Referat af møde i UG 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i UG 3"

Transkript

1 Referat af møde i UG 3 Den 10. april 2013 Dato: 4. april 2013 Tid: Kl Sted: Kl Aarhus Tech, Center for autoteknologi Hasselager Allé Viby J. Spørg efter Søren R. Glob Kl Dansk Metal afd. i Aarhus Mejlgade Aarhus Deltagere: Erling Jensen (DM), Hanne Baunkjær (DI), Hans Bennedsen (DI), Henrik Nipper (DM), Lasse Bøttcher (DM), Peter Højgaard (DI), Willy Jørgensen (DM), Lars Espersen og Jette Sonny Nielsen (IU). Afbud: Lars Rasmussen (DI) Til drøftelse: 1. Markedsføringsstrategi for mekanikerområdet (Se bilag 1) På UG 3 mødet 1. november 2012 blev det besluttet, at sekretariatet skulle udarbejde et forslag til en markedsføringsstrategi. Hensigten er at opnå en mere proaktiv og offensiv formidling af UG 3 uddannelses- og efteruddannelsestiltag, herunder at synliggøre, at vi følger tendenserne og er på forkant med uddannelsesudvikling. I bilag 1 er forslaget nærmere beskrevet. Forslaget indebærer, at sekretariatet fremover orienterer Motormagasinet om udvikling af AMU-mål, dels når udviklingsarbejdet igangsættes, dels når målene er godkendte. Forslaget indebærer også, at vi fremover har artikelforslag som et fast punkt på møderne i UG 3. Forslaget taget til efterretning. Det er vigtigt at markere os i debatten, som den gruppe, der arbejder med udvikling af uddannelserne på mekanikerområdet. UG3 skal i artiklerne erstattes af en mere sigende betegnelse, som fx udviklingsgruppen for karrosseriområdet etc. Forslag til artikler: - Brug dine EUD-efteruddannelsesmuligheder Side 1/6

2 - Fokus på stærke elever fx kan Søren Glob opfordres til at skrive om autoteknologuddannelsen - Nye AMU-mål på karrosseriområdet (Silkeborg TS er opfordret til at skrive om det) 2. Evaluering af UG 3 arbejdet (Se bilag 2) I nyhedsbrevet fra februar 2013 foreslår vi, at vi på mødet 4. april gør status på det forgangne års UG-samarbejde og afstemmer forventninger fremadrettet. Som grundlag for drøftelsen er sekretariatets forslag oplistet nedenstående samt jeres besvarelser i IU s evaluering af UG 3, vedhæftet som bilag 2. Sekretariatets forslag: UG-arbejdet baseres på faglig involvering og løbende samarbejde Ca. 3 møder årligt afhængigt af, om der er materiale til det 1 af møderne forlægges til en virksomhed/skole med et tema Udsende nyhedsbrev til UG en ca. halvvejs mellem møderne Dagsordenen skelner mellem pkt. til drøftelse og pkt. til orientering og et fast pkt. om artikelforslag til markedsføring Der gøres status på indhold og samarbejde i UG en en gang årligt. Der var enighed i UG en om, at form og indhold på UG-møderne gennemføres i en god stil med godt samarbejde. Den uddybende dagsorden er god. Der er en oplevelse af, at der kommer udbytte af indsatsen. Det er vigtigt, at få tilbagemeldinger fra skolerne om, hvorvidt UG en beskæftiger sig med relevante emner. Nyhedsbrevet, som sekretariatet udarbejder ca. halvvejs mellem to UG-møder foreslås sendt til LUU erne, for på den måde at få evt. input til UG ens fokusområder. Sekretariatet tilpasser nyhedsbrevet til LUU, og udsender det i en mail til LUU-kontaktpersoner med opfordring til at lægge det på deres site på (Forslaget på mødet om at sekretariatet lægger nyhedsbrevet ind på alle LUU-sites viser sig at være alt for administrativt krævende). En gensidig opfordring til at gøre hinanden opmærksomme på eventuelle interessante konferencer/arrangementer. Side 2/6

