking, alcohol, physical activity, and obesity on mortality? A prospective population study. Scand J Publ Health. 2004; 32: Finn Diderichsen Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Blegdamsvej 3 DK-2200 København N Danmark L IVSSTIL OG HELSE I D ANMARK OG N ORGE 39

At prioritere social ulighed i sundhed

At prioritere social ulighed i sundhed At prioritere social ulighed i sundhed analysestrategi og resultater for Københavns Kommune Finn Diderichsen Maria Habroe Else Nygaard Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet November

Læs mere

Folkesundhedsrapport 2005. for Københavns Kommune

Folkesundhedsrapport 2005. for Københavns Kommune Folkesundhedsrapport 2005 for Københavns Kommune Folkesundhedsrapport 2005 for Københavns Kommune Udarbejdet af: Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet for: Sundhedsstaben, Sundhedsforvaltningen,

Læs mere

kø b e n h av n s u n i versitet Ulighed i sundhed Årsager og Indsatser

kø b e n h av n s u n i versitet Ulighed i sundhed Årsager og Indsatser kø b e n h av n s u n i versitet Ulighed i sundhed Årsager og Indsatser 2011 Ulighed i Sundhed årsager og indsatser Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Sociale forskelle. n Reduktion af social ulighed er et vigtigt mål i forebyggelsesprogrammet Sund hele livet.

Sociale forskelle. n Reduktion af social ulighed er et vigtigt mål i forebyggelsesprogrammet Sund hele livet. Sociale forskelle 33 n Reduktion af social ulighed er et vigtigt mål i forebyggelsesprogrammet Sund hele livet. n Social ulighed peger i retning af uretfærdighed, mens sociale forskelle refererer til noget

Læs mere

Reducere ulighed i sundhed - hvad skal prioriteres

Reducere ulighed i sundhed - hvad skal prioriteres Reducere ulighed i sundhed - hvad skal prioriteres Finn Diderichsen Professor dr.med. Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for socialmedicin Københavns Universitet Dias 1 100 års politisk og videnskabelig

Læs mere

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Betydningen af rygning og alkohol Knud Juel & Mette Bjerrum Koch Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, marts 213 2 Indledning Siden

Læs mere

Forebyggelse er fremtiden

Forebyggelse er fremtiden Forebyggelse er fremtiden et forslag til en National handleplan for sundhedsfremme og forebyggelse 2007 2011 Forebyggelse er fremtiden et forslag til en National handleplan for sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark

Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark Risikofaktorer og folkesundhed Knud Juel Jan Sørensen Henrik Brønnum-Hansen Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen Risikofaktorer Risikofaktorer og og folkesundhed folkesundhed Knud Juel Jan Sørensen Henrik

Læs mere

Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1. Indholdsfortegnelse

Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1. Indholdsfortegnelse Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1 Indholdsfortegnelse 0 Læsevejledning... 4 1 Sammenfatning... 5 2 Baggrund og indsamling af data... 7 2.1 Baggrund og formål... 7 2.2 Indsamling af data...

Læs mere

Om at prioritere sundhedsarbejdet

Om at prioritere sundhedsarbejdet Om at prioritere sundhedsarbejdet Om at prioritere sundhedsarbejdet INDHOLD Forord 4 8 12 14 18 20 24 28 32 Udfordringer i det kommunale prioriteringsarbejde Af Lars Iversen, sundhedsudvalgsformand, Hørsholm

Læs mere

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år Dødeligheden i gennem 1 år Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere end svenske mænd og franske kvinder? Knud Juel gennem Dødeligheden i 1 år Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere

Læs mere

Hvorfor dør vi først?

Hvorfor dør vi først? Årsagsundersøgelsen Meget af den gængse viden om ulighed i sundhed er forældet og præget af myter. Derfor er der brug for en offentlig debat, der både er mere omfattende og mere dybtgående end hidtil,

Læs mere

LIGHED I SUNDHED. Artikelsamling om lighed i sundhed og fænomenets betydning i det danske samfund

LIGHED I SUNDHED. Artikelsamling om lighed i sundhed og fænomenets betydning i det danske samfund LIGHED I SUNDHED Artikelsamling om lighed i sundhed og fænomenets betydning i det danske samfund Lighed i sundhed Artikelsamling om lighed i sundhed og fænomenets betydning i det danske samfund Sund By

Læs mere

2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune

2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune 2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune Danmarks sundhedsvæsen er under kolossalt pres. Udfordringen med at få styr på udgifterne og samtidig imødegå den stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser er en

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel. Social ulighed. i sundhed, sygelighed og trivsel 2010 og udviklingen siden 1987

Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel. Social ulighed. i sundhed, sygelighed og trivsel 2010 og udviklingen siden 1987 Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Social ulighed i sundhed, sygelighed og trivsel 21 og udviklingen siden 1987 Social ulighed i sundhed, sygelighed og trivsel 21 og udviklingen siden 1987 Mette

Læs mere

1. Arbejde, sundhed og livsstil

1. Arbejde, sundhed og livsstil 1. Arbejde, sundhed og livsstil 1.1 Sammenfatning 31 1.2 Bedre helbred alligevel flere offentligt forsørgede 32 1.3 Negative helbredskonsekvenser af at stå uden arbejde 55 1.1 Sammenfatning Dansk helbred

Læs mere

Børn og unges mentale helbred. en rapport fra. vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø. vff@dadl.dk www.vidensraad.

Børn og unges mentale helbred. en rapport fra. vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø. vff@dadl.dk www.vidensraad. en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk Børn og unges mentale helbred af Pernille Due Finn Diderichsen Charlotte Meilstrup Merete Nordentoft

Læs mere

Børn og unges dødelighed

Børn og unges dødelighed MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Børn og unges dødelighed Vibeke Borchsenius Jan V. Hansen Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www.

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Alkohol og livsstilssygdomme

Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Kjeld Hermansen Erik Berg Schmidt Anne Tjønneland Janne S. Tolstrup Morten Grønbæk Alkohol og livsstilssygdomme

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

SYGDOMSBYRDEN I I I DANMARK

SYGDOMSBYRDEN I I I DANMARK SEPTEMBER 2015 SYGDOMSBYRDEN I I I DANMARK Sygdomme SYGDOMSBYRDEN I DANMARK SYGDOMME Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Publikationen citeres således:

Læs mere

GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE

GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE 2005 Genstandsgrænser for voksne Genstandsgrænser for voksne Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 Kbh. S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: Alkohol, genstandsgrænser Elektronisk

Læs mere

13-12-2013. Sundhedsøkonomiske gevinster ved foreningsidrætten under DIF

13-12-2013. Sundhedsøkonomiske gevinster ved foreningsidrætten under DIF 13-12-2013 Sundhedsøkonomiske gevinster ved foreningsidrætten under DIF For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2010. Helbred, arbejdsliv og offentlig forsørgelse

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2010. Helbred, arbejdsliv og offentlig forsørgelse ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 21 Helbred, arbejdsliv og offentlig forsørgelse Arbejdsmarkedsrapport 21 Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) består af 13 arbejdsgiverorganisationer inden for

Læs mere

Kræft. Hvad er kræft?

Kræft. Hvad er kræft? Kræft 6 n Kræft er mange forskellige sygdomme, alle karakteriseret ved uhæmmet cellevækst. De fleste kræftformer er multifaktorielt betingede. n Rygning, overvægt, fysisk inaktivitet, kost, alkohol og

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

Livsstil, sundhed og kræft

Livsstil, sundhed og kræft Livsstil, sundhed og kræft Redaktør Per Kim Nielsen Forfattere: Anja Olsen, Anne Tjønneland, Caroline Winkel, Christina Funch Lassen, Christoffer Johansen, Claus Zachariae, Gerda Engholm, Gert Nielsen,

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg AMI Rapport PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN Rapport til BAR Service og tjenesteydelser Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet, København 2004 Passiv rygning 1 AMI Rapport Passiv

Læs mere