Et godt børneliv et fælles ansvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et godt børneliv et fælles ansvar"

Transkript

1 Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen

2 Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det strategiske udviklingsprogram Et godt børneliv et fælles ansvar. Indenfor denne ramme vil mange projekter, centrale og decentrale arbejdsgrupper være med til at virkeliggøre målene for dette udviklingsprogram. 1. Formål og baggrund for Et godt børneliv et fælles ansvar Der er truffet en politisk beslutning i de tre udvalg: Skole- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget om, at der igangsættes et flerårigt centralt ledet og støttet udviklingsprogram Et godt børneliv et fælles ansvar, som skal være rammen om individuelle decentrale udviklingsprojekter. Formål Formålet med udviklingsprogrammet er at støtte sundhedsplejen, PPR, dag- og fritidsinstitutioner samt skoler i bestræbelserne på, at børn og unge med særlige behov (0 18 år) kan blive længst muligt i normalmiljøet: i eget hjem, i egen daginstitution og på egen skole, og at deres generelle og specifikke behov bliver tilgodeset bedst muligt. Der skal i højere grad end nu: tages udgangspunkt i de yngste børns (0-5 år) nære relationer og behov for stabile og trygge voksne, der er vigtige for udvikling af barnets bevidsthed og følelsesliv. tages udgangspunkt i de muligheder og styrkesider, som børn og unge har. skabes mulighed for, at alle børn og unge får en plads i et forpligtende fællesskab med kammerater og voksne. udvikles rummelige lege- og læringsmiljøer, der vægter mangfoldighed og forskellighed i indsatsen for at inkludere flere børn og unge, og hvor den pædagogiske praksis tager hensyn til, at mennesker lærer og udvikler sig på forskellige måder. fokuseres på udvikling af børnenes og de unges personlige og sociale/kulturelle kompetencer (deres adfærd, kontakt/relationer og deres trivsel). Baggrund Igennem flere år har Ballerup Kommune haft fokus på at skabe mere rummelighed i dagtilbud og skoler. Her har hensigten været at sikre flere børns og elevers forbliven i normalmiljøet. På trods af disse bestræbelser er omfanget af børn og elever, der bliver henvist til specialpædagogisk bistand og specialundervisning steget mærkbart. Ved en opgørelse i sidste halvdel af 2004 kan vi konstatere, at 31,5% af eleverne fra 6 16 år har modtaget et særligt tilbud, hvor specialundervisningsressourcer har været anvendt (fra den mindst indgribende form til den mest vidtgående form). Endvidere var der i skoleåret % af de kommende børnehaveklasseelever, der fik udsat deres skolegang.

3 2. Indsatser Resultatmål 1) Der skal ske en analyse af igangværende initiativer. 2) Der skal ske en generel fokusering på den pædagogiske praksis og virkelighed, som børnene deltager i for at få videreudviklet et mere anerkendende barneperspektiv, der kan bidrage til en bredere forståelsesramme for børn som helhed. 3) Der skal især fokuseres på de menneskelige samspil dvs. de indbyrdes relationer mellem barnvoksen, voksen-voksen og barnbarn. 4) Der skal arbejdes på at sikre kontinuitet og sammenhæng i børnenes og de unges liv. 5) Der skal videreudvikles mere fleksible lege-/lærings- og undervisningsmiljøer. Dette skal ske på baggrund af en videreudvikling af institutionskulturer, der forbinder teori og praksis. Her skal der tages afsæt i arbejdet med de skolepolitiske mål, i udvikling af Der gennemføres fokusgruppeinterview med sundhedsplejen, alle skoler, institutioner, PPR og PC. Interviewene analyseres mhp. at få skabt et overblik over planlagte projekter og interessenternes idéer og tanker i relation til udviklingsprogrammet. Dette sker i dialog med alle interessenter ved fx informationsmøder, dialogmøder, seminarer, konferencer, projektledermøder, netværksmøder samt via efter- og videreuddannelse. Pædagoger, pædagogmedhjælpere, lærere og andre professionelle har fokus på det menneskelige samspil og de indbyrdes relationer. Dette sker i den pædagogiske praksis, i undervisningen og kvalificeres på efter og videreuddannelseskurser for fx: Ressourcepersoner som fx AKT-lærere og projektledere Støtteteamet/PPR Sundhedsplejen Ledere i skoler og institutioner Lærere og pædagoger til fælles praksisudvikling Evt. videreuddannelse på PD-niveau for enkelte medarbejdere (2 moduler) Der skal ske en videndeling mellem de professionelle og forældrene om børnene ved alle overgange fra institution til institution. Dette kan fx ske ved at udvikle samtaleark, der udfyldes af forældre og de professionelle, eller ved en mundtlig formidling på konferencer om de enkelte børn. Der kan fx også arbejdes med Den røde tråd, kuffertmetoden eller anden form for portfolio. Der skal gennemføres en analyse af, hvorfor 17 % af børnene får skoleudsættelse. Der skal være afprøvet forskellige eksempler på fleksible lege-, lærings- og undervisningsmiljøer.

4 læreplaner i børnehaverne, i de kommende læreplaner for fritidshjem/-ordninger, den kommende ungepolitik, de kommende institutionspolitiske mål. 6) Udviklingsprogrammet skal tilvejebringe et fælles afsæt for koordination, erfarings- og videndeling m.v. i sundhedsplejen, daginstitutioner, skole og PPR. 7) PPR, Børn & Unge samt Job & Familie skal foretage en revurdering af ressourseanvendelsen til specialundervisning og specialpædagogiske foranstaltninger såvel centralt som decentralt. 8) Der skal ske en ændring af PPRs arbejde i forhold til en mere konsultativ rolle bl.a. i relation til børns adfærd, kontakt og trivsel. Der etableres lokale projektnetværk, der har fokus på samme udviklingsområde. Netværkene for de projekter, der er godkendt juni 2005, skal være etableret senest september Der afholdes en årlig konference om De gode fortællinger, hvor projektledere fortæller om deres erfaringer. Der etableres fælles tværfaglige fora som afsæt for koordination, erfaringsudveksling og videndeling med henblik på tidlig indsats overfor sårbare familier. PPR, Børn & Unge samt Job & Familie foretager en undersøgelse af de indtil nu anvendte ressourcer, hvorefter resultaterne analyseres, og der stilles forslag til en ændring af ressourceanvendelsen. Dette drøftes med interessenterne. Dette sker via PPRs omorganiseringsprojekt, der bl.a. indebærer en distriktsopdeling og tværfaglige team omkring distrikterne. Dette projekt forløber i tre år. 3. Programmets succeskriterier Under programmet vil der blive gennemført en række projekter. De skal leve op til et eller flere af følgende kriterier for at kunne deltage i programmet: Der fokuseres på at udvikle den pædagogiske praksis og de lokale miljøer, som børnene deltager i med henblik på at skabe øget rummelighed. Der videreudvikles et mere anerkendende barneperspektiv, der kan bidrage til en bredere forståelsesramme for børn og unge som helhed. Der tages udgangspunkt i de muligheder og styrkesider, som de enkelte børn og unge har. Der arbejdes på, at alle børn og unge får en plads i et forpligtende fællesskab med kammerater og voksne. Der etableres lege-, lærings- og undervisningsmiljøer, der i højere grad end ellers vægter mangfoldighed og forskellighed i indsatsen for at inkludere flere børn og elever, her tænkes blandt andet på en videreudvikling af fleksible læringsformer og undervisningsmiljøer. Den pædagogiske praksis skal tage større hensyn til, at mennesker lærer på forskellige måder. Der fokuseres på udvikling af børnenes og de unges personlige og sociale kompetencer i øvrigt: deres adfærd, kontakt/relationer og deres trivsel.

5 Der sikres en større grad af kontinuitet og sammenhæng i børnenes og de unges liv. Det sikres, at børn og unge medinddrages i projekternes planlægning og gennemførelse afpasset børnenes/de unges udvikling. Når de udviklingsprogrammet afsluttes efter fem år, skal nedenstående succeskriterier gerne være opfyldt: Alle professionelle, der arbejder med børn og unge i Ballerup Kommune, har fået et mere anerkendende barnesyn. Den pædagogiske praksis er blevet mere rummelig. Der er færre indstillinger til PPR til specialundervisning og specialpædagogiske foranstaltninger (indstillingsprocenten skal over tid falde til 15 % til den almene specialundervisning og 3 % til den vidtgående specialundervisning.) At der er udviklet et fælles værktøj/en fælles metode til registrering af den specialpædagogiske virksomhed opgjort i antal elever og ressourceforbrug. Færre børn henvises til anbringelse udenfor hjemmet/kommunen. Faldende udgifter til specialundervisning og specialpædagogiske foranstaltninger de frigivne ressourcer skal understøtte rummeligheden i den almene daginstitution og skole mfl.. Det tværfaglige samarbejde mellem Job & Familie, sundhedsplejen, PPR samt skoler, institutioner mfl. er blevet videreudviklet, så der er øget samarbejde omkring de enkelte børn og unge, hvorved hjælp og støtte kan gives hurtigere, mere målrettet og bedre koordineret. 4. Programmets relation til Ballerup Kommunes politikker mv. Programmet tager afsæt i det børnesyn, der udtrykkes i Ballerup Kommunes børnepolitik, integrationspolitikken, de kommende institutionspolitiske mål, den kommende ungepolitik samt de skolepolitiske mål. Under programmet vil der blive tilknyttet flere forskellige projekter. 5. Organisering af programmet Programmet er organiseret med en programejer, en programledelse, en styregruppe, en programgruppe med centrale arbejdsgrupper samt de decentrale projekter. Desuden indgår en følgegruppe med alle interessenterne. (Se bilag 1) De enkelte aktørers navne og interessenterne i de forskellige dele af programmets organisering fremgår af bilag 2. Opgave- og ansvarsfordeling for de enkelte elementer i programmet fremgår af bilag Tidsplan Udviklingsprogrammet forløber over fem år fra 2004 til Der gennemføres fire faser: Idéfase, planlægningsfase, gennemførelsesfase og en afsluttende fase med evaluering og perspektivering i programmet og i de enkelte projekter. Idéfasen og planlægningsfasen for projekterne skal i skoleåret opfattes som et beredskabsår, hvor: allerede igangsatte projekter fortsætter deres arbejde justeret i forhold til udviklingsprogrammet. allerede planlagte projekter igangsættes. øvrige projekter planlægges mhp. start august Se Tidsplan, bilag 4, Milepælsplan, bilag 5 og Kommunikationsplan, bilag Overdragelse efter programmets ophør På baggrund af erfaringerne undervejs, midtvejsevalueringen samt de afsluttende evalueringer i 2009 træffer Ballerup Kommune endelig beslutning om, hvordan erfaringerne kan danne grundlag

6 for en beslutning om gældende praksis i fremtiden inden for sundhedspleje, skole, daginstitution, PPR samt forvaltningen, dvs. alle der arbejder med børn og unge fra år. Projektejer formidler resultaterne til direktionen og det politiske niveau. 8. Opfølgning Opfølgning af programmet vil ske via programledelsens elektroniske nyhedsbreve, der regelmæssigt (3 gange årligt) sendes til interessenterne samt programledelsens statusrapporter til Følgegruppe og Styregruppe. De enkelte projekter forpligter sig til en gang årligt via deres årsberetninger og en statusopgørelser i juni (afkrydsningsskema) - at give programledelsen en afrapportering. Se Milepælsplan, bilag 5 og Kommunikationsplan, bilag Programmets evaluering Der udarbejdes en status, og udviklingsprogrammet og projekterne evalueres eksternt både midtvejs (mhp. eventuelle justeringer) og som afslutning på programmet. Udviklingsprogrammet og projekterne tænkes også evalueret internt, så evalueringen løbende kan give muligheder for justeringer af både programmet og projekterne. Dette vil ske i dialog med programledelsen og programgruppen. 10. Programmets økonomi Der er afsat kr. til planlægning, mødevirksomhed, afdækning af institutionernes egne forslag, formidling, videndeling mv. i Disse penge er overført til Der budgetteres med kr. pr. år de næste fem år ( ). Heraf bruges de ca. tre mill. til projektet Pædagoger ind i skolen (5/12 i 2005) og kr. anvendes til konferencer, netværksdannelse, uddannelse, formidling mv. (5/12 i 2005). Midler til efter- og videreuddannelse finansieres desuden dels af en del af eksisterende kursusmidler til lærere, dels af en del af eksisterende kursusmidler til pædagoger og pædagogmedhjælpere. Derudover sker der en omdirigering af personaleressourcer fra linjeorganisationen med henblik på programledelse af udviklingsprogrammet samt til programgruppe og øvrig deltagelse i de decentrale arbejdsgrupper og projekter. Det er intentionen, at der på sigt sker en omdirigering af ressourcer fra specialundervisningen og de specialpædagogiske foranstaltninger til arbejdet med børn og unge i deres hjem, institutioner og skoler. Der vil blive søgt om tilskud fra forskellige fonde/statslige midler til udviklingsprogrammet. Evalueringen af de decentrale projekter finansieres af frigjorte kommunale midler samt via skolernes og institutionernes egne ressourcer.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Evaluering af projektet Inklusion i nærmiljøet hvordan gør vi?

Evaluering af projektet Inklusion i nærmiljøet hvordan gør vi? Evaluering af projektet Inklusion i nærmiljøet hvordan gør vi? Middelfart Kommune November 2013 Udarbejdet af dagtilbudschef Tove Vestergaard-Nielsen Projektet Inklusion i nærmiljøet har for mig betydet,

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018 Nordstjerneskolens Udviklingsplan 20122012- Professionalisme Innovation Fællesskab Motivation Trivsel Anerkendelse Samarbejde 1 Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012- Nordstjerneskolen er navnet på

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Projektvedrørendekvalificering af den kommunale indsats iforholdtil småbørnmedmedfødteller erhvervethjerneskade

Projektvedrørendekvalificering af den kommunale indsats iforholdtil småbørnmedmedfødteller erhvervethjerneskade Fyns Amt SpecialrådgivningenforSmåbørn Projektvedrørendekvalificering af den kommunale indsats iforholdtil småbørnmedmedfødteller erhvervethjerneskade SATS-pulje-projekt 2005-2006 Fyns Amts Specialrådgivning

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring i Dagtilbud

med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring i Dagtilbud med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring i Dagtilbud Inklusion, Trivsel & Læring Sammenhæng Pædagogiske Læreplaner Projekter Udvikling af LEDELSE Digitalisering Læringssyn Overgang RUSA Personlig

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Fokus på folkeskolen - En intern evaluering udarbejdet af Vordingborg Kommune med det samlede notat fra Danmarks Evalueringsinstitut indsat i

Fokus på folkeskolen - En intern evaluering udarbejdet af Vordingborg Kommune med det samlede notat fra Danmarks Evalueringsinstitut indsat i Fokus på folkeskolen - En intern evaluering udarbejdet af Vordingborg Kommune med det samlede notat fra Danmarks Evalueringsinstitut indsat i evalueringen marts 2014 Udgivet af Vordingborg Kommune 2014

Læs mere