3 Der var ikke behov for at drøfte MI s UG3-evaluering (fra nov. 2012) yderligere. 2a Orientering om IU-fælleskonference 2013 IU-fælleskonferencen afholdes 31. okt.- 1.nov på hotel Kolding Fjord. Tema for konferencen afventer. Til orientering: 3. Nyt om MC- og anhænger-kørekort ændringerne Som nævnt i nyhedsbrevet, har organisationerne presset på for at få et svar fra ministerierne. Den 19. marts var sekretariatet til møde med justitsministeriet, hvor de præsenterede deres løsningsforslag. MC-området Der gives dispensation fra de pr. 19. januar 2013 gældende regler på MC-kørekortområdet. Dispensationen omfatter en ændring af alderskravet for de nye MC-kørekortregler til lærlinge på motorcykelmekanikeruddannelsen. Dispensationen indebærer, at motorcykelmekanikere og motorcykelmekanikerlærlinge kan erhverve: MC-kørekort til kategori A2 som 18-årig MC-kørekort til kategori A som 20-årig hvis eleven har to års erfaring på baggrund af kørekort til kategori A2 Dispensationen omfatter ret til at køre MC i uddannelsestiden relateret til reparation og vedligeholdelse af motorcykler. Kørekortet kan ikke bruges privat uden for arbejdstid i praktikvirksomheden. Dispensationen træder i kraft 1. april Betydning for igangværende uddannelsesaftaler Dispensationen betyder, at de elever, der i henhold til de ændrede MCkørekortregler pr. 19. januar 2013, ikke kunne nå at få MC-kørekort kategori A2/A på grund af alderskravet, nu alligevel kan erhverve disse MC-kørekort. Taget til efterretning. Side 3/6

4 Anhænger (C/E kørekort). Justitsministeriet har kontaktet kommissionen, og på den baggrund siger de, at EU direktivet om kørekort ikke giver mulighed for dispensation for alderskravet (21 år) til C/E kørekort. At EU direktivet rummer dispensationsmuligheder ift. lastvogn og ikke til anhænger, begrundes med hensynet til trafiksikkerhed ifm. store køretøjer. I forhold til de uddannelsesaftaler der er indgået, bliver der ikke nogen overgangsordning, idet EU-direktivet er vedtaget i 2006 og den mellemliggende periode kunne have været brugt som overgangsordning. På længere sigt foreslog justitsministeriet, at undersøge om man kan bruge kvalifikationsuddannelsen fra transportområdet, da den er reguleret efter et andet EU direktiv. Justitsministeriet arrangerer møde efter påske med deltagelse af trafikstyrelsen, MI sekretariatet og MBU for at gennemgå mulighederne og evt. betingelser for at bruge kvalifikationsuddannelsen. Betydning for igangværende uddannelsesaftaler Status for uddannelsesaftaler - som er indgået før kørekortændringerne blev meddelt, og hvor eleven, grundet alder, ikke kan gå til køreprøve - er fortsat ikke afklaret. Mødet med Justitsministeriet er fastsat til d. 18. april Efter mødet sender sekretariatet en orientering til UG Uddannelse til vedligeholdelse af køleanlæg på lastvogn og bus På UG 3 mødet i november 2012 blev der orienteret om det igangværende arbejde mhp. at ændre de nuværende regler om, at man skal være uddannet køletekniker for at arbejde med køleanlæg over 2,5 kg i fyldemængde. Der blev også orienteret om, at der er udviklet et udkast til nyt AMU-kursus, som kan kvalificere til at håndtere køleanlæg op til 25 kg fyldemængde på rullende materiel, hvilket skulle dække behovet ift. busser og lastvogne. Udkastet omfatter også argumentation for, hvorfor de nuværende regler bør ændres. Sekretariatet har drøftet sagen uformelt med Ministeriet for Børn og Undervisning. Ministeriet anbefaler, at vi venter med at fremsende AMUmålet til godkendelse indtil reglerne er/bliver ændret, idet deres vurdering er, at det vil være uhensigtsmæssigt at godkende AMU mål, som kvalificerer personer til arbejde de ikke må udføre. Jesper Beck Holm, uddannelsesleder på SDE, har udarbejdet udkast til det nye AMU kursusmål og er repræsenteret i Kølebranchens Miljøordning Side 4/6

5 (KMO) som sikrer reglerne for alle, der arbejder med AC-anlæg, herunder også anlæg på køretøjer. Der blev afholdt møde i KMO den 5. marts 2013, hvor sagen blev drøftet. KMO kan ikke ændre reglerne. Næste skridt er derfor en ændring af arbejdstilsynsreglerne. DI og Dansk metal arbejder på at tage det op i et regeludvalg under Arbejdstilsynet, som skal blive enige, og herefter udarbejde udkast til lovændring. Hvis det hele klapper, kan vi tidligst forvente lovændringer i efteråret DI og Danskmetal har kontaktet deres arbejdstilsynsfolk og det videre forløb vil ske i arbejdstilsynsregi. Vi kan tidligst forvente ændringer af arbejdstilsynsreglerne i Nye AMU mål - gasbiler Grundet ændringer i afgiftssystemet og et nyt energiforlig, som understøtter udbygning af infrastrukturen for gas i Danmark, forventer bilimportørerne, at det danske bilmarked bliver mere attraktivt for gasbiler. Sekretariatet har aftalt med skolerne, at der skal udvikles to AMU mål, et rettet mod service af gasbiler og et mål rettet mod installering af gasanlæg i biler. Til orientering et par link til artikler om gasbiler. Taget til efterretning. 6. Deltager i World Skills i Leipzig i juli 2013 Det ligger nu klart, at MI s områder er repræsenteret med 5 deltagere. Fag Person Udsendt af CNC drejning Glenn Guldbæk Luther MI CNC fræsning Nick Madsen MI Personvognsmek. Mads Mortensen Aarhus Tech Karrosseritekniker Jonas Friis Andersen Silkeborg TS Klejnsmed Martin E. Thomsen Mattesen Tech College Aalborg Taget til efterretning. Side 5/6

6 7. Næste møde. Det foreslås, at næste UG møde afholdes i IU, i starten af september 2013 Der var en drøftelse af afholdelse af UG-møderne forskellige steder skoler, virksomheder, DI m.v. Ressourcer og økonomi taget i betragtning, foreslår sekretariatet, at kun ét af årets UG-møder afholdes på fx en skole, hvor der også indgår et tema, i stil med det netop afholdte møde i Aarhus. Alternativt i forbindelse med et givent relevant arrangement/konference. Følgende mødetidspunkter blev foreslået (tilpasning af afholdelsessted er sekretariatets forslag): - September 2013, IU - December 2013, DI - Marts 2014, Erhvervsskolerne Aars Sekretariatet udsender doodler for møder i hhv. september og december Forslag til emner/oplæg på kommende UG 3 møder Resultat af AMU-analyser igangsat i foråret Markedsføring. Side 6/6

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke København den 23. september 2011 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013 København d. 26. september 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Betina Guldfrid Funk Hansen Industriens Uddannelser:

Læs mere

Fælles udviklingsredegørelse for industriens område

Fælles udviklingsredegørelse for industriens område 19. september 2012 ssk/mch Fælles udviklingsredegørelse for industriens område Industriens fælles udviklingsredegørelse beskriver en række generelle behov, tendenser, projekter og initiativer, som Industriens

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Dagsorden. Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00

Dagsorden. Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00 Dagsorden Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00 Mødested: Hindsgavl, Middelfart 1. Nyt fra Industriens Uddannelser og Metalindustriens Uddannelsesudvalg. Beslutninger

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 4.-5.februar 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 4.2.2015 kl. 15.00 til 18.30 Slut: 5.2.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1.

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1. København den 3. januar 2014 Udvalgsmedlemmer: Bjarne Jensen Finn Kyed Hanne Birgitte Nylev Kaj Teglmann Bendixen Michael Daniel Douglas Johnson Mikael Nielsen Palle Lind Jensen Torben Andresen Lindhardt

Læs mere

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen AFBUD David Jensen AFBUD LEDIG 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Poul Erik Faarkrog Mogens Lassen Flemming Kristensen

Læs mere

BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009

BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009 BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009 BILAG 1: Referat UU MIB&KT 2sep2009 - endelig version.doc DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Anders Mortensen Flemming Kristensen Mogens Lassen Benedikte

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag, den 6. marts 2013, kl. 8.30-12.00 i undervisningslokale 12, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Sted: IKAS, mødelokale 2 Dato: 18. januar 2011 Tid: Kl. 9.15-12.30 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering. Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00. hos. LEGO, Billund

Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering. Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00. hos. LEGO, Billund Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00 hos LEGO, Billund Deltagere: Berit Flindt Pedersen Christine Bernt Henriksen Elise Andsager Finn Brøndum

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 2. juli 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen (deltog under pkt. 4-8)

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 2. december 2010 kl. 15.00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Møderum 6 er reserveret fra kl.14.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice D. 16.september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler pr.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden...

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep

BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep København den 31. august 2009 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (CBH) HR Manager Marianne Viskum-Olesen (MVO) Produktionsmester David Jensen (DJ)

Læs mere

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009 Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde April 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning Side 3 1.1 Rapportens opbygning Side 3 1.2 Baggrunden for trepartsdrøftelserne

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 5. februar 2014 Tidspunkt: kl. 10.00 12.00 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere