Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven."

Transkript

1 Styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet I henhold til dagtilbudsloven 16, stk. 1 skal byrådet efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne fastsætte en vedtægt for styrelsen af de kommunale dagtilbud. Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven. Afsnit 1 Generelt om forældrebestyrelser og forældreråd 1. Forældrebestyrelsen og forældreråd Ved hver daginstitution oprettes en forældrebestyrelse i henhold til dagtilbudsloven 14, stk. 1. Forældrebestyrelsen udgør et flertal af forældrerepræsentanter. Stk. 2. Ved alle børnehuse i en daginstitution oprettes et forældreråd. 2. Formålet med forældrebestyrelsen og forældreråd Forældrebestyrelsens formål er at sikre forældrene og medarbejderne indflydelse på principperne for daginstitutionens daglige virke. Stk. 2. Forældrebestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og dagtilbuddets ledelse på tværs af alle børnehuse i daginstitutionen. Det enkelte medlem i forældrebestyrelsen repræsenterer helheden i den samlede daginstitution. Stk. 3. Forældrerådets formål er at sikre forældrene og medarbejderne indflydelse på principperne for børnehusets daglige virke. Forældrerådet er endvidere sparringspart for forældrebestyrelsen og skal inddrages ved fastsættelsen af visse principper for daginstitutionens virksomhed. Afsnit 2 Forældrebestyrelsen 3. Valg til forældrebestyrelsen Der vælges hvert år medlemmer til forældrebestyrelsen. Medlemmerne skal være valgt, så forældrebestyrelsen kan tiltræde d. 1. oktober. Stk. 2. Bestyrelsesåret er fra 1. oktober 30. september. 4. Sammensætning af forældrebestyrelsen Forældrebestyrelsen består af én forældrerepræsentant fra hvert forældreråd og to medarbejderrepræsentanter.

2 Stk. 2. Såfremt der er valgt en forældrerepræsentant i forældrerådet for specialgruppen i børnehuset i Bagterp, tilbydes denne repræsentant endvidere en plads i forældrebestyrelsen. 5. Valg af forældrerepræsentanter til forældrebestyrelsen Forældrerepræsentanterne til forældrebestyrelsen vælges af og blandt forældrerepræsentanterne i de enkelte forældreråd. Ansatte, der har børn i et af de børnehuse, som er omfattet af forældrebestyrelsens kompetence, kan dog ikke vælges som forældrerepræsentant til forældrebestyrelsen. Der vælges én repræsentant og én suppleant. Stk. 2. Forældrerepræsentanternes valgperiode følger af den periode det pågældende medlem er valgt for i forældrerådet. 6. Valg af medarbejderrepræsentanter til forældrebestyrelsen Medarbejderrepræsentanter vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne i de enkelte forældreråd. Der vælges to repræsentanter og to suppleanter. Stk. 2. Medarbejderrepræsentanterne er valgt for 2 år. 7. Udtræden af forældrebestyrelsen Forældrerepræsentanter udtræder af forældrebestyrelsen fra den dag, de ikke længere har børn i institutionen. Stk. 2. Medarbejderrepræsentanter udtræder af forældrebestyrelsen, hvis ansættelsesforholdet ophører i daginstitutionen eller i børnehuset. Medarbejderen kan dog efter eget valg udtræde på det tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret sin opsigelse eller modtaget sin opsigelse. Stk. 3. Forældrerepræsentanter kan endvidere anmode forældrebestyrelsen om at udtræde, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Stk. 4. Udtræder et medlem af forældrebestyrelsen indtræder suppleanten i stedet. Stk. 5. Udtræder et medlem af forældrebestyrelsen meddeles dette til Områdelederen. Samtidig oplyses Områdelederen, hvem der i stedet er indtrådt. Afsnit 3 Forældrebestyrelsens kompetencer 8. Mål og rammer Forældrebestyrelsen udøver sin virksomhed indenfor de mål og rammer, der er fastsat af Byrådet. Stk. 2. Forældrebestyrelsen fastsætter indenfor de af Byrådet fastsatte mål og rammer en målsætning for dagtilbuddets virksomhed. Side 2 af 10

3 Stk. 3. Arbejdsgiver- og bevillingskompetencen forbliver hos Byrådet. Stk. 4. Forældrebestyrelsen kan ikke foretage ændringer i daginstitutionens daglige og ugentlige åbningstider, men kan i dette som i alle øvrige spørgsmål fremsende forslag til Byrådet. 9. Fastsættelse af principper Forældrebestyrelsen fastsætter principper for daginstitutionens virksomhed. Som eksempler på områder, hvor forældrebestyrelsen kan fastsætte principper, kan nævnes: - Daginstitutionens aktiviteter - Pædagogiske principper - Forældresamarbejdet - Information til forældre og andre, herunder brug af sociale medier - Samarbejdet med andre institutioner og lokalområdet i øvrigt - Personalesammensætningen - Forældrenes egen medvirken i institutionens arbejde - Samarbejdet med dagplejen og skolerne 10. Økonomiske beføjelser Forældrebestyrelsen fastsætter principper for anvendelsen af en budgetramme og godkender et af områdelederen udarbejdet forslag til anvendelsen af daginstitutionens budgetramme. Stk. 2. Områdelederen træffer alle konkrete beslutninger om anvendelsen af budgetrammen indenfor det af forældrebestyrelsen godkendte budget. 11. Den pædagogiske læreplan Forældrebestyrelsen inddrages ved udarbejdelse, evaluering og opfølgning på daginstitutionens pædagogiske læreplan. 12. Ansættelser Forældrebestyrelsen har indstillingsret og ret til at deltage ved ansættelsen af ledere i daginstitutionen samt børnehusene. Stk. 2. Forældrebestyrelsen har indstillingsret ved ansættelse af fast personale. Afsnit 4 Forældrebestyrelsens mødevirksomhed 13. Stemmeret og valg af formand Samtlige medlemmer i forældrebestyrelsen har stemmeret. Stk. 2. Forældrebestyrelsen konstituerer sig selv på det første ordinære møde med en formand og en næstformand, som begge skal være forældrerepræsentanter. Side 3 af 10

4 14. Afholdelse af møder Forældrebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre. Dog kan forældrebestyrelsen indbyde andre til at deltage i møderne uden stemmeret, hvis der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem. Stk. 2. Er et medlem forhindret i at deltage i bestyrelsens møder i en længere periode, skal suppleanten indkaldes. Stk. 3. Bestyrelsen afholder møde, når det ønskes at formanden, eller når 2/3 af bestyrelsens medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom med angivelse af punkter til dagsordenen. Mødet skal i dette tilfælde afholdes indenfor to uger. Stk. 4. Formanden indkalder til møde og fastsætter dagsorden for mødet. Formanden fastsætter endvidere tid og sted for møderne. Dagsorden med bilag sendes til medlemmerne senest en uge før mødet. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal dette meddeles formanden. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. 15. Afstemninger og beslutninger Forældrebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Medlemmer kan kun deltage i afstemninger, når de er personligt tilstede. Stk. 2. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 3. Der føres protokol over forældrebestyrelsens beslutninger. Det anføres heri, hvem der har været til stede, og protokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert medlem kan forlange en afvigende opfattelse tilført protokollen, inden den underskrives og forlange udtalelsen medsendt til højere myndighed. Stk. 4. Områdelederen varetager forældrebestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i forældrebestyrelsens møder uden stemmeret. Områdelederen vil i forbindelse med spørgsmål om beslutningernes lovlighed kunne tilføje protokollen sin opfattelse forud for medlemmernes underskrivning af protokollen. 16. Forretningsorden Forældrebestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Dog skal der i forretningsordenen optages bestemmelser, der sikrer kontakten mellem bestyrelsen og de enkelte forældreråd og inddragelsen af forældrerådene. 17. Diæter og befordringsgodtgørelse Der ydes ikke diæter eller befordringsgodtgørelse til bestyrelsesarbejdet. Der kan endvidere ikke udbetales kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Side 4 af 10

5 Afsnit 5 Forældreråd 18. Valg til forældreråd Der afholdes hvert år valg til forældrerådet. Valget skal være afviklet, så forældrerådet kan tiltræde d. 1. oktober. Stk. 2. Forældrerådets virke er fra 1. oktober 30. september. 19. Sammensætning af forældreråd Forældrerådet består af 5 forældrerepræsentanter og 1 medarbejderrepræsentant. Stk. 2. I Børnehuset Bagterp består forældrerådet endvidere af en forældrerepræsentant valgt af og blandt forældre til børn, der er indskrevet i specialgruppen. Såfremt det ikke er muligt at finde en repræsentant, bortfalder dette medlem af forældrerådet. 20. Valg af forældrerepræsentanter til forældrerådet Forældrerepræsentanter til forældrerådet vælges på et møde, der indkaldes af den faglige leder af børnehuset med 14 dages varsel. Medarbejdere, der selv har børn i børnehuset, kan ikke vælges til forældrerådet. Stk. 2. Den faglige leder er ordstyrer til forældrerådsvalget og forestår sammen med den øvrige valgbestyrelse valghandlingen. Stk. 3. Valgbare og stemmeberettigede er forældre til børn, der er indskrevet i børnehuset. Hver forælder har én stemme pr. barn i børnehuset og kan stemme på op til 3 kandidater. Ansatte, der har børn i børnehuset har stemmeret, men er ikke valgbare til forældrerådet. Stk. 4. Ved forældre forstås de personer, som på tidspunktet for valget til forældrerådet har del i forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i børnehuset, eller den forælder hvor barnet opholder sig mest, men som ikke nødvendigvis har del i forældremyndigheden. Hvis forælderen ikke selv ønsker at gøre sin stemme gældende, kan valgbare og stemmeberettigede i stedet være: - Personer, som har et barn boende hos sig i døgnpleje efter bestemmelserne i serviceloven - Personer, som har tilknytning til barnet og tilhører samme husstand som forældremyndighedsindehaveren. Ved tvivlstilfælde afgør valgbestyrelsen, hvem der har stemmeret, og hvem der er valgbare. Der kan højest tildeles valgret til to personer på grundlag af samme barn. Stk. 5. For valgt anses de 5 personer, der har opnået flest stemmer. Ved stemmelighed stemmes der om, hvem af de pågældende, der skal sidde i forældrerådet. Er der fortsat stemmelighed Side 5 af 10

6 herefter, afgøres det ved lodtrækning. På samme måde vælges et tilsvarende antal suppleanter, der indtræder i den rækkefølge, hvorefter de har opnået flest stemmer. Stk. 6. I lige år er to repræsentanter og to suppleanter på valg. I ulige år er tre repræsentanter og tre suppleanter på valg. Ved valget i 2015 vælges de tre repræsentanter og suppleanter, der har opnået flest stemmer for to år og de to følgende repræsentanter og suppleanter er valgt for ét år. Fra valget i 2016 vælges alle forældrerepræsentanterne samt suppleanterne for to år. Der er mulighed for genvalg. Stk. 7. Hvis det på valgmødet ikke er muligt at vælge det fornødne antal repræsentanter til forældrerådet, indkalder den faglige leder til fornyet valgmøde med 14 dages varsel. Hvis det på dette valgmøde ikke er muligt at vælge mindst 3 repræsentanter til forældrerådet oprettes der ikke et forældreråd i det pågældende børnehus. I stedet vælges der på mødet én forælder og en suppleant, som skal indtræde i forældrebestyrelsen. 21. Valg af medarbejderrepræsentanter til forældrerådet Medarbejderrepræsentanter til forældrerådet vælges af og blandt medarbejderne på et møde, der indkaldes af den faglige leder af børnehuset. Alle medarbejdere, der på valgtidspunktet gør tjeneste i børnehuset har stemmeret, men kun fastansatte medarbejdere er valgbare. Medarbejdere, der selv har børn i børnehuset, kan ikke vælges til forældrerådet. Alle medarbejdere har én stemme. Der vælges 1 repræsentant samt 1 stedfortræder. Stk. 2. Kandidatforslag indleveres til den faglige leder for børnehuset inden valgmødet, eller fremsættes på valgmødet. Stk. 3. Valget sker for 2 år ad gangen. Stk. 4. Ledere kan ikke vælges som medarbejderrepræsentanter og har ikke stemmeret ved valget af medarbejderrepræsentanter. 22. Udtræden af forældrerådet Forældrerepræsentanter udtræder af forældrerådet fra den dag, de ikke længere har børn i børnehuset. Stk. 2. Medarbejderrepræsentanter udtræder af forældrerådet, hvis ansættelsesforholdet ophører ved det pågældende børnehus. Medarbejderen kan dog efter eget valg udtræde på det tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret sin opsigelse eller modtaget sin opsigelse. Stk. 3. Forældrerepræsentanter kan endvidere anmode forældrerådet om at udtræde, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Stk. 4. Udtræder et medlem af forældrerådet indtræder suppleanten i den rækkefølge de fremgår af listen. Side 6 af 10

7 Stk. 5. Udtræder et medlem af forældrerådet meddeles dette til Områdelederen. Samtidig oplyses Områdelederen, hvem der i stedet er indtrådt. Afsnit 6 Forældrerådets kompetencer 23. Forældrerådets opgaver Forældrerådet er sparringspart for forældrebestyrelsen og skal som minimum inddrages i følgende forhold: - Arbejdet med den pædagogiske læreplan - Fastsættelse af pædagogiske principper - Fastsættelse af principper for forældresamarbejde - Fastsættelse af principper for samarbejdet med andre institutioner og lokalområdet i øvrigt - Fastsættelse af principper for samarbejdet med dagplejen og skoler Stk. 2. Forældrerådet kan af egen drift udarbejde oplæg til forældrebestyrelsen angående problemstillinger, emner og forslag i øvrigt. Stk. 3. Forældrerådet indgår i samarbejde med børnehusets personale om drøftelser af diverse emner, møder og arrangementer. Stk. 4. Forældrerådet kan endvidere forestå praktiske opgaver i forbindelse med planlægning af arrangementer mv. i børnehuset. Afsnit 7 Forældrerådets mødevirksomhed 24. Stemmeret og valg af formand Samtlige medlemmer i forældrerådet har stemmeret. Stk. 2. Den faglige leder indkalder til forældrerådet til konstituerende møde, som skal afvikles inden den 1. oktober. På dette møde skal forældrerådet konstituere sig med en formand og en næstformand, som begge skal være forældrerepræsentanter. På dette møde vælger forældrerådet endvidere en repræsentant og en suppleant til forældrebestyrelsen jf. 5, stk. 1 i de år, hvor dette er påkrævet. Stk. 3. Den faglige leder varetager rådets sekretærfunktioner og deltager i møderne uden stemmeret. 25. Afholdelse af møder Forældrerådets møder afholdes for lukkede døre. Dog kan forældrerådet indbyde andre til at deltage i møderne uden stemmeret, hvis der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem. Side 7 af 10

8 Stk. 2. Er et medlem forhindret i at deltage i forældrerådets møder i en længere periode, skal suppleanten indkaldes. Stk. 3. Formanden indkalder til møde og fastsætter dagsorden for mødet. Formanden fastsætter endvidere tid og sted for møderne. Dagsorden med bilag sendes til medlemmerne senest en uge før mødet. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal dette meddeles formanden. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. 26. Afstemninger og beslutninger Forældrerådet er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Medlemmer kan kun deltage i afstemninger, når de er personligt tilstede. Stk. 2. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 3. Der føres protokol over forældrerådets beslutninger. Det anføres heri, hvem der har været til stede, og protokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert medlem kan forlange en afvigende opfattelse tilført protokollen, inden det underskrives og forlange udtalelsen medsendt til højere myndighed. 27. Forretningsorden Forældrerådet fastsætter selv sin egen forretningsorden. 28. Diæter og befordringsgodtgørelse Der ydes ikke diæter eller befordringsgodtgørelse til arbejdet i forældrerådet. Der kan endvidere ikke udbetales kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Afsnit 8 Valgbestyrelse 29. Valgbestyrelsens sammensætning og opgaver Valgbestyrelsen består af den faglige leder af det enkelte børnehus og 2 medlemmer af det siddende forældreråd. Stk. 2. Valgbestyrelsen er ansvarlig for afvikling af valg til forældrerådet, og for at resultatet af valget meddeles Områdelederen dagen efter valget. Afsnit 9 Andre bestemmelser 30. Tavshedspligt Forældrebestyrelserne er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt, og medlemmerne underskriver en erklæring herom. Side 8 af 10

9 31. Ikrafttræden Denne vedtægt træder i kraft den 1. august 2015 og erstatter den hidtil gældende styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet i Hjørring Kommune. Stk. 2. Ændringer af denne vedtægt kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne. Dog kræver redaktionelle ændringer, eller ændringer som er et resultat at Byrådets budgetbehandling, ikke forudgående høring. Side 9 af 10

10 Bilag Nedenfor følger oversigt over daginstitutioner og børnehuse, som er omfattet af styrelsesvedtægten. Daginstitution Børnehus Område Nord Børnehuset Hirtshals, vuggestue og børnehave Børnehuset Emmersbæk, børnehave Børnehuset Horne, vuggestue og børnehave (vuggestue ca. pr. 1/ ) Børnehuset Tornby, vuggestue og børnehave Børnehuset Bjergby, vuggestue og børnehave Børnegården Vejlund, vuggestue og børnehave (vuggestue ca. pr. 1/ ) Dyregården Ferdinand, børnehave Børnehaven Eventyrhuset Børnehuset ved Bjergene, vuggestue og børnehave Daginstitution Børnehus Område Vest Børne- og Ungehuset Lundergaard, vuggestue og børnehave. Børnehuset ved Kilden, vuggestue og børnehave. Børnehuset Kingo, vuggestue og børnehave. Børnehusene i Vrå, børnehave Børnehuset Regnbuen, vuggestue og børnehave (vuggestue ca. pr. 1/ ) Børnehuset Hyttefadet, vuggestue og børnehave Daginstitution Børnehus Område Øst Børnehuset Sindal, vuggestue og børnehave Børnenes Hus i Lendum, vuggestue og børnehave Børnehusene i Tårs, vuggestue og børnehave Børnehuset Møllehaven, vuggestue og børnehave Børnehuset Bagterp, børnehave og specialgruppe Børnehaven Emilie Børnehaven Vilesvej Børnehuset Bjørnen, børnehave Børnehaven Albert Børnehaven Åge Side 10 af 10

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter dagplejen i Hjørring Kommune efter 21, stk. 2 i dagtilbudsloven.

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter dagplejen i Hjørring Kommune efter 21, stk. 2 i dagtilbudsloven. Hjørring Kommune Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje I henhold til dagtilbudsloven 16, stk. 1 skal byrådet fastsætte en vedtægt for styrelsen af den kommunale dagpleje. Denne styrelsesvedtægt er

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Denne vedtægt dækker følgende typer kommunale dagtilbud: Vuggestuer, dagplejer, børnehaver og integrerede 0-6-års-institutioner. KOMPETENCEFORDELING

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune.

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune. Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune. Overgang til dagtilbudsledelse. Dagtilbudsledelse er når der oprettes fælles

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for børnehuse i Greve Kommune

STYRELSESVEDTÆGT for børnehuse i Greve Kommune GREVE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT for børnehuse i Greve Kommune 1. F0RMÅL Formålet med børnehusene er, at være et dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. Formålet er endvidere at fremme børnenes udvikling, trivsel

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bøgehaven og Nøddehøj

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bøgehaven og Nøddehøj Styrelsesvedtægt for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune Bøgehaven og Nøddehøj Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune

STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune 1. FORMÅL Formålet med Greve Kommunes daginstitutioner for 0 til 6 årige er at fremme børnenes udvikling, trivsel og selvstændighed,

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Styrelsesvedtægt. for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Styrelsesvedtægt for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem dialogbaseret aftalestyring.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vordingborg Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vordingborg Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vordingborg Kommune Juli 2013 Styrelsesvedtægt for dagtilbud Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Annie Røn/Mette Juhl Rasmussen Fotos: Colourbox Vordingborg

Læs mere

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune Dagtilbudsledelse Dagtilbudsledelse er når der oprettes fælles ledelse af børnehuse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældreråd og områdebestyrelseni Dagtilbud under De kommunale Børnehuse, Hørsholm Kommune.

Styrelsesvedtægt for forældreråd og områdebestyrelseni Dagtilbud under De kommunale Børnehuse, Hørsholm Kommune. Styrelsesvedtægt for forældreråd og områdebestyrelseni Dagtilbud under De kommunale Børnehuse, Hørsholm Kommune. 1. Forældreråd og forældrebestyrelse Stk. 1. Hvert dagtilbud i De kommunale Børnehuse har

Læs mere

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune.

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Denne vedtægt dækker klubtilbud i henhold til dagtilbudsloven 1, 65 samt 3 om sammenhængende børnepolitik KOMPETENCEFORDELING. Byrådet har

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune.

Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune. Forældrebestyrelsen: Sammensætning og valg. 1. Ved hver kommunal vuggestue, børnehave og daginstitution vælges en forældrebestyrelse.

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune.

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune. Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune. Lovgrundlag. I henhold til dagtilbudslovens 14 skal der ved alle kommunale daginstitutioner og den kommunale dagpleje oprettes en bestyrelse

Læs mere

Kommunens dagtilbudsdistrikter

Kommunens dagtilbudsdistrikter Kommunens dagtilbudsdistrikter Udvalget for børn d. 30 oktober 2012 Bestyrelsens sammensætning.1 Bestyrelsen består af forældre- og medarbejderrepræsentanter og sammensættes så forældrerepræsentanterne

Læs mere

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Forældrebestyrelsen... 3 Valg til forældrebestyrelsen... 4 Valgbarhed og valgret...

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

Forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet (0-6 år)

Forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet (0-6 år) Forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet (0-6 år) Denne vedtægt er gældende for 0-6 års området (dagtilbud) i Frederikssund Kommune. Frederikssund Kommunens kommunale børnehuse er opdelt i 5

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud i Solrød kommune 1 Overordnede mål og rammer Byrådet har det overordnede ansvar for de kommunale dagtilbud og fastsætter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune Formål I følge lov om dagtilbud fra juni 2007 skal forældre med børn i en kommunal eller selvejende dagtilbud og i kommunal dagpleje have adgang til at få

Læs mere

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Lovgrundlag 1 I henhold til Dagtilbudsloven af 1. august 2007 skal der oprettes forældrebestyrelser ved samtlige kommunale dagtilbud etableret i

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune er revideret i forbindelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn 10 1 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn i Høje Taastrup Kommune Disse vedtægter er besluttet af Byrådet 08.11.2011 og

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål:

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål: STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE Lov om dagtilbud 14. 1. Formål: Sorø kommunes mål med børnenes ophold i kommunale dagtilbud er at yde tilbud om pasning

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune.

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune. Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune. Lovgrundlag 1 I henhold til dagtilbudsloven af 1. august 2007 skal der oprettes forældrebestyrelser ved samtlige kommunale dagtilbud etableret

Læs mere

1 Lovgrundlag, formål og rammer Børnehuset Møllevang er en privatinstitution med hjemsted i Frederikssund Kommune og drives af TitiBo-gruppen Aps.

1 Lovgrundlag, formål og rammer Børnehuset Møllevang er en privatinstitution med hjemsted i Frederikssund Kommune og drives af TitiBo-gruppen Aps. 1/5 28sep16 Vedtægt for Børnehuset Møllevang 1 Lovgrundlag, formål og rammer Børnehuset Møllevang er en privatinstitution med hjemsted i Frederikssund Kommune og drives af TitiBo-gruppen Aps. Privatinstitutionen

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017

Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017 Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017 1. Formål Lolland Kommunes dagtilbud tilbyder pædagogisk, stimulerende og udviklende dagpasning til børn i alderen fra 0 år

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Senest opdateret: 29. maj 2015 Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Godkendt af byrådet torsdag d. 25. juni, 2015 Side 1 af 6 Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER

STYRELSESVEDTÆGT KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven). Formål 1 1. Ved hver daginstitution oprettes en forældrebestyrelse. 2. Forældrebestyrelsen skal i samarbejde med

Læs mere

Stk. 4. I den kommunale dagpleje er antallet af forældrerepræsentanter 5 og antallet af medarbejderrepræsentanter er 2.

Stk. 4. I den kommunale dagpleje er antallet af forældrerepræsentanter 5 og antallet af medarbejderrepræsentanter er 2. Vedtægt for styrelsen af de kommunale dagtilbud i Frederiksberg Kommune 1 Stk. 1. For hvert kommunalt dagtilbud skal vælges en forældrebestyrelse bestående af forældre til børn i tilbuddet og en eller

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner

STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner Indholdsfortegnelse 1 Hvem omfatter Styrelsesvedtægten?... 3 2 Formål for dagtilbud... 3 3 Mål og rammer... 3 5 Valg til bestyrelsen... 3 6 Udtrædelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i børnehaverne Jammerbugt Kommune.

Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i børnehaverne Jammerbugt Kommune. Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i børnehaverne Jammerbugt Kommune. Sammensætning og valg Bestyrelsens sammensætning. 1. Ved hver Kommunal Børnehave vælges en forældrebestyrelse. Hvis der er flere

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Kommunale klubtilbud til børn og unge

Styrelsesvedtægt. Kommunale klubtilbud til børn og unge Styrelsesvedtægt Kommunale klubtilbud til børn og unge 1. Indledning Nærværende styrelsesvedtægt omfatter kommunale klubtilbud til børn og unge i Viborg Kommune., jfr. Afsnit IV i dagtilbudsloven. 2. Lovgrundlag

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt SKOLESTYRELSESVEDTÆGT FOR HEDENSTED KOMMUNE Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af: 5 forældrerepræsentanter på skoler uden overbygning 7 forældrerepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Formål med dagtilbud 1 Dagtilbud i Furesø Kommune omfatter dagtilbud for børn fra 0 6 år samt dagplejen. Dagtilbuddet er et af barnets

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Vedtægt. for de kommunale institutioner. under Dagtilbud

Vedtægt. for de kommunale institutioner. under Dagtilbud Vedtægt for de kommunale institutioner under Dagtilbud 1. Formål Formålet med forældrebestyrelser i de kommunale daginstitutioner under Dagtilbud i Aabenraa Kommune er, at give forældrene en reel indflydelse

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2015-332757 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud 1. Formål Lolland Kommunes dagtilbud tilbyder pædagogisk, stimulerende og udviklende dagpasning til børn i alderen fra 0 år til skolestart, jævnfør

Læs mere

Styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje

Styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje Børn og Unge - Daginstitutioner Dato: 12.11.2013 Styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje Mål og rammer 1. Fredericia Kommunes mål og rammer for børnenes ophold i dagtilbud efter Dagtilbudslovens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Stevns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side 3 Skolebestyrelsen Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Kapitel 2 Side 5 Mødevirksomhed Side 5 Andre forhold Side 6 Kapitel

Læs mere

Forretningsorden for Specialinstitutionen Solen, Vejle Kommune 2016/2017

Forretningsorden for Specialinstitutionen Solen, Vejle Kommune 2016/2017 Forretningsorden for Specialinstitutionen Solen, Vejle Kommune 2016/2017 Forretningsordenen følger Vejle Kommunes styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner samt de kommunale fritids- og ungdomsklubber,

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2016-3377 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål:

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål: 1 STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE Lov om dagtilbud 14 1. Formål: Formålet med de kommunale dagtilbud i Sorø Kommune er i overensstemmelse med dagtilbudslovens

Læs mere

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL HVORDAN AFHOLDES VALG TIL FORÆLDRERÅD OG DAGTILBUDSBESTYRELSER? EN VEJLEDNING Århus Kommune Børn og Unge FORORD Byrådet har vedtaget en ny styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud, hvor rammerne for

Læs mere

Styrelsesvedtægt daginstitutioner

Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Hedensted Kommune. 1 Formål Dagtilbudene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det enkelte barns

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud Side 1/8 Forældrebestyrelser i Dagtilbud Skolebestyrelser (kommende Landsbyordninger) Fælles-MED Børn og Unge BUPL Midt- og Vestjylland FOA Holstebro Kommune DLF Vestjysk Lærerforening Handicaprådet Dato:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter (politisk godkendt onsdag den 30/ ) Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter (politisk godkendt onsdag den 30/ ) Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 1 Indledning De nærmere regler om Hjørring Kommunes styrelse af Hjørring UngdomsCenter fremgår af denne styrelsesvedtægt Afsnit 1: Bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter

Læs mere

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Kapitel 1. Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten fastsættes,

Læs mere

Institutionens formål er at drive børnehave i samarbejde med børnenes hjem og sognekirken.

Institutionens formål er at drive børnehave i samarbejde med børnenes hjem og sognekirken. 1 - Vedtægter Skovlunde sogns menighedsbørnehave 12091 Hører til journalnummer: 28.03.04-G00-2-16 Vedtægter for institutionsbestyrelsen og forældrebestyrelsen ved Skovlunde sogns menighedsbørnehave, Torvevej

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Hvidovre Kommune Børn og Velfærd Februar 2016 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg...

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.1.2007 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune 2012

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune 2012 Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune 2012 1 Formål Vedtægten fastlægger rammerne for dagtilbudsbestyrelsernes og forældrerådenes arbejde, herunder rammer for samarbejdet med Aarhus

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune.

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. BEGREBSDEFINITIONER: Områdebestyrelse: Er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, som er repræsenteret

Læs mere

Vedtægter for bestyrelsen

Vedtægter for bestyrelsen Vedtægter for bestyrelsen 1 Formål Formålet med at oprette en bestyrelse er at sikre forældrene og medarbejderne indflydelse på principperne for klubbens daglige virke. Bestyrelsen skal endvidere bidrage

Læs mere

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Stk. 1 Sammensætning og valg Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse, der består af: 5 eller 7 repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for de kommunale daginstitutioner i Haderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for de kommunale daginstitutioner i Haderslev Kommune BYRÅDETS OPGAVER. 1. Byrådet har det overordnede ansvar for det kommunale dagtilbud og fastsætter mål og rammer for dagtilbudets virksomhed. Stk. 2 - Byrådet er ansvarlig for, at der føres tilsyn i daginstitutionerne

Læs mere

Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud

Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud Brøndby Kommune Børneforvaltningen August 2012 Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud 1. Formål: Der oprettes forældrebestyrelser ved de enkelte dagtilbud for at give forældrene størst mulig

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Indhold Indledning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Valg til skolebestyrelserne... 3 Forældrerepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for dagtilbud /områdeinstitutioner i Fredensborg Kommune

Styrelsesvedtægt. for dagtilbud /områdeinstitutioner i Fredensborg Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud /områdeinstitutioner i Fredensborg Kommune Side 1 af 14 Styrelsesvedtægten omfatter kommunale dag-, fritids- og klubtilbud. Fra 2011 er alle kommunale institutioner i Fredensborg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje KAPITEL 1 Formålet med oprettelse af forældrebestyrelser. 1. Ved hver områdeinstitution og i dagplejen oprettes

Læs mere

THISTED KOMMUNE. Forældreindflydelse i områdeinstitutioner og daginstitutioner

THISTED KOMMUNE. Forældreindflydelse i områdeinstitutioner og daginstitutioner THISTED KOMMUNE Forældreindflydelse i områdeinstitutioner og daginstitutioner Styrelsesvedtægt for områdeforældrebestyrelser og forældreråd i Thisted Kommune gældende fra 1. maj 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i henholdsvis distrikt Nord, Syd og Vest

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i henholdsvis distrikt Nord, Syd og Vest BYRÅDETS OPGAVER. 1. Byrådet har det overordnede ansvar for den kommunale dagpleje og fastsætter mål og rammer for dennes virksomhed. Stk. 2 Byrådet er ansvarlig for godkendelse af dagplejere og dagplejehjem.

Læs mere

Forretningsorden for klyngeinstitutionen Ravnsholt.

Forretningsorden for klyngeinstitutionen Ravnsholt. Forretningsorden for klyngeinstitutionen Ravnsholt. Nedenstående forretningsorden er udarbejdet for at medvirke til at skabe klarhed over, hvordan bestyrelsen skal forholde sig i udøvelsen af sit arbejde.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Kapitel I: Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i dagtilbud i Hillerød Kommune

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i dagtilbud i Hillerød Kommune Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i dagtilbud i Hillerød Kommune Begrebsafklaring: Områdebestyrelse: En områdebestyrelse er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, der er repræsenteret

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. kommunale daginstitutioner i. Tønder Kommune. 1 Formål Tønder Kommunes formål med børnenes ophold i et kommunalt dagtilbud er:

Styrelsesvedtægt for. kommunale daginstitutioner i. Tønder Kommune. 1 Formål Tønder Kommunes formål med børnenes ophold i et kommunalt dagtilbud er: Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Tønder Kommune 1 Formål Tønder Kommunes formål med børnenes ophold i et kommunalt dagtilbud er: - At tilbyde dagtilbud til børn og leve op til pasningsgarantien

Læs mere

Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune

Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune Indhold 1 Formål... 1 2 Forældrebestyrelsen... 2 3 Valg til bestyrelsen... 2 4 Valgbarhed og valgret... 2 5 Udtrædelse af bestyrelsen... 3 6 Bestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for institutionsbestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dag- og fritidsinstitutioner

Styrelsesvedtægt for institutionsbestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dag- og fritidsinstitutioner Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for institutionsbestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dag- og fritidsinstitutioner Dato:30.05.2007 Initialer: str/gn Dag- og fritidsinstitutionernes formål 1 Furesø Kommune

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Tønder Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Tønder Kommune version december 2016 Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Tønder Kommune Nuværende styrelsesvedtægt 1 Formål Tønder Kommunes formål med børnenes ophold i et kommunalt dagtilbud er: - At tilbyde

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Værdier og mål for dagtilbuddene i Furesø Kommune er yderligere beskrevet i værdigrundlag og politikker for området.

Værdier og mål for dagtilbuddene i Furesø Kommune er yderligere beskrevet i værdigrundlag og politikker for området. Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Godkendt af Byrådet den 28.01.2009 Ændret af Byrådet den 24.06.2009 Formål med dagtilbud 1 Dagtilbud i Furesø

Læs mere

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015 Styrelsesvedtægt For Aabenraa Kommunes skolevæsen Januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommunes Skolevæsen... 3 KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2... 4 KAPITEL 3... 6 KAPITEL 4... 6 KAPITEL

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB

AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB Vedtaget den xx. xxxx.xxxx 1/8 Kapitel 1 Målsætning 1 stk. 1 Aktivitetshuset "Søndergade 6, 5450 Otterup" har som

Læs mere

Forretningsorden for forældrebestyrelsen. DANSK TYSK BØRNEHUS ApS

Forretningsorden for forældrebestyrelsen. DANSK TYSK BØRNEHUS ApS Forretningsorden for forældrebestyrelsen DANSK TYSK BØRNEHUS ApS 1. Bestyrelsens sammensætning 1.1 Det er forældrebestyrelsens opgave at varetage opgaver, som fremgår af kompetencefordelingsmodellen (bilag

Læs mere

Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune

Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune S t y r e l s e s v e d t æ g t e r Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune Dagtilbud og Undervisning Godkendt den 17. december 2013 af Byrådet Tillæg til styrelsesvedtægten

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse August 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser ved Tårnby Kommunes daginstitutioner

TÅRNBY KOMMUNE. Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser ved Tårnby Kommunes daginstitutioner TÅRNBY KOMMUNE Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser ved Tårnby Kommunes daginstitutioner 1 Formål...2 2 Forældrebestyrelsen...2 3 Valg til bestyrelsen...3 4 Valgbarhed og valgret...4 5 Udtrædelse af

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler 1 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...3 SKOLEBESTYRELSEN...3 SAMMENSÆTNING OG VALG...3 MØDEVIRKSOMHED...5 KAPITEL 2...7 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER...7 KAPITEL 3...8

Læs mere

KAPITEL 1 Bestyrelsen Sammensætning og valg

KAPITEL 1 Bestyrelsen Sammensætning og valg VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF REGIONALE UNDERVISNINGSINSTITUTIONER FOR VOKSNE (KOMMUNIKATIONSCENTRE DER OGSÅ TILBYDER YDELSER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE) KAPITEL 1 Bestyrelsen Sammensætning og valg 1 Center

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Stk.2. Som minimum forventes det, at der er forældre fra hver afdeling i en virksomhed repræsenteret i bestyrelsen.

Stk.2. Som minimum forventes det, at der er forældre fra hver afdeling i en virksomhed repræsenteret i bestyrelsen. Styrelsesvedtægt for Dagtilbud Halsnæs Kommune har 8 virksomheder organiseret i 3 distrikter - Hundested, Frederiksværk Nord og Frederiksværk Syd. Dagplejen er organiseret i området for Børn, Unge og Læring,

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler August 2007 KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg. 1. Skolebestyrelse ved hver skole består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt en 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen Forretningsorden Dagtilbud Højvangen 1. Valg til bestyrelsen 2. Bestyrelsens konstituering 3. Bestyrelsens møder 4. Kompetencer og ansvar 5. Ændring af forretningsorden 6. Udlevering af forretningsorden

Læs mere

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune 1 Formål Vedtægten fastlægger rammerne for dagtilbudsbestyrelsernes og forældrerådenes arbejde, herunder rammer for samarbejdet med Århus Kommune,

Læs mere

Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013

Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013 Regionshuset Viborg Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013 Psykiatri og Social Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Tingvej 15A, 3.th. Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 cbus@ps.rm.dk

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014 Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen Gældende fra 1. marts 2014 Vedtaget i Hillerød Byråd den 26. februar 2014 Kapitel 1: Indledning... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg...

Læs mere

Forslag til styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Randers

Forslag til styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Randers Forslag til styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Randers Dagtilbudsloven Det fremgår af dagtilbudsloven, at forældre med børn i en kommunal eller selvejende daginstitution eller i kommunal dagpleje

Læs mere