KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT!"

Transkript

1 KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! I DAG BETRAGTES KØN IKKE SOM NOGET GUDGIVET ELLER EN UDELUKKENDE NATURGIVEN STØRRELSE. I DET SENMODERNE SAMFUND ER KØN I HØJERE GRAD EN FLYDENDE OG ÅBEN KATEGORI, DER HAR ØGET MULIGHEDSRUMMET FOR, HVORDAN MAN UDTRYKKER SIT KØN. DET BETYDER IKKE, AT KØN BARE ER NOGET, MAN KAN TAGE AF OG PÅ EFTER LYST OG BEHOV. I ARTIKLEN GIVES TO BUD PÅ, HVORDAN KØN OG SEKSUALITET HÆNGER SAMMEN, OG HVORDAN UNGE I DAG GØR OG SPILLER DERES KØN MELLEM MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER, FRIHED OG USIKKERHED, NORMER OG TRADITIONELLE KØNSOPFATTER. Køn er skæbne. Sådan sagde man i gamle dage. Om man blev født som kvinde eller mand betød alt for ens liv og for ens muligheder både socialt, juridisk, kulturelt, økonomisk og seksuelt. Forskellene mellem kønnene var store: Mænd fik uddannelser, kvinder blev derhjemme. Mænd følte seksuel lyst, kvinder fødte børn.

2 Mænd talte offentligt, kvinder var tavse i det offentlige rum. Og sådan var det faktisk i mere eller mindre grad frem til cirka Men sådan er det ikke i dag. Køn i det senmoderne samfund er ikke længere nogen fast og forudsigelig størrelse. Den gradvise udjævning af sociale og kulturelle kønsforskelle har gjort, at piger/kvinder og drenge/mænd i stigende grad kan og gør de samme ting. Spillerummet for, hvordan kvinder og mænd gør og udtrykker deres køn, seksualitet og krop er således blevet udvidet. Ens køn dikterer ikke længere en særlig skæbne, og kønnet er ikke noget, man er, men i høj grad noget man skal skabe. Denne forandring betyder også, at opfattelserne af, hvad køn overhovedet er for en størrelse, har ændret sig mærkbart fra 1960 erne og frem til i dag. KØN SOM ESSENS ELLER KONSTRUKTION De færreste mener i dag, at køn er en gudgiven størrelse, som begynder med Adam og Eva, der blev dannet af ét af Adams ribben. Det er også de færreste, der i dag mener, at køn udelukkende er en biologisk størrelse det vil sige, at man fødes med en drengekrop med bestemte kønsorganer, som bestemmer, at man er en dreng. Fælles for disse forståelser af køn er, at de giver nogle universelle opfattelser: Køn er noget fast og uforanderligt givet af gud eller naturen. Der findes kun to forskellige køn, mænd og kvinder og alt, hvad der afviger fra dette tokønssystem, anses for at være ugudeligt eller unaturligt. Opfattelsen er også, at alle personer, der er født med samme køn, er ens og har samme egenskaber og interesser og dermed ligeledes, at de to køn er væsensforskellige fra hinanden, hvilket skyldes de grundlæggende biologiske forskelle mellem kønnene. I den videnskabelige verden betegnes denne type kønsopfattelse som essentialistisk. En essentialistisk kønsopfattelse hævder, at de to køn, kvinder og mænd, har bestemte medfødte egenskaber, som definerer deres adfærd, handlinger og identitet. Som modpol til det essentialistiske syn står det konstruktionistiske blik på køn, som er vundet stærkt frem siden midten af 1900-tallet. En konstruktionistisk kønsopfattelse anskuer køn som en samfundsmæssig konstruktion og som en kategori, der er socialt og historisk konstitueret. Det er således socialiseringen og de normer og ideologier, som præger et samfund på et givent tidspunkt, der er bestemmende for, hvordan vi opfatter køn, og hvilke kønsidentiteter der er mulige for

3 mennesker at indtage. Med andre ord kunne forestillingen om, at der findes to køn, kvinde og mand, lige så godt være helt anderledes. Og nogle konstruktionister vil netop hævde, at der ikke bare findes to køn, men i princippet mange flere. Fra et konstruktionistisk synspunkt er kønnet ikke en medfødt nødvendighed, men i langt højere grad en foranderlig og tillært størrelse, som sker gradvist, fra man fødes, og til man bliver voksen. Der findes forskellige grader af konstruktionistiske tilgange til køn, men de fleste hævder, at det er svært at fastlægge naturlige forskelle mellem kvinder og mænd, men erkender samtidig, at det ikke kan benægtes, at der findes nogle biologiske forskelle mellem kvinder og mænd. BIOLOGISK OG SOCIALT KØN På engelsk findes en skelnen mellem sex og gender, som beskriver forskellen mellem en essentialistisk og konstruktionistisk tilgang til køn. Den skelnen findes ikke på dansk, men sex og gender kan oversættes til biologisk køn og socialt køn. Det biologiske køn er det, vi kan identificere, når vi kigger på den nøgne krop. Det sociale køn er det køn, som den enkelte har udviklet ud fra de sociale og kulturelle samfundsmæssige forhold, som de befinder sig i. For essentialisten er kønnet således det biologiske køn, mens kønnet for konstruktionisten er det sociale køn. Set fra en biologisk-essentialistisk synsvinkel er kønnet givet af naturen, og en persons kønstræk, for eksempel at piger/kvinder er feminine og ikke er seksuelt udfarende, og at drenge/mænd er maskuline og tager initiativ i forhold til sex og kærlighed, er essentielle og uforanderlige. For social-konstruktionisten er køn og seksualitet netop sociale produkter, der bør gøres til en genstand for en historisk undersøgelse, og kan forandres ved, at man forholder sig bevidst og kritisk til dem. KØN SOM RÅSTOF OG MULIGHED En fremtrædende inspirationskilde til den konstruktionistiske kønsforskning er queer-teorien, der i korte træk betragter køn og seksualitet som åbne kategorier. Det er således én selv, der bestemmer, hvad man vil lægge i dem. Det er altså én selv, der definerer sit køn og sin seksualitet, uanset hvordan man i øvrigt ser ud, og hvilken krop man er født med. Dermed åbnes der mulighed for at skifte køn, mikse køn samt at lege og eksperimentere med kønsudtryk på forskellige måder. I denne optik er køn således en mulighed, som stiller den enkelte over for en række personlige valg. Køn er et vigtigt råstof i unges skabelse af identiteter, roller og meningsfulde positioner i deres

4 hverdagsliv. Friheden er således blevet større, men trygheden og sikkerheden er samtidig blevet mindre, fordi man i dag selv definerer sit køn om eller hvor meget man vil være mand, kvinde, transkønnet og så videre. Trods den øgede frihed til at udfolde en mere legende, kreativ udforskning og dyrkelse af kønnets muligheder og udtryk, er kønnet ikke noget, som man kan tage af og på efter lyst og behov. I populærkulturen, billedmedierne og i samfundet i øvrigt florerer stadig nogle traditionelle og normative opfattelser af, hvad pige/kvinde og dreng/mand kan og må gøre som køn. Og det er ikke altid uden omkostninger for de unge, der bevæger sig ud over tokønsskemaet og bryder med normerne for at være pige/kvinde eller dreng/mand. Det kan føre til både diskrimination, udstødelse eller i værste fald vold, hvis man insisterer på at spille en rolle, som ikke er accepteret, der hvor man er. AT GØRE KØN Den amerikanske filosof Judith Butler (f. 1946) er en af de mest berømte nutidige kønsteoretikere, der forstår køn som noget, man gør, og betragter køn og seksualitet som både flydende og sammenhængende kategorier. Butler udfordrer tokønsopfattelsen det vil sige, at der eksisterer to adskilte, stabile og naturlige kønsidentiteter, kvinder og mænd, idet den implicit forudsætter en heteroseksuel norm. Med sit begreb om den heteroseksuelle matrix viser Butler, hvordan der er en tvingende forbindelseslinje mellem en persons biologiske køn, sociale køn og begærsretning det vil sige, at der er en tvingende sammenhæng mellem køn og seksualitet. Fødes en person med mandlige kropstegn, forventes han at gøre og udtrykke sit køn maskulint og rette sit seksuelle begær mod personer af det modsatte køn. Den heteroseksuelle matrix ekskluderer samtidig de personer, der ikke fremviser denne sammenhæng, som uforståelige og ikke-genkendelige. Judith Butler ser dannelsen af køn som en vedvarende proces, der består i en tvungen gentagelse af normerne for, hvad der er forståeligt køn. Kønnet og herunder også det biologiske køn eksisterer således ikke forud for, men skabes i og gennem normerne. Opretholdelsen af kønsnormerne er afhængig af, at de gentages igen og igen, og det er, ifølge Butler, netop i de øjeblikke, hvor normerne, for at blive opretholdt, er afhængige af at blive gentaget igen og igen, at der opstår mulighed for subjektiv handlen, der kan bryde med normerne og give plads for nye og flere måder at gøre sit køn på. AT SPILLE MED KØNNET Den danske sociolog Henning Bech (f. 1945) har i sin teori om kønsspil formuleret en anden måde at betragte mulighederne og begrænsningerne for at gøre sit køn på i en senmoderne dansk kontekst.

5 Teorien tager udgangspunkt i danske unges virkelighed i det senmoderne velfærdssamfund, der er præget af en høj grad af ligestilling mellem kønnene og seksualisering af hverdagslivet. Tankegangen er, at kønsspillet, som en særlig etisk samværsform mellem kvinder og mænd på seksualitetens område, har erstattet tidligere tiders kønskamp, som kendetegnede forholdet mellem kønnene i forældregenerationen og bedsteforældregenerationen. Ifølge Bech kan unges samvær og møder i byen, på diskoteket eller på nettet i dag beskrives som et spil om seksuel nydelse og lyst, der grundlæggende bygger på gensidig respekt mellem piger/kvinder og drenge/mænd. Alle er frie til at spille, som de vil, men alle er samtidig bundet til den såkaldte brik, som de spiller med. Brikken er den kulturelle garderobe, som binder sig til ens køn. Piger/kvinder kan således i reglen ikke løbe fra den traditionelle feminine garderobe, der kræver, at piger/kvinder for eksempel optræder feminint og ikke er seksuelt udfarende. Drenge/mænd kan således heller ikke i reglen løbe fra den traditionelle maskuline garderobe, der kræver, at drenge/mænd for eksempel optræder maskulint og tager initiativet, når det gælder seksualitet. Men samtidig har begge køn dog et stort spillerum inden for hvilke, der er frihed til at vælge, hvor meget eller hvor lidt kvinde og/eller mand de vil være, eller om de vil mikse mellem kønnene. Uanset hvordan de unge vælger at gøre eller spille deres køn i dag, sker det med påvirkning fra nogle nedarvede normer og traditionelle forståelser af, hvad piger/kvinder og drenge/mænd kan og må gøre. Men mange unge har heldigvis modet til at udfordre normerne og gøre op med de forældede kønsopfattelser og kønsstereotyper. De ser køn som en mulighed ikke en begrænsning. FAKTA OM QUEER-TEORI QUEER ER EN SÆRLIG FORM FOR TÆNKNING, FORSKNING OG SOCIAL BEVÆGELSE, SOM VOKSEDE FREM I USA OMKRING DEN HAR SIDEN BREDT SIG TIL ANDRE LANDE BÅDE PÅ

6 AKTIVISMENIVEAU OG SOM FORSKNINGSFELT PÅ UNIVERSITETER. QUEER-TEORIENS FORMÅL ER AT PROBLEMATISERE HETEROSEKSUALITETEN SOM EN SELVFØLGELIGHED (HVAD ENTEN DEN OPFATTES SOM GIVET AF GUD ELLER NATUREN) OG SOM EN NORM VED KRITISK AT AFDÆKKE, HVORDAN EN LANG RÆKKE INSTITUTIONER (FOR EKSEMPEL LOVGIVNING OG VELFÆRDSPOLITIKKER), PRAKSISSER (FOR EKSEMPEL UNGES FESTRITUALER OG ÆGTESKAB) SAMT KULTURFORMER (FOR EKSEMPEL MASSEMEDIER OG PORNOGRAFI) BIDRAGER TIL DENS OPRETHOLDELSE VED SÅVEL AT FORUDSÆTTE HETEROSEKSUALITET SOM AT PÅTVINGE MENNESKER DEN HETEROSEKSUELLE NORM. QUEER-TEORIENS FORMÅL ER DESUDEN AT VISE, HVORDAN KONSTRUKTIONEN AF HETEROSEKSUALITET SOM NORM STÅR I ET HIERARKISK-DIKOTOMISK FORHOLD TIL KONSTRUKTIONEN AF DET, DER IKKE ER HETEROSEKSUELT, SOM EN AFVIGELSE OG EN UNDERORDNET ANDETHED. DEN HETEROSEKSUELLE NORM (OGSÅ KALDET HETERONORMATIVITETETEN) BETEGNER EN OPFATTELSE AF, AT DET MONOGAME FORHOLD MELLEM MAND OG KVINDE ER DET ENESTE RIGTIGE OG NORMALE PRINCIP FOR ORGANISERING AF MENNESKELIGE LYSTER, FØLELSER OG SAMLIV.

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Flere end to slags børn

Flere end to slags børn Flere end to slags børn - en rapport om køn og ligestilling i børnehaven Af Jesper Olesen Kenneth Aggerholm & Jette Kofoed Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet

Læs mere

Hundrede visionære år, men kønsstereotyperne består

Hundrede visionære år, men kønsstereotyperne består Hundrede visionære år, men kønsstereotyperne består Cecilie Nørgaard, Uddannelses- og kønssociolog 100 år forekommer både som oceaner af tid og som et knips i fingrene, når man tænker på, hvad der er sket

Læs mere

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES De gode gamle dage for familien kan vi alle genkende. Det var dengang en familien var med far for enden af spisebordet efter en endt arbejdsdag og mor

Læs mere

Samfundsfag 8 GYLDENDAL. Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg

Samfundsfag 8 GYLDENDAL. Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Samfundsfag 8 GYLDENDAL Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Samfundsfag 8 GYLDENDAL INDHOLD Individ og fællesskab At blive den, man er

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR?

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? Rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm Et spørgsmål om kultur - rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm

Læs mere

Hvis man gør hiv, er det vel ikke det eneste, man gør?

Hvis man gør hiv, er det vel ikke det eneste, man gør? Speciale i Pædagogisk Psykologi - Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet Hvis man gør hiv, er det vel ikke det eneste, man gør? En pædagogisk psykologisk undersøgelse af subjektivitetstilblivelser

Læs mere

Den postmoderne psykologi. Den postmoderne psykologi

Den postmoderne psykologi. Den postmoderne psykologi Den postmoderne psykologi Ifølge den postmoderne tænkning var dannelsen af identitet frem til omkring midten af det 20. århundrede noget Traditioner i opløsning forholdsvist ukompliceret. I hvert fald

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser. En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver

Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser. En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver Børnehaver med Plads til Pippiprinser og Piratprinsesser Udgivet marts

Læs mere

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Ære og Konflikt Forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Indhold Forord 3 Ved Susanne W. Fabricius og Lene Johannesson Samarbejde mellem politi og forældre i sager

Læs mere

hvem snakker man med, når man er 18 år?

hvem snakker man med, når man er 18 år? SPECIALE, KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIALT ARBEJDE, ÅLBORG UNIVERSITET. 2010 hvem snakker man med, når man er 18 år? -en undersøgelse af sociale problemer hos unge der har mistet en forælder Af Tina Kyhl

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

3.4 Giv dit lederskab karakter

3.4 Giv dit lederskab karakter Visionær Ledelse Forlaget Andersen 3.4 Giv dit lederskab karakter Af direktør Michael Jensen, Colea Consult michaelj@colea.dk Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Hvad er karakterbaseret ledelse

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

En guide for transkønnede

En guide for transkønnede En guide for transkønnede Indholdsfortegnelse OM EN GUIDE FOR TRANSKØNNEDE... 3 FORORD... 4 AFSNIT 1. TRANSKØNNET HVAD BETYDER DET?... 7 AFSNIT 2. SPRING UD FOR FAMILIE & VENNER?... 13 AFSNIT 3. HORMONBEHANDLING

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

Når det er svært at være ung i DK

Når det er svært at være ung i DK Når det er svært at være ung i DK unges trivsel og mistrivsel i tal Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec Når det er svært at være ung i DK unges trivsel og mistrivsel i tal

Læs mere

Inklusion af elever fra specialskoler i folkeskolen

Inklusion af elever fra specialskoler i folkeskolen Inklusion af elever fra specialskoler i folkeskolen Opgave: Professionsbachelor i læreruddannelsen Navn: Maria Berg Sørensen () Afleveringsdato: 22.12.2011 Uddannelsesinstitution: Institut for Skole og

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere