Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger m.v. og lov om elforsyning 1)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger m.v. og lov om elforsyning 1)"

Transkript

1 Lovforslag nr. L XXX Folketinget Fremsat den XX. maj 2013 af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger m.v. og lov om elforsyning 1) (Lejeres mulighed for nettoafregning af og afgiftsfritagelse for elektricitet fremstillet på vedvarende energi-anlæg) 1 I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 310 af 1. april 2011, som ændret bl.a. ved 3 i lov nr af 23. december 2012 og senest ved 1 i lov nr. 70 af 30. januar 2013, foretages følgende ændringer: 1. 2, stk. 1, litra c, affattes således:»c) fremstilles på elproduktionsanlæg på basis af vedvarende energikilder i form af vindkraft, vandkraft, biogas, biomasse, solenergi, bølge- og tidevandsenergi samt geotermisk varme, og som direkte forbruges af elproducenten eller af en lejer i en udlejningsejendom, i forbindelse med hvilken anlægget er placeret, når den udlejede ejendom udlejes af elproducenten,«. 2. 2, stk. 3, affattes således:»stk. 3. For så vidt angår stk. 1, litra c, sidestilles et nærmere opgjort forbrug af elektricitet fra det kollektive elnet med direkte forbrug af elektricitet fra elproduktionsanlægget. Omfanget af forbruget svarer til den produktion af elektricitet fra elproduktionsanlægget, der leveres til det kollektive net, som opgjort inden for hver time ikke overstiger elproducentens og lejerens forbrug af elektricitet fra det kollektive elnet i samme tidsrum.«i lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 963 af 11. august 2010, som ændret ved 148 i lov nr af 19. december 2008, 3 i lov nr af 22. december 2010, 1 i lov nr. 517 af 5. juni 2012 og 1 i lov nr. 270 af 19. marts 2013, foretages følgende ændring: 1. 45, stk. 1 og 2, ophæves, og i stedet indsættes: 2» 45. For andre leverancer fra udlejeren til opvarmning, herunder el og gas, samt for udlejerens leverance af el til lejerens forbrug i lejemålet til andet end opvarmning, finder reglerne i tilsvarende anvendelse.«stk. 3-6 bliver herefter stk ) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF.

2 2 2. I 46, stk. 6, ændres»stk. 3«til:»stk. 2«. 3 I lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 11. august 2010, som ændret ved 2 i lov nr af 22. december 2010, 3 i lov nr. 517 af 5. juni 2012, 2 i lov nr. 518 af 5. juni 2012 og 2 i lov nr. 273 af 19. marts 2013, foretages følgende ændring: 1. 60, stk. 1, affattes således:» 60. For udlejerens leverance af el til lejerens forbrug i lejemålet til andet end opvarmning finder reglerne i tilsvarende anvendelse.«4 I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som ændret bl.a. ved 2 i lov nr. 576 af 18. juni 2012 og senest ved 2 i lov nr af 23. december 2012, foretages følgende ændringer: 1. I 8 a, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:»ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at elforbrugere, der ikke selv producerer elektricitet, under nærmere angivne betingelser kan fritages for den i 1. pkt. nævnte forpligtelse til betaling af pristillæg m.v. for den elektricitet, som de forbruger, når elektriciteten er produceret på elproduktionsanlæg, som anvender vedvarende energikilder omfattet af lov om fremme af vedvarende energi, og som er etableret i tilknytning til forbrugsstedet.«2. I 8 b indsættes efter 1. pkt.:»ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at elforbrugere, der ikke selv producerer elektricitet, kan fritages for den i 1. pkt. nævnte betalingsforpligtelse for den elektricitet, som de forbruger, når elektriciteten er produceret på nærmere angivne elproduktionsanlæg med en begrænset eleffekt eller elproduktion, som anvender vedvarende energikilder omfattet af lov om fremme af vedvarende energi, og som er etableret i tilknytning til forbrugsstedet.«5 Loven træder i kraft den 1. juli 2013.

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledende bemærkninger Lovforslaget skal give lejere og udlejere samme mulighed for nettoafregning og afgiftsfritagelse for elektricitet fremstillet på vedvarende energi-anlæg (VE-anlæg), f.eks. solcelleanlæg, som ejere og andelshavere har i dag. Lovforslaget indeholder tillige en præcisering af en hjemmel til, at elektricitet til andre formål end opvarmning kan opkræves særskilt i tillæg til huslejen, som vil muliggøre, at en ejendom med flere lejemål kan opnå nettoafregning og afgiftsfritagelse. 2. Lovforslagets formål og baggrund Lovforslaget skal ses i sammenhæng med den politiske aftale af 15. november 2012 mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om strategi for solcelleanlæg og øvrige små VE-anlæg. Aftalen indeholdt en ny støtteordning for solceller, som blev udmøntet i lov nr af 23. december Det var en præmis for indgåelsen af den politiske aftale og vedtagelsen af lov nr. 1390, at den ny støtteordning skulle tilgodese og ensarte de økonomiske vilkår for etablering af solceller i forskellige boligformer. Det var i den forbindelse et ønske, at de lovgivningsmæssige barrierer i elafgiftsloven, elforsyningsloven, lejeloven og almenlejeloven, der hindrede lejere i at nettoafregne på lige vilkår med ejere og andelshavere, skulle fjernes. Klima-, energi- og bygningsministeren erklærede i en skriftlig meddelelse til Klima-, Energiog Bygningsudvalget den 13. december 2012 under lovbehandlingen af lov nr. 1390, at fjernelse af de lovgivningsmæssige barrierer vil være i tråd med strategien for solcelleanlæg og øvrige små VE-anlæg. Et udvalg bestående af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og Skatteministeriet har haft til opgave at analysere mulighederne for at fjerne de lovgivningsmæssige barrierer, der hindrer lejere i at nettoafregne. Lovforslaget er udarbejdet som led i dette udvalgsarbejde. Forslaget sigter mod, at lejere eller udlejere på lejernes vegne i almene såvel som i private udlejningsejendomme skal kunne nettoafregne deres individuelle elforbrug. Lovforslaget omfatter også erhvervslejere og erhvervsudlejere. I direkte tilknytning til denne udvidelse af personkredsen, som kan få mulighed for nettoafregning af elektricitet fremstillet på VE-anlæg, foreslås, at afgiftsfritagelsen vedrørende nettoafregning i elafgiftsloven ændres i overensstemmelse hermed. Nettoafregning efter de gældende regler betyder, at ejeren af et solcelleanlæg gratis kan bruge den elektricitet, som ejeren selv producerer uden at blive pålagt tariffer, afgifter og moms. Der skal være tale om direkte eget forbrug. Lovforslaget har til formål at muliggøre, at en lejer eller en udlejer kan nettoafregne efter henholdsvis en individuel eller kollektiv model, afhængig af om anlægget, som kun kan tilsluttes én forbrugsinstallation, er tilsluttet direkte til den enkelte lejers forbrugsinstallation (typisk i rækkehus) eller til udlejerens forbrugsinstallation (typisk i lejlighed) Den individuelle model Den individuelle model giver lejeren af en bolig eller af et erhvervslejemål mulighed for at nettoafregne egetforbrug fra et elproducerende anlæg, som er ejet af udlejer, men tilsluttet i den enkelte lejers forbrugsinstallation. Denne model vil typisk kunne anvendes i rækkehuse, tæt-lav-bebyggelser og fritliggende lejeboliger, men vil også kunne finde anvendelse på etageejendomme, hvor afgrænsede solcelleanlæg på bygningens tag tilsluttes direkte til de enkelte lejemåls forbrugsinstallationer og afregnes individuelt. I denne model er det lejeren, der nettoafregner eget forbrug og har kontraktforholdet med elleverandør og netvirksomhed, mens udlejer ejer solcelleanlægget og dermed producerer elektriciteten.

4 Den kollektive model Den kollektive model giver udlejer af et eller flere lejemål mulighed for at nettoafregne såvel egetforbrug som forbrug til fællesformål og en eller flere bolig- eller erhvervslejeres forbrug, når lejemål m.v. er tilsluttet udlejerens forbrugsinstallation. Det elproducerende anlæg er ejet af udlejer og tilsluttet samme forbrugsinstallation. Denne model vil typisk finde anvendelse i ejendomme med flere lejemål. Det er udlejer, der har kontraktforholdet med elleverandøren og netvirksomheden og som står for indkøb, salg og afregning af el. Der vil ved denne model skulle installeres bimålere i hver enkelt lejemål med henblik på at muliggøre en opgørelse af de enkelte lejeres refusion af udlejers udgifter til indkøb af supplerende el, dvs. el som det er nødvendigt at indkøbe udover den egenproducerede, jf. nærmere nedenfor om ændringer i lejelovgivningen. 3. Lovforslagets hovedindhold 3.1. Nettoafregning efter elforsyningsloven Gældende ret Klima-, energi- og bygningsministeren kan med hjemmel i 8 a og 8 b i lov om elforsyning fastsætte regler om nettoafregning i forhold til producenters eget forbrug af elektricitet. I forhold til lejere giver bestemmelsen mulighed for at fastsætte regler, der giver f.eks. en udlejer, som ejer et elproduktionsanlæg mulighed for at nettoafregne den elektricitet, udlejeren selv forbruger, herunder forbrug til fælles formål. Hvis en lejers elforbrug skal indgå i en udlejers mulighed for nettoafregning, skal lejemålet være tilsluttet udlejerens forbrugsinstallation. Ellers er der ikke tale om, at udlejer selv forbruger denne elektricitet. I de fleste tilfælde er lejemål imidlertid ikke tilsluttet udlejerens forbrugsinstallation, og elektriciteten afregnes individuelt. Det er vurderet, at der i begrænset omfang også er hjemmel til at fastsætte regler om, at en lejer, som ikke ejer elproduktionsanlægget, vil have mulighed for at nettoafregne egetforbruget, når elproduktionsanlægget er tilsluttet i lejerens egen forbrugsinstallation, og lejerens elforbrug afregnes individuelt. Dette fremgår imidlertid ikke udtrykkeligt af bestemmelsen Lovforslagets udformning Det er vurderet nødvendigt med en præcisering af klima-, energi- og bygningsministerens adgang til at fastsætte regler om, at elforbrugere, der ikke selv producerer elektricitet, kan nettoafregne. Dette skyldes, at reglerne forventes at få større udbredelse, og at det derfor bør fremgå udtrykkeligt af lovbestemmelserne. Det foreslås derfor, at der i lovteksten gives udtrykkelig hjemmel til, at der kan fastsættes regler om, at elforbrugere, som ikke ejer elproduktionsanlæg, kan nettoafregne. Lovforslaget muliggør herefter en generel ligestilling mellem ejere og lejere i forhold til muligheden for nettoafregning af elektricitet fra VE-anlæg, eksempelvis solcelleanlæg Nettoafregning efter elafgiftsloven Gældende ret Efter hovedreglen i elafgiftslovens 1 skal der betales elafgift af elektricitet, som forbruges her i landet. I lovens 2 er der fastsat flere undtagelser til hovedreglen, herunder afgiftsfritagelse vedrørende VE (vedvarende energi). Undtaget fra afgift ifølge lovens 2, stk. 1, litra c, er således elektricitet, som fremstilles på elproduktionsanlæg omfattet af 2, stk. 2 eller 3, i lov om fremme af vedvarende energi, og som direkte forbruges af producenten. Der er tale om solcelleanlæg og forskellige andre VE-anlæg, som producerer elektricitet. Ved producenten af denne elektricitet forstås ejeren af elproduktionsanlægget. Med elafgiftslovens 2, stk. 3, bestemmes desuden, at elektricitet, som er produceret på et af disse VEanlæg, kan nettoafregnes på timebasis efter regler fastsat i medfør af lov om elforsyning. Det betyder, at afgiftsfri elektricitet fra VE-anlæggene kan indsættes på og hæves til forbrug fra det kollektive elnet inden for en time. Dette elforbrug er også fritaget for energispareafgiften i CO 2 -afgiftsloven.

