Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: Sagsid.: Version nr.: 1

2 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område Hjælpemidler Produkter der er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Hjælpemidler kan udlånes til borgerne og kan genbruges som eksempelvis kørestole, rollatorer og toiletstole. Udlån og faglig vejledning af genbrugshjælpemidler. Forbrugsgoder Omfatter produkter, som er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug hos befolkning i almindelighed. Eksempelvis el-scooter, el-cykel, og 3-hjulet knallert Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 112 Kommunen yder støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet: I *væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne I *væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller Er nødvendig for, at den pågældende kan udføre et erhverv. *Med væsentlig grad menes, at hjælpemidlet har en afgørende betydning i forhold til at kompensere for en nedsat varig funktionsevne eller har en afgørende betydning i forhold til at en borger med en varigt nedsat funktionsevne kan få den daglige tilværelse til at fungere. Med andre ord er borgerens mulighed for at leve så normalt som muligt afhængig af at få bevilget hjælpemidlet. Lov om social service 113 Kommunen yder hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i 112, er opfyldt. Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo som eksempelvis almindelige senge, madrasser og stole. Målgruppe Kommunes målsætning Personkredsen omfatter børn og voksne med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne som følge af medfødt eller senere opstået handicap, sygdom eller som følge af ulykkesskader. Ydelsen indgår i kommunens samlede indsats og tilbud. Ydelsen har til hensigt, at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse således at der kan leves et aktivt og værdigt hverdagsliv. Side 2

3 Formål med ydelsen At fremme borgerens mulighed for at klare de daglige aktiviteter selv. At lette borgerens daglige tilværelse At forebygge yderligere funktionstab hos borgeren At borgeren bliver i stand til at opretholde eller genvinde en så selvstændig og aktiv tilværelse som muligt. Hvor og hvordan kan du henvende dig? Henvendelse kan ske personligt på Nordbakken 7, 5750 Ringe ml. kl Hvem træffer afgørelse Sagsbehandlende ergoterapeuter/ fysioterapeuter i fagsekretariatet for Sundhed og Handicap. Ved behov for specielle høre-, syns, tale og IT hjælpemidler kan den sagsbehandlende terapeut henvise dig videre til CRS jf. aftale med CRS. Ydelsens indhold Hjælpemidler 112 Hjælpen gives til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hjælpemidler ejes af Faaborg-Midtfyn Kommune og udlånes til borgeren. Hjælpemidlet kan være til ansøgerens eget brug, fx, stok, kørestol, eller til brug for andre der bistår borgeren i dagligdagen, fx. transportkørestol. Der kan ydes hjælp til nødvendig reparation eller udskiftning af hjælpemidlet Borgeren afholder selv udgifter til den daglige drift, rengøring og vedligeholdelse af hjælpemidlet. Borgeren afholder selv udgiften til dæk og slanger. Dog kan der ydes hjælp til udskiftning, hvis der er behov for mere end én årlig udskiftning. Der ydes hjælp til udskiftning af batterier på elkørestole/elkøretøjer. Forbrugsgoder 113 Der kan kun ydes hjælp, når udgiften til forbrugsgoder er over 500 kr. Hjælpen gives til køb af forbrugsgoder og gives typisk med et beløb svarende til max. 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art. Der ydes ikke hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo fx; almindelige stole, borde, senge, madrasser mobiltelefoner, som normalt forefindes i ethvert hjem, der måtte ønske det. Støtten ydes til køb af forbrugsgoder som herefter er borgerens Side 3

4 ejendom. Der ydes ikke støtte til drift af forbrugsgodet. Som udgangspunkt ydes der ikke hjælp til reparation eller udskiftning af forbrugsgodet Afgrænsning Støttens omfang Der kan normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler eller forbrugsgoder, som borgeren selv har anskaffet, inden ansøgning er fremsendt. Kommunen yder rådgivning om valg af hjælpemidler og forbrugsgoder samt instruktion i brugen heraf mv. Når et hjælpemiddel/forbrugsgode er bevilget, er det primært borgeren selv, de pårørende eller samarbejdspartnere, der er ansvarlig for at henvende sig hvis bevillingsgrundlaget ændrer sig. Der kan generelt ikke forventes uopfordret opfølgning på bevilgede hjælpemidler/forbrugsgoder. Er der mulighed for valg af leverandør Hjælpemidler 112 Ansøgeren kan vælge leverandør af hjælpemidler. Ansøgerens ret til at vælge leverandør af hjælpemidler gælder ikke, hvis Faaborg-Midtfyn Kommune kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som ansøgeren ønsker at anskaffe fra en anden leverandør. Hvis Faaborg-Midtfyn Kommune har indgået en leverandøraftale og ansøgeren ønsker at benytte en anden leverandør end den, som der er indgået leverandøraftale med, indkøber ansøgeren selv hjælpemidlet og får udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Har Faaborg-Midtfyn Kommune ikke indgået leverandøraftale, kan ansøgeren vælge leverandør, og støtten ydes efter regning, dog højst med et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Forbrugsgoder 113 Borgeren vælger selv leverandør, der skal dog være tale om en momsregistreret virksomhed. Side 4

5 Kvalitetsmål Akutte sager: Sagen påbegyndes indenfor 1 uge eksempelvis ved udskrivelse fra sygehus og toilethjælpemidler. Sagen påbegyndes indenfor 2 hverdage når borgere er truet af tryksår. Ikke akutte sager: Sagen påbegyndes i 85 % af tilfældene indenfor 4 uger. I alle sager er der indenfor 8 uger truffet aftale med borgeren om et eventuelt besøg. I ikke akutte sager kvitteres via brev for modtagelse af ansøgningen indenfor 10 dage med samtidig besked om, at borgeren efterfølgende vil blive kontaktet af den sagsbehandler, som har fået sagen. Alt afhængig af sagens kompleksitet kan tidsforløbet i sagsbehandlingen variere i op til flere måneder. Opfølgning på kvalitetsmål Klage-adgang Omkostning for borgeren Gennem ledelsesmæssigt tilsyn og udtræk af data på 5 sager om året. Budgetmæssige forudsætninger: Budgettet lægges ud fra et gennemsnit af de 2 seneste års regnskaber. Hvis borgeren ikke er tilfreds med den afgørelse der er truffet i sagen, er der mulighed for at anke afgørelsen. Klagen skal være modtaget i kommunen senest 4 uger efter at borgeren har modtaget afgørelsen. Afgørelsen revurderes herefter i kommunen. Ændres afgørelsen ikke, sendes anken videre til behandling i Ankestyrelsen. Ved bevilling af forbrugsgoder efter 113 er der en egenbetaling. Side 5

6 Særlige bemærkninger Som led i kommunens generelle forebyggende indsats, tilbyder Faaborg-Midtfyn Kommune midlertidigt udlån af hjælpemidler til borgere fra Faaborg-Midtfyn Kommune, som er til en begivenhed udenfor hjemmet, hvor deltagelsen i denne begivenhed forudsætter, at vedkommende har dette hjælpemiddel til rådighed. Det er en forudsætning at: Familie eller nærtstående er ansvarlig for at hente og aflevere hjælpemidlet i rengjort tilstand på depotet i Ringe. Depotet råder over det pågældende hjælpemiddel. Ligeledes som led i kommunens generelle forebyggende indsats, tilbyder Faaborg-Midtfyn Kommune midlertidige hjælpemidler til borgere der kommer på besøg til pårørende eller nærtstående i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor besøget af vedkommende er afhængigt af, at vedkommende har dette hjælpemiddel til rådighed. Det er en forudsætning at: Der er særlige forhold på bestemmelsesstedet, som gør, at der er brug for et hjælpemiddel som borgeren sædvanligvis ikke har behov for. Familie eller nærtstående er ansvarlig for at hente og aflevere hjælpemidlet i rengjort til stand på depotet i Ringe. Depotet råder over det pågældende hjælpemiddel. I særlige tilfælde, hvor en besøgende fra en anden kommune er bevilget et hjælpemiddel, som ikke umiddelbart kan medbringes og hvor egen kommune ikke kan hjælpe, er man velkommen til at kontakte Faaborg Midtfyn Kommune, som er behjælpelig såfremt det lovgivningsmæssigt og praktisk er muligt. Det er en forudsætning at: Familie eller nærtstående er ansvarlig for at hente og aflevere hjælpemidlet i rengjort til stand på depotet i Ringe. Depotet råder over det pågældende hjælpemiddel. En lille del af personkredsen, som får bevilget hjælpemidler er afhængig af hjælpemidlet i en sådan grad, at de ikke kan få dagligdagen til at fungere selv i en meget kort periode, hvis dette hjælpemiddel går i stykker. Faaborg-Midtfyn Kommune har derfor indgået en aftale med privat leverandør om i weekender og helligdage mellem kl i særlige tilfælde at yde assistance til reparationer. Det er en forudsætning at: Den pågældende borger er visiteret til ordningen. Den pågældende vil få udleveret kontakt telefonnummer til leverandøren. Ved akut opståede problemer med nedbrug af et livsvigtigt hjælpemiddel, hvor den pågældende ikke er visiteret eller hvor det sker på tidspunkter udenfor aftalen med den private leverandør kan vagthavende hjemmesygeplejerske kontaktes for assistance, råd og vejledning. Side 6

7 Side 7

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 4 Vejen Kommunes værdier... 4 Lovgivning

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandarder 2015 Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Indhold 1 Forord... 1 2. Værdigrundlag og målsætning... 2 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 3. Generel information...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015

Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 er Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 Indhold 2-hjulet cykel med hjælpemotor... 3 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor... 4 Aflastningsophold... 5 Albuestok... 6 Alkoholbehandling... 7 Arm- og benproteser...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning 1. I denne vejledning

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sagsbehandling...

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Ringkøbing-Skjern Kommune. Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009

Kvalitetsstandarder. Ringkøbing-Skjern Kommune. Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009 er 2014 Ringkøbing-Skjern Kommune Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009 Indholdsfortegnelse 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor... 2 Aflastningsophold... 4 Alkoholbehandling... 5 Arm- og benproteser...

Læs mere

Personlig pleje praktisk hjælp

Personlig pleje praktisk hjælp Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål

Læs mere