5 5 Der er mulighed for denne afgiftsfritagelse efter reglerne i energibeskatningsdirektivet (Rådets direktiv af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (2003/96)). Efter direktivets artikel 15, stk. 1, litra b, kan medlemsstaterne således indrømme afgiftsfritagelse for elektricitet fra bl.a. solenergi og vindenergi. For så vidt angår den personkreds, som efter loven kan opnå afgiftsfritagelsen, gælder det princip, at elproducenten (ejeren af VE-anlægget) og forbrugeren af den omhandlede elektricitet skal være den samme fysiske eller juridiske person Lovforslagets udformning Med forslaget udvides personkredsen af elforbrugere, som kan opnå denne afgiftsfritagelse for elforbrug. Efter forslaget skal fritagelsen også kunne opnås af lejere i en udlejningsejendom, i forbindelse med hvilken VE-anlægget er placeret, når det er udlejeren af udlejningsejendommen, som ejer VE-anlægget. Endvidere foreslås præciseringer af ordlyden af afgiftsfritagelsen Særskilt opkrævning af lejerens betaling for elforbrug Gældende ret Efter de gældende regler i lejeloven kan udlejeren kræve udgifterne til forsyning med el til opvarmning i de enkelte boligenheder refunderet efter regler om varmeregnskaber. For private lejeboligers vedkommende fremgår det af lejelovens 45, stk. 1, at reglerne om varmeregnskaber finder tilsvarende anvendelse for udlejeren forsyning med el til opvarmning, mens det for almene lejeboliger fremgår af almenlejelovens 52, stk. 2, at udgifter til el til opvarmning kan medtages i varmeregnskabet. For udlejerens levering af el til andet formål end opvarmning er det i lejelovens 45, stk. 2, fastsat, at reglerne i lovens 37, stk. 2, 4 og 5, finder anvendelse, for så vidt angår elektricitetsmålere. En tilsvarende bestemmelse findes i almenlejelovens 60, stk. 1, hvorefter lovens 54, stk. 2, 4 og 5 finder anvendelse, for så vidt angår elektricitetsmålere, hvis udlejeren leverer el til andet formål end opvarmning. Ovennævnte henvisninger indebærer, at beboerrepræsentanterne eller et flertal af lejerne efter lejeloven henholdsvis et flertal af beboerne på et afdelingsmøde efter almenboligloven kan beslutte, at fordeling af udgifter til el til andet formål end opvarmning skal ske efter elektricitetsmålere, og at udgifterne skal betragtes som en forbedring, og at ændringen kan gennemføres med 6 ugers varsel. Det fremgår imidlertid ikke af reglerne, om det har været hensigten, at lejerens betaling skal kunne opkræves særskilt som tillæg til lejen, og i givet fald efter hvilke regler betalingen skal opkræves. Bestemmelserne kom ind ved et ændringsforslag til L 706 fra Det fremgår imidlertid hverken af bemærkningerne til lovforslaget eller af betænkningen, efter hvilke regler lejernes betaling skal opkræves særskilt fra lejen, herunder om betaling skal ske ved et direkte kundeforhold imellem lejeren og elleverandøren eller om udlejeren kan opkræve betalingen i kraft af et regnskab for udgifterne. Det bemærkes i denne forbindelse, at der ikke som for el til opvarmning er en henvisning til varmeregnskabsreglerne. Reglen blev overført uændret til almenboligloven, da denne blev vedtaget ved lov nr. 968 fra Hidtil havde lejeloven omfattet både private og almene lejeforhold. Nyere retspraksis herunder, især U H, har generelt fastslået, at særskilt opkrævning af beløb, der ville kunne indeholdes i huslejen, som tillæg til lejen, forudsætter at der er hjemmel hertil. Da den gældende retsstilling ikke indeholder en klar hjemmel til særskilt opkrævning af lejerens betaling for el til andet end opvarmning, foreslås reglerne præciseret, så det udtrykkeligt fremgår, at betalingen kan opkræves særskilt efter reglerne om varmeregnskaber svarende til det, der gælder for el til opvarmning Lovforslagets udformning Ved den foreslåede ændring af lejeloven og almenlejeloven foreslås det præciseret, at ikke alene el til opvarmning, men tillige el til andre formål end opvarmning, kan opkræves særskilt som tillæg til huslejen efter reglerne for varmeregnskaber, da dette er en forudsætning for, at udlejeren kan nettoafregne for lejernes elforbrug i lejemålet (den kollektive model). I dag er den altovervejende hovedregel, at den enkelte lejer afreg-

6 6 ner direkte med elleverandøren således, at elforsyningen er lejeforholdet uvedkommende. Med forslaget præciseres som nævnt muligheden for at udlejeren leverer el til lejerne, som afregner deres forbrug efter fordelingsmålere i de enkelte lejemål. Udlejeren skal aflægge regnskab overfor lejerne efter reglerne for varmeregnskaber. Hidtil har der alene været udtrykkelig lovhjemmel for særskilt opkrævning af udgifter til el til opvarmning efter varmeregnskabsreglerne. Der er ikke foreslået ændringer af erhvervslejeloven, da det overlades til parterne at træffe de fornødne aftaler. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der for mange momsregistrerede erhvervslejeres vedkommende vil være begrænset interesse i at modtage el fra et VE-anlæg, da de i forvejen i vidt omfang er fritaget for elafgifter. Dette har endvidere betydning for beregning af forbedringsforhøjelse, da en forbedringsforhøjelse skal modsvare forøgelsen af lejemålets leje- og brugsværdi. I relation til VE-anlæg så som solceller er det den billigere elforsyning, som er af interesse for lejerne. For erhvervslejere, som i forvejen er fritaget for elafgifter, vil forøgelsen af lejeværdien imidlertid være begrænset, hvilket vil komme til udtryk ved beregningen af forbedringsforhøjelsen. I erhvervslejemål vil det derfor være hensigtsmæssigt, at udlejeren og lejeren drøfter, hvorvidt erhvervslejemålet skal være omfattet af VE-anlægget. 4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige I forhold til gældende ret vil forslaget om at give lejere mulighed for nettoafregning medføre dels udgifter for elforbrugerne i form af højere PSO-tariffer og dels et skatte- og afgiftstab for staten i det omfang, der fortrænges afgiftsbelagt elforbrug. I forbindelse med aftalen om strategi for solcelleanlæg og øvrige små VE-anlæg af 15. november 2012 og den efterfølgende vedtagelse af lov nr af 23. december 2012 var det en forudsætning, at støttereglerne ikke kun skulle komme ejere til gode, men at også lejerne skulle have mulighed for at etablere solcelleanlæg på samme vilkår. Med lovforslaget sikres dette, og udbygningen med solcelleanlæg som følge heraf vurderes at være indeholdt i den samlede forventede udbygning på ca. 500 MW frem mod Overordnet set vurderes lovforslaget således ikke at have økonomiske konsekvenser for det offentlige. Isoleret set vurderes udbygningen med solcelleanlæg i forbindelse med lejeboliger og erhvervslejemål at blive ca. 50 MW frem til 2020 eller gennemsnitligt ca. 6 MW om året. Heraf vedrører ca. 1 MW årligt erhvervslejere. Desuden skønnes det, at både private lejere og erhvervslejere vil anvende 60 pct. af den egenproducerede elektricitet. I 2013 skønnes der at være en fuld udbygning på 6 MW til trods for, at lovforslaget først forventes at træde i kraft i sommeren Dette skyldes, at der sandsynligvis vil være eksisterende anlæg, der udvides fra fællesforbrug til nettoafregning af individuelt forbrug. Forslaget skønnes at medføre et provenutab for staten på 5 mio. kr. i 2013 efter tilbageløb og 5 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd. Den varige virkning efter tilbageløb og adfærd skønnes til 15 mio. kr., jf. tabel 4.0. Provenutabet vedrører både et afgiftstab og et skattetab. Tabel 4.0. Provenuvirkning ved indførelse af nettoafregning for lejere Mio. kr. (2013- niveau) varigt Umiddelbart mindreprovenu Mindreprovenu efter Tilbageløb Mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd Anm: Adfærdseffekten dækker over afledte ændringer i afgiftsgrundlaget som følge af afgiftsændringen. Afgiftsændringen påvirker herudover den disponible arbejdsindkomst, enten via lønninger eller priser, og derigennem arbejdsudbuddet. PSO-omkostningerne for elforbrugerne skønnes at udgøre ca. 1 mio. kr. i 2013 stigende til ca. 4 mio. kr. i Forøgelsen af PSO-omkostningerne har ingen økonomiske konsekvenser for staten, da udgifterne hertil, herunder administrationsomkostningerne, betales af elforbrugerne.

7 7 5. Administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for regioner og kommuner. Den løbende administration varetages af Energinet.dk, som allerede i dag administrerer de øvrige tilskud til miljøvenlig elproduktion. På Skatteministeriets område har lovforslaget ingen nævneværdige administrative konsekvenser for det offentlige. 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Med forslaget får virksomheder i lejede lokaler mulighed for at nettoafregne elforbruget fra elproducerende anlæg, som er ejet af udlejer. Disse virksomheder får herved mulighed for at øge indtægterne svarende til de fordele, der kan opnås med nettoafregning mod at opfylde de administrative krav hertil. I forhold til gældende ret ændrer dette lovforslag ikke på støtten til VE-anlæg, og forslaget vurderes samlet set ikke at medføre en yderligere udbygning med solcelleanlæg i forhold til de hidtidige forventninger. Forslaget vurderes derfor ikke at ikke give øgede indtægtsmuligheder for de virksomheder, der sælger solcelleanlæg. 7. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke direkte administrative konsekvenser for borgerne. Personer, der ønsker at opnå støtte, vil dog skulle opfylde de administrative krav herfor, såsom anmeldelse, krav til måling af forbrug og dokumentation heraf m.v. Disse konsekvenser er imidlertid kun relevante for dem, der vælger at benytte sig af støtteordningerne. 8. Miljømæssige konsekvenser Forventningerne i lov nr af 23. december 2012 var en nettoudbygning på ca. 500 MW solceller m.v., hvilket vil medføre en øget VE-produktion på omkring 0,5 TWh i Dette forventes at medføre en reduktion af drivhusgasemissionen på ca. 0,2 mio. ton. I forhold til disse forventninger har lovforslaget ingen miljømæssige konsekvenser. 9. Forholdet til EU-retten Den foreslåede ændring af elforsyningslovens 8a og 8 b om ministerens adgang til at fastsætte regler om, at elforbrugere, der ikke selv producerer elektricitet, kan nettoafregne, vurderes ikke umiddelbart at have EU-retlige konsekvenser. Det skal bemærkes, at de ændrede støttesatser til VE-anlæg, herunder solcelleanlæg, som følger af lov nr af 23. december 2012, er blevet statsstøtteanmeldt og endnu ikke er godkendt. I forbindelse med Europa-Kommissionens statsstøttebehandling oplyses også om nettoafregningsordningen. Forslagets 1 om ændringer i elafgiftsloven notificeres som udkast i overensstemmelse med Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF. Der er tale om en skattemæssig foranstaltning, som ikke er omfattet af en standstill-periode. Forslagets ændringer af lejeloven og almenlejeloven har ikke EU-retlige konsekvenser. 10. Høring Lovforslaget er samtidig med fremsættelsen sendt i høring til: Advokatrådet - Advokatsamfundet, Agroskat, Altinex Oil Denmark A/S, Akademisk Arkitektforening, Affald Danmark, Andelsboligernes Fællesrepræsentation, Ankenævnet på Energiområdet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AV Miljø, BDO Kommunernes revision, Blik- og Rørarbejderforbundet, Boligselskabernes Landsforening, BOSAM, Brancheforeningen for Biogas, Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme, Brancheforeningen for Husstandsvindmøller, Branchen ForbrugerElektronik, Bryggeriforeningen, Business Danmark, Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BATT-kartellet), Byggecentrum, Byggesocietetet, Byggeskadefonden, Byggeri, Informationsteknologi, Produktivitet og Samarbejde (BIPS), Byggeriets Evaluerings Center, Bygherreforeningen i Danmark, CO-industri, Coop Danmark, CEPOS, CEVEA, Concito, Dagrofa, DA- FOKA, DANAK (Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond), Danisco, Danish Operators, Danmarks Lejerforeninger, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Teknisk Universitet (DTU), Danmarks Rede-

8 8 riforening, Danmarks Rejsebureau Forening, Danmarks Restauranter og Cafeer, Danmarks Vindmølleforening, Dansk affaldsforening, Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Dansk Biotek, Dansk Byggeri, Dansk Dagligvareleverandørforening, Dansk Ejendomsmæglerforening, Dansk Energi, Dansk Energibranche forening (DEBRA), Dansk Erhverv, Dansk Fjernvarme, Dansk Gartneri, Dansk Gas, Dansk Gasteknisk Center (DGC), Dansk Golf Union, Dansk Metal, Dansk Mode og Textil, Dansk Iværksætterforening, Dansk Shell A/S, Dansk Solcelleforening, Dansk Solvarme Forening, Dansk Standard, Dansk Supermarked, Dansk Told og Skatteforbund, Dansk Transport og Logistik (DTL), Dansk Varefakta Nævn, Danske Advokater, Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK), Danske Regioner, Danske Speditører, Danske Udlejere, DANVA, Datatilsynet, De Grønne, De Samvirkende Købmænd, DELTA Dansk Elektronik, Den Danske Dommerforening, Den Danske Landinspektørforening, Det økologiske Råd, DI ITEK, DI Organisation for erhvervslivet, Dommerfuldmægtigforeningen, DONG Energy A/S, Dong E&P, DS Håndværk & Industri, EC-Power, Ejendomsforeningen Danmark, Energi Danmark, Energi- og olieforum.dk, Energiforbrugeren, Energiforum Danmark, Energiklagenævnet, Energimidt, Energitilsynet, Energitjenesten, Erhvervslejernes Landsorganisation, E.ON Danmark A/S, Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S, European Solar Farms, 3F Fagligt Fælles Forbund, Finansrådet, Forbrugerrådet, Foreningen Danske Kraftvarmeværker, Foreningen Danske Revisorer, Foreningen af danske bryghuse, Foreningen af fabrikanter og importører af elektriske belysningsarmaturer (FAB), Foreningen af fabrikanter og importører af elektriske husholdningsapparater (FEHA), Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), Foreningen for danske biogasanlæg, Foreningen for Slutbrugere af Energi, Frie Elforbrugere, Forsikring og Pension, Frie Funktionærer, FSR Danske revisorer, Gaia Solar A/S, Greenpeace, Grundejernes Investeringsfond, GTS (Godkendt Teknologisk service), Hess ApS, HMN Naturgas I/S, HORESTA, Huslejenævns- og Beboerklagenævnsforeningen, Håndværksrådet, Indukraft Sekretariatet c/o Dansk Industri, Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), Institut for produktudvikling (IPU), Intelligent Energi, IT-Branchen, International Transport Danmark, Kalk og Teglværksforeningen, KE Vind A/S, KOOPERA- TIONEN, KTO - Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, KL (Kommunernes Landsforening), KL - Økonomisk sekretariat, KPMG, Landbrug & Fødevarer, Landsforeningen for bæredygtig Landbrug, Landsorganisationen i Danmark (LO), LCA Center, Landsbrancheklubben for Hotel og Restauration, Landsbyggefonden, Landsforeningen for bæredygtigt landbrug, Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller, Ledernes Hovedorganisation, Lejernes Landsorganisation, Marius Pedersen A/S, Mineralolie Brancheforeningen, Mærsk Olie og Gas AS, Nationalt center for Fødevarer og Jordbrug, Nationalt center for Miljø og Energi, Naturgas Fyn, NOAH Energi og Klima, NORD, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Nordisk Solenergi, Nærbutikkernes Landsforening, Olie Gas Danmark, Parcelhusejernes Landsforening, Præsidenten for Vestre Landsret, Præsidenten for Østre Landsret, Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Reel Energi Oplysning (REO), Rejsearrangører i Danmark, Restaurantionsbranchen.dk, Risø (DTU), Sammenslutningen af danske elforbrugere (SDE), Serviceforbundet, SKAT, Skatteborgerforeningen, Skattefaglig Forening, Statens Byggeforsknings Institut, Statoil A/S, Tekniq, Teknologisk Institut, Telekommunikationsindustrien, Uafhængige Bygningssagkyndige og Energikonsulenter (FUBE), Varmepumpefabrikantforeningen, Vattenfall A/S, VE-Byg, VedvarendeEnergi, VELTEK VVS- og El-Tekniske Leverandørers Brancheforening, Vestas Wind systems A/S, Videncenter for energibesparelser i bygninger, Videncentret for Landbrug, Vindenergi Danmark, Vindmølleindustrien, Vin- og Spiritusorganisationen i Danmark, WWF Verdensnaturfonden, Ældresagen, Økologisk Landsforening, Østkraft, Aalborg Portland og Aalborg Universitet. 11. Sammenfattende skema Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser/mindreudgifter Nærværende forslag ændrer ikke på de ved vedtagelsen af lov nr og lovforslag L 199 forudsatte varige statslige provenuændringer. Virksomheder i lejede lokaler får mulighed for at udnytte fordelene ved nettoafregning. Negative konsekvenser/merudgifter Isoleret set er de statslige tab af elafgifter som følge af lovforslaget skønnet at udgøre 5 mio. kr. i 2013 med en varig virkning efter tilbageløb og adfærd på ca. 15 mio. kr./år. Nærværende forslag vurderes ikke at ændre på de forventede samlede PSO-omkostninger for elforbrugerne frem mod 2020.

9 9 Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Forslaget skønnes ikke at ændre på den forventede udbygning med solceller, som resulterer i en samlet reduktion af drivhusgasemissionen på ca. 0,2 mio. ton i Isoleret set skønnes PSOomkostningerne som følge af udbygning med solcelleanlæg i det lejede byggeri til ca. 1 mio. kr. i 2013 stigende til 4 mio. kr. i Ingen Forslagets 1 om ændringer i elafgiftsloven notificeres som udkast i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF. Der er tale om en skattemæssig foranstaltning, som ikke er omfattet af en standstill-periode. Der vurderes ikke at være EU-retlige konsekvenser af ændringerne af lejeloven, almenlejeloven og elforsyningsloven Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 ( 2, stk. 1, litra c) Der foreslås en udvidelse af personkredsen, som kan opnå fritagelse for elafgifter for elforbrug i elafgiftslovens 2, stk. 1, litra c. Der er tale om en afgiftsfritagelse for elektricitet, som er fremstillet på solcelleanlæg og andre VE-anlæg, som er omfattet af bestemmelser i lov om fremme af vedvarende energi. I dag er det kun elproducenten (ejer af produktionsanlægget), som kan opnå afgiftsfritagelse for forbrug af elektricitet fra anlægget. Det foreslås nærmere, at fritagelsen for forbrug af elektricitet fra denne type anlæg også skal kunne opnås af lejere af boliger eller erhvervslejemål m.v. i ejendommen, i forbindelse med hvilken anlægget er placeret, når udlejeren ejer anlægget. Endvidere foreslås, at de omfattede elproduktionsanlæg fremgår direkte af bestemmelsen om afgiftsfritagelse i stedet for, at afgrænsningen som nævnt sker ved en henvisning til lov om fremme af vedvarende energi. De omfattede anlæg er således fortsat elproduktionsanlæg, som fremstiller elektricitet på basis af vedvarende energikilder i form af vindkraft, vandkraft, biogas, biomasse, solenergi, bølge- og tidevandsenergi samt geotermisk varme. Med den nuværende bestemmelse i elafgiftslovens 2, stk. 3, er det fastslået, at elektricitet, der er produceret på anlæg, som er omfattet af elafgiftslovens 2, stk. 1, litra c (afgiftsfritagelsen), kan afregnes på timebasis efter regler udstedt i medfør af lov om elforsyning. Det betyder, at afgiftsfri elektricitet fra VEanlæggene kan indsættes på og hæves til forbrug fra det kollektive elnet. Det er en betingelse, at det sker på timebasis, dvs. i samme tidsrum inden for en time. Denne afgiftsmæssige nettoafregning på timebasis vil gælde for det elforbrug hos lejerne, der som nævnt foreslås omfattet af afgiftsfritagelsen i elafgiftsloven. Til nr. 2 ( 2, stk. 3)

10 10 Det foreslås, at muligheden for afgiftsmæssig nettoafregning på timebasis fremgår direkte af bestemmelsen i elafgiftslovens 2, stk. 3. Til 2 Til nr. 1 ( 45, stk. 1) Efter den gældende 45, stk. 1, kan udlejeren få refusion for udgifter til den el, som udlejeren leverer til lejerne, når der er tale om el til opvarmning, jf. lejelovens 36, stk. 1. Bestemmelserne indebærer, at udlejeren skal aflægge et regnskab for de afholdte udgifter efter reglerne i lovens kapitel VII om varmebetaling m.v. for at kunne få refusion. En tilsvarende bestemmelse gælder ikke for det tilfælde, hvor udlejeren leverer el til lejeren til andet end opvarmning. Problemstillingen har imidlertid ikke haft større opmærksomhed, idet den altovervejende hovedregel i praksis er, at den enkelte lejer afregner direkte med netvirksomheden og elleverandøren efter en elektricitetsmåler. Denne retsstilling har tillige været tilstræbt fra lovgivers side af hensyn til at øge synligheden af den enkelte lejers elforbrug og dermed mulighed for at spare på eget elforbrug. Det er imidlertid ved nyere retspraksis - herunder især U H - generelt fastslået, at særskilt opkrævning af beløb, der ville kunne indeholdes i huslejen, som tillæg til lejen forudsætter, at der er hjemmel hertil. Samtidig er interessen for, at udlejeren kan levere el til lejerne, øget betydeligt ved muligheden for at forsyne ejendommen med el fra et VE-anlæg, herunder ved at opsætte solceller på ejendommen. Ved installation af sådanne anlæg umiddelbart på den enkelte boligenhed med forbindelse fra anlægget direkte til enhedens egen elinstallation kan lejeren selv nettoafregne. I denne situation er elforsyning ikke en del af lejeforholdet, idet lejeren har det direkte kundeforhold til netvirksomheden og elleverandøren, og der er derfor ingen barrierer for, at den pågældende lejer som nævnt selv vil kunne nettoafregne med netvirksomheden og elleverandøren. I de tilfælde, hvor VE-anlægget etableres som et anlæg for ejendommen og udlejeren leverer el til lejerne, er det udlejeren, der skal nettoafregne for anlæggets elproduktion. Dette forudsætter, at udlejeren kan opkræve de udgifter, som udlejer har afholdt, særskilt hos de enkelte lejere, jf. nærmere herom nedenfor. Da det er uklart, om den nuværende retsstilling indeholder den fornødne lovhjemmel til at opkræve særskilt betaling for lejerens elforbrug til andet end opvarmning, foreslås det præciseret, at udlejeren ikke alene for el til opvarmning men tillige for el, der leveres til lejeren til andet end opvarmning, kan kræve sine udgifter til elleverancen refunderet efter de regler, som gælder for varmeregnskaber. Det følger af målerbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 891 af 9. oktober 1996), at ordningen forudsætter, at der installeres fordelingsmålere i de enkelte boligenheder til fordeling af den udgift, som udlejeren afholder til levering af el. Reglerne om varmeregnskaber tager udgangspunkt i det princip, at der i regnskabet kun kan medtages udgifter til»brændsel«, herunder el og gas. Dette indebærer, at der i varmeregnskabet ikke kan medtages udgifter til etablering og vedligeholdelse af ejendommens varmeanlæg. Udgifter hertil indgår i selve huslejen. I relation til et solcelleanlæg indebærer dette, at den udgift, som kan medtages i regnskabet, er den samlede udgift, som udlejeren har afholdt til levering af el, og den samlede indtægt i form af betaling for den solcelleel, der er leveret til elnettet. Udlejeren skal således i regnskabet opgøre den samlede udgift, som er afholdt til levering af el fra udlejerens netvirksomhed og elleverandør, herunder alle afgifter m.v. Herfra skal trækkes den betaling, som udlejeren modtager for den el, der er leveret til elnettet fra solcelleanlægget. Udlejeren får dermed refusion for den samlede udgift til el leveret til lejerne i ejendommen. Installation af et VE-anlæg, herunder solcelleanlæg, vil som udgangspunkt være en forbedring, som kan udløse en forbedringsforhøjelse og hermed indgå i huslejen. Forhøjelsen beregnes efter lejelovgivningens almindelige regler herom og fordeles på de lejemål, som er tilsluttet anlægget. Udgangspunktet er som for andre forbedringers vedkommende, at det er udlejeren, der beslutter, om der skal etableres et VE-anlæg på ejendommen. Forbedringsforhøjelsen er varig og modsvares af, at udlejeren har pligt til at vedligeholde og i fornødent omfang udskifte anlægget.

11 11 Som konsekvens af reglerne om frit valg af leverandør, jf. nedenfor, kan den enkelte lejer indgå i et direkte aftaleforhold med en elleverandør. Dette forudsætter, at lejeren også indgår i et direkte aftaleforhold med netvirksomheden. Udlejeren kan ikke kræve, at lejerne er tilsluttet den fælles forsyning af el via udlejeren. Elforsyningslovens 6, stk. 1, fastsætter, at den enkelte forbruger frit kan vælge leverandør. Dette indebærer, at en lejer ikke er bundet af et vilkår om fælles levering af el fra udlejeren. Den enkelte lejer vil således kunne påberåbe sig retten til frit at kunne vælge elleverandør, og dermed ikke være tilsluttet udlejerens elforsyning i ejendommen. I ejendomme, hvor udlejeren har etableret f.eks. et solcelleanlæg, vil dette indebære, at den pågældende lejer vil være forpligtet til fortsat at betale det forbedringstillæg, som hidrører fra udlejerens etablering af anlægget, uden at få del i den gevinst, der følger af produktionen af el fra anlægget. Der vil derfor for lejeren være et klart incitament til at tilslutte sig ordningen. Uenighed om lejerens betaling for el, som afregnes efter reglerne om varmeregnskaber, kan indbringes for huslejenævnet efter bestemmelsen i lejelovens 106, nr. 7. Det følger af reglerne om varmeregnskaber, at udlejeren i regnskabet skal give oplysning om lejerens ret til at gøre indsigelse imod regnskabet. ( 45, stk. 2) Det foreslås, at 45, stk. 2 ophæves. Forslaget er en konsekvens af, at det nu præciseres, at der kan opkræves betaling for udlejerens leverance af el til andet end opvarmning som tillæg til huslejen efter reglerne om varmeregnskaber. Med denne præcisering følger, at opkrævningen beregnes på grundlag af en fordelingsmåler i den enkelte boligenhed. Til nr. 2 ( 46, stk. 6) Forslaget er en konsekvens af, at 45, stk. 2, ophæves, jf. lovforslagets 1, nr. 1. Til 3 Til nr. 1 ( 60, stk. 1) Med den foreslåede ændring af lovens 60, stk. 1, præciseres, at udlejerens udgifter til leverance af el kan kræves refunderet efter de gældende regler om varme- og vandregnskaber. Ændringerne svarer til de ændringer, som er foreslået i lejeloven. Der henvises til bemærkningerne til 2, nr. 1, ovenfor. For almene boligers vedkommende indbringes uenighed om lejerens betaling for el, som opkræves efter varme- og vandregnskabsreglerne, dog for beboerklagenævnet efter lovens 56, stk. 3 og 4. I alment byggeri udøves udlejerens ret til at beslutte forbedringsarbejder af beboerdemokratiet. Det er således beboerne (lejerne), som på et afdelingsmøde træffer afgørelse om forbedringsarbejder, herunder etablering af VE-anlæg, som eksempelvis solcelleanlæg. Når en sådan beslutning er truffet, er den bindende for alle beboere, som anlægget omfatter. Forbedringsarbejderne finansieres ved optagelse af eksterne lån og/eller via interne midler. Beboerne betaler finansieringsudgifterne ved en tilsvarende forhøjelse af huslejen, jf. det balancelejeprincip der gælder for alment byggeri. Lejeforhøjelsen bortfalder ved udamortisering af lån, der er optaget til finansiering af forbedringsarbejderne. Beboerne skal dog fortsat som en del af huslejen betale udgifterne til vedligeholdelse og udskiftning af anlægget som en del af huslejen, jf. balancelejeprincippet. Udlejerens leverance af el til beboerne (lejerne) beror ligesom i det private udlejningsbyggeri på individuelle aftaler, jf. reglerne om frit elleverandørvalg. Lejerne har dog et klart incitament til at indgå og forblive i en sådan aftale, dels fordi de herigennem får andel i de særlige fordele, der er forbundet med produktionen i anlægget (nettoafregning), dels fordi de som nævnt under alle omstændigheder vil skulle bidrage til etablering og efterfølgende vedligeholdelse af anlægget gennem deres huslejebetalinger.

12 12 Til 4 Til nr. 1 ( 8 a, stk. 1) Det gældende 8 a, stk. 1, giver bl.a. mulighed for at fastsætte regler, der giver en udlejer, som ejer elproduktionsanlæg, adgang til at nettoafregne den elektricitet, som udlejeren selv forbruger. Ved»selv forbruger«forstås udlejers egetforbrug, forbrug til fælles formål og en eller flere bolig- eller erhvervslejeres forbrug, når lejemålene er tilsluttet udlejerens fælles forbrugsinstallation. I disse tilfælde er det udlejeren, der er elforbruger i forhold til det samlede elforbrug, der afregnes over den fælles forbrugsinstallation. Med forslaget fastslås klima-, energi- og bygningsministerens adgang til at fastsætte regler, som udtrykkeligt giver lejere mulighed for fritagelse for at betale beløb til dækning af pristillæg m.v. til miljøvenlig elektricitet i forhold til egetforbruget af elektricitet. Herved kan lejere af boliger blive sidestillet med ejere af ejerboliger og andelshavere i forhold til muligheden for nettoafregning på baggrund af elektricitet fra f.eks. solcelleanlæg. Bestemmelsen er særligt tænkt anvendt i en situation, hvor en lejer af en bolig eller af et erhvervslejemål skal kunne nettoafregne egetforbrug fra et elproducerende anlæg, som er ejet af udlejer, men tilsluttet direkte i den enkelte lejers forbrugsinstallation. Denne model vil typisk kunne anvendes i rækkehuse, tæt-lav-bebyggelser og fritliggende lejerboliger, men vil også kunne finde anvendelse i etageejendomme, hvor afgrænsede solcelleanlæg på bygningens tag tilsluttes direkte til de enkelte lejemåls forbrugsinstallationer og afregnes individuelt. Det fremgår af den foreslåede bemyndigelse, at det er en betingelse for at kunne blive fritaget for betalingen, at elektriciteten er produceret på et anlæg, som anvender energikilder omfattet af VE-loven. Det fremgår af 2, stk. 2, i VE-loven, at der ved vedvarende energikilder bl.a. forstås vindkraft, vandkraft, biogas, biomasse, solenergi, bølge- og tidevandsenergi samt geotermisk varme. Ministeren har endvidere i 2, stk. 3, i VE-loven hjemmel til at fastsætte regler om, hvilke energiformer som kan betegnes som vedvarende energikilder. Herudover er det en betingelse, at elproduktionsanlægget er etableret i tilknytning til forbrugsstedet. Herved forstås, at der kan fastsættes regler om, at elproduktionsanlægget skal være tilsluttet i lejerens forbrugsinstallation eller skal være beliggende på forbrugsstedet. Det svarer til de krav, som allerede er fastsat for egenproducenter, som ejer vindmøller og solcelleanlæg, jf. bekendtgørelse nr af 16. november 2012 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet. Endelig sker fritagelsen under nærmere angivne betingelser, som fastsættes af ministeren. Det kan bl.a. fastsættes, hvilke anlæg det drejer sig om. Det bemærkes i den forbindelse, at muligheden for fritagelse for betaling efter 8 a kun vedrører pristillæg m.v. til miljøvenlig elproduktion og ikke f.eks. udgifter til forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter efter 29 i lov om elforsyning. Ministerens mulighed for fritagelse efter 8 a er derfor ikke begrænset til elproduktionsanlæg med en begrænset eleffekt eller elproduktion. Se modsat forslag til ændring af 8 b i lov om elforsyning, jf. dette lovforslags 4, nr. 2. Til nr. 2 ( 8 b) Med forslaget fastslås klima-, energi- og bygningsministerens adgang til at fastsætte regler, som udtrykkeligt giver lejere mulighed for fuld fritagelse for at betale beløb til dækning af omkostninger ved gennemførelse af de offentlige forpligtelser som nævnt i 8, stk. 1, i forhold til egetforbruget af elektricitet. Herved kan lejere af boliger blive sidestillet med ejere af ejerboliger og andelshavere i forhold til muligheden for nettoafregning på baggrund af elektricitet fra særligt solcelleanlæg. Bestemmelsen er særligt tænkt anvendt i en situation, hvor en lejer af en bolig eller af et erhvervslejemål har et mindre elproducerende anlæg, som er ejet af udlejer, tilsluttet direkte i lejers forbrugsinstallation. Ændringerne svarer til forslaget til ændring af 8 a, stk. 1, som er nærmere beskrevet i dette lovforslags 4, nr. 1. Der henvises til bemærkningerne hertil.

13 13 Muligheden for fritagelse for betaling i 8 b er dog modsat 8 a ikke begrænset til pristillæg m.v. til miljøvenlig elproduktion, men vedrører alle de offentlige forpligtelser, som er nævnt i 8, stk. 1. Til gengæld er bemyndigelsen begrænset til elproduktionsanlæg med en begrænset eleffekt eller elproduktion. Til 5 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2013.

14 14 Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 310 af 1. april 2011, som ændret bl.a. ved 3 i lov nr af 23. december 2012 og senest ved 1 i lov nr. 70 af 30. januar 2013, foretages følgende ændringer: 2 c) fremstilles på elproduktionsanlæg omfattet af 2, stk. 2 eller 3, i lov om fremme af vedvarende energi, og som direkte forbruges af producenten, Stk. 3. Elektricitet, der er produceret på anlæg omfattet af stk. 1, litra c, kan afregnes på timebasis efter regler fastsat i medfør af lov om elforsyning. 1. 2, stk. 1, litra c, affattes således:»c) fremstilles på elproduktionsanlæg på basis af vedvarende energikilder i form af vindkraft, vandkraft, biogas, biomasse, solenergi, bølgeog tidevandsenergi samt geotermisk varme, og som direkte forbruges af elproducenten eller af en lejer i en udlejningsejendom i forbindelse med hvilken anlægget er placeret, når den udlejede ejendom udlejes af elproducenten,«. 2. 2, stk. 3, affattes således:»stk. 3. For så vidt angår stk. 1, litra c, sidestilles et nærmere opgjort forbrug af elektricitet fra det kollektive elnet med direkte forbrug af elektricitet fra elproduktionsanlægget. Omfanget af forbruget svarer til den produktion af elektricitet fra elproduktionsanlægget, der leveres til det kollektive net, som opgjort inden for hver time ikke overstiger elproducentens og lejerens forbrug af elektricitet fra det kollektive elnet i samme tidsrum.«2 I lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 963 af 11. august 2010, som ændret ved 148 i lov nr af 19. december 2008, 3 i lov nr af 22. december 2010, 1 i lov nr. 517 af 5. juni 2012 og 1 i lov nr. 270 af 19. marts 2013, foretages følgende ændring: 45. For andre leverancer fra udlejeren til opvarmning, herunder el og gas, finder reglerne 1. 45, stk. 1 og 2, ophæves og i stedet indsættes:

15 15 i tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Reglerne i 37, stk. 2, 4 og 5, finder endvidere anvendelse for så vidt angår elektricitetsmålere, såfremt udlejeren leverer el til andet formål end opvarmning. 46.» 45. For andre leverancer fra udlejeren til opvarmning, herunder el og gas, samt for udlejerens leverance af el til lejerens forbrug i lejemålet til andet end opvarmning, finder reglerne i tilsvarende anvendelse.«stk. 3-6 bliver herefter stk I 46, stk. 6, ændres»stk. 3«til:»stk. 2«. Stk. 6. Ændringer af betalingsbetingelserne for elektricitet efter 45, stk. 3, gælder uanset modstående tidligere aftale. 3 I lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 11. august 2010, som ændret ved 2 i lov nr af 22. december 2010, 3 i lov nr. 517 af 5. juni 2012, 2 i lov nr. 518 af 5. juni 2012 og 2 i lov nr. 273 af 19. marts 2013, foretages følgende ændring: 60. Reglerne i 54, stk. 2, 5 og 6, 1. pkt., finder endvidere anvendelse, for så vidt angår elektricitetsmålere, såfremt udlejeren leverer el til andet formål end opvarmning , stk. 1, affattes således:» 60. For udlejerens leverance af el til lejerens forbrug i lejemålet til andet end opvarmning finder reglerne i tilsvarende anvendelse.«4 I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som ændret bl.a. ved 2 i lov nr. 576 af 18. juni 2012 og senest ved 2 i lov nr af 23. december 2012, foretages følgende ændringer: 8 a. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, at elforbrugere, der helt eller delvis selv producerer den elektricitet, de selv forbruger, under nærmere angivne betingelser kun skal betale pristillæg m.v. som nævnt i 58, 58 a og 58 b i denne lov og i lov om fremme af vedvarende energi i forhold til det elforbrug, som aftages gennem det kollektive elforsyningsnet. Ministeren kan herunder fastsætte, at reglerne kun gælder for anlæg, som var i drift den 12. april Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren 1. I 8 a, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:»ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at elforbrugere, der ikke selv producerer elektricitet, under nærmere angivne betingelser kan fritages for den i 1. pkt. nævnte forpligtelse til betaling af pristillæg m.v. for den elektricitet, som de forbruger, når elektriciteten er produceret på elproduktionsanlæg, som anvender vedvarende energikilder omfattet af lov om fremme af vedvarende energi, og som er etableret i tilknytning til forbrugsstedet.«

16 16 kan fastsætte regler om, hvorledes elforbruget og elproduktionen skal måles og opgøres. Udgifterne til målingen afholdes af elproducenten 8 b. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, at elforbrugerne ikke skal betale beløb til dækning af omkostninger ved gennemførelse af de offentlige forpligtelser som nævnt i 8, stk. 1, der modsvarer den del af deres elforbrug, som de selv producerer på nærmere angivne elproduktionsanlæg med en begrænset eleffekt eller elproduktion. Ministeren kan fastsætte regler om betingelser for undtagelse fra betalingsforpligtelsen, herunder om grænser for størrelser af produktionsanlæg og produktioner. 2. I 8 b indsættes efter 1. pkt.:»ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at elforbrugere, der ikke selv producerer elektricitet, kan fritages for den i 1. pkt. nævnte betalingsforpligtelse for den elektricitet, som de forbruger, når elektriciteten er produceret på nærmere angivne elproduktionsanlæg med en begrænset eleffekt eller elproduktion, som anvender vedvarende energikilder omfattet af lov om fremme af vedvarende energi, og som er etableret i tilknytning til forbrugsstedet.«5 Loven træder i kraft den 1. juli 2013.

Høringsliste (ekstern) 24. august 2015

Høringsliste (ekstern) 24. august 2015 Høringsliste (ekstern) 24. august 2015 Center for Forsyning Høring af udkast til forslag om ændring af lov om naturgasforsyning (Bemyndigelse til fastsættelse af regler om opgørelse af produktions- og

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1 I lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 82 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare.

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1)

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven) 1 I lov om afgift

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af svovl 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af svovl 1) Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2012-13 Fremsat den 1. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af svovl 1) (Bundfradrag i svovlafgiften) 1 I lov

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen Ejendomsforeningen Danmark Nyheder indenfor boliglejelovgivningen 17. september 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark Ny lovgivning (1) Afskaffelse af løbedage i boliglejemål

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8.

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning?

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Etablering af solcelleanlæg i både private husstande og erhvervsejendomme er ved at få både forbrugernes og erhvervsvirksomhedernes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

for parameter.ffejl! KLAGE FRA Ringe Fri- og Efterskole

for parameter.ffejl! KLAGE FRA Ringe Fri- og Efterskole (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 33FFejlFejl! Ukendt argument for parameter.! Ukendt argument for parameter.ejl!

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand. jur. og ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand. jur. og ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge (Elforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen

Læs mere

2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj

2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj 2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj Hvilke målere må bruges i et fordelingsregnskab? Typegodkendte varmefordelingsmålere: Fordampningsmålere

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj

Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj Hvilke målere må bruges i et fordelingsregnskab? Typegodkendte varmefordelingsmålere: Fordampningsmålere

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Stråmandsudlejning

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion NOTAT 17. september 2014 Forsyning og ressourcer Ref: rzs, slp, lin, pcj, tth, mni Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 26. maj 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 26. maj 2014. Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 14 Bilag 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 1. oktober 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen

Læs mere

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 20. september 2012 JARA Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K DI har den 23. august 2012 modtaget et lovforslag om ændring af lov om afgift af elektricitet og

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 7 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8.

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8. Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

Læs mere

Solcelleordningen. VE-ordningen. Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning

Solcelleordningen. VE-ordningen. Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning Nettomåleordning Årsbaseret nettoafregning Solcelleordningen Opbevare solcelle-el på nettet Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning VE-ordningen Bufferordning 1 Solcelleordningen Baggrund

Læs mere

Udover disse generelle forhold gælder der særlige regler for kommuner, der beskrives i det følgende.

Udover disse generelle forhold gælder der særlige regler for kommuner, der beskrives i det følgende. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 199 Bilag 69 Offentligt N O T AT 19. juni 2013 Kommunale solcelleanlæg Den 11. juni 2013 indgik regeringen en aftale med V, DF, EL og K om begrænsning af udgiften

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Peter Paldan Sørensen, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Solcelleanlæg for private. Øernes Revision v/peter Hansen

Solcelleanlæg for private. Øernes Revision v/peter Hansen Solcelleanlæg for rivate Øernes Revision v/peter Hansen Præsentation af Øernes Revision Nykøbing F Havneladsen 8, 1. 4800 Nykøbing F. 8 medarbejdere Vordingborg Næstvedvej 2, 4760 Vordingborg 19 medarbejdere

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Til høringsparterne se bilag 1 17. september 2013 Sag 2013-0034700 /SORHOU Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Vedlagt fremsendes i høring udkast

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovforslag nr. L 44 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Energiforbedrende

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Høringsliste Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Myndighed / Organisation Advokatsamfundet / advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde Dato for offentliggørelse Til 25 nov 2011 13:06 Sagsnummer 2011-260-0607 Ansvarlig fagkontor Resumé Yderligere oplysninger - klik her. Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Kickoff-seminar DEL II Paradoksproblemet med huslejefastsættelse og energiforbedringer i lejeboliger v/ advokat Timmy Lund, Ejendomsforeningen Danmark Onsdag den 1. juni 2011,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love (Tilpasning til digital tinglysning, afgiftsfritagelse for udlejning af luftfartøjer

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk. Gode hensigter

Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk. Gode hensigter Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Notat / FCL Den 26. november 2012 Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk BL - Danmarks Almene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger UDKAST Dato: 16. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-4127 Sagsbeh.: Lars Nielsen Dok id: 431565 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Nye regler for afregning og opsætning af solceller

Nye regler for afregning og opsætning af solceller (½ Nye regler for afregning og opsætning af solceller Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt NOTAT 4. november 2014 14/08289-1 miv-dep Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til ændring af bogføringsloven (Opbevaring af elektronisk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående samt tillige med brevpost til klager Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere